Page 1

Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

5 5 6 7 9

News Station

ชาวอเมริกนั ยืน่ ลมละลายสูงสุดรอบเกือบ 4 ป TIES หวังผลงานปนเี้ จงกวาปกอ น ECL มีแนวตาน 0.70 บาท ขุนคลังหนุนบาทออนฟนสงออก-ศก.ปท.

Dynamic Station ลุน PTT อวดQ2/52กำไรงาม แจกปนผล 3 บ.

PSLปนผลระหวางกาลรอบ2 ที่ 40สต.

เห็นภาพครึ่งปหลังคาระวางสดใส

บอรด PSL อนุมัติปนผลระหวางกาลครั้งที่ 2 งวดป 52 อัตราหุนละ 0.40 บาท จาย 2 ก.ย. สวนแนวโนมคาระวางเรือปนี้ยังคงมองไวที่ 14,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอวัน ตอลำ เชื่อครึ่งปหลังดีขึ้นหลังจากไตรมาส 2 ที่ผานมายอหยอนจากประมาณการไป เล็กนอย อีกทั้งเตรียมขายเรืออีก 9 ลำใน 12 เดือนจากนี้ จากครึ่งปแรกขายไปแลว ต‡อหนˆา 3 16 ลำ พรอมเตรียมเงิน 500 -550 ลานเหรียญซื้อเรือมือสองทดแทน

10

เที่ยววัด

12

Professional Station

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล คาด NAV ของ SPF สิ้นปอยูที่ 11.20 บ.

หายไปใหสงสัยเลนๆ ขึน้

SEAFCOลั่ น Q2/52 พลิ ก กำไรแน

พนภาระตั้งสำรอง/หวังกวาดงานเพิ่มพันล.

SEAFCO มั่นใจ Q2/52 พลิกมีกำไรแนนอน จาก Q1/52 ขาดทุน 11 ลานบาท ระบุภาระตั้งสำรองทั้งหมดจบไปตั้งแตตนปแลว ดานรายไดทั้งป ประเมินถึง 1,600 ลานบาทตามเปา หลังครึ่งปแรกเก็บไปไดแลว 800 ลานบาท ส ว นงานในมื อ ป จ จุ บั น อยู ที่ 2,000 ล า นบาท ขณะที่ ค รึ่ ง ป ห ลั ง มี แ ผนเข า ประมูลงานใหมเกือบ 1,000 ลานบาท สวนงานเสาเข็มรถไฟฟาสายสีมวง สัญญา 1-2 ไดเริ่มเขาไปเจรจาแลว ต‡อหนˆา 3

ลุนกำไร CPF สรางสถิติสูงสุด

ชี้ชองเก็บหุน 2 เดือน รับปนผล 4.8%

เเกะรอยเสือ ตอนพิเศษ ต‡อหนˆา 11

โบรกเกอร แนะซื้อ CPF ใหเปาหมาย 6.20 บาท คาดงบไตรมาส2/52 ที่ น า จะออกมาวั น ศุ ก ร จ ะโชว ก ำไรปกติ สู ง สุ ด สร า งสถิ ติ ใ หม ที่ 3 พั น ล า นบาท โต 278% จากชวงเดียวกันปกอน และหากเทียบกับไตรมาสแรกก็ยังโตถึง 307% พร อ มมองตั ว เลขกำไรจะเด น ต อ เนื่ อ งไปจนงวดไตรมาส3/52 ด ว ย ชี้ ร าคาบน กระดานยังแสนถูกเก็บตอนนี้รอแค 2 เดือนหวังปนผลไดถึง 4.8% ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

หน้า 2

พบกันอีกครั้ง กับ สัมมนาพิเศษ ชุมนุมปราชญ์หุ้น ครั้งที่ 2

ตอน “พัฒนาอสังหาริมทรัพย์... กลุ่มไหน หุ้นไหน มาชิล..ชิล” ฟรี !!!!!

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการร่วมลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ อาคารทิปโก้ ชั้น 5 (ถนนพระราม6) เพียงคุณตอบคำถามว่า งานสัมมนาพิเศษ ชุมนุมปราชญ์หุ้น เราจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ ? ถ้าทราบแล้วรีบส่งคำตอบกลับมาที่ Investor_station@efinancethai.com ด่วน...รับจำนวนจำกัด อีกแล้วนะคะ

อยากรู้...สร้างบ้านเพื่อขาย... อยากรู้กลุ่มก่อสร้าง หรืออยากรู้การบริหารจัดการ เรามีคำตอบให้ภายในงาน

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วิทยากรโดย

คุณสุกิจ อุดมศิริกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.


News Station

Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552 PSLปนผล (ตอจากหนา 1) ดำเนินการอยูนั้นจะเริ่มชาลงเปนผล โดยเชื่อวาคาใชจายในการ นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม มาจากการแข็ ง แกร ง ของตลาดค า เดิ น เรื อ ต อ วั น ต อ ลำของป นี้ อ ยู ที่ กรรมการผู จั ด การ บมจ. พรี เ ชี ย ส ระวางเรือในไตรมาส 2/2552 ที่เรือ ประมาณ 4,850 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ชิ พ ป ง (PSL) เป ด เผยว า คาดค า จำนวน 60 ลำ ได ถู ก ปลดระวาง ลดลงภายหลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ฯ ได ระวางเรือปนี้นาจะเคลื่อนไหวเปนไป ขณะที่มีเรือใหมเขามาเพียง 28 ลำ ทยอยขายเรื อ ทั้ ง หมด 25 ลำตาม ตามเป า หมายที่ ว างไว ที่ 14,000 ส ง ผลให ก องเรื อ ลดลงจาก 3,142 แผน จากในไตรมาส 2/2552 ที่ มี เหรียญสหรัฐฯ ตอวันตอลำ แมวาใน ลำ เปน 3,100 ลำ ณ สิ้นไตรมาส คาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลำ ไตรมาส 2/2552 คาระวางเรือจะอยู 2 /2552 ของกองเรือโลกในประเภท อยูที่ 4,990 เหรียญสหรัฐ ที่ 13,320 เหรียญสหรัฐฯ ตอวันตอ เรือเดียวกัน ทำใหบริษัทฯ คาดวา ขณะที่ นายคูชรู คาลี วาเดีย ลำ เพราะตัวเลขคาระวางในไตรมาส กองเรือโลกในกลุมเดียวกับบริษัทฯ กรรมการ PSL เป ด เผยมติ ค ณะ 2 ก็ถือวาใกลเคียงกับเปาหมายคา จะลดลง 5-7% ตอป ซึ่งจะเปนขาวดี กรรมการบริษัทวา ไดอนุมัติใหจาย เฉลี่ยทั้งป ที่ทำใหอุปทานและอุปสงสปรับตัว เงิ น ป น ผลระหว า งกาล ครั้ ง ที่ 2 ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ทำสั ญ ญา เขากัน สำหรับป 2552 จากกำไรสะสม ณ เช า ระยะยาวและสั ญ ญาเช า ระยะ สั้น ณ 30 มิ.ย. 2552 อยูที่ 78% ของกำลั ง การขนส ง ป จ จุ บั น ซึ่ ง ป 2552 มี อั ต ราเฉลี่ ย อยู ที่ 14,543 เหรี ย ญสหรั ฐ ต อ วั น ต อ ลำ และ มี จำนวนวันเดินเรือรวม 12,292 วัน âÍ¡ÒʾÔàÈÉÊØ´àÁ×èÍແ´ºÑÞªÕãËÁ‹¡Ñº¡ÔÁàÍ秵Ñé§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅЫ×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ´ŒÇÂâ»á¡ÃÁ ขณะที่ มี จ ำนวนวั น ที่ ท ำสั ญ ญาให Streaming & One Click ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! ÊÐÊÁÂÍ´«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ÃÇÁ 3 à´×͹ àÃÔÁè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á - 30 µØÅÒ¤Á 52 ÃѺ·Ñ¹·Õ Gift voucher เชาเรือไปแลว 9,638 วัน อยางไรก็ดีบริษัทฯเตรียมที่ ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· จะขายเรืออีก 9 ลำ ภายใน 12 เดือน ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 - 4.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 500 ºÒ· ตอจากนี้ หลังจากครึ่งปแรกขายเรือ เก า ไปแล ว จำนวน 16 ลำ และได พิ เ ศษ ! Man of the Month ทำการสงมอบเรือใหกับผูซื้อไปแลว ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด 15 ลำ โดยสงมอบ 13 ลำ กอนสิ้น ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 ไตรมาส 2 และอี ก 1 ลำ ส ง มอบ รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล เดือนก.ค. ที่ผานมา สวนที่ยังเหลือ พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ อีก 1 ลำ คาดวาจะสงมอบไดกอน สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล สิ้นเดือนส.ค.นี้ ซึ่งเปนไปตามแผน ของบริษัทฯ ที่ตองการจะปลดระวาง เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพย์สะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค. เรือเการวมทั้งสิ้น 25 ลำ จากตนปมี ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุ้น เรือทั้งหมดจำนวน 44 ลำ รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล “เมื่อราคาเรือมือสองลดลง มาอยูที่ในราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผูโชคดีทางเว็ปไซตและอีเมล ประกาศรางวัล : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน ก็ จ ะเริ่ ม ซื้ อ เรื อ มื อ สองที่ จ ะเข า มา พิSETธีมอบรางวั in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th ทดแทนเรือเกาที่ไดขายไปทั้ง 25 ลำ หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050 ที่จะทยอยขายออกไปอีก เราเองก็มี เงิน 500-550 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไว เรียบรอยแลวในไตรมาสแรกของป เตรี ย มพร อ มที่ จ ะซื้ อ เรื อ เข า มา SEAFCOลั่น (ตอจากหนา 1) ทดแทน และยังมีกระแสเงินสดจาก นายณรงค ทั ศ นนิ พั น ธ ที่ และในขณะนี้ ไ ด เ ก็ บ หนี้ ที่ ตั้ ง การขายเรื อ อี ก ซึ่ ง ตามตั ว เลขของ กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ซีฟโก สำรองไวกลับเขามาเปนรายไดแลว Lioyds Marine Intelligence Unit ชี้ (SEAFCO) เปดเผยวา แนวโนมผล จำนวนมาก พรอมกันนี้ยังมีหนี้ที่ วา 80% ของเรือที่วางงานมีอายุ 20 ประกอบการในไตรมาส 2/2552 มี อยูระหวางติดตามเก็บเพิ่มเติมอีก ป หรือมากกวานั้น ซึ่งผูเชาเรือเลือก โอกาสพลิกเปนกำไรจากไตรมาส ราว 30 ลานบาทดวย “ไตรมาส 2, 3, 4 ของปนี้ ที่จะเชาเรือที่ใหมกวา ซึ่งหมายถึง 2/2551 ที่ ข าดทุ น 11 ล า นบาท สั ญ ญาณร า ยของเรื อ อายุ ม ากใน เนื่ อ งจากในไตรมาสดั ง กล า ว คงไม ต อ งตั้ ง สำรองแล ว เพราะที่ กองเรือโลก” นายคาลิด กลาว บริษัทฯ ไมตองตั้งสำรองหนี้สงสัย ผานมาตั้งสำรองไปเรียบรอยแลว ทั้งนี้ การปลดระวางเรือที่ จะสู ญ หลั ง ได ตั้ ง สำรองไป และมีหนี้ที่ตั้งสำรองไวกอนหนานั้น

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

หน้า 3

วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่จำนวน 0.40 บาทต อ หุ น รวมเป น เงิ น ประมาณ 415.81 ลานบาท ใหแกผู ถือหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้ ง นี้ เงิ น ป น ผลครั้ ง ที่ 2 สำหรับป 2552 ดังกลาวขางตน แบง ออกเป น จำนวน 0.24 ต อ หุ น มา จากเงิ น ป น ผลที่ บ ริ ษั ท ฯ รั บ จาก บริ ษั ท ย อ ยซึ่ ง ได ช ำระภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลในอั ต ราร อ ยละ 30 ของ กำไรสุ ท ธิ ไ ปแล ว ดั ง นั้ น ผู ถื อ หุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดาสามารถ เครดิ ต ภาษี เ งิ น ป น ผลได เ ท า กั บ เงิ น ป น ผล คู ณ ด ว ยสามส ว นเจ็ ด ตามมาตรา 47 ทวิ แห ง ประมวล รัษฎากรและเงินปนผล ในสวนที่เหลืออีกจำนวน 0.16 ต อ หุ น มาจากเงิ น ป น ผลที่ บริ ษั ท ฯรั บ จากบริ ษั ท ย อ ยซึ่ ง ได รั บ ยกเว น ไม ต อ ง ชำระภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล ดั ง นั้ น ผู ถื อ หุ น ประเภท บุ ค คลธรรมดาไม ส ามารถเครดิ ต ภาษีเงินไดสำหรับเงินปนผลสวนที่ เหลือนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯยังได อนุ มั ติ ใ ห วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2552 เป น วั น ให สิ ท ธิ ผู ถื อ หุ น (Record Date) ในการรับเงินปนผลและวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เปนวันปดสมุด ทะเบียนหุน เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือ หุน ตามมาตรา 225 แหงพระราช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ท รั พ ย แ ล ะ ตลาดหลั ก ทรั พ ย โดยกำหนดจ า ย เงินปนผลในวันที่ 2 กันยายน 2552 อนึ่ง PSLประกาศงบ Q2/52 กำไรสุทธิ 1,084.21 ลานบาท สวน งวด 6 เดือน มีกำไรสุทธิ 1,927.30 ลานบาท ทยอยเขามาเปนรายได แตเขาอาจ จะใช คื น ในรู ป ของที่ ดิ น บ า งเราก็ ตองเอาไวกอน เพราะไมรูวาตอไป เขาจะเปนอยางไร อะไรเราก็ตอง เอาไวกอน สวนรายไดปนี้คาดวา นาจะไดตามเปาที่ 1,600 ลานบาท ครึ่งปหลังทำอีก 800 ลานบาทนา จะได” นายณรงค กลาว ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

SEAFCOลั่น (ตอจากหนา 3)

ทั้ ง นี้ ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี มูลคางานในมือ (Backlog) 2,000 ลานบาท ขณะที่ครึ่งปหลังมีแผน เข า ประมู ล งานใหม เ กื อ บ 1,000 ลานบาท เนนงานดานโยธา สวน งานเสาเข็ ม รถไฟฟ า สายสี ม ว ง สัญญา 1-2 ไดเริ่มเขาไปเจรจาแลว ซึ่งยังไมสามารถระบุไดวาจะไดรับ งานดังกลาวหรือไม เนื่องจากมีผู

ยื่นประมูลหลายรายและตองขึ้นอยู กับเงื่อนไขของผูที่ประมูลงานรถไฟ ฟาสายดังกลาวประกอบดวย แต หากได รั บ งานดั ง กล า วคงส ง ผล บวกต อ Backlog ในป 2553 สำหรับงานในชวงนเอกชนยอมรับ วา ผลภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำ ใหผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ชะลอการทำ โครงการใหม และสง ผลใหงานเสาเข็มเจาะลดลงมาก

News Station

หน้า 4

หลักทรัพยธนชาต

Thanachart Seaurities

www.TNSitrade.com บริการซื้อขายหลักทรัพยและ ตราสารอนุพันธผานระบบอินเทอรเน็ต สนใจการลงทุนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...

Internet Hotline : 0-2217-8900 ลุนกำไร CPF

(ตอจากหนา 1)

บทวิ เ คราะห บ ล.ธนชาต ระบุวา มีมุมมองเปนบวกตอ บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร (CPF) โดย แนะนำซื้อ มีราคาเปาหมายที่ 6.20 บาท ทั้ ง นี้ แ นวโน ม กำไรในป นี้ ของ CPF นั บ ได ว า เป น ครั้ ง แรก ตั้งแตป 2005 ที่ธุรกิจทั้งหมดของบ ริษัทฯ มีกำไร แตผลการดำเนินงาน งวด 2Q09 ซึ่งจะประกาศออกมา ในวั น ศุ ก ร นี้ ยั ง น า จะออกมา แข็ ง แกร ง กว า ที่ ค าดไว ก อ นหน า อยางมาก ป จ จุ บั น เราคาดว า กำไร ปกติ ข อง CPF จะทำสถิ ติ สู ง สุ ด ใหมที่ 3 พันลานบาท เพิ่มขึ้นอยาง

ราว 278%y-y และ 307%q-q โดย มี ป จ จั ย หลั ก ผลั ก ดั น คื อ การส ง ออกที่ แ ข็ ง แกร ง และอั ต รากำไรที่ ขยายตัวขึ้นอยางดีเยี่ยม ซึ่งนาจะ ทำใหกำไรในชวง 1H09Eมีจำนวน 3.8 พันลบ. เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เทาเมื่อ เทียบ y-y สมมติใหอัตราการจาย ป น ผลขั้ น ต่ ำ อยู ที่ ร ะดั บ 50% เงินปนผลจายระหวางกาลอยางต่ำ จะอยู ที่ 0.25 บาท/หุ น คิ ด เป น 4.8% yield สำหรับการถือหุนเพียง 2 เดือนเทานั้น ขณะที่ ท าง CPF เองให ขอมูลวา แนวโนมการดำเนินงาน ในช ว งต น ไตรมาสสามจนถึ ง ป จ จุ บั น ยั ง คงแข็ ง แกร ง โดย

ใหการลงทุนเปนเรื่องงาย สะดวก ปลอดภัย ทันกับความตองการของคุณ ตลอด 24 ชม. ไตรมาส 3 เปนชวงที่มีการสงออก ในระดับสูง ขณะที่ราคาไก และหมู ที่ลดลงจะไมสงผลกระทบตออัตรา กำไรของเนื้อสัตวมากนัก เนื่องจาก ราคาขาวโพดลดลง สำหรับธุรกิจ ในตางประเทศ ปจจุบันยังคงเกิด ภาวะขาดแคลนอุปทาน เนื่องจาก ไกเติบโตชาลงจากผลกระทบของ คลื่นความรอน แตผูผลิตรายใหญ ยังคงชะลอแผนการขยายกำลังการ ผลิตตอไป ดังนั้นจึงสงผลใหบริษัท ยอยที่ตุรกีของ CPF ยังคงสามารถ

สรางกำไรใหแกกลุมได ทว า จากการที่ CPALL สรางกำไรใหบริษัทฯ นอยลง และมี ภาระดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้นจากการ เขาซื้อกิจการ ฝายวิเคราะหจึงคาด ว า กำไรปกติ ข อง CPF จะมี อ ยู ที่ 2.4 พั น ล า นบาท ลดลงจากช ว ง 2Q09 แตเพิ่มขึ้นแข็งแกรง 44%y-y ข ณ ะ ที่ ร า ค า หุ น บ น กระดานมองว า ยั ง คงมี มู ล ค า ถู ก ดวยซื้อขายที่ระดับ low-end ของ P/E band และต่ำกวา BV ของบริ ษั ท ฯ กำไรช ว ง 2Q-3Q09 ที่ แข็ ง แกร ง น า จะกระตุ น ให ต ลาด ปรับเพิ่มประมาณการกำไร ซึ่งเปน เสมือนปจจัยที่ดีที่ชวยผลักดันราคา หุนได จากราคาเปาหมายที่ 6.20 บาท/หุน ขณะที่ให Div.yield สูงถึง 7.6%


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

News Station

หน้า 5

ฮอนดาเล็งเพิ่มการผลิตรถยนต ฮารเวสทฟนดเชื่อตลาดหุนจีน ไมเกิดฟองสบู 90,000 คัน ชาวอเมริกันยื่นลมละลายสูงสุด รอบเกือบ 4 ป

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า สถาบั น ข อ มู ล การล ม ละลายแห ง ชาติ ส หรั ฐ ฯ เป ด เผยว า จำนวนชาวอเมริ กั น ที่ ยื่ น ขอเข า สู กระบวนการล ม ละลายในสหรั ฐ ฯเดื อ น กรกฎาคมเพิ่ ม ขึ้ น มาอยู ที่ ร ะดั บ สู ง สุ ด นั บ แต เดือนตุลาคมป 2005 โดยสถาบันฯเปดเผยวา จำนวนชาว อเมริ กั น ที่ ยื่ น เข า สู ก ระบวนการล ม ละลายใน สหรัฐฯเดือนที่ผานมามีสูงกวา 126,000 ราย หรือ เพิ่มขึ้น 8.7% จากเดือนมิถุนายน และ เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน ‘จำนวนการล ม ละลายของผู บ ริ โ ภค ชาวอเมริกันดังกลาวสะทอนถึงวิกฤตการเงินที่ ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ภ า ค ค รั ว เ รื อ น ส ห รั ฐ ฯ ’ นายซามูเอล เจอรดาโนผูอำนวยการสถาบันฯ กลาว

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ฮอนดามอเตอร คายรถยนตรายใหญอันดับ 2 ของญี่ ปุ น เตรี ย มเพิ่ ม การผลิ ต รถยนต เ พื่ อ รองรั บ ความต อ งการที่ ข ยายตั ว ในตลาดเกิ ด ใหม โดยนายโยอิชิ โฮโจประธานเจาหนาที่ บริหารฝายการเงินของฮอนดากลาววา บริษัท จะเพิ่มการผลิตรถยนต 90,000 คันในปนี้เพื่อ สนองความตองการที่เพิ่มขึ้นในจีน ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และบราซิล ขณะเดียวกันฮอนดาไดเพิ่มประมาณ การยอดขายรถยนตทั่วโลกในเดือนกรกฎาคม จาก 3.21 ลานคันมาอยูที่ 3.295 ลานคัน ทั้ ง นี้ ฮอนด า คาดว า กำไรสุ ท ธิ ใ นป บัญชี 2010 สิ้นสุดเดือนมีนาคมปหนาจะอยูที่ 55 พันลานเยน (577 ลานดอลลาร) เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ประมาณการไวที่ 40 พันลานเยน

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ฮารเวสทฟนดแมเนจเมนท คาดตลาดหุนจีนจะ ไมเผชิญภาวะฟองสบู เนื่องจากเศรษฐกิจขยาย ตัวในอัตราที่สูง ขณะที่ผลการดำเนินงานบริษัท จดทะเบียนมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง ‘ผมไมคิดวาจะเกิดฟองสบูที่ตลาดหุน จี น ประเด็ น การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ และผล ประกอบการเปนปจจัยบวกที่ดีสุดของตลาดหุน จีนและสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน ทั่วโลก’ นายเฉิน หลี่นักกลยุทธที่ฮารเวสทกลาว โดยภาวะเศรฐกิจมหภาคของจีนอยูใน ช ว งขยายตั ว อย า งเนื่ อ ง ดั ง จะเห็ น ได จ าก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม ซึ่ง เพิ่มขึ้นเปนเดือนที่ 5 ติดตอกัน ‘เรายั ง คงมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต อ แนวโน ม ตลาดหุนจีน’ นายเฉิน กลาว ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮคอมโพสิตตลาดหุน จีนขณะนี้มีคา PE อยูที่ 38 เทา สูงกวา 2 เทา ของคา PE เฉลี่ยตลาดหุนตลาดเกิดใหม

TIES หวังผลงานปนี้เจงกวาปกอน ตุน Backlog ในมือกวา 700-800 ลบ.หนุน

ผูบริหาร TIES หวังผลงานปนี้เจงกว่าปก่อน หลังตุน Backlog ในมือ กว่า 700-800 ลบ.หนุน ขณะที่จ่อประมูลงานใหม่อีก 800-900 ลบ. คาดรูผล ก.ย.นี้ ส่วน “ธาดา จีรัญพงษ” ทิ้งหุนเกลี้ยงพอรตไม่มีอะไรในกอไผ่ แค่มั่นใจ บริษัทเดินหนาเองไดไม่จำเปนตองพยุงต่อไป นายอั ศ วิ น ชิ น กำธรวงศ ประธาน กรรมการ บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิ ศ วกรรม (TIES) เป ด เผยว า แนวโน ม ผล ประกอบการในปนี้คาดวาจะดีขึ้นกวาปกอน ที่มีรายไดอยูที่ 1,300 ลานบาท และขาดทุน 58 ลานบาท เนื่องจากขณะนี้มีเงินจากการ

เพิ่มทุนขายใหกับ PP เขามาชวยเสริมสภาพ คล อ งและอี ก ส ว นจากเงิ น กู รวมทั้ ง มี อี ก หลายงานที่ อ ยู ร ะหว า งยื่ น ประมู ล ขณะที่ backlog ในมือมีอยูราว 700-800 ลานบาท คงทยอยรับรูรายไดเขามาอยางตอเนื่อง นายธีรพล เต็มสุข กรรมการบริหาร TIES เป ด เผยว า เตรี ย มเข า ร ว มประมู ล โครงการใหญ ซึ่งเปนโครงการกอสรางโรง พยาบาล มู ล ค า ประมาณ 800-900 ล า น บาท ระยะเวลากอสราง 2 ป โดยโครงการ ดังกลาวจะเริ่มเปดประมูลในชวงกลางเดือน สิงหาคม 2552 และคาดวาจะทราบผลการ ประมู ล ในช ว งปลายเดื อ นกั น ยายน 2552

หากได รั บ งานดั ง กล า วคงส ง บวกต อ ผล ประกอบการในอนาคตใหเติบโตในทิศทางที่ ดี สวนกรณีที่นายธาดา จีรัญพงษ ซึ่ง เปนผูถือหุนรายใหญสุดของบริษัทฯ ไดขาย หุน TIES หมดเกลี้ยงพอรตนั้นขณะนี้ยังไม ไดพูดคุยกับนายธาดา แตการขายหุนของ บุ ค คลดั ง กล า วคงเป น ผลจากที่ น ายธาดา เห็ น ว า บริ ษั ท ฯสามารถที่ จ ะพยุ ง ตั ว เองให ดำเนินธุรกิจตอไปไดแลว จึงตัดสินใจขาย หุ น TIES ออกไปทั้ ง หมด เพื่ อ ให บ ริ ษั ท ฯ ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ไปตามปกติ ไ ม ไ ด มี นั ย สำคั ญ ใดๆ


News Station

Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

หน้า 6

ECL มีแนวตาน 0.70 บาท

วานนนี้ราคาหุน ECL นับวาบวกไดโดดเดนเปดสวยงามเสน กราฟมีชองวางพอประมาณจากราคาปดวันกอนหนาโดยราคาปดวัน อังคารอยูที่ 0.56 บาท สวนราคาเปดวานนี้อยูที่ 0.64 บาท ซึ่งในระหวาง วันทำการหุนบวกไดอยางเดนชัดในขณะที่มีขาววา กิจการกำลังจะถูก เทคโอเวอรเผยแพรออกมา ซึ่งชื่อผูจะเขามาซื้อกิจการคือ D1 ทั้งนี้ไมวาในที่สุดขาวจะจริงหรือเท็จ (แตใครๆ ก็มองวาเรื่องนี้ คอนขางมีมูล) สำหรับราคาหุนบนกระดานกลับตอบรับไปเยอะแลว วานนี้ทำจุดสูงสุดที่ 0.67 บาท กอนจะยอปดที่ 0.60 บาท บวก 0.60 บาท หรือ 0.04 บาท หรือ 7.14% มูลคาซื้อขาย 64.10 ลานบาท อยางไรก็ตาม ราคาหุนที่ไตระดับสูงในรอบนานนับปนี้ ยังนา สงสัยอยูวา จะไปไดอีกไกลแคไหน เพราะไมแนวา หากขาวมีคำยืนยัน หรือปฏิเสธอยางชัดเจนจากบริษัทแลว ก็อาจมีการขายทำกำไรเกิดขึ้น ไดทันที ด า นนั ก วิ เ คราะห ท างเทคนิ ค บล.สิ น เอเซี ย เป ด เผยว า สัญญาณทางเทคนิคพบวา หุนมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกได แตแนะนำ ใหลงทุนลักษณะเก็งกำไร ประเมินแนวตาน 0.70 บาท แนวรับ 0.58 บาท

ECL Financial Data

www.tiscoetrade.com งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 971.49 Liabilities 502.28 Equity 469.21 Paid-up Capital 410.00 Revenue 33.04 Net Profit 3.52 EPS(Baht) 0.01 ROA(%) 3.21 ROE(%) 4.95 Net Profit Margin(%) 10.66

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

640.16

-1.07

-0.17

463.97

-0.79

-0.17

987.35

-1.90

-019

184.68

-2.05

-0.10

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

21,532.31 201.54

05/08/09 16:59:59

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

4,134.02

4,796.97

-662.95

(19.20%)

(22.28%)

Foreign

3,707.78

3,086.23

(17.22%)

(14.33%)

13,690.50

13,649.11

(63.58%

(63.39%)

Local Last Update

+621.55

+41.39

05/08/09

¤Ø³

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 04/08/2552 P/E 10.05 P/BV 0.49 Book Value per 1.14 Dvd.Yield(Baht) 10.71 Market Cap 229.60

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 16/03/2552

5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. 2. 3. 4. 5.

นายปรีชา วีระพงษ นายประภากร วีระพงษ นายดนุชา วีระพงษ นายวิทยา ตันตราภรณ นายเกียรติ์ จันทรสวางภูวนะ

67,431,500 (16.45%) 38,316,700 (9.35%) 38,100,000

(9.29%)

26,900,035 (6.56%) 20,440,200

(4.99%)

และแลว..... นักลงทุนตางชาติก็เปนฝายซื้อ ดวยมูลคากวา 6 รอยลานบาท ซึ่งแมจะไมได มากมายอะไรหากเทียบกับตนๆ สัปดาห แตก็นับเปนสัญญาณที่นาอุนใจไดวา โอกาสที่ราคาหุนโดย รวมจะวูบลงหนักๆ คงไมมีอีกแลวในระยะอันใกล (เปลี่ยนอารมณกันสักหนอย) วันนี้ขอเลาความนอกเรื่องการลงทุนบาง เพื่อเปนการเปลี่ยน บรรยากาศ โดยอางอิงถึงขาวหนา 7 ฉบับวันนี้ซึ่งเปนขาวที่อยูลำดับลางสุด บังเอิญไปอานเจอชื่อคนนั่น ก็คือ ‘คุณ พรทิพย จาละ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา’ ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อไดอานชื่อครั้งแรกก็เขาใจ วาเปนการใชคำนำหนาชื่อวา ‘คุณ’ เพื่อใหเกียรติตามปกติ แตพอถามไปถามมากลับไดความรูเพิ่มเติม เพราะคำวา ‘คุณ’ ในที่นี้เปนคำนำหนานามในลักษณะที่เราเรียกใครบางคนวา ‘คุณหญิง’ บุ ค คลที่ จ ะใช ค ำนำหน า นามว า คุ ณ ได จะต อ งเป น สตรี ที่ ยั ง มิ ไ ด ส มรส เมื่ อ ได รั บ พระราชทาน พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา ชั้นที่ 4 (จตุตถจุลจอมเกลา) ขึ้นไป จึงใชคำนำหนานามนี้ได สำหรับคนปกติทั่วไป คำวา ‘คุณ’ ก็ใชไดเหมือนกัน แตความหมายจะตองไมใชคำนำหนาชื่อ โดยอาจเปนการเรียกในลักษณะสรรพนามที่ 3 หรือแทนตัวคนที่กำลังสนทนาอยูกับเรา


News Station

Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

หน้า 7

ธปท.ไฟเขียวผอนเกณฑลุยตปท.หวังบาทออน รัฐเทอีก3แสนลบ.ปลอยกูปชช.-ธุรกิจฟนศก.

นางสุชาดา กิระกุล ผูชวย ผูวาการสายตลาดการเงิน ธนาคาร แหงประเทศไทย(ธปท.) เปดเผยวา ธนาคารไดออกประกาศผอนคลาย เกณฑการลงทุนในหลักทรัพยตาง ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย ใ ห นิ ติ บุ ค ค ล ที่ มี สินทรัพยเกิน 5 พันลานบาท ลงทุน ในต า งประเทศได ไ ม เ กิ น 50 ล า น เหรียญสหรัฐ/ราย โดยคาดหวังให สงผลจิตวิทยา เพื่อไมใหคาเงินแข็ง คามากนัก “ระยะสั้น คือทางจิตวิทยา การผ อ นคลายการป อ งกั น ความ เสี่ ย งมากขึ้ น และการผ อ นคลาย เกณฑไปลงทุนตางประเทศมากขึ้น อาจจะทำใหคาเงินไมแข็งตอไปมาก นัก” นางสุชาดา กลาว ทั้งนี้ ธปท.ไดออกประกาศ ลงวันที่ 4 ส.ค. โดยผอนผันเกณฑ ใหผูลงทุนสถาบันมีความคลองตัว ในการลงทุนและบริหารความเสี่ยง มากขึ้ น โดยการเพิ่ ม ประเภทนั ก ลงทุ น สถาบั น ด ว ยการอนุ ญ าตให นิ ติ บุ ค คลที่ มี สิ น ทรั พ ย ต ามงบดุ ล ตั้งแต 5 พันลานบาท สามารถลงทุน ในตราสารในตางประเทศได พรอม อนุญาตเพิ่มเติมใหผูลงทุนสถาบัน ทำธุ ร กรรมอนุ พั น ธ อ า งอิ ง ตั ว แปร ต า งประเทศ, การให ยื ม หลั ก ทรัพย(SBL), Repo กับคูสัญญาใน ประเทศและบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอก ประเทศ

ขณะที่วันจันทรที่ผานมา นางธาริษา วัฒนเกส ผูวาการ ธปท. กลาววา ธปท.อาจผอนคลายการนำ เงินไปลงทุนในตางประเทศ เพื่อลด แรงกดดันเงินบาทแข็งคาซึ่งเปนผล จากเงิ น ทุ น ไหลเข า และการเกิ น ดุลการคาของไทย

ก า วให ทั น โลกอั น ชาญฉลาดด ว ยคอร ส Training กับ eFinanceThai ที่เปดรับนักลงทุนทุก ทานเขาสู eFin Smart Training Center ดวยการ อบรมโปรแกรมใหมลาสุดกับการใชงานในระบบของ eFinanceThai พรอมกับรูปแบบตัวโปรแกรมใหมที่ ชื่อวา eFin Smart Portal พื้นฐานกลยุทธ และ เทคนิ ค เพิ่ ม เติ ม ที่ เ หมาะกั บ การใช ง านได อ ย า งมี ประสิทธิภาพ กับหลักสูตร

Intro Basic Advance Meeting Workshop strategic คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

กฤษฎีกาฟนธงหวยออนไลนขายไดไมผิดกม.

คุณพรทิพย จาละ เลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา เปดเผยวา ขณะนี้ไดสงหนังสือผลการตีความ ขอกฎหมาย กรณีการออกสลาก เลขท า ย 2 ตั ว 3 ตั ว ด ว ยเครื่ อ ง อั ต โนมั ติ ว า ผิ ด กฎหมายหรื อ ไม กลับไปยังสำนักงานสลากกินแบง รัฐบาลแลวตั้งแตสัปดาหที่ผานมา ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก าได

รายงานขาวจากกระทรวง การคลั ง เป ด เผยว า วั น นี้ คณะ รัฐมนตรี (ครม.) ไดรับทราบตามที่ กระทรวงการคลังเสนอในเรื่องการขับ เคลื่อนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อ ฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ไทย เพื่ อ ให ส ถาบั น การเงินเฉพาะกิจหนาที่เปนกลไกของ

ตี ค วามว า การออกสลากดั ง กล า ว สามารถพิมพจากเครื่องอัตโนมัติได โดยไมผิดขอกฎหมายแตอยางใด ‘เราไดสงหนังสือไปใหกอง สลากในการตีความขอกฎหมายไป ตั้งแตอาทิตยที่แลว ซึ่งมีประมาณ 4-5 เรื่อง ยกตัวอยางเชน กองสลาก สามารถพิ ม พ ส ลากผ า นเครื่ อ ง อัตโนมัติไดโดยไมผิดขอกฎหมาย’

พรทิพย กลาว อยางไรก็ตาม นายสถิตย ลิ่มพงศพันธุ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ สำนั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล กล า วว า แม ว า สำนั ก งานคณะ กรรมการกฤษฎีกาจะมีมติในดาน ของกฎหมายให ส ามารถเดิ น หน า โครงการหวยออนไลน ไ ด แต ยั ง

รั ฐ เพื่ อ ฟ น ฟู แ ละช ว ยเหลื อ กลุ ม ประชาชนและธุ ร กิ จ เป า หมายได อยางมีประสิทธิภาพ โดยใหสถาบัน การเงินเฉพาะกิจปรับเพิ่มเปาหมาย การอนุมัติการปลอยสินเชื่อป 2552 จากเป า หมายเดิ ม ที่ ก ำหนดไว ที่ 625,500 ลานบาท อีก 301,500 ลาน บาท รวมเปน จำนวนทั้งสิ้น 927,000 ลานบาท ประกอบดวย ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร ( ธ ก ส . ) เ ป า อ นุ มั ติ สิ น เ ชื่ อ เ ดิ ม 323,000 ลานบาท เปาสินเชื่อการ อนุมัติเพิ่มเติมเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ 147,000 ล า นบาท ทำให เ ป า การ อนุมัติสินเชื่อใหม เปน 470,000 ลาน บาท ธนาคารออมสิน จาก 162,600 ลานบาท เพิ่มอีก 80,000 ลานบาท เป น 242,600 ล า นบาท ธนาคาร อาคารสงเคราะห (ธอส.) จาก 73,500 ล า นบาท เพิ่ ม อี ก 26,500 ล า นบาท เป น 100,000 ล า นบาท ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (เอสเอ็มอีแบงก) จาก 26,000 ล า นบาท เพิ่ ม อี ก 17,500 ล า นบาท เป น 43,500 ล า นบาท ธนาคารเพื่ อ การส ง ออกและนำเข า (เอ็ ก ซิ ม แบงก ) จาก 19,700 ล า น บาท เพิ่มอีก 17,500 ลานบาท เปน 37,200 ล านบาท ธนาคารอิ ส ลาม แห ง ประเทศไทย (ธสน.) จาก 20,700 ล า นบาท เพิ่ ม อี ก 13,000 ลานบาท เปน 33,700 ลานบาท

ตองรอผลการศึกษาผลกระทบทาง สั ง คม ซึ่ ง ได รั บ มอบหมายให น าย นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะ รั ฐ ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในคณะ กรรมการที่รับผิดชอบ โดยไดมีการ วาจางสวนดุสิตโพลล ใหดำเนินการ ทั้ ง นี้ ค าดว า จะสามารถศึ ก ษาแล ว เสร็จภายใน 45 วัน


News Station

Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552 CEI ทุม่ 49.95 ลบ. ซือหุ ้ น้ แหล่งน้ ำสยาม นางสาว ไต เวน-ลี กรรมการ บมจ. คอมพาสส อีสต อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) (CEI) เปดเผยวา มติคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 29 ก.ค. 2552 ลงความเห็นจะทำการเขาลงทุนใน กิจการอืน่ ไดแก หุน สามัญของบริษทั แหลงน้ ำ สยาม จำกัด จำนวน 450,000 หุน ในราคาหุน ละ 111 บาทจากราคาพาร 100 บาท รวมเปน เงินทังสิ ้ น้ 49,950,000 บาท และวันวัน ที่ 3 ส.ค. 2552 ทีผ่ า นมา บริษัทไดท ำสัญ ญาเขาลงทุนในบริษัท ดัง กลา ว เพราะเห็นวาธุรกิจดังกลาวอยู ในชวงเริม่ ตน และ

คาดการณวา เปนกิจการทีม่ อี นาคตและสามารถ ยายไปพรอมกันเลย เพราะกอนหนานี้ ไ ดสง ทีม ทำกำไรไดมากในอนาคต มารเก็ตติงยายไปที ้ ่ CGS แลว ประมาณ 30 คน ‘เดชา’ เผยยืน่ ใบลาออกจาก BSEC แล้ว นายเดชา แปงคำ กรรมการผูจ ดั การ บล.บีฟท (BSEC) เปดเผยวา ปจจุบนั ไดยืน่ ใบลา ออกจาก BSEC แลว และนา จะไปเริ่ม งาน กับ บล.คัน ทรี่ กรุ ป (CGS) ไดอ ยา งเร็ว 16 สิงหาคม หรือยางชา ตนเดือนกันยายนทีจ่ ะถึง นี้ อยา งไรก็ดี ตามกระบวนการตอ งรอใหทาง BSEC อนุมตั กิ ารลาออกเสียกอน ทังนี ้ ้ การยายไปอยูท ี่ CGS จะมีทมี งาน มารเก็ตติงไปอยู ้ ด วยอีกประมาณ 10-20 คนทีจ่ ะ



“ไรขาวใหม ราคาขยับกรอบแคบ”

เจาหนาทีก่ ารตลาด บริษทั พัฒนาเกษตรลวงหนา จำกัด (PAF) RSS3

หน้า 8

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 259 สัญญา สถานะคงคาง 1,797 สัญญา - ปด 66.40 บ./ก.ก. ลดลง 0.65 บ. (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค.53)

ปจจัยบวก- ยาง TOCOM ยังยืน 190 เยน/ก.ก.ได - ราคายางในตลาดจริงยังสูง - ระยะยาวราคายางเปนขาขึน้

SCC ปมกำไร  6 เดือนได้ 12,025 ลบ. นายอนุวฒ ั น จงยินดี ผูอำนวยการฝ  าย บัญชีกลาง ผูม อี ำนาจรายงานสารสนเทศ บมจ. ปูน ซิเ มนต ไทย (SCC) เปด เผยวา ผลการ ดำเนินงานของไตรมาสที่ 2/2552 งบการเงิน รวมมีกำไร 6,837.06 ลานบาท ขณะทีต่ วั เลข กำไร 6 เดือนแรกอยูท ี่ 12,025.03 ลานบาท โดย นับวาลดลงเมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของปทกี่ อ น ทีท่ ำได 7,195.04 ลานบาท และ 14,310.84 ลานบาท ตามลำดับ



“เทคนิคยังไมผาน 460 แนะเปดสถานะขาย” นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธบริษทั หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures -วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,588 สัญญา สถานะคงคาง 23,857 สัญญา - ปด 460.80 จุด เพิม่ ขึน้ 1.60 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52) ปจจัยบวก - สัญญาณทางเทคนิคระยะยาวยังเปนขาขึน้ - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 621.55 ลานบาท

ปจจัยลบ - หากสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ไมเปลีย่ นแปลงมากนัก จะทำราคาน้ำมันพักฐาน - เงินเยนแกวงในกรอบ 94-95 เยน/ดอลลาร

ปจจัยลบ - ระยะสัน้ ยังติดแนวตานทางเทคนิค 460 จุด - ราคาน้ำมันอาจจะโดนแรงขายทำกำไรระยะสัน้ กดดัน

กลยุทธ์ - รอซือ้ จังหวะราคาออนตัว (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค.53) - แนวรับ 66 บ./ก.ก. - แนวตาน 69 บ./ก.ก.

กลยุทธ์ - เปดสถานะขาย (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ 443 จุด - แนวตาน 460 -463จุด - SET50 ประเมินแนวรับไว 450 จุด แนวตาน 468 จุด


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

ลุน PTT อวด Q2/52 กำไรงาม แจกปนผล 3 บ. กูรูฟนธง PTT อวดกำไรโคง 2 ป 52 สวย หลังบริษัทย่อยฟนตัว ธุรกิจกาซโต แถมไดกำไรจาก PTTEP อื้อซ่า บล.ยูไนเต็ด คาดแจกปนผลครึ่งปแรก 3 บาท/หุน ฟากบล.โกลเบล็ก คาดทั้งป 52 มีกำไร 5.55 หมื่นลาน บาท ส่วนป 53 ผลงานยิ่งดี โชวกำไร 7.87 หมื่นลานบาท บล.กิมเอ็ง ปรับราคาเปาหมายเพิ่มเปน 296 บาท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ผูประกอบธุรกิจพลังงานชั้นนำที่มีธุรกิจ กาซครบวงจร โรงกลั่นและ ปโตรเคมี รวมทั้ง เปนผูประกอบการทอขนสงกาซเพียงรายเดียว ของไทย เตรียมประกาศงบไตรมาส 2/2552 หลายกูรูฟนธงผลประกอบการขยายตัวโดด เดน หลังจากราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง บทวิเคราะห บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) ระบุวาคาดการณไตรมาส 2/2552 บริษัทฯ จะ มี ก ำไรสุ ท ธิ 16,803 ล า นบาท ฟ น ตั ว ต อ เนื่องจากไตรมาสกอน 125.6% โดยกำไรที่ เพิ่มขึ้นเปนเพราะการฟนตัวของ บริษัทรวม โดยคาดการณสวนแบงกำไรจาก บริษัทรวม เทากับ 9,286 ลานบาท ลดลง 30.5% เทียบ งวดปกอน แตเพิ่มขึ้น 285.8% เทียบไตรมาส ก อ นหน า โดยส ว นแบ ง กำไรที่ เพิ่ ม ขึ้ น มาก เนื่องจากกลุมโรงกลั่นบันทึกกำไรจากสต็อค น้ำมัน และธุรกิจ ปโตรเคมีที่กลับมามีกำไร จาก ราคาผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ ธรรมชาติ เ ติ บ โต คาดมี ปริมาณกาซผานทอเพิ่มขึ้น 1.3% เทียบงวดป กอน เนื่องจากอุปสงคของกลุมลูกคาไฟฟา EGAT เพิ่มขึ้น 7.9% เทียบปกอน และอุป สงคของกลุมลูกคา IPP เพิ่มขึ้นมาก 22.4% เทียบไตรมาสกอนหนา รวมถึงผลประกอบ

การของ บริ ษั ท ปตท.สำรวจและผลิ ต ปโตรเลียม จำกัด หรือ PTTEP ที่มีกำไรออก มาเพิ่ ม ขึ้ น 13.1% เที ย บไตรมาสก อ นเป น 6,496 ลานบาท ด า นบทวิ เ คราะห บล.ยู ไ นเต็ ด แนะนำซื้ อ ลงทุ น PTT ราคาเป า หมายป นี้ ที่ 290 บาท โดยราคาหุ น ได รั บ แรงหนุ น จาก กำไร ไตรมาส 2/2552 ที่แข็งแกรงและราคา น้ำมันยังอยูสูง ซึ่งคาดกำไรเพิ่มขึ้นถึง 140% เที ย บไตรมาสก อ นหน า โดยคาดว า จะจ า ย ปนผลครึ่งปแรก ประมาณ 3 บาท/หุน คิดเปน Dividend Yield ที่ 1% แต ทั้ ง นี้ PTT ยั ง มี ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน ดิบ และคาเงินบาทที่แข็งขึ้น ด า นบทวิ เ คราะห บล.กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) ระบุวาปรับราคาเปาหมายเปน 296 บาท แนะนำ ซื้ อ จากการปรั บ ราคาที่ เหมาะสมของหุ น ในกลุ ม โรงกลั่ น และป โ ตร เคมีทั้ง TOP, PTTAR และ PTTCH เปน 36 บาท, 22 บาทและ 47 บาทตามลำดับ และ การบวก มูลคาเพิ่มของธุรกิจถานหิน (SBI) อีก 4 บาท ทำใหราคาที่เหมาะสมของ PTT เพิ่มขึ้นจาก 288 บาท เปน 296 บาท โดย ราคาหุ น ป จ จุ บั น ยั ง ต่ ำ กว า ราคาตามป จ จั ย พื้นฐานโดยมี upside อยู 19%

บทวิ เ คราะห บล.โกลเบล็ ก ระบุ ว า คาดการณผลประกอบการไตรมาส 3 /2552 และไตรมาส 4/2552 นาจะทรงตัวหรือลดลง เล็กนอยเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2552 แตโดย รวมแลวผลประกอบการในครึ่งปหลังดังกลาว น า จะยั ง มากกว า หากเที ย บกั บ ครึ่ ง ป แ รก เพราะกำสุ ท ธิ ไ ตรมาส 1/2552 ค อ นข า งต่ ำ โดยทั้งปคาดวากำไรสุทธิ 55,580 ลานบาท เติบโต 7% จากปกอน และในป 2553 คาดวา มีกำไร 78,793 ลานบาท เติบโต 42% จากป 2552 อย า งไรก็ ต าม จากแนวโน ม ผล ประกอบการที่ ค าดว า จะเพิ่ ม ขึ้ น อย า งมี นั ย สำคัญในป 2553 ประกอบกับเรามองวาราคา น้ ำ มั น จะเป น ขาขึ้ น จึ ง แนะนำซื้ อ PTT โดย ประเมิ น ราคาเหมาะสม P/E 11 เท า จะได ราคาเหมาะสมป 2553 ที่ 310 บาท


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

หากใครรูจักวัดเขากง ซึ่งอยูทางภาคใต ก็ยอมจะรูจักพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เปนพระพุทธรูปกลางแจง ปางประทานพร ขนาดใหญที่สุด ในภาคใต หนาตักกวาง 15 เมตร สูง 24 เมตร ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เลากันวาครั้งหนึ่งไดมีผูกอการรายแอบเอาระเบิดไปลอบวางไวที่ฐานพรอมตั้งเวลาเอาไว แต เมื่อถึงเวลาระเบิดกลับไมทำงาน ระเบิดนั้นก็ถูกทิ้งไวนานอยูหลายวัน ตอมามีคนไปพบจึงแจงเจาหนาที่ทราบ จึงมีเจาหนาที่ฝายสรรพาวุธไปทำการ กู เมื่อกูเสร็จก็เห็นวานาฬกาเดินปกติ ระเบิดก็มีสภาพพรอมจะระเบิดไดทันที เมื่อเข็มนาฬกาเดินมาถึงจุดที่ตั้งไว แตระเบิดไมทำงานเสียเอง

ตารางแสดงการจัดอันดับ ผูชนะประจำเดือน 5 อันดับเเรก (ประเภทสิงหทดลองสนาม) ประจำเดือนที่ 2 วันที่ 01/08/2552 - วันที่ 31/08/2552

ตารางแสดงการจัดอันดับ ประจำรายการแขงขัน (ประเภทสิงหทดลองสนาม) สูงสุด 5 อันดับแรก ณ วันที่ 05/08/2552

หนวยเปนบาท

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

1. jtrade 2. nopninejan 3. theeranut 4. maoc 5. nook-mu

1,250,762.8248 4,952.3492 1,015,066.7306 1,614,123.4394 1,136,608.2334

หนวยเปนบาท

อัตราการเจริญเติบโตของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับ สัปดาห์ก่อน (%NAV Change)

28.5900% 22.6495% 22.2208% 22.1596% 12.2471%

อันดับ Username

1. maoc 2. gum-bie 3. phongsithw 4. oakake 5. plchantawa

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

1,614,123.4394 1,532,450.0415 1,427,749.9795 1,394,935.6795 1,389,045.6261

อัตราการเจริญเติบโตของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับ สัปดาห์ก่อน (%NAV Change)

61.4123% 53.2450% 42.7750% 39.4936% 38.9046%

หมายเหตุ : ผลการจัดอันดับเปนขอมูลอยางไมเปนทางการ หากมีอันดับที่เทากันจะตองผานการพิจารณา และรับรองผลจากคณะกรรมการการแขงขัน โดยการตัดสินจากคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด อางอิงจาก http://click2win.tsi-thailand.org/SETClick2WIN/RankingSummary.jsp


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

Professional Station

หน้า 11

แกะประวัตินักลงทุนอัจฉริยะ

‘วอรเรน บัฟเฟตต’

(ตอนจบ)

นอกเหนื อ จากชี วิ ต ด า นการลงทุ น ของ ‘วอร เ รน บัฟเฟตต’ แลว ยังมีแงมุมอื่นที่หนาสนใจ และในบางเรื่องก็นา เอาเปนแบบอยาง แมมันจะเปนเรื่องที่ไมก็ใหเกิดความงอกเงย ทางการเงินแบบเฉพาะหนาก็ตาม สำหรับแงมุมชีวิตสวนตัวนั้นเขาแตงงานครั้งแรกกับ ‘ซูซาน ทอมปสัน’ เมื่อป 1952 มีลูกดวยกัน 3 คน โดยบทความรักจบดวยการแยกกันอยูในป 1977 แต ยังคงสถานะแตงงานจนกระทั่งฝายหญิงเสียชีวิตในป 2004 หลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจ ลั่นระฆังวิวาหอีกครั้ง ขณะฉลองวัน เกิ ด ครบรอบ 76 ป โดยฝ า ยหญิ ง เป น เพื่ อ นเก า แก ข อง ครอบครัวชื่อวา ‘แอสทริด เม็งส’

ด า นการใช เ งิ น ใครๆ ก็ รู ว า ‘วอร เ รน บั ฟ เฟตต ’ มัธยัสถเปนที่สุด ทวาเขาเคยยอมเสียผลประโยชนกอนใหญ ดวยความเต็มใจไปเมื่อไมกี่ปมานี้เอง ประมาณกลางป 2006 เขาประกาศยกหุน 10 ลาน หุนในกลุมธุรกิจเบิรกเชียร แฮธาเวย บริจาค ใหมูลนิธิบิล แอนด เมลิ น ดา เกตส สร า งสถิ ติ ก ารบริ จ าคสู ง สุ ด ใน ประวัติศาสตร เขายังประกาศ แผนบริจาคหุนเพิ่มเติม มูลคา 6.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เขามูลนิธิการกุศลที่กอตั้ง ขึ้นใน นาม ของภรรยาและลูกๆ โดยการทำการกุ ศ ลเป น จำนวนมากก็ เ พราะเขามี ทัศนะคติใหลูกๆ เขารูจักทำใหเงินงอกเงยดวยฝมือตัวเอง ไม ใชเพียงแคเกิดมาเสวยสุขบนกองเงินกองทองของตระกูลซึ่ง นั่นยอมไมใชความยั่งยืน ทุกวันนี้ ในฐานะของเศรษฐีที่ร่ำรวยเปนอันดับ 2 ของ โลกดวยความมั่งคั่งประมาณ 4- 5 หมื่นลานดอลลาร เขาก็ยัง คงอาศัยอยูในบานขนาด 3 หองนอนหลังเดิมที่ซื้อไวหลังจาก แตงงานเมื่อ 50 ป กอน บานหลังนี้ไมมีรั้วหรือกำแพงลอม แต เขาบอกวามันมีทุกอยางที่เขาตองการ....และแนนอนวาทุก การลงทุนจะไมมีความหมายเลยหากผลตอบแทนที่สำคัญ ที่สุดไดไดสะทอนกับมาหาจิตวิญญาณของเรา ซึ่งนั้นก็คือสิ่งที่ เรียกวา ความสุขใจ อิ่มใจนั่นเอง

...........จบ...........

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

Professional Station

คาด NAV ของ SPF สิ้นป 52 อยูที่ 11.20 บ. การเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินของสาย การบิ น บางกอกแอร เ วย ซึ่ ง ส ง ผลให มี ผู เสี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ อี ก ทั้ ง ทำให ต อ งป ด สนามบินสมุยเปนการชั่วคราวนั้น คาดสราง กระแสเชิงลบตอสายการบินบางกอกแอรเวย และส ง ผลกระทบด า นจิ ต วิ ท ยาต อ การ เดินทางผานสนามบินสมุยในชวงสั้น แม เ หตุ ก ารณ ดั ง กล า ว จะส ง ผลกระทบตอรายได และสรางความเสียหาย ตอทรัพยสิน แตคาดวาจะไมสงผลกระทบ รุ น แรงต อ การดำเนิ น งานของกองทุน SPF มากนัก เนื่องจากทางสายการบิน ในฐานะ เจาของสนามบิน และผูเชาชวง มีหนาที่รับ ผิดชอบ โดยตามสัญญาเชาระยะยาว สาย การบิน BA ตองทำการประกันภัยทรัพยสินที่

เชา และรับผิดชอบเบี้ยประกัน คาใชจาย และคาธรรมเนียมตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งมีความคุมครองถึงความเสี่ยงภัยทุกชนิด โดยใหกองทุน SPF เปนผูรับประโยชนใน กรมธรรมประกันภัย ซึ่งสอดคลองกับขอมูล ที่ ส ายการบิ น ได ท ำประกั น ภั ย ไว กั บ บริ ษั ท กรุงเทพประกันภัย ซึ่งดูแลในสวนคาใชจาย และคาสินไหมวงเงิน 250 ลานเหรียญสหรัฐ ตอความเสียหาย 1 ครั้ง ประกอบกับในสวน ของรายไดคาเชาทั้งป ทางกองทุนฯ ก็ไดรับ การประกั น รายได ขั้ น ต่ ำ มู ล ค า 570 ล า น บาท/ป โดยหากต่ำกวาระดับดังกลาว ทาง BA จะชดเชยในสวนของรายไดที่ขาดหายไป ให คาดจะชวยคลายความกังวลใหกับนัก ลงทุนไดในระดับหนึ่ง

หน้า 12

บล.เอเซีย พลัส รอซือ้ ลงทุนยาวเมือ่ อ่อนตัว

ภายใตสถานการณอันเลวรายสุด หากประเมิ น รายได ขั้ น ต่ ำ ที่ 570 ล า นบาท และหักคาใชจายตามประมาณการป 2552 และ อิง Payout Ratio ขั้นต่ำ 90% จะได Div Yield 6.4% ตอป และ หากอิง Payout Ratio 100% เต็ม Div Yield จะอยูที่ 7.1% ตอป ซึ่ง ยั ง ถื อ เป น ระดั บ ที่ น า สนใจ และเมื่ อ รวมกั บ ราคาป จ จุ บั น ที่ ยั ง ต่ ำ กว า คาดการณ มู ล ค า สินทรัพยสุทธิ (NAV) สิ้นป 2552 ที่ 11.20 บาท คิดเปนสวนตางสูง 38% ทำใหกองทุน SPF ยังเปนตัวเลือกที่นาสนใจระยะยาว แต อย า งไรก็ ต ามในระยะสั้ น ซึ่ ง ต อ งเผชิ ญ กั บ Sentiment เชิงลบจากการปดสนามบิน

Photo Release

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จำกัด (มหาชน) โดยฝายอาคารสำนักงาน รวมกับศูนยบริการโลหิตแหง ประเทศไทย สภากาชาดไทย จัดโครงการ “สรางกุศล สงบุญ ดวยการบริจาคโลหิต”


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

Gossip Station

หน้า 13

ËÒÂä»ãˌʧÊÑÂàÅ‹¹æ การคำนวณมารเก็ตแชรของโบรกเกอรดวย .... วานนี้ทางตลท. ก็ตอบรับเสียงดังทันควันวา เห็น ดีเห็นงามดวย พรอใหมรายละเอียดวา ตลท. จะ แยกสัดสวนนักลงทุนเพิ่มเปน 4 กลุม จากเดิมที่ แบ ง เป น นั ก ลงทุ น สถาบั น ต า งประเทศ ใน และแลววันนี้ก็เปนอีกวันวันที่เธอ ประเทศ และนักลงทุนรายยอย จะเพิ่มสัดสวน ไม่อยู่ ...ใช่แลว สตรอเบอรรี่หายไป การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพยที่จากเดิมรวมกับ สวนจะหายไปไหนพรุงนี้คงไดทราบ สัดสวนนักลงทุน สถาบันในประเทศ ซึ่งคาดจะ กั น แต ก อ นอื่ น ต อ งขอกล า วคำว า ... ราตรี สวัสดิ์.......... (เฮย! ไมใชแลว) เอาใหมๆ ....กอนอื่นตอง ขอกล า วคำว า สวั ส ดี ป ระจำวั น พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 ซึ่งอีก ไมกี่วันก็จะถึงวัยแมแลว ตอนนี้จึง ขอเชิญชวนใหลูกๆ ทุกทาน เตรียม ของที่ ร ะลึ ก ไปให คุ ณ แม แ ต เ นิ่ น ๆ เสาร - อาทิ ต ย นี้ แ วะเวี ย นไปเยี่ ย ม ปรนนิบัติซึ่งนาจะสะดวกกวารอให ถึงวันจริงๆ ซึ่งลูกๆ แมๆ จะออกมา เฟอในทุกๆ สถานที่ แต ถ า ใครไม มี เ วลาจริ ง ๆ อยาลืมใชโทรศัพทเปนอุปกรณรอย โยงสายสัมพันก็ได ไดคุยกับแมตัว เองในวั น แม รั บ รองความรู สึ ก ไม เหมือนวันอื่นๆ แน ดีๆ ไมดี อาจได โปรดมชั่ น ค า โทรฟรี ๆ ถู ก ๆ สมนาคุณดวยก็ได เอาล ะ .... ก อ นจะถึ ง วั น นั้ น ซึ่ ง อยู า ห า งออกไปราวสั ป ดาห วันนี้ หมายเลข 8 ขอรายงานภาวะ ตลาดหุนแบบสั้นๆ ของวานนี้ โดยมี ใจความวา SET INDEX ปดตลาด ลดลงนิดนึง คือปดที่ระดับ 640.16 www.scbonline.com จุด ลดลง -1.07 จุด มีมูลคาการซื้อ ขายรวม 21,532.31 ลานบาท และ ถึ ง แม จ ะแดงไปบ า งโดยเฉพาะใน ชวงบายๆ แตสุดทายนักลงทุนตางประเทศก็ยัง เริ่มใชเดือนกันยายนที่กำลังจะมาถึง เรื่องตอมาของวันนี้ตอกันดวยเรื่องของ เปนฝายซื้อสุทธิอยูดี สำหรั บ เรื่ อ งราวของวั น นี้ ค งหนี ไ ม บล.โกลกเบล็ ก ที่ ไ ม ว า จะเจอ ‘ชนะชั ย พน................. (อะ ๆ ๆ อยาเดา...) คงหนีไม ชุ ล จิ ร าภรณ ’ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บล. พน ...... (อาว ทำไมมีบางคนเดาถูกละ?) .... โกลเบล็ก ครั้งใดก็จะมีคำสำทับเสมอวา ยูโอบี ใชแลวครับ เรื่องแรกมันคือเรื่อง ของการแยก สิงคโปรไมเคยเขาเจรจาควบรวมกิจการ สวน ขอมูลซื้อขายของพอรตโบรกเกอรนั้นเอง โดย ขาวที่ออกมาบอยๆ นั้น หากใครคิดจะเชื่อก็ตอง เมื่อวานซืน ทางก.ล.ต. ไดเผยแพรขอมูลวา ไป กรองกันพอสมควร ในสวนของตัวโบรกเกอรเอง จากที่เคย แนะนำให ตลท.แยกขอมูลการซื้อขายพอรต มี ข อ  มู ล เผยแพร ไปวาจะเขาระดมทุนในตลาดหุน เทรดโบรกเกอรออกจากขอมูลการซื้อขายของ นักลงทุนสถาบันในประเทศ และใหแยกจาก ไทย ตอนนี้ ต อ งบอกว า อยู ร ะหว า งหารื อ กั บ

ก.ล.ต. เรื่องโครงสรางรายไดที่เกี่ยวโยงกับบริษัท แมคือ GBX ซึ่งคาดจะไดขอสรุปและจะมีการ ตัดสินใจชัดเจนในตนปหนา แลวก็สำหรับใครที่เปนลูกคาวุฒิ-ศักดิ์ คลีนิค ตองบอกวากิจการผุดดีเสียยิ่งกวาดอก เห็ดอีก อีกทั้งเจาของกิจการมีความตองการจะ พั ฒ นาตั ว เองให เ ป น ศู น ย บ ริ ก ารในระดั บ โรง พยาบาล ดังนั้นจึงไมใชเรื่องนาประหลาดใจที่ ทางทีมวาณิชยธนกิจของโกลเบล็กบอก วา ตนปหนากิจการนี้จะไดเปนปบริษัท มหาชนมี หุ น วิ่ ง อยู บ นกระดานหุ น ไทย ภายใตฝมือของโกลเบล็กนั่นเอง...ฮิ ฮิ มาถึ ง เรื่ อ งทองๆ กั น ตาม ธรรมเนียม... ลงแล ว นิ่ ง นิ่ ง แล ว ขึ้ น ใช ไ ด จริงๆ กับ Gold Futures เพราะเทาที่ สังเกตุมาจะเปนวัฏจักร นี้จริงๆ แตเดี๊ยว พอขึ้นอีกซักพัก ก็จะเริ่มนิ่ง แลวก็จะเริ่ม ลง กลับสูวัฐจักรเดิม แตพอดีชวงนี้ทอง โลกดันมาทะลุ 960 เหรียญ เลยทำทอง ไทยบวกกระจาย ทางคุ ณ พี่ กิ ด าการ แห ง บ า นฟ ล ลิ ป ก็ บ อกว า ตอนนี้ เ ส น เทคนิคเปนบวกอยู แตถาจะมาซื้อก็คง จะชาไปแลว เพราะราคาขึ้นมาแรง มี โอกาสจะปรับลดลงไดทุกเมื่อ แตถาใคร ซื้อมาตั้งแตตนทุนต่ำๆ ก็ถือตอไดนะคะ ไมไดหาม มองแนวรับไวที่ 15,530 บาท แนวตาน 15,400 บาท.. นี้ ก็ อี ก หนึ่ ง ธรรมเนี ย มที่ มี ค น ฝากมาใหเฉลย กับคำถามที่ เธอผูหาย ไป ถามไปวา ชื่อหุนอะไรอานออกเสียง เหมือนอาหารอยางหนึ่งที่ใหโปรตีนสูง เวลากินหากใชเพียงอาวุธแคชอนอาจไม พอเผด็จศึก? คำตอบคือ STEC ซิโน-ไทย เอ็นจี เนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น ส ว นคำถามประจำวั น นี้ ต อ งใคร ขออภัยที่จำเปนตองบอกวา โปรดอดใจรอพรุงนี้ ใหเจาตัวมาถามเองดีวา เพราะฉะนั้น ปญหาที่ขอถามไปพลางๆ กอนก็คือ.... พรุงนี้ สตรอเบอรรี่ จะมาถามอะไร พวกเราอีก........อิอิ


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้นา จะแกวงตัวในลักษณะปรับตัวขึ้น จาก แรงซื้ อ เก็ ง กำไรรั บ ผลประ กอบกา รไตร มาส 2/52 ของบริษัทจดทะเบียนที่คาด วาจะออกมาดี แตยังตองติดตามทิศทาง ตลาดหุนตางประเทศ รวมถึงราคาน้ำมัน ดิ บ ในตลา ดโลกแ ละสถา นการณ ก าร เมืองในประเทศและการแพรระบาด ของ ไขหวัดสายพันธุใหม 2009 ดวย กลยุทธ การลงทุนแนะนำเก็งกำไร ประเมินแนว รับ 630 จุด สวนแนวตานใหไวที่ 650 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้วา ให ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของตลาดหุ น ตางประเทศ รวมถึงการปรับฐานการทำ กำไรของตลาดหุ น ฮ อ งกงและทิ ศ ทาง ราคาน้ำมันดิบในตลาด โลก โดยใหซื้อ เมื่อออนตัวในหุนกลุมธนาคารพาณิชย และหุนที่มีแนวโนมการจาย เงินปนผลที่ ดี เชน ADVANC และGLOW ใหกรอบ แนวรับดัชนีฯ ไวที่ 630 จุด สวนแนวตาน ใหไวที่ 650 จุด

หน้า 14

ประเมินทิศทางดัชนี ฯ วันนี้คาด วาจะยังคงมีความผันผวนอยูและอาจจะ มีแรงขายทำกำไรออกมาบางใน ระหวาง วัน เนื่องจากสัญญาณภาวะเศรษฐกิจ ยังไมชัดเจน ทำใหตลาดหุนโดยรวมยังไม ดี นั ก ส ว นประ เด็ น ที่ ต อ งติ ด ตามคื อ ทิ ศ ทางต ลาดหุ น ต า งประ เทศแ ละรา คา น้ำมันดิบในตลาดโลก ประเมินกรอบการ ลงทุนที่แนวรับ 626 จุด สวนแนวตานให ไวที่ 645 จุด

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2552

Data Station

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หน้า 17


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 182 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552

08.30

กระทรวงพลังงานรวมกับหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ จัดเสวนาเรื่อง “E85 เชื้อเพลิง ไทย เพื่อคนไทย” สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

10.00

วัน-ทู-คอล! แถลงขาว วัน-ทู-คอล! บูลิ้ม คัมภีรยุทธ หั่นครึ่ง ร้านไชน่าเกท

10.00

อีอารเอ แฟรนไชส แถลงขาว “ERA รุกขยายแฟรนไชสซีรียสใหม” โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล

10.00

กลุม บริษัทฮอนดา เชิญสัมผัสกับไอเดียสรางสรรคของเยาวชนตัวจิ๋วทั้ง 80 ผลงาน ในพิธีมอบทุนสรางผลงานแบบจำลอง โครงการ “ฮอนดา อาซิโม ซูเปอร ไอเดีย คอน เทสต 5” อุทยานการเรียนรู้ ที เค ปาร์ค

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร

10.30

งานแสดงพันธุไมปทุมมา Emporium Blossom:Siam Tulip 09 ห้างสรรพสินค้า Emporium

--บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย

10.30

NECTEC เปดตัวสมาคมไทยแลนด พีเคไอ (Thailand PKI Association) เพื่อสราง ความเชื่อถือตอการทำธุรกรรมออนไลน ตลาดหลักทรัพย์ฯ

12.00

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จัดงานประกาศผลรางวัล “The Best Bio Gang Contest” ครั้งที่ 1 โรงแรม PAN PACIFIC

13.00

เอสซีจี เปเปอร แถลงขาวเปดตัวนวัตกรรมใหมลาสุด กระดาษถายเอกสารระดับ ซูเปอรพรีเมี่ยม “ไอเดีย เวิรค” จากเอสซีจี เปเปอร โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม

13.00

สมาคม โรคเตานมแหงประเทศไทย จัดงานแถลงขาวในหัวขอ การผาตัดรักษามะเร็ง เตานมแนวใหมเพื่อลดปญหาเรื่องแขนบวมหลังผาตัดและ ทิศทางใหมในการรักษา มะเร็งเตานมในปจจุบัน, กิจกรรมใหความรูประชาชนในป 2552 โรงแรมสยามซิตี้

13.00

สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง แถลงขาวทิศทาง แนวโนม และวิธีการชำระเงินอีเล็กทรอนิกส (e-Payments) โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ

13.00

สยาม เทมป จั ด สั ม มนา..เทคโนโลยี ใ หม เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานในระบบปรั บ อากาศ...พรอม ฟงการบรรยายเรื่อง.....ฝาวิกฤตใหธุรกิจอยูรอด...โดยนายธันยวัชร ไชยตระกูลชัย โรงแรมเดอะแกรนด์อยุธยา

13.30

ธนาคารอาคารสงเคราะห แถลงขาวสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำป 2552 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

18.30

MILIN จัดงาน Let them eat cake” Fashion Show 2009 by Milin พารากอนสตูดิโอ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

18.30

ปริ๊นเซส บิวตี้ แอนด สปา อินเตอรเนชั่นแนล จัดงาน ‘Princess Wellness Spa Grand Opening Party’ ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา

Disclaimer

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

--กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว

Investor_station 6 ส.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Investor_station 6 ส.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement