Page 1

Investor Station ฉบับที่ 810 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 810 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

News Station

www.istationnews.co

8

ไอเอ็มเอฟชี้การแทรกแซงค่าเงิน เหมาะสมสำ�หรับตลาดเกิดใหม่ พาณิชย์คาดเฟ้อ Q1 พุ่ง 3.65-3.75% รับศก.โลกเสี่ยง EARTH คาดล้างขาดทุน 190 ลบ.ปีนี้

9

Dynamic Station

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

MCOT เพิม่ เป้ารายได้ปนี เี้ ป็นโต 15%

คาดกำ�ไรแจ๋ว, เตรียมปรับผัง-รูปแบบใหม่

MCOT เพิ่มเป้ารายได้ปี 55 โต 15% จากเดิมที่คาดโต 7 - 10% ประเมินกำ�ไรปี 55 สูงกว่าปีก่อนที่ทำ�ได้ 1.36 พันล้านบาท ตั้งงบลงทุน 630 ล้านบาท เน้นเปลี่ยนระบบเทคโนโลยี เตรียมปรับผังรายการข่าวทั้งหมด เม.ย.นี้ หวังดันรายได้เพิ่ม ระบุคงแผนปรับผังใหญ่ ก.ค.นี้ ไม่ต่อสัญญารายการหากเรตติ้งไม่ดี เล็งปรับค่าค่าโฆษณาอีกปลายปีนี้

7

ระวัง JAS !!! 10

Lifestyle Station 3 เหตุผลน่าฟังที่คุณควรยิ้ม

13

มองหุ้นจากเซียน เก็งกำ�ไรอย่างระมัดระวัง

14

Data Station

ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

BTS คาดรายได้ปี 55/56 โต 15% ต่อหน้า 3

SIMAT ตัง้ เป้ารายได้ปี 55 แตะ 1.5 พันล. ต่อหน้า 4

SET News เจาะกลยุทธ์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผ่านทัศนะ

“บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์”

CEO สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย

ตอนที่ 5

ต‡อหนˆา 12

“จรัมพร”คาด เงินทุนยังไหล เข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง ต่อหน้า 8

SC

เป้าหมาย 17.00 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 810 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

News Station

HYDRO (ต่อจากหน้า 1)

นายเขมทั ต ต์ พลเดช รองกรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่ บมจ.อสมท. (MCOT) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ คาดรายได้ปนี จี้ ะเติบโตได้ ระดับ 15% จากเดิมทีค่ าดว่าจะโต 7 - 10% และกำ�ไรปี 55 จะโตกว่า ปีกอ่ นทีม่ กี �ำ ไรสุทธิ 1.36 พันล้านบาท เนื่องจากการปรับผังและการปรับ รูปแบบทัง้ หมดของ อสมท. ซึง่ จะ เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย สำ�คัญในปีนี้ ที่ผ่านมาจากการสำ�รวจ ความคิดเห็นของเอเยนซี่โฆษณา ถื อ ว่ าได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี ม าก เชื่อว่าจะทำ�ให้ส่วนแบ่งตลาดของ ช่ อ ง 9 เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 18 - 19% และขึ้นเป็นอันดับ 3 แซงช่อง 5 และจะเพิ่มสัดส่วนผู้ชมเป็น 15% จาก 8% ในปีก่อน นายจักรพันธ์ ยมจินดา รองประธานกรรมการ และรักษาการ กรรมการผู้อำ�นวยใหญ่ MCOT เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะมีการปรับ ผั ง รายการทั้ ง หมดในช่ ว งเดื อ น เม.ย. 55 รวมถึ ง ปรั บ ฉากหลั ง รายการข่ า วให้ เ ป็ น ระบบวี ดี โ อ วอลล์ ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี จ าก เบลเยี่ยม อัตราค่าเช่า 60 ล้าน บาทต่ อ ปี ขณะนี้ ส ามารถขาย โฆษณาและมี ส ปอนเซอร์ แ ล้ ว โดยมี ร ายได้ 100 ล้ า นบาท เพียงพอสำ�หรับการเช่าวีดโี อวอลล์ น อ ก จ า ก นี้ จ ะ มี ก า ร จั ด ทำ � สกายนิวส์ และทำ� MCOT POLL

BTS

(ต่อจากหน้า 1)

นายคี รี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เปิดเผยว่า คาดรายได้งวดปี 55/56 (เม.ย. 55 - มี . ค. 56) จะเติ บโตราว 15% เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มจำ�นวน ตู้ โ ดยสารและคาดว่ า ปริ ม าณ

ซึง่ จะเห็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ ในวันที่ 25 เม.ย. 55 รวมทั้งจะมี การปรั บ แบรนด์ และจะมี ก าร เปลี่ยนฉากหลังเพื่อดึงดูดสายตาผู้ ชม แต่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนโลโก้ แต่อย่างใด สำ � หรั บ การลงทุ นในปี นี้

คาดใช้งบลงทุน 630 ล้านบาทใน การเปลี่ ย นเทคโนโลยี ทั้ ง ระบบ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน อาทิ ระบบบั ญ ชี และการปรับเปลี่ยนระบบการออก อากาศให้เป็นดิจิตอล “ผมเข้ามาเพือ่ ปรับเปลีย่ น MCOT ให้มีความสามารถในการ

แข่งขันเทียบเคียงกับสถานีอื่นๆ และต้องการให้ MCOT ให้มคี วาม โดดเด่น ด้านรายการข่าว และ เป็นผูน้ �ำ ทางด้านนี้ ส่วนการจัดหา กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่เป็น เรือ่ งของคณะกรรมการสรรหา ซึง่ ผมไม่ ท ราบว่ า จะเป็ น ช่ ว งเวลา ไหน” นายจักรพันธ์ กล่าว การปรั บ ผั ง รายการ ครั้งใหญ่ในเดือน ก.ค. จะยังเป็น ช่วงเวลาเดิม โดยผู้จัดรายใดและ รายการใดมีเรทติ้งไม่ดี ก็จะมีการ ปรับเปลีย่ นออก ซึง่ อสมท.จะเน้น รายการเป็นเอ็นเทอร์เทนเมนท์เชิง สาระมากขึน้ รวมทัง้ รายการละคร มากขึน้ ด้วย และจะมีการขายเวลา โฆษณาเองเพิม่ เป็น 51% จากเดิม 43% ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะทบทวน การปรับขึ้นค่าโฆษณาอีกในช่วง ปลายปีนี้ หากการปรั้บผังรายการ และการขายโฆษณาเอง ประสบ ความสำ�เร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้

ผูโ้ ดยสารจะสูงขึน้ เป็น 6 แสนเทีย่ ว คน/วัน จากงวดปีก่อนหน้าอยู่ที่ 5.7 แสนเที่ยวคน/วัน โดยในงวดปี 54/55 (เม.ย. 54 - มี . ค. 55) สามารถทำ�รายได้ทะลุเป้าหมายที่ วางไว้ว่าจะเติบโตราว 15% บริษัทฯ ยัง คาดว่ากำ �ไร

สุทธิในงวดปี 55/56 ก็จะเติบโตใน ทิศทางเดียวกับรายได้ แม้ว่าใน งวดปี 54/55 จะมีการรับรายการ พิ เ ศษเป็ น ค่ า ชดเชยจากกรม ธนารักษ์ การเติ บโตของผลการ ดำ�เนินงานในงวดปี 54/55 มาจาก

ปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดย เฉพาะจากผลกระทบน้�ำ ท่วม และ ราคาน้ำ�มันที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่งวดปี 55/56 จะมีการเพิ่ม ตู้ โ ดยสารรถไฟฟ้ า ใหม่ เ ข้ า มา 35 ตู้ ที่ จ ะทยอยรั บ มอบตั้ ง แต่ กลางปีนี้เป็นต้นไป ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 810 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

News Station

หน้า 4

BTS (ต่อจากหน้า 3)

จ ะ ช่ ว ย เ พิ่ ม จำ � น ว น ผู้โดยสารและขยายการบริการไป ยังสถานีส่วนต่อขยายบางใหญ่บางหว้ า จึ ง มองว่ า จำ � นวน ผู้โดยสารจะเพิ่มเป็น 6 แสนเที่ยว คน/วัน สำ � หรั บ การปรั บ ขึ้ น ค่ า โดยสารนัน้ บริษทั ฯ เปิดให้บริการ มา 12 ปี แต่ ไ ม่ เ คยปรั บขึ้นค่า โดยสารเลย แม้วา่ ต้นทุนค่าใช้จา่ ย จะเพิ่ ม ขึ้ น ปั จ จุ บั น ราคาค่ า โดยสารอยู่ที่ 15 - 40 บาท/เที่ยว ต่�ำ กว่าเพดานทีร่ ฐั บาลกำ�หนดไว้ที่ 15 - 45 บาท/เที่ยว เพราะฉะนั้น ในปี นี้ ยั ง มี โ อกาสที่ จ ะพิ จ ารณา ปรั บ ค่ า โดยสาร แต่ ก็ ต้ อ งรอ จังหวะที่เหมาะสม SIMAT (ต่อจากหน้า 1)

นายทองคำ� มานะศิลปพันธ์ ประธานกรรมการ บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) เปิ ด เผยว่ า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ในปีนี้อยู่ที่ 1.5 พันล้านบาท เติบโตกว่าปี 54 ที่มีรายได้ประมาณ 1.2 พันล้าน บาท เนื่องจาก จะรับรู้รายได้จาก การปล่อยเช่าโครงการวางระบบ โครงข่ายแบบเส้นใยแก้วนำ�แสง พร้อมอุปกรณ์อายุสัญญาเช่า 5 ปี กับ บมจ.กสท.โทรคมนาคมใน จ.นครราชสี ม าและจ.เชี ย งใหม่ เบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จและ รับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/55 เป็นต้นไป โดยรายได้จากโครงการ ดังกล่าวเฉลีย่ 15 ล้านบาท/เดือน ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ยังได้พัฒนาระบบเพิ่มขึ้นเพื่อให้ สอดรับกับการผลิตฮาร์ดแวร์เพื่อ จำ�หน่ายให้กับลูกค้า โดยขณะนี้ บริ ษั ท ฯได้ พั ฒ นาระบบควบคุ ม การขนส่ ง เสร็ จ แล้ ว ตั้ ง แต่ ช่ ว ง ปลายปีที่ผ่านมาเรียกว่า ระบบ SKY FORG ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการ ทำ�การตลาดเพื่อเจรจากับลูกค้า ต้องการใช้ระบบดังกล่าว ซึ่งขณะ นี้ถือว่ามีลูกค้ารายใหญ่หลายราย

นายคีรี กล่าวว่า สัดส่วน รายได้หลักในงวดปี 54/55 ยังมา จากการให้บริการรถไฟฟ้า 65 70% วีจีไอ โกลบอล มีเดีย 20% ที่ เ ห ลื อ เ ป็ น ร า ย ไ ด้ จ า ก อสังหาริมทรัพย์และอื่น ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ก ารพั ฒ นา 1 โครงการ คือ โครงการ Abstracts ลาดพร้าว ที่จะรับรู้รายได้อย่างมี นัยสำ�คัญในงวดปี 55 - 56 ทีเ่ หลือ มาจากการรับจ้างบริหารโรงแรมที่ จะเน้นในแถบเอเชีย ขณะนีม้ อี ยูใ่ น มือแล้ว 87 แห่ง แต่จะทยอยรับรู้ รายได้จากค่าจ้างบริหารใน 3 ปี ข้างหน้า

เข้ามาติดต่อเช่าระบบดังกล่าวแล้ว และจะจำ�หน่ายควบคูก่ บั ฮาร์ดแวร์ โดยจะทราบผลเจรจาได้ในเร็วๆ นี้ “แม้ว่าในช่วงต้นปีที่แล้ว ยอดขายไม่ดี แต่ Q4/54 ยอดขาย เราเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะถือว่า เป็นไฮซีซนั่ ธุรกิจ ทำ�ให้ยอดขายใน Q1/54 ก็มสี ญั ญาณทีด่ ขี นึ้ จากการ เลื่ อ นส่ ง งานในช่ ว งเกิ ด น้ำ � ท่ ว ม ทำ � ให้ ปี นี้ ร ายได้ สู ง กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว และจะมีมาร์จนิ้ ทีด่ ขี นึ้ เพราะเราได้ ขายระบบควบคู่ กั บ สิ น ค้ า ของ เราด้วย” นายทองคำ� กล่าว นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะ กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 55 อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรกำ �ไรสุ ท ธิ สำ�หรับปี 54 จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ สามัญ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่าย ปันผล 0.10 บาท/หุน้ และปันผล เป็ น เงิ น สด 0.0112 บาท/หุ้ น กำ�หนดจ่าย 24 พ.ค. 55 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติ ยกเลิกการออกและเสนอขายใบ สำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอขายแก่ กรรมการและพนักงาน (ESOP-1)

จำ�นวน 2,650,000 หน่วย และ อนุ มั ติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของ บริ ษั ท ฯ จากเดิ ม 218,710,000 บาท เป็ น 207,750,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตั ด หุ้ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จำ � หน่ า ย จำ�นวน 10,960,000 หุ้น ซึ่งเกิด จากการตัดหุ้นที่รองรับการออก และเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ จะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอขายแก่ ก รรมการและ พนักงาน (ESOP-1) ซึ่งถูกยกเลิก จำ�นวน 2,650,000 หุ้น และหุ้นที่ รองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอำ�นาจ ทั่ ว ไปเสนอขายแก่ บุ ค คลในวง จำ�กัด จำ�นวน 8,310,000 หุ้นซึ่ง ยังไม่ได้มีการจัดสรร ขณะที่อนุมัติการออกใบ สำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอขายแก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) จำ�นวน 5,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 1 : 1 และอนุมัติการออกและเสนอขาย หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯแบบมอบ อำ�นาจทั่วไป (General Mandate) จำ�นวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ให้แก่บคุ คล ในวงจำ�กัด พร้อมทั้งอนุมัติการเพิ่ม ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น อี ก จำ � น ว น 41,775,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น สามั ญ จำ � นวน 41,775,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 810 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

ไอเอ็มเอฟชี้การแทรกแซงค่าเงิน เหมาะสมสำ�หรับตลาดเกิดใหม่ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า กองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ระบุว่า การแทรกแซงค่าเงินเป็นเครื่องมือที่ เหมาะสมสำ�หรับธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่ที่จะใช้ควบคู่ไปกับ นโยบายอัตราดอกเบี้ย โดยในรายงานของไอเอ็มเอฟระบุว่า วิกฤตการเงินโลกได้ ให้บทเรียนว่า ธนาคารกลางนัน้ นอกจากจะต้องดำ�เนินนโยบายการเงิน ไปในทางรักษาเสถียรภาพด้านราคาแล้ว ยังต้องดำ�เนินนโยบายไปใน ทางกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างยั่งด้วย และเครื่องมือที่จะ ใช้ย่อมไม่ใช่เพียงแค่อัตราดอกเบี้ย สำ�หรับตลาดเกิดใหม่แล้ว ต้องใช้ อัตราแลกเปลี่ยนเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง รายงานดังกล่าวแสดงถึงมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปของไอ เอ็มเอฟจากที่สนับสนุนให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด ทั้งนี้ ในเดือนนี้ ธนาคารกลางหลายแห่งในตลาดเกิดใหม่ เช่น บราซิล โคลัมเบีย ได้แทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินในประเทศ หลังจากแข็งค่าขึ้นจนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันใน ภาคส่งออกของประเทศ

“เบอร์นันกี” ยันจะคงอัตราดบ. ที่ระดับใกล้เคียง 0% ต่อถึงปลายปี 2014 รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า “เบน เบอร์นันกี” ผู้ว่าการ ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟดยืนยันว่า จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับใกล้ เคียง 0% ต่อเนื่องจนถึงอย่างน้อยในปลายปี 2014 แต่ไม่ส่งสัญญาณว่า มีการพิจารณาออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเชิงปริมาณเป็นครัง้ ที่ 3 หรือ QE3 หรือไม่ “ในขณะนี้ เมื่อพิจารณถึงอัตราการว่างงานที่ลดลง และ ทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ� คณะกรรมการตลาดเสรีเฟดมีความ เห็นตรงกันว่า การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนปรนพิเศษเป็นนโยบายการ เงินทีส่ อดคล้องกับเป้าหมาย 2 ประการของเฟด คือ การรักษาเสถียรภาพ ด้านราคา และการกระตุ้นการจ้างงานอย่างเต็มที่” นายเบอร์นันกีกล่าว ในการตอบกระทู้ถามของคณะกรรมาธิการกำ�กับดูภาคการเงินแห่งสภาค องเกรสสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่า แม้ตลาดแรงงานจะฟื้นตัวแล้ว แต่ยัง นับว่าห่างไกลจากระดับปกติ พร้อมกับเตือนว่า ราคาน้ำ�มันเบนซินที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยกดดันให้อัตรา เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในระยะสั้น และจะทำ�ให้กำ�ลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ‘นโยบายการเงินไม่ใช่ครอบจักรวาล แม้นโยบายการเงินจะ ช่วยลดความผันผวนทางเศรษฐกิจ และฟืน้ ฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตทีเ่ ราเผชิญ แต่ในระยะยาวแล้ว ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเป็นสำ�คัญ นายเบอร์นันกี กล่าว

AFET

“วันสุดท้ายของสัปดาห์”

นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 279 สัญญา สถานะคงค้าง 4,229 สัญญา - ปิด 130.00 บ./ก.ก. ลดลง 0.95 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) ปัจจัยบวก - ยังยืน 130 บ./ก.ก. ไหว - ECB อัดฉีดเงินเข้าระบบมากกว่าคาด - ยังอยูใ่ นช่วงยางผลัดใบ - เงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อย ปัจจัยลบ - เฟดไม่สง่ สัญญาณออก QE3 - นลท.เริม่ ไม่มน่ั ใจนโยบายรัฐฯ หลังใช้แผนกูเ้ งินแทนแทรกแซงราคายาง - วันสุดท้ายของสัปดาห์ - น้�ำ มันยืนระดับสูง กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) - แนวรับ 127 บ./ก.ก. - แนวต้าน 135 บ./ก.ก.

หน้า 5

ขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐฯ แถลงวานนี้ว่า ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 4 ปี 2011 ทบทวน ใหม่ขยายตัวในอัตรา 3% จาก 2.8% ที่ประมาณการไว้ก่อนหน้า ทั้งนี้ นายเบอร์นันกี กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะแสดง ให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง แต่นั่นไม่ทำ�ให้เฟดเปลี่ยนแปลงความคิดที่ว่า นโยบายอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงระดับ 0% ต่อเนื่องในช่วง 2 ปีข้างหน้า ผบ.ทอ.สหรัฐฯ เผยกองทัพเตรียม จัดหนักอิหร่านแล้ว หากจำ�เป็น รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า พลอากาศเอกนอร์ตัน ชวาร์ท ผูบ้ ญั ชาการกองทัพอากาศสหรัฐฯเปิดเผยว่า กองบัญชาการทหารสูงสุด ของสหรัฐฯเตรียมทางเลือกทางการทหารในการโจมตีเขตพัฒนานิวเคลียร์ ของอิหร่านแล้ว หากอิหร่านไม่สามารถทำ�ให้สนิ้ ข้อสงสัยได้วา่ โครงการ นิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นไปเพื่อการผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ โดยคำ�กล่าวของพลอากาศเอกชวาร์ทดังกล่าวมีขึ้น 4 วัน ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลจะเดินทางเยือน สหรัฐฯ “ถ้าเลือกได้ เราย่อมจะไม่เลือกใช้วิธีการทางการทหาร อย่างแน่นอน” ผู้บัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐฯกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯเปิดเผยว่า การเตรียมการ ทางการทหารของสหรัฐฯจะเริ่มจากการเตรียมจุดเติมเชื้อเพลิงเครื่อง บินรบให้กับอิสราเอล และรวมถึงการโจมตี 2 เสาหลักทางการทหาร ของอิหร่านได้แก่ กองกำ�ลังปฏิวัติอิสลาม และกองกำ�ลังหน่วยคว็อด

TFEX

“ระวังแรงขายทำ�กำ�ไร”

นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 16,204 สัญญา สถานะคงค้าง 34,889 สัญญา - ปิด 824.10 จุด เพิม่ ขึน้ 3.00 จุด (สัญญา SH5012 มี.ค. 55) ปัจจัยบวก - น้�ำ มันอยูใ่ นระดับสูง - เงินนอกยังไหลเข้าต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 2,545.21 ลบ. ปัจจัยลบ - บวกมาหลายวันติด อาจถูกขายทำ�กำ�ไร - เฟดไม่สง่ สัญญาณกระตุน้ ศก. - PTT จะขึน้ XD สัปดาห์หน้า กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 816 จุด - แนวต้าน 830 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 815 จุด แนวต้าน 727 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 810 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

หน้า 6

SC เป้าหมาย 17.00 บาท

บล.บัวหลวง แนะนำ�ซื้อ SC เนื่องจากหุ้นซื้อขายที่ PER ถูกมาก โดยนับว่า มีส่วนลดมูลค่าจากค่าเฉลี่ยระยะยาวมากที่สุดในกลุ่ม (ซื้อขายที่ PER ปี 2555 เท่ากับ 7.5 เท่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2548 - 54 ที่ 11.7 เท่า) ราคาเป้าหมายปี 2555 เป็น 17 โดยมีมลู ค่าการลงทุนอยู่ 5.47 บาทต่อหุน้ และยังคงใช้เป้าหมาย PER ของโครงการ ที่อยู่อาศัย ที่ 8 เท่า (ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยปี 2548 - 54 อยู่ 1 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) แม้ผลประกอบการไม่ดีเท่าไรนักในไตรมาส 4/54 เนื่องจากรายได้จาก โครงการที่อยู่อาศัยลดลงเป็น 1.4 พันล้านบาท ลดลง 47%YoY และ 24%QoQ อัตรา การจองซื้อชะลอตัวและมีความล่าช้าในการโอนโครงการเพราะว่าน้�ำ ท่วม อัตรากำ�ไร ขัน้ ต้นของโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยยังดีโดยอยูท่ ี่ 34.6% เมือ่ เทียบกับไตรมาส 3/54 ที่ 32.6% แต่คาดว่าจะรายงานการเติบโตของกำ�ไรสุทธิทั้ง YoY และ QoQ ในไตรมาส 1/55 โดยจะเปิดตัว 4 โครงการบ้านแนวราบ (รวมมูลค่า 2.7 พันล้านบาท) ในไตรมาส 1/55 (เลือ่ นมาจากไตรมาส 4/54) ซึง่ จะช่วยหนุนรายได้คอ่ นข้างเร็วเนือ่ งจากบริษทั มีกลยุทธ์ สร้างบ้านก่อนขาย ส่วนคอนโด The Crest ร่วมฤดี (มูลค่า 287 ล้านบาท) ซึ่งจะยัง โอนอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 1/55 (เริ่มโอนในเดือน ธ.ค. 2555) คาดว่ายอดจองซื้อใน ปี 2555 จะแข็งแกร่ง (หลังจากที่รายงานยอดจองซื้อทำ�สถิติสูงสุดที่ 8.1 พันล้านบาท ในปี 2554)

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 01/03/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

SC 15.10 -0.10 -0.66 15.20 15.30 15.00 15.20 15.07

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

7,621,600 114,876 1.99 7.29 1.07 0.70 4.55 2.07 9,922

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/08/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 15.00 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร น.ส.พินทองทา ชินวัตร นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

จำ�นวนหุ้น

(%)

192,181,708 185,981,708 31,800,000 18,506,254 12,736,600

29.61 28.66 4.90 2.85 1.96

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 810 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

พาณิชย์คาดเฟ้อ Q1 พุ่ง 3.65 - 3.75% รับศก.โลกเสี่ยง นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว ไป หรื อ เงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปเดื อ น ก.พ. 55 เท่ากับ 113.63 สูงขึน้ 3.35% เมือ่ เทียบกับ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปีก่อน แต่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 55 ที่ อ ยู่ ร ะดั บ 3.38% โดยอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาจาก ดั ช นี ร าคาสิ น ค้ า หมวดอาหาร เครื่องดื่ม และหมวดอื่นๆ ไม่ใช่ อาหารและเครื่องดื่ม และราคา ขายปลีกน้ำ�มันเชื้อเพลิงตามราคา น้�ำ มันตลาดโลกสูงขึน้ และการจัด เก็ บ เงิ น เข้ า กองทุ น น้ำ � มั น ตาม นโยบายของรัฐบาลทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยใน เบือ้ งต้นประเมินว่าจะส่งผลกระทบ ต่อเงินเฟ้อเพียงเล็กน้อย ประมาณ 0.112% ต่อปี ส่งผลให้ราคาสินค้า อุ ป โภคและบริ โ ภคเพิ่ ม ขึ้ น ตาม ต้นทุนการผลิต อย่ า งไรก็ ต าม อั ต รา เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค. - ก.พ. 55) สูงขึ้น 3.36% เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำ � ห รั บ ดั ช นี ร า ค า ผู้ บ ริ โ ภคพื้ น ฐาน หรื อ เงิ น เฟ้ อ พืน้ ฐาน (ไม่รวมราคาอาหารสดและ พลังงาน) ในเดือนกุมภาพันธ์ 55

อยู่ ที่ 107.38 หรื อ 2.72% เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ น แต่ลดลงเมือ่ เทียบกับเดือนมกราคม ที่ผ่านมาที่อยู่ระดับ 2.75% ทั้งนี้

LHBANKตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้

โตไม่ต่ำ�กว่า25% น า ง ศ ศิ ธ ร พ ง ศ ธ ร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ (LHBANK) เปิดเผยว่า แผนการดำ � เนิ น งานในปี 55 ธนาคารตั้งเป้าหมายจะขยายสิน เชือ่ ให้เติบโตไม่นอ้ ยกว่า 25% และ มุง่ เน้นการเติบโตทางธุรกิจในอัตรา ที่ สู ง ต่ อ เนื่ อ งจากปี ก่ อ น โดยจะ เสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ ธนาคาร พาณิชย์อื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ส่วนแผนการขยายฐานเงิน ฝากจะเน้นกลยุทธ์ในการใช้สาขาใน การบุกเบิกและสร้างฐานลูกค้าใหม่ ซึ่ ง จะขยายการบริ ก ารไปยั ง ส่ ว น ภูมภิ าคมากขึน้ เน้นทำ�เลทีต่ งั้ แหล่ง เศรษฐกิจและชุมชน อีกทั้งธนาคาร มีแผนการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต แบงกิ้ง เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงธนาคาร ได้ดียิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะให้บริการ ได้ประมาณปลายปีนี้ สำ�หรับผลประกอบการใน

ปี 2554 ภายหลังการยกระดับให้ เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบเมือ่ เดือนธ.ค. 54 จากการเพิ่มทุนเป็น 12,000 ล้านบาท ธนาคารมีกำ�ไร สุทธิเพิ่มขึ้น 25.5% เมื่อเทียบกับปี ก่อนจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 44.2% และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้เย เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 105% และรายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มเพิ่ ม ขึ้ น 38% ขณะที่สินทรัพย์และสินเชื่อ เติบโตใกล้เคียงกัน 30% โดยสินเชือ่

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับ ที่ ธปท. ได้กำ�หนดไว้ 0.5 - 3.0% ขณะเดียวกันเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ. 55) สูงขึ้น 2.73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน “ประเมิ น อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่วไปในเดือนมีนาคม จะทรงตัว เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่อยู่ ในระดับ 3.35% และเบื้องต้นคาด เ งิ น เ ฟ้ อใ น ไ ต ร ม า ส 1 / 5 5 จะเคลือ่ นไหวในกรอบ 3.65 - 3.75% แม้ว่าจะยังมีความเสี่ยงจากความ ผันผวนของการเมือง และเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำ�มันที่สูงขึ้น ภัยธรรมชาติ อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ โลก โดยเฉพาะเศรษฐกิ จ ของ ประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐฯ แต่ เ ชื่ อ ว่ า จะยั ง สามารถรั ก ษา เสถี ย รภาพของอั ต ราเงิ น เฟ้ อได้ เพื่ อไม่ ใ ห้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบ เศรษฐกิจโดยรวม ส่วนเงินเฟ้อในปี 55 คาดว่ า จะยั ง คงอยู่ ใ นกรอบ 3.30-3.80%” นายยรรยง กล่าว อยู่ที่ 54,947 ล้านบาท จากการ เติบโตของสินเชื่อเอสเอ็มอีที่ 91% ขณะที่ NPL อยู่ที่ 1.6% ซึ่งต่ำ�กว่า ค่าเฉลี่ยของระบบ นอกจากนี้ ตั้ ง เป้ า ส่ ว น ต่างอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือ NIM ไม่ต่ำ�กว่าปีก่อนที่อยู่ 2.50% โดยใช้กลยุทธ์ให้มกี ารเบิกใช้เงินสิน เชื่อมีผลตั้งแต่วันแรกๆ ของการ อนุมัติ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถทำ�ให้ ธนาคารรักษา NIM ไว้ได้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 810

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

“จรัมพร”คาดเงินทุนยังไหลเข้าตลาดหุ้นไทย ต่อเนื่อง นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ และผู้ จั ด การ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า เงินทุนจะยัง ไหลเข้ า ตลาดหุ้ น ไทยต่ อ เนื่ อ งรวมทั้ งใน ภูมภิ าค แม้วา่ ในช่วงทีผ่ า่ นมาจะมีเงินทุนไหล เข้ า มาค่ อ นข้ า งมากแล้ ว ก็ ต าม เนื่ อ งจาก นักลงทุนคลายความวิตกต่อการแก้ไขปัญหา วิกฤตหนี้ของยุโรป ประกอบกับ การประกาศตัวเลข ผลประกอบการปี 54 ของบริ ษั ท จด ทะเบียน(บจ.)ของไทยที่มีออกมา สะท้อนถึง ความแข็งแกร่งของบริษทั รวมทัง้ ปีนจี้ ะมีการ ลดภาษี ทำ�ให้บจ.มีกำ�ไรดีขึ้นไปอีก ขณะที่ ปั จ จั ย การเมื อ งภายในประเทศนั บ ว่ า มี เสถียรภาพ “ช่วงระยะเวลาสั้นนี้ จะยังมีเงินทุน

ต่างชาติไหลเข้ามาภูมิภาครวมถึงตลาดหุ้น ไทยด้ ว ย จากพื้ น ฐานของตลาดหุ้ นไทยที่ แข็งแกร่ง แต่การประเมินภาพรวมในระยะยาว ยังต้องติดตามสถานการณ์และปัจจัยใหม่ๆ ที่ อาจจะเข้ามาในอนาคต” นายจรัมพร กล่าว TPOLY จะออกหุ้นกู้ 1 พันล. จ่ายปันผล 0.08 บ./หุ้น รายงานข่าวจาก บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ ไม่เกิน 5 ปี เพื่อจัดหาเงินทุนสำ�หรับเป็นเงิน ทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินงานและการขยาย ธุรกิจของบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบให้เสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผล เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท หรือ คิดเป็นจำ�นวนเงิน 33,599,782.08 บาท โดย

News Station

หน้า 8

กำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปันผลใน วันที่ 8 พ.ค. 55 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามทีม่ กี าร แก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนในวันที่ 9 พ.ค. 55 กำ � หนดจ่ า ยหุ้ น ปั น ผลและ เงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 24 พ.ค. 55 โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 3 พ.ค. 55 พร้อมทัง้ อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนในบริษทั ทุง่ สัง กรีน จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุ้นอยู่ 99.994% โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 5,000,000 บาท แบ่งเป็น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นทุน จดทะเบียน 6,500,000 บาท แบ่งเป็น 65,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้คงเดิมที่หุ้นละ 100 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำ�นวน 1,500,000 บาท จำ�นวน 15,000 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ ทั้งจำ�นวน

EARTH คาดล้างขาดทุน 190 ลบ.ปีนี้ เล็งพิจารณาจ่ายปันผลในปีหน้า นายขจรพงศ์ คำ � ดี กรรมการ ผู้จัดการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ จะนำ � เรื่ อ งเสนอใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดือนเม.ย.นี้ เพื่อพิจารณา ล้ า งขาดทุ น สะสมที่ มี อ ยู่ 192 ล้ า นบาท ด้วยการโอนกำ�ไรจากบริษัทลูกคือ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เฟอร์เฟค จำ�กัด มาอยู่ในงบของ EARTH ซึง่ จะทำ�ให้สามารถล้างขาดทุนสะสมได้ ซึ่ ง หากเป็ น ไปตามแผนจะทำ � ให้ บ ริ ษั ท ล้ า งขาดทุ น สะสมได้ ห มดปลายปี นี้ ห รื อ อย่างช้าต้นปีหน้า ก่อนที่จะพิจารณาจ่าย

ปันผลในปีหน้าเช่นเดียวกัน “สิ่ ง ที่ เ ราต้ อ งพิ จ ารณาหลั ง ล้ า ง ขาดทุนสะสมคือส่วนล้ำ�มูลค่าหุ้นซึ่งจะต้อง เป็นศูนย์ถ้าเป็นไปได้ก็คงปลายปีนี้ที่จะล้าง ขาดทุนสะสม 192 ล้านบาท และส่วนล้ำ � มูลค่าหุ้นซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 1800 ล้านบาท ซึ่ง ส่วนเกินอยู่ที่ 772 ล้านบาท ต้องทำ�เพิ่มอีก 1000 ล้านบาท” นายขจรพงศ์ กล่าว บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า ยอดขายปี นี้ 3.2 ล้านตันสูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.9 ล้านตัน ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องใช้วิธีกู้เงินจากธนาคาร

พาณิชย์มาเป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่บริษัทฯ จะรักษาหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกิน 2 เท่า นอกจากนี้ แผน 3 ปี ข้ า งหน้ า ยังคงมองหาเหมืองแห่งใหม่ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านตันขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ ทิศทางของบริษัทฯ ซึ่งต้องการที่จะทำ�ธุรกิจ ถ่านหินครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ�

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 810 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ระวัง JAS !!! JAS เข้าข่ายต้องระวัง หลัง 8 วันทำ�การ ราคาหุ้นพุ่งสูงสุด 27% โบรกฯ มองเข้าเขต ซื้อมากเกินไป แถมวันนี้ เป็นวันแรก แขวนป้าย XD เซียนแนะ ขายที่แนวต้าน 2.56 - 2.60 บาท หุ้นร้อนๆ สัปดาห์นี้ ขอแวะมา นั่งรถ JAS หรือ บมจ.จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล เนือ่ งจากราคาหุน้ ในช่วง 8 วัน ทำ�การที่ผ่านมา พบว่าราคาหุ้นทะยาน สูงสุด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ปิดตลาดที่ราคา 2.04 บาท เปรียบเทียบ กับราคาสูงสุดเมื่อวานนี้ที่ 2.60 บาท ปรากฎว่าเพิม่ ขึน้ 0.56 บาท หรือ 27.45% ก่อนที่จะปิดตลาดที่ระดับ 2.56 บาท หลังโชว์ผลงานปี 2554 มีกำ�ไร 1,072.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2553 ซึ่งมีกำ�ไร 663.29 ล้านบาท คิดเป็นกำ�ไร เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.7 ทั้งนี้ รายได้ส่วนใหญ่ประมาณ ร้ อ ยละ 67 มาจากบริ ษั ท ทริ ป เปิ ล ที บรอดแบนด์ จำ�กัด (มหาชน) (“TTTBB”) และบริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำ�กัด (“TTTI”) ซึ่ ง เป็ น รายได้ จำ � นวน 6,403 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�ำ ไร จากการดำ � เนิ น งานประจำ � ปี 2554 จำ�นวน 1,467 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของรายได้รวมของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และเมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มี กำ�ไรจากการดำ�เนินงานจำ�นวน 1,016 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44.4 แถมมีขา่ วดี บอร์ด JAS ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลงวดปี 54 ให้ ผถห. ในอัตราหุ้นละ 0.025 บ. กำ�หนดรับเงิน 25 พ.ค. 55 และวันที่ไม่ ได้รบั สิทธิ หรือวันทีแ่ ขวนป้าย XD คือวัน ที่ 2 มี.ค. 55 ด้ า นนั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล.ฟิ ล ลิ ป (ประเทศไทย) ประเมิ น สัญญาณทางเทคนิคว่า ขณะนี้ราคาเข้า สู่เขต Overbought แล้ว แนะขายที่ แนวต้าน 2.60 บาท แล้วให้รอซื้อกลับที่ แนวรับ 2.40 บาท เช่นเดียวกับ บล. ธนชาต ทีแ่ นะ ขายที่กรอบแนวต้าน 2.50 - 2.56 บาท หลังราคาขึน้ แรงต่อเนือ่ งสองสัปดาห์ และ กำ�ลังทดสอบแนวต้านบริเวณ 2.50 - 2.56 บาท เป็นจังหวะขายทำ�กำ�ไร งานนีห้ ากใครสนใจลงทุน คงต้อง พิจารณาให้ละเอียด ..........แถมวันนี้ เป็น วันแรกที่ แขวน ป้าย XD เสียด้วยยยย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 810

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

Lifestyle Station

3 เหตุผลน่าฟังที่คุณควรยิ้ม

by Jackal_XIII

ความเครียดในปัจจุบันทำ�ให้คนมีความสุขน้อยลง แต่ใครจะเชื่อว่า แต่การยิ้มกว้างๆ จากใจ จะช่วย ทำ�ให้ความสุขเหล่านั้นกลับคืนมาโดยไม่เสียเงินซักนิดเดียว 1. คุณจะอายุยนื จากผลการวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ลา่ สุดลงนิตยสาร Baseball Register กล่าวถึงการ วิเคราะห์รูปถ่ายของทีมนักบาสเกตบอลทั้งหมด 230 คน พบว่าผู้เล่นที่ยิ้มเห็นฟันมีอายุยืนกว่าผู้เล่นที่ ยิ้มมุมปากประมาณ 5 ปี และมีอายุยืนกว่า 7 ปี ของผู้เล่นที่ยิ้มยิงฟัน สาเหตุเพราะรอยยิ้ม เผยให้เห็นถึงทัศนคติด้านใน และระดับอารมณ์ขัน ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนเชื่อมโยงกับการดำ�เนินชีวิต 2. คุณจะมีอำ�นาจต่อรอง นักเศรษฐศาสตร์ถือว่ารอยยิ้มคืออำ�นาจต่อรอง จากการวิจัยพบ ว่าการยิ้มสามารถเรียกคะแนนความเชื่อถือสูงถึง 10% ซึ่งก็ มากพอที่จะโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นทำ�ตามคำ�สั่งด้วยความเต็มใจ เพราะรอยยิ้มแสดงถึงความอ่อนโยน ที่ทำ�ให้ฝ่ายตรงข้ามยอม โอนอ่อนผ่อนตามได้ แต่ในเชิงการเมือง ยิ้มคือการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ�ที่สามารถนำ�ความหวังและ ปรองดองมาสู่ประชาชนได้ 3. คุณจะมีเงินไหลมาเทมา นักเศรษฐศาสตร์ได้คำ�นวณค่าของรอยยิ้มพบว่า สามารถตีราคาเป็น เงินได้จริง จากผลการทดลองในอาสาสมัครที่เป็นบริกรหญิงทั้งหมด 20 คนพบว่า การที่พวกเธอยิ้มให้กับ ลูกค้าในขณะเสริ์ฟอาหารทำ�ให้พวกเธอได้ทิปเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะลูกค้ามองว่าพวกเธอมีอัธยาศัย ดีและเต็มใจให้บริการ

Photo Release

PHOL ชื่นมื่นแถลงแผนธุรกิจ ปี 55 ชวลิต หวังธำ�รง (นั่งกลางแถวหลัง) ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ.ผลธัญญะ (PHOL) ผู้จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อ อาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย สภาพแวดล้ อ มในการทำ � งาน ครบวงจร และผู้ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ระบบ บำ�บัดน้ำ�เสียเป็นน้ำ�ดีเพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ พร้อมด้วยคณะ ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกร่วมกับคณะสือ่ มวลชนในโอกาส แถลงแผนธุรกิจปี 55 ณ อำ�เภอวังน้ำ�เขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษทั ฯ มัน่ ใจปี 55 ธุรกิจเติบโตต่อเนือ่ งวางเป้าหมายรายได้ ขยายตัว 20% จากปี 54

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 810

มุมการตลาด

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

Lifestyle Station

ทรูไลฟ์ พลัส เปิดแพ็คเกจใหม่ “ทรูวิชั่นส์ โกลด์ไลท์” ดูรายการระดับโลกในราคาสุดพิเศษ เดือนละ 590 บาท

ทรูไลฟ์ พลัส ศูนย์รวมความพิเศษของทุกบริการในกลุ่มทรู นำ�โดย นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ คอนเวอร์เจนซ์ กลุ่มบริษัททรู และกรรมการผู้จัดการกลุ่มลูกค้าธุรกิจ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นายองอาจ ประภากมล (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการ พาณิชย์ บมจ. ทรูวิชั่นส์ และนายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้า คณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ บริษัท เรียล มูฟ จำ�กัด เปิดตัวแพ็คเกจใหม่สุดคุ้ม “โกลด์ไลท์” ชมรายการคุณภาพระดับโลกกว่า 92 ช่อง ในราคาพิเศษเพียง เดือนละ 590 บาท (จากปกติเดือนละ 1,070 บาท) สำ�หรับลูกค้าที่ใช้ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน แพ็กเกจ 399 บาทขึ้นไป 2 เบอร์ในบ้านเดียวกัน โดนใจ ทุกคนในครอบครัว ครบทุกประเภทรายการทั้งหนังดังสุดฮิตระดับอินเตอร์ ซีรี่ส์บันเทิงสุดฮอตจากแดนกิมจิ บอลพรีเมียร์ลีกแมตช์ดัง การ์ตูนสนุกสร้างสรรค์ยอดฮิตจากอเมริกา สารคดีระดับโลก และช่องรายการอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีครอบครัวซินดี้-ไบรอน แฟนตัวจริงของทรูวิชั่นส์ร่วมงานแถลงข่าวด้วย ลูกค้าที่สนใจสามารถสมัคร “ทรูวิชั่นส์ โกลด์ไลท์ แพ็คเกจ” ได้แล้ววันนี้ที่ร้านทรูช้อปทุกสาขา หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ทรูไลฟ์พลัส โทร 0 2900 9119

มุมประกัน TIP ปันผลงวดที่เหลือหุ้นละ 0.25 บาท จ่าย 4 พ.ค. รายงานข่าวจาก บมจ.ทิพยประกันภัย (TIP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการ ดำ�เนินงานของบริษัท ประจำ�ปี 54 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อ วันที่ 21 ก.ย. 54 คงเหลือเงินปันผลสำ�หรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 54 อีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และให้นำ�เสนอต่อที่ประชุม สามัญประจำ�ปี 55 กำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 55 ในวันที่ 20 เม.ย. 55 เวลา 14.00 น. กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 55 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มี.ค. 55 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มี.ค. 55 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พ.ค. 55

KK จับมือ ตลท. ร่วม Banker to Broker 2012 นายสิริ เสนาจักร์ ประธานสายธนาคารรายย่อย ธนาคารเกียรตินาคิน (KK) พร้อมด้วย นายชาญศักดิ์ ธนเตชา กรรมการผู้จัดการ บล.เกียรตินาคิน จำ�กัด เข้าร่วมงานแถลงข่าว พิธีเปิดโครงการ “Banker to Broker” หรือ โครงการส่งเสริมช่องทางการลงทุนผ่านสาขา ของธนาคารพาณิชย์ โดยได้รับ เกียรติจาก นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับ 7 กลุ่มสถาบันการเงิน ในการดำ�เนินโครงการเชื่อมต่อตลาดเงินและ ตลาดทุน เพื่อขยายฐานผู้ลงทุนไปยังผู้ออมผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างๆ

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 810 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 5

เจาะกลยุทธ์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผ่านทัศนะ

“บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์”

CEO สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย

“บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์”

สำ�หรับกลยุทธ์การทำ�งานแบบ 5 เสาหลักทางธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ จะ ยึดปฏิบัติ คือ 1.ธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ ที่จะได้กลุ่มของเมย์แบงก์ ช่วยในส่วน ของ IB ในเมืองไทยได้อย่างมาก 2.กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อรายย่อย 3.ธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อนักลงทุนสถาบัน โดยทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจ บริษทั ฯ จะเน้นเรือ่ งงานวิเคราะห์วจิ ยั ให้ลกู ค้าสามารถนำ�ไปใช้งานได้จริง

และทันต่อสถาณการณ์การลงทุน ซึง่ หมายรวมถึงงานวิจยั ด้านหุน้ และอนุพันธ์ ตลอดจนการลงทุนในกองทุนต่างๆ ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง ที่จะสร้างให้ “เมย์แบงก์ กิมเอ็ง”มีความแตกต่าง 4. ธุรกิจอนุพันธ์ที่ต้องยอมรับว่าในปีที่ผ่านมามีการเติบโต สูงมาก ทางบริษัทฯ จะให้ความสำ�คัญมากขึ้น โดยเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับสินค้าใหม่ๆ ที่ทางตลาดอนุพันธ์จะจัดให้มีการ ซื้อขายรวมทั้งจะมีการออกหุ้นกู้อนุพันธ์ของบริษัทฯ เองด้วย 5. ธุรกิจการบริหารกองทุน บลจ.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ที่ได้ทีมงานผู้มีประสบการณ์ และพร้อมจะผลักดัน ขับเคลื่อนการ บริหารงานให้เป็นไปตามแนวทางทีว่ างไว้ และจะได้รบั ความช่วยเหลือ จากเมย์ แ บงก์ ที่ จ ะเข้ า มาเสริ ม ในเรื่ อ งของกองทุ น ต่ า งประเทศ เช่นกัน “เราจะเน้นการทำ �งานเป็นทีมเวิร์ค เกื้อหนุน และ ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มากขึ้น เหมือนเสาที่จะคอยพยุง และ เป็นฐานรากของความมั่นคงที่จะทำ�ให้บริษัทฯ เดินไปตามเป้า หมายที่วางไว้ โดยในทุกกลุ่มธุรกิจจะมีการประสานงาน และ บริษัทแม่อย่างเมย์แบงก์ นอกจากจะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีแล้ว ยังเป็นเหมือนเครื่องยืนยันความแข็งแกร่ง และความน่าเชื่อถือ ให้บริษัทฯ มากขึ้น ทั้งในประเทศและระดับสากล”

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 810 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ ยังมีความผันผวนต่อ ตลาดหุ้นไทยยังมีแรง พยุงจากเม็ดเงินต่างชาติ แม้จะขาดปัจจัย ใหม่กระตุ้นบ้าง หลังธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ได้อัดฉีดเม็ดเงินให้สถาบันการเงิน ประมาณ 5.3 แสนล้านยูโร จากการดำ�เนิน มาตรการรไี ฟแนนซ์ระยะยาว โดยปล่อยเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ�ระยะ 3 ปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะเดี ย วกั น ยั ง ไม่ มี สั ญ ญาณการ ออก มาตรการผอ่ นคลายเชิงปริมาณรอบ 3 (QE3) จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

แ น วโ น้ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น วั น นี้ ต้องติดตามการประชุมรัฐมนตรีคลังยุโรป ในคืนวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการพูด คุยกันรอบ 2 โดยถ้ามีข่าวบวกในเรื่องการ ลดหนี้ให้กับกรีซหรือการเพิ่มทุนของธนาคาร หุ้นก็อาจจะปรับตัวขึ้นได้ แต่ถ้าไม่ได้ตลาดฯ คงจะแกว่งไซด์เวย์ พร้อมให้แนวรับ 1,160 จุด แนวต้าน 1,170 จุด

หน้า 13

ดัชนีฯ วานนี้ทำ�สถิติสูงสุดในรอบ 16 ปีที่ระดับ 1,165 จุด และยังมีแนวโน้ม ปรับขึ้นต่อเนื่อง โดยดัชนีฯ ปรับขึ้นมากว่า 5 เดือนติดต่อกัน ตามสัญญาณเทคนิคถือว่า เข้าข่ายซื้อมากจนเกินไป เพราะไม่มีจังหวะ ย่อตัวออกมาให้เห็น อย่างไรก็ดี ประเมินว่า ดั ช นี ฯ มี ค วามเสี่ ย งสู ง มากที่ จ ะไม่ ผ่ า น 1,178 จุด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 810

Data Station

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีน�คม 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 มีน�คม 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,520.68 7.63% 5,628.49 17.03% 7,852.57 23.76% 17,041.83 51.57%

3,104.67 9.40% 4,539.17 13.74% 5,307.36 16.06% 20,092.38 60.81%

-583.99 1,089.32 2,545.21 -3,050.55

Last Update

1/03/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,164.98 821.96 1,781.83 295.05

0.8

17:01:52

CONSUMP

0.6 0.4 0.2 -0.2

SERVICE

A dv ance 32% No C hange 29%

-0.04 -0.25

0

0.38

D ecline 39%

0.35 0.39 0.36 0.07 33,043.57 932.12

1

TECH

No C hange 24%

%Chg

1.18

1.2

0.92

A dv ance 39%

4.08 3.18 6.43 0.22 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

1/3/2012

AGRO D ecline 37%

Chg

-0.4

0.25

FINCIAL

0.15

0.43

RESOURC

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 810

หน้� 15

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีน�คม 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 มีน�คม 2555

IVL

( Day )

: IVL 25,000,000

Price & Fundamental Symbol IVL

Last 40.00 Chg -0.25  %Chg -0.62  Open 40.00  High 41.00  Low 39.75  Prev 40.25  Avg 40.43  AccVol 58,176,300  AccVal(K฿) 2,351,811  3.09  %Fluct P/E 12.38  P/BV 3.28  DPS(Baht) 0.50  Yield(%) 2.48  EPS(Baht) 3.23  MktCap(Mil.) 192,570 Broker Target Update TRINITY 42.50 1/3/2012 หลักทรัTNS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น50.00 ต์การเปลีย่ นแปลง 1/3/2012 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู ค่1/3/2012 าการ ASP ม่ ขึน้ มากที52.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

20,000,000

Vol.

15,000,000 10,000,000 5,000,000

41.00

Price

40.75

40.50

40.25

40.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 810

หน้� 16

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีน�คม 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 มีน�คม 2555

BIGC01CA

( Day )

Price & Fundamental Symbol BIGC01CA

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

2.10 0.18  9.38  2.00  2.10  1.98  1.92  2.04  931,900  1,905  5.88 

N/A N/A  N/A  N/A  N/A  29  Target Update No Comment

Volume Analysis

: BIGC01CA

160,000 140,000 120,000

Vol.

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2.10

2.08

Price

2.06

2.04

2.02

2.00

1.98

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 810

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีน�คม 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 มีน�คม 2555

TVO

( Day )

Volume Analysis

: TVO

4,000,000 3,500,000

Price & Fundamental Symbol TVO

Last 20.40 Chg 0.50  %Chg 2.51  Open 20.00  High 20.50  Low 20.00  Prev 19.90  Avg 20.27  AccVol 8,355,200  AccVal(K฿) 169,401  2.47  %Fluct P/E 12.83  P/BV 2.86  DPS(Baht) 0.30  Yield(%) 4.48  EPS(Baht) 1.59  MktCap(Mil.) 16,021  Broker Target Update PST 18.10 29/2/2012 FSS 22.00 29/2/2012 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง ASP 20.30 29/2/2012

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 20.50

Price

20.40

20.30

20.20

20.10

20.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 810

หน้า 18

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

ถ้าคุณอดทน เพื่อจะทำ�อะไรสักอย่างให้สำ�เร็จคุณจำ�เป็น อย่างมากที่จะต้องลงมือศึกษาเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นจริงเป็นจัง แต่ถ้าคุณไม่อดทน โอกาสที่คุณจะผิดพลาดก็ย่อมมีสูงเช่นกัน

อนันต์ กาญจนพาสน์

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 2 มี.ค. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you