Page 1

Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555

News Station

www.istationnews.co 7

เจแปนแอร์ไลน์สเตรียมขายไอพีโอ 13 พันล้านดอลล์ ก.ย.นี้ KBANK มั่นใจสินเชื่อ SME ปีนี้โต 10%

8

FOCUS ทุ่ม 180.52 ล. ซื้อที่ดิน

9

Dynamic Station

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

เป้าซือ้ CPALL สูงถึง 59.50 บ. ปี 55 ฟื้ น ตั ว -แววกำ �ไรแจ่ ม โบรกแนะ “ซื้อ” CPALL ระบุ มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน หลังผ่านวิกฤตน้ำ�ท่วม คาด

Q1/55 เริ่มเห็นการฟื้นตัวได้เร็ว กำ�ไรปี 55 มีแนวโน้มโตสวย ลงทุนเปิดสาขาใหม่-ศูนย์กระจาย สินค้ารับค้าปลีกฟื้น ทนต่อแรงเสียดทานเศรษฐกิจขาลงได้ดีสุดในกลุ่ม ราคาหุ้นยัง “ไม่แพง” เมื่อเทียบกับโอกาสในการเติบโต และคู่แข่งในภูมิภาค อีกทั้งมีปันผลที่น่าสนใจ เรียงราคา เป้าหมาย 56.00 - 59.50 บาท ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

APCO !! 10

Lifestyle Station

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

นรกขุมเดียวที่ไม่จำ�กัดเวลา หุ้นพลังงาน

DELTA ตัง้ เป้าขายปี 55 โต 10% ต่อหน้า 3

TUF คาดรายได้-กำ�ไรปีนโี้ ตไม่ต�่ำ 20% ต่อหน้า 4

SET News ทำ�ความรู้จัก

“ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา” MD “ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่” ตอนที่ 7

ต‡อหนˆา 12

SEAFCO รับงาน 4 โครงการใหม่ 109.00 ล. ต่อหน้า 8

MINT

เป้าหมายพื้นฐาน 13.60 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 765 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555

เป้าซื้อ (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ประเมินหุ้น บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) ระบุ ว่ า จากการ เปิ ด เผยล่ า สุ ด ของ CPALL พบจำ�นวนสาขาที่ปิดไปในช่วง น้ำ � ท่ ว ม ป ล า ย ปี 5 4 ร า ว 700 แห่ง ขณะนี้ได้กลับมาให้ บริ ก ารแล้ ว เกื อ บทุ ก สาขา ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียง 30 แห่ง ที่ยังอยู่ระหว่างปรับปรุง และ คาดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการ อีกครัง้ ในช่วงกลางเดือน ม.ค.นี้ โดยผลกระทบจากวิกฤตน้�ำ ท่วม ทำ�ให้ยอดขายปี 54 มีแนวโน้ม เติ บ โตราว 13 - 14%YoY ต่ำ�กว่าเป้าหมายเดิมที่คาดว่า จะเติบโต 15% เพียงเล็กน้อย ขณะที่ CPALL ยังคง เป้ า หมายการเติ บ โตของ ยอดขายในปี 55 ที่ 15%YoY เช่นเดิม โดยมาจากการเติบโต ของยอดขายสาขาเดิม 5% และ การเปิดสาขาใหม่อีก 500 แห่ง อีกราว 10% อีกทัง้ ยังมีแผนทีจ่ ะ เปิดศูนย์กระจายสินค้า (DC) เพิ่ ม ในภาคตะวั น ออกในช่ ว ง Q3/55 และอีกแห่งในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (ลำ � พู น ) ราว Q1/56 ภายใต้ ง บลงทุ น ทั้ ง ปี 55 ที่ ค าดว่ า จะอยู่ ร าว 4.5 พันล้านบาท ผลกระทบวิกฤตน้�ำ ท่วม ในงวด Q4/54 สอดคล้องกับ ประมาณการของฝ่ า ยวิ จั ย ที่ คาดว่าสาขาถูกปิดชัว่ คราว 650 แห่ ง อี ก ทั้ ง ยอดขายทั้ ง ปี 54 ยังใกล้เคียงกับประมาณการฝ่าย วิ จั ย ที่ ค าดว่ า จะเติ บ โตราว 14%YoY จึง มั่นใจว่า CPALL จะสามารถสร้างกำ�ไรสุทธิปี 54 ได้ที่ราว 8,000 ล้านบาท หรือ เติบโต 20%YoY ตามประมาณการ ขณะที่ประเมินว่ากำ�ไรสุทธิของ

News Station คำ�แนะนำ�การลงทุน CPALL

CPALL ในปี 55 จะเติบโตราว โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม 11%YoY ภายใต้สมมติฐานแบบ ซื้อ 59.50 บาท บล.เอเซีย พลัส อนุ รั ก ษ์ นิ ย ม กำ � หนดให้ ก าร 57.00 บาท ซื้อ บล.เกียรตินาคิน เติ บโตของยอดขายสาขาเดิ ม บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ซื้อ 56.00 บาท เพียง 3%YoY และการเปิดสาขา ใหม่อีก 500 แห่ง ทบทวนปรับเพิ่มประมาณการ Q1/55 ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยมีโอกาส หากผลประกอบการในงวด เพราะเชื่ อ ว่ า ผลจากการที่ CPALL เน้ น จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า จำ � เป็ น ประเภทอาหารและ เครื่องดื่ม จะทำ�ให้ผลประกอบ การไม่ได้รับผลกระทบมากนัก จากกำ � ลั ง ซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคที่ คาดว่าจะลดลงในช่วงต้นปี 55 นอกจากนี้ ยังคาดผลจากการที่ เน้นจำ�หน่ายสินค้าอาหารโดย เฉพาะอาหารแช่เย็นสำ�เร็จรูป (Chilled food) จะช่วยผลักดัน ให้ยอดขายสาขาเดิมและ Gross margin มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น มากกว่าสมมติฐานของฝ่ายวิจัย มี มุ ม มองเชิ ง บวกต่ อ ศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยตำ�แหน่งผู้นำ�ทางการตลาด ของร้านสะดวกซื้อที่มี Market share ราว 50% และแนวโน้ม ของผู้ บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า น สะดวกซือ้ เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ โอกาส ในการขยายตลาดในประเทศจีน ในอนาคต แนะนำ� “ซือ้ ” มูลค่า ที่ เ หมาะสมปี 55 อิ ง PER 30 เท่ า อยู่ ที่ 59.50 บาท มี Upside เกินกว่า 10% DELTA (ต่อจากหน้า 1)

นางกุ ล วดี กวาวงศ์ นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.เดลต้า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ประเทศไทย) DELTA) เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า ยอดขายปี 55 เติ บโต ไม่ต่ำ�กว่า 10% หรือมีมูลค่ากว่า 1.3 พั น ล้ า นดอลลาร์ เพิ่ ม ขึ้ น

จากปี ก่ อ นที่ ค าดว่ า จะทำ � ได้ 1.2 พันล้านดอลลาร์ โดยบริษัทฯ จะขยายฐานการผลิ ต และเพิ่ ม ยอดขายให้ ม ากขึ้ น หลั ง จากที่ คาดว่าปีนี้บริษัทฯ จะมีมาร์จิ้น เกินกว่า 20% ขณะเดียวกันยังจะ เพิ่มสินค้าใหม่ๆ ให้มากขึ้น

“การเติบโตของบริษัทฯ ต้องสร้างยอดขายและรายได้ให้ สมดุลกัน โดยอนาคตในส่วนของ ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯจะเติบโต ปีละไม่ต่ำ�กว่า 20% หลังปัจจุบัน ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯเติบโตเพียง ไม่ต�่ำ กว่า 10%” นางกุลวดี กล่าว ต่อหน้า 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555

DELTA (ต่อจากหน้า 3)

ส่ ว นผลกระทบจาก น้ำ � ท่ ว ม โรงงานของบริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย แต่ ซั พ พลายเออร์ ข องบริ ษั ท ฯ จำ�นวน 2 แห่ง ถูกน้ำ�ท่วมที่ จังหวัดอยุธยา บริษัทฯ จึงต้อง แก้ปัญหาโดยการสั่งซื้อชิ้นส่วน บางอย่ า งจากประเทศจี น ซึ่งทำ�ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นในเรื่อง ของค่ า ขนส่ ง แต่ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของต้นทุนดังกล่าวยังน้อยมาก เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ต้ น ทุ น อื่ น ๆ ในการผลิต สำ � ห รั บ แ ผ น ล ง ทุ น ในระยะเวลา 3 ปี ข้ า งหน้ า (55 - 57) บริ ษั ท ฯ ตั้ ง งบ การลงทุนไว้ปีละ 20 - 40 ล้าน ดอลลาร์ โดยจะขยายกำ�ลังการ ผลิ ต เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า ใหม่ ๆ ให้เพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกันบริษทั ฯ ยั ง จะลงทุ นในส่ ว นของ R&D

TUF (ต่อจากหน้า 1)

นายธี ร พงศ์ จั น ศิ ริ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยยู เ นี่ ย น โฟรเซ่ นโปรดั ก ส์ (TUF) เปิดเผยว่า คาดรายได้ และกำ � ไรในปี นี้ จ ะเติ บ โต ไม่ต่ำ�กว่า 20% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดจะมีรายได้ 3,000 ล้าน ดอลลาร์ จากราคาทู น่ า ปี นี้ ที่ น่าจะปรับเพิ่มขึ้นอีก 5 - 10% และยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการ ขยายฐานส่งออกไปยังยุโรปและ อเมริกามากขึ้น

News Station

หน้า 4

หรือการวิจัยและพัฒนาสินค้า ให้ ทั น สมั ย มากขึ้ น รวมทั้ ง จะขยายการลงทุนไปยังตลาด ต่างประเทศ เช่น ในอเมริกาใต้ เช่ น บราซิ ล ในยุ โ รป และ ในกลุ่ ม ประเทศเอเชี ย เช่ น ไ ท ย พ ม่ า กั ม พู ช า แ ล ะ อิ นโดนี เ ซี ย โดยจะเข้ าไปขาย สินค้าของบริษทั ฯ ให้เพิม่ มากขึน้ เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขายของบริ ษั ท ฯ ให้มากขึ้น

ขณะที่หลังการเข้าร่วม เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บมจ. แพ็คฟู้ด (PPC) คาดว่าขั้นตอน ทุ ก อย่ า งจะแล้ ว เสร็ จในเดื อ น เม.ย. 55 ดังนั้นจะทำ�ให้บริษัทฯ เริ่มรับรู้กำ�ไรจาก PPC อย่างช้า ภายใน Q2/55 เป็นต้นไปและจะ ทำ�ให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง ในธุรกิจกุ้งแช่แข็งเพิ่มขึ้น และมี กำ�ลังการผลิตคิดเป็น 20% ของ ประเทศไทย ส่งผลให้ธุรกิจใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของไทย หรือ

มี กำ � ลั ง การผลิ ต กุ้ ง แช่ แ ข็ ง ที่ จะจ่ า ย ไม่ ต่ำ � กว่ า 50% ของ กำ�ไรสุทธิ 400 ตันต่อวัน อย่างไรก็ตาม ในปีหน้า สำ � หรั บในปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ ไม่มีแผนลงทุนใหญ่เหมือนเช่น จะเป็ น ปี ที่ ก ลั บ มาสู่ ก ารขยาย 1 - 2 ปีที่ผ่านมา แต่จะเป็นปีที่ การลงทุนต่อไป ซึ่งนโยบายของ บริ ษั ท ฯ หั น มารั ก ษาวิ นั ย ทาง บริ ษั ท ยั ง คงมองการเข้ า ซื้ อ การเงิ น ด้ ว ยการเร่ ง เคลี ย ร์ กิจการเพื่อขยายขนาดของธุรกิจ หนี้ สิ น ด้ ว ยการจ่ า ยหนี้ ใ ห้ ม าก ทีส่ ดุ ทำ�ให้บริษทั ฯ จำ�กัดเงินสด ที่จะนำ�มาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือ หุ้ น ได้ ปี ล ะ 1.2 พั น ล้ า นบาท เท่านั้น ซึ่งต่ำ�กว่าเกณฑ์ปกติที่

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555

เจแปนแอร์ไลน์สเตรียมขายไอพีโอ 13 พันล้านดอลล์ ก.ย.นี้

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า เจแปนแอร์ไลน์ส หรือ เจเอแอล สายการบินญีป่ นุ่ ซึง่ เพิง่ ออกจากแผนฟืน้ ฟู กิจการในปีทผี่ า่ นมา มีแผนจำ�หน่ายไอพีโอในเดือนกันยายน ปีนเี้ พือ่ ระดมทุนราว 1 ล้านล้านเยน (13 พันล้านดอลลาร์) โดยแหล่งข่าวทีใ่ กล้ชดิ เปิดเผยว่า รัฐบาลญีป่ นุ่ ซึง่ ถือหุน้ ในเจเอแอลในสัดส่วน 97% และนักลงทุนรายอืน่ จะจำ�หน่ายไอพีโอของเจเอแอล ขณะที่โนมูระโฮลดิ้งส์ และไดวาซิเคียวริตี้ส์กรุ๊ป จะเป็นที่ปรึกษาทางการและ ผู้จำ�หน่ายหุ้นไอพีโอดังกล่าว เจเอแอลได้ ถ อนการจดทะเบี ย นจาก ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2010 และ เข้าสูแ่ ผนฟืน้ ฟูกจิ การ ก่อนทีจ่ ะมีความสามารถในการทำ� กำ�ไรอีกครั้ง หลังจากลดจำ�นวนพนักงานลงแล้ว 1 ใน 3

และยกเลิกเส้นทางบินทีข่ าดความสามารถในการทำ�กำ�ไร “เจเอแอลสามารถจำ�หน่ายไอพีโอได้แล้วใน ขณะนี้ แต่หากวิกฤตหนี้ยุโรปส่งผลกระทบรุนแรงต่อ เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจำ�หน่ายไอพีโอของเจเอแอลอาจ ต้ อ งระงั บไว้ ก่ อ น” นายมิ ต ซู ชิ เ ก อากิ โ นะผู้ จั ด การ กองทุนที่อิชิโยชิอินเวสท์เมนท์แมเนจเมนท์กล่าว แบงก์ชาติจีนระงับแผนออก ตราสารหนี้ระยะสั้นต่อเป็นสัปดาห์ที่ 2 รายงานข่าวบนเว็บไซท์บลูมเบิร์กดอทคอม ระบุว่า ธนาคารกลางจีนระงับแผนจำ�หน่ายตราสารหนี้ ระยะสั้นเป็นการชั่วคราวเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน หลังต้นทุนทางการเงินในตลาดตราสารหนีเ้ พิม่ ขึน้ ในช่วง ก่อนถึงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนในปลายเดือนนี้ โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ธนาคารกลางจีนระงับ แผนจำ�หน่ายตราสารหนีธ้ นาคารกลางระยะ 3 เดือนออก ไปอีกเป็นสัปดาห์ที่ 2 ในสัปดาห์นี้ หลังสภาพคล่องใน ตลาดตราสารหนีล้ ดลง เนือ่ งจากนักลงทุนยังคงถือเงินสด รอการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

AFET

หน้า 5

นอกจากนี้ การที่สภาพคล่องในระบบธนาคาร จำ�นวนหนึ่งไหลกลับไปสู่ผู้ฝากเงินในช่วงก่อนเทศกาล ตรุษจีน ทำ�ให้ความจำ�เป็นที่ธนาคารกลางจีนจะต้องออก ตราสารหนี้เพื่อดูดซับสภาพคล่องลดลงตามไปด้วย ยอดขายรถยนต์ใหม่ในญี่ปุ่นปีก่อนลดลง 16.7% อยู่ที่ 2,689,074 คัน รับพิษสึนามิ รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สมาคมผูจ้ �ำ หน่าย ยานยนต์ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ใหม่ในญี่ปุ่นปี 2011 ลดลง 16.7% มาอยู่ที่ 2,689,074 คัน โดยนายมิ ชิ โ ร่ เซอิ โ ตะประธานสมาคมฯ กล่าวว่า ยอดขายรถยนต์ที่ลดลงดังกล่าวเป็นผลจากการ ที่ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ญี่ ปุ่ น ได้ รั บ กระทบจาก วิกฤตการณ์สึนามิ ซึ่งส่งผลให้การผลิตรถยนต์หยุดชะงัก จากภาวะขาดแคลนอะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ ขณะที่ยอดขายรถยนต์ในญี่ปุ่นในปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 10.6% มาอยู่ที่ 3,229,716 คัน

TFEX

“ยาง AFET แค่แกว่งตัวหลังไร้ปัจจัยใหม่ชี้ชัด”

“แกว่งตัวลงหลังกองทุน LTF ที่ครบกำ�หนดทำ�กำ�ไร”

นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - ปริมาณการซือ้ ขาย 385 สัญญา สถานะคงค้าง 3,186 สัญญา - วานนีป้ ดิ 110.15 บาท เพิม่ ขึน้ 1.55 บ./ก.ก.(สัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคม 2555) ปัจจัยบวก - ฝนตกภาคใต้เกิดอุทกภัยสินค้ายางออกท้องตลาดน้อยลง - สหรัฐฯ รายงานตัวเลขยอดขายรถยนต์ในปี 2554 โตกว่าปี 2553 ปัจจัยลบ - ความต้องการยานยนต์ในประเทศจีนปีนช้ี ะลอตัว - ปัญหาหนีเ้ สียในยูโรโซน กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรในสัญญาส่งมอบเดือนส.ค.55 - แนวรับ 107.80 บ./ก.ก. - แนวต้าน 114.30 บ./ก.ก.

นายพงศ์ภทั ร สิรพิ พิ ฒั น์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) KGI Futures - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 10,051 สัญญา สถานะคงค้าง 23,145 สัญญา - ปิด 719 จุด เพิม่ ขึน้ 0.80 จุด (สัญญา S50H12 มีนาคม 2555) ปัจจัยบวก - ต่างชาติเริม่ เข้ามาซือ้ หลังจากปิดงบไปช่วงปีกอ่ น ปัจจัยลบ - กองทุน LTF ทีค่ รบกำ�หนดเริม่ ขายทำ�กำ�ไรออกมาในช่วงต้นปี - หุน้ สหรัฐฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ มา 2 วันทำ�การ อาจเริม่ ทำ�กำ�ไรกดดันจิตวิทยาลงทุน - พันธบัตรในยุโรปครบกำ�หนดชำ�ระหนี้ กลยุทธ - Futures แนะเปิดสถานะขายทีแ่ นวต้านในสัญญา S50H12 - แนวรับ 716 จุด - แนวต้าน 725 - 727 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555

หน้า 6

MINT เป้าหมายพื้นฐาน 13.60 บาท บทวิเคราะห์ บล.บัวหลวง ประเมิน MINT คาดว่ากำ�ไรสุทธิ จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วใน Q1/55 หนุนโดยกำ�ไรจาก Oak (ซึ่งไม่มี ใน Q1/54) และการซื้อกิจการอีก 30% ใน Thai Express (ปัจจุบัน ถือหุ้นอยู่ 100%) หุ้นซื้อขายที่ PER ปี 55 เท่ากับ 14.6 เท่า ต่ำ�มากเทียบ จากค่าเฉลี่ยปี 49 - 54 ที่ 23.7 เท่า และ PBV อยู่ที่ใกล้กับระดับต่ำ�สุด ในอดีตช่วงวิกฤตการเงินโลก ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 13.60 บาท (เพิ่มจาก 13.20 บาท) ต่ำ�กว่ามูลค่าคำ�นวณด้วยวิธี DCF อยู่ 40% (ใช้ WACC ที่ 13.5% และ terminal growth rate 2%) การซื้อกิจการเพิ่มเติมและ โครงการที่อยู่อาศัยใหม่จะช่วยหนุนแนวโน้มอัพไซด์สำ�หรับกำ�ไรสุทธิ ในระยะยาว แนะนำ�ซื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 5/01/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

MINT 11.20 0.00 0.00 11.20 11.30 11.20 11.20 11.21

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

1,399,000 15,677 0.89 12.87 2.63 0.15 1.34 0.87 36,683

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/04/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 11.20 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำ�กัด นายนิติ โอสถานุเคราะห์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH INC.

จำ�นวนหุ้น

(%)

432,350,211 259,079,714 146,379,762 128,329,942 125,045,940

13.22 7.92 4.48 3.92 3.82

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555

พาณิชย์เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคธ.ค.ฟื้นหลังน้ำ�ลด นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม ในเดือนธ.ค. 54 อยู่ที่ 21.4 เพิ่ม ขึ้ น จาก 18.5 ในเดื อ นพ.ย. หลังประชาชนเห็นว่าภาวะน้ำ�ท่วม ได้คลีค่ ลายเข้าสูภ่ าวะปกติ รวมทัง้ มี ค วามหวั ง ต่ อ การฟื้ น ฟู เ ยี ย วยา และการแก้ ไ ขปั ญ หาน้ำ � ท่ ว ม ในระยะยาว ทั้ ง นี้ ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริ โ ภคโดยรวม ปรั บ ตั ว ลดลง ต่อเนื่องจาก 29.6 ในเดือน ก.ย. มาอยู่ที่ 23.8 และ 18.5 ในเดือน ต.ค. และ พ.ย.ตามลำ � ดั บ เนือ่ งจากโรงงานและร้านค้าในพืน้ ที่ ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ต้ อ งปิ ด ตั ว ลง ระหว่างน้ำ�ท่วม ทำ�ให้ประชาชน จำ�นวนมาก ที่เป็นลูกจ้างแรงงาน ขาดรายได้ ห รื อ มี ร ายได้ ล ดลง ส่งผลให้ความเชือ่ มัน่ ในการจับจ่าย ใช้สอยลดลงอย่างเห็นได้ชัด “ในเดือนธ.ค. สถานการณ์ อุทกภัยในภาคกลางและกรุงเทพฯ

ที่ เ ริ่ ม คลี่ ค ลายลงในหลายพื้ น ที่ ทำ �ให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากเดือนพ.ย. ขณะเดียวกัน การที่ รั ฐ บาลออกมาตรการต่ า งๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้ง

ผู้ ป ระกอบการ และประชาชน ก็ทำ�ให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ต่ อ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ มีเพิ่มขึ้นเช่นกัน” ปลัดกระทรวง พาณิชย์ กล่าว เขากล่าวว่า หากพิจารณา

KBANK มั่นใจ สินเชื่อ SME ปีนี้โต10% นายพั ช ร สมะลาภา รองกรรมผู้จัดการ ธนาคารกสิกร ไทย จำ�กัด (มหาชน) (KBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารยังคงยืนยัน เป้าหมายของรายได้รวมในธุรกิจ SME ปี 2555 เติบโตขึ้น 12% จากปี ก่ อ นที่ ทำ � ได้ 27,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 30,735 ล้านบาท ขณะเดียวกันสินเชื่อ SME ตั้งเป้าเติบโตขึ้นเป็น 10% จากสิน้ ปีกอ่ นทีอ่ ยู่ 4.28 แสนล้าน บาท เพิ่มขึ้นเป็น 4.8 แสนล้าน บาท ซึ่งจะยังคงทำ�ให้ธนาคารมี

ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในสัดส่วน ที่ 30 - 31% “เราจะใช้ จุ ด ขายของ ธุ ร กิ จ ด้ า นเน็ ต เวิ ร์ ค ที่ มี ค วาม กว้ า งขวางและการให้ บ ริ ก าร ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็น

อย่างดี ซึ่งจะทำ�ให้การเติบโตของ สินเชื่อสูงกว่าตลาด SME ที่คาด ว่าจะเติบโตได้ใกล้เคียงกับจีดีพีที่ ประมาณ 4%” นายพัชระ กล่าว ส่ ว นหนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ หรือ NPL เชื่อว่าจะยัง สามารถดูแลได้ และยอมรับว่า

ในรายละเอี ย ด จะพบว่ า ดั ช นี ความเชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริ โ ภค ที่ มี ต่ อ สถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มขึ้นมาอยู่ ที่ 11.7 ในเดื อ นธ.ค. จาก 11.2ในเดือน พ.ย. ขณะที่ ดัชนี ความเชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริ โ ภค ที่ มี ต่ อ สถานการณ์ในอนาคต 3 เดือน ข้ า งหน้ า ก็ ป รั บ ตั ว ในทิ ศ ทาง เดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นมาที่ 27.9 ใน เดือนธ.ค. จาก 24.4 ในเดือนก่อน หน้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ข้อมูลดัชนีดงั กล่าว ผ่านสือ่ มวลชน เป็ น ครั้ ง แรกในวานนี้ (5 ม.ค.) หลังจากที่มีการจัดทำ�ดัชนีดังกล่าว เป็ น รายเดื อ น มาตั้ ง แต่ ปี 44 เพื่อใช้ในการกำ�หนดนโยบายและ มาตรการทางการค้าของประเทศ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการสามารถนำ� ไปใช้ในการวางแผนธุรกิจล่วงหน้า ได้

ผลกระทบจากภาวะน้ำ�ท่วมจะยัง ส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจนไม่เต็ม จำ�นวน แต่จากที่ธนาคารได้ดูแล ลูกค้าอย่างต่อเนื่องจึงทำ�ให้มั่นใจ ว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็จะยังไม่ กระทบมากในระดับทีม่ ผี ลต่อ NPL อนึ่งก่อนหน้านี้ระบุว่า NPL ในปี 2555 จะรักษาไว้ไม่ให้เกิน 3.48% จากปี 54 ที่อยู่ที่ 3.8% นายพัชร กล่าวเพิม่ เติมว่า ทิ ศ ทางอั ต ราดอกเบี้ ยในปี ห น้ า อาจจะปรั บ ลงอี ก ประมาณ 0.25 - 0.50% จากปั จ จุ บั น เพือ่ ช่วยดูแลภาวะเศรษฐกิจทีก่ �ำ ลัง อยู่ ร ะหว่ า งการฟื้ น ตั ว จากภาวะ น้ำ�ท่วม www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555

IVL ควบรวม 2 บ.ย่อยในโปแลนด์ รายงานข่าวจาก บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) แจ้งการควบรวมกิจการของ บริ ษั ท ย่ อ ยทางอ้ อ ม 2 แห่ งในประเทศ โปแลนด์ โดย IVL Poland Sp. z o.o. จะ ควบรวมกิจการกับ Indorama Polymers Poland Sp. z o.o. ภายหลังการควบรวม กิจการ บริษทั ย่อยจะใช้ชอื่ Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในเดือน ม.ค. 55 เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/55 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 55 ได้มีมติอนุมัติการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทย่อยในการเช่าที่ดิน ระหว่าง PT. Indorama Polychem Indonesia กับ PT. Indo-Rama Synthetics Tbk โดย PT. Indorama Polychem Indonesia ต้องการเช่า ที่ดินจาก PT. Indo-Rama Synthetics Tbk (PTIRS) เพือ่ ใช้ดำ�เนินงานสำ�หรับโรงงานผลิต สารเกี่ ย วเนื่ อ งกั บโพลี เ มอร์ ส ในประเทศ อินโดนีเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับ

News Station

หน้า 8

PTIRS โดยคิดค่าเช่าเท่ากับ 10,000 รูเปีย ต่อตารางเมตร และเช่าพืน้ ทีป่ ระมาณ 39,000 ตารางเมตร รวมเป็นค่าเช่าจำ�นวน 390 ล้าน รูเปียต่อปี (หรือเท่ากับ 1.34 ล้านบาทต่อปี) ระยะเวลาการเช่ารวม 15 ปี คิดเป็นมูลค่า รวม 20.13 ล้านบาท โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือน ม.ค. 55 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่ารายการ ที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ย่ อ ยข้ า งต้ น เป็ น รายการที่เป็นประโยชน์และทำ�ให้เกิดความ คล่องตัวในการดำ�เนินกิจการ นอกจากนี้ มู ล ค่ า ของรายการเป็ น มูลค่าที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลเนื่องจาก ราคาค่าเช่าเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้ กับราคาตลาดและเป็นอัตราค่าเช่าที่สามารถ อ้างอิงได้จากตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่น

บริษัทฯ ได้รับงานใหม่ 4 โครงการ ที่บริษัทฯ กำ�ลังดำ�เนินการก่อสร้างอยู่ มูลค่ารวม 109 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ประกอบด้วย โครงการอาคารจอดรถยนต์ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี เป็นงาน เสาเข็มเจาะ กำ�หนด เวลาแล้วเสร็จ สิ้นเดือน ม.ค. 55 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ที่ถนนพระราม 2 กิโลเมตรที่ 18 เป็นงานเสาเข็มเจาะ ผู้ว่าจ้าง โดยกรมทางหลวง กำ�หนดเวลาแล้วเสร็จ วัน ที่ 5 มี.ค. 55 โครงการอาคารจอดรถ เอ็ม โซไซตี้ ในเมืองทองธานี จ. นนทบุรี เป็นงานเสาเข็ม เจาะ ผู้ว่าจ้างโดย เอ็ม เรสซิเด้นส์ จากัด กำ�หนดเวลาแล้วเสร็จ วันที่ 10 ม.ค. 55 โครงการอาคารสู ง 7 ชั้ น ถนน เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. เป็นงาน เสาเข็มเจาะ ผูว้ า่ จ้างโดย บริษทั เจริญพัฒนา SEAFCO รับงาน 4 โครงการใหม่ 109.00 ล. วิสาหกิจ จากัด กำ�หนดเวลาแล้วเสร็จ วันที่ นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการ 10 ม.ค. 55 ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ซีฟโก้ (SEAFCO) แจ้งว่า

FOCUS ทุ่ม 180.52 ล. ซื้อที่ดิน นายนนทวัฒน์ ทองมี กรรมการ ผูจ้ ดั การ บมจ.โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น (FOCUS) เปิดเผยว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/54 เมือ่ 16 ธ.ค. 54 มีมติอนุมตั กิ ารซือ้ ทีด่ นิ จาก บริษัท แมเจสติค แกรนด์เด จำ�กัด และ บริษัท แอสเซท เพรสทิจ จำ�กัด เป็นที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 345 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณ สุขุมวิท ซอย 2 ตำ�บลคลองตัน อำ�เภอ พระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มูลค่า 180,522,975 บาท

ผู้ซื้อและผู้ขายได้ลงนามในสัญญา ซื้อขายที่ดินในวันที่ 21 ธ.ค. 54 และผู้ขาย จะดำ�เนินการโอนกรรมสิทธิใ์ นทีด่ ินให้แก่ผซู้ ื้อ ภายใน 4 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญา ผู้ซื้อได้ชำ�ระเงินค่ามัดจำ�จำ�นวน 10,000,000 ล้านบาท ภายหลังจากนี้ผู้ขายจะดำ�เนินการ แบ่งแยกโฉนดที่ดิน 2 แปลงให้มีขนาดเล็กลง ตามแนวเขตที่ได้มีการตกลง เพื่อให้ที่ดินทั้ง 7 แปลงมีเนือ้ ทีโ่ ดยรวมเท่ากับ 345 ตารางวา โดยจะดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะ เวลา 4 เดือน จำ�นวนเนื้อที่ดินที่เพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงให้คดิ ในราคา 523,255 บาทต่อตารางวา ตามแต่กรณี วัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อการ ขยายธุรกิจ เนื่องจากที่ดินตั้งอยู่ในทำ�เลที่ดี และจากการสำ�รวจความเป็นไปได้ทางการ ตลาดและทางการเงินในเบือ้ งต้นพบว่าทีด่ ินมี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาขึ้ น เป็ น โครงการ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ อยูอ่ าศัย การลงทุนดังกล่าว จะช่วยขยายศักยภาพในการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ และผลกำ�ไร นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

APCO !! APCO หุ้นน้องใหม่ ไฟแรงข้ามปี 2เดือนราคาหุ้นพุ่งกว่า 244% ขณะที่วานนี้ ทำ�นลท. ร้องจ๊าก เหตุราคาหุ้นผันผวนหนัก หลังช่วงเช้าทำ�นิวไฮ 9.65 บาท ตกบ่ายกับรูดเกือบติดฟลอร์ ทีร่ ะดับ 6.30 บาท ฟากบิก๊ บอสบอก งงไม่รสู้ าเหตุหนุ้ ลงได้อย่างไร พร้อมยืนยันไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง กับเหตุการณ์ดังกล่าว หุ้ น ร้ อ นสั ป ดาห์ นี้ ห ากจะ ไม่ พู ด ถึ ง หุ้ น น้ อ งใหม่ ไ ฟแรงข้ า มปี อย่ า ง บมจ.เอเชี ย น ไฟย์ โ ตซู ติ ค อลส์ (APCO) ไม่ได้แล้ว เนื่องจาก APCO ถือเป็นหุ้นน้องใหม่ ที่เพิ่งเข้าตลาด mai เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 54 ด้วยราคาแรกเข้า 2.80 บาท หลั ง จากนั้ น ใช้ เ วลา แค่ 2 เดือน แตะระดับสูงสุดช่วงเช้า เมื่ อ วานนี้ (5 ม.ค. 55) ที่ ร ะดั บ 9.65 บาท เพิ่มขึ้นถึง 6.85บาท หรือ คิดเป็น 244.64% แต่พอตกบ่าย ราคา หุ้นAPCO กลับดิ่งเหวจนเกือบติดฟลอร์ ลดลงต่ำ�สุด ที่ระดับ 6.30 บาท ลดลง 27% จากปิ ด ตลาดวั น ที่ 4 ม.ค. 55 ที่ 8.65 บาทส่งผลให้นักลงทุนเป็นเดือด เป็นร้อนกันยกใหญ่ ฟาก ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กรรมการผู้ จั ด การ APCO บอกว่ า ไม่ รู้ ส าเหตุ ที่ หุ้ น ร่ ว งแรง แต่ ค าดว่ า น่าจะเป็นการซื้อขายเก็งกำ�ไรตามปกติ ของนั ก ลงทุ น เพราะราคาหุ้ น ขึ้ นได้ ก็ มี ล งได้ เ ป็ น ธรรมดา ยื น ยั น ตนไม่ มี

ส่วนร่วมกับราคาหุ้นที่ร่วงลงแต่อย่างใด เริ่มต้นปี 2555.... แต่ APCO กลับ หั น มาดู แ ผนทางธุ ร กิ จ ของ เปิดศักราชมา ก็ 555 ไม่ออกเสียแล้ว .... APCO กันบ้าง ก่อนหน้านั้น บริษัทระบุ เตรียมคิกออฟตลาดสิงคโปร์ มาเลเซีย และอิ น โดนี เ ซี ย ออเดอร์ แ รกกว่ า 12 ล้านบาท เตรียมแผนตัง้ บริษทั ร่วมทุน และแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนจำ � หน่ า ยอี ก หลาย ประเทศ เล็งกวาดรายได้ต่างประเทศ 60 ล้านบาท ดันรายได้รวมปี 55 โตทะลุ 380 ล้านบาท ข ณ ะ ที่ มั่ นใ จ ผ ล ง า น ปี 5 4 โตตามเป้ า ไม่ ต่ำ � กว่ า 20% น้ำ � ท่ ว ม ไม่กระทบยอดขายและการผลิต แถมมี แผนเปิดตัวรายการทีวีเพิ่มอีก 1 ช่อง กระตุ้ น ยอดขาย พร้ อ มสยายปี ก บุ ก โมเดิ ร์ น เทรด มั่ นใจปี ห น้ า ขยายครบ 1,000 ร้านค้า แย้มปันผลงวดปีนี้จ่ายสูง กว่ า ขั้ น ต่ำ � ที่ 40% ของกำ � ไรสุ ท ธิ เหตุปีหน้าไม่ต้องตุนเงินไว้ลงทุนใหญ่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ก่ อ น ห น้ า นี้ โบรกฯหลายสำ�นัก แนะให้ขายทำ�กำ�ไร เพราะราคาหุ้นทะยานมามากแล้ว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555

Lifestyle Station

นรกขุมเดียวที่ไม่จำ�กัดเวลา

by Jackal_XIII

ถาม : มีใครที่ตกนรกโลกันต์แบบสั้นๆ ไหมครับ ตกพักเดียว ? ตอบ : ไม่มี เพราะโทษเป็นสี่เท่าของอเวจีมหานรก นั่นอย่างสั้นๆ ของนรกโลกันต์ “โลกันตะ” มาจาก โลกะ และ อันตะ แปลว่า สุดแล้วซึ่งโลก เป็นนรกขุมเดียวที่ไม่จำ�กัดเวลา อยู่ไปเถอะ...สาสม กับความชั่วเมื่อไรแล้วค่อยหลุดออกมา ... (หัวเราะ) ... คุ้มกับความชั่วที่ทำ� นรกโลกันต์เป็นนรกที่แยก ต่างหากออกไป ไม่ได้อยู่ในเขตนรกทั้งหมด ถาม : เป็นนรกที่แย่ที่สุดแล้วใช่ไหมคะ ? ตอบ : ถือว่าแย่ที่สุด ไม่ใช่ยากที่สุด เพราะว่านรกขุมใหญ่ ทีส่ ดุ โทษหนักทีส่ ดุ คือ อเวจีมหานรก มีอายุหนึง่ กัป แต่นรกโลกันต์ เขาไม่มอี ายุ เรายังรูว้ า่ ถ้าเราเอาผ้าสำ�ลีไปลูบภูเขาหินกว้าง ยาว สูง ด้านละ ๑๖ กิโลเมตร ๑๐๐ ปี ไปลูบครั้งหนึ่ง กว่าภูเขาจะสึกเสมอพื้นก็เป็นเวลาหนึ่งกัป แต่โลกันต์นี้ ไม่มีอายุ มีสภาพเหมือนกับบ่อหรือหลุมอะไรลึกๆ ที่อยู่ตรงกลาง คำ�ว่า “โลกันต์” คือ สุดโลก สถานที่นี้ จะเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์ นรกและสวรรค์ จุดที่เป็นหลุมอยู่ตรงกลาง นรกโลกันต์จะอยู่ตรงนั้น

สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

Photo Release ส.วิเคราะห์หลักทรัพย์ พบรองนายกฯ

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พบรองนายกฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง หัวข้อ เจาะลึกนโยบายเศรษฐกิจ โดย ไพบูลย์ นลินทรางกูร นายก, สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ และ ภรณี ทองเย็น อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555

Lifestyle Station

มุมการตลาด DIMET บุกตลาดภาคเหนือ ร่วมออกบูธงาน “30 ปี สถาปนิกล้านนา” นายสุรพล รุจิกาญจนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไดเมท (สยาม) (DIMET) ร่วมออกบูธงาน 30 ปี สถาปนิกล้านนา พร้อมแนะนำ� ผลิตภัณฑ์สีไดเมท สำ�หรับทาภายในและภายนอก อาทิ ไดเมท โซลาการ์ด, ไอดี เพิร์ล ฟินิช, ไอดี สโตน เอฟเฟ็กซ์ และ ไอดี ลัคเชอรีโลว์ชีน กับสถาปนิก และผู้ ส นใจภายในงาน ณ เชี ย งใหม่ ฮ อลล์ เซ็ น ทรั ล แอร์ พ อร์ ต พลาซ่ า จ.เชียงใหม่

มุมประกัน ธนชาตประกันภัยมอบสินไหม นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบเงิน สินไหมทดแทนแก่นายอรรถพันธ์ ยุกตะนันท์ ลูกค้าของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำ�กัด จำ�นวน 810,000 บาท เพื่อชดเชยในกรณีที่รถยนต์ถูกน้ำ�ท่วมได้รับ ความเสียหายโดยสิ้นเชิงในพิธีมอบค่าสินไหมทดแทนตามโครงการ “ร่วมใจ คืนรอยยิ้มและความสุข” ณ บริเวณวัดดอนเมือง

PHOL มอบอุปกรณ์นิรภัย ให้ ม.เกษตร บมจ.ผลธัญญะ (PHOL) ผู้จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำ�งานครบวงจร และผู้ประกอบธุรกิจ จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ และออกแบบ ผลิตติดตั้ง ระบบบำ�บัดน้ำ�ดีน้ำ�เสียเพื่อนำ� น้ำ�กลับมาใช้ใหม่ ร่วมบริจาคอุปกรณ์นิรภัยเพื่อใช้ทำ�ความสะอาดหลังน้ำ�ลด ในกิจกรรม Big Cleaning Day จำ�นวน 200 ชุด ซึ่งประกอบด้วย แว่นตา นิรภัย หน้ากากกันกลิ่นและเชื้อรา และถุงมือยางธรรมชาติ ให้กับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีอาจารย์ อรรถสิทธิ์ นามภักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้างานหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

ทำ�ความรู้จัก

ตอนที่ 7

“ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา” MD “ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่” “ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา”

“ถามว่ า จุ ด เปลี่ ย นสำ � คั ญ ในการออกมาทำ � บริ ษั ท ของตัวเองคืออะไร ต้องบอกว่า เริ่มรู้สึกตัวเองอายุมากแล้ว ทำ�ให้คนอื่นมาเยอะแล้ว อยากทำ �อะไรที่เป็นของตัวเองบ้าง อยากเป็นอิสระ กำ�หนดนโยบายเอง เลือกงานเอง สำ�คัญเลยอยาก มีเวลามากขึ้น คือถ้าเราสร้าง ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ ให้มั่นคงได้ ยืนได้ด้วยระบบของมันเอง ถึงตอนนั้นก็จะได้พักละ เอาเวลาว่างไปให้กับครอบครัวบ้างหลังจากทำ�งานหนักมานาน

เพราะถ้าอยูก่ บั บริษทั อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ของเราเอง ต้องเสร็จก็คอื ต้องเสร็จ เที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืน เวลาสำ�หรับครอบครัวมันก็ จะหายไป” หลังจากทำ� IPO ให้กับ CHOW เสร็จสิ้นไปเมื่อสิ้นปี 54 ในปีนี้ ปิ่นมณี คาดว่าจะมีดีล IPO เข้ามาอีกสัก 2 ดีล แต่ยังไม่รวมงานที่ปรึกษาอีกจำ�นวนหนึ่ง และปี 56 คาดว่า จะมีดลี IPO อีก 1 งาน ซึง่ ทัง้ หมดอยูใ่ นขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน ทั้งหมด โดยเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจราว 200 - 300 ล้านบาท “งานในช่วงหลังๆ ก็เริม่ ปล่อยให้นอ้ งๆ ในทีมทำ�เอง บ้างแล้ว เพราะว่าถ้าให้ทกุ อย่างมาจบทีเ่ ราอย่างเดียวเหมือน เมื่อก่อน มันเสียเวลาทั้งกับเราเองและลูกค้าด้วย อีกอย่าง ก็คือเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้น้องๆ ด้วย คืองานมันอาจ จะถูกบ้างผิดบ้าง แต่สุดท้ายมันจะเกิดการเรียนรู้ แล้วความ มั่นใจในการตัดสินใจก็จะเกิดขึ้น ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ ให้เรียนรู้ทั้งสิ้น เพราะคนที่ไม่ทำ �อะไรเลยคือคนที่ไม่ทำ� ความผิด แต่ถ้าคนที่ทำ�งานจริงๆ ยังไงมันก็ก็ต้องมีผิดบ้าง” ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555

แนวโน้ ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ คาดว่ า แกว่งตัวผันผวน เนื่องจากขาดปัจจัยบวก เข้าสนับสนุน ขณะที่ความตึงเครียดในการ คว่�ำ บาตรอิหร่านส่งผลดีตอ่ หุน้ กลุม่ พลังงาน ด้านกลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�เก็งกำ�ไร ระยะสั้ น โดยเฉพ าะหุ้ น กลุ่ ม พลั ง งาน ขณะที่ระยะกลาง-ยาว แนะนำ�ซื้อทำ�กำ�ไร ในหุ้นกลุ่มธนาคาร โดยประเมินแนวรับที่ 1030 - 1035 จุด ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 1040 - 1045 จุด

ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ น่ า จะ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยนักลงทุน ยั ง คงรอดู ค วามชั ด เจนของแผนการ แก้ปัญหาหนี้กองทุนฟื้นฟู และ ตัวเลข การจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือน ธั น วาคมของสหรั ฐ ฯ ขณะที่ ร าคา น้ำ � มั น ดิ บ ในตลาดโลกที่ ป รั บ ตั ว ขึ้ น ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี แ ร ง ซื้ อ เ ข้ า ม า ใ น หุ้ น กลุ่ ม พลั ง งานและปิ โ ตรเคมี เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ช่วยพยุงตลาด

หน้า 13

ประเมินตลาดหนุ้ ไทยวันนี้ คาดว่า จะยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจาก นั ก ลงทุ น ยั ง รอติ ด ตามค วามคื บ หน้ า กรณีหนี้กองทุนฟื้นฟู และความคืบหน้า ในมาตรการแก้วิกฤตหนี้ยุโรป โดยต้อง ระวังแรงขายกองทุน LTF ที่ครบกำ�หนด ไถ่ ถ อน 5 ปี ทั้ ง นี้ ป ระเมิ น แนวรั บ ที่ 1,027 - 1,030 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,040 - 1,043 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกร�คม 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 ธันว�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

3,751.09 14.20% 3,580.45 13.56% 6,125.26 23.19% 12,953.12 49.05%

3,302.54 12.50% 3,309.12 12.53% 6,812.18 25.79% 12,986.07 49.17%

448.55 271.33 -686.92 -32.95

Last Update

05/01/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,036.80 727.12 1,579.52 268.24

5/1/2012

Chg

%Chg

0.59 0.13 1.5 1.33 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

0.06 0.02 0.1 0.5 26,409.91 1,512.99

17:01:57

AGRO 1.5 D ecline 29% No C hange 23%

1.26

1

A dv ance 48%

TECH

-0.2

0.5

0.39

0

CONSUMP

-0.5 -1 -1.5 -2

1.05

-2.5 -3

SERVICE

D ecline 29% No C hange 36%

-2.79

FINCIAL

A dv ance 35%

1.47

RESOURC

INDUS

0.66 0.83

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกร�คม 2555

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 ธันวว�คม 2554

KBANK

( Day )

: KBANK 8,000,000 7,000,000

Price & Fundamental Symbol KBANK

Last 115.00 Chg -5.00  %Chg -4.17  Open 117.50  High 118.00  Low 115.00  Prev 120.00  Avg 115.68  AccVol 18,635,900  AccVal(K฿) 2,155,739  2.59  %Fluct P/E 10.19  P/BV 1.84  DPS(Baht) 0.50  Yield(%) 2.08  EPS(Baht) 11.29  MktCap(Mil.) 275,225  Broker Target Update TNS 120.00 19/12/2011 หลักทรัPST พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์-การเปลีย่ นแปลง 9/12/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 6/12/2011 ค่าการ CGS ม่ ขึน้ มากที141.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 118.00

117.50

Price

117.00

116.50

116.00

115.50

115.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกร�คม 2555

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 ธันว�คม 2554

TFD

( Day )

Price & Fundamental Symbol TFD

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

1.63 0.19  13.19  1.45  1.63  1.45  1.44  1.54  41,205,600  63,387  11.69 

11.64 1.28  N/A  N/A  0.14  1,143  Target Update No Comment

Volume Analysis

: TFD

7,000,000 6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1.63 1.62 1.61

Price

1.60 1.59 1.58 1.57 1.56

1.55 1.54 1.53 1.52 1.51

1.50 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกร�คม 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 ธันว�คม 2554

AJ

( Day )

Price & Fundamental Symbol AJ

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: AJ

7,000,000 6,000,000

15.70 0.90  6.08  14.80  15.90  14.80  14.80  15.52  28,697,000  445,275  7.09 

4.56 1.78  0.60  5.47  3.44  6,271  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 15.90

15.80

15.70

15.60

15.50

Price

15.40

15.30

15.20

15.10

15.00

14.90

14.80

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 770 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ�

เวลามีปัญหาในองค์กร ปัญหาชีวิตและสุขภาพจะมีทาง แก้ไขปัญหาให้คลี่คลายหลายรูปแบบแต่ที่สำ�คัญต้องมีสติและ มี ค วามรั ก เป็ น พื้ น ฐานสำ � คั ญ จากนั้ น จึ ง ค่ อ ยใช้ ปั ญ ญาเพราะ ปัญญาช่วยให้มองเห็นหนทางของการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน ที่สุด

หน้า 18

ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์

บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 06 ม.ค. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Investor_station 06 ม.ค. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement