Page 1

Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2553

News Station

5 วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก 2011 ทุกสายตายังจับจ้องจีน 5 UAC เตรียมเซ็นดีลขายก๊าซซีบจี ยี าว 15 ปี กับ PTT 6 ขาย BSEC รอเล่นรอบ 7 ธปท.เชือ่ จีดพี Qี 4/53โตต่อเนือ่ งจากQ3ทัง้ ปี7.3-8% 9 Dynamic Station บจ.หน้าใหม่ตบเท้ายื่นไฟลิ่ง

10 Lifestyle Station เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

ดัชนีคา่ ระวางเรือฟืน ้ สัญญาณดี

เชียร์ RCL ชีพ ้ นื้ ฐาน 17 -19.5 บ.

13 Professional Station PTT ราคาพื้นฐานปี 54 ที่ 392 บาท

14 Gossip Station สวัสดีปีใหม่

2 โบรกเกอร์เชียร์ RCL ชี้พื้นฐาน 17.00 - 19.50 บาท ระบุริมาณขนส่ง 15 มองหุˆนจากเซียน เดือน พ.ย. กลับมาขยายตัวถึง 14% หลังจากหดตัวต่อเนื่องกันตลอดช่วงเดือน ถอย ก่อนหน้ า แนวโน้มค่ าระวางเรือคอนเทนเนอร์เริ่มกลับมาปรับตัว สูง ขึ้นอีกครั้ง 16 Data Station พร้อมคาดงบ Q4/53 จะมีบันทึกการกลับรายการจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เข้ามาช่วย ส่วนปี 54 มั่นใจกำ�ไรฟื้นได้อีก ต‡อหนˆา 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

มัน ่ ใจ KSL พ้นจุดต่�ำ สุดไปแล้ว คาดปี น ก ้ ี � ำ ไรโต 457% แนะซื อ ้ มั่ นใจ KSL พ้ น จุ ด ต่ำ � สุ ดไปแล้ ว ค่ า ยวิ เ คราะห์ ไ ม่ รั ง เกี ย จแม้

รายงานผลประกอบการงวดสิ้นสุด ต.ค. 53 ขาดทุนถึง 91 ล้านบาท เพราะเชื่องวดผลงานปีนี้จะกลับมากำ�ไรดี ได้กำ�ลังการผลิตส่วนขยาย ของโรงงานใหม่ที่บ่อพลอยหนุน ขณะที่ราคาขายทำ�สัญญาล่วงหน้าแล้ว 80% ของโควต้าส่งออก ส่วนโรงงานที่ลาวและกัมพูชาคาดขาดทุนน้อย ลง ให้เป้าหมาย 15.30 -18.00 บาท ต‡อหนˆา 3

กบข. ชีเ้ ศรษฐกิจโลกยังเสีย ่ ง

ประเมินเศรษฐกิจไทยโต 4-4.5%

วิธีคิดแบบ ซีอีโอ

“ช่วงชัย นะวงศ์”

แห่ง ฟินันเซีย ไซรัส ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 12

กบข.มองเศรษฐกิจโลกในปี 54 มีความเสี่ยงและขยายตัวในระดับต่ำ� กว่าปีก่อน เหตุอเมริกายังคงมีปัญหาสินเชื่อที่อยู่อาศัยและอัตราการว่างงาน รวมถึงยุโรปยังมีปัญหาหนี้สาธารณะ ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว ยังใช้นโยบาย การเงินแบบผ่อนคลาย ส่วนประเทศกำ�ลังพัฒนาจะใช้มาตรการการเงินที่เข้ม งวดมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อเร่งตัว ประเมิน GDP ไทยโต 4 - 4.5% ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

ดัชนีค่าระวางเรือ (ต่อจากหน้า 1)

บล.ยูไนเต็ด ประเทศไทย แนะนำ�ราคาพื้นฐานปี 54 ห้น RCL ที่ 17.00 บาท พร้อมระบุ ปริมาณขนส่งเดือน พ.ย. กลับ มาขยายตัวถึง 14%YoY (หลัง จากหดตั ว ต่ อ เนื่ อ งมาในช่ ว ง เดื อ น ก.ย. - ต.ค.) โดยมี ปริมาณขนส่งที่ 207,183 TEUs (แบ่งเป็น SOC 94,874 TEUs เพิ่มขึ้น 13%YoY และ COC 112,309 TEUs เพิม่ ขึน้ 14%YoY) ส่งผลให้ 2 เดือนแรกของ Q4 ปริมาณขนส่งกลับมาขยายตัว 5.73%YoY มาที่ 428,215 TEUs และสำ�หรับ 11 เดือนแรกของปี 5 3 มี ป ริ ม า ณ ข น ส่ ง ร ว ม 2,316,264 TEUs เพิ่ ม ขึ้ น 8.02%YoY ส่ ว นแนวโน้ ม ค่ า ระวางเรือคอนเทนเนอร์เริม่ กลับ

มาปรับตัวสูงขึน้ อีกครัง้ (หลังลด ลงต่ อ เนื่ อ ง 10 สั ป ดา ห์ ) โดย ณ 16 ธ.ค. 53 ดั ช นี HoweRobinson Container Index (HRCI) อยู่ที่ 668.4 จุด เพิ่ ม ขึ้ น 0.8%WoW (โดยค่ า เฉลี่ย 1 ต.ค. - 16 ธ.ค. อยู่ที่ 688.3 จุด ขณะที่ไตรมาส 3 ค่า เฉลี่ยอยู่ที่ 691.8 จุด)

ทัง้ นีป้ ริมาณการขนส่งที่ กลับมาขยายตัวอีกครั้งบวกกับ ดัชนีค่าระวางเรือที่กลับมาเริ่ม ฟื้ น ตั ว เป็ น สั ญ ญาณดี ต่ อ ผล

ประกอบการ 4Q53 คาดว่า Q4 จะมีการบันทึกการกลับรายการ จากการด้อยค่าของสินทรัพย์เข้า มาช่วย ซึ่งจะทำ�ให้ผลประกอบ การทัง้ ปี 53 กลับมาเป็นบวกได้ ดั ง นั้ น จึ ง ประมาณการกำ �ไร ที่ 577 ล้ า นบาท (EPS 0.70 บาท/หุน้ ) ขณะทีใ่ นปีนแี้ ม้จนี จะ มีนโยบายชะลอความร้อนแรง เศรษฐกิ จ แต่ ม องว่ า ความ ต้ อ งการสิ น ค้ า ยั ง คง เพิ่ ม ขึ้ น โดยคาดกำ�ไรจากผลการดำ�เนิน งานในปี 54 จะฟื้นตัวต่อเนื่อง มาที่ 1.06 พันล้านบาท (EPS 1.28 บาท/หุ้น)

มั่นใจ KSL (ต่อจากหน้า 1)

(คาดขาดทุน 81 ล้านบาท) จาก ต้นทุนที่แพงขึ้นจากการแย่งซื้อ น้�ำ ตาลของผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรม (ไม่มี Derivative Loss หรือค่าปรับ) ส่งผลให้ทั้งปี 2010 มีกำ�ไรเหลือ เพียง 159 ล้านบาท ลดลง 83%

ต่ำ�สุดในรอบ 8 ปี หุ้น KSL เป็น เพี ย งตั ว เดี ย วในกลุ่ ม Soft Commodity ที่ Underperform ที่สุด (- 14%YTD) สอดคล้องกับ ผลประกอบการที่แย่ แต่เชื่อว่า KSL ผ่านจุดต่ำ�สุดไปแล้วและจะ

เริ่มมี กำ�ไรตั้งแต่ 1Q11 (สิ้นสุด ม.ค. 2011) จากกำ�ลังการผลิต ส่ ว นขยายของโรงงานใหม่ ที่ บ่อพลอย ขณะที่ราคาขายทำ� สัญญาล่วงหน้าแล้ว 80% ของ โควต้าส่งออก ต‡อหนˆา 4

บทวิเคราะห์บล.ฟินนั เซีย ไซรัส ระบุว่า KSL รายงานผล ประกอบการ 4Q10 (สิ้ น สุ ด ต.ค. 2010) ขาดทุนมากกว่าคาด โดยขาดทุ น 91 ล้ า นบาท

คำ�แนะนำ�การลงทุน RCL โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) ฟิลลิป (ประเทศไทย)

ซื้อเก็งกำ�ไร ซื้อ

17.00 บาท 19.50 บาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

News Station

หน้า 4

มั่นใจ KSL (ต่อจากหน้า 3)

ซึง่ เป็นราคาทีส่ งู กว่าปีที่ จะมีกำ�ไร เติบโตถึง 457% ในปี ผ่านมาถึง 44% - 47% ส่วน 2011 จึงแนะนำ�ซื้อ KSL โดยมี โรงงานที่ลาวและกัมพูชาคาดว่า ราคาเป้าหมาย 18 บาท จะขาดทุนน้อยลง คาดว่า KSL คำ�แนะนำ�การลงทุน KSL โบรกเกอร์ แนะนำ� ทรีนีตี้ ฟินันเซีย ไซรัส ยูไนเต็ด

กบข. ชี้

Trading BUY ราคาเป้าหมาย 17 บาท ซื้อ ราคาเป้าหมาย 18 บาท ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเป้าหมาย 15.3 บาท

(ต่อจากหน้า 1)

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิ ก าร กองทุ น บำ � เหน็ จ บำ � นาญข้ า ราชการ (กบข.) กล่าวว่า ในปี 54 มองเศรษฐกิจ โลกมีแนวโน้มแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ กลุ่มแรกคือประเทศพัฒนาแล้วมี การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ใน ระดับต่�ำ และยังมีปจั จัยเสีย่ งหลาย ด้าน เช่น สหรัฐอเมริกาที่ยังคงมี ปัญหาสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและอัตรา การว่ า งงานที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง ขณะที่ประเทศในแถบยุโรปยังมี ปัญหาหนี้สาธารณะทำ�ให้อัตรา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจ จะชะลอตัวลงจากปี 53

สำ�หรับประเทศพัฒนา แล้ว คาดว่ายังคงดำ�เนินนโยบาย การเงินแบบผ่อนคลายด้วยการคง อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ�ต่อไป และการเพิ่มปริมาณเงินในระบบ เศรษฐกิจ “ประเทศกำ�ลังพัฒนาใน ภูมภิ าคเอเชียและประเทศไทยจะ เริม่ ใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ซึ่งเศรษฐกิจไทยในปี 54 มีแนว โน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากปี 53 คาด ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในปี 54 ของประเทศไทยจะอยู่ ประมาณ 4 - 4.5% โดยมีปัจจัย หนุนคือการบริโภคและการลงทุน

ทีด่ ขี นึ้ ขณะทีก่ ารส่งออกทรงตัวใน เกณฑ์ดีและอัตราเงินเฟ้อยังคง ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 3 - 4.0%” นางสาวโสภาวดี กล่าว อย่างไรก็ตามอัตราการ เติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีต่อเนื่อง และการปรับตัวของราคาสินค้า เกษตรจะเพิ่มแรงกดดันต่ออัตรา เงินเฟ้อในประเทศ ทั้งนี้คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะมี ก ารปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย อ้างอิงอีกประมาณ 0.75 - 1.25% ทำ�ให้อตั ราดอกเบีย้ อ้างอิงในปี 54 จะปรั บ ตั ว ขึ้ น ไปอยู่ ใ นระดั บ 2.75 - 3.25% คาดว่าจะยังมีเงิน

ทุนจากต่างประเทศยังคงไหลเข้า มาในภูมิภาคเอเชียซึ่งปัจจัยดัง กล่าวจะทำ�ให้คา่ เงินบาทมีแนวโน้ม แข็งค่าขึน้ เล็กน้อยโดยอัตราค่าเงิน บาทเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 29.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากปี 53 ที่ ค่าเงินบาทเคลือ่ นไหวเฉลีย่ 31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

News Station

หน้า 5

วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก 2011 ทุกสายตายังจับจ้องจีน ผ่านพ้นไปแล้วสำ�หรับปี 2011 ซึ่งเป็น ปีทเี่ ศรษฐกิจโลกเผชิญความผันผวนแทบจะตลอด ทั้งปีไม่ว่าจะเป็นการปะทุขึ้นของวิกฤตหนี้ใน ภูมภิ าค ซึง่ ยังผลให้กรีซ และไอร์แลนด์กลายเป็น ประเทศที่ต้องรับความช่วยเหลือทางการเงิน ฉุกเฉินจากสหภาพยุโรป หรือ อียแู ละกองทุนการ เงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็ม ตามมาด้วย ความหวั่นเกรงต่อภาวะฟองสบู่สินทรัพย์ในจีน ซึง่ กำ�ลังเป็นแรงขับเคลือ่ นหลักของเศรษฐกิจโลก อยู่ในขณะนี้ ก่อนที่จะกลับกลายเป็นความหวั่น เกรงว่ า เศรษฐกิ จ จะชะลอลงอย่ า งรวดเร็ ว หลังรัฐบาลและธนาคารกลางจีนร่วมมือกันกำ�หนด เป้าหมายทีล่ ดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อให้ได้ ประเด็น นี้จึงกลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงปลายปี 2010 และต่อเนื่องจนถึงปี 2011 ด้วยเหตุทจี่ นี เป็นทีพ่ งึ่ หลักของเศรษฐกิจ โลกในขณะนี้ เนื่องจากบรรดาประเทศที่พัฒนา แล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ กลุ่มยูโรโซน หรือ ญี่ปุ่น ต่ า งก็ เ ผชิ ญ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ด้ ว ยกั น ทั้ ง สิ้ น เนื่องจากยังไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้น เมื่อจีนต้องการที่ ปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจมหภาคจากที่เคย กระตุ้ น การบริ โ ภคและความต้ อ งการภายใน

ประเทศมาเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคา หรือ การควบคุมอัตราเงินเฟ้อ พร้อมกับการลด ความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ จึงเป็นธรรมดาที่ บรรดานักลงทุนทั่วโลกจะให้ความสำ�คัญกับ ทิศทางการดำ�เนินนโยบายเศรษฐกิจของจีนมาก เป็นพิเศษ และยิ่งในปี 2010 จีนได้ขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยถึง 2 ครั้ง พร้อมประกาศขึ้นอัตราส่วน กันสำ�รองเงินสดของธนาคารพาณิชย์แล้วถึง 6 ครั้ง ย่อมเป็นที่แน่ชัดว่า จีนกำ�ลังให้ความ สำ�คัญกับการควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างจริงจัง มากกว่าที่เคยเป็นมา ในฟากของสำ�นักพยากรณ์อย่างเจพีมอร์ แกนและมอร์แกนสแตนเลย์ตา่ งประสานเสียงคาด การณ์ว่า ในครึ่งปีแรกของปี 2011 ธนาคารกลาง จีนจะขึน้ อัตราดอกเบีย้ ถึง 6 ครัง้ หรือ เฉลีย่ เดือน ละหนึง่ ครัง้ เพราะอัตราเงินเฟ้อในจีนยังคงมีแนว โน้มเพิม่ ขึน้ จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งนับแต่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟดได้ดำ�เนินมาตรการ QE2 อันยังผลให้ สภาพคล่องสกุลเงินดอลลาร์มีอยู่สูงจึงทำ�ให้เม็ด เงินไหลเข้าสูต่ ลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นจำ�นวนมาก ขณะที่ “มาร์ค โมเบียส” นักลงทุนชื่อ ดั งได้ มี ค วามเห็ นในทางตรงกั น ข้ า มกั บ เจพี

มอร์แกนและมอร์แกนสแตนเลย์ โดยคาดว่า จีนจะสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยูใ่ นระดับ ไม่เกิน 4% ได้โดยที่ไม่ทำ�ให้การขยายตัวของ เศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก นัน่ ย่อมหมายความจีน จะสามารถดำ�เนินมาตรการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การ ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ได้อย่างประสบความสำ�เร็จ นั่นเอง เพราะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นย่อมส่ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ กำ � ลั ง ซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค และความสามารถในการลงทุนของภาคธุรกิจ หากสิ่งที่นายโมเบียสคาดเกิดขึ้นจริง เห็นว่าใน ปีหน้า จีนจะยังคงเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจได้ ต่อไปอีกหนึ่งปี แต่หากจีนไม่มที างเลือก นอกจากการ ทีต่ อ้ งขึน้ อัตราดอกเบีย้ หลายครัง้ ติดต่อกันอย่าง ที่ เ จพี ม อร์ แ กนและมอร์ แ กนสแตนเลย์ แ ล้ ว เห็นว่า เศรษฐกิจโลกปีหน้าคงจะเหนื่อยตั้งแต่ ต้นปี และคงต้องลุ้นให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัว ทันเพือ่ มาชดเชยเศรษฐกิจจีนทีจ่ ะชะลอลงหลัง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย พร้อมกับต้องลุ้นไม่ ให้วกิ ฤตหนีย้ โุ รปปะทุขนึ้ อีก ปีเสือว่าดุมากแล้ว ปีกระต่ายนี้ หลายคนหวังว่าคงไม่ดุเท่าเสือ ก็ยงั ไม่แน่นกั ดีไม่ดี กระต่ายจะน่ากลัวกว่าเสือ ก็เป็นได้

UAC เตรียมเซ็นดีลขายก๊าซซีบีจียาว 15 ปี กับ PTT นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการผู้จัดการ แห่งแรก เพื่อนำ�ส่งก๊าซขายให้กับ PTT เพียง บมจ.ยู นิ เ วอร์ แ ซล แอดซอร์ บ เบ้ น ท์ แอนด์ รายเดียวเป็นสัญญาระยะยาว 15 ปี สำ�หรับ เคมิคัลส์ (UAC) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ เงินลงทุนในโครงการไบโอก๊าซแห่งที่ 2 คาดว่า อยูร่ ะหว่างการเจรจากับพันธมิตรเพือ่ หาข้อสรุป จะใช้ประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนหนึง่ เป็นการ ในการลงทุนสร้างโรงงานไบโอแก๊สแห่งที่ 2 กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ และอีกส่วนหนึ่งใช้ ซึง่ แนวโน้มอาจจะเป็นการลงทุนร่วมกับพันธมิตร เงิ น ทุ น ของบริ ษั ท เอง โดยคาดว่ า จะมี ผ ล เนื่องจากจะทำ�ให้ประหยัดเงินที่ใช้ในการลงทุน ตอบแทนจากการลงทุนขั้นต้นประมาณ 15% มากกว่าการสร้างโรงงานใหม่ ล่าสุดบริษัทฯ ขณะเดียวกันมั่นใจว่า รายได้ในปี 53 ได้เตรียมเงินลงทุน 150 ล้านบาท สำ�หรับใช้ใน จะเติบโตเกินเป้าที่วางไว้ที่ 743 ล้านบาท โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (CBG) เนือ่ งจากมีรายได้จากธุรกิจนำ�เข้า และจำ�หน่าย

สารเคมีเพิ่มขึ้น รวมถึงยังรับรู้ผลกำ�ไรจากเงิน ลงทุนใน บริษัท บางจากไบโอฟูเอล ซึ่งเป็น บริษัทร่วมทุนระหว่าง UAC กับ บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม (BCP) อย่างต่อเนื่อง สำ�หรับในปี 54 บริษทั ฯ ตัง้ เป้าจะมีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจ หลัก (นำ�เข้าและจำ�หน่ายสินค้าเคมีภณั ฑ์) และ จากการลงทุนอยู่ที่ 50 ต่อ 50 จากปัจจุบันที่ สัดส่วนรายได้จากเงินลงทุนสูงกว่าธุรกิจหลัก www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

หน้า 6

ขาย BSEC รอเล่นรอบ

สิ้นวันทำ�การที่ 30 ธ.ค. 2553 ราคาหุ้น BSEC ปิดอยู่ที่ 1.43 บาท เพิ่มขึ้น 0.11 บาท หรือ 8.33% ระหว่างวันทำ�การสร้างราคาสูงสุดที่ 1.54 บาท ซึ่งถือเป็นราคาสูงสุดสำ�หรับรอบปีก่อนเลยทีเดียว ขณะที่ทั้งวัน มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 124.75 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ซิกโก้ เปิดเผยว่า ตาม สัญญาณทางเทคนิคการเคลื่อนไหวหุ้นมีแนวโน้มดี ประกอบกับมีวอลุ่มเข้า มาสนับสนุนอย่างหนาแน่น ฉะนัน้ หากราคาหุน้ ดังกล่าวปรับขึน้ ทะลุแนวต้าน ที่ 1.58 บาท เปิดซื้อขายในวันนี้ (อังคารที่ 4 มกราคม 2554) จะมีโอกาส ทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.60 บาท, 1.74 บาท และ 1.92 บาท ตามลำ�ดับ ส่วนกลยุทธ์การลงทุนแนะนำ�ทยอยขายทำ�กำ�ไร แล้วรอซื้อที่แนว รับ 1.39 บาท และแนวรับถัดไปที่ 1.38 บาท ตามลำ�ดับ เพื่อรอลุ้นราคา หุ้น BSEC ปรับขึ้นในระยะสั้นๆ ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 30/12/53

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

BSEC 1.43 0.11 8.33 1.32 1.54 1.32 1.32 1.46

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

85,415,800 124,754 15.07 71.50 0.56 N/A N/A 0.02 1,171

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/53

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 1.48 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำ�นวนหุ้น บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) 399,999,860 60,795,000 นายสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล 27,679,700 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด 22,000,000 นายยืนยง พันธุ์วงศ์กล่อม น.ส.ยุพา การชฎิล 20,765,750

(%)

48.90 7.43 3.38 2.69 2.54

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

ธปท.เชื่อจีดีพีQ4/53โตต่อเนื่องจากQ3ทั้งปี7.3-8% น า ย เ ม ธี สุ ภ า พ ง ษ์ ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสสายเศรษฐกิจใน ประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่ า จากตัว เลข เศรษฐกิจเดือนพ.ย. 2553 สะท้อน ในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น กว่ า เดื อ นต.ค. 2553 จึงมองได้ว่าทิศทางเศรษฐกิจ ในไตรมาส 4/2553 จะขยายตัวเป็น บวกต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน “อย่ า งไรก็ ต ามจะต้ อ ง ติ ด ตามการประชุ ม ของคณะ กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 12 ม.ค. 2554 ซึ่งจะ เป็นการประเมินตัวเลขประมาณการ ทีช่ ดั เจนมากขึน้ ทัง้ นีใ้ นเบือ้ งต้นยัง คงประมาณการเดิมทั้งจีดีพี ในปี 2553 ที่ 7.3 - 8% และจีดีพีปี 2554 ที่ 3 - 5% รวมถึงอัตรา เงินเฟ้อต่างๆ” นายเมธี กล่าว สำ�หรับปัจจัยเสี่ยงในปีนี้ ได้ แ ก่ ทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ แนวโน้ ม อั ต ราดอกเบี้ ย ขาขึ้ น รวมถึงแรงกดดันด้านราคาทั้งราคา สินค้าอุปโภคบริโภค

เขากล่าวว่า ทีป่ ระชุมคณะ กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เตรี ย มที่ จ ะนำ � ปั จ จั ย เสี่ ย งจาก เศรษฐกิจโลกในปีนี้ ได้แก่ทิศทาง

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งที่ผ่านมานัก ลงทุนมีการคาดหวังต่อการกระจาย เงินทุนจากมาตรการ QE2 ที่คาด ว่ า จะมี เ งิ นไหลเข้ า มาในภู มิ ภ าค

เอเชียรวมถึงไทยอย่างมาก ซึ่งขณะ นี้ยังไม่มีปัจจัยดังกล่าวที่มากระทบ โดยเงินทุนสุทธิไหลเข้าในเดือนพ.ย. 2553 อยูท่ ี่ 443 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่มีเงินไหล เข้าสุทธิ 2,405 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ความเสี่ยงด้าน อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้จะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจ แต่ยอมรับว่าอาจ เป็ น แรงกดดั น ต่ อ ต้ น ทุ น ของ ผู้ประกอบการให้เพิ่มขึ้น ซึ่งการ ปรับขึน้ ดอกเบีย้ ดังกล่าวเพือ่ ต้องการ ดูแลอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่ สมดุ ล ทั้ ง นี้ ก นง.จะพิ จ ารณาถึ ง ความเสี่ยงทางด้านราคาทีเ่ กิดขึ้นใน ด้านสินค้าอุปโภคและบริโภคและ ราคาน้ำ�มันด้วย

LOXLEYเล็งถกกองสลากต้นปีเคลียร์หวยออนไลน์ นายตรีจักร ตันฑ์ศุภศิริ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำ�กัด ในกลุ่ม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ LOXLEY เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปีนี้ จะเข้ า พบนายวั น ชั ย สุ ร ะกุ ล

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล เพื่อขอความชัดเจนในเรื่อง การดำ�เนินโครงการจำ�หน่ายสลาก กินแบ่งด้วยเครื่องอัตโนมัติ หรือ หวยออนไลน์ ว่าจะทำ�อย่างไรต่อไป ซึง่ ทางบริษทั ฯ จะต้องรอคำ�ชัดเจน จากทางภาครัฐบาลด้วย

สำ�หรับสาเหตุที่ราคาหุ้น บริ ษั ท ฯ ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ข่ า วสาร LOXLEY ปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ เพิ่มเติม แต่เรื่องหวยออนไลน์ก็ 30 ธ.ค. ที่ผ่านมานั้น นายตรีจักร ต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐ กล่าวว่า ไม่ทราบสาเหตุการเพิม่ ขึน้ ราคาหุน้ LOXLEY ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างโดดเด่น เพราะไม่ได้เข้าไป เกี่ ย วข้ อ งกั บ หุ้ น LOXLEY และ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

SPSU ขายสินค้าคงเหลือคืนให้ ไทยซูซูกิมอเตอร์ มูลค่า 79.06 ล. นายสมจิ ต ต์ ชั ย ชนะลาภ กรรมการ บมจ.เอส.พี.ซูซูกิ (SPSU) เปิดเผยว่า ตามมติการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทจำ�หน่าย สินค้าคงเหลือคืนให้แก่บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำ�กัด ที่จะรับซื้อสินค้าคงเหลือดังกล่าวคืนใน ราคาเดียวกันกับราคาที่ได้จำ�หน่ายให้แก่บริษัท ในกรณีที่สินค้าคงเหลือมีอายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป อาจจะถูกปรับลดราคาตามสภาพ โดยบริษัทฯ และบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ ได้ตกลงกำ�หนด วงเงินในการรับซื้อสินค้าคงเหลือคืนดังกล่าวรวม ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 82,000,000 บาท บริษทั ฯ จึงขอแจ้ง

AFET

หน้า 8

ตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 54 เป็นต้นไป แทนหุ้นสามัญของ PTSEC ที่ถูกเพิกถอนจากเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งวันที่ 5 ม.ค. 54 นั้น เนือ่ งจาก PHATRA มีโครงสร้างธุรกิจและทรัพย์สนิ ใกล้เคียงกับ PTSEC ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์จะนำ� ตลท.นำ� PHATRA เข้ารวมในการคำ�นวณดัชนี หลั ก ทรั พ ย์ PHATRA เข้ า รวมในการคำ � นวณ ดั ช นี SET100 แทนหลั ก ทรั พ ย์ PTSEC SET100 รายงานข่ า วจากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ จ ะนำ � หลั ก ทรั พ ย์ PTSEC แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ออกจากการคำ�นวณดัชนี SET100 ตั้งแต่สิ้นวันที่ บมจ.ทุนภัทร (PHATRA) และบล.ภัทร (PTSEC) 4 ม.ค. 54 และจะนำ� PHATRA รวมในการคำ�นวณ ได้ดำ�เนินการตามแผนปรับโครงสร้างการกิจการ ดัชนี SET100 ตั้งแต่สิ้นวันที่หลักทรัพย์ PHATRA แล้วเสร็จ และตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญของ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก คือวันที่ PHATRA เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน 5 ม.ค. 54 ให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 53 บริษัทฯ ได้ จำ�หน่ายสินค้ารถจักรยานยนต์คงเหลือคืนให้แก่ บริ ษั ท ไทยซู ซู กิ ม อเตอร์ มู ล ค่ า รวมทั้ ง สิ้ น 79,064,344 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ทะยานทดสอบ 155 บ./ก.ก. ต่อไป”

TFEX

“หาก SET50 ยืน 725 ไม่ไหว อาจมีแรงขายออกมา”

นายอภิวฒั น์ จันทสาร เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์เทคนิคอาวุโส บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF)

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures RSS3 - สิน้ ปีทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 752 สัญญา สถานะคงค้าง 2,981 สัญญา - สิน้ ปีทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 5,742 สัญญา สถานะคงค้าง 24,537 สัญญา - ปิด 150.45 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.35 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 54) - ปิด 716.20 จุด ลดลง 4.60 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) ปัจจัยบวก - ราคาปิดทะลุ 150 บ./ก.ก.ส่งท้ายปี ปัจจัยบวก - ต่างชาติซอ้ื หุน้ ไทยต่อเนือ่ ง - มีฝนเข้าทางใต้ของไทยอีกระลอก - น้�ำ มันยืน 90 เหรียญ หนุนหุน้ พลังงาน - นักค้ายางหวัน่ สินค้าขาดตลาดถึงปีหน้า - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ ไทย 390.34 ล้านบาท - ราคาน้�ำ มันทะยานเหนือ 90 เหรียญต่อเนือ่ ง - เส้นเทคนิคส่งสัญญาณซือ้ ชัดเจน ราคามีลนุ้ แตะ 155 บ./ก.ก. ปัจจัยลบ - LTF - RMF เตรียมขายหุน้ ในช่วงต้นปี - หาก SET50 ยืน 725 ไม่ไหว จะมีแรงขายออกมาอีกระลอก กลยุทธ์ - ซือ้ (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 54) - วอลุม่ เบาบางส่งท้ายปี - แนวรับ 147 บ./ก.ก. - แนวต้าน 155 บ./ก.ก. กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร หรือซือ้ หาก SET50 ยืน 725 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) - แนวรับ 710 จุด - แนวต้าน 722 จุด - ดัชนี SET50 มีแนวรับ 714 จุด แนวต้าน 726 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

Dynamic Station

หน้า 9

บจ.หน้าใหม่ตบเท้ายื่นไฟลิ่ง 3 บริษัทจดทะเบียนหน้าใหม่ แห่ยื่นไฟลิ่งกับ ก.ล.ต.ส่งท้ายปีเสือก่อนลงสนามเทรดปี 54 “ซีซีเอ็น-เทค” เตรียมขาย IPO 30 ล้านหุ้น ระดมทุนกระดาน mai ฟาก “แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป” เข็นหุ้น 1.44 พันล้านหุ้นขาย หวังรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย มีบล.เอเซีย พลัส เป็นที่ปรึกษาการเงินขณะที่ “เมสโปร (1989)” หวังกระจายหุ้นไตรมาส 3/2554 สร้างโกดังเก็บวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง Investor Station สำ�รวจรายชื่อ ด้านบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล เก็บวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพิ่มเติม มูลค่า บริษัทฯ ใหม่ ที่ยื่นแบบรายการแสดงข้อมูล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (LHFG) จะเสนอขาย ลงทุนประมาณ 20 ล้านบาท โดยจะดำ�เนิน (ไฟลิ่ง) กับทางสำ�นักงานคณะกรรมการ หุ้น IPO จำ�นวน 1.44 พันล้านหุ้น ราคา การภายในไตรมาส 3/54 โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ในปัจจุบันมี กำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พาร์หุ้นละ 1 บาท ระดมทุนเพื่อเสริมสร้าง (ก.ล.ต.) ก่อนสิ้นปี 2553 พบว่าขณะนี้มี เงินกองทุนและรองรับการขยายธุรกิจของ กลุ่ ม นายประสิ ท ธิ์ พ ร วิ ริ ย ะประพั น ธ์ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำ�กัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย และกลุ่มนายสมศักดิ์ ธนกิจวัฒนา ถือหุ้น (มหาชน), บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล ทั้งจำ�นวนภายในปี 2554 โดย LHFG เป็น เท่ากัน กลุม่ ละ 35.22% และกลุม่ นายสุรยิ นั กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (LHFG) และบริษัท บริษัทโฮลดิ้ง ที่ถือหุ้นใน ธนาคารแลนด์ อารีสินพิทักษ์ ถือหุ้น 28.77% แอนด์ เฮ้าส์ เพือ่ รายย่อยในสัดส่วน 99.99% เมสโปร (1989) จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ซีซเี อ็น-เทค จำ�กัด (มหาชน) โดยมีบล. เอเซีย พลัส เป็นที่ปรึกษาทาง ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าและอุปกรณ์ การเงิน โครงสร้ า งผู้ ถื อ หุ้ น ของ LHFG เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และให้บริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร จะเสนอขาย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย บริษัท แลนด์ หุ้ น แก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปครั้ ง แรก (IPO) แอนด์ เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน) (LH) จำ�นวน 30 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท มีทุน 40.95% รองลงมาได้แก่ บริษทั ควอลิตี้ เฮ้าส์ จดทะเบียน 110 ล้านบาท และทุนชำ�ระแล้ว จำ�กัด (มหาชน) (QH) 25.71%, นางสาว 80 ล้านบาท โดยเตรียมเข้าซื้อขายในตลาด เพียงใจ หาญพาณิชย์ 19.85%, กลุ่มตระกูล หลั ก ทรั พ ย์ เ อ็ ม เอ ไอ (mai) มี บ ริ ษั ท อั ศ วโภคิ น 1.77% และนางพรรณทิ พ ย์ แอดไวเซอรี่ พลั ส จำ � กั ด เป็ น ที่ ป รึ ก ษา เตชะไพบูลย์ 1.45% ทางการเงิน ซึ่งเงินที่ได้จากระดมทุนจะเป็น ด้านบริษัท เมสโปร (1989) จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจให้บริการรับเหมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการ โครงสร้ า งผู้ ถื อ หุ้ น ปั จ จุ บั น มี ก่อสร้างแบบครบวงจร (Turn Key) สำ�หรับ นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ ถือหุ้น 30.55% รอง การก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ลงมาได้แก่ นายอภิสทิ ธิ์ หงส์ลาวัณย์ ถือหุน้ โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท 24.20%, นายดุลภาค เพ่งพันธ์พัฒน์ ถือหุ้น เป็นทุนเรียกชำ�ระแล้ว 60 ล้านบาท แบ่งเป็น 22.75% และนายระบิล กลั่นสกุล ถือหุ้น หุน้ สามัญ 240 ล้านหุน้ พาร์หนุ้ ละ 0.25 บาท และจะระดมทุนในตลาด mai เพือ่ สร้างโกดัง 22.50%

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

Lifestyle Station by Jackal_XIII

เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

สวัสดีปี 54 ทุกท่าน ปีกระต่ายปีนี้ขอให้คุณผู้อ่านที่เคารพ มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตนะครับ พร้อมขอฝากข้อคิดจาก ท่าน ว.วชิรเมธี ไว้ให้พึงปฏิบัติตามเพื่อความสุขที่ยั่งยืนทุกๆ คน ... ท่าน ว.วชิรเมธี ได้ตรัสธรรมเทศนา เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตไว้ว่า สิ่งที่เธอควรแสวงหา “กัลยาณมิตร” สิ่งที่เธอควรมี “สติปัญญา” สิ่งที่เธอควรพยายาม “การศึกษา” สิ่งที่เธอควรคิด “ความดีงาม” สิ่งที่เธอควรฉลาด “การเข้าสังคม” สิ่งที่เธอควรเข้าหา “นักปราชญ์” สิ่งที่เธอควรตัด “อกุศลมูล” สิ่งที่เธอควรนิยม “ความซื่อสัตย์” สิ่งที่เธอควรอดทน “การดูหมิ่น” สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน “บุญกุศล” สิ่งที่เธอควรจดจำ� “ผู้มีคุณ” สิ่งที่เธอควรยิน “พุทธธรรม” สิ่งที่เธอควรเทิดทูน “สถาบันกษัตริย์” สิ่งที่เธอควรขจัด “ความเห็นแก่ตัว” สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์ “สัมมาชีพ” สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว “การพนัน” สิ่งที่เธอควรเร่งรีบ “การแทนคุณบุพการี” สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที “ทำ�วันนี้ให้ดีที่สุด”

TMB เอสเอ็มอี แรงจัด ทำ�ยอดค้ำ�ประกันสินเชื่อ บสย.ได้สูงสุดในปี 53

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ (ซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบโล่ประกาศ เกียรติคุณให้แก่ นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม TMB ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่สามารถทำ�ยอดค้ำ�ประกันสินเชื่อให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมสูงสุด 21,000 ล้านบาท จากยอดค้ำ�ประกันสินเชื่อเอสเอ็มอี ที่บรรษัทค้ำ�ประกันสินเชื่อขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับธนาคารต่างๆ จัดทำ�ในวงเงิน 60,000 ล้านบาท สำ�หรับปีงบประมาณ 53 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

Lifestyle Station

มุมประกัน

กรุงไทย-แอกซ่า แต่งตั้งผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาช่องทางการจัดจำ�หน่าย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด ประกาศแต่งตั้ง นายสุทัศน์ ลาภเกียรติถาวร ดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาช่องทางการจัดจำ�หน่าย โดยนายสุทัศน์ มีประสบการณ์การทำ�งานในธุรกิจประกันชีวิตกว่า 12 ปี มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน คณิตศาสตร์ประกันภัย งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งงานวางแผนการตลาด อีกทั้งยัง มีประสบการณ์การทำ�งานร่วมกับกรุงไทย-แอกซ่ามากกว่า 5 ปี ในหลากหลายสายงานด้วย กัน อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการจัดจำ�หน่าย การส่งเสริมการขายและ การจัดการแข่งขันทางการขายต่างๆ อีกด้วย อนึ่ง นายสุทัศน์ ปัจจุบันอายุ 34 ปี สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of General Management จากมหาวิทยาลัยมหิดล และระดับปริญญาตรี Bachelor of Science สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มุมการตลาด

เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป ลดแหลกครั้งยิ่งใหญ่กับแบรนด์เนมชั้นนำ� เซ็ น ทรั ล มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง กรุ๊ ป (CMG) ผู้ ผ ลิ ต และนำ � เข้ า สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมชั้ น นำ � ของประเทศ และผู้ จั ด จำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ บรนด์ จีทูเธาซั่น (G2000), ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ยูไนเต็ด คัลเลอร์ส ออฟ เบเนตอง (UNITED COLORS OF BENETTON) และกระเป๋าแบรนด์ซิซเล่ย์ (Sisley) จัดงาน “END OF SEASON SALE” ลดครั้งยิ่งใหญ่ประจำ�ปี มอบส่วนลด สูงสุดถึง 40% พร้อมสิทธิ On Top 5% ทันที นอกจากนี้ เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 เซลล์สลิป รับสิทธิ on top สูงสุด 10% และพิเศษ ยิ่งขึ้น เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทขึ้นไปในราคาหลังจากหักส่วนลดแล้ว รับคูปองเงินสดมูลค่า 500 บาท ต่อ 1 เซลล์สลิป เพื่อใช้ซื้อสินค้าในครั้งถัด ไปทันที เลือกช้อปกันอย่างจุใจกับแบรนด์ G2000, แบรนด์ UNITED COLORS OF BENETTON และกระเป๋าแบรนด์ Sisley ในงาน “END OF SEASON SALE” ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. - 28 ก.พ. 54 ณ Shop ทุกสาขา และเคานเตอร์ ทุกสาขา www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ วิธีคิดแบบ ซีอีโอ

ตอนที่ 6

“ช่วงชัย นะวงศ์” แห่ง ฟินันเซีย ไซรัส จนถึงวันนี้ ช่วงชัย บอกว่ายังไม่ถงึ จุดสูงสุดในวงการหลักทรัพย์ เขาให้เหตุผลว่าอย่างน้อย จะต้องทำ�ให้ บล.ฟินนั เซีย ไซรัส ขึน้ มาอยูใ่ น อันดับ 1 - 2 ของวงการให้ได้เสียก่อน ต้องวางกลยุทธ์ให้โบรกเกอร์แห่ง นี้เดินไปได้ด้วยระบบ ชนิดที่ว่าขาดตำ�แหน่งหนึ่งตำ�แหน่งใดไปก็จะไม่ กระทบต่ อ กระบวนการทำ � งาน นั่ น ถึ ง จะพอเรี ย กเป็ น จุ ด ที่ พ อใจ และสูงสุดในเส้นทางสายนี้ ต้นแบบในการทำ�งานของ ช่วงชัย คือ เจ้านายเก่าสมัยที่ ผู้บริหารคนนี้รั้งตำ�แหน่งซีอีโอ บล.โอซีบีซี (ประเทศไทย) ซึ่งตอนนั้น ไอดอลของเขาเป็นซีอีโอของ บล.โอซีบีซี (สิงคโปร์)

“ต้ น แบบของผมคนนี้ เขาได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด ในการบริ ห าร จั ด การหลายๆ เรื่ อ ง เช่ น ตอนนั้ น ที่ สิ ง คโปร์ เ ขาเปิ ด เสรี ค่ า คอมมิสชั่นก่อนเรา เขาก็ได้ให้แง่คิดในเรื่องการควบคุมต้นทุน ให้แง่คิดในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และต่างๆ อีกมากมาย ให้ผมได้นำ�มาปรับใช้ แล้วก็ได้ผลลัพธ์ในทิศทางบวก ซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อการบริหารของผมเป็นอย่างมาก” เมื่อถามว่า ช่วงชัย มีวิธีคิดก่อนและหลังจากที่ได้ขึ้นสู่ ตำ�แหน่งซีอีโออย่างไร เขาตอบได้อย่างชัดเจนว่า... “ตอนทีเ่ ราไม่ได้เป็นซีอโี อ เราจะนึกถึงพรรคพวก ลูกน้อง ลูกค้าเสียมากกว่า เราไม่ได้สนใจผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นสักเท่าไหร่ ผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นเป็นรอง แต่พอเราไปเป็นซีอีโอแล้ว เราต้อง แบ่งให้ความสำ�คัญกับผู้ถือหุ้นมากกว่าเดิม หรือ เป็นลำ�ดับต้นๆ ด้ ว ยซ้ำ � ไป แล้ ว ก็ บ าลานซ์ ผ ลประโยชน์ ต รงนี้ ใ ห้ เ ป็ น ว่ า ผล ประโยชน์ หรือกำ�ไรที่ทำ�ได้ ให้ลูกค้าอย่างไร ให้มาร์เก็ตติ้ง อย่างไร ให้ลกู น้องอย่างไร ให้ Back Office อย่างไร ให้ผบู้ ริหาร อย่างไร ซึ่งทำ�ให้ทางผู้ถือหุ้นแฮปปี้ตามที่เขาคาดหวัง ไม่ใช่คิด อยากทำ�อะไรก็ท�ำ เราควรจะทำ�อยูใ่ นกรอบของข้อพิจารณาของ บริษัท”

(อ่านต่อฉบับหน้า...) www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

Professional Station บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) แนะนำ� “ซื้อ” ราคาพื้นฐานปี 54 ที่ 392 บาท

PTT ราคาพื้นฐานปี 54 ที่ 392 บาท PTT เพิง่ ปรับงบลงทุนรวมปี 2554 - 55 เพิม่ ขึน้ 46.5% จากเดิมที่ 116.3 พันล้านบาท เป็น 170.4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนใน ธุรกิจ ร่วมเพิม่ ขึน้ มากสุดจากเดิมในปี 2554 เพิ่ ม ขึ้ น 80.1% จาก 32.1 พั น ล้ า นบาท เป็น 57.85 ล้านบาท และในปี 2555 เพิ่มขึ้น 58.6% จาก 18.3 พันล้านบาท เป็น 29.1 พัน ล้านบาท คาดว่าการลงทุนในธุรกิจร่วมส่วน ใหญ่จะเป็นการลงทุนในต่างประเทศซึ่งเป็น แผนกลยุทธ์ระยะยาวทีจ่ ะกระจาย แหล่งทีม่ า ของรายได้จากต่างประเทศ และวางรากฐาน เพื่อต่อยอดการเติบโตในอนาคต ซึ่งธุรกิจที่ สนใจยังคงเกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานเช่น ไฟฟ้า ดังนั้นอาจจะยังไม่สร้างการเติบโตที่

โดดเด่ นใน ระยะอั นใกล้ 2 - 3 ปี ซึ่ งใน ธรรมชาติ ต่อพลังงาน ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเป็น ปัจจุบันที่ลงทุน ไปแล้วคือธุรกิจถ่านหินที่เริ่ม 37% ในช่ ว งปี 2553 - 58 จากเดิ ม ในปี รับรู้รายได้ตั้งแต่ 2Q52 แต่เมื่อเทียบกับฐาน 2548 - 52 อยู่ที่ 33% โดยบริษัทมีแผนใช้เงิน กำ �ไรของบริ ษั ท ที่ ใ หญ่ ยั ง มี สั ด ส่ ว นที่ น้ อ ย ลงทุนในปี 2554 - 56 เพิม่ ขึน้ 10% จากเดิมที่ โดยงวด 9M53 ธุ ร กิ จ ถ่ า นหิ น มี EBITDA 58.4 พันล้านบาท เป็น 64.3 พันล้านบาท เท่ากับ 3,993 ล้านบาท เทียบเป็นสัดส่วน สำ�หรับลงทุนขยายท่อก๊าซเส้นที่ 4 และวาง 3.2% จากยอดรวมที่ 125.6 พั น ล้ า นบาท โครงข่ า ยท่ อ ส่ ง ก๊ า ซไปยั ง สถานี บ ริ ก ารก๊ า ซ โดยในช่วง 2 - 3 ปี (2554 - 56) ธุรกิจก๊าซ NGV ประเมินราคาพื้นฐานปี 2554 เท่ากับ ธรรมชาติยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่จะ สร้างการเติบโต และยังมีการขยายการลงทุน 392 บาท บน P/BV ที่ 1.78 เท่า (อิงส่วนลด ต่อเนื่อง อย่างมีนัยเพื่อรองรับความต้องการ 20% จาก P/BV เฉลี่ ย 8 ปี ย้ อ นหลั ง ที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น โดยตามการคาด 2.23 เท่า) แนะนำ� “ซื้อ” การณ์ ข อง EPPO, PDP 2010 และการ วิเคราะห์ของ PTT คาดว่าสัดส่วนการใช้ก๊าซ

Photo Release

เอสเอ็มอีแบงก์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่พนักงาน

นายโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ร่วมเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าของธนาคาร ในรูปแบบ “Colorful Party SME Bank” เพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้พนักงาน โดยมีพนักงานจากสำ�นักงานใหญ่และสาขาเข้าร่วมงาน อย่างคับคั่ง ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

หน้า 14

สวัสดีปีใหม่

โดยหมายเลข

สวัสดีปใี หม่ ขอทุกอย่างปีนจี้ ง เริ่ ม ต้ น ได้ เ บิ ก บานดั่ งใจปรารถนา ทุกวันคืนใหม่ๆ เปี่ยมไปด้วยเรื่องดีๆ คิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทอง แม้ไม่คดิ อะไรก็ขอให้ได้ความสุขเย็น ตลอดปี 2554 นี้ หลายอย่างใหม่ๆ จะก้าวเข้า มาให้เราเผชิญ ได้ตื่นเต้น ได้ลนุ้ ได้เรียนรู้ และบางครัง้ สิง่ เหล่านีม้ นั อาจมากมายจน ขโมยเวลาไปเสียจนกระทั่ง เราเผลอลืมเรียนรู้ตัวเราเอง ไปก็ได้..ซึ่งหวังว่าท่านผู้อ่าน ทุกท่านรวมถึงตัวกระผมเอง จะบริ ห ารจั ด การเวลาได้ ลงตัวยิ่งขึ้น การลงทุนปีนี้คำ�ว่า จังหวะจะเป็นสิ่งที่สำ�คัญยิ่ง ใครจั บ จั ง หวะเก่ ง ผลกำ �ไร ย่อมงอกเงยได้ไว ซึ่งในปีนี้ นอกเหนือจากกลุ่มพลังงาน และแบงก์แล้ว กลุ่มเหล็กซึ่ง จะมี ขึ้ นในวั น ทำ � การนี้ จ าก ก า ร จั ด ห ม ว ด ห มู่ ข อ ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเป็นวันแรกก็น่า จะมี หุ้ น เด่ น ๆ ผลั ด ขึ้ น มา สร้ า งสี สั นได้ ต ลอดปี โดย ปลายปี ก่ อ นมี สั ญ ญาณ ก ร ะ ตุ ก ( ใ น แ ด น ล บ (หมายความว่ า จากที่ ล บ มากๆ กระตุกกลับมาเหลือลบนิด เดียว) ให้เห็นชัดเจนยิ่งนักในหลาย หุ้นที่จะได้เข้าบรรจุในหมวดดังกล่าว ส่วนตัวไหนน่าสนใจบ้างนัน้ คงต้องรอ ดูอกี สักระยะเพราะสัญญาณหลอกกับ สัญญาณจริงสีสันยังใกล้เคียงกันอยู่

Gossip Station

สำ�หรับระดับดัชนีหุ้นไทยปลายปีก่อน ซึ่งปิดฉากอยู่ ที่ 1,032.76 จุ ด นั้ น นั บได้ ว่ า เป็นฐานบนระดับพันจุดที่มั่นคงดีเลยทีเดียว ซึ่งตราบใดที่ยังไม่ผลุบลงต่ำ�กว่า 1,000 จุดถ้วน การเก็งกำ�ไรอย่างสบายใจย่อมมีขึ้นได้เนืองๆ

หยุดยาวปีใหม่สกัดความมันส์ ไม่งั้น คงลุ ย กั นได้ ต่ อ อี ก เรื่ อ ยๆ (แหม่ . .. ใจคอจะไม่พักไม่ผ่อนกันบ้างเลย) แต่ เชื่อเหลือเกินว่า เฉพาะสัปดาห์ที่ผ่าน มา ส่วนใหญ่คงได้กำ�ไรจากทองกันไม่ มากก็นอ้ ย ประมาณว่าสะกด คำ�ว่าขาดทุนกันไม่เป็นเลยที เดียว ทางบล.ฟิลลิป บอกว่า ยามนี้ ราคาทองกำ�ลังขึน้ ต้อง รีบตัก กลยุทธ์เลยต้องซื้อกัน อย่ า งเดี ย ว ให้ แ นวรั บ ของ Gold Futures ไว้ที่ 20,150 บาท แนวต้าน 20,310 บาท

R

มาถึงบรรทัดนี้ว่าด้วยเรื่องทิศทางตลาด ทองคำ�อนาคตตามธรรมเนียมดีกว่าท้ายปีกอ่ นทิง้ ทวนสวยงามนำ�พาให้ฝันหวานกันต่อได้โดยบวก ส่งท้ายปีแบบได้ใจสุดๆ สำ�หรับราคาทองคำ�โลก 1,400 เหรียญ ตอนนีเ้ ป็นแนวรับไปเรียบร้อยแล้ว หลายคนบ่นเซ็งว้าาาา เพราะไม่น่าจะโดนวัน www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

ทิศทางดัชนีฯ น่าจะปรับตัวลด ลงอยู่ในแดนลบ เนื่องจากมองว่าจะมี แรงขายจากนักลงทุนสถาบันในกองทุน LTF ที่มีอายุครบ 5 ปีปฏิทินและมีกำ�ไร แล้ว อีกทั้งยังมองว่ าปัจจัยลบต่างๆ ทีเ่ คยส่งผลต่อการลงทุนในปีทผี่ า่ นมาจะ กลับเข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุน ของนักลงทุนอีกครั้ง แนะนำ�ชะลอการ ลงทุนในช่วงนี้ หรือทยอยลดพอร์ตการ ลงทุน ประเมินแนวรับไว้ที่ 1,018 จุด และแนวต้านที่ 1,044 จุด

หน้า 15

คาดดั ช นี ฯ วั น นี้ ในช่ ว งต้ น สั ป ดาห์ น่ า จะยั ง มี ค วามผั น ผวนอ ยู่ อาจจะมีการ Take Profit ระยะสั้น หลังนักลงทุนต่างประเทศเริ่มกลับเข้า มาอีกครั้ง ทั้งนี้ยังมีแรงซื้อจากกองทุน ในปร ะเทศเ ข้ า มาช่ ว ยพยุ ง ดั ช นี ฯ โดยปร ะเมิ น แนวรั บ ที่ 1,025 จุ ด และแนวต้านที่ 1,040 - 1,044 จุด

คลิก

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 4 มกร�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 ธันว�คม 2553

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

3,700.08 -18.56% 775.6 -3.89% 3,652.52 -18.32% 11,806.15 -59.23%

2,550.98 -12.80% 869 -4.36% 3,262.18 -16.36% 13,252.18 -66.48%

1,149.10 -93.4 390.34 -1,446.03

Last Update

30/12/10

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,032.76 720.19 1,573.02 272.79

Chg

%Chg

-1.83 -2.21 -3.66 0.87 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

30/12/10

-0.18 -0.31 -0.23 0.32 19,934.34 280.79

16:59:51

AGRO Decline 39%

0.4

A dv ance 31%

0.2

No C hange 30%

TECH

CONSUMP

0 -0.2 -0.4

-0.52

-0.09

-0.81 -0.6 -0.8

SERVICE

-1

-0.74

FINCIAL

0.05

A dv ance 37%

Decline 38% No C hange 25%

RESOURC

-0.45

INDUS 0.31

0.37

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 4 มกร�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 ธันว�คม 2553

TRUE

( Day )

: TRUE 140,000,000

Price & Fundamental Symbol TRUE

Last 7.10 Chg -0.10  %Chg -1.39  Open 7.30  High 7.30  Low 7.00  Prev 7.20  Avg 7.15  AccVol 302,803,100  AccVal(K฿) 2,163,689  %Fluct 4.20  P/E 26.30  P/BV 4.61  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) 0.27  MktCap(Mil.) 55,208  Broker Target Update KS 5.75 27/12/10 หลักSCBS ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น7.8 ต์การเปลีย่ นแปลง 24/12/10 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 21/12/10 ค่าการ ASP ม่ ขึน้ มากที3.62

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

120,000,000 100,000,000

Vol.

80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 7.30

7.25

Price

7.20

7.15

7.10

7.05

7.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 4 มกร�คม 2554

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 ธันว�คม 2553

TPC

( Day )

Vol.

Volume Analysis

30.75

30.50

30.25

30.00

29.75

29.50

29.25

29.00

28.75

28.50

28.25

1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0

: TPC

Price & Fundamental Symbol TPC

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker KS TSC

30.75 2.50  8.85  28.25  30.75  28.25  28.25  29.91  7,252,900  216,960  8.36  18.87  2.00  0.50  4.96  1.63  26,906  Target Update 24.40 27/12/10 22.00 17/12/10

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 4 มกร�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 ธันว�คม 2553

LOXLEY

( Day )

Price & Fundamental Symbol LOXLEY

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: LOXLEY

30,000,000 25,000,000

2.74 -0.04  -1.44  2.80  2.88  2.74  2.78  2.82  75,484,900  213,111  4.96  137.00  1.25  N/A  N/A  0.02  5,480  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

2.88

2.86

Price

2.84

2.82

2.80

2.78

2.74

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 524 ประจำ�วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

ปฏิทินกิจกรรม ประจำ�วันที่ 4 มกราคม 2554 13:30

ธนาคารเอชเอสบีซี ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “เอชเอสบีซี เปิดสาขาใหม่รกุ ตลาดลูกค้า รายย่อยไฮเอนด์” โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 04 ม.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you