Page 1

Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

News Station

www.istationnews.co

8

เอสแอนด์พีคาดญี่ปุ่นขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มปี 2015 ไม่ช่วยให้หนี้สาธารณะลด ธปท.เผยน้ำ�ท่วมยังฉุดความเชื่อมั่น ธุรกิจในอนาคต SPCG เตรียมลงทุน 16 โครงการในปีนี้

9

Dynamic Station

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

SCC ยื่นเทนเดอร์ฯ TPC ราคา 30 บ./ห. คาดมูลค่าราว 6.4 พันล.,รวมถือ 75.46% SCC ยื่นเทนเดอร์ฯ TPC ที่ราคาหุ้นละ 30 บาท คาดมูลค่าราว 6.4 พันล้านบาท รวมถือหุน้ สัดส่วน 75.76% เผยปีนใี้ ช้งบการตลาดสร้างแบรนด์คอตโต้และตราช้าง 350 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน เล็งจับมือบริษัทในกลุ่มอสังหาฯ เร็วๆ นี้ สร้างบ้านขาย หวังโชว์นวัตกรรม ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

7

“ฟาง” ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ 10

Lifestyle Station “บร็อคโคลี” มิตรที่ดีของปอด

13

มองหุ้นจากเซียน แกว่งตัวขึ้นได้

14

Data Station

UAC เร่งขยายการลงทุนโครงการใหม่ ลุ้น 3 ปีข้างหน้ารายได้แตะ 2 พันล.

ต่อหน้า 3

KGI คาดปีนี้มาร์เก็ตแชร์เพิ่มอีก 10% จาก 5.23% ในปี 54

ต่อหน้า 4

SET News เปิดมุมมอง“ไววิทย์

อุทัยเฉลิม”

แม่ทัพคนใหม่ บลจ.กิมเอ็ง

ตอนที่ 2

ต‡อหนˆา 12

ITD ได้งานจาก ROJNA มูลค่า 2.17 พันล. ต่อหน้า 8

MBKET

ราคาเป้าหมาย 20.50 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

SCC ยื่น (ต่อจากหน้า 1)

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ปูน ซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า ตามที่ได้นำ�ส่งแบบรายงานการ ได้มาหรือจำ�หน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) จากการที่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด (SCG Chemicals) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ SCC ถือหุ้นอยู่ 100% ได้ทำ� ธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญ บมจ.ไทย พลาสติกและเคมีภัณฑ์ (TPC) เมื่ อ วั น ที่ 30 ม.ค. 55 รวม จำ�นวนทั้งสิ้น 263,535,460 หุ้น หรื อ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น 30.12% ของจำ � นวนหุ้ น ที่ ชำ � ระแล้ ว ทั้งหมดของ TPC ทำ�ให้สัดส่วน การถือหุน้ TPC ของ SCC และ บริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจาก 45.64% เป็น 75.76% ของหุน้ ทีช่ �ำ ระแล้ว ทั้งหมดของ TPC นั้น SCC ขอแจ้งว่า SCG Chemicals ได้ยนื่ แบบประกาศ เจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพือ่ ครอบงำ�กิจการ (แบบ 247-3) ต่ อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการ กำ � กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ ทำ � คำ � เสนอซือ้ หลักทรัพย์ทจี่ �ำ หน่ายได้ แล้วทั้งหมดของ TPC ที่ SCC และบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ ไ ด้ ถื อ เป็ น เจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นจำ�นวน ทั้งสิ้น 212,071,620 หุ้นหรือคิด เป็น 24.24% ของจำ�นวนหุ้นที่ ชำ � ระแล้ ว ทั้ ง หมดของ TPC เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง UAC (ต่อจากหน้า 1)

นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบตั กิ าร บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บ-เบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ (UAC) เปิดเผย ว่า ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ รวม ที่ 1,000 ล้านบาท โดยมา

News Station

บล.ภัทร เป็นผู้จัดทำ�คำ�เสนอซื้อ หลักทรัพย์และเป็นตัวแทนในการ รั บ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง หมดของ TPC ทั้งนี้ ราคาที่คาดว่าจะ เสนอซื้อเท่ากับ 30 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่เสนอซื้อรวม 6,362.15 ล้านบาท

ด้านนายอนุวตั ร เฉลิมชัย Brand Director กลุ่ ม เอสซี จี ผลิ ต ภั ณ ก่ อ สร้ า ง กล่ า วว่ า งบการตลาดในส่วนทีต่ นเองดูแล คือการสร้างแบรนด์ตราช้างและ แบรนด์คอตโต้ปนี ี้ 350 ล้านบาท ใกล้ เ คี ย งปี ก่ อ น โดยใช้ ใ น รายการวาไรตี้โชว์ 1 รายการ

150 ล้านบาท ที่เหลือใช้ในการ โฆษณารูปแบบอื่น สำ�หรับรายการวาไรตี้ โชว์ ล่ า สุ ด นี้ บริ ษั ท จั บ มื อ กั บ บมจ.เวิ ร์ ค พอยท์ ภายใต้ ชื่ อ รายการ “บ้านเจ้าปัญญา” เน้น ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งบ้ า น นำ � เสนอ นวัตกรรม ที่อยู่อาศัยผ่านเกม การแข่ ง ขั น ที่ ส นุ ก สนาน ชิ ง รางวั ล เป็ น บ้ า น SCG HEIM มูลค่า 20 ล้านบาท โดยเทป แรกจะออกอากาศวัน อาทิตย์ที่ 5 ก.พ.นี้ ทางช่ อ ง 5 เวลา 17.00 น. ขณะที่เร็วๆ นี้อาจจะ เห็น SCC จับมือกับพันธมิตรซึง่ เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ ทำ � ธุ ร กิ จ อสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้าง บ้านนวัตกรรมใหม่ออกมาขาย เป็นการตอกย้ำ�ภาพลักษณ์ของ SCC ว่าทำ�ธุรกิจแบบครบวงจร แต่ยนื ยันว่านโยบายของบริษทั ฯ ไม่ได้สร้างบ้านขายแข่งกับลูกค้า เพียงแต่ตอ้ งการสร้างนวัตกรรม และเพือ่ ตอกย้�ำ แบรนด์ของกลุม่ คือ เอสซีจี “เราทำ � จอยเวนเจอร์ มา 2 ปีแล้ว แต่ไม่ใช่ในรูปแบบ การถือหุน้ แต่เราจะสร้างบ้านที่ มีนวัตกรรมด้วยโปรดักส์ของเรา ซึ่งกำ�ไรค่อนข้างดี เราจอยอยู่ 2 บริษัท เร็วๆ นี้คงได้เห็นอีก” นายอนุวัตรกล่าว

จากธุรกิจเทรดดิ้ง (สารเคมี) ซึ่ง ถือเป็นธุรกิจหลัก ประมาณ 85% ของรายได้ ร วม และขณะนี้ บริษัทฯ ได้มีการนำ�สินค้าใหม่ เ ข้ า ม า 4 - 5 ร า ย ก า ร เพื่อพัฒนาตลาด และขยายฐาน ลูกค้าให้มากขึ้น อาทิ น้ำ�ยาแอร์

ซึ่ ง เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยสินค้าดังกล่าวนำ�เข้ามาจาก ผู้ผลิตชั้นนำ�ประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงระบบกำ�จัดไอระเหยที่จะ ลดปัญหามลพิษ (Emission) ของ โรงงานต่างๆ เป็นต้น ส่วนราย ได้ ที่ เ หลื อ อี ก 15% เป็ น มาจาก

ธุรกิจร่วมทุน สำ � หรั บ ความคื บ หน้ า โครงการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพอั ด จากฟาร์ ม สุ ก ร หรื อ CBG (Compressed Bio-methane Gas) อำ�เภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

UAC (ต่อจากหน้า 3)

ขนาดกำ�ลังผลิต 6 - 8 ตัน/วัน หรือ ประมาณ 3,000 ตัน ต่อปีนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่ง ดำ�เนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะ เสร็จภายใน Q2/55 เพือ่ ผลิตในเชิง พาณิชย์ และจำ�หน่ายให้ทาง บมจ. ปตท (PTT) โดยจะรับรู้รายได้ จาก โครงการดังกล่าวภายใน Q3/55 เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ยัง มี แ ผน เพื่ อ ก่ อ ตั้ งโครงการผลิ ต CBG อีก 2 - 3 โครงการ โดยงบ ลงทุนประมาณ 50 - 100 ล้านบาท ต่อโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณาหาทำ�เลที่ตั้งโรงงาน และสำ�รวจวัตถุดิบในการผลิต ซึ่ง คาดว่าจะมีความชัดเจนประมาณ Q3/55 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ทำ�การออกแบบ Detail engineering แล้ว 1 โครงการ ซึ่งเป็น โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จาก Associated Gas จ.สุโขทัย ซึ่งจะใช้เงินลงทุนประมาณ 250 ล้านบาท โดยคาดว่าต้นเดือนมี.ค.นี้ KGI (ต่อจากหน้า 1)

น า ย วิ ล เ ลี่ ย ม ฟ า ง กรรมการอำ�นวยการ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) เปิดเผยว่า ในปี 55 บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มส่วน แบ่ ง การตลาด (มาร์ เ ก็ ต แชร์ ) เติ บโต 10% จากปี 54 ที่ อ ยู่ ใ น ระดั บ 5.23% โดยจะมาจาก ปริ ม าณการซื้ อ ขายและจำ � นวน ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น จากปีก่อนมีบัญชี ลูกค้ามากกว่า 38,000 บัญชี ซึ่ง เป็ น บั ญ ชี ที่ เ คลื่ อ นไหวสม่ำ� เสมอ กว่า 40% บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์ โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ารตลาด (มาร์เก็ตติ้ง) ลงพื้นที่เพื่อหาลูกค้า

News Station

หน้า 4

จะได้ข้อสรุปเรื่องเงินลงทุน และผล ตอบแทนการลงทุนทีช่ ดั เจน จากนัน้ คาดว่าจะดำ�เนินการก่อสร้างให้แล้ว เสร็จภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ และ น่าจะมีรายได้จากโครงการนี้ เฉลี่ย ปีละประมาณ 200 - 250 ล้านบาท ส่ ว นบริ ษั ท ย่ อ ย ยู เ อซี ยูทลิ ติ สี ์ จำ�กัด (UAC UT) ในเบือ้ งต้น คาดว่ า จะมี ค วามชั ด เจน และ สามารถทำ�สัญญาซื้อขายน้ำ�ประปา กั บ ภาครั ฐ บาลได้ ภ ายใน Q1/55 นอกจากนี้ UAC UT ยังมีแผนที่จะ ลงทุนแบบ BOT (Build, Operate, Transfer) ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการ เตรียมการ ศึกษาความเป็นไปได้ ในการขยายพื้นที่เพิ่ม อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม จ า ก แผนการขยายการลงทุนของบริษทั ฯ ในข้างต้น ส่งผลให้อัตราการเติบโต ของรายได้รวมในอีก 3 ปีข้างหน้า มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ ต่ำ � กว่ า 2,000 ล้ า นบาท เมื่ อ เทียบกับปี 54 โดยรายได้จากธุรกิจ เทรดดิ้ง จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% ต่อปี ขณะที่รายได้จากการร่วมลงทุนมี การขยายตัวเท่ากับธุรกิจเทรดดิ้ง

เพิ่ ม ทุ ก วั น ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี สัดส่วนลูกค้ารายย่อย 80% ลูกค้า สถาบั นในประเทศ-ต่ า งประเทศ 20% สำ�หรับรายได้รวมในปี 55 คาดว่าเป็นไปตามภาวะตลาดทีย่ งั มี ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกประเทศทั้ง ปั ญ หาหนี้ สิ น ยุ โ รป ส่ ว นปั ญ หา ภายในประเทศยังมีความกังวลจาก สถานการณ์น�้ำ ท่วม จึงคาดว่ามูลค่า การซือ้ ขายในปีนคี้ งไม่มาก สัดส่วน รายได้มาจากค่าคอมมิชชั่นในการ ซื้อขายหุ้น 40% ส่วนอีก 60% เป็น รายได้จากการเสนอขายตราสาร

อนุพันธ์ (DW) การเป็นตัวกลางซื้อ ขายตราสารหนี้ ใ ห้ ลู ก ค้ า และ Prop.Trade ส่ ว น ก า ร เ ปิ ด เ ส รี ค่ า คอมมิชชั่นที่มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 ไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ บริ ษั ท ฯ เ พ ร า ะ ค่ า ค อ ม มิ ช ชั่ น ไ ม่ ไ ด้ เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยอยู่ระดับ ใกล้เคียงปีก่อนที่ 0.10 - 0.17% เนือ่ งจากลูกค้าไม่ได้ให้ความสำ�คัญ กับค่าคอมมิชชั่น แต่จะสนใจที่ผล ตอบแทนการลงทุนมากกว่า จึงไม่มี การต่ อ รองค่ า คอมมิ ช ชั่ น โดย เฉพาะนั ก ลงทุ น ระยะยาวจะ

พิจารณาจากกำ�ไรจากการลงทุน (Capital gain) นายวิลเลีย่ ม ฟาง กล่าวว่า บริษัทฯ ไม่ได้ปิดโอกาสในการควบ รวมกิจการกับโบรกเกอร์รายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้มีการ เจรจาร่วมกันบ้างหลายราย แต่ยัง ไม่มีข้อสรุป ซึ่งบริษัทฯ มองว่าการ ควบรวมกิ จ การต้ อ งพิ จ ารณาให้ รอบคอบว่ า รวมแล้ ว ต้ อ งดี ขึ้ น สามารถเพิ่ ม ช่ อ งทางขยายฐาน ลูกค้า ช่วยเสริมธุรกิจให้เข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

เอสแอนด์พีคาดญี่ปุ่นขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มปี 2015 ไม่ช่วยให้หนี้สาธารณะลด รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พี คาดว่า การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1 เท่าตัวในปี 2015 ของญี่ปุ่น จะไม่เพียงพอที่จะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะได้ และรัฐบาล จำ�เป็นต้องจัดทำ�แผนรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมทีม่ คี วามรัดกุม “การขึน้ ภาษีเพียงอย่างเดียวไม่มที างทีจ่ ะทำ�ให้ภาระ หนีภ้ าครัฐลดลง และจะขึน้ ภาษีในอัตราร้อยละเท่านัน้ มิใช่ประเด็น ที่ ต้ อ งพิ จ ารณา สิ่ ง ที่ ต้ อ งให้ ค วามสำ� คัญคือการจัดทำ � แผน สวัสดิการสังคมที่จะทำ�ให้ภาระทางการเงินของรัฐบาลลดลง” นายทาคาฮิระ โอกาว่า ผู้อำ�นวยการเอสแอนด์พีในสิงคโปร์ระบุ โดยรัฐบาลญีป่ นุ่ มีแผนจะขึน้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตรา 5% ในปี 2015 เพือ่ เพิม่ รายได้ภาครัฐ และลดภาระหนีส้ าธารณะ ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นยอมรับว่า อาจไม่ ส ามารถจั ด ทำ � งบประมาณสมดุ ล ได้ ใ นปี 2020

ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ แม้ในกรณีทรี่ ฐั สภาเห็นชอบการขึน้ ภาษี มูลค่าเพิ่มก็ตาม ทั้งนี้ ภาระรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 52% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งปีงบประมาณ 2012 ที่จะเริ่มต้นในเดือนเมษายนนี้

สหรัฐฯ ลดประมาณการการก่อหนี้สาธารณะ Q1/12 ลง 18% รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า กระทรวงการคลัง สหรัฐฯลดประมาณการการก่อหนี้สาธารณะในไตรมาสแรกปี 2012 ลง 18% มาอยู่ที่ 444 พันล้านดอลลาร์ หลังการจัดเก็บ รายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่รายจ่ายลดลง ขณะเดียวกันกระทรวงฯคาดว่า การก่อหนีส้ าธารณะ ในไตรมาส 2 ปีนี้จะอยู่ที่ 200 พันล้านดอลลาร์ ส่วนการชำ�ระ หนี้จะเปิดเผยประมาณการอีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ โดยการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯทำ�ให้รายได้จาก การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ทำ�ให้คาดว่า การขาดดุลงบประมาณ ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯในปีนี้จะลดลงมาอยู่ที่ 956 พันล้าน ดอลลาร์

AFET

“เหนือ-อีสานเข้าฤดูกาลยางผลัดใบ” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 627 สัญญา สถานะคงค้าง 3,522 สัญญา - ปิด 135.05 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 4.00 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 55) ปัจจัยบวก - เหนือ-อีสานเข้าฤดูกาลยางผลัดใบ - อีก 1 เดือนภาคใต้จะปิดหน้ายาง - รัฐฯ ยังพยุงราคายางไม่ให้หลุด 120 บ./ก.ก. - คลังญีป่ นุ่ เตรียมจะแทรกแซงเงินเยนทีแ่ ข็งค่า ปัจจัยลบ - น้�ำ มันนิง่ - หนีย้ โุ รปยังยืดเยือ้ กลยุทธ์ - ซือ้ (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 55) - แนวรับ 130 บ./ก.ก. - แนวต้าน 140 - 150 บ./ก.ก.

หน้า 5

“หากสภาคองเกรสสามารถควบคุมรายจ่ายของรัฐบาล ได้ การขาดดุ ล งบประมาณอาจลดลงมาอยู่ ที่ ร ะดั บ ต่ำ � กว่ า 1 ล้านล้านดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้” นายคริส รัพคีย์ประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ายการเงินทีแ่ บงก์ออฟโตเกียวมิตซูบชิ ยิ เู อฟเจกล่าว

อินเดีย ยันจะไม่ยกเลิกการนำ�เข้าน้ำ�มันจากอิหร่าน รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า อินเดียจะไม่ยกเลิก การนำ�เข้าน้ำ�มันจากอิหร่าน แม้สหรัฐฯและสหภาพยุโรปออก มาตรการคว่ำ�บาตรการส่งออกน้ำ�มันจากอิหร่านเพื่อกดดันให้ ยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ “เป็นไปไม่ได้ทอี่ นิ เดียจะยกเลิกการนำ�เข้าน้�ำ มันจาก อิหร่านในทันทีทันใด เพราะอิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศที่สนอง ตอบความต้องการด้านพลังงานของตลาดเกิดใหม่ได้อย่างดี” นาย ปรานพ มุขเคอร์จรี ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย กล่าว ขณะที่ก่อนหน้านี้ จีนได้ยืนยันเช่นกันว่า จะยังคง นำ�เข้าน้ำ�มันจากอิหร่าน เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่ยังไม่มีแผนลดการ นำ�เข้าน้ำ�มันจากอิหร่าน ทั้งนี้ จีนและอินเดียนำ�เข้าน้ำ�มันจากอิหร่านรวมกัน กว่า 35% ของปริมาณการส่งออกน้ำ�มันทั้งหมดของอิหร่าน

TFEX

“Sideway Up” เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 16,071 สัญญา สถานะคงค้าง 29,471 สัญญา - ปิด 755.50 จุด เพิม่ ขึน้ 6.30 จุด (สัญญา SH5012 มี.ค. 55) ปัจจัยบวก - เส้นเทคนิคยัง Sideway Up - เฟดเริม่ มีสญั ญาณออก QE3 - ตลาดยังรับข่าวเฟดคงดบ. ปัจจัยลบ - รอผลกรีซเจรจาเจ้าหนี้ - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 623.52 ลบ. กลยุทธ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 744 จุด - แนวต้าน 758 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 744 จุด แนวต้าน 758 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

หน้า 6

MBKET ราคาเป้าหมาย 20.50 บาท บล.เกียรตินาคิน ระบุในบทวิเคราะห์แนะนำ�ซื้อ MBKET ราคาเป้าหมาย 12 เดือน 20.50 บาท แม้ว่าจะรายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4/54 ลดลงถึง 38%QoQ และ 56%YoY ทว่าคาดปี 2555 นี้ จะมีกำ�ไรสุทธิ 835 ล้านบาท กำ�ไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 28%YoY ทั้งนี้ความน่าสนใจลงทุนคือสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาด อันดับ 1 ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง มีเงินปันผลน่าสนใจ โดยคาดว่า จะปี 2555 จะมีการจ่ายเงินปันผล 1.45 บาท/หุ้น คิดเป็น Div. yield 9.4%

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 31/01/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

MBKET 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.55

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

0 0 0.00 10.79 1.98 0.35 9.22 1.39 8,562

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/10/54 1. 2. 3.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KIM ENG HOLDINGS LIMITED THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

จำ�นวนหุ้น

(%)

475,182,790 7,345,900

83.25 1.29

4,410,334

0.77

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 15.50 บาทหนาแน่นสุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ธปท.เผยน้ำ�ท่วมยังฉุดความเชื่อมั่นธุรกิจในอนาคต น า ย เ ม ธี สุ ภ า พ ง ษ์ จากการลงทุนเพื่อซ่อมแซมความ ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบาย เสียหายป้องกันพื้นที่และกระจาย เศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่ง ความเสีย่ งจากปัญหาน้ำ�ท่วม และ ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า อีกส่วนเป็นการลงทุนตามแผนการ เดือน ธ.ค. 2554 ที่ผ่านมาดัชนี ก่อสร้างเดิม ความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ที่ 56.9 เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ น พ.ย. 2554 ที่อยู่ 39.0 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่น ทางธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยูท่ ี่ 48.5 ลดลงจากการประเมิน ครั้งก่อนที่อยู่ 54.4 “การลงทุนใหม่ในระยะ ยาวยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น ยั ง รอความ ชัดเจนของแผนบริหารจัดการน้ำ� ของรัฐบาล” นายเมธี กล่าว ขณะที่ ดั ช นี ก ารลงทุ น ภาคเอกชนยังคงติดลบที่ 3.6% เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2554 ที่ ติดลบ 1.9% แต่เครื่องชี้ต่างๆ สะท้อนว่าภาคเอกชนเริ่มกลับมา ลงทุนมากขึ้น หลังคลายความ กังวลเรื่องปัญหาอุทกภัย แต่การ ลงทุนต่างๆ ยังมีข้อจำ�กัดจาก การขาดแคลนรถยนต์เชิงพาณิชย์ เพื่อลงทุ น ส่ ว นการลงทุนภาค ก่อสร้างมีแนวโน้มดีขึ้น เป็นผล

“ภาพรวมการลงทุนของ ภาคเอกชนในปี 2554 ถือว่าชะลอ ลงจากทีเ่ ร่งลงทุนไปแล้วในปี 2553 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจ โลกที่ชะลอลง ประกอบกับได้รับ

BBL คาดกนง. ตรึงดบ.นโยบาย

อยู่ที่ 3% ถึงสิ้นปี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BBL เปิดเผยว่า หากสถานการณ์ เศรษฐกิ จในยุ โ รปยั งไม่ มี ค วาม รุ น แรงมากนั ก จนส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย คาดว่ า คณะ กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3% ไปจนถึงสิ้นปี

“ในส่ ว นของเศรษฐกิ จ ไทยยังสามารถขับเคลื่อนได้ด้วย ตนเอง แต่หากเกิดวิกฤตในยุโรป เชื่ อ ว่ า กนง. อาจจะพิ จ ารณา ทิศทางอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเพื่อ ลดผลกระทบและดู แ ลภาวะ เศรษฐกิจไทย” ดร. กอบศักดิ์ กล่าว สำ�หรับทิศทางการขยาย ตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2555

จะมีการขยายตัวจากแรงขับเคลือ่ น เศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก ทั้ง จากการส่งออก การบริโภค การ ลงทุนที่ฟื้นตัวมากขึ้นแล้ว รวมทั้ง ยังได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบาย รั ฐ บ า ล เ ช่ น โ ค ร ง ก า ร สาธารณู ป โภคและนโยบายการ ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่ำ � เพื่ อ ผูป้ ระกอบการ ดังนัน้ จึงประเมินว่า แรงส่ ง นี้ จ ะมี ผ ลทำ �ให้ อั ต ราการ

ผลกระทบจากปัญหาทางด้านการ ผลิตในไตรมาส 2 และ 4 ของปี ทำ �ให้ ข าดแคลนสิ น ค้ า เพื่ อ การ ลงทุน ส่วนแนวโน้มความต้องการ ลงทุนในระยะต่อไป คาดว่าจะ เพิม่ ขึ้นจากการซ่อมแซมความเสีย หายซึ่งความเชื่อมั่นต่างๆ ยังคง ดีอยู่” นายเมธี กล่าว เขากล่ า วถึ ง ภาพรวม อัตราเงินเฟ้อในปี 2555 นี้ด้วยว่า จะไม่เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 แม้วา่ จะ มีแรงกดดันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น การรั บ จำ � นำ � ข้ า ว การปรั บ เพิ่ ม ค่าแรง การเพิ่มการเก็บเงินนำ�ส่ง กองทุนน้�ำ มัน เป็นต้น รวมทัง้ อาจ ได้รับแรงกดดันจากการเติบโตใน ภาคเอกชนอีกส่วนหนึ่ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามแรง กดดันด้านต้นทุนชะลอลง จาก แนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน ตลาดโลกที่ ช ะลอลงตามภาวะ เศรษฐกิ จโลก รวมถึ ง การคาด การณ์เงินเฟ้อในอีก 12 เดือนข้าง หน้าของผู้ประกอบการที่ปรับตัว ลดลง

ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเติบโต ได้อย่างน้อย 5% โดยในไตรมาส 4/2555 น่ า จะขยายตั ว ได้ ถึ ง 7 - 8% จากฐานในปีก่อนที่ต่ำ� ซึง่ จะทำ�ให้คา่ เฉลีย่ ทัง้ ปีมอี ตั ราการ เติบโตที่ดีพอสมควร อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง คงมี ความเสีย่ งสำ�คัญจากความผันผวน ของเศรษฐกิจยุโรปที่อาจทำ�ให้มี การเปลี่ยนแปลงของทิศทางการ เติ บโตในครึ่ ง ปี ห ลั ง ของปี นี้ ไ ด้ ซึ่ ง หากผลกระทบของความ ผันผวนมีมากรุนแรงอาจะทำ�ให้จดี ี พีลดลงจากที่ประเมินไว้ได้ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพีนธ์ 2555

ITD ได้งานจาก ROJNA มูลค่า 2.17 พันล. รายงานข่ า วจาก บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 55 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญา ก่อสร้าง กับ บมจ.สวนอุตสาหกรรม โรจนะ (ROJNA) เพื่อดำ�เนินการ ก่ อ สร้ า งโครงการเขื่ อ นป้ อ งกั น น้�ำ ท่วมของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา ลักษณะงาน ก่ อ สร้ า ง ประกอบด้ ว ย กำ � แพง ป้องกันน้ำ�ท่วม โดย ระบบเข็มพืด คอนกรีต (พื้นผิวแบบลอนลูกฟูก) งานปรับปรุงคันดิน, ถนนทางเข้า

หลัก และ งานสะพาน มูลค่างาน 2,172,100,000 บาท (รวมภาษีมลู ค่า เพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 7 เดือน TTW ปันผล 0.25 บ./หุ้น จ่าย 28 มี.ค. รายงานข่ า วจาก บมจ. น้ำ�ประปาไทย (TTW) เปิดเผยว่า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก ผลประกอบการของกิจการที่ได้รับ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของปี 54 เพิม่ เติมอีกในอัตรา 0.25 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจำ�นวนเงิน 997,500,000 บาท

News Station

หน้า 8

กำ�หนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ปันผล (Record date)วันที่ 13 ก.พ. 55 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์วันที่ 14 ก.พ. 55 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 9 ก.พ. 55 วันทีจ่ า่ ยปันผล 28 มี.ค. 55

SPCG เตรียมลงทุน 16 โครงการในปีนี้์ นายวั น ดี กุ ญ ชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้ จั ด การใหญ่ บมจ.เอสพี ซี จี (SPCG) เปิ ด เผยว่ า ในปี 55 บริษัทฯ จะลงทุนใน 16 โครงการ งบลงทุนโครงการละ 600 - 700 ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้น จากการเพิม่ ทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเห็นความชัดเจนในเดือนก.พ.

55 ซึ่ ง ขณะนี้ ร อการอนุ มั ติ จ าก ก.ล.ต.คาดว่าจะชัดเจนในสัปดาห์ หน้า ขณะที่ บริษทั ฯ ได้จบั มือร่วม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษทั Enegate และบริษทั ไทยไอ จิเด็นจิ จำ�กัด ในการเป็นพันธมิตร กันในการร่วมลงทุนประมูลรับงาน การเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะ

ของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค โดย หม้อแปลงที่จะเปลี่ยนใหม่มีราว 14 - 15 ล้านครัวเรือน ซึง่ เชือ่ ว่าหากรับ งานประมูลนีไ้ ด้จะสร้างรายได้ให้กบั บริ ษั ท ฯในอนาคตและการเป็ น พันธมิตรกับ 2 บริษทั ในต่างประเทศ ก็จะสร้างการขยายตลาดให้แก่ไทย และญี่ปุ่นด้วย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“ฟาง” ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ การบริหารเงินส่วนตัว ฟางเองจะมีสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน เพื่อเป็นการควบคุมตัวเองไม่ ให้ใช้จา่ ยฟุม่ เฟือย ซึง่ มันก็เป็นสิง่ ทีด่ ที �ำ ให้เรามีเงินเก็บสะสม เพราะเราจะรูว้ า่ ใน แต่ละวันเราใช้จ่ายเท่าไหร่ และในกระเป๋าสตางค์ก็จะพกเงินไม่มาก มีแค่ใช้ ประจำ�วันเท่านัน้ รายได้จะมีเข้ามาทุกเดือน ฟางเองจะคอยจดบันทึกตลอดเวลา ว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างในแต่ละเดือน การลงทุน นอกจากส่วนที่เป็นเงินออมแล้ว ก็จะมีแบ่งออกมาลงทุนบ้าง เพราะการฝากเงิน ในธนาคารปัจจุบันได้ดอกเบี้ยน้อยมาก ถ้าเรานำ�เงินมาลงทุนซื้อบ้าน หรือ คอนโดมิเนียมเก็บสะสมไว้ก็จะทำ�ให้เราสามารถเก็งกำ�ไรในอนาคตได้ หรือ อาจจะปล่อยเช่า ก็จะทำ�ให้เรามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ในอนาคตอยากเปิดร้าน เบเกอรีทมี่ ขี นมรูปแบบน่ารักๆ ซึง่ เป็นร้านอาหารหรือร้านขนมในเชิงคุณภาพทีม่ ี ประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากว่าคุณพ่อเป็นคุณหมอก็จะให้คุณพ่อมาเป็นที่ ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�ได้ว่าอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่มีประโยชน์

“ฟาง” ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์

ฝากถึงผู้อ่าน โลกเราวันนี้ ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าเรารู้จักประหยัดและอดออม จะทำ�ให้เรามีการวางแผนอนาคตได้เป็นอย่างดี และจะทำ�ให้เราไม่ล�ำ บากเมือ่ เกิด เหตุการณ์ไม่คาดฝัน

............จบ...........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพีนธ์ 2555

Lifestyle Station

“บร็อคโคลี” มิตรที่ดีของปอด

by Jackal_XIII

นักวิจยั จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์จอห์นส ฮอพกินส์ ของสหรัฐ นำ�ทีมโดย ดร.ชีแอม บิสวัล ศึกษาพบสารในผักบรอกโคลี อาจช่วยยับยั้งการทำ�ลายที่นำ�ไปสู่การเป็นโรคปอดร้ายแรงที่เรียกว่า โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obsructive pulmonary disease-COPD) ได้ ทัง้ นี้ โรคซีโอพีดมี กั มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรีแ่ ละคร่าชีวติ ผูป้ ว่ ยไปเป็นจำ�นวนมาก เฉพาะ ในอังกฤษมีผู้จบชีวิตเพราะโรคดังกล่าวเป็นจำ�นวนประมาณ 30,000 คนต่อปี และจากการศึกษา ล่าสุดนักวิจัยได้พบว่าสารซัลฟอราเพน (Sulforapane) ของบรอกโคลีไปส่งเสริมให้ยีน NRF2 ใน เซลล์ปอดมนุษย์ทำ�กิจกรรมเพิ่มขึ้น จึงช่วยป้องกันเซลล์ดังกล่าวถูกทำ�ลายจากพิษต่างๆ ได้ ใน กลุ่มผู้สูบบุหรี่ และป่วยเป็นโรคซีโอพีดีระยะก้าวหน้าจึงมีการทำ�กิจกรรมของยีน NRF2 ในระดับ ต่ำ�กว่ากลุ่มอื่น ยีนดังกล่าวทำ�หน้าที่เปิดให้กลไกหลายอย่างเพื่อขับพิษและสารก่อมลพิษต่างๆทำ�งาน เพื่อ ไม่ให้สารพิษเหล่านั้นทำ�ลาย เซลล์ปอด ก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษากับหนูพบว่าเมื่อยับยั้งการทำ�งานของยีน NRF2 ทำ�ให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง เร็วกว่าปรกติ ซึ่งเป็นอาการอย่างหนึ่งที่พบในผู้ป่วยซีโอพีดี การวิจัยนี้ทำ�ให้เกิดความหวังว่าวิธีเพิ่มกิจกรรมของยีน NRF2 อาจช่วยชะลอการก้าวหน้าของโรค ซีโอพีดีได้ ซึ่งในอนาคตอาจศึกษาเพิ่มเติมต่อโดยพุ่งเป้าที่ยีน NRF2 เพื่อดูการปกป้องปอดด้วยสารต้าน อนุมูลอิสระ และทดสอบความสามารถในการปรับปรุงการทำ�งานของปอดในผู้ป่วยซีโอพีดี สำ�หรับการศึกษาที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ได้พบเช่นกันว่าสารจากบรอกโคลีชนิดเดียวกัน หรือซัล ฟอราเพนสามารถช่วยป้องกันการทำ�ลายหลอดเลือดที่เกิดจากโรคเบาหวานได้ นอกจากนี้ผักในตระกูล กะหล่ำ�ยังมีความสัมพันธ์ช่วยลดความเสี่ยงเกิดภาวะหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมองหรือ Strokes ได้ด้วย

Photo Release ผู้บริหารไทยพาณิชย์ รับรางวัลยอดเยี่ยม งาน SAA Awards for Listed Companies 2011 นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจ การเงิน จาก นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ ที่งานประกาศรางวัล SAA Awards for Listed Companies 2011 โดยผลรางวัลมาจากการโหวตของนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนต่างๆ โดยมีเกณฑ์ประกอบการ พิจารณา ได้แก่ ความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำ� เสนอและให้ขอ้ มูลอย่างสม่�ำ เสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคณุ ภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน พร้อมกันนี้ นายดีแพก ซาหรับ รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ การเงินและโครงการปรับปรุงธนาคารยังได้ รับรางวัล CFO ยอดเยีย่ ม ในกลุม่ ธุรกิจการเงิน เป็นปีที่ 2 ติดต่อ กันอีกด้วย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพีนธ์ 2555

Lifestyle Station

มุมการตลาด ธอส.รุกตลาดเงินฝากรายย่อยภาคเหนือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้ารุกตลาดเงินฝากรายย่อย ชูเงินฝากประจำ� 5 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 3.75% ต่อปี สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ� 0% ต่อปี นาน 6 เดือน พร้อมยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ทุกวงเงินกู้ นอกจากนี้ธนาคาร ยังคัดทรัพย์ NPA คุณภาพโซนภาคเหนือกว่า 100 รายการ พิเศษสุดด้วยเงื่อนไขดอกเบี้ย 0% ปีแรกสำ�หรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ NPA ของธอส. พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมรับของสมนาคุณมากมาย อาทิ หนังสือ 57 เคล็ดลับเสริมมงคลบ้าน ชุดบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ฯ และตระกร้าสวยเก๋จาก ธอส. ในงานมหกรรมการลงทุน Invest Fair 2012 เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 - 5 ก.พ. 55 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0 - 2645 - 9000 หรือ www.ghbank.co.th

มุมประกัน งานโครงการประกันภัยสู่ประชาชน ณ จังหวัดเชียงราย นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เปิดงาน โครงการประกันภัยสู่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ตะหนักของประชาชนต่อการจัดทำ�ประกันภัย โดยสำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงรายร่วมกับบริษัท ประกันภัย ชมรมประกันภัยจังหวัดเชียงรายและบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 26 ม.ค. 55

ทิสโก้มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำ�ลด มุ่งช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ประสบอุทกภัยและขาดแคลนรายได้ ให้สามารถกลับมา ประกอบอาชีพได้อีกครั้ง โดยได้เปิดรับสมัครทุนประกอบอาชีพ เพื่อมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่จำ�เป็น อาทิ รถเข็น รถสามล้อ เครื่อง ซักผ้า จักรเย็บผ้า อุปกรณ์ขายอาหาร เครื่องมือช่างไม้ เครื่องสูบน้ำ�เพื่อการเกษตร เครื่องเรือหางยาว เป็นต้น และเงินทุนจำ�นวนหนึ่ง โดยมุ่งช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถกลับมาประกอบสัมมาชีพ หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่เป็นภาระสังคม สำ�หรับคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน คือเป็นผู้ประสบอุทกภัยในปี 54 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และที่สำ�คัญต้องมีทักษะในการประกอบ อาชีพที่จะขอทุน โดยจะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับการให้ทุนประกอบอาชีพของมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ที่ได้มอบทุนดังกล่าว อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้ ผู้ประสบอุทกภัยสามารถขอรับใบสมัครทุนประกอบอาชีพได้ที่ ธนาคารทิสโก้ในเขตพื้นที่ประสบภัยในกรุงเทพและปริมณฑล และในต่างจังหวัด ได้แก่ ธนาคารทิสโก้สาขาพระนครศรีอยุธยา, สาขาสระบุรี, สาขานครสวรรค์ และสาขาสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น ไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 633 6904 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

เปิดมุมมอง

ตอนที่ 2

“ไววิทย์ อุทัยเฉลิม”

แม่ทัพคนใหม่ บลจ.กิมเอ็ง

แผนการบริหารของ CEO คนใหม่ในปี 55 คือการตั้งเป้า จะเพิ่มกองทุนให้ครอบคลุมทุกตลาดให้มากที่สุด โดยออกกองทุนใหม่ 10 กองทุนในปีนี้ ตั้งเป้าสินทรัพย์แตะ 1 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบันมี กองทุนเปิดกิมเอ็งบริหารเงิน (KECASH) ขนาดสินทรัพย์ประมาณ 348 ล้านบาท “ปีนี้จะเป็นปีที่การแข่งขันธุรกิจกองทุนรวมจะเข้มข้นกว่า ปีที่ผ่านมา เรามีแผนเพิ่มกองทุนให้ครอบคลุมทุกตลาดให้มากที่สุด จุดแข็งของเรา คือ มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ซงึ่ มีมาร์เก็ตแชร์ในธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นอันดับหนึ่งมาตลอด 10 ปี รวมถึงสาขา 44 แห่งทั่วประเทศ และฐานลูกค้าประมาณ 6 หมื่นบัญชี อีกทั้งอยู่ระหว่างรอไลเซนส์

“ไววิทย์ อุทัยเฉลิม”

ประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล รองรับลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้ เพิ่มขึ้น โดยกำ�หนดเงินลงทุน 3 - 5 ล้านบาท จากทั่วไปกำ�หนด ขั้นต่ำ�10 ล้านบาท” สำ�หรับกองทุนแรกทีจ่ ะเสนอขายเป็นกองทุนหุน้ และออก กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศในเดือน เม.ย. โดยกองทุน FIF จะ เน้นป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนและปกป้องเงินลงทุน ส่วนกองทุนตราสารหนี้จะออกไตรมาสละ 1 กองทุนรองรับการ ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาท/บัญชีในปีนี้ รวมทั้ง ออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 2 - 4 กองทุน รวมไม่ต่�ำ กว่า 4,000 ล้านบาท ลงทุนในโรงแรมบนเกาะสมุยและพัทยา รวมถึงอาคารสำ�นักงานในกรุงเทพฯ “ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เรื่องหลักทรัพย์ และแรงสนับสนุนทัง้ ด้านข้อมูลและช่องทางจากเมย์แบงก์ กิมเอ็ง จะช่วยเสริมการออกกองทุนให้แก่ บลจ.อีกด้วย”

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ประเมินดัชนีฯ วันนี้ คาดว่า จะอยู่ในลักษณะแกว่งตัว แต่จะเน้นหนัก ไปทางปรับตัวขึ้น จากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ล่วงหน้าทีส่ ง่ สัญญาณฟืน้ ตัวและยังมีความ คาดหวังกับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ ของกรี ซ นั ก ลงทุ น ควรจั บ ตาใกล้ ชิ ด เพราะเป็นปัจจัยกดดันบรรยากาศการ ลงทุน กลยุทธ์แนะนำ�ถือหุ้น ให้แนวรับ 1,080 จุด แนวต้าน 1,090 จุด

ทิศทางตลาดหุน้ ไทยวันนีม้ โี อกาส ปรั บ ขึ้ น ต่ อ จากวานนี้ ต ลาดหุ้ นไทย สามารถทะลุ ผ่ า นระดั บ แนวต้ า นที่ 1,080 จุดได้ หลังเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาใน สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ตั้งแต่ธนาคาร กลางสหรัฐฯ (เฟด) ระบุว่าจะคงอัตรา ดอกเบี้ ย ระดั บ ต่ำ � จนถึ ง ปลายปี 57 แม้ ภ าพรวมตลาดฯ จะถู ก กดดั น จากความกั ง วลปั ญ หาหนี้ ก รี ซ ทั้ ง นี้ มองแนวต้านที่ 1,100 จุด และแนวรับที่ 1,070 จุด

หน้า 13

คาดต ลาดหุ้ น ไทยวั น นี้ ยั ง เป็ น ลักษณะการแกว่งตัวขึ้นได้ จากเงินลงทุน ต่างชาติ โดยดัชนีฯ มีแนวต้านขยับขึ้นไป ที่ 1,088 - 1,090 จุด และแนวรับ อยู่ที่ 1,074 - 1,070 จุด ซึ่งตลาดหุ้นไทย บ่ายวานนี้ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกับตลาด หุ้นเอเชียจากเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามา ทั่วตลาดเอเชีย สะท้อนให้ดัชนีฯ ทะลุ แนวต้านที่ 1,080 จุดได้สำ�เร็จ

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภ�พีนธ์ 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มกร�คม 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,752.60 6.76% 3,380.96 13.03% 7,459.11 28.76% 13,345.96 51.45%

1,650.25 6.36% 3,192.87 12.31% 8,082.63 31.16% 13,012.88 50.17%

102.35 188.09 -623.52 333.08

Last Update

31/01/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,083.97 757.45 1,647.59 290.48

Chg 9.26 6.5 14.15 2.07 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

31/1/2012

%Chg 0.86 0.87 0.87 0.72 25,938.64 986.55

17:01:50

AGRO 1.6 D ecline 28% No C hange 23%

1.4

A dv ance 49%

TECH

0.97

1.2

CONSUMP

1 0.8

1.37

0.6 0.2

SERVICE

No C hange 36%

FINCIAL

0

0.35 D ecline 23%

0.47

0.40.09

1.55

0.54

0.84

A dv ance 41%

RESOURC

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภ�พีนธ์ 2555

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มกร มกร�คม 2555

ADVANC

( Day )

: ADVANC 6,000,000

Price & Fundamental Symbol ADVANC

Last 151.00 Chg 1.00  %Chg 0.67  Open 150.50  High 151.50  Low 150.00  Prev 150.00  Avg 150.68  AccVol 8,119,700  AccVal(K฿) 1,223,481  1.00  %Fluct P/E 18.44  P/BV 12.61  DPS(Baht) 4.17  Yield(%) 8.60  EPS(Baht) 8.19  MktCap(Mil.) 448,937  Broker Target Update KS 144.00 31/1/2012 หลักทรัCNS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็172.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 27/1/2012 ของราคาเพิ ม่ ขึน้ มากที152.00 ส่ ดุ และมีมลู 20/1/2012 ค่าการ UOBKHST

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 151.50

Price

151.00

150.50

150.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภ�พีนธ์ 2555

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มกร�คม 2555

GLOBAL-W

( Day )

Price & Fundamental Symbol GLOBAL-W

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

2.18 0.26  13.54  1.95  2.26  1.95  1.92  2.12  34,100,500  72,345  14.62 

43.60 0.75  0.06  0.37  0.05  3,161  Target Update No Comment

Volume Analysis

: GLOBAL-W

7,000,000 6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2.26 2.24 2.22

Price

2.20 2.18 2.16 2.14 2.12

2.10 2.08 2.06 2.04 2.02

2.00 1.99 1.98 1.97 1.96 1.95

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภ�พีนธ์ 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มกร�คม 2555

EARTH

( Day )

Price & Fundamental Symbol EARTH

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: EARTH

25,000,000

4.20 0.24  6.06  3.98  4.26  3.94  3.96  4.12  128,522,300  529,875  7.77 

30.00 15.56  N/A  N/A  0.14  10,728  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

20,000,000

Vol.

15,000,000 10,000,000

5,000,000

4.26

4.24

4.22

4.20

4.18

4.16

4.14

Price

4.12

4.10

4.08

4.06

4.04

4.02

4.00

3.98

3.96

3.94

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 788 ประจำ�วันพุธ ที่ 1 กุมภาพีนธ์ 2555

คำ�คมการลงทุน

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

ถ้าคิดจะซื้อหุ้น ตอนทุกคนไม่มีกะใจจะซื้อหุ้น นี่ละดีสุด

คุณโกศล

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 01 ก.พ. 2555  
Investor_station 01 ก.พ. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement