Page 1

Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ยิง่ แพง ยิง่ สะใจชาว TFEX

คลอดสินค้าน้�ำ มันล่วงหน้า Q4 นี้

ตลาดอนุพันธ์เผยผลการดำ�เนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 54 น่าพอใจ โดยมีปริมาณการซือ้ ขายเฉลีย่ 30,997 สัญญาต่อวัน เพิม่ ขึน้ เกือบ เท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เชื่อมั่นเทรดช่วงกลางคืนไปได้ดี พร้อม เตรียมเพิ่มสินค้าใหม่น้ำ�มันล่วงหน้า ในช่วงปลายปีนี้ ต่อหน้า 3

IR Society

ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

News Station

8

มูดี้ส์หั่นเครดิตโปรตุเกส ลงจาก Baa1 เป็น Ba2 เอกชนคาดรัฐฯใหม่ หนุนศก.ครึ่งหลังโต5-6% QTC เข้าเทรดปลายเดือนนี้

9

Dynamic Station

5 7

เพิ่มเงินเดือนให้งอกเงย 10

Lifestyle Station

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

การสระผมอย่างถูกวิธี ผันผวน

BWG ส้มหล่น! รัฐเตรียมใช้มาตรการ คืนภาษีจูงใจรง.อุตฯนำ�ขยะเข้าระบบ

ต่อหน้า 3

ผถห. PLUS อนุมัติแผนควบ AQUA ต่อหน้า 4

SET News ตอนที่ 1 ต่อหน้า 12

“ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม” “คลื่นลูกใหม่ นักลงทุนสัมพันธ์

SPALI ”

TTA ดึง Seadrill ยักษ์ขุดเจาะโลก ร่วมลงทุนกับกลุ่มเมอร์เมด นำ� AOD เข้าจดทะเบียน ตลาดฯ ออสโล ต่อหน้า 8

INOX

ทำ�กำ�ไรได้แล้วนะ ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554 ยิ่งแพง (ต่อจากหน้า 1)

นางเกศรา มั ญ ชุ ศ รี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาด อนุ พั น ธ์ (ประเทศไทย) จำ � กั ด มหาชน กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วง ครึ่งปีแรกผลการดำ�เนินงานของ TFEX โดยรวมถือว่าอยู่ในระดับที่ น่าพอใจ ทั้งในแง่ปริมาณการซื้อ ขายและจำ�นวนผูล้ งทุน ซึง่ เป็นผล มาจากการเพิ่มสินค้า การขยาย เวลาซือ้ ขาย การทำ�การตลาดและ การให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน “ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2554 TFEX มีปริมาณการซื้อ ขายรวมทั้งสิ้น 3,688,676 สัญญา หรือเฉลี่ย 30,997 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90.19 จากช่วง เดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 16,298 สัญญาต่อวัน และ ณ 30 มิถนุ ายน 2554 มีสถานะคงค้างทัง้ สิน้ 102,946 สัญญา โดยมีจ�ำ นวน บัญชีซอื้ ขายอนุพนั ธ์ 50,885 บัญชี ทัง้ นี้ ปริมาณการซือ้ ขายของตลาด อนุ พั น ธ์ เ มื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2554 ได้ทำ�สถิติซื้อขายสูงสุดที่ จำ�นวน 90,026 สัญญานับแต่เปิด ทำ � การ สำ � หรั บ สิ น ค้ า ที่ ผู้ ล งทุ น นิยมซื้อขายได้แก่ SET50 Index Futures, Gold Futures และ Single Stock Futures โดยมี สั ด ส่ ว นปริ ม าณการซื้ อ ขาย ประมาณร้อยละ 43, 31 และ 23 ตามลำ�ดับ” นางเกศรากล่าว

BWG ส้มหล่น! (ต่อจากหน้า 1)

นางทัศนีย ์ ทองดี ผูจ้ ดั การ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน) หรือ BWG เปิดเผยว่า จากปั จ จุ บั น ที่ ป ระเทศไทยมี ก าก อุตสาหกรรมทัง้ เป็นอันตรายและไม่ เป็นอันตราย รวมกันถึงปีละ 30 ล้าน ตัน ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการรายใหญ่ ในประเทศทั้ง 3 ราย รวมถึงบริษัท

News Station

ทั้งนี้ โบรกเกอร์อนุพันธ์ที่ มีปริมาณการซื้อขายในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2554 สูงสุด 5 ลำ�ดับ แรก มี ก ารซื้ อ ขายเป็ น ร้ อ ยละ 39.26 ของการซื้อขายรวม ได้แก่ บล.โกลเบล็ก ร้อยละ 12.04 รอง ลงมาคือ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ร้ อ ย ล ะ 8 . 8 3 บ ล . กิ ม เ อ็ ง (ประเทศไทย) ร้อยละ 6.60 บล.

เคจีไอ (ประเทศไทย) ร้อยละ 6.19 และ บล.ทรีนีตี้ ร้อยละ 5.60 ทั้งนี้ มี สั ด ส่ ว นการซื้ อ ขายผ่ า นระบบ อินเทอร์เน็ตร้อยละ 28.07 ในช่ ว งครึ่ ง ปี ที่ ผ่ า นมา TFEX ได้เพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures อี ก 16 ตั ว ในเดื อ น มี น าคม และเริ่ ม ซื้ อ ขาย Silver Futures เมือ่ 20 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา

พร้อมกับขยายเวลาซื้อขายสำ�หรับ โกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส และซิ ล เวอร์ ฟิ ว เจอร์ ส ไปถึ ง สี่ ทุ่ ม ครึ่ ง โดย ปริมาณการซื้อขายในช่วงกลางคืน ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ให้ บ ริ ก ารถึ ง สิ้ น เดื อ น มิ ถุ น ายนนั้ น มี สั ด ส่ ว นเฉลี่ ย ประมาณร้อยละ 48 ของปริมาณ การซือ้ ขายเฉลีย่ ของโกลด์ฟวิ เจอร์ส และซิ ล เวอร์ ฟิ ว เจอร์ ส ซึ่ ง อยู่ ที่ ระดับวันละ 19,158 สัญญา “สำ�หรับไตรมาส 4 ของปี นี้ TFEX มีแผนที่จะเปิดให้มีการซื้อ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิง กั บ น้ำ � มั น ดิ บ หรื อ Crude Oil Futures ซึ่ ง ปั จ จุ บั น TFEX ได้ สำ�รวจความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง แล้ว และอยู่ระหว่างขอความเห็น ชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ในช่วง 2 - 3 เดือนนี้ TFEX จะมุ่ง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ และการใช้ประโยชน์ของสินค้าใหม่ ดั ง กล่าวให้แ ก่ก ลุ่ มผู้ ล งทุน และ กลุม่ ผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้อง โดย TFEX เชื่อมั่นว่าน้ำ�มันดิบน่าจะเป็น สินค้าที่สามารถสร้างโอกาสในการ ทำ � กำ � ไรรวมทั้ งใช้ ป ระโยชน์ ใ น บริ ห ารความเสี่ ย งได้ ใ นวงกว้ า ง และช่วยเพิม่ ความน่าสนใจให้ตลาด อนุพันธ์ได้เป็นอย่างดี” นางเกศรา กล่าวเสริม

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน) บำ�บัดกากอุตสาหกรรมเหล่านี้รวม กันเพียง 3 - 4 แสนตัน/ปี หรือ ประมาณ 1% ของปริมาณ กาก อุตสาหกรรมทั้งระบบเท่านั้น ทำ�ให้ ภาครัฐโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้พยายามออกมาตรการเพื่อให้ โรงงานอุ ต สาหกรรมทั้ ง หมดใน ประเทศไทยที่ เ ป็ น ผู้ ส ร้ า งกาก

อุตสาหกรรมเหล่านีเ้ ข้าระบบบำ�บัด กากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธเี พือ่ ลด การก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ ประชาชนในประเทศ โดยล่าสุดได้ เตรียมออกมาตรการด้านการคืนภาษี สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรมทีน่ �ำ กาก อุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการ ที่ถูกต้องมากขึ้น “มาตรการของภาครัฐทีจ่ ะ

ออกมาหลั ง จากนี้ คื อ การใช้ มาตรการคืนภาษีจงู ใจให้โรงงานนำ� กากอุตสาหกรรมเข้ามากำ�จัดมาก ขึ้น โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมี ข้อมูลอยูแ่ ล้วว่าโรงงานทีข่ ออนุญาต แต่ ล ะโรงงานจะมี กำ � ลั ง การผลิ ต เท่าใด และจะมีกากหรือขยะจาก กระบวนการผลิตเท่าใดในแต่ละปี ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

BWG ส้มหล่น! (ต่อจากหน้า 3)

จึงสามารถนำ�มาตรการดัง กล่ า วมาใช้ ไ ด้ ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า หาก มาตรการดังกล่าวถูกนำ�มาใช้ในทาง ปฏิ บั ติ จะได้ รั บการตอบรั บ จาก โรงงานอุ ต สาหกรรมเป็ น อย่ า งดี เพราะสามารถขอคืนภาษีได้ในอัตรา ทีส่ งู คุม้ ค่ากับการเข้าสูก่ ระบวนการ บำ�บัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธ”ี นางทั ศ นี ย์ กล่ า วอี ก ว่ า ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลดี ต่อบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน เป็น

ผถห. PLUS (ต่อจากหน้า 1)

รายงานจาก บริษัท พี พลัส พี จำ�กัด (มหาชน) (PLUS) แจ้งผ่าน ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย ว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 มีมติอนุมตั กิ ารให้เข้าซือ้ หุน้ ของ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (AQUA) (ซึ่งเป็น บริษัทย่อยที่ PLUS ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 44.24 ของทุนที่ชำ�ระแล้ว ทั้งหมด) รวมจำ�นวน 225,513,053 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.76 ของทุนที่ชำ�ระแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 . 3 8 บ า ท ร ว ม เ ป็ น มู ล ค่ า 311,208,013.14 บาท จากผู้ถือหุ้น อื่นของ AQUA จำ�นวน 26 รายโดย การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในวงจำ�กัด ให้แก่ผถู้ อื หุน้ อืน่ ของ AQUA จำ�นวน 451,026,106 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 25.09 ของทุนที่ชำ�ระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 0.69 บาท เพื่อชำ�ระค่าหุ้น

อย่างมาก ในฐานะเป็นผู้ประกอบ การรายเดียวที่ให้บริการบำ�บัดกาก อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การฝังกลบ การเผาด้วยเตาความ ร้อนสูง การนำ�มาบำ�บัด และ รีไซเคิล เพือ่ นำ�กลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการ ต่อยอดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ ผลิตพลังงานทดแทน จึงสามารถ รองรั บ กากอุ ต สาหกรรมที่ เ ข้ า สู่ กระบวนการบำ�บัดได้อย่างคล่องตัว ซึ่งเชื่อว่าหากมาตรการดังกล่าวนำ�

นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี พลัส พี จำ�กัด (มหาชน) (PLUS ) เปิดเผย ถึงการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท อควา คอร์ เ ปอเรชั่ น จำ � กั ด (มหาชน) (AQUA) ว่าการเข้าถือหุ้นในครั้งนี้ มั่นใจว่าจะยิ่งทำ�ให้ PLUS มีความ แข็งแกร่งยิ่งขึ้น จากเป้าหมายการ รุ ก เข้ า สู่ ธุ ร กิ จ สื่ อ และสิ่ ง พิ ม พ์ ใ ห้ ครอบคลุมมากที่สุด และจากผล ประกอบการของ AQUA ที่ทำ�ได้ดี มาอย่างต่อเนื่อง น่าจะเป็นปัจจัยที่ สนั บ สนุ นให้ ผ ลประกอบการใน อนาคตของ PLUS โดดเด่นมากยิ่ง ขึ้น “หลังการเข้าทำ�รายการใน ครั้งนี้ PLUS จะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน AQUA ซึ่งการเข้าถือหุ้นใน ครั้งนี้ทำ�ให้ PLUS มีความแข็งแกร่ง ยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ PLUS ยังสามารถ บริหารทรัพยากรต่างๆ ของทั้งสอง บริษทั ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนงาน Back Office

News Station

หน้า 4

มาใช้อย่างเป็นทางการ จะเป็นส่วน หนึง่ ทีส่ ะท้อนให้ผลประกอบการของ บริษทั ฯ เติบโตเพิม่ ขึน้ ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรองรับ ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่จะเข้าสู่

กระบวนการบำ�บัดอย่างถูกต้องได้ อย่างคล่องตัว โดยล่าสุดได้เตรียม ขยายหลุมฝังกลบเพือ่ รองรับปริมาณ กากอุตสาหกรรมทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในระยะ 2 - 3 ปีข้างหน้าด้วย

รวมถึงการลดค่าใช้จา่ ยบางส่วน เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจในอนาคตที่ จะเกิดขึ้น ส่วนขั้นตอนดำ�เนินการ คาดว่ากระบวนการทัง้ หมดจะเสร็จ สิ้นภายในไตรมาส 3/2554 นี้” นาง ชวนพิศกล่าวในที่สุด

อาคาร, ผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ และบริ ห ารจั ด การช่ ว งเวลาออก อากาศสือ่ โฆษณาทางโทรทัศน์ และ ธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษ า ด้ า น ก า ร ประชาสัมพันธ์และสือ่ สารการตลาด ธุรกิจที่สร้างรายได้หลัก คือ ธุรกิจ สื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง การให้ บริการครอบคลุม การจัดหาพื้นที่ ป้ายโฆษณาตามความต้องการของ ลูกค้า รับจ้างออกแบบผลิตสื่อป้าย โฆษณา รับติดตัง้ ป้ายโฆษณา รับว่า จ้างโฆษณาในสื่อประเภทอื่น

ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท อ ค ว า คอร์ เ ปอเรชั่ น จำ � กั ด (มหาชน) (AQUA) ประกอบธุรกิจให้บริการสือ่ โฆษณาครบวงจร ประกอบด้ ว ย สื่ อโฆษณากลางแจ้ ง (Outdoor Advertising) และสือ่ โฆษณาภายใน

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

หน้า 5

มูดี้ส์ประกาศหั่นอันดับเครดิตโปรตุเกส ดับบลิวทีโอชี้จีนทำ�ผิดกฎเกณฑ์ทางการค้า กรณีจำ�กัดการส่งออกวัตถุดิบ ลงจาก Baa1 เป็น Ba2

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สถาบันจัด กูรูเตือนวิกฤตหนี้กรีซอาจไม่จบ อันดับความน่าเชือ่ ถือมูดสี้ อ์ นิ เวสเตอร์สเซอร์วสิ หรือ หากยูโรโซนยังไม่มีแผนแก้ปัญหาระยะยาว มูดี้ส์ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือโปรตุเกสลง

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นายเจฟฟรี่ แซคส์ ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียของ สหรัฐฯเตือนว่า วิกฤตหนีก้ รีซอาจยังคงไม่คลีค่ ลาย หากยูโรโซนไม่มีแผนที่จะแก้ปัญหาในระยะยาว มากกว่ามุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นกรณีไป “การแก้ปญั หาวิกฤตหนีก้ รีซคือ การหลีก เลี่ยงการผิดนัดชำ�ระนี้ การคงสถานะประเทศ สมาชิกยูโรโซน และการหลีกเลี่ยงการล่มสลาย ทางการเงิน แต่การแก้ปญั หาระยะยาวอย่างเหมาะ สมยังคงไม่มี” นายแซคส์กล่าว ขณะเดียวกันนายแซคส์กล่าวว่า คณะ กรรมาธิการยุโรป ธนาคารกลางยุโรป และกองทุน การเงินระหว่างประเทศยังไม่มกี ารกล่าวถึงการแก้ ปัญหาระยะยาวของวิกฤตหนี้กรีซ “เราควรจะมีแผนแก้ปญั หาระยะยาว หรือ ไม่ก็เตรียมพิจารณาแผนระยะยาวได้แล้วเพื่อให้ วิกฤตหยดลุกลามต่อไป” นายแซคส์กล่าว

จากระดับ Baa1 มาอยู่ที่ Ba2 ซึ่งเป็นระดับต่ำ�กว่า ระดับน่าลงทุน หรือ ระดับ junk มุมมอง เชิงลบ หลังมีความกังวลว่า โปรตุเกสอาจต้องรับความช่วย เหลือทางการเงินเป็นครั้งที่ 2 เช่นเดียวกับกรีซ “มีความเป็นไปได้อย่างมีนยั สำ�คัญทีโ่ ปรตุเกส ที่สหภาพยุโรป หรือ อียูจะต้องเตรียมการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินต่อโปรตุเกสไว้ล่วงหน้า เช่น เดียวกับกรณีของกรีซ” ในรายงานของมูดี้ ส์ระบุ โดยโปรตุเกสเป็นประเทศที่ 2 ในยูโรโซนที่ ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลงมาอยู่ระดับ junk ต่อ จากกรีซ หลังได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงินวงเงิน 78 พันล้านยูโรในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะทีใ่ นวันนี้ โปรตุเกสจะจำ�หน่ายพันธบัตร รัฐบาลระยะสั้นวงเงิน 1 พันล้านยูโร กำ�หนดไถ่ถอน เดือนตุลาคม ซึ่งการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือดัง กล่าว อาจส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของโปรตุเกส เพิ่มขึ้น

AFET

“เข้าฤดูมรสุม ดันราคาโภคภัณฑ์พุ่ง” นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 463 สัญญา สถานะคงค้าง 1,894 สัญญา - ปิด 142.45 บ./ก.ก. ลดลง 0.65 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) ปัจจัยบวก - น้�ำ มันกลับมาบวกต่อเนือ่ ง - ตัวเลขรถยนต์ในจีน - ญีป่ นุ่ ฟืน้ ตัว - แนวรับที่ 140.70 บ./ก.ก.ยังแข็งแกร่ง ปัจจัยลบ - ตลาดขาดปัจจัยใหม่ - เส้นเทคนิคเข้า Over Bought - เงินเฟ้อในจีนมีแววพุง่ สูงขึน้ กลยุทธ์ - ซือ้ หากไม่หลุดแนวรับ (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) - แนวรับ 140.70 บ./ก.ก. - แนวต้าน 145.50 บ./ก.ก.

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า องค์การการค้า โลก หรือ ดับบลิวทีโอตัดสินว่า จีนทำ�ผิดกฎเกณฑ์ทาง การค้า กรณีจ�ำ กัดการส่งออกสินค้าหมวดวัตถุดบิ อุตสาหกรรม 9 รายการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบ การอุตสาหกรรในประเทศสมาชิกอืน่ ๆตามทีส่ หรัฐฯ สหภาพ ยุโรป และเม็กซิโกได้ยื่นคำ�ร้องขอให้มีการตัดสินกรณีดัง กล่าว โดยคำ�ตัดสินของคณะกรรมการตัดสินข้อพิพาททางการ ค้าของดับบลิวทีโอมีขึ้น หลังจากได้รับคำ�ร้องของประเทศ สมาชิกเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวในช่วงกว่า 18 เดือนก่อนหน้า กรณีจีนจำ�กัดโควต้า กำ�หนดภาษี และใช้ระบบการให้ใบ อนุญาตในการส่งออกวัตถุดิบอุตสาหกรรม 9 รายการ ซึ่งรวมถึงถ่านโค้ก และสังกะสี “คณะกรรมการฯพบว่า การเรียกเก็บภาษีส่งออกดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ทางการค้า ซึง่ จีนได้ลงนามผูกพันด้วยในพิธสี ารของดับบลิว ทีโอ นอกจากนี้ ยังพบว่า การกำ�หนดโควต้าการส่งออกของ จีนขัดต่อกฎระเบียบทางการค้าของดับบลิวทีโอด้วย’ ในคำ� วินิจฉัยของคณะกรรมการฯ” ระบุ ทั้งนี้ ประเทศที่เสนอ คำ�ร้องต่อดับบลิวทีโอระบุว่า การจำ�กัดการส่งออกวัตถุดิบ อุตสาหกรรมของจีนส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หมวด วัตถุดบิ อุตสาหกรรมในตลาดโลกเพิม่ ขึน้ ทำ�ให้ตน้ ทุนในภาค อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นทั่วโลก

TFEX

“ปัญหาในยุโรปยังไม่จบ”

นางสาวปิน่ แก้ว สันติเมธวิรฬุ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 18,963 สัญญา สถานะคงค้าง 29,162 สัญญา - ปิด 752.70 จุด ลดลง 12.50 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - ราคาน้�ำ มันฟืน้ ตัว - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 4435.20 ล้านบาท ปัจจัยลบ - โปรตุเกสถูกมูดส้ี ล์ ดความน่าเชือ่ ถือ - ตลาดรับรูป้ ระเด็นการเมืองไปหมดแล้ว - นลท.รอดูโฉมหน้าครม.ชุดปู 1 กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 744 จุด - แนวต้าน 760 จุด - SET50 ประเมินกรอบ 744 - 760 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

หน้า 6

INOX ทำ�กำ�ไรได้แล้วนะ

อ๊ะ อ๊ะ !!! มาเงียบๆ เลยนะหุ้นสเตนเลสตัวนี้ ถ้าไม่เหลือบ ไปมองดูคงไม่รู้ว่า 4 วันทำ�การที่ผ่านมา (29 มิ.ย. - 6 ก.ค. 54) ราคา หุ้นพุ่งสูงสุดถึง 34.48% โดยวานนี้พุ่งทำ�ไฮรอบ 6 ปีกว่าๆ ที่ระดับ 1.95 บาท พร้อมมีวอลุ่มเข้ามาอย่างแน่นขนัด ลือๆ กันมาว่า หุน้ ตัวนีเ้ ป็นหนึง่ ผูท้ จี่ ะได้รบั ผลประโยชน์จากการ เข้ามาเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย อันนี้ก็ไม่ทราบกันแน่ชัด มีคนเล่า ขานต่อๆ กันมาแบบนี้ ... ทางนักวิเคราะห์เทคนิค บล.ซิกโก้ แนะนำ� ขายทำ�กำ�ไรหุ้น หลังจากที่ราคาหุ้นปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้แนวรับรับไว้ที่ 1.82 บาท แนวรับถัดไปที่ 1.77 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 2.10 บาท ขณะที่ ว านนี้ ปิ ด ตลาดที่ 1.90 บาท เพิ่ ม ขึ้ น 0.14 บาท หรือ 7.95% มูลค่าการซื้อขาย 539.20 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 06/07/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

INOX 1.90 0.14 7.95 1.82 1.95 1.82 1.76 1.89

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

285,086,600 539,203 6.88 27.14 1.26 0.02 1.14 0.07 14,812

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/04/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 1.90 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ น.ส.อุษณา มหากิจศิริ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

POSCO, LTD. CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED น.ส.อุษณีย์ มหากิจศิริ

จำ�นวนหุ้น

(%)

2,152,589,358 27.61 1,981,000,000 25.41 1,200,000,000 15.39 758,316,000 9.73 451,261,285

5.79

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

News Station

เอกชนคาดรัฐฯใหม่หนุนศก.ครึ่งหลังโต5-6%

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ แ ล ะ ธุ ร กิ จ ม ห า วิ ท ย า ลั ย หอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการ ประเมินนโยบายการบริหารประเทศ ของรัฐบาลใหม่ เชื่อว่าจะส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างต่อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะเห็ น ผลชั ด เจนช่ ว ง ไตรมาส 4 ของปีนี้ หลังจากที่ เศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงินที่ใช้ใน ช่วงการเลือกตั้ง 4 - 5 หมื่นล้าน บาท เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้ ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ห า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ท า ง ก า ร เ มื อ ง มี เสถียรภาพมากยิง่ ขึน้ จะทำ�ให้เอกชน มีความมั่นใจ ส่งผลให้การค้าขาย การบริโภคภายในประเทศขยายตัว ได้ดี โดยเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยที่เป็น แกนนำ�จัดตัง้ รัฐบาลคงจะเลือกผูท้ มี่ ี ความรูค้ วามสามารถเข้ามาดูแลการ บริหารประเทศในแต่ละกระทรวง โดยคาดว่านโยบายของรัฐบาลใหม่ จะกระตุน้ ให้เศรษฐกิจไทยช่วงครึง่ ปี หลังเติบโต 5 - 6% และทั้งปีจะยัง

ขยายตั ว ได้ ต ามเป้ า ที่ ค าดไว้ ยังได้ประมาณการเศรษฐกิจไทย 4 - 5% ทั้งนี้ใน 2 เดือนข้างหน้า ขยายตัวอยู่ในกรอบ 5 - 7% “เอกชนมีความมั่นใจว่า จะมีการประมาณการเศรษฐกิจไทย โดยนำ�ข้อมูลนโยบายการบริหาร นโยบายของรัฐบาลใหม่จะทำ�ให้ ของรั ฐ บาลใหม่ ม าประกอบการ เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ดี ซึ่งหาก พิจารณาว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต เหตุการณ์ทางการเมืองอยูใ่ นความ ได้มากน้อยเพียงใด และในปี 55 สงบเรียบร้อยมีเสถียรภาพจะทำ�ให้

การเมืองชัดดันดัชนีเชื่อมั่น

อสังหาฯ6เดือนจากนี้พงุ่ น า ย สั ม ม า คี ต สิ น ผู้ อำ � น ว ย ก า ร ศู น ย์ ข้ อ มู ล อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ธ น า ค า ร อาคารสงเคราะห์ เปิ ด เผยว่ า ผลสำ � รวจดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ของ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ พั ฒ นาที่ อ ยู่ อาศัย Q2/54 ค่าดัชนีความเชือ่ มัน่ ในภาวะปั จ จุ บั น มี ค่ า เท่ า กั บ 54.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก Q1/54 ซึ่ ง ดั ช นี มี ค่ า เท่ า กั บ 51.2 และ ไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น ซึง่ ดัชนี มีค่าเท่ากับ 49.9 ทั้งนี้เมื่อพิจารณา ค่าดัชนีความเชือ่ มัน่ ในภาวะปัจจุบนั แยกส่วน จะพบว่าผู้ประกอบการที่ เ ป็ น บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น

ตลาดหลักทรัพย์มคี วามเชือ่ มัน่ เพิม่ ขึ้ น มาก แต่ ผู้ ป ระกอบการนอก ตลาดฯ มี ค วามเชื่ อ มั่ น เพิ่ ม ขึ้ น เพียงเล็กน้อย สะท้อนภาวะตลาด ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ ยั ง คง ความได้เปรียบเหนือรายเล็ก สำ � หรั บ ดั ช นี ค วามคาด หวั ง ในอี ก 6 เดื อ นข้ า งหน้ า (Expectations Index) ประจำ� Q2/54 มีค่าเท่ากับ 68.1 ปรับตัว เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งมีค่า

เท่ า กั บ 65.8 ขณะที่ ไ ตรมาส เดียวกันของปี 53 ดัชนีมคี า่ เท่ากับ 68.9 โดยในส่วนของบริษัทที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่า ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือน ข้างหน้า เท่ากับ 73.3 ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากไตรมาสที่แล้วซึ่งมีค่าดัชนี เท่ากับ 70.2 ส่วนบริษัทที่ไม่ได้จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่า ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือน ข้างหน้า เท่ากับ 63.0 ปรับตัวเพิม่

การค้าการลงทุน การบริโภคภายใน ป ร ะ เ ท ศ เ ติ บโ ตไ ด้ ดี เ ช่ น กั น ” ผศ.ดร.ธนวรรธน์ กล่าว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความ เป็นห่วงกับนโยบายของพรรคเพื่อ ไ ท ย ที่ ยั ง ไ ม่ มี ค ว า ม ชั ด เ จ น ทั้งนโยบายการรับจำ�นำ�ข้าวที่จาก เดิมในยุค พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นการรับจำ�นำ� ข้ า ว 30% ของข้ า วทั้ ง ระบบ แต่รฐั บาลทีม่ ี น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกฯ เป็นการประกาศว่าจะรับ จำ�นำ�ข้าว 100% ของข้าวทั้งระบบ โดยจะต้ องใช้ ง บประมาณถึ ง 1.6 ล้านล้านบาท ในระยะเวลา 4 ปี โดยแหล่งทุนจะต้องมีความชัดเจนว่า นำ�มาจากที่ใด เพื่สร้างความมั่นใจ ให้กับภาคเอกชนและสังคมโดยรวม ขณะเดียวกันการที่รัฐบาลตั้งโต๊ะรับ จำ�นำ�ข้าว 15,000 บาทต่อตัน ทำ�ให้ เอกชนไม่สามารถแข่งขันรับซื้อข้าว จากเกษตรกรได้ ซึ่งเอกชนอาจจะ ขาดแคลนข้าว ดังนัน้ รัฐบาลใหม่ควร ทีจ่ ะต้องมาหารือกับสมาคมโรงสีขา้ ว ว่าควรจะมีแนวทางปฏิบตั อิ ย่างไรเพือ่ ให้เอกชนอยู่รอด ขึน้ เมือ่ เทียบกับไตรมาสทีแ่ ล้วซึง่ มีคา่ ดัชนีเท่ากับ 61.4 ค่าดัชนีความคาดหวังใน 6 เดื อ นข้ า งหน้ า (มองไปถึ ง เดื อ น ธ.ค. 54 เปรียบเทียบกับเดือนมิถนุ ายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำ�รวจความเชื่อมั่น) เพิ่มขึ้นนั้น ผู้ประกอบการทั้งบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ต่างมอง ไปในอนาคตและคาดว่าจะมีปจั จัยบวก ต่อภาคอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น โดยผู้ ประกอบการต่างคาดว่าหลังจากผ่าน การเลื อ กตั้ งในวั น ที่ 3 ก.ค. 54 สถานการณ์ทางการเมืองน่าจะดีขึ้น ประกอบกั บ นโยบายของหลาย พรรคการเมืองต่างให้ความสำ�คัญกับ ตลาดที่อยู่อาศัยมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดี ต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อไป www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

TTA ดึง Seadril ยักษ์ขุดเจาะโลก ร่วมลงทุนกับกลุ่มเมอร์เมด นำ� AOD เข้าจดทะเบียนตลาดฯ ออสโล ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) เปิดเผย ว่า บริษัทฯ สามารถดึง Seadrill บริษัทชั้น นำ�ด้านขุดเจาะของโลกจากประเทศนอร์เวย์ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรร่วมลงทุนกับ บริษัท เมอร์ เ มด มาริ ไ ทม์ จำ � กั ด (มหาชน) (เมอร์เมด) ในบริษัท เอเชียออฟชอร์ ดริล ลิงค์ จำ�กัด (AOD) เพื่อการสร้างและให้ บริการเรือขุดเจาะแบบ Jack-Up Rigs ล่าสุด AOD ได้ประสบความสำ�เร็จ ในการการเสนอขายหุ้ นให้ แ ก่ บุ ค คลในวง จำ�กัด (Private Placement) ให้แก่นกั ลงทุน โดยสามารถระดมเงิ น ทุ น ได้ เ ป็ น จำ � นวน 80 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีผลทำ�ให้ เมอร์เมด และ Seadril กลายเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทสี่ ดุ

ใน AOD โดยต่างถือหุ้นเท่ากันในสัดส่วน 33.75% ของ AOD Seadrill ในฐานะพันมิตรรายใหม่ ของบริษทั ฯ จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ กับ AOD ในการทำ�ธุรกิจให้บริการเรือขุด เจาะให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก Seadrill ประสบ ความสำ�เร็จในฐานะเจ้าของและผู้ให้บริการ เรือขุดเจาะ ปัจจุบันมีฐานปฏิบัติการเรือขุด เจาะเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากถึง 24 ลำ� และในปี 53 ที่ผ่านมา Seadrill มีราย ได้สงู ถึง 4,040 ล้านดอลลาร์ กำ�ไรสุทธิ 1,172 ล้ า นดอลลาร์ และมี สิ น ทรั พ ย์ ร วมทั้ ง สิ้ น 17,497 ล้านดอลลาร์ อนึ่ง AOD ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 53 เมือ่ บริษทั ฯ ลงนามในสัญญาสัง่ ต่อเรือขุดเจาะ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูงประเภท Jack-Up Rigs จำ�นวน 2 ลำ�และมีสิทธิ์สั่งต่อเพิ่มอีก 2 ลำ�ในราคาที่กำ�หนดกันไว้ตั้งแต่ตอนนั้น ซึ่ง AOD ได้ใช้สิทธิ์ครั้งที่ 1 ในการสั่งต่อเรือ

News Station

หน้า 8

ขุดเจาะเพิม่ เป็นลำ�ที่ 3 ทัง้ นี้ AOD ได้ด�ำ เนิน การขอนำ�หุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ออสโล และคาดว่าหุ้นของ AOD จะจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ออสโล ประเทศนอร์ เ วย์ ได้ ไ ม่ เ กิ น วั น ที่ 29 ก.ค. 54 เรือขุดเจาะแบบ Jack-up Rig ของ AOD จำ�นวน 3 ลำ�ที่กำ�ลังก่อสร้างอยู่กับ บริษัท Keppel มีกำ�หนดทยอยส่งมอบใน Q4/55 และ Q3 - Q4/56 ตามลำ � ดั บ ซึ่ง AOD ยังสามารถใช้สิทธิ์ครั้งที่ 2 เพื่อสั่ง ต่อเรือเพิ่มเป็นลำ�ที่ 4 ภายในเดือน ก.ย. 54 การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวง จำ�กัดนี้ AOD สามารถออกหุ้นใหม่ในราคา 4 ดอลลาร์ จำ�นวนทั้งหมด 20 ล้านหุ้น โดย ในหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมนี้ เป็นของเมอร์เมด จำ�นวน 3.7 ล้านหุน้ คิดเป็นมูลค่า 14.8 ล้าน ดอลลาร์ และเป็นของ Seadril จำ�นวน 13.5 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์

QTC เข้ากระดานปลายเดือนนี้ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ วันที่ 18 ก.ค. 54 โดยราคา IPO เชื่อว่าจะ จากงานคงค้างในมือที่มีอยู่ 450 ล้านบาท ผู้ จั ด การ บล.ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส (FSS) มีส่วนลดให้กับนักลงทุน ซึ่งจะรับรู้ฯ ในปีนี้ 80% ของมูลค่างาน โดย QTC เสนอขายหุน้ IPO จำ�นวน ทั้งหมด และมีงานใหม่ที่รอการประมูล ในฐานะที่ปรึกษาการเงินของบมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ซึ่งเป็นกิจการผู้ผลิตและ 50 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายประชาชน 400 - 500 ล้านบาท จำ�หน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำ�สั่งซื้อของ 45 ล้านหุน้ และเสนอขายต่อกรรมการและ สำ�หรับเงินที่ได้จากการเสนอขาย ลู ก ค้ า ทั้ งในและต่ า งประเทศเปิ ด เผยว่ า พนักงานบริษัท 5 ล้านหุ้น หุน้ ให้แก่ประชาชนครัง้ แรก (IPO) ส่วนหนึง่ ด้านนายนิพนธ์ จัยสิน กรรมการ จะมาสร้ า งคลั ง สิ น ค้ า จำ � นวน 43 บาท คาดจะเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนครัง้ แรก (IPO) ระหว่างวันที่ 20 - 22 ก.ค. 54 และ ผู้จัดการ QTC คาดว่า ในปี 54 จะมียอด ซือ้ เครือ่ งจักร มูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 6 ล้านบาท คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาด mai ในวันที่ ขายเติบโต 20% จากปีก่อนที่มียอดขาย 28 ก.ค. 54 ทั้งนี้จะสรุปราคา IPO ได้ใน 524 ล้านบาท โดยจะเป็นการรับรู้รายได้ www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย เพิ่มเงินเดือนให้งอกเงย

(ตอนจบ)

จากการเพิม่ เติมความรูน้ อกรัว้ มหาลัย นำ�มาสูว่ ถิ แี ห่งการ ทำ�ให้เงินช่วยทำ�งาน ทำ�เงินให้เพิม่ ค่าชนะเงินเฟ้อชนิดไม่เห็นฝุน่ ภายใต้สมรภูมิลงทุนระยะเวลาขวบปีเศษ โดยยึดแนวคิดเลือก หุ้นพื้นฐานมั่นคงและตัดสินใจให้ถูกจังหวะโดยมีข้อมูลรองรับ แน่นเพียงพอ ชอบหุ้นแบบไหน เลือกอย่างไร ก็ดพู วกทีม่ นั่ คง ไม่องิ กับวัฏจักรเศรษฐกิจจนเกินไป คือไม่วา่ เศรษฐกิจจะขึน้ หรือ ลงคนก็จำ�เป็นต้องซื้อต้องใช้อยู่ตลอด

ชื่อ ประสบการณ์ลงทุนจริงจัง บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ หุ้นที่ชื่นชอบ

ปนิธิ 1 ปีเศษ บล.บัวหลวง MINT

นิยมถือสะสมยาวหรือเล่นเก็งกำ�ไรระยะสั้น ก็มีทั้ง 2 แบบครับ การกระจายการลงทุน มีทั้งหุ้น ทองคำ� หุ้นกู้-พันธบัตร แต่น้ำ�หนักการลงส่วนใหญ่ 40 - 60% เน้นเป็น หุ้นครับ ได้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ด้วยหรือไม่ ตอนนี้ยัง แต่ก็มีความสนใจเพราะมันสร้างกำ�ไร หากตัดสินใจถูกจังหวะและมี ข้อมูลรองรับแน่นพอ อีกทั้งใช้ช่วยลดความเสี่ยงได้ทั้งในภาวะขาขึ้นและขาลง

........จบ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

Lifestyle Station

การสระผมอย่างถูกวิธี

by Jackal_XIII

(ตอนจบ) - ใช้เวลาในการสระตามที่ฉลากข้างขวดกำ�หนด หรือถ้าไม่ระบุ ให้ใช้ประมาณ 5 นาที การทิ้งไว้นานเกิน 5 นาทีโดยไม่ได้ล้างออก อาจเป็นผลเสียได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตมาสำ�หรับการหมักผม ถ้าทิ้งไว้นานเกินไป จะทำ�ให้แพ้ ผมร่วง และเป็นรังแคได้ - เสร็จแล้วล้างแชมพูออกให้สะอาด ไม่มีฟองตกค้าง ถ้ามีเวลาควรสระผม 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการทำ�ความ สะอาดสิ่งสกปรก ส่วนครั้งที่สองเป็นการบำ�รุงเส้นผม เสร็จแล้วใช้ครีมนวดผม โดยปริมาณในการใช้ก็เท่ากับการใช้ แชมพู นำ�ไปชโลมให้ทั่วเส้นผม แล้วใช้มือลูบผมจากโคนถึงปลาย เพื่อให้ครีมนวดซึมทั่วผมทั้งเส้น ให้เน้นที่ปลาย เป็นพิเศษ นวดหนังศีรษะด้วยปลายนิ้วเบาๆ และทิ้งไว้สักครู่ตามที่ฉลาก กำ�หนด หรือประมาณ 1 - 2 นาที แล้วล้างออกให้สะอาดหมดจดเช่นเดียวกัน - เมื่อสระเรียบร้อยแล้วให้ใช้ผ้าขนหนูค่อยๆ ซับน้ำ� แล้วเช็ดเบาๆ ลูบจากด้านบนลงด้านล่าง ใน ทิศทางเดียวกับเส้นผม อย่า ขยี้ เพราะการขยี้เป็นสาเหตุหนึ่งของผมร่วงและพันกัน รวมถึงทำ�ให้ผมยุ่งไม่เป็น ทรงเมื่อแห้งแล้วด้วย จากนั้นถ้ามีเวลา ควรปล่อยให้ผมแห้งเองตามธรรมชาติ ไม่ควรใช้ไดร์เป่าผมบ่อยๆ เพราะอาจเป็นสาเหตุของผมแห้งเสียได้ และไม่ควรนอนในขณะที่ผมยังเปียกอยู่ เพราะอาจเป็นเชื้อราบนหนัง ศีรษะ และจัดทรงยากอีกด้วย อีกข้อที่ไม่ควรทำ�เวลาผมเปียกคือการหวีผม เพราะจะทำ�ให้เส้นผมขาดและหลุด ร่วงได้ง่าย

Photo Release

ทิสโก้ มอบทุนการศึกษาประจำ�ปี 54

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำ�ปี 54 โดยมี ศิวะพร ทรรทรานนท์ รองประธานมูลนิธิทิสโก้ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลิว มังกรกนก ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารระดับสูงของทิสโก้ร่วมในพิธี ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ โดยในปีนี้ มูลนิธิทิสโก้ฯ บริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ในทุกระดับการศึกษา ไปแล้วจำ�นวน 6,000 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 19 ล้านบาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

AIS จับมือ MAJOR เปิดตัวโรงภาพยนตร์ดิจิตอล 4 มิติ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป นำ�สุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเปิดโลกความ บันเทิงจากโลกภาพยนตร์สู่ยุคดิจิตอล 4 มิติสมบูรณ์แบบให้คนไทยได้ สัมผัสเป็นครั้งแรก พร้อมสิทธิพิเศษให้ลูกค้าคอหนังเปิดประสบการณ์ ใหม่ได้ครบทุกมิติแห่งการสัมผัส ด้วยเอฟเฟกซ์ตระการตาถึง 24 ชนิด และระบบฉายแบบดิจิตอล 3 มิติ ซึ่งเอฟเฟกซ์แต่ละชนิดถูกออกแบบ มาเป็นอย่างดี เพิ่มความตื่นเต้นให้กับภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็น การขยับ ของเก้าอี้ ลมเป่า ละอองน้ำ� กลิ่น แรงสั่นสะเทือน สะกิดขา สะกิดหลัง และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย โดยภาพจะฉายบนจอภาพซิลเวอร์สกรีน ที่ให้ภาพคมชัดสมจริง ภาพที่ฉายเป็นระบบ Masterimage 3D พร้อม แว่นตาบางเบาที่รับภาพเฉพาะระบบ 4 มิติเท่านั้น โรงภาพยนตร์ AIS 4DX เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยลูกค้าเอไอเอสจะได้รับส่วนลดที่นั่งละ 50 บาท (ลูกค้า เอไอเอสรับสิทธิลด 1 ที่นั่ง/เดือน ลูกค้าเซเรเนดรับสิทธิลด 2 ที่นั่ง/เดือน) ชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIS 4DX ได้แล้ววันนี้ที่ www.ais.co.th

มุมประกัน

ฟอลคอน จับมือ ม.สวนดุสิต จัดโครงการ “ชนะปั๊บ รับแสน”

อาจารย์ ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต และ โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงาน Pre-launched “ชนะปั๊ บ รั บ แสน” โครงการประกวดแผนการตลาดและการขาย ซิมประกันเติมเงิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะมีโอกาสในการได้เรียนรู้ กระบวนการในการทำ�งาน จริงเชิงประยุกต์ระหว่างภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติโดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมประกวด โครงการนี้จากทุกคณะ ทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปี ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ จัดโครงการ “แกะฉลาก แยกฝา แยกขวด” ประหยัด อนุชิราชีวะ ผู้อำ�นวยการบริหารธุรกิจน้ำ�ดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำ�กัด ยกทีมเดินสายประชาสัมพันธ์ โครงการ “แกะฉลาก แยกฝา แยกขวด กับเนสท์เล่ เพียวไลฟ์” รณรงค์สร้างวินัยให้คนไทยรู้จัก แกะฉลาก แยกฝา แยกขวด พร้อมให้ความรู้เรื่องความสำ�คัญของน้ำ� แก่เด็กวัยเรียนในโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 50 แห่ง เพื่อนำ� ขวดพลาสติกใสไปแปรรูปเป็นเสื้อกันหนาว และส่งมอบให้คนในพื้นที่ อากาศหนาวเย็ น ในช่ ว งปลายปี ซึ่ ง จะเริ่ ม กิ จ กรรมรณรงค์ ตั้ ง แต่ ก.ค. - ส.ค.นี้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

IR Society

ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม “คลื่นลูกใหม่ นักลงทุนสัมพันธ์ SPALI”

ตอนที่ 1

“..ความสำ�เร็จของงานนักลงทุนสัมพันธ์ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ราคา หุ้น แต่เป็นการทำ�ให้คนรู้จักเรามากขึ้น หน้าที่ของผมคือให้ทุก ข้อมูลถึงตลาดได้อย่างเท่าเทียมกันและทำ�ให้ศภุ าลัยเป็นทีร่ จู้ กั อย่าง ถูกต้องในวงกว้าง ซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามองในมุมนั้น เราก้าวทีละก้าว อย่างมั่นคง และมาถูกทางแล้ว..” นี่คือคำ�พูดที่สะท้อนถึงการ ทำ�งานนักลงทุนสัมพันธ์ของผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ไฟแรงแห่งวงการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อ “ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม”

เริ่มต้นจากเพียงแค่มาเสริมทีม จนก้าวขึ้นบริหารเต็มตัว ผมจบการศึกษาปริญญาตรีดา้ น “Marketing Economic University of Melbourne” ที่ประเทศออสเตรเลีย ช่วงแรกหลัง จากเรียนจบ ผมกลับมาทำ�งานที่ศุภาลัยก่อนประมาณหนึ่งปีครึ่ง จากนั้ น จึ ง ไปเรี ย นปริ ญ ญาโทด้ า น MBA ที่ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พอเรียนจบมี โอกาสทำ �งานที่ธนาคารแห่ง หนึ่งในตำ �แหน่ง Management Trainee เป็นเวลา 2 ปี โดยเข้าไปช่วย Set up ระบบในส่วนของ ฝ่ายสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำ�หรับรายย่อย ก่อนที่กลับมาช่วยงานที่ ศุภาลัยอีกครั้ง ช่วงแรกเข้ามาทำ�ในส่วนของฝ่ายพัฒนาธุรกิจในเรื่องของ Research และจัดซื้อที่ดิน ซึ่งผมมองว่าจุดนี้เปรียบเสมือนสิ่งเริ่ม ต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทีเ่ ริม่ จากการนำ�ทีด่ นิ มาพัฒนา ถือว่า โชคดีที่ได้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นรูปเป็นร่างถึงขั้นตอนส่งมอบให้ กับลูกค้า ช่วงแรกที่เข้ามาดูแลงาน IR เรียกว่า มาเสริมทีมให้ แข็ ง แกร่ ง โดยช่ ว ยงานในส่ ว นของคุ ณ อั จ ฉรา ตั้ ง มติ ธ รรม Executive Vice President ปัจจุบันผมมาดูแบบเต็มตัวแล้ว แต่งานด้าน Research ก็ยังคงดูอยู่บ้าง

อ่านต่อฉบับหน้า www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ มีโอกาสปรับลงได้อีก เนื่องจากไม่มีปัจจัย บวกใหม่เข้ามาหนุน ขณะทีค่ วามกังวลเรือ่ ง ปัญหาหนี้ในยุโรปเริ่มกลับ ทั้งนี้มองตลาด หุ้นไทย มีแนวรับที่ 1,070 จุด และ 1,065 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,075 จุด กลยุทธ์ ลงทุนช่วงนี้ ยังไม่แนะนำ�ให้นักลงทุนเข้า ซื้อ ควรรอให้ดัชนีฯ ปรับลงมาสู่ระดับ 1,055 จุด และ 1,050 จุดก่อน จึงทยอย เข้าซื้อได้

หน้า 13

คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเคลื่อนไหว ระหว่าง 1,068 - 1,075 จุด โดยตลาดฯ ยังต้องรอปัจจัยใหม่เข้ามากระตนุ้ โดยเฉพาะ สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลขการจ้างงานนอก ภาคเกษตร วันศุกร์นี้ ซึ่งจะบ่งชี้ถึงทิศทาง ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสะทอ้ นมายังตลาด หุ้นภูมิภาคเอเชีย กลยุทธ์ลงทุนแนะนำ�ขาย ทำ�กำ�ไรระยะสัน้ เนือ่ งจากตลาดฯ ยังผันผวน ขณะที่ ร ะยะยา วตลาด ฯ ยั ง เป็ น ขาขึ้ น โดยแนะนำ�หุ้นลงทุนกลุ่มธนาคาร พลังงาน ปิโตรเคมี และกลมุ่ ค้าปลีก โดยเฉพาะ BIGC CPALL และ TUF

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎ�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 6 กรกฎ�คม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

3,097.61 8.50% 4,225.15 11.60% 7,499.68 20.59% 21,604.08 59.31%

6,105.31 16.76% 3,981.90 10.93% 7,320.64 20.10% 19,018.68 52.21%

-3,007.70 243.25 179.04 2,585.40

Last Update

06/07/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,072.68 752.01 1,638.01 306.74

Chg -11.91 -10.52 -20.97 6.07 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

06/07/11

%Chg -1.1 -1.38 -1.26 2.02 36,426.53 1,317.78

17:01:58

AGRO Decline 44%

0.5

A dv ance 31%

-0.23

0

No C hange 25%

TECH

CONSUMP

-0.5

0.42

-1

-2.45

-1.5 -2

SERVICE

-2.5

FINCIAL

-1.65

0.06

Decline 33%

-1.49

A dv ance 41% No C hange 26%

-0.49

INDUS

RESOURC -0.35

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎ�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 6 กรกฎ�คม 2554

PTT

( Day )

: PTT 2,500,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 340.00 Chg -7.00  %Chg -2.02  Open 345.00  High 346.00  Low 338.00  Prev 347.00  Avg 341.39  AccVol 10,477,200  AccVal(K฿) 3,576,807  2.34  %Fluct P/E 10.25  P/BV 1.92  DPS(Baht) 5.50  Yield(%) 2.95  EPS(Baht) 33.17  MktCap(Mil.) 969,718  Broker Target Update DBSV 380.00 06/07/11 หลัTRINITY กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็410.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 30/06/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 28/06/11 ค่าการ KTZ ม่ ขึน้ มากที 420.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

346.00

345.00

344.00

Price

343.00

342.00

341.00

340.00

339.00

338.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎ�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 6 กรกฎ�คม 2554

CEI

Price & Fundamental Symbol CEI

( Day )

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

4.40 0.72  19.57  3.70  4.54  3.70  3.68  4.18  39,127,800  163,563  20.10 

8.15 1.06  N/A  N/A  0.54  829  Target Update No Comment

: CEI

4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 4.54

4.52

4.50

4.48

4.46

4.44

4.42

4.40

4.38

4.36

4.34

4.32

4.30

4.28

4.26

4.24

4.22

4.20

4.18

4.16

Price

4.14

4.12

4.10

4.08

4.06

4.04

4.02

4.00

3.98

3.96

3.94

3.92

3.90

3.88

3.86

3.84

3.82

3.80

3.78

3.76

3.74

3.72

3.70

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎ�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 6 กรกฎ�คม 2554

AGE

( Day )

Price & Fundamental Symbol AGE

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: AGE

4,500,000 4,000,000

25.75 2.75  11.96  23.60  26.00  23.50  23.00  25.00  27,132,200  678,318  10.00 

28.61 8.25  0.01  0.05  0.90  5,070  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 26.00

25.75

25.50

25.25

25.00

24.90

24.80

24.70

Price

24.60

24.50

24.40

24.30

24.20

24.10

24.00

23.90

23.80

23.70

23.60

23.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 646 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

คำ�คมการลงทุน “Our favourite holding period is forever.“ “ระยะเวลาที่เราชอบในการถือครอง (หุ้น) คือตลอดไป” Warren Buffet

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 7 ก.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you