Page 1

Investor Station ฉบับที่ 830 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

News Station 5

การว่างงานสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 6%

7 8

KK คาดรับรู้รายได้บล.ภัทร Q4/55 CHUO เซ็น MOU ร่วมธุรกิจโฆษณาในพม่า

9

Dynamic Station

www.

BIGC เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้ PP เลื่ อ นแผนขายให้ ผ ถห.เดิ ม

บอร์ด BIGC ไฟเขียวจัดสรร 23.61 ล้านหุ้นเพิ่มทุนขายให้ PP เพื่อใช้ขยายกิจการ เปิด Mini Big C 300 แห่ง ในปั๊มบางจากในอีก 5 ปีข้างหน้า-ลดหนี้ คาดการเสนอขายแล้ว เสร็จใน Q2/55 พร้อมสั่งปันผลปี 54 ในอัตราหุ้นละ 1.96 บาท จ่าย 30 พ.ค. 55 ขณะที่ ติดเบรกแผนเพิ่มทุน ขายผู้ถือหุ้นเดิม ชี้รอเวลาเหมาะสม โบรกฯ แนะเพียง “ถือ” หวั่นไดลูท-อัพไซด์น้อย ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

ฉบับที่ 830 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

ก.ล.ต.ไฟเขียว เครือ รพ. วิชัยเวช ขาย IPO 10

Lifestyle Station ทุกข์ 5 ประการของผู้หญิง

13

มองหุ้ นจากเซียน อ่อนตัว-ทรงตัว

14

Data Station

SAMART คาดรายได้ Q1/55 โต 30-50%

ยื่นประมูลงานเพิ่มทั้งใน-ตปท.

ต่อหน้า 4

GLOBAL มั่นใจยอดขาย Q1/55 ต่อหน้า 4 เข้าเป้าโต 30-35% SET News

เปิดตัว“ทอมมี่ี

เตชะอุบล” ตอนจบ

ต‡อหนˆา 12

DTAC คาดปรับปรุง โครงข่าย 2G เสร็จ Q4/55 ต่อหน้า 8

BBL

ราคาเป้าหมาย 210 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 815 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 830 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555

BIGC (ต่อจากหน้า 1)

นางสาวรำ�ภา คำ�หอมรืน่ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ อนุ มั ติ ใ ห้ ดำ � เนิ น การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ จด ทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้ออกจำ�หน่ายขอ งบริษทั ฯ จำ�นวนไม่เกิน 23.6 ล้าน หุน้ ให้แก่นกั ลงทุนเฉพาะรายและ/ หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยวิธีเสนอ ขายหุ้ น แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยหุ้น ดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.9% ของจำ � นวนหุ้ น ที่ อ อก จำ�หน่ายแล้วของบิ๊กซี การระดมทุนครั้งนี้ เป็น อี ก หนึ่ ง ก้ า วสำ � คั ญ ของการเดิ น หน้าตามแผนกลยุทธ์ขยายธุรกิจ ของบิ๊ ก ซี ตามที่ ป ระกาศไว้ ใ น เดือนต.ค. 54 ที่จะเป็นผู้ค้าปลีก สมัยใหม่อนั ดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นผู้ประกอบการที่มีบทบาท สำ�คัญในภูมิภาค บิ๊กซี จะใช้เงินที่ได้จาก การเสนอขายหุ้ น แบบเฉพาะ เจาะจงครั้งนี้ ในการขยายกิจการ และลดภาระหนี้ ต ามแผนการ ขยายธุรกิจในปี 55 โดยจะเงิน จำ � นวนดั ง กล่ า วจะไปสนั บ สนุ น การขยายกิ จ การสาขาย่ อ ยของ บิก๊ ซี รวมถึงการขยายสาขามินบิ กิ๊ ซี ในสถานี บ ริ ก ารน้ำ � มั น บางจาก ที่ มี ศั ก ยภาพจะขยายได้ ถึ ง 300 สาขา ใน 5 ปี ข้ า งหน้ า ตามความร่วมมือระหว่างบิ๊กซีกับ บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม สำ�หรับ เงินกู้ยืมที่บริษัท นำ � ไปใช้ เ ป็ น ทุ น ในการเข้ า ซื้ อ สิ น ท รั พ ย์ ข อ ง ค า ร์ ฟู ร์ ใ น ประเทศไทยได้รับการขยายระยะ เวลาการชำ�ระคืนเงินกู้ไปจนถึง เดือน ก.ค. 55 โดยไม่มคี า่ ปรับแต่ อย่างใด ทัง้ นีบ้ ริษทั กำ�ลังพิจารณา ทางเลื อ กต่ า งๆ กั บ สถาบั น การเงินหลายแห่งในการชำ�ระหนี้ เงินกู้เดิม ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ไ ด้ มี ก า ร

News Station

พิจารณาเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะ เจาะจงแล้ว คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้เลือ่ นการออกและเสนอขาย หุ้ น สามั ญ แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ตาม สัดส่วนการถือหุน้ ทีเ่ คยประกาศไว้ เมื่ อ เดื อ นต.ค. 54 โดยจะยั งไม่ ดำ�เนินการในระยะเวลาอันใกล้นี้ และจะนำ �ไปพิ จ ารณาในเวลาที่

นายอีฟ เบรบอง ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ผู้ จั ด การใหญ่ BIGC กล่ า วว่ า การระดมทุนครัง้ นี้ เป็นการดำ�เนิน การตามแผนขยายกิจการอย่างต่อ เนื่องที่ได้วางไว้สำ�หรับปี 55 และ เชื่ อ ว่ า เป็ น เวลาที่ เ หมาะสมที่ จ ะ ดำ�เนินการเสนอขายหุน้ แบบเฉพาะ

เหมาะสมต่อไป การเสนอขายหุ้ น แบบ เฉพาะเจาะจงครั้งนี้ จะถูกเสนอ เข้าสูท่ ปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ� ปี 55 ในวันที่ 30 เม.ย. 55 เพื่อ อนุมัติต่อไป บริษัทฯ คาดว่าการ ดำ�เนินการเสนอขายหุน้ แบบเฉพาะ เจาะจงครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายใน Q2/55

เจาะจง เพื่อเสริมศักยภาพในการ เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ และ เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินใน การขยายธุรกิจตามแผนการขยาย ธุรกิจในปี 55 พร้อมกับเพิ่มมูลค่า ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการ บริ ษั ท ฯ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ย เงินปันผลสำ�หรับรอบระยะเวลา

ดำ � เนิ น การในปี 54 และขอคำ � อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ � ปี ใ นการประกาศจ่ า ย เงินปันผลสำ�หรับปี 54 ในอัตรา หุ้นละ 1.96 บาท กำ�หนดจ่ายใน วั น ที่ 30 พ.ค. 55 การจ่ า ย เงิ น ปั น ผลจะจ่ า ยในอั ต รา 30% ของกำ � ไรสุ ท ธิ (เฉพาะบริ ษั ท เท่านั้น) กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผลในวั น ที่ 12 เม.ย. 55 และกำ�หนดให้วันที่ 17 เม.ย. 55 เป็นวันรวบรวมราย ชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น โดยวันที่ ไม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ปั น ผล (XD) เป็ น 10 เม.ย. 55 อนึ่ ง เนื่ อ ง จากการ เพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุม เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ้ น แบบ เฉพาะเจาะจงเป็นข้อมูลที่มีความ สำ�คัญ ดังนั้น เพื่อให้นักลงทุนมี เวลาตัดสินใจอย่างพอเพียงในการ พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ จึง เป็ น การสมควรที่ จ ะยกเลิ ก วั น กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า ประชุมและอกเสียงในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึง อนุมัติให้เปลี่ยนกำ�หนดวันประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ จากวันที่ 26 เม.ย. 55 เป็ น วั น ที่ 30 เม.ย. 55 เวลา 14.00 น. บทวิ เ คราะห์ บล.ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส ระบุว่ า การเพิ่มทุน แบบ PP 23.6 ล้านหุ้น ที่ยังไม่ กำ � หนดราคา ถ้ าใช้ ร าคาตลาด ปั จ จุ บั น จะได้ เ งิ น ประมาณ 4 พันล้านบาท มี Dilution 3% ราคาเป้ า หมาย Dilute เหลื อ 180 บาท มี Upside เพียง 5% จากราคาหุน้ ปัจจุบนั แนะนำ�เพียง “ถือ” ฝ่ายวิเคราะห์มองว่าจะดี กว่ า นี้ ห ากบริ ษั ท เพิ่ ม ทุ น RO สำ�เร็จ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 830 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555

SAMART (ต่อจากหน้า 1)

น า ย วั ฒ น์ ชั ย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ใ ห ญ่ บ ม จ . ส า ม า ร ถ คอร์ ป อเรชั่ น (SAMART) เปิดเผยว่า ใน Q1/55 รายได้ ของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ้ น จากงวด เดี ย วกั น ของปี ก่ อ นราว 30 50% มาจากธุรกิจคอนเทนต์ที่ เติบโตดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เริม่ รับรูร้ ายได้จากการวางระบบ 3G ให้กับบมจ.ทีโอที โดยคาดว่า งานวางระบบ 3G ของทีโอที เฟสแรกจะแล้ ว เสร็ จในเดื อ น พ.ค. - มิ . ย.นี้ ซึ่ ง ขณะนี้ ติ ด ปั ญ หาความล่ า ช้ า ซึ่ ง เกิ ด จาก ทีโอทีไม่สามารถส่งมอบอุปกรณ์ ให้กับบริษัทได้ ส่ ว นการประมู ล งาน วางระบบ 3G เฟส 2 คาดว่า ทีโอที จะเปิดประมูลปลายปีนี้ ซึง่ บริษทั ก็มคี วามพร้อมทีจ่ ะเข้า ประมู ล งาน ส่ ว นจะร่ ว มกั บ ล็อกซเล่ย์ (LOXLEY) อีกหรือไม่ คงต้องรอดู TOR ที่จะออกมา สำ�หรับการทำ� MVNO ให้ กั บ ที โ อที บริ ษั ท ยั ง คง เดินหน้าแม้ว่าช่วงน้ำ�ท่วมทำ�ให้ GLOBAL (ต่อจากหน้า 1)

นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.สยามโกลบอลเฮ้ า ส์ (GLOBAL) เปิดเผยว่า ในปลาย เดื อ นเม.ย.นี้ บริ ษั ท ฯ จะไป โรดโชว์ที่สิงคโปร์กับ บล.ภัทร เพือ่ ให้ขอ้ มูลกับกองทุนต่างชาติ ทีส่ นใจบริษทั ฯ โดยจะใช้เวลา 2 วั น เหมื อ นกั บ ครั้ ง ล่ า สุ ด ที่ ไ ป ฮ่องกง กับ บล.ดีบเี อส วิคเคอร์ส ที่ ไ ด้ เ ข้ า พบกองทุ น มากพอ

News Station

หน้า 4

งานล่าช้า และไม่มีการทำ�การ ตลาด แต่ เ ชื่ อ ว่ า ที โ อที จ ะรี บ ดำ � เนิ น การ โดยเดื อ นเม.ย. พ.ค. คงต้องมีความชัดเจนใน การทำ�การตลาดใหม่ เพื่อให้ทัน กั บ ก า ร เ ปิ ด ป ร ะ มู ล 3 G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ไม่อย่างนั้นจะแข่งขันลำ�บาก นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ เตรี ย มยื่ น ข้ อ เสนอทำ � ระบบ Check-in Passenger ให้บมจ. ท่ า อากาศยานไทย (AOT) ทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ มูลค่างาน ราว 500 - 1,000 ล้ า นบาท ซึ่ ง น่ า จะทราบผลประมาณ Q2/55 เนือ่ งจากทอท.คงต้องเร่ง แก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว ด้ า น ก า ร ล ง ทุ น ใ น ต่ า งประเทศ บริ ษั ท ฯ เตรี ย ม ประมูลงานวางระบบงานทีบ่ ริษทั มี ค ว า ม ถ นั ดใ น ด้ า น อื่ น ๆ ในประเทศลาว กัมพูช า และ พม่า โดยในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะ เริ่ ม ได้ ง าน เบื้ อ งต้ น คาดว่ า จะได้งาน 5 - 10 ล้านเหรียญ และเชื่อว่าประเทศเหล่านี้ยังมี โอกาสเติบโตอีกมาก สมควร ส่วนใหญ่จะสอบถามถึง การขยายตัวของบริษทั ในอนาคต ซึ่งการไปในครั้งนี้ผลตอบรับดี มาก เห็ น ได้ จ ากการเข้ า พบ ของกองทุนตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็น ไม่ได้เว้นช่วงพักผ่อน สำ�หรับแนวโน้มยอดขาย Q1/55 จะเติบโตเป็นไปตามเป้า หมายทั้ ง ปี ที่ ตั้ งไว้ 30 - 35% เนือ่ งจากมีโมเมนตัมจากพืน้ ฐาน ของเศรษฐกิจที่ดี ประกอบกับ

การขยายสาขาเพิ่มของบริษัท ซึง่ ในไตรมาสแรกเปิด 1 สาขาที่ จ.สกลนคร ส่ ว นไตรมาส 2 วางแผนเปิดอีก 2 สาขา หนึง่ ใน จำ�นวนนั้นคือจ.นครพนม “ไตรมาสแรกยอดขาย ยังดีเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ แต่ แนวโน้มไตรมาส 2 น่าจะดีขึ้น ไปอีกจากเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ ” นาย วิทูร กล่าว ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ เตรี ย ม

พร้อมที่จะขึ้นค่าแรงในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่ การขึน้ ค่าแรงอาจทำ�ให้ตน้ ทุน เพิ่มขึ้นบ้าง แต่ไม่มากนักและ ในที่สุดแล้วหากแบกรับไม่ไหว บริษทั ก็สามารถปรับขึน้ ราคาขาย สินค้าได้

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 830 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555

นักวิเคราะห์ S&P ชี้กรีซอาจต้องรีไฟแนนซ์หนี้อีกรอบ พร้อมขอเงินช่วยเหลือ รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นายมอริทซ์ เคร เมอร์นักวิเคราะห์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือแสตน ดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พี กล่าวว่า กรีซอาจต้อง รีไฟแนนซ์หนีอ้ กี ครัง้ และอาจต้องขอความช่วยเหลือทางการ เงินจากอียูและไอเอ็มเอฟอีกครั้งเช่นกัน “ทางข้ า งหน้ า อาจลาดเอี ย ง ผมไม่ ค าดว่ า จะเกิดขึ้นวันนี้ แต่คาดว่าอาจเกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นเจ้า หนี้ภาครัฐทั้งหลายอาจต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกัน อีกครั้ง” นายเครเมอร์ กล่าว

ขณะทีน่ ายพอล ธอมสันกรรมการไอเอ็มเอฟทีท่ �ำ หน้าทีแ่ ก้ปญั หาวิกฤตหนีก้ รีซกล่าวว่า กรีซได้เดินหน้าปฏิรปู การคลังอย่างต่อเนื่อง แต่นั่นอาจใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี จึงจะสัมฤทธิ์ผล

เฟดนิวยอร์ก คาดการว่างงานสหรัฐฯ จะลดอยู่ที่ระดับ 6% ใน H1/2013 รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า บทวิเคราะห์ ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟดสาขานิวยอร์ก คาด อัตราการว่างงานสหรัฐฯจะลดลงมาอยูท่ รี่ ะดับ 6% ในครึ่ง ปีแรกปี 2013 โดยเป็นการลดลงอย่างมากจากระดับที่เป็น อยู่ในขณะนี้

AFET

หน้า 5

บทวิเคราะห์ดังกล่าว ซึ่งจัดทำ�โดยนายเอย์ซีกัล ซาฮินนักเศรษฐศาสตร์ที่เฟดสาขานิวยอร์กระบุว่า ความ สัมพันธ์ระหว่างจำ�นวนผู้ยื่นขอสวัสดิการกรณีว่างงานกับ จำ�นวนการว่างงานบ่งชี้ถึงจำ�นวนการว่างงานที่จะลดลง อย่างต่อเนื่อง ขณะที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อัตราการ ว่างงานในสหรัฐฯอยู่ที่ระดับ 8.3% ต่ำ�สุดในรอบ 3 ปี หลัง จากลดลง 0.8% ในช่วง 1 ปีที่สิ้นสุดเดือนมกราคม “การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยรูปแบบที่เคยเกิดขึ้น อาจทำ�ให้อัตราการว่างงานลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้” นายซาฮิน ระบุในบทวิเคราะห์

TFEX

“ตลาดจีนหยุดยาว”

“หุ้นใหญ่ขึ้น XD แต่เงินนอกยังไหลเข้า”

นักวิเคราะห์ บริษทั ฟิวเจอร์ อกริ เทรด จำ�กัด (FAT) RSS3 - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 97 สัญญา สถานะคงค้าง 3,940 สัญญา - ปิด 124.75 บ./ก.ก. ลดลง 0.45 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) ปัจจัยลบ - ตลาดเซีย่ งไฮ้หยุดยาว 2 - 4 เม.ย. - ภาพรวมยังขาดข่าวใหม่กระตุน้ - ศก. จีนชะลอตัว - น้�ำ มันลงแตะ 102 เหรียญ กลยุทธ - ชะลอลงทุน (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) - แนวรับ 123 บ./ก.ก. - แนวต้าน 127 บ./ก.ก.

นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 12,096 สัญญา สถานะคงค้าง 30,932 สัญญา - ปิด 843.20 จุด ลดลง 1.00 จุด (สัญญา SM5012 มิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - ต่างชาติเข้าซือ้ หุน้ ไทยต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 1,252.87 ลบ. ปัจจัยลบ - หุ้นใหญ่ขึ้น XD - น้�ำ มันลงหนัก หลังยุโรประบายน้�ำ มัน - ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯยังผันผวน - มีขา่ วลือว่ากรีซอาจต้องขอรับความช่วยเหลือรอบ 3 กลยุทธ - เก็งกำ�ไร(สัญญา S50M12 มิ.ย. 55 ) - แนวรับ 830 จุด - แนวต้าน 855 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 828 จุด แนวต้าน 854 จุด

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 830 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555

หน้า 6

BBL ราคาเป้าหมาย 210 บาท บทวิเคราะห์ บล.กรุงศรี แนะนำ� “ซื้อ” BBL จากความโดดเด่น การเป็นผู้นำ�การปล่อยสินเชื่อ Corporate และสินเชื่อ SME ซึ่งธนาคาร จะได้รบั ประโยชน์เป็นลำ�ดับต้นจากการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐฯ กระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อ นอกจากนี้ธนาคารมีเงินกองทุนแข็งแกร่ง, สภาพคล่องสูงและ coverage ratio สูง งบดุลที่แข็งแกร่งจะสนับสนุน การขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารต่อเนื่อง ประเมินสินเชื่อมีแนวโน้ม เติบโตสูงกว่าเป้าหมายที่ 6 - 8%YoY จากภาคการลงทุน ส่วนสินเชื่อ Q1/55 จะขยายตัวต่อเนื่อง 3%QoQ คาดกำ�ไรสุทธิ Q1/55 เติบโต แข็งแกร่ง 28%YoY และ 40%QoQ ประเมินกำ�ไรสุทธิปี 55 ที่ 3.34 หมื่น ล้านบาท เติบโต 22.3%YoY มูลค่าพื้นฐานที่ 210 บาท อิงจาก Prospective P/BV ที่ 1.5 เท่า (ROE 14%, Ke 11%)

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 30/03/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

BBL 185.00 0.00 0.00 185.50 187.00 183.50 185.00 184.92

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

5,373,500 993,656 1.89 12.92 1.45 4.00 3.24 14.32 353,136

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/55

1. 2. 3.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 184.50 บาทหนาแน่นสุด

4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อผู้ฝาก HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

จำ�นวนหุ้น

(%)

535,908,158 80,062,588

28.08 4.19

64,609,551

3.38

52,139,884

2.73

48,494,629

2.54

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 830 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555

News Station

KK คาดรับรู้รายได้บล.ภัทร Q4/55 ตั้งเป้าสินเชื่อ SME โต 15-20% นายธวัชไชย สุทธิกจิ พิศาล ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ธนาคาร เกียรตินาคิน (KK) เปิดเผยว่า ในปี นี้ธนาคารได้ตั้งเป้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (เอสเอ็มอี) จะเติบโต 15 - 20% เมือ่ เทียบกับปีก่อน โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 30% ของสิ น เชื่ อ รวม เนื่ อ งจาก ธนาคารได้มีการเปิดตัว KKBiz หรือ สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ เฉพาะด้าน โดยมุง่ เน้นในกลุม่ เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นการให้บริการต่อยอดธุรกิจใน ด้านที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญอยู่ แล้ ว ซึ่ ง จะมี ก ารให้ คำ � แนะนำ � กั บ ลูกค้าในเรื่องของข้อมูลที่เข้มข้นมาก ขึ้น รวมถึงช่องทางในการต่อยอด ธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ แข่งขันได้ ใ นตลาด ประกอบด้ ว ย ภาคธุรกิจหลัก ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ สินเชือ่ ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนส่ ง สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ฟลอร์ แ พลน (สิ น เชื่ อ หมุ น เวี ย น) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการตัวแทน จำ � หน่ า ยรถยนต์ ใ หม่ และเป็ น รถ

มือสอง และ สินเชือ่ ธุรกิจขนส่ง และ สินเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ ขณะที่ธนาคารเตรียมที่จะ เสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ธนาคารเพือ่ นำ�มาแลกหุน้ ควบรวมกับ

บมจ.ทุนภัทร และจะเสนอให้ บมจ. ภัทร ออกจากตลาดหลักทรัพย์ของ ไทย ซึ่งนโยบายการบริหารหลังจาก การควบรวมแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลง โดยธนาคารก็จะดำ�เนินการเกี่ยวกับ

ธปท.มองส่งออก ครึ่งปีหลังได้ 2 ปัจจัยหนุน

ทัง้ ภาคการผลิต เข้าสู่ปกติ-ศก.โลกดีขึ้น น า ย เ ม ธี สุ ภ า พ ง ษ์ ผู้อำ�นวยการอาวุโ ส ฝ่ายนโยบาย เศรษฐกิ จ การเงิ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า แนวโน้ ม การส่ ง ออกในครึ่ ง ปี ห ลั ง คาดว่าจะมีการขยายตัวที่ดีจากแรง สนับสนุน ทั้งภาคการผลิตที่เชื่อว่า จะสามารถกลั บมาสู่ ภาวะปกติ ไ ด้ ตั้ ง แต่ Q2/55 เป็ น ต้ นไป ขณะ เดียวกันภาวะเศรษฐกิจโลกช่วงครึง่ ปี หลังน่าจะมีการฟื้นตัว และขยายตัว

ได้ดีกว่าครึ่งปีแรก ส่วนการบริโภคภาคเอกชน ขณะนี้เริ่มมีการขยายตัวที่ปกติมาก ขึ้น แต่ยังคงต้องติดตามการรายงาน ตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนมี.ค. 55 อีก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ ขณะเดียวกันภาคการลงทุนคาดว่ามี การฟื้ น ตั ว ที่ เ ร็ ว ขึ้ น จากเดิ ม ที่ ประมาณการว่าจะกลับมาเป็นปกติได้

ในไตรมาส 3 เป็นจะกลับมาขยาย เป็ น ปกติ ไ ด้ ใ นไตรมาส 2 จาก สัญญาณต่างๆ ด้านดัชนีความเชื่อมั่นทาง ธุรกิจในเดือนก.พ. 55 อยู่ในระดับ 52.7 ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ทัง้ ในกลุม่ ผูผ้ ลิตภาคอุตสาหกรรมและ มิใช่อตุ สาหกรรมปรับดีขนึ้ ในเกือบทุก องค์ประกอบ ยกเว้นองค์ประกอบ

ธุรกรรมการเงินตามปกติ และบมจ. ทุนภัทร ก็จะมีหน้าที่ในการดำ�เนิน ธุรกรรมเกีย่ วกับหลักทรัพย์และตลาด ทุนทั้งหมด ซึ่งคาดว่ากระบวนการ ดั ง กล่ า วจะแล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ น ส.ค. นี้ และธนาคารจะสามารถรับรู้ รายได้ จ ากบมจ.ทุ น ภั ท ร ตั้ ง แต่ Q4/55 เป็นต้นไป ด้ า น แ น ว โ น้ ม ต ล า ด อสังหาริมทรัพย์จะกลับมาฟื้นตัวเข้าสู่ ภาวะปกติได้ตั้งแต่ Q3/55 เป็นต้นไป จากปลายปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบ จากเหตุ ก ารณ์ น้ำ � ท่ ว มอย่ า งรุ น แรง โดยขณะนี้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะขยาย มาตรการดอกเบี้ยบ้าน 0% นาน 3 ปี ขยายวงเงินเป็น 2 ล้านบาทจากเดิม 1 ล้านบาท ซึ่งหากรัฐบาลสามารถ ออกมาตรการดังกล่าวได้ ก็จะเป็น ส่วนช่วยกระตุน้ กำ�ลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค ให้เพิ่มขึ้นและยังเป็นการช่วยเหลือ ผูป้ ระกอบการอสังหาฯ ให้ขยายตัวได้ ซึ่ ง คาดว่ า สิ น เชื่ อ ภาคอสั ง หาฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตตั้งแต่ไตรมาส 3 - 4 เป็นต้นไป ด้านต้นทุนที่ยังอยู่ต่ำ�กว่าระดับ 50 ต่อเนื่อง สำ�หรับในอีก 3 เดือนข้างหน้า ผูป้ ระกอบการเชือ่ มัน่ ว่าภาวะธุรกิจจะ ปรับดีขึ้นจากปัจจุบัน ดัชนีความเชื่อ มั่นทางธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ ที่ ร ะดั บ 56.5 ผู้ ผ ลิ ต ภาค อุตสาหกรรมและมิใช่อุตสาหกรรม เชือ่ มัน่ ว่าภาวะธุรกิจเกือบทุกด้านปรับ ตั ว ดี ขึ้ น ยกเว้ น ความเชื่ อ มั่ น ด้ า น ต้นทุนการประกอบการที่ลดต่ำ�กว่า ระดับ 50 ต่อเนื่อง สะท้อนถึงแรง กดดั น ด้ า นต้ น ทุ น ประกอบการ ทั้ ง จากค่ า แรงและราคาพลั ง งาน ที่เพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 830

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555

AIT รับผลงาน Q1 ไม่เด่น แต่ทั้งปีเข้าเป้าโต 10% นายศิ ริ พ งษ์ อุ่ น ทรพั น ธุ์ ประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. แอ็ดวานซ์อนิ ฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี (AIT) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการ Q1/55 ไม่น่าจะโดดเด่น มากนัก แต่เชื่อว่าทั้งปีจะทำ�รายได้ตามเป้าหมาย ที่ 5.3 พันล้านบาทหรือโต 10% จากปีกอ่ น เพราะ รายได้ ใ นแต่ ล ะไตรมาสนั้ น ประเมิ น ได้ ย าก เนื่องจากขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการรับรู้รายได้ใน แต่ละโครงการ ปัจจุบัน บริษัทมีงานในมือมากกว่า 3 พันล้านบาท และจะรับรู้เป็นรายได้ทยอยเข้ามา ในแต่ ล ะไตรมาสรวมทั้ ง หมดปี นี้ ป ระมาณ 3 พันล้านบาท ส่วนที่เหลือรับรู้รายได้ในปีถัดไป ส่วนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ� 300 บาทใน วันที่ 1 เม.ย.นี้ ไม่กระทบบริษัทฯ เนื่องจาก บุคคลากรบริษัทฯ ไม่ได้เน้นการใช้แรงงาน แต่ใช้ ทั ก ษะทางด้ า นการคิ ด ค้ น และพั ฒ นามากกว่ า ดังนั้น ค่าแรงที่จ่ายเมื่อคิดเฉลี่ยต่อวันจึงสูงกว่า แรงงานทั่วไป

DTAC คาดปรับโครงข่ายเสร็จ Q4/55 ยันไม่เกิดปัญหาระบบล่มอีก นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่น (DTAC) เปิดเผยว่า การปรับปรุงยกระดับ เครือข่าย 2จี (Network Swap) มากกว่า 1 หมื่น สถานีฐานทั่วประเทศ น่าจะเสร็จสมบูรณ์ก่อน Q4/55 โดยบริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าต่อจากนีไ้ ม่นา่ จะเกิด ปัญหาระบบล่มเหมือนช่วงปลายปี 54 ที่ผ่านมา อีกแล้ว ซึง่ การปรับปรุงระบบในครัง้ นีจ้ ะช่วยเพิม่ ขีด ความสามารถและประสิทธิภาพในการให้บริการ ด้านเสียง ข้อมูล และอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วขึ้น จากการมี โ ครงข่ า ยที่ ค รอบคลุ ม และมี คุ ณ ภาพ สัญญาณทีด่ ขี นึ้ ทัง้ นีค้ าดว่าลูกค้าน่าจะเริม่ เห็นการ ให้บริการที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิ.ย. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่าขณะนี้มีความ พร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 3จี บนคลื่น ความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งน่าจะเปิดประมูลได้ใน ช่วง Q3/55 โดยบริษัทฯ ไม่น่าจะมีปัญหาด้าน กฎหมายในส่วนของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของ ต่ า งด้ า ว แต่ สิ่ ง ที่ กั ง วลคื อ การคั ด ค้ า นจากผู้ ที่ ไม่อยากให้เกิดการประมูลมากกว่า ซึง่ จะทำ�ให้การ ประมูลล่าช้าออกไปอีก

News Station

หน้า 8

CCP ขายที่ดิน 39 ไร่ 79.39 ลบ. ใช้เป็นทุนหมุนเวียน รายงานข่ า วจาก บมจ.ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คอนกรีตชลบุรี (CCP) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขาย ที่ดินจำ�นวน 1 แปลง มี 5 โฉนดเนื้อที่ติดกัน รวม 39 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา เป็นเงิน 79,390,000 บาท ให้กบั ผูซ้ อื้ ทีไ่ ม่ได้มคี วามสัมพันธ์กนั ด้านการ ถือหุน้ หรือเป็นกรรมการผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดย ชำ�ระเงินมัดจำ�ในวันทำ�สัญญา วันที่ 29 มีนาคม 2555 จำ�นวน 15,878,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 63,512,000 บาท ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ภายในระยะเวลา 6 เดือน คือ ในวันที่ 29 ก.ย. 55 เนือ่ งจากเดิมบริษทั ฯ ต้องการขยายสร้าง โรงงานจึงซื้อที่ดินดังกล่าวไว้เพื่อขยายธุรกิจ ซึ่ง ปัจจุบนั เป็นเพียงทีด่ นิ เปล่า ดังนัน้ ทรัพย์ทจี่ ำ�หน่าย เป็นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ และ เป็นการขายในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินและ มูลค่าทางบัญชี เพื่อกิจการได้ในนำ�เงินที่จำ�หน่าย มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

CHUO เซ็น MOU กับ “Striders Corporation” ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจโฆษณาในพม่า นายคะซูยูกิ มิซูมาชิ ประธานกรรมการ บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) (CHUO) ขอแจ้ง ให้ทราบว่า บริษทั ฯ ได้มกี ารลงนามในบันทึกความ เข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) ร่วมกับ บริษทั Striders Corporation เพือ่ ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจโฆษณา ในประเทศพม่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อบริษัทที่จะร่วมเป็นพันธมิตร: บริษัท

Striders Corporation (ประเทศญีป่ นุ่ ) ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ: นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำ� โฆษณาประเทศที่จดทะเบียนธุรกิจ: ประเทศพม่า ทุนจดทะเบียน 300,000 เหรียญสหรัฐ เงื่อนไขข้อตกลงของ MOU: ผลประโยชน์ที่บริษัท คาดจะได้รับ ทั้งนี้ บริษัทฯ และ บริษัท Striders Corporation อยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างการ

ร่วมทุน (Joint Venture) และหากมีความคืบหน้า และข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สัดส่วนการลงทุน แหล่ง ทีม่ าเงินทุน ระยะเวลาของJoint Venture Agreement และกำ � หนดการการร่ ว มธุ ร กิ จ เป็ น ต้ น บริษัทจะแจ้งยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทราบต่อไป

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 830 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ก.ล.ต.ไฟเขียว เครือ รพ. วิชัยเวช ขาย IPO จ่อเทรด Q2/55 “ศรีวิชัย เวชวิวัฒน์” เจ้าของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เตรียมขาย IPO จำ�นวน 135 ล้านหุ้น เข้าตลาดฯ ในไตรมาส 2/55 หลัง ก.ล.ต.อนุมัติให้ขายหุ้นได้แล้ว เตรียมนำ�เงินเป็น เงินทุนหมุนเวียนขยายกิจการโรงพยาบาล และชำ�ระคืนเงินกู้บางส่วน พร้อมระบุเป็นโรงพยาบาลที่โครงสร้าง ธุรกิจแข็งแกร่ง ตั้งศูนย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพทางการแพทย์ สำ�หรับชาวตะวันออกกลาง รองรับ AEC ปี 58 แพทย์หญิงสายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เครื อ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ VIH เปิดเผยว่า บริษัท ศรีวิชัย เวช วิวฒั น์ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน ในเครื อ วิ ชั ย เวช อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล มี แ ผนจะเข้ า จด ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) ภายในไตรมาส 2/55 หลังล่าสุดสำ�นักงานคณะกรรมการ กำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติให้บริษัทฯ สามารถ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป ครั้ ง แรก (IPO) ได้ แ ล้ ว โดยมี บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ประกอบด้ ว ย โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย, โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล หนองแขม, และโรงพยาบาล

วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร บริษทั ฯ เตรียมเสนอขายหุน้ IPO จำ�นวน 135 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท โดยเงินที่ได้จากการระดมทุน จะนำ�ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ขยายกิจการโรงพยาบาล และชำ�ระคืนเงิน กู้บางส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการเติบโต และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 54 เครือโรงพยาบาลฯ มีรายได้รวม 1,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้า และมีกำ�ไรสุทธิ 40.17 ล้านบาท ซึ่งสิ้นปี ก่อนเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีจ�ำ นวน เตียงรองรับผูป้ ว่ ยใน 520 เตียง และมีหอ้ ง ตรวจสำ�หรับให้บริการผูป้ ว่ ยนอก 59 ห้อง สามารถให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยนอกประมาณ 1.55 ล้านคนต่อปีในชั่วโมงทำ�การปกติ รวมถึงมีการตัง้ ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ทางการแพทย์ สำ�หรับชาวตะวันออกกลาง เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มรองรั บ ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 58

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 830

Lifestyle Station

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555

ทุกข์ 5 ประการของผู้หญิง

by Jackal_XIII

เรื่องของผู้หญิง พระพุทธเจ้า ตรัสว่า ผู้หญิงมีความทุกข์มากกว่าผู้ชาย 5 ประการ ได้แก่ 1. ต้องมีระดู (ประจำ�เดือน) 2. ต้องตั้งครรภ์ 3. ต้องคลอดบุตร 4. ต้องบำ�เรอสามี 5. ต้องดูแลญาติของสามี เพราะฉะนั้น...ถ้าผู้หญิงไม่แต่งงาน ความทุกข์ลดไปหลายอย่าง เหลืออยู่อย่างเดียวที่เป็น ธรรมชาติที่แก้ไขไม่ได้ ก็คือ ต้องมีระดู แต่ในเรื่องของครอบครัว หนักนิดเบาหน่อยก็จะต้องมี กระทบกระทั่งเป็นธรรมดา เพราะว่าไม่ใช่พระอริยเจ้าอย่างพระ สกิทาคามี การกระทบก็ยังแรงอยู่ เหมือนลิ้นกับฟัน จะมากจะน้อยก็ต้องมีปัญหา พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัส สมชีวธิ รรมว่า บุคคลทีจ่ ะแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกัน ต้องมี ศรัทธาเสมอ กัน มีศีล เสมอกัน มีปัญญา เสมอกัน มีการบริจาค เสมอกัน เป็นต้น อย่างโบราณเขาบอกว่า ผัวเทวดาก็ต้องเมียนางฟ้า ถ้าผัวเทวดาแต่เมียเป็นนางยักษ์ก็ไปกันไม่ได้ ถ้าผัวเทวดามีเมียมนุษย์ไปกันได้ แต่ก็ไม่เสมอกันอยู่ดี สนทนากับพระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ

Photo Release

MFEC โชว์ผลงานปี 54 ในงาน Opportunity Day ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) นำ�เสนอข้อมูลบริษทั ฯ ประจำ�งวดปี 54 (ม.ค. - ธ.ค. 54) ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยในปี 54 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ 202.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.41 ล้านบาท หรือ 198.03% จากปี 2553 ที่มีกำ�ไรสุทธิ 67.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการดำ�เนินธุรกิจ ภายหลังการควบรวมกิจการเป็น MFEC GROUP

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 830

มุมการตลาด

Lifestyle Station

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555

น้ำ�ดื่ม “กตัญญู” เพื่อความสดชื่น เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ “เยาวชนไทย”

บริษัท วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) จำ�กัด แนะนำ�ผลิตภัณฑ์น้ำ�ดื่ม “กตั ญ ญู ” เพื่ อ ความสดชื่ น และสุ ข ภาพที่ ดี ใ นทุ ก ๆ วั น ด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใสสะอาด และมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย โดย ท่ า นจะมี ส่ ว นร่ ว มบริ จ าค 50 สตางค์ เมื่ อ ซื้ อ น้ำ � ดื่ ม “กตั ญ ญู ” ทุ ก ๆ ขวด เพื่ อ นำ �ไปจั ด สนั บ สนุ น งบประมาณ แก่ โรงเรี ย นที่ ข าดแคลน ทั้ ง นี้ น้ำ � ดื่ ม “กตัญญู” ผ่านมาตรฐานจีเอ็มพี จากกระทรวงสาธารณสุข และรับรองมาตรฐาน จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขนาดบรรจุ 600 มล. ราคาขวดละ 7 บาท มีวางจำ�หน่ายในร้านค้าทั่วไป สำ�หรับผู้สนใจเป็นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำ�ดื่ม “กตัญญู” สามารถ สร้างโอกาส สร้างธุรกิจไม่ต้องลงทุน โดยจะได้รับ “ตู้แช่เย็นกตัญญู” ไปตั้งวาง ภายในร้ า น พร้ อ มน้ำ � ดื่ ม กตั ญ ญู จำ � นวน 50 แพ็ ค ๆ ละ 12 ขวด ฟรี รวมมู ล ค่ า กว่ า 15,000 บาท พร้ อ มมี ส่ ว นร่ ว มในการ ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชนทันที ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-660-8999 หรือ www.katanyu.com ทุกวันเวลาทำ�การ

มุมประกัน ไอเอ็นจีประกันชีวิตมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำ�กัด ได้ร่วมกับโครงการ Shred 2 Share มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัด ชุมพร และจังหวัดสุราษฏร์ธานี จำ�นวน 10 โรงเรียน โดยมี ครูเชษฐา มุมบุญ ครูใหญ่ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน บ้านสวนเพชร อ.ละแม จ.ชุมพร เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจากพันโทหญิง กฤตยา ประดิษฐ์พงษ์ ผู้บังคับ กองร้อย ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 412 ร่วมถ่ายภาพ

SYNEX ได้รับรางวัล “Best Epson Service Center 2011” พุฒิพันธ์ เตยะราชกุล (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำ�นวยการ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) เป็นตัวแทนขึ้นรับ รางวัล “Best Epson Service Center 2011” จากเออิจิ คาโตะ (ซ้าย) ผู้จัดการประจำ�ประเทศไทย บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำ�กัด ณ โรงแรม ฎ-ชฎาบีช รีสอร์ท บาย เดอะ ซี พัทยา สำ�หรับรางวัล Best Epson Service Center 2011 เป็นรางวัลที่ เอปสั น มอบให้ แ ก่ ตั ว แทนศู น ย์ บ ริ ก ารดี เ ด่ นในการให้ บ ริ ก ารหลั ง การขาย แก่ผลิตภัณฑ์เอปสัน ซึ่งซินเน็คฯ เป็น 1 ใน 14 ศูนย์บริการที่ได้รับรางวัล ยอดเยี่ ย ม จากทั้ ง หมด 114 ศูนย์บริการทั่วประเทศที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น คุณภาพศูนย์บริการจากทางเอปสัน www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 830 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

เปิดตัว

ตอนจบ

“ทอมมี่ี เตชะอุบล” “ผมชอบทำ�งานนีน้ ะ ผมมีความสุขกับ MFC ซึง่ สิง่ ทีจ่ ะบอกว่า ผมทำ�สำ�เร็จก็คงจะวัดได้จากที่ว่า ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นพอใจได้หรือไม่ ทำ�ได้ ตามเป้าหมายที่บริษัทคาดหวังหรือไม่ ถ้าทำ�ได้ผมก็อาจจะอยู่ต่อเป็น ระยะยาวก็ได้ ส่วนแผนการในอนาคตผมยังไม่ได้วางไว้อย่างแน่ชัด เพราะยอมรับว่าตอนนี้ยังต้องเรียนรู้อีกมาก จากนี้ถ้าทำ�สำ�เร็จได้ตาม เป้าหมายถึงจะค่อยๆ คิดต่อไปว่าจะทำ�อะไรต่อ” ในส่วนของ บลจ.เอ็มเอฟซี ทอมมี่เผยว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่ จะขึ้นเป็นผู้นำ�ในธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน จึงได้ตั้งทีมงานชุดใหม่ขึ้นมา...

“ทอมมี่ เตชะอุบล”

“ผมเป็นผู้รับผิดชอบ ตอนนี้เรามีทีมงาน 10 - 13 คน ซึ่ ง ถื อ ว่ า ใหญ่ ม ากในธุ ร กิ จ นี้ ปี ห น้ า จะรั บ คนเพิ่ ม อี ก เพื่ อ มา รับผิดชอบกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยทีมงานจะผสมผสานกัน ระหว่างทีมงานรุ่นเก่ากับทีมงานรุ่นใหม่ ทำ�หน้าที่ค้นหาสินทรัพย์ ที่มีศักยภาพและติดต่อเจรจาจัดตั้งกองทุน นโยบายของเรา จะให้ความสำ�คัญกับการปกป้องผูล้ งทุน ในแง่กฎหมายจะต้องไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง อีกทั้งจะต้องมี จุดเด่นในตัวเองตั้งอยู่ในทำ�เลที่มีศักยภาพ ส่วนเรื่องราคาจะให้ ความสำ�คัญกับ Valuation โดยราคาซือ้ จะต้องไม่สงู ไปกว่าราคา ประเมินที่ต้องว่าจ้างผู้ประเมิน 2 รายขึ้นไป นอกจากทีมงานในประเทศ เรายังดึงผู้เชี่ยวชาญแต่ละ ด้านจากต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาอย่างเช่น กิจการโรงแรม, โรงไฟฟ้า, ท่าเรือ และน้ำ�ประปา โดยใช้คอนเน็คชั่นส่วนตัวใน ต่างประเทศมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กองทุน” เขาปิดท้ายให้ฟังว่า โดยส่วนตัว มีแนวคิดจะออกไปลงทุน ในต่างประเทศด้วย รอให้ทางการผ่อนกฏเกณฑ์ตา่ งๆ มากขึน้ เพราะ ปัจจุบันเศรษฐีไทยมีเงินเย็นเยอะมากและคนรวยๆ ก็ขนเงินไปซื้อ อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเยอะมาก แต่ถ้ามีกองทุนก็จะเปิด โอกาสให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงสินทรัพย์ดีๆ ในต่างประเทศได้ด้วย...

........ จบ ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 830 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555

แนวโน้ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย สัปดาห์นี้ คาดว่าจะอยู่ในลักษณะทรงตัว เนื่องจากตลาดฯ กำ�ลังรอปัจจัยใหม่ๆ เข้า มาสนับสนุนการลงทุน แม้ว่าในช่วงวันหยุด จะมีการประชุม รมว.คลังยูโรโซน ในวันที่ 30 - 31 มี.ค.นี้แต่เชื่อว่าตลาดฯ จะยังไม่ ได้ ใ ห้ น้ำ � หนั ก มากนั ก เพราะปร ะเมิ น ว่ า ปัญหาหนี้ยุโรปอาจจะยังไม่มีประเด็นที่ต้อง ทำ�ให้กงั วล กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�ซือ้ เก็ง กำ�ไรหุ้นกลุ่ม ICT เพราะยังมีประเด็นความ คืบหน้าของแผนแม่บท 3จี ให้ติดตามอยู่ ตลอดทั้งเดือน และราคาหุ้นยังถือว่าต่ำ�กว่า หุ้นกลุ่ม ประเมินแนวรับที่ 1,195 จุด และ แนวต้านที่ 1,210 จุด

แนวโน้ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย สัปดาห์นี้ ตลาดฯ มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงต่อ ให้แนวรับ 1,180 จุด แนวต้าน 1,214 จุด ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้มีแนวรับที่ 1,187 จุด แนวต้าน 1,207 จุด โดยให้นัก ลงทุนติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีคลัง ยูโรโซนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้ง การขายพันธบัตรของสเปนและอิตาลี

หน้า 13

แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ไทยสัปดาห์นี้ ดั ช นี ฯ อาจจะ แกว่ ง ตั วในทิ ศ ทางอ่ อ นลง เพราะคาดตัวเลข PMI ของจีนออกมาต่ำ�กว่า คาด และเชื่อว่าระยะสั้นนักลงทุนจะทยอย ขายทำ�กำ�ไร เมื่อดัชนีฯ ขึ้นไปแตะที่บริเวณ แนวต้าน 1,200 จุด และถ้าดัชนีฯ ปรับตัว ลดลงมาที่แนวรับ 1,190 จุด แนะนำ�เป็น จังหวะเข้าซื้อ โดยมองไปที่กลุ่มยานยนต์ เพราะมีงานมอเตอร์โชว์ คาดว่าจะมียอด สั่งซื้อเพิ่มขึ้น และแนะนำ�กลุ่มอาหาร และ สื่ อ สาร โดยคา ดว่ า กลุ่ ม นี้ น่ า จะเข้ า มา ช่วยประคองตลาด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 830

Data Station

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษ�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มีน�คม 2555

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,757.64 6.18% 3,113.36 10.95% 9,381.35 33.01% 14,168.15 49.85%

4,464.43 15.71% 2,969.81 10.45% 8,128.48 28.60% 12,857.78 45.24%

-2,706.79

Last Update

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,196.77 842.91 1,828.73 292.15

Chg -7.14 -6.43 -13.05 0.45 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

30/3/2012

TECH

No C hange 28%

SERVICE

-0.59 -0.76 -0.71 0.15 28,420.50 575.31

0.09

CONSUMP

0 -0.5

-0.05

%Chg

0.91

0.5

-0.12

1,310.37

17:01:52

1 A dv ance 31%

1,252.87

30/03/12

AGRO

D ecline 41%

143.55

-0.95

-1

-1.12

FINCIAL

-1.5

-0.88

D ecline 33% No C hange 28%

-0.97

A dv ance 39%

RESOURC

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 830

หน้� 15

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษ�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มีน�คม 2555

SCC

( Day )

: SCC 700,000

Price & Fundamental Symbol SCC

Last 355.00 Chg -7.00  %Chg -1.93  Open 362.00  High 365.00  Low 355.00  Prev 362.00  Avg 359.55  AccVol 4,511,300  AccVal(K฿) 1,622,042  2.78  %Fluct P/E 15.61  P/BV 3.04  DPS(Baht) 7.00  Yield(%) 3.45  EPS(Baht) 22.74  MktCap(Mil.) 426,000  Broker Target Update SCBS 410.00 27/3/2012 หลักทรัKS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็401.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 27/3/2012 ของราคาเพิ ม่ ขึน้ มากที390.00 ส่ ดุ และมีมลู ค่9/3/2012 าการ TRINITY

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

600,000 500,000

Vol.

400,000 300,000 200,000 100,000 365.00

364.00

363.00

362.00

Price

361.00

360.00

359.00

358.00

357.00

356.00

355.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 830

หน้� 16

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษ�ยน 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มีน�คม 2555

CFRESH

( Day )

Volume Analysis

: CFRESH

Price & Fundamental Symbol CFRESH

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker PST ASP

6.15 0.70  12.84  5.60  6.30  5.60  5.45  6.04  23,095,400  139,528  11.59 

12.30 1.92  0.46  8.44  0.50  2,734  Target Update 6.80 27/3/2012 4.37 29/2/2012

3,500,000 3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 6.30

6.25

6.20

6.15

6.10

6.05

Price

6.00

5.95

5.90

5.85

5.80

5.75

5.70

5.65

5.60

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 830

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษ�ยน 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มีน�คม 2555

CFRESH

( Day )

Volume Analysis

: CFRESH

3,500,000 3,000,000

Price & Fundamental Symbol CFRESH

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker PST ASP

6.15 0.70  12.84  5.60  6.30  5.60  5.45  6.04  23,095,400  139,528  11.59 

12.30 1.92  0.46  8.44  0.50  2,734  Target Update 6.80 27/3/2012 4.37 29/2/2012

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

6.30

6.25

6.20

6.15

6.10

6.05

Price

6.00

5.95

5.90

5.85

5.80

5.75

5.70

5.65

5.60

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 830

หน้า 18

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

คนส่วนใหญ่มองกำ�ไร เป็นเหตุผลเดียวในการขายหุ้นดีๆ และคนส่วนใหญ่มักมีเหตุผลเป็นร้อยๆพันๆ เพื่อถือหุ้นที่ ขาดทุน

Anonymous

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 2 เม.ย. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement