Page 1

Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.

News Station

5 7 8 9

IMF เตือนหนี้กรีซ เสี่ยงทำ�การเงินยูโรโซนพัง ศก.โลก-การเมือง ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตฯมิ.ย.วูบ STAR ได้ออเดอร์ลูกค้าสิงคโปร์ คาดดันรายได้เพิ่มเฉลี่ย 30ลบ.ต่อปี

Dynamic Station ดูแลด้วยตัวเองอุ่นใจกว่าครับ

KEST คาดกำ�ไรสุทธิใกล้เคียงปีกอ่ น

ตัง้ เป้ากุมมาร์เก็ตแชร์เบอร์ 1 ต่อเนือ่ งปีที่ 10

KEST คาดกำ�ไรสุทธิ-รายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อนที่ทำ�ได้ 800 ล้านบาท และ 3.11 พันล้านบาทตามลำ�ดับ พร้อมตัง้ เป้ามาร์เก็ตแชร์ธรุ กิจค้าหลักทรัพย์ปนี ไี้ ว้ที่ 13% กะครองแชมป์อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 อีกทั้งหวัง Mayban ช่วยหนุนฐาน ลูกค้า-การซื้อแบบ ASEAN Linkage สดใสหลังเพิ่งทำ�เทนเดอร์ซื้อขายหุ้นเสร็จ ต่อหน้า 3 ส่วนเป้าดัชนี SET ปีนี้คงมองที่ 1,234 จุด กวา่ จะมาเป็นเสือ

10

Lifestyle Station ตำ�นาน “เสาหลักเมือง”

13

มองหุ้นจากเซียน ขึ้นขาย-ลงซื้อ

14

Data Station

PICNI โต้ยงั ไม่ได้ตกลงขายหุน้ ให้ TSF PTT เล็งทุ่มงบลงทุนกว่า 1 ล้านล้าน ต่อหน้า 3

ต่อหน้า 4

SET News ผ่ามุมมอง “นิพนธ์ จัยสิน” หัวเรือใหญ่ คิวทีซี เอ็นเนอรยี ตอนที่ 5

ต‡อหนˆา 12

กองทุน ETF หุ้น SET50 ซื้อขาย ฝรั่งเศสแล้ว ต่อหน้า 8

แนะเก็งกำ�ไร

RPC

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554 KEST คาดกำ�ไร (ต่อจากหน้า 1)

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. หลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หรือ KEST เปิดเผยว่าแนวโน้มกำ�ไร สุทธิและรายได้ในปีนี้จะใกล้เคียง กั บ ปี ก่ อ นที่ มี กำ �ไรสุ ท ธิ ป ระมาณ 800 ล้านบาท และมีรายได้ 3.11 พันล้านบาท ตามลำ�ดับ สำ�หรับปัจจัยหลักที่ต้อง ติดตาม ประกอบด้วยภาวะตลาด หุ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ผลกระทบ จากปั จ จั ย ต่ า งประเทศคื อ การ ดำ�เนินมาตรการขยายเพดานหนี้ ของสหรัฐฯ และมาตรการการแก้ ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป ซึ่ง หากปั จ จั ย ดั ง กล่ า วมี แ นวโน้ ม ทิศทางทีด่ ี รวมถึงไม่มปี จั จัยความ เสี่ยงจากการเมืองในประเทศ น่า จะเอือ้ ต่อกระแสเงินลงทุนจากต่าง ชาติ หรือ Fund Flow ให้ไหลเข้า มาลงทุ นในตลาดหุ้ น ไทย โดย ประเด็นดังกล่าวจะส่งผลดีต่อนัก ลงทุ น ของไทย ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม นั ก ลงทุนรายย่อย และมีสัดส่วนเป็น กลุ่ ม ลู ก ค้ า หลั ก ของบริ ษั ท ฯ ให้ลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าส่วน แบ่งทางการตลาดของธุรกิจนาย หน้ า ค้ า หลั ก ทรั พ ย์ ปี นี้ ไ ว้ ที่ 13% และจะรักษามาร์เก็ตแชร์ให้อยู่ใน อันดับ 1 เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน ส่ ว นในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รกบริ ษั ท ฯ มี มาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 11.52% โดยจะ เน้นการศึกษาและออกผลิตภัณฑ์ ทางการเงินเข้าสู่ตลาดทุนเพื่อเพิ่ม ทางเลือกให้กับนักลงทุนให้เลือก ลงทุนได้ตรงเป้าหมาย พร้อมทั้งบริษัทฯ มุ่งหวัง ที่จะเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ด้านตราสาร อนุพันธ์โดยรวมเป็น 7% ภายในปี นี้ โดยมองว่าตราสารอนุพนั ธ์ได้รบั การตอบรับทีด่ ขี นึ้ จากนักลงทุน ซึง่ มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่วนในช่วง ครึ่งปีแรกของปีนี้มีปริมาณซื้อขาย 487,253 สัญญา เพิ่มขึ้นจากช่วง เดียวกันของปีก่อนถึง 45.60% อีก

News Station

ทั้ ง การขยายเวลาซื้ อ ขาย Gold Futures และ Silver Futures ภาค ค่ำ�เพิ่มปริมาณการซื้อขายเป็นที่น่า พอใจ เห็นได้จากที่ขยายเวลาภาค ค่ำ�มาเพียง 1 เดือน แต่มีปริมาณ การซื้อขายเฉลี่ยของสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าบนโลหะมีค่าทั้งตลาดเพิ่ม ขึ้นเป็น 20,442 สัญญาต่อวัน จาก เดิมที่ 9,014 สัญญาต่อวัน รวมทั้ง

หรือ QE3 รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ ยังอยู่ในระดับต่ำ� รวมถึงภูมิภาค เอเชียมีผลประกอบการของบริษัท จดทะเบียนที่ดี มีแนวโน้มค่าเงินที่ แข็งค่า เศรษฐกิจมีการเติบโตดี จะ สนับสนุนให้กระแสเงินลงทุน หรือ Fund Flow ไหลเข้ามาลงทุนใน ตลาดหุ้นเอเชีย รวมถึงไทยในช่วง ครึ่งปีหลังได้

ตั้งเป้าที่จะมีลูกค้าใหม่เพิ่ม 10% จากปัจจุบันที่จำ�นวนบัญชีลูกค้าที่ 8.8 หมื่นราย นายมนตรี กล่ า วต่ อ ว่ า ประเมินว่าหากมีความชัดเจนออก มาในทิ ศ ทางที่ ดี ใ นการดำ � เนิ น มาตรการแก้ปญั หาหนีส้ าธารณะใน ยุ โ รป และการขยายเพดานหนี้ สหรั ฐ ฯ นอกจากนี้ ยั ง มาจาก มาตรการผ่ อ นคลายเชิ ง ปริ ม าณ

นอกจากนีย้ งั คาดว่าวอลุม่ ซื้อขายเฉลี่ยในปีนี้จะปรับตัวเพิ่ม ขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ประมาณ 3 หมื่นล้านบาทต่อวัน หรือขยายตัว ราว 6 - 7% จากปี 2553 ที่ มี ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 2.8 หมื่น ล้านบาทต่อวัน โดยในช่วงครึ่งปี แรกปริ ม าณการซื้ อ ขายเฉลี่ ยใน ตลาดหุ้นอยู่ที่ระดับ 3 หมื่นล้าน บาทต่อวัน

และยังคงเป้าหมายดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ในปีนี้ไว้ที่ 1,234 จุด ฉะนั้นจึงประเมินว่ารายได้ของ บริษัทฯ รวมถึงอุตสาหกรรมหลัก ทรัพย์นา่ จะอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับ ปี ก่ อ น ส่ ว นที่ เ หลื อ ยั ง คงต้ อ ง ติดตามกำ�ไรจากพอร์ตลงทุนของ แต่ละบริษัท เนื่องจากในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาดัชนีฯ มีการปรับตัวเพิ่ม ขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยในปี 2553 ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นถึง 40% ส่งผล ให้ฐานกำ�ไรจากพอร์ตลงทุนของ อุตสาหกรรมหลักทรัพย์สงู ขึน้ และมี แนวโน้มที่กำ�ไรจากพอร์ตลงทุนจะ ลดลง เพราะฐานสูงขึ้น ขณะที่ ใ นปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ มี แผนออก DW รวมประมาณ 20 - 30 ตัว ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการ อนุ มั ติ ว งเงิ น เพื่ อ รองรั บไว้ แ ล้ ว จำ�นวนประมาณ 1 พันล้านบาท โดยขณะนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ เ ริ่ ม ทยอย ออก DW ไปบ้างแล้ว และปัจจุบัน บริษทั ฯ ได้มกี ารออกไปแล้ว 46 ตัว โดยอ้ า งอิ ง กั บ หุ้ น ที่ มี คุ ณ ภาพดี ทั้งสิ้น ส่วนล่าสุดวานนี้ Mayban ได้ดำ�เนินขั้นตอนการทำ�เทนเดอร์ ออฟเฟอร์ตอ่ หุน้ ของกิมเอ็งเสร็จสิน้ แล้ว พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่าจะยัง ไม่นำ�หุ้นกิมเอ็งออกจากตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ทั้งนี้ มองว่าหลังจากได้ Mayban เข้ า มาถื อ หุ้ น จะช่ ว ย สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึง รองรับตลาด ASEAN Linkage ใน ปีหน้าที่จะมีการเชื่อมโยงการซื้อ ขายกับตลาดหุ้นมาเลเซีย รวมถึง ในการรวบรวมหุ้นและการออกบท วิ เ คราะห์ ใ นต่ า งประเทศ ซึ่ ง มี โอกาสที่จะเห็นได้ในปีหน้า “เรื่องทำ�เทนเดอร์ ตอนนี้ จบแล้ว แต่กระบวนการยังเปิดเผย ข้อมูลไม่ได้ สัญญาณตอนนี้เขาไม่ คิดจะเอากิมเอ็งออกจากตลาด เขา ซื้อเราเพราะเราเป็นผู้นำ�ในภูมิภาค เป็นแชมป์ในเมืองไทยเป็นปีที่ 10 พอมี Mayban จะช่ ว ยเสริ ม ให้ ความแข็งแกร่ง ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554 KEST คาดกำ�ไร (ต่อจากหน้า 3)

และมีทศิ ทางชัดเจนขึน้ ใน การทำ � ตลาด ASEAN Linkage และก็จะมีการเสนอบทวิเคราะห์ ตลาดต่ า งประเทศในปี ห น้ า ” นายมนตรี กล่าววานนี้ ด้านนางบุญพร บริบูรณ์ ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย บ ม จ . ห ลั ก ท รั พ ย์ กิ ม เ อ็ ง (ประเทศไทย) หรือ KEST เปิดเผย ว่าหลังจากในปีหน้า ซึ่งจะเปิดเสรี ค่าคอมมิสชั่น บริษัทฯ ตั้งเป้าจะ รั ก ษาอั ต ราค่ า คอมมิ ส ชั่ นไว้ ใ กล้ เคียงกับปัจจุบันที่ 0.16% และเป็น ระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยกลยุทธ์หลักที่บริษัทฯ ใช้จะเน้นการพัฒนาการให้บริการ ให้ดีขึ้นต่อลูกค้า รวมถึงการออก บทวิเคราะห์ทสี่ ามารถให้คำ�แนะนำ� ที่ดี และสร้างกำ�ไรที่ดีให้กับลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าเต็มใจที่จะจ่ายค่า บริ ก ารและบริ ษั ท ฯ จะเน้ น การ พัฒนาการให้บริการมากกว่าการ PICNI โต้ (ต่อจากหน้า )

บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) หรือ PICNI เปิด เผยว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (ตลท.) ได้แจ้งขอให้ บริษัทฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การขายหุ้นสามัญให้กับบริษัท ทรี ซิกตี้ไฟว์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ TSF PTT เล็งทุ่ม (ต่อจากหน้า 1)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า วันที่ 22 กรกฎาคม นี้ จะประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำ�หนดทิศทางแผนธุรกิจ 5 ปี (55 - 59) คาดว่าจะใช้เงินลงทุน กว่า 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการ ลงทุนของปตท.กว่า 3 แสนล้านบาท บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม

เป็น Discount โบรกเกอร์ พร้อมทัง้ ในปีนบี้ ริษทั ได้ตงั้ งบโปรโมชัน่ ในปีนไี้ ว้ที่ 15 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 - 2% ของ รายได้บริษัทเพื่อเป็นรางวัลสัมมนา คุณให้ลูกค้าซึ่งล่าสุดได้ตั้งรางวัล คอนโดมิเนียมมูลค่า 1.8 ล้านบาท โดยรางวัลทีใ่ ห้ลกู ค้าดังกล่าวเป็นไป ตามเกณฑ์ของสมาคมโบรกเกอร์ที่ กำ�หนดว่าการแจกรางวัลใหญ่สุด ต่ อ ครั้ ง จะมี มู ล ค่ าไม่ เ กิ น 2 - 3 ล้านบาทต่อชิ้น และวางเป้าหมาย ว่ าโปรโมชั่ น ดั ง กล่ าวจะส่ ง ผลต่ อ วอลุม่ เทรดของบริษทั ทัง้ ในไตรมาส 3/54 และไตรมาส 4/54 เติบโต จากช่วงเดียวกันปีก่อนประมาณ 30% หลังจากไตรมาส 2/54 วอลุม่ เทรดของบริษัทขยายได้ 30% หลัง จากเริม่ ออกโปรโมชัน่ ในเดือนพ.ค.ที่ ผ่านมา นอกจากนี้ยัง ตั้งเป้าเปิด สาขาใหม่อีกจำ�นวน 2 - 3 แห่งใน ปีหน้าโดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนราว

News Station

หน้า 4

5 - 6 ล้านบาทต่อสาขา เพิ่มจาก จากปัจจุบนั ทีม่ สี าขาทัง้ สิน้ 44 แห่ง รวมสำ�นักงานใหญ่ โดยในส่วนของ การเปิดสาขาใหม่นนั้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่ อ รองรั บ ลู ก ค้ า ที่ จ ะเข้ า มาใช้ บริการ ส่วนปีนี้ได้เปิดไปแล้วก่อน หน้านั้นจำ�นวน 2 สาขา คือ สาขา มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ทิ ต และ

สาขาแจ้ ง วั ฒ นะ อย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ลู ก ค้ า ทั้ ง สิ้ น 88,000 ราย คิดเป็นการลูกค้าที่มี การซื้อขายต่อเนื่อง 55% และมี แผนที่จะเพิ่มเจ้าหน้าการตลาดอีก ในปีนี้อีกจากปัจจุบันที่มีราว โดย ขณะนี้ทยอยมาครบแล้วอีกจำ�นวน 60 ราย

อาทิ บรูไน มาดากาสกา ออสเตรเลีย รวมถึงซื้อกิจการร่วมทุนกับ ปตท. ในการผลิต LNG ลอยน้ำ�และการ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า นายประเสริฐ กล่าวถึง แผน ลงทุนของกลุ่ม ปตท.ใน 10 ปีข้าง หน้าอาจจะต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง ประมาณ 3 ล้านล้านบาท หรือ ประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกว่า 50% จะเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศ ซึ่งปตท.ตั้งเป้าเป็น บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 ของการ จัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ของโลก โดยนิตยสารฟอร์จูนจากปัจจุบันอยู่ ในอันดับที่ 128 ซึ่งหากแผนธุรกิจ ดังกล่าวสามารถดำ�เนินการได้ตาม แผนทั้งหมด กลุ่ม ปตท.จะมีรายได้ เพิ่มขึ้นเป็น 4 ล้านล้านบาทใน 5 ปี ข้างหน้า จากนั้นจะเพิ่มเป็น 6 ล้าน ล้านบาทตามแผนธุรกิจ 10 ปี

นั้นบริษัทฯ ขอชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ ยังมิได้มีการเจรจาหรือ บันทึกข้อตกลงเกีย่ วกับการขายหุน้ สามั ญให้ กั บ บริ ษั ท ทรี ซิ ก ตี้ ไ ฟว์ จำ�กัด (มหาชน) แต่อย่างใด และ บริษัทฯ ยังคงดำ�เนินงานตามแผน ฟื้นฟูกิจการต่อไป

(PTTEP) กว่า 4 แสนล้านบาท กลุ่ม ปิโตรเคมีและกลุ่มโรงกลั่นกว่า 2 แสนล้านบาท โดย 40% ของเงิน ลงทุนจะนำ�ไปลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของ PTTEP เน้นลงทุนธุรกิจก๊าซมากที่สุด เช่น การก่อสร้างท่อก๊าซและคลัง จ่าย NGV ระยะที่ 2 เพือ่ รองรับการขยาย ตัวในอนาคต นอกจากนี้ จะมีการ ลงทุนธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัด อันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์อินเวสเตอร์สเซอร์วิส หรือ มูดสี้ เ์ ตรียมพิจารณาลดอันดับความน่าเชือ่ ถือ 5 มลรัฐ ในสหรัฐฯ ประกอบด้วยแมรี่แลนด์ เซาธ์แคโรไลนา นิวเม็กซิโก เทนเนสซี และเวอร์จิเนีย เนื่องจากเป็น มลรัฐที่พึ่งพารายได้จากรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อย่างสูง โดยสะท้อนถึงความเสี่ยงกรณีที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประสบความล้ ม เหลวที่ จ ะเพิ่ ม เพดานการก่ อ หนี้ สาธารณะ โดยการพิจารณาดังกล่าวเป็นผลสืบเนือ่ งจาก การทีม่ ดู สี้ ไ์ ด้เตรียมทบทวนปรับลดอันดับความน่าเชือ่ ถือของสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ที่ระดับ Aaa หลังมีความเสี่ยง ทีจ่ ะผิดนัดชำ�ระหนี้ หากสภาคองเกรสไม่ผา่ นกฎหมาย เพิ่มเพดานการก่อหนี้สาธารณะ “หากอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯถูก ปรับลดลงสู่ระดับ Aa1 หรือ ต่ำ�กว่านั้น อันดับความ น่าเชื่อถือของ 5 มลรัฐดังกล่าวจะถูกลดลงด้วย เช่นกัน” มูดี้ส์ระบุ

หน้า 5

ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อภาคการเงินของโลก และย่อมไม่ใช่ปญั หาทีจ่ ะแก้ไขได้โดยกลุม่ ยูโรโซน เพียงลำ�พัง แต่เป็นปัญหาที่ทั้งโลกต้องร่วมกัน รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ กองทุนการ คลี่คลาย” ไอเอ็มเอฟระบุเพิ่มเติม เงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟเตือนว่า วิกฤต หนีก้ รีซกำ�ลังก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อระบบการเงินของ เจพีมอร์แกนฯ คาดจีน ยูโรโซนทั้งระบบ แม้กรีซจะสามารถรอดพ้นจากการ จะหยุดคุมเงินเฟ้อเร็วๆ นี้ รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า ผิดนัดชำ�ระหนี้ก็ตาม โดยในรายงานของไอเอ็มเอฟระบุวา่ แม้คณะ เจพีมอร์แกนแอสเซ็ทแมเนจเมนท์คาดว่า จีนจะ กรรมาธิการกิจการยุโรป และธนาคารกลางยุโรป หรือ หยุดออกมาตรการควบคุมเงินเฟ้อในระยะอันใกล้ อีซบี จี ะเห็นว่า การผิดนัดชำ�ระหนีข้ องประเทศในยูโร นี้ หลังอัตราเงินเฟ้อใกล้ถงึ จุดสูงสุด และมาตรการ โซนเป็นความเสี่ยงที่จะทำ�ให้วิกฤตหนี้ลุกลามทั้ง ต่างๆ ที่ออกมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ นายฮาวาร์ด หวาง หัวหน้านักวิเคราะห์ ภูมิภาค แต่ไอเอ็มเอฟเห็นว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยัง คงมีอยู่อย่างน่ากังวล แม้จะสามารถหลีกเลี่ยงการ ที่เจพีมอร์แกนแอสเซ็ทระบุว่า อัตราเงินเฟ้อใน จีนจะชะลอลง หลังมาตรการต่างๆ ได้ผลอย่าง ผิดนัดชำ�ระหนี้ได้ก็ตาม ขณะที่ ผู้ นำ � สหภาพยุ โ รป หรื อ อี ยู มี มาก ทำ�ให้ราคาหุน้ ในกลุม่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กำ�หนดการประชุมในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ ซึง่ เป็นการ วัสดุกอ่ สร้าง และเทคโนโลยีในตลาดหุน้ จีนเป็นก ประชุมเป็นครั้งที่ 2 ในเดือนนี้ เพื่อกำ�หนดมาตรการ ลุ่มที่น่าลงทุน เนื่องจากมีระดับราคาที่ต่ำ�กว่า ปัจจัยพื้นฐานอยู่มาก ช่วยเหลือกรีซให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม “เราคิดว่าอัตราเงินเฟ้อกำ�ลังจะถึงจุด “แม้ประเทศในกลุม่ ยูโรโซนและอีซบี จี ะให้การ ช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาหนี้อย่าง สูงสุด และจะลดลงหลังจากนั้น หากสิ่งที่คาด เต็มที่ แต่ยงั คงไม่สามารถทำ�ให้นกั ลงทุนเชือ่ มัน่ ได้วา่ การณ์นี้เกิดขึ้น ตลาดหุ้นจีนจะเป็นตลาดที่น่า ปัญหาดังกล่าวจะได้รบั การแก้ไขได้ดว้ ยดี” ไอเอ็มเอฟ ลงทุนอย่างมาก” นายหวางระบุ ทั้ ง นี้ นายหวางกล่ า วว่ า หุ้ น กลุ่ ม ระบุ “วิกฤตหนีจ้ ะรุนแรงขึน้ หากปัญหาได้ลกุ ลาม อสังหาริมทรัพย์ของจีนเป็นหุ้นที่เจพีมอร์แกน ไปยั ง ประเทศที่ มี เ ศรษฐกิ จ ขนาดใหญ่ ใ นยู โ รโซน แอสเซ็ทเลือกลงทุนในระยะยาว

IMF เตือนหนี้กรีซ เสี่ยงทำ�การเงินยูโรโซนพัง

มูดี้ส์จ่อหั่นเครดิต 5 รัฐยูเอส หากรัฐบาลกลางเพิ่มเพดานหนี้ไม่ได้

News Station

AFET

“พักฐานบางช่วง แต่ซื้อได้”

เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 830 สัญญา สถานะคงค้าง 2,129 สัญญา - ปิด 146.80 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 3.80 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) ปัจจัยบวก - แนวโน้มอุตฯ ยานยนต์ครึง่ ปีหลังฟืน้ - ตัวเลขศก.มะกันออกมาแจ่ม - แผนปรับเพดานหนีส้ หรัฐฯ ลุลว่ ง - น้�ำ มันกลับมาบวกอีกครัง้ ปัจจัยลบ - ยางเข้าตลาดต่อเนือ่ ง - อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไร แต่แค่พกั ฐานในช่วงสัน้ - บาท -เยน แข็งค่า กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) - แนวรับ 145 บ./ก.ก. - แนวต้าน 149.50 บ./ก.ก.

TFEX

“ลุ้น EU แก้ปัญหาหนี้เสีย” นักวิเคราะห์รายหนึง่ ในตลาด TFEX SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 13,285 สัญญา สถานะคงค้าง 30,838 สัญญา - ปิด 773.10 จุด เพิม่ ขึน้ 0.70 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - การเมืองเป็นรูปเป็นร่างตามลำ�ดับ - แผนปรับเพดานหนีม้ ะกันลงเอยด้วยดี - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 4590.42 ล้านบาท ปัจจัยลบ - ลุน้ ประชุม EU แก้ปญั หาหนีเ้ สีย - นลท.รอดูโฉมหน้าครม. - SET ยืน 1,100 จุด ไม่ไหว กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร - ฝัง่ ซือ้ ถือต่อ (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 765 จุด - แนวต้าน 780 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554

หน้า 6

แนะเก็งกำ�ไร RPC

กลับมาบวกติดๆ กันอีกครั้ง 2 วันล่าสุดบวกไปไกลราว 8.37% ทำ�ไฮของวันที่ 3.88 บาท ปิดตลาดไปด้วยระดับราคา 3.78 บาท เพิ่มขึ้น 0.18 บาท หรือ 5.00% มูลค่าการซื้อขาย 127.26 ล้านบาท วานนีเ้ ป็นวันแรกในรอบหลายเดือนที่ RPC มีการซือ้ ขายกันระดับ เกินร้อยล้านบาท หลังจากมีข่าวว่า RPC จะเสนอขาย TDR จำ�นวน 200 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ซึ่งภายในวันศุกร์ นี้ ทางไต้หวันจะสรุปเรื่องดังกล่าว ว่าจะออก TDR ได้หรือไม่ ด้านนักวิเคราะห์เทคนิค บล.ซิกโก้ ประเมินว่า RPC มีโอกาส ฟื้นตัว แนะนำ�ให้ซื้อหรือเก็งกำ�ไรได้ มีแนวต้านที่ 3.80 - 3.82 บาท แนวรับที่ 3.68 - 3.66 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 20/07/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

RPC 3.78 0.18 5.00 3.62 3.88 3.62 3.60 3.77

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

33,717,800 127,261 6.90 7.56 1.30 0.04 3.33 0.50 2,003

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 3.78 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำ�กัด นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ นายปิติ ธรรมมงคล น.ส.มณฑนา เจนธรรมนุกูล นายเกียรติ สิทธีอมร

จำ�นวนหุ้น

(%)

158,293,625 20,035,375 19,121,525 16,628,800 16,522,800

29.87 3.78 3.61 3.14 3.12

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554

News Station

ศก.โลก-การเมืองฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตฯมิ.ย.วูบ นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล ประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลการสำ�รวจความเชื่อมั่นของ ภาคอุ ต สาหกรรมไทย เดื อ น มิถนุ ายน 2554 ค่าดัชนีความเชือ่ มั่นภาคอุตสาหกรรม ปรับตัวลด ลงมาอยูท่ รี่ ะดับ 107.4 จากระดับ 108.3 ในเดือนพฤษภาคม โดย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับลดลง ของค่าดัชนี ได้แก่ ภาวะน้�ำ ท่วม หลายจัง หวั ดในพื้ น ที่ ภ าคเหนือ ความกั ง วลเกี่ ย วกั บ การเมื อ ง ภายในประเทศและสถานการณ์ เศรษฐกิจโลก ขณะที่ต้นทุนการ

ประกอบการในระดับที่ดี โดยมี ปั จ จั ย บวกจากอุ ป สงค์ ภ ายใน ประเทศที่ ยั ง ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง ผลผลิตทางการเกษตรยังส่งผลดี ต่อรายได้เกษตรกร รวมทั้งความ

ประเทศหลั กโดยเฉพาะสหรั ฐ ฯ และยุโรปไม่ดนี กั เมือ่ เปรียบเทียบ กับเศรษฐกิจเอเชียทีด่ กี ว่าและส่วน ต่างอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั นโครงสร้ า ง พอร์ตสินเชื่อ แบ่งเป็นสินเชื่อส่วน บุคคล 45% และอีก 55% แบ่ง

กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยามี ส ภาพคล่ อ งใน ระดั บ สู ง จึ ง เชื่ อ ว่ า จะสามารถ รองรับการแข่งขันและดอกเบี้ยขา ขึ้นได้” นายมาร์ค กล่าว นอกจากนี้ ธนาคารมี แผนการจำ�หน่ายหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิด รายได้ หรือ NPL มูลค่า 5 พัน ล้านบาท ในไตรมาส 3/54 นี้ ซึ่ง จะส่งผลให้ NPL ของธนาคารลด ลงในทันที จาก ณ สิ้นครึ่งปีแรก อยู่ที่ 3.59 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 4.7% ลดลงเหลื อ ประมาณ 3 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 3/54 ซึ่ ง จะคิ ด เป็ น เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที่ 4% ต้นๆ จากนัน้ เชือ่ ว่าในสิน้ ปีนี้ NPL จะยังคงลดลงอยู่ที่ 4% อนึง่ ก่อนหน้านีม้ รี ายงาน เป็ น สิ น เชื่ อ เอสเอ็ ม อี แ ละสิ น เชื่ อ ข่าวจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ ขนาดใหญ่ กรุงเทพพาณิชย์จำ�กัด (บสก.) ว่า “แนวโน้มการแข่งขันของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะขาย NPL ธุรกิจธนาคารในครึง่ ปีหลัง คาดว่า ให้แก่บสก.ในระดับมูลค่าดังกล่าว จะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดย เฉพาะการระดมสภาพคล่องเข้าสู่ ธนาคาร โดยในส่วนของธนาคาร

BAYยันคงเป้าสินเชื่อปีนี้โต11% แม้6เดือนโตแค่4% นายมาร์ ค อาร์ โ นลด์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) (BAY) เปิดเผยว่า ธนาคารยังคง เป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อ รวมในปีนี้ไว้ที่ 11% แม้ว่าในช่วง ครึ่งแรกปีนี้สินเชื่อรวมจะสามารถ ขยายตัวได้เพียง 4% ซึ่งไม่ถือว่า ต่�ำ กว่าทีค่ าดการณ์ โดยช่วงครึง่ ปีหลังคาดว่าสินเชือ่ จะขยายตัวต่อ เนื่ อ งและเป็ น ไปตามเป้ า ได้ โดยจะมีการเติบโตจากแรงหนุน ของการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ เอสเอ็ ม อี รวมทั้งแนวโน้มการใช้จ่ายที่เพิ่ม ขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะ ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจในครึ่ง หลังของปีที่จะเป็นไปอย่างด้วยดี รวมทั้งแนวโน้มเงินทุนเคลื่อนย้าย ที่จะทยอยเข้ามาในประเทศเพิ่ม ขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของ

เชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการ ส่งออกก็ยังอยู่ในระดับที่ดีอีกด้วย สำ�หรับดัชนีความเชื่อมั่น ภาคอุ ต สาหกรรมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 113.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 111.2 ในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากผู้ ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่า ยอดคำ�สั่งซื้อโดย รวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการ ผลิต และผลประกอบการจะปรับ ตัวเพิม่ ขึน้ โดยค่าดัชนีอยูใ่ นระดับ สูงกว่า 100 แสดงว่า ผู้ประกอบ การภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อ มัน่ ต่อการประกอบการในระดับทีด่ ี

ผลิตยังปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าดัชนียงั คงอยู่ในระดับสูงกว่า 100 แสดง ว่ า ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ภ า ค อุตสาหกรรมมีความเชือ่ มัน่ ต่อการ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554

กองทุน ETF หุ้น SET50 ซื้อขายในฝรั่งเศสแล้ว นายวิรไท สันติประภพ รองผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การจัดตั้ง Lyxor ETF Thailand นี้เป็นช่อง ทางสำ�คัญให้ผู้ลงทุนยุโรปซื้อขายหุ้นไทยได้ สะดวกขึ้น ผู้ลงทุนจากยุโรปให้ความสนใจ ลงทุนในหุ้นไทยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นถึง 49% ของ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนต่างชาติถือครอง ทัง้ หมด เชือ่ ว่าผูล้ งทุนยุโรปจะยังคงสนใจหุน้ ไทยเนือ่ งจากในรอบ 12 เดือนทีผ่ า่ นมา ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับเพิ่มขึ้นถึง 41% ใน รูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ เติบโตสูงสุดหนึง่ ในสามของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกแม้วา่ ต้อง เผชิญกับปัจจัยลบทั้งภายนอกและภายใน ประเทศ” Mr. Nizam Hamid Head of ETF Strategy ของ Lyxor กล่าวว่า “Lyxor ETF Thailand ที่อ้างอิงดัชนี SET50 จะช่วยเพิ่ม ความน่าสนใจให้กบั ตลาด ETF ทีม่ กี ารเติบโต

อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังช่วยตอกย้ำ � ความเป็นผู้นำ�ของ Lyxor ในด้านสินค้า ETF อ้างอิงหุ้นในประเทศ Emerging Market รายประเทศ ผลิตภัณฑ์ ETF ของ Lyxor จะ ให้บริการผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ต้นทุนต่ำ�” Mr.Pedro Fernandes Head of European Exchange Traded Products ของ NYSE Euronext กล่าวว่า “เรามีความ ยิ น ดี ที่ ไ ด้ ข ยายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ETF ใน ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Euronext Paris ด้วย การเปิดตัว Lyxor ETF Thailand เป็นครัง้ แรก ในยุโรป ETF นี้จะทำ�ให้ผู้ลงทุนในยุโรปลงทุน ในประเทศไทยซึง่ มีเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตอย่างต่อ เนือ่ ง และสามารถบริหารการลงทุนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ” Lyxor เป็น บลจ. ใหญ่อันดับ 2 ใน ยุโรปและอันดับ 4 ของโลก และเป็นบริษทั ลูก ของ Socit Gnrale บริหารกองทุน ETF กว่า 220 กอง และสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AuM) ถึง 37,000 ล้านยูโร (1.57 ล้านล้าน

News Station

หน้า 8

บาท) ในจำ�นวนนี้ 8,000 ล้านยูโร (340,000 ล้ า นบาท) เป็ น ETF ที่ อ้ า งอิ ง หุ้ นในกลุ่ ม ประเทศ Emerging Market ซึ่ ง คิ ด เป็ น สัดส่วนถึง 1 ใน 4 ที่ซื้อขายในยุโรปทั้งหมด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลักดันให้มีการ ออก ETF ในต่างประเทศที่อ้างอิงหุ้นไทย เพื่อเป็นช่องทางสำ�คัญสำ�หรับผู้ลงทุนบุคคล และผู้ลงทุนสถาบันต่างชาติให้เข้าถึงหุ้นไทย ได้ส ะดวกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ ภาวะตลาด รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องแก่หุ้น อ้างอิง ปัจจุบนั มี ETF ทีล่ งทุนเฉพาะเจาะจง ในหุ้นไทยจำ�นวน 4 กองทั่วโลก ในจำ�นวนนี้ มี 2 กองที่อ้างอิงดัชนี SET50 และเริ่มซื้อขาย ในปีนี้คือ NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ของ บลจ. โนมูระ ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (12 พ.ค. 2554) และ Lyxor ETF Thailand ทีเ่ ริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Euronext Paris ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

STAR ได้ออเดอร์ลูกค้าสิงคโปร์ คาดดันรายได้เพิ่มเฉลี่ย 30ลบ.ต่อปี ดร.สมชัย ว่องอรุณ รองประธาน กรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ STAR เปิดเผยว่า ตลาดสุขภัณฑ์ของบริษัทฯ ขยาย ตัวอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในและต่างประเทศ โดยใน ส่วนของตลาดต่างประเทศล่าสุดบริษัทฯ ได้ รับคำ�สั่งซื้อ (ออเดอร์) จากลูกค้ารายใหม่ที่ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มส่ง มอบสินค้าได้ในไตรมาส 4/2554 เป็นต้นไป และจากการได้รับงานดังกล่าวทำ�ให้บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 30 ล้านบาทต่อปี นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังอยูร่ ะหว่างเจรจากับลูกค้า รายใหม่ประเทศแถบตะวันออกกลาง และ ออสเตรเลีย ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ เช่นเดียวกัน ดร.สมชัย ยังกล่าวด้วยว่าสำ�หรับตลาด

สุขภัณฑ์ภายในประเทศ ในช่วงทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้ทดลองวางจำ�หน่ายโถสุขภัณฑ์รุ่นใหม่แล้ว จำ�นวน 3 ชุด โดยบริษัทฯ มีแผนจะเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่รวม 15 - 16 ชุด เพื่อรองรับ การขยายตลาดในประเทศให้ขยับสัดส่วนเป็น 40% ในสิน้ ปี 2554 จากปีกอ่ นทีม่ สี ดั ส่วน 30% พร้อมทั้งวางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนเป็น 50% ใน 3 ปีข้างหน้า เนื่องจากตลาดในประเทศยัง มีศักยภาพในการเติบโตเป็นอย่างดี ขณะที่ สัดส่วนรายได้จากส่งออกของ บริษัทฯ ปีนี้อยู่ ที่ 60% “บริษัทฯ เพิ่งมีการเจรจาดีลซื้อขาย สุขภัณฑ์กับลูกค้าที่ประเทศสิงคโปร์ ดีลผ่าน ไปได้ดว้ ยดี โดยจะเริม่ ส่งออเดอร์ตงั้ แต่ไตรมาส 4 ปีนี้ ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวนี้เป็นลูกค้าที่มี อัตราการเติบโตสูง ฐานะการเงินมั่นคง และ

มีทมี งานทีแ่ ข็งแกร่ง ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าจะเป็น พันธมิตรทางการค้าที่ดีร่วมกันในระยะยาวได้ โดยสัดส่วนส่งออกต่างประเทศอยูท่ ี่ 60% และ เพิ่มสัดส่วนการขายในประเทศเป็น 40% เพื่อ ลดความเสี่ยง หลังประเมินว่าความต้องการ ของลูกค้าในประเทศยังมีศกั ยภาพในการเติบโต สูง” ดร.สมชัย กล่าว สำ�หรับผลประกอบการรวมปี 2554 บริ ษั ท ฯ ยั ง มั่ นใจว่ า รายได้ จ ะขยายตั วได้ 10 - 15% จากปีก่อนที่ทำ�ได้ 196.25 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษทั ฯ คาดว่าอัตรากำ�ไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าที่ท�ำ ได้ 40% เช่นเดียวกัน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย

ดูแลด้วยตัวเองอุ่นใจกว่าครับ

(ตอนจบ)

ยิ่งใส่ใจกำ�ไรยิ่งเพิ่มพูน เพียงจับหลักการให้ได้ ตลาดหุ้นผันผวนแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหา การขาดทุนเป็นบทเรียนอันมีคา่ สำ�หรับผูร้ จู้ กั ไตร่ตรองเพือ่ แก้ไข ช่วงเวลายาวนานสลัวไม่อาจเทียบ ค่าเท่าวูบเดียวอันแจ่มกระจ่างจ้า กระดานลงทุนหาใช่บ่อนการพนันจึงต้องอาศัยความรู้ประกอบ การตัดสินใจ ประสบการณ์โดนๆ จากการลงทุนหุ้น ตัวที่เคยได้มากที่สุดคือ PERM ซึ่งมีคนเขาแนะนำ�มาว่าน่าสนใจ ระยะนั้นหุ้น ตัวนี้มันเคลื่อนไหวอยู่แค่ราวๆ 80 - 90 สตางค์เอง ลงตูมลงไปถือสักระยะมัน ก็ขึ้นมาเยอะมาก ไปขายออกแถวๆ 2 บาทก่อนที่หุ้นมันจะลงพอดี แต่ก็ใช่ว่า จะได้กำ�ไรอะไรเยอะนะเพราะก่อนหน้านั้นขาดทุนมากๆ ไปหลายตัวอยู่ จึงถือว่าโชคดีหน่อยที่ได้ก�ำ ไรคืนมาบ้างเท่านั้น

ชื่อ ประสบการณ์ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ หุ้นที่ชื่นชอบ

ชาย 6 - 7 ปี บล.เคที ซีมีโก้ PERM

นับจากวันแรกที่เริ่มลงทุนจนถึงวันนี้ผลตอบแทนเป็นบวกหรือลบมากน้อยเพียงไร ที่ผ่านมาตอนที่ฝากเขาช่วยดูแลยอมรับว่าขาดทุนมากกว่า บ่อยครั้งที่เขาให้ ข้อมูลหุ้นมาแล้วเราซื้อตามก็เจ็บทันที แต่พอรอบปีนี้ออกมาเล่นเองเต็มตัวให้ เวลาศึกษากับมันจริงจัง ทำ�ให้รู้หลักการต่างๆ มากขึ้นมาก โดยเฉพาะช่วงสี่ เดือนหลังมาเนี่ยพอจับหลักการได้กำ�ไรมันเห็นได้ชัดเจน จากที่เคยเชื่อตามคำ� แนะนำ�ของคนอื่นที่เขาบอกๆ มา ตอนนี้ก็สามารถตัดสินใจเองได้แม่นยำ�ขึ้น มาก มองหุ้นใช่การพนันชนิดหนึ่งหรือเปล่า มันก็กึ่งๆ กันนะ ต่างกันที่ถ้าเป็นการพนันจริงๆ ที่คนทั่วไปเขาเล่นกันสุดท้าย คนที่เล่นจะไม่เหลืออะไรเลย ส่วนตรงนี้จะมีเรื่องของความรู้ความเข้าใจมา ประกอบด้วย การเล่นหุ้นของผมไม่ใช่ว่ากะเอารวย แต่ถือเป็นการบริหารการ เงินก็ให้เกิดรายได้พิเศษเล็กๆ น้อยๆ มากกว่า

...............จบ.............. www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554

ตำ�นาน “เสาหลักเมือง”

Lifestyle Station by Jackal_XIII

โบราณถือว่าพิธีสร้างพระนครหรือสร้างบ้าน สร้างเมืองต้องฝังอาถรรพ์ 4 ประตูเมือง ต้องฝังเสา หลักเมือง การฝังเสาหลักเมืองและเสามหาปราสาทต้องเอาคนที่มีชีวิตทั้งเป็น ลงฝังในหลุม เพื่อให้เป็นผู้ เฝ้าทวารมหาปราสาทบ้านเมือง ป้องกันอริราชศัตรูมิให้มีโรคภัย ไข้เจ็บเกิดแก่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ครอง นครบ้านเมือง ในการทำ�พิธกี รรมดังกล่าว ต้องเอาคนทีช่ อื่ อิน จัน มัน่ คง มา ฝังลงหลุม จึงจะศักดิส์ ทิ ธิ์ และขณะที่นายนครวัฒเที่ยว เรียกชื่อ อิน จัน มั่ง คง ไปนั้น ใครโชคร้ายขานรับขึ้นมาก็จะถูกนำ�ตัวไป ฝังในหลุม หลุมเสาหลักเมืองนั้น จะผูกเสาคานใหญ่ชักขึ้นเหนือหลุมนั้นในระดับสูงพอสมควร โยงไว้ด้วย เส้นเชือกสองเส้นหัวท้ายให้เสาหรือซุงนั้นแขวนอยู่ตามทางนอนเหมือนอย่างลูกหีบ ครัน้ ถึงวันกำ�หนดทีจ่ ะกระทำ�การอันทารุณนี้ ก็เลีย้ งดูผเู้ คราะห์รา้ ยให้อมิ่ หนำ�สำ�ราญแล้ว แห่แหนนำ�ไปทีห่ ลุมนัน้ พระเจ้าแผ่นดินมีรบั สัง่ ให้บุคคลทั้งสามนั้นเฝ้าประตูเมืองไว้ด้วย และให้เร่งแจ้งข่าวให้รู้กันทั่ว เมื่อคนมาชุมนุนกันเขาก็ตัดเชือกปล่อยให้เสาหรือซุงหล่นลงมาบนศีรษะ ผู้เคราะห์ร้ายผู้ตกเป็นเหยื่อของการถือโชคถือลางนั้น บี้แบนอยู่ในหลุม คนไทยเชื่อว่าผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้จะกลายสภาพเป็นอารักษ์จำ�พวกที่เรียกว่า ผีราษฏร คนสามัญ บางคนก็กระทำ�การฆาตกรรมแก่ทาสของตนในทำ�นองเดียวกันนี้เพื่อใช้ให้เป็นผีเฝ้าขุมทรัพย์ที่ตนฝังซ่อนไว้ ตัวอย่าง การสร้างราชธานีใหม่ของพม่า เมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจึงมีกำ�แพงกันสี่ด้าน แต่ละด้านมี ประตูเมือง 3 ประตู รวมเป็น 12 ประตูด้วยกัน การฝังอาถรรพ์ก็เป็นคนเป็นล้วนๆ ถึง 52 คน ฝังตาม ประตูเมืองประตูละ 3 คน 12 ประตูก็เป็นทั้งหมด 36 คน และเฉพาะใต้พระที่นั่งในท้องพระโรงต้องฝังถึง 4 คน และคนที่ถูกฝังทั้งเป็นเพื่อเป็นผีคอยรักษาเมืองและพระราชวังนั้นต้องเลือกให้ได้ลักษณะตามที่โหร พราหมณ์กำ�หนด ไม่ใช้นักโทษที่ต้องโทษประหาร แต่จะเป็นคนที่อยู่ในวัยต่างๆ กันมีตั้งแต่คนมีอายุจนถึง เด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ทุกคนต้องมีฐานะดีเป็นที่ยกย่องในกลุ่มชน และต้องเกิดตามที่โหรกำ�หนด ถ้าเป็น ชายต้องไม่มีรอยสัก ผู้หญิงต้องไม่เจาะหู เมื่อสั่งเสียร่�ำ ลาญาติพี่น้องแล้วก็จะถูกนำ�ตัวไปลงหลุมญาติพี่น้อง ก็จะได้รับพระราชทานรางวัล

Photo Release

นักศึกษา ม.นเรศวร ดูงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงินการ ธนาคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ร่วมศึกษาดูงานการดำ�เนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และฟังบรรยาย “ก้าวแรกสู่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เรียนรู้ภาพรวมตลาดทุน พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุดมารวย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

SIRI เปิดตัว “เศรษฐสิริ ศรีนครินทร์-พระราม 9”

บมจ.แสนสิริ (SIRI) เปิดตัวโครงการเศรษฐสิริ ศรีนครินทร์ พระราม 9 โครงการบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม ที่นำ�เสนอจุดขายที่โดด เด่ น ล่ า สุ ด ภายใต้ ผ ลงานการออกแบบของที ม Design Solution Department หรือ DSD ในปี 54 ในรูปแบบแนวคิด “Modernized Bangkok” การออกแบบบ้านที่มุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้องระหว่างวิถี การดำ � เนิ น ชี วิ ต ที่ เ ป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น กั บ ธรรมชาติ และ สถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่อาศัยในรูปแบบ Modern ที่เน้นพื้นที่ใช้สอย ให้ประโยชน์สูงสุด และสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างแท้จริง โดยมีแบบ บ้านให้เลือกถึง 6 แบบ จำ�นวนทั้งสิ้น 248 ยูนิต ในราคาเริ่มต้นเพียง 5.99 ล้านบาท

มุมประกัน กสิกรไทยรุกประกันชีวิตมนุษย์เงินเดือน นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกร ไทย เปิดตัวแคมเปญ “ประกันชีวิตมนุษย์เงินเดือน” สุดยอดแพ็คเกจ ประกันชีวิตสำ�หรับมนุษย์เงินเดือน คุ้มครองทุกความกังวลทั้ง ชีวิต โรค ร้าย และสะสมเป็นเงินออม มุ่งเจาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความ มั่นคงให้ครอบครัวระยะยาว ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้น 700 บาทต่อเดือน รับเงินจ่ายคืนทุกปี รวมรับผลประโยชน์สูงถึง 150% ของทุนประกัน และ เบี้ ย ประกั น ลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ก รมสรรพากร ตั้ ง เป้ า จาก แคมเปญนี้ กวาดลูกค้ากว่า 40,000 ราย และเบี้ยประกันกว่า 500 ล้าน บาท ณ ธนาคารกสิกรไทย สำ�นักพหลโยธิน

DTAC รับรางวัล สคบ อะวอร์ด นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค ขึ้นรับรางวัลเกียรติยศ เพื่อเชิดชูภาพยนตร์โฆษณาที่ดี สร้างสรรค์สังคม มีความเป็นธรรมแก่ผู้ บริโภค ในโครงการ “ภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค” หรื อ “สคบ อะวอร์ ด ” ครั้ ง ที่ 10 ประเภทบริ ก าร จากนางรั ศ มี วิศทเวทย์ (ซ้าย) ประธานอนุกรรมการพิจารณาจัดทำ�โครงการฯ ซึ่งดีแทคมี ความภาคภู มิ ใ จที่ ผ ลงานภาพยนตร์ โ ฆษณาชุ ด “Disconnect to Connect” ได้ รั บ รางวั ล อั น ทรงคุ ณ ค่ า ครั้ ง นี้ โดยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เจตนารมณ์ของดีแทคที่มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์สิ่งที่ถูกต้อง และมีความ รับผิดชอบต่อสังคมไทยมาโดยตลอด พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ เซ็นเตอร์ พ้อยท์ เพลย์เฮ้าส์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 5

“นิคิวพทีนธ์ จั ย สิ น ” ซี เอ็นเนอรยี

ผ่ามุมมอง

หัวเรือใหญ่

ด้วยหลักการบริหารงานที่ให้ความสำ�คัญกับบุคลากร ได้ส่งผลบวกตรงๆ ต่อองค์กรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และแทบจะไร้ที่ติ “เราเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระดับแถวหน้าของเมืองไทย ด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ความชำ�นาญมากว่า 30 ปี แม้ว่า บริษัทจะก่อตั้งในช่วงประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ด้วยประสบการณ์และทีมงานคนรุ่นใหม่ที่สู้ไม่ถอย ทำ�ให้บริษัทสามารถฟันฝ่า อุปสรรคต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน และยืนอยู่ในฐานะผู้น�ำ ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าได้ อย่างสง่างาม” จากการเติบโตที่ต่อเนื่องนี้เองทำ�ให้ คิว.ที.ซี. เดินแผนเพื่อนำ�บริษัทเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“นิพนธ์ จัยสิน” “ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าสินค้าของเรานั้นเปี่ยมไปด้วย คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ของ คิว.ที.ซี. กวาดรางวัลมาไม่น้อย ด้วย มาตรฐานการผลิตทีเ่ น้นคุณภาพและทีมงานทีช่ ำ�นาญการเทียบ ชั้นไม่แพ้ใครในระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และเป็นผูผ้ ลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำ�หน่ายแห่งแรก ของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน มอก.ISO 14001 ด้านสิ่ง แวดล้อม และ ISO 18000 ได้รบั ตราสัญลักษณ์ Q-MARK จาก หอการค้าไทยในฐานะเป็นผู้ประกอบการที่มีผลงานคุณภาพ มีจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและมีความผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภคและสังคม เพราะผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่านการ ทดสอบจากสถาบันระดับโลก KEMA และ CESI และไม่เพียงแต่ความสำ�เร็จด้านบริหารองค์กรเท่านั้น เรายั ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยมอบทุ น การศึ ก ษา และอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาให้ กั บ โรงเรี ย นที่ ข าดแคลนอี ก ด้ ว ย หรือช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ อีกด้วย”

......อ่านต่อฉบับหน้า.......

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554

ทิศทางตลาดหุน้ ไทยวันนี้ ระยะสัน้ ดัชนีฯ อาจจะเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่ง ตัวขาขึน้ และมีโอกาสไต่ระดับขึน้ ไปทดสอบ แนวต้านที่ 1,113 จุด เนื่องจากปัจจัยโดย รวมยังอยู่ในทิศทางเชิงบวก หลังจากนัก ลงทุนคาดว่าแผนขยายเพดานหนสี้ าธารณะ ของสหรัฐฯจะประสบผลสำ�เร็จ ทั้งนี้ยังคง ต้องติดตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ ว่าจะปรับเพิ่ม ขึน้ หรือไม่เพราะจะเปน็ ตัวสะท้อนความเชอื่ มัน่ ของนักลงทุนในต่างประเทศ กลยุทธ์การ ลงทุน แนะนำ�ขึ้นขาย-ลงซื้อ โดยประเมิน แนวรับที่ 1,100 จุด ส่วน แนวต้านที่ 1,113 จุด และ แนวต้านถัดไปที่ 1,118 จุด

หน้า 13

ประเมินดัชนีฯ วันนีจ้ ะเคลือ่ นไหว ลั ก ษณะ เริ่ ม Sidew ay ถึ ง พั ก ตั ว หลังดัชนีฯ ปรับตัวขึ้นมาแรงพอสมควร โดยนั ก ลงทุ น ยั ง คงต้ อ งติ ด ตามปั จ จั ย การเมืองในประเทศ ซึ่งยังคงต้องรอผล คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าจะ รับรอง ส.ส. รอบที่ 3 เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันมีจำ�นวน ส.ส. เพียง 370 ท่าน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเปิดประชุม สภา ทัง้ นีป้ ระเมินแนวรับที่ 1,095 จุด แนว ต้าน 1,107 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎ�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 กรกฎ�คม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

3,450.36 9.30% 3,957.09 10.66% 11,073.08 29.83% 18,637.26 50.21%

4,245.86 11.44% 4,260.03 11.48% 6,482.65 17.47% 22,129.24 59.62%

-795.5

Last Update

-302.94 4,590.43 -3,491.98 20/07/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,101.37 771.99 1,681.94 311.82

20/07/11

Chg

%Chg

4.6 3.04 7.13 2.22 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

0.42 0.4 0.43 0.72 37,117.78 1,020.50

17:01:46

AGRO Decline 28%

3

A dv ance 46%

2.5

No C hange 26%

1.85

2

TECH

CONSUMP

1.5

2.64

1 0.5 0

0.49

-0.5

SERVICE

0.58

0.54

Decline 16% No C hange 34%

-1

A dv ance 50%

FINCIAL

-0.8

0.12 -0.02

RESOURC

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎ�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 กรกฎ�คม 2554

BBL

( Day )

: BBL 8,000,000

Price & Fundamental Symbol BBL

Last 169.00 Chg 2.00  %Chg 1.20  Open 169.00  High 170.00  Low 167.50  Prev 167.00  Avg 168.85  AccVol 18,612,900  AccVal(K฿) 3,142,769  1.48  %Fluct P/E 12.89  P/BV 1.36  DPS(Baht) 3.50  Yield(%) 2.99  EPS(Baht) 13.11  MktCap(Mil.) 322,594  Broker Target Update TNS 220.00 14/07/11 หลักทรัKSพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็208.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 14/07/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 14/07/11 ค่าการ CNS ม่ ขึน้ มากที 209.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

7,000,000 6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 170.00

169.50

Price

169.00

168.50

168.00

167.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎ�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 กรกฎ�คม 2554

PT

Price & Fundamental Symbol PT

( Day )

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

4.00 0.54  15.61  3.54  4.28  3.54  3.46  3.91  99,744,800  390,090  18.93 

11.11 2.29  0.15  4.34  0.36  568  Target Update No Comment

: PT

10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000

Vol.

6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 4.28

4.26

4.24

4.22

4.20

4.18

4.16

4.14

4.12

4.10

4.08

4.06

4.04

4.02

4.00

3.98

3.96

3.94

Price

3.92

3.90

3.88

3.86

3.84

3.82

3.80

3.78

3.76

3.74

3.72

3.70

3.68

3.66

3.64

3.62

3.60

3.58

3.56

3.54

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎ�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 กรกฎ�คม 2554

SF

( Day )

Volume Analysis

: SF

7,000,000 6,000,000

Price & Fundamental Symbol SF

Last 6.25 Chg 0.30  %Chg 5.04  Open 5.95  High 6.30  Low 5.90  Prev 5.95  Avg 6.14  AccVol 26,768,400  AccVal(K฿) 164,390  6.51  %Fluct P/E 12.25  P/BV 1.83  DPS(Baht) 0.15  Yield(%) 2.51  EPS(Baht) 0.51  MktCap(Mil.) 6,469  Broker Target Update ASP 6.50 19/07/11 TNS 14/07/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น6.90 ต์การเปลีย่ นแปลง

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 6.30

6.25

6.20

Price

6.15

6.10

6.05

6.00

5.95

5.90

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 655 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554

คำ�คมการลงทุน “ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน” Anonymous

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 21 ก.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you