Page 1

Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

5 6 7 8 9

News Station

เอดีบคี าดศก.เอเซียคอยๆฟน ปหนา AIM ยังมีสตอรี่ ราคา BAY อัสดง กรณขูตัดสิทธิ์แบงกล็อกสเปกขาย บอนดออมทรัพย

Dynamic Station SGP เลนไดอกี

10

ธรรมเทนเมนท

พุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

ทยอยเก็บหุนอิเล็กทรอนิกส

12

Professional Station ERAWAN ปนี้ยวบ ปหนาผงาด

Strawberry

คำสั่งซื้อพุงตนทุนลด/DELTAเดนสุด

13

บทวิเคราะหชี้สัญญาณอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจะดีดตัว ใหน้ำหนักลงทุน หุนอิเล็กทรอนิกสมากกวาตลาด คาด Q3/52 กำไรฉ่ำหลังแนวโนมคำสั่งซื้อ ประดัง ในขณะที่ตนทุนทั้งทองคำและทองแดงราคายอลงมาก แถมการออนตัว คาเงินบาทจะชวยเสริมกำไรในปนี้ มองป 2553 เศรษฐกิจจะฟนตัวแรงหนุนธุรกิจ ตอนนี้จึงเหมาะสะสมหุนรอแตเนิ่น ให DELTA เดนสุด ต‡อหนˆา 3

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

เสียวนะเนีย่ !!! 2 สัปดาห

สเปคหุนในดวงใจ 84กองทุนนอก

เทรดรอยลาน-มารเก็ตแคปหมื่นลาน

ผูจัดการตลท.ยิ้มแฉง กลับจากหอบ PTTEP-BBL-KSL-TUF-ADVANC โรดโชว ณ บอสตัน และอังกฤษ พบ 84 กองทุน ที่กำเงินรวม 6.8 ลานลานบาท มี ทีทาสนใจลงทุนหุนไทย สวนการที่กอนหนานี้เทขายออกเพราะผลกระทบเศรษฐกิจ แตเรื่องการเมืองเปนแคปจจัยประกอบ ชี้ฝรั่งอยากลงทุนกิจการไทยที่มีขนาดใหญ เผยสเปคตองมารเก็ตแคปหมื่นลานบาท เทรดระดับรอยลานบาท ต‡อหนˆา 3

ใครโดนลากไปเชือดยกมือขึ้น ผนึกสัญชาตญาณ

“เสือ”

ตอนที่ 14

ต‡อหนˆา 11

จำไว TIES - D1 ทำนักเก็งกำไรสาหัส ใครกระอักเลือดกับ 2 หุนมหัศจรรยอยาคิดมาก อาการนี้ผูบริหาร D1 มองเปนการปรับลงของราคาหุนตามธรรมดาจากที่กอนหนานี้แรงตอเนื่อง พรอมระบุธุรกิจไปไดสวยอยู Q2/52 ดีขึ้น ไมขาดทุนเทา Q1/52 ที่ลบ 184 ลบ.แน ดาน TIES ชี้ราคาหุนพลิกแตปจจัยพื้นฐานจริงไมเปลี่ยน หวังปนี้ลานขาดทุน 250 ลบ.ได ส ว นการตรวจสอบจาก ตลท.ไม ห นั ก ใจ ระบุ คุ ย กั น เนื อ งๆ ฟากเซียนหุนประเมินทั้ง 2 ตัวเสี่ยงเทรดเงินสด ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

หน้า 2

(อีไฟแนนซไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดขอนแกน)

ตอน ลงทุนอยางเซียน กับโปรแกรมอีไฟแนนซไทย เนื่องในโอกาสที่ไดมีการพัฒนาโปรแกรมอีไฟแนนซไทยตัวใหมขึ้น ที่มีชื่อเรียนวา eFin smart portal ซึ่งเปนเวอรชั่นลาสุดที่มี ประสิทธิภาพสูง โดยมีการปรับปรุงขอดอยที่ผานมาของเวอรชั่นเดิม และมี การเสริมหลากหลายฟงกชั่น ที่เปนความตองการของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและสรางความเขาใจในการใชงาน ใหกับนัก ลงทุนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเขาไป จัดสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูในการลงทุนประกอบกับ การใชโปรแกรม ใหกับนักลงทุนและเจาหนาที่การตลาด

ฟรี ! !!! ที่ จังหวัด ขอนแกน ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2552

เวลา 08.30 น.- 12.00 น ณ.โรงแรม เจริญธานี ปริ้นเซส ขอนแกน หอง ศรีจันทร 1 ชั้น 4 โดยกำหนดผูเขารวมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 150 เทานั้น!!!!

สำรองที่นั่งดวน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!!

นักลงทุนทานใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผานทางบริษัทหลักทรัพยที่ทานเปน สมาชิกอยู ที่สาขาขอนแกน หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น.


News Station

Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552 ทยอยเก็บ (ตอจากหนา 1) การส ง ออกสิ น ค า เทคโนโลยี ข อง อัตราการใชกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น บทวิ เ คราะห บล.เคจี ไ อ ไทยกับคา GDP โลก เมื่อเทียบกับป 2551 ราคาทองคำ ทั้งนี้ IMF ไดคาดการณวา และทองแดงลดลงอย า งมี นั ย (ประเทศไทย) ให ค ำแนะนำการ ลงทุ น หุ น กลุ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น คา GDP โลกในป 2553 จะเพิ่ม สำคั ญ โดยเฉพาะราคาทองแดง มากกวาตลาด โดยมี DELTA เปน เปน 1.9 จากที่เคยถดถอย -1.3% แมวาทองแดงและทองคำจะเปน หุ น เด น แม จ ะมี ร ายงานจาก ในป 2552 จากฐานที่ต่ำในป 2552 องค ป ระกอบที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ในสิ น ค า Semiconductor Industry เราคาดวาจะเกิดการฟนตัวอยางมี เทคโนโลยี แตวัตถุดิบทั้งสองกลับ Association วาอัตราการใชกำลัง นัยสำคัญในป 2553 เปนสวนประกอบที่มีราคาสูงที่สุด คาดว า กำไรจะเพิ่ ม ใน การผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเซมิ ค เชื่อวาการออนตัวของคา อนดั ค เตอร ข องโลกตกต่ ำ สุ ด เป น ไตรมาส 3/52 เนื่ อ งจากราคา เงิ น บาทจะช ว ยเสริ ม กำไรในป ประวัติการณที่ 55.0% ในไตรมาส สิ น ค า commodities ลดลงและ 2552 เราคาดวาคาเงินบาทจะออน 1/52 อยางไรก็ดี เปนที่คาดกัน Siam City Securities Co.,Ltd ว า อุ ต สาหกรรมเซมิ ค อนดั ค เตอร บริษทั หลักทรัพย นครหลวงไทย จำกัด ของโลกจะตกต่ ำ สุ ด ในไตรมาส 1/52 จากการปรับตัวลดลงอยาง รุ น แรงต อ เนื่ อ งนั บ ตั้ ง แต ไ ตรมาส 4/51 ดังนั้นจึงคาดการณถึงการฟน พิเศษ ! เพียงแนะนำคนรูจักมาเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารอนุพันธ ตัวของอัตราการใชกำลังการผลิต ของโลกหลังไตรมาส 1/52 เปนตน ไปพบสั ญ ญาณการฟ น ตั ว ใน ลูกคาบริษัทฯ* ไตรมาส 2/52 ค า ด ว า อุ ต ส า ห ก ร ร ม เทคโนโลยี จ ะดี ด ตั ว กลั บ อย า ง โปรโมชั่นสำหรับลูกคาใหมที่เปดบัญชีฯ รุ น แรงในป 2553 จากค า ความ นาฬกาวัดอุณหภูมสิ ดุ เก สัมพันธในระดับสูงระหวางมูลคา ลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือ ตราสารอนุพันธ

โปรโมชั่น SCIBS Get Member

หน้า 3

ตัว 6.3% โดยเฉลี่ยจาก 33.4 บาท ต อ US$ ในป 2551 เป น 35.5 บาทตอ US$ ในป 2552 การออน ตั ว ของค า เงิ น ดั ง กล า วจะเป น ประโยชน ต อ HANA เนื่ อ งจากมี สัดสวนการนำเขาวัตถุดิบเปนเงิน สหรัฐฯ ต่ำสุดเพียง 63.0% ตาม ดวย DELTA ที่ 80.0% และ CCET ที่ 90.0% ดังนั้นจึงคาดวาการออน ตัวของคาเงินบาทจะชวยใหอัตรา กำไรเพิ่ม จากแนวโน ม ที่ ดี ขึ้ น และ การคาดการณเกี่ยวกับการปรับตัว ขึ้นอยางรุนแรงในป 2553 เชื่อวา ปจจุบันเปนโอกาสที่ดีในการกลับ เข า ซื้ อ สะสมหุ น เทคโนโลยี ใน ขณะที่ ค ำสั่ ง ซื้ อ จะพุ ง สู ง สุ ด ใน ไตรมาสที่ ก ำลั ง จะมาถึ ง โดยมี DELTA เปนหุนเดน

และเริ่มใชบริการกับบริษัท ระหวาง 1 พ.ค.52-31 ก.ค.52 รับฟรีนาฬกาวัดอุณหภูมิ 1 เรือน

หมายเหตุ : เมือ่ ลูกคาใหมทแี่ นะนำเริม่ ใชบริการกับบริษทั ระหวาง 1 พ.ค.52 - 31 ก.ค.52 ขอสงวนสิทธิลกู คาบริษทั ฯและลูกคาใหม รับของทีร่ ะลึกเพียงทานละ 1 ชิน้ เทานัน้

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร 02 624 8888,02 624 8965 www.scis.co.th

Meet Your wealth @SCIBS SCIBS เพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินดวยพลังความคิดที่ไมสิ้นสุดกับเรา

สเปคหุนในดวงใจ

(ตอจากหนา 1)

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมและผูจัดการตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย (ตลท.) เปดเผย วา หลังจากที่ตลาดหลักทรัพยฯ ได ไปร ว มโรดโชว ร ว มกั บ บี เ อ็ น พี พารีบาส บล.ธนชาต รวมทั้งนาย ประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรี ช ว ยว า การกระทรวงการคลั ง เพื่ อ นำบริ ษั ท จดทะเบี ย นไปให ข อ มู ล นั ก ลงทุ น ที่ ป ระเทศสหรั ฐ ฯ คื อ บอสตันและนิวยอรค และประเทศ

อั ง กฤษ คื อ ลอนดอน โดยมี นักลงทุนที่เปนกองทุนเขารวมฟง ข อ มู ล จำนวน 84 กองทุ น โดยมี เม็ ด เงิ น ลงทุ น รวม 6.8 ล า นล า น บาท ส ำ ห รั บ ข อ มู ล ที่ น ำ ไ ป เสนอประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 1. นายประดิ ษ ฐ ได ใ ห ขอมูลถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะ สรางความนาสนใจโดยการลงทุน ในโครงสรางพื้นฐานโลจิสติกสและ ดานอื่นๆ รวมถึงมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจ ซึ่งหากดำเนินมาตรการ เปนไปตามแผนที่วางไวจีดีพีในป หนาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ 2.5% เปน 4.1% และใน ป 54 จะเพิ่มขึ้นเปน 5.2% และป 55 จะเพิ่มเปน 5.5% สวนแนวโนม ของจีดีพีในชวงที่เหลือของปนาจะ เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 1 ที่ ติ ด ลบประมาณ 7% โดยช ว งที่ เหลื อ คาดว า จะติ ด ลบประมาณ -1% ถึ ง -3% ซึ่ ง เป น ข อ มู ล จาก ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)

และไอเอ็ ม เอฟที่ น ำมาพิ จ ารณา รวมกัน โดยปหนาคาดวาจะพลิก กลับมาบวกที่ระดับ 2-3.5% 2. สำหรั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ได มี ก ารพู ด ถึ ง ข อ มู ล ของ บริ ษั ท จดทะเบี ย นรวมถึ ง สถาบั น การเงินของไทยที่ยังแข็งแกรง โดย ที่ผานมามีหนี้เสีย (NPL) ในระดับ ที่ ต่ ำ ประมาณ 6% รวมถึ ง ยั ง มี สภาพคลองเพียงพอที่ยังสามารถ ลงทุนได ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

สเปคหุนในดวงใจ

(ตอจากหนา 3)

3. ในประเด็นการเมืองที่ จะพูดถึงเสถียรภาพ ประกอบกับ นโยบายการลงทุ น ต า งๆของ รัฐบาล ซึ่งหากสามารถเริ่มตนได เร็วก็จะสงผลดี นอกจากนี้ จากการพู ด คุ ย จากกองทุ น ต า งๆพบว า มี ค วาม ตองการใหบริษัทของไทยมีขนาดใหญ ขึ้น บวกกับมีสภาพคลองเพิ่มขึ้นและ ตองการลงทุนในขนาดมารเก็ตแคปที่ มี มู ล ค า 10,000 ล า นบาท ทั้ ง นี้ ใ น มู ล ค า ดั ง ก ล า ว จ ะ อ ยู ใ น ต ล า ด SET100 และ SET50 และมีปริมาณ การซื้อขายอยูที่ 100 ลานบาท

ใครโดนลาก

(ตอจากหนา 1)

ผู สื่ อ ข า วรายงานความ เคลื่ อ นไหวราคาหุ น บมจ.ไทย บริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม และราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ วาน นี้ ป รั บ ตั ว ลงแรง โดย TIES ป ด ที่ 1.94 บาท ลบ 0.82 บาท หรื อ 29.71% มูลคาซื้อขาย 86.47 ลาน บาท ส ว น TIES-W1 ป ด ที่ 1.38 บาท ลบ 0.82 บาท หรือ 37.27% มูลคาซื้อขาย 67.34 ลานบาท ขณะที่ บมจ.ดรากอน วัน และราคาใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ก็ ปรับลงแรงเชนกัน D1 ปดที่ 0.61 บาท ลบ 0.18 บาท หรือ 22.78% มู ล ค า ซื้ อ ขาย 178.67 ล า นบาท ส ว น D1 -W1 ป ด ที่ 0.33 บาท ลบ 0.12 บาท หรือ 26.67% มูลคา ซื้อขาย 29.85 ลานบาท ผูบริหารพูดวา...... นายธี ร พล เต็ ม สุ ข กรรมการ TIES เปดเผยวา การที่ ราคาหุ น ปรั บ ลงในแง ข องป จ จั ย พื้ น ฐานของบริ ษั ท ฯก็ ไ ม ไ ด มี ก าร เปลี่ยนแปลง ซึ่งคงเปาหมายราย ไดไวที่ประมาณ 1.3 พันลานบาท ขณะที่ ป จ จุ บั น มี ง านอยู ใ นมื อ 1.1 พันลานบาท ปจจุบันบริษัทฯ อยู ร ะหว า งการทบทวนแผนงาน ตางๆ หลังจากมีหลายสถาบันได ประกาศเศรษฐกิจผานจุดต่ำสุดไป แลว และนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ ของรัฐบาล อย า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯจะ

นางภั ท รี ย า กล า วต อ ว า สำหรับหุนที่นำไปโรดโชวในครั้งนี้ ประกอบดวยหุนกลุมพลังงาน อาทิ PTTEP หุ น กลุ ม สถาบั น การเงิ น เชน BBL หุนกลุมอาหาร คือ KSL และ TUF และหุนกลุมสื่อสาร คือ ADVANC สำหรับสาเหตุกอนหนานี้ ที่กองทุนไดมีการขายหุนไทยออก มา เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก ป ญ หาวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ส ง ผลให ส ว นหนึ่ ง จำเป น ต อ งปรั บ พอร ต ขณะที่ปจจัยการเมืองในประเทศ เปนเพียงปจจัยหนึ่งเทานั้น ซึ่งหาก ยั ง ไ ม มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต อ พยายามสร า งผลกำไร เพื่ อ ล า ง ขาดทุนสะสมประมาณ 250 ลาน บาท สำหรั บ ผลประกอบการ ครึ่งปแรกไมสามารถใหขอมูลไดใน ขณะนี้ ซึ่ ง ที่ ผ า นมา บริ ษั ท ฯ ก็ ไ ด หยุดรับงานอันเปนผลมาจากราคา วัสดุกอสรางที่ปรับตัวขึ้นแรง และ ภาวะ เศรษฐกิจโลก สวนพันธมิตร ทางธุรกิจนั้นยังไมความคืบหนา นายธีรพล ยังไดกลาวถึง กรณีทางการหรือตลาดหลักทรัพย เข า ตรวจสอบการซื้ อ ขายหุ น ว า โดยทั่ ว ไป บริ ษั ท ฯก็ คุ ย กั บ ตลาดหลักทรัพยอยูแลว ซึ่งเวลามี ขาวหรือมีเรื่อง ก็จะโทรศัพทพูดคุย กับตลาดหลักทรัพยตลอด ปจจุบัน ผูถือหุนใหญก็ยังถือหุนเหมือนเดิม เพียงแตตอนนี้หุนTIES กระจายใน วงกวางหลังจากเพิ่มทุน 100 ลาน หุน ดานนายจเรรัฐ ปงคลาศัย ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร D1 เปดเผยวา การที่หุนปรับลงแรงนา จะเปนผลมาจากที่ผานมาราคาหุน ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง การ ปรับลด ลงครั้งนี้ถือเปนเรื่องปกติ พรอมกันนี้ยังคงมั่นใจผล ประกอบการในชวงไตรมาส 2/52 จ ะ ดี ขึ้ น จ า ก ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไตรมาส 1/52 ที่ ข าดทุ น 184.92 ลานบาท ซึ่งสวนหนึ่งเนื่องจากการ ขายบริษัทลูก 3 แหงออกไป ทำให

News Station

หน้า 4

นโยบายเศรษฐกิจ เชื่อวากองทุน ยั ง คงถื อ หุ น ไทยอยู โดยในช ว ง 3 เดื อ นที่ ผ า นมามี ตั ว เลขซื้ อ สุ ท ธิ 25,000 ลานบาท อย า งไรก็ ต าม ยั ง เชื่ อ ว า กองทุนจะเขามาลงทุนในหุนไทย

ซึ่งขึ้นอยูกับนโยบายการลงทุนของ แตละกอง ซึ่งสวนหนึ่งมีนโยบายที่ ตองจะลงทุนในระยะยาว สวนหนึ่ง ก็ อ าจจะมี ก ลุ ม ผู ล งทุ น ในต า ง ประเทศที่อาจจะมีการปรับพอรต เพื่อโยกเงินกลับไปบาง

ลดการแบ ง รั บ ภาระะต น ทุ น และ คาใชจายในการดูแล นักวิเคราะหพูดวา..... นายธวั ช ชั ย อั ศ วพรไชย ผู อ ำนวยการฝ า ยวิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย บล.โกลเบล็ ก เป ด เผยว า การที่ปรับลงหลังจากขึ้นมาแรงถือ เป น เรื่ อ งปกติ และหากมองทาง ปจจัยพื้นฐานของหุน TIES ขณะนี้ ไม มี ป จ จั ย อะไรรองรั บ มากนั ก เนื่ อ งจากพบว า มี จ ำนวนหนี้ สิ น ระยะสั้ น จำนวนมากซึ่ ง อาจอยู ระหวางการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีปญหาใน เรื่ อ งการรั บ งาน โดยไม ส ามารถ

ประมูลงานใหมๆ อาจสงผลกระทบ ตอผลการดำเนินงานในอนาคต นายรณกฤต สาริ น วงศ ผู ช ว ยผู จั ด การใหญ ฝ า ยวิ เ คราะห หลั ก ทรั พ ย บล.ทรั พ ย คั น ทรี่ กรุ ป เปดเผยวา สัปดาหนี้หุนที่มีโอกาสที่ จะเขาขายใหลูกคาซื้อหลักทรัพยโดย วางเงิ น สด ไว ล ว งหน า เต็ ม จำนวน กอนการซื้อ (Cash Balance) ไดแก TIES และ D1 เนื่องจากหุนทั้งสอง ตัวนี้ไดเขาเกณฑ ไมวาจะมีผลการ ดำเนิ น งานที่ ข าดทุ น และมี ว อลุ ม เทรดที่กวา 100 ลานบาท/วัน


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

เอดีบีคาดศก.เอเซีย คอยๆฟ นปหนา รายงานข า วต า งประเทศ

ระบุ ว า ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย หรือ เอดีบี คาด วาเ ศรษฐกิจภูมิภาคเอเซียจะฟนตัวอยางคอย เปนคอยไปในป 2010 แตจะพนจุดต่ำสุดในปนี้ ‘เป น ที่ แ น ชั ด ว า เศรษฐกิ จ ได ม าถึ ง จุ ด เปลี่ ย น ผานจากภาวะถดถอยเปนภาวะฟนตัว วิกฤต เศรษฐกิ จ ได ผ า นพ น ประเทศเอเซี ย หลาย ประเทศ แตป 2010 เศรษฐกิจยังคงคอยๆฟน ตัว’ นายจอง-วา -ลีหัวหนานักเศรษฐศาสตร เอดีบี กลาว นายลี กลาววา เหตุที่การฟนตัวทาง เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียอาจดำเนินไปอยาง เชื่องชาเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งตลาดสงออกหลัก ของเอเซีย ยังคงไมฟนตัว ‘เราตางเขาใจดีวา ป 2009 ประเทศ อุ ต สาหกรรมได รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤต

เศรษฐกิจครั้งรายแรงที่สุดอยางที่ไมเคยเผชิญ มากอนทั้งในสหรัฐฯ ญี่ปุน และยุโรป’ นายลี กลาว

อัตราการวางงานยูโรโซนสูงสุด รอบ 10 ป

รายงานตางประเทศระบุวา สำนักงาน สถิติแหงสหภาพยุโรป หรือ ยูโรสแตทแถลงวา อัตราการวางงานในยูโรโซน หรือ 16 ประเทศที่ ใชเงินสกุลยูโรเดือนพฤษภาคมอยูที่ระดับ 9.5% สูงสุดในรอบ 10 ป หลังจากอยูที่ 9.3% ในเดือน กอนหนา โดยยูโรสแตทเปดเผยวา อัตราการวาง งานในยูโรโซนเดือนดังกลาวนับเปนระดับสูงสุด ตั้งแตเดือนพฤษภาคมป 1999 ทั้งนี้ อัตราการวางงานที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง ในเดือนดังกลาวสงผลใหเกิดความหวั่นเกรงวา การฟนตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนอาจเกิดขึ้นชา กวาที่คาดการณไว

News Station

หน้า 5

ทุนสำรองเกาหลีใตเดือนมิ.ย. พุงตอเปนเดือนที่ 4

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ธนาคารกลางเกาหลี ใ ต แ ถลงว า กองทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศของเกาหลี ใ ต เ ดื อ น มิถุนายนเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 ติดตอ กันมาอยูที่ 231.7 พันลานดอลลารจาก 226.8 พันลานดอลลารในเดือนพฤษภาคม โดยธนาคารกลางเกาหลีใตแถลงวา การเพิ่ ม ขึ้ น ของทุ น สำรองระหว า งประเทศ ดั ง กล า วเป น ผลจากการแข็ ง ค า ขึ้ น ของเงิ น ปอนดสเตอรลิงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร ขณะเดียวกันธนาคารกลางเกาหลีใต แถลงว า ตลาดเงิ น ภายในประเทศเริ่ ม มี เสถียรภาพแลว ขณะที่วิกฤตการเงินโลกเริ่ม คลี่คลาย และภาคสงออกเริ่มฟนตัว ทั้งนี้ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา อัตรา แลกเปลี่ ย นค า เงิ น วอนเกาหลี ใ ต แ ข็ ง ค า ขึ้ น เกือบ 9% ขณะที่ดัชนีคอสปตลาดหุนเกาหลีใต เพิ่มขึ้นมาแลว 26% ในปนี้

AIM ยังมีสตอรี่ใหเลนตอ เผยพันธมิตรรุมจีบเพียบ AIM ยังมีประเด็นใหลุนตออีก “ปริน ชนันทรานนท” เผยตอนนี้เนื้อ หอมสุดขีด พันธมิตรรุมจับเพียบ เหตุเปนสื่ออินสโตรมีเดียที่ครอบคลุมกลุม ลูกคา และมีสัญญาในระยะยาว คาดภายในปนี้มีขอสรุป สวนผลประกอบการ คาดป นี้ ร ายได จ ะขยายตั ว ไม ต่ ำ กว า ป ที่ ผ า นมาที่ ท ำได พร อ มวางเป า 3 ป ขางหนารายไดขยายตัวปละ 30% นายปริ น ชนั น ทรานนท ประธาน เจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท แอปโซลู ท อิ ม แพค จำกัด (มหาชน) หรือ AIM เปดเผยวา ที่ผานมา มีพันธมิตรจำนวน 5 รายเขามาเจรจาเพื่อรวม ลงทุ น กั บ บริ ษั ท ฯ โดยพั น ธมิ ต รดั ง กล า วแบ ง เปนในประเทศ 2 รายและตางประเทศ 3 ราย แต ยั ง ไม ไ ด มี ข อ สรุ ป ใดๆ ว า การเข า มาร ว ม ลงทุนของพันธมิตรดังกลาวจะเปนลักษณะใด แตคาดวาภายในปนี้คงจะไดขอสรุป ทั้งนี้ ที่ผานมาก็มีผูสนใจและเขามา คุยกับ AIM จำนวนมาก ซึ่งแบงเปนในประเทศ 2 ราย และต า งประเทศโซนเอเชี ย 2 ราย อเมริกา 1 ราย แตรูปแบบของการลงทุนรวม

กันนั้นยังไมไดขอสรุป เพราะขึ้นอยูกับหลาย ปจจัย ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และความพอใจ ของพั น ธมิ ต รด ว ยว า ต อ งการเข า มาลงทุ น ใน ลั ก ษณะใด ส ว นสาเหตุ ที่ พั น ธมิ ต รให ค วาม สนใจเขามาเจรจากับบริษัทฯ เปนจำนวนมาก เนื่ อ งจากเป น ผู ป ระกอบการที่ มี สื่ อ อิ น สโตร มีเดียที่ครอบคลุมกลุมลูกคา และมีสัญญาใน ระยะยาว รวมทั้งมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจน ซึ่ง ถือวาเปนจุดเดนของ AIM นายปริน กลาวตอถึงผลประการในป นี้ โดยคาดวารายไดจะขยายตัวไมต่ำกวาปที่ ผานมาที่ทำได 220.33 ลานบาท เพราะในชวง ครึ่งปหลังเปนชวงไฮซีซั่นสของธุรกิจ และมีงาน

เขามาอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีวันหยุดไม มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับชวงครึ่งปแรก สวน อีก 3 ปขางหนาบริษัทฯ ตั้งเปารายไดขยายตัว ปละ 30% วานนี้ AIM ไดนำสื่อ In-store Media ในรูปแบบใหมภายใตชื่อ Play@! จากบริษัท EyeClick จากประเทศอิสลาเอล เขามาเปด ตลาดในประเทศไทยอยางเปนทางการเพื่อใช ในงานอีเวนท สวนเงินลงทุนสำหรับสื่อดังกลาว อยูที่ประมาณ 5-10 ลานบาท และคาดวาจะถึง จุดคุมทุนไดภายในระยะเวลาประมาณ 1-2 ป ขางหนา


News Station

Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

หน้า 6

ราคา BAY อัสดง

BAY เหมือนจะขึ้นแรง แตการที่ปลายเดือนกอนหุนไปทำ จุดสูงสุดราว 15.50-15.60 บาท แลวไมสามารถรักษาสภาพขาขึ้น ตอไปไดอีก มิหนำซ้ำวานนี้หุนยังออกสีหลากหลายทั้งเขียว เหลือง และแดง ทำใหฝนที่จะไดเห็นหุนปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหมไดอีกเลือน ลางลงทุกที วานนี้ ร าคาหุ น ป ด ที่ 14.90 บาท บวก 0.40 บาท หรื อ 2.76% มูลคาซื้อขาย 783.89 ลานบาท ในขณะที่แรงเก็งกำไรกำลังหนายหนีทั้งหุนพื้นฐานดี และ หุนพื้นฐานไมดี หุน BAY ก็ไมพนชะตากรรมเดียวกัน ถูกนักเก็งกำไร ที่เคยตามราคาเมื่อชวงเดือนที่ผานมาโละทิ้งออกมามิใชนอย อยางไรก็ตามหากจะมองในเชิงพื้นฐานหุนก็ไมไดมีอะไรให คนหาอีกแลว กำไรไตรมาส 2 ที่จะประกาศออกมามีการคาดการณ วาอยางเกงก็คงทำไดเพียงทรงตัว ทั้งนี้ บล.เคที ซีมิโก มีมุมมองที่เปนบวกตอการเติบโตของ รายได ใ นระยะยาว แต ยั ง คงกั ง วลเรื่ อ งการปรั บ ตั ว ของคุ ณ ภาพ สินทรัพย ซึ่งอาจกดดัน ROE ในระยะกลาง จึงประเมินแนวโนม กำไรในอนาคตยังคงผันผวน จึงใหมูลคาพื้นฐาน 14.10 บาท

BAY Financial Data

งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 734,579.15 Liabilities 648,283.01 Equity 86,201.60 Paid-up Capital 60,741.44 Revenue 12,098.76 Net Profit 1,027.77 EPS(Baht) 0.17 ROA(%) 0.79 ROE(%) 5.91 Net Profit Margin(%) 8.49

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

586.42

-11.06

-1.85

421.29

-9.06

-2.11

897.80

-18.86

-2.06

187.62

-4.53

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

-2.36 18,778.61 562.74

02/07/09 16:47:02

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

2,140.85

3,997.47

-1,856.62

(11.46%)

(21.40%)

Foreign

5,676.26

4,982.16

(30.38%)

(26.67%)

10,866.87

9,704.35

(58.16%)

(51.94%)

Local Last Update

+694.10

+1,162.52

02/07/09

ขาวลือมาอีกแลว (หรือวาจริง

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30/06/2552 P/E 18.00 P/BV 1.02 Book Value per 14.19 Dvd.Yield(Baht) 2.07 Market Cap 88,075.08

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 22/04/2552 3 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 3. บริษัท สตรองโฮลด แอสเซ็ทส จำกัด 4. บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด 5. บริษัท จี แอล แอสเซทส จำกัด

???)

2,000,000,000 (32.93%) 756,401,127 166,536,980

(12.45%) (2.74%)

166,478,940 (2.74%) 166,414,640 (2.74%)

วานนี้ SET Index รวงแรงอยางไมใครแปลกใจ กองทุนขายออกตามระเบียบ สวนแรงซื้อฝรั่งก็ไมไดชวย อะไรมาก สำหรับเวลานี้ถือวาเปนเวลาทองที่แทจริงของนักลงทุนระยะยาวที่จะเลือกตัดสินใจคอยๆ ทยอยเก็บ สวน ใครที่รักการเก็งกำไรก็ตองอดใจรออยูนอกกระดานไปสักระยะรอกองทุนขายสะเด็ดน้ำกอนแลวคอยวากันใหม.... ขณะที่ตลาดหุนไทยปรับฐาน ก็มีกระแสเกี่ยวกับการควบรวมโบรกเกอรแพลมออกมาอีก ซึ่งสุดทาย แลว จะจริงหรือไมก็ตองใช วิ-จา-ระ-นะ-ยาน ชั้นแยบคายกลั่นกรองกันเอา ความมีอยูวา ฟนันเซีย ไซรัส (ชื่อนี้ คุนตาคุนปากกันหรือยัง) กำลังเจรจาทาบทามซื้อกิจการ เมอรชั่น พารทเนอร โดยวงในคาดวา จะสรุปดีลและ ประกาศอยางเปนทางการในอีก 2 เดือน.......... หลบออกจากกระดานหุนและแวดวงโบรกเกอรมาดูนี่กันบาง เรื่องของการลงทุนชั้นรากหญาซึ่งก็คือ หวย จากที่กอนหนานี้ก็มีการเกริ่นกันเสียงดังวา ผอ.กองสลากจะลาออกแน ซึ่งในที่สุด นายวันชัย สุระกุล ก็ไดยื่น หนังสือลาออกจากตำแหนงตอนายสถิตย ลิ่มพงศพันธ ปลัดคลัง ในฐานะประธานกรรมการสำนักงานสลากฯ เมื่อชวงเชาวานนี้ โดยจะมีผลภายใน 30 วัน พรอมยืนยันวาการตัดสินใจออกไมใชเพราะขัดแยงกับทานปลัด คลังผูซึ่งเพิ่งจะลาออกจาก TMB แลวไปสวมบทนายใหญที่ KTB หมาดๆ.....


News Station

Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

หน้า 7

นายกฯการันตีไทยยังไมเกิดภาวะเงินฝด

กรณขูตัดสิทธิ์แบงกล็อกสเปกขายบอนดออมทรัพย

นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรัฐมนตรี เปดเผยวา เศรษฐกิจ ไทยจะไมเกิดภาวะเงินฝด แมตัวเลข เงิ น เฟ อ ในเดื อ นมิ . ย.52 ที่ ผ า นมา ติดลบมากถึง 4% เนื่องจากรัฐบาล ได อ อกมาตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ ซึ่งจะสามารถดึงเงินเขาสูระบบถึง 8 แสนลานบาท เพื่อมาหมุนเวียนใน ระบบเศรษฐกิจ ผลักดันใหเกิดการ จางงาน “ตัวเลขเงินเฟอที่ติดลบสูง อาจเปนโอกาสที่จะใหทำใหรัฐบาล สามารถใชนโยบายทางการเงินเขา มาบริหารประเทศ และมองวายังไม เกิดภาวะเงินฝด รัฐบาลเองก็กูเงิน 8 แสนลานบาท เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ดึงเงินออกจากระบบมาหมุนเวียน เพราะหากเงินอยูที่ธนาคารก็ยังไม ไดใชทำอะไร” นายอภิสิทธิ์ กลาว ทั้ ง นี้ ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ตุ น เศรษฐกิ จ ต า งๆยั ง คงดำเนิ น ตาม แผนการที่วางไว และเชื่อมั่นวาจะ ผลั ก ดั น ให เ ศรษฐกิ จ ในไตรมาส 4 พลิ ก กลั บ มาเป น บวกได ต ามที่ คาดการณ ไ ว รวมถึ ง จะเร ง ให เ กิ ด การจางงานมากขึ้น ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ผู อ ำ น ว ย ก า ร ศู น ย พ ย า ก ร ณ เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ และคณบดี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย หอการค า ไทย กล า วว า ป จ จุ บั น เศรษฐกิจไทยเขาสูภาวะเงินฝดทาง เทคนิ ค อย า งเด น ชั ด เพราะนิ ย าม

นายกรณ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง เป ด เผยถึ ง การจำหน า ยพั น ธบั ต ร ออมทรัพยไทยเขมแข็ง วา ไดเตือน ธนาคารพาณิชยทั้ง 7 แหง ที่เขารวม โครงการขายพันธบัตรดังกลาว ไม ใหล็อกจำนวนพันธบัตรใหกับลูกคา ของแตละธนาคาร กอนวันเริ่มเปด

ของเงิ น ฝ ด คื อ เกิ ด จากความ ต อ งการสิ น ค า ที่ ล ดลงขณะที่ ร าคา สิ น ค า ปรั บ ตั ว ลดลง รวมไปถึ ง เศรษฐกิจติดลบ แตเชื่อวาหลังจาก มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาค รัฐชวงไตรมาส 3 และไตรมาส4 จะ ผลักดันใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานกลับ มาเปนบวกได

HP PAVILION dv6915TX (NQ141PA#AKL) ราคา 25,900 บาท (ราคาไมรวม VAT)

- Intel Centrino Duo Mobile Technology - Intel Core 2 Duo processor T5750 (2.0GHz, 667MHz FSB, 2MB L2) - Genuine Windows Vista Home Premium - Intel PM965 Express Chipset - Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection - 160GB Hard Drive 5400rpm - 1024MB DDR2 667 - DVD+/-RW Drive - 5-in-1 Digital Media reader Slot - 15.4” WXGA LCD - Nvidia GeForce 8400M GS with 256MB - Altec Lansing branded speaker - 802.11b/g WirelessLAN, Bluetooth - ULTRA SIJM REMOTE CONTROL - QuickPlay Function - Integrated HP Pavilion Webcam - Weight 2.27 kg.

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881

KTB แจกแหลกใหสินเชื่อดบ. 0% วงเงินสูงสุดถึง 110% นายอัสนี ทรัพยวณิช ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การอาวุ โ ส ผู บริ ห ารสายงาน สายงานบริ ห าร ทรัพยสินและงานกฎหมาย บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย เป ด เผยว า ธนาคารจะนำทรัพยสินพรอมขาย (NPA) ในเขตกรุ ง เทพฯ และ ปริ ม ณฑลจำนวนกว า 1,600 แปลง มูลคากวา 2,600 ลานบาท จำหน า ยในงาน “NPA Grand

Sale” ครั้งที่ 8 วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2552 โดยทรัพยที่จำหนายจะให ราคาส ว นลดสู ง สุ ด 30% พร อ ม สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ ลู ก ค า เ สี ย ค า โ อ น กรรมสิทธิ์เพียง 0.005%-1% “ในภาวะที่ดอกเบี้ยให ผลตอบแทนต่ ำ การลงทุ น ใน อสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั บ เป น อี ก ทาง เลื อ กที่ น า สนใจ ซึ่ ง NPA เป น ทรั พ ย ที่ ผู ล งทุ น สามารถนำไป

พัฒนาตอได โดยธนาคารมีทรัพย เดนประเภทคอนโดนิเนียมนำมา จำหนายจำนวนกวา 500 รายการ บนทำเลที่ ก ารคมนาคมสะดวก เช น บนถนนพหลโยธิ น รัชดาภิเษก แจงวัฒนะ รามคำแหง อาคารพาณิ ช ย บ นถนนสุ ขุ ม วิ ท สวนที่ดินเปลามีตั้งแต 10 ไรจนถึง 100 ไร” ธนาคารยังใหสินเชื่อกับ

จำหนายในวันที่ 13 ก.ค. นี้ มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิการเขารวมจำหนาย หากมีการออกพันธบัตรออมทรัพย ในครั้งตอๆไป ซึ่งหากลูกคารายใด พบวาธนาคารแหงใดล็อกวงเงินไว ใหกับลูกคาลวงหนา สามารถแจงได ที่ ก ระทรวงการคลั ง และธนาคาร แหงประเทศไทย (ธปท.) “ไดกำชับธนาคารตางๆ วา ตองเปนระบบมากอนไดกอน ไมมี การล็อกเอาไว ประชาชนที่ไปเขาคิว จองในวันแรก จะตองมีสิทธิไดจอง กอน” นายกรณ กลาว หลังจากมี ประชาชนรองเรียนวาธนาคารบาง แหงรับจองพันธบัตรออมทรัพยเต็ม วงเงิ น แล ว ทั้ ง ที่ ยั ง ไม ถึ ง กำหนดวั น เปดจอง ทั้ ง นี้ กระทรวงการคลั ง เสนอขายพั น ธบั ต รออมทรั พ ย ไ ทย เขมแข็ง โดยแยกขายในวันที่ 13-14 ก.ค. เสนอขายใหผูสูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต 60 ปขึ้นไป วันที่ 15-16 ก.ค. เสนอขายใหกับผูสูงอายุที่เหลือจาก รอบแรกและประชาชนทั่ ว ไป และ ส ว นที่ เ หลื อ จะเป ด ขายเป น การ ทั่วไป ในวันที่ 17, 20 และ 21 ก.ค. ใหประชาชนทั่วไป สำหรั บ ธนาคารพาณิ ช ย 7 แหง ที่รวมเปนตัวแทนจำหนายใน ครั้งนี้ ประกอบดวยธ.กรุงเทพ (BBL), ธ.กรุ ง ไทย (KTB), ธ.ไทยพาณิ ช ย (SCB), ธ.กสิ ก รไทย (KBANK), ธ.กรุงศรีอยุธยา (BAY),ธ.ทหารไทย (TMB) และ ธ. นครหลวงไทย (SCIB)

ผูซื้อ NPA ที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายใน เดือนตุลาคมนี้ โดยใหกูซื้อบานและ ปรับปรุงซอมแซมสำหรับเปนการอยู อาศัยในวงเงินสูงถึง 110% อัตรา ดอกเบี้ยปแรก 0% หลังจากนั้นคิด MLR-0.25% ปจจุบัน MLR เทากับ 5.85%ต อ ป และยั ง ยกเว น ค า ธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย การจั ด การเงิ น กู และการทำ นิติกรรมจำนองดวย


News Station

Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552 AEONTS โบยความผิด ยอดหนี้ 8 แสนล. ระบุ เปนขอบกพรอง บ.รับจางติดตามหนี้ นายซิเกโตะ นาซุ กรรมการบริหาร บมจ. อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) (AEONTS) ชีแจงขอ ้ ผิดพลาดในการแจงยอดหนีคางชำระในหนั ้ งสือแจงยอด หนีคงคางลงวั ้ นที่ 13 มิถนุ ายน 2552 ของนางกุสมุ า จะสุมา โดยการนำสง หนัง สือแจง ยอดหนีด้ งั กลา ว มิไดจัดทำและออกโดยบริษทั ฯ แตอยางใด หากแตจดั ทำและนำสงโดย บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวสิ เซ็ส จำกัด ( เจเอ็มที) ซึง่ เปนบริษทั ทีร่ บั จางติดตามหนี้ ใหกบั บริษทั ฯ ทังนี ้ และบริ ้ ษทั ฯ จะดำเนินการควบคุม และตรวจสอบการทำงานของบริษทั รับจางติดตามหนี้ ใหรัดกุมยิง่ ขึน้ ตอไป JMARTแจงขอผิดพลาดแจงยอดหนี้ ลสดุ สงยอดทีถ่ กู ตองใหลูกคาแลว นายสุธี ตัน ติว ณิช ชานนท ผูอ ำนวยการ บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เจ มารท ใน

HP PAVILION dv6915TX (NQ141PA#AKL)

ราคา 25,900 บาท (ราคาไมรวม VAT)

ฐานะบริษัท แมข อง บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ท เวอรค เซอรวสิ เซ็ส ซึง่ ดำเนินธุรกิจใหบริการติดตาม เรงรัดหนี้ สินทัว่ ประเทศ ขอชีแจ ้ เกีย่ วกับขอผิดพลาดในการแจง ยอดหนีค้ างชำระในหนังสือแจงยอดหนีคงค ้ างลงวันที่ 13 มิถนุ ายน 2552 ของนางกุสมุ า จะสุมา ซึง่ เปนลูก คาของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) โดยมีขอผิดพลาดในการแจงยอดหนีท้ เี่ กิดขึน้ โดยตัวเลขดังกลาวเปนตัวเลขของเลขทีส่ ญ ั ญาจึงทำ ใหเกิดความเขาใจผิดในยอดหนีคงคาง ้ ซึง่ บริษทั ฯไดสง หนังสือยืนยันยอดคงคางหนีท้ ถี่ กู ตองใหกับลูกคา และ ไดนำสงหนังสือชีแ้ จงขอผิดพลาดดังกลาวใหกบั ลูกคา และ อิออน ธนสินทรัพย เปนทีเ่ รียบรอยแลว ยืดเวลาอายัดทรัพยสนิ อดีตบิก๊ SECC อีก 180 วัน รายงานขาวจาก ก.ล.ต. เปดเผยวา วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ศาลอาญามีคำสัง่ ขยายระยะเวลา อายัดทรัพยสนิ ของ (1) นายสมพงษ วิทยารักษสรรค (2) นางสาวนิภาพร คมกลา (3) นายกฤช เอกมงคล การ (4) บริษทั แอปเปล กรุ ป จำกัด และ (5) บริษทั คิว

อาร ออโต คาร จำกัด ซึง่ ถูก ก.ล.ต. กลาวโทษฐาน ทุจริตยักยอกทรัพยสนิ ของ บมจ.เอส.อี.ซี. ออโต เซลส แอนด เซอรวสิ SECC ออกไปอีก 180 วัน นับแตวนั ที่ 8 กรกฎาคม 2552 KTB ตัง้ “สถิตย ลิม่ พงศพนั ธุ” นัง่ ปธ.กก. นางพัชรศิริ เกียรติกำจาย เลขานุการบริษทั บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปด เผยวา ประชุม คณะ กรรมการ มีมติแตงตัง้ นายสถิตย ลิม่ พงศพนั ธุ ดำรง ตำแหนง ประธานกรรมการธนาคารและกรรมการ ธนาคารแทน นายศุภรัตน ควัฒนกลุ ทีล่ าออก โดยมี ผลตังแต ้ วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2552 หุน กู PTT วางแผง 27-30 ก.ค.นี้ บมจ.ปตท (PTT) เสนอขายหุน กู ไมมปี ระกันให กับนักลงทุนทัว่ ไปและนักลงทุนสถาบัน ในวันที่ 27-30 ก.ค. นี้ โดยจะออกหุน กู 3 ชุด ไดแก อายุ 3 ป , 7 ป และ 15 ป พรอมกำหนดอัตราดอกเบียสำหรั ้ บหุน กู 3 ปที่ 3.20%, 7 ป 4.25-5.25%, 15 ป 4.25-5.75%

- Intel Centrino Duo Mobile Technology - Intel Core 2 Duo processor T5750 (2.0GHz, 667MHz FSB, 2MB L2) - Genuine Windows Vista Home Premium - Intel PM965 Express Chipset - Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection - 160GB Hard Drive 5400rpm รายละเอียดเพิ่มเติม - 1024MB DDR2 667 - DVD+/-RW Drive สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinanceThai วันนี้ รับฟรี - 5-in-1 Digital Media reader Slot Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี - 15.4” WXGA LCD ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - Nvidia GeForce 8400M GS with 256MB บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881 - Altec Lansing branded speaker - 802.11b/g WirelessLAN, Bluetooth - ULTRA SIJM REMOTE CONTROL - QuickPlay Function - Integrated HP Pavilion Webcam - Weight 2.27 kg.

 “วอลุมไมคึก แตพอซื้อได” นายกันต จุโลทก นักวิเคราะห บริษทั แอโกรเวลท จำกัด (AGR) RSS3

หน้า 8

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 313 สัญญา สถานะคงคาง 1,892 สัญญา - ปด 54.95 บ./ก.ก.ลดลง 1.65 บ. (สัญญาสงมอบเดือนก.พ.53)

ปจจัยบวก- ราคายาง AFET ยืนเหนือ 54 บ./ก.ก. - น้ำมันยังยืนเหนือ 66 เหรียญ - ความตองการยางจากจีนยังมีมาตอเนือ่ ง ปจจัยลบ - เงินเยนทรงตัว - ชวง Q3 ของทุกปตลาดทุนทัว่ โลกถูกแรงขายทำกำไร - นลท.เรงปดสถานะหนีวนั หยุดยาว กลยุทธ - ซือ้ จังหวะราคาออนตัว (สัญญาสงมอบเดือนก.พ.53) - แนวรับ 54 บ./ก.ก. - แนวตาน 58 บ./ก.ก.



“ลุนรีบาวน แตขายปลอดภัยกวา”

เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS)

Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,436 สัญญา สถานะคงคาง 22,385 สัญญา - ปด 413.10 จุด ลดลง 13.60 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52) ปจจัยบวก- รีบาวนทางเทคนิค - ดัชนียงั ยืน 45 จุดได ปจจัยลบ - ยังไมมขี า วใหมมากระตุน - วอลุม เบาบางเพราะติดวันหยุดยาวหลายวันนลท.ไมกลาเขาลงทุน - ภาพรวมยังเปนขาลง - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 694.10 ลานบาท กลยุทธ - ขายทีแ่ นวตาน (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ 400 จุด - แนวตาน 425 จุด - SET50 ประเมินกรอบไวที่ 400-425 จุด


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

SGP เลนไดอีก

SGP เสือซุม 6 วันราคาพุง 45% นลท.หวังผลงาน Q2 ฟนตัว แถมรายได-กำไรทั้งปสูงกวาเปาที่ 10-15% หลัง ศก.สงสัญญาณฟนตัว ผูบริหารคาดดีลเทคโอเวอร LPG เวียดนามจบ Q3 แนนอนดันรายไดกระฉูด กูรูรีบสั่งเก็งกำไร สัญญาณดี ค อ ยๆขึ้ น ค อ ยๆเล น กั น มาเรื่ อ ยๆ สำหรับ บมจ.สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส (SGP) ตั้งแตมีขาววา SGP ตั้งบริษัท 4 แหง เพื่อดำเนินธุรกิจในตางประเทศ ทั้งประเทศ เวียดนาม,จีน ,มาเลเซีย และ British Virgin Islands เพื่อดำเนินธุรกิจดานปโตรเลียม โดย ในสวนของประเทศเวียดนามนั้น SGP ยังอยู ระหวางเทคโอเวอรโรงงาน LPG ซึ่งในเร็วๆนี้ จะไดขอสรุปและสรางมูลคาเพิ่มให SGP เปน อันมาก นายศุ ภ ชั ย วี ร บวรพงศ กรรมการ ผูจัดการ SGP กลาววา ยอดขายแกสในไตร มาส 2/52 จะเติบโตจากไตรมาสกอน 10-15% จากไตรมาสกอนที่มียอดขาย 2 แสนตัน โดย ปจจัยดังกลาวจะสนับสนุนใหรายไดและกำไร ในไตรมาส 2 นาจะปรับตัวดีขึ้นตามไปดวย เนื่องจากบริษัทฯไดรับยอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ทั้ ง นี้ มาจากผลของราคาน้ ำ มั น ใน ตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสงผลใหคนหันมา ใช แ ก ส ทดแทนน้ ำ มั น ที่ มี ร าคาแพง โดยการ เติบโตดังกลาวมาจากภาคอุตสาหกรรมและ ภาครถยนตที่หันมาใชแกส ประกอบกับภาค ครัวเรือนที่ยังใชแกสในชีวิตประจำวันเพื่อหุง ต ม ซึ่ ง ยั ง คงมี ก ารเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ งโดย เฉลี่ยจะโตประมาณ 5% ตอป อยางไรก็ตามในปนี้คาดวาทั้งรายได และกำไรจะเติ บ โตมากกว า เป า เดิ ม ที่ ตั้ ง ไว 10-15%โดยมีรายไดประมาณ 2.2 หมื่ยลาน บาท จากปกอนที่มีรายไดประมาณ 2 หมื่น ลานบาท เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มมี

สัญญาณฟนตัวและไมไดรุนแรงอยางที่คาด สงผลใหภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีคำสั่งซื้อแกส LPG เขามาอยางตอเนื่อง เพื่อนำไปใชเปน พลังงานในการดำเนินการผลิต สวนความคืบหนาการซื้อโรงงานแกส LPG และทาเรือรวมถึงคลัง LPG มั่นใจวาจะ สามารถเสร็จสิ้นไดภายในไตรมาส 3 นี้ โดยใช เงินลงทุนประมาณ 400 ลานบาท โดยเม็ดเงิน ดังกลาวมาจากเงินทุนของบริษัทฯ โดยขณะนี้ อยูในขั้นตอนการพิจารณาถึงเรื่องกฏหมาย ซึ่งจะตองมีการศึกษารายละเอียด อีกทั้งในขณะนี้บริษัทฯมีแผนที่ศึกษา ธุรกิจปโตรเคมีเพื่อลงทุนในตางประเทศรวม ถึงปรับปรุงโรงงานเอทานอลในประเทศ โดย ใช ง บลงทุ น ประมาณ 80 ล า นบาท ทั้ ง นี้ สำหรั บ ธุ ร กิ จ ป โ ตรเคมี จ ะมี ก ารลงทุ น ใน ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ ง เป น ธุ ร กิ จ ย อ ยที่ เ ข า ไป ดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะใชเงินลงทุนไมเกิน 50 ลาน บาท ในเบื้ อ งต น คาดว า จะมี ลั ก ษณะธุ ร กิ จ เทรดดิ้ ง ป โ ตรเคมี ส ว นโครงการปรั บ ปรุ ง โรงงานผลิ ต เอทานอล ซึ่ ง บริ ษั ท ฯถื อ หุ น อยู 70% จะใช เ งิ น ทุ น ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ ประมาณ 30 ลานบาท เพื่อใหเอทานอลที่ออก มามี คุ ณ ภาพมากขึ้ น และสามารถขายและ สรางกำไรไดมากขึ้น ความเคลื่อนไหวของราคาหุน SGP ในชวง 6 วันทำการที่ผานมา (23 มิ.ย.-2 ก.ค.) ราคาหุน SGP วันที่ 23 มิ.ย.ปดที่ 5.55 บาท เปรียบเทียบกับราคาปดวันที่ 2 ก.ค.ทื่ 8.05 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท หรือ 45.04% โดยผล

การดำเนินงานไตรมาส 1/52 ของ SGP มีกำไร 264.50 ล า นบาท กำไรต อ หุ น 0.28 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากช ว งเดี ย วกั น ป ก อ นมี ก ำไรสุ ท ธิ 170.16 ลานบาท กำไรตอหุน 0.25 บาท นักวิเคราะห บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กล า วว า จากสั ญ ญาณทางเทคนิ ค ราคาหุ น SGP มี โ อกาสจะปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต อ เนื่ อ ง จึ ง แนะนำเก็ ง กำไร แนวรั บ ที่ 8 -7.80 บาท แนวต า นแรกที่ 8.35 บาท แนวต า นถั ด ไป 8.90-9.40 บาท และให ข ายตั ด ขาดทุ น หาก ราคาหุนลงมาต่ำกวา 7.70 บาท ราคาหุน SGP ( 2 ก.ค.) ปดที่ 8.05 บาท เพิ่มขึ้น 0.55 บาท หรือ 7.33% มูลคาการ ซื้อขาย 360.24


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

Lifestyle & Knowledge Station

พระพุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

โดย อุบาสกแกวกับพาลบัณฑิต (ตอนที่ 60)

............บุญและบาปแยกกัน บุญทำใหเปนเศรษฐี แตบาปอกุศลจากการคิดตระหนี่ทำใหไมไดใชทรัพยที่หามาได กระจางไหม’ ‘แจงแททีเดียวขอรับ’ ‘คราวนี้เขาสูเนื้อหาดานทานกันจริงๆจังๆละนะ ตั้งใจฟงใหดีนะ มีประโยชนมาก องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสวา การทำ ทานจะใหไดผลมากนั้นตองประกอบดวยองคประกอบอันบริสุทธิ์สามประการดวยกัน และตองประกอบดวยเจตนาบริสุทธิ์สามกาลดวยกัน เริ่ม จากองคประกอบอันบริสุทธิ์กอน คุณพอจะรูไหมวามีอะไรบาง’ ‘ทราบขอรับ กระผมขอทำหนาที่แแจกแจงแทนก็แลวกันขอรับ จะมีสวนไดรับอานิสงสธรรมทานกับทานอุบาสกแกวดวย องคประกอบ อันบริสุทธิ์สามประการซึ่งจะทำใหทานนั้นมีผลมากประกอบดวย ๑. ผูใหบริสุทธิ ๒. ผูรับบริสุทธิ ๓. วัตถุทานบริสุทธิ์ ถูกตองไหมขอรับ’ ‘ยอดเยี่ยมทีเดียว ทีนี้ผูใหบริสุทธิหมายความวา อยางไรรูไหม’ ‘ทราบขอรับ หมายความวา ผูใหทานตองเปนคนมีศีลมีธรรม ไมใชคนประพฤติชั่ว ไมใชโจรผูราย ไมใชคนคดโกงขอรับ’ ‘นั่นก็ถูก แตยังไมยอดเยี่ยม ผูใหบริสุทธิในที่นี้คือ ผูใหตองเปนผูมีศีลอยางนอยที่สุดคือ ศีลหา ........... (ติดตามตอ ฉบับวันจันทร)

หมายเหตุ : ผลการจัดอันดับเปนขอมูลอยางไมเปนทางการ หากมีอันดับที่เทากันจะตองผานการพิจารณา และรับรองผลจากคณะกรรมการการแขงขัน โดยการตัดสินจากคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด อางอิงจาก http://click2win.tsi-thailand.org/SETClick2WIN/RankingSummary.jsp


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

ผนึกสัญชาตญาณ “เสือ”

หน้า 11

(ตอนที่ 14)

คนฟา..ควาหุนเดน

กับ “มนตรี นิพิฐวิทยา”

“มนตรี นิพิฐวิทยา”

ซื้อแลวหุนลงก็ไมตกใจ ในสถานการณที่หุนปรับตัวลดลง ก็ไมตองตกใจ..แต “มนตรี” ยังคงซื้อเพิ่ม เขาบอกวา เวลาหุนมันลงคุณอยาเพิ่งเอามือไปรับ ตองรอใหมันลงสุดๆ กอน ราคาไมใชตัวตัดสินวาผิดพลาดหรือไม ตัวที่ตัดสินก็คือการมองแนวโนมธุรกิจผิด ซึ่งจะ คัทลอสชากวาคนอื่นเพราะตองรอดูจนมั่นใจกอนวาดูผิดจริงๆ แตถาดูวาผิดแนแลว แมวาจะทำ นิวโลวบอยครั้งแตก็ขายหมดเลยไมเสียใจ เพราะถาพลาดแลวยังถือไวคุณอาจจะไมเหลือเลยก็ได

วีไอ..ไมจำเปนตองถือนาน เรื่ อ งระยะเวลาสำหรั บ การลงทุ น นั้ น เขาบอกว า ไม จำเปน..ตองดูที่ตัวธุรกิจและความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจดวย ถามัน ขึ้นมาเร็วกวาที่ควรจะเปนก็ควรจะขาย เชื่อนักวิเคราะห 0% สำหรั บ คนอื่ น นั ก วิ เ คราะห อ าจเป น ป จ จั ย ชี้ น ำ แต ส ำหรั บ “มนตรี” นักวิเคราะหไมมีบทบาทตอการตัดสินใจเลย คือนักวิเคราะห จะเปนแคคนสะทอง Market Expectation ทางที่ดีคือตองหาหุนที่นัก วิเคราะหยังไมสนใจ Low Profile - High Profit การตัดสินใจลงทุนใหทำอะไรแบบงายๆ เขาไว มองใหมันลึก ซึ้งแบบบานๆ แลวก็จะเห็นอะไรที่ไฮโปรไฟลมองไมเห็น จะตองรูจัก การมองจากขางลางเพราะเอาแตมองขางบนแตพอมองจากดานบนก็ กลับไมเห็นเพราะเมฆบัง ในพอรตควรมีหุนกี่ตัว? คงบอกไมไดวาควรมีหุนกี่ตัวในพอรต จึงจะเหมาะสมแลว แลวแตความสามารถในการดูหุน แตสวนมากพอรตของเขาจะมีไมเกิน 5 ตัว นานๆจึงจะมีเกิน 5 ตัว นอกจากมีเงินเหลือแลวเห็นโอกาสดีจริงๆ เขาบอกวาบางครั้งหุนที่ถืออยูก็ยังดี แตถาเห็นหุนตัวอื่นที่จะดีกวาก็จะ สวิชขายตัวเดิมแลวซื้อตัวใหม แตก็มีพลาดเหมือนกันที่เปลี่ยนไปแลว แตไดกำไรนอยกวาหรือขาดทุน แตถารูสึกวาผิดเมื่อไหรก็จะเผนแนบ เหมือนกัน

ติดตามตอฉบับหนา


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

ERAWAN ปนี้ยวบ ปหนาผงาด ปรับราคาเปาหมาย สะทอนมูลคาในระยะ ยาวที่ดีขึ้น ความเสี่ ย งลดลง ส ง ผลให เ ราปรั บ เพิ่ ม มูลคาพื้นฐานขึ้น อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ ไทยยัง คงไดรับผลกระทบจากความวุนวาย ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเดือน เม.ย.09 ที่ ผานมา ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกยังคง ชะลอตัว และมีการระบาดของโรคไขหวัดใหญ สายพันธุใหม H1N1 อยางตอเนื่อง แตอยางไร ก็ตาม ปจจัยลบดังกลาวไดสะทอนไปกับราคา หุนที่ลดลงราว 58% ไปแลวในชวง 12 เดือนที่ ผ า นมา ถึ ง แม ว า เราจะคาดว า จำนวนนั ก ทองเที่ยว และแนวโนมกำไรของ ERAWAN ในชวง 2Q-3Q จะอยูในระดับต่ำ แตเรามองวา จะฟนตัวขึ้นในชวง4Q09 ซึ่งเปนเวลาอีกไมกี่ เดือนขางหนา ปจจุบันเราเชื่อวาความเลวราย ถึงที่สุดไดผานพนไปแลว และเราจึงมีความมั่น ใจมากขึ้ น ที่ เ ปลี่ ย นวิ ธี ก ารประเมิ น มู ล ค า พื้นฐานของเราใหม จากเดิมที่ประเมินโดยใช มูลคาเมื่อเลิกกิจการ (break-up valuation) มาเปนวิธี DCF โดยราคาเปาหมายใหมของ

Professional Station

หน้า 12

บล.ธนชาต ERAWAN แนะนำซือ้ ราคาเปาหมายอยูท ี่ 3.07 บาท

เราอยู ที่ 3.07 บาท/หุ น ซึ่ ง ให upside จาก เหมาะลงทุนระยะยาว เราไม ใ ห ค วามสำคั ญ มากนั ก ต อ ผล ราคาปจจุบัน 80.6% คงคำแนะนำ “ซื้อ” การดำเนินงานที่คาดวาจะออกมาย่ำแย และ ความกังวลบรรเทาลง จากการทองเที่ยวที่ ระดับPER ที่สูงในปนี้ และใหความสำคัญตอ แนวโนมระยะยาวของบริษัทฯ เราคาดวาป เริ่มมีแนวโนมฟนตัวขึ้น นั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี ค วามอ อ นไหวต อ 2010 กำไรของ ERAWAN จะฟนตัวขึ้นอยาง ภาวะการเมืองไทยมากที่สุด คือ นักทองเที่ยว 6 แข็งแกรง 282%y-y เนื่องจากฐานที่ต่ำในปนี้ ประเทศหลักในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไดแก เกาหลี และประโยชนจากการฟนตัวของการทองเที่ยว ERAWAN เป น หนึ่ ง ในหุ น หลั ก ทรั พ ย คุ ณ ค า ญี่ปุน จีน สิงคโปร ฮองกง และไตหวัน โดยนักทองเที่ยวเหลานี้คิดเปน 24% ของนัก เพื่ อ ผลตอบแทนที่ ดี ใ นระยะยาว (Valued ทองเที่ยวรวม (เทียบกับ 30% ในชวง1Q08) stock) ของเรา ณ ราคาหุนปจจุบัน ERAWAN และลดลง 31.9%y-y ในช ว ง 4M09 และ ซื้อขายที่ระดับ P/BV เพียง 1 เทาในป 2011 25.8%y-y ในเดือนเม.ย. ขณะที่นักทองเที่ยวที่ เทานั้น ซึ่งต่ำกวาคูแขงในภูมิภาคที่ซื้อขายโดย เหลื อ ลดลงไม เ ลวร า ยนั ก โดยลดลงเพี ย ง เฉลี่ยที่ระดับ 1.7 เทา หากพิจารณา Market 7.3%y-y ในชวง 4M09 และ4.5%y-y ในเดือน Cap/BVราคาหุนปจจุบันซื้อขายที่ระดับเพียง 1 เม.ย. เทานั้น ความกังวลในเรื่องการฟนตัวขึ้น ใน 3 ของมู ล ค า ในป 2006 ซึ่ ง เป น ช ว งที่ ของนั ก ท อ งเที่ ย วสู ร ะดั บ ปกติ ดู เ หมื อ นว า จะ EBITDA อยูในระดับเดียวกับ EBITDA ที่เรา ค อ ยๆ น อ ยลง (ซึ่ ง น า จะกิ น เวลาเพี ย ง 2-3 ประเมินสำหรับปนี้ เทานั้น เดือน จากปจจุบันเทานั้น) สิ่งที่เรารอคอย และ นาจะเปนปจจัยที่ทำใหเรามีความมั่นใจมากขึ้น ตอการฟนตัวของนักทองเที่ยวขึ้น คือ การกลับ มาของนักทองเที่ยว 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

Photo Release

คิวทเพรส จัดแคมเปญ คิวทเพรส...สวยสูเศรษฐกิจ มอบบัตรกำนัลมูลคา 100 บาท ทั่วประเทศ เมื่อซื้อแปงอิเวอรรี่ บีบี พาวเดอร เอสพีเอฟ 25


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

Gossip Station

àÊÕÂǹÐà¹ÕèÂ!!!

ที่ รั ก ข า จะไม ใ ห ค นสวยเสี ย วได ไ งล ะ ค ะ ..ก็ เ มื่ อ วาน SET INDEX ของเราป ด ที่ 586.42 จุด ลดลง 11.06 จุด มีมูลคาการซื้อ ขายรวม 18778.61 ลานบาท...แตหวังวาวันนี้ จะดีขึ้นนะตัวเอง เพราะวันนี้คือวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552 ..รักทุกคนเลย ขอพวกเราสูกันตอไป สู..สู.. แต ก อ นจะเริ่ ม เรื่ อ งหุ น ขอ อนุญาตแวะเขาไปตอในเรื่องของ “สุด ยอดอาหารลางพิษ...หากินไดงาย” เพราะเป น เรื่ อ งที่ มี ป ระโยชน จ ริ ง ๆ รบกวนอานเถอะคะพี่ขา 4. กะหล่ำ เต็มไปดวยสารตอตานมะเร็ง และอนุมูล อิสระ ( Antioxidant ) และ ช ว ยตั บ ขั บ ฮอร โ มนที่ ม ากเกิ น ไป ซึ่ ง อาจเป น ฮอร โ มนความเครี ย ดที่ มี ผลเสียตอรางกาย ทั้งยังชวยทำความ สะอาดระบบย อ ยอาหาร รั ก ษาและ ป ก ป อ ง ก ร ะ เ พ ร า ะ อ า ห า ร จ า ก แบคที เ รี ย และไวรั ส ต า งๆ พื ช ตระกู ล กะหล่ำ ไดแก กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี และกะหล่ำปม ผักเหลานี้ ช ว ยทำความสะอาดร า งกายและ ชวยกำจัดของเสียจากสิ่งแวดลอม เชน ของเสียจากควันบุหรี่ ควันจากทอ ไอเสี ย และช ว ยให ตั บ ผลิ ต เอนไซม ออกมาให เ พี ย งพอในการกำจั ด ของเสีย 5. กระเทียม จากหลายการศึ ก ษาให ผ ล ตรงกั น ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องกระเที ย มในการ ทำความสะอาดร า งกาย นั่ น คื อ การกิ น กระเทียมเพื่อฆาเชื้อแบคทีเรีย ขับและฆาพยาธิ ในทางเดินอาหาร และฆาเชื้อไวรัส โดยเฉพาะ ทำความสะอาดเลือดและระบบลำไส ทำใหเสน เลื อ ดมี ค วามยื ด หยุ น และลดแรงดั น โลหิ ต นอกจากนี้ ยั ง ต อ ต า นการเกิ ด มะเร็ ง และทำให ระบบทางเดินหายใจดีขึ้น แตก็ควรระวังเรื่องการ กินกระเทียมมากเกินไป ซึ่งกอใหเกิดลมหายใจที่ มีกลิ่นกระเทียมไปดวย

6. สมโอ หรือเกรปฟรุต เปนผลไมรสชาติดีที่ไดรับ ความนิยมใน อาหารมื้อเชาของชาวตะวันตก สารเพกตินซึ่ง เปนไฟเบอรประเภทหนึ่งในเกรปฟรุต สามารถ ช ว ยลดระดั บ คอเลสเตอรอลในเส น เลื อ ด ก อ นที่ จ ะจั บ ตั ว เป น ก อ นและขวางทางเดิ น ใน หลอดเลือด นอกจากนี้เพกตินยังสามารถชวย ปองกันไมใหโลหะหนักเหลานี้ทำอันตราย ตอ รางกาย สวนเกรปฟรุตชวยตอตานการเกิด

มะเร็ ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง มะเร็ ง กระเพราะ อาหารและมะเร็งตับออน สารตานอนุมูลอิสระใน เกรปฟรุตชวยปกปองสารพิษที่เปนอันตรายตอ รางกาย โถ..โถ..โถ..เหมือนฟาฟาดลงมากลาง ดวงใจคะดารหลิง จู-จู ADAM ก็ประกาศ การลาออกของ พี่วัฒน-กิตติวัฒน มโนสุทธิ หัวใจของสตรอเบอรี่เรียกรอง..วาทำไม ทำไม ทำไม เพราะงั้ น ต อ งยกสายหาขวั ญ ใจซะ หนอย...สุดทายไดคำตอบวาไมมีอะไร แคอยาก ใหคนรุนใหมไฟแรงมาขับเคลื่อนดูบาง...ไม

หน้า 13

ใชใครที่ไหน..ก็นองชายของผมเอง...สวนงาน คอนเสิรตของ อาดามัสฯ ไมตองเปนหวง เพราะ ในเมืองไทย..ไมมีใครจัดเกงเทาผมอีกแลว5555 5555555555555 ปล.พี่วัฒน ฝากมาบอกดวย วา...เรื่องโครงสรางการถือหุนยังเหมือนเดิม นะคะพี่นอง ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และ ไมมีอะไรในกอไผ เพราะงั้นก็ไมตองสงสัยวาจะ เกิดอะไรขึ้น แหม!!! ปดทางซะอยางงี้ คนสวยก็ไม ตองถามอะไรตอแลวคะพี่ขา มาถึงอีกหนุมที่นั่งอยูตรงกลางใจ ของ สตรอเบอรรี่เหมือนกัน..หนุมนั้นก็คือ “ปริ น ชนั น ทรานนท ” บิ๊ ก บอสของ AIM เมื่อวานนี้เปดตัวสื่อใหม play@! เปน ครั้งแรกในเมืองไทย...อะ วาว วาว วาว ตอกย้ ำ ความเป น ผู น ำด า นเทคโนโลยี สื่ อ โฆษณา ..แบบนี้ ไ ม ต อ งห ว งเลย เพราะ บริษัทฯ ที่มีผูบริหารวิสัยทัศนกวางไกล ไมหยุดนิ่งแบบนี้ คนเปนลูกนองสบาย ใจไดเลยเจาคะ แตประเด็นที่คนสวยขอแอบสะกิด ตอมคิดใหพี่ๆ อยามองขามคือ...หลังผาน พนประเด็นแตกพาร+แจกวอรแรนตไปแลว อย า ลื ม ..ยั ง มี ส ตอรี่ พั น ธมิ ต ร รออยู เจาคะ..แววๆ วามีตั้ง 5 รายมาเจรจาอยู เน อ !!! เพราะงั้นราคาหุ น AIM คงไม หยุดแคนี้ละมั๊ง...หรือไมจริงคะ..คุณปรินที่ รักขา??? แอบเห็ น จดหมายเชิ ญ เป ด ตั ว CEO คนใหมของ CGS หรือ บล.คันทรี่ กรุป มาแลวอะ...สงสัยวา ดร.ประสิทธิ์ ศรี สุ ว รรณ คงพร อ มแล ว ที่ จ ะเป ด ตั ว และ หั ว ใจ เลยโอเชค ะ ..สตรอเบอร รี่ ข ออาสา ยกมือเปนคนแรก เขารวมงานครั้งนี้..รับรอง ไดเจอกันแน และรับรองไดเลยวาจะลวงควัก ใหลึกสุดใจและไขขอมูลมาฝากแฟนๆ นะคะ จิ๊บ จิ๊บ เทานั้น กับราคา Gold Futures ที่ ล งไปวานนี้ หากเที ย บกั บ ราคาสิ น ค า โภคภั ณ ฑ ทั่ว โลกที่ เรี ยงหน าลงแทบทุ กชนิ ด อยางนี้ แสดงวา สิ น ค า ทองยั ง ต อ งมี ข องดี ฝ ง ใน ไม งั้ น ราคาก็ ค งรู ด กระหน่ ำ ตามลงไปแล ว แต ไ อ ข องดี ที่ ฝ ง ในเนี่ ย สตรอเบอรรี่ก็ไมรูเหมือนกันวามันคืออะไร ขอเวลาไป ลวงใหลึกลึกหาคำตอบกอนนะคะ แลวจะมาบอก ทาง AYS บอกวาใหรอดูราคาที่ระดับ 15,300 บาท เปนสำคัญ ถายืนไหวก็ไปตอคอยเขาซื้อ ถาหลุดก็เปนขาลงแตไมตองขายนะคะ ใหชะลอ ลงทุ น ไปเลย ให แ นวรั บ 15,500 บาท แนวต า น 15,600 บาทจาาา


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้นาจะ เคลื่ อ นไหวใ นแดนล บต อ เนื่ อ งจากว านนี้ แต ไ ม น า จะปรั บ ตั ว ลงแรง นั ก เพราะ นั ก ลงทุนยังกังวลกับภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นนัก ลงทุนจึงตองระมัดระวังในการลงทุน ซึ่ง การลง ทุ น ระยะสั้ น นั้ น แนะนำ ให ข ายทำ กำไร สวนการลงทุนระยะยาว แนะนำให เก็ บ หุ น พื้ น ฐานที่ จ ะได รั บ ประโย ชน จ าก มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล อาทิ กลุมธนาคาร รับเหมากอสราง วัสดุกอสราง ทั้ ง นี้ มองว า ในช ว งครึ่ ง ป ห ลั ง ธนาคา ร พาณิชยจะปลอยสินเชื่อมากขึ้น ซึ่งจะสง ผลดีตอหุนในกลุมธนาคาร โดยมองวาจะ เป น กลุ ม หลั ก ในการ หนุ น นำดั ช นี ฯ ทั้ ง นี้ ประเมินแนวรับอยูที่ 580 จุด สวนแนวตาน อยูที่ 595 จุด

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ มีโอกาส ลดลงตอเนื่อง 2 สัปดาห ภายหลังจาก นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับการฟนตัวของ เศรษฐกิ จ โลก ขณะเดี ย วกั น ต อ งคอย ติดตาม การประกาศผลประกอบการของ บริษัทจดทะเบียน แตเชื่อวากลุมปโตรเคมี และกลุมสินคาโภคภัณฑ มีแนวโนมที่ดี เพราะราคาผลิตภัณฑปรับเพิ่มขึ้น สวน กลุมธนาคารพาณิชยนาจะอยูในทิศทาง เดียวกันเพราะไดรับประโยชนจากเม็ดเงิน ของรัฐบาลจากการกระตุนเศรษฐกิจ กลุยทธแนะนำ ชะลอการลงทุน โดยประเมินแนวรับไวที่ 585-565 จุด แนว รั บ ถั ด ไปที่ 555 จุ ด และให แ นวต า น 595-610 จุด

หน้า 14

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้วา หาก พิจารณาจากสัญญาณทางเทคนิคดัชนีฯ มี โอกาศออนตัวลงตออีก เนื่องจากนักลงทุนยัง ไมมั่นใจกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก จึง ชะลอการลงทุนเพื่อติดตามสถานการณ รวม ถึงติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการ ของกลุมพลังงาน ชวงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ วาจะออกมาอยูในทิศทางใด แตคาดวานาจะ ออกม าดี เนื่ อ งจาก ราคา ผลิ ต ภั ณ ฑ ป รั บ เพิ่มขึ้น กลุ ย ทธ แ นะนำ ชะลอ ลงทุ น โดย ประเมินแนวรับไวที่ 565- 555 จุด และใหแนว ตาน 595 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 160 ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552 ปฏิทินกิจกรรม ประจำวันศุกร ที่ 3 กรกฎาคม 2552 08.00 เสวนาเรื่อง “ผลกระทบและการเยียวยาของการคาเสรี (FTA)”

อาคารรัฐสภา 2

09.00 สำนักพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาสินคา กรมสงเสริมการสงออก เชิญรวม

สังเกตุการณกิจกรรมอบรมเรื่อง Fashion Marketing ในรูปแบบ 360 องศา กับกูรู แฟชั่นระดับประเทศ โครงการ Designers’ Room 2009 อาคารกรมสงเสริมการสงออก

หน้า 27

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

09.00 กลุ ม อุ ต สาหกรรมไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร

10.00 สมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย เชิญรวมงานพิธีเปดงานมหกรรมอสังหาริมทรัพยและ

--บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย

จัดสัมมนาในหัวขอ “จะเสริมสรางความสุขในองคกรไดอยางไรในสภาวะวิกฤต เศรษฐกิจ” โรงแรม ดิเอมเมอรัล บานมือสอง (NPA GRAND SALE) ครั้งที่ 8 เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว

10.00 กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงขาว การจัดงาน VAJIRA URBAN HEALTH FAIR

โรงแรมแกรนดเมอรเคียว ฟอรจูนทาวน

10.00 NIDA Business School รวมกับสถาบันวิจัยนครหลวงไทย จัดเสวนา : จับตา

อุตสาหกรรมยานยนตไทย หลัง GM ลมละลาย ตลาดหลักทรัพยฯ

10.30 อารเอส และสกาย-ไฮ เน็ตเวิรค รวมสัมภาษณพิเศษ “อัพเดทความเคลื่อนไหว

ธุรกิจวิทยุสกาย-ไฮ และทิศทางธุรกิจครึ่งปหลัง” เซ็นทรัลเวิลด

13.00 เอ็ ก โก กรุ ป ร ว มกั บ สถาบั น สิ่ ง แวดล อ มไทย ขอเชิ ญ สื่ อ มวลชนร ว มงานพิ ธี เ ป ด

มหกรรม ‘ลดโลกรอน ดวยวิถีพอเพียง’ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

--กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข

13.30 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ จัดงานแถลงขาวกิจกรรม สุริยุปราคาเหนือฟา

--ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

14.00 สำนักงานแพทย จัดงานแถลงขาวการจัดงานมหกรรมสุขภาพกรุงเทพมหานคร

สนใจติดตอโฆษณา

13.30 รถไฟฟากรุงเทพ จัดงานแถลงขาวกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ป การเปดให

บริการรถไฟฟา MRT ศูนยการคา Underground Shop

เมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2552 ( Bangkok Health Fair 2009) ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว

Investor_station ฉบับ 3 ก.ค. 2552  

อ่านก่อนลงทุน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you