Page 1

Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.

5 7 8

9

News Station

IMF เตือนการฟื้นตัวของศก.โลก กำ�ลังเสี่ยงชะลอ ธปท.ห่วงต้นทุนพุ่งดันเฟ้อพื้น ฐานขึ้นต่อเนื่อง CHUO แจงผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ไม่เกี่ยวโยงกัน ยันไม่ต้องทำ�เทนเดอร์ฯ

Dynamic Station RPC...กับข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์

ADVANC ตัง้ งบปีนี้ 1 หมืน่ ล. ลุย 3G-2G ส่อแววปันผลพิเศษลดลง เหตุด้านกฎหมาย ADVANC ตั้งงบลงทุนปี 54 ที่ 1 หมื่นล้านบาท ใช้ขยายโครงข่าย 3G-2G เผย รับปีนี้มีโอกาสจ่ายเงินปันผลพิเศษลดลง เหตุติดข้อจำ�กัดทางกฎหมาย แย้มอาจ ออกหุ้นกู้ไม่เต็มวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท แจงปัจจุบันทีโอทียังไม่เรียกร้องให้ชำ�ระค่า เสียหายกรณีแก้สัญญาสัมปทาน ระบุยังอยู่ในขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ

10

Lifestyle Station สรรพคุณของวิตามินซี?

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

ผันผวน

ต่อหน้า 3

IR Society

SYNEX คาดปีนี้กำ�ไรโต 30% ต่อหน้า 3

STAR เผย Q3/53 ออเดอร์ยุโรปไหลเข้ายาว ต่อหน้า 4

ตอนจบ

ต่อหน้า 12

กอบบุญ ศรีชัย นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องนำ�เสนอความจริง

SET News

Hot to Day

RATCH ยื่นซื้อกองทุน พลังงานออสซี่ 80% คาดแล้วเสร็จกลางปี 54

AJ

ต่อหน้า 8

เข้าเก็งกำ�ไร ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

ADVANC ตั้งงบ (ต่อจากหน้า 1)

นายวิเชียร เมฆตระการ หั ว หน้ า คณะเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้ ง งบลงทุ นในปี นี้ ไ ว้ ที่ ป ระมาณ 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเพื่อใช้ ลงทุนในการขยายโครงข่าย 3G ประมาณ 2,500 ล้านบาท และ ส่วนทีเ่ หลือจะใช้ลงทุนในการขยาย โครงข่าย 2G เดิม ขณะที่ นายพงษ์ อ มร นิม่ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผูบ้ ริหาร ด้านการเงิน ADVANC เปิดเผยว่า แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลงวดผล การดำ � เนิ น งานปี 54 บริ ษั ท ฯ มีโอกาสที่จะจ่ายลดลง เนื่องจาก ติ ด ข้ อ จำ � กั ดในด้ า นกฎหมายที่ กำ�หนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลใน จำ � นวนที่ ม ากกว่ า กำ � ไรสะสม ซึ่ง ณ สิ้นปี 53 บริษัทฯ มีกำ�ไร สะสมอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้าน บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวมีแนว โน้มลดลง หลังจากในช่วงปี 52 และ 53 บริ ษั ท ฯ มี ก ารจ่ า ย เงิ น ปั น ผลพิ เ ศษออกมา ล่ า สุ ด บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล พิเศษในอัตรา 6 บาทต่อหุ้น เมื่อ วั น ที่ 3 ธ.ค. 53 เป็ น การจ่ า ย เงินปันผลพิเศษประมาณ 18,000 ล้านบาท อนึ่ ง นโยบายการจ่ า ย เงิ น ปั น ผลงวดปี 54 บริ ษั ท ฯ SYNEX คาด (ต่อจากหน้า 1)

นายสุ พั น ธุ์ มงคลสุ ธี ประธานกรรมการและประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บมจ.ซิ น เน็ ค (ประเทศไทย) (SYNEX) เปิดเผยว่า ในปีนบี้ ริษทั ฯ ตัง้ เป้าสัดส่วนรายได้ จากสิ น ค้ า กลุ่ ม สมาร์ ทโฟนไว้ ที่ 1,500 ล้ า นบาท หรื อ มี สั ด ส่ ว น ประมาณ 8% ของรายได้รวมทัง้ หมด หลังจากล่าสุดได้รบั การแต่งตัง้ จาก

News Station

มีนโยบาย ที่จะจ่ายเงินปันผลใน อัตรา 100% หรือทั้งจำ�นวนของ กำ�ไรของปีที่ทำ�ได้ นอกจากนีล้ า่ สุด ทีป่ ระชุม ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาด ว่าการออกหุน้ กูจ้ ะออกไม่เต็มวงเงิน ที่มีการอนุมัติไว้ ส่วนระยะเวลายัง

ไม่สามารถระบุได้ เนือ่ งจากจะต้อง มีการพิจารณาถึงภาวะของตลาด เงินและความเหมาะสมในช่วงเวลา นั้น โดยหลังจากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้ ว คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะพิจารณาต่อไป สำ�หรับเงินจากการออก หุ้ น กู้ จ ะ ใ ช้ เ พื่ อ เ ป็ น เ งิ น ทุนหมุนเวียนลงทุนโครงข่ายรวมทัง้

ชำ�ระหนี้ที่จะครบกำ�หนดชำ�ระในปี นี้ จำ � นวน 15,800 ล้ า นบาท จากสิ้นปี 53 ที่บริษัทฯ มีหนี้รวม 56,000 ล้านบาท ฟาก นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ ADVANC เปิ ด เผยว่ า ปั จ จุ บั น บริษัท ทีโอที ยังไม่ได้ดำ�เนินการ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ แต่อย่างใด แต่หากทีโอทีจะดำ�เนิน การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีต่างๆ บริษัทฯ ก็สามารถแย้งได้ว่ากรณี ของภาษี ส รรพสามิ ต ระหว่ า ง ที โ อที กั บ บริ ษั ท ฯ นั้ น ได้ เ ข้ า สู่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการไป แล้วตั้งแต่ปี 51 ซึ่งอยู่ในระหว่าง การทำ�คำ�ชี้ขาด ส่ ว นกรณี ก ารปรั บ ลด อั ต ราส่ ว นแบ่ ง รายได้ ในบริ ก าร พรีเพด และการหักค่าใช้จ่ายกรณี โรมมิ่ ง นั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ เ สนอข้ อ พิ พ า ท เ ข้ า สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร อนุญาโตตุลาการไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 54 ด้านกรณีภาษีสรรพสามิต ระหว่ า ง CAT กั บ DPC นั้ น เมื่ อ วั น ที่ 1 มี . ค. 54 คณะ อนุ ญ าโตตุ ล าการ ได้ ชี้ ข าดมา แล้วว่า DPC ไม่มีหน้าที่ต้องชำ�ระ เงินใดๆ ให้กับ CAT อีก

บริ ษั ท โซนี่ อิ ริ ค สั น โมบายล์ คอมมิ ว นิ เ คชั่ น (ประเทศไทย) จำ�กัด ให้เป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้า ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะ ขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายสมา ร์ทโฟนดังกล่าวเข้าไปในช่องทาง ร้ า นขายอุ ป กรณ์ ไ อที ที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ฐ านลู ก ค้ า อยู่ ก ว่ า 5 พั น ราย

ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด รวมทัง้ จะขายผ่านร้าน ค้าปลีกสินค้าไอที Cnex Shop ทีก่ ระจายอยูท่ วั่ กรุงเทพฯ เพือ่ ทำ�ให้ สินค้าสมาร์ทโฟน เข้าถึงกลุม่ ลูกค้า ได้อย่างกว้างขวางและผลักดันยอด ขายให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ คาดไว้ “ในปีนี้บริษัทฯ จะใช้เงิน

ลงทุนประมาณ 2 - 3 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสาขา Cnex Shop ที่ ต อนนี้ มี อ ยู่ ก ว่ า 10 สาขาทั่ ว ประเทศ ให้มีความทันสมัยและมี สินค้าทีเ่ ป็นโฟนมากขึน้ ส่วนทีผ่ า่ น มาบริษัทฯ ก็เป็นตัวแทนจำ�หน่าย สิ น ค้ าให้ กั บ ลู ก ค้ า แล้ ว ประมาณ 4 - 5 แบรนด์ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

SYNEX คาด (ต่อจากหน้า 3)

แต่ช่วงที่เหลือของปีนี้คง ไม่มีรายใหม่เพิ่มเติมแล้ว เพราะ ต้องการดูแลลูกค้าที่มีอยู่แล้วให้ดี และมีศักยภาพในการเติบโตมาก ที่สุด” นายสุพันธุ์ กล่าว สำ�หรับแนวโน้มของกำ�ไร ในปีนี้มีโอกาสเติบโตไปในทิศทาง เดียวกับรายได้ทตี่ งั้ เป้าจะขยายตัว มากกว่า 30% หรือ 20,000 ล้าน บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นที่ ทำ �ได้ 15,000 ล้านบาท เนื่องจากได้รับ ปัจจัยบวกจากตลาดไอทีที่เติบโต ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยในปีนคี้ าด ว่าตลาดไอทีจะเติบโต 10 - 12% นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีกลุม่ สินค้า สมาร์ทโฟน เข้ามาเพิ่มอีกด้วย ขณะทีแ่ นวโน้มของรายได้ ใน Q1/54 มีโอกาสขยายตัวมากกว่า 20% เนือ่ งจากได้รบั ปัจจัยบวกจาก

News Station

หน้า 4

อุตสาหกรรมไอที ซึ่งในปีนี้คาดว่า จะเติบโต 10 - 12% นอกจากนี้ แนวโน้ ม ของผลประกอบการใน Q2/54 ยั ง มี โ อกาสขยายตั ว ต่ อ เนื่องจากไตรมาส 1 ปีนี้เช่นกัน ซึง่ ในช่วงดังกล่าวจะเริม่ มีโปรโมชัน่ จากผู้ประกอบการออกมากระตุ้น ยอดขาย และไตรมาส 3 ของทุกปี จะเริม่ เป็นช่วงไฮซีซนั่ ของธุรกิจไอที สำ�หรับกรณีน้ำ�ท่วมหนัก ในพื้นที่ภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบการขนส่ง ทำ�ให้การส่งสินค้า ให้กับลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวชะลอ ออกไปจากเดิม แต่อย่างไรก็ตาม คงไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบมากนั ก เนือ่ งจากเชือ่ ว่าหลังจากสถานการณ์ ต่างๆ กลับเข้าสูภ่ าวะปกติหรือหลัง น้ำ�ลด การจับจ่ายซื้อสินค้าไอทีคง คึกคักมากขึ้นกว่าเดิม

STAR เผย (ต่อจากหน้า 1)

ดร.สมชัย ว่องอรุณ รอง ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้ อำ � นว ยการ บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์ (STAR) เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้นำ�สุขภัณฑ์ Star ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน สุขภัณฑ์โลก (ISH 2011) ทีป่ ระเทศ เยอรมนี ระหว่างวันที่ 15 - 19 มี.ค. 54 ได้รับการตอบรับจาก ลูกค้าในกลุม่ ยุโรปเป็นอย่างดี โดย มี ลู ก ค้ า สนใจจะเข้ า มาเยี่ ย ม บริษทั ฯ และโรงงานในประเทศไทย เ พื่ อ ช ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ใน Q2/54 ซึ่งหากขั้นตอนต่างๆ

เสร็จสิน้ เชือ่ ว่าจะเริม่ เห็นคำ�สัง่ ซือ้ สินค้าเข้ามาตัง้ แต่ Q3/54 - Q4/54 ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ได้ เพิ่ ม ความสำ � คั ญ กั บ การขยาย ตลาดในประเทศ ซึง่ เชือ่ ว่าจะช่วย ให้ สั ด ส่ ว นรายได้ จ ากตลาดใน ประเทศขยั บ ขึ้ น ไปที่ 40% ได้สำ�เร็จ จากปีก่อนที่ทำ�ได้ 30% ส่วนในอนาคตจะขยายให้เพิม่ เป็น 50: 50 เนือ่ งจากตลาดในประเทศ ยังมีศกั ยภาพในการเติบโตได้เป็น อย่างดี สำ�หรับแนวโน้มรายได้ใน Q1/54 จะเติบโตในทิศทางทีด่ กี ว่า

งวดเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจาก ภาพรวมตลาดขยายตัวในทิศทาง ทีด่ ี ประกอบกับการขายสินค้าโดย ผ่านร้านค้าและโครงการยังเติบโต ต่อเนื่อง ดังนั้นทั้งปีนี้คงจะช่วย ผลั ก ดั นให้ ร ายได้ ข องบริ ษั ท ฯ เติบโต 10 - 15% จากปีก่อนที่ ทำ�ได้ 196.25 ล้านบาทได้สำ�เร็จ ขณะทีบ่ ริษทั ฯ ยังได้รบั ปัจจัยบวก จ า ก อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น ที่ มี เสถียรภาพดีขึ้น และขายสินค้า รุ่นใหม่ในราคาที่ดีขึ้น จึงคาดว่า Gross Profit Margin มีโอกาส เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ทำ�ได้ 40%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ เตรียมเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งมา จากกระแสเงินสดในการดำ�เนิน งาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ผลิต เพือ่ ให้สามารถผลิตสินค้าใน ระดับไฮเอ็นได้เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้ คาดว่ า จะออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ประมาณ 15 - 16 ชุด ซึง่ สามารถ กำ � หนดราคาขายให้ สู ง ขึ้ น สอดคล้องกับระดับสินค้าทีว่ างไว้ ในตลาดระดับกลางบนมากขึ้น

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

หน้า 5

ไชน่าคอสโคคาดความต้องการ ในอุตฯเรือเทกองจะทะยาน

บีโอเจเตรียมออกมาตรการให้เงินกู้ ฉุกเฉินต่อผู้ประกอบการ

หลังเผชิญวิกฤตการณ์สึนามิจะทำ�ให้ความต้องการ ขนส่งด้วยเรือเทกองเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ จะช่วยบรรเทาภาวะ อุปทานเหลือเทกองล้นตลาด โดยความเสียหายทีเ่ กิดกับอาคารและสิง่ ปลูก สร้างกว่า 150,000 อาคารในญี่ปุ่นทำ�ให้ญี่ปุ่นมีความ จำ�เป็นต้องนำ�เข้าแร่เหล็ก ทองแดง และสินค้าโภคภัณฑ์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “การฟื้นฟูประเทศจำ�เป็นต้องใช้วัตถุดิบใน อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นจำ�นวนมาก ซึง่ จะทำ�ให้ความ ต้องการใช้เรือเทกองเพิม่ ขึน้ แต่ในระยะสัน้ ผูป้ ระกอบ การเรือเทกองอาจเผชิญความท้าทายอย่างหนักจาก จำ�นวนเรือที่เพิ่มขึ้น” นายเว่ย เจียฟู ประธานไชน่า คอสโค กล่าว ทัง้ นี้ ญีป่ นุ่ จำ�เป็นต้องเพิม่ การนำ�เข้าแร่เหล็ก จากออสเตรเลี ย นำ � เข้ าไม้ แ ผ่ น และไม้ ท่ อ นจาก นิวซีแลนด์และมาเลเซียเป็นจำ�นวนมากเพื่อใช้ในการ ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน หลังถูกทำ�ลายจากพิบตั ภิ ยั สึนามิ

สึนามิ และวิกฤตการณ์กมั มันตภาพรังสีรวั่ ไหลเพือ่ ปกป้อง ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเปิดเผยว่า บีโอเจจะ พิจารณาออกมาตรการให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้ ฉุกเฉินให้กับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากพิบัติภัยสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา มาตรการดังกล่าวจะมีการเสนอไปยังคงคณะ กรรมการนโยบายการเงินบีโอเจอย่างเร็วทีส่ ดุ ในต้นเดือน หน้า ซึ่งจะมีการประชุมระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน ทั้งนี้ บีโอเจตระหนักว่า ผู้ประกอบการหลาย รายอาจประสบปัญหาทางการเงินในการฟื้นฟูโรงงาน และจ่ายเงินเดือนพนักงาน หลังการผลิตต้องหยุดชะงัก เนือ่ งจากขาดกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบ การรายย่อยจะทีม่ กี ระแสเงินสดต่�ำ และไม่มวี งเงินกูฉ้ กุ เฉิน จะได้รับผลกระทบมากที่สุด

าวต่างประเทศระบุวา่ ไชน่าคอสโค รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ธนาคารกลาง ไอเอ็มเอฟเตือนการฟื้นตัวของศก.โลก (โฮลดิ้งส์รายงานข่ ) ผู้ ป ระกอบการเดิ น เรื อ เทกองรายใหญ่ ญี่ปุ่น หรือ บีโอเจเตรียมออกมาตรการให้เงินกู้ฉุกเฉิน อันดับ 1 ของจีน คาดการณ์วา่ การฟืน้ ฟูประเทศญีป่ นุ่ กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย กำ�ลังเสี่ยงชะลอ

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ กองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟเตือนว่า การฟื้นตัวของ เศรษฐกิจโลกกำ�ลังเผชิญความเสีย่ งทีจ่ ะชะลอลงอย่างมีนยั สำ�คัญ โดยนายนาโอยูกิ ชิโนฮาร่า รองผู้อำ�นวยการไอ เอ็มเอฟระบุวา่ การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกได้รบั ผลดีจาก ความร้อนแรงของตลาดเกิดใหม่ แต่ขณะนี้มีบางประเทศ ที่กำ�ลังเผชิญแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และการเพิ่มขึ้นของ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้�ำ มันทีเ่ พิม่ ขึน้ เกินกว่าระดับ 100 ดอลลาร์/ บาร์เรลเป็นปัจจัยทีก่ ดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจตลาด เกิดใหม่ ขณะทีค่ วามเสีย่ งเกีย่ วกับวิกฤตหนีใ้ นภูมภิ าคยุโรป ยังคงมีอยู่ ข่าวดีก็คือ เราคาดว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลกกำ�ลังดำ�เนินต่อไปจากแรงขับเคลือ่ นของตลาดเกิดใหม่ แต่ขณะนีม้ ขี า่ วทีไ่ ม่คอ่ ยดีนกั คือ การขยายตัวของเศรษฐกิจ ตลาดเกิดใหม่ในอัตราที่สูงมีความเสี่ยงที่จะชะลอลงอย่าง มีนัยสำ�คัญ” นายชิโนฮาร่า ระบุ

AFET

“เส้นเทคนิคยังเอื้อ”

นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 752 สัญญา สถานะคงค้าง 2,064 สัญญา - ปิด 161.70 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.20 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 54) ปัจจัยบวก - หากยืน 166.50 บ./ก.ก. เส้นเทคนิคจะมีสญั ญาณซือ้ อีกรอบ - พืน้ ทีป่ ลูกยางของไทยเจอฝนตกและน้�ำ ท่วม ปัจจัยลบ - ยางไทยแพงกว่า TOCOM อาจมีแรงขายรักษาระดับราคาออกมาเป็นระยะ - ราคาน้�ำ มันส่งผลต่อราคายางเพียงระยะสัน้ - ความต้องการจากจีนยังชะลอตัว - ฮอนด้าและนิสสันในญีป่ นุ่ ยังชะลอการผลิตรถยนต์ กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 54) - แนวรับ 158.20 บ./ก.ก. - แนวต้าน 166.50 บ./ก.ก.

TFEX

“แค่ทำ�กำ�ไร”

นายศราวุธ เตโชชวลิต ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพนั ธ์ บล.ซิกโก้ (SSEC) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 8,217 สัญญา สถานะคงค้าง 24,866 สัญญา - ปิด 729.00 จุด ลดลง 1.50 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) ปัจจัยบวก - ผลประกอบการ บจ.Q1/54 กลุม่ แบงก์มแี ววออกมาดี - หุน้ พลังงานยังได้ราคาน้�ำ มันหนุน - เงินนอกยังไหลเข้าต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ 4069.68 ล้านบาท ปัจจัยลบ - ถูกทำ�กำ�ไรต่อ หลังบวกแรงแบบไม่พกั ฐาน กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) - แนวรับ 724 - 725 จุด - แนวต้าน 734 - 738 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 731 - 730 จุด แนวต้าน 740 - 744 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

หน้า 6

เข้าเก็งกำ�ไร AJ สัปดาห์นโี้ ชว์ฟอร์มได้แจ๋วไปเลย หลังจากขยับกลับขึน้ มาจาก ขาลงรอบก่อน โดยมีแรงซือ้ เข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง ดันราคาหุน้ เป็นแท่ง สีเขียวบวกทำ�แฮทริกมา 3 วันติด ลอยไปสูงสุดระดับ 7% กว่าๆ ขณะที่วานนี้ปิดทำ�ไฮรอบเดือนครึ่งที่ 25.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.40 บาท หรือ 5.81% มูลค่าการซื้อขาย 337.29 ล้านบาท นักวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า หากราคาหุ้นไม่ ย้อนลงไปหาระดับแนวรับที่ 24.00 - 23.60 บาท มีแนวโน้มลุ้นขยับ ขึ้นหาแนวต้านที่ 26.00 - 26.50, 27.00 บาท แนะนำ� “ซื้อเก็งกำ�ไร”

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 31/03/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

AJ 25.50 1.40 5.81 24.40 25.50 24.30 24.10 25.01

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

13,484,300 337,297 4.80 10.24 4.12 0.45 3.39 2.49 10,094

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23/02/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 25.00 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ี นางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ น.ส.อจลา สุทธิสัมพัทน์ นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์

จำ�นวนหุ้น

(%)

75,416,000 47,360,000 29,280,410 26,000,000 18,242,050

20.98 13.17 8.14 7.23 5.07

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

News Station

ธปท.ห่วงต้นทุนพุ่งดันเฟ้อพื้นฐานขึ้นต่อเนื่อง นายเมธี สุ ภ าพงษ์ ผู้ อำ � นวยการอาวุ โ ส ฝ่ า ย เศรษฐกิจในประเทศ ธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิด เผยว่า ทิศทางอัตราเงินเฟ้อพื้น ฐานยังมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นใน อนาคต จากการส่งผ่านต้นทุนที่ สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นจึง พบว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยัง คงมีอยู่ ขณะเดียวกันจากการทำ� แบบสำ�รวจผูป้ ระกอบการ 1,200 ราย ต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อ พื้นฐานในอีก 12 เดือนข้างหน้า พบว่า 5.8% มองว่ามีความเป็น ไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลา นัน้ จะสูงกว่า 6% และผูป้ ระกอบ การอี ก 30.2% คาดว่ า อั ต รา เงินเฟ้อจะอยู่ในช่วง 4 - 6% อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา การปรั บ ขึ้ น ราคาสิ น ค้ า ยั ง คง ทำ�ได้ไม่เต็มที่ ขณะที่ต้นทุนยัง คงเพิ่มขึ้นและมีแรงกดดันด้าน

อุปสงค์จากเศรษฐกิจที่ขยายตัว ทำ � ให้ ผู้ ป ระกอบการระบุ ว่ า 48.6% การปรับราคาสินค้าเป็น ข้ อ จำ � กั ดในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ

46.4% ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ ภาวะเศรษฐกิจเป็นข้อจำ�กัดใน การดำ�เนินธุรกิจเช่นกัน ธปท. ระบุยังไม่ได้ประเมินผลกระทบ

BLAตั้งเป้าเบี้ยประกัน รับรวมปีนี้โต20% นายโชน โสภณพนิ ช กรรมการผู้จัดการ บมจ.กรุงเทพ ประกันชีวิต (BLA) เปิดเผยว่า ในปี 54 นี้บริษัทฯ ตั้งเป้าเบี้ย ประกั น รั บ รวมขยายตั ว 20% เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นทีท่ �ำ ได้ 26,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขยายตัวสูง กว่าที่สำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ตั้ง เป้าธุรกิจประกันภัยในปีนี้ขยาย ตัวที่ 18% โดยบริษัทฯ ยังคง สั ด ส่ ว นช่ อ งทางการขยายเบี้ ย ประกันใหม่ไว้ที่ 80% ผ่านทาง

สาขาธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็น บริ ษั ท แม่ และผ่ า นช่ อ งทาง ตัวแทน 20% ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 88,700 ล้าน บาท หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ย 31.6% ต่อปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีจำ�นวน กรมธรรม์ 1.11 ล้านกรมธรรม์ คิ ด เ ป็ น ทุ น ป ร ะ กั น ร ว ม 449,785.31 ล้านบาท ขณะที่ สั ด ส่ ว นกองทุ น ต่ อ เงิ น สำ � รอง

ประกันชีวิตอยู่ที่ 15.8% และมี สัดส่วนสินทรัพย์ต่อเงินสำ�รอง ประกั น ชี วิ ต ที่ 12.8% ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ มี ส่ ว นแบ่ ง ทางการ ตลาดธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต อยู่ ใ น อันดับ 4 หรือคิดเป็น 9% ของ ธุรกิจรวม ซึ่งสะท้อนว่าบริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก “ธุรกิจประกันชีวติ ในปีนี้ มองว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการ ที่สถาบันประกันเงินฝากจะลด วงเงินในการรับประกันลง ส่งผล

น้ำ�ท่วมภาคใต้ เชื่อสัปดาห์หน้า สถานการณ์ดีขึ้น สำ � หรั บ สถานการณ์ น้ำ � ท่วมในภาคใต้ขณะนี้ ธปท.ยังคง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แม้จะยังไม่มีการประเมินผลกระ ทบ เนื่องจากสถานการณ์ยังมี พัฒนาการอย่างต่อเนือ่ ง โดยมอง ว่าภาคท่องเที่ยวขณะนี้จะได้รับ ผลกระทบ เนื่องจากเป็นฤดูการ ท่องเที่ยวทะเลในฤดูร้อน ขณะที่ ภาค ปร ะมงและการขนส่ ง คมนาคมจะสามารถติดตามผล ก ร ะ ท บ ไ ด้ ภ า ย ห ลั ง จ า ก สถานการณ์ฟื้นตัวดีขึ้นแล้ว เช่น เดียวกับภาคการเกษตรที่มองว่า หากสถานการณ์ ไ ม่ ยื ด เยื้ อ และ สามารถคลี่ ค ลายได้ ภ ายใน สัปดาห์หน้าก็จะไม่กระทบต่อภาค ก า ร เ ก ษ ต ร ย า ง แ ล ะ ป า ล์ ม เนื่องจากผลิตผลทั้ง 2 ประเภท เป็นไม้ยืนต้น และไม่ใช่ฤดูกรีด ยางซึ่งจะส่งผลกระทบมากกว่า ให้ผู้ออมหาทางเลือกอื่นเพิ่มขึ้น และจะส่งผลประโยชน์มายังธุรกิจ ประกั น ชี วิ ต โดยเฉพาะแบบ ประกันสะสมทรัพย์ ขณะเดียวกัน แบบประกันบำ�นาญก็มีโอกาสจะ เติบโตต่อเนื่องในระยะยาว หลัง จากที่รัฐบาลอนุมัติเพิ่มวงเงินลด หย่อนภาษีที่ 2 แสนบาท ขณะ เดียวกันยังมีปัจจัยความเสี่ยงที่ ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงได้มาก ขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติและความ เสีย่ งจากการชุมนุม ซึง่ ในส่วนของ สถานการณ์น�้ำ ท่วมในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ขณะนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ เพื่ อ ทำ � การสอบถามลู ก ค้ า แล้ ว โดยพบว่ายังไม่มีลูกค้าที่ได้รับผล กระทบแต่อย่างใด” นายโชน กล่าว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

RATCH ยื่นซื้อกองทุนพลังงานออสซี่ 80% คาดแล้วเสร็จกลางปี 54 นายนพพล มิ ลิ น ทางกู ร กรรมการ ผู้ จั ด การใหญ่ บมจ.ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี โฮลดิ้ง (RATCH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นข้อ เสนอซือ้ หุน้ 80% ในกองทุน Transfield Services Infrastructure Fund (TSI) ซึ่งเป็นกองทุนจัดการ สินทรัพย์ด้านพลังงานของออสเตรเลีย ที่ราคา หุ้นละ 0.85 ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากมูลค่า กองทุ น ราว 373 ล้ า นดอลลาร์ อ อสเตรเลี ย โดยคาดว่าการซื้อหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน กลางปี 54 สำ�หรับเหตุผลที่เลือกเข้าซื้อหุ้นกองทุน ดังกล่าว เนือ่ งจากเห็นว่าจะเป็นการเพิม่ รายได้ให้ กับบริษัทฯ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผลตอบแทนที่ดี เนื่ อ งจากกองทุ น ดั ง กล่ า วเน้ น ลงทุ นในธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้า ถ่านหิน และพลังงานอื่นๆ ขณะเดียวกัน หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้แจ้ง เกีย่ วกับ บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ (บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จำ�กัด และ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่ น แนล (สิ ง คโปร์ ) คอร์ ป อเรชั่ น จำ � กั ด ) เข้าซื้อหุ้นของบริษัท Electricite du LaosGeneration Public Company (EDL Gen) ที่ เ สนอขายต่ อ ประชาชนในครั้ ง แรก (Initial Public Offering : IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้ เงินกูจ้ ากบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติ

News Station

หน้า 8

รองประธานอาวุโส สายงานบริหาร บมจ.ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ (BAT-3K) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตัง้ เป้ารายได้ปี 54 เติบโต 10% จากปีกอ่ นทีม่ รี าย ได้ 5.3 พันล้านบาท เป็น 5.8 - 6.0 พันล้านบาท รวมทั้งกำ�ไรในปีนี้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำ�ไร 207 ล้านบาท พร้อมทั้งรักษาส่วนแบ่งการตลาด ไว้ในระดับ 30% สำ�หรับรายได้ในช่วง Q1/54 คาดว่าจะ ดีกว่า Q1/53 เนือ่ งจากมีค�ำ สัง่ ซือ้ สินค้าเข้ามาเพิม่ ขึน้ ประกอบกับได้รบั ปัจจัยบวกจากเหตุการณ์ภยั พิบัติในญี่ปุ่นทำ�ให้มีลูกค้าจากญี่ปุ่นสั่งซื้อสินค้า เข้ า มาเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยเพื่ อ นำ � แบตเตอรี่ ไ ปใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงที่โรงไฟฟ้ามีปัญหา ขณะที่ บริษทั ฯ คาดว่าในปีนสี้ ดั ส่วนราย ได้จากต่างประเทศเพิ่มเป็น 55% จากเดิม 50% เนือ่ งจากบริษทั ฯ จะเน้นการจำ�หน่ายสินค้าในต่าง ประเทศเพิม่ ขึน้ หลังได้ราคาดีกว่าการจำ�หน่ายใน ประเทศ เพราะสามารถปรับราคาขายได้มากกว่า ไม่เหมือนกับการปรับราคาขายในประเทศจะต้อง ได้รับอนุญาตจากทางการ ขณะที่ราคาตะกั่วในปี นี้คาดว่าจะอยู่ที่ 2.6 - 2.7 พันดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ในระดับ 2.3 พันดอลลาร์/ ตัน ขณะที่ในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร BAT-3K คาดปี 54 รายได้โต 10% - กำ�ไรดีขึ้น และตั้งงบประมาณทางการตลาด 90 ล้านบาท นางสาว วี ร วรรณ ขอไพบู ล ย์ เพื่อทำ�โฆษณาแบตเตอรี่ 3K V-Series

เห็นชอบให้เพิม่ ทุนในบริษทั ย่อยเพือ่ นำ�ไปชำ�ระคืน เงินกู้เพื่อการซื้อหุ้น EDL Gen ให้กับ บริษัทฯ และได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 1. บริษทั ฯ ทำ�การเพิม่ ทุนจดทะเบียนใน บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำ�นวน) จำ�นวน 595 ล้านบาท โดยชำ�ระค่าหุ้นทั้งจำ�นวน เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 54 2. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ทำ�การเพิ่มทุนจดทะเบียนใน บริษัท อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (บริษัทย่อยที่บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ถือหุ้น 100%) จำ�นวน 19,000,000 ดอลลาร์ โดยชำ�ระ ค่าหุ้นทั้งจำ�นวนเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 54 3. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด ทำ�การเพิม่ ทุนจด ทะเบียน ในบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั อาร์ เ อช อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล (มอริ เ ชี ย ส) คอร์ ป อเรชั่ น จำ � กั ด ถื อ 100%) จำ � นวน 18,940,000 ดอลลาร์ หรือเทียบเท่า โดยชำ�ระ ค่ า หุ้ น ทั้ ง หมดของทุ น จดทะเบี ย นเมื่ อ วั น ที่ 24 มี.ค. 54

CHUO แจงผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ไม่เกี่ยวโยงกัน ยันไม่ต้องทำ�เทนเดอร์ฯ บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) (CHUO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการติดต่อกลับจากผู้ถือ หุ้นใหญ่รายหนึ่ง ได้แก่ บริษัท เอเซีย บิสซิเนส ซัพพอร์ท แอสโซซิเอชั่นจำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัด ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยและประกอบธุรกิจให้บริการ เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด พาณิชยกรรม และการลงทุน และผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้ยืนยัน ข้อมูลเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ บริษัท เอเซีย บิสซิเนส ซัพพอร์ท แอส โซซิเอชั่น จำ�กัด (ABSA) ขอยืนยันว่า ABSA ไม่ ได้ถอื หุน้ หรือหลักทรัพย์อนื่ ใดทีม่ สี ว่ นได้เสียลักษณะ เดียวกันกับหุน้ สามัญใน The Pacific CenturyFund

Pte. Ltd. (PCF) รวมถึง PCF ไม่ได้ถือหุ้นหรือ หลักทรัพย์อนื่ ใดทีม่ สี ว่ นได้เสียลักษณะเดียวกันกับ หุ้นสามัญใน ABSA จึงขอยืนยันว่าไม่มีกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของ ABSA ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารใน PCF นอกจากนี้ ABSA ประกาศว่าไม่มีความ สัมพันธ์ใดๆ หรือมีการกระทำ�ร่วมกันระหว่าง ABSA และ PCF ในการได้มาซึ่งหุ้นของ CHUO ดังนั้น ABSA จึงไม่มหี น้าทีใ่ นการทำ�คำ�เสนอซือ้ หลักทรัพย์ ตามมาตรา 247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ ทางบริษทั ฯ ยังคงอยูร่ ะหว่าง

การดำ�เนินการติดต่อกับทาง PCF ต่อไป หากมี ข้อเท็จจริงใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นอีกราย บริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนต่อไป อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่ได้รับทราบ เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงนโยบายในการดำ�เนินงาน และการบริหารจัดการ ซึ่งหากรับทราบข้อมูล ดังกล่าวแล้ว บริษทั ฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนต่อไป www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

RPC...กับข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ “ระยองเพียวริฟายเออร์” คึกคักผิดสังเกต ราคาหุ้นพุ่ง 20% ใน 2 วันทำ�การ วงในชี้ผลประกอบ การเทิร์นอะราวด์ กำ�ไรกระฉูด 400 - 500 ล้านบาท ดันราคาหุ้นกลับสู่ไฮเดิมที่ 7 - 8 บาท แถมมี สารพัดข่าวดีหนุน ทั้งการขาย TDR ให้นักลงทุนไต้หวันสูงกว่าราคาในกระดานมาก พ่วงข่าวบริษัทจ่อ ฮุบกิจการยักษ์ หนุนธุรกิจโรงกลั่นโตก้าวกระโดด สัปดาห์นมี้ หี นุ้ ทีอ่ ยากให้นกั ลงทุน จั บ ตามองใกล้ ชิ ด คื อ บมจ.ระยอง เพียวริฟายเออร์ (RPC) ในฐานะทีเ่ ป็นหุน้ ต่ำ�กว่าปัจจัยพื้นฐาน และเป็นหุ้นที่พลิก ฟืน้ ผลการดำ�เนินงานกลับสูภ่ าวะปกติของ ตัวเองอีกครั้ง ซึ่งจะว่าไปแล้วมีนักลงทุน บางส่วนอ่านเกมขาดและแอบเข้าไปเก็บ หุ้นไว้แล้ว สังเกตได้จากราคาหุ้น RPC ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 3.60 บาท ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ 4.30 บาทมาแล้ว โดยราคาขึ้นมา 0.70 บาท หรือ 19.44% ประเด็นแรกที่อยากให้นักลงทุน จั บ ตามองคื อ ผลประกอบการในปี นี้ ที่คาดว่าจะกลับมาทำ�กำ�ไรได้ตามปกติ หรือมีก�ำ ไรเฉลีย่ ประมาณ 400 - 500 ล้าน บาท หลั ง จากที่ ข าดทุ นในช่ ว งปี 51 ประมาณ 500 ล้านบาท แต่ปที แี่ ล้วบริษทั พลิ ก กลั บ มี กำ �ไรอี ก ครั้ ง ประมาณ 200 ล้านบาท และจัดการล้างขาดทุนสะสม หมดเกลีย้ ง แถมยังพลิกบวกมีกำ�ไรสะสม จนสามารถจ่ายปันผลได้อกี ครัง้ ซึง่ สาเหตุ ที่ทำ�ให้บริษัทกลับมามีกำ�ไรระดับปกติอีก ครั้งเป็นเพราะราคาน้ำ �มันที่ปรับตัวขึ้น มากในปีนี้ และยอดขายน้ำ�มันส่งออกไป ยังเวียดนามและกัมพูชาทีเ่ พิม่ ขึน้ แบบก้าว

กระโดด จนยอดผลิ ต ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ออเดอร์ที่มีเข้ามา ถ้าปีนี้บริษัททำ�กำ�ไรได้ตามคาด จะทำ�ให้กำ�ไรต่อหุ้นพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 0.75 บาทเป็นอย่างน้อย และหากคิดทีพ่ อี เี พียง 10 เท่า ราคาหุ้น RPC ก็ควรอยู่แถวๆ 7 - 8 บาท เหมือนในอดีต ไม่ใช่ 4 บาท กว่ า ๆ ในปั จ จุ บั น และเป็ น ที่ ม าของ ประเด็นที่สองที่อยากให้นักลงทุนติดตาม คือ การขาย TDR ให้กับนักลงทุนไต้หวัน ซึ่งจากข้อมูลในทางลับที่เชื่อถือได้ระบุว่า RPC จะประกาศราคาขาย TDR ในราคา ที่สูงกว่ากระดานค่อนข้างมาก ตามพื้น ฐานของบริ ษั ท ที่ เ ปลี่ ย นไปในทางบวก และคงปฏิเสธไม่ได้วา่ การขาย TDR ได้ใน ราคาสู ง ๆ จะเป็ น ปั จ จั ย ชี้ นำ � ราคาหุ้ น RPC ในกระดานแน่นอน ประเด็ น สุ ด ท้ า ย ที่ อ ยากให้ ติดตามสำ�คัญที่สุด!! เพราะถือเป็นข่าวดี ที่ทำ�เซอร์ไพรส์ชนิดตกเก้าอี้เลยทีเดียว!! เพราะมีข่าวในทางลับว่าเงินที่ได้จากการ ขาย TDR ประมาณ 1 พั น ล้ า นบาท บวกกับเงินกู้อีก 1 พันล้านบาท...บริษัท จะนำ�ไปซื้อกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ซึง่ เป็นกิจการทีท่ �ำ ให้ RPC กลายเป็นเสือ

ติดปีกเลยทีเดียว...พูดแบบบ้านๆ ก็คือ RPC ไม่จำ�เป็นต้องง้องอนใครอีกต่อไป!... ดังนัน้ หากนักลงทุนท่านใดสนใจหุน้ ประเภท เทิร์นอะราวด์ RPC เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ น่ า สนใจไม่ น้ อ ย...ส่ ว นทางเทคนิ ค ส่ ง สัญญาณชัดเจนว่าราคาหุ้นมีโอกาสแตะ 4.50 - 5.00 บาทเร็วๆ นี้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

Lifestyle Station

สรรพคุณของวิตามินซี

by Jackal_XIII

วิตามินซี มีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยเสริมภูมติ า้ นทานของร่างกาย เป็นตัวสร้างคอลลาเจนในเนือ้ เยือ่ ต่างๆ เช่น ผิวหนัง กระดูก ฟัน เหงือกและเส้นเลือด ช่วยสมานและซ่อมแซมเนื้อเยื่อบาดแผลให้หายเร็วขึ้น รักษาอาการ เลือดออกตามไรฟัน และช่วยคลายเครียด แต่บางท่านก็ได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอ ดังจะสังเกตได้จากการเป็นหวัด หรือภูมิแพ้บ่อยๆ นั่นหมายความว่าภูมิต้านทานในร่างกายเราไม่สมบูรณ์พอ ผิวพรรณซูบซีด ไม่เปล่งปลั่งสดใส หรือบางท่านที่เครียดมีผลให้เป็น โรคกระเพาะ ไมเกรน เบือ่ อาหาร นอนไม่หลับ และสาวๆ หนุม่ ๆ ทีช่ อบสูบบุหรีห่ รือดืม่ แอลกอฮอล์เป็นประจำ� ไลฟ์สไตล์เหล่านีก้ ต็ อ้ งการวิตามิน ซีมากกว่าคนทั่วไปเหมือนกัน สำ�หรับปริมาณวิตามินซีที่เราควรได้รับต่อวันคือ 60 มิลลิกรัม ถ้าเทียบง่ายๆ ก็คือ ทานส้มสด 1 ผลให้วิตามินซี 20 มิลลิกรัม ก็ต้อง ทานให้ได้ 3 ผลต่อวัน หรือทานจากผักสด ผลไม้ต่างๆ ซึ่งแต่ละชนิดก็ให้ปริมาณวิตามินซีแตกต่างกัน ผักทีใ่ ห้วติ ามินซีมากหน่อย เช่น บร็อกโคลีหรือผลไม้สดทีม่ รี สเปรีย้ ว เช่น สับปะรด มะขาม ส่วนทีใ่ ห้วติ ามิน ซีน้อย เช่น กล้วย ผักกาดกรอบ หรือหัวหอม นอกจากการทานผักผลไม้แล้ว การทานวิตามินซีเสริมในรูปเม็ดยาเม็ดก็เป็นอีกทางเลือก ในปัจจุบัน ก็มีวิตามินซีเสริมในรูปแบบเจลลี่เคี้ยวสนุกอร่อยเพลิน ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทำ�ให้การเสริมวิตามินซีเป็น เรื่องสนุก และได้ประโยชน์ของคุณค่าวิตามินซีเต็มๆ ในรูปแบบ ซีโด้ เจลลี่กลีบส้ม 1 กลีบ ให้วิตามินซี 60 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับทานส้ม 3 ผลนั่นเอง ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวฝนตก เพื่อป้องกันโรคภัยมาเยือนโดย เฉพาะหวัด วิตามินซี นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมมากๆ....

Photo Release MFEC จับมือ Symantec ให้ความรู้ด้านไอที

บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) ร่วมกับ Symantec จัดงานสัมมนาเรื่อง “Maximize High Availability & Security to Empowering End User” โดยบรรยายและให้ความรู้ด้านความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อธุรกิจและพฤติกรรมของ ผู้บริโภค รวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านไอที ซึ่งในงานนี้ได้ยก Wikileak และ Stuxnet เป็นกรณีศึกษาด้านความ ปลอดภัยที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวและทำ�ให้หน่วยงานด้านไอทีต้องหันกลับมาทบทวนกระบวนการรักษาความปลอดภัยของตัวเอง ใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในแวดวงไอทีเข้ารับฟังจำ�นวนมาก ณ ห้องแกรนด์ลิลลี่ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด DRT รุกเดินหน้าผลิต-สต็อกสินค้า รับดีมานด์ “ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ราเพชร” หรื อ DRT ผู้ ผ ลิ ต และจำ � หน่ า ย ผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ พื้นไม้ลามิเนต แผ่นบอร์ด ยิปซัม และบริการหลังการขาย ภายใต้ตราสินค้า “ตราเพชร” เดินหน้า จัดกระบวนการผลิตสินค้ารองรับอานิสงส์ความต้องการวัสดุก่อสร้าง เพิ่ม หลัง เกิด เหตุการณ์น้ำ �ท่วมหลายพื้นที่ส่งผลให้ตลาดซ่อมแซม เติบโตขึ้นอีกมาก ระบุยังเร็วเกินไปที่จะปรับเป้าหมายการขยายตัวของ ยอดขายปีนี้มากกว่าตัวเลขเดิมที่ 10% เหตุต้องรอสถานการณ์คลี่คลาย เร่งจัดสรรสินค้าตอบสนองความต้องการในพื้นที่เร่งด่วนโดยเฉพาะใน ประเทศก่อนส่งออกตลาดต่างประเทศ เผยผลพวงเข้าร่วมงานไทย แลนด์ โฟกัส 2011 ส่งผลนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจสอบถาม ข้อมูล และทิศทางธุรกิจ

มุมประกัน นวกิจ-มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ร่วมจัดงานแถลงข่าว เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ วันจักรี

ศ.นพ. ธี ร ะ รามสู ต ประธานมู ล นิ ธิ ร าชประชาสมาสั ย ในพระบรมราชูปภัมภ์ นายสมศักดิ์ จันทวัฒนา ผู้อำ�นวยการสำ�นัก วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และนายศรัณฐ์ หวั่งหลี ผู้จัดการแผนกบริหารพัฒนาธุรกิจ บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าว “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ วันจักรี 54” (ครั้งที่ 2) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรําลึกถึงพระมหากษัตริย์ไทย ในราชวงศ์จักรี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

บอร์ด GEN ไฟเขียวรวมพาร์ เพิ่มทุนลุยธุรกิจพลังงาน ม.ล.ทศสุวรรณ ทองแถม (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง (GEN), อำ�นาจ ตันกุริมาน (ที่ 2 จาก ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกร่วมกันภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแผนการรวมมูลค่า ที่ตราไว้ (รวม Par) หุ้น GEN จาก 1 บาท เป็น 10 บาท และลด ทุน-เพิ่มทุนเพื่อสร้างความพร้อมก่อนขยายฐานธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงาน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/54 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 54 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

IR Society

กอบบุญ ศรีชัย

“นักลงทุนสัมพันธ์

ต้องนำ�เสนอความจริง” สำ�หรับผลตอบรับจากงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เธอกล่าวว่าหากสังเกตจากความสำ�เร็จขององค์กร นับตั้งแต่ ช่วงปี พ.ศ.2542 ถือว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมาประสบความสำ�เร็จ ที่สุดในรอบ 10 ปี จากหุ้นที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกลายเป็นหุ้น TOP Name ในแง่มุมของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถ ทำ�ให้หุ้น Active ได้ มีคนสนใจ มีคนมาเทรดหุ้นเราเยอะๆ

ตอนจบ รวมถึงราคาหุน้ สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงาน แต่อย่างไรก็ตามเธอ ยังมองว่า ยังคงต้องมีการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อไป เรื่อยๆ เนื่องจากวิชาชีพนี้เป็น Subjective จึงไม่มีจุดไหนแสดงให้ เห็นว่าเป็น The Best of Life ท้ายนี้ขออนุญาตลากันไปด้วยมุมมองด้านวิชาชีพนักลงทุน สัมพันธ์ทเี่ ธอมองว่า ปัจจุบนั นีง้ านด้านนักลงทุนสัมพันธ์มหี น่วยงาน ที่ ร องรั บ ค่ อ นข้ า งมากเมื่ อ เที ย บกั บ ในอดี ต ทั้ ง ในส่ ว นของ ตลาดหลักทรัพย์เองรวมถึงมีการจัดตั้ง IR ของประเทศ แต่อาจติด อยูต่ รงการทำ�ความเข้าใจของคำ�ว่า IR ซึง่ ควรจะเข้าใจกันให้ถกู ทาง โดยเธอมองว่านักลงทุนสัมพันธ์ทดี่ ี ต้องมีความอดทนสูง หมัน่ ศึกษา หาความรู้กระตือรือร้น และเป็นที่มีทักษะในการประนีประนอม เนือ่ งจากงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นเสมือนภาพลักษณ์ของบริษทั

END...... www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

ทิ ศ ทางของ ดั ช นี ใ นวั น นี้ ยั ง คง ผันผวน และจะมีแรงขายทำ�กำ�ไรออกมา อีก เนื่องจากดัชนีได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ เนื่อง 2-3 วั นที่ ผ่ านมา จากการ ที่ นักลงทุนเล่นข่าว Window Dressing ประเมินแนวรับที่ 1,030 จุด ส่วนแนว ต้านอยู่ที่ 1,056 จุด กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�ว่า ในช่วงทีด่ ชั นีปรับตัวลงมาอาจ จะทยอยเข้าซื้อได้

แนวโน้ ม การลงทุ น ในวั น นี้ ตลาดฯ อาจจะทรงตัวเนือ่ งจากเป็นวัน ทำ�การสุดท้ายของสัปดาห์ แต่ถา้ ตลาด สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อ ก็อาจจะทำ�ให้ ดัชนีฯ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ สูงสุดเดิมอีกครั้ง ให้แนวรับ 1,041 และ 1,036 จุด แนวต้าน 1,055 และ 1,060 จุด

หน้า 13

ภาวะต ลาดหุ้ นในช่ ว งนี้ จ ะมี ความผันผวน เมื่อราคาหุ้นปรับตัวขึ้น มา ก็จะถูกแรงขายทำ�กำ�ไร ทำ�ให้ดัชนี ไ ม่ ส า ม า ร ถ ป รั บ ขึ้ น ไ ป ไ ด้ ม า ก โดยสำ�หรับวันนี้มองว่า แนวโน้มดัชนีฯ ตลาด หุ้ นไทยมี โ อกาสป รั บ ตั ว ลดลง ได้อีก ประเมินแนวรับที่ 1,040 และ 1,035 จุด ส่วนแนวตา้ นอยูท่ ี่ 1,056 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษ�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มีน�คม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,645.99 8.00% 3,690.97 11.16% 9,258.32 27.99% 17,478.42 52.85%

4,682.06 14.16% 3,732.20 11.28% 5,188.64 15.69% 19,470.80 58.87%

-2,036.07 -41.23 4,069.68 -1,992.38

Last Update

31/03/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,047.48 735.98 1,605.25 279.53

Chg

%Chg

-3.19 -3.03 -6.02 2.47 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

31/03/11

-0.3 -0.41 -0.37 0.89 33,073.69 951.63

17:01:55

AGRO A dv ance 37%

Decline 39% No C hange 24%

TECH -0.04

SERVICE

Decline 29%

-0.22

0.8 0.6 0.13 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -1.2

CONSUMP 0.11

FINCIAL

-1.08

-0.52 A dv ance 33% No C hange 38%

0.01

RESOURC

INDUS 0.78

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษ�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มีน�คม 2554

SCB

( Day )

: SCB 12,000,000

Price & Fundamental Symbol SCB

Last 108.00 Chg 0.00  %Chg 0.00  Open 109.00  High 110.00  Low 108.00  Prev 108.00  Avg 109.06  AccVol 23,833,300  AccVal(K฿) 2,599,377  %Fluct 1.83  P/E 15.17  P/BV 2.38  DPS(Baht) 2.00  Yield(%) 2.78  EPS(Baht) 7.12  MktCap(Mil.) 366,415  Broker Target Update KTZ 130.00 30/03/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็147.00 นต์การเปลีย่ นแปลง ASP 30/03/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 28/03/11 ค่าการ KIMENGม่ ขึน้ มากที 135.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

10,000,000

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

110.00

Price

109.50

109.00

108.50

108.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษ�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มีน�คม 2554

N-PARK

( Day )

Price & Fundamental Symbol N-PARK

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: N-PARK

0.04 0.01  33.33  0.03  0.04  0.03  0.03  0.04  245,586,700  9,397  25.00  N/A  4.00  N/A  N/A  0.00  2,417  Target Update

No Comment

250,000,000 200,000,000

Vol.

150,000,000 100,000,000 50,000,000 0.04

0.03

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษ�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มีน�คม 2554

AJ

( Day )

Volume Analysis

: AJ

3,000,000 2,500,000

Price & Fundamental Symbol AJ

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker TRINITY

25.50 1.40  5.81  24.40  25.50  24.30  24.10  25.01  13,484,300  337,297  4.80  10.24  4.12  0.45  3.39  2.49  10,094  Target Update 35.00 10/03/11

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

25.50

25.25

25.00

Price

24.90

24.80

24.70

24.60

24.50

24.40

24.30

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 586 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2554

คำ�คมการลงทุน จากที่ ผ่ า นมามั น ชั ด เจนว่ า นั ก ลงทุ น จะสามารถสร้ า งความมั่ ง คั่ ง จากตลาดหุ้ น ได้ “หากพวกเขาสามารถยับยั้งชั่งใจที่จะไม่เข้าไปเล่น ในทุกๆ เกม ทุกๆ เวลาได้” Warren Buffett

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 1 เม.ย. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station