Page 1

Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

SCC เพิม่ เป้าขาย 54 แตะ 20% เล็งทบทวนอีก Q3 เผยบอร์ดไฟเขียวซื้อ บ.เซรามิกอินโดฯ 6.5 พันล. SCC เผย Q2/54 กำ�ไรสุทธิโต 3% จาก Q2/53 แต่ลดลง 19% จาก Q1/54 เผยบอร์ดอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 5.50 บ. กำ�หนดจ่าย 25 ส.ค. 54 พร้อมไฟเขียวลงทุนเข้าซื้อกิจการธุรกิจเซรามิกในอินโดฯ 6.5 พันล้านบาท ปรับเป้า ยอดขายปีนี้เป็นโตไม่น้อยกว่า 20% จากเดิม 10% หลังครึ่งปีแรกทำ�ได้ดี-ราคา ผลิตภัณฑ์สูงต่อเนื่อง คาดใช้งบลงทุน 5 ปี (55 - 59) ราว 1.5 แสนล้านบาท มากกว่าแผนที่วางไว้ไม่ต่ำ�กว่า 1 แสนล้านบาท เพื่อลงทุนธุรกิจปิโตรฯ-ก่อสร้าง ขณะที่คาดสรุปแหล่งเงินทุน ปิโตรเคมีเวียดนามปลายปีนี้ ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

News Station

5 7 8

9

ยูเอ็นเผยยอด FDI ปี 53 ฮ่องกง แซงประเทศชั้นนำ�ในยุโรปครั้งแรก คลังมั่นเก็บรายได้งบปี 54 แตะ 2 ล้านล. เกา โก๊ะ เบง ขาย BGT ออก 2.44% เหลือหุ้นในมือ 13.85%

Dynamic Station บริหารสมองด้วยการลงทุน

10

Lifestyle Station คุณค่าหลังธนบัตร

13

มองหุ้นจากเซียน

ชอบตามต่างชาติ แนะหุ้นบิ๊กแคป

14

Data Station

RATCH คาดรายได้ Q2/54 โตชัด ต่อหน้า 4

ยังแนะซื้อ PTTCH กับ PTTAR แม้แผนควบอืด ต่อหน้า 4

SET News ผ่ามุมมอง “นิพนธ์ จัยสิน” หัวเรือใหญ่ คิวทีซี เอ็นเนอรยี ตอนที่ 10

ต‡อหนˆา 12

KGI เปิดจอง 1DIV กองเปิด ETF อิงดัชนีหุ้นปันผล 29 ก.ค.-4 ส.ค. ต่อหน้า 8

SCB ดีจริงๆ

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

SCC เพิ่มเป้าขาย(ต่อจากหน้า 1)

นายกานต์ ตระกู ล ฮุ น กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผย ว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลในครึ่งปีแรกของปี 54 ใน อัตรา 5.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น เงิ น 6.6 พั น ล้ า นบาท และมี กำ � หนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวั น ที่ 25 ส.ค. 54 โดยกำ�หนดรายชือ่ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลคื อ วั น ที่ 10 ส.ค. 54 และวั น ปิ ด สมุ ด ทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิ ในการรั บ เงิ น ปั น ผล คื อ วั น ที่ 11 ส.ค. 54 อนึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี กำ � ไร Q2/54 จำ�นวน 7,496 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3%YoY เนือ่ งจากผลการ ดำ�เนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจซิเมนต์ และมีเงินปันผลรับจากบริษัทอื่น เพิม่ ขึน้ โดยบริษทั ฯ มีรายได้จาก การขาย 93,876 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น 21%YoY ซึ่งเป็นผลมาจาก ราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึน้ ประกอบกับปริมาณการขายของ ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น ขณะที่มี กำ�ไร H1/54 ที่ 16,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% จาก H1/53 ล่ า สุ ด คณะกรรมการ บริ ษั ท ฯ ได้ อ นุ มั ติ เ งิ น ลงทุ น มูลค่า 6.5 พันล้านบาท เพื่อเข้า ซื้อกิจการธุรกิจเซรามิก และจัด จำ � ห น่ า ย วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า งใ น อิ น โ ด นี เ ซี ย จากบริ ษั ท P T Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (KIA) เซรามิกรายใหญ่ของ อินโดนีเซีย ซึ่งจะทำ�ให้กำ�ลังการ ผลิตเซรามิกรวมของ SCC เพิ่ม ขึ้ น เป็ น 149 ล้ า นตารางเมตร จากเดิม 122 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตที่กำ�ลัง

News Station

สู ง สุ ด ในโลก รวมทั้ ง บริ ษั ท KOKOH ผู้นำ�ธุรกิจจัดจำ�หน่าย วัสดุกอ่ สร้างรายใหญ่ทมี่ เี ครือข่าย ทั่ ว อิ นโดนี เ ซี ย ซึ่ ง จะช่ ว ยเสริ ม สร้างช่องทางการจัดจำ�หน่ายและ ศั ก ยภาพการขยายตลาดของ SCC ในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี ทัง้ นีย้ งั เป็นการสร้างเครือข่ายและ

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ปรับเป้า ประมาณการยอดขายรวมในปีนี้ ขึ้นเป็นเติบโตไม่น้อยกว่า 20% จากเดิมที่ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 10% หลังจากในช่วงครึ่งปีแรกบ ริษัทฯ มียอดขายรวมเติบโตถึง 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ข อ ง ปี ก่ อ น ป ร ะ ก อ บ กั บ

การลงทุน เพือ่ เตรียมความพร้อม รับมือ AEC โดย SCC มุ่งขยาย การลงทุนในภูมภิ าคตามวิสยั ทัศน์ มุ่งการเป็นผู้นำ�ในอาเซียน โดย เฉพาะการลงทุ นในเวี ย ดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย

สถานการณ์ในปัจจุบนั ราคาน้�ำ มัน ในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อน ข้ า งเร็ ว จึ ง ส่ ง ผลต่ อ ราคา ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก ให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วตามไปด้วย ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ มี

โอกาสใช้ ง บลงทุ นในช่ ว ง 5 ปี คือระหว่างปี 55 - 59 เป็นเงิน ประมาณ 1.5 แสนล้ า นบาท ซึง่ มากกว่างบลงทุนเดิมทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ ไว้ทไี่ ม่ต่ำ�กว่า 1 แสนล้านบาท เพื่ อใช้ ใ นการขยายการลงทุ น ทั้ ง ในธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเคมี ธุ ร กิ จ ปูนซีเมนต์ทจี่ ะเริม่ มีการผลิตออก มาของโรงงานในอินโดนีเซียช่วง ปลายปี นี้ รวมถึ ง มี โ อกาสที่ จ ะ ขยายธุรกิจวัสดุก่อสร้างเข้าไปใน เวียดนาม สำ�หรับกลยุทธ์ในต่าง ประเทศ บริ ษั ท ฯ จะให้ ค วาม สำ � คั ญ ในประเทศเวี ย ดนาม ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ล ะ อิ นโ ด นี เ ซี ย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาด ใหญ่และมีจำ�นวนประชากรมาก น อ ก จ า ก นี้ ค า ด ว่ า จะสามารถได้ข้อสรุปแหล่งเงิน ลงทุ น ในโครงการปิ โ ตรเคมี คอมเพล็กซ์ในเวียดนามในช่วง ปลายปีนี้ เนื่องจากขณะนี้ยังติด ประเด็ น ปั ญ หาของแหล่ ง เงิ น กู้ ซึ่งอยูร่ ะหว่างการหารือ ทั้งนี้คาด ว่าแหล่งเงินกู้ในลักษณะ Project Finance จะสามารถดำ�เนินการ ได้ ย าก แต่ จ ะหารื อ ระหว่ า ง พาร์ ต เนอร์ ที่ ร่ ว มลงทุ น โดย เปลี่ยนวิธีให้พาร์ตเนอร์แต่ละราย ไปค้ำ�ประกันการกู้ยืมของแต่ละ ราย

ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

RATCH คาด (ต่อจากหน้า 1)

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิต ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) เปิด เผยว่า คาดรายได้ในไตรมาส 2/54 จะดีกว่าช่วงเดียวกันของปีกอ่ น และ ไตรมาสก่อนหน้า หลังเดินเครื่อง ผลิ ตโรงไฟฟ้ า พลั ง น้ำ � น้ำ � งึ ม 2 ในลาวได้ก่อนกำ�หนด รวมถึงการ ไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) ให้โรงไฟฟ้าของบริษัทเดิน เครื่องอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้ผล ตอบแทนจากการรับเงินปันผลจาก ก อ ง ทุ น ด้ า น พ ลั ง ง า น แ ล ะ สาธารณู ป โภค Transfield Services Infrastructure (TSIF)

ยังแนะซื้อ

(ต่อจากหน้า 1)

บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยว่ากรณี ที่ น ายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) หรือ PTT กล่าวถึงความคืบหน้าในการควบ รวมบริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และ การกลั่น จำ�กัด (มหาชน) หรือ PTTAR กับบริษัทปตท.เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) หรือ PTTCH ว่า จะล่าช้าจากเดิมที่คาดว่าจะแล้ว

News Station

หน้า 4

ขณะที่นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายการ วางแผนและพั ฒ นาธุ ร กิ จ ของ RATCH กล่าวว่า บริษทั ฯ จะสามารถ สรุปการซือ้ โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ได้ ภายในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า อีกทั้งมั่นใจซื้อหุ้นกองทุน TSIF ให้ ครบในสัดส่วน 80% ตามแผนได้ ปลายเดือนมิ.ย. - ต้น ก.ค. 55 จาก ปัจจุบันที่ถืออยู่ 56.2% อย่างไรก็ตาม ในส่วนการ ออกหุ้นกู้วงเงิน 200 ล้านเหรียญ ออสเตรเลียนั้น คาดว่าจะดำ�เนิน การได้ในครึ่งหลังของปีนี้

เสร็จในเดือน ส.ค.นี้ เลื่อนออกไป เป็นเดือน ต.ค. โดยในเดือน ก.ย.นี้ คณะกรรมการของทัง้ สองบริษทั จะ มีการประชุมพร้อมกันเพือ่ กำ�หนด วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ทัง้ นีม้ คี วามคิดเห็นว่าครัง้ นีถ้ อื เป็นครัง้ แรกทีผ่ บู้ ริหารออกมา ให้ความชัดเจนต่อประเด็นความ ล่าช้าของการควบรวมและมีการ ชี้แจงถึงคาดการณ์ล่าสุดของการ จดทะเบี ย นบริ ษั ท ใหม่ แ ละ

กำ�หนดการเข้าซื้อขายในตลาดฯ ของบริษัทใหม่ (ปตท.โกลบอล เคมิคอลท, PTTGC) โดยยังคง ยืนยันแผนการคาดรวมและคาด ว่าบริษทั ใหม่จะเข้าซือ้ ขายภายใน เดือนต.ค. เลื่อนจากแผนเดิมใน เดือนส.ค. ภายหลังจากการประชุม ผู้ถือหุ้นร่วมในช่วงต้นเดือนต.ค. ส่วนสาเหตุทมี่ คี วามล่าช้า เกิดจากเรื่องพนักงานของทั้งสอง บริษทั ทีม่ จี �ำ นวนมาก และมีบริษทั

ลูกอีกหลายบริษัท ทำ �ให้การตี มูลค่างานมีความซับซ้อนมากกว่า ที่ประเมินไว้เดิม จึงยังคงมุมมอง เชิงบวกต่อแนวโน้มธุรกิจปิโตรเคมี และเชือ่ ว่าบริษทั ใหม่ทเี่ กิดจากการ ควบรวมจะมีความน่าสนใจมากขึน้ แนะนำ� ซื้อ PTTAR และ PTTCH ราคาเหมาะสม 48.00 บาทต่อหุ้น และ 195 บาทต่อหุ้น ตามลำ�ดับ

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

UN เผย เม็ดเงินลงทุนตปท.ปี 53 ของ ฮ่องกง แซงประเทศชั้นนำ�ในยุโรปครั้งแรก

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า รายงาน ประจำ�ปี ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการ ค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เผยฮ่องกงรั้งอันดับ 3 ของโลกเมื่อปีที่แล้ว ในแง่ของปริมาณเม็ดเงิน ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มูลค่า 6.89 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 31.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 52 ไซมอน แกลพิน ผูอ้ �ำ นวยการของอินเวสท์ ฮ่องกง ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการลงทุนของรัฐบาล ฮ่องกงได้ กล่าวว่า นับเป็นครัง้ แรกทีฮ่ อ่ งกงมีกระแส เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาสูงกว่ายอด ของประเทศชั้นนำ�ของยุโรป เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ทั้งนี้แม้ว่า รายงานจะไม่ได้อธิบายถึง

สาเหตุ ข องการขยายตั ว ของสถิ ติ ข องฮ่ อ งกง แต่แกลพินเชือ่ ว่า ภาวะซบเซาของตลาดในประเทศ ในแถบตะวันตกทำ�ให้เอเชียตะวันออกมีความน่า สนใจ และฮ่องกงก็ได้รบั อานิสงส์จากข้อได้เปรียบ ของตนเองและความใกล้ชิดกับตลาดจีน อย่างไรก็ดี ฮ่องกงจำ�เป็นต้องระมัดระวัง เนือ่ งจากกระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นั้นสามารถผันผวนได้อย่างรวดเร็ว และปัจจัย ด้านเศรษฐกิจมหภาคหลายปัจจัยก็มีส่งผลต่อ กระแสดังกล่าว ซึ่งปลายทางยังมีปัจจัยที่บดบัง อยู่มาก ทั้งวิกฤตหนี้ในสหรัฐและความกังวลใน กลุม่ ประเทศทีใ่ ช้สกุลเงินยูโร ซึง่ อาจจะส่งผลกระ ทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจฮ่องกงได้ รายงาน UNCTAD ระบุว่า สหรัฐรั้ง อันดับ 1 ในฐานะประเทศที่มีเม็ดเงิน FDI มาก ทีส่ ดุ ถึง 2.28 แสนล้านดอลลาร์ในปีทแี่ ล้ว ซึง่ เป็น ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 49% จากระดับปี 52 รองลงมา คือ จีนที่มี FDI เพิ่มขึ้น 12% แตะ 1.06 แสนล้าน ดอลลาร์ เบลเยียมรัง้ อันดับ 4 จากเดิมทีอ่ ยูอ่ นั ดับ 17 และบราซิลที่รั้งอันดับ 5 จากเดิมที่อันดับ 15

AFET “เล่นวันต่อวัน รอผลเพดานหนี้มะกัน”

นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 340 สัญญา สถานะคงค้าง 2,315 สัญญา - ปิด 146 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ +0.85 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) ปัจจัยบวก - ฝนยังตกทางภาคใต้ของไทย ทำ�สินค้าเบาบาง - นลท.คาดหวังแผนเพิม่ เพดานหนีส้ หรัฐฯจะจบสวย - ตลาดยานยนต์เอเชียครึง่ ปีหลังมีแนวโน้มฟืน้ ตัว - เทรนด์ราคา TOCOM - เซีย่ งไฮ้ เป็นขาขึน้ ปัจจัยลบ - นลท.ลงทุนแบบวันต่อวัน รอผลเพิม่ เพดานหนีส้ หรัฐฯวันที่ 2 ส.ค.นี้ - น้�ำ มันยังไม่ผา่ น 100 เหรียญ - ความต้องการจากตปท.ยังไม่มากเท่าทีค่ วร - เงินบาท - เยนแข็งค่ากดดันภาคส่งออก กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ แบบวันต่อวัน (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) - แนวรับ 146 บ./ก.ก. - แนวต้าน 154.65 บ./ก.ก.

หน้า 5

สื่อคาดแบงก์ชาติจีนยังไม่ขึ้นเพดานสำ�รอง แบงก์พาณิชย์เดือนนี้-เดือนหน้า

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า ไชน่ า ซิเคียวริตีส์ เจอร์นัล คาดการณ์ถึง ธนาคารกลางจีน จะยังไม่ปรับเพิ่มสัดส่วนการกันสำ�รองของธนาคาร พาณิชย์ (RRR) ในเดือนนี้และเดือนหน้า พร้อมระบุ ว่า การทำ�โพสิชนั่ ใหม่ๆ ในการซือ้ สกุลเงินต่างประเทศ นั้น ยังคงปรับตัวลดลง และคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะ ยังคงต่ำ�กว่าระดับ 3 แสนล้านหยวนในเดือนก.ค. เนือ่ งจากกระแสคาดการณ์เกีย่ วกับการแข็งค่าของสกุล เงินหยวนในตลาดต่างประเทศเริ่มลดน้อยลง เมือ่ เดือนมิ.ย.ทีผ่ า่ นมา การทำ�โพสิชนั่ ซือ้ สกุล เงินต่างประเทศอยู่ที่ระดับ 2.773 แสนล้านหยวน ลด ลงเกือบ 1 แสนล้านหยวนจากเดือนพ.ค. ทั้งนี้ จีนเริ่มบรรลุเป้าหมายการควบคุมการ เงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการขยายตัวของปริมาณ เงินหมุนเวียนในระบบปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม หากการทำ�โพสิชั่นใหม่ในการซื้อสกุลเงินต่างประเทศ เริ่มดีดตัวขึ้นในวันข้าง หน้า ก็มีความเป็นไปได้ว่า ธนาคารจีนจะปรับเพิ่มเพดาน RRR ขึ้นอีก

TFEX “เงิ น นอกไหลเข้ า -การเมื อ งชั ด -งบ Q2 สวย” นางสาวปิน่ แก้ว สันติเมธวิรฬุ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพนั ธ์

บริษทั หลักทรัพย์ฟลิ ลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,219 สัญญา สถานะคงค้าง 35,680 สัญญา - ปิด 793.60 จุด เพิม่ ขึน้ 6.60 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - เทรนด์หลัก - เส้นเทคนิคเป็นขาขึน้ - งบ Q2/54 ทยอยออกมาดี - การเมืองชัดเจน - ตลาดคาดผลการปรับเพดานหนีม้ ะกันจะจบสวย - เงินนอกยังไหลเข้า - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 2709.52 ล้านบาท ปัจจัยลบ - มีแรงขายทำ�กำ�ไรบริเวณ 800 จุด กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 785 จุด - แนวต้าน 800 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 783 จุด แนวต้าน 793 จุด

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

หน้า 6

SCB ดีจริงๆ

นิวไฮ 127 บาท !!! นี่คือจุดสูงสุดในรอบกว่า 14 ปี ที่ SCB ทำ�ไว้ วานนี้ บวกกับวอลุ่มซื้ออีกเพียบ...เส้นทางการเคลื่อนไหวถือว่าน่าสนใจมาก ปิดตลาดล่าสุดที่ระดับ 126.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท หรือ 2.43% มูลค่าการซื้อขาย 1,618.85 ล้านบาท บทวิเคราะห์ บล.บัวหลวง ให้มุมมองเชิงบวกต่อสินเชื่อ และกำ�ไร ในของ SCB ปี 54 เนื่องจากการเติบโตสินเชื่อครึ่งแรกของปีดีกว่าที่คาด โดยให้สังเกตว่า ครึ่งแรกของปีสินเชื่อเติบโต 11%YTD และ 22%YoY ซึ่งฝ่าย วิเคราะห์คาดสินเชื่อปีนี้ที่ 15% ซึ่งได้ปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตสินเชื่อ ขึ้นเป็น 20% และปรับเพิ่มประมาณการกำ�ไรขึ้น 6% มาอยู่ที่ 3.65 หมื่นล้าน บาท (จาก 3.46 หมื่นล้านบาท) พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปี 54 ขึ้น 7% มาอยู่ที่ 168 บาท คิดจาก PBV ปี 2554 ที่ 3.0 เท่า แนะนำ� “ซื้อ” ขณะที่ นักวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า แนวโน้มทางเทคนิค แกว่งตัวอยู่ระหว่าง 120 - 127 บาท หากจะซื้อให้รอราคาลงไปใกล้ๆ ระดับ 120 บาทเสียก่อน อย่างไรก็ดีประเมินว่าราคาหุ้นยังอยู่ในช่วงขาขึ้น มีแนวต้าน ที่ 130 - 135 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 27/07/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

SCB 126.50 3.00 2.43 125.00 127.00 124.50 123.50 126.01

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

12,847,000 1,618,856 1.98 13.92 2.48 2.00 2.43 9.09 429,217

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/06/54

1. 2. 3.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 126 บาทหนาแน่นสุด

4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) CHASE NOMINEES LIMITED 42 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

จำ�นวนหุ้น

(%)

328,890,000 295,847,860

24.22 21.79

55,100,000

4.06

39,940,000 32,800,000

2.94 2.42

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

คลังมั่นใจเก็บรายได้งบปี 54 แตะ 2 ล้านล. น า ย อ า รี พ ง ศ์ ภู่ ช อุ่ ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการประเมินแนวโน้มการจัดเก็บ ร า ย ไ ด้ ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 5 4 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) คาดว่าจะ สามารถจั ด เก็ บ รายได้ ป ระมาณ 2 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 1.87 ล้านล้านบาท เนือ่ งจากการขยายตัวของรายได้จาก การจัดเก็บภาษี การบริโภคภายใน ประเทศขยายตั วได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และรายได้ จ ากการจั ด เก็ บ ภาษี นิติบุคคลยังคงขยายตัวได้ดี ทั้งนี้หากรัฐบาลใหม่มีการ เปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขสำ � หรั บ ภาษี สรรพสามิตน้ำ�มันดีเซล หลังจาก ก่อนหน้านีท้ ไี่ ด้มกี ารยกเลิกไป ก็เชือ่ ว่าจะทำ�ให้รายได้ในปีนี้ และปีถัดไป เติบโตได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ใน รายละเอียดต้องมีการหารือกับรัฐบาล ใหม่เพือ่ ให้มคี วามชัดเจน ซึง่ ปัจจุบนั การยกเลิ ก การจั ด เก็ บ ภาษี ส รรพ สามิตน้ำ�มันดีเซล ทำ�ให้สูญเสียราย ได้ไปกว่า 100,000 ล้านบาท สำ�หรับการจัดทำ�กรอบงบ ประมาณปี 55 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) ที่รัฐบาลใหม่เตรียมที่จะเข้ามาปรับ เปลี่ยนเงื่อนไขรายละเอียดนั้น เบื้อง ต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะต้องทำ�

งบประมาณแบบขาดดุล เป็นวงเงิน 3.5 แสนล้านบาทหรือไม่ เพราะ ต้องขึ้นอยู่กับการจัดทำ�รายการใน กรอบงบประมาณของรัฐบาลใหม่ โดยให้มีความสอดคล้องกับการจัด

News Station ทำ � งบประมาณแบบขาดดุ ล แต่ รั ฐ บาลใหม่ ค วรจะต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง กรอบความยั่งยืนของงบประมาณ และวินยั ทางการคลัง เพราะรัฐบาล ใหม่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วน

ธอส.เผย6เดือนแรกปีนี้

ปล่อยสินเชื่อ4.9หมื่นลบ.

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้ จั ด การ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ผลการดำ�เนินงานธนาคาร 6 เดือน แรกของปี 54 เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว ง เดียวกันของปีก่อนว่า ธนาคารมีผล กำ�ไรสุทธิจำ�นวน 4,068 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 30.03% โดย 6 เดือนทีผ่ า่ น มา ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อ ใหม่ทั้งสิ้น 70,881 บัญชี เป็นเงิน 49,817 ล้านบาท จากเป้าสินเชื่อทั้ง ปี 99,000 ล้านบาท มียอดสินเชื่อ คงค้างทั้งสิ้น 671,036 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 2.21% มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้ (NPL) ทีไ่ ม่รวมหนีส้ ว่ นขาด จำ�นวน 48,652 ล้านบาท คิดเป็น 7.45% ของยอดสินเชื่อรวม ลดลง 0.37% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 53 ที่มี หนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อให้ เ กิ ด รายได้ (NPL) เท่ากับ 7.82% ขณะทีท่ รัพย์สนิ ทีไ่ ม่ ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) คงเหลือ จำ�นวน 5,101 ล้านบาท โดยครึ่ ง ปี แ รกธนาคาร สามารถจำ�หน่ายทรัพย์ NPA ได้ทงั้ สิน้ 1,403 ล้านบาท และในวันเสาร์ ที่ 6 ส.ค. 54 ธนาคารจะจัดประมูล

ขายทรัพย์มอื สองครัง้ ที่ 2/54 พร้อม กั น ทั่ ว ประเทศ มี ท รั พ ย์ สิ น กว่ า 3,000 รายการ มอบส่วนลดสูงสุด 30% จูงใจด้วย เงื่อนไขผ่อนดาวน์ ได้นาน 12 เดือน ดอกเบี้ย 0% ส่วนทีเ่ หลืออีก 90% สามารถขอสิน เชื่อได้เต็มจำ�นวน “แผนการดำ�เนินงานจากนี้ ไป ธนาคารยั ง คงมุ่ ง สานต่ อ โครงการสิ น เชื่ อ บ้ า นดอกเบี้ ย ต่ำ � สร้างโอกาสให้คนไทยมีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเอง สำ�หรับนโยบายด้าน เงินฝาก ยังคงเน้นเพิม่ สัดส่วนลูกค้า

ดังกล่าว ทั้งนี้คาดว่าการจัดทำ�กรอบ งบฯ ปี 55 จะล่าช้าประมาณ 2 - 3 เดือน ด้านนายสมชัย สัจจพงษ์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า แนว โนัมการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในปี งบฯ 54 คาดว่าจะมากกว่า 9 หมื่น ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 8.4 หมื่นล้านบาท แต่ว่าจะมีโอกาส มากกว่ า 1 แสนล้ า นบาทหรื อไม่ คงต้องรอดูในช่วงใกล้ปดิ งบประมาณ เพราะในช่วงที่ผ่านมา 7 - 8 เดือน รัฐวิสาหกิจสามารถทำ�รายได้ให้กับ กระทรวงการคลังอยู่ในระดับที่ดี ทั้งนี้คาดว่าในปี 55 ได้ตั้ง เป้าการจัดเก็บรายได้รฐั วิสาหกิจจะอยู่ ทีป่ ระมาณ 9.7 หมืน่ ล้านบาท ซึง่ เชือ่ ว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย เพราะผล การดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจมีแนว โน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั คงต้อง จับตาปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระ ทบต่ อ ผลการดำ �เนิ น งานของ รัฐวิสาหกิจ ทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปัญหาวิกฤตในแถบยุโรป และการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ ยั ง เชื่ อ ว่ า จะไม่ ก ระทบมากนั ก เพราะพื้ น ฐานเศรษฐกิ จไทยยั ง คง เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง เงินฝากรายย่อยเพิม่ ขึน้ โดยมุง่ รักษา ฐานลูกค้าเงินฝากเดิม และเพิ่มฐาน ลูกค้าใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทีส่ ามารถตอบโจทย์ทกุ ความต้องการ ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ ซึ่งที่ผ่าน มา ธอส.ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก ใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ได้รบั ผลตอบ รั บ เป็ น อย่ า งดี ส่ ว นความคื บ หน้ า โครงการบ้ า นหลั ง แรก 0% 2 ปี วงเงิน 25,000 ล้านบาท หลังจากที่ ลูกค้าได้ยื่นกู้เต็มวงเงินไปแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 14 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา สำ�หรับ ยอดอนุมัติ ณ วันที่ 24 ก.ค. 54 อนุมัติแล้ววงเงิน 11,761 ล้านบาท ในส่วนที่เหลือธนาคารจะเร่งดำ�เนิน การให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว” นายวรวิทย์ กล่าว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

KGI เปิดจองซื้อ1DIVกองเปิด ETF อ้างอิง ดัชนีหุ้นปันผล 29 ก.ค. - 4 ส.ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมมือกับ บลจ.วรรณ และ บลจ. เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) จัดตัง้ กองทุน เปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF ภายใต้ชื่อย่อ “1DIV” ซึ่งเป็นกองทุนเปิด ETF กองแรกที่อ้างอิงดัชนี SETHD และจะ เปิดให้นกั ลงทุนทัว่ ไปได้จองซือ้ หน่วยลงทุน เป็ น ครั้ ง แรก (IPO) เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 54 โดยสามารถจองซื้อ หน่วยลงทุนได้ที่ KGI เท่านั้น เมื่อ 4 ก.ค. 54 ที่ผ่านมา ตลท. เริม่ ทำ�การเผยแพร่ดชั นีใหม่ทมี่ ชี อื่ ว่า ดัชนี SET High Dividend 30 Index หรือ SETHD ซึ่งเป็นดัชนีที่อ้างอิงราคาของกลุ่ม หุน้ ปันผล 30 ตัวในดัชนี SET100 ทีม่ มี ลู ค่า ตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำ�เสมอ และมี อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อ เนื่อง (Dividend Yield) หลังจาก SETHD ได้รบั การตอบรับ ที่ดี บลจ. วรรณ จึงได้ร่วมมือกับ บล. เคจีไอ จัดตั้งกองทุน ETF “1DIV” ขึ้น

เพือ่ สานต่อนโยบายของตลท.ในการพัฒนา ตลาดทุน และเพื่อสร้างทางเลือกในการ ลงทุนใหม่ ๆที่สามารถตอบสนองความ ต้องการของนักลงทุนได้หลากหลายมากขึน้ น.ส.นฤมล อาจอำ � นวยวิ ภ าส กรรมการผู้ จั ด การ ฝ่ า ยธุ ร กิ จ ตราสาร อนุพันธ์ KGI กล่าวว่า 1DIV มีความน่า สนใจ และมีความแตกต่างจากกองทุนอื่น เป็นทางเลือกในการลงทุนอีกทางหนึง่ ให้กบั นักลงทุน โดย 1DIV อ้างอิงกับดัชนีหุ้นที่มี เงินปันผลสูง มีโอกาสเติบโตและมีสภาพ คล่องทีไ่ ม่นอ้ ยไปกว่าดัชนี SET50 โดย KGI จะทำ�หน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับ 1DIV ในการหน้าที่สร้างสภาพคล่องให้ กับนักลงทุนทีต่ อ้ งการซือ้ หรือขาย 1DIV ให้ ซื้อง่ายขายคล่อง รักษาทั้งระดับราคาและ จำ�นวนเสนอซือ้ และเสนอขาย เช่นเดียวกับ ที่ ไ ด้ ดู แ ลสภาพคล่ อ งให้ กั บ TDEX มา มากกว่า 4 ปีแล้ว ซึ่ง KGI เป็นผู้ดูแล สภาพคล่ อ งรายแรกและรายเดี ย วของ TDEX ซึง่ TDEX เป็นกองทุน ETF ทีม่ ขี นาด ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่งผลให้เป็นกอง ทุนที่เติบโตอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง

News Station

หน้า 8

มี ผ ลการดำ � เนิ น งานดี เ ยี่ ย ม มี ก ารจ่ า ย ปั น ผลและมี ส ภาพคล่ อ งสู ง สุ ด ท้ า ยนี้ KGI เชื่อมั่นว่า 1DIV จะได้รับความนิยม จากนั ก ลงทุ น และเติ บโตได้ เ ป็ น อย่ า งดี เช่นเดียวกันกับ TDEX 1DIV มีนโยบายและกลยุทธ์การ บริ ห ารกองทุ น เป็ น เชิ ง รั บ (Passive Management Strategy) เน้นลงทุนใน หลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของดั ช นี SETHD และมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผล ตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนี SETHD มี จำ � นวนทุ น จดทะเบี ย นของ โครงการ 1,000 ล้านบาท ในส่วนของการ จอง IPO นักลงทุนสามารถจองซื้อได้ที่ บล. เคจีไอ เท่านั้น ซึ่งมูลค่าขั้นต่ำ�ในการ จองซื้อครั้งแรก 20,000 บาท และเพิ่มขึ้น เป็นทวีคูณของ 10,000 บาท และมีค่า ธรรมเนียมในการจอง 0.1% ของมูลค่า หน่วยที่ผู้จองซื้อได้รับ โดยราคา IPO ของ หน่วยลงทุน 1DIV จะคำ�นวณได้จากราคา ปิ ด ของดั ช นี SETHD ณ 5 ส.ค. 54 หารด้วย 100

เกา โก๊ะ เบง ขายหุ้น BGT ออก 2.44% ส่งผลให้เหลือหุ้นในมือ 13.85% สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบ รายงานการจำ�หน่าย หุ้นของ บมจ.บีจีที คอร์ปอเรชั่น (BGT) โดย นาย เกา โก๊ะ เบง

ซึ่งเป็นการจำ�หน่าย เมื่อวันที่ 22/07/2554 คิดเป็น 13.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด จำ�นวนหลักทรัพย์ทจี่ �ำ หน่ายคิดเป็น -2.44% ของกิจการ ของสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของกิ จ การ จำ�นวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำ�หน่าย

www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย

บริหารสมองด้วยการลงทุน

(ตอนแรก)

กิ จ กรรมแก้ เ ซ็ ง เงิ น ล้ า น เล่ า ประสบการณ์ ใ นตลาด เงิ น -ทุ น จากรายย่ อ ยผู้ ผ่ า นร้ อ นหนาวมานั บ แต่ ยุ ค วิ ก ฤต เศรษฐกิจ เผยเคล็ดวิธีทำ�พอร์ตโตทวีเท่าที่หลายคนอาจรู้แต่มี เพียงไม่กี่คนที่ท�ำ ได้อย่างถูกจังหวะ การเริ่มต้น ทีแรกไม่ได้เล่นหุ้นโดยตรง เป็นการซื้อผ่านกองทุนของ บลจ.บัวหลวง ก่อน ต่อมาก็ได้รบั คำ�แนะนำ�ให้ลองซือ้ ขายวอร์แรนต์ทงั้ ๆ ทีต่ อนนัน้ ก็ไม่ได้รจู้ กั ว่ามัน คืออะไร แต่พอเชือ่ เขาก็ทำ�ให้มกี �ำ ไรเพราะมันกำ�ลังเป็นขาขึน้ พอดี ตรงนีแ้ หละ เป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ �ำ ให้คอ่ ยๆ เริม่ ลงทุนเองจากทีละไม่มากจนกระทัง่ ค่อยๆ มาก ขึ้นทีละนิด โดยระยะแรกๆ ใช้วงเงินเล่นหุ้นแค่ไม่กี่แสนบาท ถึงทุกวันนี้วงเงิน เกินสิบล้านบาทไปแล้ว

ผ่องมารีน ชื่อ พ.ศ. 2540-2541 ปีที่เริ่มลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ บล.ไซรัส (ชื่อเดิมก่อนควบ รวม), บล. เอเซีย พลัส, บล.กสิกรไทย

ทำ�อย่างไรพอร์ตถึงโตขนาดนี้ คือเราเล่นแล้วก็ได้ เงินส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ก็ไม่ได้มคี วามจำ�เป็นต้องเอาออกมาใช้อะไร จึงเพิม่ เติมเข้าไปในพอร์ตเรือ่ ยๆ เมือ่ ก่อนมันไม่มบี ริการทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูล ทีใ่ ช้ตดั สินใจซือ้ ขายทีม่ าจากนักวิเคราะห์ ก็มถี กู บ้างผิดบ้าง เขาบอกอะไรมาก็ ซื้อ แต่ช่วงที่เล่นเองจริงๆ ผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละผลตอบแทนดี มากได้เป็นกอบเป็นกำ�ทันตา ข้อดีที่ชัดเจนของการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตคืออะไร พอมีอนิ เทอร์เน็ตการซือ้ ขายด้วยตนเองมันก็ยงิ่ สะดวกและเร็วขึน้ มากๆ ยิง่ เวลา ตลาดหุ้นมันดีๆ คนเล่นเยอะๆ หุ้นวิ่งเร็ว การโทรไปสั่งซื้อขายหลายๆ ครั้งก็ ไม่สะดวก กว่าจะรับสายเราทีหุ้นที่เราหมายตาก็ไปไหนต่อไหนแล้ว อีกทั้งการ กำ�หนดจุดซื้อขายมันก็ท�ำ ได้ทันที เช่นในทิศทางที่หุ้นมันขึ้นเราพอใจจะซื้อตรง ระดับราคาไหนก็ตั้งไว้ได้ หรือถ้ารู้สึกว่าไม่ควรซื้อแล้วจะถอนคำ�สั่งออกก็ทำ�ได้ เร็ว จังหวะขายก็เช่นกันเราอยากได้กำ�ไรมากน้อยแค่ไหน หรือจะตัดขาดทุนจุด ไหนก็ท�ำ ได้เลยไวกว่าการต้องสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดเยอะ

อ่านต่อฉบับวันพฤหัสหน้า... www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

คุณค่าหลังธนบัตร

by Jackal_XIII

แต่ละวัน...คุณใช้ “ธนบัตร” ราคาไหนบ้าง แน่นอน คุณรู้ว่า “ธนบัตร” มีค่า แต่คุณรู้ไหมครับว่านอกจาก “ค่า” คือราคาของตัวเอง แล้ว “ธนบัตร” ยังมี “คุณค่า” เพราะ “หลังธนบัตร” มีสงิ่ ดีๆ ทีส่ อนเราอยู่ แต่เราไม่เคย “อ่าน” นอกเหนือจากไม่คอ่ ยสังเกตว่า “หลังธนบัตร” แต่ละราคาเป็นภาพของกษัตริย์องค์ไหน ธนบัตร 20 บาท...คุณรู้ไหมว่าเป็นภาพของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ไหน คำ�ตอบก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล และ “คุณค่า” หลังธนบัตรนี่ มีข้อความว่า “ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเองเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี ด้วยความสุจริตและถูก ต้อง ตามทำ�นองคลองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมือง ก็จะผ่านพ้นไปได้” มาถึงแบงก์ 100 ส่วนใหญ่คงจำ�กันแม่นว่า “หลังธนบัตร” สีแดงใบละร้อย เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช แต่คุณเคยรู้ “คุณค่า” หลังธนบัตรนี้ไหม “ประเพณีทาสที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยาม ถึงเป็นวิธีทาสทำ�สารกรมธรรม์ ขายตัวด้วยใจสมัคร มิใช่ทาสเชลย ที่เป็นการกดขี่อย่างร้ายแรงก็จริง แต่เป็นเครื่องกีดขวางทางเจริญ ประโยชน์และสุขสำ�ราญ ของมหาชนอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งจำ�เป็นจะต้องเลิกถอน อย่าให้มีประเพณีทาสในพระราชอาณาจักรนี้ กรุงสยามจึงจะมีความสมบูรณ์เท่าทันประเทศอื่น” แบงก์ 500 ใช้ธนบัตรสีม่วง รู้ไหมเป็นภาพพระองค์ไหน แน่นอนว่าหลายคนคง นึกไม่ออก เพราะเป็น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำ�รัสไว้ ให้เราทราบคือ.. “การงานสิ่งใดของเขาที่ดี ควรจะเรียนร่ำ�เอาไว้ ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือ เลื่อมใสไปเสียทีเดียว” สุดท้ายแบงก์ใหญ่ที่สุด 1,000 บาท หลายคนทราบดีว่าเป็นภาพของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เคย “อ่าน” สิ่งที่มี “คุณค่า” หลังธนบัตรไหมครับ “เศรษฐกิ จ แบบพอเพี ย ง…เศรษฐกิ จ แบบพอมี พ อกิ น แบบพอมี พ อกิ น นั้ น หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง” เหล่านี้คือ “คุณค่า” หลังธนบัตรที่เราไม่ค่อยสังเกตกัน

Photo Release KK ร่วมงาน “BANGKOK USED CAR & IMPORTED CAR SHOW” นายสิริ เสนาจักร์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน (KK) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรม ยานยนต์ ร ถมื อ สองและยนตรกรรมนำ � เข้าปีที่ 3 “The 3rd BANGKOK USED CAR & IMPORTED CAR SHOW” โดยธนาคารได้ร่วมออกบูธภายใต้แนวคิด “เลือกสินเชื่อรถยนต์ เลื อ กเกี ย รติ น าคิ น ” เสนอแคมเปญพิ เ ศษเพื่ อ อำ� นวยความ สะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานที่ต้องการขอสินเชื่อจากธนาคาร โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 31 ก.ค. 54 ณ ชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

บ๊อชเปิดตัว แอโร่ทวิน มัลติคลิป ใบปัดน้ำ�ฝนไฮเทคนวัตกรรมล่าสุด รองรับรถยุโรป

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำ�กัด เปิดตัวใบปัดน้ำ�ฝนรุ่นใหม่ล่าสุด “แอโร่ ทวิน มัลติคลิป” นวัตกรรมล่าสุดของกลุ่มสินค้าใบปัดน้ำ�ฝนบ๊อช โดดเด่นด้วย การออกแบบข้อต่อ (อะแดปเตอร์) ชนิดพิเศษ ที่สามารถใช้งานได้กับก้านใบ ปัดน้ำ�ฝนที่ติดตั้งมากับรถยุโรปส่วนใหญ่ในตลาดถึง 4 แบบ จึงช่วยลดความ ซับซ้อนในการเลือกซื้อใบปัดน้ำ�ฝน และที่สำ�คัญใบปัดน้ำ�ฝนรุ่นนี้ ถูกออกแบบ มาให้โค้งรับกับหน้ากระจกรถ พร้อมยางสังเคราะห์ เพื่อประสิทธิภาพในการ ปัดที่ดีเยี่ยม ผู้ขับขี่จึงสามารถมั่นใจได้ในทัศนะวิสัยที่ชัดเจนอยู่เสมอ ทั้งเวลา กลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ใบปัดดังกล่าวยังถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการ ติดตั้งผู้ขับขี่สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเองภายในเวลาอันรวดเร็ว “แอโร่ทวิน มัลติคลิป” สามารถปรับใช้ได้กับรถยุโรปหลายรุ่น เช่น เมอร์เซเดส เบนซ์ เอ คลาส (169), บี คลาส (245), เอส แอล เค คลาส (171), วอลโว เอส 60, เอส 80, วี 70 และ โฟล์คสวาเกน กอล์ฟ IV ตลอด จนรถยุโรปรุ่นอื่นๆ อีกมากมาย

มุมประกัน

MTI เปิดตัว Enjoy Travel Online ขายประกันอุบัติเหตุเดินทางผ่านเว็บไซต์

นางนวลพรรณ ล่�ำ ซำ� กรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย (MTI) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้เปิดตัว Enjoy Travel Online ช่องการ การจำ�หน่ายแบบประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางผ่านเว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตอบสนองต่อความ ต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสะดวก รวดเร็ว ในการทำ�ประกันภัยการเดินทาง เพียงแค่คลิก 5 ขั้นตอนง่ายๆ พร้อมเลือกรับความคุ้มครอง ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท Enjoy Travel ให้ความคุ้มครองการเดินทางไปยังต่างประเทศทั่วโลก อุ่นใจกับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทาง ลูกค้า สามารถทำ�ประกันได้ตั้งแต่อายุ 1 - 70 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ มีให้เลือกทำ�ประกันทั้งแบบรายเที่ยว และรายปี ซึ่งให้ความคุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว อีกทั้งยังสามารถเลือกรับความคุ้มครองได้ในวงเงิน 1 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ เกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคล เช่น การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียมือ เท้า สายตา และรับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย การโดนบอกเลิกการเดินทาง รวมถึงการลดจำ�นวนวันเดินทาง การถูกจี้โดยสลัดอากาศ หรือความล่าช้า เสียหาย และสูญหายของกระเป๋าเดินทาง ทั้งยังให้ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก พร้อมให้บริการความช่วยเหลือในการเดินทาง การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล ฉุกเฉินเพื่อส่งกลับประเทศไทย มีการบริการข้อมูลแนะนำ�การเดินทาง และรับข้อมูลความคุ้มครองได้ทางเว็บไซต์ นางนวลพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า และในอนาคตข้างหน้านี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนจัดทำ�ประกันภัยออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ เลือกซื้อประกันภัยที่หลากหลายได้ทางเว็บไซต์

ปตท. - กองทัพบก สนับสนุน “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับเยาวชนจาก 17 โรงเรียน ทั่วประเทศ ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในโครงการ “บทเพลงรักเพื่อแผ่นดิน” ที่จัดขึ้นโดยรับ การสนับสนุนหลักจาก ปตท. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนแสดงออกถึงความจงรัก ภั ก ดี ต่ อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม ราชิ นี น าถ และสนั บ สนุ นให้ เ ยาวชนได้ แ สดงความสามารถทางด้ า นดนตรี ณ กองบัญชาการกองทัพบก www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 10

“นิคิวพทีนธ์ จั ย สิ น ” ซี เอ็นเนอรยี

ผ่ามุมมอง

หัวเรือใหญ่

หลักธรรมมะ กับ การทำ�งาน หรือการใช้ชีวิตมักใช้ด้วยกันได้เสมอ “นิพนธ์” ได้แนะวิธีคิดด้วยการนำ�ธรรมมะมาประยุกต์ใช้ให้ฟังว่า จงปล่อยความ อิสระให้แก่จิตของตัวเอง เมื่อเหนื่อย หรือจมกับปัญหา ให้พักสักครู่ประมาณ 20 - 30 นาที โดยไม่ต้องไปห้าม หรือไปบังคับจิต จิตจะคิดอะไร เรื่องอะไร ดีหรือไม่ดี เสื่อมหรือเจริญก็ปล่อยให้คิด จะเที่ยวไปไกลถึงไหนให้ปล่อยก่อน “คิดจะด่า คิดจะชม คิดจะตัดเงินเดือน คิดจะปลดพนักงาน คิดจะ เลือ่ นตำ�แหน่ง คิดจะลดตำ�แหน่ง เป็นต้น ก็ปล่อยให้คดิ ไปก่อน อย่าไปบังคับ เพราะยิ่งบังคับจิตก็ยิ่งฟุ้ง ขอเพียงกายนิ่ง ส่วนจิตจะนิ่งหรือไม่นิ่งยังไม่ต้อง ไปใส่ใจ”

“นิพนธ์ จัยสิน” เขาเล่าต่อว่า จิตของคนเราเปรียบเสมือนม้าป่า และขึ้น ชื่อว่าม้าป่านั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกยาก คนที่ฝึกจะต้องฉลาดและรู้วิธีใน การฝึกอย่างดี “เชือกที่ใช้ผูกม้านั้นคนฝึกจะดึงตึงตลอดไม่ได้ เพราะ ถ้าทำ�อย่างนั้นม้าจะสู้และดึงดันกระโดดไปมา ที่ถูกวิธีจะต้อง ตึงบ้าง ผ่อนบ้าง ตามจังหวะและสถานการณ์ความเป็นไปของ ม้า เพื่อควบคุมม้าให้อยู่ เช่นเดียวกัน จิตของคนเราก็เหมือน กับม้าป่า จะบังคับให้นิ่งนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะยิ่งบังคับ ก็ยงิ่ ฟุง้ ไม่เชือ่ ลองนัง่ สมาธิแล้วจะรูว้ า่ เพียงแค่หลับตาก็ไม่รจู้ ติ คิดไปไหนถึงไหนแล้ว ฉะนั้นจึงควรปล่อยจิตให้คิดไปก่อน เพราะเมื่อจิตคิด มากๆ ถึงจุดหนึง่ จิตก็จะอ่อนกำ�ลัง และจังหวะทีจ่ ติ ฟุง้ น้อยทีส่ ดุ นี้แหละ จึงค่อยจัดการกับจิตด้วยการเอาสติไปตามรู้อารมณ์ และจิตอย่างเท่าทัน เพียงแค่นเี้ ราก็จะไม่เพลีย่ งพล้�ำ ตกเป็นทาส ของกิเลสที่ทำ�ให้จิตเศร้าหมองอีกต่อไป”

......อ่านต่อฉบับหน้า.......

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ มีโอกาสผันผวนตามแรงขายทำ�กำ�ไร หลัง ดัชนีฯ ขึ้นแรงติดต่อกัน ประกอบกับความ กังวลเรื่องการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดฯ โดยประเมนิ แนวรั บ ที่ 1,120 จุ ด และแนว ต้ า น 1,140 จุ ด อย่ า งไรก็ ต าม วานนี้ หุ้ น เคลื่ อ นไหวบว กหลั ง แรงขาย นั ก ลงทุ น สถาบันในประเทศลดลง ประกอบกับแรง เก็ ง กำ �ไรรั บ ข่ า วเปิ ด ประชุ ม สภาผู้ แ ทน ราษฎร

คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้ น่าจะ แกว่งตัวในกรอบ 1,100 - 1,150 จุด เพือ่ รอความชัดเจนเรือ่ งการรับรอง ส.ส. และ โฉมหน้าของรัฐบาลชุดใหม่ นอกจากนีค้ า่ เงินบาทที่แข็งค่าสะท้อนเม็ดเงินต่างชาติ ที่เข้าลงทุนในตลาดหุ้นไทยและดันหุ้น มาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นติด อันดับ 1 ใน 5 ของหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขาย สูงสุด ทั้งนี้ หากดัชนีฯ สามารถทะลุ 1,150 จุ ด ได้ แนวต้ า นถั ด ไปอยู่ ที่ 1,200 จุ ด แนะนำ � ซื้ อ เก็ ง กำ�ไรหุ้ น ขนาดเล็ก

หน้า 13

ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาส ปรับขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านที่ 1,135 จุด และ 1,140 จุด ขณะที่แนวรับประเมิน ไว้ที่ 1,125 จุด ทั้งนี้ นักลงทุนเข้ามาซื้อ เก็งกำ�ไรหุ้นผลประกอบการไตรมาส 2/54 ที่ออกมาดี นอกจากนี้ กรณีคณะกรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.) จะประกาศรับรอง ส.ส.เพิม่ จะทำ�ให้ปจั จัยการเมืองในประเทศ ชัดเจนขึ้น ซึ่งนักลงทุนรอดูโฉมหน้ารัฐบาล ใหม่สัปดาห์หน้า

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎ�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 กรกฎ�คม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,774.98 5.63% 2,507.05 7.95% 8,386.29 26.61% 18,849.22 59.81%

2,909.25 9.23% 2,508.17 7.96% 5,676.77 18.01% 20,423.35 64.80%

-1,134.27

Last Update

2,709.52 -1,574.13 27/07/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,130.71 792.82 1,727.42 317.88

Chg

%Chg

9.08 6.63 14.53 -0.19 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

27/07/11

0.81 0.84 0.85 -0.06 31,517.54 1,652.26

17:01:53

AGRO

Decline 24% No C hange 23%

-1.12

2.5 A dv ance 53%

2.2

2

TECH

CONSUMP

1.5

0.54

0.92

1 0.5

SERVICE

0.58

0

FINCIAL

1 0.24

0.75 Decline 27% No C hange 32%

0.74 A dv ance 41%

RESOURC

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎ�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 กรกฎ�คม 2554

SCB

( Day )

: SCB 5,000,000 4,500,000

Price & Fundamental Symbol SCB

Last 126.50 Chg 3.00  %Chg 2.43  Open 125.00  High 127.00  Low 124.50  Prev 123.50  Avg 126.01  AccVol 12,847,000  AccVal(K฿) 1,618,856  1.98  %Fluct P/E 13.92  P/BV 2.48  DPS(Baht) 2.00  Yield(%) 2.43  EPS(Baht) 9.09  MktCap(Mil.) 429,217  Broker Target Update TRINITY 154.00 27/07/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็160.00 นต์การเปลีย่ นแปลง PST 27/07/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 27/07/11 ค่าการ KS ม่ ขึน้ มากที 150.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

4,000,000 3,500,000

Vol.

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 127.00

126.50

Price

126.00

125.50

125.00

124.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎ�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 กรกฎ�คม 2554

PAE

Price & Fundamental Symbol PAE

( Day )

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: PAE

1.64 0.23  16.31  1.48  1.77  1.47  1.41  1.65  457,220,600  754,385  18.18 

N/A 82.00  N/A  N/A  N/A  1,107  Target Update No Comment

45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000

Vol.

25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 1.77

1.76

1.75 1.74

1.73

1.72

1.71 1.70

1.69

1.68 1.67

1.66

1.65

Price

1.64 1.63

1.62

1.61

1.60 1.59

1.58

1.57

1.56 1.55

1.54

1.53

1.52 1.51

1.50

1.49

1.48

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎ�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 กรกฎ�คม 2554

PAE

( Day )

Price & Fundamental Symbol PAE

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: PAE

45,000,000 40,000,000

1.64 0.23  16.31  1.48  1.77  1.47  1.41  1.65  457,220,600  754,385  18.18 

N/A 82.00  N/A  N/A  N/A  1,107  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

35,000,000 30,000,000

Vol.

25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

ATO/C Volume 1.77

1.76

1.75 1.74

1.73

1.72

1.71 1.70

1.69

1.68 1.67

1.66

1.65

Price

1.64 1.63

1.62

1.61

1.60 1.59

1.58

1.57

1.56 1.55

1.54

1.53

1.52 1.51

1.50

1.49

1.48

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 660 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

คำ�คมการลงทุน “หุ้นคือความเป็นเจ้าของกิจการไม่ใช่หวยไว้เสี่ยงโชค ” Anonymous

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 28 ก.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you