Page 1

Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

News Station

5 ¨Õ¹ÁÕ¹âºÒÂ˹ع¤ÇºÃÇÁ¡Ô¨¡ÒÃã¹ÍصÏÂҹ¹µ 5 QLT ÂÔÁé ÃѺÍÒ¹Ôʧʏ»Å´ÅçÍ¡ÁÒºµÒ¾Ø´ 6 MJD á¹ÇµŒÒ¹·Õè 3.26 º. 7 ÇزÊÔ ÀÒ¾Ô¨ÒóÒËҧ¾.Ã.º.§º54áŌǤҴÇѹ¹Õ¨é º 9 Dynamic Station 3 º¨. ¢ÒÊÑè¹äÁ‹¾ÃŒÍÁࢌҵÅÒ´ËØŒ¹

10 Lifestyle Station ºÑ¹à·Ô§-ÊÒÃРⴹѷ

13 Professional Station á¹Ð¹íÒ«×éÍ

à¾ÔÁ è ·Ø¹ THAI äÁ‹ä´Åٵ˹ѡÍ‹ҧ·Õ¤ è ´ Ô

ËÇѹ è ¹éÒí Áѹᾧ-ºÒ·¾Åԡ͋͹¡´¢Ò´·Ø¹áÅ¡à»ÅÕÂ è ¹

SCCC

14 Gossip Station ½ÃÑ觫×éÍ˹ѡÍÕ¡

3 âºÃ¡à¡ÍÏ ʋͧ໇ÒËÁÒ·Õè 37 - 46. ºÒ· àÊÕ§ᵡ˹ع·Ñé§ «×éÍ - 15 มองหุˆนจากเซียน àÊÕÂÇÁÕ·Òí ¡íÒäà «×Íé àÁ×Íè ͋͹µÑÇ - ¶×Í ËÅѧ¸ØáԨ»ÃСÒÈËѹè á¼¹à¾ÔÁè ·Ø¹àËÅ×Í 1.5 ËÁ×¹è ŌҹºÒ· ¨Ò¡à´ÔÁ·ÕèÃÒÇ 2.5 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ· ªÕé»ÃÐà´ç¹¹Õé·íÒËØŒ¹º¹¡Ãдҹ˴à¾Õ§ 0.71% 16 Data Station ʋǹÃÒ¤Ò¢ÒÂËØŒ¹»ÃÐàÁÔ¹ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ 31 ºÒ· ¶Ö§ 42 ºÒ· ¾ÃŒÍÁ¤Ò´¼Å§Ò¹ 2H/53 ÂÑ§á¨ŽÇ áÁŒâ¤Œ§ÊÒÁࢌҪ‹Ç§·‹Í§à·ÕèÂÇ«ºà«Ò ·Ç‹ÒËÇÑ蹤ÇÒÁàÊÕ觼ŧҹ »‚ 54 ËÒ¡¹éíÒÁѹᾧ-ºÒ·¾Åԡ͋͹¨Ð¡´´Ñ¹ãËŒ¢Ò´·Ø¹ÍѵÃÒáÅ¡à»ÅÕè¹ ต‡อหนˆา 3

กว่าจะมาเปนเสื จะมาเป็นเสือ (µÍ¹¾ÔàÈÉ)

KEST ¿Ø§ ‡ ¡íÒäà Q3/53 àÃÔ´

ÅÑè¹ÃÑé§áªÃ 13% ¤Ò´ÊÔé¹»‚´Ñª¹Õ¾Ø‹§ 1 ¾Ñ¹¨Ø´

KEST ¡ÃŒÒǪաé Òí äÃ-ÃÒÂä´Œ Q3/53 ´Õ¡Ç‹Ò Q2/53 ËÅѧÇÍÅØÁ‹ ¾Ø§‹ à©ÅÕÂè ¡Ç‹Ò 3 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ·/Çѹ ÁÑè¹ã¨ÁÒÏà¡çµáªÃ»‚¹ÕéÍÂÙ‹·Õè 12 - 13% ¢³Ð·Õèá¹Ç⹌Á¡íÒäà 㹻‚ 53 ·ÔÈ·Ò§ÊÇ ÃкØÃÍ»´§Ò¹äͺÕÍÕ¡ 1 - 2 ´ÕŪ‹Ç§·ÕèàËÅ×ͧ͢»‚ ¾ÃŒÍÁ»ÃѺà¾ÔèÁ໇ҴѪ¹ÕÏ »‚¹ÕéÁÕÅØŒ¹ 1 ¾Ñ¹¨Ø´ ¨Ò¡à´ÔÁ·ÕèäÇŒ 900 ¨Ø´ ¾ÃŒÍÁແ´ ºÅ¨.¡ÔÁàÍç§ µÑé§à»‡Ò AUM 12 à´×͹·Õè 4 - 5 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· ต‡อหนˆา 3

AP¤Í¹à¿ÃÁ  ÃÒÂä´ŒµÒÁ¹Ñ´10%

¼Ø´¢Í§ãËÁ‹2.1ËÁ×¹ è Å.ª‹Ç§·Õàè ËÅ×Í

á¡ÐÃÍÂ

“»ÃÐÊÔ·¸Ôì ÈÃÕÊØÇÃó” ÃÑ¡ÉÒ¡Òà »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ¤Ñ¹·ÃÕè ¡Ã؍»

ตอนที่ 12

ต‡อหนˆา 12

AP à´Ô¹Ë¹ŒÒແ´ 9 â¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹ ÁÙŤ‹Ò 2.1 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ·ª‹Ç§·ÕèàËÅ×Í ÁÑè¹ã¨»‚¹ÕéÃÒÂä´ŒµÒÁ໇ҷÕèµÑé§änjⵠ10% ¨Ò¡»‚¡‹Í¹·Õè·íÒä´Œ 1.2 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ· ¾ÃŒÍÁÇÒ´½˜¹»‚ 54 - 56 ÃÒÂä´Œ¾Ø‹§à©ÅÕ軂ÅÐ 10% ËÅѧ»ÃѺ¡ÅÂØ·¸¸ØáԨãËÁ‹ µÑ駺.ÃѺàËÁÒ¤ØÁ¡‹ÍÊÌҧàͧ ʋǹ§º«×éÍ·Õè´Ô¹»‚ 53 ÃÒÇ 7 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· ÃкØ㪌 仾͵Ñǵ͹¹ÕéàËÅ×Íà¾Õ§ 2 ¾Ñ¹¡Ç‹ÒŌҹºÒ· ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553 à¾ÔèÁ·Ø¹ THAI (µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 1) ǧà§Ô ¹ ÊÔ ¹ àª×è Í ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ ¹ ¡ÒÃà§Ô ¹

½† Ò ÂÇÔ à ¤ÃÒÐˏ ºÅ.¡Ô Á àÍç § (»ÃÐà·Èä·Â) ãËŒ¤Òí á¹Ð¹íÒ “«×Íé ” ËعŒ THAI ãËŒÃÒ¤ÒàËÁÒÐÊÁ·Õè 46.00 ºÒ· ËÅѧ·ÃÒº¢ŒÍÁÁÙÅ¡ÒÃàʹ͢ÒÂËعŒ à¾ÔÁè ·Ø¹ µŒÍ§¡ÒÃÃдÁ·Ø¹Å§ 15,000 Ōҹ ºÒ· àª×èÍÇ‹Ò ÃÒ¤Ò¢ÒÂËØŒ¹à¾ÔèÁ·Ø¹¨Ð Discount ¨Ò¡ÃÒ¤Ò«×éÍ¢ÒÂà©ÅÕèÂã¹ Ãͺ 1 à´×͹·Õè 38.62 ºÒ·ÍÂÙà‹ Å硹ŒÍ ´Ñ § ¹Ñé ¹ ½† Ò ÂÇÔ à ¤ÃÒÐˏ ¨Ö § ¤§ ÊÁÁµÔ°Ò¹ÃÒ¤ÒËØŒ¹à¾ÔèÁ·Ø¹·Õè 35 ºÒ· Ê‹§¼ÅãËŒ¨íҹǹËØŒ¹à¾ÔèÁ·Ø¹¨ÐŴŧ ໚¹ 429 ŌҹËØŒ¹ ¨Ò¡à´ÔÁ¤Ò´äÇŒ·Õè 714 ŌҹËØŒ¹ ·íÒãËŒ¼Å¡Ãзºµ‹Í¡íÒäà µ‹ÍËØŒ¹¹Ñé¹¹ŒÍÂŧâ´Â EPS Dilution ¨ÐÍÂÙ·‹ Õè 20.14% ÍÕ¡·Ñ§é ¨Ò¡¡ÒâÒÂËعŒ ãËŒ ¡Ñ º ºØ ¤ ¤Å·Ñè Ç ä»ÁÕ ¨í Ò ¹Ç¹à¾Õ  § 15 ŌҹËØŒ¹ ¨Ö§·íÒãËŒ¼Å¡Ãзº¨Ò¡ ¡ÒÃÃ͹ÊÔ · ¸Ôì ¼ÙŒ ¶× Í ËØŒ ¹ (Effective Dilution Effect) µèíÒà¾Õ§ᤋ 0.71% ¢³Ð·ÕÍè µÑ ÃÒʋǹ¡Òèͧ«×Íé ËعŒ ÊíÒËÃѺ ¼ÙŒ ¶× Í ËØŒ ¹ à´Ô Á (¡àÇŒ ¹ ¤ÅÑ § ) ½† Ò Â ÇÔà¤ÃÒÐˏ¤Ò´¨ÐÍÂً㹪‹Ç§ 4 - 5 ËØŒ¹ à´ÔÁ µ‹Í 1 ËØŒ¹à¾ÔèÁ·Ø¹ãËÁ‹ ËÒ¡ÃÒ¤Ò àʹ͢ÒÂÍÂً㹡Ãͺ 35 - 40 ºÒ· ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ò´á¹Ç⹌Á¼Å §Ò¹äµÃÁÒÊ 3 áÅÐäµÃÁÒÊ 4 Âѧ Ê´ãÊ áÁŒäµÃÁÒÊ 3 ¨ÐÂѧ¤§à»š¹ª‹Ç§ «ºà«Ò¢Í§Ä´Ù¡ÒÅ·‹Í§à·ÕèÂÇ áµ‹¨Ò¡ ¡Ò÷í Òâ»ÃâÁªÑè ¹ ª‹ Ç ÂË¹Ø ¹ãËŒ ÍÑ µ ÃÒ ¢¹Ê‹§ºÃ÷ء¼Ù⌠´ÂÊÒà (Cabin Factor) Âѧ¤§á¢ç§á¡Ã‹§ÍÂÙ‹à˹×ÍÃдѺ 70% ʋǹ¡ÒÃŧ·Ø¹ä·Â ä·Âà¡ÍÏ ໚¹¡ÅÂØ·¸ã¹¡ÒèѺ¡ÅØÁ‹ ÅÙ¡¤ŒÒÃдѺŋҧ ã¹ÃÐÂÐÂÒǨЪ‹ÇÂà¾ÔèÁʋǹẋ§¡Òà µÅÒ´ãËŒ¡ºÑ THAI ÁÒ¡¢Ö¹é ´ŒÒ¹ÊÀÒ¾ ¤Å‹ Í §·Ò§¡ÒÃà§Ô ¹ »˜ ¨ ¨Ø ºÑ ¹ ÁÕ ¤ ÇÒÁ á¢ç § á¡Ã‹ § ÁÒ¡¢Öé ¹â´Â THAI ä´Œ ÃÑ º KEST ¿Ø‡§

(µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 1)

¹ÒÂÁ¹µÃÕ ÈÃä¾ÈÒÅ »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ºÅ.¡ÔÁàÍç§ (»ÃÐà·Èä·Â) (KEST) ແ´à¼ÂÇ‹Ò ¤Ò´ á¹Ç⹌Á¡íÒäÃáÅÐÃÒÂ䴌㹠Q3/53 ¨ÐÊÙ§¡Ç‹ÒäµÃÁÒÊ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ à¹×Íè §¨Ò¡ ä´ŒÃºÑ »˜¨¨Ñºǡ¨Ò¡ÁÙŤ‹Ò¡Òë×Íé ¢Ò ËعŒ à©ÅÕÂè ã¹ Q3/53 ·ÕÁè Ò¡¡Ç‹Ò 3 ËÁ×¹è ÅŒ Ò ¹ºÒ·/ÇÑ ¹ »ÃÑ º µÑ Ç ÊÙ § ¢Öé ¹ ¨Ò¡ äµÃÁÒÊ¡‹Í¹ ¾ÃŒÍÁ»ÃÐàÁԹNjÒÁÙŤ‹Ò ¡Òë×éÍ¢ÒÂã¹»‚¹Õ鹋ҨÐÊÙ§¡Ç‹Ò»‚¡‹Í¹ ËÅѧ¨Ò¡ª‹Ç§·Õ輋ҹÁÒà¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒ¡Ç‹Ò

News Station ¤íÒá¹Ð¹íÒËØŒ¹ THAI á¹Ð¹íÒ âºÃ¡à¡ÍÏ ºÅ.¡ÔÁàÍç§ (»ÃÐà·Èä·Â) "«×éÍ" ºÅ.ÂÙä¹àµç´ (»ÃÐà·Èä·Â) "«×éÍàÁ×èÍ͋͹µÑÇ" ºÅ.àÍà«Õ ¾ÅÑÊ “¶×Í”

หน้า 3

ÃÒ¤ÒàËÁÒÐÊÁ 46.00 ºÒ· 37.00 ºÒ· 40.80 ºÒ·

ËÅÒÂáË‹ § ÃÇÁ໚ ¹ ǧà§Ô ¹ ÃÒÇ 2.8 ËÁ×è ¹ ÅŒ Ò ¹ºÒ· ¨Ò¡¡ÒûÃÑ º Å´ ¨íҹǹËØŒ¹à¾ÔèÁ·Ø¹Å§·íÒãËŒ»ÃÐÁÒ³ ¡ Ò Ã ¡í Òä à » ¡ µÔ µ‹ Í ËØŒ ¹ à ¾Ôè Á ¢Öé ¹ ໚ ¹ 3.23 ºÒ· áÅÐ 3.86 ºÒ· ã¹»‚ 53 áÅÐ 54 µÒÁÅíҴѺ ´ŒÒ¹ºÅ.àÍà«Õ ¾ÅÑÊ ÃкØÇÒ‹ ¤Ò´ THAI ¨Ðàʹ͢ÒÂËØŒ¹à¾ÔèÁ·Ø¹·Õè ÃÒ¤ÒÃÐËÇ‹Ò§ 31 ºÒ· ¶Ö§ 42 ºÒ· Ê‹ § ¼ÅãËŒ Fair Value ¢Í§ THAI

ÍÔ§ Norm PER 12 à·‹Ò »ÃѺà¾ÔÁè ¢Ö¹é ÁÒÍÂÙ‹·Õè 40 ºÒ· - 42.50 ºÒ· ¢³Ð·Õè ¼ÙŒ ¶× Í ËØŒ ¹ à´Ô Á ÂÑ § ÁÕ ¤ÇÒÁàÊÕ觨ҡ¡ÒÃŧ·Ø¹«×éÍËØŒ¹à¾ÔèÁ ·Ø ¹ à¾×è Í ¶Ñè Ç à©ÅÕè  ãËŒ µŒ ¹ ·Ø ¹ µèí Ò Å§

à¹×èͧ¨Ò¡¨íҹǹËØŒ¹·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡ÃÒÇ 20% ¶×Í໚¹»˜¨¨Ñ¡´´Ñ¹ÃÒ¤ÒËØŒ¹ã¹ ÃÐÂÐ¶Ñ´ä» áÁŒÇ‹Ò¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹ ¢Í§ THAI ÁÕá¹Ç⹌Á¿„œ¹µÑǵ‹Íà¹×èͧ¶Ö§ 4Q53 «Öè§à»š¹Ä´Ù¡ÒÅ·‹Í§à·ÕèÂÇ¡çµÒÁ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕÂé §Ñ ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕÂè §·Õ¡è Òí äÃÊØ·¸Ô»‚ 54 ÍÒ¨äÁ‹à»š¹µÒÁ»ÃÐÁÒ³¡Òâͧ ½†ÒÂÇԨѠËÒ¡ÃÒ¤Ò¹éíÒÁѹ㹵ÅÒ´âÅ¡ »ÃѺµÑÇÊÙ§¢Öé¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò¤Ò´ à¹×èͧ¨Ò¡ THAI »‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕ觹éíÒÁѹäÇŒ 60% ¢Í§»ÃÔÁÒ³¢¹Ê‹§ã¹ÃÐÂÐ 3 - 6 à´×͹ à·‹Ò¹Ñé¹ ºÇ¡¡Ñº¤‹Òà§Ô¹ºÒ·»˜¨¨ØºÑ¹·Õè á¢ç§¤‹ÒÁÒ¡ã¡ÅŒ¨Ø´ÊÙ§ÊØ´áÅŒÇ áÅÐËÒ¡ à§Ô¹ºÒ·Í‹Í¹¤‹Òŧ㹻‚˹ŒÒ ¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒ µŒ¹·Ø¹¹éíÒÁѹÁÕá¹Ç⹌Áà¾ÔèÁ¢Öé¹ áÅÐ THAI ÍÒ¨µŒÍ§à¼ªÔÞ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡ÍѵÃÒ áÅ¡à»ÅÕè¹ ͹Öè§ THAI àʹ͢ÒÂËØŒ¹à¾ÔèÁ ·Ø¹µ‹Í»ÃЪҪ¹¨íҹǹäÁ‹à¡Ô¹ 1 Ōҹ ËØŒ¹ ÃÒ¤Ò¾ÒÏËØŒ¹ 10 ºÒ· â´ÂÃÒ¤Ò àʹ͢ÒÂËØŒ ¹ ¨ÐÍŒ Ò §ÍÔ § ¡Ñ º ÃÒ¤ÒËØŒ ¹ ·Õè·íÒ¡Òë×éÍ¢ÒÂã¹µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂÏ «Ö觨лÃСÒÈã¹Çѹ·Õè 15 ¡.Â.¹Õé â´Â ¨Ðແ´ãËŒ¼¶ÙŒ Í× ËعŒ à´ÔÁáÅйѡŧ·Ø¹ÃÒ ‹ Í Â«×é Í ËØŒ ¹ à¾Ôè Á ·Ø ¹ ´Ñ § ¡Å‹ Ò Çã¹ÇÑ ¹ ·Õè 16 - 17 ¡.Â. 53 㹡óշÁÕè ËÕ ¹ØŒ àËÅ×Í ¨Ò¡¡ÒÃàʹ͢Ò¤Ãѧé áá¨Ðແ´ãËŒ¹¡Ñ ŧ·Ø¹ÃÒÂÍ×¹è æ ¨Í§«×Íé ã¹Çѹ·Õè 21 - 23 ¡.Â. 53 ËØŒ¹à¾ÔèÁ·Ø¹·Ñé§ËÁ´¨ÐàÃÔèÁ«×éÍ ¢ÒÂã¹µÅÒ´ËÅÑ ¡ ·ÃÑ ¾  ã ¹ÇÑ ¹ ·Õè 30 ¡.Â. 53

5 - 6 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ·/Çѹ Ê‹§¼ÅãËŒ ÁÙ Å ¤‹ Ò ¡Òë×é Í ¢Ò¨ҡµŒ ¹ »‚ ¨ ¹¶Ö § »˜¨¨ØºÑ¹ 8 à´×͹à©ÅÕèÂÍÂÙ‹·Õè»ÃÐÁÒ³ 2.4 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ·/Çѹ ¢³Ð·Õèá¹Ç⹌Á¡íÒäÃã¹»‚¹Õé ÂѧÁÕ·ÈÔ ·Ò§·Õ´è Õ â´Â㹪‹Ç§¤ÃÖ§è »‚ËÅѧ ºÃÔÉ·Ñ Ï ¨ÐÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¢Í§¸ØáԨÇÒ³Ôª¸¹¡Ô¨ â´Â¤Ò´Ç‹Ò ¨ÐÊÒÁÒö»´ÊÑÞÞÒä´ŒÍÕ¡¨íҹǹ 1 - 2 ÊÑÞÞÒ â´Â¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õºé ÃÔÉ·Ñ Ï ÊÒÁÒö»´ä´ŒáŌǨíҹǹ 2 ÊÑÞÞÒ

¨Ò¡·Ñé § ËÁ´·Õè ÁÕ Í ÂÙ‹ ã ¹Á× Í ¨í Ò ¹Ç¹ 4 - 5 ÊÑÞÞÒ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÁÑè¹ã¨Ç‹Ò ÁÒÏà¡çµáªÃ¨Ò¡¸ØáԨ¹ÒÂ˹ŒÒ¤ŒÒ ËÅÑ¡·ÃѾ㹻‚¹Õé¨ÐÍÂÙ‹·Õè»ÃÐÁÒ³ 12 - 13% â´Â»˜¨¨ØºÑ¹ÁÒÏà¡çµáªÃ ÍÂÙ‹·Õè 12.5% ·Ñé § ¹Õé »ÃÐàÁÔ ¹ Ç‹ Ò ´Ñ ª ¹Õ µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾä·Â㹪‹Ç§ÊÔé¹»‚¹ÕéÁÕ âÍ¡ÒÊ»ÃѺµÑÇà¾ÔÁè ¢Ö¹é ä»áµÐ 1,000 ¨Ø´ ¨Ò¡à´Ô Á ¤Ò´Ç‹ Ò ¨ÐÍÂÙ‹ ·Õè 900 ¨Ø ´ ËÅѧ¨Ò¡´Ñª¹ÕÏ ä´Œ»ÃѺµÑÇà¾ÔÁè ¢Ö¹é à˹×Í

ÃдѺ 940 ¨Ø´ ¤Ò´Ç‹ÒµÅÒ´ËØŒ¹ä·ÂÂѧ ÁÕ¤ÇÒÁá¢ç§á¡Ã‹§àÁ×èÍà·Õº¡ÑºµÅÒ´ËØŒ¹ âÅ¡ áÅÐÀÙÁÀÔ Ò¤àÍàªÕÂÂѧ¶×Í໚¹àÈÃÉ°¡Ô¨ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁá¢ç§á¡Ã‹§ â´Â»ÃÐà·Èä·ÂÂѧÁÕ ¡ÒÃàµÔºâµ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ »ÃСͺ´ŒÇ ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡·ÕèÁÕ¡ÒäŒÒà¡Ô¹´ØÅ ¡Ò÷‹Í§ à·Õè  ǡÅÑ º ÁÒ¿„œ ¹ µÑ Ç ¡ÒúÃÔ â À¤áÅÐ ¡ÒÃŧ·Ø ¹ ÀÒ¤àÍ¡ª¹¡ÅÑ º ÁÒ´Õ ¢Öé ¹ â´ÂÀÒ¾ÃÇÁã¹»‚¹¤Õé Ò´Ç‹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ (¨Õ´¾Õ )Õ ¢Í§ä·ÂÁÕâÍ¡ÒÊàµÔºâµ¶Ö§ 8% ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553 KEST ¿Ø‡§ (µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 3)

Ê‹ § ¼ÅãËŒ ¹Ñ ¡ ŧ·Ø ¹ ࢌ Ò ÁÒ Å§·Ø¹ ·Ñé§ã¹µÅÒ´ËØŒ¹áÅФ‹Òà§Ô¹ »ÃСͺ¡ÑºËÒ¡´Ñª¹Õ´ÒÇ⨹ʏµÅÒ´ ËعŒ ¹ÔÇÂÍÏ¡»ÃѺµÑÇà¾ÔÁè ¢Ö¹é ä»·ÕÃè дѺ 11,000 ¨Ø´ ÁͧNjҨÐ໚¹»˜¨¨Ñ·Õè¨Ð ʹѺʹعãËŒ´Ñª¹ÕµÅÒ´ËØŒ¹ä·Â»ÃѺ µÑÇà¾ÔÁè ¢Ö¹é ä»·ÕÃè дѺ·Õ¤è Ò´äÇŒ ÊíÒËÃѺ ¤íÒá¹Ð¹íÒ㹡ÒÃŧ·Ø¹ ËÅѧ¨Ò¡·Õè ´Ñª¹ÕÏ »ÃѺµÑÇà¾ÔÁè ¢Ö¹é µ‹Íà¹×Íè § á¹Ð¹íÒ ãËŒÊÅѺ¢Ò·íÒ¡íÒäÃÍÍ¡ÁÒ áÅÐÃÍ «×éÍ¡ÅѺàÁ×èʹѪ¹ÕÏ Í‹Í¹µÑÇ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ËÅÑ § ¨Ò¡·Õè ºÃÔÉ·Ñ Ï ÁÕ¡ÒÃແ´µÑǸØáԨ ºÅ¨. â´Â Áաͧ·Ø¹ÃÇÁ¡Í§áá ¤×Í ¡Í§·Ø¹ ແ´¡ÔÁàÍ秺ÃÔËÒÃà§Ô¹ (KECASH) ·ÕèºÃÔÉÑ·Ï ¨Ðແ´¢ÒÂ㹪‹Ç§¡ÅÒ§ à´×͹¹Õé ¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÊÒÁÒö´Ö§àÁç´à§Ô¹ ŧ·Ø¹¨Ò¡ ºÅ.¡ÔÁàÍç§ Íѹ໚¹Ç§à§Ô¹ ·ÕÅè ¡Ù ¤ŒÒ¹íÒÁÒ½Ò¡à¾×Íè ໚¹ËÅÑ¡»ÃСѹ ǧà§Ô ¹ ¡Òë×é Í ¢ÒÂËØŒ ¹ ÍÂÙ‹ ·Õè º ÃÔ ÉÑ · Ï »ÃÐÁÒ³ 5 - 6 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· »ÃÐàÁÔ¹ Ç‹Ò㹪‹Ç§ 3 à´×͹áá ¹‹Ò¨ÐÁÕàÁç´ à§Ô ¹ ¨Ò¡Ç§à§Ô ¹ ´Ñ § ¡Å‹ Ò ÇÊÑ ´ Ê‹ Ç ¹ »ÃÐÁÒ³ 30 - 40% ࢌÒÁÒ㹡ͧ·Ø¹ KECASH «Ö觤ҴNjҨÐÁÕàÁç´à§Ô¹¨Ò¡ ¡Òþѡà§Ô¹·Õàè ËÅ×ͨҡ¡Òë×Íé ¢ÒÂËعŒ ࢌ Ò ÁÒ㹡ͧ·Ø ¹ ÃÇÁ KECASH ¨íҹǹ 1.5 - 2.0 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· ´ŒÒ¹¹Ò¾§È¾Ñ¹¸Ø ÍÀÔÞÞÒ¡ØÅ »Ãиҹ਌ Ò Ë¹Œ Ò ·Õè º ÃÔ Ë Òà ºÅ¨. ¡ÔÁàÍç§ (»ÃÐà·Èä·Â) (KEAT) ແ´ à¼ÂÇ‹Ò ºÃÔÉÑ·Ï µÑé§à»‡ÒÊÔ¹·ÃѾÀÒ AP¤Í¹à¿ÃÁ (µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 1)

¹ÒÂÍ¹Ø ¾ §É ÍÑ È ÇâÀ¤Ô ¹ »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·Õºè ÃÔËÒà ºÁ¨.àÍàªÕÂè ¹ ¾Ãç;à¾ÍϵÕé ´ÕàÇÅÅÍ»àÁŒ¹· (AP) ແ´à¼ÂÇ‹Ò ºÃÔÉÑ·Ï ¤Ò´ÃÒÂä´Œ»‚ 53 ¨Ð໚¹ä»µÒÁµÒÁ໇ҷÕèÇÒ§änjⵠ10% ¨Ò¡»‚¡‹Í¹·Õè·íÒä´Œ 1.2 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ· ËÅÑ § ¨Ò¡¤ÃÖè § »‚ á á¸Ø à ¡Ô ¨ ÁÕ Ã ÒÂä´Œ »ÃÐÁÒ³ 8 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· ¢³Ð·Õãè ¹ª‹Ç§ ¤ÃÖ§è »‚ËÅѧ¨ÐÁÕÂÍ´¢Ò·ÕÃè ÍÃѺÃÙÃŒ ÒÂä´Œ (Backlog) ࢌÒÁÒÊ‹Ç¹Ë¹Ö§è ¨Ò¡ ³ ÊÔ¹é äµÃÁÒÊ 2 ·ÕèÁÕÍÂÙ‹ 1.8 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ· ʋǹ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃÂÍ´¾ÃÕà«Åã¹»‚ 53 ºÃÔ ÉÑ · Ï ¤Ò´Ç‹ Ò ¨ÐÊÙ § ¡Ç‹ Ò 20,000 ŌҹºÒ·

㵌¡ÒúÃÔËÒà (AUM) ã¹ 12 à´×͹ ¢ŒÒ§Ë¹ŒÒäÇŒ·»Õè ÃÐÁÒ³ 4 - 5 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ ºÒ· ¾ÃŒÍÁ·Ñ§é ÁÕá¼¹·Õ¨è ÐÍÍ¡¡Í§·Ø¹ ãËÁ‹¨íҹǹ 4 »ÃÐàÀ·¡Í§·Ø¹ â´Â ÁÕ¢¹Ò´¡Í§ÃÇÁ¡Ñ¹»ÃÐÁÒ³ 7 - 8 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· »ÃСͺ仴ŒÇ 1. ¡Í§·Ø¹à»´µÃÒÊÒÃ˹Õé ¼ÅµÍºá·¹ÊÙ§ â´ÂºÃÔÉ·Ñ Ï ÁÕá¼¹·Õè ¨ÐËÇÁ¡Ñº¾Ñ¹¸ÁԵà ¤×Í ºÅ¨.¡ÔÁàÍç§ (ÊÔ§¤â»Ã) áÅоѹ¸ÁԵà ºÅ¨.ã¹ ÞÕè»Ø†¹ 2. ¡Í§·Ø¹ËØŒ¹ã¹»ÃÐà·È «Ö觢³Ð¹ÕéÂѧäÁ‹ÁÕ¡ÒÃÊÃػNjҨÐÍÍ¡ ÁÒã¹ÃٻẺ㴠3. ¡Í§·Ø¹à§Ô¹ÍÍÁÃÐÂÐÂÒÇ ã¹»ÃÐà·È 4. ¡Í§·Ø¹à§Ô¹ÍÍÁ·Õèŧ·Ø¹ ã¹µÃÒÊÒÃ˹յé Ò‹ §»ÃÐà·È ÍÒ·Ôઋ¹ ŧ·Ø¹ã¹µÃÒÊÒÃ˹ÕéÃÑ°ºÒÅà¡ÒËÅÕ µÃÒÊÒÃ˹ÕéÃÑ°ºÒÅÍÔ¹à´Õ ¾ÃŒÍÁ·Ñ§é ¤Ò´Ç‹ÒÀÒÂ㹪‹Ç§ 4 à´×͹áá¨ÐÁÕ¨íҹǹ¼ÙŒà»´ºÑÞªÕ «×éÍ˹‹ÇÂŧ·Ø¹ÍÂÙ‹·Õè»ÃÐÁÒ³ 1,000 ºÑÞªÕ º·ÇÔà¤ÃÒÐˏ ºÅ.¿ÅÅÔ» (»ÃÐà·Èä·Â) »ÃÐàÁÔ¹Ç‹Ò á¹Ç⹌Á ¡ÒÃà¾Ôè Á ¢Öé ¹ ¢Í§ÁÙ Å ¤‹ Ò «×é Í ¢Ò¨РʹѺʹع¼Å»ÃСͺ¡Òâͧ KEST à¹×Íè §¨Ò¡ÃÒÂä´ŒÃÒÇ 80% ÁÒ¨Ò¡¤‹Ò ¹ÒÂ˹ŒÒ«×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ â´Âã¹ »‚ 54 ¤Ò´ÁÙŤ‹Ò«×éÍ¢Ò¢ͧµÅÒ´ SET&MAI äÇŒ·Õè 2.80 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ·

“¡ÒÃÃѺÃÙÃŒ ÒÂ䴌㹤ÃÖ§è »‚ËÅѧ ¨ÐªÐÅÍŧ¨Ò¡¤ÃÖ§è »‚áá à¹×Íè §¨Ò¡ã¹ ª‹Ç§¤ÃÖ觻‚ááÁÕ¡ÒÃÃѺÃÙŒÃÒÂä´Œ·Õ褌ҧ ÁÒ¨Ò¡»‚¡Í‹ ¹ áÅÐä´ŒÃºÑ »ÃÐ⪹¨Ò¡ ÁҵáÒÃÀÒÉÕ¡ÃеعŒ ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ ¨Ö§·íÒãËŒÁÕÂÍ´ÃѺÃÙŒÃÒÂ䴌ࢌÒÁÒ¤‹Í¹ ¢ŒÒ§ÁÒ¡ Í‹ҧäáç´ÕºÃÔÉÑ·¤Ò´¨Ð ÊÒÁÒöÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§ÃÒÂä´ŒµÍ‹ à¹×èͧ㹻‚ 54 - 56 ã¹ÃдѺà©ÅÕè 10% µ‹Í»‚ ËÅѧ䴌»ÃѺἹ¸ØáԨáÅÐ µÑé § ºÃÔ ÉÑ · àÃÒàËÁÒ¤Ø Á ¡Òá‹ Í ÊÃŒ Ò § â¤Ã§¡ÒÃàͧ” ¹ÒÂ͹ؾ§É ¡Å‹ÒÇ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ºÃÔÉÑ·Ï àµÃÕÂÁ ¨Ðແ´â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁÍÕ¡ 9 â¤Ã§¡ÒÃ

News Station

หน้า 4

àµÔºâµÃÒÇ 10%YoY ¨ÐÊ‹§ãËŒ¼ÅÃÒ 䴌ËÅÑ¡Í‹ҧ¤‹Ò¹ÒÂ˹ŒÒ«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡ ·ÃÑ ¾  ã ¹»‚ Ë ¹Œ Ò »ÃÑ º µÑ Ç ÊÙ § ¢Öé ¹ ÃÒÇ 8.37%YoY ÍÂÙ‹·Õè 2,443.14 ŌҹºÒ· áÅÐÁÕ¡íÒäÃÊØ·¸Ô·Õè 790.77 ŌҹºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹ 9.77%YoY áÁŒÍÒ¨àË繡ÒÃ

»ÃѺµÑÇŴŧ¢Í§ÍѵÃÒ¤‹Ò¹ÒÂ˹ŒÒ à©ÅÕÂè ¨Ò¡â¤Ã§ÊÌҧ¤‹Ò¹ÒÂ˹ŒÒẺ ¢Ñé¹ºÑ¹ä´ á¹Ð¹íÒ “«×éÍà¡ç§¡íÒäÔ ÃÒ¤Ò໇ÒËÁÒ»‚ 54 ·Õè 16.20 ºÒ· (P/BV ·Õè 2 à·‹Ò)

ÁÙŤ‹Ò 2.1 ËÁ×¹è ŌҹºÒ· â´Âẋ§à»š¹ ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ 5 â¤Ã§¡Òà ·ÒǹàÎÒʏ 3 â¤Ã§¡Òà ºŒÒ¹à´ÕèÂÇÍÕ¡ 1 â¤Ã§¡Òà ª‹Ç§·ÕèàËÅ×ͧ͢»‚¹Õé ÃÇÁ·Ñé§ã¹äµÃÁÒÊ 1 ¶Ö§äµÃÁÒÊ 2 »‚ 54 ÂѧÁÕá¹Ç¤Ô´¨Ð ແ´à¾ÔèÁÍÕ¡ 7 â¤Ã§¡Òà ÁÙŤ‹Ò¡Ç‹Ò 8 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· ÊíÒËÃѺ§º»ÃÐÁҳ㹡Òë×Íé ´Ô¹¢Í§»‚ 53 »˜¨¨Øº¹Ñ àËÅ×ÍÍÂÙ»‹ ÃÐÁÒ³ 2 ¾Ñ¹¡Ç‹ÒŌҹºÒ· ¨Ò¡§º·Ñ駻‚ÃÒÇ 7 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· «Öè§à¾ÔèÁ¢Ö鹨ҡ»‚¡‹Í¹ ·ÕèÁÕ §ºà¾Õ§äÁ‹¶Ö§ 4 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·

à¾ÃÒЪ‹Ç§·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒ䴌㪌à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹¡Òà «×éÍ·Õè´Ô¹ä»áÅŒÇ 4.5 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· ʋǹ¡Ã³Õ¡ÒÃÍÍ¡ËعŒ ¡Ù¢Œ ͧ AP ã¹»‚¹¤Õé §¨ÐäÁ‹Á¡Õ ÒÃÍÍ¡à¾ÔÁè àµÔÁ ã¹Ê‹Ç¹ ¢Í§»‚ 54 ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¾Ô¨ÒóÒÍÍ¡ËØŒ¹ ¡ÙŒà¾×è͹íÒÁÒ·´á·¹ËØŒ¹¡ÙŒà´ÔÁ·Õè¨Ð¤Ãº ¡íÒ˹´¨íҹǹ˹Öè§ áµ‹¨ÐÍÍ¡ËØŒ¹¡ÙŒã¹ ¨íҹǹ෋ÒäùÑé¹ÂѧäÁ‹ÊÒÁÒöແ´à¼Â ä´Œ áÅФ§µŒÍ§¾Ô¨ÒóҨҡÀÒÇеÅÒ´ ¤Çº¤Ù‹´ŒÇÂ

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

áÁ¤¤ÇÍÃÕè¤Ò´ËØŒ¹¿ÅÔ»»¹Ê ¨‹Í·ÐÂҹⴴഋ¹

News Station

หน้า 5

¾Õ·ÕÀÙÁÔ¤Ò´ÂÍ´¢Ò¶‹Ò¹ËÔ¹»‚¹Õé ¨Õ¹ÁÕ¹âºÒÂ˹ع¡ÒäǺÃÇÁ ¨‹Í¾Ø‹§ 34% ¡Ô¨¡ÒÃã¹ÍصÏÂҹ¹µ

ÃÒ§ҹ¢‹Òǵ‹Ò§»ÃÐà·ÈÃкØÇ‹Ò áÁ¤¤ÇÍÃÕè¡Ã؍» ¤Ò´Ç‹Ò ´Ñª¹ÕµÅÒ´ËØŒ¹¿ÅÔ»»¹Ê¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹áµÐÃдѺÊÙ§ÊØ´ ໚¹»ÃÐÇѵԡÒóã¹»‚¹Õé ËÅѧµÅҴࢌÒÊÙ‹ “ÀÒÇСÃзԧ” áÅŒÇ ¹ÒÂÍàÅç¡« â»àÁ¹âµŒ ¹Ñ¡¡ÅÂØ·¸·Õè áÁ¤¤ÇÍÃÕè ÃкØ㹺·ÇÔà¤ÃÒÐËÇ‹Ò ´Ñª¹ÕµÅÒ´ËØŒ¹¿ÅÔ»»¹Ê¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹ ÁÒÍÂÙ·‹ ÃÕè дѺ 3,900 ¨Ø´ã¹ÃÐÂÐÍѹã¡ÅŒ¹Õé «Ö§è ໚¹ÃдѺÊÙ§ÊØ´ ໚¹»ÃÐÇѵԡÒó ÃѺ»˜¨¨Ñºǡ¡Òÿ„œ¹µÑǢͧàÈÃÉ°¡Ô¨ áÅмšÒôíÒà¹Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕ¹·Õ蹋ҾÍ㨠“¡íÒäÃÊØ·¸ÔºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕ¹·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ 23% ໚ ¹ »˜ ¨ ¨Ñ  ¡Ãе، ¹ ¡ÒÃŧ·Ø ¹ã¹µÅÒ´ËØŒ ¹ ¿ ÅÔ » » ¹ ʏ ” ¹ÒÂâ»àÁ¹âµŒ ÃÐºØ ¢³Ðà´ÕÂǡѹáÁ¤¤ÇÍÃÕè¤Ò´Ç‹Ò ´Ñª¹ÕµÅÒ´ËØŒ¹ ¿ÅÔ»»¹Ê¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒÍÂÙ‹·Õè 4,500 ¨Ø´ã¹»‚ 2011 ʋǹËØŒ¹ ·Õáè Á¤¤ÇÍÃÕáè ¹Ð¹íÒà¾ÔÁè ¹éÒí ˹ѡ¡ÒÃŧ·Ø¹ä´Œá¡‹ ¡ÅØÁ‹ ¸¹Ò¤Òà ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ áÅÐÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ à¹×èͧ¨Ò¡¨Ðä´ŒÃѺ¼Å ´Õ¨Ò¡¹âºÒ¡ÒÃŧ·Ø¹´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹¢Í§ÃÑ°ºÒÅ ¿ÅÔ»»¹Ê

ÃÒ§ҹ¢‹Òǵ‹Ò§»ÃÐà·ÈÃкØÇ‹Ò ¾Õ·ÕÀÙÁÔÃÕ «ÍÏÊà«Ê ¼ÙŒ¼ÅÔµ¶‹Ò¹ËÔ¹ÃÒÂãËÞ‹Íѹ´Ñº 1 ¢Í§ ÍԹⴹÕà«Õ ¤Ò´Ç‹ÒÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒèíÒ˹‹Ò¶‹Ò¹ËÔ¹ ã¹»‚¹Õé¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹ 34% ËÅѧÃÒ¤Ò¶‹Ò¹ËÔ¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ ¹Ò´ÕÅ¾Õ ÈÃÕÇÊÑ à·ÇÒ¡ÃÃÁ¡ÒþշÀÕ ÁÙ ¡Ô Å‹ÒÇ Ç‹Ò ÂÍ´¢Ò¶‹Ò¹ËԹ㹻‚¹¨Õé Ðà¾ÔÁè ¢Ö¹é ÁÒÍÂÙ·‹ Õè 4.3 ¾Ñ¹ Ōҹ´ÍÅÅÒϨҡ 3.2 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅÒÏ㹻‚·Õ輋ҹ ÁÒ¨Ò¡»ÃÔÁÒ³¡ÒâÒ·դè Ò´Ç‹Ò¨ÐÍÂÙ·‹ Õè 64 ŌҹµÑ¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ 7% ¨Ò¡»‚¡‹Í¹Ë¹ŒÒ áÅÐÃÒ¤Ò¨íÒ˹‹Ò·Õè 67 ´ÍÅÅÒÏ/µÑ¹à¾ÔèÁ¢Ö鹨ҡ 63.10 ´ÍÅÅÒÏ/µÑ¹ã¹ »‚¡‹Í¹Ë¹ŒÒ ·Ñ駹Õé ¼ÙŒ¼ÅÔµ¶‹Ò¹ËÔ¹ã¹ÍԹⴹÕà«ÕÂä´ŒÃѺ »ÃÐ⪹¨Ò¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òö‹Ò¹ËԹ㹻ÃÐà·ÈáÅÐ µ‹Ò§»ÃÐà·È·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧ â´Â¡ÃзÃǧ ¾Åѧ§Ò¹ÍԹⴹÕà«ÕÂ¤Ò´Ç‹Ò ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òö‹Ò¹ËÔ¹ ã¹»ÃÐà·È¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹à»š¹ 120 ŌҹµÑ¹ã¹»‚ 2015 ¨Ò¡ 64 ŌҹµÑ¹ã¹»‚¹Õé

ÃÒ§ҹ¢‹Òǵ‹Ò§»ÃÐà·ÈÃкØÇ‹Ò ¨Õ¹ àµÃÕÂÁ¼ÅÑ¡´Ñ¹¹âºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒäǺÃÇÁ ¡Ô¨¡ÒÃã¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁÂҹ¹µ «ÕàÁ¹µ àËÅç¡ à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã áÅÐÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁà¾×èÍãËŒà¡Ô´¡Òà »ÃÐËÂÑ´µŒ¹·Ø¹áÅоÅѧ§Ò¹ â´ÂÀÒÂ㵌¹âºÒ´ѧ¡Å‹ÒÇ ÃÑ°ºÒÅ ¨Õ¹¨Ð¡àÅÔ¡¡®à¡³±Íѹ໚¹¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´à¡ÕèÂÇ ¡Ñº¡ÒäǺÃÇÁ¡Ô¨¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§ÀÒ¤¸ØáԨ·ÕèÍÂÙ‹ µ‹Ò§Á³±Å ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¨Õ¹ÁÕá¼¹·Õè¨ÐʹѺʹع ãËŒ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÒÁÒö¶×ÍËØŒ¹ã¹ºÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹·Õè ´íÒà¹Ô¹¸ØáԨã¹ÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁä´ŒÁÒ¡¢Öé¹ áÅСàÅÔ¡¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´¡Òö×ÍËعŒ ã¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ºÒ§»ÃÐàÀ·

QLT ÂÔéÁÃѺÍÒ¹Ôʧʏ»Å´ÅçÍ¡ÁÒºµÒ¾Ø´ ¼ÙŒºÃÔËÒà QLT âÅ‹§Í¡! ËÅѧÈÒÅÏ »Å´ÅçÍ¡ÁÒºµÒ¾Ø´ ËÇѧÃѺ ÍÒ¹Ôʧʏã¹ÃÐÂÐÂÒÇ Ë¹Ø¹§Ò¹ãËÁ‹àµÔºâµµ‹Íà¹×èͧ ¢³Ð·ÕèËÇѧ Q3/53 âªÇ ¼Å§Ò¹ÊÇ ÅØ»ÃÐÁÙŧҹãËÁ‹µ‹Íà¹×èͧ ʋǹ·Ñ駻‚¹ÕéÂéíÒ໇ÒÃÒÂä´Œã¡ÅŒà¤Õ§ »‚¡‹Í¹·Õè 279.71 ź. ¹ÒÂÊÃþѪޏ Ãѵ¤ÒÁ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ºÁ¨.¤ÇÍÅÅÕà·¤ (QLT) ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ¨Ò¡¡Ã³Õ·ÕèÈÒÅ »¡¤Ãͧ¡ÅÒ§¾Ô¾Ò¡ÉÒâ¤Ã§¡ÒÃŧ·Ø¹ÁÒºµÒ¾Ø´ â´ÂãËŒ 74 â¤Ã§¡Òà ·Õäè Á‹à¢ŒÒ¢‹Ò»ÃÐàÀ· 11 ¡Ô¨¡Òà Ãعáçà´Ô¹Ë¹ŒÒµ‹Íä´Œ áÅÐÁÕà¾Õ§ 2 â¤Ã§¡Ò÷Õè¶Ù¡ à¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹ØÞÒµ¹Ñ¹é ¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÊ‹§¼Å´ÕµÍ‹ â¤Ã§¡Òà ŧ·Ø¹ãËÁ‹æ ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤µ «Ö觺ÃÔÉÑ·Ï ¤§ä´ŒÃѺ»ÃÐ⪹´ŒÇ “àÃ×Íè §ÁÒºµÒ¾Ø´ ¡ç¤§¨ÐÊ‹§¼ÅºÇ¡ã¹ÃÐÂÐ ÂÒÇÁÒ¡¡Ç‹Ò à¾ÃÒШЪ‹Ç·íÒãËŒ§Ò¹¡‹ÍÊÌҧãËÁ‹ ÁÒ¡¢Ö¹é àÃ×Íè Âæ «Ö§è µÃ§¹Õºé ÃÔÉ·Ñ Ï ¡ç¹Ò‹ ¨Ðä´ŒÃºÑ »ÃÐ⪹ ´ŒÇ ʋǹ§Ò¹¡‹ÍÊÌҧ·ÕèªÐ§Ñ¡¡ç¨Ðä´Œà´Ô¹Ë¹ŒÒµ‹Íä´Œ ¶×ÍÇ‹Ò໚¹àÃ×èͧ·Õè´Õ” ¹ÒÂÊÃþѪޏ ¡Å‹ÒÇ ÊíÒËÃѺá¹Ç⹌Á¼Å»ÃСͺ¡ÒÃã¹äµÃÁÒÊ 3/2553 ÁÕâÍ¡ÒÊÍÍ¡ÁÒã¹·ÔÈ·Ò§·Õè´Õµ‹Íà¹×èͧ¨Ò¡

äµÃÁÒÊ 2/2553 ·ÕèÁÕ¡íÒäÃÊØ·¸ÔÍÂÙ‹·Õè 7.12 ŌҹºÒ· à¹×Íè §¨Ò¡ºÃÔÉ·Ñ Ï Âѧ¤§à´Ô¹Ë¹ŒÒࢌһÃÐÁÙŧҹãËÁ‹ Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧ «Öè§ËÒ¡ä´ŒÃѺ§Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒǤ§ª‹ÇÂ Ê¹Ñ º Ê¹Ø ¹ ãËŒ § Ò¹ã¹Á× Í à¾Ôè Á ¢Öé ¹ ¨Ò¡»˜ ¨ ¨Ø ºÑ ¹ ·Õè 290 ŌҹºÒ· â´Â¨Ð·ÂÍÂÃѺÃÙŒÃÒÂ䴌㹻‚¹ÕéÁÙŤ‹Ò 100 ŌҹºÒ· áÅÐÍÕ¡ 190 ŌҹºÒ· ·ÂÍÂÃѺÃÙŒ ÃÒÂ䴌㹻‚ 54 - 55 “µÍ¹¹ÕéºÃÔÉÑ·Ï ¡çÂѧ¤§àµÃÕÂÁࢌһÃÐÁÙÅ §Ò¹ãËÁ‹Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧ ᵋÂѧºÍ¡ÁÙŤ‹ÒäÁ‹ä´ŒÇ‹ÒÁÕ ¨íҹǹÁÒ¡¹ŒÍÂᤋä˹ ʋǹµÍ¹¹Õé¡çÁÕ Backlog ·Õ¨è зÂÍÂÃѺÃÙÃŒ ÒÂä´Œ»¹‚ Õé 100 ¡Ç‹ÒŌҹºÒ· áÅÐÃѺ ÃÙŒÃÒÂ䴌㹻‚ 2011 - 2012 ÁÙŤ‹Ò»ÃÐÁÒ³ 190 ŌҹºÒ· ©Ð¹Ñ¹é ¨Ò¡§Ò¹·ÕÁè ÍÕ ÂÙã‹ ¹Á×ÍáÅСÒÃàµÃÕÂÁ »ÃÐÁÙÅà¾ÔèÁÍÕ¡ ¤§ª‹ÇÂʹѺʹعãËŒá¹Ç⹌Á¼Å »ÃСͺã¹äµÃÁÒÊ 3 »‚¹´Õé ¢Õ ¹Öé ” ¹ÒÂÊÃþѪޏ ¡Å‹ÒÇ

ʋǹÃÒÂ䴌㹻‚¹ÕéºÃÔÉÑ·Ï Âѧ¤§¤Ò´Ç‹Ò¨Ð ã¡ÅŒà¤Õ§¡Ñº»‚¡‹Í¹·ÕèÁÕÃÒÂä´ŒÍÂÙ‹·Õè 279.71 ŌҹºÒ· à¾ÃÒзÕ輋ҹÁÒµŒÍ§ÂÍÁÃѺNjÒä´ŒÃѺ¼Å¡Ãзº¨Ò¡ ËÅÒ»˜¨¨Ñ â´Â੾Òл˜ÞËÒ¤ÇÒÁäÁ‹Ê§º·Ò§¡Òà àÁ×ͧ «Ö§è Ê‹§¼Å¡Ãзºµ‹Í¤ÇÒÁàª×Íè ÁÑ¹è ¢Í§¹Ñ¡Å§·Ø¹ áÅзíÒãËŒ§Ò¹µ‹Ò§æ ·Õè¨ÐࢌһÃÐÁÙŪÐÅÍÍÍ¡ä» áÅÐÁռšÃзºµ‹Í¡ÒÃÃѺÃÙŒÃÒÂä´Œ´ŒÇ ͹Öè§ ºÃÔÉÑ·Ï ´Ñ§¡Å‹ÒÇ໚¹¼ÙŒãËŒºÃÔ¡Òà ¤ÃºÇ§¨Ã µÑé § ᵋ ¡ Ò÷´ÊͺẺäÁ‹ ·í Ò ÅÒ (Non-Destructive Testing) µÃǨÊͺáÅÐÃѺÃͧ ¤Ø³ÀÒ¾ (Inspection & Certification) ¢Í§¶Ñ§à¡çº Ãкº·‹Í áÅÐÍØ»¡Ã³¹ÔÃÀÑ¢ͧᡍÊàª×éÍà¾ÅÔ§ ÍÒ·Ô á¡Ê LPG NGV ໚¹µŒ¹ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

หน้า 6

MJD á¹ÇµŒÒ¹·Õè 3.26 º. ËÅѧ¨Ò¡ÃÒ¤ÒËØŒ¹ MJD »´àÊÁ͵ÑÇ 3 ÇѹµÔ´µ‹Í¡Ñ¹ (ª‹Ç§ 1 - 3 ¡.Â. 53) äÁ‹ä»ä˹ áÅÐáŌǡç¡ÅѺÁÒàÃÔèÁà¢ÕÂÇ͋͹æ ä´ŒÍÕ¡¤ÃÑé§ (äÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò ËÂØ´àÊÒÏ - ÍҷԵ仪ÒϨẵàµÍÃÕÁè ÒËÃ×Íà»Å‹Ò¶Ö§¡ÅѺºÇ¡ä´Œ) áÁŒÁÅÙ ¤‹Ò «×éÍ¢Ò¨ÐäÁ‹Ë¹ÒµÒÁÒ¡¹Ñ¡áµ‹¡ç¹Ñºà»š¹ÊÑÞÞÒ³´Õæ ·ÕèËÁÒ¶֧¡ÒþͨРÊÌҧ°Ò¹ä´ŒáÅŒÇ Ê‹Ç¹¨ÐÁÑ蹤§á¤‹ä˹ 2 - 3 Çѹ¹Õ餧䴌àË繡ѹ ´ŒÒ¹¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐˏ ºÅ.¿¹¹Ñ à«Õ ä«ÃÑÊ ÁͧÊÑÞÞҳ෤¹Ô¤ËعŒ MJD Âѧ·Ã§µÑÇ´ŒÒ¹ºÇ¡ ¨Ö§á¹Ð “à¡ç§¡íÒäÔ ãËŒá¹ÇµŒÒ¹·Õè 3.26 ºÒ· ʋǹá¹Ç ÃѺÍÂÙ‹·Õè 3.16 - 3.14 ºÒ· ᵋËÒ¡ÃÒ¤ÒËǧµèíÒ¡Ç‹Òá¹ÇÃѺ¢ŒÒ§µŒ¹¤Çà ෢ÒµѴ¢Ò´·Ø¹ ÇÒ¹¹ÕéÃÒ¤Ò MJD »´·Õè 3.20 ºÒ· ºÇ¡ 0.04 ºÒ· ËÃ×Í 1.27% ÁÙŤ‹Ò«×éÍ¢Ò 6.99 ŌҹºÒ·

¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺÃÒ¤ÒËØŒ¹ ³ ÊÔé¹Çѹ·Õè 06/09/53

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

Çѹ·íÒ¡Òë×éÍ¢Ò·Õ輋ҹÁÒ¾ºËØŒ¹«×éÍ - ¢Ò ·ÕèÃдѺÃÒ¤Ò 3.22 ºÒ·Ë¹Òṋ¹ÊØ´

1. 2. 3. 4. 5.

MJD 3.20 0.04 1.27 3.18 3.24 3.16 3.16 3.21

AccVol AccVal(Kß) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

ÀÒ¾ÃÇÁ¢ŒÍÁÙżٌ¶×ÍËØŒ¹ ³ Çѹ·Õè 24/06/2553 ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹ ¨íҹǹËØŒ¹ 252,300,000 ¹Ò¨íÒàÃÔÞ ¾ÙÅÇÃÅѡɳ 174,000,000 ¹Ò§»ÃзԹ ¾ÙÅÇÃÅѡɳ 48,452,100 ºÃÔÉÑ· ä·ÂàÍç¹ÇÕ´ÕÍÒÏ ¨íÒ¡Ñ´ 25,000,000 ¹ÒÂÍÔ·¸Ô ªÇÅÔµ¸íÒç 25,000,000 ¹ÒÂÊØÃÔÂÒ ¾ÙÅÇÃÅѡɳ

2,177,100 6,997 2.49 6.27 0.91 N/A 10.00 0.51 2,240

(%) 36.04 24.86 6.92 3.57 3.57

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

News Station

ÇزÔÊÀÒ¾Ô¨ÒóÒËҧ¾.Ã.º.§º54áŌǤҴ¨ºÇѹ¹Õé ºÅ¨.¡ÊÔ¡Ãä·ÂÂѹºÒ·á¢ç§¤‹ÒäÁ‹¡ÃзºFIF ¹Ò»ÃÐʾÊØ¢ ºØÞà´ª »ÃиҹÇØ ²Ô Ê ÀÒ à» ´ à¼Âã¹·Õè »ÃЪØÁÇزÔÊÁÒªÔ¡ (Ê.Ç.) ઌÒÇÒ¹ ¹Õé (6 ¡.Â.) Ç‹Ò ·Õè»ÃЪØÁÇزÔÊÀÒ àÃÔèÁ¾Ô¨ÒóÒËҧ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ (¾.Ã.º.) §º»ÃÐÁÒ³ÃÒ¨‹ Ò Â »ÃШíÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554 áÅŒÇ â´ÂÁÕÊÁҪԡࢌҪ×Íè ¢ÍÍÀÔ»ÃÒÂÃÇÁ 88 ¤¹ ¤Ò´¨Ð㪌àÇÅÒ 2 Çѹ “¨ÐÁÕ¡ÒûÃЪØÁÊͧÇѹ ¤×ÍÇѹ¹Õé໚¹Çѹáá áÅШÐàÅÔ¡ã¹ àÇÅÒÊÕ·è ÁØ‹ ʋǹÇѹ¾Ãا‹ ¹Õ¨é ÐàÃÔÁè àÇÅÒ º‹ÒÂâÁ§ áÅÐàÊÃç¨ÊÔé¹ã¹àÇÅÒÊÕè·Ø‹Á «Öè § ÁÕ Ê ÁÒªÔ ¡ ÇØ ²Ô Ê ÀÒࢌ Ò ª×è Í ¢Í Í ÀÔ » Ã Ò Â ¨í Ò ¹ Ç ¹ 8 8 ¤ ¹ ” »ÃиҹÇزÔÊÀÒ ¡Å‹ÒÇÇÒ¹¹Õé ·Ñ駹ÕéËҧ ¾.Ã.º. §º»ÃÐÁÒ³ ÃÒ¨‹Ò »‚ 54 ໚¹§º»ÃÐÁÒ³ ¢Ò´´ØÅ 4.2 áʹŌҹºÒ· ËÃ×Í ¤Ô´à»š¹ 4.1% ¢Í§¼ÅÔµÀѳ±ÁÇÅ ÃÇÁã¹»ÃÐà·È (¨Õ´¾Õ )Õ â´Â໚¹§º »ÃÐÁÒ³ÃÒ¨‹Ò ǧà§Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 2.07 ŌҹŌҹºÒ·à»š¹¤‹Ò㪌¨‹Ò ¢Í§Ê‹ Ç ¹ÃÒª¡Òà ÃÑ ° ÇÔ Ê ÒË¡Ô ¨ áÅÐ˹‹Ç§ҹÍ×è¹æ ¨íҹǹ 2.03 ŌҹŌҹºÒ· áÅÐà¾×èͪ´ãªŒà§Ô¹ ¤§¤Åѧ ¨íҹǹ 3.03 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ ºÒ· ʋǹÃÒÂä´Œ ÁÕǧà§Ô¹ 1.6 ŌҹŌҹºÒ·

¢³Ð·Õè à Á×è Í »ÅÒÂà´× Í ¹ Ê.¤.·Õ輋ҹÁÒ ·Õè»ÃЪØÁÊÀҼٌ᷹ ÃÒÉ®ÃãËŒ ¤ ÇÒÁàËç ¹ ªÍº Ë Ò § ¾.Ã.º.§º»ÃÐÁÒ³ÃÒ¨‹Ò»ÃШíÒ»‚ 54 ËÅѧ·Õè»ÃЪØÁÊÀÒÁÕÁµÔÃѺËÅÑ¡ ¡ÒÃËҧ¾.Ã.º. §º»ÃÐÁÒ³»‚ 54 ¨íҹǹ 2.07 ŌҹŌҹºÒ· ¾ÃŒÍÁ µÑé § ¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô ¡ ÒÃÇÔ Ê ÒÁÑ Þ 63 ¤¹ ¾Ô ¨ ÒóÒË Ò §¾.Ã.º. ´Ñ§¡Å‹ÒÇ áÅÐá»ÃÞѵµÔã¹ 30 Çѹ

¹ Ò Â Ã ¾Õ ÊØ ¨ ÃÔ µ ¡Ø Å »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒà ºÅ¨. ¡ÊÔ¡Ãä·Â ແ´à¼Â¶Ö§·ÔÈ·Ò§¢Í§¤‹Ò à§Ô¹ºÒ··Õáè ¢ç§¤‹Òâ´ÂÁÍ§Ç‹Ò ¤‹Òà§Ô¹ ºÒ·ÁÕâÍ¡ÒÊá¢ç§¤‹Òä»·Õè 31 ºÒ·/ ´ÍÅÅÒϹÑé¹ ÁÑè¹ã¨Ç‹Ò»ÃÐà´ç¹´Ñ§ ¡Å‹ Ò Ç¨ÐäÁ‹ ¡ Ãзºµ‹ Í ¡Í§·Ø ¹ ·Õè ŧ·Ø¹ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È (FIF) ¢Í§ ºÃÔÉ·Ñ Ï à¹×Íè §¨Ò¡ºÃÔÉ·Ñ Ï ä´ŒÁ¡Õ Òà ·íÒ»ÃСѹ¤ÇÒÁàÊÕ觤‹Òà§Ô¹äÇŒàµçÁ

¡ÃاÈÃÕ¿˜¹´ÍÍ¡¡Í§à»´ 3M1ãËŒàõ 1.45% ¹Ò婄 µ Ã¾Õ µÑ ¹ µÔ à ©ÅÔ Á »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ºÃÔÉÑ· ËÅÑ¡·ÃѾ¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ ÍÂظÂÒ ¨íÒ¡Ñ´ ແ´à¼ÂÇ‹Ò ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 7 - 13 ¡.Â.¹Õé ¨Ðàʹ͢Ò¡ͧ·Ø¹ ແ´¡ÃاÈÃÕä·Â⹌· 3M1 (KFTN3M1) à¾×èÍ໚¹·Ò§àÅ×Í¡ãˌᡋ¹Ñ¡Å§·Ø¹ ·Õè µŒÍ§¡ÒÃŧ·Ø¹ÃÐÂÐÊÑé¹ã¹µÃÒÊÒà ˹Õé À Ò¤ÃÑ ° áÅеÃÒÊÒÃ˹Õé ã ¹ »ÃÐà·È ·Õäè ´ŒÃºÑ ¡ÒèѴÍѹ´Ñº¤ÇÒÁ ¹‹Òàª×èͶ×ÍÃдѺ A- ¢Öé¹ä» «Öè§ÁÕ

¼ÙŒÍÍ¡ ઋ¹ ¸¹Ò¤ÒÃÊáµ¹´ÒÏ´ ªÒÏàµÍÏ´ (ä·Â) ¸¹Ò¤Ò÷ÔÊâ¡Œ ¸¹Ò¤Òø¹ªÒµ ËÃ×Í ºÃÔÉÑ·ÈØÀÒ ÅÑ ໚¹µŒ¹ â´Â¨Ðŧ·Ø¹ã¹µÃÒÊÒà ¢Í§áµ‹ Å ÐáË‹ §äÁ‹ à ¡Ô ¹ 30% «Öè § ¡Í§·Ø ¹ ¹Õé à ËÁÒÐ¡Ñ º ¹Ñ ¡ ŧ·Ø ¹ ·Õè µŒÍ§¡Òüŵͺ᷹·ÕèÁÑ蹤§ áÅÐ áÊǧËÒâÍ¡ÒÊ㹡ÒÃÃÑ º ¼Å µÍºá·¹ÊÙ§¡Ç‹Ò´Í¡àºÕéÂà§Ô¹½Ò¡ ¸¹Ò¤Òà áÅмŵͺ᷹·Õè¤Ò´Ç‹Ò

¨Ðä´Œ ÃÑ º ¨Ò¡¡ÒâÒÂ¤× ¹ ˹‹ Ç Â Å§·Ø¹Íѵâ¹ÁѵÔäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 1.45% µ‹Í»‚ (ËÅѧËÑ¡¤‹Ò㪌¨‹Ò»ÃÐÁÒ³ 0.20%) ¡Í§·Ø¹´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕÁÙŤ‹Ò â¤Ã§¡Òà 500 ŌҹºÒ· ¹Ò婄 µ Ã¾Õ ¡Å‹ Ò ÇÇ‹ Ò ºÃÔ ÉÑ · Ï ä´Œ » ÃÑ º à»ÅÕè  ¹ÁÒÍÍ¡ ¡Í§·Ø¹ã¹»ÃÐà·ÈÍÒÂØ»ÃÐÁÒ³ 3 à´×͹ à¹×èͧ¨Ò¡¼ÅµÍºá·¹ (ã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·) ·Õèä´ŒÃѺ¨Ò¡¡ÒÃ

¨íҹǹ ·Ñé§ã¹¡Ã³Õ·Õ褋Òà§Ô¹á¢ç§¤‹ÒáÅР͋͹¤‹Ò ¢³Ð·Õè¡Í§·Ø¹ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´¤×Í ¡Í§·Ø¹ K-GEMO ºÃÔÉ·Ñ Ï ä´ŒÁ¡Õ Ò÷íÒ »ÃÐ¡Ñ ¹ ¤ÇÒÁàÊÕè  §¤‹ Ò à§Ô ¹ã¹ÊÑ ´ Ê‹ Ç ¹ 85% ã¹Ê‹ Ç ¹¢Í§·Ô È ·Ò§ÍÑ µ ÃÒ ´Í¡àºÕé¹âºÒÂ㹪‹Ç§·ÕèàËÅ×ͧ͢»‚ »ÃÐàÁÔ¹Ç‹Ò ¸¹Ò¤ÒÃáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (¸»·.) ÁÕâÍ¡ÒÊ·Õ¨è лÃѺÍѵÃÒ´Í¡àºÕÂé ÍÕ ¡ ¤ÃÑé § ÅÐ 0.25% 㹡ÒûÃÐªØ Á ·Õè àËÅ×ÍÍÕ¡ 2 ¤ÃÑé§ã¹ª‹Ç§·ÕèàËÅ×ͧ͢»‚ â´Â»ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡¡Ã³Õ·¸Õè »·.äÁ‹Á¡Õ ÒÃÊ‹§ ÊÑ Þ ÞҳNj Ò ¨ÐÁÕ ¡ ÒûÃÑ º ¢Öé ¹ ÍÑ µ ÃÒ ´Í¡àºÕé  ¡‹ Í ¹Ë¹Œ Ò ¹Õé ÃÇÁ¶Ö § ÁÒ¨Ò¡ »˜¨¨Ñ·ÕèÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃÁÕá¹Ç⹌Á »ÃѺµÑÇÊÙ§¢Öé¹ Ê‹§¼ÅãËŒµÑÇàÅ¢ÍѵÃÒ à§Ô¹à¿‡ÍÁÕ·ÔÈ·Ò§·ÕèàÃÔèÁ¢ÂѺ¢Öé¹ à¢Ò¡Å‹ Ò ÇÇ‹ Ò ¢³Ð¹Õé ¼ Å µÍºá·¹ÀÒ¾ÃÇÁ¡Í§·Ø¹·ÕÅè §·Ø¹ã¹ËعŒ ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï »˜¨¨ØºÑ¹ãËŒ¼ÅµÍºá·¹ ÁÒ¡¡Ç‹Ò 10% áÅдաNjҼŵͺ᷹ ¢Í§µÅÒ´â´ÂÃÇÁ â´Â 2 - 3 à´×͹ ·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒÁÕ¡ÃÐáÊ Fund Flow äËÅà¢ŒÒ ÁÒŧ·Ø¹ã¹ËØŒ¹ºÔê¡á¤» â´ÂºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¹âºÒ»ÃѺ¾Íϵ¡ÒÃŧ·Ø¹Í‹ҧµ‹Í à¹×èͧ ËÅѧ¨Ò¡·ÕèËØŒ¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ»ÃѺµÑÇ à¾ÔèÁ¢Öé¹ â´ÂºÃÔÉÑ·Ï ä´ŒÊÅѺ¢Ò·íÒ ¡íÒäÃÍÍ¡ÁÒºŒÒ§ ¢³Ð·Õè ³ »˜¨¨Øº¹Ñ ä´Œ ¶× Í à§Ô ¹ ʴ㹨í Ò ¹Ç¹äÁ‹ Á Ò¡ ᵋ ä Á‹ ÊÒÁÒöແ´à¼Â䴌Njҡͧ·Ø¹ËØŒ¹ÁÕ¡Òà ŧ·Ø¹ã¹ÊѴʋǹ෋Òã´

ŧ·Ø¹ã¹¾Ñ¹¸ºÑµÃà¡ÒËÅÕÁÕá¹Ç⹌ÁÅ´ ŧ â´Â੾ÒÐàÁ×è Í à·Õ  º¡Ñ º ¼Å µÍºá·¹·Õèä´ŒÃѺ¨Ò¡¡Í§·Ø¹µÃÒÊÒà ˹շé ÅÕè §·Ø¹ã¹¾Ñ¹¸ºÑµÃÃÑ°ºÒÅä·ÂáÅÐ µÃÒÊÒÃ˹Õé ·Õè Í Í¡â´ÂºÃÔ ÉÑ · ËÃ× Í Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ªÑ¹é ¹íҢͧä·Â ¡Í§·Ø¹ ແ´¡ÃاÈÃÕä·Â⹌· 3M1 (KFTN3M1) ¨Ö§à»š¹·Ò§àÅ×Í¡·Õàè ËÁÒÐÊÁÊíÒËÃѺ¹Ñ¡ ŧ·Ø¹·ÕèÁͧËÒ¡ÒÃŧ·Ø¹ÃÐÂÐÊÑé¹áÅÐ ÁÑ¹è ¤§ã¹¢³Ð¹Õé áÅФҴNjҡͧ·Ø¹´Ñ§ ¡Å‹ Ò Ç¹‹ Ò ¨Ðä´Œ ÃÑ º ¤ÇÒÁʹ㨨ҡ¼ÙŒ ŧ·Ø¹¤‹Í¹¢ŒÒ§ÁÒ¡·Õà´ÕÂÇ www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

TOPªÕéà˵Øà¾ÅÔ§äËÁŒº.ÅÙ¡ ¡Ãзº¨Ôêºà¾Õ§ 5 - 10 Ōҹ. ¹ÒÂÊØ礏 ºÙÅ¡ØÅ »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·Õè ºÃÔËÒà ºÁ¨.ä·ÂÍÍÂŏ (TOP) ແ´à¼ÂÇ‹Ò ¨Ò¡ ¡Ã³Õ à ËµØ ä ¿äËÁŒ ¶Ñ § ¹éí Ò ÁÑ ¹ »¹à»„œ Í ¹¢Í§ºÁ¨. ä·ÂÅÙŒ º àºÊ «Öè § ໚ ¹ º.ÅÙ ¡ ·Õè TOP ¶× Í ËØŒ ¹ã¹ ÊѴʋǹ 100% àÁ×èÍÇѹ·Õè 5 ¡.Â.·Õ輋ҹÁÒ áÅÐ ·ÕÁ§Ò¹¢Í§ TOP ÊÒÁÒö´Ñºà¾ÅÔ§´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œ ÀÒÂã¹àÇÅÒ 20 ¹Ò·Õ â´ÂäÁ‹Á¼Õ ãÙŒ ´ä´ŒÃºÑ ºÒ´à¨çº ·Ñé § ¹Õé ¨Ò¡à赯 ¡ Òó ¢Œ Ò §µŒ ¹ ºÃÔ ÉÑ · Ï ä´Œ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂàº×éͧµŒ¹äÇŒÍÂÙ‹·ÕèÃÒÇ 5 - 10 ŌҹºÒ· ÃÇÁ·Ñ駢ÍÂ×¹ÂѹNjÒàÃ×èͧ´Ñ§ ¡Å‹ÒǨÐäÁ‹¡Ãзº µ‹Í¡íÒÅѧ¡ÒüÅÔµáÅСÒà ´íÒà¹Ô¹¸ØáԨ¢Í§ºÃÔÉѷᵋÍ‹ҧ㴠áÅкÁ¨.ä·

หน้า 8

ÂÅÙŒºàºÊ Âѧ¤§ÊÒÁÒöà´Ô¹¡íÒÅѧ¼ÅÔµ¡ÅÑè¹ “¡ÔÁàÍ秔 ¨‹Í¤ÅÍ´µÑëǺÕÍÕ-DW»ÅÒ»‚ ¹éí Ò ÁÑ ¹ ËÅ‹ Í Å×è ¹ ¾×é ¹ °Ò¹ä´Œ µ ÒÁ»¡µÔ ·Õè Ã Ð´Ñ º ¹ÒÂÁ¹µÃÕ ÈÃä¾ÈÒÅ »Ãиҹ 2.75 áʹµÑ¹µ‹Í»‚ ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ºÅ.¡ÔÁàÍç§ (»ÃÐà·Èä·Â) (KEST) ແ´à¼ÂÇ‹Ò ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕá¼¹·Õè¨ÐÍÍ¡µÑëÇ TTCL ÂÔéÁÃѺ§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃä«âÅ¿ÒÏÁ 212 Å. áÅ¡à§Ô¹ (B/E) à¾×èÍàʹ͢ÒÂãËŒ¡Ñº¹Ñ¡Å§·Ø¹ ¹ÒÂÊØÇԷ Áâ¹ÁÑÂÂÒ¹¹· ¡ÃÃÁ¡Òà ·ÑèÇä» «Ö觢³Ð¹ÕéÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§Â×è¹¢ŒÍÁÙÅà¾×èÍàÊ¹Í áÅÐÃͧ»Ãиҹ਌ Ò Ë¹Œ Ò ·Õè º ÃÔ Ë ÒÃÍÒÇØ â Ê ¢ÒµÑÇë áÅ¡à§Ô¹ãËŒ¡ºÑ ¹Ñ¡Å§·Ø¹µ‹ÍÊíҹѡ§Ò¹¤³Ð ½† Ò Â¢ÒÂáÅÐÊÑ Þ ÞÒ ºÁ¨.âµâÂ-ä·Â ¡ÃÃÁ¡ÒáíҡѺËÅÑ¡·ÃѾáÅеÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ ¤ÍÏ»Íàêѹè (TTCL) ᨌ§Ç‹Ò ºÃÔÉ·Ñ Ï ä´ŒÅ§¹ÒÁ (¡.Å.µ.) ¤Ò´Ç‹Ò¨Ðàʹ͢ÒÂä´Œã¹äµÃÁÒÊ 4 ã¹ÊÑ Þ ÞÒ¨Œ Ò §¡‹ Í ÊÃŒ Ò §â¤Ã§¡ÒÃä«âÅ¿ÒÏ Á ¢Í§»‚¹Õé ÍÕ¡·Ñé§àµÃÕÂÁÍÍ¡ãºÊíÒ¤ÑÞáÊ´§ÊÔ·¸Ô à¿Ê 3 ¢Í§º¨¡. àͪàÍçÁ«Õ â¾ÅÕàÁÍÏ ã¹¹Ô¤Á ͹ؾѹ¸ (DW) ÀÒÂã¹»‚¹Õé´ŒÇÂઋ¹¡Ñ¹ ÍصÊÒË¡ÃÃÁÁÒºµÒ¾Ø´ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂͧ ÁÙŤ‹Ò â¤Ã§¡Òà 212 ŌҹºÒ· «Ö§è ÁÕ¡Òí ˹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¡‹ÍÊÌҧ Ê.¤. 53 - Ê.¤. 54

AFET “Ê´ãʵÒÁÂÒ§ TOCOM ËÅѧÂ×¹à˹×Í 300 ๪Ѵਹ” ¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐˏ ºÃÔÉ·Ñ ¿Çà¨ÍÏ Í¡ÃÔ à·Ã´ ¨íÒ¡Ñ´ (FAT) RSS3

News Station

- àÁ×Íè ÇÒ¹ÁÕ»ÃÔÁÒ³¡Òë×Íé ¢Ò 283 ÊÑÞÞÒ Ê¶Ò¹Ð¤§¤ŒÒ§ 3,343 ÊÑÞÞÒ - »´ 108.70 º./¡.¡. à¾ÔÁè ¢Ö¹é 1.30 º. (ÊÑÞÞÒÊ‹§Áͺà´×͹àÁ.Â. 54)

»˜¨¨Ñºǡ - ÃÒ¤ÒÂÒ§ TOCOM Â×¹à˹×Íá¹ÇµŒÒ¹¨ÔµÇÔ·ÂÒ·Õè 300 ๠- ÃÒ¤ÒÂҧ㹵ÅÒ´¨ÃÔ§ÍÂÙã‹ ¹ÃдѺÊÙ§ - ¨Õ¹ÂѧÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÊÔ¹¤ŒÒÂÒ§à¾×Íè ÍصÊÒË¡ÃÃÁÂҹ¹µ »˜¨¨ÑÂź - ÃÒ¤Ò¹éÒí ÁѹÂѧ¼Ñ¹¼Ç¹ - ÍҨⴹ·íÒ¡íÒäúҧʋǹËÅѧÃÒ¤Ò»ÃѺµÑÇà¾ÔÁè ¢Ö¹é áçÁÒ¡áÅŒÇ ¡ÅÂØ·¸ - ແ´Ê¶Ò¹Ð«×Íé àÁ×Íè ͋͹µÑÇ (ÊÑÞÞÒÊ‹§Áͺà´×͹àÁ.Â. 54 ) - á¹ÇÃѺ 105.50 º./¡.¡. - á¹ÇµŒÒ¹ 109.50 º./¡.¡.

TFEX

“·ÔÈ·Ò§ä©äÅËÅѧµ‹Ò§ªÒµÔ«×éÍÊØ·¸Ôã¹ËØŒ¹ÇÒ¹¹ÕéÍÕ¡ 3,252.65 ź.” ¹Ò¤ÁÊѹµ »ÃÁÒÀÙµÔ Ãͧ¼Ù¨Œ ´Ñ ¡Òý†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏËÅÑ¡·ÃѾ ºÅ.ºÑÇËÅǧ ËÃ×Í BLS SET50 Futures - àÁ×Íè ÇÒ¹¹Õ»é ÃÔÁÒ³¡Òë×Íé ¢Ò 13,392 ÊÑÞÞÒ Ê¶Ò¹Ð¤§¤ŒÒ§ 24,665 ÊÑÞÞÒ - »´ 640.50 ¨Ø´ à¾ÔÁè ¢Ö¹é 4.40 ¨Ø´ (ÊÑÞÞÒ S50U10 ¡.Â. 53) »˜¨¨Ñºǡ - ¹Ñ¡Å§·Ø¹µ‹Ò§ªÒµÔ«Íé× ÊØ·¸Ôã¹µÅÒ´ËعŒ 3,252.65 ŌҹºÒ· - ¤‹Òà§Ô¹ºÒ·á¢ç§¤‹Ò»´µÅÒ´·Õè 31.15 ºÒ·/´ÍÅÅÒÏ »˜¨¨ÑÂź - ´Ñª¹ÕÏ ºÇ¡áçÁÒ¡áÅŒÇÍÒ¨¾Ñ¡°Ò¹ ¡ÅÂØ·¸ - à¡ç§¡íÒäà (ÊÑÞÞÒ S50U10 ¡.Â. 53 ) - á¹ÇÃѺ 638 ¨Ø´ - á¹ÇµŒÒ¹ 650 ¨Ø´ - SET50 »ÃÐàÁÔ¹á¹ÇÃѺ 638 ¨Ø´ á¹ÇµŒÒ¹ 650 ¨Ø´

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

Dynamic Station

หน้า 9

3 º¨. ¢ÒÊÑè¹äÁ‹¾ÃŒÍÁࢌҵÅÒ´ËØŒ¹ ดัชนีฯ เบนเข็มขาขึ้นลุนแตะพันจุด แตพบ 3 บริษัทจดทะเบียนไทยยังไมพรอมเขาตลาดฯ LANNA แอนอกรับบริษัทยอย “ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่” เจ็บหนักจากเศรษฐกิจไมเอื้อ กระเทือนผลงานปนี้ไมสวย ดาน “เอพลัส เอ็นเตอรเทนเมนท” ขอเวลา แตงงบบัญชีสวย เสริมความมั่นใจกอนยื่นไฟลิ่งตนป 54 และเทรดไตรมาส 2 ปหนา สวน “ยูเนี่ยน อินทราโก” บริษัทยอยของ UKEM เตรียมเทรดไตรมาส 4 นี้ จากเดิมประกาศพรอมตั้งแตไตรมาส 3/53 ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยปรับเพิม่ ขึน้ อยางตอเนื่อง ลาสุดดัชนฯ สามารถปรับขึ้น ยืนเหนือ 930 จุดไดสาํ เร็จ โดยการซือ้ ขายวาน นี้ (6 ก.ย. 53) ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดของ วันที่ระดับ 944.64 จุด กอนมาปดที่ระดับ 931.52 จุด เพิ่มขึ้น 1.62 จุด หรือ 0.17% มู ล ค า ก า ร ซื้ อ ข า ย 6 3 . 1 1 ล า น บ า ท โดยปริ ม าณการซื้ อ ขายสู ง สุ ด ในรอบเกื อ บ 4 ป นับจากวันที่ 19 ธ.ค. 49 ทั้งนี้ ทามกลางราคาหุนสวนใหญที่ เคลื่อนไหวในแดนบวก สงผลใหบรรยากาศ การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ คึกคักอยาง ชัดเจนจากกอนหนานี้ และยังสะทอนใหหุน สามัญเพิ่มทุนที่เตรียมเสนอขายใหนักลงทุน ทั่วไปครั้งแรก (IPO) มั่นใจในการเขาระดม ทุนมากขึ้น แตขณะเดียวกันยังมีบริษัทจด ทะเบียนหลายบริษัทฯ ที่ชะลอการระดมทุน ในตลาดหลักทรัพยฯ ออกไปในชวงนี้เชนกัน เริ่มจาก บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หรือ LANNA แจงมายัง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) วา บริ ษั ท ไทย อะโกร เอ็ น เนอร ยี่ จํ า กั ด (มหาชน) ซึง่ เปนบริษทั ยอย ทีป่ ระกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายเอทานอลเปนเชือ้ เพลิงไดขอ ถอนแบบแสดงรายการแสดงขอมูลการเสนอ ขายหลั ก ทรั พ ย (ไฟลิ่ ง ) ต อ สํ า นั ก งาน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย แ ล ะ

ตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.) แล ว เมื่ อ วั น ที่ 20 สิงหาคมทีผ่ า นมา เพือ่ ยกเลิกการเสนอขาย หุน IPO จํานวน 200 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เนื่ อ งจากภาวการณ ด า นธุ ร กิ จ เอทานอลยังไมเอือ้ อํานวย และคาดวาผลการ ดํ า เนิ น งานในป 53 จะออกมาไม ดี นั ก เนื่องจากวัตถุดิบกากนําตาล ซึ่งเปนตนทุน สวนใหญในการผลิตเอทานอลมีราคาแพงขึ้น จากปกอนคอนขางมาก ดานบริษัท เอพลัส เอ็นเตอรเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ผูประกอบการธุรกิจทีวีผาน ดาวเทียม ธุรกิจวิทยุ ธุรกิจประชาสัมพันธ และธุรกิจ Event Organizer ทีใ่ หบริการดาน การสือ่ สารการตลาดแบบครบวงจร ออกมาระ บุวา ไดเลือ่ นยืน่ ไฟลิง่ ตอ ก.ล.ต. ออกไปเปนตน ป 2554 และคาดวาจะเขาระดมทุนในตลาด หลักทรัพยฯ ประมาณไตรมาส 2 /2554 จาก กํ า หนดเดิ ม เข า ระดมทุ น ไตรมาส 3/2553 เนื่องจากติดปัญหาภายในตองปรับปรุงระบบ การควบคุมบัญชีใหแลวเสร็จ รวมถึงตองการ เตรียมความพรอมใหมากขึ้น กอนเสนอขาย หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 60 ลานหุน เพื่อเขา ซื้อขายตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) ขณะที่บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) หรือ UKEM ออกมาเปดเผย ว า ต อ งเลื่ อ นการนํ า หุ น IPO ของบริ ษั ท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย

ที่ดําเนินธุรกิจเคมีพิเศษ เขาจดทะเบียนซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ออกไป เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในเรื่ อ ง เอกสารตางๆ ใหสมบูรณ โดยกอนหนานี้ได กํ า หนดว า จะเข า ระดมทุ น ในช ว งไตรมาส 3/2553 แตตอ งเลือ่ นมาเปนไตรมาส 4/2553 โดยเบื้ อ งต น คาดว า สามารถยื่ น ไฟลิ่ ง ต อ ก.ล.ต. ในไตรมาส 3 นี้

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

¾‹ÍÅÙ¡¡Ñºâ´¹Ñ·

Lifestyle Station

ºÑ¹à·Ô§-ÊÒÃРⴹѷ

by Jackal_XIII

Çѹ˹Öè§ÅÙ¡ªÒµÑÇàÅç¡ä´ŒÂÔ¹à¾×è͹¾Ù´¶Ö§ÃʪҵÔÍѹáʹÍËÍÂËÍÁ¹Ø‹Á¢Í§¢¹Á·Õèª×èÍÇ‹Ò “ⴹѷ” ¨Ö§½Ò¡¾‹ÍÊØ´·ÕèÃÑ¡«×éÍÁҽҡ໚¹¢Í§Ç‹Ò§ ËÅѧÍÒËÒÃàÂç¹ ËÇѧ¨Ðä´ŒÅÔéÁÅͧ¤ÇÒÁÍË͹Õé໚¹¤ÃÑé§áá¹Ñºáµ‹à¡Ô´ÁÒ áÅÐàÁ×èÍÁ×éͤèíÒ¼‹Ò¹¾Œ¹ä»àÇÅÒ·ÕèÃͤÍ¡çÁÒ¶Ö§....... ¾‹Í : ÅÙ¡¾‹Í ¹Õèä§â´¹Ñ· «×éͨҡÌҹ·Õè´Ñ§·ÕèÊØ´ã¹àÁ×ͧàªÕÂÇ ËÂԺ仪ÔÁÊÔ ÅÙ¡ : ............... ¾‹Í : ¹Ôè§àªÕÂÇ... ໚¹ÍÐäà ·íÒäÁäÁ‹¡Ô¹Å‹Ð ÅÙ¡ : ......·íÒäÁÁѹÁÕÃÙÅ‹ÐÎѺ¾‹Í ¾‹Í : ⴹѷ ¡çµŒÍ§ÁÕÃÙÊÔÅÙ¡ ÌҹäË¹æ ¡çÁÕÃÙ·Ñ駹Ñé¹ ÅÙ¡ : ᵋ...¼ÁäÁ‹ªÍº·ÕèÁÕÃÙË¹Ô ¾‹Í : ¡Ô¹à¶ÍÐ áŌǨеԴ㨠ÅÙ¡ : ....(¡ÃЫԡ).... ¾‹Í : ¹‹Ò...Åͧ˹‹Í ÅÙ¡ : ....(¡ÃЫԡ).... ¾‹Í : ....... ÅÙ¡ : á§.... ¼ÁäÁ‹àÍÒẺ·ÕèÁÕÃÙ äÁ‹àÍÒææ ...(¡ÃЫԡ)... (Íִ㨼‹Ò¹ä»...) ¾‹Í : .......§Ñé¹...¶ŒÒÅÙ¡äÁ‹ªÍº·ÕèÁÕÃÙ ¡ç¡Ô¹áµ‹à¹×éÍệ§ àÇŒ¹µÃ§ÃÙà¢ÕèÂÁѹäÇŒ¢ŒÒ§æ ¨Ò¹¡çä´Œ... ¾‹Í͹ØÞÒµ ÅÙ¡ : ...??? à¡Ãç´¡íÒà¹Ô´ ¢¹Áⴹѷ«Öè§à»š¹¢¹Á¾×é¹àÁ×ͧ¢Í§à¹à¸ÍᏴ¹Ñé¹ à´ÔÁäÁ‹ÁÕÃٵç¡ÅÒ§ ᵋ໚¹á»‡§·Í´ÁÕÃÊËÇÒ¹ ºÒ§¤ÃÑé§âùéíÒµÒÅ´ŒÇ ÁÕª×èÍÀÒÉҴѵª·Õèá»Å໚¹ä·Âä´ŒÇ‹Ò ¢¹Á¹éíÒÁѹ (Oil Cake) ªÒÇÂØâû·Õè;¾ ä»ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ã¹µŒ¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 17 ä´Œ¹íÒ¢¹Á»ÃÐàÀ·¹Õéä»´ŒÇ à¹×èͧ¨Ò¡¢¹Á¹ÕéÁÕÃٻËҧ¡ÅÁàÅç¡à·‹Ò ÅÙ¡ÇÍŹѷ ªÒǹÔÇÍԧᏴ¨Ö§àÃÕ¡¢¹Á¹ÕéãËÁ‹Ç‹Ò â´ á»ÅÇ‹Ò ¡ŒÍ¹á»‡§) ·Ñé§æ ·Õ袹Á¹ÕéäÁ‹ÁÕ¶ÑèÇ໚¹Ê‹Ç¹ »ÃСͺàÅ Ãٵç¡Åҧⴹѷà¾Ô§è ¶×Í¡íÒà¹Ô´¢Ö¹é 㹪‹Ç§¤ÃÖ§è áá¢Í§ÈµÇÃÃÉ·Õè 19 àÁ×Íè ¹Ò áιÊѹ à¡Ã¡ÍÃÕ ¡Ñ»µÑ¹ àÃ×ͪÒÇàÁ×ͧÃͤ¾Í·ÃÑ°àÁ¹ à¨ÒÐÃÙệ§â´¹Ñ· ·ÕèÁÒôҡíÒÅѧ¨Ð·Í´ à¾ÃÒФԴNjҡÒâÂÒ¾×é¹¼ÔÇ˹ŒÒ¢Í§ ¢¹Á ¨Ð·íÒãËŒ·Í´ä´Œ§‹Ò¢Öé¹ áÅÐᵋà´ÔÁ¹Ñ鹵ç¡ÅÒ§¢Í§â´¹Ñ·ÁÑ¡¨Ðá©Ð ÊØ¡äÁ‹·ÑèÇ àÁ×ͧÃͤ¾Í·ÀÒ¤ ÀÙÁÔã¨ã¹ÃÙⴹѷÁÒ¡ ¶Ö§¡ÑºÊÌҧ»‡Ò·ͧᴧ¨ÒÃÖ¡à˵ءÒó»ÃÐÇѵÔÈÒʵϹÕé

TPOLY ¾º¹Ñ¡Å§·Ø¹ ¤Ø³à¨ÃÔÞ ¨Ñ¹·Ã¾ÅѧÈÃÕ (¤¹¡ÅÒ§) »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒà áÅСÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ºÃÔÉÑ· ä·Ââ¾Åդ͹ʏ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ËÃ×Í TPOLY ¶‹ÒÂÀҾ໚¹·ÕèÃÐÅ֡ËÇÁ¡Ñº¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒà ã¹âÍ¡ÒÊãËŒ¢ŒÍÁÙżŠ»ÃСͺ¡ÒûÃШíÒäµÃÁÒÊ·Õè 2/2553 ÊÔé¹ÊØ´Çѹ·Õè 30 ÁԶعÒ¹ 2553 㹧ҹ Opportunity Day «Ö觨Ѵâ´ÂµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

Lifestyle Station

ÁØÁ»ÃСѹ àÁ×ͧä·Â»ÃСѹÀÑ ÁͺÃÒ§ÇÑÅàºÕé»ÃСѹÀÑÂÃÇÁÊÙ§ÊØ´»ÃШíÒ»‚ 52 ºÃÔÉÑ· àÁ×ͧä·Â»ÃСѹÀÑ ¨íÒ¡Ñ´ áÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ ¡Ñº¹ÒÂÇÔÈÔÉ° â蹏¡ÔµµÔ¤Ø³ ¼ÙŒ¼ÅÔµ¼Å§Ò¹àºÕé»ÃСѹÀÑ ÃÇÁÊÙ§ÊØ´»ÃШíÒ»‚ 52 ·Õèä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅ¡ÕõÔ͹ØÊó «Öè§à»š¹ ÃÒ§ÇÑÅÍѹ·Ã§à¡ÕÂõÔÊíÒËÃѺµÑÇá·¹¢Ò â´ÂÁÕ¹ÒÂ⾸Ծ§É ÅèíÒ«íÒ »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡Òà áÅмٌºÃÔËÒÃÃдѺÊÙ§¢Í§ºÃÔÉÑ· ãËŒà¡ÕÂõÔ໚¹¼ÙŒÁͺÃÒ§ÇÑÅ

ÁØÁ¡ÒõÅÒ´ ³ØÈÒÈÔÃÔ ¾ÃÐÃÒÁ 2 ©Åͧແ´µÑÇÂÔè§ãËÞ‹ “«×éͺŒÒ¹ á¶Á ÁÔ¹Ô ¤Ùà»ÍÏ ”

¹Ò¨ÔÃ°Ò ÇÒ¹ÔªÈØÀªÑ ¼ÙŒÍíҹǡÒý†Ò¡ÒõÅÒ´ ºÃÔÉÑ· ÍÑè§à»Ò áÍÊàÊ· ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¾ÃŒÍÁ´ŒÇ·ÕÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅо¹Ñ¡§Ò¹ ¨Ñ´§Ò¹ “N Joy Living Day Move in With MINI!” à¾×èÍ©Åͧ ແ´µÑÇâ¤Ã§¡ÒúŒÒ¹à´ÕèÂǤسÀÒ¾ ³ØÈÒÈÔÃÔ ¾ÃÐÃÒÁ 2 ºŒÒ¹à´ÕèÂÇÃдѺº¹ ÃÒ¤ÒàÃÔèÁµŒ¹ 10 ŌҹºÒ· â´´à´‹¹´ŒÇ Community Mall ¢¹Ò´ 1,000 µÃ.Á. ´ŒÒ¹Ë¹ŒÒâ¤Ã§¡Òà ¾ÃŒÍÁÁͺâ»ÃâÁªÑè¹¾ÔàÈÉÊØ´ 㹪‹Ç§á¹Ð¹íÒ ´ŒÇ¡ÒÃᨡ¿ÃÕ! ö¹µ ÁÔ¹Ô ¤Ùà»ÍÏ ÁÙŤ‹Ò¡Ç‹Ò 3 ŌҹºÒ· â´ÂÁÕ¤Ãͺ¤ÃÑǾÃÐàÍ¡ ¤¹´Ñ§ “·Ù¹ ËÔÃÑÞ·ÃѾ” ãËŒà¡ÕÂõÔËÇÁ§Ò¹ ·‹ÒÁ¡ÅÒ§¼ÙŒà¢ŒÒªÁâ¤Ã§¡ÒÃÍ‹ҧ¤Ñº¤Ñè§

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

กว่ า จะมาเปนเสื จะมาเป ็ นเสื อ

á¡ÐÃÍÂ

“»ÃÐÊÔ·¸Ôì ÈÃÕÊØÇÃó” ÃÑ¡ÉÒ¡Òà »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ¤Ñ¹·ÃÕè ¡Ã؍» (ตอนที่ 12)

ประสิทธิ์ บอกวาผูท ถี่ อื วาเปนครูคนแรกในวงการหลักทรัพย ของเขาก็คือคุณลุงของเขาในฐานะนักลงทุนคนหนึ่งนั่นเอง “ตอนเปนเด็ก ผมมักจะไปอยูก บั ลุง แลวก็ไดคลุกคลี และ เห็นลุงวุน อยูก บั หุน เราเห็นก็รสู กึ วาชอบ ตืน่ เตนทาทายดี ซึง่ โดยสวน ตัวผมเปนคนชอบอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขอยูแลว ก็อยางที่เคยบอก ผมก็เลยไปเรียนทางดานบัญชี เปนนักบัญชี พอเขาไปนัง่ อยูก บั คุณลุง ณ ขณะที่ทานกําลังเทรดหุนก็รูสึกวา ทําไมไดเงินงายและเยอะจัง ยิ่งเวลาทานไดกําไรก็จะเอาเงินมาใหเรา ก็ยิ่งปลื้มเขาไปใหญ ตอนนั้นผมมองวา การเทรดหุนในหองคาเปนอะไรที่สนุก มาก ดูวนุ วายๆ ผูค นไมหยุดนิง่ แตละคนตัง้ หนาตัง้ ตาหาขอมูล หรือ พูดคุยกันวาหุนไหนดีหุนไหนเดน ดูๆ ไปแลวใชแฮะ...แบบนี้แหละ (ปัจจุบันไดรับการแตงตั้งจากบอรดบริษัทใหรักษาการในตําแหนง ประธานเจาหนาที่บริหารแทน นายบี เตชะอุบล ที่ลาออก)

เพราะผมเปนคนที่ชอบอะไรแบบนี้ คนเยอะแยะ แลกเปลี่ยน ทัศนคติกนั ผมวามันเจงดี ดีกวาตองมานัง่ เปอ ยๆ ทํางานไปวันๆ ไมไดคยุ กับใคร เลิกงานแลวก็จบ...กลับบาน แตการทีไ่ ดอยูใ น ห อ งค า แบบนั้ น ทํ า ให ไ ด ข อ มู ล แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ประสบการณในแตละวัน ทําใหไดไอเดีย แมจะไดสาระบาง ไมสาระบาง แตก็สนุกดี” หลังไดตัดสินใจเขาสูวงการหลักทรัพย ในชวงแรกเขาเลา วา ทําแทบจะทุกอยางทีม่ ใี หทาํ ไมวา จะเปนคุยกับลูกคา เดินเรือ่ ง เอกสารตางๆ หรืออะไรอืน่ ๆ อีกมากมายทีพ่ งึ จะมีใหทาํ ดวยความ ที่เปนคนทํางานเร็ว และเต็มไปดวยประสิทธิภาพ “ตอนผมเขามาในวงการหลักทรัพยใหมๆ ผมทําทุก อย า ง หั ว หน า ใช ใ ห ทํ า อะไรผมก็ ทํ า ไม เ คยคิ ด ว า เหนื่ อ ย หรือเกินหนาที่ กลับมองวาสนุกดี เปนการทาทายความสามารถ เพราะผมคิดเสมอวาไมมีอะไรที่เราจะทําไมได ถาคนอื่นทําได เราก็ตอ งทําได ทุกอยางทีถ่ กู ใชหรือวานใหทาํ มันจะมีประโยชน กับตัวเราเสมอ เราตองใชจุดนั้นมาเปนไฟใหกับชีวิต อยาคิด แควาทีคนอื่นยังทําแคนั้น แตทําไมเราทํามากกวา อันนี้อยา ไดคิด เพราะตองระลึกไววาคนอื่นทําไดแคไหน เราตองทําได มากกวา” .........อานตอฉบับหนา........ www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

á¹Ð¹íÒ«×éÍ SCCC ¨Ò¡¡ÒÃÊí Ò ÃǨ¢Œ Í ÁÙ Å ¨Ò¡µÑ Ç á·¹ ¨í Ò Ë¹‹ Ò Â»Ù ¹ «Õ à Á¹µ º Ò§ÃÒ ¾ºÇ‹ Ò ºÁ¨. »Ù¹«ÔàÁ¹µ¹¤ÃËÅǧ (SCCC) ä´Œ»ÃѺÃÒ¤Ò¢Ò »Ù ¹ «Õ à Á¹µ ª ¹Ô ´ ¶Ø § »ÃШí Ò à´× Í ¹ ¡.Â. ÍÕ¡»ÃÐÁÒ³ 100 ºÒ·/µÑ¹ ËÅѧ¨Ò¡·Õè㹡ÅÒ§ à´×͹ Ê.¤. ä´Œ»ÃѺ¢Öé¹»ÃÐÁÒ³ 100 - 200 ºÒ·/µÑ¹ ÃÇÁáŌǻÃѺ¢Ö¹é 200 - 300 ºÒ·/µÑ¹ ઋ¹ »Ù¹ÍÔ¹·ÃÕà¢ÕÂÇ à´×͹ ¡.Â. »ÃѺ¢Öé¹ 100 ºÒ·/µÑ¹ ËÅѧ¨Ò¡¡ÅÒ§ Ê.¤. »ÃѺ¢Öé¹ 200 ºÒ·/µÑ¹ ÃÇÁ»ÃѺ¢Öé¹ 300 ºÒ·/µÑ¹ »Ù¹µÃÒ ÍÔ¹·ÃÕá´§ à´×͹ ¡.Â. »ÃѺ¢Öé¹ 100 ºÒ·/µÑ¹ ËÅѧ¨Ò¡¡ÅÒ§ Ê.¤. »ÃѺ¢Öé¹ 160 ºÒ·/µÑ¹ ÃÇÁ»ÃѺ¢Öé¹ 260 ºÒ·/µÑ¹ »Ù¹µÃÒÍÔ¹·ÃÕྪÃ

Professional Station ºÅ.¡ÔÁàÍç§ (»ÃÐà·Èä·Â) á¹Ð¹íÒ«×éÍ ÃÒ¤ÒàËÁÒÐÊÁ 275 ºÒ·

à´×͹ ¡.Â. »ÃѺ¢Öé¹ 100 ºÒ·/µÑ¹ ËÅѧ¨Ò¡ ¡ÅÒ§ Ê.¤. »ÃѺ¢Öé¹ 100 ºÒ·/µÑ¹ ÃÇÁ»ÃѺ¢Öé¹ 200 ºÒ·/µÑ ¹ ¡ÒûÃÑ º ÃÒ¤Ò»Ù ¹ «Õ à Á¹µ ¢Öé ¹ ´Ñ§¡Å‹ÒǤҴ¨Ð·íÒãËŒ¼Å»ÃСͺ¡ÒÃäµÃÁÒÊÊÕè áÅл‚˹ŒÒ»ÃѺµÑÇ´Õ¢Öé¹ ¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ä·Â·ÕÁè Ò¡¡Ç‹Ò ¤Ò´ ä´Œ·Òí ãËŒ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òûٹ«ÕàÁ¹µ»¹‚ ¨Õé Ð¾×¹é µÑÇ¢Öé¹ÁÒ»ÃÐÁÒ³ 10% ໚¹ 26.5 ŌҹµÑ¹ ÊíÒËÃѺá¹Ç⹌Áã¹»‚ 54 »ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òà »Ù¹«ÕàÁ¹µã¹»ÃÐà·È¨Ðä´Œáç˹ع¨Ò¡¡Òà ŧ·Ø ¹â¤Ã§¡Òõ‹ Ò §æ ·Ñé § ÀÒ¤àÍ¡ª¹ áÅÐ ÃÑ°ºÒÅ ¨Ð·íÒãËŒ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òûٹ«ÕàÁ¹µã¹ »ÃÐà·È¨Ð¢ÂÒµÑǵ‹ÍÍÕ¡ 10% ໚¹»ÃÐÁÒ³

29 ŌҹµÑ¹ «Öè§à»š¹ÃдѺà´ÕÂǡѺ »‚ 48 - 49 áÅШҡÃÒ¤Ò·Õè»ÃѺ¢Ö鹨֧»ÃÐàÁÔ¹á¹Ç⹌Áã¹»‚ 54 ÂÍ´¢Ò¢ͧ SCCC ¨Ðâµ 15% ÍÕ¡·Ñé§ â¤Ã§¡Òà Waste Heat Recovery (WHR) ¨Ðª‹ÇÂ˹ع¡íÒäþ؋§¢Öé¹ 38% ໚¹ 4,195 Ōҹ ºÒ· (¡íÒäõ‹ÍËØŒ¹ 18.24 ºÒ·) ã¹»‚˹ŒÒ¤Ò´¨ÐÁÕà§Ô¹»˜¹¼Åà¾ÔÁè ¢Ö¹é ໚¹ 16.5 ºÒ· ¨Ò¡ 12 ºÒ·ã¹»‚¹Õé ãËŒÃÒ¤ÒàËÁÒÐ ÊÁà¾ÔèÁ¢Öé¹à»š¹ 275 ºÒ· º¹°Ò¹ P/E »‚ 2554 »ÃÐÁÒ³ 15 à·‹Ò «Öè§à»š¹¤‹Òà©ÅÕè¢ͧ P/E ¢Í§ SCCC ã¹Í´Õµ

Photo Release

à¤Ã×ÍÊËÇÔÃÔÂÒ¤ÇŒÒ 2 ÃÒ§ÇÑÅ Thailand Kaizen Award 2010 ¹ÒÂÃÒહ·Ã Á³ÕÊNjҧǧȏ »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒà ºÃÔÉÑ· ºÕ.àÍÊ. àÁ·ÑÅ ¨íÒ¡Ñ´ ÊÒ¢Ò 2 (ºÒ§»Ð¡§) ã¹à¤Ã×ÍÊËÇÔÃÔÂÒ à¢ŒÒÃѺâÅ‹ÃÒ§ÇÑÅ Bronze (ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 3) áÅÐä´ŒÃѺ¤Ðá¹¹âËǵÊÙ§ÊØ´ - Web Vote ¨Ò¡¹ÒÂÍÀÔÊÔ·¸Ôì àǪªÒªÕÇÐ ¹Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ¨Ò¡¡ÒÃÊ‹§¼Å§Ò¹ “ÃÒ§ÍѨ©ÃÔÂД ࢌһÃСǴã¹àÇ·Õ Thailand Kaizen Award 2010 »ÃÐàÀ· Automation Kaizen «Ö觨Ѵâ´Â ÊÁÒ¤ÁÊ‹§àÊÃÔÁà·¤â¹âÅÂÕ (ä·Â-ÞÕè»Ø†¹) ³ ˌͧ¤Í¹àǹªÑè¹ âçáÃÁÃÒÁÒ¡ÒÏഌ¹Ê ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

â´ÂËÁÒÂàÅ¢

สวัสดีครับทานผูอาน วานนี้ ดั ช นี หุ น ไทยป ด ตลาดที่ 931.52 จุด เพิ่มขึ้น 1.62 จุด หรือ 0.17% แตระหวางทําการโดยเฉพาะชวงเชาๆ วิ่ง ไปทําจุดสูงสุดถึง 944.64 จุด ระหวางวัน พบวาดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนมาก โดยมี แรงขายทํากําไรสลับออกมาอยาง ตอเนื่อง ทั้งวันมีมูลคาการซื้อขาย 63,116.91 ลานบาท ตางชาติซื้อ สุทธิ 3,252.65 ลานบาท สวนราย ย อ ยกั บ สถาบั น ขายออกมาเยอะ เลย นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บล. กิมเอ็ง ระบุวา คาดดัชนีตลาดหุน ไทยในชวงสิ้นปนี้มีโอกาสปรับตัว เพิ่มขึ้นไปแตะ 1,000 จุด จากเดิม คาดวาจะอยูที่ 900 จุด ซึ่งภาพหุน ไทยยังมีความแข็งแกรงเมื่อเทียบ กับตลาดหุนโลก นายอภินันท เกลียวปฏินนท ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บล. ภัทร ประเมินวา การที่หุนที่ปรับ ตัวเพิ่มขึ้นสวนใหญเปนหุนขนาด กลางและขนาดเล็ก ประกอบกับ แ น ว โ น ม ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ไตรมาส 3/53 ของบริ ษั ท จด ทะเบี ย นโดยรวมไม น า ดี ม ากนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาส 2/53 จะ ทําใหตลาดหุนนาจะปรับฐานชวงที่ มี ก ารประกาศผลประกอบการ ไตรมาสนี้ออกมา สวนตัวภัทรเอง ยังนอนกินเกาะ กระแสหุนไทยขาขึ้นอยู ซึ่งในสวนระยะสั้น ห รื อ เ ท ร ด ดิ้ ง ปั จ จุ บั น มี มู ล ค า อ ยู ที่ 600 - 700 ลานบาท สัดสวนรายไดจาก ลงทุนซึ่งหมายรวมถึงพอรตระยะยาวดวย เพิ่มขึ้นดีเรื่อยๆ โดยเมื่อป 2551 มีสัดสวน อยูที่ 16% และป 2552 อยูที่ 29% ขณะที่ ครึ่งปแรก อยูที่ 38% จึงตั้งเปาในอนาคต

Gossip Station

½ÃÑ觫×éÍ˹ѡÍÕ¡

สัดสวนดังกลาวจะเพิ่มเปน 30 - 40% ดาน งานวาณิ ช ธนกิ จ ดี ล ใหญ ก็ เ ต็ ม ไม เ ต็ ม มื อ อาทิ เพิ่ ม ทุ น ของ THAI ไว ใ นมื อ , เป น FA อิ ส ระของ BANPU กรณี เ ข า ซื้ อ Centennial Coal รวมถึงการนํา บมจ. อนันดา พร็อพเพอรตี้ เขาจดทะเบียนใน ตลาดหุนโดยคาดวานาจะเปนชวงปหนา

R

หน้า 14

ไ ม ไ ด ส ะ ท ก ส ะ ท า น ใ ด ๆ กั บ ก ร ณี นี้ แมแตนอย เปลี่ยนสายฟาแลบ ที่ประชุมคณะ กรรมการนัดพิเศษ AOT มีมติใหโยกยาย นายนิรันดร ธีรนาทสิน ผูอํานวยการทา อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ไ ปรั บ ตํ า แหน ง ผูอํานวยการ ทาอากาศยานดอนเมือง และ ให แ ต ง ตั้ ว ว า ที่ เ รื อ อากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ผูอํานวย การทาอากาศยานดอนเมือง มา ทําหนาที่แทน โดยใหมีผลตั้งแต วันที่ 1 ต.ค. 53 เปนตนไป นายวุ ฒิ ชั ย ลี น ะบรรจง ประธานกรรมการบริ ห ารและ ประธานเจาหนาที่บริหาร CEN ปรั บ เป า หมายยอดขาย บริ ษั ท ระยองไวรอินดัสตรีส (RWI) ซึ่ง เป น บริ ษั ท ลู ก หลั ง โชว ผ ลงาน โดดเดนตอเนื่อง โดยคาดวายอด ขายจะเติบโตเพิ่มเปน 20 - 25% จากเดิ ม 10% โดยใช ก ลยุ ท ธ ดําเนินธุรกิจเชิงรุกเพิ่มฐานลูกคา ให ก ว า งขึ้ น อี ก ทั้ ง เตรี ย มออก สิ น ค า ใหม ช ว งปลายป นี้ และมี แผนขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น ผนวกกั บ การนํ า ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใชทําให การบริหารตนทุนไดดี สวนแผน เขาตลาดหุนยัง.....เฮอ.... ทาจะ อีกนานนาน

น า ย ป ร ะ เ ส ริ ฐ อ ภิ ปุ ญ ญ า รองเลขาธิการ กทช. เปดเผยวาที่ประชุม กทช. มี มติ รั บ ทราบอั ต ราค า ปรั บ สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการ โทรศัพทมือถือที่ไมสามารถเปด ใหบริการการคง สิ ท ธิ เ ลขหมาย (นั ม เบอร พ อร ต บิ ลิ ตี้ ) ได ต าม กําหนดภายในวันที่ 1 ก.ย. ที่ผานมา โดยใหปรับ เพิ่มเปน 1.67 แสนบาท/วัน/ราย จากเดิมกําหนด ไว 2 หมื่นบาท/วัน/ราย ขณะที่ราคาหุนสื่อสาร www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

¤Ò´´Ñ ª ¹Õ µ ÅÒ´ËØŒ ¹ä·ÂÇÑ ¹ ¹Õé ¨ Ð á¡Ç‹§µÑÇ¢Öé¹ä´Œ â´Â»ÃÐàÁÔ¹¡Ãͺ´Ñª¹ÕÏ äÇŒ·Õè 915 - 945 ¨Ø´ â´ÂÇÒ¹¹Õé´Ñª¹ÕÏ »ÃѺ¢Öé¹áçµÒÁµÅÒ´ËØŒ¹ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐ àÁç´à§Ô¹·ÕèäËÅࢌÒÁÒ㹡ÅØ‹Á¾Åѧ§Ò¹ ËÅѧ ¨Ò¡»˜ Þ ËÒÁÒºµ Ò¾Ø ´ ÁÕ ¤ ÇÒÁªÑ ´ ਹ á¹Ð¹íҹѡŧ·Ø¹ãËŒÃÐÁÑ´ÃÐÇѧáç¢Ò·íÒ ¡íÒäà à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕâÍ¡ÒÊàËç¹µÅÒ´ËØŒ¹ ¡ÅÒ§ÊÑ»´Òˏ»´µÅÒ´Ï ã¹á´¹ÅºÃÇÁ ¶Ö§á¹Ð¹íÒãËŒ¢Ò·íÒ¡íÒäÃËعŒ ·Õ¢è ¹Öé áç áÅÐ ËҨѧËÇЫ×éÍËØŒ¹àÁ×èÍÃÒ¤Ò͋͹µÑÇ

»ÃÐàÁÔ ¹ á¹Ç⹌ Á ´Ñ ª ¹Õ Ï ÇÑ ¹ ¹Õé à¤Å×è͹äËÇá´¹ºÇ¡ ᵋµŒÍ§ÃÐÇѧáç¢Ò ·íÒ¡íÒäÃÊÅѺÍÍ¡ÁÒ ËÅѧÇÒ¹¹Õ»é ÃÔÁÒ³¡Òà «×Íé ¢Ò»ÃѺ¢Ö¹é ÊÙ§ÊØ´ã¹Ãͺà¡×ͺ 4 »‚ ¹Ñº ¨Ò¡Çѹ·Õè 19 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2549 â´ÂãËŒ µÔ´µÒÁ·ÔÈ·Ò§¤‹Òà§Ô¹ºÒ· ËÒ¡¤‹Òà§Ô¹ºÒ· ¡ÅѺ·ÔÈ໚¹Í‹Í¹¤‹ÒÍÒ¨ËÁÒ¶֧áç¢Ò ¹Ñ¡Å§·Ø¹µ‹Ò§ªÒµÔ á¹Ð¹íÒãˌŧ·Ø¹ã¹ËØŒ¹·Õè »ÃѺ¢Öé¹¹ŒÍ¡NjҵÅÒ´Ï àª‹¹ ¾Åѧ§Ò¹ äÍ«Õ·Õ áÅÐËÅÑ¡·ÃѾ »ÃÐàÁÔ¹á¹ÇÃѺ 926 ¨Ø´ áÅÐ 920 ¨Ø´ ʋǹá¹ÇµŒÒ¹ 940 ¨Ø´ áÅÐ 945 ¨Ø´

หน้า 15

á¹Ç⹌ Á µÅÒ´ ËØŒ ¹ ä·ÂÇÑ ¹ ¹Õé ÁÕ âÍ¡Òʼѹ¼Ç¹¨Ò¡ÇÒ¹¹Õé â´ÂàÁ×èÍÇÒ¹ ´Ñª¹ÕÏ »ÃѺ¢Öé¹ã¡ÅŒÃдѺ 950 ¨Ø´ ᵋ ÁÕ á ç¢Ò ·í Ò ¡í Ò äÃÍÍ¡ ÁÒµ‹ Í à¹×è Í § â´Âà© ¾ÒÐáà §¢Ò¨ Ò¡ËØŒ ¹ ¸¹Ò¤ Òà áÅÐÍÒËÒà «Öè§ã¹Çѹ¹Õé´Ñª¹ÕÏ ¹‹Ò¨ÐÂѧäÁ‹ ÊÒÁÒà ¶¼‹ Ò ¹ÃÐ´Ñ º á¹ÇµŒ Ò ¹Êí Ò ¤Ñ Þ ·Õè 950 ¨Ø´ä´Œ áÁŒàª×èÍÇ‹Ò¨ÐÁÕàÁç´à§Ô¹â¡ÁÒ Å§·Ø¹ËØŒ¹¡ÅØ‹Á¾Åѧ§Ò¹ â´Â੾ÒÐ PTT ËÅѧ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹ÕéÃÒ¤Ò¹Ôè§ÁÒ¡Ç‹Ò 6 à´×͹ ¨ Ò ¡ á à § ¡ ´ ´Ñ ¹ ¡ à ³Õ Á Ò º µ Ò ¾Ø ´ ·Ñ駹Õé»ÃÐàÁÔ¹á¹ÇµŒÒ¹·Õè 950 ¨Ø´ áÅÐ á¹ÇÃѺ 930 ¨Ø´

¤ÅÔ¡

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 444 ประจําวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 6 กันยายน 2553

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

4,684.60 -7.42% 8,804.34 -13.95% 12,304.53 -19.49% 37,323.44 -59.13%

6,186.44 -9.80% 8,277.93 -13.12% 9,051.88 -14.34% 39,600.66 -62.74%

-1,501.84 526.41 3,252.65 -2,277.22

Last Update

06/09/10

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

931.52 641.39 1,408.07 254.25

Chg 1.62 3.97 4.78 -3.05 (Mil. ß) (Mil. ß)

06/09/10

%Chg 0.17 0.62 0.34 -1.19 63,116.91 465.88

16:59:51

AGRO 3 Decline 54%

A dv ance 26%

2 1

TECH

No C hange 20%

CONSUMP

0

1.8

-1 -2 -3

-0.05 -4.76

-4

SERVICE

-3.06

-5

A dv ance 20% Decline 59%

No C hange 21%

-0.29

FINCIAL

1.02

RESOURC 2.04

INDUS 0.32

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 444 ประจําวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 6 กันยายน 2553

PTT

( Day )

: PTT 4,500,000 4,000,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 302.00 Chg 11.00  %Chg 3.78  Open 298.00  High 306.00  Low 297.00  Prev 291.00  Avg 301.64  AccVol 24,644,500  AccVal(Kß) 7,433,847  %Fluct 2.98  P/E 11.94  P/BV 1.89  DPS(Baht) 4.75  Yield(%) 3.44  EPS(Baht) 25.30  MktCap(Mil.) 857,163  Broker Target Update GLOBLEX 330 06/09/10 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง PST 320 03/09/10 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 03/09/10 ค่าการ KGI ม่ ขึน้ มากที310

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

306.00

305.00

304.00

303.00

Price

302.00

301.00

300.00

299.00

298.00

297.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

ËÁÒÂà赯 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 444 ประจําวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 6 กันยายน 2553

KGI

( Day )

Volume Analysis

: KGI

20,000,000

Price & Fundamental Symbol KGI

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(Kß) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker PST TSC DBSV

1.90 0.23  13.77  1.70  1.90  1.69  1.67  1.80  191,833,900  345,222  11.67  8.26  0.84  N/A  8.70  0.23  3,784  Target Update 1.64 03/09/10 1.25 02/09/10 1.9 02/09/10

18,000,000 16,000,000 14,000,000

Vol.

12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 1.90

1.89

1.88

1.87

1.86

1.85

1.84

1.83

1.82

Price

1.81

1.80

1.79

1.78

1.77

1.75

1.74

1.73

1.72

1.71

1.70

1.69

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

ËÁÒÂà赯 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 444 ประจําวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 6 กันยายน 2553

QH

( Day )

Volume Analysis

: QH

Price & Fundamental Symbol QH

Last 2.56 Chg 0.10  %Chg 4.07  Open 2.54  High 2.62  Low 2.52  Prev 2.46  Avg 2.57  AccVol 708,786,500  AccVal(Kß) 1,824,283  %Fluct 3.89  P/E 9.14  P/BV 1.62  DPS(Baht) N/A  Yield(%) 5.94  EPS(Baht) 0.28  MktCap(Mil.) 21,702  Broker Target Update PST 2.8 03/09/10 TSC 02/09/10 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น2.8 ต์การเปลีย่ นแปลง TNS ม่ ขึน้ มากทีส่ 2.6 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู 01/09/10 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

200,000,000 180,000,000 160,000,000 140,000,000

Vol.

120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 2.62

2.60

Price

2.58

2.56

2.54

2.52

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

ËÁÒÂà赯 www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 444 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

»¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ »ÃШíÒÇѹ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553 10.00

ÍàºÍÏ´Õ á¶Å§¢‹ÒÇ “àÍàªÕÂừԿ¤¡Ñº¡ÒÃàµÔºâµÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ” ÍÒ¤Òúҧ¡Í¡«ÔµÕé·ÒÇàÇÍÏ

ผูจ ดั ทํา บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด

12.00

ËÍ¡ÒäŒÒä·Â ËÇÁ¡Ñº ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒäŒÒä·Â á¶Å§¢‹ÒÇàÃ×èͧ “¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ⤌§ÊØ´·ŒÒ ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ ¼‹Ò¹´Ñª¹ÕªÕé¹íÒ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡” ˌͧ»ÃЪØÁËÍ¡ÒäŒÒä·Â

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

13.00

´Ã.ÊØ à Á¸ µÑ ¹ µÔ à Ǫ¡Ø Å àÅ¢Ò¸Ô ¡ ÒÃÁÙ Å ¹Ô ¸Ô ªÑ  ¾Ñ ² ¹Ò ãËŒ à ¡Õ Â ÃµÔ º ÃÃÂÒÂ¾Ô à ÈÉã¹ËÑ Ç ¢Œ Í “ËÅÑ¡¸ÃÃÁ ËÅÑ¡·íÒ µÒÁÃÍÂÂؤźҷ” àÁà¨ÍÏ «Õ¹Õà¾Åç¡« ÃѪâ¸Թ

13.00

¸¹Ò¤ÒáÃا෾ ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹ÒàÃ×èͧ “¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èͧÀÒÉÕ” ÍÒ¤ÒÃÊíҹѡ§Ò¹ãËÞ‹ ¸¹Ò¤ÒáÃا෾

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี  วายุบตุ ร

13.30

ਠÁÒÏ· ແ´µÑǺÃÔ¡ÒÃãËÁ‹ÀÒÂ㵌ª×èÍ “CC Chat” ࢌÒÊÙ‹µÅҴ໚¹áºÃ¹´ã¹àÁ×ͧä·Â Èٹ¡ÒäŒÒÊÂÒÁ¾ÒÃҡ͹

13.30

ÊÁÒ¤ÁÊÒÂã¤Ãͺ¤ÃÑÇ Ã‹ÇÁ¡Ñº âç¾ÂÒºÒÅÈÃÕ¸ÞÑ ÞÒ áÅÐͧ¤¡ÃàÍ¡ª¹·Õàè Ë繤س¤‹Ò¡Òÿ„¹œ ¿Ù ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§à»´µÑÇâ¤Ã§¡Òà ÌÍÂàÃ×èͧÃÒÇ ÅŒÒ¹àÃ×èͧàÅ‹Ò ...ó礏»ÅØ¡¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ (»‡Í§¡Ñ¹ ¡Òæ‹ÒµÑǵÒÂ) ¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢

13.30

¡Ñ¹¡ØÅàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇ µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾÏ

14.00

áʹÊÔÃÔ Ã‹ÇÁ¡Ñº TCDC ¨Ñ´àÊǹÒã¹ËÑÇ¢ŒÍ “The New Era of Thai Architecture” ÈٹÊÌҧÊÃ䏧ҹÍ͡Ẻ TCDC

14.00

ºÃÒà´ÍÏ ແ´µÑÇà¤Ã×èͧ¾ÔÁ¾©ÅÒ¡ÍѨ©ÃÔÂÐ...¹Çѵ¡ÃÃÁãËÁ‹ÊíÒËÃѺ·Ø¡æ ¤¹ ÈٹÊÃþÊÔ¹¤ŒÒ La Vil a ¾ËÅâ¸Թ

--บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดตอโฆษณา เจนจิรา สวยดี (ฝายการตลาด) Tel : 0-2554-9357 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8880

janejira@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 07 ก.ย. 2553  
Investor_station 07 ก.ย. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement