Page 1

Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

5 5 6 7 9

News Station ซิตกี้ รุป จอขายธุรกิจบริหารสินทรัพย ปลุกชีพ ชูไกเหวีย่ งตะกายฟา BLA บวกไดอกี ธปท.คลายเกณฑเงินไหลออก

Dynamic Station ไอพีโอโคงแรกป 53 ขาดตลาด

10 Lifestyle Station อยากรูอะไรบอก Google !!!

13

Professional Station แนะซือ้ MCOT

สอเลือ ่ นเปดเสรีเร็วกวาป 55

ส.โบรกศึกษาเลิกคาคอมมขน ั้ บันได นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพยแยมมีแนวคิดยกเลิกคาคอมมิสชั่นขั้นบันได สวนวอลุมต่ำกวา 20 ลานบาท ฟอรมทีมตั้งกรรมการ 11 คนจวนเสร็จ ตั้งชมรมผู ประกอบการธุรกิจหลักทรัพยสถาบันศึกษาผลกระทบคาคอมมขั้นบันได หลังพบ ความไมเสมอภาคการแขงขัน ต‡อหนˆา 3

14

Gossip Station

15

มองหุˆนจากเซียน

ผันผวนไปหมด

แนวรับสำคัญที่ 690จุด

16

Data Station

THCOM ไมสะดุงอินเดียชา ชีป้  53 กำไรหอมหนุนหุน รุง

โบรกเกอรยังเชียรซื้อ THCOM ดวยราคาเปาหมาย 12.35 บาท เชื่อ ไอพี ส ตาร อิ น เดี ย เลื่ อ นไม ก ระทบอย า งมี นั ย และอย า งช า มี . ค.ให บ ริ ก ารได ประเมินสูญรายไดป 53 เพียง 0.5% ระบุปนี้กำไรสอพลิกฟน กลับมาปนผลได ต‡อหนˆา 1 แถมราคาหุนยังซื้อขายต่ำกวาคาเฉลี่ยในอดีต

PSเล็งออกหุน กูม ลู คา1.5พันล. ชวงQ2/53-นำเงิ น ลุ ย งานตปท. PS เล็งออกหุนกูมูลคาประมาณ 1.5 พันลานบาท จากวงเงินที่ผูถือ “อดิเทพ วรรณพฤกษ”

ตอนที่ 4

ต‡อหนˆา 12

หุนไฟเขียวไวแลว 2.5 พันลานบาท ในชวงQ2/53 หวังนำเงินลุยงานตาง ประเทศเปนหลัก เผยลาสุดตั้งบ.รวมทุนชื่อ “พฤกษา HDC HOUSING” ที่ มัลดีฟ ลุยผุดคอนโดขนาด 4 - 5 ชั้น จำนวน 3 เฟส 600 ยูนิต คาดประเดิม เฟสแรก 600 ยูนิต ชวง Q3/53 พรอมจอตั้งบ.รวมทุนชื่อ “พฤกษา เวียดนาม เรียลเอสเตส” เพิ่มเติมอีกแหง ก.พ.นี้ รุกเปดทาวนเฮาส-คอนโด ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


สิ้นสุดการรอคอย ดูฟรี ฟงฟรีกับ

Investor Station ฉบับที่ 276 ประจำวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2552

eFin Smart Training Online อีกหนึ่งสิทธิประโยชนที่เรามอบให ที่นี่ เรวๆ เรวๆ นี้ เร็

ดู FREE ฟง FREE

ใหมแกะกลอง กับการเรียนการสอน สุดฮิต!! ผานระบบ e-Learning ที่ทาง www.eFinanceThai.com เต็มใจมอบให นักลงทุนทุกทาน พรอมแลวหรือยัง?? ถาพรอมแลว...

คุณจะไดพบกับการเปดตัวการสอนเทคนิคการใช โปรแกรม eFin Smart Portal ครั้งยิ่งใหญ ในวันที่ 5 มกราคม 2553 ทุกฟงกชั่นที่คุณอยากรู!! ไมวาจะเปน การคนหาหุนเดน การวิเคราะหการลงทุนอยางมือ อาชีพ เรียนรูการลงทุนอยางไรใหประสบความสำเร็จ หรือจะเปนการใชโปรแกรม eFin Smart Portal อยางไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด Training Onilne ชวยคุณได!!! โดยผูเชี่ยวชาญที่จะคอยอาสาทำหนาที่ ให ค วามรู สั ป ดาห ล ะ 3 วั น ซึ่ ง จะออกอากาศในทุ ก วั น อั ง คาร พุ ธ และพฤหั ส บดี ของสั ป ดาห ตั้ ง แต เวลา 13.30 - 14.00 น. และทานยังสามารถรับชมเทปยอนหลังไดทุกวัน แลวพบกันนะครับ!!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 17.30 น.

eFin Smart Training Online

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

สอเลื่อนเปด

(ตอจากหนา 1)

จากกรณี ที่ ป ระชุ ม คณะ กรรมการ ก.ล.ต.และสมาคมบริษัท หลักทรัพยไดหารือเกี่ยวกับปญหา การแขงขันที่ไมเสมอภาคที่เกิดขึ้น จากการที่ บล. บางแหงนำรายได จากลู ก ค า รายย อ ยที่ ซื้ อ ขายไม ถึ ง 20 ล า นบาท ซึ่ ง ป จ จุ บั น ยั ง มี ก าร กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการซื้อ ขายหลั ก ทรั พ ย แ บบขั้ น บั น ไดมา ชดเชยส ว นที่ เ ป น ต น ทุ น การให บริ ก ารลู ก ค า รายใหญ ห รื อ ลู ก ค า สถาบัน ทำใหมีการเสนออัตราคา ธรรมเนี ย มการซื้ อ ขายจากลู ก ค า รายใหญหรือลูกคาสถาบันในอัตรา ที่ต่ำกวาตนทุน ซึ่งเปนการแขงขันที่ ไมเปนธรรมตอ บล. ที่ทำธุรกิจเนน เฉพาะลูกคาสถาบันเปนหลัก และ มีขอเสนอใหเรงยกเลิกการกำหนด อั ต ราค า ธรรมเนี ย มขั้ น ต่ ำ ทั้ ง หมด ไม ว า ลู ก ค า รายใหญ ห รื อ รายเล็ ก เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ทั้งนี้ สมาคมแจงวา จะมี การจัดตั้งชมรมบริษัทหลักทรัพยที่ เนนลูกคาสถาบัน จึงขอเสนอที่จะ นำเรื่ อ งนี้ เ ข า หารื อ แนวทางแก ไ ข ปญหากอน นางภัทธีรา ดิลกรุงธีระภพ ประธานเจาหนาที่บริหาร บล.ดีบี เอส วิ ค เคอร ส (ประเทศไทย) ใน ฐานะนายกสมาคมบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย เป ด เผยว า เบื้ อ งต น ทาง สมาคมอยูระหวางศึกษาความเปน ไปไดที่จะยกเลิกคาคอมมิสชั่นขั้น บันไดในสวนที่วอลุมการซื้อขายต่ำ กวา 20 ลานบาท โดยตอไปลูกคา จะตอรองไดเสรี ไมมีอัตราขั้นต่ำ จึง มีความเปนไปไดที่อาจจะเลื่อนการ เปดเสรีคาคอมมิสชั่นขึ้นมาเร็วกวา ป 55 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด ให เ ป ด เสรี ค า คอมมิ ส ชั่ น ในป ดังกลาว สำหรับสาเหตุที่ตองศึกษา แนวทางยกเลิกคาคอมมขั้นบันได เนื่ อ งจากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ที่ มี ลู ก ค า สถาบั น เป น ส ว นใหญ ไ ด ม า รองเรียนวาเกิดความไมเปนธรรม และเสียเปรียบบริษัทหลักทรัพยที่มี แตฐานรายยอย เพราะโบรกเกอรที่ คารายยอยมีรายไดที่แนนอน จาก อั ต ราค า คอมม ขั้ น ต่ ำ ที่ เ รี ย กเก็ บ

จากวอลุมแตละขั้นบันไดที่ทางการ กำหนด แตโบรกเกอรที่ทำธุรกิจกับ สถาบันเปนหลักจะตอรองคาคอมม เสรี เนื่องจากวอลุมเทรดสวนใหญ เกิน 20 ลานบาท อ ย า ง ไ ร ก็ ดี แ น ว ท า ง ดังกลาวจะเกิดขึ้นหรือไมขึ้นอยูกับ ผลการศึกษาของชมรมผูประกอบ การธุรกิจหลักทรัพยสถาบัน ซึ่งอยู ระหว า งการจั ด ตั้ ง ชมรม ขณะที่

กอนหนานี้ที่ประชุมสมาคมบริษัท หลักทรัพยไดมีมติจัดตั้งชมรมขึ้น มา เพราะเห็นวาควรมีองคกรที่จัด ตั้ ง ขึ้ น มาดู แ ลบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ที่ ดูแลนักลงทุนสถาบันในและนอก ประเทศ พรอมกันนี้จะมีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารจำนวน 11 คนเสร็จภายในสัปดาหนี้และจะมี การเรี ย กประชุ ม ทั น ที ใ นส ว นของ

KHAOKHO GOLDEN RESORT

.....เขาคอโกลเดน รีสอรท...... เปนรีสอรทในเขาคอ ที่ถูกบรรจงสราง ขึ้นทามกลางขุนเขาปาไมและสาย หมอก ซึ่งทานสามารถสัมผัสอิงแอบ และแนบชิดกับความเปนธรรมชาติ และ อากาศอันบริสุทธิ์อยางเปนสวนตัว ณ เขาคอโกลเดนรีสอรท ที่ซึ่งหลีก หนีจากความวุนวาย การใชชีวิตที่เรียบ งายและสงบเงียบ จะทำใหทานประทับ ใจ มิรูลืม......

¾ÔàÈÉ!!!

ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¨Í§¼‹Ò¹ eFinanceThai ÃѺʋǹŴ 10% ¨¹¶Ö§à´×͹ ¡ØÁÀҾѹ¸ 2553 หนาวนี้.....ไปพักผอนรับอากาศบริสุทธิ์ ที่เขาคอโกลเดน รีสอรทกันเถอะ.....

THCOM ไมสะดุง

หน้า 3

คณะกรรมการเพื่ อ หารื อ ในเรื่ อ ง หลักที่มีความเรงดวนซึ่งประกอบ ไปดวยสถานการณและผลกระทบ จากการใช ค า คอมมิ ช ชั่ น แบบขั้ น บันได นอกจากนี้ จะหารื อ ถึ ง ประเด็ น ที่ ก .ล.ต. และสมาคมมี ความเป น ห ว งจากการแข ง ขั น รุ น แรงจะส ง ผลให จ ำนวนและ คุณภาพของบทวิเคราะหลดลงนั้น มองว า การออกบทวิ เ คราะห ข อง โบรกเกอร ใ นหุ น ที่ มี ก ารซื้ อ ของ โบรกเกอรแตละรายถือเปนเรื่องที่มี ประโยชนและยังมีความจำเปน แต ทั้งนี้ตองพิจารณาถึงตนทุนและราย ไดใหมีความสมดุลเพื่อหาแนวทาง ที่เหมาะสมในการออกบทวิเคราะห สำหรั บ กรณี ที่ ก.ล.ต. จะ หารื อ กั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ ให กองทุ น พั ฒ นาตลาดทุ น ให ก าร สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ในการจั ด ทำบท วิเคราะหหุนของขนาดเล็กโดยให กองทุ น พั ฒ นาตลาดทุ น ให ก าร สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ในการจั ด ทำบท วิเคราะหซึ่งในขณะนี้ยังไมเห็นราย ละเอียดในเรื่องดังกลาว อยางไรก็ดี แมในอดีตจะไมประสบความสำเร็จ กั บ แนวทางดั ง กล า วแต ห ากกฎ กติกาที่ชัดเจนเชื่อวานาเกิดขึ้นได ด า นกรณี ที่ ช มรมวาณิ ช ธนกิ จ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะขอคำแนะนำ นักลงทุนรายใหญในการพิจารณา เพื่ อ กำหนดราคาหุ น ไอพี โ อที่ มี ข น า ด เ ล็ ก ม อ ง ว า น า จ ะ เ ป น ประโยชนเนื่องจากจะทราบถึงมุม มองของกลุมลูกคาเปาหมาย

(ตอจากหนา 1)

น า ย น น ท วั ฒ น ท อ ง มี กรรมการผู จั ด การ บมจ.โฟคั ส ดี เวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น (FOCUS) เป ด เผยว า บริ ษั ท ฯ มี แ น ว คิ ด จ ะ เ ป ด โ ค ร ง ก า ร คอนโดมิเนียม 8 ชั้น มูลคาโครงการ ประมาณ 300 ล า นบาท ในที่ ดิ น บริเวณถนนศาลาแดง ขนาดพื้นที่ 200 ตารางวา ในชวงกลางปนี้ โดย

มั่นใจวา จะเปนสวนหนึ่งที่ทำใหผล ประกอบการขยายตัวชัดเจนได อย า งไรก็ ดี ใ นป 53 เบื้ อ ง ต น บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป า รายได ข ยายตั ว ประมาณ 30 - 40% เพิ่ ม ขึ้ น จากป 52 ที่ ค าดทำได ใ กล เ คี ย ง 715.39 ลานบาท เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) อยูประมาณ 500 ล า นบาท จากโครงการหลั ก ๆ

คื อ การก อ สร า งชานชะลาของ โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สาย สีแดง) ชวงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ซึ่งจะ ทยอยรับรูรายไดตอเนื่องไปถึงป 54 “ป นี้ ร ายได ม องว า คงโต มากกว า 10% และน า จะโตถึ ง ประมาณ 30 - 40% เพราะมี ง าน ใหมเขามาตอเนื่อง ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

THCOM ไมสะดุง

หน้า 4

(ตอจากหนา 3)

แ ล ะ เ ร า ยั ง เ ต รี ย ม เ ข า ประมูลงานใหมเพิ่มเติมซึ่งโครงการ ไทยเขมแข็งของรัฐบาลเขามาชวยทำ ใหงานในระบบมีมากขึ้นเปนผลดีตอ ธุ ร กิ จ เราโดยตรง เพราะรายได ข อง เรามาจากธุรกิจรับเหมากอสรางเปน หลัก” สำหรับการเจรจาขายหุน สามัญที่ออกใหมใหกับนักลงทุนแบบ เฉพาะเจาะจง (PP) จำนวน 200

PSเล็ง

News Station

(ตอจากหนา 1)

นายสมบูรณ วศินชัชวาล ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การ สายงาน บั ญ ชี แ ละการเงิ น บมจ.พฤกษา เรี ย ลเอสเตท (PS) เป ด เผยว า บริษัทฯ มีแผนจะออก หุนกู (บอนด) มู ล ค า ประมาณ 1.5 พั น ล า นบาท ในชวงไตรมาส 2/53 จากมูลคารวม ที่ เ คยขออนุ มั ติ จ ากผู ถื อ หุ น ไว 2.5 พันลานบาท โดยเม็ดเงินดังกลาวจะ นำไปใชในการลงทุนในตางประเทศ เปนหลัก สวนเงินลงทุนโครงการใน ประเทศนั้ น จะมาจากสภาพคล อ ง ของธุรกิจ “หวังวาการออกบอนดจะ ทำให PS มีเงินมาใชอยางสบายๆ อี ก ทั้ ง เ ร า ยั ง มี เ งิ น ที่ จ ะ ไ ด จ า ก โครงการที่จะรับรูเพิ่มขึ้น ซึ่งปจจัย เหลานี้นาจะทำใหสภาพคลองของ ธุรกิจดียิ่งขึ้นอีก” ทั้งนี้ ในป 53 บริษัทฯ ได วางเงิ น ลงทุ น ในต า งประเทศไว จำนวนทั้งสิ้น 1 พันลานบาท ใน 3 ประเทศ ประกอบด ว ย มั ล ดี ฟ อิ น เดี ย และเวี ย ดนาม แบ ง เป น ประเทศละ 10 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ โดยจำนวนเงิ น ดั ง กล า วจะมาจาก เงินสภาพคลองของธุรกิจสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งจะเปนเงินกู

ล า นหุ น ในราคาไม ต่ ำ กว า หุ น ละ 2 บาท ให กั บ พั น ธมิ ต รนั้ น ป จ จุ บั น ยั ง ไมมีความคืบหนา และยังไมสามารถ ระบุกำหนดเวลาที่ชัดเจนได เพราะมี ปจจัยหลายดานที่กดดันการตัดสินใจ ของนักลงทุน อาทิ ปญหาการเมือง ในประเทศซึ่งอาจสืบเนื่องไปยังภาวะ เศรษฐกิ จ ได แต อ ย า งไรก็ ต ามทาง บริษัทฯ ยังพยายามเรงเจรจาใหดีล จบโดยเร็วที่สุด

สำหรั บ เรื่ อ งการลงทุ น ใน ประเทศมั ล ดี ฟ ล า สุ ด เมื่ อ วั น ที่ 26 ม.ค.ที่ ผ า นมา นายทองมา วิ จิ ต ร พงศพันธุ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ของบริษัทฯ ได เ ซ็ น สั ญ ญาตั้ ง บริ ษั ท ร ว มทุ น ใน การดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย ที่ มั ล ดี ฟ เรี ย บร อ ยแล ว โดยในชื่ อ บริษัทวา พฤกษา HDC HOUSING ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ดั ง ก ล า ว มี ทุ น จ ด ทะเบียน 8 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมี ทาง PS ถือหุนในสัดสวน 80% และ ที่ เ หลื อ อี ก 20% ทาง HDC ของ มัลดีฟถือหุน “HDC มีที่ดินไวใหเราแลว รวมทั้ ง สิ้ น 140 ไร และถมที่ ไ ว เรี ย บร อ ยแล ว และเราจะแบ ง การ พัฒนาออกเปน 3 เฟส รวมทั้งหมด 2,000 ยูนิต ซึ่งมี มูลคารวมทั้งหมด 4 - 4.5 พันลานบาท โดยเฟสแรกที่ จะพัฒนาเปนคอนโดมิเนียม ขนาด 4 - 5 ชั้น จำนวน 600 ยูนิต คิดเปน มูลคา 1.5 พันลานบาท สงวนราคา ขายอยูที่ 2 - 3 ลานบาท/ยูนิต และ คาดวาเฟสแรกนาจะแลวเสร็จพรอม กับเปดขายไดในไตรมาส 3 นี้” ส ว นความคื บ หน า การ ดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย ที่

ประเทศเวียดนามนั้นในเดือนก.พ. 53 ทางบริ ษั ท ฯ จะทำการจั ด ตั้ ง บริษัทรวมทุนได โดยใชชื่อวาบริษัท พฤกษา เวี ย ดนาม เรี ย ลเอสเตท โดยโครงการดั ง กล า วจะมี พื้ น ที่ ทั้ ง ห ม ด 1 4 0 ไ ร แ บ ง เ ป น ก า ร ก อ ส ร า ง ท า ว น เ ฮ า ส แ ล ะ คอนโดมิ เ นี ย ม โดยในส ว น ของ ทาวน เ ฮาส จ ะมี พื้ น ที่ 100 ตร.ม. ร า ค า 1 . 4 ล า น บ า ท ส ว น คอนโดมิเนียมจะมีประมาณ 4 - 5 ชั้ น พื้ น ที่ 60 - 70 ตร.ม. ราคา 1 ลานบาทตอยูนิต “ทาวน เ ฮาส คาดเสร็ จ และนาจะเริ่มเปดขายไดในไตรมาส 3 นี้ โดยเราจะทยอยเปดเปนเฟสๆ ไป ซึ่ ง ตอนนี้ เ ราอยู ร ะหว า งการ เจรจาขอกูเงินกับ ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 400 ล า นบาท เพื่ อ เข า ไป ลงทุ น แต ค งจะใช เ งิ น ไม ห มดทั้ ง

กอน โดยจะทยอยใชเพราะ PS ก็ยัง มีเงินทุนอยู” อย า งไรก็ ต าม แนวโน ม ภ า พ ร ว ม ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ใ น เ วี ย ด น า ม ปจจุบัน โดยเฉพาะในโฮจิมินห สวน ใหญ จ ะเน น พั ฒ นาโครงการใน ระดั บ กลางถึ ง ระดั บ สู ง แต ใ นส ว น ของพฤกษาที่เขาไปพัฒนาในเมือง ไฮฟงถื อ ว า เป น เมื อ งที่ ยั ง มี ก าร พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไ ม ม ากนั ก เพราะฉะนั้นจึงเปน โอกาสของบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะพั ฒ นาไปต อ ได อี ก โดย หลั ง จากนี้ ไ ปบริ ษั ท ฯ เตรี ย มที่ จ ะ เ ข า ไ ป ล ง ทุ น โ ค ร ง ก า ร อสังหาริมทรัพยที่ฮานอย ซึ่งคาดวา จะเปนชวงปลายปนี้ หรือตนป 54

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

ดูไบเวิลดยังเงียบไมเผยแผน ปรับโครงสรางหนี้

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ดูไบ เวิ ล ด ยั ง คงไม เ ป ด เผยรายละเอี ย ดแผนปรั บ โครงสร า งหนี้ และยั ง ไม มี ก ารยื น ยั น ว า แผน ดังกลาวจะประสบความสำเร็จหรือไม หลังขอ เลื่อนกำหนดชำระหนี้ตั้งแตเมื่อเดือนธันวาคมป ที่ผานมา โดยนับแตวันที่ 14 ธันวาคมปที่ผานมา ดัชนีตลาดหุนดูไบไดลดลงมาแลว 15% หลังดู ไบเวิลดขอเลื่อนชำระหนี้หุนกูมูลคา 22 พันลาน ดอลลาร กอนหนานี้ ดูไบเวิลดประสบความลม เหลวในการเสนอที่จะใหมีการประชุมรวมกับ เจ า หนี้ ใ นเดื อ นธั น วาคมเพื่ อ เจรจาปรั บ โครงสร า งหนี้ และหลั ง จากนั้ น ยั ง ไม มี ก าร แถลงขาวความคืบหนาใดๆ “ความไม ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ แผนปรั บ โครงสรางหนี้ไดกดดันภาวะการลงทุนในตลาด หุนดูไบ เรายังไมพนจากความเสี่ยงที่นาหวั่น

News Station

หน้า 5

“ภาวะเลวร า ยที่ สุ ด ได ผ า นพ น ไปแล ว เกรง และเราตระหนักวา ดูไบจะยังคงประสบ ปญหากับภาระหนี้’ นายรามี ซีดานีหัวหนานัก สำหรับลอนดอน ขณะนี้เริ่มความกังวลมากขึ้นวา วิเคราะหที่ชโรเดอรอินเวสทเมนทแมเนจเมนท อสังหาริมทรัพยระดับบนในทำเลที่ดีจะเพิ่มขึ้นอยาง รวดเร็ว และนั่นอาจเปนการเริ่มตนของฟองสบูครั้ง ในดูไบ กลาว ใหม ” นายจอห น ฟอร บ ส ผู อ ำนวยการฝ า ย นลท.ยกลอนดอนกลางเปน อสังหาริมทรัพยไพรสวอเตอรส กลาว

ยอดตลาดอสังหา

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ไพร สวอเตอรเฮาสคูเปอรสเปดเผยวา นักลงทุนสวนใหญ มี ค วามเห็ น ว า ลอนดอนกลางเป น ตลาด อสังหาริมทรัพยที่นาลงทุนที่สุดในยุโรป หลังราคา อสังหาริมทรัพยลดลงอยางตอเนื่องในชวง 2 ปที่ ผานมา โดยไพรสวอเตอรระบุวา จากการสำรวจ ความเห็นพบวา นักลงทุนสวนใหญเลือกใหพื้นที่ ลอนดอนกลางเปนตลาดอสังหาริมทรัพยที่นาลงทุน ที่สุดในภูมิภาคยุโรป เนื่องจากราคาอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะอยางยิ่งสำนักงานในเขตดังกลาวลดลง 50% ในชวง 2 ป และลดลงมากกวาเมืองสำคัญทุก แหงในยุโรป นอกจากนี้ ไพรสวอเตอรระบุวา เงินปอนด อังกฤษที่ออนคาลงมาแลว 25% ยังเปนอีกปจจัยที่ ดึงดูดนักลงทุนใหลงทุนในสินทรัพยของอังกฤษ

ซิตี้กรุปเล็งขายธุรกิจบริหาร สินทรัพยสวนบุคคล

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ซิตี้กรุปมี แผนขายกิจการธุรกิจบริหารสินทรัพยสวนบุคคล มูลคา 10 พันลานดอลลารตามแผนปรับโครงสราง ธุรกิจเพื่อฟนฟูความสามารถในการทำกำไร โดยแหล ง ข า วที่ ใ กล ชิ ด เป ด เผยว า ซิ ตี้ กรุปจะขายหรือแยกกิจการซิตี้ไพรเวทอิควิตี้ ซึ่ง กอตั้งมาเปนเวลากวา 10 ป ขณะที่ แ หล ง ข า วอี ก รายกล า วว า นาย ท็ อ ดด เบ็ น สั น และนายดาร เ รน เฟรดแมนผู บริหารซิตี้ไพรเวทจะซื้อกิจการไวเอง โดยจะรวม กับพันธมิตรรายอื่น ทั้งนี้ การขายกิจการดังกลาวอยูภายใต เงื่อนไขการชวยเหลือของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ซึ่ง ขณะนี้ถือหุนอยูในซิตี้กรุปในสัดสวน 27%

ปลุกชีพ ชูไกเหวี่ยงตะกายฟา วานนี้ราคาหุน บมจ. ชูไก (CRANE) เหวี่ยงขึ้นชัดเจน ระหวางวันทำจุดสูงสุดที่ 2.12 บาท ก อ นจะย อ ลงมาป ด ที่ 1.96 บาท บวก 0.29 บาท หรือ 17.37% มูลคาซื้อขาย 66.62 ลานบาท นายชำนาญ งามพจนวงศ รอง ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ชูไก (CRANE) เปดเผยวา ประเมินสาเหตุที่ราคาหุนปรับขึ้น

และมีแรงซื้อเขามาอยางตอเนื่องเพราะปจจุบัน ราคาในกระดานยั ง คงต่ ำ กว า มู ล ค า หุ น ตาม บัญชี (Book Value) ที่ 2.10 บาท “ราคาหุนปรับขึ้น ผมยังไมทราบอะไร เลย ยังไมมีขาวดี ขาวเรื่องพันธมิตรใหมเขามา รวมลงทุนหรืออะไรก็ยังไมมี แตคาดวาอาจจะ เป น ไปได ที่ ป จ จุ บั น ราคาหุ น CRANE ใน กระดานยังคงต่ำเลยทำใหมีนักลงทุนสนใจ ซึ่ง ก็ตองดีใจกับนักลงทุนดวยที่ราคาหุน CRANE เริ่มขยับขึ้นมา” อยางไรก็ตาม ยอมรับวา แนวโนมผล ประกอบการในป 52 จะออกมาไมดีนัก เพราะ ไดรับผลกระทบจากปญหามาบตาพุด แตป 53 บริษัทฯ คาดวาผลประกอบการคงจะดีขึ้น หลัง เตรี ย มปรั บ กลยุ ท ธ ใ นการดำเนิ น งานใหม ประกอบกั บ มี แ ผนศึ ก ษาการลงทุ น หรื อ แตก ไลนธุรกิจใหมๆ เพิ่มเติม เพื่อตอยอดธุรกิจและ ขยายฐานรายได “ปที่แลวปญหามาบตาพุดเปนปจจัย

ที่อยูนอกเหนือความคาดหมายของบริษัทฯ ซึ่ง สงผลกระทบตอการรับงานและรายไดของบริ ษั ท ฯ พอสมควร ส ว น 3 ไตรมาสในป ก อ น บริษัทฯ ก็ขาดทุนอยูฉะนั้นในป 52 ผลงานคง ติดลบ แตปนี้หวังวาจะดีขึ้น หลังจากไดนำเอา บทเรี ย นในป ก อ นมาปรั บ ปรุ ง และมี ก ลยุ ท ธ ใหมๆ ในการดำเนินงานมากขึ้น” สำหรับในไตรมาส 3/52 บริษัทฯ พลิก เปนขาดทุน 33.08 ลานบาท จากงวดเดียวกัน ของป ก อ นที่ มี ก ำไร 20.19 ล า นบาทส ว น 9 เดื อ นแรกขาดทุ น 69.43 ล า นบาท จากงวด เดียวกันของปกอนที่มีกำไร 40.32 ลานบาท www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

BLA บวกไดอีก วานนี้ราคาหุน BLA ปรับขึ้นอยางแข็งแกรงไดตลอดวันและปด ทำการที่ 23.90 บาท บวก 1.50 บาท หรือ 6.70% มูลคาซื้อขาย 353.70 ลาน บาท ทั้ ง นี้ ร าคาหุ น นั บ ได ว า สร า งจุ ด สู ง สุ ด ใหม อี ก หนหลั ง จากพั ก ตั ว (แบบกวางๆ) มาราว 2 สัปดาห สำหรั บ หุ น ประกั น โดยปกติ มั ก จะเป น ประเภทที่ จื ด ชื ด แต ไ ม ใ ช สำหรับ BLA ที่เดงไดใจมาตั้งแตเขาลงเทรดใหมๆ ราวปลายไตรมาส 3 ปกอน แลวมาออกอากาศชัดๆ ในปนี้อยางไมกลัวทุกภาวะตลาด นักวิเคราะห บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) มองสัญญาณเทคนิคหุน ระยะสั้นยังเปนขาขึ้น โดยประเมินแนวตานแรกที่ 24.70 บาท และถัดไปอยูที่ 25.75 บาท สวนแนวรับที่ 23.60 บาท, 23.30 บาท ตามลำดับ กลยุทธแนะซื้อ

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

ขอมูล BLA

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาหุ น ณ สิ้ น วั น ที่ 01/02/2553 AccVol BLA 15,162,300 AccVal(K฿) 23.90 353,701 %Fluct 1.50 8.14 P/E 6.70% 26.54 P/BV 22.40 4.06 DPS(Baht) 24.00 N/A Yield(%) 22.10 N/A EPS(Baht) 22.40 0.90 MktCap(Mil.) 23.33 28,680

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 27/11/2552 จำนวนหุน ผูถือหุนรายใหญ

วันทำการที่ผานมาพบหุนซื้อ - ขายที่ระดับราคา 23.90 บาท หนาแนนสุด

1. Nippon Life Insurance Company 2. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4. บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ภั ย จำกั ด

(มหาชน) 5. นายชาตรี โสภณพนิช

92,873,200

(%) 20.83 13.29 7.74

63,225,000

5.27

45,690,860

3.81

250,000,000 159,525,000

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 7

ธปท.คลายเกณฑเงินไหลออกหวังลดบาทผันผวน เงินเฟอม.ค.พุงติดกันเปนเดือนที่4ทั้งปบวก3.5%

นายบัณฑิต นิจถาวร รอง ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เป ด เผยว า ธปท.ได ผ อ น คลายเกณฑเงินทุนไหลออก เพื่อ ให นั ก ลงทุ น ไทยไปลงทุ น ในต า ง ประเทศไดมากขึ้น และทำใหการ เคลื่ อ นย า ยเงิ น ทุ น มี ค วามสมดุ ล มากขึ้น ชวยลดความผันผวนของ คาเงินบาทลงไปได อยางไรก็ตาม ในเรื่องของการออนคา หรือแข็งคา จะขึ้ น อยู กั บ พื้ น ฐานของประเทศ เปนสำคัญ สำหรั บ การผ อ นคลาย เกณฑในครั้งนี้ ไดแก การเพิ่มวง เงิ น ลงทุ น ในต า งประเทศให กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.) เปน 5 หมื่นลานดอลลาร จากเดิม 3 หมื่นลานดอลลาร และ อนุญาตใหผูสงออกและนำเขา ทำ unwindhedging ไดโดยไมจำกัด จำนวน จากเดิมจำกัดไวที่ 2 หมื่น ดอลลาร โดยการผอนคลายเกณฑ ทั้งสองเรื่องดังกลาวจะมีผลในวัน พรุงนี้ น อ ก จ า ก นี้ ธ ป ท . ยั ง อนุ ญ าตให นิ ติ บุ ค คลในประเทศ ออกไปลงทุ น โดยตรงในต า ง ประเทศได โดยไม จ ำกั ด จำนวน

แ ล ะ จ ะ อ นุ ญ า ต ใ ห เ อ ก ช น ซื้ อ อสังหาริมทรัพยในตางประเทศได 10 ลานดอลลาร/ป จากเดิม 5 ลาน ดอลลาร/ป พรอมทั้งใหเพิ่มยอดคง ค า งบั ญ ชี เ งิ น ฝากสกุ ล เงิ น ต า ง ประเทศของเอกชน เป น 5 แสน ดอลลาร

นายยรรยง พวงราช ปลัด กระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ดัชนี ราคาผู บ ริ โ ภคทั่ ว ไปหรื อ เงิ น เฟ อ ทั่วไปเดือน ม.ค. 2552 อยูที่ระดับ 4.1% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ ปกอน ซึ่งเปนการปรับตัวขึ้นติดตอ กันเปนเดือนที่ 4 ขณะที่เปนอัตราที่

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจาคใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรถไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจาคดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ LHแบงกเล็งเพิ่มทุนรับเปาสินเชื่อปนี้โตแตะ20%

นางศศิธร พงศธร กรรมการ ผู จั ด การ ธนาคาร แลนด แอนด เฮ า ส เพื่ อ รายย อ ย (LHBANK) เปดเผยวา ธนาคารมีแผนเพิ่มทุน เพื่ อ ให มี เ งิ น กองทุ น ที่ แ ข็ ง แกร ง รองรั บ การขยายฐานสิ น เชื่ อ และ ขยายสาขา ขณะที่ตั้งเปาสินเชื่อปนี้ เติ บ โตไม ต่ ำ กว า 20% ขณะที่ ป นี้ ธนาคารมีแผนเปดสาขาใหมไมนอย กวา 6 - 8 สาขา เพื่อรองรับลูกคาที่ ป จ จุ บั น ยอมรั บ ในชื่ อ เสี ย ง และ

ความมั่ น คงของธนาคารเพิ่ ม มาก ขึ้น “หากภาวะเศรษฐกิ จ ดี กวาที่คาดการณไว และปจจัยการ เมืองลดความรอนแรงลง การขยาย ตัวของสินเชื่อใหมในป 53 มีโอกาส จะขยายตัวไดใกลเคียงกับคาเฉลี่ย ในชวง 4 ปที่ผานมา ที่มีอัตราเติบ โ ต ข อ ง สิ น เ ชื่ อ เ ฉ ลี่ ย ป ร ะ ม า ณ 40 - 60% “ นางศศิธร กลาว สำหรับผลการดำเนินงาน

ของธนาคารในป 52 มี ก ำไรสุ ท ธิ (หลั ง หั ก ภาษี ) 365 ล า นบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันกับ ปกอน 52% โดยมีกำไรกอนหักภาษี จำนวน 394 ลานบาท เพิ่มขึ้น 64% เมื่ อ เที ย บป 51 ทำให ธ นาคาร สามารถลางขาดทุนสะสมไดหมด ในเดือนกันยายน 52 และเริ่มชำระ ภาษี ตั้ ง แต เ ดื อ น ต.ค. 52 และมี สิ น ทรั พ ย ร วม 49,660 ล า นบาท เติบโต 12% ซึ่งเปนการเติบโตอยาง

เร ง ตั ว ขึ้ น จากเดื อ นธ.ค.ที่ อ ยู ที่ ร ะดั บ 3.5% สาเหตุ ที่ ท ำให อั ต ราเงิ น เฟ อ ทั่วไป ในเดือนม.ค. 2553 เรงตัวสูงขึ้น เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ป ก อ นมา จากการปรับตัวสูงขึ้นของ ดัชนีหมวด อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง ดั ช นี ใ นหมวดอื่ น ๆที่ ไ ม ใ ช อาหารและเครื่ อ งดื่ ม เช น หมวด พาหนะ การขนส ง และการสื่ อ สาร หมวดเคหะสถาน หมวดการตรวจ รั ก ษาและบริ ก ารส ว นบุ ค คลฯ ที่ เพิ่มขึ้นเชนกัน ข ณ ะ ที่ เ งิ น เ ฟ อ พื้ น ฐ า น ประจำเดือนม.ค. 2553 เมื่อเทียบกับ ช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ นอยู ที่ 0.6 % ขณะที่ นั บ เป น อั ต ราที่ เ ร ง ตั ว ขึ้ น จาก เดื อ นธ.ค.ที่ อ ยู ที่ ร ะดั บ 0.2% ส ว น เงินเฟอพื้นฐานเดือน ม.ค. 2553 เมื่อ เทียบกับเดือนธ.ค. 2552 ปรับตัวสูง ขึ้น 0.2% สวนประมาณการเงินเฟอใน ป 2553 อยู ที่ 3 - 3.5% ภายใต สมมติฐานราคาน้ำมันเฉลี่ย 70 - 80 ดอลลาร ต อ บาร เ รล ค า เงิ น บาท เคลื่อนไหวในกรอบ 31.00 - 33.00 บาทต อ ดอลลาร และรั ฐ บาลยั ง คง ขยายระยะเวลามาตรการชวยเหลือคา ครองชีพประชาชน “คาดการณอัตราเงินเฟอใน ป 2553 จะยังคงอยูในกรอบ 3 - 3.5% ซึ่ ง จะยั ง คงต่ ำ กว า การขยายตั ว ของ จี ดี พี ใ น ป นี้ ทั้ ง นี้ ใ น ไ ต ร ม า ส 1 คาดการณ ว า อั ต ราเงิ น เฟ อ จะอยู ใ น ระดับ 3.7% ‘ นายยรรยง กลาว

ตอเนื่อง สินทรัพยหลักๆ ที่เพิ่มขึ้นมา จากเงิ น ให สิ น เชื่ อ ณ สิ้ น ป 52 มี จำนวน 35,604 ลานบาท ที่เติบโตถึง 11.2% โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงครึ่ง ปหลังที่เศรษฐกิจเริ่มทยอยฟนตัว สง ผลใหธนาคารมีการขยายตัวสินเชื่อ สูงกวาคาเฉลี่ยของระบบ สวนสินเชื่อ ด อ ยคุ ณ ภาพ (Gross NPL) ณ 31 ธ.ค. 52 มีจำนวน 435 ลานบาท คิด เปน 1.22% ของเงินใหสินเชื่อ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553 บอรด SNC ไฟเขียวปนผลงวดสิ้นป 30 สต. นายสุรพล แยมเกษม กรรมการ บมจ. เอส เอ็ น ซี ฟอร เ มอร (SNC) แจ ง ว า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 53 มีมติ ใหจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานงวดสิ้นป 52 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท โดยกำหนดปดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 15 มี.ค. 53 และ จ า ยเงิ น ป น ผลในวั น ที่ 23 เม.ย. 53 (จากก อ น หน า ที่ จ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาลไปแล ว หุ น ละ 0.40 บาท)

ได แ ก โครงการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ สื่ อ สั ญ ญาณ DWDM Regional Network ป 52 กับบมจ.ทีโอ ที , โครงการจั ด สร า งระบบเชื่ อ มโยงระหว า ง สถานี เ คเบิ ล ใต น้ ำ และชุ ม สายฯ ที่ บ างรั ก นนทบุรี และศรีราชา จำนวน 1 ระบบกับบมจ. กสท โทรคมนาคม, โครงการติดตั้งอุปกรณของ แผนงานเพิ่มคุณภาพการใหบริการ ADSL กับ บมจ.ที โ อที ซึ่ ง โครงการทั้ ง หมดมี มู ล ค า รวม 950.15 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

SAMTELลูบปากควางานระบบไอที 950ล. นายไพโรจน วโรภาษ รองประธาน กรรมการบริ ห าร บมจ.สามารถเทลคอม (SAMTEL) เปดเผยวา บริษัทฯ ไดเซ็นสัญญารับ จ า งงานโครงการต า งๆ รวมทั้ ง สิ้ น 3 โครงการ

MCOT ดัน “ดนุชา ยินดีพิธ” นั่งกก. นายธนะชั ย วงศ ท องศรี ผู ช ว ย กรรมการผู อ ำนวยการใหญ บมจ.อสมท (MCOT) แจงวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่ อ วั น ที่ 29 ม.ค. 53 มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง นางดนุ ช า

หน้า 8

ยินดีพิธ เปนกรรมการ เนื่องจากเปนผูมีคุณสมบัติ เหมาะสมและเปนประโยชนตอกิจการ SST ปรับเกณฑจายปนผลเปนขั้นต่ำ 50% นายสั ม ฤทธิ์ ตั น ติ ดิ ล กกุ ล กรรมการผู จัดการ บมจ.ทรัพยศรีไทย (SST) เปดเผยวา คณะ กรรมการบริษัทฯ มีมติใหเปลี่ยนแปลงนโยบาย การจายเงินปนผลในแตละปของธุรกิจจากเดิมใน อัตรานอยกวา 50% ของกำไรสุทธิ เปนไมต่ำกวา 50% ของกำไรสุทธิ โดยจะทำเรื่องขางตนเสนอตอ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป โดยการจาย เงินปนผลการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับ กระแสเงิ น สด แผนการลงทุ น ในโครงการต า งๆ รวมถึงความจำเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ใน อนาคตดวย

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme  “น้ำมันมีแววแตะ 70 เหรียญ กดดัน” นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 343 สัญญา สถานะคงคาง 2,233 สัญญา - ปด 99.90 บ./ก.ก. ลดลง 0.10 บ. (สัญญาสงมอบเดือนก.ย. 53)

ปจจัยลบ - เงินดอลลแข็งคา อาจกดดันน้ำมันแตะ 70 เหรียญ - ราคายางในตลาดจริงปรับลดลง 3 วันติด - สต็อกยางจีนลด 7% สะทอนความตองการทีล่ ดลง - ราคาหลุด 100 บ./ก.ก. - เงินเยนยังขยับในกรอบ 89-90 เยน/ดอลล ซึง่ นลท. รับรูไ ปแลว กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญาสงมอบเดือนก.ย. 53) - ระยะยาวเปดสถานะซือ้ - แนวรับ 97 บ./ก.ก. - แนวตาน 102 บ./ก.ก.



“ยังไมผาน 490 จุด เปดสถานะขายได”

นางสาวมยุรี โชวิกรานต ผูอ ำนวยการอาวุโสฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 9,198 สัญญา สถานะคงคาง 20,720 สัญญา - ปด 484.20 จุด เพิม่ ขึน้ 0.20 จุด (สัญญา S50H10 มี.ค. 53) ปจจัยบวก - นลท.ในประเทศเริม่ เก็งกำไรหุน มารเก็ตแคปขนาดใหญ หลังราคาลงมาหนักในชวง สัปดาหทผี่ า นมา ปจจัยลบ - ตลาดหุน ตางประเทศไมคอ ยสดใส - ดัชนีทดสอบ 490 จุด ไมผา น - การเมืองในประเทศยังไมสงบ - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 1,212.24 ลานบาท กลยุทธ - เปดสถานะขายบริเวณแนวตาน (สัญญา S50H09 มี.ค. 53 ) - แนวรับ 490 จุด - แนวตาน 480 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 480 จุด แนวตาน 490 จุด ถัดไป 495 - 500 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

Dynamic Station

หน้า 9

ไอพีโอโคงแรกป 53 ขาดตลาด เปดศักราชตนป 53 ตลาดไอพีโอยังเงียบเหงา ผานมากวาเดือนไมมีนองใหมเขาเปนสมาชิกเพิ่ม วงการฟนธง ไตรมาส 1/53 ซบเซาตอเนื่อง หลังปจจัยลบรายลอม การเมืองรอนเปนระลอก เศรษฐกิจไมฟนแบบชัดเจน แถมตอง รอดูปดงบป 52 คาดไตรมาส 2/53 เริ่มคึกคัก หลังทุกอยางเริ่มเคลียร จับตา บจ.ไหนมาวินเขาซื้อขายเบอรแรกแหงป นายวิชา โตมานะ หัวหนาฝายวาณิช ธนกิ จ บล.ฟ ล ลิ ป (ประเทศไทย) กล า วว า แนวโนมของหุนไอพีโอชวงไตรมาส 1/2553 คง ไมคึกคักมากนัก เนื่องจากบริษัทตางๆ ที่เตรียม นำหุนเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ (SET) หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ตองการ รอใหประกาศผลประกอบการในป 2552 ออกมา กอน เพื่อใหมีความพรอมในการนำเสนอขอมูล ตอนักลงทุน “ไตรมาส 1 ป นี้ หุ น ไอพี โ อไม ค อ ย คึกคัก คงเพราะบริษัทฯ ตางๆ รองบปที่แลวออก มากอน ชวงปลายๆ ไตรมาสอาจจะมีหุนไอพีโอ ออกมาบาง” นายวิชา กลาว ดานนายชูพงศ ธนเศรษฐกร กรรมการ ผูจัดการ ฝายวาณิชธนกิจ บล.คันทรี่ กรุป กลาว วา แนวโนมภาพรวมของหุนไอพีโอนาจะคึกคัก ขึ้นในไตรมาส 2/2553 เนื่องจากปดงบป 2552 เรี ย บร อ ยแล ว ขณะเดี ย วกั น ภาวะเศรษฐกิ จ สหรัฐฯ และจีนยังคงฟนตัว ประกอบกับปจจัย ทางการเมืองภายในประเทศคลี่คลายลง สงผล ใหบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุนดีขึ้น และ สะทอนใหบริษัทตางๆ มีความพรอมในการนำ หุนเขาซื้อขายมากขึ้นเชนกัน

“ไอพีโอไตรมาส 1 คงยังไมคึกคัก แต ไตรมาส 2 ประมาณเดือนเมษายนนี้นาจะดีขึ้น เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน การเมืองภายใน ประเทศดีขึ้น ขณะเดียวกับที่นักลงทุนมีความ เชื่อมั่นในการเลือกลงทุนในหุนไอพีโอมากขึ้น” นายชูพงศ กลาว สำหรับภาพรวมไอพีโอป 2553 นาจะ ดี ก ว า ป 2552 เล็ ก น อ ย โดยก อ นจะเลื อ กเข า ลงทุ น ในหุ น ไอพี โ อ นั ก ลงทุ น ควรพิ จ ารณาถึ ง ปจจัยพื้นฐาน การเติบโตและความพรอมของ บริษัทที่จะเขาระดมทุน ซึ่งในสวนของบริษัทฯ กอนจะนำหุนไอพีโอเขาตลาดหุน จะคำนึงถึง ความพร อ มของบริ ษั ท จดทะเบี ย นและการ บริหารงานภายในดวย โดยที่ผานมา บริษัทฯ มี ผลงานการนำหุนเขาซื้อขายเปนที่ยอมรับในวง กวาง และมารเก็ตแชรอยูในอันดับ 2 ของธุรกิจ โบรกเกอร ซึ่งไดรับการยอมรับจากลูกคาอยางดี อนึ่ง จากการสำรวจรายชื่อบริษัทจด ทะเบียนที่เตรียมเขาซื้อขายไตรมาส 1 /2553 พ บ ว า มี บ ริ ษั ท ไ ซ เ บ อ ร แ พ ล น เ น็ ต อิ น เตอรแอ็คทีฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CYBER โดย กอนหนานี้ นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู จัดการ บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวซอรี่ จำกัด ใน

ฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ออกมาระบุวาเตรียม เขาซื้อขายตั้งแตเดือนธันวาคม 2552 แตจาก ปจจัยลบหลายประการทำใหตองเลื่อนการซื้อ ขาย และคาดวาจะเขาซื้อขายเปนบริษัทฯ แรก ของปนี้ โดยไดกำหนดชวงราคาหุนไอพีโอเบื้อง ตนไวที่ 1.60 - 2 บาท พรอมวางเปากำไรสุทธิป 2553 โตกาวกระโดดจากป 2552 ที่คาดโต 30%

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

อยากรูอ ะไรบอก

Lifestyle Station

Google !!!

หน้า 10

(ตอนจบ)

ป 2003 - ปจจุบัน ป 2003 เปนกาวที่สำคัญในการพลิกโฉมใหกับวงการโฆษณาออนไลนผานเว็บไซตกับ บริการ Google AdSense บริการที่ชวยทำใหเว็บไซตตางๆ ที่เขามาใชบริการของ Google สามารถ สรางรายไดใหกับเว็บไซตของตนเอง ดวยการเพิ่มมูลคาหนาเว็บไซตของตนเองเพียงแคการคลิกหนา โฆษณาบนเว็บไซตเทานั้นเอง มาถึงป 2004 ปที่ระบบฐานขอมูลดัชนีคนหาของ Google มีจำนวนสูงถึง 4.28 พันลานหนา เว็บเพจ Google ไดรับตำแหนง “Brand of the Year” ประจำป 2003 รวมถึงสถานีชองขาว ABC News ก็ใหเกียรติ Larry กับ Sergey ในฐานะ “Person of the Week” นอกจากนี้ยังมีบริการ Local Search ซึ่งเปนบริการแผนที่ประจำเมืองหรือรัฐตางๆ ในอเมริกา ยูเซอรสามารถคลิกเขาไปคนหาราน คาหรือวาแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ที่สำคัญไดและบริการ Personalized Search อันนี้ก็เปนบริการที่ตอยอดมาจากคนที่เปนสมาชิกอีเมลของ Google ยูเซอรสามารถเขาไปคนหารายชื่อของดัชนีคนหาตางๆ ในอดีตที่คุณเคยทำเอาไว โดยไมจำเปนตองมาเริ่มคนหาไหมอีก เพียงแตวาถาจะใชบริการนี้คุณ จะตองเขาไปจดทะเบียน Google Account เสียกอน กระทั่งในวันที่ 1 เม.ย. ปเดียวกัน Google ไดประกาศบริการใหมลาสุดที่ทาทายยักษใหญไมวาจะ เปน Yahoo! หรือวา Microsoft MSN กับบริการ Web-based Mail Service ที่เรียกวา Gmail ซึ่งใหบริการพื้นที่เก็บจดหมายใหกับยูเซอรกวา 2.6 กิกะ ไบต ซึ่งถือวาเปนพื้นที่เก็บจดหมายที่มากกวา Yahoo! สำหรับฟรีอีเมลที่ใหพื้นที่ 1 กิกะไบตเสียอีก และที่โดงดังเปนขาวหนาหนึ่งในบานเราก็คือ บริการ Google Earth เทคโนโลยีภาพถายดิจิตอลจากดาวเทียมที่ทำใหคุณสามารถเห็นแผนที่โลกทั้งโลกทั้งจากระยะใกลและระยะไกลเพียงแคการคลิกไมกี่ คลิกบนหนาจอคอมพิวเตอรนั่นเอง จากนั้นอีก 2 ปก็เขาสูปทองของ Google ที่ขยายไลนธุรกิจออกไปสูสังคมคนบันเทิงที่มีฐานผูชมเปนจำนวนมหาศาลคอยรองรับกับบริการ Google Vides Store บริการรานเชาวิดีโอแบบออนไลนที่คุณสามารถเขาไปชมคุณภาพวิดีโอ ทั้งระบบเชา หรือวาดาวนโหลดซื้อรายการตางๆ จากรายการกีฬาดังๆ ภาพยนตรทีวีซีรีสเรื่องดัง รายการทีวีโชว หรือวา มิวสิกวิดีโอแบบเว็บออนไลนไดจากเว็บไซตแหงนี้ พรอมทั้งยังเปดโอกาสใหคุณสามารถเขาไปดาวนโหลดสุด ยอดของโปรแกรมรวมฮิตของ Google นั่นก็คือ Google Pack เปนชุดโปรแกรมที่ชวยเสริมประสิทธิภาพของ บราวเซอรและทำใหการทองเว็บของคุณนั้นงายขึ้นกวาเดิมมากมายหลายเทาเลยทีเดียว ซึ่งทั้งหมดนี้เปนปูมหลังหรือประวัติของ Google โดยสังเขป ซึ่งผมไดรวบรวมเอามาสรุปใหไดอาน กันเพราะวา Google นั้นเริ่มตนจากหองแล็บ ซึ่งเปนหองพักในมหาวิทยาลัยของ 2 นักศึกษา ที่มีอุดมการณ และความคิดที่เหมือนกัน มาถึงวันนี้ธุรกิจของ 2 หนุมนั้นแตกไลนไปแบบกูไมหยุดแลว ถานับเปนมูลคาก็เปน พันเปนหมื่นลานดอลลาร ถือไดวาเปนกรณีศึกษาทางดานไอทีที่เราสามารถนำไปศึกษาและเปนตัวอยางของ คนที่ประสบความสำเร็จไดเปนอยางดี ดั่งคำพูดที่วา “ความสำเร็จจะกำเนิดขึ้นมาได หากคิดแลวทำ และทำ ใหถึงที่สุด” ....................End.............................

บสท. กางผลงานป52ทำรายไดกวา2.7หมืน่ ล. งัดกลยุทธเรงระบายNPAทัง้ ใหสว นลด-โรดโชว นางจุไรรัตน ปนยารชุน กรรมการผูจัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) เปดเผยวา ผลการดำเนินงานป 2552 บสท. มีรายไดรวมจากการ บริหารงานทั้งสิ้น 27,499 ลานบาท หรือคิดเปน 155.89% ของเปาหมาย โดยแบงเปนรายรับจากการปรับโครงสรางหนี้ จำนวน 16,309 ลานบาท และ รายรับจากการจำหนายทรัพยสินรอการขาย อีกจำนวน 11,190 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ไดนำเงินที่ไดจากการบริหารงานไปไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน 21,690 ลานบาท ทำให ณ สิ้นป 2552 สามารถชวยลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศได และจากการค้ำประกันตั๋วสัญญาใชเงินของกองทุนเพื่อการ ฟนฟู ดวยการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินในสวนของเงินตนแลวจำนวน 161,261 ลานบาท คิดเปน 65.07% ของมูลคาตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกทั้งหมด 247,844 ลานบาท และไดชำระดอกเบี้ยจายของตั๋วสัญญาใชเงินอีกจำนวน 20,349 ลานบาท โดยวันที่ 31 ธ.ค. 2552 คงเหลือตั๋วสัญญาใชเงินในสวน ของเงินตน จำนวน 86,583 ลานบาท ในขณะที่มียอดสินทรัพยคงเหลือจำนวน 172,173 ลานบาท ประกอบดวยเงินชำระตามแผนการปรับโครงสรางหนี้ จำนวน 49,921 ลานบาท มูลคาทรัพยสินระหวางบังคับหลักประกันจำนวน 30,678 ลานบาท และทรัพยสินรอการขาย จำนวน 91,574 ลานบาท “ปที่แลวผลงานอยูในระดับดีมาก แมวาปจจัยลบทางเศรษฐกิจและการเมืองจะมีอยูบางก็ตามแตเพราะเราปรับกลยุทธเนนกิจกรรมเชิงรุกมาก ขึ้น โดยในสวนการเก็บหนี้ไดแบงพอรตใหเจาหนาที่กำกับดูแลอยางใกลชิด พรอมใหคำปรึกษา สวนการจำหนายทรัพยสินรอการขายจะใชกลยุทธ สงเสริมการขายทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการจัดมหกรรมคัดทรัพยสินที่มีศักยภาพเสนอขายใหแกนักลงทุนในราคาพิเศษ รวมถึงยังตั้งเปาเดินสายโรดโชว ตางจังหวัดเพื่อใหครอบคลุมทุกจังหวัด ซึ่งขณะนี้ไดดำเนินการไปแลว 54 จังหวัด” นอกจากนี้ บสท. เตรียมแผนที่จะเปดประมูลขายสินทรัพยประเภทลูกหนี้ รวมกับสิทธิเรียกรองและ NPA ใหกับบริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพ พาณิชย (บสก.) และบริษัทบริหารสินทรัพยสุขุวิท (บสส.) โดยใหสิทธิ First Right กับสถาบันผูโอนเดิม ซึ่งคาดวาจะเริ่มเจรจาการจัดซองประมูลขาย สินทรัพยประเภทลูกหนี้รวมกับสิทธิเรียกรองและ NPA ไดประมาณไตรมาส 3/53 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

Lifestyle Station

หน้า 11

มุมประกัน

มิตรแทประกันภัยทุม กวา 1 ลานบาท สนับสนุนมหกรรมกีฬาไทคัพ

นาย สุขเทพ จันทรศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ บริษัท มิตรแทประกันภัย จำกัด รวมพิธีปดการแขงขัน มหกรรมกีฬาทองถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 8 และใหเกียรติมอบรางวัลเงินสดและกรมธรรมประกันอุบัติเหตุแกทีมนักกีฬาชนะเลิศและรองชนะเลิศใน ประเภทตางๆ มูลคารวมกวา 1,000,000 บาท ซึ่งเปนสนามสุดทายของฤดูกาลหลังจากมีการจัดการแขงขันระดับภูมิภาคมาแลวทั่วประเทศ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค

มุมการตลาด

ทรูมฟ ู ฉลองปรากฏการณยอดขาย iPhone ทะลุ 100,000 เครือ่ ง มอบโปรโมชัน่ สุดพิเศษ ทรูมูฟ ผูนำเขา iPhone อยางเปนทางการรายเดียวในไทย โดย นายปพนธ รัตนชัยกานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ และ รองหั ว หน า กลุ ม คณะผู บ ริ ห าร ด า นการพาณิ ช ย บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น (TRUE) ฉลองยอดขายทะลุ 1 แสนเครื่อง พรอมกับ จำนวนแอปพลิเคชั่นใน App Store พุงสูงกวา 1 แสนโปรแกรม เตรียมเขยาตลาดสมารตโฟนอีกครั้งดวยการปรับราคา iPhone ทุก รุน ตั้งแตวันที่ 1 ก.พ.นี้ เพิ่มความพิเศษกับแคมเปญ “Valentine Package” ตลอดเดือนแหงความรัก เอาใจคูหวานที่ซื้อ iPhone รุน ใดก็ได 2 เครื่องพรอมกัน รับสิทธิ์เลือกเบอรสวยเลขทาย 4 ตัวของ ทั้ง 2 เบอรเหมือนกัน เปนเจาของ iPhone ราคาใหมไดแลวที่ทรูชอป ทุกสาขาทั่วประเทศ พิเศษ! เฉพาะในงาน Thailand Mobile Expo 2010 ระหวางวันที่ 4 - 7 ก.พ.นี้ สุดคุมกับโปรโมชั่น ผอน 0% นาน 6 เดือน ผานบัตรเครดิต 4 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร กรุ ง ไทย ธนาคารไทยพาณิ ช ย และธนาคารกสิ ก รไทย เมื่ อ ซื้ อ iPhone และสมัครเบสิกแพ็กเกจ คาบริการเดือนละ 599 บาท ระยะ เวลา 1 ป หาซื้อไดที่บูททรูมูฟ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เทานั้น

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 12

“อดิเทพ วรรณพฤกษ” (ตอนที่ 4) หากเปนบริษัทที่มีความผันผวนมาก สวนใหญเนนที่จะหลีกเลี่ยง ถือไดวาทางอเบอรดีนคอนขาง Conservative มากพอสมควร เมื่อจะ ลงทุนในบริษัทใดก็แลวแต เราตองเชื่อวาบริษัทนั้นดี และสามารถถือเปน ระยะเวลายาวได การลงทุนของที่นี่จะไมลงทุนตามกระแส หรือตามขาว เมื่อวิเคราะหและเชื่อวาบริษัทนั้นดีจริง จึงจะเลือกลงทุน หรือหากบริษัท นั้นๆ อยูในอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนมาก ก็จะไมเลือกลงทุน เปนตน จำเปนตองติด Credit Rating หรือไม สำหรับการลงทุนของที่นี่ แตกตางจากที่อื่นในเรื่องของการเลือก ลงทุน เพราะมองวา โดยสวนใหญกองทุนทั่วๆ ไปอาจจะสนใจในเรื่องการ ใหความสำคัญกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทชั้นแนวหนา แตสำหรับที่ นี่ บางครั้งบริษัทที่เลือกลงทุนอาจจะเปนบริษัทขนาดเล็ก หรือปานกลาง ซึ่งอาจจะไมมีในสวนของการใหเครดิต แตที่นี่จะมีการวิเคราะหและให เครดิต ซึ่งเปนในสวนของ Internal Credit เพราะจะใหมุมมองในสวนของ คุณภาพบริษัทและขอมูลดานอื่นๆ อยางที่กลาวขางตน และสุดทายจะเปน การใหเครดิตบริษัทนั้นๆ วามีความแข็งแรงหรือไม สมควรลงทุนหรือไม เปนตน

อดิเทพ วรรณพฤกษ

รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายการลงทุน (ประเทศไทย) บลจ. อเบอรดีน ในเรื่องของการวิเคราะหบริษัท สำหรับการวิเคราะหบริษัทที่จะเลือกลงทุน ทางอเบอรดีนจะ มีทีมงานที่เปนผูจัดการกองทุน (Fund Manager) ที่จะทำหนาที่ใน การคัดเลือกบริษัท หลังจากนั้นจะมีการออกเยี่ยมผูบริหาร เขาไปทำ Company Visit รวมกับทางบริษัท เพื่อนำมาวิเคราะหกอนการลงทุน ในการวิเคราะห และเขียนขอมูลของบริษัทนั้นๆ ในลักษณะ Research ขึ้นมา ซึ่งจะเปน Standard Format และเมื่อลงทุนไปแลว ผูจัดการ กองทุนยังตองมีหนาที่ในการกลับเขาไปเยี่ยมบริษัทอีกไมต่ำกวา 2 ครั้งตอป และนอกจากนี้ในทุกๆ ไตรมาส จะตองมีการวิเคราะหผล ประกอบการ และดูในเรื่องของแนวโนมของบริษัทวาเปนอยางไร และ เนื่ อ งจากอเบอร ดี น ไม ไ ด คั ด เลื อ กหุ น โดยอ า งอิ ง ตามดั ช นี ตลาดหลักทรัพย จึงทำใหในบางชวงหรือบางป ที่มีกระแสเงินไหลเขา มาในตลาดหุนเยอะ ทำใหดัชนีตลาดหลักทรัพยมีอัตราการเติบโตที่สูง ซึ่งนั่นจะทำใหอัตราผลตอบแทนของเราไมเปนไปตามตลาด ดังนั้น จึง มี ค วามจำเป น ที่ ท างบริ ษั ท ต อ งมี ก ารออกเยี่ ย มบริ ษั ท ที่ ล งทุ น เป น ประจำและตอเนื่องตลอดทั้งป

ON

O W E FLYT

อานตอฉบับหนา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

แนะซื้อ MCOT

คาดจะรายงานกำไรสุ ท ธิ สู ง เป น ประวัติการณใน Q4/52 ที่ 461 ลานบาท เพิ่มขึ้น 52.8%YoY และ 32.0%QoQ จากมีการบันทึก รายการพิเศษจำนวน 110.86 ลานบาท ซึ่งเปน เงินชดเชยจากการที่ UBC (หรือที่รูจักกันในนาม ของ True Visions ในป จ จุ บั น ) ออกจาก ตลาดหลักทรัพยไทย ในป 2549 แตถึงแมวาจะไม มีรายการพิเศษ มองวากำไรปกติของ MCOT ก็ จะยั ง อยู ใ นระดั บ สู ง ที่ 379 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 25.5%YoY และ 8.4%QoQ จากรายไดโฆษณาที่ สู ง เป น ประวั ติ ก ารณ และอั ต รากำไรขั้ น ต น ที่ แข็งแกรง ประเมินวา บริษัทฯ จะรายงานรายได ค า โฆษณา (จากโทรทั ศ น แ ละวิ ท ยุ ) สู ง เป น ประวั ติ ก ารณ ที่ 1.1 พั น ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 15.5%YoY และ 7.0%QoQ โดยมี ร ายได ค า โฆษณาจากโทรทั ศ น เ ป น ป จ จั ย บวกหลั ก จาก อัตราคาโฆษณาและอัตราการใชเวลาที่ต่ำกวา เมื่ อ เที ย บกั บ สถานี โ ทรทั ศ น ช อ งใหญ อื่ น ๆ และ การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ในประเทศ เห็ น ได ว า MCOT ควรไดประโยชนจากเม็ดเงินโฆษณาที่ไหล เขาชอง ซึ่งใน Q4/52 Nielsen Media Research

Photo Release

Professional Station

หน้า 13

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) MCOT แนะนำ “ซือ้ ” ราคาเปาหมาย 27.00 บาท

รายงานตั ว เลขเม็ ด เงิ น โฆษณาผ า นสื่ อ โทรทั ศ น เพิ่ ม 11.7%YoY และ 10.2%QoQ อยู ที่ 1.47 หมื่นลานบาท นอกจากประโยชนที่ไดจากการที่ อุตสาหกรรมโฆษณามีการฟนตัวแลว รายไดคา โฆษณาจากโทรทัศนของ MCOT นาจะเติบโตได จากการปรับเพิ่มราคาคาโฆษณาในรายการขาว และรายการบันเทิงบางรายการในชวงตนปและ กลางปที่ผานมาตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมตางๆ เชน งานประกวดนางสาวไทย เปนตน MCOT จะรายงานกำไรสุทธิป 52 ที่ 1.4 พั น ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 18.0%YoY ฝ า ยวิ เ คราะห ปรั บ เพิ่ ม ประมาณการกำไรของในป 52 อี ก 11.2% จากป จ จั ย ต า งๆ ได แ ก ผลประกอบการ Q4/52 ที่แข็งแกรงเกินคาด รวมทั้งเงินชดเชยจาก UBC สงผลใหไดปรับเพิ่มประมาณการกำไรในป 53 อีก 25.7% หลังไดรับเงินจำนวน 405 ลานบาท จาก บ.บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต ซึ่งเปนบริษัทฯ ในเครือของ BEC และผูถือสัญญาสัมปทานของ สถานีโทรทัศนชอง 3 เพื่อการตอสัญญาสัมปทาน (ระหว า ง มี . ค. 53 - 63) ซึ่ ง จะรั บ รู ร าวเดื อ น มี.ค. - เม.ย. พรอมทั้งสวนแบงรายไดที่เพิ่มขึ้นจาก True Visions หลังจากที่อนุญาตใหโฆษณาในเชิง

พาณิชยไดตั้งแตเดือน ต.ค. 52 ทั้งนี้ True Visions ไดตั้งเปารายไดคาโฆษณาไวที่ 500 ลานบาทตอป ซึ่งหมายถึงรายไดสัมปทานของ MCOT ที่เพิ่มขึ้น อีก 32.5 ลานบาท (คิดจากสวนแบงรายได 6.5%) อางอิงอัตราการจายเงินปนผลที่ 85.0% คาดวา MCOT จะประกาศเงินปนผลตอหุนที่ 0.95 บาทสำหรับผลประกอบการในครึ่งหลังของป 52 ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนในรูปเงินปนผลที่นาสนใจ ที่ 4.2% โดยคาดว า จะขึ้ น เครื่ อ งหมาย XD ราว เดือน มี.ค. - เม.ย. เห็นไดวา บริษัทฯ อาจมีโอกาส จ า ยเงิ น ป น ผลเพิ่ ม กว า ปกติ ใ นป 53 จากกำไร พิเศษที่ไดรับจาก True Visions และ BEC ป จ จุ บั น MCOT มี ก ารซื้ อ ขายที่ ร ะดั บ 10.8 เทาของ 10PE ซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ย 5 ปที่ 14.0 เท า ดั ง นั้ น กำไรควรมี แ นวโน ม ที่ ดี ต อ เนื่ อ งใน 1Q/09 จากภาพอุตฯ โฆษณาที่แข็งแกรงขึ้น ตาม การฟนตัวของเศรษฐกิจ ความมั่นใจผูบริโภค และ อัตราคาโฆษณาที่เพิ่มขึ้นสำหรับรายการที่ไดรับ ความนิยม เชน ละครซิตคอมในป 53 คาดการณ วาจะรายงานกำไรปกติเพิ่มขึ้น 8.5% แนะนำ “ซื้อ” โดยมี ร าคาเป า หมายใหม ที่ 27.00 บาท (จาก 26.20 บาท)

เยี่ยมชม KIAT สาขาตาก

คุณชาญณรงค วงศการคา (แถวหนาที่ 5 จากซาย) ผูจัดการทั่วไป สำนักงานสาขาจังหวัดตาก บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT พรอมดวย คุณวิชา โตมานะ (แถวหนาที่ 4 จากซาย) หัวหนาฝายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ใหการตอนรับคณะสื่อมวลชน และผูแทนจากตลาดหลักทรัพย mai ที่เดินหนาเขาเยี่ยมชม กิจการ บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดตาก www.istationnews.com


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 14

¼Ñ¹¼Ç¹ä»ËÁ´ â´ÂËÁÒÂàÅ¢

ถึงบรรทัดนี้ฝากขาวประชาสัมพันธ เพื่อเปนการติดอาวุธใหกับนักลงทุนทุกทาน โดยบริษัทหลักทรัพย ไอรา เรียนเชิญทุกทาน ส วั ส ดี ป ร ะ จ ำ วั น อั ง ค า ร ที่ เขารวมงานสัมมนายอยโปรแกรม “QIQP2 กุมภาพันธ 2553 Quality Investment for Quality Profit” จะ สำหรับผูที่ยังรักการลงทุน วันนี้จะดี จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ 2553 จะรายอยางไรก็ขอใหอดทนกันตอไป เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ หองประชุมเอื้อ ความผันผวนเปนของที่อยูคูกับเรา วัฒนสกุล 3 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 9 ถนน แลวเราก็ตองอยูคูกับมันใหได พระราม 4 วิทยากรผูบรรยาย คือ แดงมากปานใด เขียวมาก คุณนิพนธ สุวรรณประสิทธิ์ ผูชวย แคไหน มันเกิดขึ้นไดทั้งนั้น Blemished and acne-prone skin? กรรมการผู จั ด การ ฝ า ยธุ ร กิ จ หลั ก เมื่ อ วานนี้ หุ น ไทยช า งขึ้ น Find out what you can do! ทรั พ ย ลู ก ค า ทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ นั ก ลงทุ น ลงได ก ระจั ด กระจายเสี ย นี่ ก ระไร และผูสนใจ สามารถโทรศัพทสำรอง เล็ ก -ใหญ - เก า -ใหม สลั บ กั น ผลุ บ ที่นั่งฟรี ที่หมายเลข 0-2684-8888 โผล ตอ 8867-8 ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ทั้ ง ตั ว มี ข า วหรื อ ไม มี ข า ว อี ก หนึ่ ง เรื่ อ งที่ ข อฝาก กั บ หนุนก็เขียวได บมจ.เกี ย รติ ธ นาขนส ง หรื อ หุ น ที่ มี ส ว นใครที่ มี ก ารเก็ ง กำไร ชื่อบนกระดานวา KIAT ซึ่งเพิ่งพาไป ทอง (ทั้งในทองคำแทงหรือตลาด เป ด บ า นเยี่ ย มชมกิ จ การที่ ส าขา ล ว งหน า ) ระยะนี้ ค งต อ งบริ ห าร จั ง หวั ด ตาก พร อ มสั ม ผั ส อากาศ หั ว ใจให แ ข็ ง แรงเป น พิ เ ศษเช น กั น หนาวบนดอยและตื่นตาตื่นใจไปกับ ความผั น ผวนมั น ก็ เ ต็ ม ไปหมดไม ความอลั ง การแห ง สายน้ ำ ที ล อจ อ แพการเลนหุนสักเทาไรเลย และทีลอซู งานนี้คุณเกียรติชัย แม และอีกไมนานนักนับจาก จะไปด ว ยตั ว เองไม ไ ด (เพราะติ ด นี้ ผูที่นิยมลงทุนทองจะมีทางเลือก Eucerin pH5 products ดีลงานกอนโตอยูที่ฝงลาว) แตก็มีผู อีก 1 ประเภท นั้นก็คือ Gold ETF R Experience the first skincare with allergy protection จัดการสาขา คุณชาญณรงค มารวม ซึ่งกอนหนานี้ทางตลาดหลักทรัพย ทุ ก ข ร ว มสุ ข และแสดงให เ ห็ น ว า แห ง ประเทศไทยก็ เ คยเกริ่ น ๆ ไว กิ จ การที่ มี คุ ณ ภาพจะต อ งบริ ห าร แลววา กำลังศึกษาความเปนไปได จัดการอยางไร พอไดไปเห็นกับตา ลาสุดทาง ก.ล.ต.ก็ออกมา แล ว รู สึ ก อยากจะเชี ย ร หุ น ขึ้ น มา รั บ ลู ก สนั บ สนุ น แผนพั ฒ นาตลาด ตงิดๆ แตติดอยูอยางเดียวคือเรื่อง ทุ น ในการจั ด ตั้ ง พร อ มทั้ ง จะ จังหวะเวลาในการซื้อที่ตองรอใหมัน สนับสนุนใหรานคาทองสามารถมี นิ่ ง สั ก นิ ด หากจะคิ ด เก็ ง กำไรระยะ ส ว นร ว มในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สั้น แตหากใครไมกลัวความผันผวน สินคาประเภทนี้ ก็อยาชาเลย กำหนดรูปแบบของ gold และมาถึงตรงนี้วาดวยเรื่อง ETF มี 2 รูปแบบ คือ 1. กองทุน ทิศทางตลาดอนาคตตามธรรมเนียม รวม gold ETF ที่ เ ป น Feeder ดีกวา...........ฮิ ฮิ อยูดีๆ ก็รีบาวด ให Fund ลงทุนในกองทุนรวมของตาง ประเทศที่มีนโยบายลงทุนในทองคำ ซึ่งกรณี ความซับซอนนอยกวาสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ ฝ ง ขายช้ ำ ใจซะอย า งงั้ น สำหรั บ Gold นี้จะตองมีการขออนุมัติวงเงินจากธนาคาร อางอิงทองคำ (Gold Futures) โดยคณะกรรม Futures ที่วานนี้ราคาเปดตัวแดง แตกอนปด แหงประเทศไทยในการนำเงิน ออกไปลงทุน การฯ กำหนดแผนใหมีการจัดตั้ง Gold ETF ให การซื้อขาย กลับมายืนแดนเขียวได ดูๆ แลว ก็ไมมีอะไรมาก ก็แคเงินดอลลออนคามาระ ในต า งประเทศ และ 2. กองทุ น รวม gold สำเร็จภายใน 3 เดือนจากนี้ หวางวันเทานั้น (ภาพรวมยังแข็งคาอยูนะ) TRADING BY INVESTOR TYPE Index Last Chg Chg % ทางคุณมยุรี ของ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) Type Buy Sell Net 697.61 +1.06 +0.15 SET บอกวาราคาทองวันนี้มีแววพักฐานไดอีก ยัง Institute 491.21 +0.44 +0.09 SET 50 ไง ใครถือขาขาย ก็อยาเพิ่งตกใจเพราะราคา 1,054.82 +0.95 +0.09 SET 100 Foreign ยังเปนขาลงอยู แนะเปดสถานะขาย ประเมิน 211.28 +1.22 +0.58 MAI แนวรับ 17,100 บาท แนวตาน 17,200 บาท (Mil. B) 13,905.58 SET Value Local MAI Value Last Update

ETF ที่ลงทุนโดยตรงในทองคำแทงในประเทศ ซึ่ง กรณีนี้จะตองมีผูรับรองคุณภาพและผูเก็บรักษา ทองคำแทงที่มีความสามารถ ความชำนาญและ ระบบงานที่ ไ ด ม าตรฐานเพื่ อ ให มั่ น ใจใน มาตรฐานคุ ณ ภาพและสามารถ เก็ บ รั ก ษา ทองคำแทงไดอยางปลอดภัย โดยทั้งสองรูปแบบ เปนการลงทุนครบเต็มจำนวน ไมมี Leverage หรือลงทุนโดยวางหลักประกัน (Margin) และมี

(Mil. B)

222.08

01/02/10 16:59:58

Last Update

1,132.10

374.69

(8.14%)

(2.69%)

2,894.54

4,106.78

(20.82%)

(29.53%)

7,107.20

6,679.78

(51.11%)

(48.04%)

+757.41

-1,212.24

+427.42

01/02/10

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

แนวโน ม ดั ช นี วั น นี้ ป ระเมิ น จะ ผันผวนสูง เพราะไดรับแรงกดดันจาก ประเด็นการเมืองภายในประเทศ ประเมินแนวรับอยูที่ 690 จุด และแนวตานอยูที่ 708 จุด

คาดจะทรงตัว เนื่องจากตลาด ยังไมมีปจจัยที่โดดเดนเขามากระตุน การลงทุน ขณะที่ปจจัยการเมืองยังคง กดดันบรรยากาศการลงทุนอยู ทั้ ง นี้ ป ร ะ เ มิ น แ น ว รั บ ไ ว ที่ 690 - 700 จุ ด และแนวต า นที่ 705 - 710 จุด

หน้า 15

มีลุนรีบาวดไดตอ หลังจากที่ ไดอยูในเขตขายมากเกินไปมาระยะ หนึ่งแลว ใหแนวรับไวที่ 690 จุด แนว ตาน 702 - 706 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553 Top 20 by value

หน้า 16

ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 17

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 18

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 19

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 20

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 21

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 22

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 23

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 24

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 25

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 26

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

หน้า 27

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 304 ประจำวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2553

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 28

ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553

10.00 ธนาคารกสิกรไทย รวมกับบริษัท เวิรคพอยทฯ จัดงานแถลงขาวเปดตัวสุดยอดเกมโชวธุรกิจ

เวิรคพอยทฯ บางพูน ปทุมธานี

10.00 บลจ.อเบอรดีน จัดงานแถลงขาว “ทิศทางการตลาดป 2553 ในหัวขอ “2010 - A Bumpy

Road to Recovery” อาคารบางกอกซิตี้ทางเวอร

10.00 แสนสิริ เชิญรวมกิจกรรม เยี่ยมชมโครงการ สราญสิริ ทาขาม - พระราม 2 โครงการ สราญ

สิริ ทาขาม - พระราม 2

13.00 สถาบั น เหล็ ก และเหล็ ก กล า แห ง ประเทศไทย ร ว มกั บ สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จั ด งาน

แถลงขาวโครงการประกวดออกแบบบานเหล็ก “นวัตกรรมแหงที่อยูอาศัยสำหรับอนาคต” สยามเซ็นเตอร

13.00 อารเอส จัดงานแถลงขาวเปดตัว World Cup Platinum Sponsors 4 พันธมิตรยักษใหญกับ

สุดยอดความรวมมือ การถายทอดสดศึกการแขงขัน “2010 FIFA World Cup South Africa” โรงแรมอิมพีเรียลควีนสพารค

14.00 เดลล คอรปอเรชั่น และ ไมโครซอฟต รวมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานแถลงขาวการ

ประกาศผลการประกวด MADD AWARDS 2010 การประกวด CLIP VDO AD ศูนยการคา Central World

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ย ภุ าจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 2 ก.พ. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station