Page 1

Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

5 5 6 7 9

News Station แบงกยโุ รปจอบันทึกหนีเ้ สียอีก 237 พันลานดอลล TPOLY ฟุง ปนี้ Net Profit Magin แตะ 4.5% STPI ขายทำกำไร กนง.คงดบ.1.25% เล็งปรับขึน้ ครัง้ หนา14 ก.ค.

Dynamic Station ท็อป ณัฐเศรษฐ พูนทรัพยมณี

10 Lifestyle Station ฟุตบอลโลก แอฟริกา 2010

TTA ติดกังหันแลนฉิว

เซียนสัง ่ ลุย เปาสูงถึง 34 บ.

TTA ถูกใจนักวิเคราะห เทใจพรอมเชียร มั่นใจธุรกิจเดินเรือฟนตัวตอ เนื่อง ครึ่งปหลังกำไรสวยแน ทั้งปทะลุ 1 พันลานบาท ธุรกิจยอย ทั้งบริการ เดินเรือนอกชายฝง เรือขุดเจาะ เรือวิศวกรรมใตน้ำ ขนสงถานหิน รวมทั้ง ธุรกิจปุยที่เวียดนาม ดันผลงานของธุรกิจหลัก ประเมินราคาเปาหมาย ต‡อหนˆา 3 ตั้งแต 28.20 - 34.00 บาท

13

Professional Station แนะนำซือ้ TKT

14

Gossip Station STEC และ UNIQ ชนะ

15

มองหุˆนจากเซียน ถือเงินสด 50%

16

Data Station

ยอดขายเพชร JUBILE เม.ย.ฮวบ10%

กัดฟนยันผลงาน Q2 แจมใสได JUBILE คงเปาป 53 ทะยาน 20% จากปกอน แมยอมรับยอดขาย ใน กทม. เดือน เม.ย.ลดลง 10% จากชวงเดียวกัน ปกอน ระบุชุมนุมกระทบ ยอดขายจิ๊บๆ ยันไมกระทบผลงาน Q2/53 คาดปนี้ อัตรากำไรขั้นตนอยูที่ 10 - 12% พรอมเตรียมเสกสาขาใหมเพิ่มอีก 4 แหง จากขณะที่มีสาขาทั่ว ปท.อยู 76 สาขา คาดใชงบสาขาละ 5 ลานบาท ต‡อหนˆา 4

UNIQ พุง  หลังฟาดสายน้ำเงิน 3

เทคนิคยอดแนะเก็งกำไร ลุน  แตะ 5 บ. àÊ×ÍÂÍ´¹Ñ¡ÊÙŒáË‹§ à¤·Õ «ÕÁÔâ¡Œ

“ªÑÂÀÑ·Ã ÈÃÕÇÔÊÒÃÇÒ¨Ò”

ตอนที่ 1

ต‡อหนˆา 12

ราคาหุน UNIQ ดีดตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหมรอบกวา 2 เดือนที่ 4.36 บาท บวกขึ้ น ไปถึ ง 12.37% ต อ นรั บ งานใหม ห ลั ง ชนะการ ประมูลโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน สัญญาที่ 3 มูลคา 11,320 ลานบาท นักวิเคราะห เชื่อมั่นในเทคนิคหุน มีโอกาสไปตอถึง 5.00 บาท หากผ า นแนวต า นป จ จุ บั น ที่ 4.30 - 4.56 บาท มี แ นวรั บ ที่ 4.18 - 4.10 บาท แนะ “ซื้อเก็งกำไร” ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 377 ประจำวันจันทร ที่ 31 พฤษภาคม 2553

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

TTA ติดกังหัน (ตอจากหนา 1)

บทวิ เ คราะห บล.ฟ ล ลิ ป แนะนำ “ซื้อ” TTA ราคาเปาหมาย 29.25 บาท หลังจากคาระวางเรือใน Q2/53 ที่ ป รั บ ตั ว ขึ้ น 34.12%YoY และ 43.15%QoQ มาอยูที่ 13,180 ดอลลาร/วัน/ลำ ซึ่งทำใหมีกำไรดีขึ้น โดยยังคงมีแนวโนมที่คาระวางเรือ ใน Q3/53 จะยั ง ดี ต อ เนื่ อ ง หรื อ ดี กว า Q2/53 จากฤดู ก าลขนส ง ธั ญ พื ช และจี น นำเข า สิ น แร เ หล็ ก และถานหิน รวมถึงเรือที่ TTA เชา มาในราคาสู ง ได ห มดสั ญ ญาอี ก 1 ลำ ต น ทุ น จึ ง ลดลง อย า งไรก็ ต าม มองวาคาระวางเรือยังปรับตัวขึ้นได ในกรอบที่จำกัด จาก Supply ของ เรื อ ใหม ยั ง มี เ ข า มาต อ เนื่ อ ง โดย ม.ค. - มี.ค. 53 มีเรือใหมเขามา 152 ลำ คิ ด เป น 13.20 ล า น DWT (น้ำหนักรวมของสินคา วัสดุคงคลัง และเชื้ อ เพลิ ง ที่ เ รื อ บรรทุ ก ไป) ใน ขณะที่เรือเกาที่จะ Scrap ก็ลดลง หลั ง จากค า ระวางเรื อ ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ซึ่งหากดู Order Book (การตอเรือ ใหม) ตั้งแต เม.ย. 53 ถึงป 55 ขึ้นไป ยั ง มี เ รื อ ใหม ที่ จ ะทยอยรั บ คิ ด เป น 268.27 ลาน DWT เมื่อเทียบ กับ Capacity ปจจุบันของกองเรือโลกที่ 474.91 ลาน DWT เพิ่มขึ้น 56.49% อยางไรก็ตาม แนวโนมคาระวางเรือ ใน Q4/53 มีโอกาสออนตัวลงตาม ฤดูกาล สวนแผนการปลดระวางเรือ ในป นี้ จ ะมี อี ก 1 ลำ และในเดื อ น มิ.ย. จะรับเรือใหมที่สั่งตอ 1 ลำ บริษัท เมอรเมด มาริไทม (MML) ซึ่งเปนบริษัทในเครือ นาจะ กลั บ มามี ก ำไรได ใ น Q3/53 จาก บริการนอกชายฝง (Subsea) อัตรา การใชงานใน Q2/53 ลดลงมาอยูที่ 28.26% จาก Q1/53 ที่ 45.80% จากฤดูมรสุม โดยอัตราคาเชาลดลง 15 - 20% เนื่องจากงานมีนอยลงทำ ให ก ารแข ง ขั น เพิ่ ม ขึ้ น แต ห ากดู ใ น Q2/52 มีอัตราการใชงานที่ราว 30% ปรับเพิ่มเปน 64% ใน Q3/52 ก็นา จะเห็นทิศทางของ Q3/53 วาการใช งานจะกลับมาเพิ่มขึ้น อีกทั้งงานที่มี เพิ่มขึ้นก็ทำใหการแขงขันดานราคา น อ ยลง นอกจากนี้ เ รื อ บริ ก ารนอก ชายฝงที่รับมาใหม 3 ลำ เริ่มมีการ

วาจางในสัญญาสั้นๆ หลังจากกอน หนามีงานนอย นอกจากนี้ MML ยัง ไดเขาซื้อบริษัท Subtech ประกอบ ธุ ร กิ จ เป น ผู รั บ เหมางานทางด า น การประดาน้ำและวิศวกรรมโยธาใต น้ ำ ในแถบตะวั น ออกกลางและ เปอรเซีย เทากับเปนการขยายพื้นที่ ในการใหบริการจากปจจุบันที่อยูใน แถบเอเชี ย นอกจากนี้ มี แ ผนที่ จ ะ

เขาซื้อบริษัทในลักษณะแบบเดียว กั บ S u b t e c h ใ น ยุ โ ร ป แ ล ะ ออสเตรเลีย หากสำเร็จจะสงผลดี ตออัตราการใชงานเรือวิศวกรรมใต น้ ำ โดยผู บ ริ ห ารคาดจะใช ร ะยะ เวลาราว 6 - 12 เดื อ น ส ว นเรื อ วิ ศ วกรรมใต น้ ำ “เมอร เ มดเอ็ น ดั ว เรอร” ซึ่งเปนเรือตอใหมลำสุดทาย จะรับใน Q3/53 ขณะที่ เรือขุดเจาะ

คำแนะนำการลงทุน TTA โบรกเกอร แนะนำ บล.เอเซีย พลัส บล.ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) บล.เกียรตินาคิน บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) บล.บัวหลวง บล.พัฒนสิน บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

ซื้อ ซื้อเก็งกำไร ซื้อ ซื้อ ซื้อเก็งกำไร ซื้อ ซื้อเมื่อออนตัว ถือ

หน้า 3

(Drilling) MTR - 2 ไดตอสัญญากับ เชฟรอนไปอีก 1 ป โดยคาเชาเพิ่มขึ้น ราว 13% สวน MTR - 1 อยูระหวาง การเจรจาเพื่อเปนเรือ Barge (เรือลำ เลี ย งและที่ พั ก อาศั ย ) น า จะได ข อ สรุปเร็วๆ นี้ สวน KM - 1 ยังมีความ ลาชาแมจะมีสัญญากับปโตนาสแลว ก็ตาม นอกจากนี้ บมจ. ยู นิ ค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส (UMS) บริษัทใน เครื อ น า จะกลั บ มามี ก ำไรได ใ น Q 2 / 5 3 ห ลั ง จ า ก สั ญ ญ า ข น ส ง ถ า นหิ น ต น ทุ น สู ง หมดลง ทำให มาร จิ้ น ดี ขึ้ น และได สั ญ ญาขาย ถานหิน 1 แสนตันกับโรงปูนซิเมนต ซึ่งจะทยอยสงมอบ รวมทั้ง ธุรกิจปุย ของ บริษัท บาคอนโก (Baconco) เขาสูฤดูกาลเพาะปลูกชวง เม.ย. ก.ค. ที่เวียดนามจะทำใหยอดขายดี ขึ้น ซึ่งในแตละป Baconco มียอด ขายราว 1.5 แสนตัน และพื้นที่คลัง สินคามียอด Booking แลว 50% ฝ า ยวิ เ คราะห ประเมิ น ว า จากแนวโน ม Q3/53 ที่ ดี ต อ เนื่ อ ง ทางฝ า ยยั ง คงคาดกำไรก อ นอั ต รา แลกเปลี่ยนในป 53 อยูที่ 1,202.10 ลานบาท และในป 54 ผูบริหารมอง วาธุรกิจของ MML นาจะสรางกำไร ให ก ลุ ม ได ม ากสุ ด จากสิ น ทรั พ ย ที่ เพิ่มขึ้น รองลงมาเปนธุรกิจเดินเรือ ส ว น Petrolift และ Merton ที่ ท ำ เหมื อ งในประเทศฟ ลิ ป ป น ส จ ะรั บ รู รายได ใ นรู ป เงิ น ป น ผล จึ ง ไม มี นั ย สำคัญตอกำไรของ TTA

ราคาเหมาะสม 34.00 บาท 33.00 บาท 32.00 บาท 29.25 บาท 28.50 บาท 27.50 บาท 24.60 บาท 28.20 บาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

ยอดขายเพชร

(ตอจากหนา 1)

นางสาวอัญรัตน พรประกฤต ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารด า น การเงิน บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส (JUBILE) เป ด เผยว า บริ ษั ท ฯ ยอมรับวายอดขายในกรุงเทพฯ ชวง เดือน เม.ย. 2553 ลดลง 10% จาก ช ว งเดี ย วกั น ป ก อ น เนื่ อ งจากได รั บ ผลกระทบจากสถานการณการเมือง ภายในประเทศ อยางไรก็ตาม เชื่อวา ยอด ขายไตรมาส 2/53 ไม น า จะได รั บ ผลกระทบมากนัก เนื่องจากสัดสวน ยอดขายสวนใหญมาจากตางจังหวัด ซึ่ ง มี สั ด ส ว น อ ยู ที่ 6 0 % ข ณ ะ ที่ กรุ ง เทพฯ อยู ที่ 40% นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดออกโปรโมชั่นตางๆ เพื่อ กระตุนการใชจายผูบริโภค โดยมีการ ออกโปรโมชั่นผอนชำระสินคาได ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ คาดอั ต รา กำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในป 2553 นาจะอยูที่ประมาณ 10% เปน อยางนอย หรืออยางมากอยูที่ 12% ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีอัตรา กำไรสุทธิ อยูที่ 10% ก็จะเปนอัตราใกลเคียงป กอน ซึ่งอัตรากำไรสุทธิที่ดีขึ้น เพราะ

UNIQ พุงหลัง

ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทฯ คงเปาหมาย รายไดจากป 53 เติบโต 20 % จากป ก อ นแม ว า ในช ว งไตรมาส 2 จะมี ปญหาทางการเมืองก็ตามแตบริษัทฯ ได ป รั บ กลยุ ท ธ โ ดยมี ก าร ออกโปร โมชั่ น ต า งๆ อาทิ การจั ด โปรโมชั่ น เพชรราคาถูก ไดรับการตอบรับที่ดี โดย ขายได 400 - 500 ชิ้ น /เดื อ น จากปกติ ที่ ข ายได 300 - 400 ชิ้ น / เดือน สวนอัตรากำไรขั้น ตน (Gross Profit Margin) ในป นี้ บ ริ ษั ท ฯ จะ รั ก ษาระดั บ ให ใ กล เ คี ย งป ก อ นที่ 40% โดยบริษัทฯ คาดสวนแบงการ ตลาดในป 53 จะอยู ที่ ป ระมาณ 11% เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีสวนแบง การตลาดกวา 9% โดยสวนแบงการ ตลาดที่เพิ่มขึ้นมาจากการเปดสาขา ใหม รวมถึงการออกผลิตภัณฑใหมๆ สำหรับแผนการลงทุนในป นี้บริษัทฯ จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นเปน 80 สาขาในสิ้นป จากปจจุบันที่มี 76 สาขาทั่ ว ประเทศ โดยใช ง บลงทุ น แตละสาขาที่ประมาณ 5 ลานบาท ซึ่ ง ในช ว งที่ ผ า นมาบริ ษั ท ฯ ได เ ป ด

News Station สาขาใหม ไ ปแล ว 3 สาขา ได แ ก โลตัส บางใหญ โลตัสเพชรบูรณ บิ๊ก ซีปราจีนบุรี นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเปา อัตราการเติบโตใน 3 ปขางหนาอยูที่ ประมาณ 15 - 20% โดยบริษัทฯ จะ เนนไปตลาดตางประเทศ ซึ่งใน 1 - 2 ปนี้บริษัทฯ คงเนน ตลาดในประเทศ

หน้า 4

แตในป 255 อาจจะรุกในแถบเอเชีย ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการ เจรจากับ พั น ธมิ ต ร 2 - 3 ราย ส ว นรู ป แบบ การลงทุนยังไมสามารถเปดเผยได แต พันธมิตรที่จะเขามาลงทุนนาจะ ทำธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ เพชรหรื อ เครื่ อ ง ประดับที่มีชองทางอยูแลว

(ตอจากหนา 1)

ผู สื่ อ ข า วรายงานความ เคลื่อนไหวราคาหุน บมจ.ยูนิค เอ็น จิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น (UNIQ) พบวา วานนี้ราคาหุนไดปรับเพิ่มขึ้น สูง โดยราคาหุนเปดตลาดการซื้อขาย ที่ ร ะดั บ 4.00 บาท มี แ รงซื้ อ เข า มา อยางตอเนื่องตั้งแตรอบการซื้อขาย ชวงเชา จากการเก็งกำไรในการเขา ประมูลโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน และไดดีดตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แม จะมีแรงเทขายในรอบการเปดตลาด ซื้ อ ขายช ว งบ า ย แต ก็ มี แ รงซื้ อ กลั บ

เขามาชวงทายกอนปดตลาด สงผล ให ร าคาหุ น ป ด ตลาดที่ จุ ด สู ง สุ ด ใน รอบกวา 2 เดือนที่ 4.36 บาท เพิ่มขึ้น 0.48 บาท หรือ 12.37% มูลคาการ ซื้อขายทั้งสิ้น 309.16 ลานบาท มีจุด ต่ำสุดที่ 4.00 บาท มีการซื้อขายหนา แนนที่ระดับราคา 4.22 บาท ปริมาณ หุ น ทั้ ง ห ม ด ที่ ซื้ อ ข า ย จ ำ น ว น 73,506.60 ลานหุน ทั้งนี้ วานนี้ (2 มิ.ย.) UNIQ การจางกอสรางโครงสรางยกระดับ ชนะการประมูลในโครงการรถไฟฟา ชวงเตาปูน - ทาพระ ระยะทาง 11 สายสี น้ ำ เงิ น สั ญ ญาที่ 3 (สั ญ ญา ก ม . ) โ ด ย U N I Q จั บ มื อ กั บ Sinohydro Corporation Limited ใน นาม SH - UN Joint Venture เสนอ ราคาที่ 11,320 ลานบาท ซึ่งตัวแทน ของบริ ษั ท ฯ กล า วว า มั่ น ใจว า จะ สามารถก อ สร า งโครงการภายใต สั ญ ญา 3 ได ต ามที่ เ สนอราคาไว แนนอน แมวาจะเสนอราคาต่ำกวา ราคากลาง และไม กั ง วลป จ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งทั้ ง ราคาน้ ำ มั น และวั ส ดุ กอสราง

นั ก วิ เ คราะห บล.กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) สัญญาณทางเทคนิค อยู ใ นแนวโน ม ที่ ดี มี โ อกาสขึ้ น ต อ แนะนำ “ซื้ อ เก็ ง กำไร” มี แ นวต า นที่ 4.30 - 4.56 บาท และหากผานไดมี โอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่ 5.00 บาท สวนแนวรับอยูที่ 4.18 - 4.10 บาท และใหขายตัดขาดทุนหากราคาหุน หลุดต่ำกวา 4.04 บาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

แบงกยุโรปจอบันทึกหนี้เสีย อีก 237 พันลานดอลล

รายงานขาวตางประเทศระบุวา ธนาคาร กลางยุโรป หรือ อีซีบีคาดธนาคารในภูมิภาคยุโรป จะตองบันทึกหนี้เสียอีกราว 195 พันลานยูโร (237 พั น ล า นดอลลาร ) ในป 2011 และจะต อ งเผชิ ญ ต น ทุ น ทางการเงิ น ในการออกตราสารหนี้ ที่ สู ง ขึ้ น เนื่องจากฐานะการคลังของหลายประเทศในยุโรป ออนแอลง ในรายงานด า นเสถี ย รภาพทางการเงิ น ภาคธนาคารของอี ซี บี ร ะบุ ว า ขณะที่ รั ฐ บาลมี แนวโนมที่จะเผชิญปญหาดานการคลังในชวง 1 - 2 ปขางหนา ภาคธนาคารเผชิญความเสี่ยงดานการ ออกตราสารหนี้เชนกัน ความเสี่ยงดังกลาวคือการที่ ตนทุนทางการเงินจะเพิ่มขึ้นและจะกดดันใหการฟน ตั ว ของความสามารถในการทำกำไรของภาค ธนาคารในยุโรปเปนไปอยางเชื่องชา รายงานดังกลาวสะทอนถึงผลกระทบจาก วิกฤตการเงินโลกที่ยังไมหมดไป แมภาคสถาบัน การเงินโลกจะบั นทึกผลขาดทุนไปกวา 1.7 ลาน ลานดอลลารแลวก็ตาม “มาตรการจำกั ด การใช จ า ยภาครั ฐ ใน ภูมิภาคยุโรปอาจสงผลกระทบตอการจางงานและ การฟนตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้น เราไมควรมอง

โลกในแงรายเกินไปเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิด กั บ เศรษฐกิ จ โดยรวมของภู มิ ภ าค” นายลู คั ส ปาปาเดมอส รองประธานอีซีบีกลาว

เจพีมอรแกน “เพิ่มน้ำหนัก การลงทุน” หุนเกาหลี รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา เจพีมอรแกน เชสแอนด โ คเพิ่ ม คำแนะนำการลงทุ น ตลาดหุ น เกาหลีใตจาก “ปานกลาง” เปน “เพิ่มน้ำหนักการ ลงทุ น ” หลั ง ดั ช นี ต ลาดหุ น เกาหลี ใ ต ล ดลงอย า ง รวดเร็วในชวงที่ผานมา นายเอเดรี่ยน โมวัต นักวิเคราะหที่เจพีมอร แกนระบุวา ตลาดหุนเกาหลีใตเปนตลาดที่ถูกที่สุด ในภู มิ ภ าคเอเซี ย ไม ร วมญี่ ปุ น ขณะที่ อั ต ราแลก เปลี่ยนคาเงินวอนอยูในระดับต่ำกวามูลคาที่แทจริง สวนหุนที่มีนาลงทุนไดแก กลุมสงออก กลุมธนาคาร และกลุมที่อิงกับความตองการในประเทศ โดยดัชนีคอสปตลาดหุนเกาหลีใตลดลงมา แล ว 7% จากระดั บ สู ง สุ ด ของป นี้ เ มื่ อ วั น ที่ 26 เมษายนที่ผานมา ซึ่งเปนผลจากการที่นักลงทุนหวั่น เกรงผลกระทบจากวิกฤตหนี้ในภูมิภาคยุโรป และ จากความตึงเครียดระหวางเกาหลีใตกับเกาหลีเหนือ “การเพิ่มคำแนะนำการลงทุนของเราสะทอน ถึงโอกาสในการสรางผลตอบแทน วิกฤตการณขอ พิพาทกับเกาหลีเหนือกรณีเรือรบเกาหลีใตถูกจมเปน ปจจัยที่ทำใหนักลงทุนชะลอการลงทุนตลาดหุนและ ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเกาหลีใต’ นายโมวัตกลาว

News Station

หน้า 5

ทั้งนี้ ขอมูลจากเอ็มเอสซีไอระบุวา ดัชนี เอ็มเอสซีไอโคเรียขณะนี้มีคา PE อยูที่ 9.3 เทาต่ำ กวาคา PE ดัชนีเอ็มเอสซีไอตลาดเกิดใหมภูมิภาค เอเชีย ซึ่งมีคา PE อยูที่ 12 เทา

จี 20 เตรียมยกประเด็นหนี้ ยุโรปขึ้นถกสัปดาหนี้

รายงานขาวตางประเทศระบุวา กลุมจี 20 จะจัดการประชุมเพื่อหารือเรื่องวิกฤตหนี้ในภูมิภาค ยุ โ รปที่ เ มื อ งปู ซ านในเกาหลี ใ ต ซึ่ ง การประชุ ม ดังกลาวจะจัดขึ้นในวันศุกร - วันเสาร สัปดาหนี้ โดยกลุ ม จี 20 ตั ด สิ น ใจจั ด การประชุ ม ดังกลาว หลังวิกฤตหนี้สาธารณะในภูมิภาคยุโรปสง ผลกระทบตอตลาดหุนหลายแหงทั่วโลก เนื่องจาก นักลงทุนมีความกังวลเรื่องสถานะทางการเงินของ ประเทศในภูมิภาคยุโรป แมวาวิกฤตหนี้ครั้งนี้จะไม สร า งความเสี ย หายต อ ระบบเศรษฐกิ จ เท า วิ ก ฤต เศรษฐกิจที่เกิดจากการลมละลายของเลหแมนบรา เธอรสโฮลดิ้งสในป 2008 แตวิกฤตครั้งนี้เปนงาน หนักสำหรับกลุมจี 20 ที่จะปฏิรูประบบเศรษฐกิจ โลก เพื่อปองกันวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง และเพื่อสรางเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวมีขึ้นทามกลาง ความขั ด แย ง เรื่ อ งภู มิ ศ าสตร ก ารเมื อ งระหว า ง เกาหลีเหนือและเกาหลีใต หลังเกาหลีใตกลาววา เกาหลีเหนือจมเรือรบของเกาหลีใต ซึ่งสงผลให 2 มี ผูเสียชีวิต 46 ราย

TPOLY ฟุงปนี้ Net Profit Magin แตะ 4.5% TPOLY มั่นใจการเมืองรอนไมกระทบธุรกิจ เชื่อสิ้นปปมรายไดเติบโตตามเปา หลังพบ ยังมีงานไหลเขามือตอเนื่อง โดยเฉพาะจาก 3 จังหวัดชายแดนใตที่เปนตลาด หลักหนุน Backlog ทะลุ 3 พันลบ. แถมคุมตนทุนดี หนุน Net Profit Magin แตะ 4.5%

นายเจริญ จันทรพลังศรี ประธานกรรมการ บริหารและกรรมการผูจัดการ บมจ.ไทยโพลีคอนส (TPOLY) เป ด เผยว า แนวโน ม รายได แ ละกำไรใน ไตรมาส 2/2553 มีโอกาสออกมาอยูในทิศทางที่ดีกวา ไตรมาส 1/2553 ที่มีรายไดอยูที่ 363 ลานบาท และมี กำไรอยูที่ 19.04 ลานบาท เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 3,500 ลานบาท ซึ่งจะทยอยรับ รูรายไดไปจนถึงป 2554 ขณะเดียวกันในปนี้ยังคาด วาจะเขาประมูลงานใหมไมต่ำกวา 9,000 ลานบาท ขณะเดียวกันในชวงที่มีปญหาทางการเมือง ประมาณ 3 เดื อ นที่ ผ า นมามี ก ารหยุ ด ประมู ล งาน ทั้งหมดจึงทำใหการประมูลงานเริ่มจะออกมาหลัง จากสถานการณทางการเมืองสงบ ฉะนั้นบริษัทฯ จึง คาดวานาจะไดรับประโยชนดวยและคงชวยผลักดัน ใหเปาหมาย Backlog ในสิ้นปนี้เปนไปตามเปาหมาย ที่คาดไว สวนการเขาไปปรับปรุงเซ็นทรัลเวิลดที่ไดรับ

ผลกระทบจากการชุมนุมในชวงที่ผานมาอาจจะมี โอกาส หากบริ ษั ท ดั ง กล า วพิ จ ารณาเห็ น ถึ ง ศักยภาพของบริษัทฯ ดั ง นั้ น จึ ง มั่ น ใจว า ป นี้ ร ายได จ ะเป น ไป ตามเป า หมายรายได ที่ บ ริ ษั ท ฯ คาดว า จะทำได ประมาณ 2,000 ล า นบาท และจากการบริ ห าร จั ด การที่ ดี ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง คาดว า จะช ว ย สนับสนุนให Net Profit Margin ในปนี้ของบริษัทฯ เพิ่ ม ขึ้ น มาอยู ที่ ร ะดั บ 4.5% ส ว น Gross Profit Margin คาดวาจะอยูที่ 12% เพิ่มขึ้นจากปกอนที่ ทำได 11% ซึ่งถือวาเปนแนวโนมที่ดี ฉะนั้นบริษัทฯ อาจจะนำเรื่ อ งการจ า ยเงิ น ป น ผลเข า เสนอต อ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคตดวย อยางไรก็ดี ในอีก 3 ปขางหนา (2554 2556) บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดอยูที่ 5,000 ลาน บาท และมี Backlog อยูที่ 6,700 ลานบาท สวนใน

ปนี้บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดอยูที่ประมาณ 2,100 ล า นบาท หรื อ ขยายตั ว 20% จากป ก อ นที่ ท ำได 1,761 ลานบาท ในขณะเดียวกันในป 2554 บริษัทฯ ตั้งเปา รายไดไวที่ 3,000 ลานบาท Backlog อยูที่ 4,500 ลานบาท สวนในป 2555 บริษัทฯ ตั้งเปารายไดไวที่ 4,000 ลานบาท และ Backlog อยูที่ 5,700 ลานบาท ในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะพยายามบริหารจัดการ การดำเนินงานภายในอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลด ตนทุนที่ไมจำเปนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและ ผลักดันบริษัทฯ ใหเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

หน้า 6

STPI ขายทำกำไร STPI สุ ด ยอดแห ง ความสุ ด ยอด ขึ้ น ทำจุ ด สู ง สุ ด ใหม อี ก แล ว แรงไดอยางตอเนื่องจริงๆ แมจะมีการผอนลงไปบางเมื่อตนสัปดาหที่ผาน มา โดยวานนี้ราคาหุนเปดตลาดที่ 24.20 บาท ในรอบการซื้อขายทั้งวันมี แรงซื้อเขามาอยางตอเนื่อง และขึ้นทำนิวไฮใหมที่ 27.00 ในชวงหนึ่ง ชั่วโมงสุดทาย กอนจะมีแรงขายทำกำไรออกมาทำใหราคาหุนยอนลงมา ปดที่ 26.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.20 บาท หรือ 9.70% มูลคาการซื้อขาย 866.74 ลานบาท ในทางเทคนิคแลวการที่หุนขึ้นทำจุดสุดยอดบอยๆ ก็ควรจะระวัง กันไวใหดีๆ เพราะยิ่งสูงยิ่งหนาว จะทำอะไรก็รีบทำ นักวิเคราะห บล.ฟนันเซีย ไซรัส ประเมินวาหุนเขาสูภาวะซื้อมาก ไปแล ว และราคาหุ น ก็ ไ ด ดี ด ตั ว ขึ้ น มาสู ง ให ร ะวั ง แรงขาย มี แ นวรั บ ที่ 24.00, 22.00, 20.00 บาท แนวตานที่ 27.00, 28.00, 30.00 บาท กลยุทธการลงทุน แนะนำ ขายทำกำไร

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

วันทำการซื้อขายที่ผานมาพบหุนซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 26.00 บาทหนาแนนสุด

1. 2. 3. 4.

5.

ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาหุ น ณ สิ้ น วั น ที่ 02/06/2553 AccVol STPI 33,783,400 AccVal(K฿) 26.00 866,741 %Fluct 2.30 11.30 P/E 9.70 3.40 P/BV 24.20 3.32 DPS(Baht) 27.00 N/A Yield(%) 24.10 16.54 EPS(Baht) 23.70 7.65 MktCap(Mil.) 25.66 8,529

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 22/03/2553 จำนวนหุน ผูถือหุนรายใหญ 34,913,091 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 16,520,000 บริษัท เบสท ควอลิตี้ สกิลส จำกัด 15,542,890 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด บริ ษั ท ไทยเอ็ น วี ดี อ าร จำกั ด 15,282,800 15,000,000 น.ส.ปราณี พิริยะมาสกุล

(%)

10.64 5.04 4.74 4.66 4.57

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

News Station

หน้า 7

กนง.คงดบ.1.25%เล็งปรับขึ้นครั้งหนา14ก.ค.นี้ นายไพบู ล ย กิ ต ติ ศ รี กั ง ว า น ผู ช ว ย ผู ว า ก า ร ส า ย นโยบายการเงิ น ธนาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ที่ ประชุ ม คณะกรรมการนโยบาย การเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอก เบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.25% ตอป เนื่ อ งจากป ญ หาเศรษฐกิ จ ทาง ก า ร เ งิ น ข อ ง ยุ โ ร ป แ ล ะ สถานการณทางการเมืองภายใน ประเทศยังเปนปจจัยเสี่ยงตอการ ขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ขณะที่ อั ต ราเงิ น เฟ อ ยั ง คงอยูในระดับต่ำ แมมีแนวโนมที่ จะเพิ่ ม ขึ้ น ในระยะต อ ไป ทั้ ง นี้ แนวโนมอัตราเงินเฟอในปนี้มีแรง กดดันไมมาก แตในปหนามองวา มีโอกาสที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานจะ เพิ่มสูงขึ้น และมีความเสี่ยงที่สูง กวาเปาหมาย 3% อยางไรก็ตาม กนง. มอง วาการประชุมครั้งหนาในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 อาจมี ค วาม จำเป น ที่ ต อ งปรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายเข า สู ภ าวะปกติ หาก

สถานการณ ป จ จั ย ลบต า งๆ ทั้ ง เศรษฐกิจยุโรป และสถานการณ การเมื อ งที่ ถื อ เป น ความเสี่ ย งได คลี่คลายไปแลว เขากลาววา นอกจากนี้

บลจ.ทิสโกสงกองFIFใหมหวังฟนกำไร15%

นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท หลั ก ทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จำกัด เปดเผยวา บลจ.ทิสโกเตรียมเปด ขาย “กองทุ น เป ด ทิ ส โก เอเชี ย ลีดเดอร ทริกเกอร 15%” (TISCO Asia Leader Trigger 15% Fund) ซึ่งเปนกองทุนรวมตราสาร แห ง ทุ น ที่ ล งทุ น ในต า งประเทศ (FIF) อายุโครงการประมาณ 1 ป มู ล ค า โครงการ 1,000 ล า นบาท โดยจะเสนอขายครั้งแรกวันที่ 3-11

มิ ถุ น ายน 2553 ที่ ธ นาคารทิ ส โก จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุน ในหนวยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ใน ต า งประเทศ ที่ มี น โยบายลงทุ น เพื่อใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียง กั บ ผลตอบแทนของดั ช นี หุ น ของ ประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย 5 ประเทศ อั น ได แ ก จี น ฮ อ งกง ไต ห วั น เกาหลี และสิ ง คโปร ตั้งเปาทำกำไรที่ 15%

หากเศรษฐกิ จ โลกฟ น ตั ว อย า ง แข็งแกรงมีแนวโนมที่ กนง. อาจ ตองปรับเพิ่มประมาณการอัตรา การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในส ว นกรอบบนที่ ค าดการณ ว า

จะขยายตัว 5.8% เนื่องจากเมื่อ เศรษฐกิจโลกฟนตัวจะสงผลเกื้อ หนุนดานการสงออก และจะชวย ใหเศรษฐกิจไทยระยะขางหนาดี ขึ้น อยางไรก็ตาม ปญหาทางการ เมืองกรณีเกิดเหตุจลาจลขึ้น เชื่อ วาจะกระทบเศรษฐกิจไทยเพียง 1% และจะไม ส ง ผลกระทบให จีดีพีขยายตัวต่ำกวากรอบลางที่ ไดคาดการณไวอยูที่ 4.3% “การเมืองที่มีผลกระทบ ต อ เศรษฐกิ จ แต ค งไม อ อกนอก กรอบลางที่เราประเมินไว แตตอง ติดตามเศรษฐกิจโลกเพิ่ม เพราะ ถื อ ว า การส ง ออกเป น เรื่ อ งหลั ก ของเศรษฐกิ จ ไทย ดั ง นั้ น ป จ จั ย นอกจึ ง มี ผ ลมาก” นายไพบู ล ย กลาว อนึ่ง กอนหนานี้ ธปท.ได ประมาณการกรอบจีดีพีป 2553 ขยายตัว 4.3 - 5.8%

“เราประเมิ น ว า ขณะนี้ เศรษฐกิจเอเชียฟนตัวโดดเดนที่สุด เมื่ อ เที ย บกั บ ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ โดย เฉพาะใน 5 ประเทศดั ง กล า ว ที่ นอกจากจะมี ก ารขยายตั ว ทาง เศรษฐกิ จ ที่ ดี แ ล ว ยั ง มี ฐ านะทาง การเงิ น ที่ แ ข็ ง แกร ง ที่ สุ ด ในเอเชี ย โดยมีอันดับเครดิตเรทติ้งตั้งแต A ขึ้นไป และชวงกอนหนาที่ราคาหุน ทั่วโลก รวมถึงเอเชียมีการปรับตัว ลดลงจากความกังวลใจจากวิกฤต การเงินของประเทศในแถบยุโรป

แต เ มื่ อ อี ยู มี แ นวทางในการแก ป ญ หาจึ ง ทำให นั ก ลงทุ น มี ค วาม มั่ น ใจในการลงทุ น มากขึ้ น และมี ความเปนไปไดที่เม็ดลงทุนจะไหล กลั บ เข า มาในภู มิ ภ าคเอเชี ย เพิ่ ม ขึ้ น และน า จะส ง ผลให ร าคา หุนฟนตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งกองทุนที่ เราเป ด ขายในครั้ ง นี้ ก็ นั บ เป น อี ก ทางเลือกที่จะชวยตอบโจทยของ นักลงทุนไดเปนอยางดี และอาจ จะใหผลตอบแทนจากการลงทุนได ถึง 15% อีกดวย” www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553 1 - 27 มิ.ย. 53 PTTAR ปดซอมบำรุงโรงอะโรเมติกส หนวยที่ 1 นางนิธิมา เทพวนังกูร รองกรรมการผูจัดการ ใหญการเงินและบัญชีองคกร บมจ.ปตท.อะโรเมติกสและ การกลั่น (PTTAR) เปดเผยวา บริษัทฯ เตรียมจะหยุดเดิน เครื่องโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 1 (AR2) เพื่อซอมบำรุง เครื่องจักรตามแผนงานที่ไดวางไวเปนเวลาราว 27 วัน ใน ระหวางวันที่ 1 - 27 มิ.ย. 53 ศาลสั่งจัดกลุมเจาหนี้ TT&T ใหม ทนายชี้นัดประชุมเจาหนี้ไดในก.ค.นี้ ศาลล ม ละลายมี ค ำสั่ ง ให ผู จั ด ทำแผนฟ น ฟู กิ จ การ บมจ.ที ที แ อนด ที (TT&T) จั ด กลุ ม เจ า หนี้ ใ หม เฉพาะเจาหนี้กลุมที่เปนบริษัทในเครือเดียวกันเขาไปรวม กับกลุมเจาหนี้ที่ไมมีหลักประกันประเภทเจาหนี้การคา แต ไมใหจัดกลุมใหมในกลุมเจาหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งทางฝาย ทนายผูจัดทำแผนฟนฟูฯ คาดวาภายใน 2 สัปดาหจะสง เรื่องใหเจาหนาที่พิทักษทรัพยได และหลังจากนั้นภายใน 6

สัปดาหนาจะมีการนัดประชุมเจาหนี้ได ดานทนายของบริษัท พีแพลนเนอร ในฐานะ ผูจัดทำแผนฟนฟูกิจการ TT&T กลาววา ศาลฯ สั่งใหจัด กลุมเจาหนี้ใหม โดยใหเจาหนี้รายที่ 47 และ 51 ซึ่งอยู ในกลุมเจาหนี้กลุมที่ 9 รวมทั้ง เจาหนี้รายที่ 52 - 55 ซึ่ง อยูในกลุมเจาหนี้กลุมที่ 7 เขาไปรวมกับกลุมเจาหนี้กลุม ที่ 11 ตาม พ.ร.บ.ลมละลาย มาตรา 91/42 วรรค 2 โดย เจาหนี้รายที่ 47 และ 51 ไดแก บริษัท ทีทีแอนดที ซับ สไครบเบอร เซอรวิส และ บริษัท ทริปเปลทีฯ เปนเจาหนี้ ที่ไมมีประกันประเภทบริษัทในเครือหรือบริษัทที่ TT&T เปนผูถือหุน โดยเจาหนี้รายที่ 47 ขอใหจัดกลุมเจาหนี้ ใหม แตไมไดระบุวาจะไปอยูกลุมไหน สวนเจาหนี้ราย 51 เห็นวาควรถูกยายอยูในกลุมที่ 11 ซึ่งเปนเจาหนี้ไมมี ประกันประเภทเจาหนี้การคา ขณะที่เจาหนี้รายที่ 52 - 55 เปนเจาหนี้ไมมี ประกันประเภทเจาหนี้ที่เกี่ยวของกับ TT&T ในลักษณะ ที่มีการทำธุรกิจดวยกัน โดยอาศัยความเกี่ยวของเชิง โครงสรางบริษัท และ/หรือ ผูบริหาร ซึ่งทนายระบุวาเจา



“เก็งฝงซื้อ ลุนรีบาวด” นายกันต จุโลทก นักวิเคราะห บริษทั แอโกรเวลท จำกัด (AGR) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 775 สัญญา สถานะคงคาง 1,997 สัญญา - ปด 93.50 บ./ก.ก. ลดลง 2.60 บาท (สัญญาสงมอบเดือนม.ค. 54)

ปจจัยบวก - ยาง TOCOM ยืนเหนือ 265 เยน/ก.ก. - ราคาลงมาแรงหลายวันมีโอกาสรีบาวดทางเทคนิค - ลุน น้ำมันยืน 72 เหรียญ มีโอกาสสรางฐานใหม ปจจัยลบ - ญีป่ นุ มีปญ  หาการเมืองภายใน กระทบตอเศรษฐกิจ - จีนตีกลับยางไทย 1 พันตัน หลังราคาผันผวน - เงินเยน - เงินบาท ทรงตัว - ความไมสงบในตะวันออกกลางเริม่ ตึงเครียด กลยุทธ - เก็งกำไรฝง ซือ้ (สัญญาสงมอบเดือนม.ค. 54) - แนวรับ 91 บ./ก.ก. - แนวตาน 96 บ./ก.ก.

หน้า 8

หนี้ในกลุมนี้เปนบริษัทในเครือจัสมิน ซึ่งศาลฯ เห็นควรที่จะ ใหจัดอยูในเจาหนี้กลุมที่ 11 เพราะมีลักษณะเดียวกับเจา หนี้รายที่ 47 และ 51 ทั้งนี้ ประเมินวาการที่ศาลฯ มีคำสั่งใหจัดกลุม เจาหนี้ใหมใหทั้งกลุมที่ 7 และ 9 เปนเจาหนี้ที่เปนเจาหนี้ การคา จะทำใหไดรับชำระหนี้ทั้ง 100% จากที่ไมไดถึง ดังนั้นทางผูจัดทำแผนฯ จะตองกลับไปจัดกลุมเจาหนี้ใหม และปรับตัวเลขการชำระหนี้ของเจาหนี้กลุมที่ 11 เพื่อให ทุกรายมีความเทาเทียมกัน ซึ่งคาดจะเรียกประชุมเจาหนี้ ไดภายในเดือน ก.ค.นี้ สวนคำรองคัดคานการจัดกลุมเจาหนี้ของกลุม สถาบันการเงินไทยนั้น ศาลเห็นวาการจัดกลุมเจาหนี้ที่เปน สถาบันการเงินไทยนั้น ผูบริหารแผนไดจัดกลุมไวถูกตอง แล ว เพราะลู ก หนี้ มี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาการปรั บ โครงสรางหนี้อยูแลว ประกอบกับเจาหนี้ที่ไมมีประกันอาจ จัดไดเปนหลายกลุม และเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการ หรือมีความจำเปน หรือผูทำแผนสามารถกำหนดวิธีการ ชำระหนี้แกเจาหนี้แตละกลุมแตกตางกันได



“แกวงกรอบแคบตามตลาดทุนทั่วโลก”

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธบริษทั หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 7,292 สัญญา สถานะคงคาง 22,223 สัญญา - ปด 521.90 จุด เพิม่ ขึน้ 521.90 จุด (สัญญา S50M10 มิ.ย. 53) ปจจัยบวก - นลท. เห็นความชัดเจนทางการเมืองหลังจบศึกอภิปรายไมไววางใจ - กนง.คงอัตราดอกเบีย้ ตามคาด ปจจัยลบ - ภาพรวมตลาดทุนทัว่ โลกยังอยูช ว งแกวงตัว เพราะขาดปจจัยใหม - ปญหาการเงินยุโรปยังคาราคาซัง - น้ำมันยังขยับในระดับต่ำ - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 678.80 ลานบาท กลยุทธ - ฝง ขายถือสถานะตอ (สัญญา S50M10 มิ.ย. 53 ) - เปดสถานะซือ้ หาก SET50 ปดเหนือ 527 จุด - แนวรับ 515 จุด - แนวตาน 525 จุด - SET ประเมินแนวรับ 515 จุด แนวตาน 525 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 380 ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

Dynamic Station

·çÍ» ³Ñ°àÈÃÉ° ¾Ù¹·ÃѾÁ³Õ

¨ÐãËŒ¤íÒ¹ÔÂÒÁ¡ÑºªÒ¤¹¹ÕéÍ‹ҧäÃ´Õ ·Ñé§ËÅ‹Í à¡‹§ ÁÒ¡¤ÇÒÁÊÒÁÒö ¤íÒ Ç‹Ò “à¾ÍÏ࿡µ” ¤§äÁ‹¹ŒÍÂà¡Ô¹ä» à¢Ò¤×Í “·çÍ»” ³Ñ°àÈÃÉ° ¾Ù¹·ÃѾÁ³Õ ¼ÙŒ à¾ÃÕº¾ÃŒÍÁä»´ŒÇÂá¹Ç¤Ô´áÅзÑȹ¤µÔ·Õ蹋Òʹ㨠¹Í¡¨Ò¡¡ÒäÅØ¡¤ÅÕÍÂً㹠ǧ¡Òúѹà·Ô§áÅŒÇ Ë¹Ø‹Á·çÍ» Âѧ䴌ࢌÒ令ÅØ¡¤ÅաѺǧ¡ÒõÅÒ´à§Ô¹ - µÅÒ´·Ø¹ ´ŒÇÂઋ¹¡Ñ¹ áÅÐÇѹ¹Õé¨Ð¹íÒàʹÍ᧋ÁØÁáÅзÑȹ¤µÔã¹´ŒÒ¹¡ÒèѴÊÃúÃÔËÒÃà§Ô¹ ʋǹµÑÇ Ç‹Òà¢ÒÁÕ¡ÒèѴ¡ÒáѺÃÒÂ䴌͋ҧäà ¡ÒèѴÊÃÃÃÒÂ䴌ʋǹµÑÇ “·Ø¡Çѹ¹Õé¡çẋ§ÊѴʋǹµ‹Ò§æ ªÑ´à¨¹â´ÂÁÕ·Ñé§à§Ô¹ÍÍÁ·ÃѾ·Õè¤ÇÒÁàÊÕ觹ŒÍ·ÕèÊØ´ ¡ÒÃŧ·Ø¹à¾×è͵‹ÍÂÍ´¼ÅµÍºá·¹ ઋ¹ ËØŒ¹ ·Í§¤íÒá·‹§ ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ áÅÐ »˜¨¨ØºÑ¹¡çÁÕ¡ÒÃŧ·Ø¹¡Ñº¹ÒÔ¡Ò´ŒÇ ʋǹ·ÕèàËÅ×Í¡ç໚¹à§Ô¹ãªŒ¨‹ÒÂʋǹµÑÇ㹪ÕÇÔµ »ÃШíÒÇѹ” ¡ÒÃÍÍÁ ¡ÒÃŧ·Ø¹ “ã¹Ê‹Ç¹¢Í§·Ø¹ ¶ŒÒ໚¹àÁ×èÍ¡‹Í¹¡ç¨ÐÁÕ¡Òë×éÍËØŒ¹¤‹Í¹¢ŒÒ§àÂÍоÍÊÁ¤Çà ᵋ »˜¨¨ØºÑ¹»˜ÞËÒàÃ×èͧ¤ÇÒÁäÁ‹¹Ô觢ͧÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨ ·íÒãËŒµŒÍ§Å´¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹ËØŒ¹ ¤ÇÒÁàÊÕè§ÊÙ§ â´ÂàÅ×͡ŧ·Ø¹ã¹·Í§¤íÒá·‹§ à¾ÃÒÐÁÕ¤ÇÒÁàÊÕ觹ŒÍÂ¡Ç‹Ò áÅзͧ ÁÕÁÙŤ‹Òã¹µÑǢͧÁѹàͧÍÂÙ‹áÅŒÇ ÃÇÁ·Ñ駡ÒÃŧ·Ø¹ã¹ ÍÊѧËÒÏ ´ŒÇ ʋǹã¹ËØŒ¹¡ç ¨ÐàÅ×Í¡·ÕèËØŒ¹¾×é¹°Ò¹´Õ ઋ¹ËØŒ¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹ SET50 à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ¤ÇÒÁÁÑ蹤§ÁÒ¡¡Ç‹ÒËØŒ¹ µÑÇàÅç¡ «Ö觵͹¹Õé¼ÁãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑޡѺËØŒ¹ ºÅÙªÔ»ÁÒ¡”

ท็อป ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี

¡ÒúÃÔËÒäÇÒÁàÊÕè§ “㹡ÒúÃÔËÒÃàÃ×èͧà§Ô¹æ ·Í§æ µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃẋ§ÊѴʋǹãËŒªÑ´à¨¹ÃÐËÇ‹Ò§ à§Ô¹·Õè¹íÒÁÒ㪌¨‹Ò à§Ô¹ÍÍÁ áÅÐà§Ô¹Å§·Ø¹ àÃ×èͧ¤ÇÒÁàÊÕè§໚¹àÃ×èͧ·Õ赌ͧࢌÒã¨ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ઋ¹µÍ¹¹Õé ¼ÁªÍºáÅРʹ㨡Ѻ¹ÒÔ¡Ò à¹×èͧ¨Ò¡µÍ¹¹ÕéÁѹ¹‹Ò«×é͵ç·Õè¡ÒÃ͋͹µÑǢͧ¤‹Òà§Ô¹ÂÙâà «Ö觡経ͧ´ÙÇ‹ÒÍѹä˹ «×éÍÁÒáŌǢÒÂäÁ‹¢Ò´·Ø¹ àÃ×èͧàËÅ‹Ò¹Õé¶×ÍÇ‹ÒÊíÒ¤ÑÞÁÒ¡ »ÃÐʺ¡ÒóàÅÇÌҴŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹ “¼Áà¤ÂÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóàÅÇÃŒÒÂà¡ÕèÂǡѺ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹¾ÍÊÁ¤Çà µÑé§áµ‹¤ÃÒÇËØŒ¹µ¡µÍ¹ä¢ŒËÇÑ´ ¹¡ÃкҴ ÃÇÁ·Ñ駤ÃÑé§Ë¹Ñ¡ÊØ´¤×ͪ‹Ç§»‚ 50 µ‹Í»‚ 51 ¤×ͪ‹Ç§¹Ñé¹àµÃÕÂÁµÑǨÐᵋ§§Ò¹ ¡çàÅ ŧ·Ø¹ä»ËÅÒµ‹ÍËÅÒÂÍ‹ҧ à¾ÃÒÐÍÂÒ¡¨ÐÊÌҧÃÒ¡°Ò¹·Õè´ÕãËŒ¡Ñº¤Ãͺ¤ÃÑÇ áµ‹¡ÅѺⴹ»˜¹ ËÒÇԡĵ áÎÁàºÍÏà¡ÍÏàÅ‹¹§Ò¹¨¹àÊÕÂËÒÂä»àÂÍоÍÊÁ¤Çà ᵋ¡ç·íÒãˌࢌÒ㨶֧¤ÇÒÁäÁ‹ ṋ¹Í¹¢Í§ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨ â´Â㪌á¹Ç¤Ô´·ÕèÇ‹Ò¤¹àÃÒµŒÍ§à´Ô¹Ë¹ŒÒµ‹Íä»” ½Ò¡¶Ö§¼ÙŒÍ‹Ò¹ “¼ÁÇ‹Òã¹àÃ×èͧ¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃŧ·Ø¹ ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ÁÑ¡¨Ð·íÒãËŒ¤¹àÃÒá¡Ã‹§¢Öé¹ ¶ŒÒàÃÒÃÙŒ¨Ñ¡àÃÕ¹ÃÙŒ ã¹ÊÔ觷Õè¼Ô´¾ÅÒ´ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ㹡ÒÃŧ·Ø¹¤×Í¡ÒÃŧ·Ø¹Í‹ÒËÅÍ¡µÑÇàͧ Í‹ҽ„¹µÅÒ´àÁ×èͶ֧àÇÅÒ ·Õè¤ÇÃËÂØ´¡çµŒÍ§ËÂØ´” àËÅ‹Ò¹Õé¤×ͺҧʋǹã¹ÁØÁÁͧ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹¢Í§Ë¹Ø‹ÁËŋͤ¹¹Õé à¢ÒºÍ¡¡‹Í¹¨ºº· ʹ·¹Ò¹ÕéÇ‹Ò µ¹äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´àÃ×èͧ¡ÒèÐËÂØ´µÑÇàͧ¨Ò¡¡Ò÷íÒ§Ò¹ ·íÒä»àÃ×èÍÂæ à¾ÃÒЪÕÇÔµ ¤¹àÃÒÁÕÍÐäÃãËŒ·íÒÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 379 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 2 ÁԶعÒ¹ 2553

Lifestyle Station

¨ÑºµÒ´ÒǴǧãËÁ‹ã¹ WC 2010

by Jackal_XIII

ทําไมตองจับตา จับยายไดไหม หรือจะจับเขาคุย 555 คงไมไดสินะ หรือทําไมไมใชคําอื่นๆ เจาะลึก นั่ง เล็ง สองกลอง ปนดู หรือจะอะไรก็แลวแตเยอะแยะมากมาย ชางเถอะ จะบนทําไมครับเนี๊ยะ ใหเปลืองหนา กระดาษอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูนอยนิดฉบับนี้ เขาเรื่องเลยดีกวาแตขอใชคําวาจับตาก็แลวกัน พอมหกรรมกีฬาใหญ วนเวียนมาถึงครั้งใด โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ไมวาจะเปน ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร ฟุตบอลโอลิมปก และหรือ ฟุตบอลทัวรนาเมนตตา งๆ อีกมากมาย ยอมมีทกุ คนแหไปเลนการพนัน เฮย !!! ตองมีดาวรุง ดวงใหมทฉี่ ายแววเปน วาทีน่ กั เตะระดับโลกอยูเ สมอๆ โดยเฉพาะในฟุตบอลโลก ซึง่ เมือ่ ครัง้ กอนๆ ทีผ่ า นมา นักเตะทีเ่ ปนตํานานในปัจจุบนั ก็อาศัยเวทีนี้ในการสรางชื่อ ไมวาจะเปน เจา (ลุง) ไขมุกดํา “เปเล” เสื้อเตี้ยแหงทัพฟาขาว “มาราโดนา” กอง หนาโลนทองคํา (ตอนนี้เปนอวนทองคํา) “โรนัลโด” อะแถมใหอีกคน เจาเบบี้โกลด “โอเวน” ที่ระเบิดฟอรมครั้ง เปนละออนใน ฟรอง 98 เปนตน มาคราวนี้ก็เชนกัน มีบรรดาเหลาดาวรุงมากมายที่ตบเทาสูดินแดน แอฟริกา ขอยกตัวที่เดนๆ มาสัก 8 ตัวก็แลวกัน (ทําไมตอง 8 หึ..ถามอีก) คนแรกเลยใครดี อืม... นี่เลยคนแรก คารลอส เวลา (Carlos Vela) แหง ทีมชาติเม็กซิโก ศิริอายุปนี้ได 21 ป นักเตะในโครงการของ เจ เวงเกอร แหงอารเซนอล เลนตําแหนงกองหนา ซึ่ง ถึงแมวา ที่ เอมิเรตส สเตเดีย้ ม เจาหนูเขาอาจเปนแคไม ประดับ รอวันโต แตในทีมจังโก ดวยความทีเ่ ปนนักเตะ จอมเทคนิค (ไมใชเด็กชางนะ) ที่เปยมดวยพรสวรรค เขาคือเสาหลักของทีมอยางแนแทและแนนอน คนตอมาตองนี่เลย โซติริส นินิส (Sotiris Ninis) จาก ทีมแหงเทพนิยาย กรีซ ดวยวัยเพียง 20 ขวบ เขาสามารถกาวขึน้ เปนจอมทัพของ พานาธิไนกอส บิก๊ ทีมแหงประเทศกรีซ กองหนา หนุมเชื้อสายอัลแบเนียผูนี้ เปนที่หมายตาของทีมยักษใหญใน ยุโรป โดยเฉพาะ เอซี มิลาน ที่ตกเปนขาววาพรอมดึงตัวไปรวม ทีมเร็วๆ นี้ และดวยฟอรมการเลน ทักษะ บวกกับรูปรางหนาตา ทีด่ จู ะหลอเหลาเอาการ นินสิ ถูกตัง้ ฉายาวาเปน กากา ของ กรีซ ถึงขนาดวากันวานีค่ อื แขงดาวรุง ทีม่ ฝี เ ทาดีทสี่ ดุ ของ กรีซ ในเวลา นีเ้ ลยทีเดียว และพรอมทีจ่ ะชวยสรางความคึกคักใหกบั ขุนพลกรีซ อันรวงโรยในฟุตบอลโลกครั้งนี้ อาว...พื้นที่หมดเสียแลว บอกแลววาอยาเกริ่นเยอะ เฮอ! งั้นพรุงนี้มาวากันตอ

www.settrade.com ¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅàÇçºä«µÂÍ´¹ÔÂÁ µ‹Íà¹×èͧ໚¹»‚·Õè 7 ã¹ËÁÇ´¡Òø¹Ò¤Òà – ¡ÒÃà§Ô¹ “Truehits Web Awards 2009” ¹Ò§à¡ÈÃÒ ÁÑÞªØÈÃÕ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌ¨Ñ´¡Òà ¡ÅØ‹Á §Ò¹¡ÒõÅÒ´ µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ແ´ à¼ÂÇ‹ÒàÇçºä«µ www.settrade.com ä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅ àÇçºä«µÂÍ´¹ÔÂÁÍѹ´Ñº 1 ã¹ËÁÇ´¡Òø¹Ò¤ÒÃ-¡Òà à§Ô¹ (The Most Visited Finance Site) µÔ´µ‹Í¡Ñ¹ ໚¹»‚·Õè 7 ¹ÑºµÑé§áµ‹»‚ 2546 ໚¹µŒ¹ÁÒ ¨Ò¡¡ÒèѴ Íѹ´Ñº¢Í§ÊíҹѡºÃÔ¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·ÈÀÒ¤ÃÑ° (ʺ·Ã.) ¼ÙŒ¨Ñ´·íÒÃкº·ÃÙÎÔµ «Öè§ä´ŒÃѺ¡Òá‹ͧ㹠àÃ×èͧÁҵðҹ¡ÒèѴÍѹ´ÑºàÇçºä«µä·Â â´ÂÃÒ§ÇÑÅ Truehits Web Awards 2009 ໚¹ÃÒ§ÇÑÅ»ÃСÒÈ à¡ÕÂõԤ³Ø ÊíÒËÃѺàÇçºä«µÂÍ´¹ÔÂÁ 50 Íѹ´Ñºáá¨Ò¡ ·ÑèÇ»ÃÐà·È áÅÐàÇçºä«µÂÍ´¹ÔÂÁÍѹ´Ñº 1 ã¹áµ‹ÅÐ ËÁÇ´ www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 379 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 2 ÁԶعÒ¹ 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน AIA ËÇÁ¾Ñ²¹ÒÈٹ¸ØáԨµÅÒ´·Ø¹ ÀÑ·ÃÕÂÒ àºÞ¨¾ÅªÑ 㹰ҹСÃÃÁ¡ÒÃáÅм٨Œ ´Ñ ¡Òà µÅÒ´ ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂÏ áÅÐ Ã͹ áǹ âÍ๠»Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà àÍäÍàÍ »ÃÐà·Èä·Â ËÇÁŧ¹ÒÁã¹ÊÑÞÞҨЫ×Íé áÅШТÒÂ·Õ´è ¹Ô ã¹â¤Ã§¡ÒÃÈٹ ¸ØáԨµÅÒ´·Ø¹ ÃÐËÇ‹Ò§ µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾáË‹§»ÃÐà·Èä·Â áÅкÃÔÉÑ· ÍàÁÃÔ¡¹Ñ ÍÔ¹àµÍÏṪªÑ¹è á¹ÅáÍʪÑÇÃѹʏ ¨íÒ¡Ñ´ ËÃ×Í AIA â´ÂÁÕ ÊÁ¾Å à¡ÕÂõÔ侺Ùŏ »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡Òà µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂÏ áÅÐ ÁÒϤ ÇÔÅ Êѹ »ÃиҹáÅлÃиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒáÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· àÍäÍàÍ Ã‹ÇÁ໚¹ ÊÑ¡¢Õ¾ÂÒ¹ «Öè§ AIA ໚¹ºÃÔÉÑ··Õèä´ŒÃѺ¤Ñ´àÅ×Í¡ãˌ໚¹¼ÙŒÃ‹ÇÁ¾Ñ²¹Ò â¤Ã§¡Òôѧ¡Å‹ÒÇã¹¾×é¹·Õè 9.66 äË ‹ҹÃѪ´ÒÀÔàÉ¡-ÈٹÇѲ¹¸ÃÃÁáË‹§ »ÃÐà·Èä·Â **ËÁÒÂà赯 : »˜¨¨Øº¹Ñ ¹Ò§ÀÑ·ÃÕÂÒ àºÞ¨¾ÅªÑ à¾Ô§è ¾Œ¹¡íÒ˹´¡ÒôíÒçµíÒá˹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅмٌ¨Ñ´¡ÒõÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ µÒÁÇÒÃÐä»àÁ×èÍ 31 ¾.¤.2553 ·Õ輋ҹÁÒ

มุมการตลาด ´Õá·¤¢Õè Twitter â˹¡ÃÐáÊÊѧ¤ÁÍ͹䬏 Ê‹§«ÔÁ “áλ»‚œÍÔ¹à·ÍÏà¹çµ” â¡Âà§Ô¹¹Í¹ÇÍ« ¹Ò»¡Ã³ ¾ÃóàªÉ° ¼ÙŒÍíҹǡÒÃÍÒÇØâÊ ½†Ò¼ÅÔµÀѳ± ºÁ¨.â·à·ÔèÅ áÍç¤à«çÊ ¤ÍÁÁÙ¹ÔपÑè¹ ËÃ×Í “´Õá·¤” ແ´à¼ÂÇ‹Ò ¨Ò¡·Õ輋ҹÁÒ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ㪌§Ò¹´ÒµŒÒº¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ´Õ á·¤ä´ŒàµÔºâµ¢Öé¹â´Â੾ÒСÅØ‹Á¼ÙŒãªŒÊÁÒϵ⿹áÅп‚à¨ÍÏ⿹ â´Âã¹»‚ ¾.È. 2551 Áռٌ㪌 §Ò¹»ÃÐÁÒ³ 3 Ōҹ¤¹ »‚ ¾.È. 2552 Áռٌ㪌§Ò¹à¡×ͺ 4 Ōҹ¤¹ áÅл‚¹ÕéÁÑè¹ã¨Ç‹Ò¨Ðà¾ÔèÁ ¢Öé¹»ÃÐÁÒ³ 40% ¨Ò¡»‚¡‹Í¹ ÍÕ¡·Ñé§àÁ×èÍÁÕà˵ءÒóÊíÒ¤ÑÞæ ¨ÐÁÕ¡ÒÃ㪌§Ò¹¼‹Ò¹â«àªÕÂÅÁÕà´ÕÂà¾×èÍ໚¹¡ÒÃÍѾവ ¢ŒÍÁÙÅ ËÃ×͵ԴµÒÁÍ‹Ò¹¢‹ÒÇÊÒ÷ÕèʹͧµÍºä´ŒÃÇ´àÃçǷѹ㨠¨Ö§·íÒãËŒÁÕ¡ÒÃ㪌§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹áÅР໚¹¡ÒõͺÃѺ¢Í§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¼ÙºŒ ÃÔâÀ¤·Õãè ËŒ ¤ÇÒÁʹ㨡Ѻ¡ÃÐáÊâ«àªÕÂÅÁÕà´Õµ‹Ò§æ â´Â੾ÒÐ Çԡĵ·Õ輋ҹÁÒ¨ÐàËç¹Ç‹Ò Twitter ÁÕº·ºÒ·Í‹ҧÊ٧㹡ÒÃàª×èÍÁ⧢‹ÒÇÊÒÃãËŒ¤¹ã¹Êѧ¤Á ´Õ á·¤¨Ö§¹íÒÁÒ໚¹äÍà´Õ·ըè еͺʹͧ¡Ñº¼Ù㌠ªŒ§Ò¹â«àªÕÂÅÁÕà´ÕÂâ´Â੾ÒÐ Twitter ´ŒÇ¡ÒÃÍÍ¡ Ẻ«ÔÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅЧ‹Òµ‹Í¡ÒÃ㪌§Ò¹¨ÃÔ§ “·Ø¡Çѹ¹Õé¡ÒÃ㪌§Ò¹â«àªÕÂÅÁÕà´Õ¹Ñé¹·íÒº¹Á×Ͷ×Í໚¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹º¹ÊÁÒϵ ⿹ËÃ×Í¿‚à¨ÍÏ⿹«Öè§ÁÕáÍ»¾ÅÔपÑè¹ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍàÇçºä«µâ«àªÕÂÅÁÕà´Õµ‹Ò§æ ä´ŒÊдǡ ¢Öé¹ â´ÂʶԵԷÕ蹋Òʹ㨤×ͤ¹ä·Â¹ÔÂÁ㪌 Twitter ¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹ áÅдŒÇÂËÅÑ¡¡Òà Tweet ·Õè¼ÙŒ 㪌¨Ð Tweet ¢ŒÍ¤ÇÒÁäÁ‹à¡Ô¹ 140 µÑÇÍÑ¡Éõ‹Í¤ÃÑé§ ¼ÙŒãªŒ¨Ö§ÊдǡʺÒ¡NjÒàÁ×èÍ㪌§Ò¹¼‹Ò¹ â·ÃÈѾ·à¤Å×è͹·Õè áÅл˜¨¨ØºÑ¹ Twitter Âѧ໚¹Íա˹Ö觪‹Í§·Ò§·ÕèºÃÔÉÑ· ˌҧÌҹµ‹Ò§æ 㪌໚¹ ª‹Í§·Ò§ã¹¡ÒõԴµ‹ÍËÃ×ÍãËŒ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒáѺ¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒâ´ÂµÃ§ÍÕ¡´ŒÇ” “à¾×èÍ໚¹¡ÒÃàÍÒ㨡ÃÐáʼٌºÃÔâÀ¤Âؤâ«àªÕÂÅÁÕà´Õ áλ»‚œ¨Ò¡´Õá·¤¨Ö§ä´Œà»´µÑÇ«ÔÁãËÁ‹ “áλ»‚œÍÔ¹à·ÍÏà¹çµ” äÁ‹ÁÕàËÁÒ¨‹Ò à¾Õ§ ᤋ 25 ʵ./¹Ò·Õ ÊÒÁÒö㪌䴌àÅÂâ´ÂäÁ‹µŒÍ§ÊÁѤÃá¾ç¡à¡¨ 㪌෋Òäè‹ÒµÒÁ¨Ãԧ໚¹ÃÒÂáá¢Í§»ÃÐà·Èä·Âà¾×è͵ͺÃѺà·Ã¹´ãËÁ‹·ÕèÁÒ áç㹢³Ð¹Õé ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ鹼ٌ㪌Âѧ¨Ðä´Œ¿ÃÕ¡ÒÃ㪌§Ò¹ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµ 300 ¹Ò·Õ ÀÒÂã¹ 30 Çѹ ÃѺÇѹ㪌§Ò¹à¾ÔèÁÍÕ¡ 100 ÇѹÊíÒËÃѺ·Ø¡¤ÃÑ駷Õè àµÔÁà§Ô¹ â·Ã¤ØÁŒ ¹Ò·ÕÅÐ 1 ºÒ· ·Ø¡à¤Ã×Í¢‹Ò ÊÒÁÒö㪌§Ò¹ä´Œ·§Ñé ¡ÒÃàª×Íè Áµ‹ÍÍÔ¹à·ÍÏà¹çµ¨Ò¡ÊÁÒϵ⿹áÅп‚à¨ÍÏ⿹ ËÃ×ͼ‹Ò¹áÍÏ¡ÒÏ´ àª×èÍÁµ‹Í⹌µºØ¡´ŒÇÂà¤Ã×Í¢‹Ò´Õá·¤·ÕèàÃçÇ¡Ç‹Ò´Õ¡Ç‹Ò” ¹Ò»¡Ã³ ¡Å‹ÒÇ www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ©ºÑº·Õè 380 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 3 ÁԶعÒ¹ 2553

กว่ า จะมาเปนเสื จะมาเป ็ นเสื อ (ตอนที่ 1)

ในชวงรอยตอของการเปลี่ยนแปลงวงการตลาดทุนไทย แนนอนวาผูที่ตองรับผลกระทบหรือตองรับการเปลี่ยนแปลงอัน ดับแรกๆ ก็คือเหลาบรรดาบริษัทหลักทรัพยทั้งหลาย ยิ่งโดน เฉพาะบริษทั หลักทรัพยทขี่ นาดใหญ หรือมีสว นแบงทางการตลาด ยอมเยาวยิ่งตองหาวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นเพื่อ การอยูรอดในการดําเนินธุรกิจ

บริษัท หลักทรัพย ซีมิโก (ZMICO) หรือเคที ซีมิโก (ชื่อในปัจจุบัน) ก็ เชนกัน ภายใตการบริหารงานของ “ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา” ประธานกรรมการ บริหารและกรรมการผูอํานวยการ ซึ่งนับตั้งแตเขามาเมื่อป 50 ไดทุมเทใหกับการ วางยุทธศาสตรเชิงรุก และสรางโมเดลธุรกิจใหม จนสามารถควบรวมกิจการกับ บริษัทหลักทรัพยเคทีบี เพื่อจุดมุงหมายในการกาวไปสูการเปนโบรกเกอรระดับ

àÊ×ÍÂÍ´¹Ñ¡ÊÙŒáË‹§ à¤·Õ «ÕÁÔâ¡Œ

“ªÑÂÀÑ·Ã ÈÃÕÇÔÊÒÃÇÒ¨Ò”

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

โลก และโอกาสเติบโตที่มั่นคงและแข็งแรงในระยะยาว ผลพวงดาน โครงสรางเหลานัน้ ทําใหกลายเปน Investment Holding Company ที่ยังคงสภาพบริษัทมหาชน ธุรกิจมีการขยายใหญขึ้นทั้งดาน โบรกเกอร หุน วาณิชธนกิจ ตลอดจนการบริหารสินทรัพย และนี่เปนเพียงบทหนึ่ง ในการตอสูของเขาที่นํามาเสนอใหกับทานผูอานกับ เสือยอดนักสูแหง เคที ซีมิโก “ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา” ชัยภัทร เปนบุตรหลานของพระยาศรีวิสารวาจา อดีตประธาน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และปลัดบัญชาการสํานักนายกรัฐมนตรี ในยุค จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต วัยเด็กของเขาเดินทางไปเรียนหนังสือที่ตาง ประเทศตั้งแต 11 ขวบ โดยเรียนจบวิทยาศาสตรบัณฑิต จาก Lehigh University และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จาก Illinois Benedictine College รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน กรรมการบริษัทไทย และหลักสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (อานตอฉบับหนา...)

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 379 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 2 ÁԶعÒ¹ 2553

á¹Ð¹íÒ«×éÍ TKT TKT ËØŒ¹ã¹¡ÅØ‹ÁÂҹ¹µÍա˹Ö觵ÑÇ·Õè àÃÒ¤Ò´Ç‹ Ò ¨Ðà¡ÒСÃÐáÊ¡Òÿ„œ ¹ µÑ Ç Í‹ Ò § á¢ç§á¡Ã‹§¡Ç‹Ò 40% - 60% ¢Í§ÍصÊÒË¡ÃÃÁ Âҹ¹µä·Âã¹»‚ 53 ä´Œ áÁŒ TKT ¨ÐÂѧ໚¹ ºÃÔÉ·Ñ ¢¹Ò´àÅç¡àÁ×Íè à·Õº¡ÑºËعŒ 㹡ÅØÁ‹ Âҹ¹µ µÑÇÍ×è¹æ ᵋÁÍ§Ç‹Ò à»š¹âÍ¡ÒÊ·Õè¨Ð·íÒãËŒºÃÔÉÑ· ÁÕ굄 ÃÒ¡ÒÃàµÔºâµÊ٧䴌§Ò‹ ¡NjҺÃÔÉ·Ñ ¢¹Ò´ãËÞ‹ ¤Ò´¡íÒäÃÊØ·¸Ô»‚ 53 àµÔºâµ¡Ç‹Ò 99% áÅФҴ Ç‹Ò¨ÐãËŒ¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡à§Ô¹»˜¹¼ÅÁÒ¡¡Ç‹Ò 7% µ‹Í»‚

Professional Station ºÅ.à¡ÕÂõԹҤԹ á¹Ð¹íÒ“«×éÍ” ÃÒ¤Ò໇ÒËÁÒ·Õè 2.12 ºÒ·

ºÃÔ ÉÑ · »ÃСÒȼŻÃСͺ¡Òà äµÃÁÒÊ 1/53 ¿„œ¹µÑÇÍ‹ҧ¡ŒÒÇ¡ÃÐâ´´µÒÁ ÃÒÂä´ŒÃÇÁ෋ҡѺ 283 ŌҹºÒ· àµÔºâµ 69% ¨Ò¡ª‹Ç§à´ÕÂǡѹ¢Í§»‚¡‹Í¹ ÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹µŒ¹ ෋ҡѺ 16.8% ´Õ¢Ö鹨ҡ»‚¡‹Í¹ÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹ µŒ¹à·‹Ò¡Ñº 16.1% ¢³Ð·Õè¡íÒäâÑé¹µŒ¹·Ñ駻‚ 53 ·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÍÂÙ‹·Õè 19.4% »ÃÐÁÒ³¡ÒÃãËÁ‹àÃÒ¤Ò´ÃÒÂä´ŒÃÇÁ

»‚ 53 ෋ҡѺ 1.17 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· àµÔºâµ 35% (¨Ò¡à´ÔÁ¤Ò´ 1.11 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· àµÔºâµ 28%) ¤Ò´ÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹µŒ¹à·‹Ò¡Ñº 16.9% (¨Ò¡à´ÔÁ¤Ò´ 19.4%) áÅСíÒäÃÊØ·¸Ô෋ҡѺ 48 ŌҹºÒ· àµÔºâµ 99% (¨Ò¡à´ÔÁ¤Ò´ 64 ŌҹºÒ· àµÔºâµ 164%) áÅлÃѺÃÒ¤ÒàËÁÒÐ ÊÁ»‚ 53 ໚¹ 2.12 ºÒ· (¨Ò¡à´ÔÁ»ÃÐàÁÔ¹ ෋ҡѺ 2.35 ºÒ·)

Photo Release

µÅ·.Áͺà§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Í਌Ò˹ŒÒ·ÕèµíÒÃǨʹ.ÅØÁ¾Ô¹Õ áÅФÃͺ¤ÃÑÇ·Õèä´ŒÃѺºÒ´à¨çº¨Ò¡à˵ءÒó¤ÇÒÁäÁ‹Ê§º www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

â´ÂËÁÒÂàÅ¢ เข า สู วั น พฤหั ส บดี ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2553 โลกการลงทุนยังคงหมุนไปเรื่อยตราบ เท า ที่ ก ระแสเงิ น ในโลกของเรายั ง คง หมุ น เวี ย นโยกไปมาหาแหล ง ที่ ใ ห ผ ล ตอบแทนดีๆ วานนี้หุนไทยขึ้นไดดีมาก ปดสิ้นวัน จบที่ 749.68 จุด บวกไป 8.76 จุด ห รื อ 1 . 1 8 % มู ล ค า ซื้ อ ข า ย 13,949.17 ลานบาท ท ว า ห า ก ล อ ง สั ง เ ก ต ปริ ม าณซื้ อ ขายในรอบสั ป ดาห หลั ง ๆ มานี้ ก ลั บ พบว า มั น ค อ ยๆ แอบน อ ยลงๆ ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ชั ด แจงถึงความไมมั่นใจในการลงทุนที่ เพิ่มขึ้นแลว สวนฝรั่งก็ยังขายสวน ตอไป แตก็เริ่มบางเบาลงแลว วัน ทำการลาสุดขายสุทธิ 687.80 ลาน บาท สำหรั บ ใครที่ ติ ด ตามผล การประมู ล รถไฟฟ า สายสี น้ ำ เงิ น ในสัญญาที่ 3 และ 4 เคาะผลออก มาแลว สรุ ป STEC ได สั ญ ญา 4 ไปครอง สวน UNIQ ได สัญญา 3 ที่เหลืออด ตองรอลุนกันใน สายตอๆ ไป...... (จบขาว) ส ว น ที่ ยั ง ไ ม จ บ ก็ คื อ ดี ล ร อ นๆ ของ NVL ซึ่ ง ความคื บ หนาลาสุดก็คือ ไมมีความคืบหนา ใดๆ ขณะนี้ ธนาคารอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย อยูระหวางการเจรจา เขาซื้อหุนตอไปโดยผูขายสงวนทาที เดาไมออกวา Yes หรือ No ภายใตเงื่อนไขที่ ราคาขายหุ น จะต อ งไม สู ง กว า ราคาทาง มู ล ค า บั ญ ชี ( ต า ม ข อ ณ สิ้ น ไ ต ร ม า ส 1/ 2553 มูลคาบัญชีอยูที่ 1.42 บาท) การนี้ฝงผูตองการซื้อจึงรอนใจจน แสดงอาการหงุ ด หงิ ด เล็ ก ๆ เป น ธรรมดา โดยผูบริหาร ธนาคารอิสลามแหงประเทศ ไทย ธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กระซิบบอกดังๆ วา หากภายในสิ้นเดือนมิ.ย. นี้ยังไรขอสรุปหรือ

Gossip Station

หน้า 14

STEC áÅÐ UNIQ ª¹Ð ไมมีการตกลงใดๆ ใหชัดเจน ก็คงตองลมดีล เนื่ อ งด ว ยรอไม ไ หวอี ก ต อ ไปเพราะแต เ ดิ ม ตั้งใจวา จะพยายามตกลงใกลจบสนิทตั้งแต เดือนพฤษภาคมแลว ฝากขาวประชาสัมพันธสักหนอย (มี คนฝากมาอีกที) โดยเปนขาวของ SENA ผู

R

เต็ ม ตั ว เชี ย ร ไ ปแล ว ...เอ า นอกเรื่ อ งกั น มา นาน เขาเรื่องที่เขาฝากมาดีกวาเรื่องมีอยูวา ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการ และ กรรมการบริหาร SENA เพิ่มความสะดวก สบายใหกับลูกคาที่ตองการขอมูลโครงการ ในกลุ ม ของเสนา ...ง า ยๆ ด ว ยเพี ย งกด หมายเลข 1775 เบอร เ ดี ย วทุ ก ทำเลทุ ก โครงการเขาจะมี ที ม งาน ตอบคำถามไดทันใจไมตองรอ มาถึงบรรทัดนี้วาดวยเรื่อง ทิ ศ ทางตลาดทองคำอนาคตตาม ธรรมเนียมดีกวา....... ราคา Gold Futures วานนี้ขยับกรอบแคบไดใจ ทั้งวันวิ่ง แค 10 - 20 บาท ก็ไมตาง จากตลาดทุ น อื่ น ๆ ที่ แ ห ง แล ง ข า ว สารมากๆ วอลุมก็เลยมาแบบกระ ทอนกระแทน แถมราคาทองจริงกับ ทองลวงหนาตอนนี้ขยับมาใกลกัน จัด นลท.ที่ชอบเลนสวนตางเลยเซ็ง กั น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ท า ง คุ ณ กิ ด าการของ บล.ฟ ล ลิ ป บอกว า ราคาทองจะเปนขาขึ้นแบบแจมๆ ก็ ต อ เมื่ อ ทะลุ 19,160 บาทก อ น ถึ ง จะเขามาซื้อได ใหแนวรับ 18,880 บาท

ประกอบการอสังหาริมทรัพยที่คนในวงการ รูจักกันดี ค รั้ น เ ห ลื อ บ ไ ป ดู ร า ค า หุ น บ น กระดานก็ตองรองวา โอ! แมเจาาา มันกำลัง แอบตั้ ง ลำไต ขึ้ น สู ง ชั น พื้ น ตั ว หลั ง วู บ ดิ่ ง ฮวบฮาบจัดเมื่อประมาณปลายเดือนกอนที่ เพิ่งผานมา... ภาพโดยรวมคอนขางนาสนใจ เพียง แตติดที่วอลุมมันบางไปสักหนอย ไมงั้นทุม www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้คาด วานาจะมีลักษณะแกวงตัวออกดานขาง โดยเคลื่อนไหวตามตลาดหุนตางประเทศ และปจจัยเดิมเกี่ยวกับยุโรป ซึ่งในระยะ สั้ น การลง ทุ น ยั ง เป น แบบชะ ลอตั ว นั ก ล ง ทุ น จ ะ เ น น ถื อ เ งิ น ส ด เ พื่ อ ร อ ดู สถานการณตางๆ บางสวนรอจังหวะซื้อ เมื่อออนตัว ประเมินกรอบการลงทุนแนว รับไวที่ 736 สวนแนวตานอยูที่ 760 จุด

ประเมิ น แนวโน ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ มี โอกาสแกวงตัวในกรอบแคบ เพราะไมมี ปจจัยใหมสนับสนุน โดยใหติดตามการ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ และ ตั ว เลขเศรษฐกิ จ ยุ โ รป ส ว นป จ จั ย การ เมืองภายในประเทศใหติดตามหลังปรับ คณะรั ฐ มนตรี ว า จะเป น อย า งไรต อ ไป กลยุ ท ธ แนะนำ เก็ ง กำไร โดยถื อ หุ น 50% และถือเงินสด 50% ประเมินแนวรับ ไวที่ 740 จุด แนวตาน 765 จุด

หน้า 15

ประเมิ น แนวโน ม ดั ช นี ฯ ระยะ สั้นนาจะ Sideways ไปสักระยะหนึ่งใน กรอบ 720 - 760 จุด โดยน้ำหนักของ ปจจัยที่มีผลตอตลาดมาจากปจจัยภาย นอกมากกวา ไมวาจะเปนปญหาหนี้ ยุ โ รป รวมถึ ง การรายงาน ตั ว เลข เศรษฐกิจของสหรัฐฯ

¾º¡Ñº Data Station ÃٻẺãËÁ‹ ·Õèà¨ÒÐÅÖ¡ËØŒ¹ãËŒ·‹Ò¹áººà©¾ÒеÑÇä´ŒáÅŒÇÇѹ¹Õé ·Õè¹Õè

¤ÅÔ¡

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 2 มิถุนายน 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type Institute Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,155.73

801.86

353.87

-8.29%

-5.75%

1,607.61

1,641.88

-11.53%

-11.77%

2,266.04

2,953.83

-16.25%

-21.18%

8,917.00

8,548.80

-63.94%

-61.30%

Last Update

Index

Last

SET Value MAI Value

Last Updated

Decline 17% No C hange 26%

-687.79 368.2

02/06/10

749.68 522.22 1,129.73 210.77

SET SET 50 SET 100 MAI

-34.27

02/06/10

Chg

%Chg

8.76 1.18 6.16 1.19 14.23 1.28 3.59 1.73 (Mil. ฿) 13,949.17 (Mil. ฿) 633.95 16:51:13

AGRO 2

A dv ance 57%

1.5

TECH 1.69

1 0.5

SERVICE

CONSUMP 0.83

0.2

0

0.97

FINCIAL

1.84

Decline 24% No C hange 29%

0.89 A dv ance 47%

RESOURC

INDUS 1.32

1.78

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 2 มิถุนายน 2553

STPI

( Day )

: STPI 7,000,000

Price & Fundamental

STPI

Symbol

Last 26.00 Chg 2.30 %Chg 9.70 Open 24.20 High 27.00 Low 24.10 Prev 23.70 Avg 25.66 AccVol 33,783,400 AccVal(K฿) 866,741 %Fluct 11.30 P/E 3.40 P/BV 3.32 DPS(Baht) N/A Yield(%) 16.54 EPS(Baht) 7.65 MktCap(Mil.) 8,529 Update หลักBroker ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็Target นต์การเปลีย่ นแปลง BLS ม่ ขึน้ มากที24.8 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 27/05/10 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 27.00

26.75

26.50

26.25

26.00

25.75

25.50

25.25

Price

25.00

24.90

24.80

24.70

24.60

24.50

24.40

24.30

24.20

24.10

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 2 มิถุนายน 2553

PLE

( Day )

Volume Analysis

: PLE

Price & Fundamental

Symbol

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker CGS

PLE

1.39 0.18 14.88 1.24 1.45 1.24 1.21 1.33 163,446,000 217,391 15.79 N/A 0.46 N/A N/A N/A 1,130 Target Update 1.09 07/05/10

30,000,000 25,000,000

Vol.

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

1.45

1.44

1.43

1.42

1.41

1.40

1.39

1.38

1.37

1.36

Price

1.35

1.34

1.33

1.32

1.31

1.30

1.29

1.28

1.27

1.26

1.25

1.24

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 2 มิถุนายน 2553

UNIQ

( Day )

Volume Analysis

: UNIQ

10,000,000 9,000,000 8,000,000

Price & Fundamental

Symbol

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

UNIQ

4.36 0.48 12.37 4.00 4.36 4.00 3.88 4.21 73,506,600 309,167 8.55 18.96 1.82 N/A 2.20 0.23 2,725 Target Update

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์Noเซ็Comment นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

7,000,000

Vol.

6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 4.36

4.34

4.32

4.30

4.28

4.26

4.24

4.22

4.20

4.18

4.16

4.14

4.12

4.10

4.08

4.06

4.04

4.02

4.00

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 380 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553

ปฏิทินกิจกรรม

หน า ที่ 20

ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2553

09.00 SGS จัดสัมมนาวิศวกรรมดวยเทคนิคขั้นสูง “Advanced Non Destructive Test”

โรงแรม Kameo House Rayong

10.30 บลจ.ทิสโก แถลงขาว “ธุรกิจกองทุนรวม” อาคารทิสโกทาวเวอร 10.30 ซี อาร ซี สปอรต จัด Press Tour ชมรานซูเปอรสปอรตโฉมใหม สาขาเซ็นทรัลปนเกลา

ซูเปอรสปอรต สาขาเซ็นทรัลปนเกลา

10.30 หอการคาไทย รวมกับ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จัดแถลงขาวสรุปผลสำรวจความคิด

เห็นประเด็นธุรกิจเรื่อง “พฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคในชวงเทศกาลฟุตบอลโลก” มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

12.30 ซีเกท เทคโนโลยี จัดการแขงขัน “การแขงขันจักรยานหุนยนตชิงแชมปประเทศไทย

(BicyRobo Thailand Championship)” รอบคัดเลือก ศูนยขับขี่ปลอดภัย ฮอนดา รามคำแหง

13.00 โซนี่ ไทย จัดงานแถลงขาวกลยุทธ และทิศทางการตลาดในกลุมผลิตภัณฑกลองอัลฟา

ของบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด โรงแรม S31

13.30 พานาโซนิคในประเทศไทย แถลงขาวโครงการ สรางสรรค ฉลาดคิด ผลิตขาว กับ พานา

โซนิค 2010 (KWN 2010) โรงแรมโซฟเทล เซนทารา แกรนด กรุงเทพฯ

13.30 บล. ทิสโก จัดสัมมนา “กลยุทธหุนเดือนมิ.ย.” อาคารทิสโกทาวเวอร

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 3 มิ.ย. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you