Page 1

Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

5 5 6 7

News Station นักวิเคราะหคาดราคาทองเพิม่ ขึน้ KASET ปดสวย EE ชือ่ เปลีย่ น ความแรงไมเปลีย่ น ธปท.ยืน่ ฟองทุจริต BBC รวมวงเงิน 3.1 หมืน่ ล.

9

Dynamic Station

10

เที่ยววัด

12

Professional Station

ยูบลิ ลีข่ ายเพชร 1 หมืน่ กะรัต วัดธรรมาธิปไตย STANLY นาซื้ออีกครั้ง

PTTEP สำลักไฟไหม มอนทารา กระทบกำไร 2.19 พันล.แตไมลามแผนลงทุน บิ๊ก PTTEP ชี้ไฟไหมแทนขุดเจาะแหลงมอนทาราที่ออสเตรเลีย ทำใหตองบันทึกคา เสียหายในQ3/52 แลว 5.17 พันลานบาท แตกระทบกำไรปนี้จริงเพียง 2.19 พันลานบาท พรอมระบุมีทำประกันภัยซึ่งนาจะบันทึกชดเชยความเสียหายทั้งหมดได สวนแผนผลิต จำเปนตองเลื่อนออกไปจากปลายป 52 แตจะไมกระทบแผนลงทุนอื่นที่วางไว ต‡อหนˆา 3

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

อธิษฐานซิคะ รีบาวน

ศาลปกครองสูงสุดไตสวนใหม มาบตาพุด นัดหนา 12 พ.ย.

ยั ง ไร ค ำตั ด สิ น หลั ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ไต ส วนผู ฟ อ งคดี ระงับโครงการลงทุน 76 โครงการ อุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 ปาก และผูถูกฟอง 1 ปาก รวมถึงพยานคนกลางอีก 1 ปากแลว แตยัง เหลื อ ผู ถู ก ฟ อ งต อ งไต ส วนอี ก กว า 10 ปาก โดยนั ด ครั้ ง ถั ด ไป พฤหัสบดีหนา 12 พ.ย. เวลา 9.00 น. ต‡อหนˆา 3

กวาจะมาเปนเสือ

‘ดร.ศุภกร สุนทรกิจ’

ตอนที่ 2

ต‡อหนˆา 11

Investment Opportunities in Southeast Asia

‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

‘รับมือขาวลือ’ กรณ สัง่ ตลท.จองดัชนี

รวง 4-5% แจงคลัง-ก.ล.ต.- และธปท.ทันที กรณ เผย มาตรการรับมือขาวลือ สั่งตลท.รับผิดชอบหลัก สยบขาวลือหากทำตลาดหุนรวง 4 - 5% พรอมแจง คลัง - ก.ล.ต. และธปท. ทราบดวนจี๋ กอนชี้แจงนักลงทุนตอไป พรอมกันนี้ให ก.ล.ต. สอบนักลงทุนที่ไดประโยชนชวงตลาดหุนตกเพิ่ม โดยไมสน จะเปนชื่อตามอักษรยอหรือไม ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 2

Be The Leader

Investment Opportunities in Southeast Asia ‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

Sponsor and Partnership By

Contact For Information Tel:02-5549390 or ir@irplus.in.th www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เป น สำคั ญ ซึ่ ง ขณะนี้ ยั ง ไม ท ราบ เปนคาใชจายในการคำนวณภาษี PTTEP สำลัก (ตอจากหนา 1) นายอนนต สิริแสงทักษิณ สาเหตุของการเพลิงไหม แตวิธีการ ทำใหสงผลกระทบตอกำไรสุทธิของ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บมจ. แก ป ญ หาที่ บ ริ ษั ท ฯเลื อ กเป น วิ ธี ที่ บริษัทฯ เพียง 2.19 พันลานบาท ปตท.สำรวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม ปลอดภั ย ที่ สุ ด โดยบริ ษั ท ฯได อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีประกันภัย (PTTEP) เปดเผยวา สถานการณ ประสานกับรัฐบาลของออสเตรเลีย คุมครอง ซึ่งจะไดรับเงินชดเชยจาก เพลิ ง ไหม ในแหล ง มอนทารา มาโดยตลอด ความเสี ย หายดั ง กล า ว โดยจะ โครงการ PTTEP AUSTRALAYSIA ทั้ ง นี้ จ ากเหตุ ก ารณ ดั ง ทยอยบั น ทึ ก รายได ใ นงวดถั ด ไป ซึ่งตั้งอยูทางตอนใตของทะเลติมอร กล า วบริ ษั ท ฯ ได บั น ทึ ก ค า ใช จ า ย ขณะเดี ย วกั น หากมี ค า ใช จ า ย ประมาณ 690 กิ โ ลเมตร โดย เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 5.17 พั น ล า นบาท เพิ่มเติมจะบันทึกคาใชจายในไตร PTTEP เปนผูดำเนินการในสัดสวน เ มื่ อ ไ ต ร ม า ส 3 ที่ ผ า น ม า ซึ่ ง มาส 4/2552 และจะทยอยรับรูเปน การลงทุ น 100% ทำให แ ผนการ ค า ใช จ า ยดั ง กล า วสามารถนำไป รายได ก ลั บ มา บริ ษั ท ฯมี ว งเงิ น ผลิตเลื่อนออกไปจากเดิมที่บริษัทฯ ตั้งเปาการผลิตไวในชวงปลายปนี้ ขณะนี้ บ ริ ษั ท ฯ กำลั ง อยู ระหวางการควบคุมตนตอของเชื้อ เพลิ ง โดยการสกั ด กั้ น การรั่ ว ไหล โดยการอัดโคลนกลับเขาไป คาดวา âÍ¡ÒʾÔàÈÉÊØ´àÁ×èÍແ´ºÑÞªÕãËÁ‹¡Ñº¡ÔÁàÍ秵Ñé§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅЫ×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ จะทราบผลภายในเร็ววันนี้ ซึ่งหาก Streaming & One Click ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! บริษัทฯ สามารถดับเพลิงไดจะสง ÊÐÊÁÂÍ´«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ÃÇÁ 3 à´×͹ àÃÔÁè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á - 30 µØÅÒ¤Á 52 ÃѺ·Ñ¹·Õ Gift voucher ที ม เ ข า ไ ป เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น อีก ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 - 4.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 500 ºÒ· ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ได ท ำแผนควบคู ไ ปว า จะสามารถกลับมาเริ่มผลิตน้ำมัน พิ เ ศษ ! Man of the Month ไดเร็วที่สุดเมื่อไหร ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด นายอนนต ยังเปดเผยอีก ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 วา เหตุการณที่เกิดขึ้นบริษัทฯ ก็ไม รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล ไดนิ่งนอนใจ โดยการทำงานครั้งนี้ พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ ไดใหผูเชี่ยวชาญระดับโลกเขามา สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล เพื่อแกปญหาการรั่วไหลของน้ำมัน และก า ซและควบคุ ม การทำงาน เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพยสะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค. ต า งๆ โดยกระบวนการทั้ ง หมด ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุน บริษัทฯไดคำนึงถึงความปลอดภัย รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

ประกาศรายชื่อผูโชคดีทางเว็ปไซตและอีเมล ประกาศรางวัล : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 พิธีมอบรางวัล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน SET in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050

หน้า 3

ประกันภัยอยูที่ 270 ลานเหรียญ สหรัฐฯ และคาดวาวงเงินดังกลาว น า จะครอบคลุ ม ความเสี ย หายที่ เกิดขึ้นได “วงเงินประกันที่ทำไว 270 ลานเหรียญสหรัฐนาจะครอบคลุม ความเสียหายทั้งหมดได ซึ่งนาจะ ประเมินความเสียหายไดหลังจาก ดั บ ไฟได แ ล ว ในอี ก 2 - 3 วั น ซึ่ ง เรื่องนี้ไมสงผลกระทบตอแผนการ ลงทุน ซึ่งยังคงเดินหนาหาโอกาส การลงทุนแหลงอื่นๆ ในออสเตรเลีย ตอไป” นายอนนต กลาว นั ก วิ เ คราะห เ ทคนิ ค บล. โกลเบล็ก ประเมินราคาหุน PTTEP มีแนวรับสำคัญที่ 137 บาท หากไม ต่ำกวาจุดนี้ยังสามารถเก็งกำไรได ทว า หากหลุ ด ระดั บ ดั ง กล า วต อ ง ระมั ด ระวั ง การลงทุ น โดยแนวรั บ ถัดไปอยูที่ 134.50 บาท สวนแนว ตานอยูที่ 143 บาท อนึ่งวานนี้หุน PTTEP ปด ตลาดที่ 137.00 บาท ลดลง 8.00 บาท หรื อ -5.52% มู ล ค า การซื้ อ ขาย 5,295.03 ลานบาท

ศาลปกครอง

(ตอจากหนา 1)

เจ า หน า ที่ ฝ า ยอั ย การ เปดเผยวา วานนี้ (2 พ.ย. 2552 ) ศาลปกครองสูงสุดไตสวนผูฟองคดี ระงับโครงการลงทุน 76 โครงการ ในเขตอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด จำนวน 2 ปาก และไต ส วนผู ถู ก ฟอง 1 ปาก คือ อธิบดีกรมควบคุม มลพิ ษ และพยานคนกลางอี ก 1 ปาก ซึ่งศาลเปนผูนำมาเอง โดยศาลจะกำหนดนัดไต สวนผูถูกฟองซึ่งมีอีกประมาณ 10 กว า ปาก วั น ที่ 12 พ.ย. นี้ เวลา 9.00 น. www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

‘รับมือขาวลือ’

(ตอจากหนา 1)

นายกรณ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีวาการ กระทรวงการคลัง เป ด เผยผลการประชุ ม ร ว มกั บ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย (ตลท.) วา ที่ประชุม ได ส รุ ป มาตรการเพื่ อ รองรั บ การ เคลื่อนไหวของดัชนีหุนหากมีขาว ลือที่กระทบตอการลงทุน โดยมอบหมายให ตลท. จั บ ตาการเคลื่ อ นไหวดั ช นี ฯ หาก ปรับตัวลดลง 4 - 5% ใหรายงาน ขอมูลให ธปท. ก.ล.ต. และคลัง แต ไมตองหยุดการซื้อขาย ซึ่งจะแบงหนาที่การรับผิด ชอบว า หน ว ยงานใดจะชี้ แ จงใน สวนใดบางที่หนวยงานตางๆ รับผิด ชอบ อาทิ หากมีการปลอยขาวลือ จะเปนหนาที่ของ รมว.คลัง รับผิด ชอบ ทั้งนี้การกำหนดมาตรการ ดั ง กล า วเพื่ อ ให นั ก ลงทุ น ได รั บ ทราบขอเท็จจริงอยางรวดเร็วและ ยั ง เป น การลดความตื่ น ตระหนก จากการที่ ไ ด รั บ ข า วลื อ เพื่ อ ประกอบการลงทุน ส ว นมาตรการเซอร กิ ต เบรกเกอร ยั ง คงเป น ไปตามกฎ เกณฑเดิม โดยหากดัชนีหุนปรับ ตัวลดลง 10% จะหยุดการซื้อขาย อัตโนมัติ “ที่ ป ระชุ ม ได ส รุ ป หาก ดัชนีฯ ลดลง 4 - 5% ใหเปนหนาที่ ของตลท.ที่จะตองเปนเจาภาพใน การชี้แจงตอหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเปนความพยายามของตลท.ที่ จะต อ งพยายามเข า ถึ ง แหล ง ที่ ม า ของข า วลื อ ได ร วดเร็ ว เพื่ อ ลด ความตื่ น ตระหนกของนั ก ลงทุ น ” รมว.คลัง กลาว พร อ มกั น นี้ ยั ง ได เ ป ด เผย ถึ ง การสอบสวนที่ มี ข องข า วลื อ ที่ เกิดขึ้นพบวา มีกลุมนักลงทุนไมกี่ รายที่ไดประโยชนจากการซื้อขาย

หุนในชวงที่หุนผันผวน แตยังไมมี นั ย สำคั ญ โดยกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ (DSI) ได รั บ ข อ มู ล ดิ บ จาก ตลท.และ ก.ล.ต.เพื่ อ นำไปขยาย ผลเพิ่มเติมวากลุมผูไดรับประโยชน ดังกลาวมีสวนตอการเผยแพรขาว ลือหรือไมอยางไร สำหรั บ กรณี ที่ เ จ า หน า ที่ ตำรวจไดจับกุมผูที่เผยแพรขาวลือ 2 ราย ในความผิ ด ตาม พ.ร.บ. คอมพิ ว เตอร นั้ น ก.ล.ต. และ ตลท.ไดตรวจสอบขอมูลการซื้อขาย หุ น ไม พ บความผิ ด ปกติ แต ไ ด มอบหมายให มี ก ารตรวจสอบ บุคคลที่ใกลชิดบุคคลที่ถูกจับกุมทั้ง 2 ราย วามีการเคลื่อนไหวที่เกี่ยว โยงกับการเผยแพรขาวลืออยางไร ด า นการตรวจสอบบั ญ ชี ตางประเทศที่มีปริมาณซื้อขายหุน ผิ ด ปกติ ใ นช ว งก อ น และหลั ง หุ น ผั น ผวน ก.ล.ต.รายงานว า เป น กองทุ น เช น เดี ย วกั บ กรณี ที่ นั ก ลงทุนในประเทศ ที่มีพฤติกรรมใน ลั ก ษณะเดี ย วกั น ซึ่ ง ดี เ อสไออยู ระหว า งการตรวจสอบว า มี ก าร เชื่ อ มโยงกั บ กลุ ม ที่ ป ล อ ยข า วลื อ หรือไม ด า นนายธี ร ะชั ย ภู ว นาถ นรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. กลาว วา จากกรณีที่เจาหนาที่ตำรวจได จั บ กุ ม ผู ต อ งหา 2 รายที่ มี ก าร ปลอยขาวลือกระทบตอการซื้อขาย หุนนั้น ก.ล.ต.จึงไดมีหนังสือแจงไป ยั ง บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ทุ ก แห ง ให

News Station

รายงานข อ มู ล การ ซื้ อ ขายหุ น ใน บั ญ ชี ผู ต อ งหาทั้ ง 2 ราย รวมถึ ง บัญชีบุคคลที่ใชนามสกุลเดียวกับ บุคคลทั้งสอง บัญชีบุคคลที่ไดรับ มอบอำนาจ และเทปคำสั่งการซื้อ ขายหุน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ วาผูตองหาทั้งสองมีการซื้อขายหุน

หน้า 4

และไดประโยชนจาก ขาวลือหรือ ไม อย า งไรก็ ต าม เบื้ อ งต น ผูตองหาทั้งสองรายยังไมพบความ เกี่ ย วข อ งกั บ การซื้ อ ขายหุ น ที่ ผิ ด ปกติ ใ นบั ญ ชี ก ารซื้ อ ขายจากต า ง ประเทศ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

ซ็อคเจนเล็งเพิ่มพนง.ในตลาด ตราสารหนี้เอเชีย HSBC เพิ่มประมาณการจีดีพีจีนป 09 รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า เอชเอสบีซี ปรับเพิ่มประมาณการการขยายตัวของ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีจีนป 2009 จาก 7.8% เปน 8.1% หลังมาตรการกระตุน เศรษฐกิจของจีนไดผลนาพอใจ โดยเอชเอสบีซีระบุวา วิกฤตการเงินโลก นอกจากจะไมสงผลกระทบตอภาคการเงินจีนแลว ยังเปนจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำใหเม็ดเงินลงทุน ไหลจากโลกตะวันตกมายังโลกตะวันออกดวย ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น เ อ ช เ อ ส บี ซี ค า ด ว า มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของจีนจะผลักดันการ ขยายตัวของจีดีพีทั้งปนี้และไปจนถึงปหนา ทั้งนี้ เอชเอสบีซีระบุวา นครเซี่ยงไฮ ซึ่ง เปนเมืองใหญที่สุดของจีน ยังเปนเมืองที่เศรษฐกิจ ขยายตัวไดอยางมีเสถียรภาพมากที่สุด ซึ่งสะทอน ใหเห็นวา เซี่ยงไฮสามารถเปนเมืองศูนยกลางทาง การเงินไดเชนเดียวกับนิวยอรกหรือลอนดอน

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา โซซิเอ เตเจเนอรัลเอสเอ หรือ ซ็อคเจนมีแผนเพิ่มจำนวน พนั ก งานในตลาดตราสารหนี้ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ใน อัตรากวา 10% ปหนา เนื่องจากกองทุนประกัน ความเสี่ยง หรือ เฮดจฟนด บริษัทประกัน และ ธนาคารกลางหั น มาลงทุ น ตราสารหนี้ ภู มิ ภ าค เอเชียมากขึ้นแทนการลงทุนในตราสารหนี้ตลาด ที่พัฒนาแลว นายโรเบิรต เรลลี่ ผูอำนวยการรวมฝาย ตลาดตราสารหนี้ซ็อคเจนกลาววา ขณะที่ซ็อค เจนมี พ นั ก งานในส ว นดั ง กล า วจำนวน 70 คน เพิ่มขึ้น 50% จากปที่ผานมา และมีแผนจะเพิ่ม นักวิเคราะหในสวนดังกลาวจาก 4 คนเปน 7 คน “เราเล็งเห็นการขยายตัวของสภาพคลอง และการดำเนิ น ธุ ร กรรมจากลู ก ค า ซึ่ ง ต อ งการ กระจายความเสี่ ย งจากตราสารหนี้ ต ลาดที่ พั ฒ นาแล ว เพราะขณะนี้ สั ด ส ว นจี ดี พี ข อง ภู มิ ภ าคเอเชี ย มี อั ต ราส ว นเพิ่ ม ขึ้ น ในจี ดี พี โ ลก กองทุ น ต า งๆจึ ง มุ ง ให ค วามสำคั ญ กั บ ภู มิ ภ าค เอเชียมากขึ้น” นายเรลลี่ กลาว ทั้ ง นี้ กองทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศ

News Station

หน้า 5

หรื อ ไอเอ็ ม เอฟได ค าดการณ ว า จี ดี พี เ อเซี ย ป 2010 จะขยายตั ว ในอั ต รา 5.1% ขณะที่ จี ดี พี ประเทศที่พัฒนาแลวจะขยายตัวเพียง 1.3%

นักวิเคราะหคาดราคาทองมี แนวโนมเพิ่มขึ้น

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า นักวิเคราะหคาดราคาทองคำมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีก ครั้ง เนื่องจากนักลงทุนหวั่นเกรงตอการลงทุนใน สินทรัพยเสี่ยงมากขึ้น หลังซิตกรุปของสหรัฐฯยื่นเขา สูกระบวนการลมละลาย โดยวานนี้ ซิตกรุป บริษัทผูใหบริการสิน เชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งดำเนิน ธุ ร กิ จ มานาน 101 ป ได ยื่ น เข า สู ก ระบวนการล ม ละลาย ขณะที่ เ มื่ อ วั น ที่ 30 ตุ ล าคมกระทรวง พาณิชยสหรัฐฯไดแถลงวา การใชจายผูบริโภคใน สหรัฐฯเดือนกันยายนลดลง 0.5% หลังจากลดลง 1.5% ในเดือนกอนหนา “ผมเชื่ อ ว า เราจะได เ ห็ น ราคาทองคำ เพิ่ ม ขึ้ น ในสั ป ดาห นี้ เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น ต อ งการ ความปลอดภัยในการลงทุนมากขึ้น หลังเกิดความ ไมแนนอนในภาคการเงินและตลาดหุน” นายเกวิน เวนดท นักวิเคราะหที่ไมนไลฟในซิดนี่ย กลาว

KASET ปดสวย! หลังไดราคาขาวในตลาดโลกพุงหนุน ผูสื่อขาวรายงานวา วานนี้ราคาหุน บริษัท ไทยฮา จำกั ด (มหาชน) หรื อ KASET ได ป รั บ ตั ว เ พิ่ ม ขึ้ น ส ว น กั บ ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง ดั ช นี ตลาดหลักทรัพยที่ปรับลดลงอยางชัดเจน โดยราคา หุนปดการซื้อขายที่ 4.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.62 บาท โดยระหวางวันราคาหุนปรับเพิ่มขึ้นไปสูงสุดที่ระดับ 4.94 บาท ด ว ยมู ล ค า การซื้ อ ขายหนาแน น กว า 221.66 ลานบาท ทามกลางกระแสขาวราคาขาวใน ตลาดโลกปรับตัวพุงสูงขึ้นอยางชัดเจน โดยสำนักขาวบลูมเบิรกระบุวา ราคาขาว ในตลาดโลกเพิ่ ม ขึ้ น แตะระดั บ สู ง สุ ด รอบกว า 9 เดื อ นวานนี้ หลั ง อิ น เดี ย เริ่ ม นำเข า ข า ว ขณะที่ ผลผลิ ต ข า วในฟ ลิ ป ป น ส ไ ด รั บ ความเสี ย หายจาก พายุ ไ ต ฝุ น โดยราคาข า วสั ญ ญาส ง มอบเดื อ น มกราคมที่ตลาดสิงคโปรชวงเชาเพิ่มขึ้น 0.8% มา อยูที่ 14.805 ดอลลาร/100 ปอนด หลังจากเพิ่มขึ้น 7.3% ในสัปดาหที่ผานมา ดานนายสมฤกษ ตั้งพิรุฬธรรม ประธาน เจาหนาที่บริหารและกรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) หรือ KASET เปดเผยวา ในชวงเทศกาล กินเจนาจะสงผลดีตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

สะทอนจากยอดขายในชวงเทศกาลของทุกๆ ปจะ เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯคาดการณวายอดขายวุนเสน เดือนต.ค. 52 นาจะเพิ่มขึ้น 20 - 30% จากปกอน ซึ่งสงผลใหผลประกอบการในไตรมาส 4/2552 มี แนวโนมที่ดีขึ้น โดยคาดวานาจะพลิกเปนกำไรได จากชวงเดียวกันของปกอนที่ขาดทุน นอกจากนี้ คาดวารายไดในป 2552 นา จะเปนไปตามเปาหมายที่วางไวที่ 2 พันลานบาท เนื่ อ งจากสถานการณ ต า งๆ เริ่ ม มี ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น โดยมีลูกคาและจำนวนคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่ ยอดขายในตางประเทศก็ยังดีอยู “ผลงานไตรมาส 4/52 นาจะดีกวาชวง เดียวกันของปกอน ที่ขาดทุนจากราคาขาวลดลง มากที่สุด แตปนี้เปนชวงฤดูขาย ซึ่งก็นาจะดี และ ลู ก ค า ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น มี อ อเดอร เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ ง ในช ว ง เทศกาลกิ น เจในทุ ก ๆ ป ที่ ผ า นมายอดขายก็ จ ะ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวุนเสน ซึ่งคาดวายอดขายวุน เสนเดือนนี้นาจะเพิ่มขึ้น 20-30% จากเดือนกอน ทั้งนี้เราก็มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดในชวง เทศกาลกินเจดวย” นายสมฤกษ กลาวและวา สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 3/2552 นาจะ

พลิกเปนกำไร จากไตรมาส 2/2552 ที่ขาดทุนอยูที่ 0.30 ลานบาท เนื่องจากความเชื่อมั่นของผูบริโภค เริ่มฟนตัวขึ้น ทำใหการจับจายใชสอยดีขึ้นและนา จะสงผลดีตอยอดขายของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม คงตองติดตามตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งปจจุบันอยู ระหวางปดงบบัญชี โดยคาดวานาจะมีการประกาศ ในชวงปลายเดือนต.ค.นี้ ขณะที่นักวิเคราะหหลักทรัพยจาก บล.กิม เอ็ง (ประเทศไทย) กลาววา ราคาหุน KASET ยัง เคลื่อนไหวคอนขางรอนแรง ในระยะสั้นยังสามารถ เก็งกำไรได โดยใหแนวรับที่ 4.44 - 4.34 บาท ใหจุด ตั ด ขาดทุ น ที่ 4.30 บาท ส ว นแนวต า นให ที่ 4.80 บาท และแนวตานถัดไปใหที่ 5.15 บาท และถายืน ไดมีโอกาสปรับไปแตะ 5.60 บาท www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

EE ชื่อเปลี่ยน ความแรงไมเปลี่ยน

ถึงแมวานนี้ความเคลื่อนไหวของหุน EE หรืออดีตที่เคยใชชื่อวา SH จะมีลักษณะตั้งชันภายใตปริมาณซื้อขายที่ไมหนาแนนนัก แตก็นับ ไดวา เปนความรอนแรงที่ผิดแปลกจากหุนสวนใหญทั่วกระดานที่แกวง กันอยางไรเสถียรภาพ โดยหากพินิจตั้งแตครั้งบริษัทยังใชชื่อวา SH มีหลายครั้งที่หุน สะดุงแรงบางเปนคราวๆ ไป ซึ่งจะมีเดือนกอนนี่แหละที่ระดับราคาออก อาการดี๊ดาชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผานมาราคาหุนยังปดแค 0.57 บาท เทานั้นเอง ทวามาบัดนี้ราคาหุน เพิ่มขึ้นอีกกวา 1 บาท ซึ่งวานนี้ปดที่ 1.60 บาท บวก 0.09 บาท จากวัน ทำการกอนหนา หรือ 5.96 % ขณะที่หากเทียบกับตนเดือนกอน บวกไป 1.03 บาทหรือ 180.70% สำหรับกลยุทธการลงทุนตอจากนี้ นักวิเคราะห บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินวา ทางเทคนิคมีแนวโนมที่จะดีดตัวขึ้นตอ แตอาจ จะเปนชวงสุดทายแลว ใหนักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนโดยมีแนว ตานที่ 1.64 บาท แนวรับที่ 1.56 บาท กลยุทธการลงทุนแนะนำ ใหเนน Trading เปนหลัก

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

EE Financial Data

งบ Q2/53 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/06/2552 Asset 2,044.63 Liabilities 627.39 Equity 1,416.37 Paid-up Capital 2,780.00 Revenue 476.75 Net Profit -231.18 EPS(Baht) ROA(%) -9.62 ROE(%) -16.69 Net Profit Margin(%) -48.49

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

677.22

-8.02

-1.17

477.38

-6.29

-1.30

1,032.02

-13.46

-1.29

211.17

+1.24

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+0.59 20,208.23 585.37

02/11/09 16:59:48

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

866.15

2,527.73

-1,661.58

(4.29%)

(12.51%)

Foreign

3,624.89

5,656.38

(17.94%)

(27.99%)

12,050.32

8,235.28

(59.63%)

(40.75%)

Local Last Update

-2,031.49

+3,815.04

02/11/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30/10/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

N.A. 2.96 0.51

N.A. 4,197.80

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 07/08/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. นายวรเจตน อินทามระ 2. นายศิริธัช โรจนพฤกษ 3. นางจิราพรรณ ศรีนนท 4. นายสาคร สุ ข ศรี ว งศ 5. นายสมโภชน อาหุนัย

623,720,000 (22.44%) 617,200,000 (22.20%) 195,000,000

(7.01%)

192,084,700 (2.44%) 150,000,000 (5.40%)

¡Ãзԧ¨Ò¡ä»äÁ‹·Ñ¹äà àËç¹à§Òá¾ÐÃÒ§æ ÇÔè§à¢ŒÒÁÒ จับแลว 2 ผูตองหาตัวปนปวนตลาดหุนไทย (แลวก็ใหประกันไปแลว) พรอมกันนี้ยังจะมีการขยายผลผู ปลอยขาวไมจริงซึ่งมีผลเสียหายตอคนทั้งชาติ โดยในเร็ววันนี้อาจไดเห็นการออกหมายจับผูตองหาเพิ่มอีกประมาณ 3 - 4 คน โดยหนึ่งในจำนวนผูตองหาที่ออกหมายจับเพิ่มเติมนั้นเปนแพทยจากโรงพยาบาลแหงหนึ่งดวย แตเทาที่ไดกลิ่น รูสึกตะหงิดๆ วา คนเหลานี้คงเปนแคพวกเลนตามน้ำ แนนอนวาเปนผูกระทำเรื่องที่ไม สมควร ทวายังไมนาใชตนตอ ซึ่งก็รูๆ กันอยูวา ยากจะลากตัวมาชำระคดีไดโดยงาย เรื่องนี้ในฐานะคนไทยและ คนที่อยูในตลาดหุนทุกคนควรชวยกันสงเบาะแสถึงตัวตนตอจริงๆ ไปใหทางการรับทราบ อยาใหลูกกระจอกตอง มากลายเปนแพะ แลวปลอยใหผูไดประโยชนตัวจริงลอยนวลไปไดเชียว เฮอ....ระยะนี้ตองยอมรับวา คอนขางฟุงซาน เพราะดันเอาอารมณไปผูกกับภาวะตลาดหุนไทยที่กำลัง ปนปวนระลอกใหม ใครที่ยังกำหุนอยูในมือเปนจำนวนมากก็ขอใหเขมแข็งเขาไว เชื่อเถอะอีกไมนานก็เชา เพียง แตอยาเพิ่งถอดใจเสียกอนเพราะมันเลยเวลามานิดนึงแลว ....กอนจากวันนี้ฝากงานการลงทุนที่นาสนใจประจำ เดือนสำหรับผูชอบหมีแพนดา??? คือทางแบงกนครหลวงไทยและบริษัทในเครือ นำผลิตภัณฑและบริการทาง การเงินเขารวม MONEY EXPO CHIANG MAI 2009 ระหวางวันที่ 6 - 8 พ.ย. นี้ ที่ ม.เชียงใหม และถาซื้อ บริการตรงล็อกเงื่อนไขก็รับฟรีไปเลยบัตรชมหลินปงและสโนวโดม... www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 7

เงินเฟอต.ค.บวก0.4%เพิ่มขึ้นในรอบ10เดือน คลังเปดลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ1 ธ.ค.นี้ นายยรรยง พวงราช ปลั ด กระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ดัชนีราคาผู บริ โ ภคทั่ ว ไปหรื อ เงิ น เฟ อ ทั่ ว ไปเดื อ น ตุลาคม 2552 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน ของปกอนสูงขึ้นมาอยูที่ 0.4% ปรับตัวดี ขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ติดลบ 1% เปนการปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ ดั ช นี ห มวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ดั ช นี หมวดเนื้ อ สั ต ว ผั ก และผลไม ไข แ ละ ผลิ ต ภั ณ ฑ น มสู ง ขึ้ น 2.9% รวมไปถึ ง เครื่ อ งดื่ ม ไม มี แ อลกอฮอล อาหาร สำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น สำหรับเงินเฟอพื้นฐาน เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค. - ต.ค.) ลดลง 1.5% ส ว นดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภค พื้ น ฐาน (ไม ร วมกลุ ม อาหารสด กลุ ม พลั ง งาน) หรื อ เงิ น เฟ อ พื้ น ฐานเดื อ น ตุลาคม 2552 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน ของปกอนติดลบ 0.1% ไมเปลี่ยนแปลง จากเดือนกันยายนที่ติดลบ 0.1% ขณะที่ เงินเฟอพื้นฐานเฉลี่ย 10 เดือน เมื่อเทียบ กับชวงเดียวกันของปกอนปรับตัวสูงขึ้น มาอยูที่ 0.3% เขากลาววา แนวโนมเงินเฟอ ในไตรมาส 4 จะเปนบวกได โดยคาดวา จะอยูที่ 1.5% สงผลใหเงินเฟอป 2552 จะเปนไปตามเปาที่วางไววาจะอยูที่ 0 ถึง ติดลบ 1% ตามเปาหมาย “คาดว า เงิ น เฟ อ ทั่ ว ไปเดื อ น พ.ย. จะเปนบวกไดโดยคาดวาจะอยูที่ 1% กวาๆ และเดือนธ.ค. เงินเฟอคงจะ เข า ใกล ที่ 3% ทำให ใ นไตรมาส 4 มี โอกาสที่เงินเฟอจะขยายตัวเปนบวกใกล เคี ย ง 1.5% ส ง ผลให ทั้ ง ป อั ต ราเฟ อ จะ

เป น ไปตามเป า หมายที่ 0 ถึ ง ติ ด ลบ 1% ได สวนป53 จะอยูที่ 3 - 3.5% ภายใตสมมติฐานราคาน้ำมันตลาด โลกเคลื่ อ นไหวในกรอบ 70 - 80 ดอลลารตอบารเรล ขณะที่อัตราแลก เปลี่ ย นบาทเที ย บกั บ ดอลลาร ฯ จะ เคลื่อนไหวในกรอบ 31 - 33 บาทตอ ดอลลาร “ นายยรรยง กลาว

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจากใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรภไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจากดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ธปท. เผยยื่นฟองทุจริต BBC รวมวงเงิน 3.1 หมื่นล. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู อำนวยการอาวุโสฝายกฎหมายและคดี ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กลาว ถึง ผลสรุปคดีทุจริตใน ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) (BBC) วา ธปท.ได ร อ งทุ ก ข แ ก อั ย การให ยื่ น ฟ อ ง จำนวน 23 คดี โดยเรี ย กให ช ดใช ค า เสียหายรวมทั้งสิ้น 3.1 หมื่นลานบาท ซึ่ง อยูในศาลชั้นตนจำนวน 14 คดี และศาล ตนพิพากษาลงโทษ 9 คดี ซึ่งทั้ง 9 คดีอยู

นายสถิ ต ย ลิ่ ม พงศ พั น ธุ ปลั ด กระทรวงการคลั ง เป ด เผยว า วั น ที่ 1 ธั น ว า ค ม นี้ จ ะ เ ป ด ใ ห ประชาชนเข า มาลงทะเบี ย นแก ปญหาหนี้นอกระบบกับธนาคารออม สิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมี ระยะเวลาลงทะเบียน 30 วัน หลัง

ในชั้นศาลอุทธรณ ทั้งนี้จำนวน 23 คดี ดั ง ก ล า ว มี น า ย ร า เ ก ซ สั ก เ ส น า ผู ต อ งหาคดี ทุ จ ริ ต BBC เกี่ ย วข อ ง จำนวน 4 คดี นอกจากนี้ ในส ว นที่ BBC รองทุกขยื่นฟองอีกจำนวน 6 คดี เรียก ชดใชคาเสียหายจำนวน 1.4 หมื่นลาน บาท โดยอยูในศาลชั้นตน 1 คดี และ ศาลต น พิ พ ากษาลงโทษแล ว 4 คดี และพิพากษายกฟอง 1 คดี จึงสงผล

ใหมีการยื่นฟองรวมทั้งสิ้นจำนวน 29 คดี เป น การเรี ย กค า ชดใช เ สี ย หาย จำนวนทั้งสิ้น 4.5 หมื่นลานบาท ทั้งนี้ มีนายราเกซเกี่ยวของ กับคดีทั้งสิ้น 20 คดี ซึ่งอาจไมสามารถ ฟองรองไดทั้งหมด เพราะตองดูหลัก ฐานการเกี่ยวของกับรูปคดีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอยูระหวางการดำเนินการ โดยทั้ง 29 คดียังไมขาดอายุความที่จะหมดลง ราวกลางป 2554 อยางไรก็ดีในทุกคดี มีนายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร กรรมการ ผูจัดการ BBC เปนจำเลยในทุกคดี

จากนั้นจะสงรายชื่อลูกหนี้ใหกับกรม บัญชีกลางเพื่อคัดแยกลูกหนี้วาลูก หนี้ ร ายใดควรขึ้ น อยู กั บ ธนาคารใด และกำหนดหลักเกณฑรายละเอียด ของขอมูลเพื่อดำเนินการตอไป “ ลู ก ห นี้ ใ น ส ว น ข อ ง เกษตรกรจะแบ ง ให ธ.ก.ส. เป น ผู ดูแล สวนพอคาแมคา ชาวบาน และ ธุรกิจรายยอยตางๆ จะมอบหมายให ธนาคารออมสินเปนผูดูแลในสวนนี้ โดยรัฐบาลจะใช 2 ธนาคารเปนแกน หลักในการรีไฟแนนซใหกับลูกหนี้ ซึ่ง จะเปดใหลงทะเบียนในวันที่ 1 ธ.ค. นี้” นายสถิตย กลาว ทั้งนี้รายงานของกระทรวง การคลังมีขอมูลวา ขณะนี้ยังมีคนที่ ไมสามารถเขาถึงระบบสินเชื่อของ สถาบันการเงินจำนวนมาก โดยมีถึง 20% เปนการกูเงินนอกระบบสถาบัน การเงิ น ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย สู ง ถึ ง 10 - 20% ตอเดือน และมีประชาชน อีกถึง 10% ที่ไมสามารถเขาถึงระบบ สินเชื่อทั้งในระบบ และนอกระบบ โดยวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอแผนแมบท พัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับที่ 2 ใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยมีสาระสำคัญสนับสนุนและเปด ชองใหสถาบันการเงินตางประเทศ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ไมไคร ไฟแนนซ หรื อ สถาบั น การเงิ น ที่ ใ ห บริ ก ารปล อ ยสิ น เชื่ อ กั บ คนรายได นอยได เพื่อเพิ่มชองทางใหกับคนที่มี รายไดนอย “บางคดี คุ ณ ราเกซไม ไ ด เกี่ยวของ สวนคุณเกริกเกียรติตัดสิน จำคุกไปแลวรวมๆ 100 กวาป สวน คดี ซิ ตี้ เ ทรดดิ้ ง ที่ ผ า นมาคนอื่ น ๆ ถู ก ฟองไปแลว พอไดตัวคุณราเกซมาก็ ต อ งนำเรื่ อ งเก า มาฟ อ งใหม ในการ ฟ อ งคดี อ าญาต อ งให จ ำเลยยอมรั บ คราวนี้ก็อยูที่คุณราเกซจะสูคดีแคไหน โดยปกติอายุความอยูที่ 15 ป แตถา ฟ อ งแล ว ไม มี ห มดอายุ ค วามขอแค ฟองใหทันก็พอประมาณกลางปหนา” นายชาญชัย กลาว www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552 โกลเบล็ก สง 3 บมจ. Dual Listing ไตหวันปหนา นายชนะชั ย จุ ล จิ ร าภรณ ประธาน เจาหนาที่บริหาร บล.โกลเบล็ก เปดเผยวา บริษัทฯ เตรียมแผนที่จะนำบริษัทจดทะเบียนของไทย 3 แหง ไปจดทะเบียนที่ ไตหวัน และฮองกง ในปหนา โดย เปนรูปแบบ Dual Listing ซึ่งคาดวารายแรกจะเริ่ม ในไตรมาส 1/53 โดยกิจการดังกลาวอยูในกลุมชิ้น สวนอิเล็กทรอนิกส พรอมกันนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำ บมจ. จากไตหวันเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไทย มูลคาของขนาดไมเกิน 1,000 ลานบาท โดย บริษัทฯ จะทำหนาที่เปนที่ปรึกษา พรอมหาผูรวมทุน ซึ่งคาดวาจะอยูในชวงตนปหนา ซึ่งจะเปนกลุมใน ธุรกิจยานยนต โดยรายไดดังกลาวจะสามารถรับรู รายได ใ นป ห น า และผลั ก ดั น ให สั ด ส ว นรายได ใ น ธุรกิจวาณิชธนกิจ (IB) มีสัดสวนมากขึ้นกวา 10% จากปนี้ที่มีสัดสวนรายไดอยูที่ 5%

หน้า 8

นอกจากนี้ ยั ง ได เ ตรี ย มตั้ ง งบลงทุ น กั บ ประเทศในเเถบตะวันออกกลาง ประเทศเพื่อนบานในปหนา โดยจะแบงเปน ซื้อหุน ใน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 80 ลานบาท และ เคที ซีมิโก แจง พนง.โฟสตขาวลือทุบหุนเปนการ ลงทุนกับโบรกเกอรของตางประเทศ 50 ลานบาท ใน กระทำสวนตัว นายเชาว อรัญวัฒน กรรมการผูจัดการ บล. รูปแบบการซื้อขายหุนนอกตลาด เคที ซีมิโก เปดเผยวา สาเหตุที่ นายคธา ปาจิริยพงษ พนั ก งานบริ ษั ท ถู ก เจ า หน า ที่ ต ำรวจเข า จั บ กุ ม ฐาน QLT สรุปรวมทุนพันธมิตรกอนสิ้นป นายสรรพัชญ รัตคาม กรรมการผูจัดการ กระทำความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร มาตรา 14 กรณี บมจ. ควอลลีเทค (QLT) เปดเผยวา บริษัทฯ เตรียม ที่ไดโพสตขอความเกี่ยวกับขาวลือไมเปนมงคลนั้น เสนอแนวทางการร ว มทุ น พั น ธมิ ต ร ต อ คณะ ถือเปนการกระทำสวนตัว เพราะนายคธาไมไดมีหนา กรรมการบริษัทในวันที่ 7 พ.ย.นี้ เพื่อจะขยายงาน ที่ในบริษัทฯ ที่จะใหขอมูลขาวสารตอสาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระเบียบและนโยบายที่เขม หรือรองรับงานในตางประเทศเพิ่มขึ้น จากปจจุบันที่ บริษัทมีรายไดจากตางประเทศเพียง 5% ซึ่งจะสง งวดในการไมใหพนักงานปลอยขาวลือ หรือสงตอขาว ผลตอดีตอรายไดของบริษัทในระยะยาว นอกเหนือ ลื อ ออกไปโดยเด็ ด ขาด ทั้ ง เมื่ อ บริ ษั ท ทราบเรื่ อ ง จากงานตรวจสอบในประเทศที่บริษัทมีสัดสวนราย ดังกลาวก็ไดใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตำรวจใน ไดอยู 95% ซึ่งขณะนี้ อยูระหวางการเจรจา 1 - 2 ดานตางๆ ทั้งดานขอมูลการสืบสวน และการดำเนิน ราย และคาดวาจะไดสรุปภายในไตรมาส 4/52 ซึ่ง คดีความเปนอยางดี

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme  ‘TOCOM หยุด - ราคายังเปนขาลง’ นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 394 สัญญา สถานะคงคาง 2,493 สัญญา - ปด 79.60 บ./ก.ก. ลดลง 0.90 บาท (สัญญาสงมอบเดือนมิ.ย. 53)



‘รีบาวน แตยังขายตอ’

เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS)

SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,910 สัญญา สถานะคงคาง 24,771 สัญญา - ปด 472.80 จุด ลดลง 3.60 จุด (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52) ปจจัยบวก- มีลนุ รีบาวน หลังวานนีป้ รับลดลง

ปจจัยลบ - ตลาด TOCOM หยุด 1 วัน - ราคาน้ำมันยังผันผวน หลังจากไมสามารถยืน 80 เหรียญได - สต็อกยางจีนเพิม่ ขึน้ เกินเปา 1 แสนตัน - เงินเยนยังแข็งคาต่ำกวา 90 เยน/ดอลล - ฝนเริม่ หยุด สินคาเขาทองตลาดมากขึน้

ปจจัยลบ - คดีมาบตาพุดยังไรขอ สรุป - เสนเทคนิคยังเปนขาลง - แทนขุดเจาะน้ำมันของ PTTEP ถูกไฟไหม - น้ำมันพักฐาน - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 2,031.49 ลานบาท

กลยุทธ - รอขายจังหวะราคารีบาวน (สัญญาสงมอบเดือนมิ.ย. 53) - แนวรับ 76 บ./ก.ก. - แนวตาน 81 บ./ก.ก.

กลยุทธ - ฝง ขายถือสถานะตอได (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52 ) - หากไมมสี ถานะชะลอลงทุน ดูสถานการณ - แนวรับ 465 จุด - แนวตาน 478 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 468 จุด แนวตาน 478 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

ยูบิลลี่เซ็นขายเพชร 1 หมื่นกะรัต

เคาตดาวน ‘ยูบิลลี่’ เขาเทรด mai 9 พฤศจิกายนนี้ มั่นใจหุนยืนเหนือจองที่ 2.80 บาท หลังเปดขายวันแรกเกลี้ยง ในพริบตา นักลงทุนไทย-เทศสนใจเพียบ ลาสุดเซ็นสัญญาซื้อขายเพชรล็อตใหญ น้ำหนักรวม 1 หมื่นกะรัตกับผูคาเพชร รายใหญของโลกเชื่อดันผลงานทะยานตอเนื่อง บริ ษั ท ยู บิ ล ลี่ เอ็ น เตอร ไ พรส จำกั ด (มหาชน) หรือ JUBILE ผูประกอบการคาปลีก เครื่องประดับเพชรรายใหญในประเทศ เตรียม เข า จดทะเบี ย นซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ นายนิ มิ ต วงศ จ ริ ย กุ ล กรรมการ บริหาร ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ บล. พั ฒ นสิ น ในฐานะแกนนำในการจั ด จำหน า ย และรับประกันการจำหนายหุน JUBILE ระบุวา การเปดขายหุนดังกลาวใหกับประชาชนทั่วไป เปนครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 35 ลานหุน ราคา หุ น ละ 2.80 บาท ได รั บ ความสนใจจากนั ก ลงทุนอยางมาก โดยนักลงทุนสถาบันทั้งภายใน ประเทศและตางประเทศ แสดงความจำนงจอง ซื้อหุนเขามาหลายเทา จนสามารถขายหุนได หมดตั้งแตเปดขายวันแรก จากกำหนดขายใน วันที่ 26 - 28 ตุลาคมที่ผานมา นางสาวอั ญ รั ต น พรประกฤต ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน JUBILE กลาววา หุนไอพีโอไดรับการตอบรับอยางดีและ ขายหมดเร็ ว ถื อ ว า ประสบความสำเร็ จ อย า ง

มาก เปนเพราะนักลงทุนเชื่อมั่นในพื้นฐานของ บริ ษั ท ฯ โดยล า สุ ด บริ ษั ท ฯ เตรี ย มลงนาม สัญญาซื้อขายเพชรน้ำหนักรวม 10,000 กะรัต กับ บริษัท LUC VETS DIAMONDS จำกัด ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเปนศูนยกลางเจียระไน เพชรติ ด อั น ดั บ 1 ใน 5 ของโลกในวั น ที่ 4 พฤศจิกายนนี้ โดยนับเปนการซื้อขายเพชรล็อต ใหญ ที่ สุ ด เป น ครั้ ง แรกในประวั ติ ศ าสตร ข อง ประเทศไทย ขณะเดียวกันเปดตัวผลิตภัณฑ คอลเลคชั่นใหม ‘Jubilee Diamond Line’ ซึ่ง เชื่อวาไดรับการตอบรับที่ดี สำหรั บ ผลประกอบการป 2552 ตั้ ง เป า รายได เ ติ บ โตประมาณ 20% จากป 2551 ที่ มี ร ายได 547 ล า นบาท เนื่ อ งจาก บริ ห ารจั ด การสิ น ค า คงคลั ง ได ดี และมี ก าร ขยายสาขาเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยตั้งเปาภายใน สิ้นปขยายสาขาเปน 70 สาขา และเพิ่มเปน 75 สาขาในปหนา รวมทั้งเพิ่มสายการผลิตภัณฑ เพื่อขยายฐานลูกคาใหมๆ ตอเนื่อง ป จ จุ บั น JUBILE มี ส ว นแบ ง การ ตลาดอยูที่ 10% ของมูลคาตลาดในกลุมจัด จำหนายผานชองทางเคานเตอรที่มีมูลคารวม

6.74 พันลานบาท หรือคิดเปนประมาณ 2% ของมู ล ค า ตลาดค า ปลี ก เครื่ อ งประดั บ เพชร ภายในประเทศ โดยรวมที่มีมูลคา 3.49 หมื่น ลานบาท สวนอัตรากำไรขั้นตนปนี้ตั้งเปาไวที่ 41% เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ นที่ 38% เนื่ อ งจาก สามารถควบคุมตนทุนการผลิตไดดี

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

นางสาวอัญรัตน พรประกฤต

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

วัดธรรมาธิปไตย วัดธรรมาธิปไตย ตั้งอยูในตัวเมืองใกลสี่แยกจุดตัดของถนนอินใจมี กับ ถนนสำราญรื่น เดิมชื่อวัดตนมะขาม ภายในตึกธรรมสภาเปนที่เก็บบานประตู ของวิหารหลังใหญ และเกาแกมากของวัดพระฝาง บานประตูทำจากไมรูปแกะ สลักในสมัยอยุธยาเปนลายกนกกานขด มีลายพุมทรงขาว - บิณฑ 7 พุม ระหวาง พุมมีกนกใบเทศขนาบสองดาน กลาวกันวาเปนบานประตูไมแกะสลักที่มีความ งามเปนที่สองรองลงมา จากประตูวิหารวัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหารที่ กรุงเทพมหานคร

คุ ณ สุ พั น ธุ มงคลสุ ธี (ซ า ย) ประธาน กรรมการและซีอีโอ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX สงมอบหองสมุด ไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไอทีไทย (Library IT by Synnex) ใหกับโรงเรียนภัทรพิทยาจารย และ โรงเรียนปยชาติพัฒนา จังหวัดนครนายก

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

‘ดร.ศุภกร สุนทรกิจ’

หน้า 11

(ตอนที่ 2)

เสนทางสูสายการเงินหลังจากเรียนจบ ผมเริ่ ม ต น ทำงานทางด า นสายการเงิ น ที่ ช มรมผู ค า ตราสารหนี้ ห รื อ สมาคมตราสารหนี้ไทย The Thai Bond Market Association (ThaiBMA) งาน ที่ทำคือ งานพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ตอนนั้นคนจะรูจักแตหุน หุนกู ตอนนั้น พั น ธบั ต รยั ง ไม เ ป น ที่ รู จั ก เนื่ อ งจากเมื่ อ ก อ นประเทศเรามี ก ารส ง ออกมาก ดุ ล การค า เกิ น ดุ ล ทำให ค วามต อ งการใช เ งิ น ของภาครั ฐ ไม มี จึ ง ไม มี ค วาม จำเปนตองออกพันธบัตร ซึ่งขณะนั้นมีเพียงแตเอกชนที่ออกหุนกู โดยที่จะเห็น วาตลาดพันธบัตรเริ่มเกิดหลัง Crisis ไปแลว สิ่งที่ทางสมาคมตราสารหนี้ไทย ทำก็คือการทำใหตลาดนี้ใหญขึ้น สรางมาตรฐาน เนนการพัฒนาตลาด ไมวา จะเป น เรื่ อ งของอั ต ราผลตอบแทน (Yield Curve) ดั ช นี ข องตั ว ตราสารหนี้ (Bond Index) ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ตางๆ เหลานี้ขึ้น รวมไปถึงการสราง มาตรฐานของสูตรการคำนวณใหเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความโปรงใสมากขึ้น

“มีการสรางกรอบวิธีการคิด เครื่องมือในการคิด”

หลังจาก 5 ปที่อยูที่ ThaiBMA ในป 2546 ผมก็ไดรับโอกาส และถูกชักชวน จาก ดร.พิชิต อัคราทิตย ซึ่งตอนนั้นทานตองการที่จะ สรางทีมเพื่อที่จะมาชวยปรับปรุง บลจ.เอ็มเอฟซี เพื่อใหมีความทัน สมัยขึ้น สามารถออกผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เชน กองทุนรวม ใหมๆ ขึ้นมาได ตำแหนงแรกที่ผมไดรับที่นี่ก็คือ ผูอำนวยการฝายวิจัยและ กลยุทธ สายจัดการกองทุน เรื่องแรกที่ไดรับมอบหมายก็คือ การชวยดู กองทุนรวมประเภทใหมๆ ชวงนั้นเปนชวงที่คนยังกลัวเรื่องของการ ลงทุนในหุนอยู ผมก็ออกกองทุนที่เปนกองทุนคุมครองเงินตน ก็ไดรับ ความนิยมคอนขางมาก จึงขยายและปรับปรุงไปในกองทุนประเภท ใหมๆ สวนงานอีกดานก็คือปรับเรื่องวิธีการลงทุน ทางดานสายการ ลงทุน โดยเฉพาะเริ่มจากทางดานตราสารหนี้ มีการปรับวิธีคิด วิธี การลงทุน ปจจุบันเรามีสินทรัพยอยูประมาณ 2 แสน 3 หมื่นลานบาท การตัดสินใจไมไดหมายความวา จะใชวิธีการคิดที่ผูจัดการกองทุน ตัดสินใจเดี่ยวๆ เพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มสรางทีม เริ่มสรางวิธีคิดใหเปน ทีมมากขึ้น มีระบบการบริหาร มีระบบขอมูลมากขึ้น การตัดสินใจวา จะซื้อหรือขาย เพิ่มหรือลด มีการตัดสินใจโดยปจจัยอะไร มีการสราง กรอบวิธีการคิด เครื่องมือในการคิด ในการตัดสินใจขึ้นมา

ON

O W E FLYT

อานตอฉบับหนา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

STANLY นาซื้ออีกครั้ง บมจ.ไทยสแตนเลย ก ารไฟฟ า (STANLY) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/53 (งวด ก.ค. - ก.ย. 52) มีการฟนตัวที่ โดดเดน โดยมีกำไรสุทธิสูงถึง 209 ลานบาท (กำไรตอหุน 2.73 บาท) พุงขึ้นจากไตรมาส กอนถึง 126% แตยังปรับลดลงจากปกอน 49% โดยตัวเลขกำไรดังกลาว สามารถพลิก กลับมาใกลระดับปกติมากขึ้น เมื่อเทียบกับ ฐานกำไรของ STANLY ในชวง 3 ปที่ผานมา จะมีฐานกำไรประมาณ 250 - 400 ลานบาท ตอไตรมาส ทั้งนี้เนื่องจากไดแรงหนุนจาก อุตสาหกรรมยานยนตในไตรมาสสามที่เริ่ม ฟ น ตั ว คื อ ย อ ด ผ ลิ ต ร ถ ย น ต เ ท า กั บ 262,543 คัน (+38%QoQ, -25%YoY) และ ยอดผลิตรถจักรยานยนตเทากับ 450,000 คัน (+12%QoQ, -17%YoY) โดยสัดสวน ยอดขายของ STANLY ประมาณ 70% อยูใน อุ ต สาหกรรมรถยนต และ 30% อยู ใ น อุ ต สาหกรรมรถจั ก รยานยนต ดั ง นั้ น รวม แลว 1.) ยอดขายของ STANLY เทากับ 1,685 ลานบาท เพิ่มขึ้น 25% จากไตรมาส กอน แตลดลง 23% จากปกอน สวน

Professional Station

หน้า 12

บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) STANLY แนะนำซือ้ ราคาเหมาะสม 125 บาท

2.) อัตรากำไรขั้นตน ปรับตัวดีขึ้น ประเมิ น ยอดขายเท า กั บ 7,489 ล า นบาท เกือบสูระดับปกติเทากับ 19% เทียบกับ 15% โต 10% และ มีกำไรสุทธิเทากับ 1,026 ลาน ในไตรมาสก อ น เนื่ อ งจากการใช ก ำลั ง การ บาท (กำไรตอหุน 13.38) เพิ่มขึ้น 29% ผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น แต ล ดลงมากจากป ก อ นซึ่ ง จากประมาณการที่ ป รั บ ขึ้ น และ เทากับ 22% ฐาน P/E 9 - 10 เท า เราได ป รั บ ราคา ยอดผลิตรถยนตเดือน ก.ย. เริ่มฟน เหมาะสมขึ้นเปน 125 บาท จากเดิม 80 บาท ตัวอยางโดดเดนขึ้นมาเกินระดับ 1 แสนคัน ราคาหุน STANLY ปจจุบันที่ 105 บาท ซื้อ เป น ครั้ ง แรกในรอบ 10 เดื อ น สำหรั บ ขาย P/E ปนี้เทากับ 10.1 เทา แตจะลดลง แ น ว โ น ม ใ น เ ดื อ น ต . ค . - ธ . ค . ก ลุ ม เพียง 7.8 เทา ในปหนา บวกกับการฟนตัว อุ ต สาหกรรมยานยนต สภาอุ ต สาหกรรม ข อ ง ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ดี ก ว า ที่ ป ร ะ เ มิ น ประเมิน ยอดผลิตรถยนตจะฟนตัวจากไตร กอนหนานี้ ซึ่งหุน STANLY นับวามีศักยภาพ มาสกอนถึง 21% เปน 316,558 คัน แตยัง สู ง หากอุ ต สาหกรรมยานยนต มี ก ารฟ น ตั ว ปรับลดลงจากปกอนเล็กนอย 2.7% จากผล รวมถึงเปนบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกรงไม ดังกลาวเราประเมินกำไรของ STANLY ใน มีภาระหนี้เงินกูเลย ดังนั้น เราจึงปรับเพิ่มคำ ไตรมาส 3/53 (งวด ต.ค. - ธ.ค.) จะกลับมา แนะนำกลับมา ซื้อ อีกครั้ง จากเดิม ถือ ใ น ร ะ ดั บ ป ก ติ ม า ก ขึ้ น คื อ ป ร ะ ม า ณ 250 - 280 ล า นบาท ดั ง นั้ น เราได ป รั บ ประมาณการปนี้ และ ปหนาขึ้น โดยประเมิน ยอดขายในปนี้ (2553) เทากับ 6,809 ลาน บาท ปรับลดลงเพียง 14% และ มีกำไรสุทธิ เทากับ 796 ลานบาท (กำไรตอหุน 10.39 บาท) ลดลง 28% สำหรับปหนา (2554) เรา

Photo Release

กรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (ยูนิตลิงค) www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

͸ÔÉ°Ò¹«Ô¤Ð

Gossip Station

รอยรั่ว และการพัฒนาแหลง Montara (เดิม คาดจะใชระยะเวลาในการอุดรอยรั่ว 40 วัน + 30 วัน ในการขอความยินยอมจากรัฐบาลออสเตรเลียที่ จะดำเนิ น การขุ ด เจาะต อ ) ซึ่ ง อาจมี ผ ลทำให ค า ใช จ า ยของแหล ง ดั ง กล า วอาจสู ง กว า วงเงิ น ประกันที่ซื้อไว (US$125 ลาน) แต-ละ-แต คะที่รักขา..ราคาหุนที่ออน ตั ว ลง น า จะเป น จั ง หวะดี . .ในการซื้ อ สะสม PTTEP จากการเติ บ โตของกำไรอย า งมี นั ย

หน้า 13

.ไดยินแบบนี้แลวบรรดาผูถือหุนคงจะสบายใจ บาท ...ได ..เพราะผูบริหารขยันจริงๆ ไดที่ลงทุนกับ SENA..เพราะผู ปลุ ก ไม ขึ้ น ซะแล ว ค ะ สำหรั บ G o l d Futures ที่ ว านนี้ ร าคาก็ ยั ง คงร ว งต อ แบบ มาราธอน เรียกไดวาชวงนี้เปนวิกฤตตลาดทุนจริงๆ เพราะเลนหุนก็ไมได หรือจะมาเลนทองก็ไมมีชองเก็ง กำไร ยังไงเสียสตรอเบอรี่ก็ขอใหทุกคนเทรดดวย สติหนอยนะคะ เพราะตอนนี้ตลาดนากลัวจริงๆ เป น ไปได กอดเงิ น สดก็ ไ ม เ สี ย หายอะไร ทาง AYS มองวา ตอนนี้ตลาดทองไมมีขาว เลย ราคาก็คงไมพนกรอบแคบตามเคย ชะลอลงทุนคือทางออกที่ดีที่สุด ใหแนว รับ 16,600 บาท แนวตาน 16,750 บาท

สวั ส ดี ค ะ ..พี่ ที่ รั ก ...สตรอเบอรี่ ม า รายงานตัว กับวันนี้ อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ..วันที่จะมีแตสิ่งที่ดีๆ เขามาในชีวิต ...จริงๆ นะ ไมไดโม...ก็เพราะวาเมื่อคืนพวกพี่ๆ คงจะลอย กระทงและอธิษฐานขอพรกันเรียบรอยแลวซิคะ และสตรอเบอรี่เชื่อคะวา..หนึ่งในคำอธิษฐานคือ ขอให ค วามทุ ก ข ทั้ ง หลายลอยไปกั บ สายน้ำ และมีแตความสุขไหลเขามา Blemished and acne-prone skin? นับจากนี้...สวนใครจะขอคูครอง ขอ Find out what you can do! ใหรักกันยั่งยืน ขอใหเลนหุนไดกำไร เยอะๆ ก็สุดแทแตพี่ๆ คะ...ซึ่งนองคน ได เ วลาเฉลยป ญ หาที่ ถ ามไปว า นี้ขอใหพี่ๆ สมหวังกันทุกคนนะคะ..รัก กิ น ก อ นจ ายทีหลัง แตไมไดชักดาบคือชื่อ ทุกคนคะ ยอหุนอะไร ? เมื่อวานหุนไทยของเรา..ทำเอา คำตอบก็คือ CEN ใจหายใจคว่ำคะ..ระหวางวันรูดลึกอยูพอ มาตอกันเลยกับปญหาชื่อหุนฮาเฮ สมควร แตเมื่อปดตลาดก็เดงกลับมาไดคะ ประจำวั น นี ้..มาทายกันคะวา แมวาจะปดลดลงไป 8.02 จุด...แตก็ยัง หุนอะไรคือรถตูของคุณ ? ดีใจคะ ที่ไมลึกลงไปกวานี้ สำหรับ..วันนี้ ใบวา...น้ำมันปาลม ค น ส ว ย ไ ด แ ต ภ า ว น า ค ะ ข อ ใ ห โปรดติดตามเฉลยไดในฉบับวัน รีบาวนเยอะๆ ไดปาว???? พรุ ง  นี น ้ ะจ ะ หุนหลายตัวรูดลงไปลึกมากกกก Eucerin pH5 products ..โดยเฉพาะหุนในดวงใจของ สตรอเบอรี่ Experience Rthe first skincare with allergy protection ไมเอยถึง..ไมไดแลว หลังจากที่ได P T T E P ค ะ เมื่ อ วานนี้ ป ด ที่ 137 ไปปาร ตี้ ที่ เ กาะเสม็ ด ร ว มกั บ บมจ. บาท... แต ร ะหว า งทางนี่ ดิ ค ะที่ รั ก ควอลลี เ ทค (QLT) และ ผู ช ายที่ ชื่ อ ขา..รูดลึกลงไปถึง 135 บาท ที่สำคัญมี ‘สรรพั ช ญ รั ต คาม’ คนอะไรไม รู แ ดนซ บิ๊ ก ล็ อ ตซะด ว ย...และเมื่ อ วานก็ ซื้ อ ขาย แอนด ดริ๊ง เกงมั่ก..มากกกกก มนุษยสัมพันธ มากเปนอันดับหนึ่งดวยดิ 5,295 ลานบาท ชั้นหนึ่ง เพราะหยั่งงี้นี่เอง..งานถึงไหลเขา แบงเปนปริมาณซื้อ 42.13% เปนปริมาณ มาแบบไมขาดสาย แอบไดยินแววๆ มา ขาย 46.98% เฮอ!!! อยางไรก็ตาม สตรอ วายอดขายปนี้จะเติบโตไมต่ำกวา 10% เ บ อ รี่ ก็ ยั ง เ ชื่ อ มั่ น ค ะ ว า หุ น ตั ว นี้ ...พอคนสวยไดสัมผัสกับตัวเอง บอกไดเลย แหละ..ปจจัยพื้นฐานแข็งแกรง แนน คะวาคนนี้แหละ ‘ของจริง’ ป ก อนาคตไกล ลงทุ น ยาวๆ ไม น า ผิดหวังอยูแลว ป ด ท า ยวั น นี้ ต อ งยกนิ้ ว ให ใ น ข อ มู ล Update ที่ ค นสวยได ความใจดี ข อง “เกี ยรติชัย มนตเสรีนุสรณ” บิ๊ก รู ม าก็ คื อ ว า ...เซี ย นหุ น คาดว า ในไตรมาส 4/52 สำคัญในปหนา จากความเปนไปไดของ Growth แนวโน ม กำไรของ PTTEP จะเพิ่ ม ขึ้ น จาก Upside จากการเขาซื้อกิจการ (M&A) และการ บอส บมจ.เกียรติธนาขนสง (KIAT) ที่เนรมิต ปริมาณการขายปโตรเลียมที่คาดจะเพิ่มขึ้น จาก ขยายการลงทุ น ในธุ ร กิ จ Floating Liquefied ลานสนามหญาหนาบานริมฝงแมน้ำเจาพระยาให โครงการ JDA และโครงการอาทิตยเหนือ และราคา Natural Gas (FLNG) ...ฟงแลวสบายใจไดคะ เปนงานวัด มีทั้งชิงชาสวรรค สาวนอยตกน้ำ มาหมุน และอื่นๆ อีกมากมาย...ทำใหหลายคนไดยอนรำลึก ขายเฉลี่ยที่คาดจะปรับเพิ่มขึ้น จากราคาน้ำมันดิบที่ ที่รักขา...นี่แหละของดีจริงๆ ถึ ง วั น วานที่ แ สนสุ ข เรี ย กชี วิ ต วั ย เด็ ก กลั บ มาให ปรับสูงขึ้น และราคากาซฯ จากแหลงบงกช และแหลง ไพลิน ที่คาดจะเพิ่มขึ้น 10% นอกจากนี้..จะไดคา เพิ่งจะคลอดลูกสาวไมทันไร..แตคุณแม กระชุมกระชวยอีกครั้ง งานนี้ประทับใจกันถวนหนา ชดเชยจากบริษัทประกันราว US$125 ลาน ที่สวน ยังสาว ดร.ยุย-เกษรา จาก SENA ยังทำงานไม ทั้งบรรดานกนอยในไรสม และแขกผูมีเกียรติที่มารวม ใหญไดมีการตั้งสำรองคาใชจายไปเมื่อไตรมาส 3 ที่ หยุดลาสุดเปด Pre-Sale โครงการ The Niche งาน ...ปล.งานนี้ ผู ถื อ หุ น ไม ต อ งเป น ห ว งค ะ ว า ผานมา Citi ลาดพราว 130 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 52 บริษัทจะใชงบเปลือง เพราะคนสวยแอบสืบรูมา ส ว นประเด็ น ที่ กั ง วลกั น อ ะ ค ะ .. ผล งานนี้ไดนำคอนโดมิเนียมจำนวน 100 ยูนิตแรกมา วาทั่นผูบริหารควักเงินสวนตัวจัดงาน เพื่อความ ประกอบการของ P T T E P อาจจะได รั บ จัด Pre-Sale ดวยราคาสุดพิเศษ ปรากฏวาสามารถ สุขของทุกคนจรา ผลกระทบจากความลาชาในการดำเนินการอุด สรางยอด Pre-Sale ใหกับบริษัทฯ กวา 100 ลาน

?

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

วานนี้ ดั ช นี หุ น ไทยป ด ลบทิ ศ ทาง เดียวกับตลาดหุนตางประเทศ แมจะมีแรง ซื้อที่เขามาในหุนกลุมแบงก ชวยพยุงไมให ดัชนีปรับลงมากนัก ซึ่งตลาดหุนยังนาจะพัก ตัวระยะหนึ่ง แมมองวาดัชนีมีโอกาสดีดตัว ขึ้นในวันนี้ได แตนาจะเปนเพียงการฟนตัวได ชวงสั้นเทานั้น โดยมี โ อกาสที่ จ ะดี ด ตั ว ขึ้ น ทาง เทคนิ ค มี แ นวต า นบริ เ วณ 680, 690 จุ ด และแนวรับ 670, 654 จุด ตามลำดับ

ดัชนีหุนไทยที่ปรับลงแรงวานนี้เปน ไปตาม Sentiment เดียวกันกับตลาดหุนใน ตางประเทศ เพราะนักลงทุนหันมากังวลตอ ภาวะเศรษฐกิ จ สหรั ฐ นอกจากนี้ ศ าล ปกครองสู ง สุ ด ได นั ด ไต ส วนกรณี ค ำร อ ง อุ ท ธรณ ค ำสั่ ง ศาลปกครองกลาง สั่ ง ระงั บ โครงการ 76 โครงการในพื้นที่มาบตาพุด นัก ลงทุนจึงเกิดความกังวล แนวโนมของดัชนีฯ ในวันนี้มีโอกาส ลุนรีบาวนขึ้นมาได ประเมินแนวรับไวที่ 667 จุด แนว ตานไวที่ 687 จุด

หน้า 14

วานนี้ตลาดหุนไทยปรับตัวลดลง เนื่องจากปจจัยลบจากภายนอกประเทศ อันเนื่องมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ การฟนตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้หุนใน กลุมน้ำมันก็รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน ที่ ป รั บ ตั ว ลง รวมถึ ง ป จ จั ย ลบจ าก เหตุการณไฟไหมที่แหลงมอนทารา ทั้งนี้ปจจัยที่ยังนาจับตามองเปน เรื่องของมาบตาพุด แนวโนมการลงทุนวันนี้ มีโอกาส สู ง ที่ จ ะผั น ผวน ทั้ ง ในแด นบวก หรื อ ลบ โดยกรอบการเคลื่อนไหวใหแนวรับไวที่ 670, 666 จุด แนวตาน 690, 700 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552 Top 20 by value

Data Station

หน้า 15

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 243 ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552

09.00

บิ๊กซี รวมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดงาน ‘ลอยกระทง ลดโลกรอน’ บิ๊กซี สาขาบางพลี

09.00

เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น รวมสัมผัส New Series 2009 โครงการคุณภาพ บน ทำเลแหงอนาคต โครงการบางกอก บูเลอวารด เกษตร-นวมินทร ถ.ลาดปลาเคา

13.30

ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลดไวด กำหนดจัดงาน TNT Meet & Greet โรงแรมกรุงศรีริเวอร

13.00

เดลล จับมือ อินเทล จัดงานแถลงขาวครั้งแรกกับการเปดตัว ALIENWARE เอเลี่ยน แวร โรงแรมเชอราตัน แกรนด

14.00

เอสซีจี เคมิคอลส จัดงานแถลงขาว ‘เอสซีจี เคมิคอลส แนะนำโซลูชั่นใหมดวย ผลิตภัณฑขาวโรงเรียน’ เซ็นทรัลเวิลด

18.00

บล.กสิกรไทย รวมกับ ตลาดหลักทรัพยฯ จัดงานเสวนาใหกับผูที่มีความสนใจเรื่อง การลงทุนใน ‘หุนผันผวนอยางนี้ จะหาหุนดีดีอยางไร’ ตลาดหลักทรัพยฯ

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 3 พ.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you