Page 1

Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

5 5 6 7 9

News Station

กูรเู ทคนิคกลับลำคาดหุน จีนจอดิง่ 18% จับตา UKEM วิง่ สวนดัชนีฯ DELTA แรง ขุนคลังหนุนบาทออนฟนสงออก-ศก.ปท.

Dynamic Station “เจริญ”..ยังยืนหยัดอยูค กู บั TPOLY

10

ธรรมเทนเมนท

12

Professional Station

“อยางนั้นหรือ”

VNT ราคาเปาหมายอยูที่ 7.20 บาท

ขยับราคาพื้นฐาน CCET เปน 3.38-3.46 บ. ปนผลครึ่งป 0.05 บ./ลงทุนจีน 20 ลานดอลล

บอรด CCET ประกาศปนผลระหวางกาล 0.05 บาท ตอหุนหลังเผยกำไร ไตรมาส 2/52 ที่ 459.77 ล า นบาท ขณะที่ มี แ ผนอั ด เงิ น ให บ ริ ษั ท ลู ก ที่ ซู โ จวอี ก 20,000,000 เหรียญสหรัฐ ดานนักวิเคราะหหลักทรัพยแซซองผลประกอบการอัน สวยหรูจึงแนะนำซื้อกันยกใหญ แถมมองครึ่งปหลังเปนฤดูกาลขาย จึงใหราคา ต‡อหนˆา 3 เหมาะสมทางพื้นฐานที่ 3.38-3.46 บาท

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

ยังไปไดสวย ผันผวน

15

Data Station

นลท.สถาบันที่ CSG พอง 5 เทาตัว จัดสรรหุนเพิ่มทุนเลื่อนเกิน 1 เดือน CGS กราวขอสวนแบงการตลาดปนี้ 8% จากปจจุบันทำไดราว 6-7% นักลงทุนสถาบันตางชาติหลั่งไหล คาดภายใน 2 เดือนสัดสวนพองเปน 25% ของ บริษัท จากปจจุบันอยูที่ 5% สวนแผนซื้อโบรกสิงคโปรอาจไมจบดีลภายใน 2 เดือน เพราะมีปญหาเรื่องราคา ขณะที่แผนจัดสรรหุนเพิ่มทุนเลื่อนเกิน 1 เดือน โดยยังไม มีกำหนดเวลาชัดเจนตอนนี้ ดาน ‘เดชา’ เตรียมหอบตัวมารวมงานดวยตนกันยายน ต‡อหนˆา 3 สวน ‘พรรณี’ ยังไมตกลง

พนฤดูมรสุม แนะซื้อ TTA

เมอรเมดเขาไฮซีซั่น กำไรปนี้หรู

เเกะรอยเสือ ตอนพิเศษ ต‡อหนˆา 11

โบรกเกอรแนะซื้อ TTA พรอมใหราคาพื้นฐานปนี้ที่ 33 บาท หลังพบคาระวางเรือ งวดไตรมาส 3 เดือนเม.ย.-มิ.ย.เฉลี่ยอยูระดับสูงที่ 1.26 หมื่นเหรียญ/ลำ/วัน ทำใหคาด ไตรมาส 3 จะมี กำไรสุ ทธิ 385 ล านบาท และจะดี ตอ เนื่อ งไปยัง ไตรมาสุ ด ทายนี้ ด วย ประกอบกับเมอรเมดกลับมาสรางกำไรไดแลว และกำลังเขาสูไฮซีซั่น จึงเชื่อมั่นทั้งปผล ประกอบการรวมจะโกยกำไรได 1.9 พันลานบาท ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

หน้า 2

พบกันอีกครั้ง กับ สัมมนาพิเศษ ชุมนุมปราชญ์หุ้น ครั้งที่ 2

ตอน “พัฒนาอสังหาริมทรัพย์... กลุ่มไหน หุ้นไหน มาชิล..ชิล” ฟรี !!!!!

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการร่วมลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ อาคารทิปโก้ ชั้น 5 (ถนนพระราม6) เพียงคุณตอบคำถามว่า งานสัมมนาพิเศษ ชุมนุมปราชญ์หุ้น เราจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ ? ถ้าทราบแล้วรีบส่งคำตอบกลับมาที่ Investor_station@efinancethai.com ด่วน...รับจำนวนจำกัด อีกแล้วนะคะ

อยากรู้...สร้างบ้านเพื่อขาย... อยากรู้กลุ่มก่อสร้าง หรืออยากรู้การบริหารจัดการ เรามีคำตอบให้ภายในงาน

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วิทยากรโดย

คุณสุกิจ อุดมศิริกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.


News Station

หน้า 3 Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552 ขยับราคา (ตอจากหนา 1) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยที่ บ ริ ษั ท ฯ ถื อ หุ น รวมคำเเนะนำการลงทุนจากโบรกเกอร์ต่างๆ นายโจว ขง ซิ่ง กรรมการผู 100% โดยมี โดยใช จ ำนวนเงิ น โบรกเกอร์ คำเเนะนำ จัดการ บมจ. แคล - คอมพ อีเล็ค ลงทุ น 20,000,000 เหรี ย ญสหรั ฐ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) ซื้อ ราคาเหมาะสมเป็น 3.46 บาท โทรนิ ค ส (ประเทศไทย) (CCET) โดยใช เ งิ น สดจากการดำเนิ น งาน เคจีไอ(ประเทศไทย) ‘ซื้อ’ ราคาเปาหมายที่ 3.40 บาท เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริ ษั ท ฯ คาดว า จะแล ว เสร็ จ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) ‘ซื้อ’ ราคาพื้นฐาน 3.38 บาท ของบริ ษั ท ฯ ได อ นุ มั ติ ก ารจ า ย ภายในเดือนสิงหาคมป 2554 ขณะที่ CCET เผยผล แรกที่ 563.27 ลานบาท ลดลงเมื่อ ฟากฝ า ยวิ เ คราะห ห ลั ก เงินปนผล ระหวางกาล สำหรับผล การดำเนินงานงวดครึ่งปแรก สิ้นสุด ประกอบการไตรมาส 2/2552 มี เที ย บจากป ก อ นที่ ท ำได 621.64 ทรั พ ย บล.กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) 30 มิถุนายน 2552 ใหกับผูถือหุน กำไร 459.77ลานบาท เมื่อรวมกับ 3 ลานบาท และ 1,238.56 ลานบาท ประเมินผลประกอบการของ CCET ไตรมาสต อ ไปคื อ 3/52 นี้ กำไรมี ของบริ ษั ท ฯ ในอั ต ราหุ น ละ 0.05 เดื อ นแรกของป คิ ด เป น กำไรครึ่ ง ป ตามลำดับ แนวโนมเติบโตตอเนื่อง เพราะเปน บาท กำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ ชวง high season ของอุตสาหกรรม รั บ เงิ น ป น ผล ระหว า งกาลในวั น ที่ รวมทั้ ง แนวโน ม ฟ น ตั ว แข็ ง แกร ง 19 สิงหาคม 2552 โดยวิธีการปด อุตสาหกรรมฮารดดิสคไดรฟ สมุดทะเบียนในวันที่ 20 สิงหาคม อี ก ทั้ ง ล า สุ ด ด ว ยการ 2552 และกำหนดจ า ยเงิ น ป น ผล ระหว า งกาลในวั น ที่ 31 สิ ง หาคม âÍ¡ÒʾÔàÈÉÊØ´àÁ×èÍແ´ºÑÞªÕãËÁ‹¡Ñº¡ÔÁàÍ秵Ñé§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅЫ×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ´ŒÇÂâ»á¡ÃÁ ประกาศกำไรที่สูงกวาคาดมากและ แนวโน ม อั ต รากำไรที่ ฟ น ตั ว จึ ง ได 2552 การจ า ยเงิ น ป น ผลระหว า ง Streaming & One Click ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! กาลดังกลาวเปนการจายจากกำไร ÊÐÊÁÂÍ´«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ÃÇÁ 3 à´×͹ àÃÔÁè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á - 30 µØÅÒ¤Á 52 ÃѺ·Ñ¹·Õ Gift voucher ปรับประมาณการกำไรปกติป 2552 ส ว นที่ ไ ด รั บ จากการส ง เสริ ม จาก เพิ่ ม จากเดิ ม 20% เป น 1.81 พั น ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ลานบาทหรือ 0.46 บาท/หุน โดยได ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 - 4.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 500 ºÒ· ลงทุน(BOI)ที่ไดรับการยกเวนภาษี ปรับสมมติฐานอัตรากำไรจากการ เงินไดนิติบุคคล ดำเนินงานขึ้น 0.27% เปน 2.03% พิ เ ศษ ! Man of the Month อย า งไรก็ ดี ประมาณการ อี ก ทั้ ง คณะกรรมการของ ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด กำไรดั ง กล า วนี้ ยั ง ต่ ำ กว า ป ที่ แ ล ว บริ ษั ท ฯ อนุ มั ติ ก ารลงทุ น ในบริ ษั ท ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 19% ดวยผลกระทบจากการชะลอ Cal-Comp Electronics & รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล ตัวของเศรษฐกิจโลกและการแขงขัน Communication (Suzhou) Co., Ltd. พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล

นลท.สถาบัน

(ตอจากหนา 1)

นายบี เตชะอุบล กรรมการ ผู จั ด การใหญ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย คั น ทรี่ กรุ ป จำกั ด (มหาชน) หรื อ CGS กลาววา บริษัทฯตั้งเปาสวน แบงการตลาดสิ้นปนี้เพิ่มขึ้นเปน 8% จาก ป จ จุ บั น ที่ มี ม าร เ ก็ ต แชร อ ยู ที่ 6-7% โดยบริษัทฯมีแผนที่จะขยาย ธุ ร กิ จ แบบครบวงจร ทั้ ง นี้ ยั ง ได รั บ ประโยชน ห ลั ง จากได ที ม งานของ นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล เขา มาซึ่งมี มารเก็ตติ้งของทีมนางสาว สุดธิดาจำนวน 30-40 คน สงผลให มาร เ ก็ ต ติ้ ง รวมของบริ ษั ท ฯอยู ที่ ประมาณ 400-450 คน ขณะที่ มู ล ค า การซื้ อ ขายเฉลี่ ย ที่ 1.4-1.5 หมื่ น ล า นบาทต อ วั น บริ ษั ท ฯก็ สามารถถึงจุดคุมทุนแลว นอกจากนี้ ยั ง มี นั ก ลงทุ น สถาบั น ที่ ส นใจเป ด บั ญ ชี จ ำนวน 7 ราย ทั้ ง นี้ เ ป น กลุ ม นั ก ลงทุ น ใน ประเทศฮ อ งกง จี น สิ ง คโปร ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดย ป จ จุ บั น กำลั ง อยู ร ะหว า งเตรี ย ม

เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพย์สะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค. ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุ้น รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล ประกาศรายชื่อผูโชคดีทางเว็ปไซตและอีเมล ประกาศรางวัล : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 พิธีมอบรางวัล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน SET in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050

ระบบ ซึ่ ง คาดว า จะเทรดได ใ นช ว ง 2 เดือนจากนี้ ทั้งนี้จะทำให สัดสวน นั ก ลงทุ น สถาบั น เพิ่ ม ขึ้ น เป น 25% จากเดิมที่มีสัดสวนนักลงทุนสถาบัน อยู ที่ 5% นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ คาดการณวาในชวงไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 จะเริ่มพลิกเปนกำไรได ดานความคืบหนาของการ ซื้ อ โบรกเกอร จ ากประเทศสิ ง คโปร นั้น มีโอกาสลาชากวากำหนดเดิมที่ คาดว า จะจบภายใน 2 เดื อ น ขางหนา เนื่องธุรกิจหลักทรัพยเริ่มมี ทิศทางที่ ดีขึ้น จนสงผลใหราคาซื้อ โบรกเกอรดังกลาวเพิ่มขึ้นตาม ดัง นั้ น บริ ษั ท ฯ คงต อ งพิ จ ารณาให

ร อ บ ค อ บ แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เหมาะสมประกอบดวย ส ว นเรื่ อ งคณะกรรมการ บริษัทเพิ่งจะลงมติลดทุนไปนั้น จะ สงผลใหบริษัทฯ ลางขาดทุนสะสม หมด และมี ศั ก ยภาพในการจ า ย เงินปนผลงวดปนี้ได ทั้งนี้คาดวาจะ ได เ งิ น จากการขายหุ น ให ผุ ถื อ หุ น เดิม หรือ RO จำนวน 606 ลานบาท ซึ่งเงินดังกลาวใชรองรับในการขยาย ธุรกิจ ขณะที่ในสวนของวอรแรนตมี นโยบายในการแปลงสิทธิ 3 ป ซึ่งจะ มีเม็ดเงินทยอยเขามา โดยทั้ง RO และ วอร แ รนต คาดว า จะได เ งิ น จำนวน 1.5 พันลานบาท

“ตองการใหบริษัทฯมีกำไร มากที่สุด โดยเนนขยายบัญชีลูกคา และวางแผนการตลาดมากขึ้น โดย กลุมลูกคาจะเปนกลุมอายุ 18-40 ป และเป น กลุ ม เริ่ ม ทำงาน ป จ จุ บั น บัญชีที่แอคทีฟอยูที่ 60% จากบัญชี ทั้ ง หมด 4 หมื่ น บั ญ ชี เพิ่ ม ขึ้ น จาก ต น ป ที่ มี บั ญ ชี แ อคที ฟ อยู ที่ 40% นอกจากนี้จะเนนเปนที่ปรึกษาทาง การเงิน โดยการกระจายรายไดจะ เริ่มเห็นชัด ในป 2554” นายบี กลาว ขณะที่ นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการและรองประธานกรรมการ บริ ห าร CGS เป ด เผยว า มติ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วันที่ 4 สิงหาคม 2552 ไดรับทราบ ก า ร แ ต ง ตั้ ง น า ง ส า ว สุ ด ธิ ด า จิ ร ะพั ฒ น ส กุ ล ตำแหน ง กรรมการ ผูจัดการ สายตราสารทุน มีผลตั้งแต วันที่ 1 สิงหาคม 2552 ที่ผานมา และรั บ ทราบการแต ง ตั้ ง นายสุ วิ ช รั ต นยานนท ตำแหน ง กรรมการผูจัดการ ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

นลท.สถาบัน

(ตอจากหนา3)

สายตราสารทุน มีผลตั้งแต วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 พร อ มกั น นี้ ไ ด ร ะบุ ว า ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง วั น กำหนดรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนให แกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ รวมทั้ง มีสิทธิไดรับจัด สรรใบสำคัญแสดง สิทธิของบริษัทฯ รุนที่ 5(Record Date) จากที่ ก ำหนดไว ใ นวั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2552 เป น วั น ที่ ที่ ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 2/2552 มี ม ติ ม อบหมายให ค ณะ กรรมการบริษัทฯ เปนผูกำหนด ซึ่ง คาดวาจะใชระยะเวลาประมาณ 2 เดื อ น โดยบริ ษั ท ฯ จะแจ ง วั น ที่ กำหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อกำหนด สิทธิขางตน (Record Date) และ วั น ที่ ร วบ รวมรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ตรา มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ใหทราบตอไป อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผูถือ หุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผู ถือหุนครั้งที่ 2/2552 ซึ่งกำหนดจะ จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 21 กั น ยายน 2552 และวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนโดย วิธีปดสมุดทะเบียนยังคงเปนไปตาม ที่แจงไวเดิม คือวันที่ 11 สิงหาคม 2552 และวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ดานนายชูพงศ ธนเศรษฐกร กรรมการผูจัดการดานวาณิชธนกิจ CGS เปดเผยวา ปจจุบันมีดีล IPO

พนฤดูมรสุม

(ตอจากหนา 1)

ฝ า ยวิ เ คราะห บล. ยูไนเต็ด ประเมินบมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส (TTA) จะไดรับผลดีจาก แนวโนมคาระวางเรือที่อยูในระดับ สูงหลังจาก BDI spot rate ปรับขึ้น ต อ เนื่ อ งในช ว ง เม.ย.-มิ . ย. ทำให บริษัทไดคาระวางสูงกวา 1.1 หมื่น เหรียญ/ลำ/วัน และเมื่อรวมเรือเชา แลวจะทำใหโดยรวมไดคาระวางสูง กว า 1.2 หมื่ น เหรี ย ญ/ลำ/วั น (Q2 ได ค า ระวางอยู ร ะดั บ 9.8 พั น เหรี ย ญ/ลำ/วั น ) โดย Q3 (เม.ย.-มิ.ย. 52) บริษัทขายเรือออก ไป 3 ลำ (ขาดทุน 75 ลานบาท) ทำ ให เ หลื อ เรื อ ณ สิ้ น Q3 ที่ 38 ลำ สำหรับสัญญาคาระวางในป 2009

ในมื อ อยู ที่ 10 ดี ล ซึ่ ง แบ ง เป น เข า ระดมทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (ตลท.) 5 ดีล ขณะที่ เหลื อ อี ก 5 ดี ล เข า ระดมุ ทุ น ใน ตลาดหลักทรัพย mai โดยในชวงที่ เหลือของปนี้คาดวาจะนำเขาระดม ทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย mai ได ประมาณ 2-3 บริษัท ทั้งนี้คาดวา จะมาสามารถ นำหุน บมจ.เซาทเทิรนสตีล เขาจด ทะเบียนตลาดหลักทรัพย mai ไดใน ชวงปลาย สิงหาคมหรือตนกันยายน นี้ โดยชวงกลางเดือน นี้จะสามารถ กำหนดชวงราคาเสนอขายหุน IPO 60 ลานหุน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีดีล M&A อยู5 ดีล โดยมีมูลคาประมาณ 1,000 ลานบาท ซึ่งคาดวาภายในป นี้ ดี ล M&A ดั ง กล า วจะเสร็ จ เรี ย บร อ ยจำนวน 1 ดี ล อย า งไรก็ ตามดีล M&A นั้น มีทั้งการควบรวม กิจการของบริษัทตางชาติที่สนใจเขา มาลงทุ น ในบริ ษั ท โลจิ ส ติ ก ส ที่ จ ด ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (ตลท.) ดวย พร อ มกั น นี้ ผู บ ริ ห ารระดั บ สูงอีกรายจาก CGS เปดเผยวา นาย เดชา แปงคำ กรรมการผู จั ด การ สายงานธุรกิจคาหลักทรัพย บริษัท หลั ก ทรั พ ย บี ฟ ท จำกั ด (มหาชน) หรือ BSEC เตรียมยายมาทำงานที่ CGS โดยคาดจะเริ่ ม งานได ประมาณต น เดื อ นกั น ยายน 2552 หลังจากที่ผานมาไดเจรจาคืบหนา ล า สุ ด ได ท ำสั ญ ญาแบบ time charter 14% ค า ระวางเฉลี่ ย 1.5 หมื่ น เหรี ย ญ/ลำ/วั น และแบ Fixed contract 15% ค า ระวาง เฉลี่ย 2.8 หมื่นเหรียญ/วัน/ลำ สวน ธุ ร กิ จ เ ดิ น เ รื อ น อ ก ช า ย ฝ ง (เมอร เ มด) ใน Q3 กลั บ มาดี เนื่องจากแนวโนมเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ท ำ ใ ห ลู ก ค า ก ลั บ ม า ใ ช บ ริ ก า ร ประกอบกั บ ผ า นช ว งฤดู ม รสุ ม มา แล ว โดยป จ จุ บั น อั ต ราการใช เ รื อ บริ ก ารนอกชายฝ ง กลั บ มาอยู ที่ 64% สวนเรือขุดเจาะก็ยังใหบริการ เต็ ม 100% และแผนรั บ เรื อ ของ บ.เมอร เ มด จะรั บ เรื อ บริ ก ารนอก ชายฝ ง 2 ลำ ในเดื อ น ส.ค. และ

News Station ไปแลวกวา 80-90% สวนนางพรรณี เถกิงเกียรติ กรรมการผูจัดการ สาย งานธุรกิจคาหลักทรัพย BSEC นั้น ยั ง ไม ไ ด ต อบตกลงที่ จ ะมาร ว ม ทำงานกับ CGS อีกทั้งบริษัทฯ ยังเตรียมเงิน ลงทุนประมาณ 6 ลานบาท เพื่อซื้อ

หน้า 4

สาขาของ BSEC จำนวน 3 แหง ซึ่ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ส า ข า ที่ ป น เ ก ล า ,บางบัวทอง และสีลม โดยคาดวา การเจรจาขอซื้ อ สาขาดั ง กล า วจะ เสร็ จ เรี ย บร อ ยภายในสิ้ น เดื อ น สิงหาคม 2552

หลักทรัพยธนชาต

Thanachart Seaurities

www.TNSitrade.com บริการซื้อขายหลักทรัพยและ ตราสารอนุพันธผานระบบอินเทอรเน็ต สนใจการลงทุนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...

Internet Hotline : 0-2217-8900 ใหการลงทุนเปนเรื่องงาย สะดวก ปลอดภัย ทันกับความตองการของคุณ ตลอด 24 ชม. ต.ค. รวมทั้งเรือจุดเจาะ 1 ลำ เดือน ธ.ค. ซึ่งจะสรางรายไดใหเมอรเมด เต็ม ๆ ในปหนา อยางไรก็ดีในไตรมาสนี้จะ มี ผ ลขาดทุ น จากการขายเรื อ 75 ล า นบาท และขาดทุ น จากอั ต รา แลกเปลี่ยน 111 ลานบาท แตจาก ค า ระวางที่ ฟ น ตั ว โดยเราคาดค า ระวางเรือเฉลี่ย Q3 จะอยูที่ 1.26 หมื่ น เหรี ย ญ/ลำ/วั น ประกอบกั บ เมอรเมดกลับมาสรางกำไร ทำให คาดวา Q3 จะมีกำไรสุทธิ 385 ลาน บาท (EPS 0.54 บาท/หุน) (ซึ่งจะ ทำใหผลการดำเนินงาน 9 เดือนมี กำไร 1.37 พันลานบาท (EPS 1.94

บาท/หุน)) สำหรับแนวโนมใน Q4 ค า ด ว า บ ริ ษั ท จ ะ มี ผ ล ก า ร ดำเนินงานดีตอเนื่อง เนื่องจากคา ระวาง BDI ที่ยังคงยืนเหนือระดับ 3 พันจุด (ใน Q2 BDI เฉลี่ยอยูที่ 2.8 พันจุด) จะทำใหธุรกิจเดินเรือกลับ มากำไรตอเนื่อง ขณะที่เมอรเมดใน ไตรมาส 4 ก็เปนชวง High Season ซึ่งทำใหเราคาดวาจะสรางกำไรให บริษัทไมนอยกวา Q3 จึงคาดทั้งปนี้ จะกำไร 1.9 พั น ล า นบาท (EPS 2.69 บาท/หุน)


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

คูเวตชี้ราคาน้ำมันควรอยูที่ 70-80 ดอลล กูรูเทคนิคกลับลำคาดหุนจีนจอดิ่ง 18%

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ชี ค อาห เ หม็ ด อั ล อั บ ดุ ล ลาห อั ล ซาบาห รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานคูเวตกลาววา ราคาน้ำมันดิบควรเคลื่อนไหวระหวาง 70-80 ดอลลาร/บารเรลในสิ้นปนี้ ขณะเดียวกันรัฐมนตรีวาการกระทรวง พลั ง งานคู เ วตคาดว า ราคาน้ ำ มั น ดิ บ จะไม เพิ่ ม ขึ้ น ไปอยู ที่ ร ะดั บ สู ง กว า 100 ดอลลาร เนื่องจากความตองการในตลาดโลกยังไมฟน ตัวเทาที่ควร ‘ราคาน้ำมันที่เคลื่อนไหวอยูในระดับสูง กว า 70 ดอลลาร / บาร เ รลนี้ ส ะท อ นถึ ง การ คาดการณ ก ารฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก’ ชีค อาหเหม็ด กลาว

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า อ็ อ ปเพนไฮเมอร แ อนด โ ค คาดดั ช นี เซี่ ย งไฮ ค อมโพสิ ต อาจลดลง 18% ในช ว ง 3 เดือนขางหนา หลังสัญญาณทางเทคนิคบงชี้ วา ดัชนีฯยังไมสรางฐานไดแข็งแกรงเทาที่ควร นายคารเตอร เวิรธ หัวหนานัก วิเคราะหทางเทคนิคที่อ็อปเพนไฮเมอรกลาววา ดั ช นี ฯ เพิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว โดยไม มี ก ารสร า ง ฐาน ทำใหการลดลงอยางรวดเร็วยอมเกิดขึ้นได ‘ดัชนีฯจะไมเพิ่มขึ้นไปจากนี้ ตลาดยังไมมีการ สรางฐาน จึงจำเปนตองปรับฐานลง กอนจะเขา สูขาขึ้นอยางแทจริง’ นายเวิรธกลาว ทั้งนี้ ในปนี้ ดัชนีเพิ่มขึ้นมาแลว 90% จีนยอมรับสถานการณตลาดแรงงานยังนาหวง ทำใหตลาดหุนเซี่ยงไฮของจีนเปนตลาดหุนที่ให รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ผลตอบแทนสู ง สุ ด เป น อั น ดั บ 2 ของโลกรอง กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมจี น จากเปรู เปดเผยวา สถานการณในตลาดแรงงานจีนยัง

News Station

หน้า 5

คงนาวิตก เนื่องจากยังมีแรงงานหลายลานคน วางงานจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยนายหวาง หยาตงรัฐมนตรีวาการ กระทรวงแรงงานจี น กล า วว า รั ฐ บาลยั ง คง พยาบาลที่ จ ะสร า งงานหรื อ จั ด หางานให กั บ แรงงานที่ถูกเลิกจาง บัณฑิตจบใหม แรงงาน ภาคเกษตร และผู ว า งงานอื่ น ๆเพื่ อ ป อ งกั น ปญหาเศรษฐกิจและสังคม ‘สถานการณการจางงานในจีนยังคง น า วิ ต ก เรายั ง คงอยู ภ ายใต แ รงกดดั น ที่ จ ะ จัดหางานในภาคบริการ’ นายหวางกลาวใน การแถลงขาว นอกจากนี้ นายหวางยั ง เตื อ นว า วิกฤตการเงินโลกยังไมถึงจุดต่ำสุด และยังคงมี ผลกระทบตอเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในตลาดแรงงาน ‘เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น วิ ก ฤต การเงินยังไมพนจุดต่ำสุด มีความเสี่ยงนากังวล อย า งสู ง ในตลาดแรงงานของประเทศ’ นายหวาง กลาว

จับตา UKEM วิ่งสวนดัชนีฯ วอลุมหนุนแนนไมธรรมดา ผู สื่ อ ข า วรายงานว า จากการสำรวจ ราคาหุ น บนกระดานพบว า ราคาหุ น บริ ษั ท ยู เ นี่ ย น ป โ ตรเคมี ค อล จำกั ด (มหาชน) หรื อ UKEM ได ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น สวนทางกั บ การปรั บ ลดลงของดัชนีฯ อยางชัดเจน โดยหุน UKEM ปด การซื้อขายที่ระดับ 0.59 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท โดยระหวางวันราคาไดปรับเพิ่มขึ้นไปสูงสุดถึง ระดับ 0.64 บาท ดวยมูลคาการซื้อขายหนาแนน ผิดปกติถึง 42.81 ลบ. แหลงขาวจากวงการหลักทรัพย กลาว ว า ราคาหุ น UKEM ที่ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น แบบสวน ดัชนีฯ และมูลคาการซื้อขายที่เกิดขึ้นอยางแนน ผิดปกติถึงกวา 40 ลบ. จากเดิมที่เคลื่อนไหวอยู ที่ระดับวันละไมกี่ลานบาททำใหหุน UKEM นา จับตามองเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม นักลงทุนที่ สนใจจะเขาเก็งกำไรใน UKEM ควรพิจารณา อยางรอบคอบ เนื่องจากในชวงปกติหุน UKEM ซื้อขายไมมากนัก ดังนั้นหากจะเก็งกำไรตองเขา ไวออกไว เพื่อลดความเสี่ยง นายพี ร เจต สุ ว รรณนภาศรี รอง

กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ UKEM เปดเผยวาบริษัทฯ เตรียมปรับเพิ่มเปารายไดในปนี้ใหม จากเดิม ตั้งเปารายไดไวที่ 1,500-1,800 ลานบาท หลัง จากธุรกิจเติบโตในทิศทางที่ดี ประกอบกับมีคำ สั่ ง ซื้ อ สิ น ค า เข า มาอย า งต อ เนื่ อ ง โดยคาดว า ตัวเลขรายไดใหมจะมีความชัดเจน ใน 1-2 เดือนขางหนา ‘เดิมรายไดในปนี้ตั้งไวที่ 1,500-1,800 ลานบาท แตอาจจะปรับเพิ่มขึ้น ในอีก 1-2 เดือน ขางหนา จะมีความชัดเจนวา จะปรับเพิ่มเปน เทาไหร เพราะวาแนวโนมของการดำเนินธุรกิจ เริ่มมีทิศทางที่ดี อีกอยางตอนนี้เราก็มีสัดสวนสง สินคาไปขายตางประเทศบาง แตไมมากสัดสวน ก็อยูที่ 2-3% ‘ นายพีรเจต กลาว สำหรับแนวโนมผลประกอบการในไตร มาส 2/2552 คาดวานาจะออกมาดีตอเนื่องจาก ไตรมาสที่ผานมา แตคงไมเติบโตมากนัก เพราะ ราคาผลิตภัณฑยังทรงตัว ในขณะเดียวกันคาด วาในชวงที่เหลือของปนี้คงมีทิศทางที่ดีขึ้น ตาม

ภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มกระเตื้อง คงทำใหผูบริโภค มี ค วามเชื่ อ มั่ น และส ง ผลบวกต อ บริ ษั ท ฯ ด ว ย ในขณะที่ชวงครึ่งปหลัง 2552 บริษัทฯ เตรียม ออกสิ น ค า ใหม 1 ชนิ ด เพื่ อ เพิ่ ม ความหลาก หลายและขยายฐานลู ก ค า ให ม ากขึ้ น ส ว น แผนการลงทุ น ใหม ๆ เพิ่ ม เติ ม โดยเฉพาะการ ขยายแวรเฮาสนั้น คงตองพิจารณาใหรอบคอบ และตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบ ริษัทฯ ดวย อยางไรก็ตาม ปจจัยทางการเมือง ยอมรับวามีผลกระทบตอบริษัทฯ บาง แตไมได ให ค วามสำคั ญ มากนั ก เพราะเชื่ อ ว า สามารถ รับมือกับสถานการณดังกลาวได ประกอบกับ หากภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นธุรกิจของบริษัทฯ คง เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน


News Station

Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

หน้า 6

DELTA แรง

วานนี้ราคาหุน DELTA นับวาบวกไไดโดดเดนเปดไดสวยงาม ที่ 16.30 บาท แลวก็บวกมั่นคงจนทำจุดสูงสุดของวันที่ 16.90 บาท กอนจะยอตัวพอประมาณลงมาปดที่ 16.60 บาท บวก 0.40 บาท หรือ 2.47% มูลคาซื้อขาย 54.18 ลานบาท สำหรั บ ความแรงของหุ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตั ว นี้ จ ริ ง ๆ แล ว ก็ คอนขางคลายกับหุนอื่นดื่นดาษบนกระดาน ซึ่งพื้นตัวอยางมีนัยสำคัญ ราวเดือน 3-4 ที่ผานมา ทวาจุดที่แตกตางกันก็คือ ระยะ 1-2 สัปดาห มานี้การถีบตัวแรงตอเนื่องเปนพิเศษที่มาพรอมๆ กับปริมาณซื้อขาย หนาแนนทั้งในวันที่ตลาดหุนโดยรวมดีและไมดี โดยราคาปดหุนปลายเดือนกอนยังอยูแค 15.60 บาทเทานั้น (หลังจากชวงสัปดาหสุดทายของเดือนกรกฎาคมก็แกวงกวางแตโดย รวมถือวาบวกไดเยอะพอสมควรเชนกัน) เขาเดือนใหมไมกี่วันก็บวกตอ เนื่องจะเกือบจะลุนที่ระดับ 17.00 บาทไดอยูแลว ขาดเพียงหยิบมือ เดียวเทานั้น ซึ่งก็คงตองลุนแดงลุนเขียวกันตอในวันนี้ ขณะที่ในเชิงพื้นฐาน บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) ยัง คงแนะนำใหซื้อ และคาดการณกำไรสุทธิ 2H52 จะเปนบวกมากขึ้น และเปนเรื่องราวของการฟนตัว เนื่องจากเปนฤดูกาลที่การผลิตสูง อีก ทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ใ ห อั ต รากำไรขั้ น ต น สู ง ทั้ ง นี้ ป ระเมิ น ค า พื้ น ฐานไว ที่ 18.55 บาท

DELTA Financial Data

www.tiscoetrade.com งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 25,848.67 Liabilities 8,392.18 Equity 17,399.27 Paid-up Capital 1,247.38 Revenue 6,467.20 Net Profit 511.36 EPS(Baht) 0.41 ROA(%) 10.34 ROE(%) 15.49 Net Profit Margin(%) 7.91

Index

Last

Chg

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

641.23

-0.20

-0.03

464.76

+0.19

+0.04

989.25

+0.05

+0.01

186.73

-0.99

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

Chg % -0.53 27,391.51 196.26

04/08/09 16:59:59

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

5,611.26

5,384.90

+226.36

(20.49%)

(19.66%)

Foreign

6,284.55

3,497.73

(22.94%)

(12.77%)

15,495.70

18,508.87

(56.57%

(67.57%)

Local Last Update

+2,786.82

-3,013.17

04/08/09

Í‹Òã¨ÃŒÍ¹

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 03/08/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

7.75 1.16 13.95 6.79 20,207.5

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 16/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG 2. DELTA ELECTRONICS INC 3. UBS AG SINGAPORE,BRANCH-PB SECURITIES CLIENT CUSTODY 4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR LONDON 5. CHASE NOMINEES LIMITED 42

735,010,240 (58.92%) 69,128,140 (5.54%) 53,172,220

(4.26%)

45,323,106 (3.63%) 44,657,408 (3.58%)

เวลานี้ตองยอมรับตรงๆ วา เวลาเห็นหุนขึ้นแรงๆ ไมคอยกลาตามแลว ไมวาจะเปนหุน พื้นฐานดีหุนเก็งกำไรก็ตาม เพราะไมแนวาผลประกอบการที่ดีจะมีคาพอใหระยะสั้นๆ หุนตัวนั้นๆ ยังคงรักษาภาพการบวกไดหรือไม ในขณะเดียวกันเริ่มเห็นสัญญาณวาบรรดาหุนเก็งกำไรสายพันธุ แทเริ่มออกลีลากันใหเห็นแลว แตตองขอเตือนไวกอนวา ก็ยังไมมีตัวไหนเดนจนคูควรพอจะหอบ เงินเขาไปเสี่ยงเชนกัน เพราะสวนใหญเลนกันไวมากๆ ยากที่รายยอยจะตามทัน สำหรับใครที่เชื่อในทฤษฎี-ฝรั่ง BUY เเปลวา หุนจะขึ้นตอ ก็ขอใหอยาใจรอน คอยๆ เก็บ ของกันตอไปเรื่อยๆ เลือกตัวที่ฝรั่งเลือก ไมวาจะเปน BANPU, PTT หรือ LH เพราะตราบใดที่ยอด ซื้อสุทธิยังสูงราว 1-2 พันลานอยูไมยอหยอนก็ยอมไมมีอะไรนากลัว ในกระแสที่เงินไหลเขาจะกี่ บาทตอหุนก็ไมมีคำวาแพง มีแตจะแข็งใจถือไดนานแคไหนเทานั้นเมื่อเห็นกำไรงอกเงยอยูตรงหนา


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

ขุนคลังหนุนบาทออนฟนสงออก-ศก.ปท.

นายกรณ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง เป ด เผยว า กระทรวงการคลั ง ต อ งการให ค า เงิ น บาทอ อ นค า ลง เพื่อจะชวยเหลือผูสงออก และเปน ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สวนแนวทางการผอนคลายกฎการ นำเงินลงทุนออกนอกประเทศ เปน หนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ที่จะเขาไปดูแล อยางไรก็ตาม หากคาเงิน บาทแข็งคาจะทำใหผูประกอบการ ซื้ อ สิ น ค า ทุ น ได ใ นราคาต่ ำ ซึ่ ง เป น การลดภาระใหผูประกอบการสวน หนึ่ง “คลั ง เห็ น ด ว ยกั บ ค า เงิ น บาทออน จะชวยผูสงออก ซึ่งคาเงิน บาทแข็ง จะเปนการชวยลดตนทุน โดยเฉพาะน้ ำ มั น ที่ เ ป น ต น ทุ น การ ผลิตที่สำคัญ” รมว.คลังกลาว ก อ นหน า นางธาริ ษ า วัฒนเกส ผูวาการ ธปท. ระบุวา ปนี้ โอกาสที่คาเงินบาทจะกลับไปออน คาอยูที่ระดับ 36 บาท/ดอลลาร คง เปนไปไมไดเนื่องจากทิศทางคาเงิน ไดเปลี่ยนแปลงไปจากชวงที่ผานมา เชนเดียวกับราคาน้ำมันที่ราคาปรับ เพิ่มขึ้นจากอดีต แตยืนยันวาความ ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข ง ขั น ข อ ง ผู ประกอบการส ง ออกไทยไม เ สี ย เปรียบประเทศคูแขง เนื่องจากคา

เงินบาทในปจจุบันยังเกาะกลุมกับ ประเทศคูคาในภูมิภาค โดยแนะนำ ผู ป ระกอบการส ง ออกให ป อ งกั น ความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ขณะที่ ธปท. พร อ มจะผ อ นคลายเกณฑ ควบคุ ม เงิ น ทุ น ไหลออก เพื่ อ ลด ความกกดันคาเงินบาทแข็งคาดวย

News Station

หน้า 7

รัฐฯไมสนลดนิติบุคคลเอกชนเหตุศก.-รายไดหด นายกรณ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เป ด เผยถึ ง ข อ เสนอของคณะ กรรมการภาคเอกชน3สถาบันหรือ กกร. เสนอใหรัฐบาลลดภาษีเงิน ไดนิติบุคคล วาเรื่องดังกลาว จะ พิ จ ารณาปรั บ ลดลงในเวลาที่

เหมาะสม “กระทรวงการคลังมีแนว คิ ด ที่ จ ะ ป รั บ ล ด ภ า ษี เ งิ น ไ ด นิ ติ บุ ค คลจาก 30% เหลื อ 25% เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ แข ง ขั น ของผู ป ระกอบการใน ประเทศ แต ม องว า ตอนนี้ ส ภาพ เศรษฐกิจปจจุบันยังไมเหมาะที่จะ ปรับลดภาษี เพราะติดปญหาการ ชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ และ จำเปนตองหารือภาคเอกชนกอน เพื่อหาจังหวะและเวลาที่เหมาะสม กั บ สภาวะเศรษฐกิ จ เพื่ อ ที่ จ ะไม กระทบต อ การจั ด เก็ บ รายได ข อง รัฐบาล” รมว.คลัง กลาว นอกจากนี้ ระบุ ว า หาก ราคาน้ำมันดีเซลหนาสถานีบริการ น้ ำ มั น หรื อ ป ม ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น แตะ 30 บาท/ลิตร รัฐบาลจะลดเงินนำ เข า กองทุ น น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง และ กองทุ น อนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน ซึ่ ง เป น มาตรการยืดหยุน เพื่อลดภาระคา ครองชี พ ให กั บ ประชาชน แต ขณะนี้มองวาคาครองชีพยังไมสูง จนเกินไปจึงยังไมจำเปนจะตองใช มาตรการดั ง กล า ว ซึ่ ง ที่ ผ า นมา รัฐบาลไดใช 5 มาตรการ 6 เดือน ในการรับภาระตนทุนประชาชน

ฟนตัวในไตรมาส 4 ป 2552 หรือการ ฟนตัวอาจจะชะลอไปจนถึงชวงตนป 2553 สำหรับมาตรการที่ภาคธุรกิจ ต อ งการให รั ฐ บาลเข า มาดู แ ลเพื่ อ เพิ่มประสิทธิภาพดานการแขงขัน ให กั บ ภาคธุ ร กิ จ มากที่ สุ ด คื อ การ กระตุนการสงออก การสงเสริมการ ทองเที่ยว การกระตุนเศรษฐกิจ การ ควบคุมราคาน้ำมัน และการลดดอก เบี้ยเงินกู 0.5%

“ผลสำเร็ จ ผลงานรั ฐ บาล ในชวง 6 เดือนที่ผานมาวา การแก ป ญ หาการว า งงานเป น ผลงานที่ ประสบความสำเร็จสูงสุด โดยลาสุด ตัวเลขการวางงาน อยูที่ 6 แสน คน ส ว นมาตรการที่ ไ ม ส ำเร็ จ คื อ การ ปลอยสินเชื่อใหภาคธุรกิจทองเที่ยว ที่ ข ณะนี้ มี ก ารปล อ ยสิ น เชื่ อ เพี ย ง 1 พันลานบาท ซึ่งกระทรวงการคลัง ตองเรงดูแล”

เอกชนไมเชื่อน้ำยาSP2กระตุนศก.ไดผล

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจ และธุ ร กิ จ และคณบดี ค ณะ เศรษฐศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย หอการค า ไทย กล า วว า ความเห็ น ของภาคธุ ร กิ จ ต อ มาตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ รอบ 2 ที่ รั ฐ บาลจะใช ง บ ประมาณ 4 แสนล า นบาทกระตุ น เศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ 44.2% มองวา จะสามารถกระตุ น เศรษฐกิ จ ได

ปานกลาง 25.5% กระตุ น ได น อ ย และ 21.7% ไมแนใจ สวน 10% มั่น ใจมาก ดั ง นั้ น การแถลงผลงาน รั ฐ บาลในวั น ที่ 6 สิ ง หาคมนี้ นายกรัฐมนตรีตองชี้แจงรายละเอียด มาตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ รอบ 2 เพื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น ให กั บ ภาค ธุรกิจ ขณะที่ภาคธุรกิจ วนใหญ 60% คาดการณวา เศรษฐกิจไทยจะ


News Station

Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552 บอร์ด TUF ไฟเขียว ปนผลระหว่างกาล 0.92บาท นายไกรสร จันศิริ กรรมการผูมี อำนาจ ลงนาม บมจ. ไทยยูเนี่ย น โฟรเซน โปรดัก ส (TUF) เปดเผยวา ที่ ประชุมคณะกรรมการเมือ่ วัน ที่ 4 สิง หาคม 2552 มีม ติอ นุมตั ิ ใหจา ย เงินปนผลระหวางกาล สำหรับผลการดำเนินงาน ตังแต ้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2552 ในอัตราหุนละ  0.92 บาท โดย กำหนดจายในวัน จันทรที่ 31 สิงหาคม 2552 ก ำ ห น ด ร า ย ชื่ อ ผูถ ื อ หุน ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงินปนผล ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 และให รวบรวมรายชือ่ ตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย โดยวิธปี ด สมุดทะเบียนใน วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2552

โดยผูถื อหุนจะไดรั  บยกเวนภาษี สำหรับ เงินปนผล จำนวน 0.52 บาท เนือ่ งจากจาย จากกำไรสุทธิของกิจการที่ ไดรับยกเวน ภาษีเงิน ไดนติ บิ คุ คล (BOI) ดัง นัน้ ผูถ อื หุน จะไม ไ ดรับ เครดิตภาษีสำหรับเงินปนผลในสวนนี้ และเสีย ภาษีหกั ณ ที่จา ย 10% สำหรับ เงิน ปน ผล จำนวน 0.40 บาท ก.ล.ต.แนะ ตลท.แยกบัญชีซอื้ ขายพอร์ตลงทุน โบรกเกอร์ออกมาต่างหาก นายธีร ะชัย ภูว นาถนรานุบ าล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปดเผยวา ก.ล.ต.แจง เสนอแนะใหต ลาดหลัก ทรั พ ยแ หง ประเทศไทยพิจารณาปรับปรุงการเปดเผยขอมูล



“พักฐานตอ แนะเก็งกำไร” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 496 สัญญา สถานะคงคาง 1,773 สัญญา - ปด 67.05 บ./ก.ก. ลดลง 0.80 บ. (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค.53)

ปจจัยบวก- น้ำมันระยะยาวอาจจะแตะ 75-80 เหรียญ - ราคายางในตลาดจริงยังสูง - ตัวเลขเศรษฐกิจทัว่ โลกออกมาดีตอ เนือ่ ง ปจจัยลบ - พักฐานตอหลังราคาพุง มาหลายวัน - เงินเยนแข็งคาลงสูร ะดับ 94 เยน/ดอลลาร กลยุทธ์ - เก็งกำไร (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค.53) - แนวรับ 65 บ./ก.ก. - แนวตาน 68 บ./ก.ก. ถัดไป 70 บ./ก.ก.

หน้า 8

การซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษทั หลักทรัพยดงั นี้ (1) ใหแสดงขอมูลการซือขายเพื ้ อ่ บัญชีการลงทุน ของบริษทั หลักทรัพยแยกออกจากขอมูลการซือ้ ขายของกลุม นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ (2) ในการคำนวณสว นแบง ตลาดของบริษัท หลัก ทรัพย ความแยกขอมูลซือขายเพื ้ อ่ บัญชีการลงทุน ของบริษทั หลักทรัพยออก โดยในชว งครึง่ ปแ รกทีผ่ า นมา ก.ล.ต. พบวาบริษทั หลักทรัพยหลายแหงมีมลู คาซือ้ ขาย หลักทรัพยเพือ่ บัญชีบริษทั ในสัดสวนทีส่ งู แตมลู คา การซือขายดั ้ งกลาวถูกนับรวมอยู ในมูลคาการซือ้ ขายของกลุม นักลงทุนสถาบันในประเทศ ซึง่ ทำให เขาใจผิดไดวาบริษทั หลักทรัพยดงั กลาวมีลกู คากลุม นักลงทุนสถาบันมาก จึงควรแยกตัวเลขออกตาง หาก



“พักฐาน แตยังซื้อได”

นายคมสันต์ ปรมาภูติ ผูช ว ยผูจ ดั การอาวุโส ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.บัวหลวง SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 13,723 สัญญา สถานะคงคาง 24,891 สัญญา - ปด 458.80 จุด ลดลง 4.50 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52) ปจจัยบวก -ระยะยาวภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังดี - ราคาน้ำมันยังเปนขาขึน้ - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 2,786.82 ลานบาท ปจจัยลบ - เริม่ พักฐานหลังพุง แรงมาหลายวัน - ราคาน้ำมันอาจจะโดนแรงขายทำกำไรระยะสัน้ กดดัน กลยุทธ์ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ 456 จุด - แนวตาน 469 จุด - SET50 ประเมินแนวรับไว 463 จุด แนวตาน 472 จุด


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

“เจริญ จันทรพลังศรี” ..ยังยืนหยัดอยูคูกับ TPOLY รอบสัปดาหที่ผ่านมาเกิดเรื่องราวขึ้นมากมายกับ บมจ.ไทยโพลีคอนส หรือ TPOLY และที่รายแรงสุดก็ คือข่าวลือที่โหมกระหน่ำว่าบริษัทฯ ปดกิจการและตอนนี้ผูบริหารหลัก “เจริญ จันทรพลังศรี” ไดหนีไปต่าง ประเทศแลว.. ทำเอาหุนรูดลึก..แต่นักลงทุนก็ของใจไดไม่นานเพราะ “ไชยณรงค จันทรพลังศรี” นองชายแทๆ ที่คลานตามกันมาของ “เจริญ” ออกมาชี้แจง เพื่อสรางความชัดเจนว่าผูบริหาร TPOLY ยังอยู่ครบและพรอมที่ จะลุยขยายธุรกิจใหเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต อยากบอกอะไรกั บ นั ก ลงทุ น เกี่ ย วกั บ เรื่องที่เกิดขึ้น เรื่ อ งของคุ ณ เจริ ญ จั น ทร พ ลั ง ศรี ยอมรั บ ว า ไปต า งประเทศจริ ง ..แต ไ ม ไ ด ห นี ทานไปเพราะติดภารกิจในฐานะที่เปนนายก สมาคมผูปกครองนักกอลฟเยาวชนไทย ซึ่ง มีหนาที่พานักกอลฟไปแขงขันในชวงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ทุกป และจะเดินทาง กลับประเทศไทยในวันที่ 23 สิงหาคม 2552 ขอยื น ยั น ว า ขณะนี้ ผู บ ริ ห ารของ TPOLY ทุกคนยังอยูครบ การดำเนินธุรกิจ และหาโครงการใหมๆ เพิ่มเติมยังเปนไปดวย ดี เรื่องขาวลือที่วาเราจะปดกิจการนั้นไมมี มู ล ใดๆ ทั้ ง สิ้ น เรายั ง ยึ ด มั่ น ต อ ผู ถื อ หุ น ทั้งหมดไมสามารถทิ้งไปได ซึ่ง TPOLY ยังมี การวางแผนระยะยาวในอนาคตเพื่อผลักดัน ให กิ จ การเติ บ โตรุ ง เรื อ งยิ่ ง ขึ้ น ต อ ไปใน

“ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี”

อนาคต แมวาจะหมดรุนของเราแลวก็ตาม นามของบริษัท หรือแมแตขาวที่วามีการตรวจ แตรุนหลังๆ ยังสืบทอดเจตนารมณและขยาย สอบราคาหุน TPOLY จากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ก็ไมมีเชนกัน เรื่องของ TPOLY ทุก ตัวตอไปได ทานสามารถตรวจสอบไดอยูแลว ในฐานะ รูตัวหรือไม่ว่าข่าวลือออกมาจากไหน ของผูบริหารผมขอรับประกันในความโปรงใส ไมรูจริงๆ ครับ แตลึกๆ ก็อยากทราบ เหมือนกันวาเกิดขึ้นเพราะอะไร สำหรับความ เคลื่ อ นไหวของหุ น เราก็ ต อ งปล อ ยไปตาม กระบวนการของตลาด แต ใ นส ว นของผู บริ ห าร TPOLY ที่ ถื อ หุ น อยู ยื น ยั น ได ว า ไม ขายแน น อนเพราะทุ ก คนยั ง ติ ด ไซเลนต พีเรียด ผู้บริหารทำอะไรบ้างกับเรื่องนี้ เ ร า ไ ด มี ก า ร ห า รื อ กั บ ท า ง ตลาดหลักทรัพย ซึ่งทางตลาดฯ บอกวาการ ซื้อขายไมไดผิดปกติ และแนะนำให TPOLY ปดสมุดทะเบียนฯ เพื่อตรวจดูรายชื่อ และ ทางเราเปนหวงนักลงทุนรายยอยวาอาจจะ ซึ่งผลประโยชนในจุดนี้ จากนี้เราคาดวาจะ ขอปดสมุดฯ ทุกเดือน ถือเปนมาตรการหลัง เกิดเรื่องและทำใหราคาหุนของเราติดฟลอร เมื่อสัปดาหที่แลว กับข่าวลืออื่นๆ ครับมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับดีเอสไอ..ตรง นี้ขอเรียนวาไมมีและไมทราบวาออกมาได อยางไร ยืนยันลานเปอรเซ็นตวาไมมี สวน เรื่องบริจาคใหพรรคการเมือง..ก็ไมมี ทุกเรื่อง สามารถตรวจสอบไดเพราะเราไมเคยบริจาค แม แ ต บ าทเดี ย ว ทั้ ง ในนามส ว นตั ว หรื อ ใน


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

“อยางนั้นหรือ”

ตอมา เด็กคลอดออกมาจากครรภ บิดามารดาที่เปนตายายของเด็ก ก็เอาเด็กไปทิ้งไวใหทานอาจารย เฮ็กกูอินในฐานะเปนการประชด หรือ อะไรก็สุดแท วา “แกตองเลี้ยงเด็กคนนี้” ทานอาจารย เฮ็กกูอิน ก็มีแต “อยางนั้นหรือ” ตามเคย ทานรับเด็กไว และตองหานม หาอาหารของเด็กออนนั้น จากบุคคลบางคน ที่ยังเห็นอกเห็นใจ ทานอาจารย เฮ็กกูอินอยู พอเลี้ยงเด็กนั้น ใหรอดชีวิต เติบโตอยูได ทีนี้ ตอมานานเขา หญิงคนที่เปนมารดาของเด็กเหลือที่จะทนได มันเหมือนกับไฟนรก เขาไปสุมอยูในใจ เพราะเขาไมไดพูดความจริง ฉะนั้น วันหนึ่ง เขาจึงไปสารภาพบอกกับบิดามารดาของเขาวา บิดาที่แทจริงของเด็กนั้น คือ เจาหนุมรานขายปลา ทีนี้ บิดามารดา ตายายคูนั้น ก็มีจิตใจ เหมือนกับนรกเผาอยูขางใน อีกครั้งหนึ่ง รีบวิ่งไปที่วัด ไปขอโทษ ขอโพย ตออาจารยเฮ็กกูอิน ขอ แลว ขอเลาๆ เทาที่จะรูสึกวา เขามีความผิดมากอยางไร ก็ขอกันมากมายอยางนั้น ทานก็ไมมีอะไร นอกจาก “อยางนั้นหรือ” แลวก็ขอหลานคนนั้น คืนไป ตอมา พวกชาวบานที่เคยไปดาทานอาจารย ก็แหกันไปขอโทษอีก เพราะความจริงปรากฏขึ้น เชนนี้ ขอกันใหญ ไมรูกี่สิบคน ขอกันนานเทาไร ทานก็ไมมีอะไรจะพูด นอกจาก “อยางนั้นหรือ” อีกนั่นเอง (จบตอน)

ตารางแสดงการจัดอันดับ ผูชนะประจำเดือน 5 อันดับเเรก (ประเภทสิงหทดลองสนาม) ประจำเดือนที่ 2 วันที่ 01/08/2552 - วันที่ 31/08/2552

ตารางแสดงการจัดอันดับ ประจำรายการแขงขัน (ประเภทสิงหทดลองสนาม) สูงสุด 5 อันดับแรก ณ วันที่ 04/08/2552 หนวยเปนบาท

หนวยเปนบาท

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

1. theeranut 2. maoc 3. nook-mu 4. sookriek 5. modanant

1,061,203.7306 1,687,323.4394 1,166,158.2334 1,046,445.5056 1,009,314.0009

อัตราการเจริญเติบโตของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับ สัปดาห์ก่อน (%NAV Change)

27.7760% 27.6995% 15.1654% 14.5289% 13.1294%

อันดับ Username

1. maoc 2. gum-bie 3. phongsithw 4. plchantawa 5. oakake

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

อัตราการเจริญเติบโตของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับ สัปดาห์ก่อน (%NAV Change)

1,687,323.4394 1,467,884.6596 1,463,629.9795 1,421,284.5346 1,411,581.9027

68.7323% 46.7885% 46.3630% 42.1285% 41.1582%

หมายเหตุ : ผลการจัดอันดับเปนขอมูลอยางไมเปนทางการ หากมีอันดับที่เทากันจะตองผานการพิจารณา และรับรองผลจากคณะกรรมการการแขงขัน โดยการตัดสินจากคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด อางอิงจาก http://click2win.tsi-thailand.org/SETClick2WIN/RankingSummary.jsp


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

หน้า 11

เสือตอนพิเศษ

แกะประวัตินักลงทุนอัจฉริยะ

‘วอรเรน บัฟเฟตต’

หลังจากตอนที่ผานๆ มาไดนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและกฎการ ลงทุนจาก ‘วอรเรน บัฟเฟตต’ กันไปพอสมควรแลว วันนี้เราจะมาตอกัน ดวยเรื่องราวในชวงนี้ของชายคนนี้ เพิ่มเติม เกื อ บ 80 ป แ ล ว ที่ ‘วอร เ รน บั ฟ เฟตต ’ ถื อ กำเนิ ด และวาด ลวดลายบนโลกแหงการลงทุน ซึ่งหลังจากที่เขาซื้อหุนตัวแรกคือ Cities Services แลวขายไปไดกำไรติดปลาย นวม โดยสุดทายพบวา หากยังใจ แข็งถือตอไปจะสามารถสรางผลตอบแทนไดถึง 4-5 เทาทีเดียว ซึ่งสิ่งนี้ เองที่สอนเขาถึงความสำคัญในการซื้อหุนระยะยาว

แตทวาจริงๆ แลว จุดเริ่มตนแหงความเปนนักลงทุน แบบเนนคุณคาที่เขาใชในการลงทุนตลอดชีวิต เกิดขึ้นหลัง จากเขาเรียนจบปริญญาโท พรอมดวยการสะสมไมล ระหวาง การเปนอาจารยภาคค่ำที่สอนเรื่องการลงทุน สวนความเปนผูจัดการกองทุนนั้นเกิขึ้นเมื่อ ‘วอรเรน บัฟเฟตต’ ลงขันกับเพื่อน โดยสามารถสรางผลตอบแทนเงิน ลงทุนไดในอัตรา 30 % ในชวงป 1956-1969 ในขณะ ที่คนอื่น โดยทั่วไปทำไดเพียง 7-11 % เทานั้น จนกระทั่งถึงป 1964 จึง เลิกกองทุนสวนตัวนี้ไปเพราะวาราคาหุนไดเพิ่มสูงขึ้นมากกวา มูลคาจริงของกิจการ และเมื่อเลิกกองทุนไป ก็ไดเขาซื้อกิจการของบริษัท สิ่งทอชื่อวาบริษัท Berkshire Hathaway ซึ่งตอมาบริษัทนี้ได กลายเปนบริษัทโฮลดิ้งส อันมีชื่อเสียงที่เขาถือหุนใน หลายๆ บริษัทนั่นเอง ‘วอรเรน บัฟเฟตต’ มีปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่นา สนใจเปนคนที่เรียบงาย เปนคนที่สมถะในการใชจาย และเปน คนที่แตงตัวแบบเรียบงาย ไมสนใจใสเสื้อผาที่เปนแบรนดเนม ราคาแพง จนเคยถูกนักขาวคนหนึ่งเหน็บแนมเขา เรื่องที่เขา ชอบใสสูทราคาถูกๆ แตเขาก็ไมไดใสใจเรื่องดังกลาว (โปรดติดตามตอนสุดทายฉบับหนา.....)

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

Professional Station

VNT ราคาเปาหมายอยูที่ 7.20 บาท ฝ า ยวิ เ คราะห ค าดว า VNT จะ รายงานกำไรสุ ท ธิ 263 ล า นบาท ลดลง 20% QoQ และ 57% YoY สอดคลองกับ ประมาณการทั้งปของเรา โดยประมาณการ ผลประกอบการของเราสูงกวาประมาณการ ของตลาด (consensus) 20% และเราคาด ว า ตลาดจะมี ก ารปรั บ ประมาณการผล ประกอบการในป 2552F ขึ้นในระยะอันใกล นี้ ความต อ งการ PVC ที่ แ ข็ ง แกร ง และ แนวโน ม จากการใช จ า ยของรั ฐ บาลที่ ดี ขึ้ น น า จะเป น สาเหตุ ใ ห ต ลาดมี ก ารปรั บ การ ประเมิ น มู ล ค า หุ น ใหม เราปรั บ ราคา เปาหมายหุน VNT ของเราขึ้นมาอยูที่ 7.20 บาท (PBV 0.6 เทาป 2552F) จากเดิม 6 บาท (PBV 0.5 เทาป 2552F) เนื่องจากการ

Photo Release

หน้า 12

บล.ทิสโก้ แนะนำ“ซือ้ ” ราคาเปาหมายอยูท่ ี่ 7.20 บาท

ประเมิ น มู ล ค า เดิ ม เข ม งวดเกิ น ไปกั บ คงประมาณการผลประกอบการป 2552F เราคาดวาผลประกอบการ 1H52F สถานการณปจจุบัน เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” จะคิดเปน 53% ของประมาณการทั้งปของเรา หากไม่รวมรายการพิเศษ ผลประกอบ โดยเรายังคงคาดวาสวนตาง PVC จะยังคง แข็งแกรงใน 3Q52F เนื่องจากความตองการที่ การน่าจะโต 7% QoQ เราคาดวากำไรสุทธิ 2Q52F ของ เพิ่ ม ขึ้ น จากประเทศจี น และการฟ น ตั ว ของ บริษัทนาจะลดลง 20% QoQ มาอยูที่ 263 ราคาน้ำมัน โดยปจจุบัน VNT เดินเครื่องเต็ม ลานบาท โดยการลดลงของผลประกอบการ กำลั ง การผลิ ต และผู บ ริ ห ารคาดว า ความ จะมาจากฐานผลประกอบการที่สูงจากการ ต อ งการจะยั ง คงอยู ใ นระดั บ สู ง ไปจนถึ ง สิ้ น บันทึกกำไรพิเศษ (85 ลานบาท) ใน 1Q52 3Q52 หากไม ร วมรายการพิ เ ศษ VNT น า จะ รายงานอั ต ราการเติ บ โตผลประกอบการ กอนรายการพิเศษที่ 7% QoQ ใน 2Q52F โดยเปนผลจากสวนตางราคา PVC ที่สูงขึ้น 10% QoQ เปนปจจัยหลัก

“ผูหญิงยุคใหม ใสใจเรื่องเงินๆ ทองๆ”

ตลาดหลักทรัพยฯ รวมกับสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ จัดกิจกรรมเสวนาในโอกาสวันสตรีไทย ประจำป 2552 เรื่อง “ผูหญิงยุคใหม ใสใจเรื่องเงินๆ ทองๆ” พรอมปาฐกถาพิเศษ “บทบาทสตรีไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” โดย ดร.ธาริษา วัฒนเกส ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย โดย มีปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยฯ และ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแหงชาติในพระบรม ราชินูปถัมภ พรอมวิทยากรในภาคตลาดทุนและสตรีนักบริหารชั้นนำในหลากหลายธุรกิจที่มาถายทอดแนวคิดการบริหารเงิน นำโดยภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยฯ รวมใหการตอนรับ โดยมีผูรวมงานเกือบ 400 คน ซึ่งในปจจุบันเรื่องเศรษฐกิจ ธุรกิจ การออม และการเงินเปน เรื่องใกลตัวผูหญิงมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหไดเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการเงินอยางรูเทาทัน ตลาดหลักทรัพยฯ จึง ใหความสำคัญกับการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารเงินและการลงทุน ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญที่จะทำใหประชาชน ผูมีเงินออมไดเขาใจถึงวิธี การที่ถูกตองในการจัดสรรเงินออมของตนเพื่อใชในอนาคต


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

Âѧä»ä´ŒÊÇÂ

ตลาดหุนไทยของเรายังสดใสซาบซาสตอ เนื่องคะดารหลิง...แมวาเมื่อวาน SET INDEX ปด ตลาดลดลงนิดหนอย คือปดที่ระดับ 641.23 จุด ลดลง -0.20 จุด มีมูลคาการซื้อขายรวม 27,301.48 ลานบาท และวั น นี้ ส ตรอเบอร รี่ ก็ ห วั ง ว า ยั ง คงเขี ย วไสว.. สดใส..ซาบซาส ตออีก สวัสดีกับวัน พุธที่ 5 กรกฎาคม 2552 แอบหันกลับไปดู MILL และ MILL-W1 แลว...แหม!! ดี๊ดา..นาดูนะ เราเนี่ย สถานการณแบบนี้ชวยเปนตอ ไปนานๆ ได ป า วอ ะ ??? บรรดานั ก ลงทุ น รายย อ ยอั น เป น ที่ รั ก ของสตรอ เบอร รี่ จ ะได ห น า ชื่ น ตาบานไปนานๆ เอ ! !! หรื อ ว า ต อ งไปบอกผู บ ริ ห ารสุ ด หล อ ที่ ชื่ อ “หมู - สิ ท ธิ ชั ย ลี ส วั ส ดิ์ ตระกูล” ดีนา??? โดยเฉพาะตัวลูก นะ...แจมแจวไปเรยยยยย เมื่ อ วานนี้ เ ม า ท แ ต่ เ รื่ อ ง พื้ น ฐานของ QH แต่ ไ ม่ ไ ด พู ด ถึ ง ราคาเป า หมายที่ บ รรดาเซี ย นหุ น แนะนำ อะคะ..วันนี้สตรอเบอรรี่ก็เลย คนขอมูลมานำ-เหนอ ใหเห็นกันจะจะ คะพี่ขา ...แทน..แทน..แทนนนนนน รวบรวมมาให ดู กั น อี ก ครั้ ง จาก 10 โบรกเกอรดังใตฟาเมืองไทยคะพี่ ขา (แตถาถามความรูสึกสวนตัวลึกๆ ของคนสวย..บอกไดวาชอบมาก เพราะ ราคาหุน QH กำลังมาแรงจริงๆ ผนึก กั บ สั ม ผั ส ที่ ห กของคนสวยบอกว า ลุ ย ลงทุนยาว..ไมนาผิดหวัง) โบรกเกอร์ โกลเบล็ก ทรีนีตี้ กรุงศรีอยุธยา เคจีไอ ยูไนเต็ด เกียรตินาคิน ฟลลิป กิมเอ็ง สถาบันวิจัยนครหลวงไทย ซิกโก้

ก็ไมไดอยากใหคุณปา..เกิดอาการอารมณเสียอะคะ แตขออนุญาตนำ-เหนอวาหมูเฮาควรระมัดระวัง การลงทุนใน PS หน่อยค่ะตอนนี้หุนรอนแรง มากกกกก... ขึ้ น ไปแตะ 10 บาท..แม ว า ราคา พื้นฐานที่คนสวยแอบไปดูมานั้นจะสูงกวานี้ แต่เผื่อ ใจเอาไว จี๊ ด ดดดดดดด..นึ ง นะคะ คื อ ออออ ออ..ถามว า พื้ น ฐานดี มั๊ ย ...ตอบว า ..ดี เ ยี่ ย มเลย ละ..โดยเฉพาะสายลับ(เฉพาะคนรูใจ) แอบกระซิบ มาวายอดขาย (Presales) ใน 2Q52 ทำสถิติสูงสุด เปนประวัติการณของบริษัทที่ 5 พันลานบาท คิดเปน

www.scbonline.com

คำเเนะนำ แนะนำ..ซื้อ..ปรับเพิ่มราคาเหมาะสมจากเดิม 1.26 บาท สำหรับป 52 เป็น 2 บาท สำหรับป 53 แนะนำ..ซื้อ..ราคาเปาหมายที่ 2 บาท แนะนำ..ซื้อ..ประเมินมูลค่าพื้นฐาน 1.75 บาท แนะนำ..ซื้อ..ราคาเปาหมายที่ 1.90 บาท แนะนำ..ซื้อ..ปรับเพิ่มราคาปจจัยพื้นฐานเป็น 2 บาท (เดิม 1.40 บาท) แนะนำ..ซื้อ..เมื่อราคาอ่อนตัว ราคาเหมาะสมเพิ่มเป็น 1.70 บาท แนะนำ..ซื้อ..ราคาพื้นฐาน 1.73 บาท แนะนำ..ซื้อ..โดยให้ราคาเปาหมายที่ 1.92 บาท แนะนำ..ซื้อ..ราคาที่เหมาะสมในป 2552 เท่ากับ 2.20 บาท แนะนำ..ซื้อ..ราคาเปาหมาย 1.92 บาท

หน้า 13

อัตราการเติบโต 32% จากงวดเดียวกันปกอน..อิ..อิ.. ที่สำคัญอีกเรื่องคืออัตราการยกเลิกและ ถูกปฏิเสธ การปลอยสินเชื่อ ก็ลดต่ำลงตอเนื่องดวยแหละ ..แต่ ถ า ชอบ PS จริ ง ๆ ขอบอกเลยว่ า เข า แล ว ต อ ง ทำใจ เพราะอาจตองถือลงทุนระยะยาวนะตัวเอง วันนี้ขอปดทายเรื่องหุนดวย BH ซึ่งเคย เปนขวัญใจของสตรอเบอรรี่ดวยนะ..และทุกวันนี้ยัง เปนอยู แตวาดวยความที่เคลื่อนไหวนอย..ก็ชักจะ หางๆ สายตาไป แต่เมื่อวานไม่รูว่าเกิดอะไรขึ้นซิ คะที่ รั ก ข า ..มี แ รงเทขายออกมาพอควรเชี ย ว นะ..จะว่ า พื้ น ฐานเปลี่ ย นก็ ไ ม่ น่ า จะ ถู ก ..เพราะคนสวยยั ง ไม่ เ ห็ น อะไรที่ ผิ ด ปกติไปเลยแมแต่นอย แตถาเปนเรื่อง.. การแพร ร ะบาดของโรคไข ห วั ด ใหญ ส าย พันธุใหม 2009 นั่นแหละ..ที่ทำใหกลุมลูก ค า หลั ก ของโรงพยาบาล คื อ กลุ ม นั ก ทองเที่ยวเชิงการแพทย (ตางชาติ) ที่ปกติ จะเปน high season ในไตรมาส 3 ซึ่งเปน นักทองเที่ยวจากตะวันออกกลางและเอเชีย มีปริมาณลดลง ก็นาคิดเหมือนกันอะ !!! ตายแลวคะ ทำไมเมื่อวาน Gold Futures ถึงไดเงียบไดใจมั่กมาก ทั้งๆ ที่ น้ำมันพุงแรงแรง รอนรนทนไมไหว สตอรเบอ รี่ เ ลยต อ สายตรงถึ ง คุ ณ พี่ ค มสั น ต แห ง บั ว หลวง ทางคุ ณ พี่ แ กก็ บ อกว า แม ว า ราคา น้ ำ มั น บวกก็ จ ริ ง แต ช าวบ า นเค า ก็ ไ ปเล น สินคาอื่นกัน อยางทองแดง เพราะสินคาเคา มีสภาพคลองและทำกำไรงายกวา เพราะ ฉะนั้นทางที่ดีตอนนี้ออกมารอดูอยางเดียวดี กวา เพระาราคาไมไหวติง จะหาชองทำกำไร ก็ยากเหลือแสน กรอบราคาตอนนี้เอาไปเลย 15,340 - 15,460 บาท จาาาา ไดเวลาเฉลยคำถามที่ถามไปวา หุ น อะไรไม ใ ช ข าร็ อ ก โดยชื่ อ หุ น อ า นออก เสียงฟองกับสไตลดนตรีของโลกตะวันตกที่ เขาวากันวาถือกำเนิดขึ้นที่อเมริกาเนนการ ดนสดเปนเอกลักษณ โดยนับเปนเพลงที่ฟง ยากสำหรับคนที่ไมคุนเคย ? คำตอบเฉลยว่ า JAS หรื อ ชื่ อ คื อ จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ต อ กั น เลยกั บ ป ญ หาหุ น ฮาเฮประจำ วันนี้..มาทายกันคะ ถามวา ชื่อหุนอะไรอ่านออก เสี ย งเหมื อ นอาหารอย่ า งหนึ่ ง ที่ ใ ห โ ปรตี น สู ง เวลากิ น หากใช เ พี ย งอาวุ ธ แค่ ช อ นอาจไม่ พ อ เผด็จศึก? ......ใบใหนิดนึง จริงๆ แลวชื่อสั้นๆ ที่คนนิยมใชเรียก แทนหุนนี้มี 2 ชื่อ ขณะที่ชื่อบริษัทเต็มๆ ยาวมากกวา 10 พยางค โดยประกอบการดานวิศวกรรมและการ กอสราง ราคาหุนปนี้เคยทำจุดสูงสุดไวที่ 4.88 บาท หวั ง ว า คงไม ย ากจนเกิ น ไป ติ ด ตามคำ เฉลยฉบับวันพรุงนี้เหมือนเดิม

?


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

ประเมินแนวโนมดัชนี วันนี้คาด ว า จะยั ง คงผั น ผวน เพราะ น า จะมี แ รง ขายทำ กำไรอ อกมา หลั ง บริ ษั ท จด ทะเบี ย นได ท ยอยปร ะกาศผ ลประก อบ การไตรมาส 2/52 ออกมาแลว ซึ่งนัก ลงทุ น ต อ งติ ด ตามแร งซื้ อ ของนั ก ลงทุ น ตางชาติ แนะนำเก็งกำไรระยะสั้น ใน กลุ ม ที่ ค าดว า จะมี ก ารประ กาศผ ล ประกอ บการไ ตรมาส 2/52 และจ า ย ปนผลดี อาทิ BCP TTW และ CPF เปน ตน ประเมินแนวรับอยูที่ 634 จุด สวน แนวตานอยูที่ 655 จุด ซึ่งหากสามารถ ผานแนวตานดังกลาวไปไดจะสรางจุด สูงสุดใหมของปนี้

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้คาด วา นาจะเคลื่อนไหวในลักษณะผันผวน เนื่องจากชวงนี้อาจมีความเสี่ยงในเรื่อง ของแรงขายทำกำไร หลังจากที่ดัชนีปรับ ตัวขึ้นมาคอนขางมาก ประกอบกับการ ประกาศงบไตรมาส 2/52 ของบริษัทจด ทะเบี ย นได ท ยอยออกมาแล ว ซึ่ ง ต อ ง ติดตามทิศทางตลาดหุนตางประเทศรวม ถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ที่มีผลตอ จิตวิทยาการลงทุน ดังนั้นจึงใหกรอบการ ลงทุนแนวรับไวที่ 635 จุด สวนแนวตาน ใหไวที่ 655 จุด

หน้า 14

ประเ มิ น แนวโ น ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ วาตองติดตามดัชนีฯ ดาวโจนส รวมถึง ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก หากปรับตัว ลง ก็ อ าจจะ ส ง ผลให ต ลาดหุ น ไทย เคลื่อนไหวผันผวนมากขึ้น เนื่องจากจะมี แรงข ายทำ กำไร ระยะ สั้ น ออกม า โดย เฉพา ะนั ก ลงทุ น ต า งชาติ ดั ง นั้ น จึ ง มอง กรอบการลงทุนแนวรับไวที่ 635-640 จุด สวนแนวตานใหไวที่ 650-655 จุด

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2552

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

หน้า 17

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

หน้า 18

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 181 ประจำวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวัน¾Ø¸ ที่ 5 สิงหาคม 2552

09.30

ตลท. ขอเชิญรวมงาน“พิธีเปดการซื้อขายหลักทรัพย ThaiDEX FTSE SET Large Cap ETF วันแรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ตลาดหลักทรัพย์ฯ

10.00

เสถียร สเตนเลสสตีล รวมกับ สยามแม็คโคร แถลงขาวเปดตัว “หมอกวยเตี๋ยวหัว มาลาย 3 ชองโคงใหม ไรสารตะกั่ว เชื่อมดวยเลเซอร เทคโนโลยีใหมจากเยอรมันนี” บมจ.เสถียรสเตนเลสสตีล ถนนศรีนครินทร์

10.00

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จัดงานแถลงขาวผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ป 2552 และแผนดำเนินงานครึ่งปหลัง อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี

10.00

อลิอันซ ซี.พี. ประกันภัย จัดงานแถลงขาว “สินคาใหม อลิอันซ ซี.พี. ครึ่งปหลัง” ซี.พี. ทาวเวอร์

10.00

ยูนิเวนเจอร จัดงานแถลงขาว “ความคืบหนาการพัฒนาโครงการปารคเวนเชอร ดิ อีโคเพล็กซ ออน วิทยุ” โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

13.00

“แอดแมน ซิมโพเซียม 2009” จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการดานโฆษณาอันเปนสวน หนึ่งของ “แอดแมน อวอรด 2009” สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.00

บริษัท หลักทรัพย โกลเบล็ก แถลงขาว “ภาพรวมธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจวาณิชธน กิจ ครึ่งปหลัง พรอมพิธีลงนามในสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการ การจัด จำหนายหลักทรัพย” ของบริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด โรงแรมคอนราด

14.00

เอ็กซโปลิงค โกลบอล เน็ทเวอรค แถลงขาว คอนเสิรต “สุชาติ ชวางกูร” A MAN FOR ALL SEASONS” พระที่นั่งเทวราชสภารมณ์

14.30

“กลุม ธุรกิจ อินทิเม็กซ” แถลงขาว เปด “นอรท ไลท” ศูนยเด็กพิเศษแสงเหนือ : ศูนย ฟนฟูเพื่อเด็กพิเศษเอกชนแบบครบวงจรแหงแรกในประเทศไทย ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

15.00

ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส จัดงานแถลงขาวแผนการดำเนินงานธุรกิจในป 2552 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์

16.00

Absorba เปดตัว เสื้อผาเด็กคอลเลคชั่นใหมลาสุด Absorba : wearable skin care เซ็นทรัล ชิดลม

16.00

กลุมธุรกิจ อินทิเม็กซ จัดงานสัมมนา “การฟนฟูบุตรหลานที่มีความบกพรองทางการ ไดยิน” ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว

Investor_station 5 ส.ค. 2552  
Investor_station 5 ส.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement