Page 1

Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

ews.com

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.

ASP เด็ด คาดยีลด์ปนั ผลกว่า 10% แนะ “ซือ้ ” เรียงราคา 3.2 - 3.9 บ.

News Station

5 อัตราเงินเฟ้อเกาหลีใต้เดือน ม.ค.พุง่ 4.1% 5 ILINK หวังรายได้ปี 54 ขยับ 20% 6 MDX เล่นรอบได้ 7 ธปท.เล็งออกพันธบัตร 9 Dynamic Station BEC เชื่อปี 54 รายได้โตต่อเนื่อง

10 Lifestyle Station ฝรั่งแช่บ๊วย ไม่ระวัง...ถึงตาย!

13 Professional Station THCOM มูลค่าเหมาะสม 7.80 บาท

14 Gossip Station โชคดีนะทุกคน

ASP เข้ า ตาบรรดาค่ า ยวิ เ คราะห์ หลั งโชว์ กำ �ไร 53 สลุ ต โตถึ ง 67% 15 มองหุˆนจากเซียน มีโอกาสปรับขึน้ และเข้าสูช่ ว่ งฟืน้ ตัว จากปี 52 ไม่หวัน่ ประเด็นเสรีคอมมิสชัน่ ปี 55 ระบุสดั ส่วนรายได้คอ่ นข้างกระจายตัว ความเสี่ ย งค่ อ นข้ า งน้ อ ยเที ย บกั บโบรกอื่ น ราคาหุ้ น ยั ง เหลื อ อั พไซด์ ใ นระดั บ สู ง 16 Data Station แนะนำ� “ดักซื้อเก็งกำ�ไร” รับอัตราปันผลปี 53 ที่คาดออกมาสวยระดับกว่า 10% มีเป้าหมายพื้นฐานที่ 3.20 - 3.90 บาท ต‡อหนˆา 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

WORK วางเป้ารายได้ปี 54 ที่ 1.6 พันล. เล็งถกสภาพคล่องราคาหุน้ /ผุดงบลงทุน 100 ล.

WORK ตั้งเป้ารายได้ปี 54 แตะ 1.6 พันล้านบาท จากปี 53 ที่คาดทำ�ได้ 1.3 พันล้านบาท ทุ่มงบลงทุนปีนี้ 100 ล้านบาท ลุยสร้าง ภาพยนตร์ 4 เรื่อง - ธุรกิจอีเว้นต์ พร้อมศึกษาทีวีดาวเทียม คาดลงทุน ช่องละ 30 - 40 ล้านบาท ชัดเจนครึ่งปีหลัง เผยอยู่ระหว่างหาช่องทาง เพิ่มสภาพคล่องราคาหุ้นให้ได้ข้อสรุปใน Q1/54 พร้อมยืนยันพื้นฐานแกร่ง ไร้หนี้ มีเงินสดกว่า 200 ล้านบาท อีกทั้งเป็นหุ้นปันผลดี ต‡อหนˆา 3

SVH ตัง้ เป้ารายได้รวมปีนีโ้ ตอีก 10%

เล็ ง เข้ า รั บ จ้ า งบริ ห าร รพ.แถบอิ นโดจี น

คิดแบบ

“ทอเร่ จอห์นเซ่น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC

ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 12

SVH ตั้งเป้ารายได้รวมปี 54 โต 10% จากปี 53 ที่คาดทำ�ได้ ประมาณ 6 พันล้านบาท เผยเน้นรายได้คนไข้ในประเทศ 60% ต่างชาติ 40% พร้อมปรับกลยุทธ์หันรับจ้างบริหารธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศ โฟกั ส กลุ่ ม อิ นโดจี น ตั้ ง เป้ า 3 - 5 ปี มี สั ด ส่ ว นรายได้ 10 - 20% ของรายได้รวม เตรียมลงทุนระบบไอทีปีนี้อีก 90 ล้านบาท สนองนโยบาย หลักเพื่อการพัฒนาในอนาคต ล่าสุดเกาะกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กเปิดให้ ต‡อหนˆา 4 บริการตรวจสุขภาพออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

ASP เด็ด (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมิ น หุ้ น บล.เอเซี ย พลั ส (ASP) หลั ง รายงานกำ � ไรสุ ท ธิ ง วด Q4/53 ที่ 215 ล้านบาท (0.10 บาท/หุ้น) แม้จะลดลง 29%QoQ เนื่องจาก รายได้จากธุรกิจนายหน้าค้าหลัก ทรั พ ย์ แ ละอนุ พั น ธ์ ท รงตั ว จาก ไตรมาสก่อนหน้าที่ 411 ล้านบาท ตามมูลค่าการซื้อขายของตลาดที่ ทรงตัว และส่วนแบ่งการตลาดก็ ทรงตัวที่ 5.20% ใกล้เคียงไตรมาส ก่ อ นหน้ า ที่ 5.22% อั ต ราค่ า ธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ย เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยเป็ น 0.193% จากไตรมาสก่อนหน้าที่ 0.190% ด้านอัตราค่าใช้จ่ายในการดำ�เนิน งานต่อธุรกรรมลดลงต่อเนื่องเป็น 0.185% จาก 0.194% ใน Q3/53 อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯ มีรายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาและ บริการเพิ่มขึ้น 20%QoQ เท่ากับ 69 ล้านบาท รวมแล้ว ASP ทำ� กำ�ไรสุทธิปี 53 ที่ 752 ล้านบาท

0.36 บาท/หุ้น) เพิ่มขึ้น 67%YoY มากกว่ า ที่ ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ค าดไว้ โดยหลักๆ มาจากกำ�ไรพอร์ทลง ทุ น ที่ เ ติ บ โตถึ ง 97% เท่ า กั บ 559 ล้านบาท คาด ASP จะประกาศ จ่ายเงินปันผลอีก 0.23 บาท/หุ้น หรือจ่ายทั้งปีที่ 0.30 บาท/หุ้น คิด เป็ น อั ต ราเงิ น ปั น ผลตอบแทนที่ 11.2% แนวโน้มปี 54 คาดว่าธุรกิจ

News Station คำ�แนะนำ�การลงทุน ASP โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล.กรุงศรีอยุธยา บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.เคที ซีมิโก้ บล.เกียรตินาคิน บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.ยูไนเต็ด (ประเทศไทย)

3.90 บาท

เก็งกำ�ไร ซื้อ ซื้อเก็งกำ�ไร ซื้อ ซื้อ ซื้อ

3.53 บาท 3.50 บาท 3.40 บาท 3.36 บาท 3.20 บาท รับเงินปันผล

ที่ ป รึ ก ษาจะยั ง มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น เนือ่ งจากมีงานในมือเตรียมไว้ตงั้ แต่ ปี 53 คงประเมินกำ�ไรสุทธิปี 54 อย่างอนุรักษ์นิยมที่ 612 ล้านบาท ลดลง 18.6% โดยอิงสมมติฐาน มู ล ค่ า ซื้ อ ขายเฉลี่ ยไม่ ร วมพอร์ ต โบรกเกอร์วันละ 25,000 ล้านบาท และส่ ว นแบ่ ง การตลาดที่ 5.2% ประเมินมูลค่าหุน้ โดยอิง PER ปี 54 ที่ 12 เท่า จะได้ราคาเหมาะสม ใหม่ที่ 3.50 บาท ราคาหุ้นมีส่วน ต่างอยู่ถึง 28.7% แนะนำ� “ซื้อ

WORK วางเป้า (ต่อจากหน้า 1)

นายครรชิ ต ควะชาติ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ายการเงิน บมจ.เวิรค์ พอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WORK) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ตัง้ เป้า รายได้ในปี 54 ไว้ที่ 1.6 พันล้าน บาท เติบโตจากปี 53 ทีค่ าดว่าทำ�ได้ 1.3 พันล้านบาท และคาดว่ากำ�ไร ในปี 53 จะเติ บโตกว่ า 100% ของกำ�ไรในปี 52 เห็นได้จากใน 3 ไตรมาสของปี 53 ที่ ผ่ า นมา บริษัทฯ มีกำ�ไรแล้ว 130 ล้านบาท หรือเกือบ 100% โดยมีสัดส่วนราย ได้จากธุรกิจทีวี 80% ธุรกิจอีเวนต์ 8% ธุรกิจภาพยนตร์ 7% และพับลิชชิ่ง 4 - 5% และมองว่าในปี 54 จะทำ�ราย ได้ในสัดส่วนใกล้เคียงกับปี 53

ซื้อ

ส่วนอัตรากำ�ไรสุทธิในปี 53 ที่อยู่ระดับ 14% คาดว่าในปี 54 จะสามารถเพิม่ ขึน้ ทีร่ ะดับ 15% ส่วน อัตรากำ�ไรขั้นต้นนั้นมาจากธุรกิจ โทรทัศน์ 40 - 50% ธุรกิจภาพยนตร์ 30% ธุรกิจอีเว้นต์ 30% และธุรกิจ พับลิชชิ่ง 30% สำ�หรับรายได้จากธุรกิจทีวี

ในปี 54 ประเมินว่าจะเติบโตราว 20% เนื่องจากมีเวลาออกอากาศที่ ดีขนึ้ ส่วนธุรกิจภาพยนตร์ในปีนตี้ ั้ง เป้ารายได้อยู่ที่ 100 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นจากปี 53 ที่ทำ�ได้ 70 ล้านบาท ส่วนธุรกิจอีเวนต์ตั้งเป้ารายได้ในปี นี้อยู่ที่ 160 ล้านบาท เติบโต 100% จากปี 53 ที่มีรายได้อยู่ที่ 80 ล้าน

บ า ท เ นื่ อ ง จ า ก มี ก า ร ทำ � ประชาสัมพันธ์ให้กบั หน่วยงานต่างๆ มากขึ้น สำ�หรับธุรกิจพับลิชชิ่งในปี นี้ตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ 75 ล้านบาท เติบโตเกือบ 100% จากปี 53 ที่มี รายได้อยู่ที่ 39 ล้านบาท อีกทัง้ ในปีนบี้ ริษทั ฯ มีแนว โน้มเพิ่มรายการออกอากาศทางทีวี มากขึ้น คาดว่าจะได้เห็น 2 - 3 รายการ ที่มีการนำ�เสนอไปกับช่อง ทุกช่องแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทฯ มี ร ายการทั้ ง หมด 16 รายการ แบ่งเป็นช่อง 3 จำ�นวน 2 รายการ ช่อง 5 จำ�นวน 5 รายการ ช่อง 7 จำ�นวน 4 รายการ และช่อง 9 จำ�นวน 5 รายการ ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

WORK วางเป้า (ต่อจากหน้า 3)

ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้ตงั้ งบลงทุน ในปีนที้ ี่ 100 ล้านบาท แบ่งเป็นเพือ่ ลงทุนในธุรกิจภาพยนตร์ 4 เรื่อง เรื่องละ 15 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ เพื่อลงทุนในธุรกิจอีเว้นต์ 40 - 50 ล้านบาท ขณะทีป่ จั จุบนั บริษทั ฯ อยู่ ระหว่างศึกษารายละเอียดในการ ผลิ ต รายการทางที วี ด าวเที ย ม ซึง่ คาดว่าจะมีความชัดเจนใน H2/54 โดยหากมีการลงทุนจะมีการลงทุน ช่องละ 30 - 40 ล้านบาท เนือ่ งจาก บริ ษั ท ฯ มี ค อนเทนต์ เ ป็ น ของ

SVH ตั้งเป้า

(ต่อจากหน้า 1)

นายเรมอนด์ เร ฌอง กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้า หน้าทีบ่ ริหาร บมจ.สมิตเิ วช (SVH) เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้า อัตราการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 10% จากปี 53 ซึง่ คาดว่าจะทำ�ได้ 6,000 ล้านบาท โดยจะเน้นรายได้จาก คนไข้ในประเทศ 60% ส่วนอีก 40% เป็ น คนไข้ จ ากต่ า งประเทศ โดยเฉพาะพม่า เวียดนาม กัมพูชา และกลุ่มประเทศอาหรับที่มีอัตรา การเติบโตของรายได้ดีมาก พร้อมกันนี้ บริษทั ฯ ได้ตงั้ เป้าหมายว่า ภายใน 3 - 5 ปี จะมีสัดส่วนรายได้ที่มาจากการ รับจ้างบริหารธุรกิจโรงพยาบาลใน ต่างประเทศ 10 - 20% ของรายได้ รวม โดยบริษทั ฯ เพิง่ จะเริม่ รับจ้าง บริ ห ารเมื่ อ ปี ที่ ผ่ า นมาให้ กั บโรง พยาบาลขนาดเล็ก ขนาด 100 เตียง ในประเทศพม่า และเริม่ รับรูร้ ายได้ จากการบริหารตั้งแต่ปีที่แล้ว ส่วน ปีนี้ล่าสุดเพิ่งจะเซ็นสัญญาเข้าไป บริ ห ารโรงพยาบาลในประเทศ

ตัวเองแล้ว และยังได้เปรียบในเรื่อง ที่ มี อุ ป กรณ์ สำ � หรั บ การถ่ า ยทำ � ส่วนความชัดเจนนั้นจะต้องศึกษา ถึงความคุ้มค่าในการลงทุนก่อน นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ ระหว่างศึกษาหาช่องทางเพิม่ สภาพ คล่องให้กับหุ้น WORK ที่คาดว่าจะ ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนใน Q1/54 เพื่อเป็นช่องทางให้นักลงทุนได้เข้า มาลงทุนในหุน้ WORK มากขึน้ โดย ตัง้ เป้าว่าหุน้ WORK ควรมีการเทรด ที่ P/E 15 - 16 เท่า เนื่องจาก บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่เพียงพอ

เนปาล คาดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้ใน การบริหารในปลายปีนี้ ขณะทีย่ งั มี อีกหลายประเทศที่น่าสนใจเข้าไป รั บ จ้ า งบริ ห าร โดยเฉพาะกลุ่ ม อินโดจีน ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่าง การศึกษา เนือ่ งจากประเทศไทยมี ความเชี่ ย วชาญธุ ร กิ จ ด้ า นโรง พยาบาลและมีประสบการณ์ในการ บริหารงานโรงพยาบาล ดังนั้นจึง สามารถนำ�ความรูแ้ ละวิธกี ารต่างๆ ไปเป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการเข้าไป จ้างบริหาร ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ได้ตงั้ งบประมาณในการลงทุนระบบ ไอทีระยะ 5 ปี ไว้ที่ 500 ล้านบาท โดยในช่วงเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาใช้ไป แล้ว 30 ล้านบาท ส่วนในนี้คาดว่า จะใช้ ง บประลงทุ น ดั ง กล่ า วราว 90 ล้านบาท ทั้ ง นี้ ม องว่ า ในอนาคต ระบบไอทีจะมีความสำ�คัญในการ ที่จะธุรกิจให้เติบโตสอดคล้องกับ สภาพตลาดที่เปลี่ยนไป ซึ่งถือเป็น นโยบายหลักของบริษัทฯ ตั้งแต่

News Station

หน้า 4

และไม่มหี นีส้ นิ ณ สิน้ ปี 53 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดอยู่ที่ 200 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลให้ กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 53 มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไป

แล้ว 64 ล้านบาท หรือ 0.32 บาท ต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการ จ่ า ยปั น ผลอยู่ ที่ 80% ของกำ �ไร สุทธิ

2 - 3 ปีทผี่ า่ นมา โดยล่าสุดบริษทั ฯ ได้เปิดตัวบริการตรวจสุขภาพผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ที่เรียกว่า My Health Profile ถือว่าเป็นโรง พยาบาลแห่งแรกในเอเชียทีเ่ ปิดให้ บริการดังกล่าว โดยผูป้ ว่ ยสามารถ เช็คสุขภาพตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทนั ที หรือผ่าน BlackBerry หรือ iPhone ซึ่งบริการดังกล่าวเป็น โซลูชั่นล่าสุดที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น

เพือ่ ให้ความสะดวกกับผูป้ ว่ ยในการ เรียกข้อมูลเกีย่ วกับสุขภาพและการ รั ก ษาของตนเองได้ ทั น ที เช่ น ผลตรวจสุขภาพประจำ�ปี ผลตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ หลังจากที่ผู้ ป่วยเคยเข้ารับการรักษากับสมิตเิ วช ติดต่อกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาล ได้ทันที

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

News Station

หน้า 5

เอสแอนด์พีหั่นอันดับเครดิตอียิปต์ ลง 1 อันดับมาอยู่ที่ระดับ BB

อัตราเงินเฟ้อเกาหลีใต้ เดือน ม.ค.พุ่ง 4.1%

นักวิเคราะห์คาดปริมาณการนำ�เข้าถ่านหิน ของจีนปีนี้จะเพิ่มขึ้น 9%

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สถาบัน จัดอันดับความน่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ หรือ เอสแอนด์พีลดอันดับความน่าเชื่อถืออียิปต์ ลง 1 อั น ดั บ มาอยู่ ที่ BB หลั ง หวั่ น เกรงว่ า การชุมนุมขับไล่ประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัคจะ ยืดเยื้อและกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศ โดยเอสแอนด์พีเตือนว่า ความไม่มี เสถียรภาพทางการเมือง และการจลาจลในอียปิ ต์ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ และกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศ นอกจากนี้ เอสแอนด์พเี ตือนว่า การลด อันดับความน่าเชือ่ ถืออียปิ ต์อาจมีขนึ้ อีกในช่วง 3 เดือนข้างหน้า หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ทั้งนี้ เอสแอนด์พีคาดว่า การชุมนุมจะ ดำ�เนินไปอย่างยืดเยื้อ แม้จะมีการแต่งตั้งรอง ประธานาธิบดีคนใหม่ และแม้จะมีการปลดคณะ รัฐมนตรีทงั้ คณะโดยคำ�สัง่ ของประธานาธิบดีกต็ าม ขณะทีว่ านนี้ มูดสี้ อ์ นิ เวสท์เตอร์เซอร์วสิ หรือ มูดี้ส์เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แห่งแรกที่ลดอันดับความน่าเชื่อถือของอียิปต์

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สำ�นักงาน สถิติแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อ เดือนมกราคมเพิม่ ขึน้ 4.1% หลังจากเพิม่ ขึน้ 3.5% ในเดือนก่อนหน้า บ่งชีถ้ งึ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว แม้รฐั บาลจะประกาศนโยบาย “ทำ�สงคราม” กับอัตราเงินเฟ้อก็ตาม ขณะทีย่ อดส่งออกของเกาหลีใต้ในเดือน เดียวกันขยายตัว 46% เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกัน ปีก่อน มาอยู่ที่ 44.89 พันล้านดอลลาร์ โดยในเมือ่ เดือนทีผ่ า่ นมา ประธานาธิบดี ลี เมียง บัค ของเกาหลีใต้ได้ประกาศนโยบายทำ� สงครามกับอัตราเงินเฟ้อ โดยกำ�หนดกรอบเป้า หมายอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ปี นี้ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ น ระดั บ 3% เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ธนาคารกลางเกาหลีใต้จะประชุม คณะกรรมนโยบายการเงินในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งอาจมีการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ย

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า นักวิเคราะห์คาดปริมาณการนำ�เข้าถ่านหินของ จีนในปี 2011 จะเพิ่มขึ้น 9% มาอยู่ที่ 180 ล้าน ตัน ชะลอลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมียอดการนำ�เข้า ถ่านหินเพิ่มขึ้น 31% มาอยู่ที่ 165 ล้านตัน โดยนักวิเคราะห์ทสี่ ำ�รวจความเห็นโดย บลูมเบิรก์ นิวส์สว่ นใหญ่ระบุวา่ การนำ�เข้าถ่านหิน ของจีนในปีนี้จะชะลอลง เนื่องจากภาวะน้ำ�ท่วม ใหญ่ในรัฐควีนส์แลนด์ท�ำ ให้ราคาถ่านหินในตลาด โลกเพิม่ ขึน้ ต้นทุนการนำ�เข้าจึงสูงขึน้ ตามไปด้วย ประกอบกับในปีนี้ การขยายตัวของ เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอมาอยู่ที่อัตรา 8.7% จากที่ขยายตัว 10.3% ในปี 2010 ซึ่งเป็นปีที่ เศรษฐกิจจีนขยายตัวมากที่สุดในรอบ 3 ปี “ปริมาณการนำ�เข้าถ่านหินของจีนในปี นี้มีแนวโน้มชะลอลง หากราคาถ่านหินในตลาด โลกยังคงอยู่ในระดับสูง” นายเฮนรี่ หลี่ หัวหน้า ฝ่ายวิจัยตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่มิแรแอสเซ็ท ซิเคียวริตี้ส์ กล่าว

ILINK หวังรายได้ปี 54 ขยับ 20% ตุนแบ็กล็อกเพียบ-จ่อรับงานใหม่อีก 500 ล. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธาน กรรมการ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) เปิดเผยว่า ในปี 54 บริษัทฯ ตั้งเป้า รายได้เติบโต 20% จากปี 53 ทีค่ าดว่าจะทำ�ได้ ประมาณ 1,200 ล้านบาท เนือ่ งจากในปัจจุบนั ยังคงมีงานในมือ (Backlog) อยู่เป็นจำ�นวน มาก พร้อมทั้งในสัปดาห์หน้าจะทราบผลการ ประมูลงานใหม่จ�ำ นวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 500 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ งานดังกล่าวในสัดส่วน 50% หลังจากได้ผ่าน คุณสมบัตเิ บือ้ งต้นแล้ว ขณะเดียวกันภาพรวม ของธุรกิจขายสายสัญญาณสือ่ สารคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม งานก่อสร้างสายเคเบิลใต้

ทะเล ยังคงเติบโตในทิศทางที่ดีตามภาวะ เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอีก ด้วย ซึ่งทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ด้วย ทั้งนี้ ในวันที่ 9 ก.พ. 54 บริษัทฯ เตรียมนำ�เรื่องการจ่ายเงินปันผลงวดปี 53 เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ ง ตามสถิ ติ ใ นช่ ว งที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ฯ จ่ายเงินปันผลเพิม่ ขึน้ ทุกปี ตามนโยบายคือไม่ ต่ำ�กว่า 40% ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และหักสำ�รอง ตามกฎหมาย นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี โ อกาสได้ รั บ ประโยชน์ จ ากกรณี ที่ ก ลุ่ ม เอสแอล

คอนเซอเตี ย ม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (AMART), บมจ. ล็ อ กซเล่ ย์ (LOXLEY), บริ ษั ท หั ว เว่ ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ของประเทศจีน และบริษัท โนเกีย - ซีเมนส์ ที่เสนอราคา ต่ำ�สุดในการประมูลโครงข่าย 3G ของทีโอที เนื่องจากที่ผ่านมา SAMART เป็นลูกค้า ของบริษัทฯ อยู่แล้ว ส่วนรายละเอียดเกี่ยว กับเรื่องดังกล่าวคงมีการหารือในเร็วๆ นี้ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

หน้า 6

MDX เล่นรอบได้

กระตุกขึ้นมาบวกจนได้ หลังลงมา 2 วันติดก่อนหน้า วานนี้โชคดี ได้แรงซื้อกลับเข้ามาในช่วงท้ายวัน ทำ�ให้ราคาหุ้นขึ้นไปปิดที่ 3.16 เพิ่มขึ้น 0.06 หรือ 1.94% มูลค่าการซื้อขาย 65.30 ล้านบาท ทางนักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า หลังจากที่ราคา หุ้นไหลลงไปทดสอบแนวรับจากเส้นต้นทุนเฉลี่ย 25 สัปดาห์ ก็เริ่มดีดตัวขึ้นมา ได้บา้ งแล้ว โดยมีสญั ญาณทีด่ จี ากเครือ่ งมือทางเทคนิคสนับสนุน ดังนัน้ ถ้าไม่ยอ้ น ต่ำ�กว่าแนวรับที่ 3.00 - 2.80 บาท ลงไปเสียก่อน ก็ยังมีลุ้นดีดขึ้นใหม่เพื่อไปหา แนวต้านที่ 3.50, 3.80 - 4.00 บาท กลยุทธ์การลงทุน เล่นเก็งกำ�ไรตามรอบ ช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่ท้ายปีที่แล้วลากมาถึงช่วงต้นปีนี้ MDX ค่อนข้าง ซึม ราคาหุ้นไหลลงมาตลอด การขึ้นมารอบนี้ช่างน่าสนใจเหลือเกินว่าจะไปได้ ไกลสักแค่ไหน

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 01/02/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

MDX 3.16 0.06 1.94 3.16 3.34 3.14 3.10 3.24

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

20,160,500 65,308 6.17 15.05 1.02 N/A N/A 0.21 1,503

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/03/53

1. 2. 3. วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 3.16 บาทหนาแน่นสุด

4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ STANDARD MERCHANT BANK (ASIA) LIMITED บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) ORIENTAL PACIFIC VENTURES LIMITED THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด

จำ�นวนหุ้น

(%)

69,590,077

14.63

58,794,745 44,751,401

12.36 9.41

39,413,146

8.29

21,608,850

4.54

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

ธปท.เล็งออกพันธบัตรธปท. ดอกเบี้ยคงที่อายุ 4 ปี 22 ก.พ. คาดออกพันธบัตรประเภทลอยตัวอายุ 2 ปี เดือน มี.ค. นอกจากนี้ จะมีการออก นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ต้ อ งการวงเงิ น การออกมี ค วาม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน สม่�ำ เสมอไม่กระจุกตัว และตลาด พั น ธบั ต ร ธปท.ประเภทอั ต รา ดอกเบีย้ ลอยตัว อายุ 2 ปี วงเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สามารถปรับตัวได้ล่วงหน้า เปิดเผยว่า ธปท.จะออกพันธบัตร ธปท.ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ 4 ปี วงเงินประมูลต่อครั้งที่ 1 - 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากจะ พิจารณา Re Open การประมูล พั น ธบั ต รรุ่ น เดิ ม เพื่ อให้ มี ส ภาพ คล่ อ งเพี ย งพอในตลาดรอง ตราสารหนี้ โดยความถี่ในการ ประมูลอยู่ที่ไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มประมูลครั้งแรก ในวั น ที่ 22 ก.พ.นี้ ทั้ ง นี้ ก าร วางแผนออกพันธบัตรดังกล่าวได้ มีการหารือกับกระทรวงการคลัง เพือ่ ให้พนั ธบัตรธปท. และอุปทาน โดยรวมของตราสารหนี้ภาครัฐมี ปริ ม าณที่ เ หมาะสมกั บ ความ

ประมูลต่อครั้งที่ 1 - 2 หมื่นล้าน บาท ซึ่ ง จะสามารถพิ จ ารณา Re Open ได้ เ ช่ น เดี ย วกั น โดยความถี่ ใ นการประมู ล ทุ ก 2 เดือน คาดว่าจะเริ่มต้นออก ประมู ล ในเดื อ นมี . ค. 2554 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง BIBOR ทุก 3 เดือน ซึ่ง ธปท.จะกำ�หนด QM เมือ่ มีการประกาศตารางการ ประมูล ณ 31 ม.ค. 2554 พันธบัตรของ ธปท.มีวงเงินรวม ทั้ ง สิ้ น อยู่ ที่ 2.4 ล้ า นล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากสิ้ น ปี 2552 ที่ อ ยู่ 1.8 ล้านล้านบาท

ธปท.ย้ำ�จะดูแลทอง-เงิน

เก็ บไว้ ร วมในบั ญ ชี สำ � รองพิ เ ศษ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ ผู้ บ ริ จ าค แต่ ใ นกรณี จำ � เป็ น ส า ม า ร ถ โ อ น เ ข้ า บั ญ ชี ทุ น สำ � รองเงิ น ตราเพื่ อ การหนุ น หลังธนบัตรได้ โดยเงินตราต่าง ประเทศมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐดังกล่าวได้ถูกรวมในบัญชี เงินตราต่างประเทศ เนื่องจาก หากเก็บไว้ในบัญชีอื่นจะไม่มีดอก ผล” นางสุชาดากล่าว อย่างไรก็ตามมูลค่าของ ทองคำ�ในจำ�นวนนีไ้ ม่สามารถระบุ ได้ เนื่องจากมูลค่าจะผันแปรไป ตามราคาทองคำ�ในตลาดโลก

บริจาค“หลวงตาบัว” ตามเจตนารมณ์

นางสุ ช าดา กิ ร ะกุ ล รองผู้ว่าการด้านบริหาร ธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าว ถึงกรณีที่พินัยกรรมของหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน ระบุให้น�ำ เงินในการบริจาครวมทั้งทองคำ� หลอมเพื่ อ เป็ น ทองคำ �แท่ ง ให้ธปท.เก็บรักษาเป็นเงินสำ�รอง ของประเทศว่า ขณะนีธ้ ปท.ยังไม่ ได้รับการติดต่อในเรื่องดังกล่าว อย่างเป็นทางการ แต่ยืนยันว่า หากได้รับบริจาคในครั้งนี้ก็จะเข้า ลักษณะเดิมโดยมีกระบวนการที่

คณะกรรมการรับมอบทองคำ�แท่ง จากนั้ น นำ � ไปเก็ บในห้ อ งมั่ น คง พิเศษและให้คณะกรรมการอีกชุด ว่าจ้างบริษัทมาตรวจสอบน้ำ�หนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำ�อีก ครั้งหนึ่ง โดยคณะกรรมการจะ ประกอบไปด้วย สำ�นักงานตรวจ เงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.) เป็ น ผู้ สังเกตการณ์ และศิษย์ยานุศิษย์ ของหลวงตา

“ธปท.ขอยืนยันให้ความ มัน่ ใจว่าเงินบริจาคในส่วนดังกล่าว จะถู กใช้ ต ามเจตนารมณ์ อ ย่ า ง แท้จริง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 2541 ธปท.ได้มกี ารรับบริจาคจาก หลวงตามาแล้ว 15 ครั้ง คิดเป็น ทองคำ�แท่งทั้งสิ้น 967 แท่ง หรือ 10,279 กิโลกรัม รวมถึงเงินตรา ต่างประเทศ จำ�นวน 10 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ โดยทองคำ�จะถูก

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

เครือสหวิริยา กวาดหุ้น SSI จากผถห.เดิม 10.81% รวมถือ 36.53% สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบ รายงานการจำ � หน่ า ยหุ้ น ของ บมจ.สหวิ ริ ย า สตีลอินดัสตรี (SSI) โดย นางธีรรัตน์ คุณัตถา นนท์ ซึ่งเป็นการจำ�หน่าย เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 54 จำ�นวนหลักทรัพย์ที่จำ�หน่ายคิดเป็น -7.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำ�นวน หลักทรัพย์ภายหลังการจำ�หน่ายคิดเป็น 0.16% ของสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของกิ จ การ และนางกนกวิภา วิริยะประไพกิจ จำ�หน่ายหุ้น SSI จำ�นวนหลักทรัพย์ทจี่ �ำ หน่ายคิดเป็น -2.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำ�นวน

หน้า 8

เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ า่ ย เงิ น ปั น ผลประจำ � ปี 53 ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.60 บาท รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น ประมาณ 214.95 ล้านบาท คิดเป็น 72.01% ของกำ�ไร สุทธิ โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับ เงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำ�หนด รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 มี.ค. 54 และปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้ น เพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงินปันผล ในวันที่ 29 มี.ค. 54 ซึง่ กำ�หนดหนด TCP แจกปันผลปี 53 ที่ 0.60 บ./หุ้น จ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เม.ย. 54 และกำ�หนด จ่าย 12 เม.ย. นายธวี ช ชั ย วงศ์ ไ พศาล กรรมการ ให้มีการประชุมสามัญประจำ�ปี 54 ในวันที่ ผู้จัดการ บมจ.ไทยเคนเปเปอร์ (TCP) เปิดเผย 18 มี.ค. 54 เวลา 14.00 น. ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้

หลักทรัพย์ภายหลังการจำ�หน่ายคิดเป็น 3.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่ บริษัท เครือสหวิริยา จำ�กัด รายงานการได้มาหุ้น SSI เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 54 จำ�นวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 10.81% ของ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำ�นวนหลัก ทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 36.53% ของ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

AFET “วอลุ่มเงียบ รับตรุษจีน” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 395 สัญญา สถานะคงค้าง 3,077 สัญญา - ปิด 175.50 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.70 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 54) ปัจจัยบวก - ราคาน้�ำ มันมียงั ขยับในกรอบ 85 - 92 เหรียญ หากปัญหาในอียปิ ต์ไม่บานปลาย ปัจจัยลบ - ความต้องการยางในตลาดจริงหดตัวลง หลังจีนหยุดยาว - ตลาดเซีย่ งไฮ้หยุดยาวตรุษจีน ทำ�วอลุม่ เบาบาง - เทคนิคยังเป็นขาลง เพราะราคาไม่ผา่ น 179 บ./ก.ก. - เงินเยน - บาทแข็งค่า กลยุทธ์ - รอขายทีแ่ นวต้าน (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 54) - แนวรับ 170 บ./ก.ก. - แนวต้าน 178 - 179 บ./ก.ก.

TFEX “ผันผวนต่อ ต้องเก็งกำ�ไร” นายพงศ์ภทั ร สิรพิ พิ ฒั น์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) KGI SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 8,856 สัญญา สถานะคงค้าง 28,582 สัญญา - ปิด 662.00 จุด ลดลง 0.70 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) ปัจจัยบวก - ยังมีแรงเก็งกำ�ไรจากงบ Q4/53 - น้�ำ มันพุง่ แตะ 90 เหรียญ - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ 1,039.08 ล้านบาท ปัจจัยลบ - นลท.ทัว่ โลกกังวลปัญหาการเมืองในอียปิ ต์ - เงินบาทยังอ่อนค่า กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) - แนวรับ 660 จุด ถัดไป 655 จุด - แนวต้าน 670 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 665 - 660 จุด แนวต้าน 677 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

Dynamic Station

หน้า 9

BEC เชื่อปี 54 รายได้โตต่อเนื่อง แย้มปันผล H2/53 มีแววสูงกว่า 0.65 บ./หุ้น นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน บมจ.บีอีซี เวิลด์ (BEC) หวังปี 54 โชว์รายได้ สวยกว่าปี 53 ที่คาดทำ�ได้มากกว่า 9.05 พันล้านบาท หลังปรับขึ้นค่าโฆษณา 7 - 14% ส่วนเดือน มี.ค. 54 เล็งชงบอร์ดถกปันผลงวดครึ่งปีหลัง 53 แย้มมีโอกาสจ่ายมากกว่างวดแรกที่ 0.65 บ./หุ้น เป้าหมายผลงานปี 54 ตัวเลขเป้าหมายการเติบโตของราย ได้ปี 54 บริษัทฯ มีอยู่แล้ว คงไม่บอกว่าอยู่ ทีเ่ ท่าไหร่ เพราะทีผ่ า่ นมาไม่เคยบอกอยูแ่ ล้ว แต่แนวโน้มดีกว่าปี 53 ทีเ่ คยบอกว่าจะทำ�ได้ มากกว่าปี 52 (9,058.10 ลบ.) แน่นอน เพราะในช่วงต้นปีเราปรับขึน้ ค่าโฆษณาเฉลีย่ 7 - 14% จาก 200,000 - 300,000 บาท/ นาที เป็นจำ�นวน 13 - 14 รายการไปแล้ว อีกทั้งยังจะขยายเวลาออกอากาศของละคร ก่อนข่าวในพระราชสำ�นักเป็น 1 ชั่วโมงครึ่ง และหลั ง ข่ า วเป็ น 2 ชั่ วโมง 15 นาที นอกจากนี้ภาพรวมของอุตสาหกรรมบันเทิง ยังเติบโตในทิศทางทีด่ ตี ามเศรษฐกิจทีฟ่ นื้ ตัว ซึง่ ส่งผลให้มเี ม็ดเงินโฆษณาจากเอเจนซีไ่ หล เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังเตรียมขยายเวลาออกอากาศของละคร และผลิตรายการใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

ในช่วงครึง่ ปีหลังจะมากกว่าครึง่ ปีแรกอยูแ่ ล้ว มุมมองต่อราคาหุ้น BEC ส่วนตัวแล้วประเมินว่าช่วงนี้ราคา แต่เรื่องนี้คงต้องรอข้อสรุปในการประชุม หุ้น BEC ยังคงปรับลดลง เพราะนักลงทุน บอร์ดก่อน ต่างชาติอาจขายหุน้ อยู่ ฉะนัน้ จึงเป็นโอกาส ดีสำ�หรับนักลงทุนไทยที่จะเข้ามาซื้อหุ้นใน ช่วงทีร่ าคาไม่สงู มากแต่มเี งินปันผลให้อย่าง สม่ำ�เสมอ แนวโน้มปันผลครึ่งปีหลัง 53 ประมาณเดื อ นมี . ค.นี้ บริ ษั ท ฯ เตรียมนำ�เรื่องการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปี หลั ง 53 เข้ า หารื อ ในที่ ป ระชุ ม คณะ กรรมการบริ ษั ท ฯ ในเบื้ อ งต้ น คาดว่ า มี โอกาสจ่ายมากกว่างวดระหว่างกาลที่คณะ กรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ใิ ห้จา่ ยในอัตราหุน้ ละ 0.65 บาท/หุ้น เพราะในปีที่แล้วผล ประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งที่ผ่านมาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

Lifestyle Station

ฝรั่งแช่บ๊วยไม่ระวัง...ถึงตาย!

by Jackal_XIII

อยากขอเตือนทุกท่านที่ชื่นชอบรับประทานผลไม้รถเข็น เพราะเมื่อไม่นานที่ผ่านมา สำ�นักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสยาม ได้ร่วมกันเก็บตัวอย่างผลไม้รถเข็นเพื่อทดสอบการปนเปื้อนในอาหาร ปรากฏว่าผลไม้แปรรูปมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายถึง 64.2% ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งดองบ๊วยที่มีสีเขียวและสีแดงเข้ม และยังมีสารกันราหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ ในผลไม้ถึง 32.1% การบริโภคผลไม้และอาหารที่มีสีสันสวยงามจากสารเคมี อาจส่งผลให้ท้องเสีย ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ หูอื้อ มีไข้ หายใจขัด เป็นบ่อเกิดมะเร็งและอาจทำ�ให้เสียชีวิตได้ด้วยซ้ำ� ดังนั้น การเลือกผลไม้ควรพิจารณาจากสีและรูปร่างที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติ และดูความสะอาดดีๆ หากเป็นไป ได้เตรียมผลไม้มารับประทานเองจะปลอดภัยที่สุดครับ ********************************************

รมว.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมโครงการ GREEN MILL PROJECT

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะเดินทางเข้า เยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการ GREEN MILL PROJECT โดยมี นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการ บริหาร บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ (MILL) (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทให้การต้อนรับ ณ จังหวัดระยอง โดยเป็นโรงงานสำ�หรับผลิตเหล็กคุณภาพสูงพิเศษ (Low, Medium, and High Carbon Steel) ด้วยเศษเหล็ก โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง มีการติดตั้งโรงงานบำ�บัดไอเสียรุ่นใหม่ล่าสุด (State of the Art Fume Treatment Plant) ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี สามารถรับประกันคุณภาพอากาศดีกว่ามาตรฐานการควบคุม ของโลก www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

Lifestyle Station

มุมประกัน

อาคเนย์ จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าใช้แล้วอย่าทิ้ง” เพื่อน้องโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

นางสุภา โภคาชัยพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดและทรัพยากรบุคคล อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน นำ�พนักงานอาคเนย์ สานต่อกิจกรรมสู่สังคมไทย ภายใต้กิจกรรม “อาคเนย์…ปฏิทินเก่าใช้แล้วอย่าทิ้ง” เพื่อมอบให้กับน้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำ�นวนกว่า 1,465 ชิ้น รวบรวมจากพนักงานและตัวแทนฝ่ายขาย อาคเนย์ โดยมี อาจารย์เรณู เดือนดาว ท่านที่ปรึกษามูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และอดีตผู้อ�ำ นวยการใหญ่โรงเรียนสอนคน ตาบอดกรุงเทพ เป็นประธานรับมอบปฏิทินเพื่อนำ�ไปจัดทำ�เป็นหนังสืออักษรเบรลล์ให้นักเรียนต่อไป

มุมการตลาด

HMPRO แจกเงิน-แจกทองฉลองตรุษจีน “HomePro Super Shock Sale”

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) ผู้นำ�ธุรกิจศูนย์รวมวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร จัดแคมเปญ “HomePro Super Shock Sale” ลดราคาสูงสุด 70% จับมือคู่ค้าธนาคารกรุงเทพ ร่วมฉลองตรุษจีน แจกเงิน แจกทอง ช้อปครบรับคุ้ม สูงสุดกว่า 60,000 บาท ตั้งแต่ 3 - 27 ก.พ. 54 ณ โฮมโปร ทุกสาขา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 3

คิดแบบ

“ทอเร่ จอห์นเซ่น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC

“ทำ�ไมต้องเป็นเทเลนอร์นะ่ เหรอ จริงๆ แล้วหลังจากทีผ่ มเรียน จบ ผมได้รบั ข้อเสนอจากบริษทั หลายแห่ง ซึง่ หนึง่ ในนัน้ ก็รวมถึงเทเลน อร์ ด้ ว ย หลั ง จากผ่ า นกระบวนการคิ ด อย่ า งรอบคอบพอสมควร ผมก็ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะมาที่ เ ทเลนอร์ แ ห่ ง นี้ ในเวลานั้ น ธุ ร กิ จ ด้ า น โทรคมนาคมยังคงเป็นกิจการผูกขาด โดยในช่วงเริม่ ต้น ผมเข้ามาดูแล งานทางด้านวิศวกรรม และการจัดการโดยรับผิดชอบในส่วนของระบบ การถ่ายทอดคลื่นวิทยุ (Radio transmission) การตัดสินใจครั้งนั้น

ทำ�ให้ผมได้ขยายขอบเขตความรูข้ องผมให้กว้างขวางมากยิง่ ขึน้ ภารกิจหลากหลายที่ผมได้รับมอบหมายในช่วงเวลาต่างๆ กัน ได้ ก ลายมาเป็ น ประสบการณ์ ก ารทำ� งานที่ ผ มสามารถหยิ บ และนำ�มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งานกับงานในแต่ละที่ที่ผมไป ดูแลได้เป็นอย่างดี” หลังจากนั้น “ทอเร่” ก็ได้รับมอบหมายงานที่เขามองว่า ค่อนข้างท้าทายความสามารถอยูไ่ ม่นอ้ ย นัน่ คือการเข้ามาดูแลการ วางแผนงาน และการให้บริการการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุภาคพื้นดิน (Terrestrial Broadcasting) เนื่องจากว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนอร์เวย์เป็นภูเขา การที่จะติดตั้งระบบ ถ่ายทอดภาคพืน้ ดินจึงเป็นงานทีต่ อ้ งการทัง้ ความสามารถด้านการ วางแผน รวมไปถึงรูปแบบของการติดตั้งที่จะทำ�ให้สัญญาณที่ถูก ส่งออกไปไม่สะดุดในระหว่างทาง .........อ่านต่อฉบับหน้า........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

Professional Station บล.เกียรตินาคิน แนะนำ� “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมปี 54 ที่ 7.80 บาท

THCOM มูลค่าเหมาะสม 7.80 บาท คาด 4Q/53 ขาดทุนสุทธิ 210 ล้าน บาท ฟื้นตัวจากขาดทุนสุทธิ 500 ล้านบาท ใน 4Q/52 และขาดทุนสุทธิ 313 ล้านบาท ใน 3Q/53 หากดู ที่ EBITDA จะฟื้ น ตั ว 24%QoQ ตามรายได้ จ ากทุ ก ธุ ร กิ จ และ Gross Margin ดีขึ้นเป็น 12.5% จากธุรกิจ ดาวเทียม ตามการใช้งานช่องสัญญาณของ IPSTAR เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็น 12.8% ณ สิน้ ปี 53

จาก 11.7% ใน 3Q/53 ประกอบกับค่าใช้จา่ ย SHIN ทีถ่ กู กดดันจากความกังวลเรือ่ งสัมปทาน SG&A ลดลงสู่ฐานปกติ อย่างไรก็ตามเทียบ อี ก ทั้ งไม่ มี ปั จ จั ย บวกจากเงิ น ปั น ผลช่ ว ยค้ำ � กับ 4Q/52 EBITDA มีแนวโน้มลดลง 25% เหมือน ADVANC และ SHIN ซึ่งมีอัตราผล ตามรายได้ และมีคา่ ใช้จา่ ย SG&A เร่งตัวขึน้ ตอบแทนเงินปันผลสูงอันดับ 1 และ 2 ในกลุม่ ตามค่ า ใช้ จ่ า ยการตลาดของทุ ก ธุ ร กิ จ ICT ส่งผลให้ปจั จุบนั หุน้ THCOM ถูกซือ้ ขายที่ ตามปัจจัยพืน้ ฐานของ THCOM เรายังคาดว่า ระดับราคาเพียง 0.40 เท่าของ Book Value ปีนี้ผลประกอบการจะพลิกเป็นกำ�ไร อย่างไรก็ดี THCOM เป็นหุ้นในกลุ่ม

Photo Release

STAR ร่วมรำ�ลึกวันทหารผ่านศึก

กรรณิการ์ ว่องอรุณ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้อำ�นวยการ บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์ (STAR) มอบเงินสนับสนุนการซื้อดอกป๊อบปี้ ซึ่งแสดงการระลึกถึงบุญคุณทหารกล้า ในวาระ “วันทหารผ่านศึก” ผ่านผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์แม่บ้านทหารผ่านศึก ณ สำ�นักงานใหญ่ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ ถนนรัชดาภิเษก

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

หน้า 14

โชคดีนะทุกคน

โดยหมายเลข

หุ้นไทยระยะนี้วุ่นวายดีแท้หนอ การเก็งกำ�ไรกลับมาเดาทิศทางกันยาก ชนิดใครไม่ใกล้ชดิ กระดานอาจงงๆ กับ ราคาหุ้นที่ไกวแกว่ง ภาพรวมตลาดวาน นีท้ งั้ เขียวและแดงตบท้ายด้วยแรงซือ้ ฝรัง่ ชนิดเยอะดีจังจนแปลกใจ ตราบที่หุ้นไทยยังไม่ ต่ำ �ไปกว่ า 950 จุ ด ความ ตกใจระลอก 2 ที่ จ ะกดให้ ดัชนีผลุบลงต่ำ�มากๆ อีกก็ไม่ น่ามี อีกทัง้ ในทางกลับกันหาก สานการณ์ที่อียิปต์ไม่เลวร้าย ไปกว่าที่เป็นอยู่ (ภาวนา) จุด บริเวณ ณ ปัจจุบนั ก็นา่ จะเป็น ฐานกราฟได้ไม่ยาก ซึ่งเหมาะ สมกั บ ผู้ มี เ งิ น ถุ ง ถั ง ค่ อ ยๆ ทยอยเก็บ ฝากประชาสั ม พั น ธ์ จาก บลจ.ทิสโก้ เสนอขาย “กองทุ น เปิ ด ทิ ส โก้ เซ็ ท อิ ค วิ ตี้ ทริ ก เกอร์ 11%” (TISCO SET Equity Trigger 11% Fund) เป็นกองทุนหุน้ ที่ เน้นลงทุนในหุน้ ไทย ทีม่ ปี จั จัย พื้นฐานดี นโยบายการลงทุน ในหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 65% ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ของกองทุน ตั้งเป้าหมายผล ตอบแทนไว้ ที่ 11% มู ล ค่ า โครงการ 1,000 ล้านบาท โดยจะเสนอ ขายครั้งเดียววันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ มูลค่าซือ้ ขัน้ ต่�ำ 20,000 บาท อายุ โ ครงการประมาณ 1 ปี หรื อ สามารถเลิกกองทุนก่อนครบกำ�หนด อายุโครงการ หากสามารถสร้างผล

Gossip Station

ตอบแทนได้ ถึ ง 11% หรื อ NAV มี มู ล ค่ า มากกว่าหรือเท่ากับ 11.1000 บาท โดยบริษัท จัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทัง้ หมดในวันทำ�การที่ 5 นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน ที่กองทุนสร้างผลตอบแทนถึง 11%

โลกกันต่อ ลุ้นกันแถวๆ 1,345 เหรียญ (เลขสวยมาก) เพราะถ้ากลับไปยืนไม่ได้ รอบของการพักฐานยังไม่จบ แต่ถ้ากลับ มายืนได้กเ็ ป็นนิมติ รหมายอันดี ทีจ่ ะหมด รอบพักฐานแล้ว เพราะฉะนัน้ ตอนนีเ้ วลา นี้ ทาง AYS เลยให้เก็งกำ�ไรไป พลางๆ ก่อน ให้แนวรับ 19,900 บาท แนวต้าน 19,600 บาท ...............อวสาน

R

มาถึงบรรทัดนี้ว่าด้วยเรื่องทิศทางตลาด ทองคำ�อนาคตตามธรรมเนียม “เป็นครั้งสุดท้าย” กันดีกว่า.......ทองตอนนี้เล่นยากเหลือหลาย บาง วันพุ่งแร้ง แรง บางวันก็นิ่งสนิท ประเด็นอียิปต์ที่ กลัวกัน ถ้าไม่รนุ แรง ลุกลามไปมากกว่านีก้ ค็ งไม่มี นัยต่อราคาทองแล้วล่ะ ตอนนี้ก็มาดูเทคนิคทอง www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

แนวโน้มการซื้อขายวันนี้ ดัชนีฯ จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบด้วยปริมาณ การซื้ อ ขายเบาบ าง โดยมี แ นวรั บ ที่ บริเวณ 950 จุด และแนวต้าน 970 จุด ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าซื้อขายจะไม่มากนัก หลังเป็นช่วงใกล้วันหยุดเทศกาลตรุษจีน ซึ่งหลายตลาดในภูมิภาคเอเชียจะปิด ทำ�การ โดยวานนี้แม้มีแรงขายในภาค บ่ายในหุ้นกลุ่มธนาคาร และปิโตรเคมี ฉุดบรรยากาศการลงทนุ ไม่สดใส แต่แรง ซื้อกลุ่มพลังงานช่วยพยุงดัชนีฯ ปรับลง ไม่มาก

คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับขึ้นและ เข้าสู่ช่วงฟื้นตัว ตามทิศทางตลาดหุ้น สหรั ฐ ฯ ที่ ตั ว เลขเศรษฐกิ จ ออกมาดี รวมถึงปัญหาจราจลในอียิปต์ ส่งผลให้ ราคาน้�ำ มันปรับเพิม่ ขึน้ ขณะทีค่ า่ เงินบาท คาดว่าจะทรงตัวบริเวณ 30.70 - 31.30 บาท ไม่มีผลต่อดัชนีฯ มากนัก แนะนำ� ซื้ อ ลุ้ น ดั ช นี ฯ ปรั บ ขึ้ น ประเมิ น แนวรั บ 950 จุด และแนวต้าน 970 - 972 จุด

มองหุ้นจากเซียน

หน้า 15

ประเมินตลาดหนุ้ ไทยวันนี้ ดัชนีฯ ยังแกว่งตัว Sideway โดยมีแนวรับ 960 - 950 จุด และแนวต้าน 990 1,000 จุด อย่างไรก็ตาม ดัชนีฯ วานนี้ ปิดลบ เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังและ ติ ด ตามสถ านการ ณ์ ในอี ยิ ปต์ รวมทั้ ง ประเด็ น ความกั ง วลในเ รื่ อ งเงิ น เฟ้ อ จึ ง ส่ ง ผลให้ ข ายทำ � กำ � ไรออก มาก่ อ น แต่จากตลาดฯ ที่ปรับลงไม่แรง เพราะได้ แรงบวกจากหุน้ กลุม่ พลังงานทีร่ าคาน้�ำ มัน ปรับเพิ่มขึ้น

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,169.37 4.93% 2,704.69 11.41% 7,728.92 32.60% 12,105.65 51.06%

2,209.43 9.32% 2,857.03 12.05% 6,689.85 28.22% 11,952.32 50.41%

-1,040.06 -152.34 1,039.07 153.33

Last Update

01/02/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

959.69 666.13 1,455.56 263.86

01/02/11

Chg -4.41 -2.45 -6.11 -1.26 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg -0.46 -0.37 -0.42 -0.48 23,708.63 173.4

16:59:52

AGRO Decline 46%

0.5

A dv ance 25%

0

No C hange 29%

TECH

-0.5

-1.19

-1

CONSUMP -1.29

0.21

-1.5 -2

SERVICE

-1.11

-0.32 FINCIAL

-2.5

-2.32

Decline 51%

A dv ance 29% No C hange 20%

RESOURC 0.45

INDUS -0.17

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2554

PTT

( Day )

: PTT 1,800,000 1,600,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 338.00 Chg 3.00  %Chg 0.90  Open 339.00  High 345.00  Low 338.00  Prev 335.00  Avg 341.20  AccVol 6,915,600  AccVal(K฿) 2,359,585  %Fluct 2.05  P/E 12.57  P/BV 2.06  DPS(Baht) 4.75  Yield(%) 2.52  EPS(Baht) 26.89  MktCap(Mil.) 962,976  Broker Target Update KS 388.00 31/01/11 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง TSC 392.00 24/01/11 ของราคาเพิ ม่ ขึน้ มากที420.00 ส่ ดุ และมีมลู 19/01/11 ค่าการ UOBKHST

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,400,000 1,200,000 Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 345.00

344.00

343.00

Price

342.00

341.00

340.00

339.00

338.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2554

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2554

AJ-T1

( Day )

Price & Fundamental Symbol AJ-T1

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: AJ-T1

8.20 1.25  17.99  7.85  9.25  7.70  6.95  8.55  34,115,000  291,565  18.13  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  327  Target Update

No Comment

4,000,000 3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 9.25

9.20

9.15

9.10

9.05

9.00

8.95

8.90

8.85

8.80

8.75

8.70

8.65

8.60

8.55

8.50

8.45

8.40

8.35

8.30

8.25

8.20

8.15

8.10

8.05

8.00

7.95

7.90

7.85

7.80

7.75

7.70

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2554

SAT

( Day )

Price & Fundamental Symbol SAT

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: SAT

400,000 350,000

23.00 -1.60  -6.50  24.60  24.70  23.00  24.60  23.61  3,158,500  74,584  7.20  9.96  1.95  0.40  N/A  2.31  7,818  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

300,000

Vol.

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 24.70

24.60

24.50

24.40

24.30

24.20

24.10

Price

24.00

23.90

23.80

23.70

23.60

23.50

23.40

23.30

23.20

23.10

23.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 545 ประจำ�วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

ปฏิทินกิจกรรม ประจำ�วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 13:30

โออิชิ กรุ๊ป จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว OISHI SHAKE ME TO JAPAN เกมออนไลน์ ครั้งแรกในเมืองไทย ดิจิตอล เกตเวย์ สยามสแควร์

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 2 ก.พ. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you