Page 1

Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

5 5 6 7 9

News Station ฟนธงหุน จีนใกลปรับฐานเสร็จ PYLON มัน่ ปนปี้ ม รายไดเขาเปา600ล. KTB แข็งทีส่ ดุ รัฐคาดสรุปความเสียหายพิษชุมนุมสัปดาหนี้

Dynamic Station จับตา TMI รอนแรงไมแพ KIAT

10 Lifestyle Station ฟุตบอลโลก แอฟริกา 2010

6 โบรกรวมใจเชียร SAT เชื่อผลงานฉิว ราคาเหมาะสม 20 - 22 บ.

SAT สะทานใจ ทั้งวงการชู “ซื้อ” มองป 53 ผลงานบรรเจิด กำไรโดด เดนแตะ 123% ยอดขายทะลุ 40% ตามอุตสาหกรรมที่ฟนตัวตอเนื่อง วิกฤตการเมืองในประเทศ - การเงินยุโรป ไมระคายผิว คาดกลับมาแจก ปนผล 1H/53 หุนละ 0.33 บาท ราคาเหมาะสม 20.00 - 22.00 บาท

13

Professional Station

14

Gossip Station

BAT-3K ปนผลเดน เนาไดอกี

15

มองหุˆนจากเซียน

16

Data Station

ระวังตางประเทศ

ต‡อหนˆา 3

IT คาดงบ Q2 สวยไดแมชม ุ นุมฉุด ปนี้เดินหนาผุดสาขาใหมเพิ่มอีก 8 IT ยิ้มสูเสือคาดงบ Q2/53 สวยตอจากโคง Q1/53 ที่กวาด 1.45 พันลานไดอีก แมความวุนวายการเมืองเขาโจมตีการทำธุรกิจ บาง พรอมเดินหนาผุดสาขาใหม ปจจุบันมีอยู 38 สาขา ครึ่งแรก ของอกเพิ่ม 3 ครึ่งหลังจะทยอยงอกอีก 5 แหง ต‡อหนˆา 3

PDI เทคนิคกำลังมา หลัง 23.60 บ. ขาขึน ้ ชัดเจน àÊ×Íâ¤Ã‹§áË‹§ ¾Ñ²¹ÊÔ¹

¹ÔÁÔµ ǧȏ¨ÃÔ¡ØÅ

ตอนที่ 8

ต‡อหนˆา 12

PDI โชวฟอรมเจง 3 วันหลังสุดราคาหุนพุง 16.08% ขึ้นสูงสุดที่ 23.70 บาท กูรูเทคนิคหุนประเมินเริ่มเปนขาขึ้น จะชัดเจนหลังผานแนวตาน 23.60 บาท มีแนวรับที่ 23.00 - 22.50 บาท แนะ “ซื้อเมื่อออนตัว” ฟากเซียนพื้นฐานมอง กำไรสุทธิ Q1/53 ที่ 331.42 ลานบาท มากกวาป 52 ทั้งป หนุนความเชื่อมั่นนัก ลงทุน บวกอานิสงสราคาสังกะสีโลก - น้ำมันฟนตัว ดันผลงาน Q2/53 โตตอ เนื่อง คาดกำไรทั้งปแตะ 1 พันลานบาท ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 377 ประจำวันจันทร ที่ 31 พฤษภาคม 2553

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

6 โบรกรวมใจ (ตอจากหนา 1) บทวิเคราะห บล.เอเซีย พลัส ประเมินวา ทิศทางผลประกอบการ บ ม จ . ส ม บู ร ณ แ อ ด ว า น ซ เทคโนโลยี (SAT) ในป 53 จะมีการ เติ บ โตอย า งโดดเด น ตามภาค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต ที่ ส ง สั ญ ญาณฟ น ตั ว ชั ด เจน จากยอด ผลิ ต รถยนต ก ลั บ สู ร ะดั บ ปกติ ยื น เหนื อ 1 แสนคั น /เดื อ น อย า งต อ เนื่ อ ง และผลั ก ดั น ให ก ารผลิ ต รถยนตงวด 4M/53 (ม.ค. - เม.ย. ) เติ บ โตสู ง ถึ ง 93%YoY อานิ ส งส หลักจากความตองการรถยนตใน ตลาดที่เพิ่มขึ้น ตามการฟนตัวของ เศรษฐกิจโลก ทั้งนี้แมประเทศใน ทวี ป ยุ โ รป จะประสบกั บ ป ญ หา วิ ก ฤตการเงิ น แต ก็ ไ ม ก ระทบต อ การส ง ออกรถยนต แ ต อ ย า งใด เนื่ อ งจากการส ง ออกในตลาด ดั ง กล า ว คิ ด เป น สั ด ส ว นเพี ย ง 4.5% ของยอดสงออกรถยนตรวม ขณะที่ ต ลาดคู ค า สำคั ญ อย า ง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เอเชีย และ ตะวันออกกลาง (คิดเปนสัดสวน สู ง 70% ของการส ง ออกรถยนต รวม) ยังมีความตองการรถยนตสูง คาดทำให ภ าครวมตลาดส ง ออก รถยนต ช ว ง 4M/53 เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 63.5%YoY ด า น ต ล า ด ร ถ ย น ต ใ น ประเทศก็ ยั ง มี ทิ ศ ทางสดใส ตาม แผนกระตุ น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ และการจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การ ขายของคายผูผลิตรถยนต ทำให ทั้ ง ป 53 คาดการผลิ ต รถยนต มี โอกาสแตะระดับมากกวา 1.4 ลาน คัน ซึ่งจะเปนผลบวกตอ SAT ใหได รับคำสั่งซื้อชิ้นสวนเพิ่มขึ้นตามการ ผลิต ทั้งนี้เมื่อรวมกับออรเดอรจาก กลุมลูกคาคูโบตา ที่จะเพิ่มขึ้นจาก 250 ล า นบาทในป 52 เป น 650 ลานบาทในปนี้ และจากโครงการอี โคคารของคาย นิสสัน และ ฮอนดา ซึ่ ง ได รั บ การยื น ยั น ออร เ ดอร แ ล ว รวมถึงคำสั่งซื้อใหมจากลูกคาตาง

ประเทศในอิ น เดี ย และจี เ อ็ ม ประเทศไทย ซึ่ ง จะเริ่ ม ผลิ ต ใน H2/53 และป 54 ตามลำดับ คาด จะผลักดันให SAT มีศักยภาพเติบ โตโดดเดน แม แ นวโน ม Q2/53 โดย ปกติจะเปนชวงโลซีซั่นของกลุมยาน ยนต เนื่องจากมีชวงวันหยุดยาว ทำ ใหจำนวนวันในการผลิตลดนอยลง แต ด ว ยความต อ งการรถยนต ใ น

News Station

หน้า 3

คำแนะนำการลงทุน SAT โบรกเกอร แนะนำ ราคาเหมาะสม ซื้อ 22.00 บาท บล.เอเซีย พลัส 21.80 บาท ซื้อ บล.เคที ซีมิโก ซื้อ 21.50 บาท บล.ทิสโก บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย) ซื้อ 21.00 บาท บล.คันทรี่ กรุป ซื้อ 20.38 บาท บล.ยูไนเต็ด(ประเทศไทย) ซื้อ 20.00 บาท

ตลาดที่ยังมีอยูสูง อีกทั้งบริษัทฯ ก็ มี อ อร เ ดอร ใ หม จ ากนิ ส สั น มาร ช และคูโบตา มาสรางรายไดเพิ่ม ทำ ใหยอดขายงวด Q2/53 นาจะออน ตัวเพียง 5% จาก Q1/53 ที่มียอด ขายกวา 1.4 พันลานบาท และมี ฐานกำไรในชวง 150 - 180 ลาน บาท ถือวาเติบโตอยางมีนัยสำคัญ เมื่ อ เที ย บกั บ Q2/52 ที่ มี ผ ลการ ดำเนิ น งานผิ ด ปกติ โดยมี ผ ล ขาดทุ น จากการดำเนิ น งาน 1.7 ลานบาท ฝ า ยวิ เ คราะห ป ระเมิ น ภาพรวมทั้งป 53 คงประเมินยอด ขาย 5.67 พั น ล า นบาท เติ บ โต 32%YoY และกำไร 660 ลานบาท ขยายตั ว 2 เท า ตั ว จากป 52 ที่ มี กำไรจากการดำเนินงาน 308 ลาน บาท ขณะที่คาดวาในป 53 บริษัทฯ จะสามารถจายเงินปนผลอีกครั้งใน อั ต ราหุ น ละ 0.66 บาท (คาดจะ จายงวด H1/53 หุนละ 0.33 บาท) คิ ด เป น Div Yield 3.9% ต อ ป แนะนำ “ซื้ อ ” ราคาเหมาะสม 22.00 บาท

IT คาดงบ (ตอจากหนา 1) นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผูอำนวยการ บมจ. ไอที ซิ ตี้ (IT) เป ด เผยว า แนวโน ม ผล ประกอบการในไตรมาส 2/53 บริ ษั ท ฯ คาดมี โ อกาสออกมาใน ทิศทางที่ดีตอเนื่องจากไตรมาส 1/ 53 ที่มีรายไดอยูที่ 1,452.61 ลาน

บาท เนื่องจากภาพรวมของธุรกิจ ไอที ยั ง คงเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง ประกอบกับความตองการใชสินคา ดั ง กล า วยั ง คงอยู ใ นระดั บ ที่ ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปนศูนยรวม สินคาไอทีที่ครบวงจรทันสมัยและ ใหญที่สุดในประเทศไทย ตลอดจน มี โ ปรโมชั่ น ต า งๆ ออกมากระตุ น

กำลังซื้อของผูบริโภคอีกดวย “การชุมนุมที่ผานมาก็ได รั บ ผลกระทบบ า ง แต บ ริ ษั ท ฯ ได ออกโปรโมชั่นตางๆ มาเพื่อกระตุน ก ำ ลั ง ซื้ อ ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค ฉ ะ นั้ น แนวโน ม ไตรมาส 2 ป นี้ ก็ น า จะ โอเค” นายเอกชัย กลาว ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

IT คาดงบ (ตอจากหนา 3) ทั้ ง นี้ แ ม ที่ ผ า นมาสถาน การณทางการเมืองมีความวุนวาย แตบริษัทฯ ยังคงเดินหนาเปดสาขา ใหมในปนี้อีก 8 สาขา จากปจจุบัน ที่ มี อ ยู 38 สาขา เพื่ อ เพิ่ ม ช อ ง ทางในการจัดจำหนายสินคาและ

PDI เทคนิค (ตอจากหนา 1) ผู สื่ อ ข า วรายงานความ เคลื่อนไหวราคาหุน บมจ. ผาแดง อินดัสทรี (PDI) วานนี้ (31 พ.ค.) พบวาราคาหุนยังปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง อย า งต อ เนื่ อ ง จากช ว งปลาย สัปดาหที่ผานมา โดย 3 วันทำการ ซื้อขายลาสุดราคาหุนปรับเพิ่มขึ้น ถึ ง 16.08% ซึ่ ง วานนี้ PDI เป ด ตลาดที่ 21.50 บาท ราคาขยับตัว ขึ้ น ต อ เนื่ อ งโดยมี ก ารซื้ อ ขายหนา แนนชวง 10.00 - 11.00 น. มูลคา การซื้อขายในชวงดังกลาวเทากับ 244.80 ลานบาท โดยในรอบการ ซื้อขายชวงบายราคาหุนยังปรับตัว เพิ่มขึ้น กระทั่งทำจุดสูงสุดในรอบ กว า 1 เดื อ น ที่ 23.70 บาท ประมาณเวลา 14.40 น. กอน

News Station

หน้า 4

สนั บ สนุ น ให ผ ลประกอบการใน อนาคตเติบโตตอเนื่อง โดยในชวง ครึ่ ง ป แ รกบริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป า จะเป ด สาขาใหม ใ ห ไ ด 3 สาขา และที่ เหลือทยอยเปดในชวงครึ่งปหลัง

จะมี ก ารทะยอยขายช ว งก อ นป ด การซื้อขาย และปดตลาดที่ 23.10 บาท เพิ่ ม ขึ้ น 2.10 บาท หรื อ 10.00% มูลคาการซื้อขาย 579.97 ลานบาท มีจุดต่ำสุดที่ 21.50 บาท ราคาการซื้อขายหนาแนนที่ 21.30 บาท นายรณกฤต สารินวงศ ผู ช ว ยผู จั ด การใหญ ฝ า ยวิ เ คราะห หลักทรัพย บล.คันทรี่ กรุป ระบุวา การปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ของราคาหุ น PDI เนื่องจากความเชื่อมั่นของนัก ลงทุนในเชิงบวกของงบการเงินไตร มาส 1/52 ที่มีกำไรสุทธิ 331.42 ลานบาท ซึ่งสูงกวากำไรสุทธิทั้งป 52 ที่มีกำไรสุทธิ296 ลานบาท โดย ผูบริหารของบริษัทฯ เปดเผยวาได

รั บ อานิ ส งส จ ากราคาสั ง กะสี ใ น ตลาดโลกที่สูงขึ้นเทาตัว ทำใหราคา สังกะสีออกไซดพุงขึ้นแรง พร อ มกั บ คาดว า ในไตร มาส 2/53 เมื่อเปรียบเทียบราคาหุน PDI และราคาสั ง กะสี ใ นไตรมาส 2/53 พบวาเฉลี่ยสูงกวาปที่ผานมา อี ก 500 ดอลลาร ถื อ ว า สู ง มาก ขณะที่ แ นวโน ม ราคาน้ ำ มั น กำลั ง เริ่มฟนตัว และจะทำใหราคาสังกะสี ดีดตัวขึ้นไปอีก ซึ่งจะทำใหไตรมาส 2/53 บริ ษั ท ฯ จะมี ก ำไรเติ บ โตใน

อัตราที่สูง สวนครึ่งปหลังในป 53 ก็ มีโอกาสเติบโตตอ คาดการณเบื้อง ต น บริ ษั ท ฯ จะมี ก ำไรไตรมาสละ 200 ลานบาท สงผลใหทั้งปบริษัทฯ มีโอกาสทำ กำไรถึง 1 พันลานบาท ขณะที่ นักวิเคราะห บล.เค จีไอ (ประเทศไทย) ประเมินวาระยะ สั้นเริ่มฟนตัว โดยหากราคาหุนผาน แนวต า นที่ 23.60 บาท จะเป น สัญญาณบวกที่ชัดเจน มีแนวรับที่ 23.00 - 22.50 บาท กลยุ ท ธ ก าร ลงทุน “ซื้อเมื่อออนตัว”

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

กูรูฟนธงตลาดหุนจีนใกล ปรับฐานเสร็จ

รายงานข า วต า งประเทศระบุ ว า เอลเลี ย ตเวฟอิ น เตอร เ นชั่ น แนลอิ ง ค เ ผย ตลาดหุนจีนใกลสิ้นสุดการปรับฐานแลว หลัง ดัชนีตลาดหุนเซี่ยงไฮคอมโพสิตลดลงมาแลว 40 สั ป ดาห ใ นป นี้ ท ำให ต ลาดหุ น จี น เป น ตลาดหุนที่ใหผลตอบแทนต่ำสุดในภูมิภาค “คาความสัมพันธระหวางราคาและชวง บงชี้วา การปรับฐานของตลาดหุนจีนกำลังจะ สิ้นสุดลง” เอลเลียตเวฟ ระบุ โดยดัชนีเซี่ยงไฮคอมโพสิตไดลดลงมา แลว 19% ในปนี้ หลังธนาคารกลางและรัฐบาล จี น ออกมาตรการชะลอความร อ นแรงทาง เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง “เราเชื่ อ ว า ตลาดหุ น จะสดใส หาก เศรษฐกิจไมมีแนวโนมที่จะลมสลาย ตลาดหุน ยอมไมตกต่ำนานเกินไป” เอลเลียตเวฟ ระบุ

จีดีพีอินเดีย Q1/10 ขยายตัว 8.6%

รายงานข า วต า งประเทศระบุ ว า สำนั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ อิ น เดี ย เป ด เผยว า ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีไตร มาส 1 ป 2010 ขยายตัว 8.6% จากไตรมาส เดียวกันปกอน หลังจากจีดีพีขยายตัว 6.5% ใน ไตรมาสก อ นหน า เพิ่ ม แรงกดดั น ให ธ นาคาร กลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย “ ป จ จั ย ที่ อ า จ ท ำ ใ ห เ กิ ด ป ญ ห า เศรษฐกิจ คืออัตราเงินเฟอและความเสี่ยงจาก การเกิดภาวะฟองสบูในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทาย ที่สุดปจจัยดังกลาวจะกดดันใหธนาคารกลาง อิ น เดี ย ปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายอย า ง รวดเร็ว และอาจทำใหเศรษฐกิจขยายตัวไดไมดี เทาที่ควร” นายเควิน ไกรซ นักเศรษฐศาสตรที่ แคปตอลอิโคโนมิกสกลาว ทั้งนี้ ธนาคารกลางฯ จะปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำ แมธนาคารกลาง จะทราบดีวาดัชนีราคาผูผลิตจะเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 9.59% ก็ตาม

News Station

หน้า 5

ฟทชลดระดับความนาเชื่อถือ สเปนเปน AA+

รายงานข า วต า งประเทศระบุ ว า สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือฟทช เรทติ้งส ลดระดับความนาเชื่อถือสเปนจากระดับสูงสุดที่ AAA มาอยูที่ AA+ เมื่อสัปดาห ซึ่งเปนการลด ระดับความนาเชื่อถือครั้งที่ 2 ในรอบ 1 เดือน โดยป จ จั ย ที่ ท ำให ฟ ท ช เรทติ้ ง ส ล ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ สเปน เป น ผลมาจาก แผนการลดการใชจายภาครัฐของสเปนอาจทำ ใหเศรษฐกิจขยายตัวชาลง ขณะที่หนี้สาธารณะ ที่เพิ่มขึ้นทำใหรัฐบาลสเปนดำเนินนโยบายการ คลั ง อย า งเคร ง ครั ด เพื่ อ ลดการขาดดุ ล งบ ประมาณ ทั้ ง นี้ ในช ว งต น เดื อ นพฤษภาคม สถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ แสตนดาร ด แอนดพัวรส หรือ เอสแอนดพีไดลดระดับความ น า เชื่ อ ถื อ ของสเปนลง เนื่ อ งจากป ญ หาหนี้ สาธารณะเชนกัน

PYLON มั่นใจปนี้ปมรายไดเขาเปา 600 ลบ. บิ๊ก PYLON มั่นใจสิ้นปเรงเครื่องปมรายไดเขาเปา 600 ลานบาทสำเร็จ แม ไตรมาสแรกรายไดลดลงจากปกอน เหตุมี Backlog ในมือแลวถึง 300 ลบ. และมีงาน ที่รอเซ็นสัญญาอีกกวา 100 ลบ. พรอมเดินหนาเขาประมูลงานใหมตอเนื่อง หลังงาน จากภาคเอกชนยังเขาสูตลาดตามแผนเดิม เชื่อครึ่งปหลังงานเขาแน หากเศรษฐกิจ ฟนตัวและการเมืองสงบ นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการรอง ผูจัดการใหญ บมจ.ไพลอน (PYLON) เปดเผยวา แนวโนมรายไดในปนี้ยังเปนไปตามเปาหมายที่ วางไวที่ระดับ 600 - 700 ลานบาท โดยรายได 600 ลานบาท จะมาจากธุรกิจรับเหมาฐานราก หรื อ งานเสาเข็ ม เจาะของบริ ษั ท ฯ ไม ร วมบริ ษั ท ยอย คือบริษัท เอ็กซิลอน จำกัด เนื่องจากปจจุบัน บริษัทฯ มีงานในมือที่รอรับรูเปนรายได (Backlog) อยูที่ 300 ลานบาท ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดเขามา ในปนี้จำนวน 220 ลานบาท ที่เหลือจะทยอยรับรู เปนรายไดในปถัดไป นอกจากนั้น ยังมีงานที่รอ เซ็นสัญญาคิดเปนมูลคาประมาณ 100 ลานบาท ดั ง นั้ น เมื่ อ รวมกั บ งานอื่ น ๆ ที่ อ ยู ร ะหว า งการยื่ น ประมูลคาดวาบริษัทฯ จะสามารถผลักดันรายได ใหเติบโตไปตามเปาหมายที่วางไวได “ยอมรับวาในไตรมาส 1 ที่ผานมา ราย

ไดลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลตอ เนื่ อ งมาจากปริ ม าณงานที่ ล ดลงตามภาวะ เศรษฐกิจ และการชะลอตัวของโครงการภาครัฐ หลั ง จากที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากป จ จั ย ทางการ เมื อ ง แต เ ชื่ อ ว า ตั้ ง แต ไ ตรมาสที่ 2 ต อ เนื่ อ งไป จนถึงสิ้นปคาดวาธุรกิจมีแนวโนมดีขึ้น เนื่องจาก มีงานใหมๆ ทยอยลงสูตลาดอยางตอเนื่องโดย เฉพาะงานจากภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ มี Backlog ที่รอรับรูเปน รายไดแลวประมาณ 300 ลานบาท โดยสวนใหญ จะรับรูเปนรายไดในไตรมาสที่ 2 นี้ และเมื่อรวม กับงานใหมๆ ที่จะเขามาอีกใน 3 ไตรมาสที่เหลือ จึงเชื่อวาจะยังรักษาเปาหมายรายไดที่วางไวในป นี้ได” นายบดิ น ทร กล า วอี ก ว า ถึ ง แม ว า ปจจุบันสถานการณทางการเมืองในประเทศจะ

วุ น วาย แต เ ชื่ อ ว า จะไม ส ง ผลกระทบต อ บริ ษั ท ฯ อยางมีนัยสำคัญ เนื่องจากที่ผานมาบริษัทฯ ได ป รั บ ตั ว แ ล ะ เ ต รี ย ม ว า ง ก ล ยุ ท ธ รั บ มื อ กั บ สถานการณที่จะเปนผลกระทบจากปจจัยการเมือง แลว ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจึงไมไดรุนแรง ประกอบกับ ในอดีตที่ผานมาบริษัทฯ ไดเคยผานเหตุการณใน ลักษณะดังกลาวมาแลว จึงเชื่อวาจะสามารถประ คับประคองบริษัทฯ ใหผานพนเหตุการณตางๆ ไป ไดดวยดี โดยหลังจากนี้ยังคงเดินหนาเขาประมูล งานใหมอยางตอเนื่อง โดยสวนใหญจะเปนงาน ภาคเอกชน เพราะงานภาครัฐไดชะลอออกไปหลัง จากได รั บ ผลกระทบจากป ญ หาการเมื อ ง แต อยางไรก็ตาม เชื่อวาหลังจากที่สถานการณทาง การเมืองคลี่คลายลง งานจากภาครัฐก็อาจจะเริ่ม ทยอยกลั บ เข า สู ต ลาดซึ่ ง จะส ง ผลดี ต อ บริ ษั ท ฯ อยางชัดเจน www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

หน้า 6

KTB แข็งที่สุด KTB กำลังรีบาวดไดรุนแรงสะใจตอเนื่องอีกวันแลว ซึ่งถาวันนี้ ตะกายตอไดอีกสักหนอย ก็จะเขาสูระดับการเคลื่อนไหวเดียวกันกับชวง กอนวูบแรงเมื่อตนสัปดาหกอนแลว อยางไรก็ตามความหนาแนนของแรงซื้อ แมจะมากขึ้น แตก็ยัง หวังใหฟูฟองอีกสักหนอยเพื่อการดีดของแรงเหวี่ยงจะไดมากพอที่จะทำ ใหการีบาวดรอบนี้ไปทลายนิวไฮเดิมๆ ที่เคยทำไวแถวๆ 14 บาท กวาๆ ได อยางไมยากเย็นนัก นั ก วิ เ คราะห ท างเทคนิ ค บล. เคจี ไ อ (ประเทศไทย) ระบุ ว า สัญญาณหุนอยูในเกณฑดีและแข็งแกรงที่สุดในกลุมธนาคาร ทวาใน เชิงกลยุทธการลงทุนแนะนำให รอซื้อเมื่อออนตัว หรือหากราคาหุนปรับ ขึ้นเหนือระดับ 12.10 บาทแลวก็จะยิ่งเปนภาพสัญญาณบวกที่ชัดเจนขึ้น และสามารถเก็งกำไรตอได โดยจุดดังกลาวถือเปนแนวตานปจจุบันดวย ขณะที่แนวรับอยูที่ 11.50 บาท วานนี้ KTB ปดที่ 11.90 บาท ปรับขึ้น 0.80 บาท หรือ 7.21% มูลคาซื้อขาย 671.21 ลานบาท

ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาหุ น ณ สิ้ น วั น ที่ 31/05/2553 Symbol AccVol KTB 57,051,800 Last AccVal(K฿) 11.90 671,218 Chg %Fluct 0.80 7.65 %Chg P/E 7.21 10.53 Open P/BV 11.20 1.18 High DPS(Baht) 12.10 N/A Low Yield(%) 11.20 3.28 Prev EPS(Baht) 11.10 1.13 Avg MktCap(Mil.) 11.77 133,039

1. 2. 3.

วันทำการซื้อขายที่ผานมาพบหุนซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 11.80 บาทหนาแนนสุด

4.

5.

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 27/04/2553 จำนวนหุน ผูถือหุนรายใหญ 6,184,072,567 กองทุน เพื่อการฟนฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน 344,762,565 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 321,552,565 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 290,927,470 NORTRUST NOMINEES LTD. 264,521,629 MELLON BANK,N.A

(%)

55.31 3.08 2.88 2.60 2.37

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

หน้า 7

ธปท.ชี้ศก.ยุโรป-การเมือง-ภัยแลงถวงศก.ครึ่งหลัง รัฐคาดสรุปความเสียหายผลชุมนุมปวนสัปดาหนี้

นายบัณฑิต นิจถาวร รองผูวา การ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เป ด เผยว า ในครึ่ ง ป ห ลั ง ก็ ยั ง มี ป จ จั ย เสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ตองติดตามอยู 3 เรื่อง ประกอบดวย ภาวะเศรษฐกิจใน ตางประเทศ ในสวนของความผันผวน ของเศรษฐกิจในทวีปยุโรป และคาเงิน ยูโร ซึ่งแมยุโรปออกมาตรการหลายดาน เพื่อแกไข แตก็ยังมีขอกังวล เพราะหาก เศรษฐกิ จ ยุ โ รปมี แ นวโน ม ชะลอตั ว ลง คงส ง ผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ โลกและ การสงออกของไทย ซึ่งไทยมีสัดสวนสง ออกไปยุโรปประมาณ 12% ปจจัยการ เมื อ งในประเทศ ซึ่ ง กระทบต อ การ ทองเที่ยว ขณะที่การใชจายในประเทศ และการลงทุ น ก็ จ ะได รั บ ผลกระทบ เชนกัน ซึ่งปจจัยนี้จะมีผลไปยังความ เชื่ อ มั่ น ทางธุ ร กิ จ โดยเงิ น ทุ น จากต า ง ประเทศที่จะเขามาลงทุนในประเทศนั้น ก็ตองขึ้นอยูกับความเชื่อมั่น และยังตอง จับตาปญหาภัยแลง ที่อาจจะกระทบ ตอการขยายตัวของภาคการเกษตร ทั้ง ในปนี้และปหนา ซึ่งภาคการเกษตร ถือ เปนฐานรายไดสำคัญของประเทศ “ครึ่งปหลัง คงมี 3 เรื่อง การ ฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกที่ อ าจเข า มา กระทบมากขึ้ น จากเศรษฐกิ จ ของ ประเทศยุโรป อาจทำใหเปนขอจำกัดใน การฟ น ตั ว ในการใช น โยบายการคลั ง และในเรื่ อ งผลกระทบการใช จ า ยการ ลงทุนในประเทศที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่น ที่ เ ป น ผลตามมาจากการเมื อ ง” นาย บัณฑิต กลาว อยางไรก็ตามนโยบายการเงิน

การคลังของไทยที่ยังผอนคลายอยู ในขณะนี้ จะเปนปจจัยสำคัญที่ชวย หนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจใหเปน ไปอยางตอเนื่อง อีกทั้งการขยายตัว ของเศรษฐกิจในไตรมาส 1/53 ที่ผาน มา ยั ง เป น แรงส ง สำคั ญ ซึ่ ง หาก เศรษฐกิจโลกสามารถฟนไดตอเนื่อง โดยไมมีขอจำกัดมากนัก เชื่อวาจะ เป น ป จ จั ย บวกที่ จ ะส ง ผลดี ต อ เศรษฐกิจไทย

นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ใน ฐานะประธานคณะกรรมการ เยี ย วยาผู ป ระกอบการที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการชุมนุม เปดเผย ว า ที่ ป ระชุ ม ยั ง ไม ส ามารถสรุ ป ความเสียหายที่ผูประกอบการได รั บ ผลกระทบจากการชุ ม นุ ม เนื่องจากขอมูลประกอบพิจารณา ไมครบถวนโดยคาดวาจะมีความ

TMBเดินหนาหนุนธุรกิจสงออกหวังแชร5แสนลบ. นายปติ ตัณฑเกษม ประธาน เจาหนาที่บริหารธุรกิจรายใหญ ธนาคาร ทหารไทย จำกั ด (มหาชน) (TMB) เปดเผยวา ธนาคารตั้งเปาเปนธนาคารชั้น นำดานธุรกิจตางประเทศ ชวยผูสงออก เพื่อลดตนทุนสนับสนุนดานการเงิน โดย คาดวาสวนแบงธุรกิจระหวางประเทศจะ อยูที่ 2.3% หรือมีมูลคา 5 แสนลานบาท โดยเป น กลุ ม ลู ก ค า จากธุ ร กิ จ เกษตร 15.56% อุ ต สาหกรรมยาง 13.88% อุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง 8.56% และ

อื่ น ๆ 13.64% ซึ่ ง มี จ ำนวนลู ก ค า เป า หมายรวม 24,200 บริ ษั ท โดย ธนาคารมีความรวมมือกับเครือขาย ธนาคารอื่ น ๆ ในต า งประเทศกว า 6,000 ธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารเล็งเห็นความ สำคัญของธุรกิจระหวางประเทศ ซึ่งมี ข อ มู ล แสดงว า มี ก ารเติ บ โตขึ้ น ทุ ก ป โดยภาคธุรกิจสงออกมีมูลคารวมถึง 70% ของจีดีพีประเทศ มีการเติบโต 40% ในไตรมาสที่ 1 ของปนี้

“ความสำคัญของภาคธุรกิจ สงออก TMB จึงเห็นความจำเปนที่จะ ต อ งเข า มามี ส ว นช ว ยเสริ ม สร า ง ศั ก ยภาพธุ ร กิ จ ของไทย โดยได มี บริการ Tier Export Financing คือ การลดดอกเบี้ยหลังจากการสงสินคา ซึ่งตางจากธนาคารทั่วไป เพราะดอก เบี้ยที่ธนาคารอื่นจะคิดเทากันทั้งกอน และหลังสงออก” นายปติ กลาว เขากลาววา ธนาคารตั้งเปา สินเชื่อคงคางจากลูกคารายใหญสิ้นป

ชัดเจนในสัปดาหนี้และจะนำเสนอ ใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา มาตรการชวยเหลือผูประกอบการ ไดภายในสัปดาหหนา สำหรั บ ความคื บ หน า เกี่ยวกับการปลอยสินเชื่อใหกับผู ประกอบการที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ จากการชมนุ ม ผ า นธนาคาร พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ ขนาดย อ ม หรื อ SME Bank ว า ขณะนี้มีผูลงทะเบียนแลวจำนวน 4,799 ราย และอนุมัติเงินกูแลว 2,265 ราย คิดเปนจำนวน 1,450 ลานบาท ซึ่งธนาคาร จะอนุมัติวง เงินกูใหกับผูประกอบการใหแลว เสร็จภายใน 7 วันทำการ อยางไร ก็ตามเชื่อวาวงเงินกูจำนวน 5,000 ลานบาท เปนจำนวนที่เพียงพอที่ จะช ว ยเหลื อ ในการเสริ ม สภาพ คลองใหกับผูประกอบการ โดยได กำหนดวงเงิ น การปล อ ยกู ไ ม เ กิ น รายละ 1 ล า นบาท แต ห ากผู ประกอบการต อ งการขอสิ น เชื่ อ เกิ น กว า ที่ ก ำหนดเป น หน า ที่ ข อง กระทรวงการคลังที่จะพิจารณา

นี้จะอยูที่ 2 แสนลานบาท หรือเติบโต ประมาณ 10% จากชวง 5 เดือนแรก ของปนี้ที่มีสินเชื่อคงคางที่ประมาณ 1.8 แสนลานบาท โดยเฉพาะเดือนที่ผานมา มีกลุมลูกคาผูประกอบการรายใหญยัง คงมาขอวงเงินสินเชื่ออยางตอเนื่อง ขณะที่หนี้เสียหรือ NPL โดย รวมของธนาคารอยูที่ประมาณ 8 - 9% ของสินเชื่อรวม สวนหนึ่งธนาคารไดมี นโยบายในการบริหารหนี้ โดยการขาย NPL ออก www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553 THAIจออุทธรณคำสั่งปรับของKFTC กรณีความผิดกฎหมายแขงขันการคา นายนิรุจน มณีพันธ ผูอำนวยการใหญฝาย กฎหมายและกำกับกิจกรรมองคกร เลขานุการ บมจ. การบินไทย (THAI) เปดเผยวา บริษัทฯ เตรียมใช สิทธิ์ อุทรคำตัดสินของ Korea Fair Trade Commission (KFTC) เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 53 กรณีความผิดเกี่ยวกับ การละเมิดกฏหมายแขงขันทางการคาของ ประเทศ เกาหลี ห ลั ง คณะกรรมการ KFTC ตั ด สิ น พิ จ ารณา ลงโทษและดำเนินคดีอาญาตอบริษัทฯ และพนักงานที่ เกี่ ย วข อ งฐานมี ส ว นร ว มในการกำหนดอั ต รา ค า ธรรมเนียมพิเศษสำหรับการขนสงสินคาทางอากาศใน ลักษณะที่เปนความ โดยสั่งใหบริษัทฯ ชำระคาปรับ เป น จำนวน 2,784 ล า นวอน หรื อ คิ ด เป น เงิ น ไทย ประมาณ 82 ล า นบาท แต ไ ม ดํ า เนิ น คดี อ าญาต อ บริ ษั ท ฯ และพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข อ งความผิ ด ตาม กฎหมายแขงขันทางการคาใน 2 กลุมเสนทางการบิน

ไดแก (1) เสนทางจากประเทศเกาหลีไปยังประเทศ ต า งๆ และ (2) เส น ทางจากเขตปกครองพิ เ ศษ ฮองกงไปยังเกาหลี ซึ่งคิดเปนคาปรับที่บริษัทฯ ตอง ชำระจำนวน 2,784 ลานวอน หรือคิดเปนเงินไทย ประมาณ 82 ลานบาท แตไมดําเนินคดีอาญาตอ บริษัทฯ และพนักงานที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ จะ ตองชําระคาปรับภายใน 60 วันนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับคำตัดสินอยางเปนทางการของ KFTC TOP ยอมรับQ2ขาดทุนสต็อกน้ำมันราว5$ นายสุ ร งค บู ล กุ ล ประธานเจ า หน า ที่ บริหาร บมจ.ไทยออยล (TOP) เปดเผยวา บริษัทฯ คาดในชวงไตรมาส 2/53 จะมีขาดทุนสต็อกน้ำมัน เนื่อง จากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงคอนขางมาก แต เชื่อวาผลขาดทุนจะไมเกิน 5 เหรียญ/บารเรล และ ยั ง เชื่ อ ว า ราคาน้ ำ มั น เฉลี่ ย ทั้ ง ป ยั ง อยู ใ นระดั บ ที่ คาดการณ 80 - 85 เหรียญ/บารเรลในทางกลับกัน

 “ลุนทะลุ 100บ./ก.ก. ดันราคาเปนขาขึ้น” นางสาวสุรรี ตั น ขุนทองจันทร นักวิเคราะห บริษทั แอ็กโกรว เอ็นเตอรไพรส จำกัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 420 สัญญา สถานะคงคาง 1,920 สัญญา - ปด 99.45 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.30 บาท (สัญญาสงมอบเดือนม.ค. 54) ปจจัยบวก - ราคายางตลาดซือ้ ขายจริงบวกเฉลีย่ วันละ 1 - 2 บ. หลังอากาศแปรปรวน - ราคาน้ำมันกำลังเปนขาขึน้ จากรอยรัว่ ของทอน้ำมัน BP ในอาวเม็กซิโก - ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี จะทำราคาน้ำมันบวกอีกแรง - ความตองการยางจากจีนมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ตอเนือ่ ง หลังสต็อกยางในประเทศ ดิง่ ลงแตะ 2 หมืน่ ตัน - ลุน ผานแนวตาน 100 บ./ก.ก. ทำราคาเปนขาขึน้ - เงินเยนกลับมาออนคาเหนือระดับ 91 เยน/ก.ก.อีกครัง้ ปจจัยลบ - อาจมีแรงขายทำกำไรระหวางวัน กลยุทธ - รอเปดสถานะซือ้ จังหวะราคาออนตัว (สัญญาสงมอบเดือนม.ค. 54) - แนวรับ 98 - 97 บ./ก.ก. - แนวตาน 100 บ./ก.ก. ถัดไป 103 บ./ก.ก.

หน้า 8

คาการกลั่น (GRM) ของบริษัทปรับตัวดีขึ้นมาอยูที่ 6 เหรียญ/บารเรลในชวงเดือน เม.ย. - พ.ค.53 จากไตร มาสแรกอยูที่ 5 เหรียญ/บารเรล อยางไรก็ตาม บริษัท ได ท ำประกั น ความเสี่ ย งราคาน้ ำ มั น ไว ที่ 25% ของ กำลังการผลิตทั้งหมด SPPTจอชงบอรดของบเพิ่ม100ล. ซื้อเครื่องจักรใหม.-คาดสรุปมิ.ย.นี้ นายชาคริ ต เมธิ กุ ล ชนั น ทร กรรมการผู จั ด การ บมจ.ซิ ง เกิ้ ล พอยท พาร ท (ประเทศไทย) (SPPT) เปดเผยวา บริษัทฯ มีแผนเสนอเรื่องการทุน ลงทุน ในสวนของเครื่องจักรเขาสูที่ประชุมคณะกรรม การบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง แผนดั ง กล า วจะใช ว งเงิ น เพิ่ ม เติ ม จำนวน 100 ลานบาทชวงครึ่งหลังปนี้ โดยแบงเปน ธุรกิจ HDD ประมาณ 80 ลานบาท และ NON HDD ราว 20 ลานบาท เพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้น โดยคาดไดขอสรุปในเดือนมิ.ย.นี้

 “เสนเทคนิคสดใส”

นายคมสันต ปรมาภูติ รองผูจ ดั การฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.บัวหลวง หรือ BLS SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 10,919 สัญญา สถานะคงคาง 22,644 สัญญา - ปด 512.00 จุด เพิม่ ขึน้ 4.10 จุด (สัญญา S50M10 มิ.ย. 53) ปจจัยบวก - ตลาดรับขาวฟทช เรทติง้ ส ไดปรับลดอันดับความนาเชือ่ ถือของสเปน ไปแลว - รัฐฯ ยกเลิกเคอรฟว - สัญญาณเทคนิครีบาวด - นลท.ตางชาติเริม่ กลับมาซือ้ หุน ไทยมากขึน้ - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 652.96 ลานบาท ปจจัยลบ - ภาพรวมน้ำมันยังแกวงตัว กลยุทธ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50M10 มิ.ย. 53 ) - แนวรับ 510 จุด - แนวตาน 530 - 535 จุด - SET ประเมินแนวรับ 760 จุด แนวตาน 777 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

Dynamic Station

หน้า 9

จับตา TMI รอนแรงไมแพ KIAT KIAT โชวฟอรมเจง ราคาไอพีโอพุงสวยที่สุดในป 52 หลังเดงกวา 180% จาก 4.50 บาท แตะ 12.60 บาท ฟาก TMI นองใหม mai ไมนอยหนา เทรดเกือบ 2 สัปดาห ราคาทะยานทำ New High ตอเนื่องจนวิ่งแตะสูงสุด 1.62 บาท จับตา 2 หุนรอน โชวความแรงไมแพกัน หลังนักลงทุนมะรุมมะตุมลุยคู Investor Station สำรวจราคาหุ น บริษัท เกียรติธนา ขนสง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT พบวา ราคาหุนขยับขึ้นโดดเดน และถือ เปนการปรับขึ้นสูงสุดจากราคาหุนไอพีโอที่เขา ซื้อขายในป 2552 โดยราคาหุนเขาซื้อขายวัน แรกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ดวยราคาไอพี โอ 4.50 บาท จากนั้นปรับขึ้นสูงสุดของการซื้อ ขายวานนี้ (31 พฤษภาคม 2553) ที่ 12.60 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 8.10 บาท หรือ 180% โดยที่ผานมา KIAT มีขาวดีอยางตอ เนื่อง นายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท เกี ย รติ ธ นาขนส ง จำกั ด (มหาชน) หรือ KIAT ระบุวา ผลประกอบการ ไตรมาส 1/2553 มีกำไรสุทธิ 36 ลานบาท เพิ่ม จากช ว งเดี ย วกั น ป ก อ นที่ 19 ล า นบาท หลั ง ตนทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง และเลิกขายสินคา ที่มีอัตรากำไรขั้นตนต่ำ ขณะที่ลาสุดไดลงทุน ซื้อรถหัวลาก 75 คัน และหางพวง 2 หาง มูลคา รวม 258.92 ลานบาทเพื่อขยายธุรกิจ และในหวงเวลาเกือบ 2 สัปดาหที่ผาน มาที่ บริ ษั ท ธี ร ะมงคล อุ ต สาหกรรม จำกั ด ( ม ห า ช น ) ห รื อ T M I เ ข า ซื้ อ ข า ย ใ น

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) เปนอีกหนึ่ง หุนไอพีโอที่ไดรับความสนใจอยางมากในตลาด หลักทรัพยฯ เชนกัน โดยแมเปดการซื้อขายวัน แรกเมื่ อ วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2553 จะสร า ง ความกังวลเล็กนอยใหนักลงทุน หลังราคาเปด ซื้อขาย TMI อยูที่ 0.87 บาท ต่ำกวาราคาไอพี โอที่ 0.88 บาท แตระหวางการซื้อขายในวัน ดังกลาวก็พลิกกลับมายืนบวกไดสำเร็จ และ ปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม (New High) อยาง ตอเนื่อง ทั้ ง นี้ ราคาหุ น TMI ปรั บ ขึ้ น สู ง สุ ด ตั้งแตเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ระดับ 1.62 บาท ในวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผานมา โดย สูงกวาราคาไอพีโอที่ 0.88 บาท ถึง 0.74 บาท หรื อ 84.09% ป ด การซื้ อ ขายวานนี้ (31 พฤษภาคม 2553) ราคาหุน TMI ปดที่ 1.60 บาท เปนจุดสูงสุดของวัน เพิ่มขึ้น 0.20 บาทใน วันกอนหนา หรือเพิ่มขึ้น 14.29% ดวยมูลคา การซื้อขาย 153.80 ลานบาท ด า นนายธี ร ะชั ย ประสิ ท ธิ์ รั ต นพร ก ร ร ม ก า ร ผู จั ด ก า ร บ ริ ษั ท ธี ร ะ ม ง ค ล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI ระบุวา ราคาหุนที่ปรับขึ้นแรง อาจเปนเพราะนักลงทุน

มั่นใจปจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่ผลประกอบ การเติบโตตอเนื่อง และในปลายเดือนมิถุนายน นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เตรี ย มประชุ ม เพื่ อ พิจารณาจายเงินปนผลสำหรับผลประกอบการ ป 2552 ที่มีกำไรสุทธิ 24 ลานบาท นอกจากนี้ ยังคาดวามีแรงซื้อจากนักลงทุนในหุนขนาดเล็ก ในช ว งตลาดหุ น ผั น ผวน จากแรงเทขายหุ น ขนาดใหญของนักลงทุนตางประเทศ นายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 378 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 1 ÁԶعÒ¹ 2553

¡ÅØ‹Á G

Lifestyle Station

by Jackal_XIII

1. บราซิล

เฮดโคช : คารลอส ดุงกา ผานเขารอบในฐานะ : แชมป โซนแอฟริกาใต จํานวนครั้งที่ผานเขารอบ : ครั้งที่ 19 เขารอบติดตอกัน : 19 สมัย ผลงานดีที่สุด : แชมปโลก (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) อันดับฟฟาปัจจุบัน : อันดับที่ 1

2. เกาหลีเหนือ

เฮดโคช : : คิม จอง-ฮัม (เกาหลีใต) ผานเขารอบในฐานะ : รองแชมปกลุม โซนเอเชีย จํานวนครั้งที่ผานเขารอบ : ครั้งที่ 2 เขารอบติดตอกัน : 1 สมัย (ครั้งสุดทาย : 1966) ผลงานดีที่สุด : รอบกอนรองชนะเลิศ (1966) อันดับฟฟาปัจจุบัน : อันดับที่ 91

3. ไอวอรีโคสต

เฮดโคช : วาฮิด ฮาลิลโฮดซิซ (บอสเนียฯ) ผานเขารอบในฐานะ : แชมปกลุม โซนแอฟริกา จํานวนครั้งที่ผานเขารอบ : ครั้งที่ 2 เขารอบติดตอกัน : 2 สมัยติดตอกัน ผลงานดีที่สุด : รอบแบงกลุม (2006) อันดับฟฟาปัจจุบัน : อันดับที่ 19

4. โปรตุเกส

เฮดโคช : คารรอส กีรอส (โปรตุเกส) ผานเขารอบในฐานะ : ชนะการเพลยออฟ จํานวนที่ผานเขารอบ : ครั้งที่ 5 เขารอบติดตอกัน : 3 สมัยติดตอกัน ผลงานดีที่สุด : อันดับ 3 (1966) อันดับฟฟาปัจจุบัน : อันดับที่ 10

áÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ : ¹ÒÂÊ´ÒÇظ ൪ÐÍغŠ»Ãиҹ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒà ¾ÃŒÍÁ´ŒÇ ¹ÒÂºÕ àµªÐ ÍغŠ»Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà áÅдÃ.»ÃÐÊÔ·¸Ôì ÈÃÕÊØÇÃó ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ ºÃÔÉÑ·ËÅÑ¡ ·ÃѾ ¤Ñ¹·ÃÕè ¡ÃØ» Áͺ´Í¡äÁŒáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õá¡‹ ¹Ò ÊØþŠ¢ÇÑÞ㨸ÑÞÞÒ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐÃͧ »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒâͧºÃÔÉ·Ñ Ï à¹×Íè §ã¹âÍ¡ÒÊ ä´ŒÃѺ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ãˌ໚¹¡ÃÃÁ¡ÒõÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ á·¹¡ÃÃÁ¡Ò÷Õè¤ÃºÇÒÃÐ â´ÂÁÕÇÒÃСÒôíÒç µíÒá˹‹§µÑé§áµ‹Çѹ·Õè 28 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2553 ¶Ö§Çѹ·Õè 27 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2555

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 378 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 1 ÁԶعÒ¹ 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน

“ä·ÂÃѺ»ÃСѹÀѵ‹Í” ªÕéâ´¹ÅÙ¡Ëŧ¨ÅÒ¨ÅäÁ‹à¡Ô¹ 30 Ōҹ ¹Ò§°ÔµÒ¾Ã ¸ÒÃÒ¡Ô¨ Ãͧ¼ÙŒÍíҹǡÒÃãËÞ‹ ºÁ¨.ä·ÂÃѺ»ÃСѹÀѵ‹Í (THRE) ᨌ§Ç‹Ò µÒÁ·Õèã¹Çѹ·Õè 19 ¾.¤. 53 ·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒ ä´Œà¡Ô´à˵بÅÒ¨ÅÇÒ§à¾ÅÔ§¢Ö¹é 㹡ÃØ§à·¾Ï áÅÐã¹ËÅÒ¨ѧËÇÑ´ ¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·Ñ§é ´ŒÒ¹ªÕÇµÔ áÅзÃÑ¾ÂÊ¹Ô à»š¹¨íҹǹ ÁÒ¡¹Ñé¹ ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡·Õèä´ŒÃǺÃÇÁ¢ŒÍÁÙŨҡºÃÔÉÑ·»ÃСѹÀÑÂà¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡Ãзº·Ñé§ËÁ´áÅŒÇ ¾ºÇ‹Ò¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂÊØ·¸Ô¨Ò¡ÀÑ ¡‹Í¡ÒÃÃŒÒÂ㹤ÃÑ駹Õé¨ÐÁռšÃзºµ‹ÍºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐäÁ‹à¡Ô¹ 30 ŌҹºÒ· (Ŵŧ¨Ò¡µÑÇàÅ¢à´ÔÁ·Õèà¤Â¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé»ÃÐàÁÔ¹äÇŒ·ÕèÃдѺ 90 ŌҹºÒ·) ¾ÃŒÍÁÁÑè¹ã¨Ç‹Ò ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ㹴ѧ¡Å‹ÒÇäÁ‹Ê‹§¼Å¡Ãзºµ‹Í¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹áÅаҹСÒÃà§Ô¹áµ‹Í‹ҧã´

มุมการตลาด

“¾Õ´ÕàÎŒÒʏ”âªÇÂÍ´¢Ò¾.¤.à¡×ͺ50Å. ÍÑ´â»ÃâÁêÑè¹ÅØŒ¹âª¤4µ‹Í´Ö§ÅÙ¡¤ŒÒãËÁ‹ ¹Ò§ÁÒÅÕ ÊØÇÃóÊص Ãͧ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà º¨¡.»·ØÁ´Õ䫹 ´ÕàÇÅÅÍ» ËÃ×Í ¾Õ´ÕàÎŒÒʏ ແ´à¼ÂÇ‹Ò áÁŒã¹ª‹Ç§ 1 - 2 à´×͹·Õ輋ҹÁÒ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ ÇØ‹¹ÇÒ·ҧ¡ÒÃàÁ×ͧ à¡Ô´¢Ö¹é ᵋ»ÃÒ¡¯Ç‹ÒÈÙ¹ÂÃºÑ ÊÌҧºŒÒ¹¾Õ´àÕ ÎŒÒʏ à¡×ͺ·Ø¡ÊҢҷѧé ã¹»ÃÔÁ³±ÅáÅе‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ ÂѧÁÕÅÙ¡¤ŒÒࢌÒÁÒµÔ´µ‹Í㪌ºÃÔ¡Òà ÊÌҧºŒÒ¹à»š¹»¡µÔ ¨¹ÊÒÁÒö·íÒÂÍ´¢ÒÂã¹à´×͹ ¾ÄÉÀÒ¤ÁáÅŒÇà¡×ͺ 50 ŌҹºÒ·àÈÉ ¨Ò¡ÊÒ¢Ò·ÕèÁÕÍÂÙ‹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ 16 ÊÒ¢Ò·Ñé§ã¹à¢µ ¡ÃØ§à·¾Ï áÅе‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ ¡àÇŒ¹ÊÒ¢Ò·ÕèÍÂÙ‹ã¡ÅŒºÃÔàdzªØÁ¹ØÁ¤×Í ÊÒ¢Ò‹ÍÂÈٹÊÔÃÔ¡ÔµÔì·Õè µŒÍ§»´·íÒ¡ÒÃÃÐÂÐ˹Öè§ áµ‹¢³Ð¹ÕéÊÒÁÒöແ´·íÒ¡ÒÃä´ŒµÒÁ»¡µÔáÅŒÇ ¨Ò¡¼ÅµÍºÃѺ´Ñ§ ¡Å‹ÒÇÊзŒÍ¹Ç‹Ò¡íÒÅѧ«×Íé ¼ÙºŒ ÃÔâÀ¤ÂѧÁÕÍÂÙÁ‹ Ò¡¾Í â´Â੾ÒеÅÒ´ÃѺÊÌҧºŒÒ¹ã¹µ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ «Ö觡ç¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¼ÙŒ»ÃСͺ¡ÒÃàͧNjҨР¾ÅÔ¡Çԡĵ໚¹âÍ¡ÒÊ䴌͋ҧäà áÅÐÊÒÁÒöÊÌҧ ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ãËŒÅÙ¡¤ŒÒäÇŒÇÒ§ã¨ä´ŒÁÒ¡¹ŒÍÂà¾Õ§㴠ÊíÒËÃѺ¡ÅÂØ·¸¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¢Í§ ¾Õ´ÕàÎŒÒʏ ã¹µÅÒ´ÃѺÊÌҧºŒÒ¹¨ÐäÁ‹à¹Œ¹á¢‹§¢Ñ¹ ÃÒ¤ÒËÃ×͵ѴÃҤҤًᢋ§ à¾ÃÒмšÒÃÈÖ¡ÉҾĵԡÃÃÁ¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Õè໚¹¡ÅØ‹Á໇ÒËÁÒ ºÃÔÉ·Ñ Ï ¾ºÇ‹Ò “ÃÒ¤ÒµèÒí äÁ‹ãª‹»¨˜ ¨ÑÂËÅÑ¡” Ëҡᵋ “¤Ø³ÀÒ¾ºŒÒ¹áÅÐÁҵðҹ·ÕÊè ÁèÒí àÊÁÍ” ¤×Í»˜¨¨ÑÂÊíÒ¤ÑÞ ÃÇÁ¶Ö§¼ÙŒ»ÃСͺ¡ÒÃàͧµŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èͶ×ÍáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ‹Í Êѧ¤Á ´ŒÒ¹¡ÅÂØ·¸·Ò§¡ÒõÅÒ´¹Ñ鹨Ð์¹¨Ñ´ÃÒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒâÒÂÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ à¾×èÍ ¡ÃеعŒ ¡íÒÅѧ«×Íé áÅÐÂÍ´¢ÒÂãˌ໚¹ä»µÒÁ໇ÒËÁÒ·ÕÇè Ò§äÇŒ ´Ñ§¹Ñ¹é ª‹Ç§à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á¶Ö§ÁÔ¶¹Ø Ò¹¹Õé ºÃÔÉ·Ñ Ï ä´Œ¨´Ñ á¤Áà»Þ “ÊÌҧ ºŒÒ¹ »ÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹¡Ñº ¾Õ´ÕàÎŒÒʏ ÃѺ⪤´Õ 4 µ‹Í” â´ÂÃÒ§ÇÑÅãËÞ‹¤×Í âª¤´Õµ‹Í·Õè 1 ÅØŒ¹ÃѺºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡ 1,000,000 ŌҹºÒ· ⪤µ‹Í·Õè 2 ÃѺà¤Ã×èͧ·íÒ¹éíÒÌ͹¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵ¨íҹǹ 1 à¤Ã×èͧÁÙŤ‹Ò 50,000 - 70,000 ºÒ· ⪤µ‹Í·Õè 3 ÃѺà¤Ã×èͧ»ÃѺ ÍÒ¡ÒÈ (»ÃÐËÂÑ´ä¿àºÍÏ 5) ¨íҹǹ 1 à¤Ã×èͧÁÙŤ‹Ò 30,000 ºÒ· áÅкÃÔÉÑ·Ï ä´Œ¨ÑºÁ×͡Ѻ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃâ·ÃÈѾ·Á×Ͷ×Í AIS Áͺ ⪤µ‹Í·Õè 4 ÃѺ·Ñ¹·Õ â·ÃÈѾ· BlackBerry 1 à¤Ã×èͧ ¾ÃŒÍÁ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÃкºáºº Unlimited ¿ÃÕ µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ¹Ò¹ 1 »‚ ÁÙŤ‹Ò 20,000 - 30,000 ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÁÙŤ‹Ò¢Í§ÃÒ§ÇÑÅÃÇÁ¡Ç‹Ò 7 ŌҹºÒ· â´ÂÃÒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒâÒ¤ÃÑ駹Õé Áͺ⪤ãˌ੾ÒÐÅÙ¡¤ŒÒ·Õè ÊÌҧºŒÒ¹¡Ñº ¾Õ´ÕàÎŒÒʏ 50 ËÅѧáá෋ҹÑé¹ www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ©ºÑº·Õè 378 »ÃШíÒÍѧ¤Òà ·Õè 1 ÁԶعÒ¹ 2553

กว่ า จะมาเปนเสื จะมาเป ็ นเสื อ

àÊ×Íâ¤Ã‹§áË‹§ ¾Ñ²¹ÊÔ¹

“¹ÔÁÔµ ǧȏ¨ÃÔ¡ØÅ”

(ตอนที่ 8)

ปัจจุบันหนาที่หลักของเขาคือดูแลลูกคาทั้งรายยอยและสถาบัน ดูแลเรื่องบทวิจัยตางๆ ผลิตภัณฑใหมๆ รวมทั้งในสวนของ Wealth Management โดยจะมีทีมงานที่เปน โดยมี Executive Director ที่ทํางาน รวมกันอีก 5 คนคอยช;ยกันปรึกษาหาทิศทางตางๆ ในการดําเนินงานของ บริษัทฯ เวลาวางของนิมติ มักจะออกกําลังกายอยูเ สมอ “ผมเปนคนรักการ ดูแลสุขภาพครับ เวลาวางผมชอบออกกําลังกายโดยการเลนเทนนิสและกอลฟ ผมมักจะออกไปตีเทนนิสเกือบทุกเชา ตืน่ ตี 5.30 ทุกวัน ก็จะมีเพือ่ นๆ ทีเ่ ลน ดวยกันเปนประจํา เลนกันประมาณตั้งแต 5.50 - 7.30 น. เสร็จแลวก็อาบ นนํ้ําแตงตัวมาทํางาน โชคดีที่คลับที่ผมเลนอยูใกลบานและออฟฟศ ผมเลย สามารถทํ า กิ จ กรรมเหล า นี้ ไ ด เ ป น ประจํ า ส ว นวั น หยุ ด ก็ จ ะให เ วลากั บ ครอบครัว หากิจกรรมตางๆ ทํารวมกับลูกๆ และภรรยา ทีท่ าํ บอยๆ ก็คอื ผม ก็ชอบทํากับขาวใหลูกๆ กินครับ”

นิมิต วงศจริยกุล

ลักษณะการใชชวี ติ ใหมคี วามสุขของเขามีงา ยๆ คือ “คน เราตองมีการแบงเวลาใหถกู ตอง ผมพยายามบอกลูกนองวาชีวติ คนเรามี 3 สวน มีสังคม (เพื่อนฝูง), ครอบครัว และงาน เรา ตองไมขาดอยางใดอยางหนึ่ง และไมควรใหความสําคัญกับสิ่ง ใดมากจนเกินไป ไมอยางนั้นมีปัญหาแนตองทําใหมันสมดุลให ได หากทําไดเราจะมีความสุขสบายใจ โดยไมจาํ เปนตองเปนคน เกง หรือวาร่ํารวยอะไร ผมเคยมีประสบการณเรื่องการแยกแยะแบงเวลาไมถูก ตอง คือตอนนั้นที่ผมทํางานอยูที่ บริษัท ไทยเมกซ ทํางาน 6 โมงเชาเลิก 4 ทุม ทุกวัน ชวงนัน้ ลูกคนแรกคลอดพอดี ผมทํางาน มากจนไมรูวาลูกเดินไดวันไหน พูดไดเมื่อไหร เราไมทราบ มา จนถึงทุกวันนี้ผมก็รูสึกเสียใจมากที่วันนั้นเราทํางานมากเกินไป เราทิง้ ครอบครัว และก็ไมสามารถเรียกคืนกลับมาได ผมจะบอก ลูกนองเสมอๆ วาใหรกั ษาทัง้ 3 อยางใหสมดุลกันมากทีส่ ดุ สวน เรือ่ งงานก็จะสอนพวกเขา วาเวลาวางใหทาํ งานลวงหนาไปกอน พยายามทําใหไดมากทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะไดไมตอ งเกิดอาการดินพอก หางหมูจนเสียความสมดุลในชีวิต” อานตอฉบับหนา

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 378 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 1 ÁԶعÒ¹ 2553

BAT-3K »˜¹¼Åà´‹¹ ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏ á¹Ð¹íÒ “«×éÍàÁ×èÍ͋͹ µÑÇ” ËعŒ BAT-3K ÃÒ¤ÒàËÁÒÐÊÁ·Õè 64.50 ºÒ· à¹×èͧ¨Ò¡ÁͧÁըشഋ¹àÃ×èͧ¡Òè‹Ò»˜¹¼Å·Õèµ‹Í à¹×èͧáÅÐÊÁèíÒàÊÁÍ â´Â¤Ò´¨‹Ò»˜¹¼Å·Ñ駻‚ 3.50 ºÒ· ËÃ×ͤԴ໚¹ 5.9% (ºÃÔÉÑ·ÁÕ¹âºÒ »ÃСÒȨ‹Ò»˜¹¼Å»‚ÅÐ1 ¤ÃÑé§) ¢³Ð·Õ¼è ŧҹ㹠2Q53 ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏ ¨Ð´Õ¢¹Öé ¨Ò¡ã¹ 1Q53 áÅп„¹œ µÑǵ‹Íà¹×Íè §ã¹ª‹Ç§ ¤ÃÖè§ËÅѧ»‚ 53 à¹×èͧ¨Ò¡¡Òÿ„œ¹µÑǢͧÃÒ¤Ò µÐ¡ÑÇè ã¹¢³Ð·Õè ¸ØáԨÁÕÊ¹Ô ¤ŒÒ¤§¤Åѧ㹷ÕÃè Ò¤Ò µèíÒ áÅÐä´ŒÁÕ¡ÒûÃѺà¾ÔèÁÃÒ¤Ò¢ÒÂà©ÅÕ贌ҹʋ§ ÍÍ¡ÊÍ´¤ÅŒ Í §¡Ñ º ÃÒ¤ÒµŒ ¹ ·Ø ¹ ¢Í§·Õè Á Ò¡¢Öé ¹ ·íÒãËŒ¤Ò´»‚¹¸Õé ÃØ ¡Ô¨¨ÐÁÕÃÒÂä´Œ·âÕè µÁÒÍÂÙ·‹ Õè 4,052 ŌҹºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹ 5%YoY ¼Å¨Ò¡ÂÍ´¢Ò·Õè´Õ ¢Öé¹ ¾ÃŒÍÁ·Ñ駡íÒÅѧ¡ÒüÅÔµãËÁ‹ ᵋ¡íÒäÃÊØ·¸Ô»‚ 53 àª×èÍÍҨŴŧ 24YoY ÁÒÍÂÙ‹·Õè 229 Ōҹ

Professional Station ºÅ.à¡ÕÂõԹҤԹ á¹Ð”«×éÍàÁ×èÍ͋͹µÑÇ” ÃÒ¤ÒàËÁÒÐÊÁ·Õè 64.50 ºÒ·

ºÒ· à¾ÃÒÐÁÕ»˜¨¨ÑÂàÊÕè§àÃ×èͧÃҤҵСÑèÇ ºÃÔÊ·Ø ¸Ôãì ¹µÅÒ´Å͹´Í¹·Õàè ¤Å×Íè ¹äËǼѹ¼Ç¹ ËÅѧ¹Ñ¡Å§·Ø¹¡Ñ§ÇÅàÃ×Íè §»˜ÞËÒ¡ÒÃà§Ô¹ã¹ÂØâû «Öè§Ê‹§¼Åµ‹Í¡ÒäǺ¤ØÁ ÃÒ¤Ò¢ÒÂáÅеŒ¹·Ø¹ ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ¨Ò¡ã¹ª‹Ç§ µ.¤ - ¸.¤. 52 ÃдѺ ÃÒ¤Òà©ÅÕÂè ÍÂÙË ÐËÇ‹Ò§ 2,200 - 2,300 àËÃÕÂÞ ÊËÃÑ°µ‹ÍµÑ¹ â´Âã¹ 1Q53 àÃÔèÁ»ÃѺŴÃÒ¤Ò à©ÅÕè ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ 2,000 - 2,200 àËÃÕÂÞ ÊËÃÑ°/µÑ¹ áÅÐ㹪‹Ç§àÁ. - ¾.¤ 53 àÃÔèÁ ͋͹µÑÇŧÊÙ‹ÃдѺ 1,700 - 1,800 àËÃÕÂÞ ÊËÃÑ°/µÑ¹ ¹Í¡à˹×ͨҡ»˜¨¨ÑÂà¡ÕèÂÇ ¡Ñº¤‹Ò ¢Í§à§Ô¹ºÒ··Õèá¢ç§µÑÇÍÕ¡´ŒÇ Í‹ҧäáçµÒÁ ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏ¤Ò´Ç‹Òã¹ÃÐÂжѴä»ÃдѺÃÒ¤Ò µÐ¡ÑÇè ÁÕâÍ¡ÒÊ»ÃѺà¾ÔÁè µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ µÅÒ´ áÅй‹ Ò ¨ÐÁÕ Ã Ò¤Òà©ÅÕè  ÍÂÙ‹ ·Õè 1,900 - 2,000 àËÃÕÂÞÊËÃÑ°/µÑ¹

ÊíÒËÃѺ㹻‚ 53 ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕá¼¹ à¾Ôè Á ¡í Ò ÅÑ § ¡ÒüÅÔ µ ¨Ò¡¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ± ã ËÁ‹ (ẵàµÍÃÕäè Á‹àµÔÁ¹éÒí ¡Åѹè ) ·Õ¨è зíÒãËŒ¡Òí Åѧ¡Òà ¼ÅÔµà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡ 50,000 ÅÙ¡/à´×͹ ¨Ò¡»‚ ¡‹Í¹·ÕèÁÕÂÍ´¡ÒüÅÔµ 270,000 ÅÙ¡/à´×͹ áÅй‹ÒÁÕ¡íÒÅѧ¡ÒüÅÔµàµçÁà¾ÔèÁ¢Ö鹨ҡ»‚ 53 ·Õè 4.2 ŌҹÅÙ¡µ‹Í»‚ ໚¹ 4.8 ŌҹÅÙ¡µ‹Í»‚ ã¹»‚ 54 ¹Í¡ ¨Ò¡¹Õé·Ò§ BAT-3K ÂѧÁÕ á¹Ç¤Ô´¨Ð¢ÂÒ¡íÒÅѧ¼ÅÔµãËÁ‹ã¹ª‹Ç§ 3Q53 ÍÕ¡»ÃÐÁÒ³ 50,000 ÅÙ¡/à´×͹ ËÃ×ÍÁÕ¡íÒÅѧ ¼ÅÔµàµçÁ·Õè 350,000 ÅÙ¡/à´×͹ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ ÊÔ¹¤ŒÒãËÁ‹ â´Â¤Ò´¨Ð·ÂÍÂà¾ÔèÁ¡íÒÅѧ¡Òà ¼ÅÔµ¢Ö¹é àÃÔÁè ¨Ò¡ 10,000 - 20,000 ÅÙ¡/à´×͹

Photo Release ÀÑ·ÃÕÂÒ àºÞ¨¾ÅªÑ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅмٌ ¨Ñ ´ ¡Òà µÅÒ´ËÅÑ ¡ ·ÃÑ ¾  á Ë‹ § »ÃÐà·Èä·Â ÇÔàªÉ° µÑ¹µÔÇÒ¹Ôª Ãͧ¼Ù¨Œ ´Ñ ¡ÒõÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ áË‹§»ÃÐà·Èä·Â áÅЪ¹ÔµÃ ªÒުѳ礏 ¼ÙŒ ¨Ñ´¡ÒõÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ àÍçÁ àÍ äÍ (mai) ËÇÁÂÔ¹´Õ¡ºÑ ª¹Ô¹·Ãà´ª ÇҹԪǧȏ (·Õè 3 ¨Ò¡ ¢ÇÒ) »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèáÅÐ ª¹Ô¹·Ã ÇÒ¹Ôª ǧȏ (·Õè 2 ¨Ò¡¢ÇÒ) ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ºÁ¨. ä«àºÍÏá¾Å¹à¹çµ ÍÔ¹àµÍÏáͤ·Õ¿ (CYBER) «Öè§ÁÕºÃÔÉÑ·ËÅÑ¡·ÃѾ äÍ ÇÕ â¡ÅºÍŠ໚¹¼ÙŒ ¨Ñ ´ ¡ÒáÒÃ¨Ñ ´ ¨í Ò Ë¹‹ Ò ÂáÅÐÃÑ º »ÃÐ¡Ñ ¹ ¡Òà ¨íÒ˹‹Ò áÅкÃÔÉ·Ñ ¿¹à¹ç¡« á͍´äÇ«ÍÃÕè ໚¹ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ã¹âÍ¡ÒÊࢌҨ´·ÐàºÕ¹ ໚¹ÊÁÒªÔ¡µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ mai áÅзíÒ¡Òà «×éÍ¢ÒÂ໚¹¤ÃÑé§ááàÁ×èÍÇѹ·Õè 27 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2553 **ËÁÒÂà赯 : »˜¨¨ØºÑ¹ ¹Ò§ÀÑ·ÃÕÂÒ àºÞ¨¾ÅªÑ à¾Ô觾Œ¹¡íÒ˹´¡ÒôíÒçµíÒá˹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅмٌ¨Ñ´¡ÒõÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ µÒÁÇÒÃÐä»àÁ×èÍ 31 ¾.¤. 2553 ·Õ輋ҹÁÒ www.istationnews.com


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

â´ÂËÁÒÂàÅ¢ หุ น ไทยก อ นสิ้ น เดื อ นพฤษภาคม กลั บ ลำเด ง เขี ย วได ส วยงาม หลั ง จากที่ ตลอดเดือนที่ผานมาเหวี่ยงทั้งขึ้นและลง หวาดเสียว โดยภาพรวม (เกือบทั้งเดือน ยกเว น วานนี้ ) นั บ ว า ร ว งได ส าสมกั บ สถานการณวุนวายในเมืองกรุงฟาอมร ลาสุด SET Index อยูที่ 750.43 จุ ด ปรั บ ขึ้ น 13.15 จุ ด หรื อ + 1 . 7 8 % มู ล ค า ซื้ อ ข า ย 17,580.48 ลานบาท ด า นสรุ ป ปริ ม าณซื้ อ ขายนั้น นักลงทุนตางชาติพลิก กลั บ มาซื้ อ เพี ย งนิ ด เดี ย วคื อ 652.96 ลานบาท ฟากรายยอย เริ่มเทของบ า ง 1,264.30 ลาน บาท หลังจากที่สะสมมานานวัน ฝากข า วจาก ก.ล.ต. สั ก หน อ ย โดยล า สุ ด ได กล า ว โทษนายสุ ริ ย า ลาภวิ สุ ท ธิ สิ น นายภิ ร มย ปริ ย วั ต (ป จ จุ บั น เปลี่ยนชื่อและชื่อสกุลเปน นาย ศุ ท ธา ปริ ย วั ฒ น ) นายสนทยา น อ ย เ จ ริ ญ แ ล ะ น า ย น พ สั ต ยาศั ย โดยอดี ต ผู บ ริ ห าร CEN (ในตอนนั้ น กิ จ การยั ง ใช ชื่ อ EWC) โดนกระทงทุ จ ริ ต ยั ก ยอกเงิ น และบั น ทึ ก บั ญ ชี ไ ม ถู ก ต อ งอำพรางสั ญ ญาเงิ น กู รวมๆ ความผิดหลายอยางจาก กลุ ม บุ ค คลนี้ ร วมเป น ความ เสียหายนับหลักพันลานบาทใน ช ว งป 2548 (โดยประมาณ) ซึ่ ง ในการ กล า วโทษนี้ ไ ด ส ง ต อ ให ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษหรื อ ดี เ อสไอดำเนิ น การจั ด การใน ลำดับถัดไป และสื บ เนื่ อ งจากฝ มื อ นายสุ ริ ย า คนนี้ยังทำใหกิจการสุดหรูเชน SECC พับ ระเนระนาดเหลื อ แต โ ครงพร อ มป ญ หา

๋Òä´ŒÍÕ¡

รุงรังจนกระทั่งวานนี้ ทาง ตลท. ไดรายงาน ความคืบหนากับการจัดการกิจการเนาๆ นี้ โดยไดแจงเพิ่มเหตุสำหรับการเพิกถอนหุน SECC เนื่องมาจากการสงงบการเงิน Q3/ 52 ลาชากวากำหนด (ชาเกินกวา 180 วัน) ระบุหากไมสงภายใน 15 พ.ย. 2553 ก็อาจ จำพิ จ ารณาเพิ ก ถอนความเป น บริ ษั ท จด

R

หน้า 14

วันที่ 31 ธ.ค. 2551 ปรากฏสวนของผูถือ หุ น มี ค า น อ ยกว า ศู น ย , ยั ง ไม น ำส ง งบ การเงิ น ประจำไตรมาส สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มี.ค. 2552, ยังไมนำสงงบการเงินประจำ ไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2552 ม า ถึ ง บ ร ร ทั ด นี้ ว า ด ว ย เ รื่ อ ง ทิ ศ ท า ง ต ล า ด ท อ ง ค ำ อ น า ค ต ต า ม ธรรมเนี ย มดี ก ว า .......ยามนี้ หุ น สดใส เขียวขจีรับฝนอยางชุมฉ่ำ ร า ค า ท อ ง เ ล ย เ ริ่ ม เ หี่ ย ว เ ฉ า เพราะบรรดานักลงทุนที่เคยเอา เงินหนีรอนมาพักในทอง ก็แอบ เอาเงินเย็น มาเลนตลาดรอนกัน ม า ก ขึ้ น แ ต อ ย า เ พิ่ ง น อ น ใ จ เพราะราคาหุ น ที่ บ วกมารอบนี้ เป น เพี ย งรี บ าวด ขึ้ น ตามเส น เทคนิค หลังจากราคาหุน Over Sold มานาน ทางคุ ณ คมสั น ต ของ บล.บัวหลวงบอกวา ตอนนี้ ใครที่อยากมาเทรดทองลวงหนา สั้นๆ ใหรอเปดสถานะขายไดอยู ให แ นวรั บ 18,600 บาท แนว ตาน 18,900 บาท

ทะเบียน (ตามระเบียบ) อ นึ่ ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ไ ด เ ค ย ประกาศให SECC เขาขายอาจถูกเพิกถอน มาแล ว มากมาย (แต ก็ ยั ง ไม ไ ด เ พิ ก ถอน จริงๆ สักที) ดวยความผิดซ้ำซากดังนี้ ..ยัง ไม น ำส ง งบการเงิ น ประจำป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธ.ค. 2551, งบการเงินประจำป สิ้นสุด www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

ประเมิ น แนวโน ม ดั ช นี วั น นี้ มี โอกาสที่ออนตัวลดลง หลังตลาดหุนตาง ประเทศสงสัญญาณเชิงลบ เพราะกังวล ปญหาทางการเงินของยุโรป ประกอบกับ ดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 วันทำการ อาจ เกิดแรงขายทำกำไรออกมาได กลยุทธ แนะนำ เทรดดิ้ง ตามกรอบ หรือหากจะ ซื้อเพื่อลงทุน แนะรอซื้อเมื่อออนตัวที่แนว รับ 720 จุด แนวตาน 750 จุด

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ มี โอกาสแกวงตัวในแดนบวกไดตอ เพราะ ทิศทางโดยรวมเริ่มดีขึ้น แรงขายของนัก ลงทุนตางชาติลดนอยลงตอเนื่อง แตยัง ตองรอดูสถานการณคืนวันที่ 31 พ.ค.ของ ตลาดต า งประเทศ และมาตรการการ ชวยเหลือประเทศในทวีปยุโรป ประเมิน กรอบแนวรับไวที่ 740 - 745 จุด สวนแนว ตานใหไวที่ 753 - 760 จุด

หน้า 15

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้ วามีโอกาสขยับขึ้นตอไปได โดยแรง ขายจาก นั ก ลงทุ น ต า งเริ่ ม ชะลอลง ประเด็นที่ตองติดตามเปนพิเศษ คือ ทิ ศ ทางตลา ดหุ น ในภู มิ ภ าค รวมถึ ง มาตรกา รช ว ยเหลื อ ป ญ หาหนี้ สิ น ใน ทวีปยุโรป ประเมินกรอบแนวรับไวที่ 730 จุด สวนแนวตานใหไวที่ 755 จุด

¾º¡Ñº Data Station ÃٻẺãËÁ‹ ·Õèà¨ÒÐÅÖ¡ËØŒ¹ãËŒ·‹Ò¹áººà©¾ÒеÑÇä´ŒáÅŒÇÇѹ¹Õé ·Õè¹Õè

¤ÅÔ¡

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type Institute Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,866.29

920.11

946.18

-10.62%

-5.23%

1,805.93

2,140.77

-10.27%

-12.18%

4,600.03

3,947.07

-26.17%

-22.45%

9,308.58

10,572.89

-52.95%

-60.14%

Last Update

Index

Last

750.43 524.14 1,131.97 207.63

SET Value MAI Value

31/05/10

Last Updated

No C hange 22%

652.96 -1,264.31

31/05/10

SET SET 50 SET 100 MAI

Decline 17%

-334.84

Chg

%Chg

13.15 1.78 10.09 1.96 21.4 1.93 1.63 0.79 (Mil. ฿) 17,580.84 (Mil. ฿) 490.15 16:59:58

AGRO 3

A dv ance 61%

2.5

TECH

CONSUMP

2

1.21

1.5 1

0.48

0.5 0

SERVICE

0.87

FINCIAL

0

2.55

Decline 23% No C hange 29%

1.72 A dv ance 48%

RESOURC

1.65

INDUS 2.93

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

PTTCH

( Day )

: PTTCH 3,500,000

Price & Fundamental

PTTCH

Symbol

Last 94.25 Chg 5.00 %Chg 5.60 Open 90.25 High 94.50 Low 90.25 Prev 89.25 Avg 92.89 AccVol 14,416,300 AccVal(K฿) 1,339,129 %Fluct 4.58 P/E 13.68 P/BV 1.43 DPS(Baht) N/A Yield(%) 2.10 EPS(Baht) 6.89 MktCap(Mil.) 141,473 Update หลักBroker ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็Target นต์การเปลีย่ นแปลง KS ม่ ขึน้ มากที137 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 31/05/10 ค่าการ TSC ย่ 5 วัน มากว่ 102า 10 ล้านบาท 26/05/10 ซือ้ ขายเฉลี USของวันที่ 26-01-2010 127 24/05/10

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 94.50

94.25

94.00

93.75

93.50

93.25

93.00

92.75

Price

92.50

92.25

92.00

91.75

91.50

91.25

91.00

90.75

90.50

90.25

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

SOLAR

( Day )

Volume Analysis

: SOLAR

Price & Fundamental

SOLAR

Symbol

3.04 0.28 10.14 2.78 3.12 2.78 2.76 3.00 26,338,000 79,105 11.33 N/A 1.14 N/A N/A N/A 912 Target Update

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

No Comment

7,000,000 6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 3.12

3.10

3.08

3.06

3.04

3.02

3.00

2.98

Price

2.96

2.94

2.92

2.90

2.88

2.86

2.84

2.82

2.80

2.78

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

PDI

( Day )

Volume Analysis

: PDI

3,500,000 3,000,000

Price & Fundamental

PDI

Symbol

Last 23.10 Chg 2.10 %Chg 10.00 Open 21.50 High 23.70 Low 21.50 Prev 21.00 Avg 22.82 AccVol 25,415,400 AccVal(K฿) 579,974 %Fluct 9.64 P/E 6.72 P/BV 1.17 DPS(Baht) N/A Yield(%) 4.77 EPS(Baht) 3.44 MktCap(Mil.) 5,221 Broker Target Update หลักทรัPST พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น23.1 ต์การเปลีย่ นแปลง 27/05/10

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 23.70

23.60 23.50

23.40

23.30

23.20 23.10

23.00

22.90

22.80 22.70

22.60

22.50

22.40 22.30

22.20

22.10

22.00 21.90

21.80

21.70

21.60 21.50

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 378 ประจำวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553

ปฏิทินกิจกรรม

หน า ที่ 20

ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2553

13.30 Land Mark การกุศล จัดงานแถลงขาว เปดตัวกลองบริจาคนกหวีดขนาดใหญ

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศน

13.30 เครือสหพัฒน จัดงานแถลงขาวการจัดงานแสดงสินคา เครือสหพัฒน ครั้งที่ 14

ศูนยการประชุมฯ สิริกิติ์

13.30 ยูนิเวนเจอร แถลงขาว การประกาศผลประกอบการไตรมาสแรก ป 2553 พรอมความ

เคลื่อนไหวทางธุรกิจและแผนการลงทุนลาสุด หองประชุม บมจ. ยูนิเวนเจอร

14.00 ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ แถลงขาว 3K Battery ประจำป 2553

โรงแรม Grand Millennium Sukhumvit

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 1 มิ.ย. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you