Page 1

Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553 www.istationnews.com

คลิกดูข้อมูลบริษัท

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553

News Station

5 จีนนำ�เข้าทองคำ�ช่วง 10 เดือนแรกปีนพ้ี งุ่ เกือบ 5 เท่า 5 NBC เตรียมเปิด 2 ช่องใหม่ตน้ ปี 54 6 SCC ยังลุน้ ได้ตอ่ 7 ขุนคลังเชือ่ กนง.ขึน้ ดบ.ลดแรงกดดันเงินเฟ้อ 9 Dynamic Station

IVL กำ�ลังภายในแข็ง ทุบยังไงก็ไม่ลง!!

10 Lifestyle Station ภัยจากบุหรี่

วิเคราะห์ CPF แกร่งกว่าตลาด อนาคตใส ให้ เ ป้ า ซื อ ้ 33 บาท ชูมุมบวก CPF สะท้อนราคาเนื้อสัตว์พุ่ง หลังน้ำ�ท่วมใหญ่ ชี้อุปทานเยี่ยม -

13 Professional Station DCC ราคาเป้าหมาย 64 บ.

14 Gossip Station บ๊าย บาย SCIB

15 มองหุˆนจากเซียน เก็งกำ�ไรเน้นหุน้ ขนาดใหญ่

จัดหาแหล่งวัตถุดิบยอด ส่วนธุรกิจต่างประเทศมีแววโตสวย กอปรกับการเข้าซื้อ 16 Data Station CPALL เพิม่ จะได้รบั ส่วนแบ่งการร่วมค้ามากขึน้ ระบุแนวโน้มผลงานจะแกร่งกว่าตลาด อนาคตมีสิทธิ์จ่ายปันผลสูง ให้ราคาเป้าหมายที่ 33.00 บาท แนะนำ� “ซื้อ” ต‡อหนˆา 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

แม้ทบุ สถิติ แต่รายได้ยงั แห้วเป้า DEMCO ขอแก้ตัว 54 ตั้งธง 5 พันล.อีกครั้ง DEMCO เผยรายได้ปีนี้จะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แตะ 2.7 พัน ล้านบาท แม้พลาดจากเป้าที่ตั้งไว้ 5 พันล้านบาท ไม่เข็ด! วางเป้าหมาย ที่ระดับเดิม หรือโต 100% จากปีนี้ มั่นใจถึงแน่ ระบุได้โครงการพลังงาน ลมหนุนหลังปีนี้เลื่อน คาดสร้างรายได้ราว 2.5 พันล้านบาท บวกธุรกิจ อื่นอีก 2.5 พันล้านบาท ต‡อหนˆา 3

CIGหวังปีหน้ากลับมาปันผลได้

เร่งสางขาดทุน เชื่อสถานการณ์ฟื้น

ต‡อหนˆา 12

แม้ Q3/53 ผลงาน CIG พลิกขาดทุนอีก 8.82 ล้านบาท และทัง้ ปียงั ไม่อาจชีช้ ดั ดำ�-แดง แต่ผบู้ ริหารยังมุง่ มัน่ หวังสร้างกำ�ไรให้กลับมา ปันผลได้อีกครั้งในงวดผลประกอบการปี 54 ระบุต้นปีหน้าทยอยรับรู้รายได้ จากออร์เดอร์ใหม่หลักหลายร้อยล้านบาท เชื่อเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจะช่วย หนุนนำ�อีกแรง ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553

วิเคราะห์ CPF (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.ธนชาต มีมุมมองเชิงบวกต่อ บมจ.เจริญ โภคภั ณ ฑ์ อ าหาร (CPF) โดยมี ปั จ จั ย พิ เ ศษ 3 ประการที่ เ หนื อ ความคาดหมายของฝ่ายวิเคราะห์ คือ 1) เนื่องจากเกิดน้ำ�ท่วม อย่างรุนแรง ซึ่งทำ�ให้เกิดภาวะ ขาดแคลนอุปทานราคาไก่ และหมู จึงเริ่มฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากต้องใช้ เวลาสั ก ระยะกว่ า จะอุ ป ทานจะ กลั บ มา ขณะที่ CPF สามารถ จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาที่ถูก กว่าราคาตลาด สมมติฐานอัตรา กำ�ไรของธุรกิจเนื้อสัตว์ของฝ่าย วิเคราะห์อยู่ที่ 20.7% จึงดูเหมือน ว่าจะเป็นระดับที่ต่ำ�เกินไป 2) แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ ต่ า ง ประเทศที่ดีขึ้นเพราะธุรกิจในต่าง ประเทศมี โ อกาสเติ บโตทั้ ง แบบ Organic และ Inorganic บริษัท จึงตั้งเป้าที่จะปรับเพิ่มสัดส่วนราย ได้จากธุรกิจต่างประเทศจาก 27% ในปัจจุบนั เป็น 50% ภายในปี 58 3) CPF ได้เข้าซื้อหุ้นใน CPALL เพิ่มเติมจากเดิมที่ถืออยู่ 27% เป็น 29% ในช่วง Q4/53

แม้ทุบสถิติ (ต่อจากหน้า 1)

นายพงษ์ศกั ดิ์ ศิรคิ ปุ ต์ รอง กรรมการผู้ จั ด การ บมจ.เด็ มโก้ (DEMCO) เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ ตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของ รายได้ในปี 54 ไว้ที่ 5 พันล้านบาท โดยมองว่าในปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ บริษทั ฯ สามารถทำ�รายได้และกำ�ไร ได้ค่อนข้างดี เนื่องจากโครงการ

News Station

ขณะที่ ถึงแม้ว่าปัจจัยขับ เคลือ่ นธุรกิจจะเป็นไปตามคาด แต่ ดูเหมือนว่าจะมีโมเมตัมทีแ่ ข็งแกร่ง กว่าที่คาด ดังนั้นจึงคาดว่าอัตรา การเติบโตของ EPS เฉลีย่ ต่อปีในปี 54 - 56 น่าจะแข็งแกร่งขึ้นที่ 14% ผลักดันโดยปัจจัย 6 ประการ คือ 1) ยอดขายในประเทศที่ เพิ่มขึ้น

2) อัตรากำ�ไรของเนือ้ สัตว์ ในประเทศที่แข็งแกร่ง 3) ยอดส่งออกกุ้งที่สูงขึ้น 4) มี สั ด ส่ ว นกำ � ไรจาก ธุรกิจต่างประเทศสูงขึ้น 5) ได้ รั บ ส่ ว นแบ่ ง กำ �ไร จากบริษทั ร่วมค้า CPALL และ CP Vietnam สูงขึน้ และยังมีแผนทีจ่ ะ เข้าซื้อหุ้น CP Cambodia และ

CP Bangladesh อีกด้วย 6) ภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ลด ลง ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินว่า เนื่ อ งจากการถู ก จำ � กั ด ด้ ว ยข้ อ กำ�หนดทางการเงิน (Debenture covenant) บริษทั จึงต้องจ่ายปันผล ในอัตรา 50% แต่เนื่องจากเงื่อนไข ดังกล่าวจะสิ้นอายุลงในเดือน ส.ค. ปีหน้า พร้อมกับประมาณการของ ฝ่ายวิเคราะห์ทคี่ าดว่ากระแสเงินสด จะเพิ่มขึ้นทำ�สถิติสูงสุดที่ 11.8 พัน ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ ทุนสุทธิในระดับต่ำ� จึงเชื่อว่า CPF น่าจะพิจารณาปรับเพิ่มอัตราการ จ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) ขึน้ ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวทุกๆ 10% จะทำ�ให้เงินปันผลต่อหุ้นของ CPF เพิ่มขึ้นราว 0.21 บาท และทำ�ให้ Dividend Yield เพิ่มขึ้นราว 0.9% ในปี 54 และ 1.0% ในปี 55 เนื่ อ งจาก CPF ซื้ อ ขายบน PE ระดับต่ำ�เพียง 11.3 เท่า เทียบกับ EPS ที่คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยต่อปีใน ช่ ว ง 3 ปี ที่ 14% แนะนำ � “ซื้ อ ” ราคาเป้าหมาย 33.00 บาท

พลังงานลมจะเริ่มเกิดขึ้นในปีหน้า จะทำ�รายได้ให้บริษัทฯ ประมาณ 2.5 พันล้านบาท และอีก 2.5 พัน ล้านบาท จะมาจากธุรกิจหลักของ บริษทั ฯ ซึง่ เกีย่ วกับระบบงานวิศวกรรม ไฟฟ้าครบวงจร งานระบบไฟฟ้าและ เครื่ อ งกล งานเสาโทรคมนาคม และงานสื่อสาร และอาณัติสัญญาณ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่า ในปีนคี้ งจะพลาดเป้าหมายรายได้ที่ ตั้ ง ไว้ ใ นระดั บ 5 พั น ล้ า นบาท เนือ่ งจากโครงการพลังงานลมเลือ่ น ไปเป็ น ปี ห น้ า โดยคาดว่ าในปี นี้ บริษัทฯ จะมีรายได้รวมประมาณ 2.7 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม แม้รายได้ในปี 53 จะต่ำ�กว่าเป้า

หมายแต่กย็ งั ถือว่าเป็นการทำ�รายได้ สูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์นบั ตัง้ แต่เข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai (ปี 50 มีรายได้ 2,177 ล้านบาท, ปี 51 มีรายได้ 2,107 ล้านบาท และ ปี 52 มีรายได้ 1.6 พันล้านบาท ล่าสุดปีนี้เพียง 3 ไตรมาส ทำ�ราย ได้อยู่ที่ประมาณ 1.8 พันล้านบาท ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553

แม้ทุบสถิติ (ต่อจากหน้า 3)

สูงกว่ารายได้รวมของปี 52 ทั้งปี ขณะที่โครงการพลังงาน ลมทัง้ 3 โครงการได้รบั อนุญาตแล้ว ตั้ ง แต่ เ ดื อ น พ.ย.ที่ ผ่ า นมา ซึ่ งโครงการแรกที่ จ ะดำ � เนิ น การ คือ โครงการห้วยบง 2 - 3 ที่ จ.นครราชสีมา มูลค่ารวม 2.6 พัน ล้านบาท คาดว่าในเดือน ม.ค. 54 จะเริ่มลงทุนได้ และรับรู้รายได้ใน ปีหน้า ส่วนอีก 1 โครงการที่เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มูลค่า 900 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำ�เนินการในกลางปี 54 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำ� EIA ในส่วนของสายส่งไฟฟ้า โดยมั่นใจ ว่าในปีหน้าจะทำ�ได้ตามเป้าหมาย ที่จะเติบโตกว่า 100% และในแง่ กำ�ไรสุทธิก็จะเติบโตก้าวกระโดด จากปีนี้ เนือ่ งจากโครงการพลังงาน ลมมีมาร์จิ้นสูง

CIGหวัง (ต่อจากหน้า 1)

นายอารี ย์ พุ่ ม เสนาะ ประธานกรรมการบริ ห ารและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) หรือ CIG เปิดเผย หลั ง ประกาศผลประกอบการใน ไตรมาส 3/53 พลิกเป็นขาดทุน 8.82 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีกอ่ น ที่มีกำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 25.70 ล้านบาท ในขณะที่ 9 เดือนแรกของปีนขี้ าดทุน 42.87 ล้ า นบาทว่ า แนวโน้ ม ผล ประกอบการในไตรมาส 4/53 ยังไม่ สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีโอกาส พลิกเป็นกำ�ไรหรือไม่ อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าในปี หน้ า สถานการณ์ ธุ ร กิ จ จะดี ขึ้ น โดยตัง้ แต่ตน้ ปี 54 เป็นต้นไป บริษทั ฯ

News Station

ส่ ว นโครงการโรงไฟฟ้ า ส่วนนี้เป็นมูลค่าราว 500 ล้านบาท พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30 เมกะ สำ�หรับอัตราดอกเบี้ยที่เป็น วัตต์ บริษทั ฯ ได้ยนื่ เสนอให้กบั การ ขาขึ้ น ก็ อ าจจะส่ ง ผลทำ �ให้ ต้ น ทุ น ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทางการเงินสูงขึน้ บ้าง แต่คงไม่กระทบ (กฟผ.) ไปแล้ว อยู่ระหว่างรอการ มากนัก เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินต่อ ตอบรับ รวมถึงโครงการพลังงาน ทุน (DE) ของบริษัทฯ ขณะนี้อยู่ที่ ลมอีก 7 โครงการทีไ่ ด้ยนื่ ขออนุญาต 0.8 เท่า และหากต้องการใช้เงินลงทุน ไปแล้ว คาดว่าจะได้รบั การตอบรับ ในโครงการพลังงานลมก็สามารถนำ� เพิม่ เติมเข้ามาอีกบางส่วนในปีหน้า เงินจากการใช้สทิ ธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ปั จ จุ บั น งานในมื อ (ไม่ นั บ รวม พลังงานลม) อยูท่ ี่ 1.7 พันล้านบาท จะทยอยรับรู้ไปถึงปีหน้า นอกจาก นั้นยังมีงานที่ได้เสนอราคาไปแล้ว 4.7 พันล้านบาท และเตรียมยื่น เสนอราคาในงานใหม่อีก 2.7 พัน ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยังคาดว่าจะมีโอกาสเข้าร่วมรับงาน ด้านโทรคมนาคมจาก บมจ.ทีโอที (TOT) โดยหวังว่าจะได้รับงานใน

จะเริม่ ทยอยรับรูร้ ายได้จากออร์เดอร์ ใหม่ มู ล ค่ า หลายร้ อ ยล้ า นบาท นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้รบั ปัจจัยบวก จากภาพรวมเศรษฐกิ จ ที่ ฟื้ น ตั ว ซึ่งส่งผลให้จะมีออร์เดอร์ใหม่ๆ เข้า มาต่อเนื่อง ซึ่งคงช่วยสนับสนุนให้ ผลประกอบการในปีหน้าออกมาใน ทิศทางทีด่ แี ละมีโอกาสพลิกเป็นกำ�ไร ขณะเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ ของ CIG อาจ ได้รบั เงินปันผลงวดสิน้ ปีหน้าหลังจาก ในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นไม่ ได้รับเงินปันผล “ประมาณปลายเดื อ น ธันวาคม แผนการดำ�เนินงานปีหน้า ของบริ ษั ท ฯ จะมี ค วามชั ด เจน ส่วนผูถ้ อื หุน้ CIG ก็ขอให้อดทนและ

ต้องขอขอบคุณที่เลือกลงทุนในหุ้น CIG บริ ษั ท ฯ คาดว่ า ปี ห น้ า สถานการณ์คงดีขึ้นอย่างแน่นอน” นายอารีย์ กล่าว อนึง่ ก่อนหน้านี้ นายอารีย์ ให้สัมภาษณ์ว่า แผนการดำ�เนินงาน ในปี 54 ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต

หน้า 4

ซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) 3 และ 4 ซึ่งเชื่อว่าจะมีผู้ถือวอร์แรนต์เข้ามา ใช้สิทธิเป็นจำ�นวนมาก เนื่องจาก ราคาหุ้น DEMCO ปรับขึ้นไปเกิน ระดับ 5 บาทแล้ว ขณะที่ราคาใช้ สิทธิวอร์แรนต์ 3 อยู่ที่แค่ 2.7 บาท เท่านั้น และในอนาคตเมื่อมีธุรกิจ พลังงานลมเข้ามาก็จะส่งผลดีต่อ มูลค่าหุ้นด้วย

มากกว่าปีนี้ที่คาดว่าจะทำ�ได้ 1,500 ล้านบาท กว่า 1 เท่าตัว เพราะมีคำ� สั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาจำ�นวนมาก ประกอบกับมีแผนจะสร้างโรงงานแห่ง ใหม่เพื่อเพิ่มกำ�ลังการผลิต ส่วนผล ประกอบการช่วง 9 เดือนแรก มียอด ขายแล้ว 916 ล้านบาท เติบโต 28%

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553

เครดิตสวิสคาดดัชนีตลาดหุ้น เกาหลีใต้จ่อพุ่ง 19% ปีหน้า รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า เครดิต สวิสกรุ๊ปเอจีคาดว่า ดัชนีคอสปีตลาดหุ้นเกาหลีใต้ จะปรับเพิ่มขึ้น 19% ในปี 2011 เนื่องจากเศรษฐกิจ โลกมีทศิ ทางขยายตัวได้ดี ขณะทีร่ าคาหุน้ ยังคงอยูใ่ น ระดับต่ำ� โดยนายซุก ยุน หัวหน้านักวิเคราะห์เครดิตสวิส ในกรุงโซลระบุในบทวิเคราะห์ว่า ดัชนีคอสปีตลาด หุ้นเกาหลีใต้จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2,300 จุดในปีหน้า “ตลาดหุน้ เกาหลีใต้ได้รบั ผลดีจากการขยาย ตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มยั่งยืน ประกอบกับ อัตราดอกเบีย้ ในเกาหลีใต้ยงั อยูใ่ นระดับต่� ำ และสภาพ คล่องในตลาดเงินโลกมีอยู่สูง ทำ�ให้คาดการณ์ว่า กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศจะยังคงไหลเข้า เกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง” นายยุน ระบุ โดยขณะนี้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้มีค่า PE อยู่ ที่ 10.92 เท่า ซึง่ เป็นระดับต่�ำ สุดในภูมภิ าคเอเชียรอง จากปากีสถานและเวียดนาม ขณะที่จีดีพีเกาหลีใต้ ไตรมาส 3 ที่ผ่านมาขยายตัวในอัตรา 4.5% ชะลอ จากที่ขยายตัว 7.2% ในไตรมาสก่อนหน้า ทัง้ นี้ ในปีนี้ นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิตลาด หุ้นเกาหลีใต้แล้ว 17.9 ล้านล้านวอน (15.5 พันล้าน

News Station

หน้า 5

ดอลลาร์) เพิ่มขึ้นจาก 32.4 ล้านล้านวอนที่ซื้อสุทธิ จีนนำ�เข้าทองคำ�ช่วง 10 เดือนแรก ในปีก่อนหน้า นอกจากนี้ เครดิตสวิสได้ให้คำ�แนะนำ� ปีนี้พุ่งเกือบ 5 เท่า เพิ่ ม น้ำ � หนั ก การลงทุ น หุ้ น กลุ่ ม เทคโนโลยี ข อง รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ตลาด เกาหลีใต้ โดยคาดว่ามีแนวโน้มให้ผลตอบแทนใน ทองคำ�เซีย่ งไฮ้ของจีนเปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือน อัตราทีส่ งู จากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใน แรกปีนี้ จีนนำ�เข้าทองคำ�เพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่าเมื่อ เทียบกับยอดการนำ�เข้าทองคำ�ทั้งปีของปี 2009 ตลาดโลกที่มีอยู่สูง เนือ่ งจากความต้องการถือครองทองคำ�เพือ่ ประกัน ย่ งด้านอัตราเงินเฟ้อมีสงู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อัตราค่าเช่าที่อยู่อาศัย-ค่าที่พักโรงแรม ความเสี โดยตลาดฯ เปิดเผยวันนี้ว่า ยอดการนำ� ในเซี่ยงไฮ้ดิ่ง 50% เข้าทองคำ�ในจีนช่วง 10 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 209 รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ อัตราค่า ตันเพิ่มขึ้นจาก 45 ตันของยอดการนำ�เข้าทั้งปี เช่าที่อยู่อาศัย และค่าที่พักโรงแรมในนครเซี่ยงไฮ้ ของปีที่ผ่านมา ขณะทีใ่ นปีนรี้ าคาทองคำ�ในตลาดโลกเพิม่ ของจีนลดลง 50% หลังสิ้นสุดงานเวิลด์เอ็กซ์โป ขึ้นมาแล้ว 27% และเป็นจะเป็นปีที่ 10 ที่ราคา 2010 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเซ็นทาไลน์พร็อพเพอร์ตี้เอเจนซี่เปิด ทองคำ�เพิ่มขึ้น เนื่องจากการอ่อนค่าลงของเงิน เผยว่า อัตราค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ขนาด 2 ห้องนอน ดอลลาร์กระตุน้ ให้ความต้องการประกันความเสีย่ ง ลดลงมาแล้ ว 50% จากราคา 6,000 หยวน ด้วยการถือครองทองคำ�เพิ่มขึ้น “นักลงทุนในจีนต้องการซื้อทองคำ�เพื่อ (900 ดอลลาร์ ) ถึ ง 10,000 หยวนต่ อ เดื อ น ประกันความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ ประกอบกับ ขณะที่อัตราค่าที่พักโรงแรมลดลง 47% ขณะที่ในช่วง 6 เดือนของการจัดงาน จีนมีนโยบายควบคุมเงินเฟ้อผ่านการขึ้นอัตรา เวิลด์เอ็กซ์โป 2010 มีผู้เข้าชมงานสูงถึง 73.1 ดอกเบี้ยย่อมทำ�ให้เงินลงทุนไหลออกจากตลาด ล้านคน ส่งผลให้ราคาค่าทีพ่ กั เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว อสังหาริมทรัพย์ และตลาดหุ้นมาสู่ตลาดทองคำ� “อัตราค่าเช่าที่อยู่อาศัยและที่พักโรงแรม แทน” นายฮิโรยูกิ กิกูคาว่า กรรมการผู้จัดการที่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วงงานเวิลด์เอ็กซ์โปเป็นผลมาจากการ ไอดีโอซิเคียวริตี้ส์ในโตเกียว กล่าว ทั้งนี้ จีนเป็นประเทศผู้ผลิตทองคำ�ราย ที่จำ�นวนนักเที่ยวเข้าเยี่ยมชมงานมีจำ�นวนที่สูง ซึ่ ง เป็ น ปรากฏการณ์ ร ะยะสั้ น ” นายฉู่ อั๋ น ซิ น ใหญ่อันดับ 1 ของโลก และเป็นผู้นำ�เข้าทองคำ� รายใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย นักวิจัยที่เซ็นทาไลน์ กล่าว

NBC เตรียมเปิด 2 ช่องใหม่ต้นปี 54 เชื่อดันรายได้โตเพิ่ม 10 - 15% นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุง่ พัฒนกิจ กรรมการ ผูจ้ ดั การ บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ (NBC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวทีวี ดาวเทียมใหม่อีก 2 ช่องในปี 54 เพื่อเพิ่มพื้นที่ ในการหารายได้ค่าโฆษณา โดยเชื่อว่าเม็ดเงิน โฆษณาในปี ห น้ า ยั ง ขยายตั วได้ ดี ต่ อ จากปี นี้ ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้ของบริษัทให้เติบโตได้ อีก 10 - 15% จากปีนี้ที่เติบโตขึ้นมาถึง 30% ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะเปิดทีวี ดาวเทียมช่อง “ระวังภัย 24 ชั่วโมง” ในช่วงช่วง H1/54 ซึ่งเป็นช่องทีวีสำ�หรับชาวบ้าน เผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลต่างๆ เช่น พยากรณ์อากาศ การ จราจร ภัยพิบัติ และภัยในด้านอื่น ๆ เชื่อว่าจะ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูช้ ม โดยเฉพาะอย่างกรณีทเี่ กิด

อุทกภัย ส่วนอีกหนึ่งช่องจะเป็นความร่วมมือ กับ บมจ.อสมท (MCOT) ในการเปิดช่องทีวี ดาวเทียม “อาเซียนทีวี” ในช่วง Q1/54 ซึ่งจะ ออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่า นทรูวชิ นั่ ส์ชอ่ ง 99 ด้วย โดยการเปิดทีวดี าวเทียม 2 ช่องใหม่น่าจะใช้งบลงทุนราว 30 - 40 ล้าน บาท มาจากกำ�ไรของบริษัทฯ คาดว่าจะช่วย เพิม่ ฐานผูช้ มุ ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย จาก ปัจจุบัน NBC มีทีวีดาวเทียม 2 ช่อง ได้แก่ เนชัน่ ชาแนล และแมงโก้ทวี ี ซึง่ มีกลุม่ ผูช้ มระดับ B+ (ช่อง “ระวังภัย 24 ชัว่ โมง” จะมีเป้าหมายก ลุ่มผู้ชมระดับ C และ “อาเซียนทีวี” จะจับ กลุ่มผู้ชมระดับ A ส่วนรายการที่บริษัทฯ ผลิต ให้กับฟรีทีวีมีกลุ่มผู้ชมในระดับ B และ C)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนจะมีการลงทุน ด้านอุปกรณ์หอ้ งสมุดวิดโี อดิจติ อลอีก 20 ล้าน บาท เพื่อเก็บคอนเท้นท์ต่างๆ ในรูปแบบ ดิจิตอลอีกด้วย สำ�หรับรายได้ในปี 53 คาดว่าจะ เติ บโตตามเป้ า หมายที่ 30% จากปี ก่ อ น เนือ่ งจาก 9 เดือนทีผ่ า่ นมา รายได้ของบริษทั ฯ เติบโตถึง 29% เท่ากับ 439 ล้านบาท ส่วน แนวโน้มกำ�ไรสุทธิใน Q4/54 น่าจะดีต่อ เนื่องจาก Q3/53 ที่มีกำ�ไรสุทธิ 28 ล้านบาท www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553

หน้า 6

SCC ยังลุ้นได้ต่อ ฟื้นตัวขึ้นงามๆ ติดกันทั้งสัปดาห์เลย ตั้งแต่วันจันทร์ยันวานนี้ หลังรูดไปพักใหญ่ จากแรงขายตอนราคาพุ่งแตะจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 361.00 บาท เมื่อต้นเดือนก่อน (5 พ.ย.) วานนี้ก็ยังเคลื่อนตัวบวกต่อ ทำ�ไฮที่ 648.00 บาท ก่อนย้อนลงมา ปิดตลาดที่ 342.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท หรือ 2.40% มูลค่าการซื้อขาย 1,770.74 ล้านบาท นักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินว่า ระยะสั้นยัง เป็นขาขึ้น มีแนวต้านที่ 356.00 - 360.00 บาท มีแนวรับที่ 340.00 - 334.00 บาท กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� ถือรอขายที่แนวต้าน หรือ ซื้อเมื่ออ่อนตัว

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 2/12/53

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

SCC 342.00 8.00 2.40 337.00 348.00 337.00 334.00 342.13

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

5,175,600 1,770,743 3.22 15.76 3.63 4.50 2.56 21.70 410,400

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/08/53 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 343 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด CHASE NOMINEES LIMITED 42 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG

จำ�นวนหุ้น

(%)

360,000,000 30.00 120,277,346 10.02 44,401,532 3.70 35,340,751 2.95 29,269,236

2.44

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553

ขุนคลังเชื่อกนง.ขึ้นดบ.ลดแรงกดดันเงินเฟ้อ นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 0.25% เป็น 2% เพือ่ ต้องการ ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจระยะยาว และเป็นการส่งสัญญาณเพื่อลดแรง กดดันเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยทางกระทรวงการคลังมีความ เคารพการตั ด สิ น ใจกั บ การปรั บ เปลีย่ นนโยบายการเงินดังกล่าว และ จะหาแนวทางลดต้ น ทุ น ให้ กั บ ผู้ ประกอบการภาคเอกชนเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งและส่ ง ผลประโยชน์ ต่ อ ระบบเศรษฐกิจต่อไป

นอกจากนี้เชื่อว่าการขึ้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้ จะส่ง ผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนไม่มากนัก โดยเฉพาะค่าเงินบาท แม้ว่าอัตรา ดอกเบี้ยที่สูงจะเป็นแรงจูงใจให้เงิน

ทุนจากต่างชาติไหลเข้าในประเทศ อย่างต่อเนื่อง แต่เบื้องต้นเชื่อว่า ดอกเบีย้ ของไทยอยูใ่ นระดับทีต่ �่ำ กว่า ประเทศในแถบภูมภิ าคเอเชียด้วยกัน ขณะเดี ย วกั น ก่ อ นหน้ า นี้

ม.หอการค้าชี้การเมือง ยังเสี่ยงฉุดศก.ปีหน้า ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ แ ล ะ ธุ ร กิ จ แ ล ะ ค ณ บ ดี ค ณ ะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ห อ ก า ร ค้ า ไ ท ย เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 53 จะเติ บ โต 7.6% เพิ่ ม ขึ้ น จาก ประมาณการเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 7 - 7.5% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมี แรงขับเคลื่อนจากภาคการส่งออกที่ ขยายตั ว อยู่ ใ นระดั บ สู ง หลั ง เศรษฐกิ จโลกฟื้ น ตั ว อย่ า งชั ด เจน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่

ฟืน้ ตัว โดยประเมินจากการบริโภค จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นตาม ของประชาชนที่ปรับตัวในทิศทาง ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว “นอกจากนีย้ งั ต้องติดตาม ที่ดีขึ้น สำ�หรับเศรษฐกิจไทยปี 54 สถานการณ์การเมืองที่คาดว่าจะ คาดว่าจะเติบโต 4.2% จากเดิม เป็นปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมองว่าปัญหา 4 - 5% ซึ่งชะลอตัวจากในปี 53 การเมืองจะเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อภาวะ เนื่องจากคาดว่าราคาน้ำ�มันดิบใน เศรษฐกิ จไทยในปี ห น้ า ถึ ง 60% ตลาดโลกจะยังคงปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ส่วนเรื่องปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลก

ธปท.ยังได้ดแู ลอัตราแลกเปลีย่ นไม่ให้ เกิ ด ความผั น ผวนในช่ ว งที่ ผ่ า นมา โดยค่ า เงิ น บาททรงตั ว อยู่ ใ นระดั บ 30 บาท เมื่ อ เที ย บกั บ สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ “ผมเคารพการตั ด สิ นใจ ของกนง.และแบงก์ชาติที่ปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ย เพราะความกังวลกับ ปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาน้ำ�ท่วมและวาตภัย ขณะเดี ย วกั น ยั ง คงมี ปั ญ หาจาก ภายนอกประเทศ ได้ แ ก่ ปั ญ หา เศรษฐกิจของประเทศมหาอำ�นาจที่ เกิ ด ขึ้ นในขณะนี้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยในระยะต่ อ ไป” รมว.คลัง กล่าว

มองว่ า จะเป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งแค่ 30% และอี ก 10% มองว่ า จะเป็ น เรื่ อ ง เกี่ ย วกั บ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ” ผศ.ดร.ธนวรรธน์ กล่าว สำ � หรั บ เศรษฐกิ จ ไทยใน Q4/53 จะเติบโต 2.8% ลดลงจาก ประมาณการเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 4 - 5.1% เนื่องจากผลกระทบจาก สถานการณ์น้ำ�ท่วมในช่วงที่ผ่านมา อย่ า งไรก็ ต ามมองว่ า จี ดี พี ไตรมาส 4 ที่คาดการณ์ดังกล่าวอยู่ ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นการเพิ่ม ขึ้นติดต่อกัน 5 ไตรมาส เนื่องจาก เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายใน ประเทศมีสัญญาณการฟื้นตัวอยู่ใน ระดับทีด่ ี และสถานการณ์การบริโภค ภายในประเทศมีสัญญาณดีขึ้น www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553

PLUS ยัน ตระกูล “เอี้ยวศิวิกูล” เหลือหุ้นในมือ 3.43% ไม่กระทบการดำ�เนินกิจการ นายประโพธ ชุม่ วัฒนะ ผูช้ ว่ ยกรรมการ ผู้จัดการ บมจ.พี พลัส พี (PLUS) เปิดเผยว่า ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้น PLUS ของราย นายวีระพันธ์ จักรไพศาล และ นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ เมื่อ 23 พ.ย. 53 บริษัทฯ ขอเรียน ว่าการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวอันคิดเป็น 10.94% และ 10.38 % ตามลำ�ดับนัน้ ได้มาจาก กลุม่ ตระกูล “เอีย้ วศิวกิ ลู ” ซึง่ เดิมถือหลักทรัพย์ ในบริษัท คิดเป็น 24.75% และปัจจุบันลดลง เหลือ 3.43% ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้างต้นไม่มี

ผลกระทบต่ อ การดำ � เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ เนื่องจาก 2 บุคคลดังกล่าว ไม่ได้เข้ามาร่วม บริหารงานของบริษัทฯ หรือเข้ามาควบคุมในการ บริ ห ารงานและดำ � เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ แต่อย่างใด THL เผยความคื บ หน้ า การเจรจากั บ ธนาคาร เปลี่ยนเงื่อนไขการชำ�ระหนี้ ยังไม่สิ้นสุด นายนภันต์ แพร่ภัทร เลขานุการ บมจ. ทุง่ คาฮาเบอร์ (THL) เปิดเผยว่า ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้ นำ�ส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในหนังสือลงวันที่ 11 พ.ย. 53 เรือ่ งชีแ้ จง ข้ อ มู ลในงบการเงิ นไตรมาสที่ 2 สิ้ น สุ ด วั น ที่

AFET “จะทดสอบ 141 บ./ก.ก. แต่ระวังแรงขายท้ายตลาด” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 674 สัญญา สถานะคงค้าง 3,662 สัญญา - ปิด 132.70 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.30 จุด (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) ปัจจัยบวก - ราคาทะลุ 134 บ./ก.ก. มีลนุ้ แตะ 141 บ./ก.ก. - น้�ำ มันยืน 85 บ./ก.ก. - กรมอุตฯุ คาดฝนจะตกภาคใต้ตง้ั แต่ จ.ชุมพร - จ.พัทลุง - ตัวเลขเศรษฐกิจจีน - สหรัฐฯ ออกมาดี - นลท.รับรูค้ า่ เงินบาทแข็งค่าไประดับหนึง่ - กนง.ขึน้ ดบ.ทำ�เงินนอกไหลเข้าตลาดทุนไทย ปัจจัยลบ - อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไรท้ายตลาดหนีวนั หยุดยาว กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 54) - แนวรับ 134 - 130 บ./ก.ก. - แนวต้าน 141 บ./ก.ก.

หน้า 8

30 มิ.ย. 53 ในส่วนของความคืบหน้าในการ เจรจาเปลี่ ย นเงื่ อ นไขการชำ � ระหนี้ บริ ษั ท ฯ ขอรายงานต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ให้ทราบว่า การเจรจาระหว่างธนาคาร กับบริษทั ฯ ยังไม่สนิ้ สุด เนือ่ งจากข้อสัญญาบาง ข้อไม่ได้ข้อยุติโดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา กฎหมายภายนอกให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการ เจรจาให้ข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารต่าง ประเทศดังกล่าว สอดคล้องกับกฎหมายของ ประเทศไทย หากมีความคืบหน้าในเรื่องดัง กล่าวเพิม่ เติมประการใด บริษทั ฯ จะได้แจ้งผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป โดยเร็ว

TFEX

“ข่าวดียังหนาแน่น อยู่ฝั่งซื้อได้เปรียบ” เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 10,358 สัญญา สถานะคงค้าง 25,890 สัญญา - ปิด 722.80 จุด เพิม่ ขึน้ 10.40 จุด (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53) ปัจจัยบวก - กลับมายืน 700 จุดอีกครัง้ - กนง.ขึน้ ดบ. ดึงเงินนอกเข้าตลาดทุนไทยอีกครัง้ - สถาบันเริม่ เข้า LTF-RMF มากขึน้ - เงินดอลล์เริม่ อ่อนค่า หนุนตลาดโภคภัณฑ์ - ตัวเลขศก.จีน - มะกันส่อแววดี - น้�ำ มันเคลือ่ นไหวในระดับสูง - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ ไทย 3,010.55 ล้านบาท กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53) - แนวรับ 714 จุด - แนวต้าน 735 จุด - SET50 ประเมินกรอบ 716 จุด แนวต้าน 733 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553

Dynamic Station

หน้า 9

IVL กำ�ลังภายในแข็ง ทุบยังไงก็ไม่ลง!! ยุคทอง “อินโดรามา เวนเจอร์ส” ธุรกิจปิโตรเคมีขาขึ้น ออร์เดอร์ PTA - โพลีเอสเตอร์ชุก ดันกำ�ไรทะลัก ปีนี้แตะ 8.5 พันล้านบาท ส่วนปีหน้าทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท ด้านผู้บริหารโชว์ไม้ เด็ดออก TSR ล่อนักลงทุนไล่หุ้น ตรึงราคาไม่ให้ลงต่ำ� เช็กประวัติย้อนหลังพบราคาหุ้นพุ่งกระฉูด 65% ใน 1 เดือน โบรกฯ แนะเก็งกำ�ไร ให้แนวต้านแรก 59.50 บาท ยังคงแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่สำ�หรับ หุน้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เพราะ ราคายังคงเดินหน้าทำ�สถิติสูงสุดนับตั้งแต่ เข้าตลาด เฉพาะแค่สัปดาห์นี้ราคาหุ้นพุ่ง ขึ้นมา 10 บาท หรือ 20.94% จากระดับ 47.75 บาท มาที่ 57.75 บาท แต่ถ้าหาก ย้อนหลังไป 1 เดือน ราคาหุ้นทะยานขึ้น มาแล้ว 22.75 บาท หรือ 65% ..และเมื่อ ดูอาการหุ้นเหมือนว่าราคาคงไม่หยุดอยู่แค่ นี้แน่ ประเด็นที่ชักนำ�ให้นักลงทุนเข้ามา ไล่ซอื้ IVL มาจากแนวโน้มธุรกิจปิโตรเคมีที่ อยู่ในช่วงขาขึ้น โดยเฉพาะความต้องการ PTA และโพลีเอสเตอร์ ซึ่งเป็นสินค้าหลัก ของบริ ษั ท พุ่ ง สู ง ขึ้ น แบบไม่ มี เ พดาน เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมต้องการนำ�มา แทนเส้นใยคอตตอนที่ราคาสูงมาก ขณะที่ บริษัทก็เร่งขยายกำ�ลังผลิต PET ต่อเนื่อง ด้วยการไล่ซื้อโรงงานในจีน อเมริกาและ เม็กซิโก ซึ่งจะเห็นผลของรายได้ชัดเจนปี หน้า จากแนวโน้มธุรกิจดังกล่าวทำ�ให้นกั วิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำ�ไรในปีนี้ของ IVL จะพุ่งขึ้นแตะ 8.56 พันล้านบาท คิดเป็น

กำ�ไรต่อหุ้น 1.98 บาท ส่วนปีหน้าคาดว่า กำ�ไรจะเพิ่มขึ้นอีก 58.2% เป็น 1.24 หมื่น ล้านบาท คิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้น 2.58 บาท เพราะจะเริ่มรับรู้รายได้จากการขยายกำ�ลัง ผลิต PET ที่เพิ่มขึ้นถึง 64.6% นอกจากนี้ IVL ยั ง มี ส ตอรี่ ที่ น่ า สนใจดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาไล่กวดหุ้น โดยเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 53 บริษัทมีมติให้ แจกฟรีใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้ (TSRs) ให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำ�นวน 481.58 ล้านหน่วย โดยมีสดั ส่วน 9 หุน้ เดิม ต่ อ 1 TSR และกำ � หนดขึ้ น XR วั น ที่ 22 ธ.ค.นี้ แต่ประเด็นของ TSR ไม่ได้อยูท่ แี่ จก ฟรี!!.. หากแต่อยู่ที่ราคาใช้สิทธิ ซึ่งจนถึง ขณะนี้ ก็ ยั งไม่ มี ใ ครทราบว่ า อยู่ ที่ เ ท่ าไหร่ มี เ พี ย งคาดการณ์ เ บื้ อ งต้ น ที่ ชี้ ว่ า จะอยู่ ประมาณ 47.25 บาท...แน่นอนว่าราคานีต้ �่ำ กว่าราคา IVL ในกระดาน ใครไล่ซื้อหุ้นก็ อนุมานได้ว่ามีโอกาสได้กำ�ไร อย่ า งไรก็ ต าม การเก็ ง กำ � ไรใน ประเด็นนี้ไม่ได้อยู่ที่ราคาใช้สิทธิเพียงอย่าง เดียว แต่นักลงทุนมองข้ามช็อตเลยว่ายังไง ซะผู้บริหาร IVL ต้องใช้กำ�ลังภายในดันหุ้น

จนถึงทีส่ ดุ เพือ่ สามารถกำ�หนดราคาใช้สทิ ธิ TSR ได้ สู ง ๆ ขณะที่ TSR มี อ ายุ เ พี ย ง 2 เดือน เพราะฉะนั้นก็อนุมานได้อีกเช่นกัน ว่า อย่างน้อยๆ ตลาด IVL คงยังไม่วายใน ช่วง 1 - 2 เดือนนี.้ . “ยังคงมีเวลาเก็งกำ�ไร พอสมควร” เหลือบมองรีเสิร์ชโบรกเกอร์ให้เป้า หมายต่ำ�สุดไว้ที่ 55 บาท สูงสุด 69 บาท ขณะที่มุมมองทางเทคนิคของบล.ซิกโก้ให้ แนวรับ 55.50 - 55.75 บาท แนวต้าน 59.50 บาท และให้จดุ ตัดขาดทุน 55.25 บาท

www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันว�คม 2553

~ ภัย จากบุหรี่

(ตอนจบ)

by Jackal_XIII

จากงานวิจัยพบว่าครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่จะมีลูกที่มีพฤติกรรมติดบุหรี่ในวัยรุ่นได้ถึง 40% ผลวิจัย ม.มหิดล พบเด็กไทยอายุ 13 ปี กว่า 13% สูบบุหรี่ โดยเกือบครึ่งมีผู้ปกครองสูบบุหรี่ นักวิจัยยังค้นพบอีกว่า วิธีที่ดีที่สุดในการไม่ให้ลูกติดบุหรี่ คือ การที่ผู้ใหญ่ทำาตัวเป็น ตัวอย่างเลิกบุหรี่ก่อน ในสหรัฐอเมริกาที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ วัยรุ่นมีการตื่นตัวต่ออันตรายของบุหรี่ และบุคคลรอบข้าง (Second Hand Smoke) โดยการรณรงค์เรียกร้องการหยุดสูบบุหรี่กันมากขึ้น ทำาให้ภาวะการติดบุหรี่ของเด็กวัยรุ่นมีจำานวนน้อยลง วิธีช่วยเด็กจากการส่งผลขั้นที่ 2 หรือบุคคลรอบข้างสามารถทำาได้ดังนี้ - อย่าสูบบุหรี่เมื่ออยู่ใกล้ตัวเด็ก - ห้ามให้สมาชิกคนอื่นในครอบครัวสูบบุหรี่ในบริเวณบ้าน - ตรวจสอบบริเวณสนามเด็กเล่น โรงเรียน ศูนย์เลี้ยงเด็กต่างๆ ให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ - อย่านั่งรถที่มีการสูบบุหรี่ - อย่าเข้าไปในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ เช่น สถานเริงรมย์ ห้องอาหาร หรือโรงภาพยนตร์ เป็นต้น วิธีการช่วยให้ลูกเลิกสูบบุหรี่สามารถทำาได้ดังนี้ 1. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ลูกถึงผลร้ายจากการสูบบุหรี่ 2. บอกลูกว่าการสูบบุหรี่เมื่ออายุต่ำากว่า 18 ปีถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย 3. ให้ความสนิทสนมกับลูกโดยให้โอกาสที่ลูกจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ในทุกเรื่อง 4. พูดคุยกับลูกถึงสารเสพติดต่างๆ โดยใช้ภาษาที่ลูกสามารถเข้าใจได้ง่าย 5. สังเกตกลุ่มเพื่อนของลูกว่า อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดหรือไม่ 6. สร้างค่านิยมใหม่แก่ลูกว่า การสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องโก้เก๋หรือเรื่องเท่ แต่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ 7. สร้างความมั่นใจว่า คุณพ่อคุณแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ การสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น จะพัฒนาไปสู่ความรักความอบอุ่นของครอบครัวระหว่าง คุณพ่อคุณแม่กับลูก หากมีฐานความรักที่มั่นคงลูกก็จะอยู่ห่างไกลจากสารเสพติดต่างๆ อย่างแน่นอน วัน นี้หากมีคนใดในครอบครัวสูบบุหรี่ ผู้เขียนอยากบอกว่า หยุดสูบบุหรี่เถอะ เพื่อป้องกันการติดสารเสพติด ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณ และคนที่คุณรัก

TPOLY ส่งสั- - าณ โค้งสุดท้�ยปีนี้ผลง�นสวยสุดของปี เจริ ญ จั น ทร์ พ ลั ง ศรี (กลาง) กรรมการผู ้จั ด การ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) พร้อมด้วย เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล (ซ้าย) ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ อาณัติ ปิ่นรัตน์ (ขวา) ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมให้ข้อมูลผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค. - ก.ย. 53) รวมถึงประเมินทิศทางธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง ในโอกาสร่วมงานพบนักลงทุน (Opportunity Day) โดยระบุว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4 ปีนี้จะทำาราย ได้ และกำาไรสุ ทธิ สู ง สุ ด เป็ นประวั ติ ก ารณ์ ขณะเดียวกัน ยังอยู่ ระหว่ า งประมูล งานใหม่ มูล ค่ า ประมาณ 3 พั น ล้ า นบาท จากปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) มูลค่ากว่า 3.3 พันล้านบาท งานนี้จัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

www.istationnews.com


  ภ () Phol Dhanya Public Company Limited : PHOL ภ  ภ   Your safety needs is our business

1.2 (,ภ#%&'(+*, (" - ."&-* (/ภ0 (NonPPE) %-!

  ภ () () 

ภ  !"#$%&'(()*( +*, (" -

."&-* (/ภ0 (Occupational Health, Safety and Work Environment Products) !K0-!,L 2521 P'(,QR0/S))ภ  .+( 0+*0 " /!!.+))'(.) 0ภภ* 40 !.+ V ).+ ภ ภภ* 4,000 ภ ภ-!0!K0/,Q!*- .+/ภ 23 !.+ V ,Q !*-  ) * (Sole Distributor) /ภ!.+ King\s - Microguard .!.+('-!0!K0,Q!*- *, (ภภ)K0 0)ภ&^!.+,Q_(0 !(0 -ภ ENV-SAFE - Synos )ภ_ ภ ภ/ ภ KeR0ภV &)) e. (f ) 0 ภ ( ( ) /,L 2553 V P'( /..*( 60 ( ภ-!0!K0,Q!*- /ภ !.+ Motimo eR0,Q!.+.- !.+ Grundfos .+'(0.SK /_# ) ( -!0/,Q !*- .!.+ Amiad

ภH8ภ 1. ภภ- ./0 1234 

56 /   78 79 :/ภ;- / (safety product) 1.1 (,ภ#%" .* (PPE) %-! 1. ภ ภ(, /

') "ภ/%-!

)%-! %01

ภ 

  

1. ภ  ! '  ภภ ภ, 2. ภ  ! ' (ภ) *ภ% 3. ภ  ! ภ" #!$! % 4. ภ ภภ   

2. ภ:.9Aภ

ภ7AA 12 7822B 8AAA- A/B- 678/B-

6 (Water Treatment and Recycle ) 2.1 ภ/ภ((ภ- ! - !!K0 K)- K .) ) 

ภ((ภ-&(ภ(.0-f.f (Turnkey project) ภ((ภ--  !   K  , ภ(. f (Module) " /!!.+_(0S* 0 (OEM)

2.2 ภS- +*+ - 0ภ+'(0 ภ- (,ภ#% (ภV ( ) 2.3 ภ  K(,ภ#%.f +'(0 ภ - (,ภ#%)ภ) *_(0ภ K (ภV )

2. ภ ภ()

3. ภ ภ(ภ.! - 4. ภ ภ( -$ *

5. ภ ภ(

2.4 ภ/  ภ   K ภ   / - ภ S ภ+ ภ (!.ภ (Build-operate-own project) (ภV )

6. ภ ภ( ! 7. ภ("ภ

8. ภ (ภภ )ŕ¸

 ภ     !"##$ %& ภ' ( ) & ภ

 *ภ+*, -'* *$ *'

ภ*ภภ

 *ภ+*, . download 5'% ภwebsite & ภ ภ& ภภ+*,;$< 'ภ+*, www.sec.or.th


  ภ () Phol Dhanya Public Company Limited : PHOL Aภ- Y ;/

J 9 Y9 14.1%

0.7% 0.5%

1.3%

83.4% PPE Non-PPE !" #$% &'(ภK

ภ /ภ((ภ- , ภ(- !!K0 K ('s

 : . . ภ.. 2553

ภH8Iภ9 78ภ0 d . 

A

1. ภ01I9AJJ2 ภSe'K( !"#$%&'(,//ภ ภ -ภ!(!.ภ ) 0!(,)K (ภSV"+V !0+,Q..*( 63 /,L 2552 - / 9 '(-ภ_(0,L 2553) 0/ภ01I9 AJJ2 .. - ภ.. L 2553 6.79%

8.75%

13.15%

8.10%

4.68%

8.84%

( !.ภ !% - K. * !% ( !.ภ( f+(ภ.% ( !.ภ,r V!+) - +)"#$% (' s

13.11% ( !.ภภ(.0 ( !.ภ( * 0ภ

2. ภ0I09 ; ภ '(+eR0,QS  .+K0/ ) ภ ,Q!*- .+ +_ .0 - +_ , )ŕ¸

0/ภb .9/ 1I9b .9/ :.c0

ภ! ภS *0 0 ภ! ภS !K0!0 SP'(('s , *, 

ภ0 / IPO . IPO * ( * (

62,071,300 65.34 62,071,300 45.98 27,000,000 28.42 27,000,000 20.00 5,928,700 6.24 5,928,700 4.39 - 40,000,000 29.63 95,000,000 100.00 135,000,000 100.00

J 9 ;/  

./0 : 9 /A ; 2550 540.38  ภภ_ 2.39 (' Y9 542.77 467.04 !- +/ 75.73 EBIT 8.95 +/ 0ภ0 21.60 ")0 95.00 * ( ) ภ- Y; 45.17 2.01 ภ- Y20 .9/ B/B/^ / (weighted) * ! ภ. .*),Q_(0SP '( / 

 - * (ภ( IPO) = 95,000,000 * IPO = 40,000,000 * 0 IPO = 135,000,000 

./0 : 9 /A ; .& %*) .& %*) /;4 )Kภ+ 0ภS )K.(' ./6B/ 0/ 1I9b .9/ ./6B/780/ 1I9b .9/ I0 2 Ac5620 .9/

2550 220.39 188.78 409.18 112.19 123.20 59.77 295.16 114.02 410.81 1.63

2551 594.86 1.49 596.34 514.46 81.89 8.73 22.09 95.00 51.07 0.56

2552 474.39 1.64 476.03 444.40 31.63 5.85 8.17 95.00 17.61 0.19

2551 235.78 180.43 416.21 40.53 162.42 51.68 254.63 161.59 416.21 1.70

9M/2552* 331.27 6.78 338.05 314.18 23.87 4.83 5.32 95.00 13.01 0.14

2552 202.76 155.15 357.91 63.02 95.59 35.19 193.81 164.10 359.64 1.71

9M/2553 466.13 5.99 472.12 425.61 46.51 3.47 14.64 95.00 30.07 0.32

9M/2553 262.45 166.72 429.17 62.28 138.98 71.51 272.77 156.40 429.17 1.64

 0/:/ภ ;/ 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

S ภ  !"#$%()*( - +*, (" +*0 ภ ( ภ _(0!.+ V ภภ* 40 !.+ ( Ansell, Kings, Sperian, Moldex S), .ภ#%/ภ ภ *ภ* 30 ,L )x Sภ+)-_f0-ภ0ภ* 4,000 / ภ (!.ภ eR0.P/, V % ภx Sภ+/ภ&. !"#$%-

ภ +*.) 0 ภ.+ Safety Product !V!!(!.ภ ภ !% ( +(ภ.% ,rV!+) ( *.ภ(.0 eR0)ภ!V! !('(0

ภ  RecycleK )zภ"&ภ!V!.S0 ) +VV ) Khow-How - S) * /ภ((ภ- ! K/). #'( !.+.)0/'( 20.7  ) ภV _(00"+x- *, ภ) &_RK - ภ -.ภ!V!_(0ภ RecycleK *V ภ+ภ% !V!ภ*( 16 / 5 ,L_0 _ !*ภ*( 42 - )ภ&_RK 131% '() ภ*09'(-ภ_(0,Lภ()x 0ภ0)-_f0-ภ0" 0 IPO ) D/E !ภ* 1 (%(! / ภภ 0,| *0ภ 0.15 /ภ SP'( ภ + ,| , # 14 ภ+ 2011

 ภ     !"##$ %& ภ' ( ) & ภ

 *ภ+*, -'* *$ *'

ภ*ภภ

 *ภ+*, . download 5'% ภwebsite & ภ ภ& ภภ+*,;$< 'ภ+*, www.sec.or.th


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

ภูมิใจเสนอ

“6 แม่ทัพใหญ่ แห่งวงการหลักทรัพย์” พบกับเราได้แล้ว วันนี้!!!

ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

ช่วยกันอุดหนุนหน่อยกับของดีๆ ทีใ่ นรอบ 100 ปี จะถือกำ�เนิดขึน้ สัก ครัง้ กับ กว่าจะมาเป็นเสือ “6 แม่ทพั ใหญ่ แห่งวงการหลักทรัพย์” โดยได้รวบรวมยอดยุทธ์นักบริหารมือทองคำ�ที่ได้เผยถึงตัวตน วิธีคิด จุดหักเห เส้นทางชีวิตที่ทั้งโรยด้วยกลีบและหนามกุหลาบ จวบจน กระบวนการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกลั่นออกมาเป็น e-Book สุดวิเศษ สนนราคาย่อมเยาโดยแท้ ไม่ ซื้ อ ไม่ ห า ไม่ ว่ า กั น แต่ อ ยากให้ แ วะเข้ า ไปชมได้ ที่ http://book.truelife.com/product/view/2067

........อย่าช้า เพราะสาระความรูย้ งิ่ ได้มาเร็ว ยิง่ สร้างกำ�ไรให้กบั ชีวติ ได้มากกว่าาาาาาาาาาาาาา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันว�คม 2553

Professional Station บล.ทิสโก้ แนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 64 บาท

DCC ร�ค�เป้�หม�ย 64 บ�ท คาดว่าผลประกอบการ 4Q53 น่าจะ ดีขึ้นเล็กน้อย QoQ แต่คาดว่าผลประกอบ การใน 1Q54 น่ า จะแข็ ง แกร่ ง เนื ่อ งจาก 1) ฤดู ก าลทีม่ ีค วามต้องการสูง 2) ความ ต้องการที่อั้นมาจาก 2H53 3) ความต้องการ สำ า หรั บ งานซ่ อ มบำ า รุ ง ที ่ม ากขึ ้น และ 4) อัตราส่วนกำาไรขั้นต้นที่สงู ขึ้นจากอัตราการ

ใช้ กำ า ลั ง การผลิ ต ของโรงงาน และการ ประหยัดต่อขนาดที่สูงขึ้น (จากการเปิดเตา เผาใหม่ในเดือนมกราคมปี 2554) การเติบโต กำาไรสำาหรับปีหน้าได้รับแรงขับเคลื่อนจาก ความต้องการขยายตัว 10% และกำาลังการ ผลิตที่เพิ่มขึ้น 13% คาดว่า DCC จะเข้าสู่การคำานวณ

ดัชนี SET50 งวด 1H54 ซึ่งจะประกาศในกลาง เดือนนี้ จากสถิติที่ผ่านมา ราคาหุ้นที่เข้าสู่ SET50 จะปรั บ ตั ว โดดเด่ น เหนื อ ตลาด และด้ ว ยคาดว่ า ผลประกอบการใน 1Q54 ของบริษัทน่าจะแข็งแกร่ง ดังนั้นเราเชื่อว่า เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเข้าสะสมหุ้น

Photo Release

TNDT ร่วมง�นพบนักลงทุน Q3/53

ชมเดือน ศตวุฒิ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทย เอ็น ดี ที (TNDT) พร้อมด้วย สหวัสส์ เตชาชาญ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ สมอุ้ย ตั้งจิตต์ถาวรกุล (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลประกอบการ Q3/53 และทิศทางการเติบโตของธุรกิจให้บริการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมความปลอดภัยด้วย กระบวนการทดสอบโดยไม่ทำาลาย (Nondestructive Testing - NDT) ในปีช่วงที่เหลือของปีนี้ ในโอกาสร่วมงานพบนัก ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยได้รับความสนใจจาก นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สื่อข่าวเข้ารับฟังการให้ข้อมูลจำานวนมาก www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553

โดยหมายเลข

กระดานหุ้นกลับมาจี๊ดจ๊าดอีก ครัง้ บวกพรึบๆ ๆ เฉีย่ วสูงสุดจากระดับ ปิดวันก่อนหน้าราว 16 - 17 จุด ก่อน จะย่ อ ลงมานิ ด หน่ อ ยปิ ด ที่ ร ะดั บ 1,031.97 จุด ปรับขึ้น 14.33 จุด หรือ 1.41% มูลค่าซื้อขาย 49,422.64 ล้าน บาท หุ้ น ใหญ่ น้ อ ยขึ้ น กั น ตะพึดตะพือ จึงไม่น่าแปลกที่ น้องใหม่ ARIP จะเกาะกระแส ได้ ส วยงามเปิ ด มาก็ โ ป๊ ะ เช๊ ะ กระโดดก้าวใหญ่แสดงตัวครั้ง แรกในกระดาน mai ที่ 1.40 บาท ทำ�เอาหลายคนที่ไม่รัก จริงแล้วหวั่นไหวเทขายกำ�ไร บ่นอุบเสียดายกันเป็นแถว ท้ า ยวั น ปิ ด บวกเกิ น 100% จากราคาจอง 0.90 บาท โดยจบวันแรกด้วยราคา 1.86 บาท ทว่าน่าเสียดายอยู่ สักหน่อยที่ ARIP แม้จะทำ�จุด สูงสุดของวันได้ถึง 2.00 บาท แต่ก็ไม่สามารถปิดเหนือระดับ ดังกล่าวได้ จึงเกรงว่า วันนีถ้ า้ ไม่ ส ามารถเปิ ด กระโดดได้ แน่ น ๆ อาจเริ่ ม มี ก ารทยอย ขายทำ � กำ � ไรตามออกมาได้ ขณะที่ราคาในเชิงพื้นฐานที่ให้ สู ง สุ ด ก็ อ ยู่ เ พี ย ง 1.44 บาท เท่านั้น สำ � หรั บ ตั ว ต่ อ ไปคื อ ผลธัญญะ หรือชือ่ ย่อว่า PHOL ก็น่าจับตาไม่แพ้กันเพราะตัวนี้ นับเป็นสินค้าชิน้ แรกในรอบนานแสนนาน ของไอบีค่ายเคจีไอเขา ฉะนั้นใครล่ะจะ ยอมให้เสียหน้าเพราะอย่างน้อยจะได้เป็น บรรทัดฐานให้สินค้าตัวต่อๆ ไปในสต็อก ทีก่ �ำ ลังจะตามออกมาในช่วงต้นๆ ปีหน้า

Gossip Station

หน้า 14

บ๊าย บาย SCIB สำ�หรับราคาของของตัวนี้ที่ 3.60 บาท จะว่า แพงก็ไม่เชิงจะว่าถูกก็ไม่ใช่ ราคาต่อหุน้ อาจไม่ ย่อมเยาเท่า ARIP แต่ขอให้จับตากระแสก่อน ใกล้วันเทรดคือในสัปดาห์หน้าให้ดีว่าจะมีอะไร มาเซอร์ไพรส์ได้มากแค่ไหนกัน ในทีส่ ดุ ตลท. ก็ได้ก�ำ หนดวันเพิกถอน

วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2553 เป็ น ต้ นไป ซึ่งจะซื้อขายในตลาดหุ้นเป็นวันสุดท้ายใน วันที่ 9 ธันวาคม 2553 มาถึงบรรทัดนีว้ า่ ด้วยเรือ่ งทิศทาง ตลาดทองคำ�อนาคตตามธรรมเนียมดีกว่า Gold Futures ไทยวานนี้ โดนแรงขายทำ� กำ�ไรออกมานิดนึง หลังจาก ราคาพุ่งแรงเมื่อวันก่อน แต่ไม่ ได้มีสัญญาณใดที่จะชี้ว่าราคา จะลงแรงในช่วงนี้ แถมตัวเลข เศรษฐกิจสหรัฐฯ - จีนออกมาดี เงินเลยออกจากตลาดดอลลาร์ เข้าหุ้นมากขึ้น ดอลลาร์เลย อ่อนลงมาเล็กน้อย เลยเป็นผล ดีตอ่ ทองอีกทาง ทาง AYS เลย แนะว่าถ้าจะหาค่าขนมไปใช้ใน ช่วงวันหยุดยาว ก็อยู่ฝั่ง Long หรื อ ฝั่ ง ซื้ อ ได้ ต่ อ ให้ แ นวรั บ 19,700 บาท แนวต้าน 19,850 บาท

R

หุ้น SCIB จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เสียที ตามที่เจ้าตัวร้องขอหลัง SCIB ได้ดำ�เนิน ก า ร ต า ม ที่ กำ � ห น ด ไ ว้ ใ น ข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย SCIB จะพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่ www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553

ประเมิ น ตลาดหุ้ น ไทยวั น นี้ มี โอกาสปรับขึ้นต่อได้อีก โดยแนวต้าน อยู่ที่ 1,050 จุด ส่วนแนวรับ 1,030 จุด และ 1,013 จุด ทัง้ นี้ คาดว่าบรรยากาศ ลงทุนมีปัจจัยบวกจากแรงซื้อของกองทุน รวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ กองทุนรวม เพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) รวมถึงแรงซือ้ หุน้ รายตั ว ในหุ้ น ที่ ผ ลประกอ บการงว ด ไตรมาส 4/53 มีแนวโน้มเติบโต

แนวโน้มดัชนีหนุ้ ไทยวันนีอ้ าจถูก แรงเทขายทำ�กำ�ไรระหว่างวัน นักลงทุน ควรติดตามแผนกระตุน้ เศรษฐกิจของยุโรป ว่าจะออกมาแนวทางใดและอยู่ในเชิงบวก หรื อไม่ รวมถึ ง ทิ ศ ทางดั ช นี ด าวโจนส์ ซึ่งหากปรับขึ้นหุ้นไทยอาจปรับตัวขึ้นตาม ประเมินแนวรับ 1,025 จุด และแนวต้าน 1,040 จุด นักลงทุนระยะสั้นควรเล่นรอบ ตามเม็ดเงินต่างชาติที่ไหลเข้า ส่วนนัก ลงทุ น ระยะยาวแนะนำ � ถื อ หุ้ น ข้ า มปี เพราะดัชนีฯ มีโอกาสปรับขึ้นต่อในปีหน้า

หน้า 15

คาดตล าดหุ้ น ไทยวั น นี้ ดั ช นี ฯ ปรับเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งจากวานนีไ้ ด้ หลังไม่มี ปัจจัยลบกดดัน โดยตลาดฯ มีปัจจัยบวก จากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับเพิม่ อัตราดอกเบีย้ ทำ�ให้กระแสเงนิ ทุน ไหลเข้า กลยุทธ์ลงทุนแนะนำ�เก็งกำ�ไรเน้น หุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ประเมินแนวรับ 1,030 - 1,020 จุด และแนวต้าน 1,050 - 1,055 จุด

คลิก

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 2 ธันว�คม 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

4,104.06 -8.30% 5,701.44 -11.54% 8,996.65 -18.20% 30,620.49 -61.96%

3,016.77 -6.10% 5,950.31 -12.04% 5,986.10 -12.11% 34,469.46 -69.74%

1,087.29 -248.87 3,010.55 -3,848.97

Last Update

02/12/10

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,031.97 720.36 1,572.39 263.25

02/12/10

Chg

%Chg

14.33 11.59 23.51 0.43 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

1.41 1.64 1.52 0.16 49,422.64 1,551.21

16:59:55

AGRO 2.5

Decline 28%

A dv ance 45%

2

No C hange 27%

TECH

CONSUMP

1.5

0.51

1 0.5

-0.15

0

SERVICE

0.01

0.08

FINCIAL

-0.5

1.88

Decline 34%

A dv ance 39% No C hange 27%

2.03

RESOURC

0.89

INDUS

2.34

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 2 ธันว�คม 2553

PTL

( Day )

: PTL 14,000,000

Price & Fundamental Symbol PTL

Last 40.00 Chg -0.75  %Chg -1.84  Open 41.50  High 41.50  Low 39.50  Prev 40.75  Avg 40.61  AccVol 63,969,100  AccVal(K฿) 2,597,646  %Fluct 4.92  P/E 17.94  P/BV 5.40  DPS(Baht) 0.59  Yield(%) 1.42  EPS(Baht) 2.23  MktCap(Mil.) 32,000  Broker Target Update TRINITY 49.00 22/11/10 หลัKIMENG กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็42.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 22/11/10 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 18/11/10 ค่าการ FSS ม่ ขึน้ มากที73.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

12,000,000 10,000,000

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 41.50

41.25

41.00

Price

40.75

40.50

40.25

40.00

39.75

39.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันว�คม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 2 ธันว�คม 2553

TCAP13CA

( Day )

Price & Fundamental Symbol TCAP13CA

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: TCAP13CA

2.24 0.43  23.76  1.95  2.28  1.95  1.81  2.15  24,641,800  53,017  15.35  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  177  Target Update

No Comment

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2.28

2.26

2.24

2.22

2.20

2.18

2.16

2.14

2.12

2.10

2.08

2.06

2.04

2.02

2.00

1.99

1.98

1.97

1.96

1.95

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันว�คม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 2 ธันว�คม 2553

ESSO

( Day )

Volume Analysis

: ESSO

20,000,000 18,000,000

Price & Fundamental Symbol ESSO

Last 7.00 Chg 0.40  %Chg 6.06  Open 6.65  High 7.05  Low 6.60  Prev 6.60  Avg 6.92  AccVol 51,579,200  AccVal(K฿) 357,085  %Fluct 6.50  P/E N/A  P/BV 1.05  DPS(Baht) 0.25  Yield(%) 7.69  EPS(Baht) N/A  MktCap(Mil.) 24,226  Broker Target Update KS 10.00 29/11/10 KTZ 12/11/10 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น6.00 ต์การเปลีย่ นแปลง

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

16,000,000 14,000,000

Vol.

12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

7.05

7.00

6.95

6.90

Price

6.85

6.80

6.75

6.70

6.65

6.60

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 506 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 3 ธันว�คม 2553

ปฏิทินกิจกรรม ประจำ�วันที่ 3 ธันว�คม 2553 10:00

iStudio จัดงานเปิดตัว iPad iOS 4.2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

13:00

ธนาคารกรุงไทย จัดงานการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำาปี 2553 ธนาคารกรุงไทย

13:30

ไอเอ็นจี ร่วมกับ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ จัดงาน “Emporium Holland Enchanting Showcase 2010” ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

13:30

สวตท. ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิชาการครั้งที ่ 4 ในหัวข้อ “ข้อเสนอการปฏิรปู กรอบนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน (อาคาร 2)

14:00

TMB ร่วมกับ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO) จัดงานแถลงข่าว โครงการจัด ทำาซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 210,000 แผ่น โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนี่ยม (ซอยอโศก สุขุมวิท 21)

15:00

มอเตอร์ อิมเมจ ซูบารุ (ประเทศไทย) จัดงาน “ซูบารุ - รัสส์ สวิฟท์ สตั๊นท์ ไดร์ฟ เวอร์ โชว์ 2010” อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษ�-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณ�ธิก�ร-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณ�ธิก�ร และฝ่�ยสนับสนุน--ข่�วต่�งประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่�วตล�ดเงิน ตล�ดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่�วตล�ดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่�ยศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณ� วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 3 ธ.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station