Page 1

Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

MCOT คาดปีนรี้ ายได้โต 10%-กำ�ไรก็แววดี ทุม่ งบ 800 ล. อัพรถถ่ายสด-ลุยนิวมีเดีย MCOT คาดรายได้ปี 54 โต 10% จากปี 53 ทำ�ได้ 5.63 พันล้านบาท ขณะที่กำ�ไรมีแนวโน้มดีขึ้น แย้ม Q1/54 โชว์ผลประกอบการแจ่ม หลังปรับ ขึ้นค่าโฆษณา 5 - 10% พร้อมอัดงบลงทุน 800 ล้านบาท อัพเกรดอุปกรณ์ รถถ่ายทอดสด-ลงทุนนิวมีเดีย ต่อหน้า 3

IR Society

ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

News Station

8

ไอเอ็มเอฟ แนะแบงก์ชาติฟิลิปปินส์ขึ้นดบ. คลังเตรียมออกพันธบัตร50ปี 2 ครั้ง Q3 - Q4ปีนี้ ILINK ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 20%

9

Dynamic Station

5 7

ใช้เงินเย็นก็เจ็บได้ 10

Lifestyle Station

13

มองหุ้นจากเซียน

ทำ�ไมต้องให้น้ำ�เกลือ จับตาราคาน้ำ�มันดิบ

14

Data Station

AS ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 20-30% มี.ค.นี้ปิดดีลซื้อธุรกิจออนไลน์ 1 แห่ง

ต่อหน้า 3

TRT พร้อมลุยประมูลงานใหม่กว่า 1 หมื่นล. Hot to Day SET News ตลท.เร่งพัฒนา ตอนที่ 3 PAE ต่อหน้า 11 ขั้นตอนซื้อขาย บวกได้ดี... ภัทรลดา สง่าแสง NVDR อวยนลท.ตช. ต่อหน้า 4

ผู้จัดการฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)

ต่อหน้า 8

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554 MCOT คาด (ต่อจากหน้า 1)

น า ย ธ น วั ฒ น์ วั น ส ม กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ. อสมท (MCOT) เปิดเผยว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% จากปี 53 ที่ มี ร ายได้ อ ยู่ ที่ 5,639 ล้านบาท พร้อมทั้งคาดว่ากำ�ไรของ บริษัทฯ มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีกำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 1,446 ล้านบาท เนือ่ งจากในปีนแี้ นวโน้มของธุรกิจทีวี ยังคงเติบโตในทิศทางที่ดี ประกอบ กับบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยเฉลี่ ยในปี นี้ จ ะอยู่ ที่ 10 - 15 งาน และคาดว่าจะมีรายได้จากการ จั ด กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ ป ร ะ ม า ณ 400 - 500 ล้านบาท/ปี ในปีนี้ บริษัทฯ เตรียมเงิน ลงทุนจำ�นวน 800 ล้านบาท สำ�หรับ อัพเกรดอุปกรณ์ ในการทำ�รายการ ต่ า งๆ ปรั บ ปรุ ง รถถ่ า ยทอดสด ลงทุนในธุรกิจนิวมีเดีย ซึ่งตั้งเป้าที่ จะมีช่องใหม่ผ่านทางเคเบิ้ลทีวีในปี นี้ เพิ่มเป็น 20 ช่อง จากปี 53 ที่มี อยู่ 12 ช่ อ ง อี ก ทั้ ง เงิ น ลงทุ น ดั ง กล่าวบริษัทฯ จะนำ�มาใช้ปรับปรุง พื้ น ที่ 50 ไร่ หลั ง ตึ ก ที่ ทำ � การ บริษัทฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัด งานคอนเสิร์ต ขณะเดียวกัน ยังอยู่ ระหว่างหารือร่วมกับ กทม.ว่าจะ พัฒนาพืน้ ทีด่ งั กล่าวให้เป็นสนามฟุต ซอล เพื่อแข่งขันกีฬาฟุตซอลโลกใน ปี 2012 โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุป ภายในปีนี้ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ จะมี ก าร พัฒนาพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ จาก จำ�นวนพืน้ ทีท่ งั้ หมด 50 ไร่ ด้วยการ ติดตั้งโดมแอร์ขนาดใหญ่เป็นการ ชั่ ว คราว เพื่ อ เน้ นใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ จั ด AS ตั้งเป้า

(ต่อจากหน้า 1)

นางสาวลัดดาวัลย์ พัฒนา พรอนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ (AS) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ตัง้ เป้าหมายราย ได้ปีนี้เติบโตประมาณ 20 - 30% จากปีก่อนหน้า และเชื่อว่าจากราย ได้ที่เติบโตเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้กำ�ไร สุทธิสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ทำ�สถิติต่อ เนือ่ งสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์อกี 1 ปี

News Station

คอนเสิ ร์ ต และงานอี เ วนต์ ต่ า งๆ ไปก่ อ น ที่ จ ะมี ก ารร่ ว มกั บ กทม. พัฒนาพื้นที่ทั้งหมดในอนาคต ซึ่ง พื้นที่ 20 ไร่ จะเริ่มจากการจัดงาน คอนเสิร์ต 30 ปี คาราบาว ส่วนกรณีที่ในอนาคตคณะ กรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เกิ ด อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม บริ ษั ท ฯ คงไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ เนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่

ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ นอกจากนี้ ยั ง ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น ของรัฐ ซึง่ ได้รบั การยกเว้นและมีการ แก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ ก า ร ดำ � เ นิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ และสัมปทานที่ทางช่อง 3 และทรู วิชั่น ได้รับกับบริษัทฯ ยังคงดำ�เนิน ไปตามรู ป แบบของสั ม ปทาน ในระยะเวลา 9 - 10 ปี ข้ า งหน้ า ส่วนความพร้อมของบริษัทฯ ในการ ประมูลคลื่นความถี่ ถือว่าบริษัทฯ

มีความพร้อมแล้ว เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดในมือกว่า 4,000 ล้านบาท ขณะที่ ใ นปี 53 บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ ร วมถึ ง 5,639 ล้ า นบาท หรือเพิม่ ขึน้ 16%YoY เนือ่ งจากธุรกิจ โทรทัศน์เติบโตสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 25% ขณะเดี ย วกั น ธุ ร กิ จ วิ ท ยุ ยั ง เติ บ โตในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ในปี 53 บริษัทฯ ยัง มี กำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 1,446 ล้านบาท ด้านนายเขมทัตต์ พลเดช ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่ สำ�นักการตลาด MCOT กล่าวว่า แนวโน้มรายได้ใน Q1/54 มีโอกาส ออกมาในทิศทางที่ดี ต่อเนื่องจาก ไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับปัจจัยบวกจากการปรับขึ้นค่า โ ฆ ษ ณ า ป ร ะ ม า ณ 5 - 1 0 % ในสั ด ส่ ว นของรายการ 80% จากรายการที่ออกอากาศทั้งหมด ทางช่อง 9 นอกจากนี้ ผู้ประกอบ การซื้อโฆษณาของบริษัทฯ จนเต็ม เวลาที่ออกอากาศอีกด้วย ขณะเดียวกันในปีนบี้ ริษทั ฯ จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษต่อเนื่อง โดยลักษณะการจัดกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะเป็นทั้งผู้ร่วมจัดกิจกรรม ร่วมกับพาร์ตเนอร์ ซึ่งกิจกรรมดัง กล่าว ประกอบด้วยคอนเสิร์ต 30 ปี คาราบาว ซึ่งการันตีรายได้เกิน 10 ล้านบาทแน่นอน คอนเสิรต์ ซุปเปอร์ ดีวา มิสไทยแลนด์ และ มอเตอร์ เอ็ ก ซ์ ต รี ม 2011 เป็ น ต้ น ขณะ เดียวกัน ในปีนี้ บริษทั ฯ จะพยายาม รักษามาร์จิ้นให้อยู่ที่ระดับ 25%

โดยบริษัทฯ จะเปิดตัวเกมใหม่ 16 เกม แบ่งเป็นเกมใหม่ในประเทศ 12 เกม และต่างประเทศ 4 เกม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มี แผนลงทุ น ต่ อ เนื่ อ งในประเทศ อิ นโดนี เ ซี ย โดยการร่ ว มมื อ กั บ พันธมิตรทีอ่ นิ โดนีเซีย คาดว่าจะเปิด ตัวเกมได้ในไตรมาส 2 อย่างน้อย 2 เกม และจะทำ�ให้บริษทั ฯ รับรูร้ าย

ได้เข้ามาในปีนี้ทันที ส่วนเป้าหมาย ถัดไปบริษทั ฯ สนใจทีจ่ ะเข้าลงทุนใน เวียดนาม ส่วนจะเป็นช่วงใดขึ้นอยู่ กับสถานการณ์ นอกจากนี้ ภายในเดือน มี.ค.นี้ บริษัทฯ จะได้ข้อสรุปในการ เข้าซื้อกิจการในประเทศ 1 แห่ง ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ ทำ � ธุ ร กิ จ ออนไลน์ เชื่อว่าการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวน่า

จะช่วยเพิม่ รายได้ในส่วนของโฆษณา มากขึน้ ซึง่ บริษทั ฯ มีแผนในการเข้า ซื้ อ กิ จ การทั้ งในและต่ า งประเทศ แตกต่างจากปีก่อนหน้าที่บริษัทฯ เน้นปรับโครงสร้างภายในองค์กร รวม ถึงบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุน ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วน รายได้ในประเทศ 70% ส่วนอีก 30% เป็นรายได้จากต่างประเทศ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554

TRT พร้อมลุย (ต่อจากหน้า 1)

นายสั ม พั น ธ์ วงษ์ ป าน กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ถิรไทย (TRT) เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้า หมายรายได้รวมอยูท่ ปี่ ระมาณ 2,200 ล้านบาท โดยมีงานในมือสำ�หรับส่ง มอบในปี 54 แล้วมากกว่า 1,100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าร่วม ประมูลงานและเสนอราคาอย่างต่อ เนื่ อ ง ในมู ล ค่ า งานรวมมากกว่ า 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐ 4,900 ล้ า นบาท ภาคเอกชนใน ประเทศมูลค่า 3,200 ล้านบาท และ ต่างประเทศ 1,400 ล้านบาท คาด ว่าจะสามารถได้รบั ออร์เดอร์มากกว่า 2,100 ล้านบาท หรือประมาณ 20% และเริ่ ม รั บ รู้ ร ายได้ ภ ายในปี 54 ประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนที่ เหลือจะรับรู้รายได้ในปี 55 ขณะเดียวกันบริษัทฯ จะ ยังคงรักษาระดับอัตรากำ�ไรขั้นต้น ให้ใกล้เคียงกับปีทผี่ า่ นมาคือไม่นอ้ ย กว่า 20 - 25% พร้อมกับรักษาสัดส่วน ตลาดให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และ มาตรการในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการ บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ควบคุมได้ เพือ่ รักษาอัตราการเติบโต ของบริษัทฯ สำ�หรับผลการดำ�เนินงาน ของบริษทั ฯ ในปี 53 มีรายได้เท่ากับ 142.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 52 ที่ 78.02 ล้านบาท โดยมีรายได้จาก การขายหม้ อ แปลงไฟฟ้ า อยู่ ที่ 1426.43 ล้านบาท ลดลง 721.01 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 52 ที่มีราย ได้ 2147.44 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกำ�ไรขั้นต้นประจำ�ปี 53 เท่ า กั บ 27.67% สู ง ขึ้ น จากช่ ว ง เดียวกันปีกอ่ นซึง่ มีอตั รากำ�ไรขัน้ ต้น เท่ากับ 24.70% โดยบริษัทฯ ได้มี มติประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78.89 ล้ า นบาท หรื อ 55.27% ซึง่ จะนำ�เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ ประจำ�ปี 54 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ขณะทีน่ ายอุปกรม ทวีโภค กรรมการบริหารและเลขานุการ TRT ระบุวา่ บริษทั ฯ มีแผนการทีจ่ ะเข้าไป ร่วมลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยในปีนจี้ ะมีความชัดเจนการทีจ่ ะ ได้เข้าไปคุยรายละเอียด ซึ่งบริษัทฯ ตัง้ งบการร่วมลงทุนในแต่ละโปรเจกต์ ที่ประมาณ 60 - 100 ล้านบาท หรือ เป็ น ระดั บ การลงทุ น 20 - 40% ของทุนจดทะเบียนของโรงไฟฟ้านัน้ ๆ ที่มีมูลค่าประมาณ 300 - 500 ล้าน บาท ทัง้ นี้ การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ดั ง กล่ า ว จะต้ อ งใช้ ร ะยะเวลา ประมาณ 1 - 3 ปี จากนั้นในช่วงปี ที่ 4 - 5 บริษัทฯ จึงจะสามารถรับ รู้รายได้จากการปันผลราว 20 - 30 ล้านบาทต่อปี ซึง่ รายได้ในส่วนนีจ้ ะ เป็นรายได้ที่มีความมั่นคงและช่วย รั ก ษาระดั บ รายได้ ข องบริ ษั ท ฯ ในระยะยาว แนวคิดการร่วมทุนดังกล่าว ได้ มี ก ารเสนอต่ อ คณะกรรมการ บริ ษั ท ฯ และได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ทำ�การเจรจาแล้ว โดยปัจจุบนั ได้รว่ ม เจรจาแล้วกับโรงไฟฟ้า 1 ราย คาด ว่าจะมีความชัดเจนไม่เกินเดือน มิ.ย. 54 ส่วนประเด็นการลงทุนในโรง ไฟฟ้าประเภทใดนั้น มองว่าบริษัทฯ จะเน้นโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือไบโอ แมส มากกว่า เนื่องจากโรงไฟฟ้า ประเภทดังกล่าวจะมีการแสดงราย ได้ทชี่ ดั เจน ต่างกับโรงไฟฟ้าประเภท โซลาร์ หรือวินทาวเวอร์ ซึ่งมีความ เสีย่ งสูงจากความไม่ชดั เจนของรายได้ อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ จำ�เป็นจะต้องมีการศึกษาเพิม่ เติมใน การเข้าไปลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวม ถึงต้องประเมินพืน้ ทีท่ จี่ ะเข้าไปลงทุน รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนือ่ งจากบริษทั ฯ ไม่ตอ้ งการรองรับ ความเสี่ยงในระดับสูง พร้อมกันนี้บริษัทฯ ตั้งเป้า เพิ่มสัดส่วนตลาดต่างประเทศเป็น 37% ในปี 59 จากปัจจุบันที่อยู่ใน

News Station

สัดส่วน 30% โดยคาดว่าตลาดที่จะ เข้ า ไปดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น แถบ ตะวันออกกลาง รวมถึงประเทศ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่ทั้ง 2 ประเทศมี ค วามต้ อ งการใช้ หม้ อ แปลงไฟฟ้ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ประเทศไทย นอกจากนี้ หลั ง จากที่ บริ ษั ท ฯ ได้ ข ออนุ มั ติ จ ากคณะ กรรมการในวงเงินหุน้ กูท้ ี่ 1 พันล้าน บาท บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถออก หุ้ น กู้ อ ย่ า งเร็ ว ในช่ ว งปลายปี นี้ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ยังไม่ได้ตงั้ เป้า หมายวงเงินการออกหุ้นกู้ที่แท้จริง เพี ย งแต่ ข ออนุ มั ติ ว งเงิ น ไว้ ก่ อ น เท่านั้น ซึ่งจะต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้น เพิ่ ม เติ ม ในช่ ว งเดื อ น เม.ย. 54 ก่อน

หน้า 4

ด้านสภาพคล่องของหุน้ ใน ตลาดปัจจุบัน จากการลดพาร์เมื่อ ครัง้ ทีผ่ า่ นมา ทำ�ให้สภาพคล่องของ หุน้ ดีขนึ้ พอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งมียอดเทรดต่อวันประมาณ 5 - 6 ล้านบาท ขณะที่ค่าเฉลี่ยของตลาด อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาทขึ้นไป แต่การใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มสภาพ คล่องนั้นใช้การลดพาร์อีกครั้งหรือ ไม่ จะต้องขอเวลาศึกษากับทีป่ รึกษา ทางการเงินก่อน เบือ้ งต้นมองว่าการ ลดพาร์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วย เสริมสภาพคล่องได้ แต่กม็ เี ครือ่ งมือ อื่นๆ ที่ทำ�ได้เช่นกัน

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554

ไอเอ็มเอฟ แนะแบงก์ชาติฟิลิปปินส์ ขึ้นดบ.โดยเร็ว

เอสแอนด์พี คงมุมมอง เชิงลบ ต่ออันดับเครดิตกรีซ-โปรตุเกส

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ แสตนดาร์ ด แอนด์ พั ว ร์ ส หรือเอสแอนด์พีคงมุมมองเชิงลบต่ออันดับความน่าเชื่อ ถือของกรีซ และโปรตุเกส หลังคาดว่า ทั้งสองประเทศ ยังคงมีความจำ�เป็นที่ต้องพึ่งพาเงินทุนจากภายนอก ประเทศ ขณะทีก่ ารเข้าถึงตลาดเงินตลาดทุนยังมีอยูจ่ �ำ กัด ขณะเดียวกันเอสแอนด์พีได้คงอันดับความน่า เชื่อถือตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวของโปรตุเกสที่ ระดับ A2 และ A- ตามลำ�ดับ และคงอันดับความน่าเชื่อ ถือตราสารหนีร้ ะยะสัน้ และระยะยาวของกรีซทีร่ ะดับ A2 และ BB+ ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ เอสแอนด์พีระบุว่า ความเสี่ยงที่จะทำ�ให้ มีการพิจารณาลดอันดับความน่าเชือ่ ถือของทัง้ สองประเทศ อยู่ที่ข้อสรุปของการจัดตั้งกลไกรักษาเสถียรภาพแห่ง ภูมิภาคยุโรป ซึ่งหากมีข้อสรุปว่า ประเทศลูกหนี้ต้องลด สัดส่วนการออกพันธบัตร และจะต้องปรับโครงสร้างหนี้ ภาครัฐจะส่งกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศทัง้ สอง

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ กองทุนการ เงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ แนะนำ�ให้ ธนาคาร กลางฟิลิปปินส์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วเพื่อลดความ เสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ โดยไอเอ็มเอฟระบุว่า การคงอัตราดอกเบี้ย ทีร่ ะดับต่�ำ สุดเป็นประวัตกิ ารณ์เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจเคย เป็นนโยบายการเงินทีเ่ หมาะสม แต่ในขณะนีก้ ารดำ�เนิน นโยบายการเงินควรเป็นไปเพื่อรักษาเสถียรภาพด้าน ราคา แม้ในขณะนีอ้ ตั ราเงินเฟ้อจะอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ในระยะอันใกล้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น ในเดือนทีผ่ า่ นมา ธนาคารกลางฟิลปิ ปินส์ได้ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 4% ทำ�ให้ฟิลิปปินส์ เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังคงไม่ปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อฟิลิปปินส์เดือนมกราคา เพิ่มขึ้น 3.5% สูงสุดในรอบ 4 เดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 3.5% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ว่า ในปีนี้อัตรา เงินเฟ้อฟิลปิ ปินส์จะเฉลีย่ อยูท่ ี่ 3.9% และจีดพี จี ะขยาย ตัวในอัตรา 5% ชะลอลงจาก 7.3% ในปีที่ผ่านมา

AFET

“แค่รีบาวด์ แต่ภาพรวมยังเป็นขาลง”

หน้า 5

ยูบีเอสคาดราคาทองแดง-ข้าวโพด-ยางพารา จ่อหดช่วง 6 เดือนข้างหน้า

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ยูบเี อสเอจีคาดราคา ทองแดง ข้าวโพด และยางพาราคาจะลดลงในช่วง 6 เดือนข้าง หน้า เนื่องจากคาดว่า ความต้องการจากจีนจะชะลอลง หลังค วามไม่สงบทางการเมืองในภูมภิ าคตะวันออกกลางส่งผลให้ราคา น้ำ�มันเพิ่มขึ้นทำ�ให้ความต้องการประกันความเสี่ยงจากอัตรา เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น “ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เกือบทุกรายการมีแนวโน้มที่ จะปรับฐานลง ขณะที่ความเสี่ยงในขณะนี้มีอยู่สูงทั้งจากอัตรา เงินเฟ้อ ราคาน้�ำ มัน และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการ เมืองในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันเป็นที่น่ากังวลว่า ความ ต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ในจีนจะลดลง เนื่องจากความเชื่อมั่น ของผูบ้ ริโภคและภาคธุรกิจในจีนได้รบั ผลกระทบจากราคาน้�ำ มัน ที่เพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนทางการเมืองในตะวันออกกลาง ราคาข้าวโพด ฝ้าย ยางพารา และทองแดงอาจลดลงอย่าง รวดเร็ว” นายฮิคสัน กล่าว นอกจากนี้ ยูบเี อสระบุวา่ ทีผ่ า่ นมาจีนได้เพิม่ ปริมาณ สำ�รองแร่เหล็ก และถ่านหินในระดับที่สูง ทำ�ให้คาดการณ์ว่า ความต้องการนำ�เข้าในช่วง 6 เดือนข้างหน้าจะชะลอลง ทัง้ นี้ ข้อมูลจากสมาคมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ลว่ งหน้า แห่งประเทศจีนระบุวา่ มูลค่าการซือ้ ขายสินค้าโภคภัณฑ์ทตี่ ลาด สินค้าโภคภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ลดลง 21%

TFEX

“ลุ้น SET50 ยืน 687จุด ดัน Futures ไปต่อ”

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ฟลิ ลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 731 สัญญา สถานะคงค้าง 2,605 สัญญา - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 14,729 สัญญา สถานะคงค้าง 33,903 สัญญา - ปิด 173.25 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 4.65 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 54) - ปิด 684.60 จุด ลดลง 7.30 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) ปัจจัยลบ - ราคายางบวกวานนีแ้ ค่รบี าวด์ระยะสัน้ หลังจากลงหนักจนเข้าเขต Over Sold ปัจจัยบวก - หาก SET50 ไม่หลุด 687 จุด จะหนุน Futures บวกต่อ ปัจจัยลบ - หาก SET50 หลุด 587 จุด จะกดดัน Futures ร่วงต่อ - ราคาน้�ำ มันพุง่ ไม่เป็นไปตาม อุปสงค์ - อุปทานทีแ่ ท้จริง - ปัญหาตะวันออกกลางยังไม่คลีค่ ลาย - ราคายังติดแนวต้าน 175 บ./ก.ก. - น้�ำ มันพุง่ แรง จะกระทบเงินเฟ้อในอนาคต - ค่าเงินในเอเชียเคลือ่ นไหวในกรอบจำ�กัด - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ 92.56 ล้านบาท - ความต้องการยางทัว่ โลกลดลง เพราะความกังวลปัญหาตะวันออกกลาง กลยุทธ์ - ฝัง่ ซือ้ ถือสถานะต่อ (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) - แนวรับ 677 จุด กลยุทธ์ - รอขายทีแ่ นวต้าน (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 54) - แนวต้าน 687.50 จุด - แนวรับ 170 บ./ก.ก. - SET50 ประเมินแนวรับ 687 จุด แนวต้าน 691 จุด - แนวต้าน 175 บ./ก.ก.

นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF)

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554

หน้า 6

PAE บวกได้ดี...

ในวันเบาๆ ที่ดัชนีหุ้นไทยลอยเคว้งคว้างไม่รู้ทิศทาง บรรดาหุ้น ตัวจิบ๊ จ้อยโดยเฉพาะ PAE กลับฟืน้ รีบาวด์ได้อย่างมีนยั แม้วา่ ไม่กวี่ ันก่อน จะยังคงประกาศงบปีออกมา แม้ว่าอาจจะขาดทุนลดลง แต่ก็ยังขาดทุน ต่อไป ในทางพื้นฐานคงไม่ต้องดูอะไรกันมาก เพราะยังไม่มีอะไรที่ควร จะเรียกว่าน่าดู ทว่าในทางเทคนิคนีส่ นิ า่ ลุน้ นักว่า การกระตุกรอบนีม้ นั จะ ฝืนสังขารทะยานต่อได้กกี่ อ๊ ก หรือเป็นเพียงอาการกระตุกก่อนตายเท่านัน้ นักวิเคราะห์ บล.คันทรี่ กรุ๊ป ระบุว่า สัญญาณทางเทคนิค ของ PAE มีโอกาสฟื้นตัว แนะนำ� “เก็งกำ�ไร” ให้แนวรับ 0.85 บาท แนวต้าน 0.95 บาท ราคาหุ้นปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 0.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือ 9.76% มูลค่าการซื้อขาย 41.59 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 2/03/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

PAE 0.90 0.08 9.76 0.83 0.92 0.80 0.82 0.89

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

46,892,900 41,595 13.48 N/A N/A N/A N/A N/A 608

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/04/53

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 0.90 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GLOBAL PROCESS SYSTEMS INC. GLOBAL PROCESS SYSTEM INC. นางจินตนา กาวีวงศ์ บริษัท เอ็มอาร์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำ�กัด นายวรพล ทังสมบัติ

จำ�นวนหุ้น

(%)

100,537,500 100,537,500 67,482,750 40,527,388 12,150,000

14.89 14.89 10.00 6.00 1.80

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554

เอ็กซิมฯหวังปีนี้ฟันกำ�ไร600ลบ.จาก145ลบ.ปี53 นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อ การส่ ง ออกและนำ � เข้ า แห่ ง ประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ในปี 54 ธนาคารได้ ตั้งเป้ากำ�ไรสุทธิที่ 600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 53 ที่มีกำ�ไรสุทธิ 145 ล้านบาท หลังจากการตั้ง สำ � รองหนี้ ส งสั ย จะสู ญ ลดลง ทำ�ให้ผลประกอบการดีขึ้นอย่างมี นัยสำ�คัญ อีกทัง้ ธนาคารยังได้เป้า หมายการขยายตัวของยอดสินเชือ่ คงค้ า งในปี 54 เป็ น จำ � นวน 65,290 ล้ า นบาท หรื อ เติ บโต 16% เมื่อเทียบกับปี 53 ที่ทำ�ได้ 56,481 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะมุ่ง เน้ น การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้ กั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ นื่ อ ง จ า ก ผู้ประกอบการที่ต้องการไปลงทุน ในต่ า งประเทศ โดยเฉพาะผู้ ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีความ สนใจทีจ่ ะเข้าไปลงทุนในโครงการ ของประเทศเพื่ อ นบ้ า นมากขึ้ น โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ของประเทศพม่าในพื้นที่ท่าเรือ ทวาย โดยมีมูลค่าโครงการลงทุน ทั้ ง สิ้ น กว่ า 50,000 ล้ า นบาท ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ปล่อยสิน เชื่อให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น อิตาเลีย่ นไทย (ITD) ไปบ้างแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีแผนปรับ โครงสร้างหนีข้ องลูกค้าเพือ่ เป็นการ บริ ห ารความเสี่ ย งให้ กั บ ฐานะ ทางการเงินของธนาคาร และยังมี การบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี

ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น หลังจากได้จัด จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อมา บริหาร NPL ทีเ่ กิดขึน้ ของธนาคาร โดยคาดว่าแนวโน้มอัตราส่วน NPL ในปี 54 อาจมีแนวโน้มลดลงจาก

ปีก่อนที่เท่ากับ 6.22% อย่างไร ก็ตามในปีนี้ ธนาคารยังไม่มคี วาม จำ�เป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เนื่องจาก เงินในกองทุนยังคงมีเหลือเพียงพอ ต่ อ การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ได้ ก ว่ า 100,000 ล้ า นบาท และยั งไม่ กระทบเสถี ย รภาพของธนาคาร ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ได้ก�ำ หนดไว้ สำ�หรับในปี 53 ผลการ ดำ�เนินงานของธนาคารมีก�ำ ไรสุทธิ 145 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ ทำ�ได้ 201 ล้านบาท หลังจากปี 53 มีการตัง้ สำ�รองค่าเผือ่ หนีส้ งสัย จะสูญ 1,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 452 ล้ า นบาท จากปี 52 ซึง่ เป็นการตัง้ สำ�รองจากหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ และตั้งสำ�รองในเชิง คุณภาพของลูกค้าเพิม่ เติมในปี 53 อย่างไรก็ตามยอดสินเชือ่ คงค้างใน ปี 53 ของ EXIM BANK เท่ากับ 56,481 ล้านบาท ขยายตัว 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นสินเชื่อ ระยะยาวทั้งในประเทศ และต่าง ประเทศ ด้าน NPL สิ้นปี 53 เท่ากับ 3,539 ล้านบาท ลดลง สุทธิจากปี 52 ที่ 830 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราส่วน NPL ต่อเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ ณ สิ้น ปี 53 เท่ากับ 6.22% ลดลงจาก ปีก่อนที่มี 1.93%

คลังเตรียมออกพันธบัตร50ปีอีก2ครั้งQ3และQ4ปีนี้ นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มี การออกพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 50 ปี (LB 616A) เป็นครั้งแรก ที่อัตราดอกเบี้ย 4.85% โดยในวัน นี้มีการประมูลทั้งสิ้น 3,500 ล้าน บาท แต่มีนักลงทุนให้ความสนใจ เข้าประมูลสูงถึง 6,320 ล้านบาท

หรือคิดเป็น 1.8 เท่าของวงเงินที่ ประมู ล ซึ่ ง ถื อ ว่ า การประมู ล ดั ง กระทรวงการคลังต้องการ กล่าวได้รับความสำ�เร็จอย่างดียิ่ง โดยนั ก ลงทุ น ที่ ใ ห้ ค วาม ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมี สนใจแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ แผนที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลรุ่น 1.) กลุ่มผู้ค้าหลักซึ่งประมูลเข้ามา อายุ 50 ปี อีก 2 ครั้ง ในไตรมาส ร้ อ ยละ 37 ของวงเงิ น ที่ ส่ ง เข้ า ที่ 3 และ 4 ของปีงบประมาณนี้ ประมู ล และ 2.) กลุ่ ม บริ ษั ท ในวงเงินประมาณ 3,000 - 4,000 ประกันชีวิตซึ่งประมูลเข้ามาสูงถึง ล้ า นบาท กระทรวงการคลั ง ร้ อ ยละ 63 ของวงเงิ น ที่ ส่ ง เข้ า ขอขอบคุ ณ นั ก ลงทุ น ที่ ใ ห้ ค วาม

สนับสนุนการออกตราสารหนี้ของ กระทรวงการคลังอย่างดีโดยเสมอ มา อนึ่ง การออกพันธบัตร ครัง้ นีท้ �ำ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศ ที่ 4 ของโลกที่ ส ามารถออก พันธบัตรรุ่นอายุ 50 ปี ได้ต่อจาก ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554

ตลท.ขน TOP-BBL-PTT-IRPC โรดโชว์ ทริปแรก 7-11 มี.ค. ตลุยแดนกิโมโน นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ แ ล ะ ผู้ จั ด ก า ร ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้ ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ได้กำ�หนดกลยุทธ์ในการเพิ่มสภาพ คล่องให้กับตลาดหุ้นไทย โดยแผนงานหนึ่ง คื อ การไปโรดโชว์ ใ ห้ ข้ อ มู ล แก่ ผู้ ล งทุ น ต่ า ง ประเทศ ซึ่งประเทศเป้าหมายที่ตลท. จะไป ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศที่ มีการลงทุนในไทยอยู่แล้ว เช่น ลอนดอน นิ ว ยอร์ ก บอสตั น ญี่ ปุ่ น และสิ ง คโปร์ กลุ่ ม ที่ 2 เป็ น การขยายไปยั ง กลุ่ ม ที่ เ ป็ น ศูนย์กลางทางการเงินใหม่ที่เริ่มเข้ามาลงทุน ในตลาดหุ้นไทย เช่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน มาเลเซีย และแคนาดา ส่วนกลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันในประเทศที่มีแหล่งเงิน ทุนปริมาณมาก แต่ยงั ขาดข้อมูลการลงทุนใน ตลาดหุน้ ไทย เช่น จีน ญีป่ นุ่ เน้นการพบปะ ให้ข้อมูลโดยตรง

โรดโชว์ครั้งแรก จะเป็นการไปให้ ข้อมูลแก่ผลู้ งทุนทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ร่วมกับบริษทั Daiwa Securities Capital Markets ในงาน “Daiwa Conference investment 2011” วันที่ 7 - 11 มีนาคมนี้ โดยจะมีบริษัทจด ทะเบียนขนาดใหญ่ทมี่ ผี ลประกอบการดี และ เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน ร่วมเดินทางไปด้วย จำ�นวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) (TOP), ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BBL), บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) (PTT), บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) (IRPC) ตลท.เร่งพัฒนาขั้นตอนซื้อขาย NVDR อวย นลท.ตช. นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ สายงานปฏิ บั ติ ก าร ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ จะปรับปรุงกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับ การซื้ อ ขาย NVDR (ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นผล

News Station

หน้า 8

ประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย) ตามแผนกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างศึกษา หลากหลายแนวทางเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ ดังกล่าว โดยมุ่งลดข้อจำ�กัดและอุปสรรคใน กระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อขาย NVDR และเพื่อให้การซื้อขาย NVDR สะดวกและ เข้าใจง่าย สำ�หรับ ผู้ลงทุนต่างชาติ รวมทั้ง เพือ่ อำ�นวยความสะดวกแก่บริษทั หลักทรัพย์ที่ ทำ�หน้าที่ซื้อขายด้วย ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหารือกับ บริษัทหลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อ เนือ่ ง พร้อมทัง้ ประสานงานกับสำ�นักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยเปิดรับข้อเสนอแนะ เพื่ อ นำ � มาหาข้ อ สรุ ป ว่ า จะดำ � เนิ น การใน แนวทางใด รวมทั้งพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะ สมต่อไป

ILINK ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ โต 20% แตะ 1.43 พันล. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธาน กรรมการ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายราย ได้ปีนี้ 1,435 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,152.84 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนรายได้ทมี่ าจากธุรกิจ จั ด จำ � หน่ า ยสายสั ญ ญาณ 64.46% ธุ ร กิ จ วิศวกรรมโครงการ 33.46% และธุรกิจอินเตอร์ ลิ้งค์ เทเลคอม 2.09% ทั้ ง นี้ สั ด ส่ ว นรายได้ จ ากธุ ร กิ จ จั ด จำ�หน่ายสายสัญญาณยังคงเป็นรายได้หลัก ของบริษทั ฯ ปีนนี้ า่ จะมีรายได้จากธุรกิจดังกล่าว 900 ล้านบาท หรือโตเพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน

หน้าซึ่งอยู่ที่ 800 ล้านบาท โดยล่าสุดผ่านมา 2 เดือนบริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวเข้า มาแล้วประมาณ 140 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจดัง กล่าวมียอดขายโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 80 ล้านบาท ล่าสุดบริษัทฯ มีงานมือที่รอรับรู้ราย ได้ 335.84 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ ทั้งหมดในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีงานที่ยื่นซองไป แล้วและรอการพิจารณาอีก 3 งาน แต่ทชี่ ดั เจน ที่สุดคือ งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำ�หน่าย เคเบิลใต้ดิน อำ�เภอหาดใหญ่ มูลค่า 216.84 ล้ า นบาท ซึ่ ง ยื่ น ซองประมู ล ไปเมื่ อ วั น ที่ 25 พ.ย. 53 และจะทราบผลการประมูลในวัน

ที่ 7 มีนาคมนี้ ขณะที่ในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเข้า ประมูลงานโครงการทางด้านวิศวกรรมทัง้ หมด มู ล ค่ า 2 หมื่ น ล้ า นบาท ซึ่ ง งานทางด้ า น วิศวกรรมโครงการนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ น่าจับตามอง โดยบริษัทฯ มั่นใจว่าจะได้งาน ประมาณ 10% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2 พันล้านบาท และประมาณเดือน เม.ย.นี้ บริษัทฯ จะลุ้นงานประมูล PEA Submarine Cable ที่สมุยและภูเก็ต มูลค่างานประมาณ 4 พันล้านบาท ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้ รับงานดังกล่าว www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย ใช้เงินเย็นก็เจ็บได้

ตอนจบ

...จากหนึ่งนักลงทุนผู้เคลิ้มเริงร่าหลังฟันกำ�ไรเป็นกอบกำ�จาก PICNI และกำ�ลังฝันหวานถึง TDT ที่บวกสลอนยวนตาจนเผลอตามเก็บ อุตลุด กระทัง่ ในทีส่ ดุ ความเปลีย่ นแปลงบนกระดานเทรดก็ไม่ปรานีผไู้ ว้ใจ หุ้ น ผิ ด ตั ว สร้ า งแผลสาหั ส ฝั ง รากนั บ เกิ น กึ่ ง ทศวรรษจึ ง เลิ ก ขยาด พร้อมกลับเข้าสังเวียนอีกครั้งด้วยกระบวนยุทธ์ใหม่ สุดท้ายก็ขาดทุน... แล้วทำ�ไมไม่ชิงขายตั้งแต่เนิ่นๆ ล่ะ ก็คิดว่ามันจะรีบาวด์ครับ เพราะเห็นหุ้นตัวอื่นๆ ที่ตกช่วงนั้นมันก็รีบาวด์กันได้หมด เว้นก็แต่ TDT นี่แหละย่องลงมา 8 บาทก็แล้ว 7 บาทก็แล้ว 5 บาทก็แล้ว แล้วมันยังลงต่ออีก เรื่อยๆ นะ

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ ปีที่ลงทุน หุ้นที่ชื่นชอบ

นครินทร์ บัวหลวง พ.ศ. 2546 PICNI

ระหว่างทางขาลงไม่คิดจะผ่อนขายตัดขาดทุนบ้างหรือ ใช้เงินเย็นๆ ซื้อ โดยได้กำ�ไรมาจากตัวอื่น กว่าจะรู้ตัวอีกทีหุ้นก็โดนห้ามเทรดแล้ว เท่านั้นไม่ พอมันยังย่อเล็กเหลือราคา 50 สตางค์ 20 สตางค์ สุดท้ายเงินที่ว่าเย็นก็ละลายหายหมดเลย ครับ ตอนหลังมันมีลดทุนอะไรอีกมูลค่ามันเลยเหลือไม่กี่สตางค์ (ภายหลังหุ้นถูกห้ามซื้อขาย และไทยเกรียง กรุ๊ป หรือ TDT ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อั่งเปา แอสเสท หรือ A-PAO แล้ว) นับจากวันนั้นที่ขาดทุนยับเยินได้แวบกลับเข้ามาลงทุนอีกบ้างหรือเปล่า ไม่เลยครับ เว้นแต่พวกหุ้นไอพีโอที่สามารถเข้าไปจองได้เท่านั้น เลิกลงทุนในหุ้นตลอดชีพแล้วใช่ไหม ไม่ใช่ครับ กำ�ลังจะกลับเข้าไปอีก ไม่เข็ดหรืออย่างไร คราวนีผ้ มมีสตู ร คือจะไม่โลภไม่รอจนกำ�ไรทีละเยอะๆ หรือขาดทุนทีละเยอะๆ หลักการคือ เน้นหุ้นตัวเล็กๆ ถ้าได้พวกราคา 1 - 2 บาทยิ่งดี ถ้ามันขยับขึ้นทีละ 10 สตางค์ก็ขายแล้ว หรือในทางตรงข้ามถ้ามันขาดทุนแค่ 10 สตางค์เราก็ต้องรีบขายออกเหมือนกัน พวกหุ้นใหญ่พื้นฐานดีไม่สนแล้วใช่ไหม ก็ต้องแล้วแต่ว่า มันดีจริงๆ หรือเปล่า อาจจะเข้าไปลงทุนก็ได้หากมันน่าสนใจมากพอ.........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554

ทำ�ไมต้องให้น้ำ�เกลือ

Lifestyle Station by Jackal_XIII

หลายคนเข้าใจผิดเอาจริงๆ จังๆ ในเรื่องน้ำ�เกลือ คือ ไปนึกทึกทักว่าน้ำ�เกลือเป็นยาวิเศษ ถ้าต้องเข้าโรง พยาบาล หรือแม้แต่ไปพบหมอ ต้องขอร้องให้ ให้น้ำ�เกลือ โดยให้เหตุผลร้อยแปดพันเก้า เช่น จะได้อ้วนท้วนแข็ง แรงสุขภาพดี กินได้ นอนหลับ เป็นต้น ส่วนบางคนเข้าใจผิดไปอีกด้านหนึ่งเลย คือเชื่อว่าการให้น้ำ�เกลือเป็น สัญญาณว่าคนไข้อาการหนักแล้ว วันนี้เรามีคำ�อธิบายที่ถูกต้องมาฝากกัน เรื่องมันเป็นอย่างนี้...ตามปกติแล้วร่างกายของคนเราจะเสียน้ำ�ออกไปจากร่างกาย โดยการขับถ่ายเป็นน้ำ� ปัสสาวะ หรือเป็นเหงื่อ หรือเป็นไอน้ำ�ออกมาทางลมหายใจ รวมแล้วจะมีน้ำ�ที่ขับออกมาจากร่างกายวันหนึ่งราว 2.5 ลิตร เราจึงต้องการน้�ำ เข้าไปแทนทีโ่ ดยการดืม่ น้� ำ หรือรับประทานอาหาร ที่มีน้ำ�เป็นส่วนประกอบ แต่เมื่อผู้ป่วยเสียน้ำ�มากกว่าปกติ เช่น ท้องเดิน อาเจียน เหงื่อออกมาก ไข้สูง เสียเลือดจาก อุบัติเหตุ เป็นต้น แพยท์จึงต้องให้น้ำ�เข้าไปทดแทน โดยให้น้ำ�เข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง แต่เนื่องจากน้ำ� กับเลือดมีความเข้มข้นต่างกัน จึงเติมเกลือลงไปในน้ำ� เพื่อให้มีความเข้มข้นเท่ากับเลือด นอกจากนั้นน้ำ� เกลือยังช่วยเปิดเส้นเลือดไว้ เพื่อให้เลือดหมุนเวียน จนยาที่ผสมอยู่สามารถไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงเส้นเลือด ดำ�ได้อย่างราบรื่น ดังนัน้ น้�ำ เกลือจึงไม่ใช่ทงั้ ยาวิเศษ และสัญญาณอันตรายอะไรเลย เป็นขัน้ ตอนทีม่ เี หตุผลของการ ฟื้นฟูร่างกายของเราเท่านั้นเองนะจะบอกให้...

Photo Release

RS ร่วมงาน “Thanachart’s Farmland Power Day”

พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.อาร์เอส (RS) ร่ ว มบรรยายภาพรวมและทิ ศ ทางธุ ร กิ จ ของอาร์ เ อสกั บ นั ก ลงทุ น สถาบั น หรื อ ผู้ จั ด การกองทุ น เพื่ อ การตั ด สิ นใจลงทุ น ในงาน “Thanachart’s Farmland Power Day” โดยมี สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บล.ธนชาต ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 22 รร.เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด HMPRO ทุ่ม 100 ล้านจัด “HomePro EXPO 13” ลดรับ-เพิ่มสุดคุ้ม ตัง้ เป้ากวาดยอดกว่า 650 ล้าน บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) ทุ่มงบ 100 ล้านบาท จัด “HomePro Expo” ครั้งที่ 13 ชูจุดขาย “ลด-รับเพิ่มสุดคุ้ม” คืนกำ�ไรลูกค้า ผนึกกำ�ลังผู้ร่วมค้ากว่า 300 ราย ลดสูงสุด 80% จับมือบัตรเครดิตกรุงศรี และบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า ลดและรับเพิ่ม สูงสุด 25% ช้อปครบทุก 2,000 บาท รับคูปองลุ้นรับทองและบัตรกำ�นัลโฮมโปร ทุกวัน พิเศษสุด สมาชิก HomeCard ช้อปทุก 5,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับ โตโยต้า วีโก้ ดับเบิลแคบ พร้อมย้ำ�ความเป็นผู้นำ�ตลาด เปิดตัว Home Service บริการเกี่ยวกับบ้านสมบูรณ์ แบบที่สุดในเมืองไทย คาดโกยยอดขายไม่ต่ำ�กว่า 650 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 มี.ค.นี้ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 5 - 8

มุมประกัน เมืองไทยประกันภัย โชว์กำ�ไรปี 53 โต 53% ตั้งเป้าปี 54 เบี้ยประกันแตะ 5.3 พันล. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) โดย นางนวลพรรณ ล่ำ �ซำ � กรรมการผู้ จัดการ เผยปี 53 มีกำ�ไรสุทธิ 393.5 ล้ า นบาท เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท หรือ 53% มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,925 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 374 ล้านบาท หรือ 8% จากปีก่อน พร้อมตั้งเป้าหมาย อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันรับตรงในปี 54 ที่ 15% หรือประมาณ 2 เท่าของธุรกิจ คิดเป็นเบี้ยประกันภัยภัยรับตรง 5,325 ล้านบาท ยังคง เป็นบริษัท Top 5 ของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยเป็นเบี้ยประกันภัย (Motor) 2,325 ล้ า นบาท และเป็ น เบี้ ย ประกั น ภั ย (Non-Motor) 3,000 ล้านบาท

SCB คว้า 2 รางวัลระดับภูมิภาค บริการทางการเงินแบบครบวงจร นายศิโรตม์ วิชยาภัย ผู้จัดการสายธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทย พาณิชย์ (SCB) เข้ารับ 2 รางวัลระดับภูมิภาคจาก Alpha South East Asia ได้แก่ Best Project Finance Deal of the Year และ Best Mobile Payments & Cross Border Payment Solution of the Year ณ ประเทศ มาเลเซี ย โดยการมอบรางวั ล พิ จ ารณาจากความสามารถในการนำ � นวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้าได้อย่าง ไร้ขีดจำ�กัด นับเป็นเครื่องพิสูจน์การเป็นธนาคารผู้นำ�การให้บริการแบบครบ วงจรของไทยพาณิชย์อย่างแท้จริง

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554

IR Society

ภัทรลดา สง่าแสง

“มุ่งมั่น มองโลกในแง่บวก มองวิกฤตให้เป็นโอกาส”

ตอนที่ 3

จากสถานการณ์นเี้ องทีเ่ ป็นจุดสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ผบู้ ริหารของบริษทั เห็นศักยภาพในตัวตนของเธอ ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ของธุรกิจ ประกอบกับมีความคุ้นเคยในช่วงที่บริษัทเข้าสู่ตลาดฯ เป็นอย่างดี ทำ�ให้ผบู้ ริหารมีความไว้วางใจในความรูค้ วามสามารถของเธอ จึงได้มอบ หมายงานด้าน Investor Relations (IR) ซึ่งในระยะแรกดูแลงานด้าน IR ร่วมกับการดูแล Portfolio Management ควบคู่กับการวางแผน กลยุ ท ธ์ และนำ � เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารของบริ ษั ทให้ นั ก ลงทุ น ทราบ จนกระทั่งวันนี้ คุณภัทรลดา สง่าแสง ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการ วางแผนกลยุทธ์ ของบริษัท

มุมมองความสำ�คัญของงาน IR ที่มีต่อประเทศไทยใน ปัจจุบัน เธอกล่าวว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เริ่มมีความเข้าใจในงาน IR มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยน ความรู้ในแต่ละบริษัทร่วมกันมากขึ้นผ่านทางสมาคม Thai Investor Relations Club (TIRC) ซึ่งเป็นศูนย์กลาง ที่มีสมาชิกเข้ามามากขึ้น ตามลำ�ดับ จากเดิมประมาณ 45% จนกระทัง่ ปัจจุบนั คาดว่าประมาณ 75 - 80% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด โดยเธอยังกล่าวต่อไปอีก ว่า ในอนาคตหากต้องการพัฒนางานด้าน IR ให้ได้ประสิทธิภาพนัน้ ควรจะบรรจุหลักสูตรลงไปในการศึกษาด้วย จึงจะสามารถพัฒนา งาน IR ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สิ่งสำ�คัญที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ก็คือการที่เธอได้พบได้เห็นสิ่งต่างๆ ในทัศนะที่กว้างไกลขึ้นกว่าเดิม มีความเป็น Globalization ซึง่ ทำ�ให้เธอมีโอกาสได้พบปะกับนักลงทุน และนักวิเคราะห์มากหน้าหลายตา รวมถึงมีโอกาสในการทำ�งาน ที่ดีขึ้นในอนาคต

อ่านต่อฉบับหน้า

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554

แ น ว โ น้ ม ก า ร ล ง ทุ น วั น นี้ การเคลื่ อ นไหวขอ งดั ช นี ฯ ขึ้ น อยู่ กั บ เหตุการณ์ในตะวันออกกลางว่าจะมีความ รุนแรงมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งถ้ามีก็คงทำ�ให้มี แรงขายออกมาอี ก โดยมี แ นวรั บอยู่ ที่ 980 จุด แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิด ขึ้น ตลาดฯ ก็คงรีบาวด์ โดยมีแนวต้าน 992 จุด และ 995 จุด อย่างไรก็ดี ดัชนีฯ ช่วงนีย้ งั ผันผวนอีกสักระยะหนึง่ เพราะนัก ลงทุ น ต่ า งชาติ ยั ง ซื้ อ ขายแบบ ไม่ มี เสถียรภาพมากนัก

ตลาดหุน้ ไทยวันนีย้ งั ต้องติดตาม ปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะราคาน้�ำ มัน ดิบโลกว่าจะปรับตัวขึน้ อีกหรือไม่ ซึง่ หาก ปรับสูงขึ้นจะส่งผลต่อตลาดฯ เชิงลบ โดยกรอบเคลื่อนไหวดัชนีฯ คาดว่าจะอยู่ ที่ 980 - 990 จุด และมีโอกาสลุน้ ทดสอบ แนวต้านถัดไปที่ 995 จุด หากราคา น้�ำ มันไม่พงุ่ ต่อ กลยุทธ์ลงทุน แนะซือ้ ขาย ในกรอบแนวรับแนวต้านดังกล่าว

หน้า 13

คาดดัชนีฯ วันนี้น่าจะทรงตัว โดยอาจบวกลบสลับกัน เนื่องจากขาด ปัจจัยใหม่สนับสนุน และนักลงทุนยัง กังวลราคาน้�ำ มันตลาดโลกทีป่ รับเพิม่ ขึน้ โดยประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า ราคาน้ำ�มันที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องจาก สถานการณ์ความไม่สงบในลเิ บีย อาจส่ง ผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐฯ และทำ�ให้ภาวะเงินเฟ้ออยู่ ในระดั บ อั น ตราย แนะนำ � นั ก ลงทุ น Wait & See ประเมินแนวรับ 980 จุด และแนวต้าน 990 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีน�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 2 มีน�คม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,914.15 11.56% 3,265.02 12.95% 7,156.22 28.38% 11,883.61 47.12%

3,520.73 13.96% 3,592.48 14.25% 7,248.78 28.74% 10,857.01 43.05%

-606.58 -327.46 -92.56 1,026.60

Last Update

02/03/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

987.59 690.27 1,505.49 262.73

Chg -6.89 -6.41 -13.11 -0.58 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

02/03/11

%Chg -0.69 -0.92 -0.86 -0.22 25,218.99 343.83

17:01:48

AGRO Decline 43%

0.2

A dv ance 31% No C hange 26%

0

TECH

CONSUMP

-0.2

0.1

-0.4

-0.53

-0.6

-1.05

-0.8 -1

SERVICE -0.23

FINCIAL

-0.69

-1.2

-1.06 -0.82 Decline 44%

A dv ance 26% No C hange 30%

-0.6

RESOURC

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีน�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 2 มีน�คม 2554

KBANK

( Day )

: KBANK 7,000,000

Price & Fundamental Symbol KBANK

Last 119.50 Chg 0.00  %Chg 0.00  Open 118.50  High 120.50  Low 118.00  Prev 119.50  Avg 119.52  AccVol 14,763,100  AccVal(K฿) 1,764,420  %Fluct 2.09  P/E 14.28  P/BV 2.12  DPS(Baht) 2.00  Yield(%) 2.09  EPS(Baht) 8.37  MktCap(Mil.) 285,995  Broker Target Update CNS 159.00 17/02/11 หลักDBSV ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็152.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 14/02/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 02/02/11 ค่าการ CGS ม่ ขึน้ มากที 142.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 120.50

120.00

Price

119.50

119.00

118.50

118.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีน�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 2 มีน�คม 2554

PAE

( Day )

Price & Fundamental Symbol PAE

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: PAE

14,000,000

0.90 0.08  9.76  0.83  0.92  0.80  0.82  0.89  46,892,900  41,595  13.48  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  608  Target Update

No Comment

12,000,000 10,000,000 Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0.92

0.91

0.90

0.89

0.88

0.87

0.86

0.85

0.84

0.83

0.82

0.81

0.80

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีน�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 2 มีน�คม 2554

LANNA

( Day )

Volume Analysis

: LANNA

1,800,000 1,600,000

Price & Fundamental Symbol LANNA

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker US

23.40 0.50  2.18  22.60  23.60  22.60  22.90  23.24  6,859,000  159,424  4.30  12.93  3.04  0.50  4.37  1.81  8,190  Target Update 25.00 02/03/11

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,400,000 1,200,000

Vol.

1,000,000 800,000 600,000

98-

400,000 200,000

23.60

23.50

23.40

23.30

Price

23.20

23.10

23.00

22.90

22.80

22.70

22.60

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 565 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554

คำ�คมการลงทุน “อย่าเด็ดดอกไม้ แล้วรดน้ำ�ให้หญ้า” Peter Lynch

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 03 มี.ค. 2554  
Investor_station 03 มี.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Statio

Advertisement