Page 1

Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

PS รับยอดขายปีนตี้ �่ำ เป้าคาดแค่ 3.5 หมืน่ ล.

เหตุปญั หาศก.โลก-น้�ำ ท่วม-นโยบายรัฐไม่ชดั เจน

PS คาดยอดขายสิ้นปีนี้ทำ�ได้แค่ 3.5 หมื่นล้านบาท ต่ำ�กว่าเป้าหมายที่ตั้ง 4 หมื่นล้านบาท ส่วนรายได้อยู่ที่ 2.9 - 3 หมื่นล้านบาท จากเป้า 3.2 ล้านบาท ขณะที่ระบุนโยบายรัฐไม่ชัดเจน ไม่กล้าเปิดโครงการใหม่ โครงการใหม่ปีนี้อาจต่ำ�เป้า ที่ ว างไว้ 78 โครงการ ปรั บ กลยุ ท ธ์ ปี ห น้ า เน้ น บริ ห ารกำ � ไรมากกว่ า ยอดขาย หวั่นปัจจัยเสี่ยงทั้งใน-นอกประเทศ ต่อหน้า 3 กว่าจะมาเป็นเสือ

7

ไอเอ็มเอฟ เตรียมร่วมซื้อ พันธบัตรรัฐบาลอิตาลี-สเปน กิตติรัตน์คาดน้ำ�ท่วม ศก.สูญ 2 - 3 หมื่นลบ.

8

TMI รุกตลาดกรุงเทพฯ

9

Dynamic Station เจ็บน้อยเพราะเน้นดีเฟนซีฟ

10

Lifestyle Station วิธีป้องกันเส้นเลือดขอด

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

แนวรับ 855 - 850 จุด แนวต้าน 880 - 900 จุด

SIRI แตกพาร์จาก 4.28 บ. เหลือ 1.07 บ. ต่อหน้า 3

SC คาดยอดขายปีนโี้ ต 30% แตะ 8 พันล. ต่อหน้า 4

แกะวิถีแห่ง “เอเซีย พรีซิชั่น”

ผ่าน“อภิชาติ

การุณกรสกุล” ตอนที่ 8

ต‡อหนˆา 12

SET News PTT เล็งออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล. พ.ย.นี้ ต่อหน้า 8

ยังคงแนะซื้อ

VNT

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554 KTB อ้ารับ (ต่อจากหน้า 1)

น า ย ป ร ะ เ ส ริ ฐ มาตรการลดภาษีนิติบุคคล แต่ดลุ ยสาธิต กรรมการและ โครงสร้างภาษีน้ำ�มัน ค่าแรง รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. 300 บาท ซึ่งทั้งหมดเป็นต้น พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) ทุนของผู้ประกอบการ ที่ยัง เปิดเผยว่า จากปัจจัยเสี่ยง ไม่สามารถนำ�มาคำ�นวณใน ในประเทศ คือ นโยบายรัฐ ราคาขายบ้านได้ เพราะการ ทีย่ งั ไม่ชดั เจน เงินเฟ้อทีเ่ พิม่ ขายอาคารชุ ด ต้ อ งใช้ เ วลา ขึ้ น รวมถึ ง สถานการณ์ น้ำ�ท่วม ขณะที่มีปัจจัยนอก ประเทศจากวิกฤตยูโรโซน เหล่านีก้ ระทบต่อการตัดสินใจ ซื้ อ บ้ า นของผู้ บริโ ภค และ การตั้ ง ราคาขายบ้ า นของ บริษัท เพราะต้องรวมหลาย ปัจจัยมาคำ�นวณ จนล่าสุด โครงการใหม่ ที่ เ ปิ ดในปี นี้ ก็จะต่ำ�กว่าเป้าหมาย ดังนั้น คาดว่ายอดขายทั้งปีจะอยู่ที่ 3.5 หมื่ น ล้ า นบาท จาก เป้าหมายที่ 4 หมืน่ ล้านบาท และรายได้รวมอยู่ที่ 2.9 - 3 หมืน่ ล้านบาท จากเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ 3.2 หมื่นล้านบาท ขณะที่คาดว่าในปีนี้ บริษทั ฯ จะเปิดโครงการใหม่ ต่ำ�กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 78 โครงการ เนือ่ งจากในครึง่ ปีหลัง บริ ษั ท ฯ ชะลอการเปิ ด โครงการออกไปค่อนข้างมาก จากความไม่มั่นใจนโยบาย ของรัฐบาลทั้งบ้านหลังแรก SIRI แตกพาร์ (ต่อจากหน้า 1)

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธาน ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร บมจ.แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า บริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย น เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริษัท จากเดิม หุน้ ละ 4.28 บาท ให้เป็นหุน้

ละ 1.07 บาท (1 หุ้ น เดิ ม มู ล ค่ า หุ้ น ละ 4.28 บาท แตกออกเป็ น 4 หุ้ น ใหม่ มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท) ซึ่ง ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ ยั ง ค ง เ ดิ ม คื อ 11,641,589,650.96 บาท พร้ อ มทั้ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม

News Station 2 ปี ทำ�ให้คำ�นวณราคาขาย ได้ลำ�บาก หากนโยบายรัฐยัง ไม่ชัดเจน สำ�หรับทิศทางการทำ� ธุรกิจในปีหน้า บริษทั ฯ จะใช้ ความระมัดระวังมากขึน้ โดย ปีหน้าจะเป็นครั้งแรกในรอบ

6 - 7 ปีที่ PS จะกลับสู่การ ปรับฐาน จากช่วงที่ผ่านมา ที่ โ ต แ บ บ ก้ า ว ก ร ะโ ด ด ด้ ว ยการเติ บโตของรายได้ เฉลี่ยปีละ 25 - 30% เพราะ ปีหน้าปัจจัยเสีย่ งมีมากทัง้ ใน และนอกประเทศ ทำ � ให้ บริ ษัทฯ ปรั บกลยุทธ์ องค์กร ด้วยการเน้นบริหารกำ�ไร แต่ไม่ เน้นยอดขายเหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำ� ที่ดินที่มีอยู่ซึ่งซื้อไว้ตั้งแต่ปี 52 มาพั ฒ นาโครงการ และการจะซื้อที่ดินเพิ่มในปี หน้ า คงต้ อ งระมั ด ระวั ง มากขึ้น ซึ่งที่ดินที่มีอยู่เป็น พื้ น ที่ ทำ � เลทองอยู่ ใ นพื้ น ที่ กรุงเทพมหานคร “ยอดขายเราจาก 4 พันล้าน มาเป็น 39,000 ล้านบาทเมื่อ 6 - 7 ปีที่แล้ว ขึน้ มาแบบก้าวกระโดด แต่ปี หน้ายอดขายคงไม่หวือหวา แต่เราจะเน้น ทำ�กำ�ไรให้สูง ขึ้นแทน จากการควบคุมค่า ใช้จ่ายในการบริหาร เพราะ ถ้าดูแล้วว่าเสี่ยง เราคงต้อง ปรั บ กลยุ ท ธ์ ไ ม่ ใ ช่ เ ดิ น เข้ า กองไฟ เพราะต้ อ งรั ก ษา ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ด้วย” นายประเสริฐ กล่าว

หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4.ของบริษัทให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตรา ไว้ ข องหุ้ น ตามมติ ข องที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/54 ต่ อ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่

5 ต.ค. 54 ดังนัน้ ณ ปัจจุบนั รายละเอียดเกี่ยวกับทุนของ บริษัทฯ จึงเป็นดังนี้ 1. ทุ น จดทะเบี ย น จำ�นวน 11,641,589,650.96 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 10,879,990,328 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.07 บาท ต่อหน้า 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

SIRI แตกพาร์ (ต่อจากหน้า 3)

2. ทุ น ที่ อ อกและ เรี ย กชำ � ระแล้ ว เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 7,546,954,443.64 บาท โดยมี จำ � นวนหุ้ น ที่ จำ � ห น่ า ย ไ ด้ ทั้ ง ห ม ด 7,053,228,452 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำ�เนินการปรับสิทธิตาม เงื่อนไขของใบสำ�คัญแสดง สิทธิที่ออกภายใต้โครงการ SIRI-W1, ESOP# 5 และ ESOP # 6 ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/54 เพื่อ รักษาผลประโยชน์ตอบแทน ของผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ไม่ให้นอ้ ยไปกว่าเดิม ซึง่ การ ปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบ สำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะ มีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วัน ทีไ่ ด้มกี ารเปลีย่ นแปลงมูลค่า ที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ

บริษัท โดยมีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้ บริษัทจะทำ�การแตก ใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ จ าก 1 หน่วยเดิม ให้เป็น 4 หน่วย ใหม่ เพื่อให้อัตราการใช้สิทธิ ของใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อ ก ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร SIRI-W1, ESOP # 5 และ ESOP # 6 ยังคงเป็นเช่นเดิม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทอัน จะเป็นผลให้ใบสำ�คัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1.167 หุ้นแต่ราคา การใช้ สิ ท ธิ ข องใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ ต่ อ การซื้ อ หุ้ น สามัญของบริษทั 1 หุน้ มีการ เปลี่ยนแปลงไปเป็นดังนี้ -SIRI-W1 เปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิ จากเดิม 4.457 บาทต่อหุ้น

SC คาด (ต่อจากหน้า 1)

โดยใน Q3/54 แม้บริษัทฯ จะไม่มีการออกโครงการใหม่ แต่ ส ามารถทำ � ยอดขายได้ ใกล้เคียง Q2/54 ขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ จะ สามารถรักษาอัตรากำ�ไรสุทธิ ในปีนี้ ทีร่ ะดับประมาณ 15% ส่ ว นอั ต รากำ �ไรขั้ น ต้ น อยู่ ที่ กว่า 30% ใกล้เคียงกับปีกอ่ น เนื่องจากมีการลดต้นทุนโดย บริหารประสิทธิภาพของการ ทำ�โครงการให้ดขี นึ้ และในปีนี้ บริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะปรั บ ขึ้ น ราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 5% ในบางโครงการและบางทำ�เล

น า ย อ ร ร ถ พ ล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธาน เจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ (SC) เปิ ด เผยว่ า ในปี นี้ บริ ษั ท ฯ จะมี ย อดขาย ประมาณ 8 พั น ล้ า นบาท เติบโตกว่า 30% จากปีก่อน โดยในสิ้ น เดื อ น ก.ย.นี้ บริษัทฯ ยังมียอดขายที่รอ การโอนเกื อ บ 2 พั น ล้ า น บาท คาดว่าจะรับรูร้ ายได้ใน ช่วงที่เหลือของปีนี้ราว 40% ทีเ่ หลือจะทยอยรับรูใ้ นปีหน้า

News Station ให้เป็น 1.114 บาทต่อหุ้น - ESOP # 5 เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ จากเดิม 4.286 บาทต่อหุ้น ให้เป็น 1.072 บาทต่อหุ้น

หน้า 4

- ESOP # 6 เปลี่ ย นแปลงราคาการ ใช้ สิ ท ธิ จากเดิ ม 4.457 บาทต่อหุ้น ให้เป็น 1.114 บาทต่อหุ้น

ซึ่ ง ถื อ ว่ า ปรั บ ขึ้ น ไม่ ม าก 8 หมื่นบาทต่อตารางเมตร) เนื่ อ งจากขณะนี้ ร าคาวั ส ดุ ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ก่อสร้างเริ่มทรงตัว เพราะ มีแผนทีจ่ ะออกและเสนอขาย ราคาน้ำ�มันมีแนวโน้มลดลง หุน้ กู้ มูลค่าไม่เกิน 2 พันล้าน จากผลกระทบของวิ ก ฤต บาท อายุ ร าว 3 - 5 ปี สหรัฐ และยุโรป (SC มีราคา ให้ กั บ ประชาชนทั่ ว ไปใน ขายบ้ า นเดี่ ย ว เฉลี่ ย ที่ Q4/54 เพือ่ นำ�เงินไปซือ้ ทีด่ นิ 8 - 10 ล้านบาท ทาวน์โฮม รองรับโครงการใหม่ ซึ่งนับ ที่ 4 ล้ า น บ า ท แ ล ะ เป็นการออกและเสนอขาย คอนโดมิ เ นี ย ม ที่ ร าคา หุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทฯ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554 ลงมาจะมีเพียงไม่กปี่ ระเทศเท่านัน้ ทีส่ ามารถรักษาอันดับ ความน่าเชื่อถือที่ระดับที่ได้รับได้” ในรายงานของมูดี้ส์ ระบุ มูดี้ส์เตือนอาจลดเครดิตปท.ในยูโรโซน นอกจากนี้ มูดี้ส์ระบุว่า ขณะนี้ตลาดตราสาร หนี้ภูมิภาคยุโรปสูญเสียความเชื่อมั่นอย่างมีนัยสำ�คัญ ที่มีอันดับเครดิตต่ำ�กว่า Aaa รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัด และมูดี้ส์เห็นว่า ภาวะการสูญเสียความเชื่อมั่นจะยังคง อันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์อินเวสเตอร์เซอร์วิส หรือ มูดี้ส์ ดำ�เนินต่อไป และหลายประเทศในยูโรโซนจะได้รับ เตือนว่า ประเทศในภูมภิ าคยูโรโซนอาจถูกลดอันดับความ ผลกระทบเพิ่มขึ้นจากการสูญเสียความเชื่อมั่นดังกล่าว น่าเชื่อถือระดับ Aaa ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอาจถูกปรับลด โรงกลั่นน้ำ�มันของเชลล์สิงคโปร์ อันดับความน่าเชือ่ ถือ หลังได้ประกาศลดอันดับความน่า เชื่อถือประเทศอิตาลีเป็นครั้งแรกนับแต่ปี 1993 วานนี้ จ่อปิดยาวถึงกลางเดือนต.ค. โดยลดลงจากระดับ Aa2 เป็น A2 ซึ่งเป็นการลดลง รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ โรงกลัน่ น้�ำ มัน คราวเดียว 3 อันดับ ของรอยัลดัทช์เชลในสิงคโปร์ทปี่ ระสบเหตุเพลิงไหม้อาจ อย่างไรก็ตาม มูดสี้ ร์ ะบุวา่ ประเทศในภูมภิ าค ต้องหยุดการผลิตจนถึงกลางเดือนตุลาคม เนือ่ งจากเจ้า ยุโรปที่ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Aaa ซึ่งเป็น หน้าที่ต้องตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ระดับสูงสุดนัน้ ยังไม่มแี รงกดดันใดๆในขณะนีท้ จี่ ะส่งผล 28 กันยายนที่ผ่านมา ให้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่ยังคงมุมมองเชิง โดยกระทรวงทรัพยากรมนุษย์สิงคโปร์จะเก็บ ลบต่อไป หลักฐานในทีเ่ กิดเหตุสปั ดาห์หน้าทีโ่ รงกลัน่ น้�ำ มันปูลวั บูคอม “ประเทศในยูโรโซนทีไ่ ด้รบั อันดับความน่าเชือ่ ถือ ซึง่ เป็นโรงกลัน่ น้�ำ มันทีผ่ ลิตเพือ่ การส่งออกในสัดส่วน 90% ที่ระดับสูงสุดจะยังคงเผชิญแรงกดดันเชิงลบต่ออันดับ มีตลาดหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความน่าเชื่อถือต่อไป แต่ยังไม่มีแรงกดดันใดที่จะนำ�ไปสู่ “ขณะทีห่ น่วยการผลิตทุกหน่วยต้องหยุดการผลิต การลดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศเหล่านั้น ขณะที่ แม้บริษัทจะสามารถกลับมาผลิตได้แล้ว คงต้องใช้เวลา ประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ�กว่าระดับ Aaa หลายวันกว่าการผลิตจะดำ�เนินการได้ตามปกติจนถึง

AFET

“ตลาดไม่เอื้อ - เทคนิคเป็นขาลง” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 181 สัญญา สถานะคงค้าง 2,156 สัญญา - ปิด 127.00 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.95 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ค. 55) ปัจจัยบวก - ฝนตกหนักทางใต้ท�ำ ยางออกสูต่ ลาดเบาบาง - เงินบาทอ่อนค่า ปัจจัยลบ - อิตาลีถกู ลดเครดิต สะท้อนศก.ยุโรปทรุดหนัก - เส้นเทคนิคระยะกลาง - ยาวเป็นขาลง - ความต้องการยางตปท.ชะลอตัวตามศก. - จีนหยุดยาววันชาติ 1 - 10 ต.ค. - น้�ำ มันลงแตะ 75 เหรียญ ในรอบ 1 ปี กลยุทธ์ - ฝัง่ ขายถือสถานะต่อ (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ค. 55) - แนวรับ 123 บ./ก.ก. - แนวต้าน 130 - 135 บ./ก.ก.

News Station

หน้า 5

ระดับเดิม การสอบสวนของเชลล์และรัฐบาลสิงคโปร์อาจ ทำ�ให้การผลิตล่าช้าออกไป” นายวิคเตอร์ ชัมหัวหน้า นักวิเคราะห์ที่เปอร์วินในสิงคโปร์กล่าว

ไอเอ็มเอฟ เตรียมร่วมซื้อ พันธบัตรรัฐบาลอิตาลี-สเปน

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า “อันโตนิโอ บอร์เกส” ผู้อำ�นวยการโครงการแก้ปัญหนี้ยุโรปของ กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ หรื อ ไอเอ็ ม เอฟ เปิดเผยว่า ไอเอ็มเอฟจะร่วมการสนับสนุนทางการเงินให้ กองทุนรักษาเสถียรภาพภาคการเงินยุโรปในการซื้อ พันธบัตรรัฐบาลอิตาลี และสเปน นอกจากนี้ นายบอร์เกสกล่าวว่า ไอเอ็มเอฟ อาจให้วงเงินกู้ฉุกเฉินต่ออิตาลี และสเปนในเบื้องต้น หลังต้นทุนทางการเงินในตลาดเงินของทั้งสองประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการเสนอให้ความช่วยเหลือดังกล่าวมีขึ้น หลังวานนีม้ ดู สี้ อ์ นิ เวสเตอร์สเซอร์วสิ หรือ มูดสี้ ล์ ดอันดับ ความน่าเชื่อถืออิตาลี “เรามีทางเลือกมากมายทีจ่ ะฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนในประเทศเหล่านั้นได้’ นายบอร์เกสกล่าว

TFEX

“ปัญหาหนี้ยุโรปยังค้างคา” นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 30,733 สัญญา สถานะคงค้าง 28,656 สัญญา - ปิด 588.20 จุด ลดลง 1.70 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - นลท.รอความช่วยเหลือหนีก้ รีซอย่างเป็นรูปธรรม - ลุน้ การประชุม ECB 6 ต.ค.นี้ - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 1,102.71 ลบ. ปัจจัยลบ - กรีซอาจจะชำ�ระหนีร้ อบใหม่ไม่ทนั - เศรษฐกิจโลกยังไม่ได้รบั การแก้ไขในระยะยาว กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 570 จุด - แนวต้าน 590 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 580 จุด แนวต้าน 600 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

หน้า 6

ยังคงแนะซื้อ VNT บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ ยังคง แนะนำ�ซื้อ VNT หลังราคาหุ้นได้ปรับลดลงมาแล้ว 44% จากระดับสูงสุด ของปีนี้ และราคาปัจจุบันซื้อขายที่ P/E ปี 54 - 55 ประมาณ 7 เท่ากว่า นั บ ว่ า อยู่ ใ นโซนต่ำ � แล้ ว ประกอบกั บ คาดการณ์ Dividend Yield ปี 54 - 55 จูงใจที่ 6% และ 7% ตามลำ�ดับ ให้ Payout Ratio เท่ากับ 50% (ปี 53 เท่ากับ 55%) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิเคราะห์ได้มกี ารปรับลดราคาพืน้ ฐานลงเป็น 14.70 บาท โดยอิงกับ P/E ปี 55 ที่ 9.5 เท่า (ค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ย้อนหลัง 5 ปี) ซึ่งลดลงจาก P/E เป้าหมายเดิมที่ 12 เท่า เนื่องจาก แนวโน้มของธุรกิจปิโตรเคมีแย่ลงอย่างมีนยั สำ�คัญในช่วงเศรษฐกิจซบเซา

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 05/10/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

VNT 11.40 0.10 0.88 11.40 11.80 11.40 11.30 11.59

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

830,000 9,617 3.45 7.08 0.88 0.70 6.19 1.61 13,511

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/05/54

1. 2. 3. 4. 5.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 11.60 บาทหนาแน่นสุด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Solvay Vinyls Holding AG บริษัท ปตท.เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) SOLVAY VINYLS HOLDING AG บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำ�กัด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

จำ�นวนหุ้น

(%)

592,594,639 296,038,689 103,916,420 26,100,000 16,049,288

50.00 24.98 8.77 2.20 1.35

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

กิตติรัตน์คาดน้ำ�ท่วมทำ�ศก.สูญ 2 - 3 หมื่นลบ. นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาวะน้�ำ ท่วมทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนีส้ ง่ ผลกระทบรุนแรงมาก โดยคาดว่า ก ร ะ ท บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย ท า ง เศรษฐกิ จ ประมาณ 2 - 3 หมื่นล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็น ความเสี ย ทางด้ า นทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง คาดว่ า น่ า จะมี จำ � นวนมาก นอกจากนั้ น เป็ น ความเสี ย หาย ด้านความทุกข์ทรมานทางด้าน ร่างกายและสภาพจิตใจ ซึ่งคง ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะเดี ย วกั น วานนี้ (5 ต.ค.) นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บล.ทิสโก้ และประธานกรรมการสภาธุรกิจ ตลาดทุนไทย ได้นำ�นักลงทุนไทย และต่ า งประเทศ ประมาณ 40 คน เข้าพบนางสาว ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อแลก

เปลีย่ นความคิดเห็น และสอบถาม ถึ ง สถานการณ์ บ้ า นเมื อ งและ เศรษฐกิจ นายไพบู ล ย์ ระบุ ว่ า นั ก ลงทุ น สถาบั น ทั้ งในและต่ า ง ประเทศมีความมัน่ ใจต่อการลงทุน ในไทย หลังเข้าพบนายกรัฐมนตรี

โดยนายกฯ ได้ให้ความมั่นใจว่า จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของไทยปีนี้ให้ได้ตามเป้าหมายที่ ระดับ 4 - 5% จากนโยบายของ ภาครัฐที่จะเน้นการบริโภคภายใน ประเทศทั้ ง ในส่ ว นการลงทุ น โครงการเมกะโปรเจกต์ ซึง่ จะช่วย

ยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ ก.ย. โต 23% นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง พาณิ ช ย์ เปิ ด เผยว่ า การจด ทะเบียนธุรกิจใหม่ ในเดือนก.ย.54 มีผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียน จั ด ตั้ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คล ประเภท ห้ า งหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท จำ � กั ด ทั่ ว ประเทศ จำ�นวน 5,094 ราย เมื่ อ เที ย บกั บ สถิ ติ จ ดทะเบี ย นฯ เมื่อเดือน ก.ย.53 ซึ่งมีจำ�นวน 4,959 ราย หรือเพิม่ ขึน้ 135 ราย คิดเป็น 2% ทั้ ง การการจดทะเบี ย น ธุรกิจใหม่ในเดือน ก.ย. 54 ทีผ่ า่ นมา แบ่งเป็นจัดตั้งในกรุงเทพฯ 2,030 ราย ส่วนภูมิภาค 3,064 ราย มี เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นจำ � นวน

20,783 ล้านบาท โดยนิตบิ คุ คลจด ทะเบียนจัดตัง้ สูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็น 23% ของการจดทะเบียน จัดตั้งทั้งหมด คือ ก่อสร้างอาคาร ทั่วไปจำ�นวน 497 ราย บริการ นันทนาการ จำ�นวน 405 ราย อสังหาริมทรัพย์ 244 ราย ส่วนเมื่อเปรียบเทียบการ

จดทะเบียนจัดตั้งเดือนสิงหาคม 2554 เพิ่มขึ้น 80 ราย คิดเป็น 1% และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 3/54 ซึ่งมีจำ�นวน 14,855 ราย กั บไตรมาส 3/53 ซึ่ ง มี จำ � นวน 13,231 รายเพิ่มขึ้น 1,624 ราย เป็น 12% และเมือ่ เทียบกับไตรมาส 2/54 ซึ่งมีจำ�นวน 15,393 ราย

กระตุน้ เศรษฐกิจ ภายใต้การรักษา วินยั การเงินการคลังอย่างเคร่งครัด และคำ�นึงถึงผลกระทบจากวิกฤต เศรษฐกิ จ ต่ า งๆ โดยเฉพาะใน ยุโรปและสหรัฐ ยิง่ หากสถานการณ์ ในยุโรปย่ำ�แย่ลง แต่ก็มีมาตรการ ออกมาที่ ช่ ว ยทำ �ให้ ส ถานการณ์ ดีขึ้น ก็จะเป็นเรื่องดี แต่หากทาง ยุ โ รปไม่ มี ม าตรการรั บ มื อ ที่ เพียงพอ ก็เชื่อว่าวิกฤตดังกล่าว จะใช้เวลานาน และอาจกระทบ ภาพรวมตลาดทุนไทยมากขึ้น “หลังการพูดคุยกับท่าน นายกฯ ก็ได้สร้างความมัน่ ใจให้กบั เราหลายเรือ่ ง และเชือ่ ว่านักลงทุน ทุ ก คนก็ ค งมี ค วามมั่ นใจในการ ลงทุนมากขึ้น ส่วนปัญหาวิกฤต ยุโรปและสหรัฐนัน้ เชือ่ ว่านักลงทุน ส่ ว นใหญ่ เ ข้ า ใจดี ว่ า สภาพ เศรษฐกิ จ ขณะนี้ มี ค วามผั น ผวน และจะต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ อย่างไร “ นายไพบูลย์ กล่าว ลดลง 538 ราย คิดเป็น 3% สำ � ห รั บ นิ ติ บุ ค ค ล ที่ จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศ สถิติ จดทะเบียนเลิกในเดือนก.ย. 54 มี 1,234 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพ 586 ราย ภูมภิ าค 648 ราย มีเงิน ทุนจดทะเบียน 7,565 ล้านบาท สำ�หรับประเภทธุรกิจที่มีจำ�นวน นิ ติ บุ ค คลจดทะเบี ย นเลิ ก สู ง สุ ด 3 อันดับแรก คิดเป็น 17% ของ การจดทะเบี ย นเลิ ก ทั้ ง หมดคื อ ก่อสร้างอาคารทั่วไป 111 ราย อสังหาริมทรัพย์ 54 ราย บริการ ด้ า นธุ ร กิ จ อื่ น 49 ราย ทั้ ง นี้ มี จำ�นวนห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ห้างหุ้น ส่วนสามัญ บริษัทจำ�กัด คงอยู่ทั่ว ประเทศ มีจำ�นวน 506,349 ราย และบริษัทมหาชนคงอยู่ 915 ราย รวมนิติบุคคลอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 507,264 ราย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

PTT เล็งออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล. พ.ย.นี้ สนลงทุน M&A ช่วงศก.ขาลง ชี้ราคาถูก นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนจะออกหุ้นกู้ มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท ในเดือนพ.ย. 54 เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่หมดอายุ ส่วนแนวโน้มผลประกอบการใน Q3/54 คาดว่าบริษัทฯ จะขาดทุนจาก สต็อกน้ำ�มันไม่เกิน 10 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากในช่วงปลายเดือนก.ย.54 ราคา น้ำ � มั น ดิ บ ลดต่ำ � ลงมา อยู่ ที่ ป ระมาณ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล เทียบกับช่วงต้น Q3/54 ที่ประมาณ 110 ดอลลาร์/บาร์เรล บริ ษั ท ฯ ประเมิ น ว่ า จากภาวะ ตลาดหุน้ ทีป่ รับลดลง และเศรษฐกิจตกต่� ำ เป็ น โอกาสในการเข้ า ไปทำ � M&A

News Station

หน้า 8

(ควบรวมกิจการ) ซึ่งบริษัทฯ มองธุรกิจ ป้องกันน้ำ�ท่วมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ถ่ า น หิ น ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ อิ นโ ด นี เ ซี ย ดังนัน้ ปัญหาดังกล่าวจึงไม่นา่ วิตกกังวลแต่ ออสเตรเลีย น่าลงทุน และธุรกิจ LNG อย่างใด สำ � หรั บ ผลการดำ � เนิ น งานของ ในกลุ่มประเทศ กาตาร์ อินเดีย และ แอฟริก า เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งที่ ร าคาของ บริ ษั ท ฯ ในช่ ว งไตรมาสที่ 3 คาดว่ า สินทรัพย์หรือมูลค่าหุ้นอยู่ในระดับต่ำ� น่าจะดีกว่าไตรมาสก่อน เนื่องจาก รายได้ จากการขายที่ ดิ น เข้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง NNCL ยันน้ำ�ท่วมไม่กระทบบริษัทฯ แม้จะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง มั่นใจกำ�ไรปีนี้โต 20 - 30% นโยบายการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ใหม่ที่ต้องบันทึกกำ�ไรเมื่อทำ�การโอนที่ดิน กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร (NNCL) เรียบร้อยแล้ว ซึง่ มัน่ ใจว่ากำ�ไรสุทธิทงั้ ปี 54 เปิ ด เผยว่ า ที่ ดิ น ของบริ ษั ท ฯ ในพื้ น ที่ จะเติบโตได้ 20 - 30% จากปีก่อน จังหวัดปทุมธานี และ นครราชสีมา จะไม่ ได้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาภั ย น้ำ � ท่ ว ม เนื่องจาก บริษัทฯ มีการวางระบบป้องกัน ไว้ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง การระบายน้ำ � รวมถึ ง ระบบป้ อ งกั น อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ

TMI เดินหน้ารุกตลาดกรุงเทพฯ เข้าเจรจาห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรัตนพร รอง กรรมการผู้ จั ด การ บมจ.ธี ร ะมงคล อุ ต สาหกรรม (TMI) เปิ ด เผยว่ า คาด Q4/54 จะมี ย อดจำ � หน่ า ยหลอดไฟ และบัลลาสต์ เติบโตประมาณ 30% จาก Q3/53 ที่มีอัตราเติบโตอยู่ 20% ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เตรียม เจรจากับห้างค้าปลีกวัสดุกอ่ สร้างรายใหญ่

ที่มีสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด กำ � ลั ง รอจั ง หวะหลั ง น้ำ � ลด คาดว่ า จะมี เพือ่ นำ�สินค้าประเภทหลอดไฟและบัลลาสต์ ยอดขายจากการเปลีย่ นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง ภายใต้แบรนด์ “กาต้า” เข้าไปวางจำ�หน่าย มากมาย ซึ่งจะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงลูกค้า ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้มากขึ้น ขณะทีส่ ถานการณ์น�้ำ ท่วมทีเ่ กิดขึน้ ในหลายๆ จังหวัดไม่ส่งผลกระทบต่อยอด ขายค้าปลีกของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ

www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย เจ็บน้อยเพราะเน้นดีเฟนซีฟ

เปิดประสบการณ์รายย่อยผูร้ อดตายจากขาลงหุน้ ไทยยุคหนีเ้ น่า ยุโรปฟุ้งตลบ เผยมีแค่แผลถลอกเพราะเฟ้นแต่หุ้นดีเฟนซีฟเข้าพอร์ต อีกทั้งไหวตัวทันเฉือนขายลดพอร์ตไปในระยะพันจุดต้นๆ หุ้นตกรู้สึกอย่างไร รอบนี้ขาดทุนหนักไหม ยังเฉยๆ แล้วก็อยากให้มันตกมากกว่านี้อีก เพราะก่อนหน้านี้ได้ขายออก ไปตั้งแต่ระดับที่มันลงมาอยู่แถวพันจุดต้นๆ กว่าเกินครึ่งพอร์ตแล้ว

ชื่อ ประสบการณ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ หุ้นที่ชื่นชอบ

ประสาน 6 ปี เคที ซีมิโก้ MCS

ตั้งแต่เล่นหุ้นมาเคยมีตัวไหนที่ทำ�ให้พอร์ตการลงทุนเจ็บสาหัสหรือไม่ หุน้ ทีท่ �ำ ให้เจ็บหนักๆ จำ�ไม่ได้ ลืมมันไปนานแล้ว แต่ตอนทีเ่ คยขาดทุนมากๆ คงเป็นตอนหลายปีก่อนราวช่วงเลห์แมนเจ๊งสีแดงขึ้นทั้งพอร์ต จนจำ�ใจ ต้ อ งคั ท ลอสไป 2 ครั้ งในรอบนั้ น ซึ่ ง มั น ก็ ทำ �ให้ จ ากนั้ น เป็ น ต้ น มา เลยตัดสินใจเล่นหุ้นดีเฟนซีฟ หุ้นดีเฟนซีฟดีอย่างไร ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงก็ไม่ค่อยกระทบมาก อย่างไรก็ตามในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาก็ได้ผลตอบแทนแค่เฉลี่ยไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปีเท่านั้น ในสถานการณ์ตอนนี้ ตลาดหุน้ อันตรายแบบนีย้ งั คิดจะลงทุนอยูอ่ กี หรือเปล่า ตอนนีก้ ะว่าถ้าตกรอบใหญ่จะทุม่ เข้าไปอีกซัก 8 เท่าของพอร์ตทีม่ อี ยูต่ อนนี้ นิยามการลงทุนในวันนี้ หุ้นขึ้นเป็นเรื่องตลก หุ้นตกเป็นเรื่องธรรมชาติ.........

.....จบตอน.....

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

Lifestyle Station

วิธีป้องกันเส้นเลือดขอด

by Jackal_XIII

1. อย่าปล่อยให้น้ำ�หนักเกิน เพราะความอ้วนจะทำ�ให้ข้อเท้าและขาต้องรับน้ำ�หนักเพิ่มขึ้น โอกาสที่เรียวขาจะหมดสวยก็มีมากตามไปด้วย 2. อย่ายืน เดิน หรือนั่งไขว่ห้าง นานติดกันหลายชั่วโมง 3. ถ้าคุณเลี่ยงการเดินหรือยืนนานๆ ไม่ได้ ต้องหาเวลา ให้เท้าได้พกั เป็นระยะๆ ด้วยการเขย่งปลายเท้าขึน้ ๆ ลงๆ หลายๆ ครั้ง และบีบนวดนิ้วเท้าทุกๆ ครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เลือดเดินสะดวก 4. ท่ า บริ ห ารขาเพื่ อ ป้ อ งกั น เส้ น เลื อ ดขอดที่ เ หมาะ ชาวออฟฟิศ คือ ท่านัง่ หลังตรง ยกขาขึน้ หนึง่ ข้างให้สงู ระดับสะโพก จากนัน้ ก็หมุนข้อเท้าเป็นวงกลม ไปมา ต่อด้วยการงุ้มเท้าชี้ขึ้นลง จะรู้สึกว่าทำ�แล้วเส้นเลือดที่ขาจะผ่อนคลาย จากนั้นทำ�สลับไปทำ� ที่ขาอีกข้าง 5. อย่าใส่ถุงเท้ายาวหรือถุงน่องที่รัดเหนือเข่า เพราะถุงน่องจะไปรัดให้เลือดเดินไม่สะดวก และเนื้อผ้าควรจะเป็นผ้านิ่งที่ยืดหยุ่นดี ไม่บีบกล้ามเนื้อมากเกินไป

Photo Release

DRT ลงทุนเครื่องจักรอิฐมวลเบา

นายอัศนี ชันทอง (ที่2จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (DRT) และนายคาร์ล เวอร์เนอร์ โคห์นส (ที่3จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท Masa GmbH จำ�กัด จากประเทศเยอรมนี ร่วมลงนามสัญญา ซื้อเครื่องจักรผลิตอิฐมวลเบา มูลค่าการลงทุน 595 ล้านบาท เพื่อดำ�เนินการติดตั้งที่โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ โดยมีกำ�ลังการผลิต 3.7 ล้านตารางเมตรต่อปีคาดติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมผลิตอิฐมวลเบาได้ภายในไตรมาสแรก ของปี 56

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด TOYS CRAZY 2011 @CentralPlaza Bangna ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา จัดงาน “TOYS CRAZY 2011 @CentralPlaza Bangna” เอาใจแฟนพันธ์แท้เหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ระดับตำ�นาน พบมหกรรมของเล่นพิทักษ์โลก ของสะสมหายากแห่งปี เชิญเลือกช้อปสินค้า ลิขสิทธิ์ อาทิ Lego, Barbie, Hot Wheel, TakaraTomy, Bandai, Ben และ Marvel เป็นต้น พิเศษ! เมื่อช้อปสินค้าภายในศูนย์การค้าครบ 1,000 บาท แลกรับสก๊อตช็อกโก 1 เซต ระหว่างวันที่ 12 - 18 ต.ค. 54 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

มุมประกัน ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด หรือ SAGI ติดตั้งป้ายชื่อบริษัท เพิ่ ม เป็ น “บริ ษั ท มหาชน” เพื่ อ แสดงถึ ง ศั ก ยภาพครั้ ง สำ � คั ญ ในการก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลั ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ อ ย่ า งเป็ น ทางการจากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย โดย มี ผ ลตั้ ง แต่ 1 ต.ค. 54 เป็ น ต้ น ไป บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) หรือ SAGI เป็นบริษัท ในเครือ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) หรือ AYUD ซึ่งอยู่ในระหว่างการโอนถ่ายกิจการด้านประกันภัย ทั้งหมดเข้าสู่บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) และเมื่อสำ�เร็จเรียบร้อย บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) หรือ AYUD ก็จะแปรสภาพเป็นบริษัท เพื่อการลงทุน หรือ Holding Company

รมว.คลัง-ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ช่วยน้ำ�ท่วม นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยใน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พร้อมมอบสิ่งของและถุงยังชีพให้แก่ตัวแทนชุมชน เพื่อช่วยเหลือ ในเบื้องต้น โดยได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังประเด็น ปั ญ หาจาก อบจ. เทศบาล และ อบต. ในพื้ น ที่ เพื่ อ เร่ ง หา มาตรการช่วยเหลือต่อไป www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 8

แกะวิถีแห่ง

ผ่าน

“เอเซีย พรีซิชั่น”

“อภิชาติ การุณกรสกุล”

“...ถ้าเรายังจำ�ได้ ราคาพริน้ เตอร์ในอดีตจะราคาหลักหมืน่ บาท ส่วนทุกวันนี้อย่างถูกๆ มีเงินพันบาทก็ซื้อได้ เราจึงถอยออกมา จั บ สิ น ค้ า อื่ น ๆ เราพยายามทำ� ให้ ห ลากหลายอยู่ เ สมอซึ่ ง ต่ อ มา เราก็ขยายไปด้านกล้องดิจติ อลเมือ่ 3 ปีทแี่ ล้ว และกล้องดิจติ อลนีแ้ หละ นั บ ได้ ว่ า ช่ ว ยเราอย่ า งมากในช่ ว งวิ ก ฤตแฮมเบอร์ เ กอร์ สรุ ป คื อ กิจการเราจะกระจายไปหลายฐานลูกค้า แต่ละภาวะแต่ล่ะช่วง น้�ำ หนักแตกต่างกันออกไป ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตฐานหลักเดียวกัน ทุกวันนีร้ ถยนต์กบั มอเตอร์ไซต์รวมกันเป็น 60% ของยอดขายเรา กล้องดิจิตอล 20% คอมเพสเซอร์ 15% อื่นๆ อีก 5% ซึ่งอื่นๆ นี้แหละ

“อภิชาติ การุณกรสกุล”

ตัวใดตัวหนึ่งอาจจะกลายเป็นดาวในอนาคตได้เหมือนกับที่ กล้องดิจิตอล และพริ้นเตอร์ คอมเพรสเซอร์ที่เคยเป็นอื่นๆ มาก่อนเช่นกัน หัวใจสำ�หรับเราคือการเข้าไปสร้างฐานในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ที่ ดู ว่ า จะมี อ นาคต แล้ ว ก็ ร อเวลา ระหว่ า งทางเราก็ ค่ อ ยๆ สร้างความเข้มแข็งไปเรื่อยๆ ภาพต่อไปข้างหน้า ต้องยอมรับว่าแผนของรัฐบาล ทีผ่ า่ นมาทุกชุดส่งเสริมอุตสาหกรรมนีไ้ ด้ดี มีความชัดเจนในตัว ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมาตัวที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ก็คือ การผลิตรถกระบะ แต่ตัวถัดไปที่กำ�ลังจะเข้ามาขับเคลื่อนต่อ ก็คืออีโค้คาร์ซึ่งมี 5 บริษัทชั้นนำ�ทุ่มกันลงมาให้ความสนใจ แต่ละเจ้าต่างรับปากบีโอไอจะผลิตให้ได้ปีละแสนคันใน 5 ปี ข้างหน้า ฉะนั้นภาพการเติบโตต่อเนื่องไปอีกมันก็มองเห็นได้ ชัดเจนมากๆ” ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

ประเมิ น ทิ ศ ทางตลา ดหุ้ น ไทย ในวันนี้ น่าเคลือ่ นไหวจะทรงตัวถึงรีบาวน์ โดยระห ว่ า งวั น ดั ช นี ฯ อาจเคลื่ อ นไหว ผันผวนบ้าง เนื่องจากปัญหาหนี้ยุโรป ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ก ดดั น ต่ อ บรรยาก าศ การลงทุน ด้านกลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� เทรดดิ้งอย่างระมัดระวัง หรือทยอยซื้อ สำ�หรับนักลงทุนระยะยาว โดยประเมิน แนวรับไว้ที่ 855 - 850 จุด และแนวต้าน อยู่ที่ 880 - 900 จุด

ทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย วันนี้ ดัชนีฯ น่าจะยังมีความผันผวน โดยจะสวิงในกรอบที่แคบลง แต่ความ ผันผวนจะมีมากกว่าเดิม เนือ่ งจากเห็นว่า นักลงทุนส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารจากทาง ยุ โ รปในระดั บ หนึ่ ง แล้ ว หากยั ง ไม่ มี ปัจจัยใหม่เข้ามา ก็นา่ จะถึงจุดทีน่ กั ลงทุน บางส่วนกลับเข้ามาเก็งกำ�ไรระยะสั้นได้ โดยมองแนวต้านระยะสัน้ ที่ 870 , 880 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 860 และ 845 จุด

หน้า 13

แนวโน้ ม ตลาด หุ้ น ไทยใน วั น นี้ หากพิ จ ารณาจ ากสั ญ ญาณท างเทค นิ ค ยังมีโอกาสทดี่ ชั นีฯ จะร่วงลงต่อ เนือ่ งจาก นักลงทุนยังกังวลต่อปัญหาหนีย้ โุ รปทีย่ งั ไม่ คลีค่ ลาย สำ�หรับกลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� Wait & see จนกว่ า ปั จ จั ย จาก ต่างประเทศจะคลี่คลาย โดยประเมิน แนวรับ อยู่ที่ 850 จุด ส่วน แนวต้าน 870 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุล�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 ตุล�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,631.16 7.44% 4,396.37 20.06% 4,788.91 21.85% 11,098.04 50.64%

2,314.51 10.56% 4,431.65 20.22% 3,686.19 16.82% 11,482.12 52.40%

-683.35 -35.28 1,102.72 -384.08

Last Update

05/10/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

862.65 598.86 1,297.53 227.53

Chg

%Chg

7.2 6.29 12.72 2.48 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

5/10/2011

0.84 1.06 0.99 1.1 21,914.48 234.9

17:01:56

AGRO D ecline 31% No C hange 25%

2.5 2

A dv ance 44%

TECH

1.5 1

0.67

0.39

CONSUMP

0.5 0 -0.5 -1.84

1.18

SERVICE

-1

0.35

-1.5 -2

FINCIAL

D ecline 14% No C hange 33%

A dv ance 53%

RESOURC

0.61

0.69

INDUS

2.5

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุล�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 ตุล�คม 2554

PTT

( Day )

: PTT 3,000,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 250.00 Chg 8.00  %Chg 3.31  Open 245.00  High 251.00  Low 243.00  Prev 242.00  Avg 248.12  AccVol 9,654,800  AccVal(K฿) 2,395,511  3.22  %Fluct P/E 6.47  P/BV 1.36  DPS(Baht) 6.00  Yield(%) 4.22  EPS(Baht) 38.66  MktCap(Mil.) 714,075 Broker Target Update CNS 438.00 3/10/2011 หลักทรัPST พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็396.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 21/9/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 19/9/2011 ค่าการ SCBSม่ ขึน้ มากที465.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

251.00

250.00

249.00

Price

248.00

247.00

246.00

245.00

244.00

243.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุล�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 ตุล�คม 2554

KAMART

( Day )

Price & Fundamental Symbol KAMART

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

1.76 0.17  10.69  1.65  1.78  1.64  1.59  1.72  15,599,900  26,804  8.14 

176.00 2.98  N/A  N/A  0.01  1,056  Target Update No Comment

Volume Analysis

: KAMART

2,500,000 2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

1.78

1.77

1.76

1.75

1.74

1.73

Price

1.72

1.71

1.70

1.69

1.68

1.67

1.66

1.65

1.64

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุล�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 ตุล�คม 2554

TISCO

( Day )

Volume Analysis

: TISCO

2,500,000

Price & Fundamental Symbol TISCO

Last 30.75 Chg -1.75  %Chg -5.38  Open 32.00  High 32.75  Low 30.75  Prev 32.50  Avg 31.57  AccVol 5,636,100  AccVal(K฿) 177,959  6.34  %Fluct P/E 7.20  P/BV 1.54  DPS(Baht) 2.25  Yield(%) 6.92  EPS(Baht) 4.27  MktCap(Mil.) 22,382 Broker Target Update TNS 47.00 5/10/2011 DBSV 40.50 5/10/2011 หลักทรัCNS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น46.00 ต์การเปลีย่ นแปลง 3/10/2011

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

32.75

32.50

32.25

Price

32.00

31.75

31.50

31.25

30.75

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 709 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

คำ�คมการลงทุน

“อย่าเป็นแค่นักบริหารแต่จงออกไปนำ�ทัพ” ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 6 ต.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you