Page 1

Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

เป้าหมาย PSL ให้ 21 - 25.5 บ. กำ�ไรยังแกร่ง ฝ่าอุปสรรคค่าระวางขาลงได้

3 โบรกเกอร์ ส ลอนเชี ย ร์ ซื้ อ PSL ให้ ร าคาเป้ า หมาย 21.0 - 25.5 บ. พบผลการดำ�เนินงาน 2Q แกร่ง ภาวะอุปทาน ล้นตลาดส่งผลกระทบต่อเรือขนาดเล็กน้อย แถมความสามารถ ควบคุมค่าใช้จ่ายก็อยู่ในเกณฑ์ดี ท่ามกลางความเสี่ยงภาวะอัตรา ต่อหน้า 3 ค่าระวางขาลง กว่าจะมาเป็นเสือ

ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

News Station

8

ความต้องการทองคำ�ในจีนจ่อแซง อินเดียเป็นครั้งแรกในสิ้นปีนี้ ธปท.รับเงินเฟ้อมีสิทธิหลุด กรอบ3%ในQ4/54 EARTH คาดยอดขายโตเกิน 50%

9

Dynamic Station

5 7

HYDRO คาดเข้าเทรด mai ก.ย.นี้ 10

Lifestyle Station วงล้อแห่งธรรมะ...

13

มองหุ้นจากเซียน เข้าสู่ช่วงเก็งกำ�ไร

14

Data Station

“ชนะชัย” ย้ำ� หอบพวกลา “โกลเบล็ก” ฉันมิตร

MPIC แย้มปีนี้อาจมีปันผล

ต่อหน้า 3

ต่อหน้า 4

SET News

“เบน” ปัด “เตชะอุบล” คิดรวม RCI-CGD-TFD ต‡อหนˆา 12

ต่อหน้า 8

ดักซื้อ

STA

เหนือ 30 บ.ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554 เป้าหมาย PSL (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.ธนชาต แนะนำ�ซื้อ PSL หลังพบผลการ ดำ�เนินงาน 2Q ดีกว่าทีค่ าด จาก รายได้ที่ดีขึ้น และดอกเบี้ยจ่ายที่ ลดลง PSL ทีม่ งุ่ เน้นเรือขนาดเล็ก ซึ่ ง ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ผ ลการ ดำ�เนินงานที่แข็งแกร่ง สำ�หรับ แนวโน้มในอนาคต ฝ่ายวิเคราะห์ คาดว่ารายได้จะขึ้น ผลักดันโดย อัตราค่าระวางที่ดีขึ้น หลังจาก การส่งมอบเรือใหม่ อีกทัง้ ระบุวา่ หากไม่รวม กำ�ไรจากการขายสัญญาสั่งต่อ เรือเดินทะเลจำ�นวน 188.50 ลบ. PSL จะรายงานกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 211 ลบ. ซึ่ ง สู ง กว่ า ที่ ค าดไว้ ที่ 123 ลบ.รายได้เพิม่ ขึน้ 11%QoQ มาอยู่ ที่ 813 ลบ. เที ย บกั บ ประมาณการของเราที่ 739 ลบ. เนื่องจากค่าระวางที่ดีขึ้น ดัชนี BDI สำ�หรับเรือขนาด Handysize เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6%QoQ เทียบกับ BDI รวมที่เพิ่มขึ้น 1% PSL คิด อั ต ร า ค่ า ร ะ ว า ง T C E ที่ US$12,782 ต่อวัน vs US$12,118 ในช่วง 1Q11 ภาวะอุปทานล้น ตลาดส่งผลกระทบต่อเรือขนาด เล็ ก น้ อ ยกว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ เรื อ ขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนิน งานเฉลี่ยต่อวันลดลง 7%QoQ มาอยู่ที่ US$4,545 ต้นทุนของ PSL อยู่ในระดับที่ต่ำ�กว่าระดับ เฉลีย่ ของอุตสาหกรรม และยังคง ลดลงไปอีก ซึ่งมีสาเหตุจากการ บำ � รุ ง รั ก ษากองเรื อ เป็ น อย่ า งดี “ชนะชัย” ย้ำ� (ต่อจากหน้า 1)

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด เปิด เผยถึงกรณีการตัดสินใจย้ายงาน จากตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห ารของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ โกลเบล็ ก จำ � กั ด เพื่ อไปดำ � รง

ขณะที่ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น อาทิ เช่ น เบี้ ย ประกั น ภั ย นั้ น ลดลง ซึ่งทำ�ให้อัตรากำ�ไรขั้นต้นดีขึ้นมา อยู่ที่ 43% ในช่วง 2Q11 จาก 40% ในช่วง 1Q11 เนื่องจากผลการดำ�เนิน งานที่แข็งแกร่ง เราจึงปรับเพิ่ม ประมาณการกำ�ไรปกติปี 2011 และ 2012 ของเราขึ้ น ราว 34% และ 5% เป็ น 758 ลบ. และ 1,386 ลบ. ตามลำ � ดั บ

โดยมีสาเหตุจาก 1) ผลการดำ � เนิ น งาน 2Q ที่แข็งแกร่ง 2) รายได้ ที่ ดี ขึ้ น ตาม

อัตราค่าระวางที่ดีขึ้น 3) ดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง พร้อมคาดว่าบริษทั ฯ จะ เพิ่ ม เรื อ จำ � นวน 30 ลำ � จาก ปริมาณบรรทุกที่มีอยู่ภายในสิ้นปี 2013 ซึง่ ทำ�ให้บริษทั ฯ มีเรือทัง้ สิน้ 51 ลำ � ซึ่ ง ทำ � ให้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ประโยชน์เมื่ออุตสาหกรรมฟื้นตัว PSL ได้รับเรือใหม่มาแล้ว 1 ลำ� เมื่อสิ้นเดือน มิ.ย. 11 และได้ทำ� สัญญาระยะยาวไว้เรียบร้อยแล้ว PSL ซื้อขายที่ P/BV ที่ 1.2 เท่าในปี 2011 ซึ่งเป็นระดับ Low-End ในอดีต ฝ่ายวิเคราะห์ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของเรา ขึ้นเป็น 21 บาท/หุ้น จาก 20 บาท เพื่อสะท้อนหนี้สินสุทธิใน ประมาณการของเราที่ ล ดลง ประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธี asset based valuation ซึ่งราคาเป้า หมายของเราคิดเป็น P/BV ที่ 1.5 เท่า ใกล้เคียงกับระดับเฉลี่ยใน อดีต และต่ำ �กว่าระดับสูงสุดที่ 4.5 เท่า จึงยังคงแนะนำ� “ซื้อ” PSL ปัจจัยเสีย่ งทีม่ ตี อ่ ประเด็นการ ลงทุนของคืออัตราค่าระวางที่ยัง คงอยู่ ใ นช่ ว งขาลงต่ อ ไปอี ก เนื่องจากปัญหาอุปทานล้นตลาด

ตำ�แหน่งผู้บริหารในบริษัทหลัก ทรัพย์ฟินันเซียไซรัส รวมถึงการมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การตลาดและ พนักงานบางส่วนที่ทำ�งานร่วมกัน มาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เข้ า มาบริ ห ารงาน ที่ พ ร้ อ มตามไปช่ ว ยงานด้ ว ยว่ า “ตลอดระยะเวลาการบริหารงาน

เกื อ บ 3 ปี ได้ ทำ � งานให้ กั บ บล.โกลเบล็ก จำ�กัด ด้วยความมุง่ มัน่ และทุม่ เทตลอดเวลา ซึง่ ผลงาน ที่ผ่านมาได้แสดงถึงความเป็นมือ อาชีพ ทั้ง ผลการดำ�เนินงานที่ ประสบความสำ�เร็จ และการพัฒนา ระบบงานภายในต่างๆ ของบริษทั

ให้มรี ะบบและมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น จนทำ�ให้เป้าหมายหลาย อย่างได้สำ�เร็จลุล่วงเป็นอย่างดี” “การย้ า ยงานครั้ ง นี้ เป็นการตัดสินใจของตัวผมเองและ ทีมงาน โดยทางกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ก็เข้าใจ ต่อหน้า 4

โบรกเกอร์

บล.ธนชาต บล.กรุงศรีอยุธยา บล.ยูไนเต็ด

คำ�แนะนำ�การลงทุนหุ้น PLS คำ�แนะนำ� ราคาเหมาะสม ซื้อ ซื้อ ซื้อ

ราคาเป้าหมาย 21 บาท มูลค่าพื้นฐานที่ 21 บาท พื้นฐาน 25.50 บาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554

“ชนะชัย” ย้ำ� (ต่อจากหน้า 3)

และเคารพในการตัดสิน ใจของผม ด้วยความเป็นมืออาชีพ ของทัง้ สองฝ่าย ดังนัน้ การย้ายงาน ครั้ ง นี้ จึ งไม่ มี ค วามขั ด แย้ งใดๆ ทั้งสิ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้น เรายังคงมี ความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันอย่างจริงใจ พร้อมกันนีผ้ มขอขอบคุณ ผูถ้ อื หุน้ และเพื่อนพนักงานทุกคน สำ�หรับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา และขอ ขอบคุ ณ บล.ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส ที่ เชื่ อ มั่ นในตั ว ผม และที ม งาน” นายชนะชัย กล่าว ด้านนายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ

MPIC แย้ม

(ต่อจากหน้า 1)

น า ย เ ผ ด็ จ ห ง ษ์ ฟ้ า ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC) เปิดเผยว่า ผลประกอบ การของบริษัทฯ ใน Q2/54 น่าจะ ดีกว่า Q2/53 หลังจากมียอดขาย วีซีดีและดีวีดีที่เพิ่มขึ้น ประกอบ กับได้รับผลดีหลังภาวะเศรษฐกิจ ที่ฟื้นตัวขึ้น จึงส่งผลบวกต่อกำ�ลัง

News Station

หน้า 4

รองกรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า ขอ ขอบคุณคุณชนะชัยทีบ่ ริหารธุรกิจ ให้ บล. โกลเบล็ก จำ�กัด มีการ เติ บโตตลอดระยะเวลาในการ ทำ�งาน โดยที่ผ่านมา คุณชนะชัย ได้มกี ารทำ�งานอย่างมืออาชีพ และ สามารถดำ�เนินงานตามเป้าหมาย ได้อย่างดี ซึ่งทางโกลเบล็กเข้าใจ ความต้องการของผู้บริหาร จึงได้ มีการพูดคุย และเคารพการตัดสิน ใจซึ่งกันและกัน

ซื้อของผู้บริโภค ส่วนรายได้ในปีนี้ บริ ษั ท ฯ คงประมาณการไว้ ที่ 1.2 พันล้านบาท และคาดหวังว่า จะมีกำ�ไรประมาณ 60 ล้านบาท ขณะที่คาดการณ์ว่า ผล ประกอบการในครึ่งปีหลังน่าจะมี อัตราการเติบโตที่ดี หลังจากเชื่อ ว่ า รั ฐ บาลใหม่ น่ า จะมี นโยบาย กระตุน้ เศรษฐกิจ ซึง่ หากเศรษฐกิจ

ดีขนึ้ เชือ่ ว่ากลุม่ บันเทิงน่าจะได้รบั ผลดีเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีภาพยนตร์ใหม่เข้ามาอย่างต่อ เนื่อง นายเผด็จ กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ บริษัทฯ จะกลับมาจ่าย เงินปันผลอีกครั้งในรอบ 5 - 6 ปี หลั ง จากในช่ ว งปี ก่ อ นบริ ษั ท ฯ ได้ล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง

ซึง่ คาดว่าผลประกอบการในปีนจี้ ะ มีกำ�ไร โดยไตรมาสแรกของปีนี้มี กำ�ไรแล้วประมาณ 26 ล้านบาท หลังจากที่ตนเข้ามานั่งบริหารก็ คาดหวังว่าบริษัทฯ จะมีอัตราการ เติบโตที่ดี

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554

ไอเอ็มเอฟเตือนเงินดอลล์อาจถูกลดความสำ�คัญ หากสหรัฐฯเบี้ยวหนี้

ความต้องการทองคำ�ในจีน จ่อแซงอินเดียเป็นครั้งแรกในสิ้นปีนี้

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า โกลด์คอร์ ปอิงค์ ผู้ผลิตทองคำ�รายใหญ่อันดับ 2 ของโลก คาด ว่า ความต้องการทองคำ�ในจีนอาจสูงกว่าความต้องการ ทองคำ�ในอินเดียเป็นครั้งแรกในสิ้นปีนี้ “ในช่วง 3 ถึง 4 ปีที่ผ่านมา คงไม่มีใครคิด ว่า ความต้องการทองคำ�ของจีนจะสูงกว่าอินเดีย แต่ขณะนีด้ เู หมือนว่าจะเป็นเช่นนัน้ ในสิน้ ปีนี้ แม้ความ ต้องการทองคำ�ในอินเดียยังคงเพิม่ ขึน้ ก็ตาม’ นายชัค จีนเนส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่โกลด์คอร์ปกล่าว นายจีนเนสกล่าวว่า ความต้องการทองคำ� มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากความผันผวน ทางการเงินในสหรัฐฯและยุโรปทำ�ให้ความต้องการ ประกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทัง้ ที่ เวิรล์ โกลด์เคาน์ซลิ ระบุวา่ ความต้องการ ลงทุนในทองคำ�ของจีนเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าใน ไตรมาสแรกปีนี้มาอยู่ที่ 90.9 ตัน

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นางคริสติน เลอการ์เดผู้อำ�นวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟเตือนว่า สถานะของเงินดอลลาร์ในการ เป็นสกุลเงินเอกของโลกอาจถูกลดทอนลงจากกรณีวกิ ฤต เพดานหนีส้ าธารณะของรัฐบาลสหรัฐฯ หากไม่มกี ารเพิม่ เพดานหนี้ได้ทันท่วงที “เงินดอลลาร์สหรัฐฯมีสถานะพิเศษเพราะเป็น สกุลเงินหลักในทุนสำ�รองระหว่างประเทศทีธ่ นาคารกลาง ทุกแห่งถือครอง หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับสถานะดังกล่าว และความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ค นที่ มี ต่ อ เงิ น ดอลลาร์ ล ดลง นั่นจะส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วเมื่อ เทียบสกุลเงินอื่นๆ” นายเลอการ์เด กล่าว โดยขณะนี้สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐฯยัง คงเจรจาเพื่อหาข้อสรุปในการขยายเพดานหนี้สาธารณะ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำ�ระหนี้ “ความล่าช้าในการเพิ่มเพดานหนี้จะยิ่งสร้าง ความกังวลในใจของผูท้ ถี่ อื ครองเงินดอลลาร์ในทุนสำ�รอง ระหว่างประเทศ” นายเลอการ์เด กล่าว

AFET

“ลุ้นเพดานหนี้มะกัน แต่ยังซื้อได้” นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 271 สัญญา สถานะคงค้าง 2,317 สัญญา - ปิด 147.00 บ./ก.ก. ลดลง 0.20 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) ปัจจัยบวก - ฝนยังตกทางภาคใต้ของไทย ทำ�สินค้าเบาบาง - เส้นเทคนิคระยะสัน้ ยังเป็นบวก ปัจจัยลบ - ตัวเลขผลิตรถยนต์ญป่ี นุ่ เดือนมิ.ย.เพิม่ ขึน้ น้อยกว่าเดือนพ.ค. - สต็อกยางจีนเพิม่ แค่ 14 ตัน - มีกระแสข่าวว่าแผนปรับเพดานหนีส้ หรัฐฯอาจไม่ทนั 2 ส.ค.นี้ - เงินบาท - เยนแข็งค่ากดดันภาคส่งออก กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) - แนวรับ 145.0 และ 138.60 บ./ก.ก. - แนวต้าน 154.65 บ./ก.ก.

News Station

หน้า 5

มูดี้ส์จ้องหั่นเครดิตสเปนในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เหตุศก.มีแนวโน้มอ่อนแอลง

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชือ่ ถือมูดสี้ อ์ นิ เวสเตอร์เซอร์วสิ หรือ มูดสี้ ร์ ะบุวา่ มูดสี้ อ์ าจลดอันดับความน่าเชือ่ ถือสเปนภายในช่วง 3 เดือน ข้างหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มอ่อนแอลง ขณะที่ ต้นทุนทางการเงินของสเปนกำ�ลังเพิ่มขึ้นทุกขณะ นับแต่ กรีซต้องรับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นครั้งที่ 2 ทำ�ให้ ความเชือ่ มัน่ ทีน่ กั ลงทุนมีตอ่ ประเทศในกลุม่ ยูโรโซนลดลง โดยมูดี้ส์ระบุว่า ในกรณีที่ไม่มีสถานการณ์ที่ไม่ คาดคิด อันดับความน่าเชื่อถือของกรีซอาจถูกลดลง 1 อันดับจากระดับ Aa2 เป็น Aa3 ซึ่งยังเป็นระดับที่สูงกว่า ระดับน่าลงทุนอยู่มาก ขณะเดียวกันมูดสี้ ร์ ะบุวา่ การทีก่ รีซได้รบั ความ ช่วยเหลือทางการเงินเป็นครั้งที่ 2 ทำ�ให้มีความเสี่ยงมาก ขึน้ ทีป่ ระเทศทีม่ ภี าระหนีส้ งู หรือมีการขาดดุลงบประมาณ เป็นจำ�นวนทีส่ งู อาจต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินเช่น เดียวกับกรีซ ทั้งนี้ เศรษฐกิจสเปนประสบปัญหานับแต่เกิด การล่มสลายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผลสืบ เนือ่ งจากวิกฤตการเงินโลก และขณะนีส้ เปนยังเป็นประเทศ ในยุโรปที่มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดโดยอยู่ที่กว่า 20%

TFEX “เทคนิ ค ยั ง โอเค เงิ น นอกหนุ น ” นางสาวปิน่ แก้ว สันติเมธวิรฬุ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพนั ธ์

บริษทั หลักทรัพย์ฟลิ ลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมาปริมาณการซือ้ ขาย 15,402 สัญญา สถานะคงค้าง 35,523 สัญญา - ปิด 793.70 จุด ลดลง 1.80 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - ยืนเหนือ 788 จุด อย่างแข็งแกร่ง - โฉมหน้ารัฐบาลชัดเจน ยิง่ ขึน้ - งบ Q2/54 ทยอยออกมาดี - เส้นเทคนิคยังบวก - เงินนอกยังไหลเข้า หลังศก.มะกัน - ยุโรปไม่นง่ิ - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 1253.72 ล้านบาท ปัจจัยลบ - แผนปรับเพดานหนีม้ ะกันส่อแววยืดเยือ้ - มูดส้ี จ์ อ่ ลดความน่าเชือ่ ถือสเปน กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 768 จุด - แนวต้าน 810 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 770 จุด แนวต้าน 810 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554

หน้า 6

ดักซื้อ STA เหนือ 30 บ.

ศุกร์ที่ผ่านมา STA ปิดที่ 29.25 บาท ปรับขึ้นเล็กน้อย ทว่าวอลุ่มมากันตรึมทีเดียว แถมระหว่างวันยังท้าทดสอบที่ระดับ 30.00 บาทเสียอีก (แต่เสียดายที่เกาะจุดดังกล่าวได้อยู่แค่ชั่วแวบ) ซึ่ ง หากผ่ า นได้ มั่ น คงแล้ ว ก็ น่ า จะเป็ น อะไรที่ ส ร้ า งความมั่ นใจได้ แบบสุดๆ แต่....เสียดายที่มันไม่เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินนั เซีย ไซรัส ประเมิน กรอบการเคลื่อนไหวหุ้นดังกล่าว มีแนวรับอยู่ที่ 28.50 - 28.00 บาท มี ลุ้ น ขึ้ น ต่ อ มี แ นวต้ า นแรกอยู่ ที่ 30.00 บาท แนวต้ า นถั ดไป 32.00 - 34.00 บาท กลยุทย์การลงทุน ให้รอผ่านแนวต้านแรกก่อน

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 29/07/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

PSL 17.50 0.20 1.16 17.50 17.60 17.30 17.30 17.46

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

1,083,600 18,920 1.72 29.17 1.26 0.10 4.16 0.60 18,192

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/05/54

1. 2. 3.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 29.50 บาทหนาแน่นสุด

4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำ�กัด นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE) LIMITED-LISTED SECURITIES บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นายอร่าม ศิริสุวัฒน์

จำ�นวนหุ้น

(%)

246,852,060 168,523,970 133,386,000

19.29 13.17 10.42

45,426,451 45,335,800

3.55 3.54

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554

News Station

ธปท.รับเงินเฟ้อมีสิทธิหลุดกรอบ3%ในQ4/54 ในขณะทีม่ ดี ชั นีความเชือ่ น า ย เ ม ธี สุ ภ า พ ง ษ์ ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจ มั่ น ทางธุ ร กิ จ เดื อ น มิ . ย. อยู่ ที่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ธ น า ค า ร แ ห่ ง 53.1 เพิ่มขึ้นจาก 50.9 ในเดือน ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า พ.ค. ซึ่ ง สะท้ อ นมุ ม มองของผู้ แนวโน้ม อั ต ราการขยายตัวทาง เศรษฐกิ จ หรื อ จี ดี พี ของไทย ไตรมาส 2 น่าจะเติบโตได้ใกล้ เคียงกับที่สำ�นักงานเศรษฐกิจการ คลั ง (สศค.) ประกาศไว้ ที่ 3 - 3.6% ส่วนแนวโน้มเงินเฟ้อยัง คงมีแรงกดดันและมีโอกาสที่จะ หลุ ด กรอบเป้ า หมายที่ ว างไว้ 0.5 - 3% ในช่วงไตรมาส 4/2554 ตามประมาณการเดิ ม ที่ เ ป็ น ผล จากมาตรการกระตุน้ ของนโยบาย รั ฐ บาลใหม่ รวมทั้ ง ได้ รั บ แรง กดดันจากการคาดการณ์เงินเฟ้อ ของประชาชน “การส่งผ่านต้นทุนไปยัง ราคาสินค้ายังไม่หมด จึงทำ�ให้ใน อนาคตราคาสินค้าบางประเภท อาจต้องทยอปรับราคาขึน้ ซึง่ อาจ กระทบต่อผู้บริโภคได้” นายเมธี กล่าว

ประกอบการต่อภาวะธุรกิจที่ดีขึ้น จากเดื อ นก่ อ น อย่ า งไรก็ ดี อ งค์ ประกอบด้านต้นทุนยังอยู่ต่ำ�กว่า ระดับ 50 ต่อเนื่องมาโดยตลอด

KKปรับเพิ่มเป้าสินเชื่อปีนี้ โต24%จากเดิม16-19% นายธวั ช ชั ย สุ ท ธิ กิ จ พิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ธนาคารเกี ย รติ น าคิ น จำ � กั ด (มหาชน)(KK) เปิ ด เผยว่ า ธนาคารฯ ได้ปรับเพิ่มเป้าหมาย สินเชื่อรวมปีนี้เติบโต 24% จาก เดิมซึ่งกำ�หนดไว้ที่ 16 - 19% หลังพบว่า 6 เดือนแรกสินเชื่อ รวมขยายตัวได้ถึง 13.6% “แผนการระดมสินเชือ่ ใน ครึง่ ปีหลัง เน้นสินเชือ่ เช่าซือ้ โดย

ตั้ ง เป้ า จะรั ก ษาสั ด ส่ ว นให้ อ ยู่ ใ น ระดับ 70 - 75% ของสินเชื่อรวม เพราะตลาดเช่ า ซื้ อ รถยนต์ ยั ง มี ทิ ศ ทางเติ บโตได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลชุด ใหม่ ที่ เ น้ น กระตุ้ น เศรษฐกิ จใน ประเทศก็จะส่งผลให้เอกชนขยาย การลงทุนและมีการขอสินเชือ่ มาก ขึ้น” นายธวัชชัย กล่าว

สำ�หรับผลงานครึ่งปีแรก ธนาคารมี สิ น เชื่ อ รวม 121,923 ล้านบาท เติบโต 13.6% NPL อยู่ ที่ 3.7% ของสินเชื่อรวม และมี กำ�ไรสุทธิ 1,302 ล้านบาท เงิน กองทุ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งอยู่ ที่ 15.76% ทัง้ นีใ้ นส่วนของตัวเลขหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL

สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนทีย่ งั มี อยู่ แต่องค์ประกอบด้านคำ� สั่ ง ซื้ อ ที่ อ ยู่ ต่ำ � กว่ า ระดั บ 50 สะท้อนคำ�สั่งซื้อที่ลดลงในเดือน ก่อนหน้า กลับมาอยู่ที่ 52.5 ใน เดือนมิ.ย. เป็นผลจากการเพิ่มขึ้น ของคำ�สั่งซื้อในประเทศเป็นสำ�คัญ สำ�หรับดัชนีความเชื่อมั่น ทางธุ ร กิ จใน 3 เดื อ นข้ า งหน้ า ซึ่งสำ�รวจในเดือนมิ.ย.อยู่ที่ 56.7 จาก 55.8 ที่สำ�รวจเมื่อเดือนพ.ค. สะท้ อ นว่ า ผู้ ประกอบการเห็นว่ า ภาวะธุ ร กิ จ จะดี ขึ้ น จากปั จ จุ บั น โดยในองค์ประกอบย่อยของดัชนี ยังคงแสดงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันเกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้ า นต้ น ทุ น ซึ่ ง สะท้ อ นว่ า ผู้ ประกอบการเชือ่ ว่าต้นทุนการผลิต ในอนาคตจะปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น จาก ปัจจุบัน

คาดว่ า สิ้ น ปี นี้ จ ะอยู่ ที่ ป ระมาณ 3.6% จากล่าสุด 6 เดือนแรกซึ่ง อยู่ที่ 3.7% โดยประมาณ 50% เป็น NPL เดิมที่เคยอนุมัติสินเชื่อ ไปเมื่อปี 2549 และในครึ่งปีหลัง สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ จะยั ง เป็ น ตั ว ขั บ เคลือ่ นหลักของธนาคารฯ ซึง่ แม้วา่ ธนาคารจะหันไปปล่อยสินเชื่อเช่า ซื้อรถมือสองมากขึ้นก็ไม่น่าจะส่ง ผลให้ NPL เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำ�คัญ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับผล ตอบแทนที่ ไ ด้ ก ลั บ มาจากการ ปล่อยเช่าซื้อรถมือสองโดยรวมดี กว่ารถมือหนึ่ง และคุ้มค่ากับหนี้ เสียที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554

“เบน” ปัด “เตชะอุบล” คิดรวม RCI-CGD-TFD นายเบน เตชะอุบล ผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD) ปฏิเสธกระแสข่าวทีร่ ะบุวา่ กลุม่ เตชะอุบลมี แนวคิ ด ควบรวมกิ จ การ CGD, บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) และ บมจ.ไทยพั ฒ นาโรงงานอุ ต สาหกรรม (TFD) เพื่อรุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่าง เต็มรูปแบบ หลังจากที่นายอภิชัย เตชะ อุบล เข้าซื้อหุ้น 49% ใน RCI โดยในส่วน ของตนไม่เคยเข้าไปลงทุนใน RCI แต่ เป็นการลงทุนของคนอื่นที่อยู่ในตระกูล เตชะอุบล ไม่เกี่ยวกับครอบครัวตน แหล่งข่าวใกล้ชิดกลุ่มเตชะอุบล กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นข่าวลือที่ เกิดจากการคาดการณ์ว่าเป็นการลงทุน ของกลุม่ เตชะอุบล ซึง่ ทีจ่ ริงเป็นคนละกลุม่

News Station

หน้า 8

จำ�หน่ายตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ ด้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริ ห ารในการ ประชุมครั้งที่ 7/54 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 54 ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำ�เป็นรวม LANNA ให้ บ .ย่ อ ยกู้ 45 ลบ.ใช้ เ ป็ น ทั้ ง พิ จ ารณากระแสเงิ น สดของ LMS ทุนหมุนเวียนจัดซื้อถ่านหินตามแผนงาน แล้วคาดว่า LMS จะสามารถชำ�ระคืนต้น รายงานข่าวจาก บมจ.ลานนารี เงินกู้และดอกเบี้ยได้ตามเงื่อนไขในสัญญา ซอร์สเซส (LANNA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เงินกู้ดังกล่าวข้างต้น โดย LANNA เองก็มี ได้ให้ PT. LANNA MINING SERVICES ทุนหมุนเวียนที่เพียงพอและการให้กู้ยืมเงิน (LMS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกู้ยืมเงินแบบไม่มี ในครัง้ นีก้ ไ็ ด้รบั อัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่าอัตรา หลักประกันจำ�นวน 45 ล้านบาท ลงนาม ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารหรืออัตราดอกเบีย้ สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น เมื่ อ วั น ที่ 28 ก.ค. 54 เงินกู้ที่ LANNA กู้อยู่ในปัจจุบัน จึงมีมติ มี กำ � หนดระยะเวลาไม่ เ กิ น 3 เดื อ น อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ LMS กู้ ยื ม เงิ น จาก คิดอัตราดอกเบี้ ย 6% ต่ อปี โดยชำ�ระ LANNA จำ�นวน 45 ล้านบาท ดอกเบี้ยทุกเดือนจนกว่าจะชำ�ระคืนเงินกู้ ทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ นำ � ไปใช้ เ ป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการจั ด ซื้ อ ถ่ า นหิ น มา กัน โดยนายอภิชัยมีศักดิ์เป็นอาของนาย เบน อีกทั้งในแง่ของพื้นฐานตัวธุรกิจเองก็ เป็นเรื่องยากที่จะจับ RCI, CGS และ TFD มาควบรวมกัน

EARTH คาดยอดขายโตเกิน 50% นายขจรพงศ์ คำ�ดี กรรมการผู้ จัดการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ จะรับรูร้ ายได้จากเหมือง ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้ใน Q4/54 ซึง่ จะมีก�ำ ลังผลิตใหม่เพิม่ เข้ามาอีกประมาณ 6 หมื่นตันหรือราวเดือนละ 2 หมื่นตัน พร้อมทั้งคาดว่าจะส่งผลต่อกำ�ไรในปีนี้ให้ ดีขึ้นจากปีก่อน รวมทั้งส่งผลให้ยอดขายที่ เป็นจำ�นวนเงินและปริมาณขายจะขยายตัว

มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 50% หรือมี ให้บริษัทฯ มีการผลิตและขายถ่านหินจาก ปริมาณขายถ่านหินรวมในปีนี้ที่ 1.2 ล้าน เหมืองแห่งใหม่ซงึ่ ในเบือ้ งต้นคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ อีก 2 ล้านตัน รวมกับยอดขายเดิมทีค่ าด ตัน จากปี 53 ที่ขายไป 8 แสนตัน นอกจากนีม้ คี วามมัน่ ใจว่าแนวโน้ม ว่าจะอยู่ที่ 1.2 ล้านตัน ประกอบยังส่งผลดี กำ�ไรและรายได้ในปี 55 จะปรับตัวมากขึ้น ในด้านความสามารถการทำ�กำ�ไรที่ดีขึ้น จากปีนี้ เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุน จากบริษัทฯ ได้เข้าเป็นเจ้าของสัมปทาน เหมืองแห่งใหม่ในอินโดนีเซียภายหลังจาก ที่เข้าถือหุ้น TTP เต็มปีในปีหน้าซึ่งจะส่งผล

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

HYDRO คาดเข้าเทรด mai ก.ย. นี้ HYDRO เตรียมพร้อมเป็นสมาชิก mai เผยอยู่ระหว่างยื่นไฟลิ่ง กลต. คาดเข้า เทรดภายใน ก.ย. ศกนี้ ระดมทุนซื้อเครื่องจักร-ใช้หมุนเวียนทำ�ธุรกิจ พร้อมกันนี้ตั้ง เป้ารายได้ปีนี้โตมากกว่า 50% จากปีก่อนที่ทำ�ได้ 300 ลบ. หลังโชว์งานในมืออยู่ที่ 1.2 พันลบ. นายสลิ บ สู ง สว่ า ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ไฮโดรเท็ ค จำ � กั ด (มหาชน) หรือ HYDRO ผู้ให้บริการงาน วิศวกรรมสิง่ แวดล้อมทัง้ ระบบผลิตน้ำ�ประปา ระบบผลิตน้�ำ จืดจากน้�ำ ทะเล ระบบบำ�บัดน้�ำ เสีย ระบบบำ�บัดน้�ำ เสียเพือ่ นำ�กลับมาใช้ใหม่ หรื อ ระบบรี ไ ซเคิ ล เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท อยู่ ระหว่างขั้นตอนยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ (ไฟลิ่ ง ) กั บ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บ ริ ษั ท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) เป็นที่ ปรึกษาทางการเงิน สำ � หรั บ การเข้ า จดทะเบี ย นใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัท จะนำ�เงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการ พัฒนาระบบน้ำ�เสียมาเป็นน้ำ�ประปาให้กับ ลูกค้า ลงทุนเครื่องจักร และที่เหลือเป็นเงิน ทุนหมุนเวียน ซึง่ ลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นกลุม่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) หรือ PTT ขณะที่แนวโน้มรายได้ในปีนี้คาดว่า จะเติบโตมากกว่า 50% จากปีก่อนที่มีรายได้ 300 ล้านบาท และมีกำ�ไรสุทธิ 18 ล้านบาท เนื่องจากขณะนี้บริษัทมีงานในมือประมาณ 1,200 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ เฉลี่ยไตรมาสละ 200 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 6 ไตรมาส อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังมีรายได้

จากการรองานประมูลกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะชัดเจนสิ้นปีนี้ “ขณะนี้ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำ� กำ � ลั ง ได้ รั บ ความสนใจจากลู ก ค้ า ใน อุตสาหกรรมต่างๆ ทีม่ แี นวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยจัดการด้านสิ่ง แวดล้อมแล้ว ยังช่วยประหยัดต้นทุนในการ บริหารจัดการน้ำ� ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนใน การเข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ เพือ่ เพิม่ ความมัน่ คงให้กบั องค์กร และมี ค วามพร้ อ มในการขยายธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี ตลาดรองรับในวงกว้าง อย่างไรก็ดี ในปีนี้ สัดส่วนรายได้บริษทั ฯ แบ่งเป็น รับงานหน่วย งานราชการ 30% และงานภาคเอกชน 70%” ด้ า นนายสมภพ ศั ก ดิ์ พั น ธ์ พ นม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM กล่าวว่า หลังยืน่ ไฟลิง่ กับ ก.ล.ต. HYDRO จะเดินสาย นำ � เสนอข้ อ มู ล ต่ อ นั ก ลงทุ น โดยเชื่ อ ว่ า HYDRO จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากกระจายหุ้นในช่วงหลังเลือกตั้ง โดยคาดว่ า จะสามารถกระจายหุ้ นให้ กั บ ประชาชนทั่วไป (IPO) ได้ภายในเดือน ก.ย. โดยมีแผนที่จะนำ�หุ้นออกมากระจายให้กับ ประชาชนทัว่ ไปจำ�นวน 30 ล้านหุ้น หรือคิด เป็น 23.08% ของทุนจดทะเบียน “HYDRO มีแผนเสนอขายไอพีโอ จำ�นวน 30 ล้านหุ้น โดยจะเสนอขายให้กับ

นักลงทุนรายย่อยทั้งหมด ภายหลังการเข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai บริษัทจะมี ทุนทะเบียนชำ�ระแล้วเพิ่มเป็น 130 ล้านบาท จากเดิ ม 100 ล้ า นบาท และหลั ง จาก กระบวนการพิจารณาของ ก.ล.ต.เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะออกโรดโชว์ต่อไป” นายสมภพ กล่าว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554

Lifestyle Station by Jackal_XIII

วงล้อแห่งธรรมะ...

ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร # ธรรมจักร นี้น่ะหรือ คือล้อธรรม พระพุทธองค์ ทรงนำ� เทศนา ให้แก่ปัญจวัคคีย์ ที่พนา ที่ชื่อว่า อิสิปตนมฤคทายวัน

# เป็นปฐม บรมเทศน์ วิเศษสุด โกญญทัญญะหลุด จากอาสวา พาสุขสันต์ เป็นปฐม สงฆ์แรก สุปฏิปันฯ อยู่ในวัน เพ็ญเดือนแปด ที่บูชา

# พระสงฆ์ได้ บังเกิดแล้ว แก้วครบสาม ไตรรัตน์งาม ครบองค์สาม งามหนักหนา ธ ทรงแสดง มัชฌิมาปฏิปทา และอริยะ สัจจา ปฐมธรรม

Photo Release

เตรียมพร้อม !!

นายดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท และ นางสาวทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต (คนที่ 2 จาก ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการสนับสนุน บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ TNP เข้าตรวจ เยี่ยมโครงการซิม วิภา - ลาดพร้าว (SYM.Vibha - Ladprao) ขณะนี้โครงการดำ�เนินการก่อสร้างไปถึงชั้น 29 ซึ่งเป็นชั้นสุดท้าย โดยคาดว่าจะทยอยโอนให้ลูกค้าได้บ้างส่วนในปีนี้ และจะเสร็จสมบูรณ์ภายในกลางปี 55 โดย TNP ยังคงมีแผนเตรียมตัวเข้าจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด ลูกค้าเอไอเอส รับส่วนลดสูงสุด 10% เมื่อบินภายในประเทศกับบางกอกแอร์เวย์ส เอไอเอส จับมือ บางกอกแอร์เวย์ส ร่วมจัดแคมเปญสุดพิเศษ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่อโครงการ “เอไอเอสเดินทางอย่างมีระดับ ในราคาอุ่ นใจ” ปี 2 เอาใจลู ก ค้ า เอไอเอสที่ ชื่ น ชอบการท่ อ งเที่ ย ว รับส่วนลดสูงสุดถึง 10% เมื่อเดินทางกับเส้นทางการบินภายในประเทศ ของสาย การบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยรับสิทธิได้ง่ายๆ เมื่อจองผ่าน eService ที่ www.ais.co.th หรือจองผ่าน www.bangkokair.com/ais ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค.นี้ และเดินทางได้จนถึงสิ้นเดือนพ.ย. 54 สำ�หรับลูกค้าเซเรเนดก็ยังคงได้รับสิทธิใช้บริการในฐานะคน พิเศษระดับ VIP อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์พิเศษ Blue Ribbon Counter หรือเข้าใช้บริการห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเดินทางโดยเที่ยวบินของบางกอก แอร์เวย์สในทุกระดับ สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ AIS Call Center 1175

มุมประกัน นวกิจ กระชับความสัมพันธ์ลูกค้า จัดกิจกรรมโครงการ Movie Delight Project ปี 2 บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) จัดกิจกรรมลูกค้า สัมพันธ์โครงการ มูฟวี่ ดีไลท์ โปรเจกต์ ปี 2 (Movie Delight Project ปี 2) เพื่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ แ ละขอบคุ ณ ลู ก ค้ า ด้ ว ยการร่ ว มชม ภาพยนตร์ดัง โดยมีนายสมบูรณ์ นภาแจ่มจันทร์ รองผู้อำ�นวยการฝ่าย การตลาด และเหล่าพนักงาน บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมเปิดรับบริจาคหนังสือมือสองและอุปกรณ์การศึกษา เข้าร่วมในโครงการนวพันธุ์ปัญญา โดยจะนำ�ไปมอบให้แก่โรงเรียนและ เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร

เปิดตัวหนังสือ “คัมภีร์หุ้นห่านทองคำ� ตอน แกะรอยหุ้นเด่น” ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนาพร้อมเปิดตัวหนังสือ “คัมภีร์หุ้นห่านทองคำ � ตอน แกะรอยหุ้นเด่น” โดยเทพ รุ่งธนาภิรมย์ นักเขียนและเจ้าของกลยุทธ์การลงทุนแบบหุ้นห่านทองคำ� ร่วมนำ�เสนอ ความรู้แก่ผู้ลงทุนให้รู้จักใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ พร้อมคัด เลื อ ก และประเมิ น มู ล ค่ า หุ้ นโดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาจากตั ว อย่ า งหุ้ น จริ ง ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ติ ด ตามกิ จ กรรมของห้ อ งสมุ ด ครั้ ง ต่ อไปได้ ทึ่ www.maruey.com หรือ www.facebook.com/MarueyLibrary

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554

ภูมิใจเสนอ

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เส ื อ

ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

ช่วยกันอุดหนุนหน่อยกับของดีๆ ทีใ่ นรอบ 100 ปี จะถือกำ�เนิดขึน้ สัก ครัง้ กับ กว่าจะมาเป็นเสือ “6 แม่ทพั ใหญ่ แห่งวงการหลักทรัพย์” โดยได้รวบรวมยอดยุทธ์นักบริหารมือทองคำ�ที่ได้เผยถึงตัวตน วิธีคิด จุดหักเห เส้นทางชีวิตที่ทั้งโรยด้วยกลีบและหนามกุหลาบ จวบจน กระบวนการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกลั่นออกมาเป็น e-Book สุดวิเศษ สนนราคาย่อมเยาโดยแท้ ไม่ ซื้ อ ไม่ ห า ไม่ ว่ า กั น แต่ อ ยากให้ แ วะเข้ า ไปชมได้ ที่ http://book.truelife.com/product/view/2067

........อย่าช้า เพราะสาระความรูย้ งิ่ ได้มาเร็ว ยิง่ สร้างกำ�ไรให้กบั ชีวติ ได้มากกว่าาาาาาาาาาาาาา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554

ภ า ว ะ ต ล า ด หุ้ นไ ท ย สัปดาห์นี้ ดัชนีฯ ยังอยูใ่ นทิศทางบวก จาก ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศออก มามีแนวโน้มทีด่ ี แต่ยงั ต้องจับตาการขยาย เพดานหนี้ของสหรัฐฯ โดยมองแนวต้าน สัปดาห์นี้บริเวณ 1,150 จุด และ 1,155 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,120 จุด โดยศุกร์ สุดสัปดาห์ก่อนตลาดหุ้นไทยปรับลดลงไม่ มาก หากเทียบกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค หลังมีแรงซื้อบริษัทฯ ที่ผลประกอบการดี ช่วยประคองดัชนีฯ

ตลาดหุน้ ไทยสัปดาห์นนี้ า่ จะเข้าสู่ ช่วงเก็งกำ�ไร จากประเด็นหลักได้ข้อสรุป เรือ่ งการขยายเพดานหนีข้ องรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งจะต้องทราบผลก่อนวันที่ 2 สิงหาคมนี้ โดยหากข้ อ สรุ ป ออกมาในทางบวก ดัชนีฯ มีโอกาสปรับขึ้นหาแนวต้านแรกที่ 1,140 จุด แต่หากออกมาเป็นลบ นักลงทุน อาจจะขายทำ�กำ�ไรบ้าง แต่เชือ่ ว่าไม่รนุ แรง นั ก จากกรณี กำ �ไรไตรมาส 2/2554 ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นยั ง ดี ประเมิ น แนวต้าน 1,140 - 1,150 จุด ส่วนแนวรับ 1,120 - 1,128 จุด แนะนำ�ทยอยซื้อสะสม เมื่อดัชนีฯ อ่อนตัว

หน้า 13

แนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ขึ้น อยูก่ บั ความชดั เจนกรณขี ยายเพดานหนีข้ อง สหรัฐฯ ซึ่งหากประเด็นดังกล่าวมีความ ชัดเจน เชื่อว่าน่าจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น ทั่วเอเชีย แต่หากเป็นข่าวลบจะส่งผลกระ ทบต่อบรรยากาศการลงทุนบ้าง เนื่องจาก มองภา พรวมต ลาดหุ้ น ไทยยั ง มี ค วาม แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นเอเชียอื่น จากผลประกอบการในไตรมาส 2/2554 ที่มีการเติบโต ซึ่งจะทำ�ให้ตลาดหุ้นไทย Outperform

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงห�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 กรกฎ�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,539.51 8.32% 2,092.67 6.85% 7,769.15 25.45% 18,127.26 59.38%

2,755.70 9.03% 2,459.63 8.06% 6,515.44 21.34% 18,797.82 61.57%

-216.19

Last Update

-366.96 1,253.71 -670.56 29/07/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,133.53 794.01 1,730.42 318.02

Chg

%Chg

-0.85 -1.39 -2.86 0.23 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

29/07/11

-0.07 -0.17 -0.17 0.07 30,528.59 903.76

17:01:54

AGRO Decline 44%

1.5

A dv ance 27% No C hange 29%

1

TECH 0.93

1.44

0.5

CONSUMP 0.52

0 -0.5

SERVICE

0.05

-1

FINCIAL

-0.15

-0.9 -0.01 Decline 41%

A dv ance 33% No C hange 26%

RESOURC

0.16

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงห�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 กรกฎ�คม 2554

PTT

( Day )

KBANK

: PTT 2,500,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 347.00 Chg -4.00  %Chg -1.14  Open 350.00  High 351.00  Low 343.00  Prev 351.00  Avg 346.21  AccVol 7,075,400  AccVal(K฿) 2,449,586  2.31  %Fluct P/E 10.47  P/BV 1.96  DPS(Baht) 5.50  Yield(%) 2.91  EPS(Baht) 33.14  MktCap(Mil.) 990,471  Broker Target Update KS 434.00 27/07/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็430.00 นต์การเปลีย่ นแปลง TNS 14/07/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 14/07/11 ค่าการ DBSV ม่ ขึน้ มากที 380.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

351.00

350.00

349.00

Price

348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงห�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 กรกฎ�คม 2554

TGCI

( Day )

Price & Fundamental Symbol TGCI

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: TGCI

6.85 0.45  7.03  6.45  7.05  6.45  6.40  6.74  32,084,700  216,356  8.90 

18.03 4.54  N/A  N/A  0.38  6,825  Target Update No Comment

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

7.05

7.00

6.95

6.90

6.85

Price

6.80

6.75

6.70

6.65

6.60

6.55

6.50

6.45

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงห�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 กรกฎ�คม 2554

MINT

( Day )

Volume Analysis

: MINT

Price & Fundamental Symbol MINT

Last 13.40 Chg 0.70  %Chg 5.51  Open 12.70  High 13.40  Low 12.70  Prev 12.70  Avg 13.04  AccVol 25,576,800  AccVal(K฿) 333,525  5.37  %Fluct P/E 29.78  P/BV 3.18  DPS(Baht) 0.15  Yield(%) 1.18  EPS(Baht) 0.45  MktCap(Mil.) 43,854  Broker Target Update CNS 15.90 14/07/11 12/07/11 หลัPHATRA กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็15.90 นต์การเปลีย่ นแปลง KS ม่ ขึน้ มากที13.20 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 07/07/11 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

8,000,000 7,000,000 6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 13.40

13.30

13.20

Price

13.10

13.00

12.90

12.80

12.70

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 662 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554

คำ�คมการลงทุน “โอกาสมีอยู่ทุกที่.. ถ้าเรารู้จักแสวงหา..” Anonymous

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 01 ส.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Investor_station 01 ส.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement