Page 1

Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554

News Station 5 7 8

9

PTTCH คาดกำ�ไร Q3/54 ต่�ำ กว่า Q2/54

แต่ เ ผยดี ก ว่ า ปี ก อ ่ น เล็ ง ลงทุ น อิ น โดฯ PTTCH คาดกำ�ไร Q3/54 ลดลงจากไตรมาสก่อน ตามสเปรดปิโตรเคมีที่

อ่อนตัว-กำ�ลังการผลิตลด หลังปิดซ่อมโรงงาน มองธุรกิจปิโตรเคมีผ่านจุดต่ำ�สุดไป แล้ว ระบุหลังเดือน ส.ค. 54 ดีมานด์ฟื้น คาดสเปรดช่วงที่เหลือใกล้เคียงปัจจุบันที่ 490 - 500 ดอลลาร์/ตัน ส่วนใบอนุญาตโครงการส่วนขยาย TOCGC กำ�ลังการ ผลิต 1 แสนตัน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กนอ. ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

บาร์เคลย์สแคปปิตอล คาดราคา ทองคำ�ยังเป็นทำ�นิวไฮได้ต่อเนื่อง KBANKหวังเพิ่มส่วนแบ่งไพรเวท แบงก์เป็น35%ใน2ปี UMS รอลุ้นผลอุทธรณ์ ปิดโรงถ่านหิน 8 ส.ค.นี้

Dynamic Station LOXLEY !!! หุ้นร้อนๆ

10

Lifestyle Station วิธีเก็บน้ำ�หอม

13

มองหุ้นจากเซียน กรอบแคบ

14

Data Station

JUBILE เพิม่ เป้ายอดขายปีนโี้ ต 20% จาก 15% ต่อหน้า 3

MINT ตั้งเป้าจากนี้ 5 ปี รายได้-กำ�ไร โตปีละ 20% ต่อหน้า 4

SET News

ทองอีทีเอฟ กองแรก เทรด 8 ส.ค.นี้ ต‡อหนˆา 12

ต่อหน้า 8

แนะขาย LL เมื่อวิ่งใกล้แนวต้าน

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554 PTTCH คาด (ต่อจากหน้า 1)

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ปตท. เคมิคอล (PTTCH) เปิดเผยว่า แนว โน้ ม กำ � ไรจากการดำ � เนิ น งาน Q3/54 จะลดลงจากไตรมาสก่อน เนื่ อ งจากเป็ น ไปตามส่ ว นต่ า ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร าคาขายปิ โ ตรเคมี (สเปรด) ทีอ่ อ่ นตัวลงเล็กน้อย โดย ปัจจุบันส่วนต่างราคาขายระหว่าง เม็ดพลาสติก HDPE และแนฟทา (สเปรด) อ่อนตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ ทีป่ ระมาณ 490 - 500 ดอลลาร์ตอ่ ตัน ขณะเดียวกันยังได้รับผล กระทบจากปริมาณการผลิตที่จะ ลดลงในไตรมาสนี้ เนื่ อ งจาก บริษทั ฯ มีการปิดซ่อมบำ�รุงโรงงาน Cracker ขนาดกำ�ลังการผลิต 1 ล้ า นตั น ต่ อ ปี รวมถึ ง มี ก ารผลิ ต โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก LDPE และ LLDPE เป็นระยะเวลา 40 วัน คือในช่วงปลายเดือน ก.ค. - ปลาย เดือน ส.ค. 54 อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง ผลต่ อ กำ � ไร จากการดำ � เนิ น งานในช่ ว งครึ่ ง ปี หลังให้มีโอกาสอ่อนตัวลงจากช่วง ครึ่งปีแรก มาจากกำ�ลังการผลิตที่ หายไปในช่ ว งที่ ปิ ด ซ่ อ มบำ � รุ ง โรงงานปิโตรเคมีดังกล่าว อย่างไร ก็ดีหากเปรียบเทียบกำ�ไรจากการ ดำ�เนินงานในไตรมาส 3/2554 นี้ คาดว่ า จะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากช่ ว ง เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับ ประโยชน์จากปริมาณการผลิตที่ เพิ่มขึ้นของกำ�ลังการผลิตใหม่จาก โรงงาน Cracker ขนาด 1 ล้านตัน ต่อปี JUBILE เพิ่มเป้า (ต่อจากหน้า 1)

นางสาวอั ญ รั ต น์ พร ประกฤต ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ด้านการเงิน บมจ.ยูบลิ ลี่ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (JUBILE) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้มีการปรับเพิ่มเป้าหมายยอด ขายปีนี้เติบโต 20% จากปีก่อน

News Station

อย่างไรก็ตามประเมินว่า สถานการณ์ระหว่าง Supply และ Demand น่าจะเริ่มดีขึ้น โดยใน ช่วงภายหลังเดือน ส.ค. เชือ่ ว่าจะมี ความต้ อ งการใช้ เ ข้ า มาเพิ่ ม ขึ้ น เนือ่ งจากเป็นช่วงทีม่ กี ารสต็อก เพือ่ ผลิตสินค้ารองรับในช่วงเทศกาล คริสต์มาส ขณะเดียวกันยังประเมิน สถานการณ์ ใ นปี ห น้ า ทั้ งในด้ า น Supply และ Demand จะทยอยมี

แนวโน้มที่ดีขึ้น และถึงจุดที่ดีที่สุด ในช่วงปี 57 สำ � หรั บ กรณี ที่ เ กิ ด เหตุ เพลิ ง ไหม้ โ รงกลั่ น ในไต้ ห วั น ประเมิ น ว่ า อาจส่ ง ผลให้ ร าคา โอเลฟินส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน ระยะสั้น เนื่องจากโรงกลั่นหลาย แห่งได้มีการชะลอการ Shutdown ออกไปเพือ่ รอดูสถานการณ์ดงั กล่าว ส่ ว นสถานการณ์ ร าคา

MEG ถือว่าเป็นผลิตที่ราคาขายดี ที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี โ รงงานที่ ผ ลิ ต โพลีเอสเตอร์และ PET เกิดขึน้ หลาย โรงงานส่งผลให้ราคาปัจจุบันขึ้นมา อยู่ที่ 1.1 - 1.2 พันดอลลาร์ต่อตัน เทียบกับราคาปีกอ่ นที่ 900 - 1,000 ดอลลาร์ต่อตัน ประเมินว่าราคา เฉลี่ ยในปี นี้ น่ า จะอยู่ ที่ ป ระมาณ 900 - 1,000 ดอลลาร์ต่อตัน จาก ราคาเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนแรกที่ ประมาณ 1,000 ดอลลาร์ต่อตัน ด้ า น ค ว า ม คื บ ห น้ า โครงการส่วนขยายของ TOCGC ส่วนขยายกำ�ลังการผลิต 1 แสนตัน ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาต แม้ ภายหลังจากที่องค์กรอิสระได้ให้ ความเห็ น ในกรอบเวลาเป็ น ที่ เรียบร้อยแล้ว ขณะที่บริษัทฯ ใน ฐานะภาคเอกชนได้มีการให้ข้อมูล ทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ส่วนขั้นตอน ต่อไปคือขัน้ ตอนการออกใบอนุญาต อยู่ ที่ การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (กนอ.) ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี อำ�นาจว่าจะให้โครงการผ่านหรือไม่ ขณะทีค่ วามคืบหน้าในการ ควบรวมกิจการระหว่าง บมจ.ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) และ บมจ.ปตท. เคมิคอล (PTTCH) โดยภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ PTTGC ซึ่งมีความล่าช้าจากแผนเดิม ตาม ขัน้ ตอนภายหลังจากทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้ลง มติ เ ห็ น ชอบในช่ ว งเดื อน เม.ย.ที่ ผ่ า นมา โดยตามขั้ น ตอนจะต้ อ ง ดำ � เนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 6 เดือน คือในเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งหาก ไม่ทันตามกรอบเวลาดังกล่าวจะ ต้องขออนุมัติกับผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 15% เนือ่ งจากยอดขายครึง่ ปีแรกทำ�ได้ ดีเกินเป้าเติบโต 40% จากช่วง เดียวกันปีก่อน และคาดว่าครึ่งปี หลั ง จะเติ บ โตกว่ า ครึ่ ง ปี แ รก เนื่องจากอยู่ในช่วงของเทศกาล

ขณะที่สาขาของบริษัทที่สะพาน เหล็กและลาดพร้าวกลับมาเปิดให้ บริการตามปกติ ทั้งนี้ ยอดขายในครึ่งปี แรกเติบโต 40% เกินกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ และคาดว่าในครึ่งปีหลัง

จะเติ บ โตมากกว่ า ครึ่ ง ปี แ รก เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งเทศกาล ประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมดีขนึ้ โดยบริษัทฯ ยังมีเครื่องประดับที่ ดีไซน์ใหม่ๆ ทีอ่ อกมาไม่นอ้ ยกว่า 100 ดีไซน์ จากครึ่งปีแรกซึ่งอยู่ที่ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554 JUBILE เพิ่มเป้า (ต่อจากหน้า 1)

ประมาณ 50 - 70 ดีไซน์ เพื่อรองรับกำ�ลังซื้อของผู้บริโภค ที่สูงขึ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้ เร่งทำ�รายการส่งเสริมการขาย โดยร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งของการทำ� แคมเปญการตลาดร่วมกันเพื่อ ขยายไปยังลูกค้ากลุม่ ใหม่ๆ จาก ปัจจุบันที่มีฐานลูกค้าประมาณ 1 แสนราย นางสาวอัญรัตน์ กล่าว ว่า ในครึ่งปีแรกสัดส่วนยอดขาย ในกรุงเทพฯ เกิน 50% ดีกว่าเป้า หมายทีต่ งั้ ไว้วา่ จะมีสดั ส่วนที่ 50% ที่ เ หลื อ เป็ น ต่ า งจั ง หวั ด โดย สัดส่วนยอดขายดังกล่าวถือว่า สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ของแบรนด์ยูบิลลี่ ซึ่งแม้ว่าการ แข่งขันในกรุงเทพฯ จะรุนแรง แต่ บริษัทฯ สามารถทำ�ยอดขายเพิ่ม ขึ้นได้เกินเป้า เนื่องจากเน้นเรื่อง คุณภาพของเพชรและดีไซน์มา โดยตลอด รวมถึง การการันตี คุณภาพสินค้าและบริการหลังการ ขาย ขณะที่ ภายในปีนบี้ ริษทั ฯ

ICC เชื่อ (ต่อจากหน้า 1)

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล(ICC) เปิดเผยว่า ปีนี้ยอดขายมีโอกาส เติบโต 15% จากปีกอ่ นที่ 1.2 หมืน่ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าเดิมที่คาด ว่าจะอยู่ที่ 12% หลังในช่วงครึ่งปี แรกยอดขายของบริษทั เติบโตแล้ว กว่า 14 - 15% จากช่วงเดียวกัน ของปีกอ่ น ซึง่ เป็นไปตามการเติบโต ของภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับ

News Station

หน้า 4

ตั้งเป้าหมายรักษาอัตราการทำ� กำ�ไรขัน้ ต้นให้อยูท่ รี่ ะดับ 40% โดย ในไตรมาส 2 Gross Margin ของบริ ษั ท ฯ ดี ม าก เนื่ อ งจาก บริษทั ฯ ทำ�ยอดขายได้ดแี ละมีการ บริหารจัดการด้านต้นทุน แม้ว่า ต้ น ทุ น เพชรจะขยั บ ขึ้ น 30% แต่บริษัทฯยังมีวัตถุดิบเพชรที่ได้ เจรจาเรือ่ งราคาไว้กอ่ นหน้า ทำ�ให้ คงรักษาระดับราคาในการขาย เครือ่ งเพชรไว้คงเดิม ทัง้ ทีแ่ นวโน้ม ของราคาเพชรเป็นขาขึน้ ซึง่ จะต่อ เนื่องไปถึงครึ่งหลังปีนี้ ขณะเดียวกัน ภายในสิ้น ปีนี้บริษัทฯ จะมีจุดจำ�หน่ายครบ 90 สาขา ปัจจุบนั ซึง่ อยูท่ ี่ 79 สาขา โดยเร็วๆ นีจ้ ะเปิดเพิม่ อีก 4 สาขา กระจายทั้ งในกรุ ง เทพและต่ า ง จังหวัด นอกจากนี้ แนวโน้มการ ทำ�กำ�ไรในปีนมี้ โี อกาสทีจ่ ะทำ�กำ�ไร ทุบสถิติ จากครึ่งปีแรกบริษัทฯ มี ผลประกอบการดีเกินคาด โดย ไตรมาสแรกที่ผ่านมาบริษัทฯ มี กำ�ไรสุทธิ 31 ล้านบาท และคาด ว่ า หากไม่ มี ส ถานการณ์ ค วาม วุน่ วายเกิดขึน้ ตลาดเครือ่ งเพชรยัง

เป็นขาขึน้ ตามดีมานด์ของผูบ้ ริโภคที่ สุทธิ 103 ล้านบาท และไตรมาส สูงขึ้น แรกปีนมี้ กี �ำ ไรสุทธิ 37 ล้านบาท สำ�หรับปี 52 บริษัทฯ มี กำ�ไรสุทธิ 60 ล้านบาท ปี 53 มีกำ�ไร

บริษัทฯ ได้มีการขยายตลาดและ ออกสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะทีแ่ นวโน้มผลประกอบ การในช่วงครึง่ ปีหลังคาดว่าจะใกล้ เคี ย งครึ่ ง ปี แ รก แต่ จ ะเติ บโต 12-15% จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีสดั ส่วน ยอดขายในต่างประเทศอยูท่ ี่ 3 - 5% ยอดขายรวม ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลัง บริษทั ฯ มีแผนขยายตลาดประเทศ เพือ่ นบ้านให้เพิม่ ขึน้ แต่คงเป็นแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป และจะพยายาม รักษาสัดส่วนยอดขายสินค้าในต่าง ประเทศทั้งปีนี้ไว้ที่ 3 - 5% สำ�หรับความคืบหน้าการ พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแห่ง แรก ที่อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี มูลค่า โครงการกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่ง เป็นการร่วมทุนระหว่าง ICC, บมจ. สหพัฒนพิบูล(SPC) และ บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) ผ่านบริษทั ร่วมทุน บริษทั ร่วมอิสระ

จำ�กัด โดย ICC และ SPC ถือหุ้น ฝ่ายละ 25% และ CI ถือหุ้น 50% คาดว่าจะเปิดขายอย่างเป็นทางการ ได้ในเดือน ก.ย.นี้ และในปี 55 บริษทั ฯ ก็ยงั มีแผนพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง แต่ ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยราย ละเอียดได้ แต่เบื้องต้นจะเป็นการ พัฒนาโครงการบนทำ�เลที่บริษัทมี ที่ดินอยู่แล้ว

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554

บาร์เคลย์สแคปปิตอล คาดราคาทองคำ�ยัง เป็นทำ�นิวไฮได้ต่อเนื่อง

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ บาร์เคลย์ส แคปปิตอล คาดการณ์วา่ ราคาทองคำ�ยังคงมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นทำ�จุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังนักลงทุนมี ความต้องการถือครองทองคำ�เพื่อประกันความเสี่ยง มากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีความไม่ แน่นอนสูง ประกอบกับมีการคาดการณ์ว่า ธนาคาร กลางสหรัฐฯหรือเฟดอาจออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ เชิงปริมาณเป็นครั้งที่ 3 หรือ QE3 เนื่องจากการฟื้น ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯมีแนวโน้มหยุดชะงัก โดยในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดสิงคโปร์ ราคาทองคำ�ลดลงมาอยู่ที่ 1,663.45 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังจากทำ�จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,672.80 ดอลลาร์/ออนซ์วานนี้ ขณะที่ในสัปดาห์นี้ ราคาทองคำ�เพิ่มขึ้นมา แล้ว 2.2% เนือ่ งจากนักลงทุนมีความต้องการลงทุนใน

สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่เศรษฐกิจ สหรัฐฯและยุโรปมีความไม่แน่นอนสูง “เราคาดว่า กระแสเงินลงทุนยังคงหลัง่ ไหล ไปยังตลาดทองคำ�อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ราคาทองคำ� ยังคงเป็นขาขึ้น” นายซิน ยี่ เฉินนักวิเคราะห์ที่ บาร์เคลย์สแคปปิตอลกล่าว

บีโอเจประกาศคงอัตราดบ.ที่ระดับ 0%-0.1%

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ธนาคาร กลางญี่ปุ่น หรือ บีโอเจประกาศคงอัตราดอกเบี้ย นโยบายที่ระดับ 0%-0.1% พร้อมขยายวงเงินซื้อ สินทรัพย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจาก 40 ล้านล้านเยน เป็น 50 ล้านล้านเยน (638.3 พันล้านดอลลาร์) โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย การเงินบีโอเจวันนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มี การคงอัตราดอกเบี้ย และขยายวงเงินดังกล่าว ขณะเดียวกันการประชุมดังกล่าวยังเป็นการ ลดจำ�นวนวันลงจากเดิม 2 วันเป็น 1 วันเพื่อให้ สอดคล้องกับการทีร่ ฐั บาลเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนวัน นี้ ซึง่ เป็นการแทรกแซงเป็นครัง้ แรกนับแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา

AFET

“ทดสอบ 150 ต่อ แต่ศก.สหรัฐฯยังกดดัน” นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 212 สัญญา สถานะคงค้าง 2,458 สัญญา - ปิด 148.50 บ./ก.ก. ลดลง 0.50 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนมี.ค. 55) ปัจจัยบวก - เส้นเทคนิคระยะสัน้ ยังเป็นขาขึน้ - ยางเข้าตลาดเบาบางหลังอากาศแปรปรวน - BOJ เข้าแทรกแซงเงินเยนให้ออ่ นค่า ปัจจัยลบ - ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาตกต่�ำ ต่อเนือ่ ง - ราคาน้�ำ มันเป็นขาลงรับศก.สหรัฐฯทรุด กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ.55) - แนวรับ 147.10 บ./ก.ก. - แนวต้าน 154.65 บ./ก.ก.

หน้า 5

ทัง้ นี้ บีโอเจกำ�ลังเผชิญแรงกดดันจากรัฐบาล ญี่ปุ่นที่ต้องการให้ธนาคารกลางของประเทศมีส่วน ร่วมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และการแข็งค่าขึ้น ของเงินเยนมากขึ้น

ริโอทินโตแจ้งงบครึ่งปีแรกกำ�ไรพุ่ง 30%

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ริโอทินโต บริษทั เหมืองรายใหญ่อนั ดับ 1 ของโลก แจ้งผลประกอบ การครึ่งปีแรกปี 2011 มีกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น 30% มาอยู่ ที่ 7.6 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลัง ได้รับผลดีจากการเพิ่มขึ้นของราคาแร่เหล็กในตลาด โลก และจากความร้อนแรงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ กลุ่มวัตถุดิบอุตสาหกรรม ขณะที่กำ�ไรจากการดำ�เนินงานของริโอทิน โตในช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้น 35% มาอยู่ที่ 7.78 พันล้าน ดอลลาร์ ทั้งนี้ ริโอทินโตเปิดเผยว่า กระแสเงินสดใน ช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้น 31% มาอยู่ที่ 12.88 พันล้าน ดอลลาร์

TFEX

“รีบาวน์สั้นๆ แต่ยังน่าอยู่ฝั่งขาย”

นางสาวปิ่นแก้ว สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 20,309 สัญญา สถานะคงค้าง 37,606 สัญญา - ปิด 774.70 จุด ลดลง 13.80 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - มีลนุ้ รีบาวน์ หลังปิดลบ 2 วันติด - นลท.คาดหวังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯออกมาดี - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 511.52 ล้านบาท ปัจจัยลบ - หนีย้ โุ รปลุกลามถึงสเปน - ศก.สหรัฐฯ ยังชะลอตัว - ราคาน้�ำ มันร่วงต่อเนือ่ ง - นลท.รอโฉมหน้าครม. กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ขาย (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 770 จุด - แนวต้าน 780 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 778 จุด แนวต้าน 788 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554

หน้า 6

แนะขาย LL เมื่อวิ่งใกล้แนวต้าน วานนี้ LL กระชากขึ้นแรงมาก ทำ�จุดสูงสุดได้ถึง 0.51 บาท ก่อนที่จะปิดท้ายวันด้วยราคา 0.49 บาท นักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า หุ้นดังกล่าวขึ้น มาแรงพอสมควรให้ระวังแรงขาย มีแนวต้านที่ 0.50 - 0.52 บาท หากผ่านไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่ 0.55 บาท มีแนวรับที่ 0.43 บาท กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� ขายทำ�กำ�ไรเมื่อราคาหุ้นขยับเข้าใกล้แนวต้าน หากจะซื้อให้รออ่อนตัวใกล้แนวรับ

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 04/08/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

LL 0.49 0.09 22.50 0.40 0.51 0.40 0.40 0.46

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

306,981,500 141,922 23.91 N/A 1.69 N/A N/A N/A 382

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/03/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 0.49 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ฟัลคอน 9 จำ�กัด นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ นางนาถฤดี จิตฤดีอำ�ไพ น.ส.นิดา ภิญญาวัฒน์ น.ส.ศุลีพัตร ช่วงสุคันธ์

จำ�นวนหุ้น

(%)

135,000,000 74,580,800 55,000,000 40,918,159 30,344,404

17.31 9.56 7.05 5.25 3.89

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554

KBANKหวังเพิ่มส่วนแบ่งไพรเวทแบงก์เป็น35%ใน2ปี นายกฤษฎา ล่ำ �ซำ � รอง กรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคาร กสิกรไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ธุรกิจไพรเวทแบงก์กงิ้ ของเครื อ ธนาคารฯ มี ย อดรวม สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ของกลุม่ ลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สงู เพิม่ เป็น 350,000 ล้านบาท คิดเป็น อัตราเติบโต 17% เมื่อเทียบกับปี ก่อน และมีจ�ำ นวนลูกค้า 5,200 ราย คิดเป็นสัดส่วน 29% ของจำ�นวน ลู ก ค้ า ทั้ ง หมดในประเทศไทยที่ ปัจจุบันมีอยู่ 18,000 ราย ถือเป็น ผู้นำ�ตลาดธุรกิจไพรเวทแบงก์ โดย ตั ว เลขดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ลู ก ค้ า มี ค วามเชื่ อ มั่ นในการให้ คำ � ปรึกษาและคำ�แนะนำ�จากทีมงานไพร เวทแบงก์เกอร์ (Private Banker) ที่ ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) และผู้ เ ชี่ ย วชาญในเครื อ ธนาคารกสิกรไทย “คาดว่าอีก 2 ปีนับจากนี้ เครือธนาคารกสิกรไทยจะมียอดรวม สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ของกลุม่ ลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สงู เพิม่ เป็น 564,000 ล้านบาท และมีส่วน แบ่งตลาดเพิม่ เป็น 35% ถือเป็นผูน้ �ำ ตลาดธุรกิจไพรเวทแบงก์อย่างต่อ เนื่อง “ นายกฤษฎา กล่าว สำ�หรับแนวโน้มการเติบโต ของธุ ร กิ จ ไพรเวทแบงก์ กิ้ ง ใน

ประเทศไทย นายกฤษฎา กล่าวว่า มีอัตราการเติบโตทิศทางเดียวกับ ระดับโลกและภูมิภาค โดยช่วงครึ่ง ปีหลัง 2554 ยังสามารถเติบโตได้ดี

EXIMเชื่อทั้งปีมีกำ�ไรตามเป้า600ลบ. นายคนิ ส ร์ สุ ค นธมา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ผลการ ดำ�เนินงานของธนาคารในช่วงครึง่ ปี แรกปี 2554 ธนาคารมีกำ�ไรสุทธิ หลังหักสำ�รอง 301 ล้านบาท เพิ่ม ขึน้ 106% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน ปีก่อนที่มีกำ�ไรสุทธิ 146 ล้านบาท โดยมี ย อดสิ น เชื่ อ คงค้ า งเท่ า กั บ

61,189 ล้านบาท ขยายตัว 13.31% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนใหญ่ การเติบโตของสินเชือ่ เป็นการปล่อย สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการระยะ ยาว ทั้งในไทยและต่างประเทศ ทัง้ นีม้ หี นีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ หรือ NPL อยู่ที่ 3,174 ล้านบาท คิด เป็ น 51.15% ของสิ น เชื่ อ รวม ดอกเบี้ยค้างรับ ลดลงจากสิ้นปี 2553 ที่ มี ย อดอั ต ราส่ ว นเท่ า กั บ

อย่างต่อเนือ่ ง เป็นผลมาจากมาตรา การการจำ�กัดวงเงินคุ้มครองเงิน ฝาก ภายใต้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อผู้ฝากต่อสถาบันการ

เงิน โดยมาตราการดังกล่าวจะส่งผล ให้ลูกค้าเห็นความสำ�คัญของบริการ จัดการสินทรัพย์ส่วนบุคคลมากขึ้น เนื่ อ งจากบริ ก ารดั ง กล่ า วสามารถ จัดสรรเงินออมไปสู่ช่องทางการลง ทุนอื่นๆ อาทิ การลงทุนในกองทุน รวม การออมผ่านการประกันชีวิต การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ของสะสม และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2553 ที่ผ่านมา ภาพรวมกลุม่ ลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สงู (High Net Worth Individual) ระดั บโลกมี อั ต ราการเติ บโตสู ง ขึ้ น อย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากยอดรวม สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ถึง 1,281 ล้านล้านบาท คิดเป็น อัตราเติบโต 9.7% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ขณะทีจ่ �ำ นวนลูกค้ามีจ�ำ นวนสูง ถึง 10.9 ล้านคน คิดเป็นอัตราเติบโต 8.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน สำ�หรับใน ภู มิ ภ าคเอเซี ย แปซิ ฟิ ก ซึ่ ง รวมถึ ง ประเทศไทย มีอัตราการเติบโตสูง กว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอื่นๆ ในโลก โดยมีจำ�นวนลูกค้าทั้งสิ้น 3.3 ล้าน คน ด้วยยอดรวมสินทรัพย์รวมกว่า 324 ล้านล้านบาท สูงเป็นอันดับสอง รองจากภูมิภาคอเมริกาเหนือเพียง ภูมิภาคเดียวเท่านั้น โดยประเทศที่มี ส่ ว นสำ � คั ญ ต่ อ การเติ บโตดั ง กล่ า ว ได้แก่ จีน อินเดีย

6.22% อย่างไรก็ดี ในปี 2554 คาดว่าธนาคารจะมีกำ�ไรสุทธิหลัง หักสำ�รองมากกว่า 600 ล้านบาท เนื่ อ งจากธนาคารได้ มี ย อดการ ปล่อยสินเชื่อที่ยังขยายตัวได้อย่าง ต่อเนือ่ ง และยังได้รบั กำ�ไรจากส่วน ต่างอัตราดอกเบี้ย และต้นทุนของ การดำ�เนินงานทีป่ รับตัวลดลง โดย ผลกำ�ไรจะเป็นไปตามทีท่ �ำ ข้อตกลง

KPI กับบริษัท ฟิทช์ เรตติ้ง โดยทั้ง ปีได้มีเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อคง ค้างจะเติบโตอยู่ที่ 65,000 ล้านบาท และมีความเป็นไปได้ทยี่ อดการปล่อย สินเชื่อจะเกินเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังคงมีแผนการ ลงทุนโดยวางระบบใหม่ ใช้เงินลงทุน 600 ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบของ ธนาคารทดแทนระบบเดิมซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จภายใน 8 เดือน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554

SYNTEC พร้อมสูค้ ดี “เคมปินฯ” ฟ้องกลับผิด สัญญาจ้าง นายสมชาย ศิรเิ ลิศพานิช กรรมการ ผู้จัดการ บมจ.ซินเท็คคอนสตรัคชั่น (SYNTEC) เปิดเผยว่า เนือ่ งจากบริษทั ฯ ได้รบั การ ว่าจ้างจาก บริษัท เคมปิน สยาม จำ�กัด (ผู้ ว่าจ้าง) ให้ด�ำ เนินการก่อสร้างอาคารประเภท โรงแรม ชื่ อโครงการ สยาม เคมปิ น สกี กรุงเทพ ตัง้ อยู่ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึง่ บริษทั ฯ ได้ ดำ � เนิ น การก่ อ สร้ า งจนเกื อ บจะแล้ ว เสร็ จ สมบู ร ณ์ แต่ ผู้ ว่ า จ้ า งได้ ค้ า งชำ � ระเงิ น ค่ า ก่อสร้างและเพิกเฉยไม่ชำ�ระเงินค่าก่อสร้าง

บริษัทฯ จึงได้ทวงถามให้ผู้ว่าจ้างชำ�ระเงินค่า ก่อสร้างและบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 5 ก.ค.53 ซึ่งผู้ว่าจ้างยังคงเพิกเฉย ไม่ชำ�ระเงินค่าก่อสร้าง ดังนั้น เมื่อวันที่ 11 ก.พ.54 บริษัทฯ จึงได้ยื่นฟ้องผู้ว่าจ้างต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำ�ที่ 270/2554 ข้อหา ผิดสัญญา จ้างเหมาก่อสร้าง เพื่อขอให้ศาลบังคับให้ผู้ว่า จ้างชำ�ระเงินค่าก่อสร้างและค่าเสียหายให้แก่ บริ ษั ท รวมเป็ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ฟ้ อ งจำ � นวน 301,388,224.43 บาท ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการ พิจารณาของศาล ต่อมา เมือ่ วันที่ 30 มิ.ย.54 ผู้ว่าจ้างได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่งกรุงเทพ

News Station

หน้า 8

ใต้ คดีหมายเลขดำ�ที่ 1146/2554 ข้อหาผิด สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง เพือ่ ขอให้ศาลบังคับ ให้บริษัทชำ�ระค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง รวม เป็นทุนทรัพย์ทฟี่ อ้ งจำ�นวน 2,863,721,672.18 บาท ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล แพ่ง อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ว่าจ้างได้ยื่น ฟ้ อ งบริ ษั ท ฯ ดั ง กล่ า ว ฝ่ า ยกฎหมายของ บริษทั ฯ เห็นว่าไม่นา่ จะมีผลกระทบต่อผลการ ดำ�เนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัย สำ�คัญ เนื่องจากบริษัทฯ มีหลักฐานเอกสาร ในการทำ�งานก่อสร้างชัดเจนครบถ้วน

VTE รับงานใหม่ “The Trust-Praram III” จาก PREB มูลค่า 121.75 ล. นายโสรัจ โรจนเบญจกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วินเทจ วิศวกรรม (VTE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความจำ�นงค์ เพื่อทำ�สัญญาโครงการ The Trust-Praram III เจ้าของโครงการ คือ The Confidence Co., Ltd. มูลค่า 121,752,287 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม) ผู้ว่าจ้าง บมจ.พรีบิลท์ (PREB) ประเภทงานอาคารที่พักอาศัย ขอบเขตของงาน จัดหาและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ที่ตั้งโครงการ ถนน นนทรี ช่องนนทรี , เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร 10120 กำ�หนดแล้วเสร็จ มิ.ย.56

UMS รอลุ้นผลอุทธรณ์ ปิดโรงถ่านหิน 8 ส.ค.นี้ นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ยูนคิ ไมนิง่ เซอร์วสิ เซส (UMS) เปิดเผยว่า ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขอให้บริษัทฯ ทำ�การชี้แจงกรณีระงับการดำ�เนินงานโรงงานสมุทรสาครนั้น บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งถึงการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้ ตามคำ�สั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ 1179/2554 เรื่อง ให้ระงับการประกอบกิจการถ่านหิน โดยมีคำ�สั่งดังนี้ 1.ให้ผู้ประกอบกิจการถ่านหินในจังหวัดสมุทรสาคร ระงับการประกอบกิจการถ่านหินทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.54 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำ�สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 2.แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม (เบญจภาคี) จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ผู้แทนผู้ร่วมชุมนุม ผู้แทนสื่อมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้ประกอบกิจการถ่านหินเพื่อเข้ามาตรวจสอบปริมาณถ่านหินและการดำ�เนินงานของบริษัท บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำ�สั่งผู้ว่าฯ โดยการหยุดประกอบกิจการของโรงงานสมุทรสาคร พร้อมทั้งส่งหนังสืออุทธรณ์ถึงผู้ว่าราชการ จังหวัดถึงผลกระทบและความเดือดร้อนที่ได้รับจากคำ�สั่งปกครองดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการเบญจภาคี ได้เข้าตรวจสอบโรงงานแล้วเมื่อในวันพุธที่ 3 ส.ค.54 และคณะกรรมการเบญจภาคีจะหาข้อสรุปอีกครั้งในวันที่ 8 ส.ค.54 ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ รับข้อมูลจากหน่วยงานราชการจะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯได้รับทราบต่อไป www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

LOXLEY !!! หุ้นร้อนๆ

LOXLEY หุ้นร้อนๆ ที่วิ่งกระฉูด ตั้งแต่ สิ้นเดือนมิ.ย. ยัน ส.ค. แม้เจอตลท.สั่งเทรดเงินสด แต่ราคายังวิง่ วงใน ลุน้ รับอานิสงส์หวยออนไลน์ ฟืน้ คืนชีพ เหตุพรรคเพือ่ ไทย กลับมาเป็นรัฐบาล ด้าน FSS ชี้ ปีนี้ผลงานพลิกเป็นกำ�ไร แต่ราคาหุ้นใกล้เต็มมูลค่า หากได้ทำ�หวยออนไลน์จริงราคา เป้าหมายขยับ เพิ่มเป็น 4.50 บาท ขณะที่ กสิกรไทย ให้ราคาเป้าหมาย 5 บาท สัปดาห์นี้ ขอแวะมากันที่หุ้น ร้ อ นๆ อย่ า ง บริ ษั ท ล็ อ กซเล่ ย์ จำ � กั ด (มหาชน) (LOXLEY) หลังจากการตรวจสอบ พบว่าราคาหุน้ LOXLEY อยูใ่ นทิศทางขาขึน้ นับตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา จากปิด ตลาดที่ 2.58 บาท หลังจากนัน้ ก็ขยับขึน้ แตะ ระดับ 3 บาท ช่วงวันที่ 8 - 11 ก.ค. และ ทะยานแตะระดับสูงสุด ที่ 4.04 บาทในวันที่ 4 ส.ค. งานนี้วงใน คาดการณ์กันว่า น่า จะได้ รั บ แรงหนุ น จากความเป็ นไปได้ ที่ โครงการหวยออนไลน์ จะกลับมาฟื้นคืนชีพ หลังพรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง เพราะล่ า สุ ด มี ก ระแสข่ า วว่ า ผู้ บ ริ ห าร ของ บมจ.ล็ อ กซเล่ ย์ จี เ ทค เทคโนโลยี หรือ LGT ซึ่ง LOXLEY ถือหุ้น อยูใ่ นสัดส่วน 35% ได้เข้าพบ ปลัดกระทรวง การคลังเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อสอบถามความ คืบหน้าโครงการหวยออนไลน์ ขณะทีป่ ระธาน บอร์ดสลากกินแบ่งฯ ก็เตรียมผลักดันร่างแก้ ไขพ.ร.บ. สำ�นักงานสลากฯของนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เข้าพิจารณาในสภาผูแ้ ทนราษฎรอีก ครั้ง พร้อมเดินหน้า ดันสลากการกุศลที่ คณะรัฐมนตรีอนุมตั ไิ ว้ 2 งวด ขายผ่านเครือ่ ง ออนไลน์ทั้งในรูปแบบ 2 ตัวและ3ตัวและ สลาก 6 ตัวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ บล.ฟินันเซีย ไซรัส มองว่า ประเมินว่า LOXLEY เป็นบริษทั turnaround

จากขาดทุ น ในปี ก่ อ นเป็ น กำ � ไรในปี นี้ โดยคาดว่างานติดตั้งโครงข่าย 3G ร่วมกับ กลุ่ ม SAMART ให้ TOT ซึ่ ง LOXLEY มีสัดส่วนงาน 35% โดยคาดว่าจะรับรู้เป็น รายได้ในสัดส่วน 50 : 50 ในช่วงครึ่งปีหลัง และหนุนให้รายได้รวมทั้งปี โตระดับ 26% ขณะทีก่ �ำ ไรปกติคาดว่าจะอยูท่ ี่ 568 ล้านบาท โต 111% โตกว่าเท่าตัว ทำ�ให้มูลค่าพื้นฐาน อยูท่ ี่ 4 บาทในปีนี้ แต่หากเทียบกับราคาหุน้ ปัจจุบนั เกือบเต็มมูลค่าแล้ว แต่หาก LOXLEY ได้ทำ�หวยออนไลน์ มูลค่าจะเพิ่มเป็น 4.50 บาท แนะนำ�เพียงเก็งกำ�ไร ด้ า นค่ า ยบล.กสิ ก รไทย มองว่ า LOXLEY แม้ จ ะติ ด cash balance ถึง 19 ส.ค.นี้ แต่ราคายังร้อนแรง สะท้อน ให้เห็นถึงแนวโน้มที่สดใสของ LOXLEY ในปี 2554 - 2555 จากธุรกิจหลักที่แข็งแกร่งซึ่ง สร้ า งอยู่ บ นรากฐานของธุ ร กิ จ เทคโนโลยี การค้าและการบริการ แถมมีผลกำ�ไรเติบโต สูงขึ้น จากรายได้ในการเข้าร่วมโครงการ ขยายโครงข่าย 3G ของ TOT คาดกำ�ไรปีนี้ อยู่ ที่ 695 ล้ า นบาท ส่ ว นปี ห น้ า อยู่ ที่ 909 ล้านบาท ด้านงบดุลใสสะอาดหลังตั้ง สำ�รองหนีส้ งสัยจะสูญและลูกหนีก้ ารค้า และ มีความเป็นไปได้ที่จะรื้อฟื้นโครงการสลาก ออนไลน์ท�ำ ให้มโี อกาสโอนกลับเงินตัง้ สำ�รอง 648 ล้ า นบาท ซึ่ ง ทำ �ให้ กำ � ไรสุ ท ธิ ใ นปี 2554 - 2555 เพิ่มขึ้นอีกปีละ ประมาณ 300 ล้ า นบาท แนะนำ � ซื้ อ ให้ ร าคา

เป้าหมาย 5 บาท แต่ชว่ งนี ้ LOXLEY ติดอยูใ่ นบัญชีหลัก ทรั พ ย์ ที่ ส มาชิ ก ต้ อ งดำ� เนิ น การให้ ลู ก ค้ า วาง เงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำ�นวนที่จะซื้อ (Cash Balance) จนถึ ง วั น ที่ 19 ส.ค. แถมราคาปัจจุบันเริ่มจะเต็มมูลค่าแล้ว งานนี้ ใครสนใจจะเก็ บ รอ...ลุ้ น เกิ ด หวยออนไลน์ ...........ก็ดูหน้าดูหลังให้ดีก่อนลงทุนนะจ๊ะ

www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554

วิธีเก็บน้ำ�หอม

by Jackal_XIII

น้�ำ หอมก็เหมือนผลิตภัณฑ์ความงามอืน่ ๆ คือมีวนั หมดอายุเหมือนกัน แต่คณุ สามารถยืดอายุน�้ำ หอม ให้มีกลิ่นหอมคงเดิมออกไปได้ด้วยเคล็ดลับดีๆ ต่อไปนี้ 1.อย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือความเย็นจัด : คุณคงรู้ดีอยู่แล้วว่าความร้อนทำ�ให้น้ำ�หอมมีกลิ่น เปลี่ยนไปได้ แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าการเก็บน้ำ�หอมไว้ในตู้เย็นที่มีความเย็นจัด บางครั้งก็ทำ�ให้น้ำ�หอมมีกลิ่น เปลี่ยนไปได้เหมือนกัน อุณหภูมิที่เหมาะกับการเก็บน้ำ�หอมคือประมาณ 10 - 15 องศาเซลเซียส 2.อย่าเก็บไว้ในห้องน้� ำ : การวางน้�ำ หอมไว้แถวๆ อ่างล้างหน้า ก็ดูเข้าท่าดี แต่จริงๆ แล้วไม่ดีหรอก เพราะในห้องน้ำ�นั้นทั้งร้อนและ ชืน้ ซึง่ อาจทำ�ให้โมเลกุลน้�ำ หอมเกิดการแตกตัว หรือมีเชือ้ แบคทีเรียเข้า มาได้ 3.เก็บไว้ในทีม่ ดื ๆ : การปล่อยน้�ำ หอมให้โดนแสงจะทำ�ให้โมเลกุลน้�ำ หอมลดประสิทธิภาพลง ฉะนัน้ จึงเป็นการดีที่ควรเก็บน้ำ�หอมไว้ในตู้หรือลิ้นชักที่ไม่มีแสงลอดเข้าไปได้ ถ้าจำ�เป็นต้องนำ�ออกมาวางในที่ที่มี แสงส่องถึง ก็ควรเทไว้ในขวดสีชาหรือขวดที่มีความทึบแสง 4.อย่าเปิดฝาทิ้งไว้ : น้ำ�หอมส่วนใหญ่จะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ซึ่งจะระเหยได้ง่าย ถ้าโดน อากาศ ฉะนั้น การเผลอเปิดฝาทิ้งไว้ ก็เท่ากับว่าน้ำ�หอมจะแห้งเร็วขึ้น

Photo Release บิ๊กซี มอบข้าวหอมมะลิ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) และมูลนิธิบิ๊กซี จัดรถบรรทุกจากคลังสินค้า นำ�ข้าวหอมบิ๊กซี 7,500 กิโลกรัม มอบแด่ผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมที่จังหวัดน่าน โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก และสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในการกระจายข้าวสารไปยังพี่น้องผู้ประสบภัย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด ราโด เปิดตัว “เซ็นทริกซ์ จูบิลี่”

ราโด ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการผลิ ต นาฬิ ก าชั้ น เยี่ ย ม จากประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ แนะนำ� คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด “ราโด เซ็นทริกซ์ จูบิลี่” (Rado Centrix Jubile) เครื่อง บอกเวลาคุณภาพเที่ยงตรง ด้วยกลไกสวิสควอทซ์ ดีไซน์คลาสสิกสำ�หรับผู้หญิง รุ่นสาย Steel ประดับเพชรล้อม 60 เม็ด ราคา 96,300 บาท หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ� สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราโด โทร 02-6100-246 ราโด เซ็นทริกซ์ จูบิลี่ บอกเวลาอย่างเที่ยงตรงในรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบสมชื่อ บนดีไซน์เอกลักษณ์ เรือนทรงกลมสวยคลาสสิกได้สัดส่วนขนาด 28 มม. หน้าปัดหรูหรา เปลือกหอยมุกเล่นสีเหลือบสีฟ้าดูงามตา ประดับเพชร 4 เม็ดที่เลขบอกเวลา 3, 6, 9, 12 นาฬิกา พร้อมประกายระยิบระยับด้วยเพชรล้อมขอบเรือนอีก 60 เม็ด รวมน้ำ�หนักทั้งสิ้น 0.269 กะรัต มีช่องแสดงวันที่ตรงเลขบอกเวลา 3 นาฬิกา มาพร้อมกับสายสแตนเลส สตีลเรียวบาง ที่โอบกระชับข้อมือได้อย่างแนบสนิท น้ำ�หนักเบา สวมสบายกันรอยขีดข่วน อันเป็นคุณสมบัติของ ราโดไฮเทคเซรามิค กันน้ำ�ลึกได้ 30 เมตร

มุมประกัน

ธนชาตประกันชีวิต มอบสินไหมทดแทน แก่ทายาทนายทหารที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำ�กัด โดยนายไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานขายผ่าน BANCASSURANCE ร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมมอบสินไหมทดแทน จำ�นวน 402,917 บาท แก่ทายาทของ พ.ต.ประพันธ์ เจียมสูงเนิน ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ เฮลิคอปเตอร์ แบล็คฮอว์คตกที่แก่งกระจาน เพชรบุรี ทั้งนี้ พ.ต.ประพันธ์ ได้ทำ�ประกันชีวิต ธนชาต Smile Car ซึ่งให้ความคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์กับธนาคารธนชาต ในการนี้บริษัทฯได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็น ทุนการศึกษา แก่ทายาท จำ�นวน 10,000 บาท โดยมีผู้บริหารของ กลุ่มธนชาต ร่วมไว้อาลัย และแสดงความเสียใจ ณ วัดดงสวอง จ.ลพบุรี

เจเล่ บิวตี้ ชวนร่วมกิจกรรม Passing Jele Beautie ชิงไอแพด 2 ทุกวัน และรางวัลอื่นๆ กว่า 3 ล้านบาท บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด จัดกิจกรรม “Passing Jele Beautie ส่งต่อความเป็นเพื่อน...ถึงเพื่อน” ประกวดและโหวตภาพถ่ายภายใต้ คอนเซ็ปต์ “Passing Jele beautie ส่งต่อความเป็นเพื่อน...ถึงเพื่อน” โดยผู้ที่ส่งภาพเข้ามาประกวดแล้วได้รับคะแนนโหวตสูงสุดมีสิทธิ์ได้รับทุนการ ศึกษา 200,000 บาท และสำ�หรับผู้ที่โหวตรูปผ่านโค้ดบนซองเจเล่บิวตี้ ยังมี สิทธิ์ลุ้นรับ ไอแพด 2 แจกจริงทุกวัน วันละ 2 เครื่อง และของรางวัลอื่นๆ อีก รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 3 ล้านบาท หมดเขตการส่งภาพร่วมกิจกรรม 30 ก.ย.นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ www.jeleworld.com

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554

ภูมิใจเสนอ

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เส ื อ

ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

ช่วยกันอุดหนุนหน่อยกับของดีๆ ทีใ่ นรอบ 100 ปี จะถือกำ�เนิดขึน้ สัก ครัง้ กับ กว่าจะมาเป็นเสือ “6 แม่ทพั ใหญ่ แห่งวงการหลักทรัพย์” โดยได้รวบรวมยอดยุทธ์นักบริหารมือทองคำ�ที่ได้เผยถึงตัวตน วิธีคิด จุดหักเห เส้นทางชีวิตที่ทั้งโรยด้วยกลีบและหนามกุหลาบ จวบจน กระบวนการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกลั่นออกมาเป็น e-Book สุดวิเศษ สนนราคาย่อมเยาโดยแท้ ไม่ ซื้ อ ไม่ ห า ไม่ ว่ า กั น แต่ อ ยากให้ แ วะเข้ า ไปชมได้ ที่ http://book.truelife.com/product/view/2067

........อย่าช้า เพราะสาระความรูย้ งิ่ ได้มาเร็ว ยิง่ สร้างกำ�ไรให้กบั ชีวติ ได้มากกว่าาาาาาาาาาาาาา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยมีแนวรับ 1,118 จุด และ 1,110 จุด ส่วนแนวต้าน อยู่ที่ 1,140 จุด โดยวานนี้ดัชนีฯ ปรับ ลดลง ส่วนหนึง่ เป็นผลจากการรอดูทศิ ทาง ตลาดหุ้นภูมิภาค โดยเฉพาะการเพิ่มทุน ของธนาคาร ซึง่ หากมีการลงทุนในตราสาร ของสหรัฐฯ และยุโรปทีม่ แี นวโน้มเศรษฐกิจ ไม่สดใส ทำ�ให้นกั ลงทุนยังไม่กล้าเข้าลงทุน มากนัก

คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ มี โอกาสปรับลงต่อ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัย ใหม่กระตุ้น มีเพียงปัจจัยเดิมจากความ กั ง วลเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ส่ ว นปั จ จั ยใน ประเทศรอความชัดเจนของทีมเศรษฐกิจ และนโยบายของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ชุดใหม่ ประเมินแนวรับอยู่ที่ 1,100 จุด แนวต้าน 1,130 จุด กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�ทยอยขายทำ�กำ�ไร โดยวานนี้ที่ ดัชนีฯ ลดลง เป็นเพราะความไม่มนั่ ใจของ นั ก ลงทุ น เกี่ ย วกั บ ภาวะเศรษฐกิ จโลก ส่งผลให้มแี รงขายเช่นเดียวกับตลาดหุน้ ใน ภูมิภาค

หน้า 13

ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ อาจแกว่งแคบ และมีโอกาสที่จะพักฐานต่อ โดยมีการเคลื่อนไหวที่ระดับ 1,115 - 1,125 จุ ด โดยวา นนี้ ต ลาดหุ้ นไทยปรั บ ลงตาม ทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค จากแรงกดดันหุ้น พลังงาน และธนาคาร ซึ่งทางเทคนิคดัชนีฯ ปรับขึ้นมากว่า 100 จุดแล้ว ดังนั้นการปรับ ตัวลงเป็นเรื่องปกติ

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงห�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 สิงห�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,832.62 8.37% 3,880.65 11.47% 6,828.84 20.18% 20,291.19 59.97%

4,278.55 12.65% 4,681.50 13.84% 6,317.32 18.67% 18,555.93 54.85%

-1,445.93

Last Update

-800.85 511.52 1,735.26 04/08/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,124.01 783.32 1,709.68 315.4

Chg

04/08/11

%Chg

-9.45 -8.06 -16.45 -2.84 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

-0.83 -1.02 -0.95 -0.89 33,833.30 1,082.84

16:59:39

AGRO 0.4

A dv ance 28% Decline 52%

No C hange 20%

TECH -0.38

SERVICE 0.34

0.2 0 -0.2 -0.4 -0.97 -0.6 -0.8 -1 -1.2 -1.4

CONSUMP -0.23

FINCIAL

-1.1

-1.25 -1.09

Decline 45%

-0.84

A dv ance 29% No C hange 26%

RESOURC

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงห�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 สิงหห�คม 2554

ADVANC

( Day )

: ADVANC 3,500,000

Price & Fundamental Symbol ADVANC

Last 119.50 Chg 0.50  %Chg 0.42  Open 118.50  High 120.50  Low 117.50  Prev 119.00  Avg 119.29  AccVol 11,426,500  AccVal(K฿) 1,363,049  2.51  %Fluct P/E 16.26  P/BV 9.97  DPS(Baht) 3.92  Yield(%) 10.84  EPS(Baht) 7.35  MktCap(Mil.) 355,285  Broker Target Update KS 117.00 03/08/11 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง ASP 141.68 03/08/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 21/07/11 ค่าการ TNS ม่ ขึน้ มากที 140.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 120.50

120.00

Price

119.50

119.00

118.50

118.00

117.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงห�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 สิงหห�คม 2554

LL

( Day )

Price & Fundamental Symbol LL

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

0.49 0.09  22.50  0.40  0.51  0.40  0.40  0.46  306,981,500  141,922  23.91 

N/A 1.69  N/A  N/A  N/A  382  Target Update No Comment

Volume Analysis

: LL

60,000,000 50,000,000

Vol.

40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

0.51

0.50

0.49

0.48

0.47

Price

0.46

0.45

0.44

0.43

0.42

0.41

0.40

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงห�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 สิงห�คม 2554

TPC

( Day )

Volume Analysis

: TPC

Price & Fundamental Symbol TPC

Last 30.75 Chg 0.25  %Chg 0.82  Open 30.75  High 31.50  Low 30.25  Prev 30.50  Avg 31.08  AccVol 8,095,800  AccVal(K฿) 251,605  4.02  %Fluct P/E 13.67  P/BV 2.08  DPS(Baht) 0.70  Yield(%) 4.59  EPS(Baht) 2.25  MktCap(Mil.) 26,906  Broker Target Update KS 33.40 03/08/11 PST 28/07/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น33.00 ต์การเปลีย่ นแปลง UOBKHST ของราคาเพิ ม่ ขึน้ มากที33.30 ส่ ดุ และมีมลู 27/07/11 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

31.50

31.25

Price

31.00

30.75

30.50

30.25

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 666 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554

คำ�คมการลงทุน

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

“โอกาสมีอยู่ทุกที่.. ถ้าเรารู้จักแสวงหา..” Anonymous

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 05 ส.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station