Page 1

Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

HMPRO ยิม ้ ยอดขายม.ค.เข้าเป้า ทัง้ ปีนเี้ พิม่ สาขาอีก 8 - 10 แห่ง

HMPRO เผยยอดขายเดือน ม.ค. เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ ระบุเดือน ม.ค - ก.พ. สีทาบ้าน-กระเบื้องขายดีสุดตั้งเป้ายอดขายปีนี้โต 15% ชี้เศรษฐกิจดีหนุนตลาดคึกคัก พร้อม วางแผนเปิดสาขาเพิ่มอีก 8 - 10 แห่ง ทำ�ให้มีสาขามากกว่า 50 แห่ง เน้นต่างจังหวัด ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

7 8

9

“เบอร์นันกี” เตือนศก.สหรัฐฯ ยังเสี่ยง หยุดชะงัก แม้มีสัญญาณฟื้นตัว ธปท. เผยจีดีพีปี 54 เหลือโต 1%จากเดิมคาด 1.8% UKEM ตั้งเป้ารายได้ปี 55 โต 15 - 20%

Dynamic Station “ศรีราชาคอนสตรัคชั่น” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 78.25 ล้านหุ้น

10

13

Lifestyle Station ความกลัว...ตาย

มองหุ้นจากเซียน ขึ้น

14

Data Station

TSF ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพขาย AO Fund ต่อหน้า 3 ออกวอร์แรนต์ให้ผถห.เดิม

BWG คาดกำ�ไรปี 54 โต 100% ปี 55 รายได้โต 15 - 20% SET News เปิดมุมมอง“ไววิทย์

อุทัยเฉลิม”

แม่ทัพคนใหม่ บลจ.กิมเอ็ง

ตอนที่ 5

ต‡อหนˆา 12

ROJNA ขายธุรกิจ ผลิตสุรากลั่น ต่อหน้า 8

ต่อหน้า 4

RAIMON ราคาพื้นฐาน 2.40 บาท

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

CPN (ต่อจากหน้า 1)

นายณั ฎ ฐ์ จริ ต ชนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม การตลาด บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) เปิดเผยว่า ยอดขายในเดือนมกราคมยัง เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัท ตั้ งไว้ โดยในเดือนมกราคม และต่ อ เนื่ อ งมาถึ ง เดื อ น กุมภาพันธ์ สินค้าที่ขายดีจะ เป็ น สี ท าบ้ า นและกระเบื้ อ ง เนื่ อ งจากประชาชนได้ เ ริ่ ม ก่ อ สร้ า งและซ่ อ มแซมที่ อ ยู่ อาศัยตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว พอ มาช่วงที่ 2 ก็เป็นช่วงของสีทา บ้ า นซึ่ ง จะต้ อ งทิ้ ง ช่ ว งห่ า ง ประมาณ 2 เดื อ นหลั ง จาก งานซ่อมแซมโครงสร้างแล้ว เสร็จ “ผลจากน้ำ � ท่ ว มปี ที่ แล้ว ม.ค. - ก.พ.คนเริ่มซื้อ ของ เช่ น สี ท าบ้ า น ที่ ผ่ า น

มายังขายไม่ได้ แต่ตอนนี้เริ่ม มาแล้ว ซึง่ หลังน้�ำ ท่วมช่วงแรก จะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้าง แต่ 2 เดือนผ่านไปจะเป็นช่วงของสี ทาบ้านและกระเบือ้ ง ตามด้วย ตู้และเตียง เริ่มมาแล้ว” นาย ณัฏฐ์ กล่าว

News Station สำ � หรั บ ยอดขายปี นี้ คาดว่าจะโต 15% จากปีก่อน ซึ่ ง อยู่ ที่ 2.5 หมื่ น ล้ า นบาท โดยภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังดี จึ ง คาดว่ า จะทำ �ให้ ธุ ร กิ จ ของ บริษัทเติบโตด้วยตามกำ�ลังซื้อ ของประชาชนที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง ปี นี้

TSF (ต่อจากหน้า 1)

รายงานข่าวจาก บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ อนุมตั ใิ ห้ออกและเสนอขายหุน้ กู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ ผูล้ งทุนต่างประเทศโดยเฉพาะ เจาะจง (Private Placement) จำ � นวนไม่ เ กิ น 10 ล้ า น ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือในเงิน สกุลอื่นใดในจำ�นวนเทียบเท่า ให้แก่ลงทุนต่างประเทศที่จะ เสนอขายคื อ กองทุ น Advance Opportunities Fund ที่มีผู้บริหารกองทุนคือ Value Capital Asset Management Co., Ltd. การออกหุ้ น กู้ แ ปลง สภาพให้ กั บ นั ก ลงทุ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ค รั้ ง นี้ มี

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพเพื่อจำ�หน่ายให้กับ นักลงทุนต่างประเทศเพื่อนำ� เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในบริ ษั ท ฯ เนื่ อ งด้ ว ยบริ ษั ท กำ�ลังขยายกิจการออกไปแบบ ก้ า วกระโดด บริ ษั ท ฯ จึ ง มี

ความต้องการใช้เงินหมุนเวียน มากขึ้นเป็นลำ�ดับ หุ้ น กู้ แ ปลงสภาพดั ง กล่าวมีอายุการออกหุน้ กูแ้ ปลง สภาพได้นานถึง 3 ปี ซึ่งจะ ทำ�ให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่น ในการบริ ห ารเงิ น ในบริ ษั ท

บริ ษั ท จะเพิ่ ม สั ด ส่ ว นเฮาส์ แบรนด์ ใ ห้ ขึ้ น มาอยู่ ที่ 20% จากปีที่แล้วอยู่ที่ 18% เพราะ มาร์จิ้นดีกว่าสินค้าที่บริษัทนำ� เข้ า มาขายจากแบรนด์ อื่ น เนื่ อ งจากไม่ มี ค่ า การตลาด และบริษัทสามารถคุมราคา ขายเองได้ ทั้งนี้ บริษัทวางแผน เปิ ด สาขาเพิ่ ม อี ก 8 - 10 สาขาในปีนี้ จากปีก่อนซึ่งมี 45 สาขา ส่งผลให้ภายในปีนี้ จะมีสาขารวมทั้งสิ้นมากกว่า 50 สาขา โดยสาขาที่ เ ปิ ด ใหม่นี้ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ ในต่ า งจั ง หวั ด ส่ ว นสาขาใน ต่างประเทศที่มาเลเซีย ขณะนี้ ก็ยังอยู่ระหว่างดำ�เนินการ ขอ ใบอนุ ญ าตเปิ ด สาขาและ จัดการด้านข้อกฏหมายอีกบาง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โดยหากบริษัทฯ มีโอกาสใน การขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ ก็ สามารถกระทำ�ได้ในทันที พร้ อ มกั น นั้ น คณะ กรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ ให้ออกและเสนอขายใบสำ�คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริษัท ครั้งที่ 2 (TSF-W2) จำ�นวน 502,973,119 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 2.5 หุ้ น ต่ อใบสำ � คั ญ แสดง สิทธิ 1 หน่วย ในราคาเสนอ ขายที่ 0 บาท โดยมีราคาใช้ สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ เท่ า กั บ 0.30 บาทต่ อ หุ้ น ที่ มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ 0.10 บาท ต่อหุ้น ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

TSF (ต่อจากหน้า 3)

และมี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ปรับสิทธิส�ำ หรับผูถ้ อื ใบสำ�คัญ แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1(TSF-W1) ที่ ยั งไม่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ อี ก จำ � นวน 11,068,397 หน่วย เพือ่ ให้เป็น ไปตามข้ อ กำ � หนดสิ ท ธิ ข อง TSF-W1 ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริ ษั ท ฯ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก าร เ พิ่ ม ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น 60,640,564.50 บาท จากทุน จดทะเ บี ย น เ ดิ ม จำ � นวน 127,592,566 บาท เป็นทุน จดทะเบี ย นใหม่ จำ � นวน 188,233,130.50 บาท โดยการ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 606,405,645 หุน้ มูลค่าทีต่ รา ไว้ หุ้ น ละ 0.10 บาท เพื่ อ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพ 100 ล้ า นหุ้ น และรองรั บ การใช้ สิทธิตาม TSF-W2 ทีอ่ อกให้แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม จำ � นวนไม่ เ กิ น BWG

(ต่อจากหน้า 1)

น า ย สุ วั ฒ น์ เ ห ลื อ ง วิ ริ ย ะ ป ร ะ ธ า น กรรมการบริหารและกรรมการ ผูจ้ ดั การ บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น (BWG) เปิ ด เผยว่ า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 55 เติบโต 15 - 20% จากปีก่อน ขณะที่ ปี 54 คาดว่ า ผล ประกอบการจะออกมาดีมาก

News Station

หน้า 4

502,973,119 หุ้ น รวมทั้ ง รองรั บ การปรั บ สิ ท ธิ สำ � หรั บ ผูถ้ อื TSF-W1 ทีย่ งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ อีกจำ�นวน 11,068,397 หน่วย คิ ด เป็ น จำ � นวนหุ้ น สามั ญ 3,432,526 หุ้น เพื่อให้เป็นไป ตามข้ อ กำ � หนดสิ ท ธิ ข อง TSFW1 กำ � หนดวั น ประชุ ม วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/55 ใน วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 55 เวลา 14.00 กำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ที่ มีสิทธิในการเข้าร่ ว มประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/55 (Record Date) ยังคงเป็นไป ตามเดิมคือวันที่ 28 ธ.ค. 54 และให้รวบรวมรายชื่ อ ตาม มาตรา 225 ของ พระราช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ ด้มี การแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 29 ธ.ค. 54

เนือ่ งจากงวด 9 เดือนกำ�ไร 82 ล้านบาท เติบโต 2 เท่าของ กำ�ไรทั้งปี 53 ที่ 41 ล้านบาท แล้ว เป็นผลจากการปรับวิธี การทำ � งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ งานที่เข้ามา “ปี 54 กำ�ไรก็น่าจะได้ 100% จากปีกอ่ น ทีเ่ ติบโตมาก เพราะมีการปรับวิธีการทำ�งาน

และยิ่ ง มี ง านพิ เ ศษเข้ า มา รายได้ กำ � ไรก็ จ ะโตเยอะ แ ต่ ปี นี้ ตั้ ง เ ป้ า ร า ย ไ ด้ โ ต 15 - 20% เพราะโตจากฐานที่ ใหญ่ขึ้นมาแล้ว” นายสุวัฒน์ กล่าว ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ อยู่ ระหว่ า งการเจรจากั บ ลู ก ค้ า หลายรายที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ

จากน้ำ�ท่วม เชื่อว่าจะได้งาน กำ�จัดขยะเพิม่ จากปัจจุบนั ทีม่ ี ลู ก ค้ า อ ยู่ ใ น 7 นิ ค ม อุตสาหกรรมกว่า 100 โรงงาน นอกจากนี้ บริษทั ยังอยูร่ ะหว่าง ศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอีก ด้วย

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากจีนพึ่งพาการนำ�เข้าน้ำ�มันจากอิหร่านในสัดส่วนที่สูง และเป็นการยากที่จะหาแหล่งนำ�เข้าอื่น

จีนบ่น ชาติตะวันตกคว่ำ�บาตรอิหร่านเสี่ยงทำ� ศก.โลกหยุดชะงัก รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า จีนวิจารณ์การออก มาตรการคว่ำ�บาตรการส่งออกน้ำ�มันของอิหร่านโดยชาติตะวัน ตก โดยระบุว่า เป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจโลก ทั้งที่ชาติตะวัน ตกเองเรียกร้องมาโดยตลอดให้ชาติต่างๆ พยายามหลีกเลี่ยง การสร้างความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยในหนังสือพิมพ์ของทางการจีนได้มีการวิพากษ์ วิจารณ์ถงึ การออกมาตรการคว่ำ�บาตรอิหร่านของชาติตะวันตก ขณะที่ในวันนี้นายกรัฐมนตรีแองเจล่า เมอร์เคิลของเยอรมนีจะ ประชุมร่วมกับประธานาธิบดีหู จิ่นเทาของจีนที่กรุงปักกิ่งเพื่อ ร้องขอให้จีนร่วมกดดันอิหร่านให้ยุติโครงการนิวเคลียร์ ขณะที่ นายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้ประชุมร่วมกับนายก รัฐมนตรีเหวิน เจียเป่าของจีน โดยได้ร้องขอให้จีนใช้อิทธิพลที่มี ต่ออิหร่านในการกดดันให้อิหร่านล้มเลิกโครงการพัฒนาอาวุธ นิวเคลียร์ ทัง้ นี้ จีนปฏิเสธทีจ่ ะร่วมใช้มาตรการคว่�ำ บาตรอิหร่าน

“เบอร์นันกี” เตือนศก.สหรัฐฯ ยังเสี่ยงหยุดชะงัก แม้มีสัญญาณฟื้นตัว รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า “เบน เบอร์นันกี” เตือนว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความเสีย่ งทีจ่ ะเผชิญภาวะชะงัก งัน แม้จะส่งสัญญาณการฟืน้ ตัวแล้วก็ตาม พร้อมเรียกร้องให้สภาค องเกสเร่งหาทางลดการขาดดุลงบประมาณลงให้ได้ในระยะยาว “เป็นเรื่องดีที่ในช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา ตัวบ่งชี้ ด้านการใช้จ่าย การผลิต และตลาดแรงงานส่งสัญญาณการฟื้น ตัว แต่แนวโน้มยังคงมีความไม่แน่นอน และการติดตามภาวะ เศรษฐกิจอย่างใกล้ชดิ ยังคงมีความจำ�เป็นอยู”่ นายเบอร์นนั กีกล่าว ในการตอบกระทูถ้ ามของคณะกรรมาธิการงบประมาณสภาผูแ้ ทน ราษฎรสหรัฐฯ โดยในช่วงทีผ่ า่ นมา ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่วา่ จะ เป็นการจ้างงาน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และการใช้จา่ ยในภาค ก่อสร้างต่างออกมาดี และในเดือนทีผ่ า่ นมา ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปรับเพิม่ ขึน้ มาแล้ว 4.4% โดยเป็นการปรับเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ นับแต่ เดือนมกราคมปี 1997 ที่เพิ่มขึ้น 6.1% “อย่างไรก็ดี อัตราการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจยังคงค่อน

AFET

หน้า 5

ข้างไม่สูงนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของแรงงานหลายล้าน คนที่ยังคงว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง นอกจากนี้ การฟื้นตัวในอัตรา ทีไ่ ม่สงู เท่าทีค่ วรยังคงทำ�ให้เกิดความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจจะหยุดชะงัก” นายเบอร์นันกี กล่าว

แบงก์ชาติอินเดียส่งซิกจะลด ดบ.อีก หากเงินเฟ้อยังชะลอลงต่อเนื่อง รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ธนาคารกลางอินเดีย ส่งสัญญาณจะลดอัตราดอกเบีย้ อีกครัง้ เมือ่ อัตราเงินเฟ้อชะลอลง ต่อเนื่อง “อัตราดอกเบี้ยของเราเพิ่มขึ้นมาถึงระดับสูงสุดแล้ว และการดำ�เนินนโยบายต่อไปคือการผ่อนคลายนโยบายการเงิน” นายซูเบียร์ โกคาร์นรองผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียกล่าว ขณะเดียวกันนายโกคาร์นกล่าวว่า ธนาคารกลาง อินเดียไม่มคี วามกังวลต่อการทีเ่ งินรูปแี ข็งค่าขึน้ มากทีส่ ดุ ในเดือน มกราคมที่ผ่านมา โดยมองว่า เป็นการแข็งขึ้น หลังจากที่อ่อนค่า ลงอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน รูปีอ่อนค่าลง 16% “เมื่อเราแน่ใจแล้วว่า อัตราเงินเฟ้อจะมีทิศทางลดลง ต่อเนื่อง เราพร้อมที่จะลั่นไก ผมคิดว่า ทิศทางอัตราเงินเฟ้อคือ ปัจจัยชี้นำ�ที่สำ�คัญที่สุด” นายโกคาร์น กล่าว

TFEX

“ไร้ข่าวดี แต่ระยะกลางยังแจ่ม”

“รอผลประชุม EU - ECB”

นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 707 สัญญา สถานะคงค้าง 3,702 สัญญา - ปิด 133.60 บ./ก.ก. ลดลง 0.95 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 55) ปัจจัยบวก - ยอดขายรถสหรัฐฯ - ญีป่ นุ่ ฟืน้ - เข้าฤดูกาลยางผลัดใบ หนุนตลาดระยะกลาง - รัฐฯ ยังพยุงราคายางไม่ให้หลุด 120 บ./ก.ก. - รัฐบาลญีป่ นุ่ เตรียมแทรกแซงเงินเยน - หนีย้ โุ รปในหลายประเทศเริม่ คลีค่ ลาย ปัจจัยลบ - ตลาดเริม่ ขาดข่าวใหม่ - น้�ำ มันลงแตะ 97 เหรียญ - เงินเยนยังแข็งค่า กลยุทธ - แนะเก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค.55) - แนวรับ 132.55 บ./ก.ก. - แนวต้าน 136.15 บ./ก.ก.

นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 14,763 สัญญา สถานะคงค้าง 30,553 สัญญา - ปิด 766.30 จุด เพิม่ ขึน้ 6.20 จุด (สัญญา SH5012 มี.ค. 55) ปัจจัยบวก - นลท.คาดหวังกรีซเจรจาหนีล้ ลุ ว่ ง - ลุน้ ประชุม EU-ECB อาจออกมาดี - นลท.คาดตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯออกมาดี - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 2930.44 ลบ. ปัจจัยลบ - หุน้ แบงก์เริม่ แกว่ง หลังแผนเก็บค่าธรรมเนียมอาจจบไม่สวย กลยุทธ - ซือ้ (Long) (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 750 จุด - แนวต้าน 780 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 755 จุด แนวต้าน 784 - 785 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

หน้า 6

RAIMON ราคาพื้นฐาน 2.40 บาท

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส แนะนำ�ซื้อ RAIMON หลังราคาหุ้นดีดตัว ขึ้นแรง 18% YTD ชนะตลาด (outperform) ที่ปรับเพิ่ม 6% YTD แต่ใน การประเมินมูลค่าหุ้นกลับพบว่าถูกที่สุด คือ P/E ปี 55 เป็นเพียง 3 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (จาก 15 หลักทรัพย์ที่ทำ�การวิเคราะห์) เป็น 8.3 เท่า และคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปี 55 เยี่ยมคือ 7% เทียบกับอุตสาหกรรมที่ 5.8% ราคาพื้นฐานจึงปรับขึ้นเป็น 2.40 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E ปี 55 ที่ 5.0 เท่า ราคาปิดยังมีส่วนเพิ่มได้อีกถึง 69% เทียบราคาพื้นฐานใหม่ RAIMON มีความโดดเด่นมากสำ�หรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่อยู่ อาศัยขนาดปานกลาง ในเรื่องการฟื้นตัวดีที่สุดในกลุ่ม เน้นพัฒนาแต่ คอนโดที่มีความต้องการสูงในขณะนี้ และบางโครงการอยู่พัทยาที่น้ำ� ไม่ ท่ ว ม ขณะที่ ป ระชาชนกำ � ลั ง ต้ อ งการบ้ า นหลั ง ที่ ส องเพื่ อ สำ � รอง ไว้ล่วงหน้าเผื่อปีนี้น้ำ�จะท่วมหนักอีกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 03/02/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

RAIMON 1.43 0.01 0.70 1.43 1.45 1.42 1.42 1.43

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

78,687,200 112,817 2.10 20.43 4.77 N/A N/A 0.07 4,648

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 01/04/54 1. 2. 3.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 1.43 บาทหนาแน่นสุด

4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ IFA HOTELS & RESORTS 3 LTD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล นายกาจกำ�จร ตันตราภรณ์

จำ�นวนหุ้น

(%)

1,335,127,851 41.08 950,253,775 29.24 203,580,280 6.26 64,000,000 29,860,000

1.97 0.92

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

News Station

ธปท. เผยจีดีพีปี 54 เหลือโต 1% จากเดิมคาด 1.8% นายไพบู ล ย์ กิ ต ติ ศ รี กั ง วาน ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การสาย นโยบายการเงิ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย(ธปท.) กล่ า วว่ า รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อฉบับเดือน ม.ค. 2555 ธปท.ได้มีการปรับลด อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไทยในปี 2554 ลดลงเหลือขยาย ตัวเพียง 1% จากแนวโน้มการ รายงานครัง้ ก่อนทีป่ ระมาณการไว้ 1.8% และชะลอลงจากปีก่อนที่ ขยายตัว 7.8% ทั้งนี้เป็นผลจาก สถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบ ต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยรุ น แรงกว่ า ที่ ประเมินไว้ โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ซึง่ ทำ�ให้จดี พี ใี นไตรมาสสุดท้าย ของปี 2554 -7.4% เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 3/54 และ -5.2% เมื่อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ น ซึ่งส่งผลในภาคอุตสาหกรรมทั้ง ทางตรงจากสายการผลิตที่เสีย หาย และทางอ้ อ มจากการ ขาดแคลนปั ญ หาชิ้ น ส่ ว นและ การขนส่ ง ประกอบกั บ ภาวะ เศรษฐกิจโลกกระทบการส่งออก สินค้าไทยและผลกระทบจากภัย พิบัติในญี่ปุ่นช่วงไตรมาส 4/54 รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศจี 3 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจ ไทยได้เริม่ ฟืน้ ตัวขึน้ และคาดว่าจะ กลับเข้าสูภ่ าวะปกติได้ในไตรมาส 3/55 โดยมีอปุ สงค์ภายในประเทศ เป็นแรงขับเคลื่อนสำ�คัญ ซึ่งจะ ช่ ว ยชดเชยแรงส่ ง จากภาคการ ส่งออกที่แผ่วลงตามอุปสงค์โลกที่ อ่อนแอลง นอกจากนี้ การฟื้ น ตั ว ทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะได้ รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่าย

ฟื้นฟูความเสียหาย ความเชื่อมั่น ของนั ก ลงทุ น ที่ ป รั บ ดี ขึ้ น การ บริ โ ภคของภาคเอกชนที่ ฟื้ น ตั ว ได้เร็ว และการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของภาครัฐ จึงทำ�ให้ธปท.ปรับเพิม่ ประมาณการจีดีพีปี 2555 เป็น ขยายตัว 4.9% จากประมาณการ ครัง้ ก่อนทีค่ าดว่าจะขยายตัว 4.8% ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2556

คาดว่ าจะกลั บมาขยายตั วได้ ใน เกณฑ์ปกติ เนือ่ งจากภาคการผลิต จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แนวโน้ม เศรษฐกิจโลกมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น

โดยแนวนโยบายภาครัฐ ในปัจจุบันทำ�ให้คาดว่าจะดำ�เนิน นโยบายขาดดุลต่อเนือ่ ง ทัง้ นีธ้ ปท. ได้ ป ระมาณการเศรษฐกิ จไทยปี 2556 อยู่ที่ 5.6% อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงด้านลบยังมีมากกว่า ด้านบวก โดยปัจจัยด้านลบ ได้แก่ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าขยายตัวได้ ต่ำ�กว่าที่คาด ส่วนปัจจัยด้านบวก มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ แ รงกระตุ้ น เศรษฐกิ จ จากภาครั ฐ อาจมี มากกว่าที่คาด นอกจากนี้ การรายงาน แนวโน้มเงินเฟ้อได้ประมาณการ การบริ โ ภคภาคเอกชนปี 2555 และ 2556 ขยายตัว 4 และ 5.2% ตามลำ�ดับ การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว 11.5 และ 12.9% ตาม ลำ�ดับ การอุปโภคภาครัฐขยายตัว 8.3 และ 1.5% ตามลำ�ดับ การ ลงทุนภาครัฐขยายตัว 20 และ 12.5% ตามลำ�ดับ ปริมาณการส่ง ออกสินค้าและบริการขยายตัว 5.8 และ 12.4% ตามลำ�ดับ ปริมาณ การนำ � เข้ า สิ น ค้ า และบริ ก าร ขยายตั ว 10.7 และ 14.5% ตามลำ�ดับ มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตั ว 7.8 และ 16.4% ตามลำ�ดับ มูลค่าการนำ�เข้าสินค้า ขยายตั ว 16.2 และ 16.6% ตามลำ�ดับ ส่วนดุลการค้าปี 2555 คาดว่าอยู่ที่ 8.4 พันล้านดอลลาร์ และปี 2556 อยู่ที่ 9.2 พันล้าน ดอลลาร์ ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดปี 2555 คาดว่าขาดดุล 4.9 พันล้าน ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ อุ ป สงค์ จ ากต่ า ง ดอลลาร์ และขาดดุล 3.1 พันล้าน ประเทศเริ่มสนับสนุนเศรษฐกิจใน ดอลลาร์ ในปี 2556 ประเทศได้มากขึ้น อีกทั้งภาครัฐ ยั ง มี ส่ ว นสำ � คั ญ ในการกระตุ้ น เศรษฐกิจ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพีนธ์ 2555

ROJNA ขายธุรกิจผลิตสุรากลั่น มูลค่าราว 400 ลบ. รวมภาระเงินกู้ รายงานข่ า วจาก บมจ.สวน อุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/55 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 55 ได้มีมติเห็นชอบ ให้จำ�หน่ายเงินลงทุนทั้ง 100% ในบริษัท โรจนะ ดิ ซ ที ล เลอรี่ จำ � กั ด ผลิ ต สุ ร า กลั่นประเภทวิสกี้ บรั่นดี สุราขาวและสุราแช่ ภายในเดือนก.พ. 55 เนือ่ งจากการดำ�เนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มูลค่าซือ้ ขายกำ�หนด 400 ล้านบาท (รวมภาระเงินกูย้ มื กับบริษทั ฯ) โดยชำ�ระงวดเดี ย ว ให้กับ บริษัท ฉลอง จำ � กั ด เพื่ อ นำ � เงิ น มาพั ฒ นาและขยาย โครงการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก

PATKL เผยศาลเลื่อนนัดพิจารณาคำ�ร้อง ขอยกเลิกฟื้นฟูฯ หลังเจ้าหนี้ 2 รายค้าน รายงานข่ า วจาก บมจ.พั ฒ น์ ก ล (PATKL) เปิดเผยว่า ตามที่ศาลล้มละลาย กลาง ได้กำ�หนดวันนัดพิจารณาคำ�ร้องขอ ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 55 เวลา 9.30 น นั้น เนื่องจากมีเจ้าหนี้จำ�นวน 2 ราย ยื่นคำ�ร้องคัดค้านการขอยกเลิกการ ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ศาลจึงมีคำ�สั่งให้ ลูกหนี้ ผูร้ อ้ ง ส่งเอกสารเพิม่ เติม เพือ่ ประกอบ การพิจารณา และให้เลื่อนวันนัดพิจารณา ไปเป็นวันที่ 21 มี.ค. 55 เวลา 9.00 น

News Station

หน้า 8

EGCO เข้าซื้อหุ้น 90% รฟฟ.พลังลม จาก “เทพพนา วินด์ฟาร์ม” รายงานข่าวจาก บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ เข้าซือ้ หุน้ สามัญ ในสัดส่วน 90% ในบริษัท เทพพนา วินด์ ฟาร์ ม จำ � กั ด ซึ่ ง เป็ น ผู้ พั ฒ นาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังลมขนาดเล็กมาก (VSPP) ใน เขตพื้นที่ จ.ชัยภูมิ และ EGCO ได้ชำ�ระเงิน ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ้ น จำ � นวน 2,500,000 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 55 โดยยังเหลือ เงินทีต่ อ้ งชำ�ระตามสัญญาอีก 7,500,000 บาท ซึ่งจะชำ�ระเมื่อผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกันได้ครบถ้วน

UKEM ตั้งเป้ารายได้ปี 55 โต 15-20% นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ บมจ.ยูเนีย่ นปิโตรเคมีคอล (UKEM) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ในปี 55 จะเติบโตได้ ประมาณ 15 - 20% เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะ สินค้าประเภทสีทาบ้านและอาคาร วัตถุดิบ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง จะสามารถสนั บ สนุ น ยอดขายให้เติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ในช่วงครึง่ ปีแรกยังเข้าสูช่ ว่ งไฮซีซนั่ ของธุรกิจ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มส่ง สัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น ทำ�ให้เชื่อว่ายอดขายจะ ปรับเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ จากการประเมินยอดขายใน Q1/55 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความต้องการที่ สูงขึ้นหลังจากระดับน้ำ�ได้ลดลงทำ�ให้สินค้าที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การฟื้ น ฟู จ ากความเสี ย หาย น้ำ�ท่วมจะเติบโตได้ดี ขณะที่มั่นใจกำ�ไรสุทธิในปี 54 จะ เติ บโตสู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ตั้ ง แต่ ก่ อ ตั้ ง บริษัทฯ มาร่วม 30 ปีเนื่องจากปี 54 บริษัทฯ มีรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ โดยสูงกว่าเป้า 20% หลังจาก มี คำ � สั่ ง ซื้ อ จากลู ก ค้ า เข้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ภายหลังจากภาวะน้�ำ ท่วม โดยสินค้าทีข่ ายได้ เพิ่มขึ้น ได้แก่ สีทาบ้าน-อาคาร วัสดุก่อสร้าง

และสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปิด งบประมาณปี 54 ที่จะแล้วเสร็จในช่วงเดือน ก.พ.นี้ ซึ่งบริษัทฯ จะมีนโยบายจ่ายปันผลให้ แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ตามนโยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ไม่น้อยกว่า 40% ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี แต่ยังไม่สามารถ เปิดเผยได้ว่าจะจ่ายในอัตราเท่าใดเพราะต้อง รอประชุมผู้ถือหุ้นก่อนในช่วงเดือน เม.ย.นี้ และจะสามารถจ่ายปันผลได้ในทันที

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“ศรีราชาคอนสตรัคชั่น” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 78.25 ล้านหุ้น “ศรีราชาคอนสตรัคชั่น” ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เสนอขาย IPO จำ�นวน 78.25 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 1 บาท พร้อมออกวอร์แรนต์ จำ�นวน 6.75 ล้านหน่วย อายุ 3 ปีฟรีให้กรรมการและพนักงาน หวังนำ�เงินซื้อ เครื่องมือเครื่องจักร ขยายโรงงานและลงทุนในท่าเรือสำ�หรับการประกอบชิ้นงานโลหะขนาดใหญ่ งานนี้ได้ บล.กสิกรไทยเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ควบตำ�แหน่งผู้จัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่าย Investor Station รายงานว่า บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมางาน ก่ อ ส ร้ า ง ง า นโ ล ห ะ ใ นโ ร ง ง า น อุตสาหกรรมหนักแบบครบวงจร ได้ยนื่ แบบรายการแสดงข้ อ มู ล (ไฟลิ่ ง ) ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ วในช่ ว งที่ ผ่ า นมา โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง บล.กสิกรไทย เป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน และผู้จัดการจำ�หน่ายและรับประกัน การจำ � หน่ า ยหุ้ น เพื่ อ เข้ า จดทะเบี ย น ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมจะเสนอ ขายหุ้ น แก่ ป ระชาชนทั่ วไปครั้ ง แรก (IPO) จำ�นวน 78.25 ล้านหุ้น ราคา พาร์หนุ้ ละ 1 บาท โดยเงินทีไ่ ด้จากการ ระดมทุ น ดั ง กล่ า วนำ �ไปซื้ อ เครื่ อ งมื อ เครื่องจักร, ขยายโรงงานและลงทุนใน ท่าเรือสำ�หรับการประกอบชิน้ งานขนาด ใหญ่ ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทฯ สามารถรับ งานประกอบโครงสร้างโลหะที่ใหญ่ขึ้น

ได้ในอนาคต และยังเป็นการลดค่าใช้ จ่ายและทำ�ให้สามารถส่งมอบงานได้เร็ว ขึ้น ขณะที่เงินจากการระดมทุนที่เหลือ จะนำ�ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียม ออกใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามัญ (วอร์แรนต์) จำ�นวน 6.75 ล้าน หน่วย ให้ฟรีแก่กรรมการและพนักงาน ของบริษทั ฯ ซึง่ วอร์แรนต์ดงั กล่าวมีอายุ 3 ปี โดยกำ � หนดอั ต ราการใช้ สิ ท ธิ 1วอร์ แ รนต์ สามารถใช้ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ได้ 1 หุ้ น ทั ง นี้ ปั จ จุ บั น โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มี บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำ�กัด ถือหุ้น สัดส่วน 64.6% และภายหลังการขาย หุ้น IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 46.9% รองลงมา ได้แก่ กลุ่มนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ ถือหุ้น 20.6% ซึ่งจะลด เหลือ 15.0% หลังกระจายหุ้น IPO ดัง กล่าว อย่างไรก็ดี ในส่วนของศรีราชา โฮลดิง้ มีกลุม่ นายบุญเครือเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วน 58.2%

www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพีนธ์ 2555

ความกลัว...ตาย

by Jackal_XIII

พระอาจารย์ กล่าวว่า คนที่กลัวตายเขาก็กลัวเสียจริงๆ อาตมาถึงได้เคยบอกว่า ถ้าไม่กลัว ตายเสียอย่างเดียวก็ไม่กลัวไปทุกอย่าง กลัวความสูง ตกลงไปแล้วเป็นอย่างไร..ตาย มาสรุปลงตรง ตายหมด กลัวที่แคบ ติดอยู่นานๆ เป็นอย่างไร...ตาย กลัวผี เดี๋ยวผีมาหักคอ หักคอแล้วเป็น อย่างไร..ตาย อาตมา ตามดูคำ�ว่ากลัวอยู่เป็นปีๆ กลัวอะไร ท้ายสุดก็เจอ อ๋อ..กลัวตาย กลัวงู งูกัดแล้ว เป็นอย่างไร..ตาย กลัวเสือ เสือกัดเป็นอย่างไร...ตาย ไม่เหลือจริงๆ มาสรุปลงตรงตายหมดเลย บางอย่างที่เหมือนกับไม่มีเหตุไม่มีผล อย่างกลัวจิ้งจก จิ้งจกกระโดดเกาะ ขยะแขยงสุดๆ อาจถึงกับช็อกตาย สรุปแล้วลงตรงตายอยูด่ ี ดูแล้วไม่มอี ะไร หนีคำ�ว่าตายพ้นเลย ไปนัง่ ในป่าช้า รอผีมาหักคอ ดูซวิ า่ จะตายจริงไหม ? ผีกข็ เี้ ล่นเหลือเกิน ประเภทเอามือเย็นเจีย๊ บมาบีบคอ พอเราว่าพุทโธผีกค็ ลายมือแต่จบั คาเอาไว้ พอเราเลิก พุทโธผีก็บีบต่อ พอเราพุทโธผีก็ปล่อยมือ ไม่ยอมไปไหนนะ เอามือคาไว้อย่างนั้น มือก็เย็นเจี๊ยบเลย ฟัดกันทัง้ คืนจนกระทัง่ เช้าบอกว่า “เฮ้ย..พอก่อน..จะไปบิณฑบาต” ผีกไ็ ป เดีย๋ วพรุง่ นีค้ อ่ ยเจอกันใหม่ เป็น ผีที่ว่าง่ายมาก”

สนทนากับพระครูวลิ าศกาญจนธรรม (พระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)

Photo Release “กัลกุล ดำ�รงปิยวุฒิ์” รับพระราชทาน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กัลกุล ดำ�รงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เข้ารับปริญญาวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ ประจำ�ปีการศึกษา 53 โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งในปีนี้มี ผูส้ ำ�เร็จการศึกษาประมาณ 1,300 คน และมีผทู้ รงคุณวุฒิทไี่ ด้รับ มอบปริญญากิตติมศักดิ์รวม 7 ท่าน โดย กัลกุลฯ มีผลงานด้าน การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้นำ�ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทน อีกทั้งยังธำ�รงรักษาไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม อันเป็น พื้นฐานและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจและดำ�เนินชีวิต และเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพีนธ์ 2555

Lifestyle Station

มุมการตลาด กสิกรไทยรุกตลาดเอสเอ็มอี ร้านเล็กก็กู้ได้ ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่า อนุมัติเร็วใน 2 วัน นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เผย ธนาคารรุกตลาดเอสเอ็มอีรายย่อย ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อเอสเอ็มอีเพื่อร้านค้า รายย่อยกสิกรไทย (K-SME Retail Credit) ให้เงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ ร้านค้ารายย่อย โดยแผงเช่าหรือร้านค้าห้องเช่าก็สามารถกู้ได้ วงเงินหมุนเวียน สูงสุด 3 เท่าของเงินฝาก และอนุมัติรวดเร็วภายใน 2 วัน สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ K-BIZ Contact Center 0-2888-8822

มุมประกัน เมืองไทยประกันภัย ร่วมโครงการแพทย์อาสาฯ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข นวลพรรณ ล่ำ�ซำ� นพ.สมชาย กุลวัฒนาพร และ ร่วมแถลงข่าว “โครงการอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลไทย และนานาชาติ” เพื่อเปิดศูนย์รักษาผ่าตัดผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ทุพพลภาพ และผู้พิการ ปาก-จมูกแหว่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 6 - 12 ก.พ. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร, นพ.สมดี รัตนาวิบูลย์, ดร.ชาญวิทย์ เอนกสัมพันธ์ ร่วมงาน ที่ กระทรวง สาธารณสุข จ.นนทบุรี

LPN จัดกิจกรรม Family Day ความสุขเคียงข้างกันตลอดไป นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอป เมนท์ (LPN) จัดกิจกรรม Family Day ครั้งที่ 8 เพื่อขอบคุณลูกค้าและ เปิดโอกาสให้เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในแต่ละโครงการได้มีโอกาสพบปะพูด คุยและผูกสัมพันธ์กัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Together Forever เคียงข้างกัน ตลอดไป” ภายในงานมีพิธีกรชื่อดังจากรายการเปรี้ยวปาก น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ และ จอย รินลณี ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน เบล สุพล และ ศิลปินยอดนิยมตลอดกาล วง Nuvo LPN หวังว่าความสุข ความใส่ใจ และ การแบ่งปัน (Care & Share) จะอยู่เคียงข้างกันในบ้านหลังใหญ่ของครอบครัว ลุมพินีตลอดไป

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

เปิดมุมมอง

ตอนที่ 5

“ไววิทย์ อุทัยเฉลิม”

แม่ทัพคนใหม่ บลจ.กิมเอ็ง

แม้แนวทางในการบริหารพอร์ตส่วนตัวของผู้บริหารคนนี้จะดู เหมือนเสี่ยง แต่สินทรัพย์ที่ไปลงทุนกลับไม่เสี่ยง... “เราคัดสรรของทีด่ มี คี ณ ุ ภาพเพือ่ ลงทุน ยกตัวอย่างผมเคยลงทุน อสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมที่หัวหิน ปัจจุบันผลตอบแทน ขึ้นมาเท่าตัวแล้ว ขณะที่ปล่อยเช่าก็ได้ผลตอบแทนประมาณ 5% ตอนไป ลงทุนนั้นก็เข้าไปซื้อคอนโดนี้ในราคาเพียง 50% ของราคาตลาด ในช่วง ทีเ่ กิดวิกฤตต้มยำ�กุง้ ทันทีทซี่ อื้ ก็มกี �ำ ไรทันทีแล้ว 50% ส่วนตัวจึงไม่ได้มอง ว่าเสี่ยงแต่ประการใด แต่ปัจจุบันคงไม่มีเวลาที่จะเข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน ลักษณะนัน้ แล้ว เพราะเป็นการลงทุนทีต่ อ้ งใช้เงินค่อนข้างมาก ก็จะเลือก

“ไววิทย์ อุทัยเฉลิม”

ลงทุนในสินทรัพย์ทอี่ าจจะให้ผลตอบแทนทีล่ ดลงแต่มสี ภาพคล่องที่ สูงมากขึ้น และไม่จำ�เป็นต้องใช้เงินลงทุนมากนัก เช่น ทองคำ� เป็นต้น อีกปัจจัยที่ทำ�ให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจไม่ได้ให้ ผลตอบแทนมากเช่นในอดีตเพราะมีคนรู้มากขึ้น ในตอนนี้จะไป ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาในราคา 50% ของราคาตลาด เหมือนช่วงวิกฤตต้มยำ�กุง้ ไม่ได้แล้ว ปัจจุบนั เขาก็ขายกันอยูป่ ระมาณ 80% ของราคาตลาด มาร์จิ้นที่ได้ก็น้อยลง ซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่คุ้ม ค่ากับการที่จะเสียเวลาไปลงทุนแล้ว ยอมที่จะรับมาร์จิ้นต่ำ�ลงใน สินทรัพย์อื่นแต่ได้สภาพคล่องเพิ่มขึ้นมามากกว่า ขณะทีผ่ มก็ยงั มีในส่วนของสลากออมสิน ซึง่ ให้ผลตอบแทน แน่นอน 3% แถมยังมีโอกาสลุ้นรางวัลที่ 1 อีกด้วย ทองคำ�ที่ลงทุน จะเลือกลงทุนทองคำ�แท่งของร้านค้าทอง 5 รายใหญ่ ในเยาวราช เท่านั้น เพราะเวลาที่ไปขายต่อราคาจะไม่ตกได้เต็มราคา ณ เวลา ที่ขาย ส่วนพระเครื่องเองเป็นความชอบส่วนตัว แล้วยังได้เรื่องของ การลงทุนเสริมมาด้วย ในส่วนของพระเครือ่ งทุกองค์ทเี่ ช่าๆ จากงาน ประกวดทั้งนั้น เพราะงานประกวดจะมีเซียนพระดูผ่านตามาแล้ว ไม่ต่ำ�กว่า 10 คน และมีใบรับประกันให้ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำ�ให้ มีกำ�ไร...”

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ยัง แกว่ ง ตั ว ในกรอบ แคบๆ เนื่ อ งจาก นักลงทุนรอดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และความชัดเจนเรื่องการแก้ปัญหาหนี้ ของกรีซ โดยทิศทางการเคลือ่ นไหวตลาด หุน้ ไทยสัปดาห์กอ่ นสอดคลอ้ งกับตลาดหุน้ ในภูมิภาค ซึ่งอาจมาจากการเก็งกำ�ไร ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ คาดออกมาดี และยังมีความเป็นไปได้สูง ที่เงินทุนอาจยังไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้น ภูมิภาค รวมถึงตลาดหุ้นไทย

แนวโน้มตลาดหุน้ ไทยสัปดาห์นมี้ ี โอกาสปรับตัวขึ้นต่อ นักลงทุนต้องระวัง ความผันผวนจากปัญหาหนีใ้ นยุโรปทีย่ งั มี อิทธิพลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นระยะๆ โดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ตัวเลขการ จ้ า งงานสหรั ฐ ฯ และการประชุ ม ของ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ว่าจะมีขอ้ สรุป ของการประชุมในการแก้ปัญหาหนี้ใน ยุโรปอย่างไรบ้าง กลยุทธ์ แนะนำ�เก็ง กำ�ไรในหุน้ ขนาดใหญ่ เช่น BANPU, SCB และ BBL ประเมินแนวรับอยูท่ ี่ 1,090 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,120 จุด

หน้า 13

ประเมิ น การลง ทุ นในสั ป ดาห์ นี้ ตลาดฯ มีโอกาสปรับตัวขึ้น เนื่องจาก เม็ดเงินต่างชาติไหลกลับเข้ามา แต่ตอ้ งรอ ดูผลการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คาดว่าภาพรวมอาจมี กระแสเงินต่างชาติเข้าต่อเนื่อง โดยดัชนีฯ มีแนวรับที่ 1,068 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ ที่ 1,122 - 1,148 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภ�พีนธ์ 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,953.49 7.49% 3,426.74 13.14% 7,751.32 29.71% 12,956.47 49.66%

2,351.65 9.01% 4,632.46 17.76% 4,820.88 18.48% 14,283.02 54.75%

-398.16 -1,205.72 2,930.44 -1,326.55

Last Update

3/02/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,098.95 768.96 1,671.99 289.76

3/2/2012

Chg 7.28 5.56 11.6 -1.05 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg 0.67 0.73 0.7 -0.36 26,088.02 665.8

17:01:54

AGRO 2 D ecline 26% No C hange 28%

A dv ance 46%

TECH

1.49

1.5

0.68

1 0.5

0.83

CONSUMP

-0.61

0

1.59

-0.5

SERVICE

D ecline 39%

0.96

0.61

A dv ance 30% No C hange 31%

FINCIAL

-1

RESOURC

1.11

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภ�พีนธ์ 2555

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 กุมภภ�พันธ์ 2555

BANPU

( Day )

: BANPU 1,000,000 900,000

Price & Fundamental Symbol BANPU

Last 612.00 Chg 12.00  %Chg 2.00  Open 602.00  High 614.00  Low 602.00  Prev 600.00  Avg 609.41  AccVol 2,727,450  AccVal(K฿) 1,662,129  1.97  %Fluct P/E 7.75  P/BV 2.37  DPS(Baht) 3.00  Yield(%) 3.50  EPS(Baht) 78.95  MktCap(Mil.) 166,310  Broker Target Update CGS 794.00 2/2/2012 หลักทรัBLS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็790.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 1/2/2012 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 31/1/2012 ค่าการ KS ม่ ขึน้ มากที665.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

800,000 700,000

Vol.

600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 614.00

612.00

Price

610.00

608.00

606.00

604.00

602.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภ�พีนธ์ 2555

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2555

BWG-W1

( Day )

Price & Fundamental Symbol BWG-W1

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

0.92 0.12  15.00  0.81  0.96  0.81  0.80  0.91  90,724,600  82,821  16.48 

13.14 0.49  0.02  0.55  0.07  657  Target Update No Comment

Volume Analysis

: BWG-W1

25,000,000 20,000,000

Vol.

15,000,000 10,000,000 5,000,000

0.96

0.95

0.94

0.93

0.92

0.91

0.90

Price

0.89

0.88

0.87

0.86

0.85

0.84

0.83

0.82

0.81

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภ�พีนธ์ 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2555

BIGC

( Day )

Volume Analysis

: BIGC

400,000 350,000

Price & Fundamental Symbol BIGC

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker KS TNS

126.00 7.00  5.88  120.00  126.00  119.50  119.00  122.81  2,796,100  343,397  5.29 

27.63 4.77  1.96  1.65  4.56  100,975 Target Update 130.00 31/1/2012 160.00 9/1/2012

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

300,000

Vol.

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 126.00

125.50

125.00

124.50

124.00

Price

123.50

123.00

122.50

122.00

121.50

121.00

120.50

120.00

119.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 791 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพีนธ์ 2555

คำ�คมการลงทุน

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

ในการทำ�งานใดๆไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือนายจ้าง ควรจะรับฟังความคิดของผู้ร่วมงานเสมอ การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น คือเป็นการเพิ่มประสบการณ์อื่นเป็นความรู้ นอกเหนือจากที่ได้รับมาจากการเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ใช่ความสำ�เร็จที่แท้จริง “โพธิ์พงษ์ ล่ำ�ซำ�”

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 06 ก.พ. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Investor_station 06 ก.พ. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement