Page 1

Investor Station ฉบับที่ 832 ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 832 ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555

News Station

www.istationnews.co

8

“จ้าว เสี่ยวฉวน” บ่นเฟด ทำ�กระแสเงินไหลท่วมตลาดเกิดใหม่ น้ำ�มันดันเงินเฟ้อมี.ค.พุ่ง 3.45% ทั้งปี 3.3 - 3.8% SPCG เปิดตัวโซล่าร์ฟาร์มสกลนคร1

9

Dynamic Station

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

BCP ตัง้ เป้า EBITDA ปี 55 แตะ 7 พันล. คาด Q1/55 แจ๋ว/โบรกฯ ส่วนใหญ่ยงั เชียร์ BCP ตั้งเป้า EBITDA ไม่รวมสต็อกน้ำ�มันปีนี้อยู่ที่ประมาณ 7 พันล้านบาท คาดผลงาน Q1/55 แจ่ม รับค่าการกลั่นสูงระดับ 7 ดอลล์/บาร์เรล เตรียมทุ่มงบลงทุน 8 พันล้านบาท ลุยโครงการ 3E หวังปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นน้ำ�มัน เผยพ.ค. 55 ปิดซ่อมโรงกลั่น 30 วัน ส่วนค่าการกลั่นเฉลี่ยปี 55 ไม่รวมสต็อกฯ คาดไม่ต่ำ�กว่า 6 ดอลล์/บาร์เรล ค่ายวิเคราะห์ ส่วนใหญ่ยังเชียร์ ราคาเป้าหมายสูงสุด 29.00 บาท

7

“ปั้นจั่น” ปรมะ อิ่มอโนทัย 10

Lifestyle Station ไม่แปรงฟัน ระวังโรคหัวใจ

13

มองหุ้ นจากเซียน ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว

14

Data Station

ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

HTECH รุกตปท.-เพิม ่ เครือ ่ งจักร เชื่อปีนี้รายได้โตไม่ต่ำ� 25% ต่อหน้า 4

MAJOR คาดกำ�ไรขัน้ ต้นปีนไี้ ม่ต�่ำ 35% ต่อหน้า 4 SET News

แนวคิดชีวิตลงทุน

ผู้ช่วยผจก.ใหญ่ สายลงทุน กรุงเทพประกันชีวิต

ตอนที่ 2

ต‡อหนˆา 12

CENTEL ตั้งธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อหน้า 8

TOP

มูลค่าพื้นฐาน 88.17 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 815 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 832 ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555

BCP (ต่อจากหน้า 1)

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.บางจาก ปิ โ ตรเลี ย ม (BCP) เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ คาด ผลประกอบการใน Q1/55 จะออกมาดีมาก เนือ่ งจากใน ไตรมาสนี้มีค่าการกลั่นออกมาสูงถึง 7 ดอลลาร์ / บาร์ เ รล และค่ า การ ตลาดเฉลี่ ย ทั้ งไตรมาสอยู่ ที่ 1.50 บาท/ลิตร ซึ่งอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้ ง มี กำ � ลั ง การกลั่ น สู ง ถึ ง 1 แสนบาร์เรล/วัน ขณะทีผ่ ลประกอบการในปีนี้ คาดว่าจะดีกว่าปีก่อน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้ากำ�ไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อม ราคา (EBITDA) ไม่รวมสต๊อกน้ำ�มัน ในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาท ส่วนที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ เดินทางไปโรดโชว์ที่ฮ่องกง ซึ่งได้รับ ความสนใจจากนั ก ลงทุ น ที่ เ ป็ น กองทุนขนาดใหญ่ ขณะเดี ย วกั น BCP ยั ง มี แผนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ที่มีกำ�ลังการผลิตติดตั้ง รวมทั้งหมด 170 เมกะวัตต์ มูลค่า ลงทุนประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท โดยมี สั ญ ญาขายไฟฟ้ าให้ กั บ การ ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และทุกโครงการ ได้รับเงินสนับสนุนส่วนต่างราคาค่า ไฟฟ้า 8 บาทต่อหน่วย ทำ�ให้มคี วาม คุ้มค่าต่อการลงทุน พร้อมกันนี้ บริษทั ฯ ยังเดิน หน้าลงทุนต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่าง การทำ �โครงการ 3E (Energy/ Efficiency/Environment) ซึ่งทั้ง โครงการจะมี ก ารลงทุ น ประมาณ 8,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 7 ปี นั บ จากปี นี้ ซึ่ ง เป็ นโครงการ ล ง ทุ น สำ � ห รั บ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ประสิทธิภาพโรงกลั่นน้ำ�มันให้สูงขึ้น และจะทำ�ให้ก�ำ ลังการกลัน่ น้�ำ มันของ โรงกลั่นบางจากขึ้นมาอยู่ในระดับ เฉลีย่ ประมาณ 1.2 แสนบาร์เรลต่อวัน การลงทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 2 เฟส ซึ่งจะลงทุนเฟสละ 4,000

ล้านบาท ส่วนการส่งออกน้ำ�มันเตา ของบริษัทฯ ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมี ความต้องการนำ�เข้าน้ำ�มันเตาเป็น จำ�นวนมาก เนื่องจากมีการปิดเดิน เครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ด้ า นน้ำ � มั น เตาที่ บ ริ ษั ท ฯ ผลิตได้เป็นน้ำ�มันเตากำ�มะถันไม่เกิน

ร้อยละ 0.3% ซึ่งถือเป็นเกรดพรีเมี่ยม มาก และราคาส่งออกดี โดยมีการส่ง ออกไปประเทศญี่ ปุ่ น ประมาณ 50 ล้านลิตรต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ใน ช่วงวันที่ 8 - 17 เม.ย.นี้ แหล่งเยตากุน จากประเทศสหภาพพม่า จะหยุดส่ง ก๊าซธรรมชาติมายังประเทศไทย ทำ�ให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) มีความ

News Station คำ�แนะนำ�การลงทุน BCP โบรกเกอร์ แนะนำ�

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.กรุงศรี บล.เกียรตินาคิน

ต้องการใช้น้ำ�มันเตาทดแทนการผลิต ไฟฟ้าจากก๊าซฯ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่ง ให้ได้ประมาณ 30 ล้านลิตร แต่ราคา ขายน้ำ�มันเตาให้ กฟผ. จะต้องเป็น ราคาที่เป็นราคาส่งออก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผน ปิดซ่อมบำ�รุงโรงกลั่นน้ำ�มันในเดือน พ.ค. 55 เป็นเวลา 30 วัน ซึง่ จะทำ�ให้

ซื้อ ซื้อ เก็งกำ�ไร ขาย

ราคาเหมาะสม 29.00 27.00 21.50 22.00

บาท บาท บาท บาท

กำ � ลั ง การกลั่ น น้ำ � มั น ของโรงกลั่ น หายไปทั้งหมด และคาดว่าทั้งปีนี้จะ ส่งผลให้การกลั่นเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ ประมาณ 9.6 หมื่นบาร์เรลต่อวัน “แม้ว่าบางช่วงในขณะนี้จะ กลั่นได้ถึงประมาณ 1.1 แสนบาร์เรล ต่อวัน และในไตรมาสแรกของปีนี้ จ ะ มี กำ � ลั ง ก า ร ก ลั่ น เ ฉ ลี่ ย ไ ด้ ค่อนข้างสูงมากในระดับที่ไม่ต่ำ�กว่า 1 แสนบาร์เรลต่อวัน จึงคาดว่าการ กลั่ น เฉลี่ ยในปี นี้ จ ะมากกว่ า กำ � ลั ง การกลั่ น เฉลี่ ยในปี ก่ อ นที่ ก ลั่ น อยู่ ประมาณ 8.5 หมื่นบาร์เรลต่อวัน” นายอนุสรณ์ กล่าว สำ�หรับค่าการกลัน่ เฉลีย่ ปีนี้ ไม่รวมสต๊อกน้�ำ มันคาดว่าน่าจะไม่ต�่ำ กว่า 6 ดอลลาร์/บาร์เรล เนือ่ งจากได้ มี ก ารทำ � ประกั น ความเสี่ ย งค่ า การกลัน่ สำ�หรับไตรมาสนีไ้ ว้ประมาณ 30% ของทั้งหมด บทวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แนะนำ� “ซื้อ” จากจุดเด่นการซื้อขายต่ำ�กว่าคู่แข่ง ในกลุ่มโรงกลั่น ปัจจุบันซื้อขายที่ PE และ PB เพียง 8.1 และ 1.0 เท่า อีก ทั้งความน่าสนใจจากการกระจาย ความเสี่ยงการลงทุนสู่ธุรกิจพลังงาน ทดแทนได้ แ ก่ การผลิ ตไฟฟ้ า จาก พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ทำ � ให้ ผ ล ประกอบการจะมีความผันผวนตาม ธุรกิจโรงกลั่นลดลงในอนาคต ปรับ ราคาเป้าหมาย (SoTP) ขึน้ เป็น 29.00 บาท (จาก 22.70 บาท) ได้ ร วม โครงการโซล่าร์ฟาร์มเข้าในประมาณ การ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 832 ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555

HTECH (ต่อจากหน้า 1)

น า ย พี ท ริ ม ช ล า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (HTECH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังมีแผนที่ จะขยายตลาดต่ า งประเทศ เพิม่ เติม อาทิ ประเทศฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จาก เดิ ม ตลาดการส่ ง ออกจะอยู่ ที่ ประเทศเกาหลี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และยุโรป ดังนั้นบริษัทฯ ในปี 55 จึงตั้งเป้าอัตราการเติบโต ของรายได้ในปีนี้น่าจะเติบโตไม่ ต่�ำ กว่า 25% จากปี 54 มีรายได้ รวม 420 ล้านบาท ทั้ ง นี้ จ า ก ปั ญ ห า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ทีผ่ า่ นมาทำ�ให้ฐานการผลิตใน ประเทศต่ า งๆ มี ก ารผลิ ต เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการผลิตใน ไทยขณะเดียวกันความต้องการ ใช้ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง จาก ประเด็นดังกล่าวมองว่า น่าจะ ส่งผลดีต่อธุรกิจที่บริษัทดำ�เนิน การอยู่ MAJOR (ต่อจากหน้า 1)

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (MAJOR) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ คาดกำ�ไรใน ปีนจี้ ะเติบโตสูงกว่าปีกอ่ น แม้ยงั คงเป้าหมายรายได้ทั้งปีนี้ไว้ที่ 10 - 15% ซึ่งอัตรากำ�ไรขั้นต้น ในปี นี้ จ ะเติ บ สู ง กว่ า ปี ก่ อ น ที่ทำ�ได้ 35% เนื่องจากบริษัทฯ ได้ มี ก ารปรับยุทธศาสตร์ด้าน การขายโฆษณา ทำ�ให้มาร์จิ้น เพิ่มขึ้น และโดยปกติการขาย โฆษณาเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถ

News Station

หน้า 4

ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ เตรียมแผนรองรับคำ�สัง่ ซือ้ ต่างๆ ไว้ เ ป็ น อย่ า งดี ไม่ ว่ า จะเป็ น เครื่องจักรในสายการผลิตด้าน ต่างๆ การผลิตสินค้าที่ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า หรือแม้ กระทั่ ง การขยายตลาดไปยั ง ต่ า งประเทศ เพื่ อ ผลั ก ดั นให้ ผลประกอบการของบริษทั ฯ และ บริ ษั ท ย่ อ ยเติ บ โตได้ อ ย่ า ง แข็งแกร่งในอนาคต ในปี นี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง คง เน้นขยายการลงทุนโดยการซื้อ เครือ่ งจักรใหม่เพิม่ ขึน้ เพือ่ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ในส่วนต่างๆ รองรับ ความต้องการของลูกค้าในกลุ่ม อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนเครือ่ งจักรกล และอุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว น ฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ โดยเชื่ อ ว่ า อุตสาหกรรมดังกล่าวน่ายังคง ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

สร้างมาร์จิ้นได้ในระดับที่สูงกว่า 80% อยู่แล้ว แม้ว่าสัดส่วนการ ทำ�รายได้ของธุรกิจนี้จะอยู่เพียง 12% ของรายได้รวมก็ตาม “ยอดขายมี เ ดี ย ปี นี้ โ ต ไม่ต่ำ�กว่า 10 - 20% แน่นอน จากปีกอ่ นทีท่ �ำ ได้ 18% แต่กอ็ าจ จะโตเป็ น 20 - 30% ก็ ไ ด้ สั ด ส่ ว นการขายโฆษณาแม้ ว่ า จะน้อยแต่กส็ ามารถสร้างมาร์จนิ้ ได้สูง” นายวิชา กล่าว ส่วนแผนการขึ้นค่าตั๋ว นั้น จะยังมีการปรับขึ้นโดยตรง

แต่การพัฒนาของภาพยนตร์ที่ เป็นรูปแบบสามมิตจิ ะสามารถมี รายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยตนเอง เนื่องจากราคาตั๋วสามมิติจะสูง กว่าราคาตั๋วภาพยนตร์ทั่วไป ข ณ ะ ที่ ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันนี้ ผูถ้ อื หุน้ ได้มีมติอนุมัติวงเงินในการออก หุน้ กูม้ ลู ค่า 1,500 ล้านบาท เพือ่ ใช้ในการรีไฟแนนซ์หนุ้ กูเ้ ดิมทีจ่ ะ ครบกำ�หนดใน Q3/55 สำ�หรับความคืบหน้าใน การเจรจาพันธมิตร ในประเด็น

การซือ้ ขายหุน้ บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC) ที่ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ อยูท่ ี่ 66% ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการเจรจา พันธมิตรทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ ซึ่งไม่ได้กำ�หนดว่าจะ ต้องได้ขอ้ สรุปเมือ่ ไหร่ หรือเร่งรัด ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วแต่ อ ย่ า งไร เนื่ อ งจากบริ ษั ท ต้ อ งการได้ พั น ธมิ ต รที่ มี ศั ก ยภาพในการ ดำ�เนินธุรกิจที่ดี

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 832 ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555

“จ้าว เสี่ยวฉวน” บ่นเฟดทำ�กระแสเงิน ไหลท่วมตลาดเกิดใหม่

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นายจ้าว เสี่ยวฉวน ผู้ว่าการธนาคารกลางจีนกล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด จะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง การใช้ ม าตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ อย่ า งมี ความรับผิดชอบ หลังจากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ตลาดเกิดใหม่ ประสบปัญหาจากการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ “เนือ่ งจากเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักของโลก ดังนัน้ เฟดจึงต้องมีความรับผิดชอบไม่เพียงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯเท่านั้น แต่ตอ่ เศรษฐกิจโลกด้วย” นายจ้าวกล่าวในการประชุม Boao Forum for Asia ที่เกาะไห่หนานวันนี้ โดยการแสดงความเห็นของนายจ้าวเป็นไปในทิศทาง เดียวกับประเทศในกลุม่ ตลาดเกิดใหม่อนื่ ๆ ทีต่ �ำ หนิเฟดทีใ่ ช้มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจเชิงปริมาณ ซึ่งทำ�ให้มีกระแสเงินทุนไหลเข้าตลาด เกิดใหม่อย่างสูง “สำ�หรับจีนและตลาดเกิดใหม่หลายแห่งมีเป้าหมายทาง นโยบายในการที่จะลดอัตราเงินเฟ้อเพื่อให้เศรษฐกิจชะลอลงอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป และจีนกำ�ลังใช้อตั ราดอกเบีย้ ร่วมกับเครือ่ งมือทาง

หน้า 5

นโยบายอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น” นายจ้าวกล่าว นอกจากนี้ ผูว้ า่ การธนาคารกลางจีนกล่าวว่า การกระตุน้ ความต้องการในประเทศ และการลดการเกินดุลการค้าเป็นส่วนหนึ่ง ในนโยบายที่จีนได้ดำ�เนินการมาแล้ว นับแต่เกิดวิกฤตการเงินโลก

เห็นผลงาน” นายกรัฐมนตรีนาจิบกล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซียอยู่ระหว่างพิจารณากำ�หนดวัน เลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนนี้ หรือก่อนครบกำ�หนดวาระในต้นปี 2013

มูลค่าการลงทุนภาคเอกชนในมาเลย์ปี 2011 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 31 พันล้านดอลล์

จีนกร้าวสหรัฐฯ ไม่มีสิทธิคว่ำ�บาตร ปท.ที่นำ�เข้าน้ำ�มันจากอิหร่าน

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ มูลค่าการลงทุนภาคเอกชน ในมาเลเซียปี 2011 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 94 พันล้านริงกิต (31 พันล้าน ดอลลาร์) สูงกว่าที่รัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าหมายไว้ที่ 83 พันล้านริงกิต หรือ ราว 13% หลังการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และภาค ค้าปลีกขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคของมาเลเซียประกาศความ สำ�เร็จดังกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจมาเลเซียวานนี้ ขณะเดียวกันผู้นำ�มาเลเซียกล่าวว่า การลงทุนภาคเอกชน ที่ขยายตัวได้สูงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการปฏิรูป เศรษฐกิจ และการเมืองของมาเลเซีย “เรามีความเชือ่ มัน่ อย่างเต็มเปีย่ มในการทีจ่ ะเลือกตัดสินใจ และทำ�ในสิง่ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ประชาชนย่อมสามารถมองเห็นผลงานของ รัฐบาลได้ เราพิจารณาว่าอะไรคือเพชรแท้หรือเพชรเทียม เราเชื่อว่า ประชาชนจะเลือกเราให้กลับมาบริหารประเทศ และรัฐบาลจะพิสูจน์ให้

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า จีนคัดค้านการที่สหรัฐฯ มีแผนจะคว่ำ�บาตรประเทศที่นำ�เข้าน้ำ�มันจากอิหร่าน โดยระบุว่า สหรัฐฯไม่มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะคว่ำ�บาตรประเทศอื่นโดยปราศจาก เหตุอันควร ขณะที่เกาหลีใต้ประกาศจะให้ความร่วมมือสหรัฐฯ โดย การทยอยลดการนำ�เข้าน้ำ�มันจากอิหร่าน และประเทศพันธมิตรของ สหรัฐฯอีกหลายประเทศมีแผนจะนำ�เข้าน้�ำ มันจากแหล่งอืน่ แทนอิหร่าน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีบารัค โอบามาของ สหรัฐฯประกาศว่า มีความเป็นไปได้ที่จะขยายมาตรการคว่ำ�บาตรไป ยังประเทศอืน่ ๆนอกเหนือจากอิหร่าน ซึง่ มีทงั้ ประเทศในยุโรปและเอเชีย ทั้งนี้ จีนเป็นประเทศผู้นำ�เข้าน้ำ�มันรายใหญ่ที่สุดของ อิหร่าน และก่อนหน้านี้จีนได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐฯ ออกมาตรการคว่ำ�บาตรการส่งออกน้ำ�มันของอิหร่าน โดยเรียกร้องให้ มีการเจรจาแทน

AFET

“ใกล้หยุดยาว ชะลอลงทุน” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 54 สัญญา สถานะคงค้าง 3,970 สัญญา - ปิด 125.00 บ./ก.ก. ไม่เปลีย่ นแปลง (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 55) ปัจจัยบวก - ดัชนีภาคการผลิตสหรัฐ-จีนออกมาดี - ระยะยาวราคายังเป็นขาขึน้ - น้�ำ มันกลับมายืน 105 เหรียญ - เงินบาทอ่อนค่า ปัจจัยลบ - ใกล้หยุดยาว 2 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน กลยุทธ์ - ชะลอลงทุน (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) - แนวรับ 123 บ./ก.ก. - แนวต้าน 127 บ./ก.ก.

TFEX

“DTAC - SCC ขึ้น XD” นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 13,770 สัญญา สถานะคงค้าง 31,182 สัญญา - ปิด 849.40 จุด ลดลง 7.00 จุด (สัญญา SM5012 มิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - ต่างชาติเข้าซือ้ หุน้ ไทยต่อเนือ่ ง - ศก.สหรัฐฯ - จีนออกมาดี - ลุน้ ประชุม ECB หนุนตลาด - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 2,550.17 ลบ. ปัจจัยลบ - DTAC - SCC ขึน้ XD - เดือนนีม้ หี ยุดยาวหลายวันทำ�การ กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50M12 มิ.ย. 55) - แนวรับ 844 จุด - แนวต้าน 855 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 848 จุด แนวต้าน 857 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 832 ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555

หน้า 6

TOP มูลค่าพื้นฐาน 88.17 บาท บล.เอเซีย พลัส คาดว่า TOP จะสร้างกำ�ไรสุทธิ 1Q55 เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าจาก 4Q54 จาก Stock Gain เป็นหลัก ฝ่ายวิจัยคาดการณ์กำ�ไรสุทธิงวด 1Q55 เท่ากับ 5.82 พันล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 212.4%QoQ เนื่องจากคาด 1) บันทึกกำ�ไรจากสต๊อกน้ำ�มัน (Stock Gain) สูงถึง 4.6 เหรียญฯต่อบาร์เรล เทียบกับ 0.6 เหรียญฯต่อบาร์เรล ในงวด 4Q54 2) Spread ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ (TPX) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.5%QoQ (Spread (PX-ULG95) เท่ากับ 490 เหรียญฯ ต่อตัน และ Spread (BZ-ULG95) เท่ากับ 80 เหรียญฯต่อตัน) 3) บันทึกกำ�ไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนราว 595 ล้านบาท เทียบกับในงวด 4Q54 ที่บันทึกเป็นขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน และ 4) ปรับลดอัตราภาษีธุรกิจ (Corporate Tax) เหลือ 23% จาก 30% ขณะที่รายการอื่นๆคาดว่าจะใกล้เคียงกับงวด 4Q54 อีกทั้งคาด กำ�ไรจากการดำ�เนินงานปกติ (Norm Profit) ในงวด 2Q55 ยังคงเติบโตได้ตอ่ เนือ่ ง แนะนำ� ซื้อ กำ�หนดให้มูลค่าพื้นฐาน ณ สิ้นปี 2555 ภายใต้วิธี DCF เท่ากับ 88.17 บาทต่อหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 03/04/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TOP 71.75 0.00 0.00 72.50 72.75 71.50 71.75 72.06

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

4,862,300 350,391 1.73 9.86 1.84 2.00 4.60 7.28 146,372

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/02/55

1. 2. 3.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 72.00 บาทหนาแน่นสุด

4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD STATE STREET BANK EUROPE LIMITED JX Holdings, Inc.

จำ�นวนหุ้น

(%)

1,001,647,483 49.10 112,255,777 5.50 46,977,515

2.30

38,368,639

1.88 1.77

36,137,200

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 832 ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555

น้ำ�มันดันเงินเฟ้อมี.ค.พุ่ง 3.45% ทั้งปี 3.3-3.8% นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนี ราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมี.ค. 2555 เท่ากับ 114.30 หรือ อยู่ที่ 3.45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีกอ่ น และปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือน ก.พ. 2555 ทีอ่ ยูร่ ะดับ 3.35% เนือ่ งจาก เป็ น ไปตามการฟื้ น ตั ว ของภาวะ เศรษฐกิจ และราคาน้ำ�มันขายปลีกใน ประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้�ำ มัน ในตลาดโลก รวมทั้งการเก็บเงินเข้า กองทุนน้�ำ มันตามนโยบายรัฐบาล ส่งผล ให้ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคปรับตัว สู ง ขึ้ น ต า ม ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ การขนส่ง ส่วนดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน (เงินเฟ้อพืน้ ฐาน) ไม่รวมราคาอาหารสด และพลังงาน ของประเทศเดือนมี.ค. 2555 เท่ากับ 107.73 โดยอยู่ที่ 2.77% เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น และเพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ.2555 ที่อยู่ ระดับ 2.72% เนื่องจากการเคลื่อนไหว ของราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นและลดลง โดยสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ เครื่อง นุ่งห่มและรองเท้า ค่าเช่าบ้าน วัสดุ ก่ อ สร้ า ง น้ำ � ประปา สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ทำ�ความสะอาด ค่ายาและเวชภัณฑ์ สำ � หรั บ สิ น ค้ า ที่ มี ร าคาลดลง ได้ แ ก่ อุ ป กรณ์ ย านพาหนะ (ยางนอกรถ จักรยานยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์ เครื่อง รับอุปกรณ์สื่อสาร) ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไป เฉลี่ย 3

เดือน (ม.ค. - มี.ค. 2555) อยู่ที่ 3.39% เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เนือ่ งจากราคาสินค้าในหมวดอาหารและ เครื่องดื่มปรับตัวสูงขึ้น และราคาน้ำ�มัน ในตลาดโลกยังปรับตัวเพิม่ ขึน้ ทำ�ให้ราคา

ขายปลีกน้ำ�มันในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ตาม และดั ช นี ใ นหมวดอาหารและ เครื่องดื่มได้ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ส่ ว นเงิ น เฟ้ อ พื้ น ฐานเฉลี่ ย 3 เดื อ น สูงขึ้น 2.74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

สรรพากรแจ้งเว้นภาษีเงินได้หนุนประหยัดพลังงาน นางจิ ต รมณี สุ ว รรณพู ล รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษก กรมสรรพากร เปิ ด เผยว่ า กรม สรรพากร แจ้งยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ บุคคลธรรมดา ที่มีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๕) - (๘) บริษัท จำ�กัด บริษทั มหาชนจำ�กัด และห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล สำ�หรับเงินได้เท่าที่จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ประเภทวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่

มีผลต่อการประหยัดพลังงาน แต่ไม่รวม ถึงยานพาหนะและวัสดุ อุปกรณ์หรือ เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ กั บ ยานพาหนะ เป็ น จำ�นวนไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าใช้จา่ ยนัน้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่เคย ผ่ า นการใช้ ง านซึ่ งได้ ซื้ อ มาและอยู่ ใ น สภาพพร้ อ มใช้ ง านได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึ ง วั น ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยได้รับการ

รับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัด พลังงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 2. ต้องหักค่าสึกหรอและค่า เสื่อมราคาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพ พร้อมที่จะใช้งาน “การยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับ

ของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับเป้าหมาย เงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ อยู่ระหว่าง 0.5 - 3% เงินเฟ้อยังอยู่ ในช่วงเป้าหมายของธปท.ที่กำ�หนดไว้ อย่างไรก็ดีกระทรวงพาณิชย์ ยังคงเป้าหมายการคาดการณ์ เงินเฟ้อปี 2555 จะอยู่ที่ 3.3 - 3.8% แม้ว่าจะมี ปัจจัยเสี่ยงจากราคาสินค้า ที่มาจาก ผลกระทบด้ า นภาวะเศรษฐกิ จโลก ภัยธรรมชาติ ความผันผวนของอัตรา แลกเปลีย่ น และราคาน้�ำ มันในตลาดโลก ที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ยังคาดการณ์ว่า ราคาน้ำ�มันดิบดูไบจะเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ ประมาณ 116 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งได้ประเมินไว้ 3 กรณี หากราคา น้ำ�มันดิบดูไบปรับตัวสูงขึ้น โดยราคา น้ำ�มันดิบดูไบเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 120 130 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะกระทบ ต่อเงินเฟ้อ 0.1% กรณีที่ 2 ราคาน้ำ�มัน ดิบดูไบเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 130 - 150 เหรียญ สหรัฐต่อบาร์เรล จะกระทบอัตราเงินเฟ้อ 0.1 - 0.5% และหากราคาน้ำ�มันดิบดูไบ เพิ่ ม ขึ้ นไปแตะที่ ร ะดั บ 150 - 200 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะกระทบต่อ เงินเฟ้อ 0.5 - 1.7% “กระทรวงพาณิ ช ย์ จ ะดู แ ล ราคาสิ น ค้ าในหมวดอาหาร สิ น ค้ า อุปโภคและบริโภคเพือ่ ไม่ให้สง่ ผลกระทบ ต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และ ควบคุ ม อั ต ราเงิ น เฟ้ อให้ อ ยู่ ใ นกรอบ เป้าหมาย 3.3 - 3.8%” นายยรรยง กล่าว

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งมาตรการ ของกรมสรรพากรที่สนับสนุนให้มีการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไข ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ มี ก ารขยายเวลาการยื่ น แบบแสดง รายการภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำ�หนดเวลาการยื่น แบบฯ ตามที่กฎหมายกำ�หนด”

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 832

ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555

CENTEL ตั้งธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผล 2 เม.ย. รายงานข่ า วจาก บมจ.โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) แจ้งว่าที่ประชุม คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/55 เมือ่ วันที่ 2 เม.ย. 55 ได้มมี ติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นาย ธีระยุทธ จิ ร าธิ วั ฒ น์ เป็ น กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ แทน Mr. Gerd Steeb ซึ่งขอ เกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 55 เป็นต้นไป CIG ตั้ง ธีระ พุ่มเสนาะ กก.ผู้จัดการ นายอารี ย์ พุ่ ม เสนาะ ประธาน กรรมการบริหาร บมจ.ซี.ไอ.กรุป๊ (CIG) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/55 เมื่อ 30 มี.ค. 55 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง โครงสร้างองค์กรใหม่ เพือ่ รองรับการขยายตัว ทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหาร จัดการเป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ รวมของบริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง จำ�นวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ให้เลื่อน ขึ้นไปดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานสายงานการเงิน และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในกลุ่มบริษัท 2. นายธีระ พุม่ เสนาะ ปัจจุบนั ดำ�รง ตำ�แหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการผู้ จั ด การ เพิ่มอีกตำ�แหน่งหนึ่ง ทัง้ นี้ ให้มผี ล ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 55 เป็นต้นไป ก.ล.ต. ตั้งเป้าปี 56 อนุมัติบจ.ไม่ต่ำ� 25 ราย นายวรพล โสคติยานุรกั ษ์ เลขาธิการ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในปี 56 อยากเห็นบริษัททั่วประเทศไทย ที่มี ความพร้อมที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจ และ พร้อมที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ต่ำ�กว่า 25 ราย หรืออาจจะเพิ่มมากกว่า นัน้ ก็ได้ ส่วนมูลค่าการระดมทุนนัน้ ไม่ได้คาดหวัง ว่าจะต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ขอเพียงให้ทกุ จังหวัดตืน่ ตัวและปรับปรุงธุรกิจ

News Station

หน้า 8

ให้มีความพร้อม เพราะอีก 2 ปีข้างหน้าจะ ต้องรับมือกับการเปิดเสรีอาเซียน โครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่ กระจายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน ไปยังผูป้ ระกอบการภูมภิ าคให้เข้าใจแหล่งเงิน ทุ น พร้ อ มทั้ ง ต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น มี บ ทบาทในการเข้ า ไป ทำ�ธุรกรรมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณ ธุรกิจให้ได้มากยิ่งขึ้น “ในปี 56 เราอยากเห็นไม่ต�่ำ กว่า 25 รายได้รับอนุมัติเป็นบจ. เกณฑ์ที่ใช้ในการ อนุมตั กิ ป็ กติเหมือนเดิม และจะเข้า mai หรือ SET ก็ได้ และคงไม่มีเกณฑ์อะไรพิเศษให้ เพราะเราอยากเห็นความตั้งใจในการปรับ โครงสร้างธุรกิจของบริษัทมากกว่าที่จะเห็น เรือ่ งค่าลดหย่อนต่างๆ ในการเข้าจดทะเบียน” นายวรพล กล่าว

SPCG เปิดตัวโซล่าร์ฟาร์มสกลนคร1 นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธาน กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอสพีซจี ี (SPCG) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ เปิดตัว โครงการโซล่าร์ฟาร์ม สกลนคร1 ซึ่งโซล่าร์ ฟาร์มแห่งนี้เป็น 1 ใน 34 โครงการของ บริษัทฯ ที่จะกระจายเปิดในพื้นที่ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ทัง้ นีโ้ ครงการดังกล่าวตัง้ อยูท่ ี่ อำ�เภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บน เนือ้ ที่ 133 ไร่ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ

6 เดือน มีมลู ค่าการลงทุนกว่า 630 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ เริม่ จำ�หน่ายไฟฟ้าเมือ่ วันที่ 9 ก.พ. 54 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ 16 จากทั้งหมด 34 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ ลงทุน ไปแล้วกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท จากมูลค่า โครงการทัง้ หมด 34 โครงการ ซึง่ มีมลู ค่าการ ลงทุนรวมทั้งหมด 2.4 หมื่นล้านบาท และ บริ ษั ท ฯได้ ซื้ อ ที่ ดิ น เตรี ย มรองรั บโครงการ โซล่าร์ฟาร์มแล้ว 25 โครงการ

อย่างไรก็ตามโซล่าร์ฟาร์มทีส่ กลนคร 1 มีผู้ถือหุ้นหลักได้แก่ บริษัทโซล่าร์พาวเวอร์ จำ � กั ด มู ล นิ ธิ พ ลั ง งานเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงพลังงาน บริษัทไทยฟ้าพาวเวอร์ จำ�กัด และธนาคารโลกฐานบรรทัดการเงิน ระหว่างประเทศ IFC โดยมีทุนจดทะเบียน 189 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือได้รบั การสนับสนุน กูเ้ งินเพือ่ พัฒนาโครงการจากธนาคารกสิกรไทย (KBANK) www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 832 ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“ปัน้ จัน่ ”

ปรมะ อิม่ อโนทัย

การบริหารรายรับ-รายจ่าย เงินทีไ่ ด้มาทัง้ หมดจากการทำ�งานจะแบ่งออกมา 30% เป็นค่าใช้จา่ ยรายเดือน และอีก 70% จะเก็บไว้ฝากในบัญชีบ้าง ซื้อประกันชีวิตบ้าง รวมถึงกองทุนรวมที่สามารถ ลดหย่อนภาษีได้ เพราะอาชีพนักแสดงจำ�เป็นต้องลงทุนอะไรที่หักลดหย่อนภาษี ขณะเดี ย วกั น ตอนนี้ ไ ด้ เ ริ่ ม ลงทุ นในทองคำ � ล่ า สุ ด ซื้ อ เป็ นโกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส เก็ บไว้ นอกจากนี้แล้วยังมีที่ดินที่ซื้อเก็บไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย แนวคิดเรื่องการออม การออมเงินมันมีประโยชน์มากมายมหาศาล แน่นอนถ้าเรามีเงินในกระเป๋าและมีโอกาส ทีค่ ดิ อยากจะทำ�ธุรกิจเราก็สามารถนำ�เงินมาทำ�ได้ทนั ที แบบไม่ตอ้ งไปเดือดร้อนคนอืน่ หรือไปกู้แบงก์ซึ่งมันก็ท�ำ ให้เราอุ่นใจได้ และสบายใจกับสิ่งที่เราได้เก็บสะสมมาตลอด ผมว่าการออมเงินสำ�คัญมาก จำ�ได้วา่ ผมทำ�งานมาตัง้ แต่อยูช่ นั้ ม.2 ด้วยการถ่ายแบบ โฆษณาน้ำ�อัดลมยี่ห้อหนึ่ง ตอนนั้นได้เงินมาประมาณ 100,000 บาท ผมดีใจมาก ไม่ ได้เอาเงินไปทำ�อะไรเลย เก็บอย่างเดียว และก็ให้คุณแม่เป็นคนเก็บให้ เพราะในช่วง นั้นเราเด็กเกินไปที่จะเก็บไว้เอง

“ปั้นจั่น” ปรมะ

ฝากถึงผู้อ่าน ทุกวันนีข้ า้ วของต่างๆ มีการปรับราคาเพิม่ สูงขึน้ จึงอยากให้ทกุ คนรูจ้ กั ประหยัด รูจ้ กั ใช้เงินในกระเป๋าให้มคี า่ ก็จะทำ�ให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำ�เป็นได้ ขณะเดียวกันเรา ต้องรูจ้ กั ประเมินตัวเองอยูต่ ลอดเวลาว่าเราอยูใ่ นสถานการณ์ใด เช่นถ้าน้�ำ ท่วมเราควร จะปฏิบตั ติ วั อย่างไร เพราะจะไปพึง่ คนอืน่ มันก็ไม่ได้เสมอไปข้าวของแพงตอนนีเ้ ราควร จะทำ�อย่างไร เป็นต้น ซึ่งเราต้องรู้จักคิด ยิ่งในช่วงภาวะข้าวของแพงเช่นนี้การลงทุน อะไรก็ตามต้องคิดให้ดีก่อนเสมอจะจับธุรกิจทางด้านไหน ต้องดูให้ดีๆ เพราะถ้าในปีนี้ น้�ำ ท่วมอีกธุรกิจทีท่ �ำ ก็ตอ้ งขาดทุนในส่วนของคนทัว่ ไปการจับจ่ายก็ตอ้ งระมัดระวังมาก ยิง่ ขึน้ เพราะถ้าเราใช้จา่ ยฟุม่ เฟือยไม่ได้คดิ คำ�นวณให้ดๆี เชือ่ ว่าเงินก็จะหมดไปได้โดย ง่าย ซึ่งจริงๆ แล้วผมมองว่าการใช้จ่ายอะไรต้องรู้จักคิดหน้าคิดหลังให้ดีเสียก่อน

.....จบ....

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 832

Lifestyle Station

ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555

ไม่แปรงฟัน ระวังโรคหัวใจ

by Jackal_XIII

ปกติ ทันตแพทย์แนะนำ�ให้รักษาความสะอาดของช่องปากด้วยการแปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวันอยู่แล้ว ทว่าก็ยังมีคนไม่ทำ�ตาม เพราะคิดว่าแปรงฟันแค่ตอนเช้าหลังตื่นนอนก็คงเพียงพอ แต่รู้หรือไม่ว่า หากขาดสุขอนามัยที่ดีในช่องปาก อาจทำ�ให้เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคหัวใจ ได้ และเมื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยในอังกฤษกล่าวในการประชุมสมาคมจุลชีววิทยาว่า แบคทีเรียที่ตกค้าง อยู่ในช่องปาก จะแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางบริเวณเหงือกที่เป็นแผล หากเชื้อแบคทีเรียเหล่านั้นเข้าไปในกระแสเลือดได้แล้ว จะทำ�ให้เลือดจับตัวเป็นก้อน โดย แบคที เ รี ย จะซ่ อ นตั ว อยู่ ใ นก้ อ นเลื อ ดนั้ น เพื่ อ หลบเลี่ ย งระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกาย และฤทธิ์การฆ่าเชื้อของยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้ หากเลือดจับตัวเป็นก้อนเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย ก็จะเสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดอุดตัน และจะยิ่งอันตรายเพิ่มขึ้นอีก ถ้าเลือดไปจับตัวโตขึ้นบริเวณลิ้นหัวใจ จะทำ�ให้เยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ นักวิจัยเชื่อว่า ผลจาการศึกษาของพวกเขาชี้ให้เห็นว่า โรคเหงือกมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการป่วยโรคหัวใจจึงควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี แปรงฟันให้สะอาดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน และไม่ปล่อยให้มีปัญหาโรคเหงือกเรื้อรัง

Photo Release

มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี “ETF มอบโชคฯ” เกศรา มัญชุศรี ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับสลาก มอบรางวัลให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกองทุนรวม ETF กับโครงการ “ETF มอบโชคครั้งใหญ่ ลุ้น Gift Voucher 10,000 บาททุกสัปดาห์” โดย ผูโ้ ชคดีประจำ�สัปดาห์ที่ 1 (5 - 9 มี.ค.) ได้แก่ ตปนีย์ กาญจนะโภคิน สัปดาห์ที่ 2 (12 - 16 มี.ค.) ได้แก่ สุภัค บูรณสัมปทานนท์ และ สัปดาห์ที่ 3 (19 - 23 มี.ค.) ได้แก่ อารียา ลีนะวัฒนา โครงการ “ETF มอบโชคครั้งใหญ่ ลุ้นรับ Gift Voucher 10,000 บาท ทุกสัปดาห์” ยังมอบรางวัลต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้ เพียงลงทุนในกองทุนรวม ETF ตัวใดก็ได้ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าซื้อรวมกันต่อวันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะ ได้รับ 1 สิทธิ์ต่อวันในการจับสลาก ซื้อทุกวันได้สิทธิ์ทุกวัน จับรางวัล สัปดาห์ละ 1 รางวัล ผูส้ นใจดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.set.or.th หรือสอบถาม S-E-T Call Center 0 2229 2222

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 832

มุมการตลาด

Lifestyle Station

ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555

“ครีม แอน ฟัดจ์” เสิร์ฟเมนูครีเอชั่นสุดจี๊ด!!! “แมงโก สติ๊กกี้ ไรซ์ ดีไลท์”

“ครีม แอนด์ ฟัดจ์” ธุรกิจแฟรนไชส์ในเครือ “จีเอฟเอ” แบรนด์ไอศกรีม คุณภาพระดับซุปเปอร์พรีเมี่ยม แบบมิกซ์อิน ที่คนรุ่นใหม่ติดใจในรสชาติแสน อร่ อ ย เชิ ญ ชวนลู ก ค้ า ร่ ว มคลายร้ อ น ต้ อ นรั บ ซั ม เมอร์ นี้ กั บ เมนู ค รี เ อชั่ น สุ ด จี๊ด!!!....”แมงโก สติ๊กกี้ ไรซ์ ดีไลท์” ไอศกรีมรสมะม่วงแท้ หวานเย็น ฉ่ำ�ชื่นใจ เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวมูนรสกลมกล่อม หอมละมุนลิ้น คลุกเคล้าด้วยทอปปิ้ง ผลไม้หลากสีสัน ราดวิปครีมเนื้อหนา เนียนนุ่ม....อร่อยล้ำ�เกินคำ�บรรยาย เชิญ สัมผัสความอร่อยแบบไทยๆ สไตล์อินเตอร์ สามารถเลือกทานร่วมกับไอศกรีมรสชาติที่คุณโปรดปราน ทั้ง “วัน สกู๊ป ครีเอชั่น”(One Scoop Creation) และ ทู สกู๊ป ครีเอชั่น (Two Scoop Creation) ในราคาพิเศษสุดเพียง 109 และ 179 บาท ที่ร้าน “ครีม แอนด์ ฟัดจ์” ทุกสาขา หมดเขต 30 พ.ค. 55

มุมประกัน อาคเนย์ ร่วมรณรงค์ความปลอดภัย ช่วงสงกรานต์ สิริพร สุวิวัฒน์ธนกุล Chief of Corporate Communications อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน มอบเงิน 200,000 บาท แด่ พล.ต.อ. เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 ในโครงการ “ร่วมใจขับขี่ ปลอดภัยในชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 55” เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สำ�นักงานตำ�รวจ แห่งชาติ

KGI จับรางวัล iPad 2 ให้ผู้โชคดี จากโครงการ “ลุ้นคอนโดกับ KGI” หัว เฟง ชาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายฟิวเจอร์สและธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) จับรางวัล iPad 2 ให้กับ ผู้โชคดี ในการแจกรางวัลเด้งที่ 2 ครั้งที่ 3 กับโครงการ “ลุ้นคอนโดกับ KGI” โดยลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ KGI มี โอกาสลุ้นรับ iPad2 และบัตรเติมน้ำ�มัน ปตท. 20,000 บาท อีก 3 ครั้ง ทุก ครึ่งเดือน ก่อนลุ้นรางวัลใหญ่ “คาซ่า คอนโดฯ” สุขุมวิท 97 มูลค่าเกือบ 1.8 ล้านบาท ในวันที่ 16 พ.ค. 55 โดยลูกค้า KGI สามารถร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 55

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 832 ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

แนวคิ ด ชี ว ิ ต

ลงทุ น

ตอนที่ 2

ผู้ช่วยผจก.ใหญ่ สายลงทุน กรุงเทพประกันชีวิต กับมุมมองทีม่ คี นเปรียบเทียบนักลงทุนรายย่อยคือแมงเม่า... เสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล บอกว่า มันไม่ใช่แค่รายย่อยเสมอไป... “มันไม่ใช่เฉพาะรายย่อยนะ ถ้าไม่ระมัดระวัง รายใหญ่ก็ กลายเป็นแมงเม่าได้... คำ�เปรียบเทียบนักลงทุนกับแมงเม่า มาจากแมงเม่าบินเข้า กองไฟลุกโชน มันสะท้อนภาพว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นแย่ๆ ไม่ค่อยดี คนก็จะไม่ค่อยสนใจกัน

“เสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล”

แต่พอครั้นพอถึงช่วงกลับเป็นขาขึ้นผลตอบแทนการ ลงทุนในหุน้ ดีมากๆ ไปไหนมาไหนก็ได้ยนิ คนพูดแต่เรือ่ งหุน้ ว่า ดีอย่างนั้นอย่างนี้ คนก็จะเกิดความสนใจแห่เข้ามาในตลาด หุ้นเยอะมากๆ ขณะเดียวกันก็จะมีขา่ วตามมาว่าหุน้ ตัวนัน้ ดีอย่างโน้น หุ้ น ตั ว นี้ มี เ รื่ อ งน่ า สนใจอย่ า งนี้ สิ่ ง เหล่ า นี้ ผ มถื อ ว่ า เป็นวงจรของมัน มันเกิดขึ้นเป็นปกติ แต่เผอิญในช่วงร้อนแรงนี้ ราคาหุ้ น มั ก จะอยู่ ใ นระดั บ สู ง คนที่ เ ข้ า มาโดยไม่ มี ค วามรู้ ก็จะเสียเปรียบและเจ็บตัวออกไป”

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 832 ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนีแ้ กว่งตัว กรอบแคบ เนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่ที่ชัดเจน เข้ามาสนับสนุน อีกทั้งก่อนหน้านี้ตลาดฯ ได้ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้ว นักลงทุน จึงต้องระมัดระวังการลงทุนเป็นพิเศษ และ ติ ด ตามปั จ จั ย ต่ า งประเทศ อย่ า งใกล้ ชิ ด โดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยออกมา รวมทั้ ง ทิ ศ ทางการไ หลเข้ า ของเงิ น ลงทุ น ต่างชาติ โดยแนะนำ�เก็งกำ�ไรในหุ้นรายตัว เป็นหลัก ให้แนวรับที่ 1,202 - 1,205 จุด แนวต้านที่ 1,220 จุด

ภาพรวมดัชนีฯ วันนี้จะแกว่งตัว ผันผวนทั้งในแดนบวกและลบ เนื่องจาก นักลงทุนยังกังวลวิกฤตหนี้ยุโรป อีกทั้ง ใกล้วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงอาจมีการทยอยขายทำ�กำ�ไรในระหว่าง ชั่วโมงการซื้อขายได้ โดยแนะนำ�นักลงทุน ซื้ อ เมื่ อ ราคาอ่ อ นตั ว และขายทำ � กำ � ไร เมื่ อ ราคาปรั บ ตั ว ขึ้ น มองแนวรั บ ที่ 1,205 - 1,200 จุด แนวต้านที่ 1,214 - 1,220 จุด

หน้า 13

ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ มี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว ขึ้ น เพื่ อ ทดสอบ แนวต้ า นถั ด ไปที่ 1,214 จุด และ 1,220 จุดตามลำ �ดับ แต่อาจต้องใช้เวลา เนื่องจากตลาดหุ้นไทย เปิดทำ�การซื้อขายอีก 2 วันทำ�การ หลังมี วันหยุดยาวติดกัน 4 วัน โดยวานนี้ตลาดหุ้น ไทยปรั บ ตั ว ขึ้ น จากแร งซื้ อ เข้ า มาของ หุ้ น กลุ่ ม พลั ง งานตา มทิ ศ ทางรา คาน้ำ � มั น ที่ปรับขึ้น และหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ที่เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD เร็วๆ นี้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 832

Data Station

ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษ�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 เมษ�ยน 2555

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,616.00 8.61% 4,063.25 13.38% 9,078.38 29.88% 14,621.07 48.13%

1,822.55 6.00% 4,558.16 15.00% 6,528.21 21.49% 17,469.78 57.51%

793.45

Last Update

-494.91 2,550.17 -2,848.71 03/04/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,211.07 853.51 1,851.18 294.3

3/4/2012

Chg 11.98 9.64 19.63 1.21 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg 1 1.14 1.07 0.41 30,378.70 578.95

17:01:53

AGRO 2.5 D ecline 30% No C hange 23%

A dv ance 47%

2

TECH

CONSUMP

1.5

0.51 1.24

1

0.51

0.47

0.5

SERVICE

2.18

0.28

FINCIAL

0

0.5

D ecline 36%

0.74

A dv ance 36% No C hange 28%

RESOURC

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 832

หน้� 15

ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษ�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 เมษ เมษ�ยน 2555

BBL

( Day )

: BBL 2,000,000 1,800,000

Price & Fundamental Symbol BBL

Last 190.50 Chg 5.00  %Chg 2.70  Open 186.00  High 191.50  Low 186.00  Prev 185.50  Avg 189.42  AccVol 7,709,400  AccVal(K฿) 1,460,316  2.90  %Fluct P/E 13.30  P/BV 1.49  DPS(Baht) 4.00  Yield(%) 3.23  EPS(Baht) 14.32  MktCap(Mil.) 363,635  Broker Target Update DBSV 208.00 3/4/2012 หลักSCBS ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็201.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 2/4/2012 ของราคาเพิ ม่ ขึน้ มากที190.00 ส่ ดุ และมีมลู 30/3/2012 ค่าการ TRINITY

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,600,000 1,400,000

Vol.

1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 191.50

191.00

190.50

190.00

189.50

Price

189.00

188.50

188.00

187.50

187.00

186.50

186.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 832

หน้� 16

ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษ�ยน 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 เมษ�ยน 2555

TRUBB-W1

( Day )

Price & Fundamental Symbol TRUBB-W1

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

2.44 0.26  11.93  2.26  2.44  2.26  2.18  2.35  37,309,700  87,676  7.66 

24.40 0.77  0.03  3.25  0.10  1,330  Target Update No Comment

Volume Analysis

: TRUBB-W1

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

2.44

2.42

2.40

2.38

Price

2.36

2.34

2.32

2.30

2.28

2.26

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 832

ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษ�ยน 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 เมษ�ยน 2555

TRUBB

( Day )

Price & Fundamental Symbol TRUBB

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: TRUBB

9,000,000 8,000,000

5.30 0.38  7.72  4.98  5.30  4.98  4.92  5.13  36,797,100  188,707  6.24 

23.04 1.67  0.03  3.25  0.23  2,889  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

7,000,000 6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

ATO/C Volume 5.30

5.25

5.20

Price

5.15

5.10

5.05

5.00

4.98

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 832

หน้า 18

ประจำ�วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

คนส่วนใหญ่มองกำ�ไร เป็นเหตุผลเดียวในการขายหุ้นดีๆ และคนส่วนใหญ่มักมีเหตุผลเป็นร้อยๆพันๆ เพื่อถือหุ้นที่ ขาดทุน

Anonymous

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 4 เม.ย. 2555  
Investor_station 4 เม.ย. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement