Page 1

Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.

News Station

8

ออสเตรเลียส่ายหน้าแผนสิงคโปร์ เทคโอเวอร์ตลาดหุ้น คลังโยนรัฐบาล หน้าเดินหน้าหวยออนไลน์ AIM เชื่อปีหน้าล้างขาดทุนเกลี้ยง

9

Dynamic Station

5 7

อยากเจอหุ้นดีต้องควานด้วยตัวเอง 10

MAJOR คาดรายได้โค้งแรก 54 โต 15-20%

เล็งดึงกองทุนตปท.ถือหุ้น 35% ลดความผันผวนราคา

13

Lifestyle Station ต้นกำ�เนิด...ลูกชิด

มองหุ้นจากเซียน โภคภัณฑ์

MAJOR คาดรายได้รวม Q1/54 โต 15 - 20% จาก Q1/53 พร้อมมั่นใจรายได้ทั้งปีโตเข้าเป้า ตั้งงบลงทุนปีนี้ 500 ล้านบาท 14 Data Station ใช้ขยายสาขาโรงภาพยนตร์ 30 แห่ง-ปรับปรุงสาขาเดิม ตัง้ เป้าดึงกองทุน ต่างชาติเข้ามาถือหุ้น 35% เพื่อลดความผันผวนของราคาหุ้น ต่อหน้า 3 กว่าจะมาเป็นเสือ

MPIC วางเป้ารายได้ปีนี้โต 20% แตะ 1.2 พันล.

ต่อหน้า 3

ASIAN เผยน้ำ�ท่วมเสียหายเบื้องต้นราว 400 ล.

ต่อหน้า 4

“โศภนา เจนบวร”

SET News

Hot to Day

BGH

ยื่นทำ�เทนเดอร์ฯหุ้น PYT

ADVANC

ที่ 3.71 บ.

ซุ่มรอทะยาน

ช่วง 8 เม.ย.-23 พ.ค.54

กับความท้าทายครั้งใหม่ ตอนที่ 2

ต‡อหนˆา 12

ต่อหน้า 8

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554 MAJOR คาด (ต่อจากหน้า 1)

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เ ม เ จ อ ร์ ซี นี เ พ ล็ ก ซ์ ก รุ้ ป (MAJOR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่ า แนวโน้ ม รายได้ ร วมใน Q1/54 จะเติบโตจากช่วงเดียวกัน ของปีก่อนประมาณ 15 - 20% ซึง่ เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ พร้อม ทัง้ ยังคงเป้ารายได้รวมในปีนโี้ ตไม่ ต่�ำ กว่า 15 - 20% ซึง่ เป็นเป้าเดิม ที่ ว างไว้ ก่ อ นหน้ า นี้ พร้ อ มทั้ ง ประเมิ น ว่ า การเติ บ โตของ อุตสาหกรรมภาพยนตร์จะเติบโต ในอัตราตัวเลขเดียวกัน สำ�หรับในช่วงไตรมาส 1 ที่ ผ่ า นมา ในส่ ว นของธุ ร กิ จ ภาพยนตร์ มีภาพยนตร์ที่สร้าง รายได้ ค่ อ นข้ า งดี ได้ แ ก่ เ รื่ อ ง สุดเขต สเลดเป็ด, สาระแนเห็นผี, เลิฟจุลินทรีย์, Sucseed ห่วยขั้น เทพ ประกอบกับยังมีภาพยนตร์ เรื่อง ตำ�นานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 3 ที่บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ จากภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวไว้ที่ 200 ล้านบาทขึ้นไป โดยในช่วง การเข้าฉาย 4 วันแรกทำ�รายได้ แตะ 100 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน คาดว่ า จะสามารถทำ � รายได้ มากกว่า 100 ล้านบาท ส่วนรายได้จากธุรกิจสื่อ โฆษณาคาดว่าจะเติบโต 15 - 20% นอกจากนี้ ใ นปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ จะมี รายได้ จ ากค่ า เช่ า พื้ น ที่ คื อ โรงภาพยนตร์เมเจอร์เมโทรโพลิส ซึ่งมีพื้นที่ 2.1 หมื่นตารางเมตร ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารปรั บ เป็ น สำ � นั ก งานให้ เ ช่ า โดยแบ่ งให้ BIGC เช่า 1.6 หมื่นตารางเมตร ส่วนทีเ่ หลือให้ McDonald’s เช่า ส่งผลให้บริษัทฯ จะพลิกมีรายได้ กลับมาเป็นบวกจากการให้เช่า พื้นที่ในส่วนดังกล่าว จากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่ขาดทุนหรือไม่มี รายได้ จ ากพื้ น ที่ โ รงภาพยนตร์ เมโทรโพลิส

ทัง้ นี้ ในปีนรี้ ายได้จากค่า เช่ า ดั ง กล่ า วจะรั บ รู้ ป ระมาณ 6 เดือน หรือเดือนละ 6 ล้านบาท โดยคาดว่ า ปี นี้ จ ะสร้ า งรายได้ ประมาณ 36 ล้ า นบาท และ สามารถสร้างรายได้ได้เต็มปีในปี ถัดไป ขณะที่รายได้จากค่าเช่าดัง กล่าวถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างราย ได้ ที่ แ น่ น อนหรื อ มี ค วามมั่ น คง ส่งผลให้ในปีนี้สัดส่วนรายได้จาก ค่ า เช่ า ของบริ ษั ท ฯ จะเพิ่ ม ขึ้ น 10% จากเดิมที่ 8 - 9% ของราย

MPIC วางเป้า (ต่อจากหน้า 1)

น า ย เ ผ ด็ จ ห ง ษ์ ฟ้ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC) เปิ ด เผยว่ า ภาพรวม อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในช่วง ไตรมาสแรกที่ผ่านมาถือว่าดีมาก ตัง้ แต่ภาพยนตร์เรือ่ งสุดเขตเสลด

News Station ได้รวม ส่วนที่เหลือรายได้จะมา จากธุรกิจภาพยนตร์ 60 - 70% โบว์ลิ่ง 10% พร้ อ มทั้ งในปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้เริ่มมีการทยอยปรับราคาตั๋ว ภาพยนตร์ ขึ้ น โดยเฉลี่ ย ทั้ ง ปี ที่ ประมาณ 3 - 5% โดยวิธกี ารปรับ ราคาจะไม่ ใ ห้ ผู้ บ ริ โ ภครู้ สึ ก เนื่องจากบริษัทฯ จะมีแคมเปญ ราคาตั๋ ว พิ เ ศษที่ จำ � หน่ า ยให้ กั บ นักศึกษา รวมทัง้ มีการจัดมูฟวีเ่ ดย์ ซึ่งเข้าชมภาพยนตร์ได้ในราคา

พิ เ ศษและปรั บ ตามโลเคชั่ น ที่ มี ต้นทุนสูง ขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ ตั้ ง งบ ลงทุนรวมในปีนไี้ ว้ทปี่ ระมาณ 500 ล้านบาท สำ�หรับใช้ขยายสาขา โรงภาพยนตร์อีกจำ�นวน 30 โรง และใช้ในการปรับปรุงสาขาเดิม อี ก ทั้ ง ในเดื อ นหน้ า บริ ษั ท ฯ มี แผนทีจ่ ะลงทุนขยายเลนโบว์ลงิ่ ใน อินเดียอีก 26 เลน จากปัจจุบันที่ มี 24 เลน โดยใช้ ง บลงทุ น ประมาณ 70 ล้านบาท พร้อมตั้ง เป้าภายในระยะเวลา 3 ปี จะมี เลนโบว์ ลิ่ ง เพิ่ ม เป็ น 200 เลน โดยเงิ น ลงทุ น ที่ จ ะใช้ ข ยายเลน โบว์ลงิ่ จะมาจากกระแสเงินสดใน มื อ ที่ มี เ ห ลื อ อ ยู่ ที่ ป ร ะ ม า ณ 35 ล้านบาท ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า ในอนาคตที่ จ ะให้ ก ลุ่ ม นักลงทุนสถาบันต่างประเทศเข้า มาถื อ หุ้ น เพิ่ ม เป็ น 35% จาก ปั จ จุ บั น ที่ อ ยู่ ป ระมาณ 20% เนือ่ งจากกลุม่ นักลงทุนต่างชาติจะ มีลักษณะการลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้สร้างความแข็งแกร่งให้ กับหุ้นและลดความผันผวน พร้ อ มทั้ งในปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ มีแผนทีจ่ ะเดินทางไปโรดโชว์ เพือ่ พบนักลงทุนต่างประเทศอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งจะเน้นการโรดโชว์แบบ Exclusive โดยนับจากต้นปีที่ผ่าน มาบริษทั ฯ ได้ไปโรดโชว์ทปี่ ระเทศ อังกฤษ และฮ่องกง ล่าสุดมีแผนที่ จะเดิ น ทางไปที่ สิ ง คโปร์ แ ละ นิวยอร์ก

เป็ด ทีส่ ามารถสร้างรายได้สงู กว่า 100 ล้านบาท ต่อเนื่องมาถึงขณะ นี้ จ ากเรื่ อ งตำ � นานสมเด็ จ พระ นเรศวรมหาราช ภาค 3 ซึ่งแสดง ถึงความนิยมในภาพยนตร์ไทยใน สายตาผู้บริโภคในประเทศ “ปีนี้ดีมากตั้งแต่ต้นปีมา

เลย จากเรื่องสุดเขตฯ แล้วก็มา ถึงสมเด็จพระนเรศวร ที่เปิดฉาย มา 5 วันมีรายได้รวมแล้วกว่า 87 ล้ า นบาท ซึ่ ง ถื อ ว่ า ดี ม าก และมีโอกาสที่จะสูงถึง 200 ล้าน บาทได้ เพราะช่วงนี้วันหยุดมาก และโรงเรียนปิดเทอม ต่อหน้า 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

MPIC วางเป้า (ต่อจากหน้า 3)

ทำ�ให้อุตสาหกรรมหนัง ไทยกลับมาคึกคัก แม้เราจะไม่ได้ เป็นผูส้ ร้างเรือ่ งสมเด็จพระนเรศวร แต่ก็ทำ�ให้ได้ตลาดรวมดีขึ้นมาก” นายเผด็จ กล่าว ดั ง นั้ น ในส่ ว นผลงาน ไตรมาส 1/54 ของบริษัทจึงได้รับ อานิสงส์ดังกล่าว รวมทั้งมีกำ�ไร กว่า 10 ล้านบาทจากภาพยนตร์ เรื่องรักมันใหญ่มาก จึงสามารถ ระบุได้ว่า จะมีรายได้ที่ดีขึ้นอย่าง มาก ทั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อนหน้า ซึง่ ในไตรมาส 4 ถือเป็น High Season ของอุตสาหกรรม ด้วย ขณะที่ แนวโน้มผลการ ดำ�เนินงานในไตรมาส 2/54 ก็มี ความเป็นไปได้ทจี่ ะเติบโตต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากมีธรุ กิจแผนกใหม่มาเสริม รายได้ โดยเป็นแผนกการรับจัด

ASIAN เผย (ต่อจากหน้า 1)

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ASIAN) เปิ ด เผยว่ า จากเหตุ ก ารณ์ ฝ น ตกหนักที่ภาคใต้ บริษัท ห้องเย็น เอเชี่ยน (สุราษฎร์ธานี) จำ�กัด ที่ เ ป็ น บริ ษั ทในเครื อ ของบริ ษั ท ได้แจ้งปิดโรงงาน วันที่ 31 มี.ค. 54 จากสาเหตุ น้ำ � ท่ ว มดั ง กล่าว บริษทั ฯ ประเมินมูลค่าความ

จำ�หน่ายภาพยนตร์ ซึ่งจะได้รับ กำ�ไรสุทธิต่อภาพยนตร์ 1 เรื่องที่ รับทำ�ประมาณ 1 ล้านบาท อีกทัง้ จะได้รับเปอร์เซ็นรายได้จากการ เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อีกด้วย ดังนัน้ ธุรกิจใหม่ดงั กล่าวจะไม่มวี นั ขาดทุน ในปี 54 บริษทั ตัง้ เป้าราย ได้อยู่ที่ 1.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 20% ซึ่งธุรกิจจะขยาย ตัวได้ตามอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทยในปีนที้ ดี่ กี ว่าปีกอ่ นอย่างมาก ขณะเดี ย วกั น เชื่ อ ว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์จากปัจจัยด้านการเลือก ตั้งในช่วงกลางปีที่จะทำ�ให้รายได้ ของผู้ บ ริ โ ภคสะพั ด มากขึ้ น และจะส่งผลให้ประชาชนรับชม ภาพยนตร์ เ พื่ อ ความบั น เทิ ง เพิ่มขึ้นด้วย ขณะเดียวกันประมาณวัน ที่ 25 เม.ย.นี้ จะมีการประชุมผู้

News Station ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง จะยื่ น ขออนุมัติล้างขาดทุนสะสมกว่า 100 ล้านบาท จากกำ�ไรสะสม ของบริษัทฯ ซึ่งในไตรมาส 4/53 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติแผน ดังกล่าวแล้ว เหลือเพียงผู้ถือหุ้น อนุ มั ติ ก็ จ ะมี ผ ลทำ � ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถล้างขาดทุนสะสมทัง้ หมด ได้ในทันที นอกจากนั้น ยังมีหัวข้อ การขอยื่ น อนุ ม ติ ฯ ในการจ่ า ย

หน้า 4

ปันผลครั้งแรก หลังจากที่บริษัทฯ สามารถสร้างกำ�ไรได้ในปีทผี่ า่ นมา โดยนโยบายปันผลอยู่ที่ไม่ต่ำ�กว่า 50% ของกำ�ไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถระบุรายระเอียดได้ว่า จะมีการจ่ายปันผลครัง้ แรกในช่วง ใด เนื่ อ งจากอยู่ ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น จะ พิจารณา แต่ทั้งนี้คาดว่าจะมีการ ปันผลเกิดขึ้นในปีนี้อย่างแน่นอน

เสียหายในเบื้องต้นได้ที่จำ�นวน 400 ล้านบาท ขณะเดี ย วกั น พนั ก งาน ของบริ ษั ท ฯ กว่ า 1,500 คน ยั ง ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ เนื่องจากระบบไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมทัง้ สาธารณูปโภค จมอยู่ ใ ต้ น้ำ � จึ ง ต้ อ งใช้ เ วลา ปรับปรุงซ่อมแซม ทำ�ให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดดำ�เนินการได้

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

ออสเตรเลียส่ายหน้าแผนสิงคโปร์ เทคโอเวอร์ตลาดหุ้น รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า รัฐบาล ออสเตรเลียส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะปฏิเสธข้อเสนอ มูลค่า 8.3 พันล้านดอลลาร์ของตลาดหุ้นสิงคโปร์ที่ ต้องการเทคโอเวอร์กจิ การตลาดหุน้ ออสเตรเลีย โดย ระบุ ว่ า ข้ อ เสนอดั ง กล่ า วไม่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ออสเตรเลีย ทั้งนี้ ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่า คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนต่างประเทศของ ออสเตรเลีย ได้แจ้งกับตลาดหุน้ สิงคโปร์วา่ นายเวย์น สวอน รมว.คลังออสเตรเลีย อาจจะปฏิเสธข้อเสนอ เทคโอเวอร์ดังกล่าว

หน้า 5

เกาหลีใต้เผยยอดขายรถยนต์นำ� เข้าทำ�สถิติสูงสุดในเดือนมี.ค.

โตโยต้าจ่อระงับผลิตรถยนต์ใน อเมริกาเหนือ

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สมาคม ผู้นำ�เข้าและจำ�หน่ายรถยนต์ของเกาหลีใต้เปิดเผย ยอดขายรถยนต์น�ำ เข้าของเกาหลีเหนือแตะสถิตสิ งู สุด ครั้งใหม่ในเดือนมีนาคม ข้อมูลสถิติของสมาคมฯ ระบุยอดรถยนต์ นำ�เข้าที่จดทะเบียนของเกาหลีใต้อยู่ที่ 10,290 คัน ในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 44.9% จากเดือนเดียวกัน ของปีก่อน ทัง้ นีต้ วั เลขดังกล่าวเป็นสถิตสิ งู สุดนับตัง้ แต่ ปี 2530 ซึ่ ง เป็ น ปี ที่ ป ระเทศเปิ ด ตลาดรถยนต์ โดยสถิตินำ�เข้าสูงสุดก่อนหน้านี้อยู่ที่ 8,758 คัน ในเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้ว

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า บริษัทโตโย ต้า มอเตอร์ คอร์ป เปิดเผยความเป็นไปได้อย่างมากว่า บริษทั จะระงับการผลิตรถยนต์ทโี่ รงงานในอเมริกาเหนือ ทัง้ หมดในช่วงปลายเดือนนี้ เนือ่ งจากเหตุการณ์แผ่นดิน ไหวในญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 11 มีนาคมทีผ่ า่ นมา ได้สง่ ผลผลก ระทบต่อการจัดหาชิ้นส่วนรถยนต์ โดยก่อนหน้านี้โตโยต้าได้ระงับการผลิตนอก เวลาทำ�การและการผลิตในช่วงวันเสาร์ที่โรงงานใน อเมริกาเหนือแล้วหลังจากที่เกิดเหตุภัยพิบัติ แต่ยังคง ดำ�เนินการผลิตในช่วงเวลางานปกติอย่างต่อเนื่องโดย ใช้ชิ้นส่วนที่มีอยู่ ทั้งนี้การผลิตในช่วงเวลางานปกติอาจเป็น เรื่องยุ่งยาก เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนในญี่ปุ่นยังไม่ สามารถเพิ่มการผลิตได้ นอกจากนี้การตัดสินใจระงับ การผลิตในครัง้ นีอ้ าจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายรถใหม่ ของโตโยต้าในสหรัฐซึง่ เป็นตลาดรถยนต์หลักของบริษทั อย่ า างไรก็ ดี เ จ้ า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท กล่ า วว่ า โตโยต้ายังไม่ตัดสินใจเรื่องการกำ�หนดขนาดและระยะ ของการระงับการผลิต อีกทั้งการตัดสินใจดังกล่าวยัง ไม่ใช่การตัดสินใจขั้นสุดท้าย

AFET

“พักฐานบ้าง อะไรบ้าง” นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วันอังคารทีผ่ า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 800 สัญญา สถานะคงค้าง 2,566 สัญญา - ปิด 172.30 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 3.80 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 54) ปัจจัยบวก - น้�ำ มันยังเป็นขาขึน้ รับปัญหาตะวันออกกลาง - เส้นเทคนิคยังยืนเหนือ 166.50 บ./ก.ก. อย่างแข็งแกร่ง - ความเสียหายจากน้�ำ ท่วมภาคใต้ของไทยหนักกว่าทีค่ าดการณ์ ปัจจัยลบ - ราคาอาจจะพักฐานเป็นบางจังหวะ หลังบวกแรงหลายวันติด กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 54) - แนวรับ 166.50 บ./ก.ก. - แนวต้าน 178 บ./ก.ก.

TFEX

“นลท.เตรียมเที่ยววันหยุด” เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วันอังคารทีผ่ า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 7,556 สัญญา สถานะคงค้าง 26,801 สัญญา - ปิด 756.90 จุด ลดลง 2.20 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) ปัจจัยบวก - ผลประกอบการ บจ.Q1/54 มีแววออกมาดี - นลท.ยังเก็งกำ�ไรประเด็นเลือกตัง้ ในปท. - เม็ดเงินต่างชาติยงั ไหลเข้าทัง้ หุน้ และอนุพนั ธ์ไทย - ปัญหาตะวันออกกลางยืดเยือ้ หนุนราคาน้�ำ มัน ปัจจัยลบ - นลท.ชะลอการซือ้ ขายเพือ่ เตรียมหยุดยาวสงกรานต์ กลยุทธ์ - ชะลอลงทุน (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) - แนวรับ 748 - 750 จุด - แนวต้าน 760 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 756 จุด แนวต้าน 764 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

หน้า 6

ADVANC ซุ่มรอทะยาน ADVANC นับเป็นหุ้นน่านิยมที่กราฟราคาดันไปตกหล่ม XD จ่ายจุใจดีนัก ฉะนั้นวันถัดๆ มาซึ่งรวมถึงวันทำ�การที่ผ่านมาจึงไม่สามารถ ขึ้นแรงเหมือนเพื่อนๆ เขาได้ อย่างไรก็ตาม รูปทรงที่แสดงออกมา ค่อนข้างน่าอุ่นใจ เพราะถึง เวลาขาลง (ในระยะอันสัน้ ) แรงขายก็ไม่มากเท่าไหร่ ทัง้ นีร้ อเพียงวันสะเด็ด น้� ำ ฟืน้ พักสร้างฐานสมบูรณ์เมือ่ ใด การกระโดดทำ�จุดไฮของปีเหนือ 91 บาท คงมิเกินความสามารถโดยแน่แท้ สำ�หรับในเชิงพืน้ ฐานโบรกเกอร์ลว้ นให้ราคาเกินร้อยทัง้ นัน้ ทีเ่ ห็นจะ สูงที่สุดคือค่าย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ชี้เป้าหมายปีนี้ถึง 119 บาทเชียว ขณะทีห่ นุ้ เพิม่ ทุนทีจ่ ะเข้ามาร่วมเทรดวันนี้ 1,116,078 หุน้ นัน้ ไม่นา่ จะระคาย การเคลื่อนไหวในภาพรวมได้

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 05/04/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

ADVANC 86.75 -0.25 -0.29 87.00 87.00 86.50 87.00 86.79

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

2,786,700 241,871 0.58 12.54 6.26 3.92 14.84 6.92 257,707

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/02/54

1. 2.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 86.75 บาทหนาแน่นสุด

3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. BNY MELLON NOMINEES LIMITED บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON

จำ�นวนหุ้น

(%)

1,263,712,000 568,000,000

42.54 19.12

92,371,300

3.11 2.98 2.48

88,591,615 73,555,854

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

News Station

คลังโยนรัฐบาลหน้าเดินหน้าหวยออนไลน์ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ หากจะขายสลากแบบ 2 ตัว 3 ด้วยว่า กระทรวงการคลังได้รับ พิจารณาขอให้ทบทวนการจัดเก็บ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง ตัว หรือแบบ 6 ตัว ข้อเสนอของชมรมสลาก 3 ตัว ภาษีของสลาก 3 ตัว และ 2 ตัว การคลั ง ในฐานะกำ � กั บ ดู แ ล นายประดิ ษ ฐ์ กล่ า ว และ 2 ตั ว ที่ มี ก ารเสนอให้ เนื่ อ งจากก่ อ นหน้ า นี้ ไ ด้ มี ก าร สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พิ จ า ร ณ าว่ า ดำ � เนิ น การผิ ด เปิ ด เผยว่ า คาดว่ าโครงการ กฎหมายจึ ง ทำ � ให้ ย กเลิ ก การ จำ�หน่ายสลากเลขท้าย 2 - 3 จำ�หน่ายสลาก 3 ตัว และ 2 ตัว ตัว ด้วยเครือ่ งอัตโนมัตคิ งไม่เกิด ไป แต่ทางภาครัฐบาลยังคงจัด ได้ทันในรัฐบาลสมัยนี้ แต่การ เก็ บ ภาษี ย้ อ นหลั ง จากผู้ แ ทน เดินหน้าโครงการดังกล่าวยังมี จำ � หน่ า ยและคนเดิ น โพยที่ มี ความจำ�เป็นที่จะต้องดำ�เนินการ กว่าแสนคน ซึง่ ในเรือ่ งดังกล่าวยัง ต่อไป เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะ ไม่มีการหารือกับกรมสรรพากร แก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้ แต่เป็นหน้าทีข่ องกรมสรรพากรอยู่ “เชื่อว่ารัฐบาลใหม่ที่มา แล้ ว ที่ จ ะต้ อ งดำ � เนิ น การและ ดู แ ลนโยบายประเทศต่ อ ไป พิจารณาไปตามกฎระเบียบและ คงจะเดินหน้าโครงการดังกล่าว กรอบของกฎหมาย ซึ่งหลังจากนี้ เพราะเป็นวิธีเดียวที่แก้ไขปัญหา ก็จะเข้าไปดูและพิจารณาข้อเท็จ สลากเกินราคา” รมช.คลัง กล่าว จริงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร นอกจากนี้ การจำ�หน่าย ด้านนายวรวุฒิ กมลวิทยานนท์ สลากด้วยเครื่องไม่ว่าจะเป็นรูป ในฐานะประธานชมรมตลาด แบบใด คงต้องหารือกับผู้ชนะ 3 ตัว และ 2 ตัว ได้เดินทางมา การประมู ล ในการวางระบบ ยื่ น หนั ง สื อ กั บ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า และติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง คื อ บริ ษั ท กระทรวงการคลังเพื่อให้ทบทวน ล็ อ กซเล่ ย์ จี เ ทค เทคโนโลยี การจั ด เก็ บ ภาษี ส ลาก 3 ตั ว จำ � กั ด ว่ า จะต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ข 2 ตัว เนื่องจากได้รับความเดือด สัญญา อย่างไรหรือไม่ เพื่อให้ ร้อนจากการหยุดจำ�หน่ายสลาก สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ดังกล่าว จำ�นวนประมาณแสนคน

น้ำ�ท่วมใต้ฉุดใช้จ่ายช่วงสงกรานต์หด3พันลบ. นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ด เผยว่ า ผลสำ � รวจจาก พฤติกรรมการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำ�นวน 1,183 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 2554 พบว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีเงิน

สะพั ด 9.64 หมื่ น ล้ า นบาท เที่ยวในภาคกลางมากสุด เช่น โดยจังหวัดที่คนนิยมไปมากสุดคือ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 3.41% แต่ลด ช ล บุ รี ร ะ ย อ ง เ พ ช ร บุ รี ภู เ ก็ ต กระบี่ พั ง งา หาดใหญ่ ลงจากจากที่ ค าดการณ์ ไ ว้ ประจวบฯ อันดับ 2 เป็นภาค แต่หากสถานการณ์ในภาคใต้เริ่ม ที่ ร ะดั บ 9.9 หมื่ น ล้ า นบาท เหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย คลี่ ค ลายไปในทางที่ ดี เส้ น ทาง เป็นผลจากสถานการณ์น้ำ�ท่วม อันดับ 3 ภาคตะวันออกเฉียง คมนาคมกลั บ มาใช้ ไ ด้ ต ามปกติ ในภาคใต้ เหนือ และอันดับ 4 คือภาคใต้ อย่างรวดเร็ว คาดว่าบรรยากาศการ ทั้ ง นี้ ก ารเดิ น ท่ อ งท่ อ ง “หากไม่มสี ถานการณ์น�้ำ ใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์น่าจะ เที่ ย วในช่ ว งสงกรานต์ พ บว่ า ท่วม การท่องเที่ยวในภาคใต้ จะ เพิ่มขึ้นได้อยู่ที่ระดับ 9.75 - 9.8 นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางท่อง ขยับมาอยู่เป็นอันดับที่ 3 แทน หมืน่ ล้านบาท” นายธนวรรธน์ กล่าว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

BGH ยื่นทำ�เทนเดอร์ฯ หุ้น PYT ช่วง 8 เม.ย. - 23 พ.ค. 54 ที่ 3.71 บ./หุ้น บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) ประกาศทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา (PYT) หลังจากเข้าถือหุ้นใน PYT ร้อยละ 68.64 ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่าย ได้แล้วทัง้ หมด ภายหลังการเข้าซือ้ และรับโอน กิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ บริษทั เฮลท์ เน็ตเวิรค์ จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 54 โดยบริษัทฯ จะดำ�เนิน การยื่นคำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เพื่ อ เสนอซื้ อ หุ้ น ทั้ ง หมดของ PYT ต่ อ สำ�นักงาน กลต. ผู้ถือหุ้นของ PYT ในวันที่ 7 เม.ย. 54 โดยจะมีระยะเวลาการทำ�คำ� เสนอซื้อ 25 วันทำ�การ คือ ระหว่างวันที่ 8 เม.ย. 54 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 54 ราคาเสนอ ซื้อหุ้นสามัญ 3.71 บาท/หุ้น

News Station

หน้า 8

บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ร่ ว มประมู ล งานจ้ า งเหมา ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 เควี สถานี ไฟฟ้ า ลำ � พู น 2 (SWITCHING STATION) จังหวัด ลำ�พูน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่างานรวมทั้งสิ้น 101,400,000 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ILINK ได้ร่วมกับบริษัท ซีนิธ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ในชื่อ “กลุ่ม Consortium INTERLINK and ZPE” โดยมีสดั ส่วนการแบ่งงาน 70 : 30 ซึง่ ปรากฏ ว่า “กลุม่ Consortium INTERLINK and ZPE” ได้เสนอราคาต่ำ�สุด และคาดว่าจะมีการเซ็น ILINK เผยกลุม่ ร่วมทุนได้งานสร้างสถานีไฟฟ้า สัญญาภายในเดือนพ.ค.54 นี้ โดยมีกำ�หนด แล้วเสร็จภายใน 540 วัน นับถัดจากวันลง 101.40 ลบ.คาดเซ็นสัญญา พ.ค. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธาน นามในสัญญา กรรมการและกรรมการผู้ จั ด การ บมจ. อินเตอร์ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ (ILINK) เปิดเผยว่า

GRAMMY ร่วมทุนเจ เอส แอลฯ ผลิตรายการโทรทัศน์ป้อนเคเบิ้ลดาวเทียม บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำ�กัด เพือ่ ลงทุน ในบริษัท เจเอสแอล แชนแนล จำ�กัด ซึ่งเป็น บริษัทที่จัดตั้งใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของ ทุนจดทะเบียนของบริษัท 10 ล้านบาท หรือ จำ�นวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพือ่ ผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศ และส่งสัญญาณผ่านเคเบิ้ลและดาวเทียม

AIM ตั้งเป้ารายได้รวมปีนี้ 200 ล. เชื่อปีหน้าใช้กำ�ไรล้างขาดทุน 133 ล.เกลี้ยง ขณะที่ บริษัทฯ ได้ตั้งบริษัทย่อยขึ้น นางกนกวัลย์ วรรณบุตร กรรมการ ผู้จัดการ บมจ.แอปโซลูท อิมแพค (AIM) มาอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอนโม จำ�กัด เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ประกอบธุรกิจเอนเทอร์เทนเม้นท์ ผ่านการให้ นอกบ้านในปีนี้คาดว่าจะเติบโต 30% และปีนี้ บริการออนไลน์ ซันโกคุชิ สงคราม 3 ก๊ก ตั้งเป้ารายได้รวมประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นเกมแรกที่ได้รับลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่น และ เนือ่ งจากภาพรวมตลาดทัง้ สือ่ ธุรกิจโฆณาและ บริษทั อรูมายไลท์ ประกอบธุรกิจทีป่ รึกษาด้าน ประชาสัมพันธ์ รวมถึงตลาดเองมีแนวโน้มการ การวางแผน การจัดงานและกิจกรรม CSR เติบโตสูง ตลอดจนบริษัทฯ ได้พัฒนาสื่อรูป ต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมาย แบบใหม่ตลอดเวลา จึงเชื่อว่าสัดส่วนรายได้ ในปี นี้ น่ า จะมาจากกิ จ กรรมทางการตลาด ภายในปีนี้หรือปีหน้าจะพยายามใช้กำ�ไรจาก 47.5% ธุรกิจเกม 30% และธุรกิจสื่อโฆษณา การดำ�เนินงานมาล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ ทั้งหมด 133 ล้านบาท เพื่อให้สามารถกลับมา 22.5%

จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ หลังจากที่บริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่องมา 2 ปี คือปี 52 - 53 สำ�หรับบริษทั ทีต่ งั้ ขึน้ ใหม่ได้แก่ บริษทั เอนโม จำ�กัด ตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้ 60 ล้าน บาท และบริษัท อรูมายไลท์ จำ�กัด ตั้งเป้า หมายรายได้ 95 - 100 ล้านบาท และรายได้ จากสื่อโฆษณา Instore Media 40 ล้านบาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย

อยากเจอหุน้ ดีตอ้ งควานด้วยตัวเอง (Rerun Ver. ตอนจบ)

10 ปีกบั บาดแผลและรอยยิม้ บนวิถลี งทุนกับชายผูป้ ระกาศ หันหลังให้บรรดาบทวิเคราะห์ฉาบฉวย โดยยึดคติอยากได้ของดี ต้องศึกษาเองจนถ่องแท้พื้นฐานก่อนที่จะปล่อยให้ใครมาจูง หุ้นที่กำ�ลังชอบอยู่ SMT เราดูแล้วว่าธุรกิจมันดี แต่ก็เพิ่งขายออกไปตอนมีเรื่องเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการทำ� พลังงานแสงอาทิตย์ สร้างผลตอบแทนได้เยอะไหม ซื้อมาตอน 8 บาท พอมันขึ้นมา 3 - 4 เท่าก็ขายออกไป แต่ถ้าอนาคตมันกลับอ่อนตัวลง มาจนน่าสนใจก็อาจจะเข้าไปเก็บอีกได้

สุรศักดิ์ ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประมาณ 10 ปี ลงทุนมาแล้ว SMT หุ้นที่ชื่นชอบ

ประสบการณ์เจ็บๆ สมัยก่อนเคยซื้อครั้งละมากๆ ตามแรงเชียร์ เช่นตอนเข้าหุ้น SHIN จำ�ได้ว่าซื้อได้ที่ราคา 20 บาท ไม่นานมันก็ขึ้นมาเป็น 22 บาท ซึ่งเราลงทุนตั้ง 2 ล้านบาท มันก็ก�ำ ไรเยอะ แต่ตอนที่มันขึ้นสูงถึงจุดนั้นผมไม่ได้ขาย ผมโทรสั่งขายตอนมันอ่อนตัวลงมาหน่อยซึ่งก็ยัง กำ�ไรมากอยู่ เผอิญประมาณบ่าย 3 โมงวันเดียวกัน TK กำ�ลังวิ่งบวกขึ้นมาแรงพอดี ราคา อยู่แถว 9 บาท และมีคนบอกแนะนำ�ให้ซื้อก็ตัดสินใจทำ�ตามทันที จึงใช้เงินในส่วนที่ได้ จากหุ้น SHIN ทั้งจำ�นวนโยกมาตัวใหม่ วันนั้นพอดีเป็นวันที่กราฟหุ้น TK เป็นจุดสูงสุดนับ แต่เข้าซื้อขายในกระดานด้วย หลังจากนั้นมันค่อยๆ ปรับลงมาจนกระทั่งขาดทุนมากๆ ก็ตกใจ พอตัดสินขายก็ขายไม่ได้อีกพอสั่งขายปุ๊บไม่ทันไรมันก็ลงอีก สั่งขายอีกก็ทะลุลง อีก เหมือนกับไม่มีคนซื้อ ไม่มีคนรับ กว่าจะทยอยขายหมดแป๊บเดียวเจ๊งไป 4 แสนบาท ความรูส้ กึ ตอนนัน้ มันบอกตัวเองว่าชักไม่คอ่ ยดีแล้ว แต่ผมก็ยงั ลงทุนแบบนัน้ อยูอ่ กี นานนะ กว่าจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการลงทุนได้ ราคาเป้าหมายจากโบรกเกอร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนมากน้อยแค่ไหน ถึงวันนี้ผมไม่ใช้แล้วไง............ ......จบตอน....

www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

ต้นกำ�เนิด...ลูกชิด

by Jackal_XIII

ตามข้อมูลจากพจนานุกรม ลูกชิด คือเนื้อในเมล็ดอ่อนของต้นตาว (หรือต้นต๋าว) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิด หนึ่งที่อยู่ในวงศ์ ปาล์ม ชื่อสามัญคือ The candy palm ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Arenga pinnata (Wurmb.) Merr. ผลเป็นพวงทะลายมีผลติดอยู่มากมายสามารถนำ�ผลมาทำ�ลูกชิดที่เรานำ�มาบริโภคกันแพร่หลายนั่นเอง แต่บางคนอาจเข้าใจว่าลูกชิดมาจากต้นไม้อกี อย่างทีเ่ ราเรียกว่า “จาก” ซึง่ นัน่ ก็อาจเป็นเพราะทรงกายภาพทีไ่ ม่ตา่ งกันนักอีกทัง้ ต้นจากเอง ก็ยังจัดเป็นพืชตระกูลปาล์มเหมือนกัน ทั้งนี้ผลของต้นจากผลเป็นทะลาย เนื้อในเมล็ดเรียกว่าลูกจาก มีสีขาวขุ่น โดยกินได้ทั้งแบบสดๆ หรือนำ� มาเชื่อมก่อนบริโภค ชื่อไทยทั่วไป

วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ถิ่นฐาน ชื่อภาษาอังกฤษ

ต้นตาว

ไม้ปาล์ม (PALMAE) Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ไม้พื้นเมือง Sugar Palm

ชุมพร ภาคใต้ทั่วไป ภาคเหนือ กาญจนบุรี ตราด ตรัง ภาคกลาง กะเหรี่ยง

ตาว ชื่อไทยถิ่น กาฉก ฉก ต๋าว เต่าเกียด โตะ เนา ลูกชิด วู้

Photo Release ซินเน็คฯ ผนึก โซนี่ อีริคสัน ร่วมขยายตลาดสมาร์ทโฟน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ซ้าย) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และ มร.ซาโตชิ เมกะตะ (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซนี่ อีริคสัน โมบายล์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด ถ่ายภาพเป็นที่ ระลึกในโอกาสที่บริษัท โซนี่ อีริคสัน โมบายล์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด แต่งตั้ง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำ�หน่ายสมาร์ทโฟน “โซนี่ อีริคสัน” อย่างเป็นทางการที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด “Neovo” จอแอลซีดีทัชสกรีนขนาด 42 นิ้ว บริษัท อาร์ซีคอมโปเนนท์ (ประเทศไทย) แนะนำ� จอแอลซีดีทัช สกรีนยี่ห้อ Neovo รุ่น TX Series ขนาด 42 นิ้ว ที่ขายดีในยุโรป รองรับ ระบบปฏิบัติการ วินโดว์ส 7 ให้คุณสั่งงานผ่านหน้าจอเพียงปลายนิ้วสัมผัส แบบ Capacitive Touch Screen สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับ คอมพิวเตอร์ ทีวี และกล้องวงจรปิดได้ รวมทั้งวัสดุภายนอกยังทำ�จาก เหล็กและกระจกนิรภัยกันกระแทก เหมาะสำ�หรับลูกค้าที่นำ�ไปใช้งานทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร Neovo รองรับความละเอียดภาพสูงสุด 1920 x 1080 Full HD Resolution และความคมชัด 4000 : 1 ราคาเพียง 65,500 บาท

มุมประกัน ชมรม PR ประกันภัย เติมรอยยิ้มให้น้อง ณ บ้านครูน้อย ชมรมประชาสั ม พั น ธ์ ป ระกั น ภั ย สมาคมประกั น วิ น าศภั ย จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับสมาชิกชมรมฯ และสื่อมวลชน ในโครงการ “ชมรม PR ประกันภัย เติมรอยยิ้มให้น้องๆ บ้านครูน้อย” โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ พร้อมมอบทุนการศึกษาจำ�นวน 10,000 บาท โดยมี น างนวลน้ อ ย ทิ ม กุ ล เป็ น ผู้ รั บ มอบ ณ บ้ า นครู น้ อ ย เขตราษฎร์บูรณะ

อุ ต รดิ ต ถ์ - 31 มี . ค. 2554-นายพรชั ย จุ ฑ ามาศ รองผู้อำ�นวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (แถวหน้า คนที่ 4 นับจากซ้าย) บันทึกภาพร่วมกับนายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (แถวหน้า คนที่ 5 นับจากซ้าย) พร้ อ มด้ ว ยคณะข้ า ราชการจั ง หวั ด ในพิ ธี ม อบผ้ า พระราชทานเพื่ อ โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ทั้ ง นี้ ใ นวั น ที่ 1 เม.ย. 2554 ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ เป็นผู้เปิดกรวยสักการะและผูกผ้าพระราชทานล้อมรอบต้นมเหสักข์ (ต้น สักใหญ่อายุหนึ่งพันห้าร้อยปี) รวมถึงไปผูกผ้าพระราชทานล้อมรอบต้นสักสยามินทร์ ณ ที่ว่าการอำ�เภอลับแล ซึ่งเป็นต้นที่พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกไว้ด้วย

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

“โศภนา เจนบวร”

ตอนที่ี 2

กับความท้าทายครั้งใหม่ โศภนา มองว่าในปีนตี้ ลาดหุน้ บ้านเรายังเป็นขาขึน้ แต่เป็นใน ลักษณะผันผวน การเลือกหุน้ รายตัวทีย่ งั ราคาถูกและเติบโตได้มากกว่า ตลาดนับว่าน่าสนใจ เหมาะแก่การเข้าซือ้ เก็งกำ�ไรเมือ่ ราคาถึงเป้าหมาย เพื่อเป็นการสะสมผลตอบแทน “ปีนเี้ รามองว่าดัชนีมโี อกาสปรับขึน้ ไปที่ 1,200 จุด ถึงแม้วา่ จะเกิดเหตุการณ์สึนามิที่ญี่ปุ่น เพราะว่าหุ้นบางกลุ่มได้ประโยชน์ อย่างเช่น กลุ่มหุ้นโรงกลั่นที่น่าจะมีผลประกอบการเติบโตโดดเด่น หลั ง จากในช่ ว งที่ ผ่ า นมาเกิ ด ปั ญ หาแผ่ น ดิ น ไหวที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น

“โศภนา เจนบวร”

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

จึงทำ�ให้กลุม่ บริษทั โรงกลัน่ ได้รบั ผลดีจากความต้องการสินค้า ที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มราคาสินค้าก็มีการขยับตัวสูงขึ้นด้วย แล้วยังมีกลุ่มธุรกิจอาหารที่เติบโตได้ดีตามภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลสูง รวมถึงกลุ่มธนาคาร พาณิชย์ที่จะได้รับผลดีจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น รวมทั้งมีการ จ่ายเงินปันผลดีเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ก็ ต้ อ งรอดู กำ � ไรบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน ไตรมาสแรกอีกครัง้ อาจจะมีการปรับประมาณการกำ�ไรและ ราคาหุ้นได้อีกจากเดิมที่มองว่าปีนี้จะโต 15 - 20% ปัจจุบัน บลจ.ไทยพาณิชย์ของเรา มีสินทรัพย์รวม ราว 5.6 แสนล้านบาท โดยเป็นกองทุนหุ้นประมาณ 10% หรือ 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งหลังจากเข้ามาบริหาร ได้จัดกลุ่ม กองทุนหุน้ ออกเป็น 3 กลุม่ หลักๆ เพือ่ ให้นกั ลงทุนเลือกลงทุน ได้ตามสภาวะ แบ่งเป็น 1.กองทุนทีเ่ น้นการเลือกหุน้ ทีจ่ ะลงทุน 2.กองทุ น ที่ มี อั ต ราการเติ บ โตสู ง และ 3.กองทุ น ที่ ลงทุ น ในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลสูง” ...ติดตามต่อฉบับหน้า...

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

แนวโน้มตลาดหุน้ ไทยวันนีย้ งั มีมมุ มองเชิงบวก หลังคาดว่าธนาคารกลาง ยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่ ง หนุ น ให้ ค่ า เงิ น ดอลลา ร์ อ่ อ นค่ า และสะท้อนให้เม็ดเงินต่างชาติไหลเข้า ตลาดหุ้นเอเชีย รวมถึงตลาดหุ้นไทยอยู่ โดยประ เมิ น ดั ช นี ฯ มี แ นวต้ า นแรกที่ 1,080 จุ ด และหาก ทะลุ ไ ด้ มี โ อกาส ขึ้นไปที่ 1,095 จุด ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1,074 จุด และ 1,068 จุดตามลำ�ดับ กลยุทธ์แนะนำ�เก็งกำ�ไรหุ้นกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี และธนาคาร

หน้า 13

คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้ มีโอกาส วิ่งขึ้นอยู่ในกรอบ 1,050 - 1,080 จุด โดยยังต้องติดตามค่าเงินดอลลาร์ ราคา สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงความเคลื่อนไหว ทางการเมืองในประเทศ และผลประกอบ การกลุ่มธนาคาร เนื่องจากเป็นปัจจัย สำ�คัญบ่งชี้สถานะของนักลงทุนต่างชาติ กลยุทธ์ช่วงนี้ แนะนำ�ให้ซื้อขายทำ�กำ�ไร ช่ ว งสั้ น โดยเล่ น หุ้ นในกลุ่ ม ธนาคา ร และกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษ�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 เมษ�ยน 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,767.25 5.72% 2,802.59 9.07% 7,171.88 23.22% 19,148.89 61.99%

2,982.66 9.66% 3,143.79 10.18% 4,910.31 15.90% 19,853.85 64.27%

-1,215.41 -341.2 2,261.57 -704.96

Last Update

05/04/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,076.13 759.75 1,654.41 285.8

05/04/11

Chg -2.53 -2.83 -4.69 2.13 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg -0.23 -0.37 -0.28 0.75 30,900.77 1,406.65

16:45:41

AGRO 1.5 Decline 35%

A dv ance 39%

1

TECH

No C hange 26%

1.24

CONSUMP

0.5

-0.92

0

0.26

-0.5

SERVICE

-0.04

-1

-0.65 Decline 30% No C hange 25%

-0.23

FINCIAL

-0.32

-0.07

A dv ance 45%

INDUS

RESOURC

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษ�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 เมษ�ยน 2554

IRPC

( Day )

: IRPC 200,000,000

Price & Fundamental Symbol IRPC

Last 6.25 Chg 0.15  %Chg 2.46  Open 6.10  High 6.30  Low 6.10  Prev 6.10  Avg 6.22  AccVol 374,757,600  AccVal(K฿) 2,331,958  %Fluct 3.22  P/E 20.16  P/BV 1.67  DPS(Baht) 0.10  Yield(%) 2.94  EPS(Baht) 0.31  MktCap(Mil.) 126,656  Broker Target Update KS 6.2 05/04/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น6.25 ต์การเปลีย่ นแปลง TNS 24/03/11 ของราคาเพิ ค่าการ US ม่ ขึน้ มากทีส่ 6ดุ และมีมลู 22/03/11

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

180,000,000 160,000,000 140,000,000

Vol.

120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 6.30

Price

6.25

6.20

6.15

6.10

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษ�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 เมษ�ยน 2554

N-PARK

( Day )

Price & Fundamental Symbol N-PARK

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: N-PARK

0.04 0.01  33.33  0.03  0.04  0.03  0.03  0.04  96,305,300  3,499  25.00  N/A  4.00  N/A  N/A  0.00  2,417  Target Update

No Comment

70,000,000 60,000,000 50,000,000

Vol.

40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0.04

0.03

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษ�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 เมษ�ยน 2554

TVO

( Day )

Volume Analysis

: TVO

Price & Fundamental Symbol TVO

Last 28.50 Chg 1.50  %Chg 5.56  Open 27.00  High 29.00  Low 27.00  Prev 27.00  Avg 28.21  AccVol 22,801,400  AccVal(K฿) 643,202  %Fluct 7.09  P/E 14.32  P/BV 3.59  DPS(Baht) 0.90  Yield(%) 5.48  EPS(Baht) 1.99  MktCap(Mil.) 21,814  Broker Target Update KS 36 05/04/11 18/03/11 หลักDBSV ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น38.25 ต์การเปลีย่ นแปลง CNS ม่ ขึน้ มากทีส่ 34 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู 11/03/11 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

7,000,000 6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 29.00

28.75

28.50

Price

28.25

28.00

27.75

27.50

27.25

27.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 589 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

คำ�คมการลงทุน จากที่ ผ่ า นมามั น ชั ด เจนว่ า นั ก ลงทุ น จะสามารถสร้ า งความมั่ ง คั่ ง จากตลาดหุ้ น ได้ “หากพวกเขามีภาวะจิตใจที่มั่นคง” Warren Buffett

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 7 เม.ย.2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement