Page 1

Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 www.istationnews.com

www.istationnews.com

ews.com

www.istationnews.co www.

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.co www.

www.istationnews.com

www.istationnews.com

ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

www.

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

News Station

นิปปอนสตีล-ซูมิโตโมเมทัล มีแผนควบรวมกิจการ KTB เร่งรุก Non-Bank ชดเชยค่าต๋งปี 54 วูบ CIG เผยปิดดีล ร่วมมือพันธมิตรจีนใน Q1/54

5 7 8

Dynamic Station

9

TVO..ถั่วเหลืองทองคำ�

SVI กระหน่�ำ ปันผล

แซ่ ซ ้ อ งติ ด ชาร์ ต ยอดหุ ้ น อิ เ ล็ ก ฯ SVI เผยไต๋ปันผลงวดปี 53 ออกมาดี มีโอกาสจ่ายสูงถึง 50% ของ กำ�ไรสุทธิ จากปกติที่จ่ายแค่ 30% หลังผลงานแจ่ม ส่วนปีนี้ตั้งเป้ารายได้ โต 25 - 30% หลังโรงงานแห่งที่ 3 เริ่มนำ�ส่งรายได้ตั้งแต่ไตรมาสแรก เป็นต้นไป มองภาพรวมธุรกิจปีนี้สดใส โบรกเข้าหนุน ระบุน่าลงทุนที่สุด ต่อหน้า 3 ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กว่าจะมาเป็นเสือ

10

Lifestyle Station ทำ�ไมน้ำ�ตกถึงสวย ?

13

มองหุˆนจากเซียน เหงา

14

Data Station

TWZ มุง่ เป้ารายได้ปนี แ้ี ตะ 4.5 พันล. ต่อหน้า 3

MPIC ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 1.15 พันล. ต่อหน้า 4

คิดแบบ

“ทอเร่ จอห์นเซ่น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC

ตอนที่ 5

ต‡อหนˆา 12

SET News

Hot to Day

ADVANC

จับตา PTTAR

เตรียมแจ้งหนังสือค้าน ทีโอที ยื้อไม่จ่ายเพิ่ม 3.68 หมื่นล. อ้างร้องซ้ำ�ซ้อน ต่อหน้า 8

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

SVI กระหน่ำ�

(ต่อจากหน้า 1)

น า ง พิ ศ มั ย ส า ย บั ว ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอสวี ไ อ (SVI) เปิ ด เผยว่ า แนวโน้มการจ่ายปันผลงวดปี 53 มีโอกาสจะจ่ายได้ถึงระดับ 50% ของกำ �ไรสุ ท ธิ สู ง กว่ า ปกติ ที่ อ ยู่ ระดั บ 30% ของกำ � ไรสุ ท ธิ เนื่องจากผลประกอบการที่ออกมา ดี โดยในครึ่งแรกปี 53 จ่ายปันผล ระหว่างกาลไปแล้ว 0.095 บาทต่อ หุ้น ดังนั้น จึงเหลือที่จะต้องจ่าย งวดครึ่ ง หลั ง ของปี ซึ่ ง คาดว่ า มี โอกาสที่จะได้เห็นตัวเลขตามที่นัก วิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินไว้ ส่ ว น ร า ยไ ด้ ร ว ม ข อ ง บริ ษั ท ฯ ปี นี้ จ ะเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น 25 - 30% จากปีก่อน โดยปีนี้จะ เริ่มรับรู้รายได้จากการเปิดดำ�เนิน การโรงงานแห่งที่ 3 เฟสแรก คาด ว่าจะส่งผลให้รายได้ Q1/54 เพิ่ม ขึ้นมาประมาณ 6 - 7% ส่วนกรณี ที่ มี แ ผนจะควบรวมกิ จ การกั บ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในยุโรป ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการ ศึกษา และคาดว่าจะยังไม่เกิดขึ้น ในปีนี้ เพราะต้องใช้ความรอบคอบ ในการเจรจา ทัง้ นี้ แม้ภาพรวมธุรกิจชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปีนี้จะทรงตัว

TWZ มุ่งเป้า (ต่อจากหน้า 1)

นายเขตรั ต น์ ชื่ น มื่ น ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี บมจ.ทีดับ บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) เปิด เผยว่า ในปี 54 บริษัทฯ ตั้งเป้าราย ได้ไว้ที่ 4,200 - 4,500 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 53 ทีค่ าดทำ�ได้ 4,000 ล้านบาท นอกจากนีย้ งั ตัง้ เป้าหมาย การจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ที่

News Station

แต่เชือ่ ว่า SVI จะมีทศิ ทางสดใสกว่า ตลาดรวม เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ก ารรั บ จ้ า งประกอบงานหลาก หลายชนิด และลูกค้าของบริษัทฯ เป็ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการแพทย์ โดยช่ ว งนี้ รั บ งานเข้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่อง แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่ดี แต่ผปู้ ระกอบการธุรกิจการแพทย์ยงั จำ � เป็ น ต้ อ งจ้ า งไทยผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น

อุปกรณ์การแพทย์ให้ เพราะไทยมี ต้นทุนที่ต่ำ�กว่า ด้านกรณีทเี่ งินบาทอ่อนค่า ในช่วงนี้ ไม่ได้ส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในแง่ของกำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ น แม้ ว่ า จะเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ ทำ � ธุ ร กิ จ ส่ ง ออกก็ ต าม เนื่ อ งจาก บริษัทฯ ได้ซื้อประกันความเสี่ยง ล่วงหน้าไว้ ในขณะที่ค่าเงินบาท

อ่อนค่ามากกว่าทีซ่ อื้ สัญญาล่วงหน้า ไว้ จึงทำ�ให้บริษัทฯ ไม่ได้กำ�ไรจาก อัตราแลกเปลี่ยน บ ล . ฟิ นั น เ ซี ย ไ ซ รั ส ประเมินว่า SVI จะจ่ายปันผลครึ่ง หลังปี 53 อีกราว 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.3% เมื่อรวมกับครึ่งแรกที่จ่ายไป แล้ว 0.095 บาท ทำ�ให้ทั้งปีจ่ายที่ 0.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตรา ผลตอบแทนเงินปันผลราว 5% บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า SVI ยังเป็นตัวเลือกที่ น่ า ลงทุ น ที่ สุ ด ในกลุ่ ม ชิ้ น ส่ ว น อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากแนวโน้ม กำ�ไรสุทธิในงวด Q4/53 จะออกมา อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้ว่าภาพรวมของ อุตสาหกรรมจะอยูใ่ นช่วงโลว์ซซี นั่ ก็ ตาม นอกจากนี้ การขยายกำ�ลัง การผลิตของโรงงานใหม่แห่งที่ 3 ที่จะเริ่มทยอยสร้างรายได้อย่างต่อ เนื่องทั้งปี 54 จะส่งผลให้ผลการ ดำ�เนินงานในปี 54 เติบโตเชิงรุกต่อ เนื่อง ซึ่งสวนทางการเติบโตของ กำ�ไรในกลุ่มฯ อีกทั้ง สามารถคาด หวังเงินปันผลจ่ายในช่วง H2/53 เท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น หรือคิด เป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลใน ระดับ 2.6%

1.5 - 1.6 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 53 ที่จำ�หน่ายได้ 1.3 - 1.4 ล้าน เครือ่ ง เนือ่ งจากบริษทั ฯ ได้รบั ปัจจัย บวกเรื่องราคาขายที่ไม่สูงมากนัก โดยเฉลี่ ย ไม่ เ กิ น 4,000 บาท ประกอบกับฐานลูกค้าในต่างจังหวัด ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ

ยั ง ตั้ ง บริ ษั ท ย่ อ ยคื อ บริ ษั ท TWZ INTERNATIONAL จำ�กัด เพื่อรับ จั ด หาและจั ด จำ � หน่ า ยโทรศั พ ท์ เคลือ่ นทีแ่ ละอุปกรณ์สอื่ สารทุกชนิด ทั่ วโลก ซึ่ ง คงช่ ว ยสนั บ สนุ น ผล ประกอบการให้เติบโตในทิศทางทีด่ ี ส่วนปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนยอด ขายโทรศัพท์เครื่องที่ เฮาส์แบรนด์

อยู่ในสัดส่วน 40% และที่เหลืออีก 60% เป็นสินค้าโกลบอลแบรนด์ สำ�หรับในวันที่ 28 ก.พ. 54 เตรียมนำ�เรือ่ งการจ่ายเงินปันผล งวดปี 53 เข้าหารือในทีป่ ระชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเบื้องต้นคาด ว่ามีโอกาสจ่ายเงินปันผลใกล้เคียง กับงวดปี 52 ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

TWZ มุ่งเป้า (ต่อจากหน้า 3)

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล อยู่ที่ 0.025 บาท/หุ้น เป็นไปตาม นโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของ บริษัทฯ คือไม่น้อยกว่า 40% ของ กำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีและสำ�รอง ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมใช้ งบทางการตลาดจำ�นวน 30 - 50 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นยอดขายของ ผูบ้ ริโภคและประชาสัมพันธ์ให้ลกู ค้า รู้จักสินค้ารุ่นใหม่ๆ ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ใน Q1/54 บริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้จาก โครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการ

MPIC ตั้งเป้า (ต่อจากหน้า 1)

นายเผด็จ หงษ์ฟา้ ประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC) เปิด เผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ที่ 1.15 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 53 ทีค่ าดทำ�ได้ 1 พันล้านบาท ซึง่ ถือว่า ต่ำ � กว่ า เป้ า ที่ ตั้ งไว้ ที่ 1.2 - 1.3 พันล้านบาท แต่ทั้งนี้เชื่อว่าจะมี กำ � ไรอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ดี ก ว่ า ปี 52 ที่ขาดทุนอยู่ที่ 2.74 ล้านบาท สำ�หรับแนว Q4/53 คาด ว่าจะมีรายได้และกำ�ไรดีกว่า Q3/53 ที่ มี กำ �ไรอยู่ ที่ 13.02 ล้ า นบาท

News Station

หน้า 4

แรกภายใต้ แ บรนด์ “THE WIZ” ประมาณ 70 - 80 ล้านบาท จาก มูลค่าโครงการรวมอยู่ที่ 150 ล้าน บาท อย่างไรก็ตาม ในอนาคต บริ ษั ท ฯ คงไม่ ล งทุ น ในธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พิ่ ม เติ ม อี ก เนือ่ งจากจะหันมาเน้นธุรกิจจำ�หน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีความถนัด และตลาดในต่างประเทศยังคงเติบโต ในทิศทางที่ดี ฉะนั้นบริษัทฯ จึงอยู่ ระหว่างเจรจาขายที่ดิน บริเวณ รัชดาจำ�นวน 1.8 ไร่ ให้กับลูกค้า คาดว่าจะได้ข้อสรุปใน Q1/54

เนื่องจากรับรู้รายได้ส่วนหนึ่งจาก ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง “ผู้ ช ายลั ล ล้ า ” ที่ มี ร ายได้ อ ยู่ ที่ 70 ล้ า นบาท ส่วน Q1/54 คาดว่าจะมีรายได้และ กำ�ไรที่โดดเด่น เนื่องจากมีการรับ รู้ ร ายได้ จ ากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง “สุดเขต เสล็ดเป็ด” ที่ ณ ปัจจุบัน มีรายได้อยู่ที่ราว 120 ล้านบาท ซึง่ คาดว่ากว่าภาพยนตร์ดงั กล่าวจะ ทำ � รายได้ ต อนออกโรงที่ 160 ล้านบาท ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จะใช้งบลงทุน กว่ า 100 ล้ า นบาท เพื่ อ ผลิ ต

ภาพยนตร์ขึ้นเองจำ�นวน 5 เรื่อง โดยมองแนวโน้มของอุตสาหกรรม ภาพยนตร์ในปีนี้จะมีอัตราเติบโต ต่อเนื่องจากปีก่อน อีกทั้งในปีนี้มี ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่หลายเรือ่ งเข้า ฉาย อาทิ สมเด็จพระนเรศวรภาค 3 - 4 และในช่วงกลางปียังมีอีก หลายเรื่องที่น่าสนใจ ขณะที่การขาดทุนสะสม ทีม่ อี ยูจ่ �ำ นวน 100 ล้านบาท บริษทั ฯ ได้เริ่มดำ�เนินการไปตั้งแต่ Q4/53 แล้ว และทีม่ นั่ ใจว่าจะสามารถล้าง ขาดทุนสะสมได้ทั้งหมดใน Q1/54

นี้ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีแผนจะเริ่ม จ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนเป็น ครัง้ แรก โดยอยูร่ ะหว่างการนำ�เรือ่ ง เสนอต่อคณะกรรมการ ทีค่ าดว่าจะ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่าง น้อย 50% ของกำ�ไรสุทธิ

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

สเปนฟุ้งไม่จำ�เป็นต้องขอความช่วยเหลือ ทางการเงินจากอียู

เอสแอนด์พีประกาศหั่นอันดับเครดิต ไอร์แลนด์ลงจาก A เป็น A-

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พี ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของไอร์แลนด์ลงจากระดับ A มาอยูท่ รี่ ะดับ A- พร้อมคงการพินจิ มุมมองอันดับความเชือ่ ถือทีร่ ะดับเชิงลบ ซึง่ บ่งชีถ้ งึ ความเป็นไปได้ทจี่ ะมีการลดอันดับ ความน่าเชื่อถืออีกครั้ง โดยอันดับความน่าเชือ่ ถือของไอร์แลนด์ดงั กล่าวอยู่ ในระดับสูงกว่าระดับไม่น่าลงทุนอยู่ 4 อันดับ ซึ่งเป็นอันดับ ความน่าเชื่อถือระดับเดียวกับบอตซาว่า และโปรตุเกส “มุมมองอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับเชิงลบ บ่งชี้ ถึงความเป็นไปได้ทภี่ าคสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของไอร์แลนด์ จำ�เป็นต้องเพิ่มทุน” เอสแอนด์พี ระบุ ขณะที่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ฟิทช์เรทติ้งส์ ลดอันดับความน่าเชื่อถือไอร์แลนด์ลงจากระดับ A+ มาอยู่ที่ ระดับ BBB+ พร้อมให้มุมมอง มีเสถียรภาพ ส่วนมูดี้ส์อินเวส เตอร์สเซอร์วสิ ลดอันดับความน่าเชือ่ ถือไอร์แลนด์ลงจากระดับ Aa2 มาอยู่ที่ระดับ Baa1 มุมมองเชิงลบ

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นายโจเซ่ มานู เอล คัมปารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสเปน กล่าวว่า สเปนไม่จ�ำ เป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการ เงินจากกองทุนฟืน้ ฟูภาคการเงินของสหภาพยุโรป หรือ อียู พร้อมแสดงความเชือ่ มัน่ ว่า สเปนจะสามารถลดการ ขาดดุลงบประมาณได้ และสามารถรักษาเสถียรภาพ ของภาคการเงินได้เอง “เราเชือ่ มัน่ ว่า เราไม่จ�ำ เป็นต้องขอความช่วย เหลือจากอียู” นายคัมปา กล่าว ขณะทีอ่ ตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสเปน ในขณะนีล้ ดลง 0.015% มาอยูท่ ี่ 1.84% สะท้อนถึงต้นทุน ทางการเงินที่ลดลง หลังนักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อ เสถียรภาพในภาคการเงินของสเปนมากขึ้น

นิปปอนสตีล-ซูมิโตโมเมทัลมีแผน ควบรวมกิจการเพื่อลดต้นทุน

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นิปปอน สตีลคอร์ปและซูมิโตโมเมทัลอินดัสทรี่ส์ ผู้ผลิตเหล็ก รายใหญ่อันดับ 1 และอันดับ 3 ของญี่ปุ่น มีแผนควบ รวมกิจการเพื่อลดต้นทุนในการดำ�เนินงาน และจะ

AFET “ลุ้นแตะซิลลิ่งต่อหลังพื้นฐานแกร่งสุดต้านทาน”

หน้า 5

ทำ�ให้กลายเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากอาร์เซลอร์มิตตัล โดยในคำ�แถลงของทัง้ สองบริษทั ระบุวา่ การควบรวมกิจการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในเดือน ตุลาคมปี 2012 ซึง่ จะทำ�ให้เกิดบริษทั ผูผ้ ลิตเหล็ก รายใหญ่อนั ดับ 2 ของโลกด้วยกำ�ลังการผลิตเหล็ก ต้นน้�ำ อยูท่ ี่ 47.8 ล้านตัน ขณะทีม่ ลู ค่าการดำ�เนิน ธุรกรรมครั้งนี้จะอยู่ที่ 2 ล้านล้านเยน (24.5 พัน ล้านดอลลาร์) แผนควบรวมกิจการดังกล่าวเกิดขึ้น ท่ามกลางแรงกดดันในอุตสาหกรรม ซึ่งมีต้นทุน เพิ่มขึ้นในส่วนของวัตถุดิบ และการแข่งขันจากคู่ แข่งรายใหม่ในจีน ซึ่งกำ�ลังควบรวมกิจการเพื่อ ให้เกิดการประหยัดต้นทุนเช่นกัน “การควบรวมกิจการครั้งนี้มีเป้าหมาย อยูท่ กี่ ารประหยัดต้นทุน เพราะเมือ่ ความต้องการ เหล็กในตลาดโลกยังมีอยูส่ งู ปัญหาทีผ่ ผู้ ลิตเหล็ก ทัว่ โลกต่างเผชิญคือต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ การควบรวม กิจการดังกล่าวอาจทำ�ให้บริษทั ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง การควบรวมบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึน้ และมีอ�ำ นาจต่อรองกับผูจ้ �ำ หน่ายแร่เหล็ก มากขึ้ น ” นายเกวิ น เวนด์ ท นั ก วิ เ คราะห์ ที่ ไมน์ไลฟ์ในซิดนี่ย์กล่าว

TFEX

“วิ่งกรอบแคบ หลังนลท.หยุดยาวต่อจากเทศกาลตรุษจีน”

นักวิเคราะห์ บริษทั ฟิวเจอร์ อกริ เทรด จำ�กัด (FAT)

นายคมสันต์ ปรมาภูติ รองผูจ้ ดั การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง (BLS)

RSS3 - วันพฤหัสบดีมปี ริมาณการซือ้ ขาย 130 สัญญา สถานะคงค้าง 3,120 สัญญา - ปิด 182.65 บ./ก.ก. เพิม่ 3.60 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 54) ปัจจัยบวก - ความต้องการสินค้ายางในตลาดจริงทิศทางสดใส - ราคายางในตลาดจริงยังอยูใ่ นระดับสูงจากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน - น้�ำ มันทิศทางสูงขึน้

SET50 Futures - เมือ่ วันพฤหัสบดีมปี ริมาณการซือ้ ขาย 4,293 สัญญา สถานะคงค้าง 29,537 สัญญา - ปิด 672.10 จุด ลดลง -0.10 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) ปัจจัยบวก - น้�ำ มันมีโอกาสปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามเทรนด์หลัก ปัจจัยลบ - นักลงทุนหยุดการซือ้ ขายเพราะเทศกาลตรุษจีนกดดันวอลุม่ เบาบาง - ปัญหาการเมืองในอียปิ ต์แม้เริม่ คลีค่ ลายแต่ตอ้ งติดตามต่อเนือ่ ง กลยุทธ์ - ชะลอลงทุน (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) - แนวรับ 666 จุด - แนวต้าน 676 จุด

ปัจจัยลบ - นักลงทุนหยุดการซือ้ ขายเพราะเทศกาลตรุษจีน กลยุทธ์ - เปิดสถานะซือ้ (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 54) - แนวต้าน 186.25 บ./ก.ก.

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

หน้า 6

จับตา PTTAR PTTAR วาดลีลาทำ�ทีจะสร้างฐานได้รอมร่อ แต่กระทั่งจบวานนี้ ราคาหุ้นก็ยังไม่ไปไหนไกล ปิดเสมอตัวอยู่ที่ 38.00 บาท แต่ก็อย่างว่าเทศกาลวันตรุษจีนย่อมจะคาดหวังความคึกคักได้ ยาก ทีส่ �ำ คัญมันต้องดูกนั สัปดาห์หน้าต่างหาก โดยหากยังย่�ำ ไปมาไม่พน้ 40 บาทถ้วน นั่นแหละคือสัญญาณที่น่าเป็นห่วง ขณะที่ในทางกลับกัน ที่ระดับใกล้ๆ จุดๆ นั้นก็น่าลองเสี่ยงเข้าไปแย็บๆ อยู่มิใช่น้อย สำ�หรับในเชิงพื้นฐานหุ้นตัวนี้ ก็อยู่เหนือระดับ 40 บาท เช่นกัน หลายโบรกเกอร์ล้วนนิยม อาทิ เอเซีย พลัส, กิมเอ็ง, ยูไนเต็ด, โกลเบล็ก โดยเฉพาะเจ้าหลังชี้เป้าหมายไว้สูงถึง 47 บาทเชียว

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 3/02/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

PTTAR 38.00 0.00 0.00 38.00 38.50 37.75 38.00 38.15

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

14,924,300 569,311 1.97 27.94 1.90 1.25 3.29 1.36 112,749

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/03/53

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 38.25 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) CHASE NOMINEES LIMITED 42 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

จำ�นวนหุ้น

(%)

1,441,987,368 66,626,728 65,404,849 59,842,225

48.64 2.25 2.21 2.02

55,046,649

1.86

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 546 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

News Station

KTB เร่งรุก Non-Bank ชดเชยค่าต๋งปี 54 วูบ เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจ ธ.ค.53 ขยับบวก นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ ผู้จัดการ สายงานบริหารความ Q4/53 ที่ สำ � รวจในช่ ว งเดื อ น กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกรุง เสี่ยง ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธ.ค. 53 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก ไทย (KTB) เปิดเผยว่า ธนาคาร เปิดเผยว่า ผลการจัดทำ�ดัชนี ระดับ 54.75 ในไตรมาสก่อน มี ค วามเป็ น ห่ ว งกั บ การปรั บ ธุรกิจกรุงไทย (KTBI) ประจำ� เป็น 55.69 โดยนักธุรกิจมีความ เปลี่ยนโครงสร้างค่าธรรมเนียม ใหม่ของสมาคมธนาคารไทยใน ปี นี้ ซึ่ ง จะกระทบต่ อ รายได้ อย่างแน่นอน โดยธนาคารได้ เตรี ย มหาวิ ธี ก ารสร้ า งรายได้ ชดเชย จากธุรกรรมประเภท Non-Bank หรือธุรกรรมที่ไม่ใช่ การรับฝากเงิน แม้ว่ารายได้ที่ เ กิ ด ขึ้ น อ า จไ ม่ ไ ด้ ม าก นั ก เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ร า ย ไ ด้ ค่ า ธรรมเนียมที่หดตัวไป ส่ ว นกรณี ที่ กองทุ น ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงิน และกระทรวงการคลัง อาจมีข้อตกลงร่วมกันขายหุ้น KTB ที่กองทุนถืออยู่ประมาณ 6,184 ล้านหุ้น หรือ 55.31% เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มสำ � หรั บ การ ชำ � ระบั ญ ชี เ พื่ อ ปิ ด กองทุ น ฯ ในปี 56 นั้น โดยส่วนตัวยังไม่ สามารถตอบได้ เนือ่ งจากยังไม่ ทราบรายละเอี ย ดข้ อ เท็ จ จริ ง แต่ ทั้ ง นี้ ก็ อ ยู่ ที่ ขั้ น ตอนของ ทั้ ง 2 ฝ่ า ยที่ จ ะหารื อ กั น โดยตนรั บ หน้ า ที่ เ ป็ น เพี ย งผู้ บริ ห ารเท่ า นั้ น จึ ง ไม่ มี ส่ ว น เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ด้ า น น า ง พั ช ร ศิ ริ เกียรติกำ�จาย รองกรรมการ

เชื่ อ มั่ นในด้ า นภาวะธุ ร กิ จโดย รวม ด้านภาวะตลาด และด้าน ภาวการณ์ผลิต - การลงทุนเพิม่ ขึ้น ส่วนความเชื่อมั่นด้านภาวะ ต้นทุน และด้านภาวะการเงิน ปรับลดลง เนื่องจากกังวลราคา วั ต ถุ ดิ บ พลั ง งาน ค่ า จ้ า ง แรงงาน และอัตราดอกเบี้ย ขณะทีค่ วามเชือ่ มัน่ ของ นักธุรกิจที่มีต่อภาวะธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้านั้น ปรับสูงขึ้น จากระดับ 53.91 ในไตรมาส ก่อน เป็น 56.31 สูงกว่าค่า ความเชือ่ มัน่ ทีม่ ตี อ่ ภาวะปัจจุบนั ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำ�หรับปีนี้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

ADVANC เตรียมแจ้งหนังสือค้าน ทีโอที ยื้อไม่จ่ายเพิ่ม 3.68 หมื่นล. อ้างร้องซ้ำ�ซ้อน นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หัวหน้า คณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์ วิ ส (ADVANC) แจ้ ง ผ่ า น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชี้แจงว่า จากกรณีที่ บมจ.ทีโอที ได้มหี นังสือถึงบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 แจ้งให้บริษัทฯ ชำ�ระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมในกรณีการ ปรับลดส่วนแบ่งรายได้บริการบัตรเติมเงิน (Prepaid Card) การหักค่าใช้จ่ายการใช้ เครือข่ายร่วม (Roaming) จำ�นวนเงินรวม 36,995,636,889.80 บาท และการหักค่าภาษี สรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้และภาษี มูลค่าเพิ่มเบี้ยปรับเงินเพิ่ม จำ�นวนเงินรวม 36,816,942,676.13 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่ ทีโอที ภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 นั้น บริษัทฯ จะได้หนังสือโต้แย้งคัดค้าน ข้อเรียกร้องข้างต้นของทีโอทีต่อไป โดยใน ส่วนการปรับลดส่วนแบ่งรายได้บริการบัตร เติมเงิน (Prepaid Card) และการหักค่าใช้ จ่ายการใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) นั้น บริษัทระบุว่า ตามหนังสือเรียกร้องของทีโอที ข้างต้น ทีโอทีได้กล่าวอ้างบางส่วนของคำ� พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำ รง ตำ�แหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553 (“คำ�พิพากษาฯ”) เป็นเหตุเรียก

ร้องให้บริษทั ฯ ชำ�ระเงินดังกล่าว แต่ความจริง แล้ว คำ�พิพากษาฯ ดังกล่าวหาได้มีผลผูกพัน บริษทั ฯ แต่อย่างใดไม่ เนือ่ งจากทัง้ ทีโอที และ บริษัทฯ ต่างมิได้เป็นคู่ความในคดี ทัง้ นีศ้ าลดังกล่าวหาได้วนิ จิ ฉัยให้เพิก ถอนข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ด�ำ เนิน กิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 กรณี บริการบัตรเติมเงิน (Prepaid Card) และครัง้ ที่ 7 กรณีการใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) แต่อย่างใดไม่ รวมทั้ง มิได้วินิจฉัยว่าบริษัทฯ กระทำ�ผิดโดยไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญา หรือ วินิจฉัยให้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาทั้งสองฉบับ ไม่ มี ผ ลผู ก พั น ระหว่ า งที โ อที แ ละบริ ษั ท ฯ แต่อย่างใดซึง่ ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ทั้งสองฉบับยังคงมีผลใช้บังคับและผูกพันคู่ สัญญาให้ต้องปฏิบัติตามต่อไป อีกทั้งการ ปฏิ บั ติ ใ นช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฯ ทัง้ สอง ฉบับอย่างครบถ้วนและถูกต้องมาโดยตลอด ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่มหี น้าทีต่ อ้ งชำ�ระเงินส่วน แบ่งรายได้และเงินอื่นใดตามที่ทีโอทีเรียกร้อง มา สำ�หรับกรณีการนำ�ภาษีสรรพสามิต มาหั ก ออกจากเงิ น ส่ ว นแบ่ ง รายได้ นั้ น ในระหว่างปี 2546 ถึงปี 2550 ซึ่งมีการนำ� ภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่วนแบ่ง รายได้นั้น ทีโอที ไม่เคยเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำ�ระเงินจำ�นวนดังกล่าว แต่ได้ยืนยันความ

News Station

หน้า 8

ถูกต้องว่าได้รับส่วนแบ่งรายได้ครบถ้วนตาม สัญญาแล้ว ด้วยการออกใบเสร็จรับเงินและ ใบกำ�กับภาษีและคืนหนังสือค้ำ�ประกันของ ธนาคารที่ออกเพื่อประกันการชำ�ระเงินส่วน แบ่งรายได้มาโดยตลอด ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ที่ทีโอทีเรียกร้องนั้น บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งชำ � ระเนื่ อ งจาก หากจะมีภาษี หรือภาระดังกล่าวเกิดขึ้นจริง แล้ว ก็เป็นหน้าที่ความรับผิดของทีโอทีใน ฐานะผู้มีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร อีกทั้ง ทีโอทีเองก็เป็นฝ่ายโต้แย้งกรมสรรพากรว่า กรมสรรพากรไม่อาจประเมินเรียกเก็บภาษี ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การเรียกร้องของทีโอทีในกรณี ดังกล่าวนี้ เป็นการเรียกร้องซ้ำ�ซ้อนกับเงิน จำ�นวนเดียวกันที่ ทีโอที ได้เรียกร้องในเรื่อง ภาษี ส รรพสามิ ต ไว้ แ ล้ ว ด้ ว ยวิ ธี ก าร อนุญาโตตุลาการ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2551 โดยขณะนี้ ข้อพิพาทอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะ อนุญาโตตุลาการ อย่ า งไรก็ ต าม ขณะนี้ บริ ษั ท ฯ ยังมิได้รับหนังสือจากทีโอที และกระทรวง เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารหรื อ หน่วยงานของรัฐอื่น เพื่อเจรจาเกี่ยวกับการ แก้ไขสัญญาฯ กับบริษัทฯ และรายงานให้ คณะรัฐมนตรีทราบภายใน 15 วัน ตามทีค่ ณะ รัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

CIG เผยปิดดีล ร่วมมือพันธมิตรจีนใน Q1/54 นายอารี ย์ พุ่ ม เสนาะ ประธาน กรรมการบริหาร บมจ.ซี.ไอ. กรุป๊ จำ�กัด (CIG) เปิดเผยว่า ภายใน Q1/54 น่าจะได้ข้อสรุป เรือ่ งการร่วมมือกับบริษทั ZHONGSHAN OMS INDUSTRIAL จำ�กัด (OMS) ซึ่งเป็นพันธมิตร จากประเทศจีน ที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนา สินค้าและขยายตลาด ขณะทีม่ องว่า อุตสาหกรรมคอยล์แอร์ ในปี นี้ จ ะขยายตั ว จำ � นวนมาก จากภาวะ

เศรษฐกิจที่ยังคงเติบโต ประกอบกับปัญหา ภาวะโลกร้ อ น สภาพอากาศที่ แ ปรปรวน อุณหภูมปิ รับตัวสูงขึน้ น่าจะทำ�ให้ความต้องการ ใช้คอยล์แอร์มมี ากขึน้ ในอนาคต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ตั้งเป้าว่าปีนี้จะเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรม ประมาณ 2 - 3 เท่า ส่วนเรื่องการเพิ่มกำ�ลังการผลิตนั้น มองว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีกำ�ลังการผลิต เหลืออยู่ จึงยังไม่มีแนวคิดลงทุนเพิ่มในช่วงนี้

แต่กม็ กี ารศึกษาเพือ่ รองรับการเติบโตในอนาคต สำ�หรับแนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งค่า ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง บริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบมากนัก เนือ่ งจากธุรกิจมีมลู ค่าของ การนำ � เข้ า วั ต ถุ ดิ บ และส่ ง ออกสิ น ค้ าไปยั ง ต่างประเทศในตัวเลขที่ไม่แตกต่างกันมาก www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

TVO..ถั่วเหลืองทองคำ� TVO คึกคักสวนภาวะตลาดซบ นักลงทุนแห่ซื้อเก็บเก็งกำ�ไรยอดขายน้ำ�มันถั่วเหลืองพุ่งกว่า 20% ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น 5 - 6% หลังอุปทานในประเทศขาดแคลนหนัก ส่วนผลงานปีนี้เติบโต ไม่ต่ำ�กว่า 15% จากกำ�ลังผลิตที่เพิ่มขึ้น หลังโรงงานสกัดถั่วเหลืองแห่งใหม่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ตะลึ ง ศั ก ยภาพทำ �กำ �ไรสู ง ปรี๊ ด ROE-ROA ทะลุ 20% กำ �ไรสะสมทะลั ก 2.3 พัน ล้ านบาท โบรกฯ ให้เป้า 40.00 บาท ภาวะการลงทุ นในตลาดหุ้ นไทย สัปดาห์นี้ค่อนข้างซบเซา ถึงแม้ดัชนีจะปรับ ตัวเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าการซื้อขายกลับเบาบาง เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการลงทุน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่วนหุ้นที่ถูกจับตา มองมากที่สุดตัวหนึ่งในสัปดาห์นี้คงหนีไม่ พ้นหุ้น บมจ.น้ำ�มันพืชไทย (TVO) โดย สังเกตได้จากมูลค่าการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวันที่ หนาแน่นอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ราคาจะ เคลื่อนไหวไม่มากก็ตาม ปัจจัยทีท่ �ำ ให้ TVO กลับมาโดดเด่น อีกครั้ง เป็นผลมาจากการที่นักลงทุนคาด การณ์ว่าผลประกอบการของบริษัทจะออก มาดีมาก ตั้งแต่ Q4/53 เป็นต้นมา ขณะที่ ในปี 54 ผลประกอบการก็จะยังดีต่อเนื่อง ซึง่ เป็นผลมาจากสภาวะอุปทานน้ำ�มันพืชใน ประเทศที่ขาดตลาดอย่างหนัก ทำ�ให้ยอด ขายน้�ำ มันถัว่ เหลืองใน Q4/53 จะเพิม่ ขึน้ ไม่ ต่ำ�กว่า 20% และราคาขายเฉลี่ยคาดว่าจะ เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อนหน้า ขณะเดียวกันราคาขายกากถั่ว เหลืองยังเพิ่มขึ้นประมาณ 5% อีกด้วย

นอกจากนี้ราคาถั่วเหลืองเฉลี่ยใน ตลาดโลกใน Q4/53 ยังเพิ่มขึ้นถึง 22% และเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้อัตรากำ�ไรขั้น ต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 15% ในระหว่าง ไตรมาส เทียบกับใน Q3/53 ที่มีกำ�ไรขั้น ต้นเพียง 9.2% ส่วนตัวเลขกำ�ไรจริงๆ จะสวยสดงดงามขนาดไหนคงต้องรอบริษทั แจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง! ส่วนผลประกอบการปี 54 คาดว่า จะได้รับอานิสงส์จากกำ�ลังผลิตน้ำ�มันถั่ว เหลืองทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ประมาณ 15% หลังจาก ที่บริษัทได้สร้างโรงงานสกัดถั่วเหลืองแห่ง ใหม่ ซึ่ ง มี กำ � ลั ง ผลิ ต 2 พั น ตั น ต่ อ วั น และได้เริ่มเดินสายการผลิตในเชิงพาณิชย์ แล้วตั้งแต่ครึ่งหลังปี 53 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ TVO ยั ง มี ฐ านะ ทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีกำ�ไรสะสม สูงถึง 2.3 พันล้านบาท และมีศักยภาพใน การทำ�กำ�ไรที่สูงมาก โดยมี ROE อยู่ที่ ระดับ 28.52% และมี ROA ที่ระดับ 25% ขณะที่บริษัทจ่ายปันผลสม่ำ�เสมอให้ผล ตอบแทนเฉลีย่ ไม่ต�่ำ กว่า 5% จึงถือเป็นหุน้

ที่น่าลงทุนในระยะยาวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจาก การสำ�รวจความเห็นของโบรกเกอร์พบว่า ส่วนใหญ่แนะนำ�ให้ซื้อลงทุน โดยให้ราคา เหมาะสมสูงสุดที่ 40.00 บาท และราคาต่ำ� สุดที่ระดับ 32.50 บาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

Lifestyle Station

นิทานธรรม : ทำ�ไมน้ำ�ตกถึงสวย?

by Jackal_XIII

พ่อ : รู้มั้ยลูก...ทำ�ไมน้ำ�ตกถึงสวย... ลูก : ก็เพราะมันเป็นน้ำ�ตกไงคะพ่อ... พ่อ : ไม่ใช่หรอกลูก …ทีน่ �้ำ ตกสวยน่ะ…เพราะน้�ำ ตกไม่ยอมเก็บน้�ำ ไว้ในชัน้ ของตัวเองต่างหาก... ลูก : หมายความว่าไงคะพ่อ... พ่อ : ลูกสังเกตไหมล่ะว่า…เวลาน้ำ�ตกตกลงมาจากชั้นหนึ่งแล้ว...จากนั้นก็จะถูกส่งต่อลงไปอีก ชั้นหนึ่งทันที...เพราะวิธีนี้ที่น้ำ�ตก...ไม่เห็นแก่ตัว...แต่ยอมส่งน้ำ�ที่ตกมาจากชั้นอื่น...แล้วส่งต่อกัน ไปเรื่อยๆ อย่างนี้…น้ำ�ตก...ถึงสวย...และน้ำ�ตก...จึงยังคง เป็นน้ำ�ตก...ที่มีเสน่ห์...ไงล่ะ อย่าลืมนะลูก...ถ้าลูกอยากให้ตัวเองเป็นคนที่น่ารัก...ลูกควรจะเป็นอย่างน้ำ�ตก...หากมีสิ่งดีๆ ตกมาถึงตัวลูก...อย่าเก็บสิ่งดีๆ นั้นไว้...คนเดียว...ลูกต้องเรียนรู้ที่จะ...แบ่งปันออกไปให้มากที่สุด... มีก็แต่คนที่ “ให้” ออกไปเท่านั้นแหละ... จึงจะเป็นคนที่ “ได้รับ” อย่างแท้จริง...

*******************************************

Photo Release

การบินไทย และซิตี้แบงก์ ร่วมฉลอง สู่ทศวรรษที่ 2 “ซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส”

นายปานฑิต ชนะภัย (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่สายการพาณิชย์ และ นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจตอบแทนลูกค้า บมจ.การบินไทย (THAI) ร่วมกับ มร.ปราดีพ แพนท์ (กลาง) ผู้จัดการใหญ่สายบุคคลธนกิจ, นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจบัตรเครดิต และ นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ (ที่ 1 จากซ้าย) รองผู้อำ�นวยการ ธุรกิจบัตรเครดิตกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรพรีเมี่ยมและพันธมิตรธุรกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี และก้าวเข้าสู่ ปีที่ 11 ของบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ณ Hall of Mirror สยามพารากอน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด สก๊อต จับมือ เมเจอร์ จัด “วาเลนไทน์ มูฟวี่ เลิฟเวอร์ ปี 3” บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำ�กัด ร่วมกับ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) ต้อนรับเทศกาลแห่งความ รั ก กั บโปรโมชั่ น “วาเลนไทน์ มู ฟ วี่ เลิ ฟ เวอร์ ปี 3” เมื่ อ ซื้ อ ผลิตภัณฑ์สก๊อตทุกชนิดครบทุก 2,000 บาทขึ้นไปต่อหนึ่งใบเสร็จ ตั้งแต่วันนี้ - 14 ก.พ. 54 รับสิทธิชมภาพยนตร์ฮันนีมูน ซีท 2 ที่นั่ง มูลค่า 360 บาท พร้อมรับฟรี! ป็อปคอร์นสตรอว์เบอร์รี่ 1 ถุง มู ล ค่ า 35 บาท และลุ้ น รั บ รางวั ล สุ ด พิ เ ศษเป็ น คู่ รั ก ผู้ โ ชคดี ไ ป ฮั น นี มู น ยั ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วสุ ดโรแมนติ ก ของโลก ซานโตริ นี ประเทศกรีซ 1 รางวัล พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

มุมประกัน SCNYL ตั้งเป้าปี 54 เบี้ยรับรวมโต 26% เบี้ยใหม่โต 12% เน้นเพิ่มช่องทางขาย นายโดนอลด์ คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต (SCNYL) เปิดเผยว่า ในปี 54 บริษัทฯ ตั้งเป้ามีเบี้ยประกันปีแรก 10,727 ล้านบาท เติบโต 12% จากปี 53 ที่มีเบี้ยปีแรกรวม 9,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากปี 52 ซึ่งถือเป็นเบี้ยรับปีแรกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และนิวยอร์คไลฟ์ได้เป็นพันธมิตร ร่วมกัน ขณะที่ตั้งเป้าเบี้ยรับรวมในปี 54 เติบโต 26% จากปี 53 ที่มีเบี้ยรับรวม 24,554 ล้านบาท โดยในปี 54 บริษัทฯ ได้วาง กลยุทธขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการเติบโตที่มั่นคงและมีคุณภาพ ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาความแข็งแกร่งในทุกช่องทางการขาย และ เพิ่มความยั่งยืนของกรมธรรม์ควบคู่การต่อยอดการขายในกลุ่มลูกค้าเดิม และเจาะฐานลูกค้าใหม่ๆ ทุกช่องทาง

SC มุ่งมั่นยืนเป้าหมายที่หมื่นล้าน นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร ประธานกรรมการบริ ห าร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ ป อเรชั่ น (SC) พร้ อ มผู้ บ ริ ห าร จัดงาน “A Mil ion Ways To Say Love” เพื่อขอบคุณสื่อมวลชน ภายใต้แนวคิด “คิดด้วยรัก ดีไซน์เพื่ออนาคต” พร้อมเผยกลยุทธ์ และแผนงานในปี 54 เตรียมเปิด 13 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ยืนเป้าหมายรายได้หมื่นล้านในปี 55 ณ โรงแรม Centara Grand at Central World www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 5

คิดแบบ

“ทอเร่ จอห์นเซ่น”

TELENOR

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC

จนมาถึงการขยายตลาดประเทศในทวีปเอเชียของ “เทเลนอร์”... ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลายเป็นเป้าหมายการลงทุน ทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เนื่องจากขนาดของตลาด และศักยภาพในการ เติบโตอยู่ในระดับที่น่าสนใจ เพื่อตอบรับแผนการขยายการลงทุน “เทเลนอร์” ได้ท�ำ การตัง้ “เทเลนอร์ เอเชีย” ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อทำ�หน้าที่มองหาโอกาสการลงทุนในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน ประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาค และ “ทอเร่” ก็ได้รับมอบหมายให้เข้ามา

ทำ � หน้ า ที่ เ ดิ ม ในการหาโอกาสการลงทุ น ในกลุ่ ม ประเทศแถบ เอเชียใต้ เช่น บังกลาเทศ ปากีสถาน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ มาเลเซีย รวมทั้งประเทศไทย ผ่านไปไม่นาน “ทอเร่” ก็ได้รบั โอกาสสำ�คัญ ในการเข้ารับ ตำ�แหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ต่างชาติคนที่ 2 ของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ต่อจาก “ซิคเว่ เบรคเก้” เมื่อวัน ที่ 1 ก.ย. 51 และเรียกได้วา่ ตัง้ แต่ชายคนนีเ้ ข้ามา DTAC ก็ถกู ปลุก ให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาในวงการสื่อสารบ้านเราไม่น้อยเลยทีเดียว .........อ่านต่อฉบับหน้า........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

แนวโน้มดัชนีฯ วันนี้ น่าจะยัง อยู่ ใ นกรอบแ คบ หลั ง หลายตล าด ภูมภิ าคยังปิดทำ�การช่วงตรุษจีน อย่างไร ก็ตาม คาดว่าดัชนีมโี อกาสจะขยับขึน้ ได้ ในสัปดาห์หน้า จากผลประกอบการปี 53 ของบริษทั จดทะเบียนในกลุม่ พลังงาน จะเริม่ ทยอยออกมา ซึง่ คาดว่าจะออกมา ดีรวมถึงมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลด้วย ประเมิ น แนวรั บ ที่ บ ริ เ วณ 975 จุ ด และแนวต้านที่ 984, 985 จุด

หน้า 13

คาดดัชนีฯ วันนี้ จะเคลื่อนไหว แกว่งตัวผันผวน มีปัจจัยการเมืองใน ประเท ศและปั ญ หาการ เมื อ งในอี ยิ ป ต์ เป็ น ตั ว กดดั น บรรยา กาศก ารลงทุ น สำ�หรับกลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�นักลงทุน ระยะย าวซื้ อ สะสม ในหุ้ น พื้ น ฐานดี เนือ่ งจากทิศทางของตลาดหนุ้ ไทยยังอยูใ่ น ช่ ว งขาขึ้ น สำ � หรั บ นั ก ลงทุ น ระยะสั้ น ระยะนี้ควรเพิ่มความระมัดระวังในการ ลงทุนมากขึ้น เนื่องจากดัชนีฯ มีลักษณะ ผันผวน ทั้งนี้ประเมินแนวรับที่ 974 จุด และแนวต้านที่ 980 - 987 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,124.11 13.90% 1,541.38 10.09% 2,909.05 19.03% 8,708.93 56.98%

1,252.24 8.19% 1,838.77 12.03% 2,947.09 19.28% 9,245.38 60.49%

871.87 -297.39 -38.04 -536.45

Last Update

03/02/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

980.6 682.39 1,490.19 268.18

03/02/11

Chg 2.76 1.53 3.6 2.08 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg 0.28 0.22 0.24 0.78 15,283.48 163.03

16:59:59

AGRO Decline 26%

3 A dv ance 44%

2.5

No C hange 30%

2

TECH

1.5 1

CONSUMP 0.63

0.07 0.5 0

-0.09

-0.5

SERVICE

Decline 22% No C hange 37%

0.01

0.58

A dv ance 41%

-1

-0.7

FINCIAL

-0.17

RESOURC

INDUS 2.7

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2554

IVL

( Day )

: IVL 18,000,000 16,000,000

Price & Fundamental Symbol IVL

Last 42.50 Chg 3.00  %Chg 7.59  Open 39.50  High 43.00  Low 39.25  Prev 39.50  Avg 41.81  AccVol 67,904,500  AccVal(K฿) 2,839,272  %Fluct 8.97  P/E 25.76  P/BV 6.85  DPS(Baht) 0.33  Yield(%) 0.75  EPS(Baht) 1.65  MktCap(Mil.) 184,207  Broker Target Update TSC 48.00 02/02/11 หลัTRINITY กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็59.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 25/01/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 25/01/11 ค่าการ KTZ ม่ ขึน้ มากที51.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

14,000,000 12,000,000 Vol.

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 43.00

42.75

42.50

42.25

42.00

41.75

41.50

Price

41.25

41.00

40.75

40.50

40.25

40.00

39.75

39.50

39.25

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2554

PTL

( Day )

Volume Analysis

: PTL

Price & Fundamental Symbol PTL

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker FSS DBSV

31.50 3.25  11.50  28.25  31.75  28.25  28.25  29.92  26,655,000  797,483  11.70  14.13  4.25  0.59  1.84  2.23  25,200  Target Update 65.00 03/02/11 55.00 05/01/11

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 31.75

31.50

31.25

31.00

30.75

30.50

Price

30.25

30.00

29.75

29.50

29.25

29.00

28.75

28.50

28.25

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2554

IFEC

( Day )

Price & Fundamental Symbol IFEC

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: IFEC

8,000,000 7,000,000

1.99 0.10  5.29  1.90  2.02  1.89  1.89  1.97  38,998,500  76,750  6.60  9.95  1.52  0.03  5.29  0.20  812  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2.02

2.00

1.99

1.98

1.97

1.96

1.95

1.94

1.93

1.92

1.91

1.90

1.89

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 547 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

คำ�คมการลงทุน “An investment operation is one which, upon thorough analysis promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative.” “การลงทุ น คื อ การปฎิ บั ติ ก ารที่ ผ่ า น การวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วจะสามารถเก็บ รักษาเงินต้นและสร้างผลตอบแทนที่เพียงพอ การปฎิบัติการอื่นใดที่ไม่เข้าข่ายนี้ถือเป็นการ เก็งกำ�ไร” Benjamin Graham

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 4 ก.พ. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you