Page 1

Investor Station ฉบับที่ 423 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 423 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2553

News Station

5 โตโยตาแจงงบ Q1 ปบญ ั ชี 2010 พลิกเปนกำไร 2.2 พันลานดอลล

5 JUBILE มัน่ ใจปนกี้ ำไรงาม 6 KIAT หาจังหวะเลนรอบ 7 ธปท.รับทีเ่ หลือของปนดี้ บ.เปนขาขึน้ 9

Dynamic Station ซี ศิวฒ ั น โชติชยั ชรินทร

10 Lifestyle Station จะซื้อกีตารโปรงสักตัวตองอาน

ขาลง PTT สอครึง ่ หลังกำไรยวบ แตยง ั แนะถือ-ซือ ้ ชีเ้ ปาไกล 365 บาท

13

Professional Station ราคาเปาหมาย VNT อยูท ี่ 11.40 บาท

14

Gossip Station ตลาดหุน ชุม ฉ่ำ

ประมวล 9 เสี ย งนั ก วิ เ คราะห ยั ง นิ ย ม PTT แม ค าดกำไรสุ ท ธิ Q2/53 15 มองหุˆนจากเซียน ตอเนื่องถึงครึ่งปหลังสอเคาขาลง จากการออนตัวธุรกิจน้ำมันและกาซ รวมทั้ง ระวังหุน ใหญ กำไรจากบริษัทปโตรเคมีและโรงกลั่นในเครือที่ลดลงในชวงที่ผานมา สำหรับมุมบวก ที่ เ หลื อ อยู คื อ ราคาหุ น ถู ก สุ ด เที ย บกั บ กิ จ การแบบเดี ย วกั น ใจภู มิ ภ าค 16 Data Station จึงแนะนำ ถือ-ซื้อ วางราคาเปาหมายที่ 262.00 - 365.00 บาท ต‡อหนˆา 3

TOP ฟุง Q3 แววดีหนุนครึง่ หลังเยีย ่ ม ทวาไมดพ ี อดันทัง ้ ปกำไรเดงเหนือ 52 TOP คาด Q3/53 ผลงานแจมกวา Q2/53 ที่หยุดซอมบำรุงโรงกลั่น และขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน เชื่อมั่นผลงานครึ่งปหลังเหนือกวา H1/53 แต ยังรับสภาพทั้งปออนกวาป 52 เล็งลงทุนกวา 300 ลานดอลลารเพิ่มการ กลั่น พรอมเตรียมโครงการลงทุนโรงไฟฟาขนาดเล็กอีก 2 แหง สวนปญหา ขัดของโรงไฟฟา IPP จะกลับมาเดินเครื่องปกติไดราว Q4/53 เผยสนทำ ธุรกิจโรงไฟฟาทั้งในและตางประเทศ ต‡อหนˆา 3

KCEสงซิกกำไร2H/53บรรเจิด รับศก.ฟน  -โบรกชีล ้ น ุ ไดถงึ 11.7บ.

“ÇԨԵà ÊؾԹԨ”

Í´Õ µ ¼ÙŒ ¡Ø Á ºÑ § àËÕ Â ¹ ·Ñé § µÅÒ´à§Ô ¹ -µÅÒ´·Ø ¹ ¤¹à´Õ  Ǣͧä·Â ตอนที่ 2

ต‡อหนˆา 12

KCE เปรยผลงาน 2H/53 แจมกวา 1H/53 ที่มีกำไรอยูที่ 342.05 ลานบาท ขานรับเศรษฐกิจฟนตัวชวยหนุนปริมาณขายพุง การันตียอดขาย ทั้ ง ป ต ามเป า ที่ 240 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ แน หลั ง ออร เ ดอร ท ะลั ก ต อ เนื่ อ ง ดาน 4 คายโบรกเกอร มองพื้นฐานสูงสุดที่ 11.70 บาท ต่ำสุดอยูที่ 9.90 บาท เห็นตางกันทั้ง ซื้อ - ซื้อเก็งกำไร - ถือ ชี้ Q3/53 ผลงานยังแจวคาดกำไรเหนือ 103 ลานบาท มีลุนทำสถิติสูงสุดใหม ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 423 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2553

ขาลง PTT

(ตอจากหนา 1)

บทวิเคราะห บล.บัวหลวง แนะนำ “ซื้อ” PTT ที่ราคาเปาหมาย 316.00 บาท ประเมินจากแนวโนม ปริมาณขายกาซที่เพิ่มขึ้น กำไรที่ฟน ตั ว แข็ ง แกร ง และเนื่ อ งจากหุ น มี มูลคาถูกที่สุดในกลุมน้ำมันและกาซ ในภู มิ ภ าค อย า งไรก็ ดี ใ นมุ ม มอง เชิงกลยุทธ ราคาหุนที่ Outperform ในชวงที่ผานมาไมนาจะทรงตัวใน ระยะสั้ น เนื่ อ งจากมี ค วามเสี่ ย งที่ กำไรในครึ่งหลังของป 53 จะลดลง และแนวโนมที่จะปรับเพิ่มประมาณ การกำไรมีจำกัด หลั ง จากเข า พบผู บ ริ ห าร ฝ า ยวิ เ คราะห ค าดว า กำไรสุ ท ธิ Q2/53 (ประกาศ 11 ส.ค.) จะเปน ตามประมาณการที่ 16,637 ล า น บาท (EPS 5.93 บาท) ลดลง 27.7%QoQ และ 16.4%YoY โดย ป จ จั ย ที่ ส ง ผลให ผ ลประกอบการ ลดลงมาจาก การอ อ นตั ว ลงของ ธุรกิจน้ำมันและกาซ รวมทั้งกำไรที่ ลดลงจากบริ ษั ท ป โ ตรเคมี แ ละโรง กลั่นในเครือ ปริ ม าณการขายก า ซมี แนวโนมลดลง QoQ เนื่องจากโดย ปกติแลวในชวง Q2 เปนชวงที่มีอุป สงค ต อ การใช ไ ฟฟ า สู ง ที่ สุ ด ของป (โรงไฟฟ า ส ว นมากเป น โรงไฟฟ า

TOP ฟุง

พลังงานความรอนจากกาซ) ซึ่งคาด วาปริมาณการผลิตของโรงแยกกาซ จะลดลงเนื่องจากการปดซอมบำรุง โ ร ง แ ย ก ก า ซ แ ห ง ที่ 5 ข น า ด 1.6 mtpa เปนเวลา 20 วัน โดยจะ ส ง ผลกระทบมากกว า การเริ่ ม ดำเนิ น งานของโรงแยกก า ซอี เ ทน ขนาด 700 ktpa ในเดื อ น ก.ย. ขณะที่ราคาขายมีแนวโนมออนตัว ลงตามราคาปโตรเคมีที่ลดลง จากการที่ปริมาณการขาย ก า ซน า จะออกมาน า ประทั บ ใจใน Q2/53 ที่ 4,055 mcfd สงผลใหคาด

News Station คำแนะนำการลงทุน PTT โบรกเกอร แนะนำ

บล.ทรีนีตี้ บล.เกียรตินาคิน บล.บัวหลวง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.เคที ซีมิโก บล.โกลเบล็ก บล.กรุงศรีอยุธยา บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย)

365.00 บาท 318.00 บาท 316.00 บาท 310.00 บาท 306.00 บาท 300.00 บาท 300.00 บาท 300.00 บาท 262.00 บาท

ว า ปริ ม าณขายก า ซในป 53 จะสู ง กวาประมาณการตลาด แตอยางไรก็ ตามฝายวิเคราะหประเมินวาตลาด ไมนาจะปรับเพิ่มประมาณการกำไร เนื่องจากแนวโนมผลประกอบการ ของหนวยธุรกิจตางๆ ของ PTT ยัง คงมี ทั้ ง ขาขึ้ น และขาลง อาทิ เ ช น ป จ จุ บั น ค า การกลั่ น และส ว นต า ง ราคาปโตรเคมียังคงอยูในระดับต่ำ สั ง เกตว า การคาดการณ ก ำไร ครึ่ ง แรกของป คิ ด เป น 55% ของ ประมาณการกำไรของฝายวิเคราะห และคิดเปน 54% ของประมาณการ ตลาด

(ตอจากหนา 1)

นายสุรงค บูลกุล ประธาน เจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บมจ.ไทยออยล (TOP) เปดเผยวา คาดกำไรในไตร มาส 3/53 จะออกมาดีกวาไตรมาส 2/53 ซึ่งจะสนับสนุนใหผลประกอบ การชวงครึ่งหลังของปนี้จะสูงกวา ครึ่งปแรก อย า งไรก็ ดี ผลประกอบ การทั้ ง ป 53 ประเมิ น จะยั ง คงต่ ำ กว า ป ก อ นตามที่ เ คยคาดไว ตาม คาดการณคาการกลั่นรวม (GIM) ป นี้ ที่ น า จะสู ง กว า ระดั บ 5 เหรี ย ญ/ บารเรล แตไมสูงเทาเมื่อกอนที่อยู ในระดับ 9 เหรียญ/บารเรล

ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ถือ

ราคาเหมาะสม

“กำไรสุทธิปนี้คงจะต่ำกวา ปกอน เพราะทั้งอะโรเมติกสและโรง กลั่นถือวาอยูในชวงขาลงเมื่อเทียบ กั บ ป ก อ น โ ด ย เ ฉ พ า ะ ร า ค า อะโรเมติกสทั้งราคาพาราไซลีนและ เบนซีนปรับตัวลดลงตอเนื่อง แตเรา หวังวาไตรมาส 3 จะกลับมาดีขึ้น เพราะนาจะมีความตองการจากจีน

เพิ่มเขามา” นายสุรงค กลาว น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ร ะ บุ ว า บริษัทฯ มีแผนขยายกำลังการกลั่น และปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน โดยจะ เพิ่มจาก 2.7 แสนบารเรล/วัน เปน 3 แสนบาร เ รล/วั น โดยจะใช เ งิ น ลงทุน 200 - 300 ลานเหรียญสหรัฐ คาดว า จะเสนอให ค ณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติในชวงปลายปนี้ และ คาดว า จะเริ่ ม ดำเนิ น การในป 54 และผลิตเชิงพาณิชยในป 55 เปน การรองรับวัฏจักรขาขึ้นของโรงกลั่น ในอี ก 2 - 3 ป ข า งหน า และอยู ระหว า งการขยายกำลั ง การผลิ ต พาราไซลีน เพิ่มอีก 1 แสนตัน จาก ปจจุบันผลิตที่ 4 แสนตัน โดยคาด วาจะใชเงินลงทุน 45 ลานเหรียญ สหรัฐ โดยโครงการดังกลาวคาดวา จะแลวเสร็จปลายปหนา ซึ่งจะสง ผลดี ต อ มาร จิ้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ อะโรเมติกสโดยรวม ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 423 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2553

TOP ฟุง

(ตอจากหนา 3)

KCEสงซิก

(ตอจากหนา 1)

อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ สนใจจะ เสนอโครงการลงทุนโรงไฟฟาขนาด เล็ ก (SPP) 2 แห ง ขนาดแห ง ละ 110 -120 เมกะวัตต สถานที่ตั้งใน บริเวณใกลเคียงกับโรงกลั่นน้ำมัน ของบริษัทใน จ.ชลบุรี สวนโรงไฟฟา IPP ที่ เ กิ ด ป ญ หาขั ด ข อ งและหยุ ด เดินเครื่องไปนั้น คาดวาจะแกไขได แลวเสร็จภายในไตรมาส 3/53 เพื่อ กลั บ มาเดิ น เครื่ อ งตามปกติ ไ ด ร าว ไตรมาส 4/53 ซึ่งลาชากวาที่คาดไว เล็ ก น อ ย อี ก ทั้ ง ขณะนี้ บ ริ ษั ท ฯ มี แผนการศึกษารวมกับ PTT ในการ

นายป ญ จะ เสนาดิ สั ย กรรมการ บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส (KCE) เป ด เผยว า บริ ษั ท ฯ คาด แนวโน ม ผลประกอบการในช ว ง 2H/53 จะเติบโตจากชวง 1H/53 ที่ มี ก ำไรอยู ที่ 342.05 ล า นบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจฟนตัว สง ผลดีตอปริมาณขายของธุรกิจ สวน ทั้งปบริษัทฯ เชื่อยอดขายจะเปนไป ตามเปาหมายที่วางไวที่ 240 ลาน เหรี ย ญสหรั ฐ เพราะที่ ผ า นมามี จำนวนคำสั่งซื้อสินคาขยายตัวตอ เนื่ อ งตามอุ ต สาหกรรมยานยนต ที่ดีขึ้น ดานบล.เกียรตินาคิน ให คำแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” หุน KCE ประเมิ น ราคาเหมาะสมที่ 10.20 บาท เนื่องจากฝายวิเคราะหมีมุม มองบวกต อ ทิ ศ ทางผลงานปกติ Q3/53 จะกลั บ มาเติ บ โตจาก Q2/53 และ Q3/52 ที่มีกำไร 103 ลานบาท จากยอดขายเพิ่มขึ้นตอ เนื่ อ ง หลั ง KCE - tech กลั บ มา เดินเครื่องทำการผลิตไดตามปกติ ในเดือน มิ.ย. ประกอบกับไดรับผล บวกฤดู ก าลของอุ ต สาหกรรม อิเล็กทรอนิกส หรือ High Season ชวยหนุน

ทำธุรกิจโรงไฟฟา ซึ่งปจจุบันมีกำลัง การผลิ ต 818 เมกะวั ต ต จากโรง ไฟฟ า ทั้ ง นี้ ส นใจลงทุ น ธุ ร กิ จ โรง ไฟฟาทั้งในและตางประเทศ ซึ่งไทย ออยลก็มีความถนัดดานโรงไฟฟา ดานนายวิรัตน เอื้อนฤมิต รองกรรมการผูจัดการใหญการเงิน TOP กล า วว า ไตรมาส 2/53 บริ ษั ท ฯ มี ก ำไรสุ ท ธิ ล ดลงจากไตร มาส 1/53 เนื่องจากบริษัทไดหยุด ซอมบำรุงโรงกลั่นบางหนวย ทำให ไมสามารถสงวัตถุดิบใหกับโรงงาน ผลิ ต พาราไซลี น ได เ ต็ ม ที่ และขาด

นอกจากนี้ ฝายวิเคราะห ม อ ง K C E ยั ง มี แ น ว โ น ม ไ ด ประโยชนดานตนทุนดวย หลังจาก ราคาทองแดงปรั บ ตั ว ลง รวมทั้ ง Economy of Scale จากปริมาณ การผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ตลอดจนการที่ บริษัทสามารถควบคุมของเสียจาก การผลิตไดในอัตราเฉลี่ย 5% ซึ่ง ฝ า ยวิ เ คราะห เ ชื่ อ จะทำให อั ต รา กำไรขั้นตน (Gross Margin) ขยับ ดีขึ้นจาก 21.3% ใน Q2//53 และ 20.9% ใน Q3/52 ขณะที่ ผ ลประกอบการ ปกติครึ่งปแรก 53 ของ KCE คิด เป น 51% ของประมาณการทาง ฝ า ยวิ เ คราะห ป นี้ ที่ เ ชื่ อ จะมี ก ำไร ปกติ อ ยู ที่ 635 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น กว า 7 เท า ตั ว จากป 52 ที่ มี ก ำไร ปกติ 75 ล า นบาท ดั ง นั้ น จึ ง ฝ า ย วิเคราะหมองในระยะสั้น KCE มี 2 ประเด็ น บวกหนุ น 1.แนวโน ม Q3/53 ดีตอเนื่อง QoQ และ YoY 2.โครงการซื้อหุนคืนของ KCE ที่ จะเริ่มซื้อคืนวันที่ 9 ส.ค. 53 ถึง 8 ก.พ. 54 มี ว งเงิ น สู ง สุ ด ที่ จ ะใช ใ น การซื้ อ หุ น คื น 90 ล า นบาท และ จำนวนหุนที่จะซื้อคืน 10 ลานหุน คิดเปน 2.14% แมเปนจำนวนไม

News Station ทุนจากสต็อกน้ำมัน เนื่องจากราคา น้ำมันดิบในตลาดโลกออนตัวลง แต เ ชื่ อ ว า ต อ จ า ก นี้ แ น ว โ น ม ผ ล ประกอบการจะดีขึ้นได “ตอนนี้ ค า การกลั่ น เริ่ ม ดี ขึ้นและคงไมมีผลขาดทุนจากสต็อก น้ำมันเกิดขึ้นอีก เพราะราคาน้ำมัน นาจะยืนอยูไดในระดับ 80 เหรียญ

ต อ บาร เ รล และทั้ ง ป ค าดว า ระดั บ ราคาน้ ำ มั น ยั ง อยู ใ นระดั บ ที่ บ ริ ษั ท ประเมินไวที่ 75 เหรียญตอบารเรล สวนไตรมาส 2 แมมีสต็อก Loss แต เมื่อถัวเฉลี่ยกับไตรมาส 1 ที่บริษัทมี สต็ อ ก Gain บริ ษั ท ไม น า จะมี ผ ล ขาด ทุนจากสต็อกน้ำมันแลว” นาย วิรัตน กลาวในที่สุด

มาก แตเชื่อวาจะเปน Sentiment บวกต อ ราคาหุ น บนกระดานของ KCE สำหรับทิศทางธุรกิจของ KCE ใน 2H/53 ฝ า ยวิ เ คราะห ประเมินยังเติบโตจาก 1H/53 และ ดีตอเนื่องไปจนถึงป 54 ซึ่งผลมา จ า ก ก า ร เ พิ่ ม ก ำ ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ประมาณ 15% จากป จ จุ บั น มี กำลังการผลิตรวม 1.9 ลานตาราง ฟุ ต /เดื อ น เพื่ อ รองรั บ คำสั่ ง ซื้ อ

ใหม ๆ จากลู ก ค า กลุ ม ใหม 2 - 3 ร า ย โ ด ย เ ฉ พ า ะ ลู ก ค า ญี่ ปุ น บางส ว นที่ เ ริ่ ม เข า มาตรวจสอบ โรงงาน และคุณภาพการผลิตกับ KCE ดั ง นั้ น ฝ า ยวิ เ คราะห จึ ง ปรั บ เพิ่ ม P/E สำหรั บ ประเมิ น มู ล ค า เหมาะสมป 53 เป น 7 เท า จาก เดิม 6 เทา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 423 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2553

News Station

โตโยตาแจงงบ Q1 ปบัญชี 2010 คาเธยแปซิฟกเล็งซื้อเครื่องบิน พลิกเปนกำไร 2.2 พันลานดอลล แอรบสั - โบอิ้งรวมกัน 36 ลำ

อาดิดาสแจงงบ Q2/10 กำไรพุงแตะ 166 ลานดอลล รายงานขาวตางประเทศระบุวา สำนัก ขาวเอพีรายงาน อาดิดาส แจงงบไตรมาส 2 ป 2010 โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 126 ลานยูโร จาก 9 ลานยูโรในไตรมาสเดียวกันปกอน โดยป จ จั ย ที่ ท ำให อ าดิ ด าสมี ก ำไร เพิ่ ม ขึ้ น เป น ผลมาจากการแข ง ขั น ฟุ ต บอลโลก ชวยกระตุนรายไดในไตรมาสดังกลาวใหเพิ่มขึ้น 18.7% มาอยู ที่ 2.92 พั น ล า นยู โ ร จาก 2.46 พันลานยูโร ทั้งนี้ อาดิดาสไดเพิ่มประมาณการผล ประกอบการในป 2010 มาอยู ที่ ร ะหว า ง 2.50 - 2.62 ยู โ รต อ หุ น จากที่ ค าดการณ ไ ว ที่ 2.05 - 2.30 ยูโรตอหุน

รายงานขาวตางประเทศระบุวา สำนัก ข า วเอพี ร ายงาน โตโยต า แจ ง ผลประกอบการ ไตรมาส 1 สิ้ น สุ ด เดื อ นมิ ถุ น ายน ป บั ญ ชี 2010 โดยพลิ ก เป น มี ก ำไรสุ ท ธิ 190.47 พั น ล า นเยน (2.2 พันลานดอลลาร) โดยรายได ข องโตโยต า ในไตรมาส ดังกลาวเพิ่มขึ้น 27% มาอยูที่ 4.87 ลานลานเยน (57.3 พันลานดอลลาร) หลังยอดขายรถยนตใน ญี่ปุนและในภูมิภาคอื่นๆเพิ่มขึ้น ทั้ ง นี้ โตโยต า เพิ่ ม ประมาณการผล ประกอบการปบัญชี 2010 มาอยูที่ 340 พันลาน เยน จาก 310 พันลานเยน

รายงานขาวตางประเทศระบุวา คาเธย แปซิฟก สายการบินรายใหญที่สุดของฮองกงวาง แผนซื้ อ เครื่ อ งบิ น ของแอร บั ส และโบอิ้ ง รวมกั น 36 ลำ หลังผลประกอบการดีขึ้น กวาที่คาดการณไว โดยคาเธ ย แ ปซิ ฟ ก ได สั่ ง ซื้ อ เครื่ อ งบิ น แอรบัสเอ 350-900 จำนวน 30 ลำ และโบอิ้ง 777-300 อีอารจำนวน 6 ลำ หลังสายการบิน ดั ง กล า วมี ก ำไรสุ ท ธิ ใ นช ว งครึ่ ง ป แ รกเพิ่ ม ขึ้ น มาอยู ที่ 6.84 พั น ล า นดอลลาร ฮ อ งกง (881 ลานดอลลาร) จาก 812 ลานฮองกง “ผลประกอบการในป นี้ จ ะดี ขึ้ น มาก เนื่องจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวขยายตัวอยาง รวดเร็วและชวยทำใหจำนวนผูโดยสารเพิ่มขึ้น” นายแอนดริว ออรชารดนักวิเคราะหที่โรยัลแบงก ออฟสกอตตแลนด กลาว

JUBILE มั่นใจปนี้กำไรงาม JUBILE คาดกำไรสุทธิปนี้ดีกวาปกอนที่ทำได 60 ลานบาท มั่นใจยอดขายทั้ง ปโต 20% สวน Net Profit Margin อยูที่ 10-12% หลังบริษัทตนทุนเยี่ยม พรอมเข็น คอลเลคชั่นใหม คือ Floriss Collection และ Solit Collection ลุยตลาดปลายป นางสาวอัญรัตน พรประกฤต ประธาน เจาหนาที่บริหารดานการเงิน บมจ.ยูบิลลี่ เอ็น เตอร ไ พรส (JUBILE) กล า วว า บริ ษั ท ฯยั ง คาดการณกำไรสุทธิในป 2553 เติบโตดีกวาป กอนที่ทำได 60 ลานบาท ขณะที่เชื่อวายอดขาย มีโอกาสเติบโตประมาณ 20% จากปกอนที่มี ยอดขายประมาณ 548 ลานบาท เพราะในปนี้ บริษัทฯมีการขยายสาขาใหม โดยสิ้นปคาดวา จะมีสาขาทั้งหมด 80 สาขา จากปกอนที่มีสาขา อยูที่ 72 สาขา ซึ่งปจจุบันบริษัทฯมีสาขาแลว 77 สาขา และในครึ่งปหลังก็จะเปดอีก 3 สาขา โดยจะใชเงินลงทุน 5-7 ลานบาทตอสาขา สวน ใหญจะเปนการเขาไปเปดในไฮเปอรมารเก็ต ทั้งนี้ ในชวงครึ่งปแรกของปนี้บริษัทมี ฐานลูกคาใหมเติบโตขึ้น 30% จากชวงเดียวกัน ของป ก อ น ซึ่ ง มี ฐ านสมาชิ ก อยู ที่ ป ระมาณ

8.8 หมื่นราย เพิ่มขึ้นจากปกอนที่ 8.2 หมื่นราย นางสาวอั ญ รั ต น กล า วต อ ว า ในช ว ง ไตรมาส 3 บริษัทฯจะออกคอลเลคชั่นใหม คือ Floriss Collection และ Solit Collection และ ในไตรมาส 4 ก็ จ ะออกคอลเลคชั่ น ใหม ข อง Diamond Line ขณะที่ในชวงครึ่งปหลังบริษัทฯ ก็จะใชงบทำการตลาดมากกวาครึ่งปแรก เพราะ จะมีเทศกาลหลายๆเทศกาลในชวงดังกลาว “ยอดขายไตรมาส 3 และไตรมาส 4 เราก็มองวานาจะเติบโต 20% ตอไตรมาส แต ไตรมาส 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ก็อาจจะ อ อ นตั ว ลงนิ ด หน อ ยจากป ญ หาการเมื อ ง แต เดือนมิ.ย.ก็เริ่มพลิกกลับมาแลว แตถาเทียบไตร มาส 2 ป นี้ กั บ ป ก อ นตั ว เลขการเติ บ โตยั ง ดี อ ยู สวนนโยบายการจายปนผลก็ยังจายไมนอยกวา 60% ของกำไรสุ ท ธิ โดยป ห นึ่ ง เราจ า ยป น ผล

2 ครั้ง” นางสาวอัญรัตน กลาว ทั้ ง นี้ ค า ด ก า ร ณ อั ต ร า ก ำ ไ ร สุ ท ธิ (Net Profit Margin) จะอยูที่ 10 - 12% ใกล เคียงกับปกอนที่ทำได 11% ขณะที่อัตรากำไร ขั้ น ต น (Gross Profit Margin) บริ ษั ท ฯก็ จ ะ พยายามรักษาใหไมต่ำกวา 40% หลังจากใน ไตรมาสแรกทำไดแลว 45% จากการที่บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการตนทุนที่ดี ประกอบกับมี การบริหารคาใชจาย การขาย และการบริการ และยังมีการบริหาร Product Mix ของบริษัทฯ

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 423 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2553

KIAT หาจังหวะเลนรอบ นิวไฮอีกแลว...ขยันทำจุดสุดยอดจริงๆ หุนตัวนี้ เหมาะเหม็งแลว ที่เปนหุนขนสงเพราะขยันขึ้นเขาจริงๆ แรงไดแรงดีขึ้นเอา ขึ้นเอา ตั้งแต เขาตลาดมา พระเจายอดมัน จอดดดมาก... วานนี้ไตระดับขึ้นหาจุดสูงสุดใหมที่ 25.25 บาท ดวยปริมาณหุน ที่ซื้อขายอยางหนาแนนถึง 9,265,200 หุน และปดตลาดที่ 24.60 บาท เพิ่มขึ้น 4.20 บาท หรือ 20.59% มูลคาการซื้อขาย 217.14 ลานบาท นักวิเคราะห บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินตามสัญญาณ ทางเทคนิคพบวาหุน KIAT อยูในลักษณะของการเริ่มปรับฐาน แนะนำ หาจังหวะเลนรอบทำกำไร มีแนวตานที่ 25.25 บาท, 28.00 บาท และ 32.00 บาท มีแนวรับที่ 24.00 - 20.50 บาท ก็ถาเปนอยางที่เซียนเขาบอกมาก็หาจังหวะกันดีๆ แลวกันนะจะ

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

วันทำการซื้อขายที่ผานมาพบหุนซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 25.00 บาท หนาแนนสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาหุ น ณ สิ้ น วั น ที่ 04/08/2553 AccVol KIAT 9,265,200 AccVal(K฿) 24.60 217,142 %Fluct 4.20 21.54 P/E 20.59 31.54 P/BV 20.20 11.03 DPS(Baht) 25.25 N/A Yield(%) 20.20 8.18 EPS(Baht) 20.40 0.78 MktCap(Mil.) 23.44 4,920

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 30/03/2553 จำนวนหุน ผูถือหุนรายใหญ 99,449,993 นายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ 20,000,000 นางสุจิตรา มนตเสรีนุสรณ 10,000,000 น.ส.มินตรา มนตเสรีนุสรณ 10,000,000 นายเมฆ มนต เ สรี นุ ส รณ 5,025,000 น.ส.วิภา ตันติธนากรกุล

(%)

49.73 10.00 5.00 5.00 2.51

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 423 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 5 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

¸»·.ÃѺ·ÕèàËÅ×ͧ͢»‚¹Õé´º.໚¹¢Ò¢Öé¹ ¹Ò§¸ÒÃÔÉÒ ÇѲ¹à¡Ê ¼ÙŒÇ‹Ò¡Òà ¸¹Ò¤ÒÃáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (¸»·.) ແ´ à¼ÂÇ‹Ò ·ÔÈ·Ò§ÍѵÃÒ´Í¡àºÕé¹âºÒ 㹪‹Ç§·ÕèàËÅ×ͧ͢»‚¹Õé Âѧ໚¹¢Ò¢Öé¹ áµ‹ ¨ йҹᤋ ä ˹ÁÒ¡¹Œ Í Âᤋ ä ˹ ¡çµÍŒ §´ÙàÈÃÉ°¡Ô¨ã¡ÅŒª´Ô ·Ø¡¤ÃÑ§é ¢³Ð·Õè ÍѵÃÒà§Ô¹à¿‡Í¢³Ð¹ÕÂé §Ñ äÁ‹à»š¹»˜ÞËÒᵋ ÁÕá¹Ç⹌Á»ÃѺµÑÇÊÙ§¢Ö¹é ã¹»‚˹ŒÒä»ã¡ÅŒ ¢Íºº¹¢Í§¡Ãͺ໇ÒËÁÒÂà§Ô¹à¿‡Í¾×¹é °Ò¹«Öè§ÍÂÙ‹·Õè 0.5 - 3.0% ·Ñé § ¹Õé à Á×è Í à´× Í ¹¡Ã¡®Ò¤Á·Õè ¼‹Ò¹ÁÒ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒùâºÒ¡ÒÃà§Ô¹ (¡¹§.) ÁÕÁµÔ»ÃѺ¢Öé¹ÍѵÃÒ´Í¡àºÕé ¹âºÒ 0.25% ÁÒ·Õè 1.50% «Öè§ à»š¹¡ÒûÃѺ¢Ö¹é ¤Ãѧé áá¹ÑºµÑ§é ᵋà´×͹ àÁ.Â. »‚¡‹Í¹à¾×èÍÅ´áç¡´´Ñ¹à§Ô¹à¿‡Í ·Õè ÁÕ á ¹Ç⹌ Á à¾Ôè Á ¢Öé ¹ â´ÂÅ‹ Ò ÊØ ´ ¡ÃзÃǧ¾Ò³Ô ª  à ¼Â´Ñ ª ¹Õ à ҤҼٌ ºÃÔâÀ¤·ÑèÇä» (CPI) à´×͹¡.¤. à¾ÔèÁ¢Öé¹ 3.4% ¨Ò¡ª‹Ç§à´ÕÂǡѹ»‚¡‹Í¹ ÊíÒËÃѺ ´Ñª¹ÕÃÒ¤Ò¼ÙºŒ ÃÔâÀ¤¾×¹é °Ò¹ (Core CPI) «Ö§è äÁ‹ÃÇÁËÁÇ´ÍÒËÒÃÊ´áÅоÅѧ§Ò¹ 㹡.¤.à¾ÔÁè ¢Ö¹é 1.2% ¨Ò¡ª‹Ç§à´ÕÂǡѹ »‚¡Í‹ ¹ µÒÁ¡ÒâÂÒµÑǢͧàÈÃÉ°¡Ô¨ ¢³Ð·ÕÅè Ò‹ ÊØ´¸¹Ò¤ÒþҳԪ ä´Œ ÁÕ ¡ ÒûÃÑ º ¢Öé ¹ ÍÑ µ ÃÒ´Í¡àºÕé  ·Ñé § à§Ô¹µŒ¹ áÅÐà§Ô¹½Ò¡µÒÁ â´Â¤Ò´Ç‹Ò µÅÍ´¤ÃÖè§ËÅѧ¢Í§»‚¹Õé ¡¹§. ¨Ð»ÃѺ ¢Ö¹é ´Í¡àºÕÂé ÁÒÍÂÙ·‹ Õè 2% ¢³Ð·Õàè Á×Íè µŒ¹ ÊÑ»´Òˏ¹Õé ¡ÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂà¼Â´Ñª¹Õ ÃÒ¤Ò¼ÙŒºÃÔâÀ¤·ÑèÇä» (CPI) à´×͹¡.¤.

à¾ÔèÁ¢Öé¹ 3.4% ¨Ò¡ª‹Ç§à´ÕÂǡѹ»‚ ¡‹Í¹ ÊíÒËÃѺ´Ñª¹ÕÃÒ¤Ò¼ÙºŒ ÃÔâÀ¤¾×¹é °Ò¹ (Core CPI) «Öè§äÁ‹ÃÇÁËÁÇ´ ÍÒËÒÃÊ´áÅоÅѧ§Ò¹ã¹¡.¤. à¾ÔÁè ¢Öé¹ 1.2% ¨Ò¡ª‹Ç§à´ÕÂǡѹ»‚¡‹Í¹

KTB»Å×éÁ7à´×͹áỂ¹ÕéÊÔ¹àª×èͺŒÒ¹·ÐÅØà»‡Ò ¹Ò»ÃÐÊÔ · ¸Ôì Íí Ò Àó ¼ÙªŒ Ç‹ ¡ÃÃÁ¡Òü٨Œ ´Ñ ¡Òà ÊÒ§ҹ¸ØáԨ ÃÒ‹ÍÂáÅÐà¤Ã×Í¢‹Ò ºÁ¨.¸¹Ò¤Òà ¡ÃØ § ä·Â (KTB) ແ ´ à¼ÂÇ‹ Ò ª‹ Ç § 7 à´×͹¢Í§»‚¹Õé (Á.¤. - ¡.¤. 53) ·Õè ¼‹ Ò ¹ÁÒ ¸¹Ò¤ÒÃÊÒÁÒö»Å‹ Í Â ÊÔ¹àª×Íè ãËÁ‹ä´Œà¾ÔÁè ¢Ö¹é ¡Ç‹Ò 25,000 Ōҹ ºÒ· ¨Ò¡à»‡Ò¢ÂÒÂÊÔ¹àª×èÍà¾ÔèÁã¹»‚¹Õé 26,000 ŌҹºÒ· â´Â»Å‹ÍÂÊÔ¹àª×èÍ à©ÅÕèÂà´×͹ÅÐ 3,500 ŌҹºÒ· Ê‹§¼Å ãËŒ ¾ ÍÏ µ ÊÔ ¹ àª×è Í ·Õè Í ÂÙ‹ Í ÒÈÑ Â ÃÇÁ¢Í§ ¸¹Ò¤ÒÃà¾ÔÁè ¢Ö¹é ÁÒÍÂÙ·‹ Õè 175,000 Ōҹ ºÒ· áÅÐÁÕʋǹẋ§¡ÒõÅҴ໚¹

Íѹ´Ñº 2 㹡ÅØ‹Á¸¹Ò¤ÒþҳԪ ·Ñ駹Õéà¾ÃÒи¹Ò¤ÒÃä´Œ·íÒ¡ÒõÅÒ´ àªÔ§ÃØ¡ à¾×èÍ¢ÂÒ°ҹÅÙ¡¤ŒÒÊÔ¹àª×èÍ ºŒ Ò ¹Í‹ Ò §µ‹ Í à¹×è Í § à¹×è Í §¨Ò¡ ໚¹µÅÒ´·ÕÁè ÈÕ ¡Ñ ÂÀÒ¾ áÅÐä´ŒÃºÑ áç ¡ÃеعŒ ¨Ò¡ÁҵáÒÃÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ ¨Ò¡ÀÒ¤ÃÑ° “¸¹Ò¤ÒÃ์¹¡ÒâÂÒÂÊÔ¹ àª×èÍãËÁ‹ 㹡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒ·Õè«×éͺŒÒ¹¨Ò¡ ¼ÙŒ»ÃСͺ¡ÒÃÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÃÒ ãËÞ‹ (Big Developers) â´Â੾ÒÐ â¤Ã§¡Ò÷Õ踹ҤÒÃãËŒ¡ÒÃʹѺʹع ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ â´Â㪌¡ÅÂØ·¸·Ò§¡ÒÃ

News Station 10à´×͹ÊÃþÊÒÁÔµà¡çºÃÒÂä´Œ·ÐÅØ໇Òáʹź.

´Ã.ÍÒÃÕ¾§È ÀÙª‹ ÍØÁ‹ ͸Ժ´Õ ¡ÃÁÊÃþÊÒÁÔ µ ແ ´ à¼ÂÇ‹ Ò ¼ Å ¡ Ò Ã ¨Ñ ´ à ¡ç º Ã Ò Â ä ´Œ À Ò ÉÕ ÊÃþÊÒÁÔµ ã¹Ãͺ 10 à´×͹¢Í§ »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2553 (µÑé§áµ‹à´×͹

µØ Å Ò¤Á 2552 - ¡Ã¡®Ò¤Á 2553) Ç‹Ò¡ÃÁÊÃþÊÒÁÔµÊÒÁÒö ¨Ñ´à¡çºä´ŒÃÇÁ¨íҹǹ 340,904.54 ÅŒ Ò ¹ºÒ· ÊÙ § ¡Ç‹ Ò ã¹ª‹ Ç § à´Õ Â Ç¡Ñ ¹ ¢Í§»‚ ¡‹ Í ¹ ¨í Ò ¹Ç¹ 106,036.48 ŌҹºÒ· ¨Ò¡ÂÍ´ÃÒ 䴌ÀÒÉÕ·¨Õè ´Ñ à¡çºä´Œã¹»‚¡Í‹ ¹¨íҹǹ 234,868.06 ŌҹºÒ· áÅÐÊÙ§¡Ç‹Ò »ÃÐÁÒ³¡Òèíҹǹ 96,999.58 ŌҹºÒ· ËÃ×ÍÃŒÍÂÅÐ 39.77 ÊíÒËÃѺÃÒÂä´ŒÀÒÉÕÊÃþ ÊÒÁÔ µã¹Ãͺ 10 à´× Í ¹¢Í§ »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2553 (µÑ§é ᵋà´×͹ µØ Å Ò¤Á 2552 - ¡Ã¡®Ò¤Á 2553) ·Õ¡è ÃÁÊÃþÊÒÁÔµÊÒÁÒö ¨Ñ´à¡çºä´ŒÊÙ§ÊØ´ 5 Íѹ´Ñºáá 䴌ᡋ 1) ÀÒÉÕ ¹éí Ò ÁÑ ¹ áÅÐ ¼ÅÔµÀѳ±¹éíÒÁѹ ¨Ñ´à¡çºä´ŒÊÙ§ÊØ´ ¨íҹǹ 128,154.37 ŌҹºÒ· 2) ÀÒÉÕö¹µ ¨Ñ´à¡çº ä´Œ¨íҹǹ 63,605.06 ŌҹºÒ· 3) ÀÒÉÕàºÕÂÏ ¨Ñ´à¡çºä´Œ ¨íҹǹ 50,457.40 ŌҹºÒ· 4) ÀÒÉÕÂÒÊÙº ¨Ñ´à¡çºä´Œ ¨íҹǹ 44,951.52 ŌҹºÒ· 5) ÀÒÉÕÊØÃÒ ¨Ñ´à¡çºä´Œ ¨íҹǹ 35,548.93 ŌҹºÒ·

µÅÒ´àµçÁÃٻẺ ·Ñé§ã¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁ ÃÇ´àÃçÇ ÃÒ¤Ò µÅÍ´¨¹ÁÕá¤Áà»Þ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒâÒ·ÕèÊÌҧ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨠ãËŒ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ” ¹Ò»ÃÐÊÔ·¸Ôì ¡Å‹ÒÇ à¢Ò¡Å‹ÒÇÇ‹Ò Å‹ÒÊØ´¸¹Ò¤Òà 䴌 ¨Ñ º Á× Í ¡ÅØ‹ Á àÁÍÃÔ · á¡Ã¹´ ¨Ñ ´ á¤Áà»Þ¾ÔàÈÉãËŒ¡ºÑ ÅÙ¡¤ŒÒ·Õ«è Í×é ºŒÒ¹ã¹ â¤Ã§¡ÒÃàÁÍÃÔ·á¡Ã¹´ ÊØÇÃóÀÙÁÔ àÁÍÃÔ·à¾ÅÊÅÒ´¾ÃŒÒÇáÅд͹àÁ×ͧ áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃÍÒÃÕ¹Ò ¡ÒÏഌ¹ ºÒ§¹Ò â´ÂãËŒ¡ÙŒÊÙ§ÊØ´ 100% äÁ‹¤Ô´´Í¡àºÕé 㹠3 à´×͹áá ʋǹà´×͹·Õè 4 - 12 ¤Ô´ÍѵÃÒ MRR-4.00% µ‹Í»‚ ËÅѧ¨Ò¡

¹Ñ鹤Դ MRR-1.50% µ‹Í»‚ µÅÍ´ ÍÒÂØÊÑÞÞÒ áÅÐ㹡óշÕèÅÙ¡¤ŒÒ«×éÍ »ÃСѹªÕÇÔµà¾×èͤ،Á¤Ãͧ˹Õé·ÕèÍÂÙ‹ ÍÒÈÑ Â (MRTA) ·Õè ÁÕ ·Ø ¹ »ÃÐ¡Ñ ¹ ෋ҡѺǧà§Ô¹¡ÙŒ ÃÐÂÐàÇÅҤ،Á¤Ãͧ 5 »‚¢Öé¹ä»áÅзíÒ»ÃСѹÍѤ¤ÕÀÑÂäÁ‹ µèí Ò ¡Ç‹ Ò 10 »‚ ¸¹Ò¤ÒèÐÅ´ ´Í¡àºÕéÂŧÍÕ¡ 0.25% µ‹Í»‚ ã¹ à´×͹·Õè 4 - 12 ¾ÃŒÍÁ·Ñé§Â¡àÇŒ¹¤‹Ò ¸ÃÃÁà¹Õ  Á»ÃÐàÁÔ ¹ ÃÒ¤ÒáÅÐ ¤‹Ò¹ÔµÔ¡ÃÃÁ¨íҹͧ ÊíÒËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ·Õè Â×¹è ¢ÍÊÔ¹àª×Íè ÀÒÂã¹à´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á¹Õé www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 423 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2553 TUF ปนผล1H/53หุนละ 1 บาท นายไกรสร จันศิริ กรรมการ บมจ.ไทยยู เนี่ยน โฟรเซน โปรดักส (TUF) เปดเผยวา ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 53 อนุมัติ ให จ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาลสำหรั บ ผลการ ดำเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 53 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท โดยจะปดสมุดทะเบียน พักโอนหุนวันที่ 20 ส.ค. 53 และกำหนดจายปนผล วันที่ 31 ส.ค. 53 ทั้งนี้ ผูถือหุนจะไดรับยกเวนภาษี สำหรับ เงิน ป น ผล จำนวน 0.20 บาท เนื่องจากจายจาก กำไรสุ ท ธิ ข องกิ จ การที่ ไ ด รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิติบุคคล (BOI) ดังนั้นผูถือหุนจะไมไดรับเครดิต ภาษีสำหรับเงินปนผลในสวนนี้ และเสียภาษีหัก ณ ที่จาย 10% สำหรับเงินปนผล จำนวน 0.80 บาท

TRUE ผุดบ.ยอยรองรับการขยายธุรกิจ นายอธึ ก อั ศ วานั น ท รองประธาน กรรมการ และหั ว หน า คณะผู บ ริ ห ารด า น กฎหมาย บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น (TRUE) แจงวา บมจ.กรุ ง เทพอิ น เตอร เ ทเลเทค หรื อ BITCO (บ.ยอยที่กลุม TRUE ถือหุน 98.91% ของทุนที่ ออกและชำระแลว) ไดทำการจัดตั้งบ.ยอยแหง ใหม ชื่ อ บจก.เอส แอนด เค ไวร เ ลส ทุ น จด ทะเบียนและเรียกชำระแลว 1 ลานบาท ภายใน เดื อ น ส.ค. 53 เพื่ อ รองรั บ การขยายธุ ร กิ จ ใน อนาคต ทั้ ง นี้ บ.ย อ ยที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม มี หุ น สามั ญ จำนวน 10,000 หุ น มู ล ค า หุ น ที่ ต ราไว หุ น ละ 100 บาท และมี TRUE จะเขาเปนผูถือหุนทาง อ อ มผ า น บมจ.กรุ ง เทพอิ น เตอร เ ทเลเทค ใน สัดสวน 99.86%

BTS ขายเพิ่มทุนไมหมด นายกวิ น กาญจนพาสน กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส (BTS) เปดเผยวา ในวันที่ 4 ส.ค. 53 บริษัทฯ ไดออกและจำหนาย หุ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น จ ำ น ว น ร ว ม ทั้ ง สิ้ น 1,076,000,000 หุน ใหแกกลุมผูลงทุนประเภท สถาบันการเงินหรือกลุมลูกคาของบริษัทหลัก ทรัพยที่ทำหนาที่เปนผูจัดจำหนายหลักทรัพย ของบริษัทฯ ในราคาหุนละ 0.82 บาท โดยไดรับ เงินคาหุนทั้งสิ้น 882,320,000 บาท ทั้งนี้หุนเพิ่มทุนที่ขายไดคิดเปนจำนวน 1,076 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 96.18% ของ จำนวนที่เสนอขายจำนวน 1,118,700,611 หุน คงเหลือจำนวน 42,700,611 หุน





“ออรเดอรจากจีนเริ่มมา - น้ำมันลุนทดสอบ 83 เหรียญ”

“เงินนอกไหลเขาไมหยุด”

เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห บริษทั แอโกรเวลท จำกัด (AGR) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 680 สัญญา สถานะคงคาง 3,484 สัญญา - ปด 99.20 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.75 บาท (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค. 54)

ปจจัยบวก - ลุน น้ำมันยืน 81.50 เหรียญไหว มีโอกาสทดสอบ 83 เหรียญ - ปริมาณสินคายังเบาบาง จากปญหาฝนตก - รัฐฯ ปรับเพิม่ อัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะหการทำสวนยาง - ความตองการยางจากจีนมีแนวโนมสูงขึน้ - ยาง TOCOM จะขึน้ ไปทดสอบแนวตานสำคัญ 285 เหรียญ ปจจัยลบ - เงินเยนแข็งคาบริเวณ 85.50 เยน/ดอลล - ระยะกลาง - ยาว สินคาจอทะลักตลาดหากปริมาณฝนเบาบาง กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค. 54) - แนวรับ 98 บ./ก.ก. ถัดไป 96.5 บ./ก.ก. - แนวตาน 99.75 บ./ก.ก. ถัดไป 103 บ./ก.ก.

นายพงศภทั ร สิรพิ พิ ฒ ั น ผูช ว ยผูจ ดั การ บริษทั หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 6,219 สัญญา สถานะคงคาง 22,232 สัญญา - ปด 13,855 จุด เพิม่ ขึน้ 1.10 จุด (สัญญา S50U10 ก.ย. 53) ปจจัยบวก- น้ำมันกลับมาเปนขาขึน้ ชัดเจน - เงินดอลลออ นคาหนุนสินคาโภคภัณฑ - เงินนอกยังไหลเขาตลาดทุนไทยตอเนือ่ ง - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 1,037.50 ลานบาท ปจจัยลบ - เสนเทคนิคเขา Over Bought อาจมีแรงขายทำกำไรออกมาเปนบางชวง กลยุทธ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50U10 ก.ย. 53 ) - แนวรับ 584 จุด - แนวตาน 588 จุด ถัดไป 593 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 423 ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2553

Dynamic Station

«Õ ÈÔDz Ñ ¹ ⪵ԪÂÑ ªÃÔ¹·Ã Çѹ¹Õé·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹¨Ðä´Œ¾º¡Ñº¾ÃÐ˹؋ÁàÍ¡ÃÙ»§ÒÁ਌Òàʹ‹Ë ¢ÇÑÞã¨á¿¹ÅФÃÇÔ¡ËÁͪԵ ·Õè¾ÃŒÍÁ¨ÐÁÒແ´à¼Âà¡ÕèÂǡѺ á¹Ç¤Ô´´ŒÒ¹ ¡ÒÃà§Ô¹ ¡ÒÃÍÍÁ ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹·Ñȹ¤µÔ¢Í§ “«Õ ÈÔÇѲ¹ ⪵ԪѪÃÔ¹·Ã”

«Õ ÈÔÇѲ¹ ⪵ԪѪÃÔ¹·Ã

¡ÒúÃÔËÒáÒÃà§Ô¹-¡ÒÃŧ·Ø¹¢Í§ “«Õ” ¡çµŒÍ§¶ÒÁµÑÇàͧNjҷҧàÅ×Í¡·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃãËŒÃÒÂä´Œ§Í¡à§Â¹Ñ鹨еŒÍ§·íÒÍ‹ҧäà ¤×ͶŒÒà¾Õ§ᤋàÍÒà§Ô¹ä»½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃÁѹ ¡çâÍठᵋ¼ÅµÍºá·¹ËÃ×Í¡Òõ‹ÍÂÍ´¢Í§à§Ô¹¹Ñé¹á·º¨ÐäÁ‹ÁÕãËŒàËç¹ àÃÒµŒÍ§¹íÒà§Ô¹àËÅ‹Ò¹Ñé¹ä»Å§·Ø¹ «Ö觤¹ÃÇ·Ñé§ËÅÒ à¢Ò¡ç·íҡѹẺ¹Ñé¹ à¾×èÍà¾ÔèÁ¾Ù¹ÁÙŤ‹Ò¢Í§Áѹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹Å§·Ø¹ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ ŧ·Ø¹ã¹ËØŒ¹ 㹡ͧ·Ø¹ ËÃ×ÍÍÐäáçáÅŒÇᵋ «Öè§â´ÂʋǹµÑÇáŌǼÁªÍº¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹ÍÊѧËÒÏ à¾ÃÒÐ໚¹¡ÒÃŧ·Ø¹·ÕèàÃÒÊÒÁÒöàÅ×Í¡áÅСíÒ˹´àͧ䴌 áÅÐäÁ‹ µŒÍ§¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÀÒÇе‹Ò§æ àËÁ×͹ËØŒ¹ ËÃ×Í ·Í§¤íÒ àÃÒ¡çàÅ×Í¡·íÒàÅ·ÕèàËÁÒÐÊÁ㹡ÒÃŧ·Ø¹ à¾×èÍ¢Òµ‹Í ËÃ×ͻŋÍÂãËŒ àª‹Ò áÅзÕèÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´¡ç¤×͵‹Íãˌ໚¹¡Ã³ÕàÅÇÌҢÒÂäÁ‹ä´Œ ËÃ×ÍäÁ‹ÁÕ¤¹ÁÒ àª‹Ò Áѹ¡çÂѧ໚¹·ÃѾÊÔ¹¢Í§àÃÒ àÃÒÊÒÁÒö㪌ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂä´Œ ¤×ÍÁѹäÁ‹ÁÕ·Ò§ ໚¹Èٹ «Öè§Íѹ¹ÕéÁѹ¡çáÅŒÇᵋÊäµÅã¤Ã ÊäµÅÁѹ ¤×ͼÁäÁ‹ªÍº¡ÒÃŧ·Ø¹ ·Õ赌ͧÂ×Á¨ÁÙ¡¤¹Í×è¹ËÒÂ㨠Í‹ҧËØŒ¹ ËÃ×ͷͧ ¡çµŒÍ§¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº»˜¨¨Ñµ‹Ò§æ ¹Òæ ÁÒ¡ÁÒ ᵋ¶ŒÒ໚¹ÍÊѧËÒÏ àÃÒàÅ×Í¡àͧ¡íÒ˹´àͧ ¶ŒÒà¡Ô´ÍÐäâÖé¹ Í‹ҧ¹ŒÍÂæ àÃÒ¡ç໚¹¤¹·íÒ »ÃÐʺ¡ÒóàÅÇÃŒÒÂ㹡ÒÃŧ·Ø¹ ¡çÁÕ¤ÃѺÍ‹ҧ·ÕèÃÙŒæ ¡Ñ¹ÍÂً໚¹¢‹ÒÇâ¤ÃÁ¤ÃÒÁ àÊÕÂËÒÂ໚¹ÊÔºæ ŌҹàÅ (ËÑÇàÃÒÐ) ᵋ¡ç·íÒãˌ䴌àÃÕ¹ÃÙŒ áÅеŒÍ§ÊÙŒµ‹Íä» ·Ø¡ÊÔ觷ءÍ‹ҧ·ÕèàÃÒà¤Â·íÒ¼Ô´ ¾ÅÒ´Áѹ໚¹¤ÃÙ·Õè´ÕãËŒàÃÒä´ŒàÊÁÍ ½Ò¡¶Ö§¹Ñ¡Å§·Ø¹ ¡çÍÂÒ¡¨ÐãËŒ·Ø¡¤¹¤Ô´ãËŒÃͺ¤Íº¡‹Í¹ ãËŒ¶Õ趌ǹã¹ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡‹Í¹·Õè¨Ð ŧ·Ø¹ÍÐäà ¡ÒÃŧ·Ø¹äÁ‹¨íÒ໚¹µŒÍ§ÃÕº à¾ÃÒÐã¹ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨»˜¨¨ØºÑ¹·Õè ¼Ñ¹¼Ç¹ä´ŒÍÂÙ‹µÅÍ´àÇÅÒ àÃÒÁÕµÑÇÍ‹ҧ¤¹·Õè¼Ô´ËÇѧ㹡ÒÃŧ·Ø¹ àÃÒÁÕ¤¹·Õè »ÃÐʺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹¡ÒÃŧ·Ø¹¡‹Í¹àÃÒ¡çÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡¤¹àËÅ‹Ò¹Ñé¹ áŌǡç¨Ð 㪌¨‹ÒÂÍÐäáçµÃÖ¡µÃͧãËŒ´Õæ Ç‹ÒÊÔè§ã´¨íÒ໚¹ËÃ×ÍäÁ‹

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 423 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 5 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

Lifestyle Station

¨Ð«×éÍ¡ÕµÒÏâ»Ã‹§ÊÑ¡µÑǵŒÍ§Í‹Ò¹

by Jackal_XIII

(µÍ¹·Õè 5)

Çѹ¹ÕéàÃÒÁÒµ‹Í¡Ñ¹ã¹àÃ×èͧ¢Í§äÁŒ·Õè㪌¼ÅÔµ¡ÕµÒÏã¹Ê‹Ç¹´ŒÒ¹¢ŒÒ§áÅдŒÒ¹ËÅѧ¡Ñ¹¹Ð¤ÃѺ àÁ×èÍà·Õº¡Ñº»ÃÐàÀ·¢Í§äÁŒ·Õè¶Ù¡¹íÒÁÒ㪌´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ ¢Í§¡ÕµŒÒÏáÅŒÇ äÁŒ·Õè¶Ù¡¹íÒÁÒ㪌໚¹´ŒÒ¹ËÅѧ áÅдŒÒ¹¢ŒÒ§¹Ñé¹ ÁÕÁÒ¡ÁÒÂËÅÒª¹Ô´¡Ç‹Ò ÍҨẋ§ÍÍ¡¡ÇŒÒ§æ 䴌໚¹ µÃСÙÅ Rosewood, Walnut, Maple, Koa, Mahogany ÃÇÁ件֧äÁŒá»Å¡æ ãËÁ‹æ ·Õè¡íÒÅѧ໚¹·Õè¹ÔÂÁ áÅоǡ·ÕèÂѧäÁ‹¤‹ÍÂá¾Ã‹ËÅÒ¹ѡ ´Ñ§¹Õé 1. Rosewood ੾ÒеÃСÙŹÕéã¹»˜¨¨ØºÑ¹ÁÕà¡×ͺ 10 ª¹Ô´ ·Õè¶Ù¡¹íÒÁÒ㪌໚¹´ŒÒ¹ËÅѧáÅТŒÒ§¢Í§¡ÕµÒÏ ·Õè¶Ù¡ãªŒÁÒ¡áÅÐàË繺‹Í·ÕèÊØ´ ¡ç¤×Í “Indian Rosewood” ʋǹ·ÕèËÒÂÒ¡ áÅÐᾧ·ÕèÊØ´¡ç¨Ð໚¹ “Brazilian Rosewood” 1.1 Indian Rosewood (Dalbergia Latifolia) ÁÕª×èÍàµçÁÇ‹Ò East Indian Rosewood ¨Ø´¡íÒà¹Ô´¨Ò¡»ÃÐà·È ÍÔ¹à´Õ ¶Ù¡ãªŒÍ‹ҧá¾Ã‹ËÅÒµÑé§áµ‹¡ÅÒ§»‚ ¤.È. 1960 ã¹¢³Ð·Õè Brazilian Rosewood ËÒÂÒ¡¢Öé¹ äÁŒª¹Ô´¹Õé໚¹äÁŒÁÕ ÊÕ¹éíÒµÒÅÅÒµçËÒ§‹ÒÂÃÒ¤Ò¨Ö§äÁ‹á¾§¹Ñ¡ ᵋ·Õè໚¹äÁŒ¤Ñ´ÅÒ¶Õè¡ç¤‹Í¹¢ŒÒ§ËÒÂÒ¡áÅÐÁÕÃÒ¤ÒÊÙ§¾Í¤Çà äÁŒ¹ÕéãËŒàÊÕ§µèíÒ ·ØÁŒ ´Ñ§¡Ñ§ÇÒÅ â´Â੾ÒÐàÁ×Íè 㪌»ÃСͺ¡ÕµÒÏ¢¹Ò´ãËÞ‹ ºÒ§¤¹ÇÔ¨ÒóÇÒ‹ àÊÕ§ÊÙ§·Õäè ´Œ¨Ò¡äÁŒÁ¤Õ ÇÒÁ¤ÁªÑ´ãÊàËÁ×͹âÅËÐ 1.2 Brazilian Rosewood (Dalbergia Nigra) ºÒ§·ÕÍÒ¨¶Ù¡àÃÕÂ¡Ç‹Ò “Jacaranda” ໚¹äÁŒ·ÕèÁÕ»ÃÔÁÒ³¨íÒ¡Ñ´ à¾ÃÒж١µÑ´â¤‹¹ÁÒ¡à¡Ô¹ä»ã¹Í´Õµ »˜¨¨ØºÑ¹¨Ö§ÁÕÃÒ¤ÒᾧÁÒ¡ µŒ¹¡íÒà¹Ô´ÁÒ¨Ò¡»ÃÐà·ÈºÃÒ«ÔÅÁÕÊÕ¹éíÒµÒÅࢌÁÍÍ¡Á‹Ç§ â´ÂÁÒ¡¨ÐÁÕÅÇ´ÅÒÂäÁŒàËÁ×͹ãÂáÁ§ÁØÁà¹×éÍäÁŒÁÕ¡ÅÔè¹ËÍÁ¶Ù¡ÂÍÁÃѺNjÒ໚¹äÁŒ·ÕèãËŒàÊÕ§´Õ·ÕèÊØ´ã¹µÃСÙŹÕé ᵋ¡çÁÕËÅÒ ¤¹·Õèàª×èÍÇ‹ÒàÊÕ§äÁ‹áµ¡µ‹Ò§ä»¨Ò¡ Indian Rosewood ÊÑ¡à·‹ÒäËË äÁŒ¹ÕéÂѧÁըش͋͹¤×Í»ÃÔᵡ䴌§‹Ò¶ŒÒ¶Ù¡à¡çºã¹·Õèæ ¤ÇÒÁª×é¹äÁ‹¾Íà¾Õ§ËÃ×Í·Õèæ ÍسËÀÙÁÔà»ÅÕè¹á»Å§àÃçÇà¡Ô¹ä» 1.3 Madagascar Rosewood (Dalbergia Baroroni) äÁŒ¹Õé¨Ñ´Ç‹Ò໚¹äÁŒ·ÕèÁդسÊÁºÑµÔ¤ÅŒÒ Brazilian Rosewood ÊÕ¹éíÒµÒÅá´§»¹ÊŒÁáÅÐÁ‹Ç§áÅÐÁÕÅÇ´ÅÒÂÊǧÒÁÁÒ¡ »˜¨¨ØºÑ¹¼ÙŒ¼ÅÔµ¡ÕµÒÏ Hand Made àÃÔèÁ㪌äÁŒª¹Ô´¹ÕéÁÒ¡ ¢Öé¹ à¾ÃÒÐàª×èÍÇ‹ÒÁÕàÊÕ§ãÊã¡ÅŒà¤Õ§ áÅÐÍҨ໚¹µÑÇá·¹ Brazilian Rosewood ã¹Í¹Ò¤µ à¹×èͧ¨Ò¡¤Ø³ÊÁºÑµÔ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÃҤҨ֧ᾧ¾Í¤Çö֧áÁŒÇ‹Òã¹»˜¨¨ØºÑ¹¨ÐËÒä´ŒäÁ‹ÂÒ¡¹Ñ¡ 1.4 Honduran Rosewood (Dalbergia Stevonsonii) ã¹»˜¨¨Øº¹Ñ äÁŒª¹Ô´ ¹ÕéàÃÔèÁËÒÂÒ¡¢Öé¹ à¹×éÍäÁŒ¨Ðṋ¹¡Ç‹Ò Indian Rosewood áÅÐãËŒàÊÕ§ Balance ´Õà·ÕÂºà·‹Ò Brazilian Rosewood ºÒ§¤¹ºÍ¡àÊÕ§ãÊàËÁ×͹¡ÃдÔè§ â·¹Êբͧ äÁŒ¤‹Í¹¢ŒÒ§ä»·Ò§ÍÔ°á´§ºÒ§¤ÃÑ駡çÁÕÅÒ´íÒ äÁŒºÒ§ªÔé¹ÍÒ¨ÁÕ Sapwood µÃ§ ¡ÅÒ§·íÒãËŒ´Ù໚¹àÍ¡Åѡɳá»Å¡µÒ´Õ ¢ŒÍ´ÕÍÕ¡Í‹ҧ¢Í§äÁŒ¹Õé¤×ÍäÁ‹à»ÃÒÐà¡Ô¹ä» ·íÒãËŒ§‹Òµ‹Í¡ÒõѴ¼ÅÔµ 1.5 Cocobolo Rosewood (Dalbergia Restusa) äÁŒ¹ÕéÁÕÊÕÊŒÁá´§ µÍ¹ ¶Ù¡µÑ´ãËÁ‹æ ᵋ¨Ðà»ÅÕè¹໚¹¹éíÒµÒÅá´§ÅÒ´íÒµÒÁ¡ÒÅàÇÅÒ à»š¹äÁŒË¹Ñ¡¡Ç‹Ò ãËŒàÊÕ§ã¡ÅŒà¤Õ§¡Ñº Brazilian Rosewood ᵋÃÒ¤ÒäÁ‹á¾§à·‹Ò ¢ŒÍàÊÕ¤×Íà»ÃÒÐ áÅлÃÔᵡ§‹Ò¶ŒÒÃÑ¡ÉÒäÁ‹´Õ (Í‹Ò¹µ‹Í©ºÑºË¹ŒÒ...)

»µ·. - »µ·.ʼ. ŧ¹ÒÁÊÑÞÞÒ«×éÍ¢Ò¡Ò«Ï áËÅ‹§«ÍµÔ¡ŒÒ á»Å§àÍçÁ 9 ã¹ÊËÀÒ¾¾Á‹Ò ¹ÒÂᾷÇÃóÃѵ¹ ªÒ޹ءÙÅ ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒáÃзÃǧ¾Åѧ§Ò¹ áÅÐ ¹Ò ÍÙ µÑ¹ ൠÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒáÃзÃǧ¾Åѧ§Ò¹ ÊËÀÒ¾¾Á‹Ò ໚ ¹ »ÃÐ¸Ò¹ã¹¾Ô ¸Õ Å §¹ÒÁÊÑ Þ ÞÒ«×é Í ¢Ò¡ Ò «¸ÃÃÁªÒµÔ »ÃÔ Á Ò³ 240 ŌҹÅÙ¡ºÒÈ¡¿Øµµ‹ÍÇѹ ¨Ò¡áËÅ‹§«ÍµÔ¡ŒÒ á»Å§àÍçÁ 9 ÊËÀÒ¾¾Á‹Ò ÃÐËÇ‹Ò§ ºÃÔÉÑ· »µ·. ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) â´Â ¹Ò»ÃÐàÊÃÔ° ºØÞÊÑÁ¾Ñ¹¸ (·Õè 2 ¨Ò¡«ŒÒÂ) »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃáÅСÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ (㹰ҹмٌ«×éÍ) ¡ÑººÃÔÉÑ· »µ·.ÊíÒÃǨáÅмÅÔµ»âµÃàÅÕÂÁ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) â´Â ¹ÒÂ͹¹µ ÊÔÃÔáʧ·Ñ¡ÉÔ³ (·Õè 1 ¨Ò¡«ŒÒÂ) »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃáÅСÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ áÅкÃÔÉÑ· Myanma Oil and Gas Enterprise «Öè§à»š¹ºÃÔÉÑ·¹éíÒÁѹáË‹§ªÒµÔÊËÀÒ¾¾Á‹Ò (㹰ҹмٌ¢ÒÂ) â´Â¡Ò«Ï ·Õè »µ·. ÃѺ¨Ò¡áËÅ‹§«ÍµÔ¡ŒÒ¹Õé ¨ÐÊÒÁÒö·´á·¹ ¡ÒùíÒࢌҹéíÒÁѹàµÒä´Œ»ÃÐÁÒ³»‚ÅÐ 2,400 ŌҹÅԵà ª‹ÇÂãËŒ»ÃÐà·È»ÃÐËÂÑ´ à§Ô¹µÃÒµ‹Ò§»ÃÐà·È»ÃÐÁÒ³ 400,000 ŌҹºÒ· µÅÍ´ÍÒÂØÊÑÞÞÒ 30 »‚ www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 423 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 5 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน 18 ¢Ø¹¾ÅÁ×Í©Áѧ¢Í§äÍàÍ繨ջÃСѹªÕÇÔµ¨Ò¡ä·Âµºà·ŒÒࢌÒÃѺ ÃÒ§ÇÑÅËÍà¡ÕÂõÔÂÈäÍàÍç¹¨Õ àÍàªÕÂ/ừԿ¡ »‚ 52 äÍàÍç¹¨Õ àÍàªÕÂ/ừԿ¡ ¨Ñ´¾Ô¸ÕÁͺÃÒ§ÇÑÅËÍà¡ÕÂõÔÂÈäÍàÍç¹¨Õ àÍàªÕÂ/ừԿ¡»ÃШíÒ»‚ 52 (ING Asia/Pacific Hall of Fame Awards) ³ »ÃÐà·È΋ͧ¡§ «Ö觶×Í໚¹»‚áá·ÕèÁÕ¡ÒÃÁͺÃÒ§ÇÑÅÍѹ·Ã§à¡ÕÂõԴѧ¡Å‹ÒÇãËŒ á¡‹ÊØ´ÂÍ´µÑÇá·¹äÍàÍ繨ÕÃдѺÁ×ÍÍÒªÕ¾¡Ç‹Ò 100 ¤¹ ·ÑèÇÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕ ừԿ¡·ÕèÁռŧҹ¢ÒÂÍѹⴴഋ¹ã¹»‚ 52 Êí Ò ËÃÑ º »ÃÐà·Èä·ÂÁÕ ¼ÙŒ à ¢Œ Ò Ã‹ Ç ÁÃÑ º ÃÒ§ÇÑ Å à¡Õ Â ÃµÔ Â È´Ñ § ¡Å‹ Ò ÇÃÇÁ 18 ÃÒ«Öè§ä´Œá¡‹ µÑÇá·¹ ¼ÙŒºÃÔËÒõÑÇá·¹ áÅмٌÍíҹǡÒý†ÒµÑÇá·¹¢Í§ ºÃÔÉÑ· äÍàÍç¹¨Õ »ÃСѹªÕÇÔµ ¨íÒ¡Ñ´ ÀÒÂ㹧ҹ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¹Í¡¨Ò¡¨ÐÁÕµÑÇá·¹ äÍàÍ繨ըҡ»ÃÐà·Èµ‹Ò§æ ·ÑèÇÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂừԿ¡à¢ŒÒÃѺÃÒ§ÇÑŴѧ¡Å‹ÒÇ áÅŒÇÂѧ䴌ÃѺà¡ÕÂõԨҡ¹ÒÂá¿Ã§¤ ¤ÍÊàµÍÏ »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà äÍàÍ繨ջÃСѹÀÑ àÍàªÕÂ/ừԿ¡ »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒâͧäÍàÍ繨ըҡ ᵋÅлÃÐà·È áÅФ³Ð¡ÃÃÁ¡Òû¯ÔºÑµÔ¡ÒûÃШíÒÀÒ¤¾×é¹àÍàªÕ¢ͧäÍàÍç¹¨Õ à¢ŒÒËÇÁ§Ò¹¡Ñ¹Í‹ҧ¤Ñº¤Ñè§

มุมการตลาด ¤Ø³¤‹Ò ¤ÍÏ»ÍàêÑè¹ à¢Â‹Òǧ¡ÒÃöʻÍϵ ແ´µÑÇ KTM X-BOW

¹Ò¾ÔÊÔ·¸Ôì ¤Ø³Ò¹Ñ¹·¡ØÅ »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ºÃÔÉÑ· ¤Ø³¤‹Ò ¤ÍÏ»ÍàêÑè¹ ¨íÒ¡Ñ´ ¼ÙŒä´ŒÃѺÊÔ·¸Ôì໚¹¼ÙŒ¹íÒà¢ŒÒ áÅШíÒ˹‹Ò KTM X-BOW áÅÐ KTM motorcycle ᵋà¾Õ§¼ÙŒà´ÕÂÇáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ແ´µÑÇ KTM X-BOW ÀÒÂ㵌 ¤Í¹à«»µ “Ready to Race” â´Âä´ŒÃѺà¡ÕÂõԨҡ Dr.Gustav Gressel ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ½†Ò¾ҳԪ ʶҹ±ÙµÍÍÊàµÃÕ ËÇÁ¶‹ÒÂÀÒ¾¾ÃŒÍÁ·Ñé§à»š¹ÊÑ¡¢Õ¾ÂÒ¹ ¡ÒÃÊ‹§Áͺö KTM X-BOW ROC (ÃØ‹¹ Limited Edition) ·Õè¼ÅÔµ¾Ç§ÁÒÅÑ¢ÇÒᤋ 8 ¤Ñ¹·ÑèÇâÅ¡ãËŒ¡Ñº¤¹ä·Â¼ÙŒÁÕÃʹÔÂÁª×蹪ÁöʻÍϵÊÒ¾ѹ¸ØãËÁ‹ ³ Woderworld Park www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ©ºÑº·Õè 423 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 5 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

กว่ า จะมาเปนเสื จะมาเป ็ นเสื อ

“ÇԨԵà ÊؾԹԨ”

Í´Õµ¼ÙŒ¡ØÁºÑ§àËÕ¹ ·Ñ駵ÅÒ´à§Ô¹ - µÅÒ´·Ø¹¤¹à´ÕÂǢͧä·Â

(ตอนที่ 2)

หลังสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายธาร แหงการเรียนรูข อง วิจติ ร ก็นาํ พาใหเขาขามผานเขาสูร วั้ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ในคณะวิศวกรรมศาสตร โดยในชวงชีวิตของการเปน นิสิตนั้นไดมีจุดเปลี่ยนสําคัญในชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สงใหเขามายืน อยูในจุดปัจจุบัน จากเด็กนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร แตไดเขา รวมสอบชิงทุนของแบงกชาติทเี่ ริม่ จัดตัง้ เปนปแรกโดย ดร.ปวย อึง้ ภากรณ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในขณะนั้น ทําใหไดไปศึกษาตอที่ ประเทศอังกฤษเปนรุนแรก

“วิจิตร สุพินิจ”

“จุดเปลีย่ นทีส่ าํ คัญในชีวติ ผม คือพอเรียน จบโรงเรียนเตรียมอุดมชวงมัธยม ก็มีสิทธิ์ไปสอบชิงทุนที่ จุฬาได ผมเขาไปเรียนวิศวะกับเพื่อนอยู 2 คน มี 3 คน เรียนผูพิพากษา และหมออีก 2 คน หลังจากนั้นผมก็ไป สอบชิงทุนแบงกชาติที่อาจารยปวยเริ่มเปนปแรกเมื่อป 2503 ทุนแบงกชาติที่ผมติดเนี่ยเปนเพราะวาถูกปลูกฝังให อานหนังสือเยอะ และความรูรอบตัวคอนขางดี เพราะ เรี ย นสายวิ ท ยาศาสตร ตอนนั้ น ผมอยู ม .3 ผมก็ อ า น วรรณคดี โดยเฉพาะประวัติศาสตรชอบมาก ความรูรอบ ตัวอยูในขั้นดีแขงขันชนะทุกที ซึ่งวิชาความรูทั่วไปทําให ผมสอบชิ ง ทุ น ได ที่ ผ มได ทุ น ก็ เ พราะว า ความรู จ าก ประวั ติ ศ าสตร ดี ก ว า หลายคน ซึ่ ง การได ทุ น แบงก ช าติ โอกาสที่จะไดทํางานจุดศูนยกลางเศรษฐกิจของประเทศ มันเยอะมาก โอกาสในการที่จะทํางานเพื่อเปนประโยชน แกสว นรวมก็เยอะ ดังนัน้ จึงตัดสินใจสอบ แลวก็โชคดีสอบ ไดทุน 3 คนพรอมกับเพื่อน” ............. อานตอฉบับหนา........

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 423 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 5 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

ÃÒ¤Ò໇ÒËÁÒ VNT ÍÂÙ‹·Õè 11.40 ºÒ· ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏ ºÅ.·ÔÊâ¡Œ á¹Ð¹íÒ “«×éÍ” ËØŒ¹ VNT ãËŒÃÒ¤Ò໇ÒËÁÒ·Õè 11.40 ºÒ· à¹×Íè §¨Ò¡¤Ò´ Q2/53 ¡íÒäÃÊØ·¸Ô¨Ð¢ÂѺ à¾ÔèÁ¢Öé¹ ´ŒÇÂʋǹµ‹Ò§ÃÒ¤Ò PVC ·Õè¡ÇŒÒ§¢Öé¹ áÅлÃÔÁÒ³¢Ò·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ËÅѧ¨Ò¡ÁÕ¡ÒÃËÂØ´ ¡ÒüÅÔµà¾×Íè «‹ÍÁºíÒÃا໚¹àÇÅÒ 2 ÊÑ»´Òˏ㹠Q1/53 áÁŒÇ‹ÒÃÒ¤ÒËØŒ¹ VNT Å‹ÒÊØ´»ÃѺµÑÇ ÊÙ§¢Öé¹áŌǾÍÊÁ¤Çà ᵋ¨Ò¡¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ÁÙŤ‹ÒËعŒ ¢Í§ VNT ¢Í§½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐËÂ§Ñ ÍÂÙã‹ ¹ ÃдѺ·Õè¶Ù¡ à¾ÃÒÐÁÕ PBV à¾Õ§ 0.7 à·‹Ò (à·Õº¡Ñº PBV 2 ෋Ңͧ¤Ù‹á¢‹§) ·Ñ駹Õé 㹪‹Ç§ Q2/53 ʋǹµ‹Ò§ÃÒ¤Ò PVC - Ethylene ÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹ 15%YoY áÅÐ 10%QoQ ÁÒÍÂÙ‹·Õè 413 àËÃÕÂÞÏ/µÑ¹ à¾ÃÒШҡÃÒ¤Ò Ethylene ·ÕÅè ´Å§Í‹ҧÁÒ¡

Professional Station ºÅ.·ÔÊâ¡Œ á¹Ð¹íÒ “«×éÍ” ÃÒ¤Ò໇ÒËÁÒ·Õè 11.40 ºÒ·

Í‹ҧäáçµÒÁ ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏÂѧàª×èÍ¡íÒäÃÊØ·¸Ô ã¹ Q2/53 ¢Í§ºÃÔÉÑ·¹‹Ò¨Ðâµä´Œ¶Ö§ 84%YoY à¹×èͧ¨Ò¡¸ØáԨ䴌ºÑ¹·Ö¡¡ÒõÑé§ÊíÒÃͧÊíÒËÃѺ ˹ÕéàÊÕ ¨í Ò ¹Ç¹ 185 ÅŒ Ò ¹ºÒ·ã¹ Q2/52 «Öè§ËÒ¡à·Õº QoQ ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏ¤Ò´Ç‹Ò ¡íÒäÃÊØ·¸Ô¹‹Ò¨Ð⵶֧ 117%QoQ ÁÒÍÂÙ‹·Õè 360 ŌҹºÒ·

ÊíÒËÃѺá¹Ç⹌Áʋǹµ‹Ò§ÃÒ¤Ò PVC ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏ»ÃÐàÁÔ¹¨ÐÂѧ¤§á¢ç§á¡Ã‹§ã¹¤ÃÖ§è »‚ËÅѧ à¹×èͧ¨Ò¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃã¹»ÃÐà·È áÅÐã¹ÀÙÁÔÀÒ¤·Õè´Õ¢Öé¹ áÅÐÍØ»·Ò¹ PVC ·Õè Ŵŧ à¾ÃÒмٌ¼ÅÔµ PVC ·Õè㪌 Acetylene ¢Í§¨Õ¹ä´ŒÅ´¡íÒÅѧ¡ÒüÅԵŧ «Öè§à»š¹¼Å¨Ò¡ µŒ¹·Ø¹¾Åѧ§Ò¹áÅÐÃÒ¤Ò Calcium Carbide ÊÙ§¢Öé¹

Photo Release SSI ¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅʶҹ»ÃСͺ¡ÒôÕà´‹¹´ŒÒ¹¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃ

¹Ò¹ÒÇÒ ¨Ñ¹·¹ÊØä¹ ¼ÙŒª‹Ç¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ ÊÒ¡Ԩ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÐáÅФÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº·Ò§Êѧ¤Á ºÁ¨.ÊËÇÔÃÔÂÒ ÊµÕÅÍÔ¹´ÑʵÃÕ (SSI) ÃѺÃÒ§ÇÑÅ “ʶҹ»ÃСͺ¡ÒôÕà´‹¹´ŒÒ¹¹Ñ¹·¹Ò¡ÒûÃШíÒ»‚ 53” ¨Ò¡ ¹Ò¸ÕÃÐÇѲ¹ ÈÔÃÔÇѹÊÒ³± ¼ÙŒª‹ÇÂÃÑ°Á¹µÃÕ»ÃШíÒ¡ÃзÃǧ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇáÅСÕÌÒ ã¹¾Ô¸ÕÁͺÃÒ§ÇÑÅàªÔ´ªÙà¡ÕÂõÔáÅÐÁͺâÅ‹à¡ÕÂõԤسᡋ ¼ÙŒ·íҤس»ÃÐ⪹´ŒÒ¹¹Ñ¹·¹Ò¡ÒûÃШíÒ»‚ 53 «Ö觨Ѵâ´Â¡ÃÁ¾ÅÈÖ¡ÉÒ ¡ÃзÃǧ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇáÅСÕÌÒ ³ ÍÒ¤ÒáÕÌÒ ¹ÔÁԺصà ʹÒÁ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 423 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2553

µÅÒ´ËØŒ¹ªØ‹Á©èÓ

â´ÂËÁÒÂàÅ¢ เขาปลายฝน จึงไมแปลกที่ฝนจะ ตกมากบางนอยบางเปนกระสัยใหทั้งคน ใกล ไ กลได ชุ ม ฉ่ ำ (บางที ก็ ม ากไปจนน้ ำ ท ว ม) ในวั น ที่ ก ระดานหุ น ไทยค อ ยๆ ไต ระดับโดยไมมีทีทาเหนื่อยลา...... แม จ ะขยั บ ได ที ล ะนิ ด แต ดวย แรงซื้อกอนโตฝรั่งก็ชวยใหทั้ง ตลาดเขียวไดสลอน วานนี้หุนไทย ปดที่ 867.34 จุด ปรับขึ้น 2.86 จุด พรอมดวยความหวังวา อีกไมนาน เราคงจะไดเห็นจุดสูงสุดใหมอีก สำหรั บ ประเด็ น ของสาย การบิ น แห ง ชาติ THAI หลั ง ได คลองแขนเซ็น MOU รวมกับ สาย การบิ น ไทเกอร แอร เ วย ส จั ด ตั้ ง สายการบิ น ต น ทุ น ต่ ำ ชื่ อ Thai Tiger Airways หวังขยายเสนทาง บินในแถบเอเชีย หากดูผิวเผินแลว ก็ถือเปนเรื่องนี้ตอธุรกิจ แตสิ่งที่สง ผลโดยตรงก็ งานเข า กั น ไม ห ยุ ด หย อ น (หมายถึ ง เรื่ อ งให ป วดหั ว นะ) อีกทั้งมีหลายสื่อและไมใชสื่อ ตั้งขอสังเกตวา ปจจุบัน THAI ถือ หุ น อยู ใ นสายการบิ น Low Cost ยี่ ห อ “นกแอร ” อยู แ ล ว ราว 39% และมีแผนเก็บเพิ่มเปน 49% ในเร็ว วันนี้ ความซ้ำซอนของธุรกิจยังเปน ที่สงสัยกันตอไป (แมดีดี ปยสวัสดิ์ จะบอกวาเปนตลาดที่แตกตางกัน ก็ตาม) และถึงจะถูกการเมืองจอง เขม็ ง ดี ดี ยั ง ยื น ยั น ว า ขั้ น ตอนการตั้ ง สาย การบิ น ใหม นั้ น ทำอย า งรอบคอบ และ ถูกตองตามระเบียบแลว และพรอมชี้แจง ทุกกรณีที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันลั่นไมลมดีล ตั้ ง Thai Tiger Airways ลุ ย Low Cost และขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งศึ ก ษาทำแผน เสนทางบินตอไป รวมถึงบอกวาจนกระทั่ง

Gossip Station

เมื่ อ วานนี้ ก ระทรวงคมนาคมยั ง ไม ไ ด ส ง หนังสือมาใหชี้แจงในการจัดตั้งสายการบิน ตนทุนต่ำแตอยางใด มาที่ ก รณี ข อง NIPPON นี่ ก็ นั บ ว า เปนครั้งที่ หนึ่ง สอง หรือสาม (เฮอ เยอะจัด

R

ศาลอาญาจึ ง สั่ ง ห า มบุ ค คลดั ง กล า ว เดินทางออกนอกประเทศเรียบรอยแลว แต งานนี้จะจับไดหรือไมนั้นคงตองดูกันยาวๆ (ยาวแนนอน) มาถึงบรรทัดนี้วาดวยเรื่องทิศทาง ตลาดทองคำอนาคตตาม ธรรมเนี ย มดี ก ว า ในที่ สุ ด ความ พยายามก็ประสบผลสำเร็จ หลัง จากราคาทอง บวกมาหลายวั น ติ ด ต อ กั น แต ก็ ยั ง ไม ส ามารถทำ เส น เทคนิ ค กลั บ มาเป น ขาขึ้ น ได ซักที แตตอนนี้เริ่มจะมีสัญญาณ บวกอ อ นๆ ออกมาแล ว Gold Futures เองก็พุงไปถึง 150 บาท คราวนี้ก็รอลุนทองโลกอยางเดียว แล ว ว า จะยื น 1,185 เหรี ย ญได หรือไม (สวนใหญจะมองกันวาไม น า จะมี ป ญ หา) ที นี้ ก็ ม าดู กั น ต อ หากแตะ 1,195 และ 1,205 เหรียญ ได ทาง KGI แนะรอซื้อได เลย

ไม นั บ ดี ก ว า ) แล ว เนี่ ย ที่ มี ข า วฉาวไม ห ยุ ด หย อ น และล า สุ ด ได ก.ล.ต. สั่ ง อายั ด ทรั พ ย สิ น ของ “วิ ชั ย ชั ย สถาพร” อดี ต ผู บริหาร NIPPON ซึ่งถูกกลาวโทษกรณีทุจริต ตอทรัพยสินของบริษัทดวยการยักยอกเงิน ไป 179.6 ลานบาทในชวงป 51 - 52 พรอม ทั้งปลอมแปลงเอกสารและลงบัญชีเปนเท็จ

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 423 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2553

ประ เมิ น แนว โน ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ คาด ว า น า จะเค ลื่ อ นไห วใน ลั ก ษณะ เดี ย วกั บ วาน นี้ จาก สั ญ ญาณ ทาง เทค นิ ค ที่ ไ ม ค อ ยดี นั ก ประ กอบ กั บ ตลา ดหุ น ในยุ โ รปเป ด ตลา ดแด นลบ สวนดัชนีดาวโจนส ลวงหนา ตลาดหุน นิ ว ยอร ก ยั ง ปรั บ ตั ว ลดล งปร ะมา ณ 34.00 จุด กลยุทธ แนะ เก็งกำไรหุน ขนา ดให ญ อ ย า งระวั ง ประ เมิ น กรอบ แนวรับอยูที่ 860 จุด สวนแนวตานอยูที่ 875 จุด

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้เชื่อ วานาจะเคลื่อนไหวในลักษณะแกวงตัว ถึงแกวงตัวขึ้นได โดยใหติดตามปจจัย จากตางประเทศ รวมถึงทิศทางราคา น้ำมันดิบในตลาดโลก ประเมินกรอบ แนวรับไวที่ 864 จุด สวนแนวตานใหไว ที่ 870 จุด

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้ขึ้น อยู กั บ ป จ จั ย ต า งประเทศ โดยเฉพา ะ ทิศทางตลาดหุนสหรัฐฯ และตลาดหุน ในยุโรป แตก็มองวาดัชนีฯ หุนไทยนา จะแกว ง ตั ว ในกรอบ แคบๆ ระหว า ง 860 - 870 จุด ได

¾º¡Ñº Data Station ÃٻẺãËÁ‹ ·Õèà¨ÒÐÅÖ¡ËØŒ¹ãËŒ·‹Ò¹áººà©¾ÒеÑÇä´ŒáÅŒÇÇѹ¹Õé ·Õè¹Õè

¤ÅÔ¡

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 423 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงห�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 สิงห�คม 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type Institute Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,108.33

2,446.83

-338.5

-6.81%

-7.91%

2,544.93

2,427.86

-8.22%

-7.84%

5,748.55

4,711.05

-18.57%

-15.22%

20,549.48

21,365.56

-66.39%

-69.03%

Last Update

Index SET SET 50 SET 100 MAI

SET Value MAI Value

Last Updated

117.07 1,037.50 -816.08

04/08/10

Last

867.34 591.3 1,297.15 253.41 04/08/10

Chg

%Chg

2.86 0.33 1.35 0.23 4.41 0.34 7.69 3.13 (Mil. ฿) 30,951.30 (Mil. ฿) 762.3 16:59:58

AGRO Decline 24% No C hange 25%

1.5 A dv ance 51%

1

TECH

CONSUMP

0.5 0

-0.85

SERVICE

0.02

-0.27

0.3

-0.5

FINCIAL

-1

0.9

Decline 15% No C hange 36%

A dv ance 49%

0.36

RESOURC

0.34

INDUS 1.04

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 423 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงห�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 สิงห�คม 2553

TMB

( Day )

: TMB 350,000,000

Price & Fundamental

TMB

Symbol

Last 2.12 Chg 0.06 %Chg 2.91 Open 2.06 High 2.18 Low 2.06 Prev 2.06 Avg 2.13 AccVol 1,294,174,500 AccVal(K฿) 2,757,405 %Fluct 5.63 P/E 42.40 P/BV 1.96 DPS(Baht) N/A Yield(%) N/A EPS(Baht) 0.05 MktCap(Mil.) 88,058 Update หลักBroker ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็Target นต์การเปลีย่ นแปลง KS ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ 1.7 ดุ และมีมลู 04/08/10 ค่าการ TSC 1.5า 10 ล้านบาท 03/08/10 ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่ TNS 1.2 28/07/10 ของวันที่ 26-01-2010

300,000,000 250,000,000

Vol.

200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 2.18

2.16

Price

2.14

2.12

2.10

2.08

2.06

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 423 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงห�คม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 สิงห�คม 2553

CCP

( Day )

Volume Analysis

: CCP

14,000,000

Price & Fundamental

CCP

Symbol

2.48 0.56 29.17 2.10 2.48 2.10 1.92 2.35 81,891,000 192,078 16.17 N/A 3.22 N/A N/A N/A 769 Target Update

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

No Comment

12,000,000 10,000,000

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 2.48

2.46

2.44

2.42

2.40

2.38

2.36

2.34

2.32

2.30

2.28

2.26

2.24

2.22

2.20

2.18

2.16

2.14

2.12

2.10

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 423 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงห�คม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 สิงห�คม 2553

KIAT

Price & Fundamental

( Day )

Volume Analysis

: KIAT

900,000

KIAT

Symbol

800,000

Last 24.60 Chg 4.20 %Chg 20.59 Open 20.20 High 25.25 Low 20.20 Prev 20.40 Avg 23.44 AccVol 9,265,200 AccVal(K฿) 217,142 %Fluct 21.54 P/E 31.54 P/BV 11.03 DPS(Baht) N/A Yield(%) 8.18 EPS(Baht) 0.78 MktCap(Mil.) 4,920 Broker Target Update หลักทรัCGS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น5.9 ต์การเปลีย่ นแปลง 05/07/10

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

700,000 600,000

Vol.

500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 25.25

25.00

24.90

24.80

24.70

24.60

24.50

24.40

24.30

24.20

24.10

24.00

23.90

23.80

23.70

23.60

23.50

23.40

23.30

23.20

23.10

23.00

Price

22.90

22.80

22.70

22.60

22.50

22.40

22.30

22.20

22.10

22.00

21.90

21.80

21.70

21.60

21.50

21.30

21.20

21.10

21.00

20.90

20.80

20.70

20.60

20.50

20.40

20.30

20.20

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 423 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 5 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

ปฏิทินกิจกรรม

»ÃШíÒÇѹ·Õè 5 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

08.30

¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØáԨ¡ÒäŒÒ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹Ò “ÊÁÒ¤Á¡ÒäŒÒࢌÁá¢ç§...àÈÃÉ°¡Ô¨ä·ÂÂÑè§Â×¹” âçáÃÁÍÔ¹àµÍϤ͹µÔ๹µÑÅ ÃÒª´íÒÃÔ

10.00

ºÊ·. ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇ “¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹ ºÊ·. ¾ÃŒÍÁແ´á¤Áà»Þ Knock Down Price” âçáÃÁá¡Ã¹´äÎáÍ· àÍÃÒÇѳ

10.30

»µ·.ÊíÒÃǨáÅмÅÔµ»âµÃàÅÕÂÁ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇ à»´µÑÇâ¤Ã§¡Òà 7 PAT TUTOR CAMP Èٹà͹à¹ÍÏÂÕè¤ÍÁà¾Åç¡« ÍÒ¤Òà A

10.30

à¹Ê·àÅ‹ â¾Ã࿪ªÑ¹¹ÑÅ á¶Å§¢‹ÒÇ à»´µÑǹÇѵ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁÍËÍÂãËÁ‹Å‹ÒÊØ´ à¹Ê·àÅ‹ ÊÇÕ· ä·Á “¤ÃÕÁà·ÕÂÁ¢Œ¹ËÇÒ¹ª¹Ô´¼§” ÍÒ¤ÒÃÊíҹѡ§Ò¹ Central World

12.30

«Õà¡· à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ñ´¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹ËØ‹¹Â¹µªÔ§áªÁ»Š»ÃÐà·Èä·Â (BicyRobo Thailand Championship) Èٹ¢Ñº¢Õè»ÅÍ´ÀÑ Î͹´ŒÒ ÃÒÁ¤íÒá˧

13.00

ÍصÊÒË¡ÃÃÁÊѵǏàÅÕé§ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇ¡ÅØ‹Á‹Í “FCI 2010 §Ò¹»ÃСǴÊعѢÃдѺâÅ¡ ¤ÃÑé§ááã¹ä·Â ´ÙÍ‹ҧäÃãˌࢌÒã¨áÅÐʹء” ÍÒ¤ÒÃÍÑÁÃÔ¹·Ã¾ÅÒ«‹Ò

13.00

ǪÔÃÒÇظÇÔ·ÂÒÅÑ áÅÐÊÁÒ¤Á¹Ñ¡àÃÕ¹ࡋÒǪÔÃÒÇظÇÔ·ÂÒÅÑ 㹾ÃкÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇ “§Ò¹ÇªÔÃÒÇظ ñðð »‚” ËÍ»ÃЪØÁǪÔÃÒÇظÇÔ·ÂÒÅÑÂ

13.30

ÇÒÂ.àÍçÁ.àÍ¿. ÍÔ¹àµÍÏ๪Ñè¹á¹Å §Ò¹ “YaccoMaricard Langsuan Renewal Opening” ¾ÃŒÍÁແ´µÑÇ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍÊѧ¤Á¢Í§ ÂѤâ¤ÐÁÒÃÔ¤Ò´ á¿Å硪ԻÊâµÃ ÂѤâ¤ÐÁÒÃÔ¤Ò´

13.30

¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â ¨Ñ´á¶Å§¢‹ÒÇແ´µÑǺѵÃà¤Ã´ÔµÃٻẺãËÁ‹ ¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â Êíҹѡ¾ËÅâ¸Թ

13.30

ÎÒÃÔÊѹ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇ “ÎÒÃÔÊѹ ¨ÑºÁ×Í 9 ¾Ñ¹¸ÁÔµÃãËÞ‹ ແ´µÑÇ ºÑµÃ ÎÒÃÔÊѹ àÁÁàºÍÏ ¤ÅѺ” ÊÂÒÁ¾ÒÃҡ͹

13.30

¤Ô§ à¾ÒàÇÍÏ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇá¤Áà»Þ¢Í§ ¤Ô§ à¾ÒàÇÍÏ áÅÐÁͺÃÒ§ÇÑÅááÊíÒËÃѺ¼ÙŒâª¤´Õ á¤Áà»Þ “Shop & Ride” ¤Ô§ à¾ÒàÇÍÏ ¤ÍÁà¾Åç¡« ¶¹¹ÃÒ§¹éíÒ

14.00

¹ÔµÂÊÒà M&W áÅÐʶҹÕâ·Ã·Ñȹ Money Channel ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹Ò«×éÍËØŒ¹ÅØŒ¹ 2 à´Œ§...… “¡íÒäÃ&»˜¹¼Å” µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾÏ

ผูจ ดั ทํา บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขต จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดตอโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดจิ ติ อลรายวันทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ นําเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพืน้ ฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึง่ พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูก ตองและความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวา ขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความทีอ่ าจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนัน้ ได ดังนัน้ กองบรรณาธิการและ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด ไมตอ งรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอ มูลจากหนังสือพิมพฉบับนีก้ ารนําไปซึง่ ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนําไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 05 ส.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you