Page 1

Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

GRAMMY เห็นแววกำ�ไร 54 แตะ 700 ล.

ปลายปีลยุ ธุรกิจทีวดี าวเทียม

GRAMMY หวังกำ�ไรปีนมี้ โี อกาสแตะ 700 ล้านบาท ตามนักวิเคราะห์คาด ส่วน รายได้ตั้งเป้าทำ�ได้กว่า 9 พันล้านบาท แต่ยอมรับผลงาน Q3/54 ลดลงจาก Q2/54 ตามฤดูกาลของธุรกิจ-ไม่มีหนังใหม่เข้าฉาย พร้อมเผยแผนลุยธุรกิจทีวีดาวเทียม ขาย กล่องรับสัญญาณ ต่อหน้า 3

IR Society

ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554

News Station

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

5

เตือนศก.จีนส่อชะลอลงอีก

7

คลังถกธปท.สัปดาห์นี้หารือปรับกรอบเงินเฟ้อ

8

KASET ลดเป้ารายได้ปีนี้ เหลือ 1.8 พันล.

9

Dynamic Station Gold Trend

10

Lifestyle Station กงสุล ทำ�อะไร

13

มองหุ้นจากเซียน กลุ่มสื่อสาร

14

Data Station

SPCG คาดครึ่งปีหลังพลิกกำ�ไร ระบุราคาหุ้นเพิ่มทุน ปลายพ.ย. นี้

ต่อหน้า 3

BGT คาดกำ�ไร-รายได้ปีนี้โตไม่ต่ำ� 15%

ต่อหน้า 4

SET News ตอนที่ 2

“จิตรลดา จริยวิทยานนท์”

ต่อหน้า 12

เผยกลยุทธ์งานนักลงทุนสัมพันธ์

L&E

ความคืบหน้า เสนอขาย TDR ของ RPC ต่อหน้า 8

EVER อยู่ในช่วงรีบาวน์ ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554

GRAMMY (ต่อจากหน้า 1)

News Station

นายปรีย์มน ปิ่นสกุล รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการสาย งานบัญชีการเงินและนักลงทุน สัมพันธ์ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรม มี่ (GRAMMY) เปิ ด เผยว่ า แนวโน้ ม กำ � ไรในปี นี้ ข อง บริ ษั ท ฯ มี โ อกาสที่ จ ะทำ �ได้ กว่ า 600 - 700 ล้ า นบาท และมีรายได้รวมกว่า 9,000 ล้านบาท ตามที่นักวิเคราะห์ ได้ ค าดการณ์ ไ ว้ โดยการ เติ บโตดั ง กล่ า วเป็ น ไปตาม ทิศทางของภาพรวมเศรษฐกิจ ที่ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ทุ ก ธุรกิจของบริษทั ฯ มีการเติบโต โดยการใช้ จ่ า ยเงิ น ผ่ า นสื่ อ โฆษณาทีวีดาวเทียม ที่ขยาย ตั ว และมีแนวโน้มที่จำ�นวน ผู้ชมจะเติบโตขึ้นจากปัจจุบัน ที่มีจำ�นวน 13 ล้านครัวเรือน สำ � หรั บ ในส่ ว นของ ธุ ร กิ จ เพลง มี แ ผนที่ จ ะออก อัลบั้มใหม่ไม่ต่ำ�กว่าช่วงครึ่ง ปีแรก ขณะที่ธุรกิจภาพยนตร์ มีแผนที่จะนำ�ภาพยนตร์เรื่อง ใหม่ คือ Top Secret เข้าฉาย วันที่ 20 ต.ค. นี้ ขณะทีร่ ายได้ จากธุ ร กิ จ สื่ อโฆษณาในช่ ว ง ครึ่ ง ปี ห ลั ง น่ า จะมี ทิ ศ ทาง เติบโตตามตลาดรวมคล้ายกับ ครึ่งปีแรก

ส่วนแนวโน้มกำ�ไรและ รายได้ใน Q3/54 จะลดลงจาก Q2/54 ที่มีกำ�ไรประมาณ 253 ล้านบาท และมีรายได้รวมที่ 2,502 ล้านบาท เนื่องจากเป็น ไปตามฤดูกาลของธุรกิจทีป่ กติ

ในช่วงไตรมาส 3 จะมีรายได้ อ่ อ นตั ว ลงจากไตรมาส 2 ประกอบกับ Q3/54 บริษัทฯ ไม่ มี ภ าพยนตร์ เ รื่ อ งใหม่ เ ข้ า ฉาย อย่างไรก็ดี ประเมินว่า

แนวโน้ ม รายได้ แ ละกำ � ไร Q4/54 จะกลับมาสูร่ ะดับปกติ ประกอบกั บ บริ ษั ท ฯ จะมี ภาพยนตร์เรื่องใหม่เข้าฉาย 1 เรื่ อ ง คื อ Top Secret นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ตั้ ง ง บ ล ง ทุ น ใ น ปี นี้ จำ � น ว น 1 พันล้านบาท โดยงบลงทุน ดังกล่าวบริษัทฯ จะใช้ในการ ซื้อคอนเทนต์บันเทิงและกีฬา นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยังมีแผนที่จะดำ�เนินธุรกิจทีวี ดาวเทียม ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ โดยขายกล่องรับสัญญาณใน ราคาประมาณ 1,200 - 1,500 บาท/กล่อง ซึ่งคาดว่าภายใน สิ้นปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ าที่จะ ขายกล่ อ งรั บ สั ญ ญาณได้ จำ�นวน 500,000 กล่อง และ ส่วนหนึ่งจะมีรายได้จากการ เก็บค่าสมาชิกรายเดือนที่คาด ว่าจะเก็บในอัตรา 300 บาท/ เดือน และจะมีรายได้จากการ ขายโฆษณา ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะใช้ เ วลาคื น ทุ นใน ระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดย หลังจากที่บริษัทฯ เริ่มทยอย ขายกล่องรับสัญญาณ ในช่วง กลางเดื อ นต.ค. มี แ ผนที่ จะเริ่ ม ออกอากาศในวั น ที่ 1 พ.ย. 54

SPCG คาด (ต่อจากหน้า 1)

อั ต ราแลกเปลี่ ย น จากการ ชำ � ระเงิ น ค่า สิ น ค้ าได้ ห มดไป ตัง้ แต่ครึง่ ปีแรก ประกอบกับใน ครึ่ ง ปี ห ลั ง บริ ษั ท ฯ จะมี โ รง ไฟฟ้าอีก 2 โครงการที่จะเริ่ม รับรูร้ ายได้เข้ามา คือ โคราช 2 และ เลย 1 ส่งผลให้มโี รงไฟฟ้า ที่ มี ก ารผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ ทัง้ หมดขณะนี้ 5 โรง จากแผนที่ จะก่อสร้างทั้งหมด 34 โรง

ขณะที่คาดว่าบริษัทฯ จะทราบราคาขายหุ้นเพิ่มทุน ในปลายเดือน พ.ย.นี้ หลังจาก ที่ได้มอบหมายให้บริษัทหลัก ทรัพย์ กสิกรไทย เป็นทีป่ รึกษา ทางการเงิ น โดยบริ ษั ท ฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 500 ล้ า นบาทเป็ น 840 ล้านบาท ด้วยการจัดสรร หุ้ น เพิ่ ม ทุ น อี ก 340 ล้ า นหุ้ น

มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท แบ่งเป็น 60 ล้านหุ้น เสนอขาย ให้กบั ประชาชนทัว่ ไป และอีกไม่ เกิน 280 ล้านหุน้ เพือ่ รองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ จำ�นวนไม่เกิน 280 ล้านหน่วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องการ นำ�เงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนครัง้ นี้ ไปใช้ลงทุนในการสร้าง

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. เอสพีซีจี (SPCG) เปิดเผยว่า ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในช่วงครึง่ หลังของปีนี้ จะพลิก มี กำ �ไรจากครึ่ ง ปี แ รกที่ มี ผ ล ขาดทุน เนื่องจากครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนจาก

ต่อหน้า 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554 มี 4 โรงได้ แ ก่ ขอนแก่ น SPCG คาด (ต่อจากหน้า 3)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสง อาทิตย์ โรงที่ 9 - 16 ซึ่งงบ ประมาณที่ ใ ช้ ล งทุ น อยู่ ที่ ประมาณ 189 ล้านบาท/โรง ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท ฯ มี โ รงไฟฟ้ า พลั ง งานแสง อาทิ ต ย์ ที่ ทำ � การผลิ ต เชิ ง พาณิชย์ได้แล้ว 5 แห่ง ได้แก่ โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 (คาด เริ่มขายไฟได้ในสัปดาห์หน้า) และเลย 1 ซึง่ น่าจะเริม่ ขายไฟ ได้ ปี นี้ เ ช่ นเดี ยวกั น ส่ ว นโรง ไฟฟ้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง BGT คาด (ต่อจากหน้า 1)

นายนพดล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริ ห าร บมจ.บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ (BGT) เปิดเผยว่า แนวโน้มกำ�ไรและ รายได้ในปีนบี้ ริษทั ฯ คาดว่าจะ เติบโตไม่น้อยกว่า 15% จากปี ก่ อ น เนื่ อ งจากมี ก ารขยาย สาขาใหม่เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทั้ ง สองแบรนด์ สิ น ค้ า ของ บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 1.แบรนด์ บอดี้ โกลฟ ซึ่งเป็น แบรนด์ เ สื้ อ ผ้ า สหรั ฐ ฯ โดย บริ ษั ท ฯ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นการจั ด จำ�หน่ายตามสัญญาเหลืออีก 96 ปี และ 2. Peple Market ซึ่ ง เป็ น แบรนด์ เ สื้ อ ผ้ า จาก อังกฤษ โดยบริษัทฯ จะมีการ ทำ�สัญญาเป็นราย 3 ปี เมื่อ ครบอายุสัญญา ทั้ ง นี้ แนวโน้ ม กำ � ไร และรายได้ใน Q3/54 จะอ่อน ตัวลงจาก Q2/54 เป็นไปตาม ฤดูกาลของธุรกิจ โดยปกติที่ ผลประกอบการในไตรมาส 3 จะอ่อนตัวลงจากไตรมาส 2 อย่างไรก็ดี หากเปรียบ เทียบผลประกอบการ Q3/53

News Station

หน้า 4

1 โคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก 7 โครงการที่เตรียมจัดซื้อที่ดิน ภายในปี นี้ ได้ แ ก่ โคราช 5 โคราช 8 ขอนแก่น 2 ขอนแก่น 10 ขอนแก่น 8 ขอนแก่น 9 และขอนแก่น 4 ส่วนที่เหลือ อี ก 18 โครงการจะเริ่ ม ดำ�เนินการก่อสร้างในปีหน้า เพื่ อ ที่ จ ะขายไฟให้ ไ ด้ ค รบ ทั้งหมด 34 โรงภายในปี 56

คาดว่า Q3/54 จะยังเติบโตได้ ดีกว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการ บริ ห ารต้ น ทุ น ที่ ดี ขึ้ น ขณะที่ บริ ษั ท ฯ มี ก ารเปิ ด สาขาใหม่ เพิ่มอย่างต่อเนื่อง และไม่มีผล กระทบจากปัจจัยความวุ่นวาย ทางการเมือง เมื่อเทียบกับช่วง 2 - 3 ปีก่อนหน้า โดยในช่วง ดังกล่าวสาขาที่อยู่ในพื้นที่เขต กรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบจาก ความวุ่นวายการเมือง 23 - 24 ก.ย.นี้ บริษทั ฯ มี แ ผนที่ จ ะเดิ น ทางไปยั ง ประเทศกั ม พู ช า เพื่ อ เข้ า ไป เจรจาธุ ร กิ จ รวมถึ ง ประเมิ น ทิศทางที่จะเข้าไปทำ�ธุรกิจใน ประเทศดังกล่าวกับพันธมิตร ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลทางธุรกิจใน กัมพูชา ขณะเดียวกันหลังจาก การประเมินแล้ว พบว่ามีแนว โน้ ม ที่ ดี สำ � หรั บ รู ป แบบที่ จ ะ เข้าไปดำ�เนินธุรกิจในขณะนี้มี หลายรู ป แบบ ทั้ ง การเข้ าไป ลงทุนเอง รวมถึงการร่วมทุน (Joint Venture) หรื อ แม้ ก ร ะ ทั่ ง ก า ร จั ด จำ � ห น่ า ย นอกจากนี้ แ ผนที่ จ ะเข้ า ไป ดำ�เนินธุรกิจในฟิลปิ ปินส์ มีการ

คาดเคลือ่ นไปจากแผนเดิมก่อน หน้านี้ ภายในสิ้นปีนี้ บริษัทฯ มี แ ผนที่ จ ะเปิ ด สาขา เพื่ อ จำ � หน่ า ยแบรนด์ เ สื้ อ ผ้ า ของ บ ริ ษั ท ฯ เ ป็ น ป ร ะ ม า ณ 160 สาขา โดยแบ่งเป็นการเปิด สาขาภายใต้แบรนด์ของบริษัท สองแบรนด์ ประกอบด้วย บอดี้ โกลฟ ที่มีแผนจะเปิดสาขาให้ ครบเพิ่มเติม 150 สาขา เพิ่ม จาก Q2/54 ที่มีจำ�นวนสาขา 130 สาขา และเปิ ด สาขา แบรนด์ Peple Market เป็น 10 สาขา จากปัจจุบันที่มี อยู่ประมาณ 5 - 6 สาขา สำ�หรับเงินที่ใช้ในการ ลงทุน ขึ้นอยู่กับประเภทสาขา โดยในส่วนของสาขารูปแบบช็อป

ซึ่งมีขนาดร้านค้าตั้งแต่ 60 200 ตารางเมตร จะใช้งบลงทุน ในส่ ว นเฉพาะการตกแต่ ง ประมาณกว่ า 10,000 บาท ต่อตารางเมตร ขณะที่สาขาใน รู ป แบบเคาน์ เ ตอร์ จะใช้ ง บ ลงทุนประมาณ 6 - 7 พันบาท ต่อตารางเมตร นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี แ นวโน้ ม ที่ จะจ่า ยเงิ น ปั นผล จากงวดผลการดำ�เนินงานของ ปีนี้มากกว่าปีก่อน หลังจากที่ บริ ษั ท ฯ ได้ ช ะลอการลงทุ น ในจีน จากก่อนหน้านี้ที่มีแผน จ ะ ร่ ว ม ทุ น กั บ พั น ธ มิ ต ร เพื่อลงทุนในประเทศดังกล่าว ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ สึนามิในญี่ปุ่น www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554

ประธานอียู ยันศก.ยูโรโซนจะไม่เผชิญภาวะ ถดถอยรอบใหม่

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา ่ นายโจเซ่ มานูเอล บาร์โรโซ่ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป หรือ อียู กล่าวในระหว่างเยือนออสเตรเลียว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะไม่ เผชิญภาวะถดถอยครัง้ ใหม่ และเศรษฐกิจยูโรโซนยังคงขยาย ตัวในระดับปานกลาง โดยนายบาร์โรโซ่กล่าวกับนายกรัฐมนตรีจูเลียน กิลลาร์ดของออสเตรเลียว่า เศรษฐกิจยูโรโซนมีความแข็งแกร่ง และกำ�ลังฟื้นตัว “คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปคาดว่า เศรษฐกิจ จะขยายตัวในระดับปานกลาง” นายบาร์โรโซ่กล่าว

หน้า 5

ซีไอซีซี วาณิชธนกิจเบอร์ 1 ของเอเชีย เตือนศก.จีนส่อชะลอลงอีก

ราคาทองคำ�ส่อลด เหตุนลท.จ่อขาย ชดเชยผลขาดทุนหุ้น

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ไชน่าอินเตอร์ เนชั่นแนลแคปิตอลคอร์ป หรือ ซีไอซีซี วาณิชธนกิจ รายใหญ่อันดับ 1 ในเอเชียสัญญาณจีนเตือนว่า เศรษฐกิจ จีนมีแนวโน้มชะลอตัวลงมากขึน้ ขณะทีก่ ารดำ�เนินนโยบาย การเงินของธนาคารกลางจีนจะเป็นไปอย่างเคร่งครัดต่อไป นายหัว องนักกลยุทธ์ที่ซีไอซีซีระบุว่า ดัชนีภาค อุตสาหกรรมจีนในเดือนสิงหาคมนับว่าอยู่ในระดับต่ำ�สุด นับแต่สนิ้ สุดวิกฤตการเงินโลก ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อยังอยูใ่ น ระดับทีส่ งู และธนาคารกลางจีนจะยังคงไม่ปรับทิศทางการ ดำ�เนินนโยบายการเงิน “เราคาดว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจมีแนว โน้ ม ที่ จ ะดำ � เนิ น ต่ อ ไป หากปั จ จั ย พื้ น ฐานต่ า งๆ ยังไม่เปลี่ยนแปลง และเราได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้ว” นายองกล่าว

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา ่ นักวิเคราะห์คาดว่า ราคาทองคำ�อาจลดลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนจำ�นวน มากอาจขายทองคำ�เพื่อชดเชยผลขาดทุนจากการลงทุนตลาด หุ้น โดยนายหลี่ หนิงนักวิเคราะห์ทไี่ ชน่าอินเตอร์เนชัน่ แนล ฟิวเจอร์ส (เซี่ยงไฮ้) กล่าวว่า ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที่ ผันผวนทำ�ให้นกั ลงทุนขาดทุน ซึง่ อาจเป็นปัจจัยกระตุน้ ให้มแี รง เทขายทองคำ�ออกมาเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นายหลี่กล่าวว่า การปรับลดลงของ ราคาทองคำ�คงเป็นไปไม่มาก เนื่องจากความไม่แน่นอนของ เศรษฐกิจโลกยังคงมีอยู่สูง “เมือ่ พิจารณาถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกแล้ว เราคาดว่า การลดลงอย่างมากของราคาทองคำ�คงไม่เกิดขึ้น เพราะความต้องการประกันความเสี่ยงยังมีอยู่” นายหลี่กล่าว

AFET

“ยางไทยยังแพงกว่าเพื่อนบ้าน” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 660 สัญญา สถานะคงค้าง 2,587 สัญญา - ปิด 142.65 บ./ก.ก. ลดลง 1.60 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนเม.ย. 55) ปัจจัยบวก - สต็อกยางจีนพุง่ 13% ปัจจัยลบ - ราคายางไทยแพงกว่าเพือ่ นบ้าน - นลท.กังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทรุด - น้�ำ มันส่อแววร่วงต่อเนือ่ ง - เงินเยนแข็งค่า กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนเม.ย. 55) - แนวรับ 135 บ./ก.ก. - แนวต้าน 150 บ./ก.ก.

TFEX

“หุ้นสหรัฐฯหยุด ขาดปัจจัยชี้นำ�”

นายคมสันต์ ปรมาภูติ รองผูจ้ ดั การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง หรือ BLS SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 15,965 สัญญา สถานะคงค้าง 36,127 สัญญา - ปิด 723.80 จุด ลดลง 12.60 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - นโยบายกระตุน้ ศก.จากรัฐบาลช่วยพยุงตลาด - ลุน้ ถ้อยแถลง โอบามาวันที่ 8 ก.ย. ออกมาในเชิงบวก ปัจจัยลบ - ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ไม่ขยายตัว - น้�ำ มันกลับมาสูข่ าลง - ตลาดหุน้ สหรัฐฯ หยุดทำ�การขาดปัจจัยชีน้ �ำ - ต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 1931.16 ล้านบาท กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 718 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 730 จุด

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554

หน้า 6

EVER อยู่ในช่วงรีบาวน์ วานนี้หุ้น EVER ร้อนแรงใช่เล่น สานต่อจังหวะระลอก การดีดขึ้นต่อจากสัปดาห์ก่อนได้ดี อย่างไรก็ตาม เป็นที่รับทราบกันดีอยู่แล้วว่า หุ้นเก็งกำ�ไร ประเภทนี้เวลามาก็ว่องไว เฉกเช่นเดียวกันกับเวลาที่มันหมดรอบ บทวอลุ่มจะเหือดก็รวดเร็วพอกัน เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีเวลาจ้อง หน้าจอก็โปรดจงเลี่ยงไปหาหุ้นอื่นๆ ที่แรงเหวี่ยงน้อยกว่านี้จะดีกว่า ด้ า นนั ก วิ เ คราะห์ เ ทคนิ ค บล.ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส ระบุ ว่ า หุน้ ดังกล่าวยังอยูใ่ นช่วงของการรีบาวน์ มแี นวต้านอยูท่ ี่ 1.46 - 1.55 บาท มีแนวรับที่ 1.25 - 1.20 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 05/09/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

EVER 1.35 0.10 8.00 1.25 1.37 1.25 1.25 1.31

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

72,787,800 95,628 9.16 2.93 1.44 N/A N/A 0.46 413

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/54

1. 2. 3. 4. 5.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 1.28 บาทหนาแน่นสุด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นายขุมทรัพย์ โลจายะ นายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์ นายจอมทรัพย์ โลจายะ นายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์

จำ�นวนหุ้น

(%)

29,160,721 18,354,000 18,270,300 17,805,340 12,461,074

9.53 6.00 5.97 5.82 4.07

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554

คลังถกธปท.สัปดาห์นี้หารือปรับกรอบเงินเฟ้อ

น า ย น ริ ศ ชั ย สู ต ร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจ การคลั ง (สศค.) เปิ ด เผยว่ า ในสัปดาห์นี้จะหารือกับธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) เกีย่ วกับ มุมมมองเศรษฐกิจ เพื่อนำ�ไปสู่ การกำ � หนดกรอบเป้ า หมาย เงินเฟ้อปี 2555 ซึ่งจะเป็นการ หารือเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ ของประเทศ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลว่าแต่ละฝ่าย มีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างไร “สศค. เห็นว่าแนวโน้ม เงินเฟ้อน่าจะลดลง เนื่องมาจาก นโยบายของรั ฐ บาลในการลด ราคาน้ำ�มัน ซึ่งจะทำ�ให้เงินเฟ้อ ลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจที่ ชะลอตัว ดังนั้นโอกาสที่เงินเฟ้อ จะปรับสูงขึ้นจึงมีน้อย ซึ่งในส่วน

กระทรวงการคลังจะพิจารณา จากภาพรวมทั้งแง่การเติบโต ทางเศรษฐกิ จ การจ้ า งงาน การลงทุน การบริโภค ไม่ได้ เน้ น ดู เ ฉพาะตั ว เลขอั ต รา

News Station

เงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ ย เพี ย งอย่ า งเดี ย ว” นายนริศ กล่าว ทัง้ นีก้ ารพิจารณากรอบ ตั ว เ ล ข เ งิ น เ ฟ้ อ พื้ น ฐ า น

รมว.คลังยัน ตั้งกองทุนมั่งคั่ง ไม่แตะเงินคงคลัง นายธีระชัย ภูวนาถนรา นุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง เปิดเผยว่า จะไม่เข้าไป แตะต้องเงินคงคลังและเงินของ หลวงตาบั ว ที่ รั บ บริ จ าคให้ กั บ ธปท. เพื่อใช้เป็นทุนสำ�รองดูแล เศรษฐกิจ ไปจัดตั้งกองทุนมั่งคั่ง แห่ ง ชาติ ซึ่ ง หากจะจั ด ตั้ ง กองทุนมั่งคั่งแห่งชาติก็จะแยก เงินและทองคำ�ที่รับบริจาคของ หลวงตาบัว โดยอยู่ในการดูแล ของธปท. ออกมา “เรื่องการจัดตั้งกองทุน มั่ ง คั่ ง แห่ ง ชาติ ได้ ใ ห้ ธ ปท. ไปศึกษา เพื่อหาแนวทางจัดตั้ง กองทุนดังกล่าว โดยดูข้อดีและ

ข้อเสียและจะไม่ด�ำ เนินการแบบ ผลีผลาม ซึ่งก็คงจะให้ทุกคน เห็นด้วยก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะ ทุกฝ่ายต่างก็มเี หตุผล และผมก็ ยืนยันจะรับฟังความคิดเห็นของ ทุกฝ่ายด้วย” รมว.คลัง กล่าว อย่างไรก็ดีหาก ธปท. ดำ�เนินการและมีรายได้จากการ จัดตั้งกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติแล้ว รั ฐ บาลก็ ใ ห้ สิ ท ธิ ธ ปท.ในการ

หักค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่ ก่อนที่ ทรัพย์สินที่เหลือทั้งหมดจะเป็น ของรัฐบาล ซึ่งหากเปรียบเทียบ กับในหลายประเทศทุนสำ�รอง ระหว่างประเทศอยู่ภายใต้การ กำ � กั บ ดู แ ล ข อ ง รั ฐ บ า ล แต่ ป ระเทศไทยยั ง คงให้ ธ ปท. เป็นผู้ดูแลงบประมาณในส่วนนี้ นอกจากนี้ เ ชื่ อ ว่ า การ ลงทุนคงต้องมีความเสี่ยงและมี

ถือเป็นการบ้าน 1 ใน 4 ข้อที่ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง ได้สั่งการให้ธปท. ไป ศึ ก ษา จากปั จ จุ บั น ที่ ธ ปท. กำ�หนดไว้ระหว่าง 0.5 - 3% ขณะทีน่ ายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ ว่ า การธปท. ยื น ยั น ว่ า กรอบ ตัวเลขดังกล่าวยังมีความเหมาะ สมและเชื่อว่าสิ้นปีนี้เงินเฟ้อจะไม่ หลุดกรอบเป้าหมายที่ 3% อย่ า งไรก็ ต ามล่ า สุ ด กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ถลงตั ว เลข เงินเฟ้อเดือน ส.ค. ปรับเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ระดับ 4.29% จากช่วง เดียวกันของปีก่อน โดยระบุว่า เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดของปีนี้ และ คาดว่าจากนีต้ วั เลขเงินเฟ้อจะเริม่ ปรับตัวลง

โอกาสขาดทุ น ซึ่ ง คงต้ อ งหา แนวทางการบริหารเพื่อป้องกัน ความเสี่ ย งจากการขาดทุ น แต่ ห ากเกิ ด การขาดทุ น แล้ ว รัฐบาลก็ตอ้ งจัดตัง้ งบประมาณเพือ่ เข้าไปชดเชยการขาดทุนดังกล่าว เพราะเป็นแนวทางการหารายได้ เพิ่มของรัฐบาล “ปัจจุบนั ธปท.ได้ลงทุนใน บอนด์ต่างประเทศก็มีการขาดทุน อยู่ รวมไปถึงขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ ย น ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่าการลงทุนก็มโี อกาสทีจ่ ะขาดทุน แต่ธปท.ไม่ได้ขอให้รัฐบาลเข้าไป ตัง้ งบประมาณชดเชย ซึง่ หากการ จั ด ตั้ ง กองทุ น มั่ ง คั่ ง แห่ ง ชาติ ขาดทุน รัฐบาลคงต้องมีแนวทาง เข้าไปตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้ใน การขาดทุ น แต่ ก็ ค งต้ อ งมี แผนการบริหารความเสี่ยงอย่าง รอบคอบ” รมว.คลัง กล่าว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554

ความคืบหน้าเสนอขาย TDR ของ RPC นางศิรพร กฤษณกาญจน์ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองเพียวริ ฟายเออร์ จำ�กัด (มหาชน) (RPC) แจ้งมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 6/2554 ผ่ า นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยระบุว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะระดมทุนโดยวิธีการเสนอขาย หลักทรัพย์ประเภท TDR ต่อตลาดหลักทรัพย์ Taiwan Stock Exchange Corporation (TWSE) ที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อใช้ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นนั้ น ขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ Taiwan Stock Exchange Corporation (TWSE) ได้มีหนังสือแจ้ง ส่งคืนคำ�ขอเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ (Return TDR Offering Plan) โดยขอให้

ยื่นคำ�ขอเสนอขายใหม่ เมื่อมีความชัดเจน ในเรื่องวัตถุดิบหลักแล้ว คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงมีมติดังต่อไปนี้ 1. มีมติรับทราบผลการเสนอขาย หลักทรัพย์ประเภท TDR ต่อตลาดหลักทรัพย์ TWSE ที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ทาง TWSE ได้มหี นังสือแจ้งส่งคืนคำ�ขอเสนอขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติให้ หยุดดำ�เนินการเกี่ยวกับ TDR Offering Plan ทั้งในส่วนของหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของ บริษัท 170 ล้านหุ้น และจากหุ้นเดิมของ ผูถ้ อื หุน้ จำ�นวน 30 ล้านหุน้ รวมทัง้ รายการ ที่เกี่ยวข้องกับ TDR ทั้งหมด 2. มี ม ติ ย กเลิ ก การสนั บ สนุ น การออก และเสนอขาย TDR ของผู้ถือ หุ้นเดิม 30 ล้านหุ้นครั้งนี้ โดยมอบหมาย

News Station

หน้า 8

ให้กรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้มีอำ�นาจ ดำ�เนินการ จัดการคืนหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลรักษาทรัพย์ ของบริษัทฯ เป็นการด่วนการส่งคืนคำ�ขอ เสนอขายหลักทรัพย์ประเภท TDR จาก TWSE ในครั้งนี้ จะไม่กระทบต่อการดำ�เนินงาน ของบริ ษั ท ฯ แต่ อ ย่ า งใด เนื่ อ งจาก วัตถุประสงค์ของการทำ� TDR ครั้งนี้ เพื่อใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนเท่านัน้ คณะกรรมการ บริษัทจะได้หาแนวทางในการระดมทุนรูป แบบอื่นที่เหมาะสม และให้ประโยชน์สูงสุด แก่บริษัทฯ ต่อไป

KASET ลดเป้ารายได้ปีนี้เหลือ 1.8 พันล. นายสมฤกษ์ ตั้ ง พิ รุ ฬ ห์ ธ รรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยฮา (KASET) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับลด เป้าหมายรายได้ในปีนี้ลงเหลือ 1,800 ล้าน บาท จากเดิมที่คาดว่าจะทำ�ได้ที่ 2,000 ล้านบาท เนื่องจาก ผลการดำ�เนินงานใน ช่วงครึ่งแรกของปีราคาข้าวส่งออกไม่ค่อย ดี โดยข้าวหอมมะลิส่งออกมีราคาอยู่ใน ระดับ 900 เหรียญต่อตันเท่านั้น โดยมี สาเหตุเพราะนโยบายที่ดูแลด้านข้าวของ รัฐบาลชุดก่อนทีเ่ น้นในเรือ่ งของการประกัน ราคาซึ่งแม้จะส่งผลดีต่อเกษตรกร แต่ไม่ ได้ ส่ ง ผลให้ ร าคาข้ า วปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น

ประกอบกับรัฐบาลชุดก่อนมีการระบายข้าว รัฐบาลทีจ่ ะเริม่ ดำ�เนินการในวันที่ 7 ต.ค. นี้ ว่า ในสต็อกรัฐบาลออกมาสูท่ อ้ งตลาดจำ�นวน จะส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิสง่ ออกในช่วง มาก ครึ่งหลังของปีนี้ปรับตัวขึ้นอีก 10 - 15% อย่างไรก็ตาม จากนโยบายรับจำ�นำ� จากปัจจุบนั ราคาอยูท่ ตี่ นั ละ 1,100 ดอลลาร์ ข้าวของรัฐบาลชุดปัจจุบันเชื่อว่า จะทำ�ให้ ต่อตัน เนือ่ งจากความต้องการในต่างประเทศ แนวโน้มราคาข้าวปรับตัวสูง และจะส่งผล ยังมีเพิ่มขึ้น และผู้นำ�เข้ายอมรับได้กับแนว ให้รายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ 1,800 โน้ ม ของราคาที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ดั ง กล่ า ว ล้านบาท แต่ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ยังเป็นห่วง ประกอบกับ สภานการณ์น�้ำ ท่วมในประเทศ เรื่องปัญหาการเมืองที่อาจทำ�ให้นโยบาย ยังจะส่งผลดีตอ่ ราคาข้าวเนือ่ งจาก ผลผลิต เรื่องข้าวของรัฐบาลมีปัญหาไม่สามารถ ข้าวในปรังในช่วงการผลิตรอบที่สองได้รับ ดำ�เนินการได้ในระยะยาว อีกทั้งปัญหา ผลกระทบทำ�ให้สินค้าออกสู่ตลาดน้อยลง เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในสหรัฐฯ เป็นต้น ทั้ ง นี้ นโยบายรั บ จำ � นำ � ข้ า วของ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

GOLD TREND DAR Wong

W

TI Crude prices are still moving in big sideways trend for correction phase. The market fell off last week’s high 89.91 on worst economic turnout in U.S. performance and unchanged high jobless rate. This week, we reckon the market will trade slightly lower while it moves from 83.00 to 90.00 levels. Traders are advised to enter from extreme ends to avoid price swings. We favor ideal shorting in early week around 87.50 regions with tightened risk management. Gold prices rose again last week due to pessimism in U.S. outlook and market closed at week’s high on Friday. The investors have digested the

margin hike imposed 2 weeks ago by CME Group and flight into Gold again as safe haven! This week, we reckon the trend will slow down on topside while being capped at 1900.00 resistances. According to our technical study, the market may come back to S1 - 1830.00 as form of technical digestion. Any extreme case of fundamental news may even drive the Gold prices back to S2 - 1810. However, the market may form double tops first at 1910.00 levels before retracing downwards. The SET Index moved as what we predicted last week from 1000 to 1080 regions. Moving

into the next few weeks, we do not expect the trend to go beyond these extremes unless some big fundamental news emerges. This week, we expect tight range to consolidate from 1030 - 1080 levels. The unlikely event of breaking above 1080 may test R2 - 1100 levels.

Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com

www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554

by Jackal_XIII

กงสุล ทำ�อะไร

กงสุล เป็นคำ�ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ Consul กงสุล คือ บุคคลที่รัฐบาลของรัฐหนึ่งได้ แต่งตั้งออกไปเป็นตัวแทนของตนประจำ�อยู่ในอีกรัฐหนึ่ง โดยปกติจะประจำ�ตามเมืองท่าหรือในเมือง ซึ่งเป็นทำ�เลการค้า เพื่อดูแลช่วยเหลือคนชาติของกงสุลที่พำ�นักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ และเพื่อ คุ้มครองผลประโยชน์ทั่วไป เฉพาะอย่างยิ่งในทางการพาณิชย์และการเดินเรือของรัฐผู้แต่งตั้ง นอกจากนั้นกงสุลยังมีหน้าที่ทำ�การแทนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง คือเป็นนายทะเบียนจดทะเบียน ต่างๆ ทั้งในด้านการสำ�มะโนครัว และหนังสือสำ�คัญอื่นๆ สำ�หรับคนชาติที่พำ�นักอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นด้วย อาจมีผู้สงสัยอีกว่า กงสุล และผู้แทนทางการทูตต่างกันอย่างไรจึงขอเหมาตอบเสียในคราวเดียวกันนี้ว่า ทูตมีหน้าที่เป็นผู้แทน ของรัฐหนึ่งไปประจำ�อยู่ในอีกรัฐหนึ่ง แต่กงสุลนั้นไม่มีหน้าที่เป็นผู้แทนของรัฐ หน้าที่ของกงสุลคือคุ้มครองผลประโยชน์ของเอกชน ชาติของตนในต่างประเทศ และมีหน้าที่เกี่ยวกับการค้าเป็นสำ�คัญ อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันต่างๆ กงสุลไม่ได้รับในลักษณะเดียวกันกับ ทูต คือไม่มีระเบียบประเพณีหรือกฎหมายระหว่างประเทศกำ�หนดไว้เป็นหลักการทั่วไป แต่ต้องมี อนุสัญญา กำ�หนดขึ้นเป็นพิเศษเป็นประเทศๆ ไป โดยปกติกงสุลได้รับเอกสิทธิ์เฉพาะบางอย่างเท่าที่ เกีย่ วข้องกับหน้าทีร่ าชการของตน กับได้รบั ความคุม้ กันเกีย่ วกับบรรดาเอกสารราชการของกงสุล และ สถานกงสุลก็ไม่ได้รับความคุ้มกันเช่นสถานทูต เป็นต้น กงสุลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กงสุลอาชีพ และกงสุลกิตติมศักดิท์ งั้ ยังมีหลายชัน้ คือ กงสุล ใหญ่ กงสุล กงสุลรอง และตัวแทนกงสุล

Photo Release

เหมราชฯ ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดซ้อมแผนฉุกเฉินระดับจังหวัด ปี 54 บมจ.บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) ร่วมกับ จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำ�บล ปลวกแดง และหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐและ เอกชน จั ด ฝึ ก ซ้ อ มแผนการป้ อ งกั น และบรรเทา สาธารณภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมีวัตถุอันตราย ระดับจังหวัด ประจำ�ปี 54 ณ บริษัท ซาบิก อินโนเวทีฟ พลาสติ ก ส์ (ประเทศไทย) จำ � กั ด ในนิ ค ม อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยมีนาย สุนทร คงสุนทรกิจกุล (แถวหลัง ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ HEMRAJ และ นายจำ�รัส เณรทอง (แถวหลัง ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนิคม อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ถ่ายภาพร่วมกับ กลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

PZ950 สุดยอดพลาสม่าทีวีจาก LG

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ นำ�เสนอสุดยอด พลาสม่าทีวี นวัตกรรม ล่าสุด PZ950 ที่มาพร้อมนวัตกรรมใหม่ Photo Mode ฟังก์ชั่นที่จะช่วย ให้ทีวีสามารถแสดงผลภาพถ่ายและมัลติมีเดียประเภทต่างๆ บนหน้าจอ โดยยังคงรักษาความคมชัดและรายละเอียดของไฟล์ต้นฉบับไว้ได้อย่าง สมบูรณ์ สามารถแสดงสีสันได้ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับถึง 97% ค่าความ อิ่มตัวของสี 96% และความลึกของมิติภาพ 98% นอกจากนี้ยังสามารถ ปรับแต่งภาพเพื่อความสนุกสนานและให้ภาพสวยงามตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน เช่น ปรับสีเป็นโมโนโทน ซีเปีย ภาพสีน้ำ�มัน หรือปรับเฉพาะ ขอบภาพให้สีจางได้อีกด้วย PZ950 โดดเด่นด้วยความละเอียดหน้าจอแบบ 3D Full HD 1,920 x 1,080p อัตราคอนทราสต์สูงถึง 5,000,000:1 ค่าความเร็วในการแสดง ภาพเคลื่อนไหวเพียง 0.001 วินาที สามารถแปลงไฟล์ภาพสองมิติเป็นภาพสามมิติและเลือกปรับความลึกของภาพได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ SMART TV เชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ให้ผู้ใช้ได้เพลิดเพลินกับคอนเทนต์ชั้นนำ�ระดับโลก และคอนเทนต์ภาษาไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำ�หรับแอลจีสมาร์ททีวี

มุมประกัน

อาคเนย์ฯ รับรางวัลประกันภัยดีเด่น ประจำ�ปี 53

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลบริษัท ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น ให้กับ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับสูง ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีความสามารถดำ�รงเงินกองทุน ครบถ้วนตามกฎหมาย และโปร่งใส คำ�นึงถึงประโยชน์ของลูกค้าด้วย บริการที่ดี และบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ในงานพิธีมอบรางวัล ประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำ�ปี 53 ที่จัดขึ้นโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล เมื่อ วันที่ 1 ก.ย. 54

ปตท. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ปี 54 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวั ล รั ฐ วิ ส าหกิ จ ยอดเยี่ ย ม ประจำ � ปี 54 แก่ นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) ซึ่งได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในฐานะที่ ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่น และมีมาตรการ ในการดำ�เนินงานครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรางวัลยอดเยี่ยมนี้ ถือเป็นสุดยอด ของรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น นอกจากนี้ ปตท.ยังได้รับรางวัลนวัตกรรมดี เด่น และรางวัลผู้นำ�องค์กรดีเด่นตลอด 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552 - 2553) ในปีนี้นายประเสริฐฯ จึงได้รับเกียรตินำ�ชื่อขึ้นบันทึกไว้ใน Hall Of Fame เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554

IR Society

จิตรลดา จริยวิทยานนท์ เผยกลยุทธ์งานนักลงทุนสัมพันธ์

L&E ...

ต้องคิดบวก ผู้ที่ทำ�งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ต้องเป็นคนที่คิดบวก เพราะอาจจะ ต้องเจอกับสถานการณ์ที่หลากหลาย อย่างนักลงทุนเองก็มีหลากหลายอาชีพ ทำ �ให้ มี ค วามคิ ด ที่ ห ลากหลาย การทำ � งานด้ า นนี้ จึ ง จำ � เป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะ หลายด้าน ก็อยากจะให้ลองดูวา่ ตัวเองขาดทักษะด้านใด และหมัน่ ไปเพิม่ พูน ความรู้ที่ตนเองยังขาดอยู่

ตอนที่2 นิยามของนักลงทุนสัมพันธ์คือภาพลักษณ์และความประทับใจ ช่วงแรกยอมรับว่าไม่รู้ว่าคำ�ว่านักลงทุนสัมพันธ์หมายถึง อะไร แต่พอได้เข้ามาทำ�หน้าที่ตรงนี้ก็ทำ�ให้เข้าใจว่าจริงแล้วนิยาม ของนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ คื อ บุ ค คลที่ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก ร ทั้ ง ยั ง เป็ น ผู้ ที่ ส ร้ า งภาพลั ก ษณ์ และความประทับใจ ที่จะสะท้อนให้เห็นว่านี่แหล่ะคือ บริษัท-ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์-จำ�กัด-มหาชน รับมือมรสุมข่าว หากมีข่าวที่ไม่ดีเข้ามา บริษัทฯ จะไม่ปิดบังข่าวสารต่อ นักลงทุน บริษทั ฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูล แต่ทงั้ นีจ้ ะใช้วธิ ที ไี่ ม่สร้าง ความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุน โดยอาจะกลั่นกรองข่าวต่างๆ ว่ามันมีผลดีและผลเสียกับบริษัทฯ อย่างไร และประชาสัมพันธ์ให้ นักลงทุนทราบตามความเป็นจริง ทัง้ นีป้ ญั หาทุกอย่างจะต้องได้รบั การแก้ไขอยู่แล้ว

......อ่านต่อฉบับหน้า....

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ มีโอกาสแกว่งตัวลง นักลงทุนยังกังวลกับ ปัจจัยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อาจเข้าสู่ภาวะ ถดถอย ขณะทีด่ ชั นีดาวโจนส์ ปิดทำ�การ 1 วัน และหุ้นมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่หลายบริษัทฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งอาจมีผลกดดันดัชนี ตลาดหุ้นไทย ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องติดคือการ ประกาศแผนการสร้างงานใหม่ของโอบามาใน สัปดาห์นี้ เพื่อช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของ ตลาดฯ และติดตามการประชุมของธนาคาร กลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 20 - 21 ก.ย.นี้ กลยุ ท ธ์ แ นะนำ � เก็ ง กำ � ไรไม่ เ กิ น 50% ของพอร์ต ประเมินแนวรับอยู่ที่ 1,030 จุด และแนวต้าน 1,055 - 1,059 จุด

หน้า 13

แนวโน้ ม ตลาดหุ้ นไทยวั น นี้ ดั ช นี ฯ ยังอ่อนตัวตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยมีแนวรับ 1,033 จุด และ 1,030 จุด ส่วนแนวต้าน 1,060 จุด และ 1,077 จุด โดยวานนีห้ นุ้ ไทยปรับลดลงแรง และปริมาณการ ซื้อขายลดลงตามตลาดหุ้นทั่วโลก หลังตัวเลข จ้างงานนอกเกษตรของสหรัฐฯ ออกมาแย่ กว่าคาด โดยแม้มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสารเข้ามา แต่แรงขายหนุ้ กลุม่ พลังงานไม่ได้ชว่ ยพยุงดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้น

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 6 กันย�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 กันย�ยน 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,515.15 7.02% 2,969.33 13.75% 4,048.92 18.75% 13,056.24 60.47%

2,948.08 13.66% 3,153.69 14.61% 5,980.08 27.70% 9,507.80 44.04%

-1,432.93 -184.36 -1,931.16 3,548.44

Last Update

05/09/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,049.23 729.69 1,591.32 297.25

Chg

%Chg

-15.95 -12.61 -26.56 -0.93 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

05/09/2011

-1.5 -1.7 -1.64 -0.31 21,589.65 692.21

17:01:47

AGRO

D ecline 63%

0

-0.4

A dv ance 18% No C hange 19%

-0.46

-0.5

TECH

-1

CONSUMP -1.28

-1.5 -2

-1.14

SERVICE

D ecline 44%

No C hange 27%

FINCIAL

-2.5

-1.9 A dv ance 29%

-1.75

-2.3 -1.18

RESOURC

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 6 กันย�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 กันยย�ยน 2554

PTT

( Day )

: PTT 3,500,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 324.00 Chg -4.00  %Chg -1.22  Open 325.00  High 326.00  Low 322.00  Prev 328.00  Avg 323.89  AccVol 5,998,700  AccVal(K฿) 1,942,936  1.23  %Fluct P/E 8.38  P/BV 1.76  DPS(Baht) 6.00  Yield(%) 3.11  EPS(Baht) 38.68  MktCap(Mil.) 924,820  Broker Target Update KS 439.00 31/8/2011 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็442.00 นต์การเปลีย่ 31/8/2011 นแปลง CGS ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 30/8/2011 ค่าการ KTZ ม่ ขึน้ มากที 337.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 326.00

Price

325.00

324.00

323.00

322.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 6 กันย�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 กันยย�ยน 2554

EVER

( Day )

Price & Fundamental Symbol EVER

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

1.35 0.10  8.00  1.25  1.37  1.25  1.25  1.31  72,787,800  95,628  9.16 

2.93 1.44  N/A  N/A  0.46  413  Target Update No Comment

Volume Analysis

: EVER

18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000

Vol.

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 1.37

1.36

1.35

1.34

1.33

Price

1.32

1.31

1.30

1.29

1.28

1.27

1.26

1.25

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 6 กันย�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 กันย�ยน 2554

QTC

( Day )

Price & Fundamental Symbol QTC

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: QTC

8,000,000 7,000,000

3.38 0.30  9.74  3.10  3.44  3.10  3.08  3.34  44,090,600  147,081  10.18 

24.14 N/A  N/A  N/A  0.14  676 Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

ATO/C Volume 3.44

3.42

3.40

3.38

3.36

3.34

3.32

Price

3.30

3.28

3.26

3.24

3.22

3.20

3.18

3.16

3.14

3.12

3.10

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 687 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554

คำ�คมการลงทุน

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

“ซื้อถัวคือชีวิต ซื้อแล้วติดคือกำ�ลังใจ” Anonymous

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 06 ก.ย. 2554  
Investor_station 06 ก.ย. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement