Page 1

Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

5 6 7 8 9

News Station

เฮดจ์ฟันด์สหรัฐฯ เพิ่มสัดส่วนลงทุนทอง ลุน้ TPOLY วิง่ ขึน้ เหนือจอง 2.80 บ. KBANK ต้องลุน้ ให้ผา่ น 57.25 บาท ถอนพ.ร.ก.กู้เงินรอศาลรธน.ชี้ขาด

Dynamic Station

เจมาร์ทพร้อมเกินร้อย เร่งขายไอพีโอปลายมิ.ย.

10

เที่ยววัด

12

Professional Station

วัดเจดีย์ซาวหลัง

CKมาเหนือเมฆ กำไรQ1/52 โต242% 13 Basuka Never Dies ตัวเก็งคว้าซองสายสีม่วงสัญญา 4 TPOLY กับสตรอเบอรี ่ ขาย THL

CK ประกาศ Q1/52 กำไร 335 ล้านบาท โตกระฉูดจากช่วงเดียว กันปีก่อน 242.8% ผู้บริหารคาด Q2/52 งบเจ๋งต่อเนื่อง หลังภาครัฐเร่งหนุน ลงทุนก่อสร้าง มั่นใจมีศักยภาพคว้ารถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญา 2 ได้ หวังให้ รัฐรีบเปิดประมูลซองโดยเร็ว ฟากโบรกเกอร์เเซ่ซ้อง พร้อมมองมีลุ้นได้งาน สัญญา 2 ชิงเบียดกับ STEC ต‡อหนˆา 3

14

มองหุˆนจากเซียน เก็งกำไร (อีกครั้ง)

15

Data Station

ไตรมาสเเรกTT&Tขาดทุ น 841ล้ า นบ. ส่วนแผนฟื้นฟูฯ ต้องรอผลโหวต 2 มิ.ย.

TT&T แจ้งผลประกอบการ Q1/52 ขาดทุนสุทธิ 841 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่กำไร 15 ล้านบาท เพราะพิษอัตราเเลก เปลี่ยนค่าเงิน ขณะที่ตลท. สั่งขึ้น NP หุ้นวันนี้ หลังงบการเงิน ยังไม่รับ ความเห็นชอบจากผู้สอบบัญชี ด้านความคืบหน้าแผนฟื้นฟูฯ ยังยืดเยื้อ ถึง 2 มิ.ย. เผยผลโหวตผู้บริหารแผนฯ วานนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป ต‡อหนˆา 3

สภาพ GSTEEL ยับเยิน ขาดทุน4.7พันล.แถมถูกซื้อขายเงินสด

กว่าจะมาเป็นเสือ “ธัชพล รัตนบุรี” ตอนจบ

ต‡อหนˆา 11

GSTEEL เผยกำไร Q1/52 ฮวบ 419% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน โดยขาดทุนรวม 4,755 ล้านบาท ขณะที่ตลท. ยังไม่มั่นใจงบ การเงิ น ด้ ว ยเหตุ ผู้ ส อบบั ญ ชี ยั ง ไม่ ล งความเห็ น ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น จึ ง ขึ้ น เครื่องหมาย NP วันนี้ หรือจนกว่าจะได้งบการเงินฉบับแก้ไข ฟากชาว เดย์เทรดหงอย หุ้นโดนบ่วงเทรดเงินสด ตั้งเเต่ 18 พ.ค. - 5 มิ.ย. 52 เซียน หุ้นเตือนให้หลีกห่าง ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

หน้า 2

อีไฟแนนซ์ ไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

ตอน ลงทุนอย่างเซียน กับโปรแกรมอีไฟแนนซ์ไทย

เพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในการใช้งาน ให้กับนักลงทุนทางภาคเหนือ ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเข้าไป จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการลงทุนประกอบกับ การใช้โปรแกรมให้กับนักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาด ฟรี!!!! ที่ จังหวัด เชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ.โรงแรม ธารินเชียงใหม่ ณ. ห้อง พาโนราม่า ชั้น 8 เวลา 08.30 น.- 12.30 น โดยกำหนดผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 170 เท่านั้น!!!!

สำรองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!!

นักลงทุนท่านใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผ่านทางบริษัทหลัก ทรัพย์ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ ที่สาขาเชียงใหม่ หรือต้องการสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หัวข้อสัมมนา “การวิเคราะห์กราฟเทคนิค กับเครื่องมือ eFinanceThai” วิทยากร คุณ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

หัวข้อสัมมนา

1. การคัดเลือกหุ้นที่ผิดปกติในด้านปริมาณ และ ความเคลื่อนไหวของราคา 2. การใช้เครื่องมือเปรียบเทียบความน่าสนใจของตัวหุ้นในด้านราคา 3. แนวคิดหรือทัศนคติการเก็งกำไร ที่จำเป็นต้องมีก่อนวิเคราะห์กราฟเทคนิค 4. การใช้กราฟเทคนิค 5. แนะนำโปรแกรม eFin Smart Portal


News Station

Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

CKมาเหนือเมฆ (ต่อจากหน้า 1)

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย ง า น ค ว า ม เคลื่ อ นไหวของราคาหุ้ น บริ ษั ท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) หรือ CK พบว่ า วานนี้ ปิ ด ที่ 4.00 บาท บวก 0.14 บาท หรือ 3.63% มูลค่าซื้อขาย 119.54 ล้าน บาท ขณะที่ผลประกอบ การที่เพิ่งประกาศออกมาในไตรมาส 1/52 เพิ่มขึ้น 242.8% เมื่อเทียบกับผล ประกอบการช่วงเดียวกันปีก่อน โดย กำไรเพิ่มจาก 97 ล้านบาท เป็น 335 ล้านบาท เนื่องจากโครงการก่อสร้าง ต่างๆ มีความคืบหน้าพอสมควรแล้ว อีกทั้ง ยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน วงเงิน 97 ล้านบาท นายอนุ กู ล ตั น ติ ม าสน์ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ CK เปิดเผยว่า คาดการณ์ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/52 จะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จาก ช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา เนื่องจากเชื่อ ว่า รัฐบาลจะมีการเร่งลงทุนก่อสร้าง และเปิดให้ภาคเอกชนเข้าประมูลใน โครงการต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะ เป็ น ปั จ จั ย บวกที่ จ ะสนั บ สนุ น ผล ประกอบการของบริษัทในช่วงดังกล่าว ให้ดี ขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ก็มีความพร้อม ที่ จ ะเข้ า ยื่ น ประมู ล ในทุ ก โครงการที่ รัฐบาลดำเนินการลงทุน อย่างไรก็ตาม หากประเมิน ถึงภาพรวมผลประกอบการทั้งปี ขึ้น อยู่กับโครงการของภาครัฐที่จะมีการ ดำเนินการและเปิดให้เข้าประมูล ซึ่ง ขึ้นอยู่กับบริษัทฯ จะสามารถได้งานที่ เข้าประมูลในจำนวนเท่าใดที่จะเป็น ตัวแปรสำคัญที่ชี้วัดผลประการในปีนี้ สำหรับความคืบหน้าในการ เปิดซองรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่ 2 เชื่ อ ว่ า รั ฐ บาลจะสามารถให้ เ ปิ ด การ ประมู ล ในโครงการดั ง กล่ า วได้ เ ร็ ว ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ขั้นตอนการ ดำเนินการ ของรั ฐ บาลว่ า จะสามารถจะกำหนด ระยะเวลาที่ แ น่ น อนในการเปิ ด ซอง ประมู ล สำหรั บ บริ ษั ท ฯ ได้ เ ตรี ย ม ความพร้อมเพื่อรองรับการประมูลที่จะ เกิดขึ้น พร้อมทั้งเชื่อว่าจะ สามารถได้ งานดังกล่าวหากมีการเปิดประมูล ส่วนโครงการไฟฟ้าสายสีม่วง สั ญ ญาที่ 1 ที่ บ ริ ษั ท ฯ สามารถชนะ การประมูล ที่ส่อว่าจะมีการทุจริตจึง ถู ก ตรวจสอบจากสำนั ก งานคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ซึ่งจากผล

หน้า 3

การตรวจสอบที่ออกมาพบว่าขั้นตอน การดำเนิ น การต่ า งๆมี ค วามโปร่ ง ใส และไม่ พ บว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต แต่ อ ย่ า งใด ทั้ ง นี้ จึ ง เชื่ อ จากผลการตรวจสอบที่ ออกมาจะไม่ ส่ ง ผลต่ อ การลงนามใน สัญญาดังกล่าวให้ล่าช้าออกไป พร้อม ทั้ ง มั่ น ใจว่ า จะเป็ น ไปตามกรอบ กำหนดเดิม ด้าน บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า แม้ผลประกอบการของ CK จะะดีกว่าที่คาดอย่างมากในไตรมาส 1/52 แต่เกิดจากรายการที่เกิดขึ้นเพียง ครั้ ง เดี ย ว โดยผลประกอบการ มี แนวโน้มจะลดลงในไตรมาสถัดไป ซึ่ง ราคาหุ้ น ในปั จ จุ บั น ถื อ ว่ า เกิ น ระดั บ

เป้าหมายที่ 3.92 บาท แล้วจึงแนะนำ เพียงถือ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ บล. กิมเอ็ง มองว่า การที่ราคาหุ้นใน กลุ่ ม ก่ อ สร้ า งซึ่ ง รวมถึ ง CK ปรั บ ขึ้ น ชัดเจนวานนี้ น่าจะเป็นผลมาจากแรง เก็ ง กำไรประเด็ น ข่ า วการประกวด ราคาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี ม่วง ที่ล่าสุดเผยว่า ต้นเดือนมิถุนายน นี้ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่ 2 จะสามารถเปิดซองเสนอ ราคาค่าก่อสร้างได้ โดย บริษัท ช.การช่าง จำกัด และ บริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่น หรือ กลุ่ ม CKTC Joint Venture และ

STEC นั้ น มี โ อกาสมาก เพราะ พิจารณาจากการเสนอราคาครั้งก่อนที่ ถือ ว่าค่อนข้างต่ำ โดยหากเทียบการ เสนอราคาของกลุ่ม CKTC กับ ITD ในครั้งก่อนจะพบว่า ITD เสนอสูงกว่า CKTC อยู่ประมาณ 7% ซึ่งเชื่อว่าใน การเสนอราคาส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่ 2 CKTC และ ITD ก็น่าจะ เสนอราคาต่ำเช่นเดียวกันกับการเสนอ สายสัญญาที่ 1 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความ เสี่ ย งของผู้ ป ระกอบการในกลุ่ ม รั บ เหมาก่อสร้าง คือ ความไม่แน่นอนของ การตรวจสอบสั ญ ญาเพราะหากไม่ ผ่านก็ต้องนำกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่ ง จะทำให้ ง านล่ า ช้ า ออกไป แต่ ถ้ า หากผลการตรวจสอบสัญญาผ่านไป ได้ด้วยดี ก็ส่งผลดีต่อการผู้รับเหมาที่ รับงานนั้นๆ ขณะที่ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประเมิน CK ว่า มีราย ได้จากการก่อสร้างใน 1Q52 สูงมาก และถื อ ว่ า สู ง สุ ด ในอุ ต สาหกรรม ก็ เพราะความคื บ หน้ า ในการก่ อ สร้ า ง หลายโครงการ เช่น น้ำงึม 2, ศูนย์การ ศึกษา บางซื่อ และงานระบบบำบัดน้ำ เสียและการสำรองน้ำของการประปา นครหลวง โดยเฉพาะโครงการน้ำงึม 2 CK มีรายได้และการชดเชยเพิ่มเติม จากการที่ต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น หากพิจารณาในรายละเอียดของราย ได้ก่อสร้างใน 1Q52ประกอบด้วย งาน ที่ลาวคิดเป็นสัดส่วน 66% จากรายได้ ทั้ ง หมด (+258% y-o-y) ขณะที่ สั ด ส่ ว นรายได้ ใ นประเทศเป็ น 34% (+31% y-o-y) ทางด้ า นงบดุ ล อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น สุ ท ธิ ต่ อ ทุ น ยั ง อยู่ ใ น ระดับสูงเป็น 253% ณ ปลาย 1Q52 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเป็น 3.78 บาท ทั้งนี้ ให้คำแนะนำการลงทุนเป็น ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานปีนี้ที่ 4.42 บาท

ไตรมาสเเรกTT&T (ต่อจากหน้า 1)

ดำเนิ น งานรวม 1,846 ล้ า นบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 86 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 4.66 แ ต่ ใ น ส่ ว น ข อ ง ผ ล ก า ร ดำเนิ น งานขั้ น สุ ด ท้ า ยบริ ษั ท ฯ และ บริ ษั ท ย่ อ ย มี ผ ลขาดทุ น สุ ท ธิ 841 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิ ในไตรมาสเดี ย วกั น ของปี 2551 จำนวน 15 ล้ า นบาท โดยขาดทุ น ที่ เพิ่มขึ้น 856 ล้านบาทนี้ส่วนใหญ่เป็น

ผลมาจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเป็ น จำนวนเงิน 718 ล้านบาท อนึ่งวานนี้ตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง ประเทศไทยได้ ขึ้ น เครื่ อ งหมาย SP หุ้น TT&T ด้วยเหตุว่า งบการเงิน ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความ เห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ทำให้ ตั ว เลขผลการดำเนิ น งานและฐานะ การเงินของบริษัท ต‡อหนˆา 4

**ผลประกอบการไตรมาสแรก** นายสมบุ ญ พั ช รโสภาคย์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) หรือ TT&T เปิดเผยว่า บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมี รายได้จากการดำเนินงานรวมในไตร มาสที่ 1 ปี 2552 จำนวน 1,932 ล้าน บาทเมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสเดี ย วกั น ของปี 2551 ที่ มี ร ายได้ จ ากการ Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552 ไตรมาสเเรกTT&T (ต่อจากหน้า 3) ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ รี ย ก ที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่ ประชุ ม เจ้ า หนี้ ข องบริ ษั ท ฯ เพื่ อ แสดงค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของกิ จ การ ซึ่ ง พิ จ ารณาเลื อ กผู้ ท ำแผนฟื้ น ฟู กิ จ การ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ใหม่อีกครั้ง ภายใน 40 วัน นับแต่วันที่ ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ( ก.ล.ต.) ศาลมี ค ำสั่ ง ตามรายละเอี ย ดดั ง อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ เอกสารที่อ้างถึงนั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า **ความคืบหน้าทำแผนฟื้นฟูกิจการ** ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เจ้าพนัก นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล งานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการประชุม ผู้อำนวยการสายงานการเงิน TT&T ได้ เจ้าหนี้ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือก แจ้ ง ข้ อ มู ล ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ แต่การประชุมยัง ประเทศไทย โดยอ้างถึง หนังสือของ ไม่ เ สร็ จ สิ้ น เนื่ อ งจากมี ผู้ คั ด ค้ า นการ บริษัททีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) เลข แสดง ยอดหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยื่นเข้ามา ที่ F/005/09 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีคำสั่งให้ เรื่อง ความคืบหน้าการพิจารณาแต่ง พักการประชุมและกำหนดการประชุม ตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการระบุว่า ต่อในวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ ตามที่ ศ าลล้ ม ละลายกลาง ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ทรัพย์ได้เปิดเผยข้อมูลว่า จะประกาศ

สภาพ GSTEEL (ต่อจากหน้า 1)

นายยรรยง คุ โ รวาท กรรมการ บริ ษั ท จี สตี ล จำกั ด (มหาชน) หรือ GSTEEL เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/52 สำหรั บ งวดสามเดื อ น สิ้ น สุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯ และ บริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้ ร วมจำนวน 6,339 ล้ า นบาท เปรี ย บเที ย บกั บ ไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว ที่มีรายได้ รวม 8,423 ล้านบาท ลดลง 2,084 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 แต่ในราย ได้รวมของไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 นั้น เป็นรายได้จากการขาย จำนวน 5,541 ล้ า นบาท เปรี ย บเที ย บกั บ ไตรมาสเดี ย วกั น ปี ที่ แ ล้ ว จำนวน 7,528 ล้าน บาท ลดลง 1,987 ล้าน บาท หรือร้อยละ 26 โดยเกิดจาก การรวมงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2552 แต่ในขณะที่ปี 2551 นั้นยังไม่ มีการรวมงบการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี ผลการดำเนิ น งานขาดทุ น รวม จำนวน 4,755 ล้านบาท เมื่อเปรียบ เทียบ กับไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว ที่ มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 1,491 ล้าน บาท ลดลงจำนวน 6,246 ล้านบาท หรือร้อยละ 419 ซึ่งสาเหตุหลักเป็น ผลมาจากการรวมงบการเงิ น ของ บริษัทฯ ในปี 2552 แต่ ในขณะที่ ปี 2551 นั้น ยังไม่มีการรวมงบการเงิน ของบริ ษั ท ฯ ส่ ว นปั จ จั ย อื่ น ๆ ประกอบด้วยราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง

และราคาเหล็ ก ของครึ่ ง ปี แ รกในปี 2551 เป็นปีที่ราคาเหล็กสูงขึ้นมาก ที่ ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต และได้ ปรับราคาลดลงอย่างรวดเร็วในครึ่งปี หลังของปี 2551, ขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ ย นสุ ท ธิ , หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ,ประมาณผลการขาดทุนจากคำสั่ง ซื้ อ ของวั ต ถุ ดิ บ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ มอบ (Mark to market) และ ปรับมูลค่า วัตถุดิบและสินค้าคงเหลือทั้งหมดให้ เป็ น ไปตามราคาตลาดที่ ล ดลง (Stock Loss) ขณะที่ ว านนี้ ตลาดหลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ ขึ้ น เครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อ ห้ า มการซื้ อ หรื อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ GSTEEL ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้า ของวั น ที่ 18 พฤษภาคม 2552 เนื่ อ งจาก GSTEEL ได้ น ำส่ ง งบ การเงิ น สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มี น าคม 2552ฉบับที่ผ่านการสอบทานมายัง ตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีไม่ สามารถให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ งบ การเงิน ของบริษัท ทำให้ตัวเลขผล การดำเนินงานและฐานะการเงินของ บริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่ แสดงค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของกิ จ การ ซึ่ ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงิน ได้ ทั้งนี้ จะอนุญาตให้ซื้อขาย Print

Next Page

News Station

หน้า 4

ผลโหวตเลื อ กผู้ ท ำแผนฟื้ น ฟู กิ จ การ TT&T ในวันที่ 2 มิถุนายน เวลา 13.30 น. ที่ ห้ อ งขายทอดตลาด กรมบั ง คั บ คดี หลังจากได้จัดประชุมเจ้าหนี้เมื่อบ่าย วานนี้ และมี ก ารเสนอชื่ อ 2 ราย คื อ TT&T และ บริษัท พีแพลนเนอร์ โดย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ให้นำเสนอแผน

และข้อมูล ซึ่งทีทีแอนด์ทียืนยันความ พร้ อ มเป็ น ผู้ บ ริ ห าร เนื่ อ งจากเคย บริหารและใกล้ชิดกิจการมาโดยตลอด และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ เจ้ า หนี้ ขณะเดี ย วกั น ทางบริ ษั ท พี แ ลนเนอร์ กล่าวว่า บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความ พร้อมเช่นกัน

หลั ก ทรั พ ย์ ข อง GSTEEL ต่ อ ไป พร้ อ มกั บ การขึ้ น เครื่ อ งหมาย NP (Notice Pending) ตั้งแต่การซื้อขาย รอบเช้าวันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2552) จนกว่าบริษัทฯ จะนำส่งงบ การเงินฉบับแก้ไข หรือจนกว่าจะได้ ข้อสรุปว่า บริษัทฯ ไม่ต้องแก้ไขงบ การเงินดังกล่าว พร้อมกันนี้ GSTEEL ได้ถูก ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้สมาชิก ต้องให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์โดยวาง เงิ น สดไว้ ล่ ว งหน้ า เต็ ม จำนวนก่ อ น การซื้อ (Cash Balance) ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศรายชื่อ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี อั ต ราการซื้ อ ขาย หมุ น เวี ย นสู ง (Turnover List) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ผลการ

บังคับใช้ตามเกณฑ์ใช้ตั้งแต่ 18 พ.ค. ถึง 5 มิ.ย. 2552 ด้านนายรณกฤต สารินวงศ์ ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การใหญ่ ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ หลักทรัพย์ บล.แอ๊ดคินซัน เปิดเผย ว่าจากกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยกำหนดให้ GSTEEL ต้องซื้อขายโดยวางเงินสดไว้ล่วงหน้า เต็มจำนวนก่อนการซื้อนั้น ถือว่าเป็น ปัจจัยเสี่ยงสำหรับหุ้นดังกล่าวและ ส่งผลต่อจิตวิทยาการลงทุน อีกทั้ง ผลประกอบการในไตรมาส1/52 ก็ ออกไม่ดี จึงแนะนำนักลงทุนชะลอ การลงทุ น ในหุ้ น GSTEEL ออกไป ก่อน

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552 หลายประเภท ส่ ง ผลให้ เ กษตรกรให้ ไ ปเพาะ ปลูกพืชชนิดอื่นมากขึ้น

ข่าวต่างประเทศ

เฮดจ์ฟันด์สหรัฐฯ เพิ่มสัดส่วนลงทุนทอง

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า วงการคาดราคาน้ำตาลในอินเดียจ่อพุ่ง 8% พอลสันแอนด์ โ ค กองทุ น ประกั น ความเสี่ ย ง

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า บายาจฮินดัสธาน ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 1 ของอินเดีย คาดว่า ราคาน้ำตาลในอินเดียจะ เพิ่มขึ้น 8% ในปีเพาะปลูก 2010 ซึ่งจะเริ่มต้น ในเดือนตุลาคมนี้ หลังปริมาณผลผลิตลดลงส่ง ผลให้ต้องนำน้ำตาลในสต็อกออกจำหน่าย โดยบายาจคาดว่ า ราคาน้ ำ มั น ในปี ดั ง กล่ า วจะเฉลี่ ย อยู่ ที่ 26,000 รู ปี (525 ดอลลาร์) ต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 24,000 รูปีในปี เพาะปลูกปัจจุบัน ขณะที่องค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ คาดว่า ในปีนี้ความต้องการน้ำตาลทั่วโลกอาจ สูงกว่าปริมาณอุปทานถึง 7.8 ล้านตัน สูงกว่า 4.3 ล้านตันปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตอ้อยในอินเดียได้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากรัฐบาลได้ประกาศ ราคารับซื้อขั้นต่ำสำหรับพืชผลทางการเกษตร

หรือ เฮดจ์ฟันด์ชั้นนำเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน ทองคำและหุ้นบริษัทเหมืองทองคำในไตรมาส แรกปี นี้ หลั ง มี แ นวโน้ม ให้ผ ลตอบแทนสู งต่ อ เนื่องในปีนี้ โดยพอลสันแจ้งว่า ในสิ้นไตรมาสดัง กล่ า วพอลสั น ได้ เ ป็ น ผู้ ห น่ ว ยลงทุ น รายใหญ่ ที่สุดในเอสพีดีอาร์โกลด์ทรัสต์ ซึ่งเป็นกองทุนที่ ลงทุนตลาดทองคำ โดยถือหุ้น 8.7% หรือ คิด เป็นมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันพอลสันได้ซื้อหุ้น 2.6% ใน บริษัทโกลด์ฟิลด์ส ผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ใน ประเทศแอฟริกาใต้ ทำให้พอลสันเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่อันดับ 4 ของโกลด์ฟิลด์ส และได้ซื้อ หุ้น 2.4 ล้านหุ้นในบริษัทคินรอสส์โกลด์คอร์ป ผู้ผลิตทองคำในโตรอนโต้ ทั้งนี้ พอลสันมีสินทรัพย์ภายใต้การ บริหารราว 26 พันล้านดอลลาร์

News Station

หน้า 5

ราคาน้ำมันปาล์มในมาเลย์จ่อทะลุ 3000 ริงกิต/ตัน รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า กอเดรชอินเตอร์เนชั่นแนลคาดว่า ราคาน้ำมัน ปาล์ ม ในตลาดสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ม าเลเซี ย จะ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงกว่า 3,000 ริงกิต (841 ดอลลาร์ ) ต่ อ ตั น อย่ า งรวดเร็ ว หลั ง ความ ต้องการเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลผลิตต่ำกว่าคาด นายโดรบ มิ ส ทรี่ ก รรมการผู้ จั ด การ กอเดรชกล่ า วว่ า ปั จ จั ย กระตุ้ น ราคาน้ ำ มั น ปาล์ ม มี แ ล้ ว ในขณะนี้ แ ต่ ต ลาดยั ง ไม่ ต อบรั บ อย่างเต็มที่ นายมิ ส ทรี่ คาดว่ า ความต้ อ งการ บริโภคน้ำมันปาล์มในอินเดีย ซึ่งเป็นผู้นำเข้า น้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก ในปี ผลผลิ ต 2009 สิ้ น สุ ด เดื อ นตุ ล าคมปี นี้ จ ะ เพิ่มขึ้น 12% เป็น 12.8 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ‘ตลาดที่มีความหวั่นไหวต่อราคาอย่าง อิ น เดี ย จะเร่ ง น้ ำ เข้ า น้ ำ มั น ปาล์ ม เมื่ อ ความ ต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น’ นายมิสทรี่ กล่าว

ลุ้น TPOLY วิ่งขึ้นเหนือจอง 2.80 บ. “เจริญ” ยันกระต่ายขาเดียวแค่ราคาถูก

“มาลุ้น TPOLY” ยืนเหนือจอง 2.80 บาท หลังวอลุ่มหนุน ราคาไต่ระดับ ต่อเนื่อง ฟาก “เจริญ จันทร์พลังศรี” ยืนยันราคาหุ้นวิ่งเพราะราคายังถูกและต่ำ กว่า IPO แถมผลประกอบการยังออกมาดี แม้ต้องตั้งสำรองหนี้สูญ 16 ลบ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจ ราคาหุ้ น บนกระดานวานนี้ พ บว่ า ราคาหุ้ น บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY ปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนต่อเนื่องอีก ครั้ ง โดยราคาหุ้ น ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด ที่ ร ะดั บ 2.46 บาท ก่ อ นจะอ่ อ นตั ว ลงมาปิ ด การซื้ อ ขายที่ 2.36 บาท เพิ่ ม ขึ้ น 0.26 บาท ด้ ว ย มูลค่าการซื้อขายหนาแน่นถึง 178.82 ล้าน บาท แหล่งข่าวจากวงการหลักทรัพย์ราย หนึ่งกล่าวว่า ดูจากสัญญาณทางเทคนิคของ ราคาหุ้น TPOLY เชื่อว่าราคาหุ้นมีแนวโน้ม ปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และหากมีวอลุ่ม หนุ น หนาแน่ น มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ ร าคาหุ้ น TPOLY จะกลับขึ้นมายืนเหนือราคาจองได้ แต่ ก็ ยั ง มี ค วามเสี่ ย งที่ ต้ อ งระวั ง แรงเทขาย

เพราะมี นั ก ลงทุ น ที่ ยั ง ติ ด หุ้ น อยู่ ที่ ร าคาจอง จำนวนหนึ่ง หากหุ้นขึ้นไปเหนือราคาจองก็ อาจมีแรงเทขายออกมาได้ ด้ า นนายเจริ ญ จั น ทร์ พ ลั ง ศรี กรรมการผู้จัดการ TPOLY กล่าวว่า สาเหตุที่ ระยะนี้หุ้น TPOLY มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อ เนื่องโดยส่วนตัวประเมินว่าเพราะราคาหุ้นยัง คงอยู่ในระดับต่ำกว่าราคา IPO ที่ 2.80 บาท จึงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาซื้อ “ผมว่าที่ราคาหุ้นขึ้นมาคงเป็นเพราะ ราคาหุ้นถูก และนักลงทุนก็เห็นผลประกอบ การแล้ว ก็เข้ามาซื้อมากกว่าและผมคงบอก ไม่ได้ว่าราคาหุ้นมีโอกาสขึ้นไปถึงราคา IPO ไหม แต่ว่าราคาหุ้นก็ยังคงถูก ‘ นายเจริญ กล่าว ทั้งนี้ TPOLY รายงานผลประกอบการ

Print

Next Page

Previos Page

ในไตรมาสที่ 1/2552 มี ก ำไรสุ ท ธิ จ ำนวน 14.16 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส ที่ 1 ปี 2551 เป็ น จานวน 3.77 ล้ า นบาท ลดลง ร้อยละ21% โดยสาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงมา จากลูกค้าในกลุ่มภาคเอกชนได้มีปัญหาใน การชาระเงินล่าช้า ซึ่งส่งผลให้บริษัทจำเป็น ต้องตั้งสำรองหนี้สูญตามเพื่อลดความเสี่ยง ตามนโยบายที่บริษัทฯ ตั้งไว้จำนวน 16 ล้าน บาท ขณะเดียวกันยังยืนยันว่ารายได้ปีนี้ จะเป็นไปตามเป้าที่ 2,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2551 ที่ ท ำได้ 1,743.02 ล้ า นบาท เพราะปัจจุบันยังมีงานที่อยู่ในมือ( Backlog) 2,400 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามา จนถึงปี 2553

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

หน้า 6

KBANK ต้องลุ้นให้ผ่าน 57.25 บาท เมื่อปลายสัปดาห์ก่อนคุ้นๆ ตากันไหมว่า หุ้น KBANK ได้ถูก ถล่มขายจนราคาวูบอย่างรวดเร็วภายในชั่ววันด้วยกระแสข่าวถูกถอน จากการนำไปคำนวณดัชนี โดย MSCI ทว่าไม่ทันไร ราคาหุ้นก็สามารถพลิกฟื้นได้อย่างรวดเร็วในวัน ถัดๆ มา ทิ้งความชอกช้ำที่ MSCI ทอดทิ้งไปสนิทสิ้น วานนี้จบวันปิดที่ ระดับ 57.00 บาท บวก 2.50 บาท หรือ 4.59% มูลค่าซื้อขาย 1.062.05 ล้านบาท ซึ่งนับได้ว่าเกือบเป็นระดับราคาที่สูงสุดของปี (ราคาสูงสุดของ ปีนี้อยู่ที่ 57.50 บาท โดยเป็นราคาที่ซื้อขายระหว่างวันวานนี้) ทั้งนี้ในเชิงกราฟราคานับว่า น่าลุ้นถึงทิศทางที่จะเป็นไปต่อ จะ สามารถหลุดพ้นจากที่เดิมจนสร้างจุดสูงสุดใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องหรือ ไม่ หรือว่า วันวานที่เพิ่งผ่านพ้นไปคือระดับแนวต้านสำคัญที่ยังต้องรอ การทดสอบต่อไป ด้านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค บล. ไซรัส ระบุว่า ภาพ ระยะสั้นของ KBANK ดี แม้มีโอาสปรับขึ้นต่อได้ แต่การที่ราคาวานนี้ยืน เหนือ 57.25 ไม่ได้ จึงทำให้นักลงทุนควรซื้อขายลักษณะเก็งกำไร และยัง มีแนวต้านที่ 57.25 บาทอยู่ ซึ่งหากผ่านได้จะมีแนวต้านถัดไปที่ 60.00 บาท ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 54.50 บาท

KBANK

Financial Data

ง บ ปี 5 1 (Unit:M.Baht)

ข้ อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset 1,303,554.49 Liabilities 1,189,891.90 Equity 113,662.54 Paid-up Capital 23,932.60 Revenue 82,776.91 Net Profit 15,333.26 EPS(Baht) 6.41 ROA(%) 1.93 ROE(%) 14.35 Net Profit Margin(%) 18.52

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

540.22

+6.30

+1.18

384.64

+4.62

+1.22

820.43

+10.12

+1.25

172.56

+3.56

+2.11

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

18,648.73 425.72

18/05/09 16:59:58

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

3,870.44

3,902.78

-32.34

(20.75%)

(20.93%)

Foreign

2,439.01

2,239.07

(13.08%)

(12.01%)

12,399.27

12,506.87

(66.17%)

(67.07%)

Local Last Update

+199.94

-167.60

18/05/09

ตั ว ใหญ่ - ตั ว เล็ ก

ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 15/05/2552

P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

N.A. 8.51 47.49 3.67 130,432.68

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/04/2552 5 อันดับผู้ถือหุ้นราย ใหญ่

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 3. CHASE NOMINEES LIMITED 42 4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 5. NORTRUST NOMINEES LTD.

270,941,592

(11.32%)

219,718,629

(9.18%)

98,383,200

(4.11%)

59,274,950

(2.48%)

55,159,049

(2.30%)

จบไปอีก 1 วัน กับวันที่ตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวนจนยากที่ใครจะคาดเดาว่า มันจะบวกหรือลบ กันแน่ อย่างไรก็ตามท่ามกลางความผันผวน บทสรุปบรรทัดสุดท้ายของเหล่าหุ้นตัวใหญ่ในเกือบทุกกลุ่ม ก็นับได้ว่าสอบผ่าน เหมาะสำหรับการเล่นเป็นรอบๆ เสียยิ่งกว่าหุ้นเก็งกำไรหลายๆ ตัวเสียอีก .... ฟากหุ้นตัวเล็กแรงๆ วานนี้ก็มีหลายตัวที่ทะยานต่อได้แบบพลิกความคาดหมาย โดยเฉพาะ CIG-W1 ขนาดว่ายังอยู่ในช่วงเทรดเงินสดก็ยังไม่วายควงตัวแม่แรงติดชาร์ตท้อปไฟท์ ยอดหุ้นพุ่งสูงสุด ประจำกระดานหลักของวันเลยทีเดียว แม้ว่าผลประกอบกาารจะออกมาขาดทุน แต่คนไล่ราคาเขาสนกัน ที่ไหน โชว์พลังกันไม่ยั้ง ประมาณว่า ถ้าไม่ถึงเป้าหมาย ไม่เลิก ฮ่าฮ่าฮ่า ฮ่า ส่วน TIES ทำทีคล้ายจะหมดแรงแล้ว เป้าหมายใดๆ ที่เคยฝันใฝ่ว่าจะตะกายไปจนถึง วันนี้คง ต้องมานั่งทบทวนกลยุทธ์กันอีกที ซึ่งไม่ได้หมายความว่า มันจะหมดโอกาสไปต่อ เพียงแต่ถ้าไปต่อก็คง จะมีช่องให้หากำไรติดปลายนวมได้ยากขึ้นแล้ว โยกขึ้นลงด้วยลีลาเช่นนี้ มันเหมือนกับคนสิ้นกำลังใจยัง ไงก็ไ ม่รู้ First Page Previos Page Next Page Print


News Station

Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

ถอนพ.ร.ก.กู้เงินรอศาลรธน.ชี้ขาด ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า ใน การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็น พิเศษวานนี้ (18 พ.ค.52) นายชัย ชิ ด ชอบ ประธานสภาผู้ แ ทน ราษฎร ทำหน้ า ที่ ป ระธานการ ประชุม โดยเมื่อเข้าสู่วาระประธาน การประชุ ม ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ามี ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 เข้ า ชื่ อ ยื่ น เรื่ อ งให้ ต่ อ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอ ให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า พระราชกำหนดให้ อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ ฟื้ น ฟู แ ละเสริ ม สร้ า งความมั่ น คง ทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 วงเงิน 4 แสนล้านบาท เป็นไปตามมาตรา 184 ที่ ว่ า มี ค วามจำเป็ น เร่ ง ด่ ว น และกระทบต่ อ ความมั่ น คงด้ า น เศรษฐกิจหรือไม่ ซึ่งได้ตรวจสอบ รายชื่อและความถูกต้องแล้ว และ ได้ ส่ ง เรื่ อ งไปยั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ ฉั ย แล้ ว เช่ น กั น ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ ง ช ะ ล อ ก า ร พิ จ า ร ณ า พ ร ะ ร า ช กำหนดดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อ รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยว่า วิป รั ฐ บาลจะชะลอการพิ จ ารณา พ.ร.ก.กู้ เ งิ น วงเงิ น 4 แสนล้ า น บาท และจะนำมาพิจารณาอีกครั้ง ห ลั ง จ า ก ที่ ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ พิ จ ารณาเสร็ จ สิ้ น ซึ่ ง คาดว่ า จะ เป็นช่วงหลังจากที่ปิดประชุมสมัย สามัญแล้ว ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่า การออกพ.ร.ก.เงินกู้ครั้งนี้เป็นไป ตามรัฐธรรมนูญเพราะประชาชน

ทั่วไปก็เห็นแล้วว่าวิกฤตเศรษฐกิจ ครั้งนี้หนักหนา จนรัฐบาลต้องวาง แผนระยะยาว ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ ใ น สมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ทักษิณ ชิน วัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ก็เคยออก พ.ร.ก.ในลั ก ษณะนี้ ม าหลายครั้ ง ศาลรัฐธรรมนูญเองก็เคยวินิจฉัย ไว้แล้วว่าสามารถทำได้

นายชาญศั ก ดิ์ เฟื่ อ งฟู รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกั ด (มหาชน) BBL เปิ ด เผยว่ า ธนาคารได้ อ นุ มั ติ ก ารสนั บ สนุ น วง เงิ น กู้ จ ำนวน 1,800 ล้ า นบาท แก่ กิ จ การในเครื อ ของบริ ษั ท ขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จำกั ด (มหาชน) หรือ บีทีเอส เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โครงการโรงแรม โฟร์ พ้ อ ยท์ บาย

จ่อเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่ม นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน กล่าวว่า เตรียมที่จะ เรียกเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำมัน เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม หลังลดการจัดเก็บเพื่อบรรเทาภาระ ความเดือดร้อนของประชาชนจาก การประกาศขึ้ น ภาษี ส รรพสามิ ต น้ำมันเมื่อสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้ใน

อีไฟแนนซ์ไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

ตอน

“ลงทุนอย่างเซียนกับโปรแกรมอีไฟแนนซ์ไทย” วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ.โรงแรม ธารินเชียงใหม่ ณ. ห้อง พาโนราม่า ชั้น 8 เวลา 08.30 น.- 12.30 น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

BBL ให้ BTS กู้ 1.8 พันลบ.ทำโรงแรม

เชอราตั น (Four Points by Sheraton Hotel) โรงแรมระดั บ สี่ ดาวขนาดจำนวน 437 ห้อง บนถนน สาทร บริเวณติดกับรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีสุรศักดิ์ ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างโรง แรม โฟร์ พ้ อ ยท์ บาย เชอราตั น ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานโดยกลุ่ ม บริ ษั ท สตาร์ วู ด นั บ เป็ น โครงการ Print

Next Page

หน้า 7

ช่วงเดือนนี้จะไม่มีการปรับลดราคา ขายปลีกน้ำมันในประเทศ ทั้ ง นี้ การพิ จ ารณาเรี ย ก เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ จะต้อง รอดูทิศทางราคาน้ำมันโลก โดยจะ เก็บเพิ่มในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัว ลดลง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ป ระชาชนได้ รั บ ผลกระทบ ซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันโลก เริ่มมีการปรับตัวลดลงบ้างแล้ว โดย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบ ตลาดโลกลดลง 2 ดอลลาร์/บาร์เรล มาอยู่ ที่ ป ระมาณ 56 ดอลลาร์ / บาร์เรล ด้ า นนายดี เ ดี ย ฮู ส ซิ น ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยความมั่ น คงและ การตลาด ทบวงพลั ง งานโลก (ไออีเอ) กล่าวว่า การที่ประเทศไทย เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพิ่มอีก ลิ ต รละ 2 บาท จะเป็ น ผลดี ท ำให้ การใช้ น้ ำ มั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม เพราะในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป ใช้มาตรการภาษี เพื่อส่งผล ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา ทำให้ ก ารใช้ น้ำมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ ก ารใช้ ม าตรการภาษี อาจไม่เพียงพอทางรัฐบาลไทยควร ส่ ง สั ญ ญาณเรื่ อ งการประหยั ด พ ลั ง ง า น ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ร่ ว ม กั น ประหยัดมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำ ให้ ก ารใช้ พลังงานลดลงแล้วยังจะ ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนอีกด้วย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแรก อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อีกหลาย ของกลุ่ ม บริ ษั ท ขนส่ ง มวลชน โครงการ กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BTS) ทั้งนี้ กลุ่ ม บี ที เ อสมี แ ผนที่ จ ะขยายธุ ร กิ จ ด้ า นการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โครงการใหญ่อีกหลายโครงการใน อนาคต โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการ ศึกษาและทบทวนรายละเอียดความ เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ใ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552 โกลเบล็ก แนะ “ซือ้ ” CPN ราคาเหมาะสมที่ 24 บาท บทวิเคราะห์ บล.โกลเบล็ก ระบุวา่ ยอดขาย CPN มีศกั ยภาพเติบโตต่อเนือ่ ง โดยช่วงทีผ่ า่ นมามีการ เพิม่ ศูนย์การค้า 3 แห่งได้แก่สาขาแจ้งวัฒนะในเดือน พ.ย. 51 และเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในเดือน ม.ค. 52 และการเข้า ซือ้ โครงการศูน ย์ก ารค้าเจริญ ศรี คอมเพล็กซ์ จ.อุดรธานีสง่ ผลให้พนื้ ที่ให้เช่าในศูนย์การค้า ปัจจุบนั อยูท่ ี่ 8.1 แสนตรม.และจะเพิม่ เป็น 8.81 แสน ตรม.ในช่วงปลายปีโดยปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง 3 โครงการ ได้แก่ สาขาชลบุรี (เปิด 29 พ.ค.52) สาขา ขอนแก่น (เปิด ธ.ค.52) และสาขาพระราม 9 (เปิดราว 2Q55) นอกจากนีย้ งั มี โ ครงการที่อ ยู่ ในแผนเปิด ดำเนิน งานในอนาคตได้แ ก่ โครงการทีส่ วนลุมไนท์ พลาซ่าและโครงการทีเ่ ชียงใหม่แห่งที่ 2 อีกด้วย ดังนัน้ ยังคงคำแนะนำ “ซือ”้ ราคาเหมาะสมที่ 24 บาท

ดีบเี อส วิคเคอร์ส แนะ’ซือ้ ’ SYNTEC ราคาพืน้ ฐาน 0.56 บาท บทวิเคราะห์ บล.ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศ ไทย) ระบุวา่ SYNTEC มีกำไรสุทธิ 1Q52 ดีกว่าคาด ทำได้ 66 ล้า นบาท และ มีกระแสเงิน สดจากการ ดำเนินงาน 1Q52 เป็น +134 ล้านบาท ดีขนึ้ มากเทียบ กับ y-o-y ที่ -111 ล้านบาท อัตราส่วนหนีสิ้ นสุทธิตอ่ ทุน ต่ ำดี ปลาย 1Q52 เป็น 0.2 เท่า ใกล้เคียงกับสิน้ ปี 51 ส่วนมูลค่าทางบัญชีตอ่ หุน้ เป็น 1.16 บาท จึงแนะนำ ซือ้ ให้ราคาพืน้ ฐานปี 52 ที่ 0.56 บาท ดีบเี อสวิคเคอร์ส แนะ ‘ซือ้ ’ SPF ราคาพืน้ ฐาน 9.00 บาท บทวิเคราะห์ บล.ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศ ไทย) ระบุวา่ แนะนำซือ้ SPF ให้ราคาพืน้ ฐาน 9.00 บาท หลังได้มกี ารปรับคาดการณ์เพิม่ ขึน้ 12% และ

หน้า 8

6% ในปี 52 และ 53 ตามลำดับ เพือ่ สะท้อนถึงปริมาณ ผู้ โดยสารทีเ่ พิม่ ดีขนึ้ กว่าทีค่ าดไว้เดิม คือ ให้ลดลง 8% ในปี 52 จากเดิมทีล่ ดลงมากเป็น 18% อย่างไรก็ตาม ราคาปิดเทียบกับราคาพืน้ ฐานใหม่ยงั มีสว่ นเพิม่ ได้อกี 28.6% อีก ทัง้ เป็น หลัก ทรัพย์ทจี่ า่ ยปัน ผลได้อย่า งน่า ดึงดูดใจในการลงทุน คาดว่าอัตราผลตอบแทนปีนเี้ ป็น 11.4% (จ่ายเป็นรายไตรมาส) อย่า งไรก็ดี SPF ยัง คงมีค วามเสี่ย งคือ จำนวนผู้ โดยสารน้อยกว่าคาด ประกอบกับผูบ้ ริหาร กองทุนและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่คอื Bangkok Airways อาจจะ เข้าสูภ่ าวะล้มละลาย ทัง้ นี้ SPF มีขอ้ ดีคอื ได้มกี ารรับ ประกันผลตอบแทนกองขัน้ ต่ ำไว้ที่ 6% เทียบกับขนาด ของกองทุน หรือคิดเป็นปันผล (DPU) ที่ 0.55 บาท และคิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่ 7.9% ณ ปัจจุบนั

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด ( มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

TFEX

AFET “วานนี้มีแรงซื้อท้ายตลาด แนะเก็งกำไร” นักวิเคราะห์ บริษทั ฟิวเจอร์ อกริ เทรด จำกัด (FAT) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 386 สัญญา สถานะคงค้าง 2,589 สัญญา - ปิด 58.50 บ./ก.ก. ลดลง 0.30 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค.52) ปัจจัยบวก - วานนีม้ แี รงซือ้ มาช่วงท้ายตลาด - เงินเยนอ่อนค่ามาทีร่ ะดับ 95.70 เยน/ดอลล์ - ฝนยังตกต่อทำราคายางในตลาดจริงสูง ปัจจัยลบ - น้ำมันยังทรงตัวไม่มผี ลต่อราคามากนัก กลยุทธ์ - เก็งกำไร (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค.52) - แนวรับ 57 บ./ก.ก. - แนวต้าน 59 - 61 บ./ก.ก.

Print

Next Page

“แกว่งลงตามเทคนิค แนะเก็งกำไร” เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) Futures - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 9,005 สัญญา สถานะคงค้าง 24,743 สัญญา - ปิด 386.40 จุด เพิม่ ขึน้ 6.50 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52) ปัจจัยบวก- ตลาดหุน้ อินเดียทะยานกว่า 17% รับผูน้ ำคนใหม่ - วิกฤตเศรษฐกิจพ้นจุดต่ำสุด - ประชุมกนง. กลางสัปดาห์นมี้ แี ววลดอัตราดบ. - ประชุมโอเปกอาจทำราคาน้ำมันกลับมาเคลือ่ นไหวในระดับสูง - นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน้ 199.94 ล้านบาท ปัจจัยลบ - เทคนิคแกว่งลงหลังขึน้ มามากแล้ว กลยุทธ์ - เก็งกำไร (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 378 จุด - แนวต้าน 398 จุด - SET50 เคลือ่ นไหวในกรอบ 378 - 395 จุด First Page Previos Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

หน้า 9

เจมาร์ทพร้อมเกินร้อย เร่งขายไอพีโอปลายมิ.ย. เจมาร์ทฉวยจังหวะตลาดหุ้นฟื้น เลื่อนเข็นไอพีโอ 75 ล้านหุ้นขาย 22 -23 มิถุนายนนี้จากแผนเดิมกรกฎาคม มั่นใจนัก ลงทุนแห่จองเพียบ หลังศักยภาพบริษัทฯ แกร่ง ปรับกลยุทธ์ลดต้นทุนรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ ฟุ้งโชว์กำไร Q1/52 พุ่งเป็น 20 ล้านบาท จาก Q4/51 ที่17 ล้านบาท ด้านที่ปรึกษาเผยเป็นดีลแรกแห่งปีที่เทรดใน SET ได้ฤกษ์ดี 26 มิถุนายนนี ้ นายอดิ ศั ก ดิ์ สุ ขุ ม วิ ท ยา ประธาน เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท เจมาร์ ท จำกั ด (มหาชน) ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ จั ด จำหน่ า ย โทรศัพท์เคลื่อนที่ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียม เสนอขายหุ้ น สามั ญ ทั่ ว ไปให้ กั บ ประชาชน ครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 75 ล้านหุ้น ในปลาย เดือนมิถุนายนนี้ โดยเป็นการเลื่อนให้เร็วขึ้น จ า ก ก ำ ห น ด เ ดิ ม ที่ ต้ น เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม เนื่องจากภาวะตลาดฯ มีแนวโน้มดีขึ้น ขณะ เดียวกันต้องการกระจายหุ้นก่อนวันหยุดยาว ภาคครึ่ ง ปี ธ นาคาร ซึ่ ง หุ้ นไอพีโอดังกล่าวจะ จั ด สรรให้ กั บ ผู้ มี อุ ป การคุ ณ และพนั ก งาน บริษัทฯ 15 ล้านหุ้น ส่วนที่เหลืออีก 65 ล้านหุ้น จัดสรรให้กับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ มั่นใจว่าหุ้นไอพีโอจะได้รับการ ตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากประเมินว่า ภาวะตลาดฯ ผ่ า นจุ ด ต่ ำ สุ ด ไปแล้ ว และ ศักยภาพของบริษัทฯ เติบโตต่อเนื่อง โดยผล ประกอบการไตรมาส 1/2552 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2551 ที่มี กำไรสุทธิ 17 ล้านบาท เนื่องจากมีการออก โปรโมชั่นใหม่ๆ กระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมีรายได้จากการติดตามหนี้เสีย เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ปรับนโยบายด้วยการลด ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ผ ล ประกอบการไตรมาสถัดไปดีขึ้นทิศทางเดียว กัน “เราเลื่ อ นขายไอพี โ อให้ เ ร็ ว ขึ้ น ก่ อ น Long Weekend ในต้นเดือนกรกฎาคม โดย มั่นใจนักลงให้การตอบรับที่ดี และเรามั่นใจ ภาวะตลาดฯ ระดับหนึ่ง ส่วนผลประกอบการ

Print

ไตรมาส 2/2552 คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นจากไตร มาส 1/2552 เพราะเราปรั บ กลยุ ท ธ์ บ ริ ห าร จัดการลงทุนหลายด้านทั้ง 3 ธุรกิจของเราไม่ ว่าจะเป็นการจำหน่ายมือถือ บริหารพื้นที่ และ ติ ด ตามหนี้ เ สี ย ส่ ว นทั้ ง ปี ก็ ยั ง เชื่ อ ว่ า อยู่ ใ น แผนที่วางไว้ทั้งรายได้และกำไร” นายอดิศักดิ์ กล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เตรียมเปิดตัว โทรศัพท์เคลื่อนที่ “เจโฟน” ในเดือนมิถุนายนนี้ 7 รุ่น เนื่องจากตลาดเฮ้าส์แบรนด์ของโทรศัพท์ เคลื่อนที่เติบโตสูงถึง 30-40% ซึ่งบริษัทฯ มี แผนเข้าไปชิงส่วนแบ่งทางการตลาดดังกล่าว หลังจากมีความได้เปรียบช่องทางจัดจำหน่าย สาขาเจมาร์ทกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ และไอ ทีจังก์ชั่น 29 แห่ง โดยตั้งเป้ามียอดขายสินค้า เฮ้าส์แบรนด์ปีนี้ที่ 1 ล้านเครื่อง ด้านนายเล็ก สิขรวิทย รองกรรมการผู้ อำนวยการ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ เอเซี ย พลั ส จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ในฐานะที่ปรึกษา ทางการเงิน บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) กล่ า วว่ า เตรี ย มขายหุ้ น ไอพี โ อของเจมาร์ ท ประมาณวันที่ 22 - 23 มิถุนายน และคาดว่า จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณ วันที่ 26 มิถุนายนนี้ ซึ่งถือเป็นหุ้นไอพีโอบริ ษัทฯ แรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) โดยซื้ อ ขายในหมวดเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร “กำหนดเดิ ม เราวางไว้ ป ระมาณ กรกฎาคมขายและเทรดหุ้ น ไอพี โ อได้ แต่ ดู ปฏิ ทิ น แล้ ว มี วั น หยุ ด ยาวเยอะ ทำให้ วั น ไม่

Next Page

Previos Page

First Page

ลงตัว และภาวะตลาดฯ มีสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง ทำให้ ตั ด สิ น ใจเลื่ อ นให้ เ ร็ ว ขึ้ น ที่ ผ่ า นมาก็ ใ ห้ ข้ อ มู ล นั ก ลงทุ น ไปบ้ า งแล้ ว แต่ ต อนนี้ ยั ง ไม่ ทำการตลาดอย่างจริงจัง คงต้องหารือกับทางบ ริษัทฯ กำหนดแผนงานต่างๆ ให้ชัดเจนอีกครั้ง ซึ่ ง จะมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ฯ ในวั น นี้ ” นายเล็ก กล่าว


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

Lifestyle & Knowledge Station

วัดเจดียซ์ าวหลัง สวัสดีลำปาง วันนี้มาชมความงามของวัดที่ชื่อ วัดเจดีย์ซาวหลัง กันนะเจ้า.... คนเหนือเขาบอกว่า ...... “ซาว” แปลว่า ยี่สิบ “หลัง” แปลว่า องค์ ดังนั้นวัดเจดีย์ซาวหลัง ก็ต้องแปลว่าวัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ ซึ่งจะจริง หรือไม่โปรดลองนับดูกันเอาเอง (เชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์ถือว่าเป็นคนมีบุญ) ทั้งนี้สถานที่ตั้งวัดแห่งนี้อยู่ที่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมือง 5 กม. ตามถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม เป็นวัดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา บริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ วัดนี้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางสร้างแต่โบราณ ทรงคุณค่าทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุ จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญชัยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้สร้างมานานกว่าพันปีสิ่งที่น่าชมภายใน วัดคือ องค์พระธาตุเจดีย์ซาว ที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า “พระพุทธรูปทันใจ” พระอุโบสถหลังใหญ่ซึ่งประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธ ลักษณะงดงาม บานประตูทั้งสามเป็นของโบราณ เขียนลวดลายรดน้ำละเอียดสวยงาม เสาซุ้มประตูหน้าต่างประดับลวดลายกระจกสีเป็น ลักษณะศิลปะสมัยใหม่ และที่ศาลาการเปรียญเรือนไม้ชั้นเดียวด้านหลังพระอุโบสถ ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมา ถวาย นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์หนัก 100 บาทสอง สลึง มามอบให้แก่ทางวัดซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า “พระแสนแซ่ทองคำ” เป็นพระพุทธรูปปางมาร วิชัย ศิลปะสมัยล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้วครึ่ง สูง 15 นิ้ว เป็นพระพุทธ รูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ

34 ปีในตลาดทุนไทย ของเสริมสุข

คุณสมชาย บุลสุข ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. เสริมสุข ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรที่ประสบความสำเร็จ อย่างสูงของไทย ภายใต้เครื่องหมาย เป๊บซี่ ชาลิปตัน คริสตัล คาราบาวแดง และชาเขียวโออิชิ รับมอบโล่เกียรติยศจาก คุณศุกรีย์ แก้วเจริญ อดีตกรรมการและผู้จัดการคนแรก โดยมี คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และคุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมยินดีในโอกาสที่ บริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบรอบ 34 ปี นับ ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2518 เป็นต้นมา ในงาน “Celebrating 30+ Years as a Listed Company” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

Professional Station

กว่าจะมาเป็นเสือ “ธัชพล รัตนบุรี”

หน้า 11

(ตอนจบ)

หุ้นพลังงานน่าสนใจ เมื่อรู้ถึงแนวโน้มอุตสาหกรรม ก็เจาะลึกเป็นรายตัว เช่นในกลุ่มของพลังงานประเภท น้ำมัน มีผลอย่างไรใครได้ประโยชน์ ค่าใช่จ่ายมาจากอะไร ผู้บริหารมีความสามารถเพียงพอหรือ ไม่ ที่ผ่านมาผลกำไรเป็นอย่างไรคร่าวๆ จากนั้นก็นำมาเปรียบเทียบกันเพื่อตัดสินใจ อย่างที่ผ่านมา โรงกลั่นขาดทุนหลังราคาน้ำมันปรับลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะขาดทุนในเรื่องของต้นทุนน้ำมันดิบ แต่ราคาน้ำมันสุดท้ายจะดีดกลับไปได้ ซึ่งตัวที่ดีดกลับก็คือกลุ่มโรงกลั่นและขุดเจาะน้ำมัน ที่ระดับ นี้ก็น่าสนใจและปัจจุบันราคาก็ขยับแล้ว และหุ้นที่ยังน่าสนใจในตอนนี้ในสายตาผมคือ ปตท.สผ. แบงก์และเดินเรือก็เด่นไม่แพ้กัน นอกเหนือจากพลังงานแล้ว กลุ่มที่เห็นว่าน่าสนใจคือ แบงก์และเดินเรือ เพราะสถาบัน การเงิ น เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ไม่ ว่ า จะมี ก ารลงทุ น โดยใครก็ ต ามทั้ ง ภาครั ฐ หรื อ เอกชน ตัวกลางก็คือสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจนั้นเติบโต ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณาเลือกหุ้น นักลงทุนต้องดูจากความสามารถในการสร้างรายได้ และการจัดการ บริหารหนี้เสียว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน

ส่วนหุ้นเดินเรือก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะเป็นธุรกิจ ที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่ต้องการที่ขนส่งสินค้าและติดต่อ กับลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นจำเป็นต้องใช้เรือในการประกอบการ ในด้านต่างๆ ในพอร์ตต้องมีหุ้นพอเหมาะกับการดูแล หุ้นในพอร์ตของนักลงทุนที่เหมาะสมไม่ต้องมาก จริงอยู่ที่ ว่าการซื้อหุ้นหลายตัวเป็นการกระจายความเสี่ยง แต่ถ้าซื้อทุกตัวผล ตอบแทนก็ไม่คุ้ม ในพอร์ตลงทุนน่าจะมีหุ้นไม่เกิน 10-12 ตัว ตาม ขนาดของเงินลงทุน แต่กระจายรายความเสี่ยงตามเป้าหมายการ ลงทุน อาจแบ่งเป็นหุ้นเก็งกำไร หุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง หุ้นปันผล จัดแบ่งเป็นกลุ่มๆ ไป ซึ่งบางกลุ่มที่ซื้อไว้ประเภทเพื่อรอรับปันผลก็ อาจจะไม่ต้องใช้เวลาในการติดตามมากนัก แต่จะติดตามเฉพาะบาง ตัวเท่านั้นหุ้นน่าจะผ่านถึงจุดต่ำสุดแล้ว สถานการณ์ของตลาดหุ้นมองว่าระยะกลางถึงยาว น่าจะถึง จุ ด ที่ ส ามารถเข้ า ไปซื้ อ ลงทุ น เพราะจุ ด ต่ ำ สุ ด น่ า จะใกล้ ถึ ง แล้ ว แนวโน้มจากนี้ธุรกิจน่าจะค่อยๆ ฟื้นตัว วันนี้พอใจ..แค่ระดับหนึ่ง ถามว่าวันนี้พอใจกับตัวเองรึยัง?? คิดว่าในระดับหนึ่งนะ น่า จะเป็นจุดเริ่มต้น แต่ถ้ามากกว่านี้ก็ต้องพัฒนาไปมากกว่านี้ ในวงการ นี้มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่รู้จบ อยากอยู่ในขั้นที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ต่อไปได้ ขอขอบคุณจากใจ สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและ เป็นแรงใจที่ผลักดันผมมาถึงวันนี้ และขอขอบคุณลูกค้าทุกๆ ท่านที่ ให้ความไว้วางใจในการดูแล และนอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร ทุกท่านที่เปิดโอกาสที่ให้ผมมีเวทีและสามารถขึ้นมายืนในจุดนี้ได้ Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) แนะนำ ‘ขาย’ ราคาพื้นฐาน 0.84 บาท

ขาย THL 1Q52 แย่กว่าคาด เป็นขาดทุนสุทธิ 61 ล้านบาท เทียบกับ y-o-y และ q-o-q ที่เป็น กำไรสุ ท ธิ 8 และ 45 ล้ า นบาท ตามลำดั บ สาเหตุเพราะในไตรมาสนี้มีผลผลิตทองคำเพียง 2,434 ออนซ์ เทียบกับ y-o-y และ q-o-q ที่ 6,691 และ 7,799 ออนซ์ตามลำดับ บริษัทมี การหยุดผลิตเป็นครั้งคราว เนื่องจากการติดตั้ง ระบบลอยแร่ เพื่อแก้ปัญหาการแยกแร่ออกไซด์ ออกจากสินแร่ทรานซิชั่นได้ดีขึ้น และจำเป็น ต้ อ งซื้ อ ทองคำจากภายนอกเพื่ อ ส่ ง มอบให้ ดอยช์แบ็งค์ตามสัญญา ส่งผลต่อเนื่องมายัง รายได้และอัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลงมากใน 1Q52 นี้ กระแสเงิ น สดจากการดำเนิ น งาน 1Q52 ดีขึ้นเป็น +85 ล้านบาท เทียบกับ y-o-y ที่ +50 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ปลาย 1Q52 เป็น 0.7 เท่า ใกล้เคียงกับสิ้นปี 51

หน้า 12

ส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเป็น 1.34 บาท ได้มีการปรับคาดการณ์กำไรสุทธิปี 52 ลดลงมากถึง 41% เทียบกับเดิม เนื่องจากการ ปรั บ รายได้ จ ากการขายทองคำให้ ล ดลง 9% เป็น 792 ล้านบาท จากเดิมที่ 870 ล้านบาท อัน เป็นผลต่อเนื่องมาจากปริมาณการขายทองคำ ใน 1Q52 ที่ทำได้น้อยกว่าคาด 61% แต่เรายัง คงอัตรากำไรขั้นต้นปี 52 ไว้สูงเป็น 53.8% เท่า เดิม เพราะคาดว่าหลังจากเนื่องจากการติดตั้ง ระบบลอยแร่แล้ว การผลิตทองคำจะกลับมาดี ขึ้น แต่หากในอนาคตทำได้น้อยกว่าคาดก็ต้องมี การปรับคาดการณ์กำไรสุทธิปีนี้ลงอีก แต่ปี 53 กลั บ ปรั บ กำไรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ถึ ง 55% ก็ เ นื่ อ งจาก ภาระดอกเบี้ยจ่ายที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้ ปรับลดคำแนะนำ จากเดิมเต็มมูลค่า (Fully Valued) เป็น ขาย เพราะราคาพื้นฐานมี downside ที่จะปรับลงได้อีกถึง 33% ใช้ P/E ปี

52 ในการประเมินมูลค่าหุ้นเป็น 15.0 เท่า คาด ว่ากำไรสุทธิปี 52 จะปรับลดลง 71% y-o-y นัก ลงทุนมักนิยม Trading THL เมื่อราคาทองคำใน ตลาดโลกปรั บ ขึ้ น แต่ ค วามจริ ง บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ประโยชน์ เพราะได้กำหนดราคาขายที่ตายตัว และต่ำกว่าราคาตลาดกับดอยช์แบงก์ไว้แล้ว

Photo Release ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติสินเชื่อวงเงิน 1,800 ล้านบาท สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงแรมของกลุ่ม บีทีเอส นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้อนุมัติการ สนับสนุนวงเงินกู้จำนวน 1,800 ล้านบาท แก่กิจการในเครือ ของบริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีที เอส เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงแรม โฟร์ พ้อยท์ บาย เชอราตัน (Four Points by Sheraton Hotel) โรงแรมระดับสี่ ดาวขนาดจำนวน 437 ห้อง บนถนนสาทร บริเวณติดกับ รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสุรศักดิ์ โครงการก่อสร้างโรงแรม โฟร์ พ้อยท์ บาย เชอราตัน ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานโดยกลุ่ ม บริ ษั ท สตาร์ วู ด นั บ เป็ น โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแรกของกลุ่มบริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส ทั้งนี้กลุ่ม บีทีเอสมีแผนที่จะขยายธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการใหญ่อีกหลายโครงการในอนาคต โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา และทบทวนรายละเอียดความเป็นไปได้ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ Print

Next Page

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

เจ๋งจริง สวั ส ดี กั บ วั น ที่ ส ตรอเบอรี่ แ ละ มี แฟนคลับ มีความสุขกันทุกคน วันนี้วัน จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 เมื่อวานนี้ SET INDEX ทำให้นักลงทุนเกิดความชุ่ม ชื่ น หั ว ใจกั น ถ้ ว นหน้ า จากที่ ล งไปยื น ใน แดนลบ แต่ พ อบ่ า ยๆ ก็ มี แ รง ซื้ อ กลั บ เข้ า มาและปิ ด ตลาดที่ 540.22 จุ ด เพิ่ ม ขึ้ น 6.30 จุ ด ซื้อขายรวม 18648.73 ล้านบาท เจริญ จันทร์พลังศรี ข อ อ นุ ญ า ต เ ขี ย น ถึ ง TPOLY ของ “คุ ณ อาเจริ ญ จั น ทร์ พ ลั ง ศรี ” หน่ อ ยนะคะ แหม!!! แบบว่ า ปลื้ ม มมมมมม มม..ไป 3 วัน 8 วันได้เลยอ่ะ เมื่อ วานนี้ ปิ ด ที่ 2.36 บาท เพิ่ ม ขึ้ น 0.26 บาท ซื้ อ ขายก็ ใ ช่ ย่ อ ย 178.82 ล้านบาท..เชียวนะตัวเอง คิดย้อนไปเมื่อวันที่ 29 เมษาฯ คน สวยเคยเขียนถึงหุ้นคุณอาเจริญ (ที่นั่งอยู่ ในใจน้องหนู..ตลอดเวลา) ป่านนี้ก็ยังไม่ได้ รั บ คำตอบเร๊ ย ยยย....ที่ ถ ามว่ า เค้ า ลื อ ว่ า TPOLY มี เ ป้ า หมายที่ 5 บาท..จริ ง ป่ า ว คะ??? เอาล่ ะ ซิ ตอนนี้ ชั ก เข้ า เค้ า !!! ถ้ า ไม่ ตอบเดี๋ยวตัวสตรอเบอรี่คิดเข้าข้างตัวเองน๊า อย่างที่เคยเกริ่นๆ ไปอ่ะค่ะ..ข่าวดีนี่มี แน่ และย้ำว่า story ดี..ดี..เพียบ เพียงแต่ ว่าต้องรอให้คุณอาเจริญเป็นคนเฉลยเอง ว่า TPOLY จะเดินไปทางไหน..ถึงแม้ว่า จะสตาร์ ท ออกตั ว มาได้ พั ก นึ ง แล้ ว ...แต่ ก็ ยั ง เกาะขบวนไปได้ น ะตั ว เอง ส่ ว นทางด้ า น

เทคนิคหากดูเองตามประสาของสตรอเบอรี่ ...ยังมีโอกาสไต่ระดับขึ้นไปได้อีกนะแต่ถึง ไหน ม่ายยยยยย...รู๊...จะถึงที่เค้าลือมั๊ย ม่าย ยยยย..ทราบ แอบหันไปเห็น CIG และ CIGW1 บอกได้คำเดียว...สตรอเบอรี่ไม่ปลื้ม

ค่ะเสี่ยข๋า..แต่เอาน่ะถ้าชอบเก็งกำไรก็ลอง แหย่ เ ข้ า ไปได้ น ะ...เพราะจากการเกาะติ ด ข้อมูล จะเล่นกันแบบพายุบุแคมอยู่ประมาณ 2-3 วั น ...แล้ ว จะเลิ ก หมดรอบไปดื้ อ ๆ ซะ งั้น!!! ตัวนี้นะเข้าเร็ว..ออกเร็ว ดีที่สุด เข้า ช้าล่ะก็...คุณจะกลายเป็นนักลงทุนระยะยาว แบบไม่ได้เจตนา 555 โอ๊ะ...ไม่เอาค่ะ อย่า เข้าใจคนสวยผิดเป็นอันขาด ดวงในน้อยๆ ทั้ง 4 ห้องนี้ยังมี “คุณอารีย์ แอนด์ คุณธีระ” อยู่ในใจซา-เหมอ รักและเคารพไม่เคยเสื่อม คลาย...อ้อ!!! รวมไปถึง คุ ณ พี่ ธิ บ ดี สุ ด ที่ เลิฟด้วยนะคะ ปล.เรื่องราวของพันธมิตร เมื่อไหร่จะแจ้งซะทีล่ะคะ..รอมาข้ามปีแล้วนะ

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 13

มาถึ ง หุ้ น ใหญ่ บ้ า งดิ ค่ ะ ป๋ า ข๋ า ..ถึ ง เวลาที่ต้องหันไปมอง BANPU แล้วมั๊งคะ แหม!!! ราคาที่ ร ะดั บ นี้ ใ ช้ ไ ด้ แ ล้ ว นะเนี่ ย คน สวยว่าถ้าจะเข้าเก็บเพื่อลงทุนระยะกลาง พอได้แล้วน่ะ...ดูกันตามรอบแล้ว บรรดาหุ้น บิ๊ ก แคปในกลุ่ ม พี่ เ ทพก็ ว นรอบกลั บ มาแล้ ว เพราะงั้น..จะแปลกตรงไหน ถ้า BANPU จะรี เ ทิ ร์ น มาได้ รั บ ความนิ ย มอี ก ครั้ ง อั น นี้ ไ ม่ ต้ อ งพู ด กั น ถึ ง พื้ น ฐาน หรือเทคนิคเลยนะตัวเอง เพราะดีอยู่ แล้ ว ..แต่ พู ด ออกจากใจของคนสวย เอง บวกกั บ สั ม ผั ส พิ เ ศษด้ า นการ ลงทุน โฮะ โฮะ โฮะ ไม่เว่อร์ไปนะคะ ป๋าข๋า จ า ก หุ้ น ใ ห ญ่ ใ น ป ร ะ เ ภ ท ถ่านหิน..ก็อย่าลืม LANNA ด้วย นะตัวเอง ..พื้นฐานเจ๋งเป้งเหมือน กัน อ๊ะ..อ๊ะ มิเช่นนั้นจะมานั่งเป็น หุ้นในใจ “เสี่ยปู่” เร๊อะ!!!! ไม่เชื่อไป ศึกษาดูรายละเอียดด้านพื้นฐานซิคะ ตั ว เอง บั ง เอิ ญ แอบได้ ยิ น ผู้ บ ริ ห าร เปรยๆ ว่าไตรมาส 2/2552 นี่แน่ะผล ประกอบการดีขึ้นแน่..ส่วนเรื่องการ เทคโอเวอร์ เ หมื อ งถ่ า นหิ น ในอิ น โดฯ นู่นแน่ะจะรู้ผลประมาณครึ่งปี หลั ง จุ๊ . .จุ๊ ยั ง จ๊ า ข่ า วดี ยั ง ไม่ ห มดมี เรื่องของการดันบริษัทย่อย ไทยเอ็น เนอร์จี้ เข้าตลาดฯด้วยนะเออ!!! มั น เกิ ด อะไรขึ้ น กั บ Gold Futures ของไทยละค่ะเนี่ย ว่าจะ ทะลุ 15,400 บาท อยู่แท้ๆ สุดท้าย ก่อนแรงตก ล่มปากอ่าว ไม่ถึงฝั่งฝันซะอย่าง นั้น ทาง AYS บอกว่าตอนนี้ราคาทองโลก ทะลุ 930 เหรียญมาแล้ว เลยหนุนราคา ทองบ้านเราบวกตาม แต่ที่นักลงทุนยังรอก็ คื อ ตลาดหุ้ น ตอนนี้ ว่ า เมื่ อ ไหร่ จ ะลงซะที เพราะหากหุ้นยังบวกเอา บวกเอา อย่างนี้ ยัง ไงเงินก็ไม่ไหลมาตลาดทองแน่ ใครที่อยาก เล่นทองล่วงหน้าก็ไปรอขายจะมีลุ้นกว่า ให้กรอบราคาไว้ที่ 15,000-15,600

First Page


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ ว่ า หากพิ จ ารณาจ ากสั ญ ญาณท างเทค นิ ค ดัชนีฯ มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นต่อไปทดสอบ แนวต้าน 550-552 จุดได้ เนื่องจากพบว่า ยั ง มี แ รงซื้ อ จากนั ก ลงทุ น เข้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปร ะเด็ น ที่ ต้ อ งติ ด ตาม คื อ ทิ ศ ทางท างตล าดหุ้ น ต่ า งประเ ทศที่ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลับมาตรวจสอบ ตราสา รอนุ พั น ธ์ ไ ม่ ใ ห้ มี ปั ญ หา จาก ก่ อ นหน้ า นี้ ที่ มี ก ารตรว จสอบผ ล Stress Tests กับสถาบันการเงินไปแล้ว กลยุทธ์ แนะนำ เก็งกำไรหุ้นราย ตัว โดยให้แนวรับดัชนีไว้ที่ 539-536 จุด

ประเมิ น แนวโน้ ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ มี โอกาสเคลื่ อ นไหวในแดนบวกได้ ต่ อ เนื่ อ งจากวานนี้ เนื่ อ งจากมี ทิ ศ ทางว่ า กระแสเงินทุนจากสถาบัน น่าจะยังคงมี อยู่ ขณะที่นักลงทุนภายในประเทศ ยังมี การซื้ อ ขายอย่ า งหนาแน่ น ส่ ว นการ ประชุมของกลุ่มโอเปกในวันที่ 28 พ.ค.นี้ และการประชุมของกนง. ในวันที่ 20 พ.ค. 52 นี้ ไม่ได้มีผลต่อน้ำหนักในการลงทุน มากนัก กลยุทธ์ แนะนำ ซื้อรายตัว หุ้น พื้นฐานดี เช่น KBANK-SCC-BBL และ CPF โดยประเมิ น แนวรั บ ดั ช นี ฯ ไว้ ที่ 522 จุด และแนวต้าน 540-555 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ คาด ว่าจะเคลื่อนไหวในลักษณะผันผวน เนื่อง จากตลาดฯ ยังอยู่ในช่วงของการปรับฐาน อีกทั้งบจ.บางแห่งยังอยู่ในช่วงการแจ้งผล ประกอบการไตรมาส 1/52 ขณะที่ตลาดฯ ยังไม่มีปัจจัยใดๆ มากระทบหรือสนับสนุน การล งทุ น แนะน ำให้ ติ ด ตามปั จ จั ย ต่ า ง ประเท ศกรณี ที่ น ายบา รั ค โอบา มา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลับมาตรวจสอบใน ตราส ารอนุ พั น ธ์ ไ ม่ ใ ห้ มี ปั ญ หา รวมถึ ง กรณี ที่ บ ริ ษั ท จี เ อ็ ม ไคลเล อร์ ที่ อ ยู่ ใ น สถานะล้มละลายว่าจะมีทิศทางเป็นเช่นใด กลยุ ท ธ์ แนะน ำ เก็ ง กำไร ประเมินแนวรับไว้ที่ 530 จุด ส่วนแนว ต้านให้ไว้ที่ 550 จุด

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 14

First Page


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552 Top 20 by value

ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2552

Top 20 by volume

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

หน้า 17

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

หน้า 18

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

หน้า 19

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

Print

หน้า 20

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

Print

Next Page

หน้า 22

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปัจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปิดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 128 ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม 09.30 10.00 10.00 13.00 13.00

13.00 13.30 14.00 14.00

หน้า 27

ประจำวันอังคาร ที่ 19 พฤษถาคม 2552

ไออาร์พีซี แถลงข่าว ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2552 โรงแรมแกรนด์ไฮเอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดออกแบบแอพพลิเคชั่น Open Jive Regional Challenge 2009 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้น นานาชาติ ครั้งที่ 2 ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซี เ กท เทคโนโลยี แถลงข่ า วการจั ด “การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลหุ่ น ยนต์ ฮิ ว แมน นอยด์(Thailand Humanoid Soccer Competition 2009)” โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ ไบเออร์ไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และงาน แถลงข่าวเปิดโครงการ “เรียนรู้เท่าทัน ป้องกันมะเร็งตับ” โรงแรมดุสิตธานี ม.มหิดล จัดสัมมนา “สร้างความแข็งแรงของธุรกิจด้วย Vitamin S(ervice)” วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ถ.วิภาวดี รพ. บำรุงราษฎร์ จัดงาน “Big Heart” ครั้งแรกของเมืองไทยที่คุณสามารถเดิน เข้าไปในหัวใจจำลองขนาดยักษ์ได้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดพิธีเปิดกิจกรรม “สุดยอดร้านค้าและร้านอาหารน่าประ ทับใจ” ของ ทสภ. บริเวณห้องโถงผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5 สำนักพิมพ์ Wisdom House จัดเสวนาและเปิดตัวหนังสือ “สามก๊ก ฉบับนัก บริหาร” ร้านคิโนะคูนิยะ สยามพารากอน

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-- พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-- เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน-- -ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปิยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-- ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com Disclaimer

Investor Station เป็นหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ป็นการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว First Page Previos Page Print

INV190509_nohref_4  

Testing no href in PDF File

INV190509_nohref_4  

Testing no href in PDF File

Advertisement