Page 1

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

5 6 7 8

กวนหลักทรัพยเขียวซีดกลางบรรยากาศคึก เลนไดแคประเด็นควบ ในยุคผลงานถดถอย

News Station

โกลด์แมนคาดราคาแรเหล็กถึงจุดต่ำสุดQ2 ถึงเวลา ลด-ละ-เลิก CIG ทางขางหนาของกราฟ BAY คลังตั้ง กก.สอบยักยอกเงินธอส.

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

12

Professional Station

อนาคตของ SH ภายใตกำมือ “ศิรธิ ชั ” พุทธทำนาย (ตอนจบ) BH เหมาะเก็งกำไร

13

Basuka Never Dies โลกนีเ้ ปนสีเขียว..สดชืน่

กวนหลักทรัพย์เขียวได้บ้างแบบไม่น่าไว้ใจท่ามกลางบรรยากาศการลงทุน 14 มองหุˆนจากเซียน สุดคึกคัก รวมผลงาน 6 โบรกเกอร์ พบกำไรทรุดเกือบ 90% จากช่วงเดียวกันของ 488-515 ปก่อน ด้านเซียนหุ้นตีตราทั้งปออกมาห่วย แนะเพียงให้เลือกเก็งกำไรรายตัว ตาม ประเด็นควบรวมที่ผุดขึ้น ส่วนหุ้นเจ้าตลาดนาม KEST วันนี้แพงเกินไปเมื่อวัด 15 Data Station ด้วยมุมมองเชิงพื้นฐาน จึงเหมาะแก่การเล่นสั้นตามกระแสเท่านั้น ต‡อหนˆา 3

หุนเรือมีไวเลนสั้นเทานั้น

กลางปคาระวางจะดิ่งตามฤดูกาล กองหุ้นเรือล่องขึ้นแดนบวก ขณะที่ทิศทางค่าระวางเรือหวั่นระยะ สั้นอาจอ่อนตัวลงสอดคล้องความต้องการขนส่งเหล็กจากจีนชะลอตัว อีกทั้งพอย่างเข้ากลางปจะเข้าสู่ขาลงตามฤดูกาล ภาพรวมหุ้นทั้งกลุ่ม จัดอยู่ในขั้นไม่น่าลงทุน ส่วนตัวเด่นที่พอดูดีมีแค่ PSL “บล. เคจีไอ” ให้ คำแนะนำเปนถือ ราคาเปาหมายที่ 12.70 บาท ต‡อหนˆา 4

ดานตอไปวัดใจที่แนวตาน 520 จุด

เสนเทคนิคแกรงสองประกายทองเหนือ 500 จุด

กวาจะมาเปนเสือ “ธัชพล รัตนบุรี” ตอนที่ 1

ต‡อหนˆา 11

แนวต้านถัดไป หุ้นไทยลุ้นทดสอบ 514-520 จุด กลยุทธ์การ ลงทุนโดยเซียนหุ้น “บล.แอดคินซัน” เเนะซื้อ เชื่อนับจากนี้ไร้ปจจัย กดดัน ไม่หวั่นพิษไข้2009 ฟาก “บล.ไซรัส” ชี้หลังมีกระแสเงินทุน ต่างชาติทะลักเข้าตลาดหุ้นเอเซีย-ตลาดหุ้นไทย ช่วยดันกราฟเทคนิค สวยหรู เห็นขาขึ้นชัดเต็มสองตา ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

CRANE

หน้า 2

ด (มหาชน) บริษัท ชูไก จำกั ฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวั ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 โทรสาร 0-2316-6574 www.chukai.co.th

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 42/51 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) 68/55 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


News Station

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

กวนหลักทรัพย์

(ต่อจากหน้า 1)

แม้ บ รรยากาศการลงทุ น เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจะเปนอีกวันที่ หุ้ น ส่ ว นใหญ่ บ วกได้ อ ย่ า งชั ด เจน รวมถึ ง กลั บ มามี ป ริ ม าณซื้ อ ขาย ต่ อ วั น หนาแน่ น ฟ น ตั ว จากช่ ว ง ไตรมาสแรกถึงต้นไตรมาส 2 ที่ผ่าน มา ซึ่งช่วงดังกล่าวบ่อยครั้งปริมาณ การซื้ อ ขายต่ อ วั น ไม่ ถึ ง 8 พั น ล้ า น บาทด้วยซ้ำ ทั้งนี้การฟนตัวของปริมาณ ซื้อขายในสัปดาห์หลังๆ ในระดับใกล้ เคียง 2 หมื่นล้านบาทต่อวันนี้ ตาม ปกติแล้ว น่าจะเปนปจจัยเกื้อหนุน ให้หุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ปรับขึ้นได้แรง แต่สำหรับวันนี้สถานการณ์ ต่างออกไป นักลงทุนล้วนทราบกันดี ว่ า การที่ หุ้ น หลั ก ทรั พ ย์ ร ะยะนี้ สามารถบวกได้แบบรายตัวนั้นก็เปน เพราะกระแสข่าวทั้งจริงและลือใน เรื่องการควบรวมกิจการ หาใช่เปน การบวกตามผลที่ทางจิตวิทยาเรื่อง ปริ ม าณการซื้ อ ขายที่ เ ริ่ ม กลั บ มา มากขึ้น **สองกลอง 6 โบรกฯ กำไรรวมทรุด เกือบ 90%** ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร ว บ ร ว ม ผ ล ประกอบการประจำไตรมาส 1/52 ในกลุ่ ม บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ 6 แห่ ง ที่ ประกาศผลการดำเนินงานออกมา แล้ ว (รวมเมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ผ่ า นมา) พบว่า มีกำไรรวม 55.29 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปก่อนที่ มีกำไรสุทธิ 574.73 ล้านบาท ลดลง 519.44 ล้านบาท หรือ 89.60% โดย บล.แอดคินซัน จำกัด (มหาชน) (ASL) มีกำไรสุทธิลดลง น้ อ ยที่ สุ ด ไตรมาส 1/52 โดยกำไร สุทธิ 71.6 ล้านบาท เปรียบเทียบ กับช่วงเดียวกันปก่อนที่มีกำไรสุทธิ 136.61 ล้านบาท ลดลง 65.01 ล้าน บาท หรือ 47.58% ขณะที่ บล. ซี มิ โ ก้ จำกั ด (มหาชน)(ZMICO) มี ก ำไรสุ ท ธิ ลดลงมากที่สุดไตรมาส 1/52 โดย ขาดทุนสุทธิ 71.85 ล้านบาท เปรียบ เทียบกับช่วงเดียวกันปก่อนที่มีกำไร สุทธิ 32.17 ล้านบาท ลดลง 104.02 ล้านบาท หรือ 392.34%

ผลการดำเนินงานไตรมาสเเรกของ 6 บริษัทหลักทรัพย ASL BLS ZMICO KEST PHATRA BSEC รวม

กำไร(ขาดทุน) กำไร(ขาดทุน) เปลี่ยนแปลง Q1/52 Q1/51 71.6 136.61 -65.01 0.65 53.95 -53.3 (71.85) 32.17 -104.02 45.84 166.7 -120.86 35.65 129.98 -94.33 (26.6) 55.32 -81.92 55.29 574.73 -519.44

%

-47.58 -98.7 -329.34 -72.50 -72.57 -148.08 -89.60

หนวย:ลานบาท

**เซียนหุนมองภาพรวมปนี้นาหวง แตแนะเก็งกำไรตามขาวควบรวม** นายรณกฤต สารินวงศ์ ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การใหญ่ ฝ า ยวิ เ คราะห์ หลักทรัพย์ บล.แอดคินซัน กล่าวว่า

สำหรั บ ภาพรวมของผล ประกอบการของธุรกิจหลักทรัพย์ใน ปนี้คาดว่าจะออกมาไม่ดี ซึ่งมีความ เสี่ยงที่รายได้จากค่าธรรมเนียมนาย หน้ า หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี โ อกาสลดลง

ภาพรวมของธุรกิจหลักทรัพย์ระยะ นี้ ร าคาหุ้ น ในหลายตั ว ได้ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น มาแรงสะท้ อ นป จ จั ย บวก จากประเด็ น ข่ า วการควบรวม กิ จ ก า ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ น ห น้ า นี้ ประกอบกั บ ราคาหุ้ น ได้ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ตามทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ดั ช นี ตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ประมาณ 30% จากป ก่ อ น เนื่ อ งจากปริ ม าณการซื้ อ ขายที่ ประเมิ น ว่ า จะลดลงอย่ า งมาก ประกอบกั บ ยั ง มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะ ขาดทุนจากพอร์ตลงทุนที่ลงทุนใน หุ้น อย่ า งไรก็ ดี จากการที่ ราคาหุ้นหลายตัวได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 3

และมี ร าคาสู ง เกิ น ไป จึ ง แนะเก็ ง กำไรในหุ้ น กลุ่ ม บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ขนาดเล็กที่ราคาหุ้นยังไม่ปรับตัวขึ้น มาก อี ก ทั้ ง ติ ด ตามประเด็ น ข่ า ว กรณีการควบรวมกิจการโดยเฉพาะ หุ้น BSEC และ UOBKH ที่มีข่าว การควบรวมกิจการก่อนหน้านี้ ส่ ว นนายอภิ สิ ท ธิ์ ลิ ม ป ธำรงกุ ล รองผู้ อ ำนวยการฝ า ย วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล.เกี ย รติ นาคิน กล่าวว่า หุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ จะมี ทิ ศ ทางการเคลื่ อ นไหวตาม ทิศทางตลาดหุ้นไทย โดยปจจัยที่ จะกดดั น จะเปลี่ ย นไปตามสภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ดังนั้นเเต่หากเศรษฐกิจยัง ไม่ มี สั ญ ญาณคลี่ ค ลาย หรื อ เกิ ด ป ญ หาสำคั ญ ต่ า ง ๆ ก็ ย่ อ มจะ กระทบการลงทุนและสะท้อนมายัง หุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ให้ผันผวนตาม ไปด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถ ตั ด สิ น ได้ ว่ า หุ้ น กลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ จ ะ ผ่านจุดเลวร้าย หรือยังอยู่ในช่วงขา ลง เนื่ อ งจากหุ้ น กลุ่ ม ดั ง กล่ า วมี ทิ ศ ทางการเคลื่ อ นไหวที่ อ่ อ นไหว และจะอิงกับตลาดหุ้นรวมถึงปญหา ต่างๆ ที่เข้ามากระทบเปนส่วนมาก ส่วนในเชิงการเก็งกำไรหุ้นที่น่าสน ใจในกลุ่ ม ได้ แ ก่ KEST ขณะที่ ใ น ทางพื้ น ฐาน บล. เกี ย รติ น าคิ น แนะนำให้ขาย แม้ว่าการมีส่วนแบ่ง ตลาดมากเป น อั น ดั บ 1 ซึ่ ง การที่ มูลค่าการซื้อขายเริ่มปรับตัวสูงขึ้น จะทำให้รายได้ของ KEST นั้นปรับ ตัวสูงขึ้นได้ แต่ราคาในหุ้นปจจุบัน (ล่าสุดอยู่ที่ 10.30 บาท) นั้นปรับตัว สูงกว่าราคาเหมาะสมแล้ว โดยให้ที่ 8.10 บาท


News Station

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หุนเรือ

(ต่อจากหน้า 3)

ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานความ เคลื่อนไหวราคาหุ้นกลุ่มขนส่งเดินเรือ ปดตลาดวันทำการที่ผ่านมาสามารถ บวกได้ อ าทิ PSL ป ด ที่ 13.70 บาท บวก 1.00 บาท หรือ 7.87% มูลค่าซื้อ ขาย 193.14 ล้ า นบาท, TTA ป ด ที่ 18.10 บาท บวก 1.70 บาท หรื อ 10.37% มู ล ค่ า ซื้ อ ขาย 1,266.53 ล้านบาท, RCL ปดที่ 7.10 บาท บวก 0.20 บาท หรือ 2.90% มูลค่าซื้อขาย 21.81 ล้านบาท และ JUTHA ปดที่ 3.58 บาท บวก 0.04 บาท หรื อ 1.13% มูลค่าซื้อขาย 0.17 ล้านบาท เปนต้น ในขณะที่ทิศทางค่าระว่างเรือ (BDI )ในระยะสั้นที่ผ่านมาสามารถ พลิกฟนในทิศทางขาขึ้นได้ นายคาลิด ฮาชิม กรรมการ

ดานตอไป

(ต่อจากหน้า 1)

ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานภาวะ ตลาดหุ้นไทยหลังปดวันทำการ เมื่อ วันจันทร์ที่ผ่านมาปดที่ 506.26 จุด บวก 14.57 จุด หรือ 2.96% มูลค่า การซื้อขาย 20,262.06 ล้านบาท นายรณกฤต สาริ น วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝาย วิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.แอดคินซัน กล่ า วว่ า แนวโน้ ม ดั ช นี หุ้ น ไทยใน วันนี้ ( 6 พ.ค.52) มีโอกาสปรับตัว ในทิศทางขาขึ้นได้ โดยเชื่อว่าไม่น่า มีปจจัยลบทั้งในประเทศ เเละต่าง ประเทศเข้ า มากดดั น บรรยากาศ การลงทุนในตลาดหุ้นไทย แม้ว่าจะ ยั ง มี ค วามหวั่ น วิ ต กโรคระบาดไข้ หวัดใหญ่ 2009 (ไข้หวัดหมู) ก็ตาม “ ไ ม่ น่ า มี ป จ จั ย ล บ ม า

ผู้จัดการ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL ระบุในรายงาน ผลประกอบการว่า ณ ปจจุบัน ดัชนี BDI ได้ ป รั บ ตั ว จนเกื อ บจะถึ ง จุ ด ต่ ำ สุดที่เคยเกิดมา และคงจะต้องรอดูจุด ต่ำสำหรับช่วงเวลาปจจุบัน ด้ า นฝ า ยวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล. กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) กล่าวว่าราคาหุ้นในกลุ่มเดินเรือ อาทิ PSL ที่ ป รั บ ขึ้ น แรงมาก เป น ไปตาม ดั ช นี BDI ที่ ป รั บ ตั ว ขึ้ น แต่ แ นวโน้ ม คาดความต้องการขนส่งเหล็กจากจีน จะชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าค่าระวาง จะอ่อนตัวในระยะสั้นได้ ส่ ว นฝ า ยวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล. เคจี ไ อ (ประเทศไทย) ประเมินหุ้นภาพรวมหุ้นกลุ่มเดินเรือ ในขณะนี้ถือว่า ส่วนใหญ่ไม่น่าลงทุน

กดดันตลาดหุ้นไทย เพราะดูได้จาก การที่ตลาดหุ้นยืนเหนือ 500 จุดได้ แล้ว พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขาย ที่ ก ลั บ มาหนาแน่ น ขึ้ น ถึ ง ระดั บ 2 หมื่ น ล้ า นบาท ซึ่ ง ถื อ ว่ า สู ง เช่ น เดียวกับตลาดภูมิภาคที่ต่างปรับตัว สูงขึ้นตามกัน ขานรับตัวเลขเศรษฐ กิจสหรัฐฯ ที่หลายฝายต่างคาดหวัง จะออกมาดี ซึ่ ง จะเป น สั ญ าณต่ อ ภาพรวมเศรษฐกิ จ โลกว่ า จะเป น อย่างไร” นายรณกฤต กล่าว ทั้งนี้ แนะนำนักลงทุน ซื้อ โดยมองเเนวรับที่ 500 จุด เเนวต้าน ที่ 514 จุด เเต่หากสามารถผ่านเเนว ต้านแรก มีโอกาสเข้าทดสอบเเนว ต้านสำคัญที่ 520 จุด ด้านนายทวีรัชต์ มัททวีวงศ์ Print

Next Page

หน้า 4

แล้ว เกือบทุกตัวแนะนำให้ขาย เว้น เพียง PSL ที่แนะนำถือ ด้วยราคาเปา หมายปนี้ที่ 12.70 บาท อี ก ทั้ ง ระบุ ว่ า แนวโน้ ม ค่ า BDI ที่ เ พิ่ ง ปรั บ ขึ้ น มาได้ ค่ อ นข้ า ง ทำนายได้ยากว่าต่อจากนี้จะไปอยู่ที่ ระดับใด แต่ในช่วงกลางปมีโอกาสที่ BDI จะลงลงได้ อี ก ซึ่ ง เป น ไปตาม ฤดูกาล

“หุ้นเรือตอนนี้น่าจะขึ้นตาม กลุ่ ม คอมมอดี ตี้ ม ากกว่ า การได้ รั บ ผลดีจากค่าระวางเรือ และถึงแม้ว่า ค่าระวางเรือจะพ้นจุดต่ำสุดมาแล้ว แต่ พ อเข้ า กลางป มั น ก็ น่ า จะปรั บ ลง อีกตามฤดูกาลซึ่งยากจะบอกว่า จะ ลดลงไปมากหรื อ น้ อ ยแค่ ไ หน” นักวิเคราะห์กล่าวในที่สุด

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝายวิเคราะห์ หลั ก ทรั พ ย์ บล.ไซรั ส กล่ า วว่ า แนวโน้ ม ของดั ช นี ต ลาดหุ้ น ไทยใน วันนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ หลั ง มี สั ญ ญาณกระแสเงิ น ทุ น ของ ต่ า งชาติ ไ หลเข้ า สู่ ภู มิ ภ าคเอเซี ย รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย อี ก ทั้ ง นั ก ลงทุ น เริ่ ม คลาย ความกังวลประเด็นไข้หวัดสายพันธุ์ ใหม่ ก อปรกั บ ป ญ หาการเมื อ ง ภายในประเทศนั้นเริ่มคลี่คลายไป ได้ ม าก ขณะเดี ย วกั น พบว่ า ตาม สั ญ ญาณทางเทคนิ ค กำลั ง เป น ขา

ขึ้นที่ชัดเจน สำหรั บ หุ้ น พลั ง งานมี อ าจ บวกต่ อ ได้ ถ้ า ราคาน้ ำ มั น ในตลาด โลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปได้ถึง 55 เหรียญต่อบาร์เรล “ ใ น ท า ง เ ท ค นิ ค ดั ช นี ฯ สามารถตัดผ่านจุดตัดทองคำได้แล้ว ทำให้มีสัญญาณเชิงบวกที่ดีต่อการ ลงทุ น โดยประเมิ น การเคลื่ อ นไหว ดัชนีฯ มีแนวรับที่ 500-488 จุด แนว ต้ า น 515-520 จุ ด ” นายทวี รั ช ต์ กล่าว

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 5

‘โมเบียส’ฟนธงตลาดเกิดใหมเปนกระทิงปลายป ราคาบานออสเตรเลียดิ่งสุดเปนประวัติการณ์

ขาวตางประเทศ โกลด์แมนคาดราคาแรเหล็กถึงจุดต่ำสุดQ2

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า โกลด์ แ มนแซคส์ คาดราคาแร่ เ หล็ ก ในตลาด จริ ง จะถึ ง จุ ด ต่ ำ สุ ด ในไตรมาสนี้ หลั ง ความ ต้องการจากจีนเริ่มฟนตัว ‘เราเชื่อว่า ราคาแร่เหล็กในตลาดจริง จะถึงจุดต่ำสุดในไตรมาสนี้ โดยจะมีราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 52 ดอลลาร์/ตัน ก่อนจะเพิ่มขึ้นเปน 53 ดอลลาร์/ตันในไตรมาส 3’ ในบทวิเคราะห์ของ โกลด์แมนแซคส์ระบุ นอกจากนี้ โกลด์แมนแซคส์ คาดว่า การนำเข้าแร่เหล็กในจีนปนี้จะเพิ่มขึ้น 40 ล้าน ตั น โดยจะนำเข้ า จากออสเตรเลี ย คิ ด เป น สัดส่วน 75% ของปริมาณการนำเข้าแร่เหล็ก

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า นายมาร์ ค โมเบี ย ส ประธานเทมเพลตั น แอสเซ็ทแมเนจเมนท์ คาดว่า ตลาดหุ้นในเกิด ใหม่จะเข้าสู่ภาวะกระทิงปลายปนี้ หลังอัตรา ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่อัตราเงินเฟอที่ ลดลงส่งผลราคาหุ้นอยู่ในระดับที่น่าดึงดูดการ ลงทุน ‘ตลาดเกิ ด ใหม่ ก ำลั ง อยู่ ใ นช่ ว งสร้ า ง ฐานเพื่อเริ่มต้นภาวะกระทิงครั้งใหม่ และคาด ว่าน่าจะเกิดขึ้นในปลายปนี้’ นายโมเบียสกล่าว ในการให้ สั ม ภาษณ์ ที่ เ กาะบาหลี ป ระเทศ อินโดนีเซีย ข้อมูลจากเอ็มเอสซีไอ ระบุว่า ตลาด เกิดใหม่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุด ในป นี้ โดย 10 อั น ดั บ ตลาดหุ้ น ที่ ใ ห้ ผ ล ตอบแทนสูงสุดเปนตลาดเกิดใหมทั้งหมด นำ โดยเปรูและจีน ขณะที่นับตั้งแต่เข้าสู่ป 2009 จนถึง ขณะนี้ดัชนีเอ็มเอสซีไอตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้น มาแล้ว 17% ขณะที่ดัชนีเอ็มเอสซีเวิร์ลเพิ่มขึ้น เพียง

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย เผยราคา บ้านในออสเตรเลียปงบประมาณ 2008 สิ้นสุด เดือนมีนาคมที่ผ่านมาลดลง 6.7% ซึ่งเปนการ ลดลงมากที่สุดเปนประวัติการณ์ ขณะที่ ร าคาบ้ า นเฉพาะในไตรมาส สุดท้ายของปงบประมาณดังกล่าวลดลง 2.2% ตรงข้ามกับความเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ซึ่งคาดว่าราคาบ้านจะเริ่มทรงตัวตั้งแต่ไตรมาส ดังกล่าว ทั้งนี้ นายร็อบ เฮนเดอร์สัน หัวหน้านัก เศรษฐศาสตร์เอ็นเอบีแคปตอล กล่าวว่า ราคา บ้ า นที่ ล ดลงเป น ผลจากความเชื่ อ มั่ น ของผู้ บริโภคยังไม่ฟนตัว ขณะที่เศรษฐกิจโลกเผชิญ ภาวะถดถอย

ถึงเวลา ลด-ละ-เลิก หุนรอนฉา CIG เสี่ยงเทรดเงินสด-แรงขายฟนแลวทิ้ง เซียนหุนฟนธง! ไดเวลาลด-ละ-เลิก เกี่ยวของหุน CIG หลังวิ่งอยางรอนแรงตอ เนื่องถึง 5 วันทำการ ราคาพุงถึง 140.54% เหตุเสี่ยงเขาเกณฑเทรดเงินสดหากติดกลุม หุนเทิรนโอเวอรลิสต เพราะคุณสมบัติเขาขายแลว 1ขอ คือ ผลประกอบการขาดทุน และ หากเทิรนโอเวอร เรโชวเกินเกณฑที่กำหนด รวมทั้งมูลคาการซื้อขายยังหนาแนนตอ เนื่องยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่ม นอกจากนั้นอาจเสี่ยงถูกขายทิ้งจากนักเก็งกำไรเพราะราคาพุง ขึ้นรอนแรงมานาน ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า จากการสำรวจ เพิ่มขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงทำให้ไม่ ราคาหุ้น บริษัท ซี.ไอ.กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ ติดกลุ่มหุ้นเทิร์นโอเวอร์ลิสต์ในสัปดาห์ดังกล่าว CIG วานนี้พบว่า ราคาหุ้นได้ปรับเพิ่มขึ้นไปอย่าง (24-29 เม.ย.) นักวิเคราะห์จาก บล.กิมเอ็ง (ประเทศ ร้ อ นแรงต่ อ เนื่ อ งจากเมื่ อ ปลายสั ป ดาห์ ก่ อ นอี ก ครั้ง โดยหุ้น CIG ปดการซื้อขายที่ระดับ 3.20 ไทย) กล่าวว่า หุ้น CIG ถือว่ามีความเสี่ยงมากใน บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท มูลค่าการซื้อขาย 36.71 ขณะนี้ เนื่องจากราคาหุ้นวิ่งขึ้นอย่างร้อนแรงมา ล้านบาท โดยระหว่างวันได้ขึ้นไปทำราคาสูงสุดที่ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในวันที่ 30 เม.ย.ซึ่งเปนวัน แรกของการนั บ เข้ า คำนวณเกณฑ์ เ ทิ ร์ น โอ 3.56 บาท ทั้งนี้หุ้น CIG ได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่าง เวอร์ลิสต์ในสัปดาห์นี้ ราคาหุ้นก็ยังไม่ลดความ ชัดเจนตั้งแต่วันที่ 27มษายน 2552 ต่อเนื่องมาถึง ร้อนแรงลง ประกอบกับ CIG มีผลประกอบการ วันที่ 28-29 -30 เมษายน และจนมาถึงวานนี้ (4 ขาดทุนสามารถเข้าเกณฑ์เทิร์นโอเวอร์ลิสต์ข้อ พ.ค.2552) รวม 5 วันทำการราคาปรับเพิ่มขึ้น แรกทันทีโดยไม่ต้องคำนวณค่า P/E ว่าเกิน 50 140.54% (จากราคาปด 1.48 บาทเมื่อวันที่ 26 เท่ า หรื อ ไม่ ส่ ว นอี ก 2 ข้ อ ที่ เ หลื อ คื อ ต้ อ งมี เม.ย.มาจนถึงราคาสูงสุดของวานนี้ที่ 3.56 บาท) Turnover ratio มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจาก หุ้ น CIG เพิ่ ง จะปรั บ และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่าหรือ Print

Next Page

Previos Page

เท่ากับ 100 ล้านบาท ก็ถือว่ามีความเสี่ยง โดย เฉพาะเรื่องมูลค่าการซื้อขาย เพราะในวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมามีมูลค่าการซื้อขาย 143.38 ล้าน บาท และวานนี้ซื้อขายมูลค่า 36.71 ล้านบาท รวม 2 วันทำการมูลค่าการซื้อขายเกิน 200 ล้าน บาท จึ ง ทำให้ ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 100 ล้ า นบาท/วั น ดังนั้นหากหุ้น CIG ยังมีมูลค่าการซื้อขายหนา แน่ น ก็ อ าจมี ค วามเสี่ ย งเรื่ อ งเกณฑ์ เ ทิ ร์ น โอ เวอร์ลิสต์ได้ ขณะที่ นั ก วิ เ คราะห์ จ าก บล.กรุ ง ศรีอยุธยา กล่าวว่า หุ้น CIG มีความเสี่ยงเรื่องแรง ขายทำกำไรจากนักลงทุน เพราะราคาวิ่งขึ้นมา ยาวนานแล้ว จึงไม่แนะนำให้เข้ามาแตะต้อง แต่ หากต้องการเก็งกำไรต้องรอรับเมื่อราคาอ่อนตัวที่ 3.00 บาท ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 3.70 บาท

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 6

ทางขางหนาของกราฟ BAY หลายคนเชียร์ หลายคนชม หลายคนชอบหุ้น BAY แต่จะมีสักกี่ คนที่ทยอยซื้อสะสมหุ้น ตั้งแต่ช่วงที่ราคามันวิ่งอยู่แถว 8-9 บาทเมื่อราว 1-2 เดื อ นก่ อ น หรื อ ไม่ ก็ เ ข้ า เก็ ง กำไรในรอบขาขึ้ น ที่ เ ด่ น ชั ด เมื่ อ ช่ ว ง สัปดาห์ก่อน และในที่สุดอาการเสียดายก็เกิดขึ้นกับแฟนคลับหุ้นตัวนี้จนได้ แม้หลายๆ คนจะพอได้กำไรกับการเข้าออกสั้นๆ ในระหว่างวันของการ ซื้ อ ขายเมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ผ่ า นมาซึ่ ง BAY ค่ อ ยๆ บวกขึ้ น ไต่ ร ะดั บ อย่ า ง สวยงาม แต่กำไรในมือก็คงไม่ได้มากมายอะไร หากเทียบกับคนที่ถัว เฉลี่ยซื้อเก็บระยะยาว อย่างไรก็ดี ในจังหวะเช่นนี้ สำหรับคนที่รักความเสี่ยงและเพิ่ง จะมาสังเกตเห็นว่า หุ้น BAY อยู่ในอาการหลุดพ้นยอดดอยเดิมๆ ได้ดี จนน่าสนใจ ส่วนหนึ่งในใจลึกๆ ย่อมจะมีความระแวงบ้างตามธรรมดา ว่า ณ จุดๆ นี้เปนยอดดอยใหม่แล้ว หรือเปนเพียงแค่ทางขึ้นเขาเท่านั้น ขณะที่ฝายวิเคราะห์ทางเทคนิค บล.แอดคินซัน ประเมินหุ้น BAY มีโอกาสปรับตัวขึ้นระยะสั้น แนะนำนักลงทุน ซื้อ โดยมองเเนวต้าน ที่ 12 บาท เเนวรับที่ 11 บาท เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ราคาหุ้น BAY ปดที่ 12 บาท บวก 0.60 บาท หรือ 5.26% มูลค่าซื้อขาย 758.30 ล้านบาท

BAY Financial Data

ง บ ป 5 1 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset 745,476.67 Liabilities 660,109.24 Equity 85,274.66 Paid-up Capital 60,741.44 Revenue 47,332.75 Net Profit 4,896.03 EPS(Baht) 0.83 ROA(%) 0.78 ROE(%) 6.00 Net Profit Margin(%) 10.34

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

506.26

+14.57

+2.96

358.76

+11.95

+3.45

764.36

+25.14

+3.40

165.46

+1.77

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+1.08 20,262.06 245.46

04/05/09 16:59:47

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

3,955.16

2,506.69

+1,448.47

(19.52%)

(12.37%)

Foreign

4,057.82

3,478.45

(20.03%)

(17.17%)

12,249.07

14,276.91

(60.45%)

(70.46%)

Local Last Update

+579.37

-2,027.84

04/05/09

บิ๊ ก ม. ป น หุ น

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30/04/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

14.14 0.81 14.04 2.63 69,245.24

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 22/04/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 3. บริษัท สตรองโฮลด แอสเซ็ทส จำกัด 4. บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด 5. บริษัท จี แอล แอสเซทส จำกัด

2,000,000,000 756,401,127 166,536,980

(32.93%) (12.45%) (2.74%)

166,478,940

(2.74%)

166,414,640

(2.74%)

เห็นกันแล้วใช่ไหมครับ เห็นจะๆ เลยว่า 500 จุดนี้ ไม่ใช่ของยากถ้าความเชือ่ มัน่ ทีส่ ญ ู เสียไป กลับมาดีขนึ้ เพียงแต่ สำหรับนักลงทุนไทยรายย่อยแล้วปญหาตอนนี้อยู่ที่...... โลกนี้มันไม่แน่นอน มีมา ก็ต้องมีไป ซึ่งในช่วงที่มันยังไม่จากไป (หมายถึงกระแสเงินลงทุน) พวกเราก็สมควรจะใส่ให้มันเต็มที่ พลางเหลือบอีกตาเฝาระวังหลุมพรางภัยเศรษฐกิจโลกที่จริงๆ แล้วมันก็ยงั ไม่ได้หายไปไหน แค่มนั มีขนาดเล็กลงเท่านัน้ แล้วช่วงนีก้ อ็ ย่าแปลกใจถ้าจะมีกรู เู ศรษฐกิจ กูรหู นุ้ ระดับโลก มาปาวประกาศตอกย้ำอีกที ๆ และ อีกหลายๆ ที (ล่า สุดก็มาร์ค โมเบียส)ว่า หุน้ ตลาดเอเซียใกล้ถงึ เวลาผุดร่างกระทิง เพราะถ้าเกิดมีคนเชือ่ เรือ่ งนีก้ นั เยอะๆ เข้าพวกทีจ่ ะได้ประโยชน์ โดยตรงคือกองทุนขนาดใหญ่ๆ ทัง้ หลายนัน่ เอง ซึง่ หากจะย้อนความไปในช่วงก่อนทีจ่ ะเกิดขาลงหนักๆ บนกระดานหุน้ ทัว่ โลก มี กองทุนระดับโลกหนึง่ ซึง่ ขอใช้ตวั ย่อว่า ท.พ.ต.อ.ส.ม.น.ม. ได้เทขายของเพือ่ ลดความเสียหายก่อนใครเพือ่ น ต่อมาพอราคาหุน้ ถูกลงก็เข้ากว้านเก็บ โดยเฉพาะการมาซือ้ หุน้ ดีๆ ถูกๆ ในเอเซีย และเมือ่ หนำใจแล้วประธานกองทุนคนดังโดยขอใช้ชอื่ ย่อว่า ม. ม.บ. ก็ออกมาตะโกนผ่านสือ่ ว่า หุน้ เอเซียดีอย่างนัน้ อย่างนี้ รวมถึงจะฟน ปลายป จนกระทัง่ วันนีม้ นั ก็ดขี นึ้ จริงๆ จน ได้ นีแ่ หละหนาอิทธิฤทธิล์ มปากเขาหล่ะ เปาบ่อยๆ เดีย๋ วมันก็ขนึ้ เอง และคงไม่ตอ้ งบอกต่อนะว่า หลังจากนัน้ มันจะเกิด อะไรขึน้ ........ฮึฮๆึ ๆ First Page Previos Page Next Page Print


News Station

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 7

คลังลอมคอกตั้ง กก.สอบยักยอกเงินธอส.-หาทางปองกัน กกร.เล็งตั้งทีมแกปญหาสงออกชะลอตัว นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ คลัง กล่าวว่า ได้เรียกนายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่ อ ชี้ แ จงข้ อ มู ล ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ กรณี ป ญ หาที่ พ นั ก งาน ธอส.ได้ ยั ก ยอกเงิ น ธนาคารไปกว่ า 400 ล้ า นบาท และได้ ม อบหมายให้ ธอส.ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดให้ ชั ด เจนภายใน 15 วั น เนื่ อ งจาก เป น เรื่ อ งที่ ส ร้ า งความเสี ย หาย อย่างมาก โดยเฉพาะเปนธนาคาร ที่รัฐบาลถือหุ้น 100% ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเชิ ญ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มา ตรวจสอบเรื่ อ งดั ง กล่ า ว เพื่ อ หา แนวทางปองกัน พร้อมจะประสาน งานกั บ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ให้ ร่ ว มตรวจสอบการ บริหารงานของ ธอส. และธนาคาร

รัฐทุกแห่ง เพื่อดูแลระบบและข้อ บกพร่ อ ง ขณะเดี ย วกั น ทาง ธนาคารเองก็จำเปนต้องตรวจสอบ ระบบของการทำงานของธนาคาร ด้ ว ย เพื่ อ ป อ งกั น ป ญ หาลั ก ษณะ เดียวกัน

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่ า วว่ า ที่ ป ระชุ ม คณะ กรรมการร่ ว มภาคเอกชน (กกร.) 3 สถาบั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย สภา อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย

ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

บลจ.ไทยพาณิชย์ขายกองทุน 1Y1 มั่นใจความเสี่ยงต่ำ นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลัก ทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกั ด เป ด เผยว่ า ขณะนี้ บ ริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งการเสนอขายกองทุ น เป ด ไทยพาณิ ช ย์ เ อฟดี เ อ็ น 1Y1 อายุ ก องทุ น 1 ป มู ล ค่ า กองทุ น 5,000 ล้านบาท สามารถจองซื้อ ขั้ น ต่ ำ 10,000 บาท ได้ จ นถึ ง 7 พ.ค. 52 ทั้ ง นี้ กองทุ น ดั ง กล่ า วมี

นโยบายเน้นลงทุนในเงินฝาก และ ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพชั้นดีที่เสนอ ขายในต่างประเทศ มีระดับความ น่าเชื่อถือ 2 อันดับแรก โดยแบ่ง เปนลงทุนในเงินฝากระยะสั้นสกุล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ในประเทศ สิงคโปร์ ที่ได้รับการค้ำประกันเงิน ฝากจากรั ฐ บาลสิ ง คโปร์ สั ด ส่ ว น 45% ลงทุ น ใน Credit Linked Note ซึ่ ง มี ห ลั ก ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง เป น พันธบัตรรัฐบาลไทยที่เสนอขายใน Print

Next Page

ต่างประเทศ สัดส่วน 20-25% และ ลงทุ น ในตราสารหนี้ ต่ า งประเทศ เช่ น Euro Commercial paper (ECP) ที่ ส ถาบั น การเงิ น ต่ า ง ประเทศชั้ น นำเป น ผู้ อ อก ซึ่ ง อายุ ของ ECP ที่ อ อกจำหน่ า ยตั้ ง แต่ 7-365 วัน ในสัดส่วน 30-35% ทั้ ง นี้ ตราสารที่ ก องทุ น เป ด ไทยพาณิ ช ย์ เ อฟดี เ อ็ น 1Y1 ลงทุ น มี ค วามมั่ น คง และความ เสี่ยงค่อนข้างต่ำ โดยมีระดับความ Previos Page

First Page

(ส.อ.ท.), สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย และสมาคมธนาคาร ไทย เตรียมตั้งคณะกรรมการดูแล แก้ ไ ขป ญ หาการส่ ง ออกชะลอตั ว หลั ง ตั ว เลขการส่ ง ออกในไตรมาส แรกของป นี้ ข ยายตั ว ติ ด ลบกว่ า 20% พร้อมเตรียมทำหนังสือเร่งรัด ให้รัฐบาลลงนามทวิภาคีกับอียูก่อน ฟลิปปนส์ เพราะหากอียูลงนามกับ ประเทศใดก่ อ นจะทำให้ ไ ด้ เ ปรี ย บ ทางด้านการค้า ด้านนายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศ ไทย กล่าวว่า การส่งออกครึ่งแรก ของป นี้ ค าดว่ า จะขยายตั ว ติ ด ลบ 20-25% ส่ ง ผลให้ ทั้ ง ป ข ยายตั ว ติดลบกว่า 20% แต่คาดว่าช่วงครึ่ง ปหลังสถานการณ์การส่งออกจะฟน ตัวดีขึ้น ทำให้ในปหน้าอาจเปนปที่ สดใสสำหรับผู้ประกอบการส่งออก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณ ว่าจะฟนตัวขึ้นช่วงปลายปนี้ สำหรั บ ความคื บ หน้ า ใน การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ต่ า งๆ นายอภิ ศั ก ดิ์ ตั น ติ ว รวงศ์ ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าว ว่ า ขณะนี้ ผู้ ป ระกอบการมี ค วาม ต้ อ งการสิ น เชื่ อ ลดลง เนื่ อ งจาก ขณะนี้ยังไม่มีการขยายธุรกิจ หลัง คำสั่งซื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ความต้ อ งการใช้ เ งิ น ลดลงตามไป ด้วย

น่าเชื่อถือ 2 อันดับแรก ซึ่งสูงกว่า ประเทศไทย และมีโอกาสได้รับผล ตอบแทนสูงกว่าเงินฝากในประเทศ ไทย นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวได้ ทำการป ด ความเสี่ ย งจากอั ต รา แลกเปลี่ยนทั้งหมดแล้ว โดยจะรับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยอั ต โนมั ติ เพียงครั้งเดียวเมื่อครบอายุกองทุน และนำเงินลงทุนต่อในกองทุนเปด ไทยพาณิ ช ย์ ส ะสมทรั พ ย์ ต ราสาร หนี้


News Station

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552 ก.ล.ต.จับมือวานิชธนกิจปรับวิธอี อกหุน นายธีร ะชัย ภูว นาถนรานุบาล เลขาธิการ สำนัก งานคณะกรรมการกำกั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า การประชุมครังแรก ้ ระหว่า ง ก.ล.ต. และชมรมวาณิชธนกิจ ได้มกี าร กำหนดแนวทางทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงกระบวนการออก หลักทรัพย์ขายแก่ประชาชน จากระบบทีห่ น่วยงาน ทางการต้องเปนผูพ้ จิ ารณาอนุญาต (merit based system) ไปเปนระบบการเปดเผยข้อมูล (disclosure based system) ซึง่ เปนระบบสากล โดยต้อ ง ดำเนิน การอย่า งค่อยเปน ค่อยไป เพือ่ ให้ทกุ ฝายที่ เกีย่ วข้องสามารถปรับตัวได้ โดยสรุป ต่อไป ก.ล.ต. จะไม่เน้นตรวจทานและสัง่ แก้ ไขข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล (filing) แต่จะ ตังคำถามให้ ้ บริษทั ผูออกหลั ้ กทรัพย์และที่ปรึกษาทาง การเงินตอบ และนำคำถามคำตอบเหล่านีเผยแพร่ ้ ใน เว็บไซต์ควบคูก่ ับแบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึง

หน้า 8

ประเด็นทีอ่ าจมีผลต่อการตัดสินใจของผูลงทุ ้ นอย่างมี BT จดทะเบีย นเปลีย่ นชือ่ เปน CIMBT กับ ก.พาณิชยแลว นัยสำคัญ นายฐาภพ คลีส่ วุ รรณ ผูอ้ ำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารไทยธนาคาร ZMICO ยกเลิกสำนักงานสาขา 11 แหง จำกัด (มหาชน) (BT) เปดเผยว่า ตามที่ กระทรวงการ มีผล 1 พ.ค. 52 นางดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ เลขานุการบริษทั คลังได้อนุญาตให้ธ นาคาร ไทยธนาคาร จำ กัด บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (ZMICO) (มหาชน) เปลีย่ นชือ่ ของธนาคาร จากธนาคาร ไทย เปดเผยว่า ตามที่ ได้ โอนทรัพย์สนิ ไปยัง บริษทั หลัก ธนาคาร จํากัด (มหาชน) ชือ่ ภาษาอังกฤษ BankThai ทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษทั ฯ จึงเปลีย่ นทีท่ ำการ Public Company Limited เปน ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ใหม่เปนเปนเลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตสแควร์ ี้ ชัน้ 16 ไทย จำกัด (มหาชน) และชือ่ ภาษาอังกฤษ CIMB ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร THAI Bank Public Company Limited เมือ่ วันที่ 20 10500 พร้อมกับยกเลิกสำนักงานทุกสาขา ได้แก่สาขา เมษายน 2552 นัน้ ธนาคารได้ดําเนินการจดทะเบียน ้ วน สินธร, สาขาเพลินจิต, สาขาพหลโยธิน, สาขาวิภาวดี, เปลีย่ นชือ่ ธนาคารกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทังในส่ ้ กทรัพย์จาก BT สาขาประชานิเวศน์ 1, สาขาอาคารศรีวรจักร, Cyber ของชือ่ ย่อหลักทรัพย์ ในระบบซือขายหลั branch @ All Seasons, สาขาชลบุร,ี สาขพัทยา, เปน CIMBT เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เรียบร้อย สาขาฉะเชิงเทรา, สาขาขอนแก่น ซึง่ มีผลเมือ่ วันที่ แล้ว 1 พฤษภาคม 2552

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด ( มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com





“ทดสอบ 64-65 บ. - รอซื้อได” นักวิเคราะห บริษทั ฟวเจอร อกริ เทรด จำกัด (FAT) RSS3 - วันจันทร์ทผี่ า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 620 สัญญา สถานะคงค้าง 2,635 สัญญา - ปด 63.00 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.70 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค.52) ปจจัยบวก - น้ำมันยังเหนือ 50 เหรียญ - เงินเยนอ่อนค่าทีร่ ะดับ 99 เยน/ดอลล์ - ราคายางตลาดจริงยังสูงตามปจจัยฤดูกาล - เส้นเทคนิคกำลังทดสอบ 64-65 บ./ก.ก. - ตลาดหุน้ ทัว่ โลกฟน ตัว ปจจัยลบ - TOCOM หยุดยาว

เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) Futures - วันจันทร์ทผี่ า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 7,256 สัญญา สถานะคงค้าง 31,663 สัญญา - ปด 356.00 จุด เพิม่ ขึน้ 12.90 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52) ปจจัยบวก- ตัวเลขศก.โลกเริม่ ส่งสัญญาณฟน ตัว - หุน้ ต่างประเทศสดใส - หุน้ ไทยทะลุ 500 จุด - นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน้ 579.37 ล้านบาท ปจจัยลบ - ขึน้ มาหลายวันติดอาจมีแรงขายทำกำไร

กลยุทธ - รอซือ้ จังหวะราคาอ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.- ธ.ค.52) - แนวรับ 60 บ./ก.ก. - แนวต้าน 64-65 บ./ก.ก.

Print

“เริ่มแกวงหลังขึ้นแรง”

Next Page

กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 345 จุด - แนวต้าน 360 จุด - SET50 ประเมินกรอบไว้ที่ 345-360 จุด

Previos Page

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 9

อนาคตของ SH ภายใตกำมือ “ศิริธัช โรจนพฤกษ์” ฉบับพุธที่แลว เรื่องราวที่เกี่ยวของกับ”ศิริธัช โรจนพฤกษ” ถูกทิ้งทายดวยเรื่องของ SH วาจะดำเนิน ตอไปอยางไร..ภายใตการประกาศขายธุรกิจอาหาร ในจังหวะที่เอทานอลซึ่งหวังใหเปนธุรกิจหลักยังไม สามารถผลิตและจำหนายได ที่ ข ายธุ ร กิ จ อาหารออกไป เพราะไม่ ถนัดและที่ผ่านมาอาหารขาดทุนตลอด จึงไม่ ทราบว่าจะทำต่อไปทำไม สำหรับเอทานอลเรา มั่นใจว่าดีแน่ และผมจะทำให้ดีที่สุด นับตั้งแต่ที่ เราได้ไลเซ่นส์มาก็เจอกับปญหา และอุปสรรค หลายอย่าง แต่วันนี้เริ่มเห็นแสงสว่าง ซึ่งถือว่า ทำไมถึ ง ขายธุ ร กิ จ อาหาร ทั้ ง ที่ ต อนเข า สว่างพอสมควร อีกอย่างเอทานอลผลิตมาแล้วขายไม่ รวมทุนก็รูวา SH ทำธุรกิจอาหารอยูแลว เรื่องอดีตไม่พูดถึง..พูดเรื่องอนาคตดี หมดก็ไม่เปนไรเก็บไว้ได้ แต่สำหรับอาหารมีวัน กว่าถ้าเราหันมาทำเอทานอล ถ้าเปนไปตาม หมดอายุกลายเปนของเสียได้ ประมาณการณ์ที่วางเอาไว้น่าจะมีกำไรไม่ต่ำ หลั ง การขายธุ ร กิ จ อาหารจะเปลี่ ย นชื่ อ กว่า 500 ล้านบาท บริษัทหรือไม คิดว่าจะเปลี่ยนเปน Eternal Energy และคาดว่าจะเปลี่ยนชื่อย่อจาก SH เปน EE แผนการขายธุรกิจอาหารจะรูผลไดเมื่อใด น่าจะขายสินทรัพย์ได้ประมาณเดือน มิ.ย. ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา คงจะทราบชื่อได้ประมาณเดือน พ.ค. จะรู้ว่า ใครซื้อและราคาเท่าไหร่

“ศิริธัช โรจนพฤกษ” เอทานอลจะผลิตและจำหนายไดเมื่อไหร ประมาณไตรมาส 3 ป 2553 มีกำลัง การผลิตประมาณ 650,000 ลิตรต่อวัน ใช้มัน สัมปะหลังเปนวัตถุดิบในการผลิต ความคืบหนาในการสรางโรงงาน ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง โ ร ง ง า น จ ะ ใ ช้ พื้ น ที่ ประมาณ 1500 ไร่ ที่ผ่านมาเปนช่วงของการ เตรี ย มความพร้ อ ม เบื้ อ งต้ น มี ก ารขุ ด บ่ อ น้ ำ เพราะการผลิตเอทานอลน้ำเปนเรื่องสำคัญหลัก เราต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มในการรั บ น้ ำ ในหน้ า ฝนนี้ ถื อ ว่ า เราเริ่ ม ในสิ่ ง ที่ จ ำเป น กั บ โครงการ ส่ ว น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก คื อ มั น สั ม ปะหลั ง ก็ มี ก ารเตรี ย ม ความพร้อมในเรื่องการเพาะปลูกเอาไว้เรียบร้อย เพื่ อ ที่ ว่ า หลั ง เป ด โครงการจะได้ ไ ม่ มี ป ญ หา Print

Next Page

Previos Page

First Page

ขาดแคลนวัตถุดิบ ส่วนเครื่องจักรที่ผ่านมา ได้ ล งนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจกั บ บริ ษั ท ใน ประเทศจี น 2 แห่ ง ที่ พ ร้ อ มจะซั พ พลาย เครื่องจักรให้ ระหวางที่ยังไมผลิตเอทานอล แตขาย ธุรกิจอาหารออกไป SH จะมีรายไดจาก ไหน เราต้ อ งเข้ า ใจก่ อ นว่ า ธุ ร กิ จ โครงการ เปนการก่อสร้างที่ไม่มีรายได้ใน ช่วงเริ่มต้น นอกจากรายจ่าย ส่วนเงินที่เรามี ก็จะได้มาจากการขายสินทรัพย์ออกไป เมื่อ เราไม่มีธุรกิจอาหาร ก็ไม่มีผลขาดทุนตาม มา แต่ระหว่างนี้เราก็พอมีรายได้อยู่บ้างเปน รายได้จากการขายมันสัมปะหลัง ซึ่งตอนนี้ ก็มีการปลูกอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

Lifestyle & Knowledge Station

ตอนพิเศษที่ 2

(ตอนจบ)

พุทธทำนาย: ถอดความจากศิลาจารึก เชตมหาวิหาร สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย เริ่มแต่พระพุทธศาสนาล่วงเลย 2,500 ปเปนต้นไป ไฟจะลุกลามทางทิศตะวันออก ไหม้วัดวาอารามสมณะชีพราหมณ์จะอดอยากยาก เข็ญ ลูกไฟจะตกจากฟาเปนเพลิงผลาญ เหล็กกล้าจะทะยานจากน้ำ มหาสมุทรจะชอกช้ำ สงครามจะทั่วทิศ ศึกจะติดเมือง ทหารจะเปนเจ้า ข้าวจะขาดแคลน ทั่วแคว้นจะอดอยาก ผีโขมดปาจะเข้าเมือง พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองจะหนีเข้าไพร ผู้เปนใหญ่มีอำนาจจะเรียกแมลงผีเสื้อ เหล็กนับแสนตัว มาปล่อยไข่เปนไฟผลาญ ยักษ์หินที่ถูกสาบมาเปนเวลานาน จะตื่นขึ้นมาอาละวาดโลก ดินฟาอากาศจะแปรปรวน ตลิ่งจะพัง แผ่นอธรรมจะถล่มเปนทะเล โลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะ นักปราชญ์จะถูกทำร้ายให้สิ้นสูญ ในระยะนั้นศาสนาของตถาคตเสื่อมลงมาก เพราะพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรม เชื่อคำของคนโกง กล่าวคำเท็จไม่เคารพหลักธรรม นิยม คนประจบสอพลอได้รับการเชื่อถือในสังคม ผู้มีศีลธรรมประพฤติชอบกลับไม่มีใครเคารพยำเกรง พระธรรมจะเริ่มเปล่งแสงรัศมีฉายส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อมีธรรมิราชโพธิญาณบังเกิดขึ้นอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ ทรงธรรมฤทธิ์ ทั้งสองพระองค์สถิตย์ ณ เบื้องตะวันออกของมัชฌิมประเทศ จะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนาของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปถึง 5.000 พระวรรษา ดูก่อนอานนท์ เวลานั้นพลโลกเหลือน้อย คำทำนายของตถาคตนี้ย่อมยังเวไนยสัตว์ให้ตั้งอยู่ ในความไม่ประมาท ผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อ นับว่าเปนกรรมของสัตว์โลกที่ต้องสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตน ผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติให้รักษาศีลห้าประการ เจริญเมตตากรุณา ประกอบสัมมา อาชีพ มีใจสันโดษ รู้จักพอ ไม่หลงมัวเมาอำนาจและลาภยศ ตั้งใจประพฤติตนตามคำสอนของตถาคต ให้มั่นคงจึงจะพ้นอันตรายในยุคกึ่งพุทธกาล (จบตอน)

เคาน์เตอร์เพนขยายเวลาทำบุญบริจาคหลอดเปลา ทำขาเทียม โครงการ รวมใจไทย ใหกาวใหม ใหชีวิต

นางสาวรัชดา อริยเมธาวัฒน์ ผู้ช่วยอำนวยการ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เปดเผยว่า บริษัทฯ รู้สึกขอบคุณลูกค้าเคาน์เตอร์เพนทุกท่าน ที่ร่วมกันทำบุญ บริจาคหลอดเปล่าเคาน์เตอร์เพน ผ่านโครงการ “เคาน์เตอร์เพน รวมใจไทย ให้ก้าวใหม่ ให้ชีวิต” เพื่อ นำไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนขาเทียม มอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และขณะนี้มีผู้ร่วมบริจาคหลอดเปล่าเคาน์เตอร์เพนผ่าน ร้านขายยาทั่วประเทศเข้ามาแล้ว เปนจำนวนกว่า 10,000 หลอด เท่ากับมีผู้พิการได้รับขาเทียมเพิ่มขึ้นอีก 30 คน เพราะหลอดเปล่า เคาร์เตอร์เพน 300 หลอด สามารถผลิตชิ้นส่วนขาเทียมได้ 1 ขา และเพื่อเปนการขยายความ ช่วยเหลือสู่ผู้พิการให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้ขยายเวลา รับบริจาคหลอดเปล่าเคาน์เตอร์เพน ไปจนถึง 31 พฤษภาคม ศกนี้ ทั้งนี้ โครงการ เคาน์เตอร์เพน รวมใจไทย ให้ก้าวใหม่ ให้ชีวิต ถือเปนโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อผู้พิการขาขาด ซึ่งมีอยู่กว่า 35,000 คน ในประเทศไทย ทั้งที่ถูกตัดขาอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ รวมถึงภาวะแทรกซ้อน จากโรคต่าง ๆ และ จำนวนมากมีฐานะยากจน พวกเราทุกคนสามารถช่วยเหลือเขาเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ด้วยการร่วมกันบริจาคหลอดเปล่าเคาน์เตอร์ เพนใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกขนาด ได้ที่ร้านขายยากว่า 2,000 ร้าน ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม ศกนี้ ยิ่งบริจาคมาก ขึ้น ก็ยิ่งมี ผู้พิการได้รับโอกาส และก้าวใหม่ที่จะนำพวกเขาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 11

กวาจะมาเปนเสือ “ธัชพล รัตนบุรี”

(ตอนที่ 1)

เสือที่ทีมงานนำมาขึ้นปกวันนี้..แมจะไมไดเปน นักลงทุน แตเขาถือวามีความสำคัญตอนักลงทุนอยางยิ่ง เพราะเปนผูที่ใกลชิดกับนักลงทุนโดยตรง รูอกรูใจของ นักลงทุนเปนอยางดี เขาคือ “ธัชพล รัตนบุรี” ผูชวย ผูอำนวยการฝายคาหลักทรัพย 8 ซึ่งไมนานมานี้เพิ่งควา รางวัล จากโครงการสตาร มารเก็ตติ้ง มาครองในดาน ของ Top Broker สังกัด บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จำกัด (มหานชน) (SYRUS) ..การลงทุนในตลาดหุนใหไดผล ตอบแทนที่ดี ไมใชแคมีเงิน..แตตองมีสมองดวย “เสือ” ตัวนี้ชวยคุณได

ใฝฝนเขาวงการหุนตั้งแตเด็ก รู้จักกับตลาดหุ้นตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยป 2 และ เพราะตั้งเปาอยากจะทำงานในวงการหลักทรัพย์ คือย้อนกลับไป สมัยตั้งแต่เอ็นทรานซ์ ตอนนั้นมีอาชีพที่สงสัยว่ามันเปนอย่างไร นะ ตั ว เลขที่ เ รี ย กว่ า SET INDEX ขึ้ น ลง-ขึ้ น ลง จนเสาะหา หลักสูตรที่สอนเรื่องนี้โดยเฉพาะ ตอนนั้นรุ่นพี่ได้แนะนำให้เรียน เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งคนที่เรียนในสายอาชีพนี้จะเข้าไป ฝกงานกับโบรกเกอร์ จากนั้นเริ่มตั้งใจเรียนเรื่อยๆ วิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ทั้งมาร์เก็ตติ้ง บัญชีต้นทุน การเงินธนาคาร เปนต้น จบมาชวงวิกฤตตมยำกุงพอดี ตอนที่ เ รี ย นจบ เป น ช่ ว งวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ พอดี ดั ง นั้ น โอกาสที่จะเข้าไปในวงการโบรกเกอร์ยากมาก เพราะเปนช่วงเลย์ ออฟคนงาน ประมาณป 2541 ระหว่างนั้นมีอาจารย์แนะนำว่าถ้า ไปทางตรงไม่ได้ ให้อ้อมๆ ไปก่อน แต่อย่าทิ้งความตั้งใจเดิม จึง กลายเปนจุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการ

(ติดตามตอฉบับหนา) Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

บล. ยูไนเต็ด ราคาเปาหมายที่ 25.48 บาท แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”

BH เหมาะเก็งกำไร ยอด Billings ที่ยังสูงขึ้น ช่วยภาพ รวมรายได้ 1Q52 โตต่ อ ได้ โดยแม้ ยั ง ถู ก กดดั น จากป ญ หาเศรษฐกิ จ โลก แต่ จ าก สถานการณ์ทางการเมืองช่วง 1Q52 ที่เริ่ม คลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นและข้อได้เปรียบ หลั ก ของไทยด้ า นอั ต ราค่ า รั ก ษาพยาบาล เฉลี่ ย ที่ ยั ง ต่ ำ กว่ า คู่ แ ข่ ง ในประเทศอื่ น ค่อนข้างมาก อีกทั้ง ผลตอบรับที่ดีของลูก ค้าภายในประเทศจากการรุกทำการตลาดใน ช่ ว งที่ ผ่ า นมา โดยจำนวนผู้ ป ว ยโดยรวม ทยอยฟนตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือน ม.ค. ที่ ล ดลงถึ ง 5-6%YoY จนมาเริ่ ม ทรงตั ว ใน เดือน มี.ค.52 แล้วหรือส่งผลภาพรวมจำนวน ผู้ ป ว ย 1Q52 ติ ด ลบลดลงเหลื อ ราว 2-3%YoY ( แบ่งเปน OPD ลง 1-2%YoY, IPD ลง 5%YoY ตามลำดับ) ในขณะเดียว กัน ด้วยความซับซ้อนในการรักษาที่มีมาก ขึ้นและการปรับขึ้นค่ายาช่วงต้นปราว 2% ก็ ทำให้อัตราค่ารักษาบริการเฉลี่ย (Billings)

หน้า 12

ใน 1Q52 ยังปรับตัวสูงขึ้นจากใน 1Q51 ที่ ระดับ 4,700 บาทสำหรับ OPD และ 38,000 บาทสำหรับ IPD มาเปน 5,200 บาทและ 42,000 บาท ตามลำดับ ดังนั้น ผู้บริหารจึง ประเมินภาพรวมรายได้ 1Q52 ยังขยายตัว ต่อได้จาก 1Q51 ที่มีมูลค่า 2,176 ล้านบาท ด้ า นนโยบายคุ ม ต้ น ทุ น การดำเนิ น งานเริ่ ม เห็ น ผล อั ต ราทำกำไรมี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น นอกจากนั้น ด้วยทิศทางผลการดำเนินงาน ของบ.ลู ก (BIL) ที่ โ ตต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น จึ ง ประเมินแนวโน้มอัตรากำไรจากดำเนินงาน (EBITDA Margin) จะฟนตัวดีขึ้น จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ฝ า ยวิ เ คราะห์ ประมาณการรายได้ 1Q52 ของ BH จะเติบ โตอี ก ครั้ ง ราว 4%YoY และ 7%QoQ ที่ 2,253 ล้ า นบาท ในขณะเดี ย วกั น ด้ ว ย สัดส่วนรายได้จากผู้ปวยต่างชาติที่ยังเพิ่มขึ้น เปน 56%ของรายได้รวมและประสิทธิภาพใน การคุ ม ต้ น ทุ น การดำเนิ น งานที่ ดี ขึ้ น ก็ จ ะ

ผลั ก ดั น อั ต รากำไรจากการดำเนิ น งาน (EBITDA Margin ) ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 24.7% ใน 4Q51 มาสู่ ร ะดั บ 27.0% ใน 1Q52 ดังนั้น จึงส่งผลเราได้ตัวเลขคาดการณ์ กำไรปกติ 1Q52 ที่ 318 ล้านบาทหรือฟนตัว ถึง 13%QoQ และ 3%YoY ตามลำดับ คำแนะนำ : ด้ ว ยแนวโน้ ม ที่ ยั ง สดใส เบื้องต้นคาดกำไรสุทธิ 1Q52 คิดเปน สัดส่วนแล้วกว่า 29%ของประมาณการกำไร ทั้งปของเรา ดังนั้น เราจึงมีโอกาสสูงที่จะปรับ ประมาณการกำไรสุทธิป 52 ขึ้นหลังประกาศ งบ 1Q52 จึงปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เปน “ซื้อเก็งกำไร” โดยมีราคาเปาหมายที่ 25.48 บาท

Photo Release

พิธีเปดการประชุมนานาชาติ WHASIB 2009 และ “IMT-GT Phuket Halal Expo 2009” ที่ภูเก็ต นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเปนประธานในพิธีเปดการประชุมนานาชาติ “WHASIB 2009” World of Halal Science, Industry & Business International Conference 2009 และร่วมกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “Opportunity of Hala Trade and Business for ASEAN among Global Economic Crises” เพื่อผลักดันให้ไทยเปนฮับฮาลาลของโลก โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายไพบูลย์ อุปติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมฮิวตัน หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต Print

Next Page

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 13

โลกนี้เปนสีเขียว..สดชื่น สวัสดีวันที่แสนสุขและสดใสคะเฮีย ขา...วันนี้มาพรอมกับรอยยิ้มที่เบิกบานกวา เคย 6 พฤษภาคม 2552 เพราะครั้งกอนหุน ไทยเด ง มายื น เหนื อ 500 จุ ด ได ส ำเร็ จ แลว..ถือเปนนิมิตรหมายที่ดีคะพี่ ข า แต เ สี ย ดายจั ง เกิ ด อาการ ส ะ ดุ ด ท า ง อ า ร ม ณ เ ล็ ก น อ ย เพราะกำลั ง เทรดเพลิ น ๆ วั น จันทร...ดันมาปดตลาดวันอังคาร ซะได ...ก็หวังวาอารมณของขาโจ ยังเปนซีนตอเนื่องนะ...มาคะ มา ตั้ ง สติ ก อ นสตาร ท ..เอ า ..พร อ ม มมมมมมม ..ลุยยยยยย!!!!!!!!!!! วันหยุดไปไหนมามั่งค่ะพี่ขา... มาเล่าสู่กันฟงมั่งดิ ส่วนคนสวยเริ่ม จากการตื่ น ตอนเช้ า ออกมาสู ด อากาศบริ สุ ท ธ์ จากนั้ น ก็ พ าน้ อ ง หมาผู้ น่ า รั ก มาเดิ น เล่ น สายๆ ก็ เตรียมเสิรชหาขอมูลเด็ดๆ วาตัว ไหนถึ ง จะโดนใจแฟนคลั บ ที่ น า รั ก ของสตรอเบอรี่ . ..(ติ ด ตาม ขอมูลฉบับหนาคะ..รับรองมีหุน เจ ง มาฝาก) เมื่ อ เสร็ จ ภารกิ จ แล้ว...ก็แต่งชุดสุดเริ่ดออกไปชอปปง ให้เพลินเพลิน.. เจริญใจ พร้อมโชว์ ความสวยให้หนุ่มใจละลาย และตบ ท้ า ย ด้ ว ย ก า ร ดู ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง X-MEN ก่อนจะกลับบ้าน อาบน้ำ พักผ่อน..นี่แหล่ะค่ะ ชีวิตแสนสุขใน วั น หยุ ด ของสตรอเบอรี่ . ..ถ้ า อยากมี คู่ ค วงใหม่ เปน สาวน้อย แสนซน คนขี้เล่นแบบสตรอเบอรี่ ติดต่อได้นะตัวเอง โอ ะ ..โอว ว ว ว เกื อ บลื ม ไปแน ะ ... ระหวางวันหยุดไปแอบเจอคำถามโดนใจที่ เพื่อนสงมาใหทางอีเมล..คนสวยขอนุญาต เอามาทายทั ก แก เ หงาก อ นเข า เรื่ อ งดี ปะ???? ถาม : รูอะไรเอ่ย ทำให้เรามีความสุข ตอบ : รูเยิบ (เลิฟยู) @@

ถาม : อะไรเอ่ย เข้าไปมีเสียง ออกมามีเสียง ยิ่ง เข้าลึกยิ่งมีน้ำ ตอบ : 7-eleven @@ ถาม : บนก้อขน ล่างก้อขน ดึกดื่น สัปดน เอา ขนมาชนกาน ตอบ : ขนตางัย @@

ถาม : เค้าซื้อนูมา เค้าพานูไป พานูไปถูไถจน น้ามนูไหลนูคืออาราย ตอบ : สบู ไง @@ ถาม : อะไรเอ่ยอยู่ใต้หว่างขาราคาเปนหมื่น? ตอบ : มอเตอรไซดไงละ @@ ถาม : อะไรเอ่ย ขึ้นต้นด้วย”ห” ลงท้าย ด้วย”สระอี” ผู้หญิงใช้ฉี่ ตอบ : หองน้ำสตรี @@ ถาม : เวลาเข้าเอาแข็งเวลาเอาออกนิ่ม มีน้ำยืดติดมาด้วย ตอบ : หมากฝรั่ง @@ ถาม : อะไรเอยต้องถ่างก่อนเสียบ ตอบ : แวนตา @@ ถาม : อะไรเอ่ย?เปนสัน เปนนูน มีรู มี ขน ตอบ : จมูก @@ ถาม : เด้งๆเด้าๆยิ่งเข้ายิ่งแข็ง ตอบ : คนสูบยางรถไง @@ ถาม : อะไรเอ่ยปดหน้าเห็นนมปดหลัง เห็นขน ตอบ : ขนม ไง @@

ถาม : นั่งยองๆ กระเด้าๆ ถ้าไม่เข้า เอามือคลำดู ตอบ : คนรับมีด @@

ถาม : อะไรเอ่ย บางคนสั้น บางคนยาว บางคนใหญ่ บางคนเล็ก ไว้ใช้กับเมีย ตอบ : นามสกุลคับ @@

***สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทองโลกย่อลงไปนิดนึง สตอร์เบอร์รี่ก็หวั่นว่าทองไทยจะย่อตาม ที่ไหนได้ ถาม : ขึ้นต้นด้วย คอ*** ลงท้ายด้วย ยอยักษ์ มี Gold Futures เปดตลาดออกมากลับยืนได้เขียว อี๋ตั้ง 100 บาท แต่สงสัยวอลุ่มน้อยไปหน่อย เลย ขน เปนอวัยวะ ยืนราคานั้นจนเมื่อยขา ฟาเหลืองเลย ทางด้าน ตอบ : คิ้วซายไง @@ จอมเทคนิ ค จาก AYS บอกว่ า อย่ า เพิ่ ง ตื่ น เต้ น ถาม : อะไรเอ่ย เปนแท่งๆ แทงแล้วเจ็บ เวลา เพราะรอบนี้บวกแค่รีบาวน์ เทรนด์หลักยังเปนขา ลง ใครที่จะเลน Gold Futures วันนี้อยูฝง แทงมีน้ำด้วย ขาย (Short) ดีกวา ใหแนวรับ 14,700 บาท ตอบ : เข็มฉีดยา @@ แนวตาน 15,000 บาท ถาม : อะไรเอ่ย?ยิ่งใหญ่ยิ่งขนเยอะ ตอบ : รถบรรทุก @@

Print

Next Page

Previos Page

First Page


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

คาดดั ช นี ต ลาดหุ้ น ไทยวั น นี้ จ ะ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเล็กน้อย และอาจมี การปรับฐาน ทั้งนี้แนะนำนักลงทุนถือหุ้น และขายทำกำไรในช่วงดัชนีปรับตัวสูงขึ้น ทั้ ง นี้ ป ระเมิ น แนวต า นที่ 510 จุด แนวรับที่ 495 จุด

หน้า 14

คาดดั ช นี ต ลาดหุ้ น ไทยวั น นี้ มี สัญญาณแกว่งตัวด้านข้าง หรืออาจปรับ ขึ้ น ได้ โดยป จ จั ย ที่ มี ผ ลคื อ การประกาศ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ถ้อยแถลงของ เบอร์ รวมถึงผล STRESS TEST

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้อาจ บวกต่ อ ได้ ตามม สั ญ ญาณ ทางเท คนิ ค ดั ช นี ฯ สามา รถตั ด ผ่ า นระดั บ 500 จุ ด สำเร็จ รวมถึงจุดสัญญาณการฟนตัวได้ เรียงเส้นที่ 10 วัน 25 วัน และ 75 วัน

ทั้งนี้ประเมินแนวตานที่ 510515 จุด แนวรับไวที่ 500 จุด

ทั้งนี้ประเมินแนวตานที่ 515520 จุด สวนแนวรับอยูที่ 500-488 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552 Top 20 by value

ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2552

Top 20 by volume

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

Print

หน้า 20

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

Print

หน้า 22

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 120 ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวันพุธ ที่ 6 พฤษถาคม 2552

10.00

ไซแมนเทค จัดงานแถลงข่าว รายงานข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ต ฉบับใหม่ล่าสุด ในป 2552 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนทัล

11.00

SYNEX จัดสัมภาษณ์กลุ่มคุยสบายๆ กับ SYNEX ศูนยการประชุมฯ สิริกิติ์

13.00

สมาคมรถโบราณแห่ ง ประเทศไทย และ รอยั ล พารากอน ฮอลล์ จั ด งาน แถลงข่าว “The Glossy Heritage Vintage Concert 2009” ศูนยการคาสยามพารากอน

13.00

อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ให้สัมภาษณ์งาน THAIFEX-World of Food ASIA 2009 กระทรวงพาณิชย (สนามบินน้ำ)

14.00

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดงานตัดสินโครงการประกวดเขียนแผนธุรกิจ “เอชเอสบีซี ยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่” โรงแรมเซ็นทารา แกรนด

--กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

ติดตอ คุณสุวมิ ล ศุภนาม

081-553-2299 , 02-736-3850 ตอ 331

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเปนหรืออาจตีความว่าเปนเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว Print

Previos Page

First Page

Investor Station ฉบับ 6 พ.ค. 2552  
Investor Station ฉบับ 6 พ.ค. 2552  

เพื่อนักลงทุน

Advertisement