Page 1

Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

News Station

5 เอสแอนด์พคี งอันดับเครดิตฝรัง่ เศสที่ AAA 5 PPM ฟุง้ ปีนร้ี ายได้เข้าเป้า1.4 พันล. ปีหน้าโตต่อแตะ 2 พันล. 6 GRAND ขึน้ ต่ออีก 7 กรณ์หว่ งบาทแข็งกระทบศก.ปีกระต่าย 9 Dynamic Station

BSBM วาดฝันยอดขายปี54แตะ1.5-2 แสนตัน

10 Lifestyle Station จับไต๋...พวกเมาแล้วขับ

แนะ KCAR เหมาะลงทุนยาว กำ�ไรโตไม่หยุด ราคาเป้าหมาย 13.80 บ.

13 Professional Station แนะนำ�ซื้อ PS

14 Gossip Station BROOK ประเดิมติดบ่วง

วิเคราะห์จุดเด่น KCAR มีพื้นฐานและการจัดการดี หนุนผลงานขยายตัวได้ต่อ 15 มองหุˆนจากเซียน เนื่อง แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจซบเซา กำ�ไรสุทธิขยายตัวทุกปี คาดปีหน้าฟาดได้ราว จะไม่คกึ คัก 365 ล้านบาท หรือ 8.5% จากปีนี้ ให้คอมเมนต์สภาพคล่องของหุน้ ทีต่ � ่ำ เหมาะกับการ 16 Data Station ต‡อหนˆา 3 ลงทุนระยะยาว แนะ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 13.80 บาท กว่าจะมาเป็นเสือ

ชวนสอย AJ ให้เป้าหมาย 43 บ. ชูการออก TSRs แก้ไขปัญหาหนี้สิน

กูรูเชียร์ “ซื้อ” AJ ให้ราคาเป้าหมาย 43.00 บาท ระบุ ราคาหุ้น ปัจจุบันเป็นโอกาสดีเพื่อซื้อลงทุนและถือรับ TSRs เหตุต้นทุนต่ำ�พอ เชื่อมั่นใน ความสามารถการทำ�กำ�ไร ชี้การออก TSR จะช่วยสางปัญหาอัตราส่วนหนี้สิน ต่อทุนที่สูง กอปรกับจังหวะเวลาออกใกล้เคียงกับช่วงประกาศผลงานที่มีแนว โน้มสดใสมาก อาจดันราคาหุ้นหนี “ไดลูต เอฟเฟกต์” ได้ ต‡อหนˆา 3

กบข.คาดผลตอบแทนลงทุน 54 ได้3%

เล็ ง เข้ า ตราสารสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ กบข.คาดผลตอบแทนจากการลงทุ น ปี ห น้ า อยู่ ที่ 3% ส่ ว นผล

วิธีคิดแบบ ซีอีโอ

“ช่วงชัย นะวงศ์”

แห่ง ฟินันเซีย ไซรัส ตอนที่ 2

ต‡อหนˆา 12

ตอบแทนในปี นี้ ดี ก ว่ า คาดการณ์ ล่ า สุ ด อยู่ ที่ 7% จากเป้ า เดิ ม ที่ 2% เหตุตลาดหุ้นบูมสร้างผลตอบแทนได้ 30 - 40% เล็งขอบอร์ดอนุมัติลงทุน ในตราสารสินค้าโภคภัณฑ์ เพิ่มทางเลือกลงทุน พร้อมยันไม่มีแผนขายหุ้น IRPC เหตุเป็นการลงทุนทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนดี ยอมรับ PTT เคย ต‡อหนˆา 4 เจรจาขอซื้อเมื่อ 2 - 3 เดือนก่อน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

แนะ KCAR (ต่อจากหน้า 1)

บทวิ เ คราะห์ บล.ฟิ ล ลิป(ประเทศไทย) มีมุมมองเชิง บวกต่อหุน้ บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) หลังบริษัท รายงานกำ�ไรสุทธิ 9M/53 เติบโต 31.1%YoY เท่ากับ 251.66 ล้าน บาท โดยเป็นผลจากการขยายตัว ของพอร์ตรถเช่า, ยอดขายรถยนต์ มือสอง รวมถึงความสามารถใน การทำ�กำ�ไร จากการขายรถยนต์ เช่ าได้ ดี ขึ้ น ทางฝ่ า ยคาดกำ �ไร ไตรมาส 4 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ อาจจะปรับลงเล็กน้อย 2.3%QoQ แต่จะขยายตัว 14.8%YoY เท่ากับ 85.35 ล้านบาท อิงกับรายได้รวม ทีล่ ดลง 3.7%QoQ จากคาดการณ์ ที่ Conservative ว่ารายได้จาก ข า ย ร ถ ย น ต์ ล ด ล ง แ ต่ ยั งโ ต 6.5%YoY ประเมินกำ�ไรทั้งปี 53 จะอยู่ที่ 337.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.5%YoY อีกทั้งคาดปันผลจ่าย สำ�หรับ H2/53 อีก 0.31 บาท/หุน้ จากที่จ่ายไปแล้ว 0.36 บาท/หุ้น ใน H1/53

ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ม องว่ า เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจะส่งผลบวกต่อ ธุรกิจของ KCAR ในปี 54 จาก แนวโน้มการ Outsourcing ของ บริ ษั ท ต่ า งๆ ที่ ยั ง เป็ น ไปต่ อ เนื่องจากความสะดวกสบายและ สามารถคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงแผน เพิ่ม Fleet รถเช่าและการขยาย สาขา Toyota Sure อีก 1 แห่งใน

News Station ช่วงครึ่งหลังของปี ทั้งนี้ทางฝ่าย คาดหมายกำ�ไรสุทธิปี 54 อยู่ที่ 365.57 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น อี ก 8.5%YoY โดยการขยายตัวทีล่ ดลง มาจาก Effective Tax Rate ที่ ขยั บ ขึ้ น หลั ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท าง ภาษี จ ากการเข้ า จดทะเบี ย นใน SET หมดลง ซึ่งหากดูที่กำ�ไรก่อน ภาษีพบว่ายังโตได้ถึง 17.5%YoY

แนะนำ � “ซื้ อ ” ระบุ KCAR มีพื้นฐานและการจัดการที่ ดี ส่ ง ผลให้ ผ ลประกอบการ สามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้ใน ช่วงภาวะเศรษฐกิจซบเซา อีกทั้ง KCAR มีก�ำ ไรสุทธิขยายตัวทุกปีใน ช่วงตั้งแต่ปี 47 เป็นต้นมาและมี CAGR ช่วง 49 - 53 อยู่ที่ 16%/ ปี อย่ า งไรก็ ต ามมองว่ า สภาพ คล่องของหุ้นที่ต่ำ�ทำ�ให้เหมาะกับ การลงทุนระยะยาว ฝ่ายวิเคราะห์ ได้ปรับวิธีประเมิน KCAR จากค่า เฉลี่ย P/BV และ P/E เป็น DDM อิงกับ COE ที่ 12.3%, LT Growth ที่ 7% และ Dividend Payout ที่ 50% ได้ราคาพื้นฐานปี 54 ที่ 13.80 บาท/หุ้น

ชวนสอย AJ (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.ทรีนีตี้ ประเมินหุ้น บมจ.เอ.เจ.พลาสท์ (AJ) ระบุ ภาพอุตสาหกรรมบรรจุ ภัณฑ์ฟลิ ม์ ยังคงแข็งแกร่งไปอย่าง น้อยอีก 2 ไตรมาส (Q4/53 และ Q1/54) ด้วยคะแนน 10/10 คาด จะส่งผลให้กำ�ไรสุทธิของ AJ ใน Q4/53 ออกมาดีมาก ขณะที่การ ออกใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้ (TSRs) ประมาณ 40 ล้ า นหน่ ว ยให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ใน อัตราส่วน 9 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ โดยให้ก�ำ หนดรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ใบแสดงสิทธิ (AJT1 ราคาใช้สิทธิ

23 บาท) ในวันที่ 17 ม.ค. 54 ขึ้น เครื่องหมาย XR ในวันที่ 12 ม.ค. 54 ปัจจุบนั AJ มีหนุ้ สามัญทัง้ หมด 360 ล้านหุ้น ซึ่งหากมีการใช้สิทธิ เต็มจำ�นวนจะทำ�ให้ AJ มีหนุ้ สามัญ เพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านหุ้น เกิด Dilution Effect ที่ 11% บริษัท ออก TSR เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

สร้างความแข็งแกร่งให้ Balance Sheet เนื่องจากก่อนหน้านี้ D/E สูงราว 2 เท่า เป็นการถ่วงดุลให้ Equity เพิ่มขึ้น D/E ลดลง เพิ่ม Free Float และ Liquidity หุ้น เป็นการเพิม่ กระแสเงินสดในระยะ 1 - 2 ปีขา้ งหน้า การออกหุน้ สร้าง ผลบวกต่อ AJ เพื่อแก้ปัญหาหนี้

สูง และเพิ่มส่วนของ Equity ได้ โดยตรง ขณะที่ตามสเปรดฟิล์มที่ ยังแข็งแกร่งต่อเนือ่ งทัง้ สาย BOPET และ BOPA ซึ่งไตรมาสนี้จะเป็น ไตรมาสแรกที่ได้รับประโยชน์จาก อุตสาหกรรมที่สดใสเต็มไตรมาส และมี กำ � ไรพิ เ ศษจากการขาย เครื่องจักรประมาณ 30 ล้านบาท ส่งผลให้ฝา่ ยวิเคราะห์คาดกำ�ไรจาก การดำ�เนินงานใน Q4/53 ของ AJ จะสดใสที่ราว 376 ล้านบาท คิด เป็นประมาณการกำ�ไรปี 53 ที่ 833 ล้านบาท หรือ 2.32 บาทต่อหุ้น ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

News Station

หน้า 4

ชวนสอย AJ (ต่อจากหน้า 3)

ฝ่ายวิเคราะห์มองว่า ราคา หุ้นปัจจุบันในระดับ 31 - 29 บาท เป็นโอกาสสำ�หรับซือ้ ลงทุนและถือ รับ TSRs เนื่องจากต้นทุนการเข้า ซือ้ ต่�ำ พอ ทางฝ่ายเชือ่ มัน่ ในความ สามารถทำ�กำ�ไรของ AJ แนะนำ� “ซือ้ ” ราคาเป้าหมาย 43 บาท เพือ่ รอรับสิทธิ TSRs เนือ่ งจากการออก

กบข.คาด (ต่อจากหน้า 1)

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัส ชัย เลขาธิการกองทุนบำ�เหน็จ บำ�นาญข้าราชการ (กบข.) เปิด เผยว่ า กบข.คาดการณ์ ผ ล ตอบแทนจากการลงทุนในปีหน้า ไว้ที่ประมาณ 3% พร้อมทั้งอยู่ ระหว่างทบทวนแผนจัดสรรการ ลงทุ นในระยะยาวรวมทั้ ง แผน ประจำ�ปี ซึง่ จะมีการเสนอต่อคณะ กรรมการของกบข.ให้พจิ ารณาเพือ่ ขอมติอนุญาตให้ลงทุนในตราสาร สินค้าโภคภัณฑ์ได้เป็นครั้งแรก โดยการทบทวนแผนการลงทุนดัง กล่าวรวมถึงสัดส่วนและตราสาร ที่จะลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่ง จะสามารถทราบผลได้ใน Q1/54 อย่ า งไรก็ ดี ใ นเบื้ อ งต้ น สัดส่วนทีจ่ ะเข้าไปลงทุนในตราสาร สินค้าโภคภัณฑ์นา่ จะไม่มาก โดย จะพิ จ ารณาการลงทุ น จากผล ตอบแทนและความเสีย่ งทีส่ ามารถ รั บ ได้ นอกจากนี้ อ าจมี ก าร พิจารณาการลงทุนในตราสารอืน่ ๆ เช่น พันธบัตรที่อ้างอิงกับอัตรา เงินเฟ้อ สำ�หรับพอร์ตการลงทุน รวมในปีหน้า คาดว่าจะมีสัดส่วน ลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ต่ า งๆ ไม่ เปลี่ยนแปลงไปจากสัดส่วนการ ลงทุนในปีนี้มากนัก ทั้งนี้ยังให้น้ำ� หนักการลงทุนในหุน้ ไทย เนือ่ งจาก

TSR ครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาสำ�คัญ ของ AJ ได้คอื อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อ ทุนสูง และจังหวะการเวลาการ ออก TSRs ใกล้ เ คี ย งกั บ ช่ ว ง ประกาศกำ�ไรที่มีแนวโน้มสดใส มากอาจจะทำ�ราคาหุ้นไม่ได้รับ ผลกระทบจาก Dilution Effect มากนัก

มองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทย มีปจั จัยพืน้ ฐานทีด่ ี และยังสามารถ ให้ผลตอบแทนในระดับสูง แต่ สำ�หรับผลตอบแทนในปีหน้าคาด ว่าคงไม่สูงเท่ากับในปีนี้ โดยคาด ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 15% ซึ่งเป็น อัตราผลตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นระดับน่า พอใจ ส่วนสถานการณ์ที่ต้อง ติดตามและมีผลต่อการลงทุน คือ การเคลือ่ นไหวของเม็ดเงินจากต่าง ประเทศที่จะเข้ามาลงทุน และ ติดตามสถานการณ์การเมืองใน ประเทศ แต่เชือ่ ว่าไม่นา่ จะมีปจั จัย ที่ส่งผลต่อการลงทุนมากนัก ข ณ ะ ที่ ปั จ จุ บั น ผ ล ตอบแทนจากการลงทุนของกบข. อยู่ที่ประมาณ 7% จากเดิมที่ได้มี การทำ�งบประมาณผลตอบแทนใน ปี 53 เมื่อช่วงปลายปี 52 ไว้ที่ 2% โดยได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากการ ลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่สามารถ ให้ ผ ลตอบแทนได้ สู ง ซึ่ ง ผล ตอบแทนจากการลงทุ นในหุ้ น ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 30 - 40% และกบข.มีสดั ส่วนการลงทุนในหุน้ ไทยอยู่ที่ 10% มูลค่าการลงทุน 3.7 พันล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุที่ตลาดหุ้น ปรับตัวเพิม่ ขึน้ มากในปีนี้ เนือ่ งจาก

ได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากเม็ดเงิน ลงทุนในต่างประเทศทีเ่ ข้ามาลงทุน ในหุ้นจำ�นวนมาก ประกอบกับ การลงทุนในตราสารหนี้ในต่าง ประเทศยังสามารถให้ผลตอบแทน ในระดับที่ดี อนึ่ง มูลค่าพอร์ตลงทุน ของกบข.ในปัจจุบนั อยูท่ ปี่ ระมาณ 4.8 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็น พอร์ตลงทุนที่บริหารให้สมาชิก มูลค่า 3.7 แสนล้านบาท และ แบ่งเป็นเงินที่กบข.บริหารให้กับ รัฐบาลอีก 1.1 แสนล้านบาท ขณะ ทีส่ ดั ส่วนลงทุนของกบข.จะมีการ ลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 60%, ลงทุนในหุ้นไทยและต่าง ประเทศประมาณ 20% และทีเ่ หลือ เป็นการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

นอกจากนี้ ก บข.ยั ง ไม่ มี นโยบายที่จะขายหุ้น IRPC ที่ถืออยู่ ในสัดส่วนไม่ถึง 10% โดยมีมูลค่า การลงทุนประมาณ 5 พันล้านบาท เนื่ อ งจากการลงทุ น ดั ง กล่ า วถื อ เป็นการลงทุนทางเลือกในนิตบิ คุ คล และเป็นการแยกการลงทุนออกจาก การเข้าถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน ซึ่ ง เป็ น พอร์ ต การลงทุ นในหุ้ น ขอ งกบข. เนื่องจากกบข.ได้เข้าไปถือ หุน้ ในสัดส่วนสูงแล้ว อีกทัง้ การลงทุน ใน IRPC ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดี และ IRPC ยังมีแผนลงทุนที่ชัดเจน อย่างไรก็ดีในช่วง 2 - 3 เดือนก่อน หน้านี้ PTT ได้เข้ามาติดต่อเพือ่ เจรจา ขอซือ้ หุน้ IRPC ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการจัด โครงสร้างภายในกลุ่ม

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

News Station

หน้า 5

กูรูศก.แนะรัฐบาลไต้หวันออก เอสแอนด์พีประกาศคงอันดับ มาตรการควบคุมเงินทุนไหลเข้า เครดิตฝรัง่ เศสที่ระดับ AAA

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค.อยู่ที่ 109 จุด

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ธนาคาร กลางเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่น ผู้บริโภคเกาหลีใต้เดือนธันวาคมลดลงมาอยู่ที่ 109 จาก 110 จุดในเดือนพฤศจิกายน หลังผู้ บริโภคมีความเชือ่ มัน่ ลดลงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ และการจ้างงานในประเทศ อย่างไรก็ตาม ดัชนีฯ ซึ่งอยู่ที่ระดับ สูงกว่า 100 จุดบ่งชี้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคง มีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจเกาหลีใต้ โดยในเดือนนี้ ธนาคารกลางเกาหลีใต้ ได้ ค งอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายที่ ร ะดั บ 2.5% หลังอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินวอนแข็งค่าขึน้ ทำ�ให้ หวั่ น เกรงว่ า จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาคส่ ง ออก ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของ ประเทศ ทั้งนี้ ธนาคารกลางเกาหลีใต้ประมาณ การว่า จีดีพีเกาหลีใต้ปี 2011 จะขยายตัวใน อัตรา 4.5% ชะลอลงจากในปีนที้ คี่ าดว่าจะขยาย ตัวในอัตรา 6.1%

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า นางคริสตินา่ หลี่ ประธานคณะกรรมการวางแผน เศรษฐกิจไต้หวันกล่าวว่า ไต้หวันควรพิจารณาออก มาตรการควบคุมเงินทุนไหลเข้าเพื่อลดความ ผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินดอลลาร์ไต้หวัน “เราควรหารื อ และพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ มาตรการควบคุมเงินทุนไหลเข้า หากต้องการทีจ่ ะ ลดผลกระทบที่จะเกิดกับอัตราแลกเปลี่ยนจริงๆ หากไม่มีประเทศใดใช้มาตรการเหล่านี้ เราเองก็ ไม่จำ�เป็นต้องใช้เหมือนกัน แต่หากมีบางประเทศ เริม่ ใช้แล้ว ดังนัน้ ประเทศทีไ่ ม่ได้ใช้มาตรการเหล่า นั้นย่อมได้รับผลกระทบมากที่สุด เราจำ�เป็นต้อง มีมาตรการเหล่านี้ด้วย” นางหลี่กล่าว “เราไม่ตอ้ งการเป็นเป้าหมายของการเก็ง กำ�ไร ซึ่งนั่นจะทำ�ให้ค่าเงินของเราแข็งค่าขึ้น มากกว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จนถึงขณะนี้ ธนาคารกลางไต้หวันยังไม่ได้หารือถึงมาตรการ ควบคุมเงินทุนไหลเข้ากับทางรัฐบาล ซึง่ ก็ไม่ทราบ ว่า จะมีการดำ�เนินการหรือไม่” นางหลี่ กล่าวเพิม่ เติม ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา อัตราแลก เปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ไต้หวันแข็งค่าขึ้นมาแล้ว 5.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ทำ�ให้สกุลเงินของ ไต้หวันเป็นสกุลเงินที่แข็งค่ามากที่สุดในเอเชียใน ช่วงดังกล่าว

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบัน จัดอันดับความน่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พีประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือ ฝรั่งเศสที่ระดับ AAA หลังเชื่อมั่นว่า ฝรั่งเศสจะ สามารถลดการขาดดุลงบประมาณได้ โดยเอสแอนด์พรี ะบุวา่ การคงอันดับความ น่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนถึงความมั่งคั่งและความ มัน่ คงทางเศรษฐกิจของฝรัง่ เศส ซึง่ เป็นประเทศทีม่ ี ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของยุโรป พร้อม กับสะท้อนถึงความเชือ่ มัน่ ว่า รัฐบาลฝรัง่ เศสภายใต้ การนำ�ของประธานาธิบดีนโิ คลัส ซาร์โกซีจ่ ะสามารถ เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะการคลังได้ การประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือดัง กล่าวจะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มี ต่อตราสารหนีข้ องฝรัง่ เศสท่ามกลางความกังวลเกีย่ ว กับวิกฤตหนี้ในภูมิภาคยุโรป หลังหลายประเทศใน ยูโรโซนถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง “การคงอันดับความน่าเชือ่ ถือของเอสแอนด์ พีจะทำ�ให้ความเชื่อมั่นกลับมาในระยะสั้น แต่ใน ระยะยาว นักลงทุนจำ�นวนมากยังคงไม่วางใจต่อ สถานการณ์วกิ ฤตหนีใ้ นยุโรป และอาจเป็นการยาก ยิง่ ขึน้ ทีจ่ ะแก้ปญั หานัน้ ” นายริชาร์ด ชแลนเจอร์รอง ประธานไพออเนียร์อนิ เวสท์เมนท์สในบอสตัน กล่าว

PPM ฟุ้งปีนี้รายได้เข้าเป้า 1.4 พันล. ปีหน้าโตต่อ แตะ 2 พันล. นายชำ�นาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการ ผู้จัดการ บมจ.พรพรหมเม็ททอล (PPM) เปิดเผย ว่า แนวโน้มรายได้ทั้งปี 53 จะอยู่ที่ประมาณ 1.4 พันล้านบาทตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจะ พิจารณาจากผลการดำ�เนินงานตั้งแต่ต้นปี 53 จนถึง ณ ปัจจุบัน (ธ.ค.) ส่วนกำ�ไรคาดว่าจะเป็น ไปตามทีบ่ ริษทั ฯ คาดการณ์ไว้กอ่ นหน้านี้ โดยทุก อย่างยังเป็นไปตามแผนงานที่คาดไว้ ซึ่งหากผล

การดำ�เนินงานในปีนเี้ ติบโตในทิศทางทีด่ ี บริษทั ฯ ก็สามารถที่จะจ่ายปันผลให้กับผู้หุ้นได้ โดยเชื่อ ว่าอาจจะจ่ายปันผลดีกว่าปีก่อน พร้อมกันนีบ้ ริษทั ฯ ได้ตงั้ เป้าหมายราย ได้ปี 54 ที่ประมาณ 2 พันล้านบาท โดยเพิ่ม ขึ้นจากปีนี้ที่คาดจะมีรายได้ราว 1.4 พันล้าน บาท ซึ่งการเติบโตนี้มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์เดิมจะสามารถสร้างยอดขายทีด่ ี

ต่อเนื่อง ประกอบกับใน Q1/54 บริษัทฯ จะออก สินค้าใหม่ เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับก่อสร้าง แต่ยังไม่ ขอเปิดเผยรายละเอียดของสินค้าดังกล่าว คาดว่า จะได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด และสินค้าดัง กล่าวคิดเป็นสัดส่วน 20% ของยอดขาย

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

หน้า 6

GRAND ขึ้นต่ออีก ตามสูตรจริงๆ พอมีข่าวโดนควบรวมประกาศเป็นทางการปุ๊บ ก็แรลลีป่ บั๊ จนทำ�ให้กราฟ GRAND ถือเป็นสุดยอดหุน้ ฮอตประจำ�สัปดาห์ ที่แล้วตัวหนึ่งเลย 4 วันทำ�การล่าสุดพุ่งไปได้ไกลถึง 103.87% ยิ่งวันศุกร์ ที่ผ่านมาทะยานแตะเพดาน พร้อมปิดตลาดทำ�ไฮในรอบ 2 ปีกว่าๆ ที่ 3.16 บาท เพิ่มขึ้น 0.72 บาท หรือ 29.51% มูลค่าการซื้อขาย 40.46 ล้านบาท นักวิเคราะห์ บล.ซิกโก้ ประเมินว่า ในทางเทคนิค GRAND มีโอกาสขึ้นต่อ มีแนวต้านที่ 3.22 - 4.06 บาท แนวรับอยู่ที่ 2.90 - 2.78 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 24/12/53

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

GRAND 3.16 0.72 29.51 2.44 3.16 2.40 2.44 2.91

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

13,924,800 40,467 26.12 N/A -14.36 N/A N/A N/A 3,954

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/53

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 3.16 บาทหนาแน่นสุด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำ�นวนหุ้น

(%)

1. Giant Mauritius Holdings 2. บริษัท โฮเทล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้

540,873,487 340,987,525

43.23 27.25

61,139,700 36,818,269

4.89 2.94

31,544,594

2.52

ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 3. นายสุรเดช นฤหล้า 4. CREDIT SUISSE SINGAPORE BRANCH 5. HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

กรณ์ห่วงบาทแข็งกระทบศก.ปีกระต่าย นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช ขาดแคลนแรงงานที่ ไ ม่ ม ากนั ก ในปีหน้า” นายกรณ์ กล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่ ง สามารถรองรั บ กั บ สภาวะ ขณะที่ ปัญหาอัตราแลก เปิดเผยว่า อัตราการขยายตัวของ เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนได้ เปลี่ยนยอมรับว่ายังคงเป็นปัจจัย เศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะขยาย ตัวในลักษณะชะลอตัวลง เมือ่ เทียบ กับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ในปี 2553 โดยคาดว่าจะเติบโตอยู่ ที่ประมาณ 4% เศษ ซึ่งถือว่าเป็น ระดั บ ที่ น่ า พอใจ เนื่ อ งจาก เศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะยังคงเน้น การค้ า ระหว่ า งประเทศเป็ น ส่ ว น ใหญ่ แม้ว่าจะยังเป็นห่วงเกี่ยวกับ ปัญหาของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ ยังมีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับต่ำ� “ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังคง มีภูมิคุ้มกันที่มากเพียงพอจากตัวชี้ วัดหนี้สาธารณะของประเทศยังอยู่ ในระดั บ ต่ำ � โดยอยู่ ที่ 43% ของจีดีพี และมีทุนสำ�รองระหว่าง ประเทศอยูใ่ นระดับสูง ตลอดจนยัง มีอัตราเงินเฟ้อที่ต� ่ำ รวมไปถึงการ

ผู้ว่าธปท.ยันยัง

รับมือทุนไหลเข้าได้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยันว่า ขณะนี้ธปท.มี เครื่องมือเตรียมพร้อมที่จะรับมือ สถานการณ์ เ งิ น ทุ น ไหลเข้ า โดยเฉพาะในกรณีที่ไหลเข้ามาจน เกินปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นผล บวกจากการดำ�เนินนโยบายการเงิน แบบยืดหยุน่ จึงทำ�ให้มกี ารปรับตัว ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ทำ�ให้ ตลาดไม่ตื่นตกใจกับสถานการณ์ มากนัก ประกอบกับมีกฎระเบียบ

ทีส่ ามารถดูแลผสมผสานเครือ่ งมือ ต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับเหมาะสมเพือ่ รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย ได้ “จะมีการออกมาตรการ หรือไม่ ไม่สามารถกล่าวล่วงหน้า ได้ เนื่องจากมาตรการบางอย่างมี ต้นทุนในการดำ�เนินงาน ซึ่งหาก กล่าวเกินเลยก็อาจจะเป็นปัญหา” ผู้ว่า ธปท. กล่าว ผู้ว่า ธปท.กล่าวว่า โดย ส่วนตัวเห็นด้วยกับนายกรณ์ จาติกวณิช

รมว.คลัง ที่ระบุว่า การไหลเข้า ของเงินทุนดังกล่าวยังคงมีความ เป็นปกติ โดยในช่วง 2 สัปดาห์ที่ ผ่านมามีธุรกรรมการซื้อขายอัตรา แลกเปลีย่ นต่างประเทศทัง้ 2 ด้าน ทำ�ให้ระดับอัตราแลกเปลี่ยนของ ทุนสำ�รองค่อนข้างนิ่ง ซึ่งถือได้ว่า อยู่ในภาวะที่มีความสมดุล ส่วนแนวโน้มของค่าเงิน บาทและการเคลื่อนย้ายเงินทุนใน ปีหน้าจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม อย่างใกล้ชิด โดยธปท.ไม่สามารถ

เสี่ยง โดยเฉพาะแนวโน้มการแข็ง ค่าของเงินบาท ซึ่งได้จับตาดูแล อย่างใกล้ชิด ส่วนการไหลเข้าของ เงินทุนจากต่างชาติ ขณะนี้ยังไม่ พบสั ญ ญาณของการเก็ ง กำ � ไร แต่มาจากการไหลเข้าของเงินทุนที่ เข้ า มาลงทุ น ภายในประเทศ หลั ง จากที่ นั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ มี ความมัน่ ใจกับอัตราการเติบโตของ เศรษฐกิจไทยซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะเป็นการช่วยการสร้างงาน ให้ กั บ ประชาชนได้ อี ก ทางหนึ่ ง ด้านดุลการค้าของประเทศยังคง เกินดุลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นตัว สะท้อนอีกด้านหนึ่งของการไหล เข้าของเงินทุน ดังนั้นผู้ประกอบ การคงจะต้องยอมรับสภาพว่าจะ ต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างให้ สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่จะ เกิดขึ้นต่อไป

ฟั น ธงได้ เนื่ อ งจากในระยะสั้ น ตลาดการเงินระหว่างประเทศค่อน ข้างอ่อนไหวต่อข่าวที่เกิดขึ้นอย่าง มาก เช่น ข่าวการปรับลดอันดับ เครดิ ต ของประเทศฝรั่ ง เศสและ สเปน รวมถึงกรณีพิพาทระหว่าง เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในช่วง สัปดาห์กอ่ น ซึง่ เมือ่ ตลาดเกิดความ อ่อนไหวก็นำ�เงินไปถือครองสกุล ดอลลาร์ เ พิ่ ม ขึ้ น ทำ � ให้ ค่ า เงิ น ดอลลาร์ค่อนข้างแข็งค่า ขณะที่ใน ระยะยาวจำ�เป็นต้องติดตามการแก้ ปัญหาเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ ประเทศขนาดใหญ่ ได้แก่ สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553 RICH เข้าซื้อ “สยาม เฟอร์โร อินดัสทรี” 76.88% มูลค่า 799.68 ลบ. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ริช เอเชีย สตีล(RICH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยาม เฟอร์โร อินดัสทรี จำ�กัด(FERRO) จำ�นวน 10,954,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 76.88% ของหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชำ�ระแล้วของ FERRO ในราคา หุ้นละ 73 บาท รวมมูลค่า 799,682,588 บาท โดยเป็นการ ซือ้ หุน้ จาก บริษทั เน็ตเวอร์ค ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด จำ�นวน 10,690,175 หุ้น และ บริษัท ดีสินชัย สตีล จำ�กัด จำ�นวน 264,381 หุ้น อนึ่ง FERRO ประกอบธุรกิจผลิตท่อเหล็กดำ� ท่อ ชุบสังกะสี และเหล็กรูปตัวซี ซึง่ การเข้าซือ้ ครัง้ นี้ จะเป็นการ

รองรับการขยายกำ�ลังการผลิตของ RICH จากการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรม ก่อสร้าง โดย RICH ไม่ต้องเสียเวลาในการก่อสร้าง โรงงานและติดตั้งเครื่องจักร เนื่องจากFERRO เป็น โรงงานที่พร้อมผลิตแล้ว จึงทำ�ให้ศักยภาพในการขยาย งานและการขายของ RICH ทำ�ได้มากขึ้น PTT ตัง้ นริศรักษาการประธานบอร์ด หลังณอคุณ ลาออก นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการ บมจ.ปตท. (PTT) มีมติตั้ง นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการ คลัง (สศค.) รักษาการประธานคณะกรรมการแทน หลัง จากตนได้ลาออกจากตำ�แหน่ง เป็นระยะเวลา 4 เดือน หลังจากนั้นในช่วงเดือน เม.ย. 54 จะมีการคัดเลือก ตำ�แหน่งใหม่อีกครั้ง เนื่องจากจะมีกรรมการหมดวาระ

AFET “150 บ./ก.ก. ยังเป็นแนวต้านแข็งแกร่ง” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF)

หน้า 8

6 คน ซึง่ ต้องให้กยี รติกรรมการคนใหม่มาคัดเลือกประธาน กรรมการด้วย สำ� หรับสาเหตุที่ ล าออกเนื่ อ งจากเป็ นไปตาม นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีความโปร่งใสใน การบริ ห ารงานโดยเฉพาะหน่ ว ยงานที่ ดู แ ลด้ า น สาธารณูปโภค และในช่วงนี้ที่กระทรวงพลังงานมีงานที่จะ ต้องดูแลเป็นจำ�นวนมาก โดยมีปญั หาเรือ่ งพลังงานทดแทน มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบขาดแคลน เช่น เอทานอล และไบโอ ดีเซล จึงต้องการที่จะเข้ามาทำ�งานของกระทรวงพลังงาน อย่างเต็มที่ โดยจะมีผลทันทีหลังจากแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย(ตลท.) ส่วนตำ�แหน่งประธานบอร์ด บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) และบมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) ยังไม่ขอตอบในรายละเอียดใดๆ ทั้งสิ้น

TFEX

“ลุ้นยืน 713 จุดไหว ดัชนีฯจะบวกต่อ” นายพงศ์ภทั ร สิรพิ พิ ฒั น์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) KGI

RSS3 - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 386 สัญญา สถานะคงค้าง 3,397 สัญญา SET50 Futures - ปิด 149.10 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.45 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 8,843 สัญญา สถานะคงค้ าง 28,537 สัญญา ปัจจัยบวก - สต็อกยางจีนพุง่ 4,133 ตัน สะท้อนความต้องการยังมีอย่างต่อเนือ่ ง ปิ ด 712.20 จุด เพิม่ ขึน้ 3.00 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) - พืน้ ฐานแกร่ง หลังสินค้าเข้าตลาดเบาบาง - น้�ำ มันทะลุ 91 เหรียญ ปัจจัยบวก - ลุน้ เส้นเทคนิคยืน 713 จุด จะทำ�ให้ดชั นีฯ บวกต่อ - เส้นเทคนิคจะทดสอบ 150 บ./ก.ก. - น้�ำ มันยืน 90 เหรียญ หนุนหุน้ พลังงาน ปัจจัยลบ - เงินเยน - ดอลลาร์ แข็งค่า ปัจจัยลบ - หุน้ ใหญ่อย่างกลุม่ PTT โดนขายทำ�กำ�ไร - ใกล้หยุดยาวปีใหม่ วอลุม่ เบาบาง - วอลุม่ เริม่ เบาบาง เพราะใกล้หยุดยาวสิน้ ปี - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ ไทย 434.89 ล้านบาท กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) กลยุทธ์ - ขาย หากไม่ผา่ น 713 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) - แนวรับ 145 บ./ก.ก. - แนวรับ 700 - 690 จุด - แนวต้าน 150 บ./ก.ก. - แนวต้าน 719 - 729 จุด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

Dynamic Station

หน้า 9

BSBM วาดฝันยอดขายปี 54 แตะ 1.5 - 2 แสนตัน เล็งขยายฐานลูกค้าเต็มสูบ “วีระวิทย์ ดุละลัมพะ” รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล (BSBM) วาดฝันยอด ขายปี 54 แตะ 1.5 - 2 แสนตัน หรือเติบโต 50 - 100% จากปีนี้คาดทำ�ได้ 9 หมื่นตัน หลังเล็งขยายฐานลูกค้าใหม่เต็มสูบ ขณะทีแ่ ย้ม Q4/53 โชว์ผลงานใกล้เคียง Q3/53 เหตุราคาเหล็ก ยังทรงตัว-ดีมานด์ขยับไม่มาก -แนวโน้มผลประกอบการ Q4/53 มี โ อกาสออกมาใกล้ เ คี ย งกั บ Q3/53 ที่ มี ร ายได้ 457.2 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากราคาเหล็ กในตลาดโลกยั ง คง ทรงตั ว โดยปั จ จุ บั น อยู่ ที่ 590 - 600 ดอลลาร์/ตัน ประกอบกับดีมานด์ยังไม่ ขยายตัวมาก นอกจากนี้ในไตรมาสดัง กล่ า วยั ง มี วั น ทำ � งานไม่ ม ากนั ก ฉะนั้ น ไตรมาส 4 คงไม่ มี อ ะไรหวื อ หวา วันทำ�งาน 2 เดือนกว่าๆ ไม่ได้เยอะมาก ส่วนดีมานด์ หรือวอลุ่มก็ไม่ได้เยอะมาก แต่ ปั จ จั ย ที่ ต้ อ งติ ด ตามมี 2 เรื่ อ งคื อ มาตรการสกั ด กั้ น ฟองสบู่ ข องธุ ร กิ จ อสังหาริมทรัพย์ และ การแก้ไขปัญหา มาบตาพุ ด อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง หาก 2 ปั จ จั ย มี ค วามชั ด เจนก็ จ ะส่ ง ผลบวก โดยตรงต่อธุรกิจของ BSBM ความต้อง การใช้เหล็กคงเพิ่มขึ้น

การขาย แต่ต้องไม่ทำ�ให้บริษัทฯ ขาดทุน ขณะเดี ย วกั น ยั ง ได้ รั บ ปั จ จั ย บวกจาก ทิศทางราคาเหล็กทีเ่ ริม่ มีเสถียรภาพ ซึง่ ส่ง ผลให้ ลู ก ค้ า ตั ด สิ นใจซื้ อ เหล็ กได้ เ ร็ ว ขึ้ น ไม่ต้องรอให้ราคาเหล็กลง เหมือนกับช่วง ที่ราคาเหล็กผันผวน ส่วนกำ�ลังการผลิต ของบริษทั ฯ ยังคงเพียงพอกับการขยายเป้า หมายยอดขายในปีหน้า เพราะปัจจุบันใช้ กำ�ลังการผลิตไม่มาก ยังไม่ถงึ ครึง่ หนึง่ ของ กำ�ลังการผลิตเต็มที่ 720,000 ตัน จึงไม่ ต้องกังวล

ห ม ว ด ธุ ร กิ จ ช่ ว ย ส ะ ท้ อ น ภ า พ ข อ ง อุตสาหกรรมเหล็กมีความชัดเจนขึ้น อีกทั้ง นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ส ามารถนำ � ข้ อ มู ล ของ อุตสาหกรรมไปวิเคราะห์เปรียบเทียบบน ข้อมูลพื้นฐานธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับตลาด หุ้นในต่างประเทศที่มีการแบ่ง หมวดหุ้น กลุ่มดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วจึงง่ายมาก ขึ้นต่อการตัดสินใจลงทุน

-ส่วนแบ่งทางการตลาดของ BSBM ใน ปัจจุบัน ตอนนีเ้ รามีสว่ นแบ่งทางการตลาด อยู่ที่ 5% ส่วนในปีหน้าตั้งเป้าส่วนแบ่ง ทางการตลาดไว้ที่ 7 - 10% ประเมินว่า อุตสาหกรรมที่จะมีการใช้เหล็กเพิ่มขึ้นคือ โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ค าดว่ า จะมี ก าร -เป้าหมายรายได้ในปี 54 ลงทุ น และขยายโรงงานใหม่ เพิ่ ม ขึ้ น ในปีหน้าบริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขาย นอกจากนี้ ก ารลงทุ นในโครงการต่ า งๆ เหล็กไว้ที่ 1.5 - 2 แสนตัน หรือเติบโต ของภาครัฐจะส่งผลบวกต่อปริมาณการใช้ 50 - 100% จากปีนี้ที่คาดทำ�ได้ 9 หมื่นตัน เหล็กให้เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนรายได้คงเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ยอดขาย เพราะบริษัทฯ จะขยายฐาน -มุมมองต่อกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ลู ก ค้ า มากขึ้ น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ประเทศไทย (ตลท.) เพิ่มหมวดหุ้นเหล็ก นอกจากนี้ ยังเตรียมเปลีย่ นนโยบายในการ ในปี 54 ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ใหม่ จ ากเดิ ม ที่ เ น้ น กำ � ไร จะส่งผลดีดึงดูดให้นักลงทุนต่าง มากกว่าปริมาณการขาย มาเน้นปริมาณ ชาติเข้ามาลงทุนมากขึน้ เนือ่ งจากการแบ่ง www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

Lifestyle Station

จับไต๋...พวกเมาแล้วขับ

by Jackal_XIII

เมื่อคุณขับรถอยู่บนท้องถนน คุณจะมีวิธีสังเกตคนเมาแล้วขับรถได้อย่างไร เพื่อที่คุณจะได้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับ พวกเขา ใกล้ถึงเทศกาลฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นบนท้องถนนแน่ๆ นั่นคือ “อาการเมา” เมาอยู่กับที่ไม่เท่าไร แต่ถ้าเมาแล้วขับรถนี่สิ! อันตรายแน่ๆ ความจริงแล้วถ้าคุณอยากเมาแล้วกลับบ้านครบ 32 ไม่ทำ�คนอื่นเดือดร้อน ถ้ารู้ว่างานนี้มีเมาแน่ ก็จัดการจอดรถไว้ที่ บ้านแล้วใช้บริการแท็กซี่มาดริงค์จะดีกว่า แต่หลายคน โดยเฉพาะขาห้าวที่อยากอวดรถโชว์สาว หรือก็คิดเหมาเอาว่าขับรถสะดวก กว่านั้น ก็ยังดื้อรั้นที่จะขับรถ ทั้งๆ ที่จะเจอตำ�รวจจับปรับ ต้องโทษ แถมอาจทำ�ให้คนอื่นเดือดร้อนอีกด้วย ทำ�อย่างไรที่เราจะเลี่ยงคนเมาแล้วขับได้ คำ�ตอบคือเราไม่มีทางรู้แน่ชัดได้ แต่ถ้าคุณกำ�ลังสัญจรยามค่ำ�คืนแล้วหัดสังเกตเล็กๆ น้อย บางทีเรา อาจสามารถเลี่ยงการผชิญหน้ากับคนเมาแล้วขับ โดยดูจากวิธีที่เขาขับรถบนถนนได้ 1. ขับรถคร่อมเลน นี่เป็นข้อแรกที่มักเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเมามากเมาน้อยถ้าสติเริ่มไม่อยู่กับร่องกับรอย การควบคุมพวงมาลัยทำ�ได้ช้าลงและยากขึ้นนั้น เราอาจจะเห็นว่า รถคันนั้น วิ่งคร่อมเลนอยู่หรือไม่ก็คงจะขับๆ แล้วก็เอียงไปทางหนึ่ง ถ้าหนักหน่อยก็ส่ายเป็นงูเลื้อย คล้ายอาการหลับในเช่นกัน 2.เข้าโค้งไม่ถูกต้อง นี่ก็พอจะช่วยคุณห่างไกลจากคนพวกนี้ได้ ถ้าคุณลองสังเกตว่ารถคันไหน มีการเข้าโค้ง โดยหักเร็ว หรือช้าเกินไป จากที่ควรจะเป็น รับรองเมาชัวร์ 3. เบรกไร้สาเหตุ เจอบ่อยกรณีนี้ เหมือนเมาๆ แล้วหลับใน พอตื่นมาตกใจ ก็เบรกอย่างกระทันหัน อันนี้ก็มั่นใจได้ ลองมองดีๆ แล้วกัน 4.ขับรถเร็วแล้วหวาดเสียว ข้อนี้ไม่ค่อยจะเป็นเสมอไป แต่คนเมาหลายๆ คนชอบเท้าหนัก เพราะเมาแล้วอยากกลับบ้าน ถ้าคุณมองกระจกหลังและเห็นรถธรรมดาๆ ขับอย่าง กับเหาะ อันนี้เชื่อได้เลยว่าเมาแน่นอน นี่เป็นเพียง 4 ข้อที่เราพอสังเกตได้ แต่ที่สำ�คัญกว่านั้น คือเมื่อคุณพอจะวิเคราะห์ได้แล้วว่ารถคันดังกล่าวเป็นพวกเมาแล้วขับ ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรทำ� 1.อย่าแซงและปล่อยให้รถคันดังกล่าวล่วงหน้าไป อย่าขับตาม เพราะคนขี้เมาเหล่านี้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเขาเองสูงมาก ซึ่งถ้าคุณตามมา อาจทำ�ให้คุณตกกระไดพลอยโจรไปด้วย 2.เร่งหนี กรณีที่เราพบว่ารถคันหลังเรามีการขับฉวัดเฉวียน ถ้าเขายังอยู่อีกใกล้ เติมคันเร่งไปอีกสักหน่อยก็ดี แต่ถ้าดูแล้วเขาเร็วกว่าเยอะ ถ้าคุณมั่นใจว่า มัน เมาและกำ�ลังใกล้เข้ามาแน่ๆ ก็ผ่อนคันเร่งลง และวิ่งชิดซ้ายไว้ 3.เปิดไฟสูงและบีบแตร ถ้าคุณเห็นรถทีข่ บั มาสวนทางกับคุณเป๋ไปมา ก็ให้คณุ เปิดไฟสูงบีบแตรเป็นจังหวะกับสลับเสียงยาวๆ จะช่วย ให้คนพวกนี้รู้สึกตัว และที่สำ�คัญหลบชิดซ้าย ถ้าไม่พอก็ไหล่ทางเลย ปลอดภัยไว้ก่อน 4.แจ้งเจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่อยู่ใกล้ อันนี้สำ�คัญมากบุคคลเมาแล้วขับอันตรายมากๆ ให้คุณจำ�ลักษณะรถ สี และถ้าเป็นไปได้ทะเบียน แล้วรีบ ไปบอกเจ้าหน้าที่ๆ คุณพบได้ หรือแจ้ง สวพ.91, ร่วมด้วยช่วยกันในการประสานกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ถนนปลอดภัย มากที่สุด ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเรือ่ งทีค่ ณุ ควรจะหลีกเลีย่ งและระแวดระวังรูไ้ ว้ใช่วา่ เพราะมันช่วยให้คณุ รอดพ้นจากอุบตั เิ หตุที่ อาจเกิดจากเหล่าคนที่ไร้จิตสำ�นึกในการขับขี่ได้อีกด้วย

M-WHA ซื้อขายวันแรก

นายจรั ม พร โชติ ก เสถี ย ร กรรมการและผู้ จั ด การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. สมยศ อนันตประยูร ประธานบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด และ ดร. ศุภกร สุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) ในโอกาสที่ ก องทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เอ็ ม เอฟซี - ดั บ บลิ ว เอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ เข้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “M - WHA” ในวันที่ 24 ธ.ค. 53 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. จัดเรียลิตี้ “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2010 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.”

บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช จัดค่ายฝึกทักษะเอนิเมชั่นขั้นสูงแบบเรียลิตี้ ก่อนประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการ “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2010 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.” หัวข้อ “สำ�นึก ตอบแทน หวงแหน แผ่นดินไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผู้เข้าแข่งขันนับพัน พร้อมนำ�ผลงานเอนิเมชั่นรางวัลชนะเลิศมอบแก่ห้องสมุด โรงเรียนทั่วประเทศ โดยประกาศผลการตัดสินเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สามารถสร้างชื่อเสียงให้สถาบัน โดยคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี

มุมการตลาด

คาราบาว คัดสุดยอด 100 เพลง ลงอัลบั้ม ซุปเปอร์ฮิต Vol.1และ 2 “คาราบาว” จัดหนักเพื่อมอบของขวัญให้กับคนไทย ด้วยการเลือกสรรเพลงฮิตใน สไตล์คาราบาวถึง 100 เพลง มาทำ�เป็นไฟล์เพลงดิจิตอล MP3 ที่ให้ปริมาณเพลงเต็มอิ่มอัด แน่น แถมเป็นไฟล์เพลงคุณภาพสูง เสียงใส คมชัด ได้คุณภาพสมกับเป็นไฟล์ดิจิตอลจาก เจ้าของลิขสิทธิ์ โดยแยกเป็น 2 อัลบั้ม 2 สไตล์ให้แฟนเพลงได้เลือกสรรตามความชอบ หากอยาก มันส์กับคาราบาวแบบโจ๊ะๆ ก็ต้องเลือก คาราบาวซุปเปอร์ฮิต Vol.1 ที่คัดเพลง 3 ช่า สไตล์ คาราบาวมารวมกันไว้ถึง 50 เพลงแบบเน้นๆ อาทิ บัวลอย, หลงวัฒน์, เจ้าตาก, บางระจัน วันเพ็ญ, เมด อิน ไทยแลนด์, วณิพก, ยายสำ�อาง, คนล่าฝัน, หลวงพ่อคูณ หรือ ราชา เงินผ่อน เพื่อให้แฟนเพลงแดนซ์กระจาย มันส์กระเจิง แต่ถ้าชอบเพลงฮิตๆ เน้นสร้างบรรยากาศ ที่มีครบ ทั้งหวาน ทั้งเศร้า ทั้งซึ้งก็ต้อง เลือก คาราบาวซุปเปอร์ฮิต Vol.2 ที่รวมเอาเพลงฮิตๆ ของคาราบาวมากถึง 50 เพลง เช่น แม่สาย, กัญชา, หนุ่มสุพรรณ, หรือว่า ทะเลใจ ที่ฟังได้รวดเดียวทั้ง 50 เพลง พบของชั้นดี จากคาราบาว กับ 2 อัลบั้มทีเด็ดจากคาราบาว ให้แฟนได้พบความสนุก สุขใจแบบไทยๆ ได้ตั้งแต่หัวปี ยันท้ายปี มีวางจำ�หน่ายแล้ว เฉพาะร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เท่านั้น www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ วิธีคิดแบบ ซีอีโอ

ตอนที่ 2

“ช่วงชัย นะวงศ์” แห่ง ฟินันเซีย ไซรัส

ช่วงชัย เกริ่นนำ�ถึงที่มาที่ไปกว่าจะมาถึง ณ ปัจจุบัน “ผมอยู่วงการนี้มานานแล้ว แต่อยู่ฝ่ายไอบีมาก่อนนะ ก็อยู่มอร์แกน เกรน เฟล แล้วก็มาเป็นกรรมการผู้จัดการของบีเอ็นพี แล้วก็ไปโน่นนีเ่ รือ่ ย อยูห่ ลายแห่งในสายวาณิชธนกิจ พอช่วงหลัง ต้มยำ�กุ้ง ค่อยมาเข้าอยู่สายหลักทรัพย์จริงๆ ก็ตอนเป็นซีอีโอให้ ยูโอบี เคย์เฮียน ตอนปี 44 - 45 แล้วก็อยู่โกลเบล็ก 3 ปี ก่อนย้ายมาทีฟ่ นิ นั ซ่า ซึง่ ต่อมาก็ควบรวมกับโบรกเกอร์อนื่ จนกลาย เป็น บล.ฟินันเซีย ไซรัสในทุกวันนี้” เขาเล่าต่อเนื่องถึงพฤติกรรมการลงทุนในอดีตและปัจจุบัน “สไตล์การลงทุนของบรรดานักเล่นหุ้นตอนนั้นกับตอนนี้ ต่างกันเยอะมากครับ เช่น กลับไปก่อนภาวะวิกฤต ตอนปี 40

ลูกค้าจะซือ้ หรือขายแนวลงทุนระยะยาว ซึง่ เราก็มคี วามเชือ่ ว่า ตราบใดทีย่ งั ไม่ขาย ก็ถอื ว่ายังไม่ขาดทุน เพราะฉันลงทุน ระยะยาว เรามักจะปลอบกับตัวเองกันอย่างนี้ มาวันนี้คิด อย่างนั้นไม่ได้แล้วนะ ตั้งแต่หลังจากผ่านช่วงวิกฤตมามันคิด แบบนั้นไม่ได้... (อ่านต่อฉบับหน้า...)

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

ก.ค. 52 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) พ.ค. 49 - ก.ค. 52 : กรรมการผู้อำ�นวยการบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำ�กัด มิ.ย. 46 - เม.ย. 49 : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารบริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด มิ.ย. 44 - มี.ค. 46 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำ�กัด มี.ค. 41 - ส.ค. 44 : กรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ บี เอ็น พี พาริบาร์ พีรีกรีน จำ�กัด ก.ย. 39 - มี.ค. 41 : กรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนพล (มหาชน) จำ�กัด มิ.ย. 34 - ส.ค. 39 : รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ดอยซ์มอร์แกน เกรน เฟล (ประเทศไทย) จำ�กัด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

Professional Station บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แนะนำ� “ซื้อ” เป้าหมาย 25.80 บาท

แนะนำ�ซื้อ PS ประมาณการในปี นี้ โ ดยคาด PS จะมี ร ายได้ เ ท่ า กั บ 22,848 ล้ า นบาท (+20.5%YoY) ขณะที่กำ�ไรสุทธิในปีนี้มีแรง กดดันจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร การจ่ายภาษีธรุ กิจเฉพาะ และค่าการตลาดส่ง เสริมการขายที่เพิ่มขึ้น คาดกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 3,630 ล้านบาท (+0.2%YoY) ปี 2554 PS มีแผนการเปิดโครงการ ใหม่ เ ท่ า กั บ 70 โครงการมู ล ค่ า ประมาณ 40,000 - 50,000 ล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับ ปี 2553 และมีการตั้งเป้าของยอด Presale ทีป่ ระมาณ 42,000 ล้านบาทเติบโตจากฐานที่

สูงของปีนี้ประมาณ 8% ประเมินว่ากลยุทธ์ ปี 2554 ทีเ่ ท่ากับ 4,393 ล้านบาท (+21%YoY) ในปี 2554 แนวโน้มการปรับขึ้นอัตรา การเติบโตต่อเนื่องบนฐานที่สูงคือการขยาย โครงการในเชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ ม ากขึ้ น เช่ น ดอกเบีย้ คาดจะเริม่ มีผลต่อการชะลอการตัดสิน การขายในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัดและในต่างประเทศ ใจซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มตลาดระดับ ซึ่งโครงการในต่างประเทศหลังจากทดสอบ กลางและล่าง โดยทุกๆ 1% ทีด่ อกเบีย้ เพิม่ ขึ้น ตลาดในปี 2553 แล้ว คาดว่าเริม่ เห็นการรับรู้ คาดจะส่ ง กระทบต่ อ อั ต ราการผ่ อ นเพิ่ ม ขึ้ น รายได้ประมาณ 1,200 - 1,500 ล้านบาท หรือ ประมาณ 8% ขณะที่ความเข้มงวดของการ ประมาณ 5% ของประมาณการรายได้ ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์คาดจะ ในปี 2554 คาดไว้ ที่ 28,302 ล้ า นบาท ทำ�ให้อตั ราการกูไ้ ม่ผา่ นเพิม่ ขึน้ นอกจากนีก้ าร (+23.9%YoY) และโครงการในต่างประเทศ ปรั บ ค่ า แรงขั้ น ต่ำ � และแนวโน้ ม ราคาวั ส ดุ คาดจะมีอัตราการทำ�กำ�ไรขั้นต้นที่ใกล้เคียง ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นคาดจะเพิ่มต้นทุนการผลิต กับโครงการในประเทศจึงคาดกำ�ไรสุทธิของ และสร้างแรงกดดันต่อการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

Photo Release

ไทยพาณิชย์เปิดบูธงาน Thailand Smart Money

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบูธกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ในงาน Thailand Smart Money 2010 - 2011 มหกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแบบครบวงจร โดยมี องค์อร อาภากร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารงานสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

โดยหมายเลข

วันเวลาพาพวกเราเดินทางมาถึง สัปดาห์สุดท้ายของปี 2010 จนได้ ปีที่ ตลาดหุ้ นไทยดี ก ว่ า ที่ ใ ครหลายคนคาด การณ์ไว้มากมายนัก ถ้ายังจำ�กันได้ยอ้ นไป ปี เ ศษ บรรรดากู รู หุ้ น ทั้ ง หลายต่ า งกลั ว ตลาดหุ้นจะเคลื่อนไหวแบบตกท้องช้าง หรือ ผันผวนจนต้นไปกับท้ายปี ผลต่างใกล้ เคียงกันอันนี้เนื่องมาจากตอนปี 2009 ดัชนี้หุ้นไทยก็รีบาวด์แรง สุดสะดิ้ง โดยระหว่างรอยต่อปี 2008 - 2009 จุดต่ำ�สุดหุ้นไทย อยู่ที่ราว 380 จุดเท่านั้นก็จะไต่ ชันต่อเนื่องไปสร้างฐานแน่นๆ อยู่ราวไม่เกิน 750 จุดในช่วง ท้ายๆ ปี ขณะที่ปีนี้ล่าสุดนิวไฮ ระหว่ า งทางขาขึ้ น ที่ ทำ �ไว้ เ มื่ อ เดือนก่อนอยู่ที่ 1,055.25 จุด อย่ า งไรก็ ต ามไม่ น่ า แปลกที่ ป ลายปี ค วามอ่ อ น ปวกเปียกจะกลับเข้าสิงสู่ตลาด หุ้นไทยจนดัชนี SET ก้าวขาไม่ ค่อยออกแม้จะมีพลัง LTF - RMF ช่วยพยุง เพราะเท่าทีถ่ ามใครต่อ ใครรอบตัวก็อยากจะพักผ่อนกัน แล้ ว ไร้ อ ารมณ์ จ ะมานั่ ง เสี่ ย ง หน้าจอ ส่วนพวกนักลงทุนนอกก็ ทยอยพับกระเป๋ า กลั บ บ้ านกัน ตามปกติไปเทีย่ วหยุดยาวจริงจัง หุน้ ไทยสุดสัปดาห์ทผี่ า่ น มาเรียกได้ว่าไร้ทิศทางโดยแท้ ปิดที่ 1,021.99 ปรับขึน้ 0.72 จุด ขณะที่ระหว่างวันก็โยกไปมาทั้ง บวกและลบแรง ด้ ว ยความที่ วอลุม่ น้อยทัง้ วันเพียง 17,109.73 ล้านบาทเท่านั้น ด้านหุ้นตัวเล็ก ทีเ่ พิง่ ขึน้ แรงก็โดนดับซ่าไป 1 ตัว ทันควันทั้งๆ ที่การสร้างสีสันยังไม่ทัน สะใจ ตามเกณฑ์ เ ทรดเงิ น สดใหม่ (ซึ่งไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกณฑ์ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ข าปั่ น จั บ ทางได้ ง่ า ยๆ) ข้ า มปี 2010 - 2011 นี้ นั บ แต่ วั น ที่ 27 ธ.ค. ถึงวันที่ 14 ม.ค. หุ้น BROOK ได้ตดิ บ่วงไปเรียบร้อย ส่วนตัวอืน่ ๆ ยังคง ต้องลุ้นระทึกกันต่อไปปลายสัปดาห์นี้

Gossip Station

หน้า 14

BROOK ประเดิมติดบ่วง หลังจากห่างหายกันไปนานมาถึงบรรทัดนี้ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งทิ ศ ทางตลาดทองคำ � อนาคตตาม ธรรมเนียมอีกกันดีกว่า หุ้นไทยยามนี้อยู่ได้ เพราะ แรงเก็งกำ�ไรในหุ้นขนาดกลาง - เล็ก แต่ Gold Futures นี่ซิ วอลุ่มเบาบางไม่พอ ยังไม่มีค่อยจะมี ประเด็นทางพื้นฐานเข้ามาหนุนอีก แต่ถ้าจะดูภาพ รวมยามนี้แทบจะไม่เห็นขาลง เพราะหลังจากทอง

R

ต่อด้วยทิศทางราคาทองวันนี้กับมุมมอง ของสำ � นั ก YLG ที่ยังมีความเชื่อมั่นว่า ทองคำ � จะต้ อ งปรั บ ตั ว ขึ้ น มาได้ อี ก ครั้ ง เนือ่ งจากมาตรการ QE2 และปัญหาในยูโร โซนที่ยัง คงมีต่อเนื่อง ประกอบกับสภา ทองคำ �โลกคาดการณ์ ว่ า การลงทุ นใน ทองคำ � ทั่ วโลกยั ง คงมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เนือ่ งจากอุปสงค์ทวั่ โลกปรับตัวสูง ขึ้ น และในช่ ว งครึ่ ง แรกของปี 2553 ความต้องการทองคำ�ทัว่ โลก เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการลงทุน พุ่งขึ้น 37% จะยังคงเป็นปัจจัยที่ ผลั ก ดั น ราคาทองคำ � ต่ อ ไป สำ�หรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำ� ให้ ทำ � กำ � ไรในกรอบ $1,375 (19,620บาท) -$1,392 (19,870บาท) ขณะที่ปริมาณการ ซื้อขายที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆอาจ ทำ�ให้การเปิดหรือปิดสถานะทำ�ได้ ยากขึ้น เบื่องต้นประเมินแนวรับ แนวต้านไว้ดังนี้ แนวรับ 1,375 (19,620บาท) 1,370 (19,550บาท) 1,362 (19,430บาท) แนวต้าน 1,388 (19,810บาท) 1,392 (19,870บาท) 1,400 (19,990บาท)

โลกยืน 1,370 เหรียญไหว อะไรๆ ในระยะยาวก็ดู จะเป็นดีไปหมด ทาง KGI เลยแนะถ้าจะเล่น Gold Futures ช่วงนี้ ให้รอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวได้ เพราะ ยังไงเสีย ในปีหน้า 20,000 บาท คงจะเป็นฐานของ ทองที่ แ ข็ ง แกร่ ง ส่ ว นใครที่ มี ส ถานะใน GFZ10 ก็ทยอยยออกมาได้แล้ว เพราะใกล้จะหมดอายุเต็มที แล้วเข้ามาลงทุนในสัญญา GFH10 แทน นานๆ เจอกันจัดให้ชดุ ใหญ่เลยเนอะว่ากัน www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

แนวโน้มการลงทุนในสัปดาห์นี้ จะไม่คึกคักมากนัก โดยมีแนวรับ 1,015 จุด ส่วนแนวต้าน 1,025 จุด ทั้งนี้ปลาย สัปดาห์ก่อนปริมาณการซื้อขายไม่หนา แน่น และมีแรงขายจากหุ้น PTTEP และ ADVANC มาถ่วงดัชนีฯ แม้ราคาน้ำ�มัน ดิ บ ต ล า ดโ ล ก จ ะ ยื น สู งใ น ร ะ ดั บ 90 เหรียญฯ/บาร์เรล

ประเมินการซื้อขายสัปดาห์นี้มี มูลค่าซื้อขายเบาบาง เนื่องจากเป็น สั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ยก่ อ นวั น หยุ ด ยาวใน เทศกาลปีใหม่ โดยมองแนวรับบริเวณ 1,020 จุด และ 1,010 จุด ขณะที่แนว ต้ า นที่ 1,030 และ 1,040 จุ ด โดยสัปดาห์ก่อน PTTEP ได้รับแรงกดดัน จากค่าชดเชยกรณีมอนทารา ทีย่ งั มีความ ไม่ชดั เจน อีกทัง้ ราคาน้�ำ มันได้ปรับขึน้ มา ค่อนข้างมาก ทำ�ให้นักลงทุนบางส่วน กังวลว่า อาจจะมีการปรับฐาน ส่งผลให้ มีแรงขายทำ�กำ�ไรหุ้นออกมา

หน้า 15

คาดดัชนีตลาดหุน้ ไทยวันนีแ้ กว่ง ตัวบวกลบสลับกัน เนื่องจากเข้าสู่ช่วงวัน หยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ส่งผลให้นกั ลงทุนชะลอการลงทุน สะท้อน ปริ ม าณการ ซื้ อ ขายเบ าบางต ลอดทั้ ง สัปดาห์ แม้จะมีแรงซื้อจากกองทุน LTF และ RMF เข้ามาสนับสนุน กลยุทธ์ แนะนำ�เข้าเก็บหุ้นพื้นฐานดี โดยเฉพาะ กลุ่มธนาคาร พลังงาน ปิโตรเคมี และ วัสดุก่อสร้าง ประเมินแนวรับ 1,015 จุด และแนวต้านที่ 1,025 จุด

คลิก

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 ธันว�คม 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

3,463.72 14.06% 2,354.78 9.56% 5,777.15 23.45% 13,041.70 52.93%

2,632.13 10.68% 2,785.54 11.31% 5,861.80 23.79% 13,357.88 54.22%

831.59

Last Update

-430.76 -84.65 -316.18 24/12/10

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,021.99 711.65 1,554.02 268.48

Chg 0.72 0.02 0.41 1.08 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

24/12/10

%Chg 0.07 0 0.03 0.4 17,109.73 507.49

16:40:18

AGRO 0.6 Decline 30%

0.4

A dv ance 35%

0.2

TECH

No C hange 35%

0.49

CONSUMP

0 -0.2

-0.19

-0.4

-0.88 -0.6 -0.8

SERVICE 0.07

Decline 25% No C hange 37%

-1

-0.39

A dv ance 38%

-0.07

FINCIAL

0.29

RESOURC

INDUS 0.23

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 ธันว�คม 2553

TRUE

( Day )

: TRUE 100,000,000

Price & Fundamental Symbol TRUE

Last 6.65 Chg 0.05  %Chg 0.76  Open 6.70  High 6.75  Low 6.55  Prev 6.60  Avg 6.65  AccVol 270,801,900  AccVal(K฿) 1,800,886  %Fluct 3.01  P/E 24.63  P/BV 4.32  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) 0.27  MktCap(Mil.) 51,709  Broker Target Update SCBS 7.8 24/12/10 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง ASP 3.62 21/12/10 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู 17/12/10 ค่าการ TSC ม่ ขึน้ มากทีส่ 5.6

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

90,000,000 80,000,000 70,000,000

Vol.

60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 6.75

Price

6.70

6.65

6.60

6.55

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันว�คม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 ธันว�คม 2553

TNPC

( Day )

Price & Fundamental Symbol TNPC

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: TNPC

8.70 0.55  6.75  8.20  8.85  8.20  8.15  8.61  1,796,600  15,475  7.55  9.46  0.68  0.15  1.84  0.92  431  Target Update

No Comment

400,000 350,000 300,000

Vol.

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 8.85

8.80

8.75

8.70

8.65

8.60

8.55

8.50

8.45

8.40

8.35

8.30

8.25

8.20

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันว�คม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 ธันว�คม 2553

DTAC

( Day )

Volume Analysis

: DTAC

Price & Fundamental Symbol DTAC

Last 43.75 Chg 1.75  %Chg 4.17  Open 43.25  High 44.25  Low 43.00  Prev 42.00  Avg 43.67  AccVol 9,671,500  AccVal(K฿) 422,341  %Fluct 2.86  P/E 10.27  P/BV 1.54  DPS(Baht) 0.56  Yield(%) 3.31  EPS(Baht) 4.26  MktCap(Mil.) 103,592  Broker Target Update TSC 57 17/12/10 09/12/10 หลักทรัKS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์50การเปลีย่ นแปลง TRINITYม่ ขึน้ มากทีส่ 50 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู 07/12/10 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 44.25

44.00

Price

43.75

43.50

43.25

43.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 520 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor Station 27 DEC 10  
Investor Station 27 DEC 10  

CPF เตรียมกระพือปีก

Advertisement