Page 1

Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

วงการชี้ TISCO ปัจจัยบวกเพียบ

ควรสอยเก็บ เป้าหมาย 43.25 - 51.50 บ.

ค่ายวิเคราะห์เรียงปัจจัยบวก TISCO ยาวเหยียด หลังสินเชื่อ H1/54 โตดีกว่าทีต่ ลาดคาด มองส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ สุทธิจะปรับตัวดีขนึ้ ในครึง่ ปีหลัง บวก กับแนวโน้มตัง้ สำ�รองหนีส้ ญู ฯ จะลดลง รายได้คา่ ธรรมเนียมเพิม่ ขึน้ ตามสินเชือ่ ทีข่ ยาย ตัวดี NIM ที่อ่อนตัวลงจะถูกชดเชยโดย Credit Costs ที่ลดลง หลักเกณฑ์การ คุ้มครองเงินฝากใหม่ไม่ส่งผลกระทบ ไล่ราคาเป้าหมาย 43.25 - 51.50 บาท ต่อหน้า 3 เสียงส่วนใหญ่ แนะนำ� “ซื้อ” กวา่ จะมาเป็นเสือ

ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

News Station

5 7 8

9

มูดี้ส์จ่อหั่นเครดิตสหรัฐฯ หลังแผนเพิ่มเพดานก่อหนี้ชะงัก เลือกตั้งดันดัชนีเชื่อมั่นฯ มิ.ย.สูงสุดรอบ4 ปีครึ่ง UIC คาดรายได้ปีนี้โตแตะ 100%

Dynamic Station IPO ไทยใจสู้ “จรัมพร” มั่นใจ มาร์เก็ตแคปหุ้นใหม่ปีนี้แตะ 1 แสนล้าน

10

Lifestyle Station เมื่อ “ความรัก” พบ “ธรรมมะ”

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

หุ้นแบงก์

COLOR ตัง้ เป้ารายได้-กำ�ไรปีนโี้ ตไม่ต�่ำ 30% UKEM เพิ่มเป้ากำ�ไรปีนี้พุ่งเกิน 100% ต่อหน้า 3

ต่อหน้า 4

SET News ผ่ามุมมอง “นิพนธ์ จัยสิน” หัวเรือใหญ่ คิวทีซี เอ็นเนอรยี ตอนที่ 2

ต‡อหนˆา 12

ตลท. ระบุ แขวน ยิ่งลักษณ์ ไม่กระทบเชื่อมั่นต่างชาติเท่า โผทีมศก. ต่อหน้า 8

TGPRO เป้าต่อไป 0.50 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554 วงการชี้ TISCO (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.บัวหลวง ประเมินหุน้ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (TISCO) โดยแนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 51.50 บาท จาก ปัจจัยสำ�คัญดังนี้ (1) สินเชือ่ ในครึง่ แรกของ ปี 54 ขยายตัว 16% ผู้บริหารจึง วางแผนจะปรับเพิ่มเป้าหมายการ เติบโตสินเชื่อปี 54 ขึ้นจาก 15% ณ ปัจจุบันเป็นขั้นต่� ำ 20% เชื่อว่า บริษัทจะทำ�ได้ตามเป้าหมายการ เติบโตสินเชือ่ ของทางฝ่ายวิเคราะห์ ที่ 25% (2) การปริ ม าณการตั้ ง สำ�รองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ สะสมสูงเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม ธนาคารที่ 162% และสัดส่วนหนี้ NPL ต่ อ สิ น เชื่ อ ต่ำ � สุ ด ที่ 1.6% TISCO คาดว่าจะปรับลดการตั้ง สำ�รองหนี้สูญฯ ลงต่อเนื่องในครึ่ง หลังของปี แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่าย วิเคราะห์ยงั คงประมาณการการตัง้ สำ�รองหนี้สูญที่ 1.4 พันล้านบาท ( 6 8 0 ล้ า น บ า ทใ น ค รึ่ ง แ ร ก และ 720 ล้านบาทในครึ่งหลัง) (3) สินเชื่อรายย่อยที่เร่ง ตัวขึน้ ในครึง่ หลังของปี โดยเฉพาะ สินเชื่อเช่าซื้อ (หลังจากโตโยต้า และฮอนด้ากลับมาดำ�เนินงานเป็น ปกติ) จะหนุนผลตอบแทนสินเชื่อ เช่าซื้อของ TISCO ขึ้น สังเกตว่า เนื่ องจากการขาดแคลนชิ้ นส่ ว น รถยนต์จากญีป่ นุ่ เนือ่ งจากภัยพิบตั ิ ในเดือนมี.ค. ได้ส่งผลให้ยอดขาย รถยนต์ลดลง (เช่นเดียวกับสินเชื่อ เช่าซื้อที่ลดลง) ดังนั้นใน Q2/54 การเติบโตสินเชื่อมีปัจจัยหลักจาก สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ และสิ น เชื่ อ SME ในอนาคต ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ คิ ด ว่ า ธปท.จะปรั บ เพิ่ ม อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายขึ้ น ถึ ง จุ ด สู ง สุ ด ในช่ ว ง 3.50 - 3.75% ใน Q3/54 ดังนั้น แรงกดดันต่อดอกเบี้ยเงินฝากจะ ลดลงในครึ่งหลังของปี ด้ า นบทวิ เ คราะห์ บล. ธนชาต ระบุว่า สินเชื่อยังมีโอกาส ทีจ่ ะเติบโตมากกว่าทีค่ าด และฝ่าย วิเคราะห์ได้ปรับสมมติฐานอัตรา การเติบโตของสินเชื่อขึ้นราว 8%

ในปีนี้ และ 4% ในปี 55 เนื่องจาก สินเชือ่ ทีเ่ ติบโต 16% ในช่วง H1/54 คาดว่าสินเชื่อจะเติบโต 28% ในปี 54 และ 18% ในปี 55 โดยมีปจั จัย หลักผลักดันจากสินเชื่อกลุ่มธุรกิจ ขนาดใหญ่ และเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่ง น่าจะยังคงขยายตัว ด้วยคาดว่าจะ เติบโตราว 1%MoM ในช่วง H2/54 ผลักดันโดยความนิยม Captive Brands เช่น ฟอร์ด มาสด้า และ

โบรกเกอร์

News Station เชฟโรเลต และการฟื้นตัวที่เร็วกว่า คาดของการผลิตรถยนต์ ขณะทีแ่ ม้ฝา่ ยวิเคราะห์จะ ปรั บ ลดสมมติ ฐ าน NIM ลงราว 20 - 40bp เพื่อสะท้อนแรงกดดัน ดังกล่าว แต่ยังคงมองว่า NIM น่า จะแตะระดับต่ำ�สุดในช่วง Q3/54 เหมือนเดิม เนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ เ ช่ า ซื้ อ ร ถ ย น ต์ ใ ห ม่ ที่ สู ง ขึ้ น , มีสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยที่ให้อัตรา

คำ�แนะนำ�การลงทุนหุ้น TISCO คำ�แนะนำ�

บล.บัวหลวง บล.ธนชาต บล.ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก บล.เอเซีย พลัส

ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ถือ ถือ

ผลตอบแทนสู ง มากขึ้ น และมี สัดส่วนสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และ SME อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวสูง ขึน้ ในขณะเดียวกัน NIM ทีอ่ อ่ นตัว ลงจะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ สามารถในการทำ�กำ�ไร เนื่องจาก ถูกชดเชยโดยระดับ Credit Costs ที่ต�่ำ กว่าคาด เพื่อสะท้อนผลการดำ�เนิน งาน Q2/54 ที่ออกมาดีกว่าคาด เล็ ก น้ อ ย สิ น เชื่ อ ที่ ข ยายตั ว แข็ ง แกร่ ง การตั้ ง สำ � รองที่ ล ดลง และ NIM ที่อ่อนแอกว่าคาด ฝ่าย วิเคราะห์จึงปรับประมาณการขึ้น ราว 2% ในปี 54, 3% ในปี 55 และ 5%ในปี 56 ซึ่งทำ�ให้ปัจจุบัน คาดว่ากำ�ไรจะเติบโตแข็งแกร่งที่ 19% ในปี 54 และ 30% ในปี 55 สมมติ ใ ห้ ธ นาคารจ่ า ยปั น ผลใน อัตรา 50% คาดว่าเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้นจะอยู่ที่ 2.35 บาท ซึ่งคิด เป็ น Dividend Yield ราว 6% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในกลุ่มฯ ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ยั ง คงมอง ว่าการใช้หลักเกณฑ์การคุ้มครอง เงินฝากใหม่ในเดือนส.ค. จะไม่ส่ง ผลกระทบต่อ TISCO ซึง่ 78% ของ เงินทุนรวมเป็นการกู้ยืมแบบไม่มี ประกัน ขณะที่ TISCO น่าจะได้ ประโยชน์จากการโยกย้ายเงินฝาก จากธนาคารใหญ่ในปี 55 เมื่อการ คุ้มครองเงินฝากลดลงจาก 50 ล้าน บาท เป็น 1 ล้านบาทต่อบัญชี TISCO เป็นหนึ่งในหุ้นที่มี Valuation ที่น่า สนใจที่สุด โดยซื้อขายที่ P/BV to ROE ที่ถูกที่สุดในกลุ่มฯ และซื้อ ขายที่ PEG ที่ 0.4 เท่า พร้อมทั้งมี Upside เกิ น 25% และให้ Dividend Yield สูง แนะนำ�“ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 50 บาท ราคาเหมาะสม 51.50 50.00 48.80 47.00 46.00 43.25

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554

COLOR ตั้งเป้า (ต่อจากหน้า 1)

นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.สาลี่คัลเลอร์ (COLOR) เปิดเผยว่า แนวโน้มกำ�ไร และรายได้ในปีนี้คาดว่าจะเติบโต มากกว่า 30% จากปีก่อน พร้อมทั้ง ประเมิ น ว่ า ผลประกอบการใน ไตรมาส 3/54 จะเป็นไปตามเป้า หมายที่วางไว้ เพราะตามปกติแล้ว ถือว่าเป็นช่วงที่มีผลการดำ�เนินงาน ที่ดีที่สุด โดยในไตรมาส 3/54 บริษทั ฯ มีแผนจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบกับยังได้รบั ปัจจัยสนับสนุน จากราคาขายที่ ข ยั บ สู ง ขึ้ น ตาม ทิ ศ ทางการเคลื่ อ นไหวของราคา น้ำ�มันในตลาดโลก รวมทั้งยอดคำ� สัง่ ซือ้ ซึง่ ขณะนีย้ งั เป็นไปตามแผนที่ วางไว้ ส่ ว นผลประกอบการใน ไตรมาส 4/54 บริษทั ฯ ยังคาดว่าจะ ใกล้เคียงกับไตรมาส 3/54 ฉะนัน้ จึง

UKEM เพิ่มเป้า

ทำ�ให้ประเมินว่าผลงานในช่วงครึง่ ปี หลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก ขณะที่ ไ ตรมาส 2/54 ยอมรับว่าผลงานอาจชะลอลงบ้าง เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว ติดต่อกันหลายวัน รวมทั้งเป็นช่วง ก่อนการเลือกตัง้ และตลาดรวมของ ปิโตรเคมียังอ่อนตัวลงอีกด้วย “ปีนี้คงมากกว่า 30% ทั้ง ในส่วนของกำ�ไรและรายได้ ซึ่งใน ช่วงไตรมาส 3 นี้เราจะเร่งผลักดัน สินค้าใหม่บางตัวออกมาและได้แรง ส่งจากราคาขายที่ปรับสูงขึ้นอย่าง ช้าๆ ตามราคาน้ำ�มัน ผลประกอบ การไตรมาส 3 จะเป็นไปตามเป้าที่ วางไว้ซึ่งปกติเป็นช่วงที่สูงสุดของ ธุรกิจ ส่วนไตรมาส 4 คงไม่ตา่ งจาก ไตรมาส 3 ส่วนไตรมาส 2 ธุรกิจ อาจชะลอลงจากผลกระทบทีม่ ที งั้ วัน หยุดยาว การเลือกตั้งและตลาด

News Station

หน้า 4

ปิโตรเคมีทอี่ อ่ นลง แต่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ มาตรฐานที่ดูแลได้” นายขวัญชัย กล่าว อย่างไรก็ตามผลกระทบ จากกรณี ที่ รั ฐ บาลใหม่ มี นโยบาย

ปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่�ำ เป็น 300 บาทนั้น ประเมินว่าส่งผลต่อต้นทุน บริษัทฯ ให้เพิ่มขึ้นราว 3 - 5% ส่ ว นต้ น ทุ น แรงงานคิ ด เป็ น 12% ของต้นทุนรวมของบริษัทฯ

การรับรู้กำ�ไรจากการถือหุ้น บมจ. ยูเนี่ยน อินทราโก้ (UIC) ซึ่งธุรกิจมี แนวโน้ ม เติ บโตโดยบริ ษั ท ถื อ หุ้ น สัดส่วน 60% พร้อมทั้งเชื่อว่าใน 2 ไตรมาสที่เหลือของปีนี้หากรัฐบาล

ใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศดำ�เนิน นโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจทีช่ ดั เจน และผู้บริโภคมีความมั่นใจแนวโน้ม ธุรกิจของบริษทั ในช่วงครึง่ ปีหลังจะ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

(ต่อจากหน้า 1)

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ บมจ.ยูเนี่ยน ปิโตรเคมี คอล (UKEM) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับเป้าการเติบโตของกำ�ไรในปี นี้ โดยคาดว่าจะโตมากกว่า 100% จากเป้าเดิมทีต่ งั้ ไว้ที่ 20% เนือ่ งจาก ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้คาดว่าจะมี กำ�ไรมากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่ง มากกว่ากำ�ไรรวมของปี 53 ที่ 80 ล้านบาท ขณะที่แนวโน้มกำ�ไรใน

ไตรมาส 2/54 คาดว่าจะออกมา สูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา นายพี ร พล ประเมิ น ว่ า กำ�ไรจะขยายตัวจากไตรมาส 1/54 ประมาณ 40% จากปัจจัยสนับสนุน ด้านดีมานด์ที่สูงขึ้นและซัพพลายที่ ขาดแคลนปิโตรเคมีที่เกิดขึ้นจาก ผลกระทบเหตุการณ์ภยั พิบตั ใิ นญีป่ นุ่ ที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ จะมี

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554

มูดี้ส์จ่อหั่นเครดิตสหรัฐฯ

นักวิเคราะห์ฟันธง จีดีพีจีน

จะขยายตัวได้ 9% ปีนี้ ไม่มี Hard Landing รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นักวิเคราะห์ คาดจีนจะสามารถคงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีที่ระดับ 9% ได้ในปีนี้ และการทีเ่ ศรษฐกิจจะชะลอลงอย่างรุนแรง หรือ Hard Landing จะไม่เกิดขึ้น โดยการขยายตัวของจีดพี จี นี ในครึง่ ปีแรกปี นีไ้ ด้รบั ผลดีจากการขยายตัวของการลงทุน และคาด ว่า ภาคการลงทุนจะช่วยชดเชยภาคส่งออกที่อาจ ชะลอตัวในครึ่งปีหลัง “เศรษฐกิจจีนจะสามารถคงระดับการขยาย ตัวในอัตราที่สูงได้ ขณะที่นักลงทุนแสดงความกังวล มากเกิ นไปว่ า จะเกิ ด การชะลอตั ว อย่ า งรุ น แรง” นายเฟรด ฮู ประธานพริมาเวราแคปิตอลกรุ๊ปใน ปักกิ่งกล่าว ขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจใน ภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มชะลอลง ดังจะเห็นได้จาก จีดีพีสิงคโปร์ไตรมาส 2 ปี 2011 ติดลบ 7.8% เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน

หลังแผนเพิ่มเพดานก่อหนี้ชะงัก

หน้า 5

ฟิทช์หั่นเครดิตกรีซ

จากระดับ B+ เป็น CCC ต่ำ�สุดในโลก

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบัน รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบัน จัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์อินเวสเตอร์สเซอร์วิส จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือฟิทช์เรทติง้ ส์ หรือ ฟิทช์ลด หรือ มูดี้ส์เตรียมพิจารณาลดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับความน่าเชื่อถือกรีซจากระดับ B+ เป็น CCC สหรัฐฯ หลังยังไม่มีความคืบหน้าในการเพิ่มเพดาน ต่�ำ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับทุกประเทศทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับ การก่อหนี้สาธารณะ ซึ่งทำ�ให้สหรัฐฯ ยังคงเสี่ยงต่อ ความน่าเชื่อถือจากฟิทช์ หลังคาดว่า การผิดนัด การผิดนัดชำ�ระหนี้ ขณะเดียวกันมูดสี้ เ์ ตรียมพิจารณา ชำ�ระหนี้ของกรีซเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ลดอันดับความน่าเชื่อถือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เป็นสถาบันจัดอันดับ โดยตรงกับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เช่นแฟนนี่แมค ความน่าเชือ่ ถือรายหลังสุดเมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่งในระดับ เฟรดดี้แมค ธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งรัฐบาล เดียวกันเช่น เอสแอนด์พี และมูดี้ส์ที่ได้ลดอันดับ กลางสหรัฐฯ และธนาคารเพือ่ การเกษตรแห่งรัฐบาล ความน่าเชื่อถือกรีซไปแล้วก่อนหน้านี้ กลางสหรัฐฯ นอกจากนี้ ฟิทช์ระบุวา่ การลดอันดับความ โดยการพิจารณาลดอันดับความน่าเชือ่ ถือ น่ า เชื่ อ ถื อ ดั ง กล่ า วสะท้ อ นถึ ง การที่ จ นถึ ง ขณะนี้ ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับแต่ปี 1995 หลังจาก แผนการช่วยเหลือกรีซทีเ่ ป็นรูปธรรมและเต็มรูปแบบ สหรัฐฯ ได้รับอันดับความเชื่อถือที่ระดับ Aaa ยังไม่ปรากฎออกมา การที่ยังไม่มีความชัดเจนว่า มาตั้งแต่ปี 1917 ทั้งนี้ มูดี้ส์ระบุว่า การพิจารณาลด บทบาทของเจ้าหนี้กรีซในการช่วยเหลือกรีซมีอยู่ อันดับความน่าเชือ่ ถือดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวล อย่างไร และสะท้อนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะผิดนัดชำ�ระหนี้ กรีซที่อ่อนแอ ขณะที่ก่อนหน้านี้ มูดี้ส์ได้ลดอันดับ หลังแผนขยายเพดานการก่อหนีภ้ าครัฐยังไม่มคี วาม ความน่าเชือ่ ถือกรีซลงสูร่ ะดับ Caa1 และเอสแอนด์ คืบหน้า พีลดอันดับความน่าเชื่อถือกรีซลงสู่ระดับ CCC

AFET

“จีนหันไปนำ�เข้ายางจากอินโดฯ”

เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วันพฤหัสฯ ทีผ่ า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 409 สัญญา สถานะคงค้าง 1,990 สัญญา - ปิด 142.35 บ./ก.ก.เพิม่ ขึน้ 0.55 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) ปัจจัยบวก - น้�ำ มันกลับมาบวกอีกครัง้ - สหรัฐฯส่งสัญยาณออกแผน QE3 ปัจจัยลบ - จีนหันไปนำ�เข้ายางจากอินโด เพราะราคาถูกกว่า - เงินบาท - เยน แข็งค่า - หากหนีย้ โุ รปไม่มที างออกจะกดดันตลาดต่อ - มูดส้ี จ์ อ่ ลดอันดับสหรัฐฯ กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) - แนวรับ 130บ./ก.ก. - แนวต้าน 145 บ./ก.ก.

TFEX

“ลุ้นมะกันเคลียร์เพดานหนี้ - ออก QE3”

นายศราวุธ เตโชชวลิต ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพนั ธ์ บล.ซิกโก้ (SSEC) SET50 Futures - วันพฤหัสฯ ทีผ่ า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 15,314 สัญญา สถานะคงค้าง 30,499 สัญญา - ปิด 757.00 จุด ลดลง 0.20 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - แผนปรับเพดานหนีส้ หรัฐมีแนวโน้มออกมาดี - สหรัฐฯ มีแววออกมา QE3 - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 923.36 ล้านบาท ปัจจัยลบ - ลุน้ ผลการทดสอบ Stresstest ของธนาคารพาณิชย์ 91 รายในยุโรป - มูดส้ี จ์ อ้ งลดอันดับความน่าเชือ่ ถือมะกัน - นลท.รอดูโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ กลยุทธ์ - เปิดสถานะซือ้ (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 752 จุด ถัดไป 736 จุด - แนวต้าน 762 จุด ถัดไป 766 จุด

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554

หน้า 6

TGPRO เป้าต่อไป 0.50 บ. ขยับขึ้นมาอีกระลอกแล้ว ลอยไปแตะไฮรอบ 2 ปีที่ระดับ 0.46 บาท 2 วันทำ�การสุดท้ายในวีกก่อน บวกไปเหนาะๆ ถึง 24.32% แรงดี จริงๆ ลักษณะการเคลือ่ นไหวดังกล่าว บล.ธนชาต ประเมินว่า สัญญาณ เทคนิค TGPRO จะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง ยังคงเป็นโอกาสเข้าซื้อ คาดว่าจะทะลุผ่าน 0.45 บาทได้ มีเป้าหมายถัดไป 0.50 บาท แนะนำ� “ซื้อเก็งกำ�ไร” ขณะที่ล่าสุดพฤหัสบดีที่ผ่านมาปิดตลาดที่ระดับ 0.44 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือ 15.79% มูลค่าการซื้อขาย 153.65 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 14/07/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TGPRO 0.44 0.06 15.79 0.39 0.46 0.39 0.38 0.43

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

356,515,900 153,653 16.28 N/A -0.27 N/A N/A N/A 1,153

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/03/54

1. 2. 3. 4. 5.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 0.44 บาทหนาแน่นสุด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายรชต ลีลาประชากุล นางวรรณา สุรเลิศรังษี ธนาคาร นครหลวงไทย จำ�กัด (มหาชน) นายสุพจน์ เรืองเดชวรชัย ดร.ศรีวิไล ฉัตรจุฑามาส

จำ�นวนหุ้น

(%)

96,641,610 87,253,286 45,865,756 15,313,000 12,000,244

18.92 17.09 8.98 3.00 2.35

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554

เลือกตั้งดันดัชนีเชื่อมั่นฯมิ.ย.สูงสุดรอบ 4 ปีครึ่ง

ของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ในช่วง เดือนส.ค. โดยเบือ้ งต้นคาดว่าจะ เติบโตประมาณ 4.5 - 5% ซึ่งมี ความเป็นไปได้สงู จากปัจจุบนั ที่ ได้คาดจะเติบโตประมาณ 4.4% “เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะ ได้รับอานิสงส์จากนโยบายของ รั ฐ บาลใหม่ ที่ เ ข้ า มากระตุ้ น เศรษฐกิ จ ในช่ ว งปลายปี นี้ โดยเฉพาะการบริ โ ภคภายใน ประเทศ การลงทุน จะเป็นปัจจัย หลั ก ที่ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ” ดร.ธนวรรธน์ กล่าว นอกจากนี้ ยังคาดว่าใน ช่วงครึง่ หลังของปีนเี้ ศรษฐกิจไทย จะเติบโตได้ประมาณ 6% หลัง จากที่ช่วงครึ่งแรกของปีตัวเลข ภาคการส่งออกเติบโต 25% ถือ เป็นการขยายตัวทีส่ งู การบริโภค ภายในประเทศขยายตั ว ได้ ดี สะท้อนได้จากการปล่อยสินเชื่อ ของธนาคารเติบโต 14% ในช่วง ครึ่งปีแรก ขณะเดียวกันราคา สิ น ค้ า เกษตรยั ง คงมี ร าคาสู ง ทำ�ให้กำ�ลังซื้อของประชาชนมี มากขึ้น

ผ ศ . ด ร . เ ส า ว ณี ย์ เศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้า ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่าย เดือนมิ.ย. 54 ปรับตัวดีขึ้นต่อ วิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้า เนื่องเป็นเดือนที่ 3 อยู่ที่ระดับ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ 81.7 จากเดือนพ.ค. 54 ที่อยู่ บริโภคต่อเศรษฐกิจโดยรวมใน ระดับ 80.2 ด้านผศ.ดร.ธนวรรธน์ เดือนมิ.ย. 54 อยู่ที่ระดับ 72.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ค. 54 ที่อยู่ ระดับ 71.1 ซึ่งเป็นการปรับ ตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีครึง่ เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคมีความ เชื่อมั่นในการเลือกตั้งในวันที่ 3 ก.ค.ที่ ผ่ า นมา ส่ ง ผลทาง จิตวิทยาในเชิงบวกต่อความหวัง จากรั ฐ บาลใหม่ ที่ จ ะมี แ นว นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจให้ปรับ ตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ราคาน้�ำ มัน ขายปลีกในประเทศได้ปรับตัว ลดลง ทำ�ให้ผู้บริโภคลดความ กังวลต่อการเพิ่มขึ้นของราคา สินค้าและค่าครองชีพ ประกอบ กับ ราคาพืชผลเกษตรยังอยู่ใน ระดับสูง สำ�หรับดัชนีความเชื่อ มั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะ

พลวิ ชั ย ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ พยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ เศรษฐกิจไทยเพื่อจะนำ�มาปรับ ประมาณการอัตราการขยายตัว

คลังปลื้มเก็บรายได้9เดือน งบ54ทะลุเป้า1.8แสนลบ.

จัดเก็บรายได้สุทธิ 1,386,281 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 181,050 ล้านบาท หรือ 15% (สู ง กว่ า ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ที่ แ ล้ ว 12.3% จากภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งส่ ง ผล ตามลำ�ดั บ อย่ า งไรก็ ดี ภาษี ให้ ก ารจั ด เก็ บ รายได้ ข องทุ ก สรรพสามิตน้ำ�มันจัดเก็บได้ต่ำ� หน่ ว ยงานสู ง กว่ า เป้ า หมาย กว่าประมาณการ 7,558 ล้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมสรรพากร บาท เป็ น ผลจากการปรั บ ลด รองลงมาได้แก่ กรมสรรพสามิต อั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต น้ำ � มั น กรมศุลกากร และการนำ�ส่งราย ได้ของรัฐวิสาหกิจซึ่งสูงกว่าเป้า ดีเซลลงชั่วคราว สำ�หรับช่วง 9 เดือน หมาย 138,739 , 21,629 , แรกของปี ง บประมาณ 54 9,431 และ 11,805 ล้านบาท (ต.ค. 53 - มิ.ย. 54) รัฐบาล ตามลำ�ดับ

น า ย น ริ ศ ชั ย สู ต ร ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจ การคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจัด เก็บรายได้เดือนมิถนุ ายนสูงกว่า เป้ า หมาย 2 พั น ล้ า นบาท ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 54 รัฐบาล จั ด เก็ บ รายได้ สุ ท ธิ สู ง กว่ า เป้ า หมายกว่า 1.8 แสนล้านบาท ทั้ ง นี้ เ ดื อ น มิ . ย . 5 4 รั ฐ บาลจั ด เก็ บ รายได้ สุ ท ธิ

109,571 ล้ า นบาท สู ง กว่ า ประมาณการ 2,065 ล้านบาท หรื อ 1.9% (สู ง กว่ า เดื อ น เดียวกันปีที่แล้ว 10%) เป็นผล จากการจั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได้ นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สูง กว่าประมาณการ จำ�นวน 5,474 3,476 และ 1,544 ล้านบาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554

ตลท. ระบุ แขวน ยิ่งลักษณ์ ไม่กระทบเชื่อมั่นต่างชาติเท่าโผทีมศก. ดร.วิรไท สันติประภพ รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวถึงกรณีที่ กกต. ยังไม่รับรองการเป็น ส.ส. ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า ไม่ น่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนัก ลงทุนต่างชาติอย่างมีนัยสำ�คัญ เพราะสิ่งที่ ต่างชาติอยากเห็น คือ การเลือกตั้งที่ผ่านไป ได้ดว้ ยดีไม่มเี หตุการณ์รนุ แรงเกิดขึน้ แต่สงิ่ ที่ ต่างชาติ รวมถึงนักลงทุน นักธุรกิจไทยให้ ความสำ�คัญมากทีส่ ดุ ในขณะนี้ คือการวางตัว ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล เพราะจะส่งผลต่อ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย และผลประกอบ การของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาอัตรา เงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ไทย สูงสุดในภูมิภาคต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 นับ ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 เป็นต้นมา โดยอยู่ที่ ระดั บ 3.70% สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความ แข็งแกร่งของบริษทั จดทะเบียน ทีน่ อกจากจะ ทำ�กำ�ไรได้ดแี ล้วยังมีความสามารถในการจ่าย

ปันผลได้สูงสุดในภูมิภาค ดร.วิ ร ไท สรุ ป ภาวะตลาดหลั ก ทรัพย์ฯ และการซื้อขายหลักทรัพย์ 6 เดือน แรกของปีนวี้ า่ นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเพียงแห่งเดียว โดยมี การขายสุ ท ธิ ร วม 14,803.05 ล้ า นบาท โดยเฉพาะในเดือนพ.ค. - มิ.ย. ต่างชาติขาย มาก เนือ่ งจากความกังวลต่อความสามารถใน การชำ�ระหนี้ของกรีซ และความไม่แน่นอน ทางการเมืองในประเทศช่วงที่ไทยรอผลการ เลือกตั้ง ส่ ว นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นภู มิ ภ าค เอเชี ย เช่ น อิ นโดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และ เวียดนาม นักลงทุนต่างประเทศซือ้ สุทธิ 2,015 ล้านดอลลาร์ 442 ล้านดอลลาร์ และ 140 ล้านดอลลาร์ตามลำ�ดับ สำ�หรับแผนการขยายฐานนักลงทุน ในครึง่ หลังของปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รว่ ม มือกับธนาคารพาณิชย์ และบริษัทลูกของ ธนาคารพาณิชย์เพื่อกระจายช่องทางเข้าถึง หลักทรัพย์ เช่น Internet Banking การจับ มือกับผู้จัดการสาขาธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ ความรู้กับผู้ฝากเงินอย่างครบวงจร และใน

News Station

หน้า 8

ส่วนของตลาดอนุพันธ์ก็มีอนุพันธ์ใหม่เกิดขึ้น โดยอ้างอิงกับราคาน้ำ�มัน ซึ่งจะสามารถตอบ โจทย์นักลงทุนในประเทศ รวมถึงผู้ประกอบ การเอสเอ็มอีให้สามารถปิดความเสี่ยงในช่วง ที่ราคาน้ำ�มันแพงได้ การออก ETF อ้างอิงกับ ทองคำ� ซึ่งจะมีมากขึ้นในครึ่งหลังปีนี้ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะมี การโรดโชว์นักลงทุนต่างประเทศ โดยเปิด ตลาดประเทศใหม่ๆ มากขึ้น เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ลอนดอน สก็อตแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี เป็นต้น ด้านความคืบหน้าของการแปรสภาพ องค์กรของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีโครงสร้าง เป็นเอกชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของกฤษฎี ก าวาระ 2 หรื อ 3 คาดว่ า ประมาณต.ค. - พ.ย. จะนำ�เข้าเสนอในที่ ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ก่อนที่จะยื่นเข้าไปยัง สภาผู้แทนราษฎร “ทุ ก อย่ า งเรายั ง ทำ � ตามแผนเดิ ม ซึ่งการแปรรูปน่าจะเริ่มต้นได้ปี 55 ก่อนที่จะ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต้ น ปี 56 เป็ น อย่ า งเร็ ว ” ดร.วิรไท กล่าว

UIC คาดรายได้ปีนี้โตแตะ 100% นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธาน กรรมการบริหาร บมจ. ยูเนี่ยน อินทราโก้ (UIC) เปิดเผยว่า รายได้ของบริษัทฯ ในปี นี้มีโอกาสเติบโตถึง 100% หรือมีรายได้ ประมาณ 550 - 600 ล้านบาท มากกว่า

เดิมทีบ่ ริษทั ฯ เคยตัง้ เป้าการเติบโตของราย ได้ไว้ที่ 80% จากปีกอ่ นทีม่ รี ายได้ 292 ล้าน บาท เนื่องจากประเมินว่าในไตรมาส 3/54 - ไตรมาส 4/54 ดีมานด์นา่ จะกลับมาดีกว่า ในช่วงไตรมาส 2/54 ที่ยอมรับว่าผลการ

ดำ�เนินชะลอตัวลงเล็กน้อย จากไตรมาส 1/54 แต่ดีกว่าไตรมาส 1/53 อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนออกสินค้าเคมีภัณฑ์ใหม่ ที่ใช้เป็น ส่วนประกอบผลิตเครื่องสำ�อางเข้ามาสนับ สนุนด้วย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

IPO ไทยใจสู้ “จรัมพร” มั่นใจ

มาร์เก็ตแคปหุ้นใหม่ปีนี้แตะ 1 แสนล้าน ตามติด 5 หุ้นใหม่ไอพีโอเข้าเทรดปี 54 พบกระแสตอบรับดี ราคาพุ่งแรงตั้งแต่วันแรกที่ เปิดเทรด ระบุ UIC ราคาเด้งแรงสุด 2.82 บาท หรือ 146.87% จาก IPO ที่ 1.92 บาท เทียบราคาปัจุบันที่ 4.74 บาท “จรัมพร” เผยมั่นใจมาร์เก็ตแคปหุ้นใหม่ปีนี้แตะ 1 แสนล้านบาทได้ หลังปัจจุบันมีมาร์เก็ตแคป 4.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเผยมีหลายบริษัทฯ จ่อคิวเทรดอีกเพียบ ล่าสุดสมาคมนักวิเคราะห์ปรับเป้าดัชนีฯ สิ้นปีเป็น 1,197 จุด นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ และผู้ จั ด การ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ ตลท. ยังมั่นใจว่ามาร์เก็ตแคปของหุ้น IPO ที่เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็น ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 1 แสนล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันมีมาร์เก็ตแคปประมาณ 4.7 หมื่นล้านบาทแล้ว ขณะเดียวกันยังตั้ง เป้ามาร์เก็ตแคปของหุน้ เพิม่ ทุนแบบ PO ใน ปีนไี้ ว้ที่ 4 หมืน่ ล้านบาท หลังจากทีป่ จั จุบนั สามารถทำ�ได้แล้ว 5.5 หมื่นล้านบาท Investor Station สำ�รวจหุ้น IPO ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีนี้ แบ่ง เป็ น ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ (SET) 2 บริ ษั ท ประกอบด้ ว ย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย (LHBANK) และ บมจ.น้ำ�ตาลครบุรี (KBS) โดยในส่วนของ LHBANK เข้าซื้อขายวันแรก 10 พ.ค. 54 ที่ ราคาเสนอขาย 1.40 บาท ราคาเปิดที่ 1.84 บาท ก่อนขึ้นไปสูงสุดที่ 1.93 บาท และปิด การซือ้ ขายวันแรกที่ 1.79 บาท ขณะที่ KBS เข้าซื้อขายวันแรก 27 พ.ค. 54 ด้วยราคา เสนอขาย 9.10 บาท ราคาเปิดที่ 10.10 บาท ก่อนขึ้นไปสูงสุดที่ 10.30 บาท และ ปิดการซื้อขายวันแรกที่ 9.30 บาท ส่วนหุ้น IPO ที่เข้าซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) มี 3 บริษัทฯ ประกอบด้ ว ย บมจ.วิ น เทจ วิ ศ วกรรม (VTE), บมจ.ยูเนี่ยน อินทราโก้ (UIC) และ บมจ.สาลีค่ ลั เลอร์ (COLOR) โดย VTE ซือ้ ขายวันแรกเมือ่ วันที่ 9 มี.ค. 54 ด้วยราคา IPO 1.60 บาท เปิดการซื้อขายวันแรกที่ 4.02 บาท ขึ้นไปสูงสุดที่ 4.22 บาท และ ปิดการซื้อขายที่ 3.50 บาท ขณะที่ UIC เข้าซื้อขายวันแรกเมื่อ 3 มิ.ย. 54 ด้วย ราคา IPO 1.92 บาท ขึ้นไปสูงสุดของวัน ที่ 5.50 บาท และปิดการซื้อขายที่ 5.50 บาท และ COLOR เข้าซื้อขายวันแรกเมื่อ 14 มิ.ย. 54 ด้วยราคา IPO 2.89 บาท เปิ ด การซื้ อ ขายวั น แรกที่ 6.80 บาท และขึ้ น ไปสู ง สุ ด ของวั น ที่ 7.75 บาท ก่อนปิดการซื้อขายที่ 6.40 บาท ทั้งนี้ จากการสำ�รวจดังกล่าวพบ ว่า UIC ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดเปรียบเทียบ จากราคา IPO ถึงราคาซื้อขายปัจจุบัน โดยปรับขึ้น 2.82 บาท หรือ 146.87% อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง พบว่ า มี IPO หลาย บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าซื้อขายเร็ววันนี้ หลังจากดัชนีฯ ยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น และล่าสุดสมาคม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เปิดเผยผลการ สอบถามนักวิเคราะห์ครั้งที่ 2/54 พบว่า

นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มดัชนีฯ ณ สิ้นปี 54 เป็นเฉลี่ย 1,197 จุด จากที่ประเมินครั้งก่อน ในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,181 จุด โดยใน ครึง่ หลังประเมินดัชนีฯ สูงสุดที่ 1,221 จุดและ ต่�ำ สุดที่เฉลี่ย 995 จุด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554

Lifestyle Station

เมื่อ“ความรัก”พบกับ“ธรรมมะ”

by Jackal_XIII

พระพุทธองค์ตรัสว่า “ไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อ�ำ นาจแห่งความรัก เพราะการพลัดพรากจาก สิ่งอันเป็นที่รักเป็นเรื่องทรมาน และเรื่องที่จะบังคับมิให้พลัดพรากก็เป็นสิ่งสุดวิสัย ทุกคนจะต้องพลัดพรากจาก สิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจไม่วันใดก็วันหนึ่ง” ในพุทธศาสนา มีหลักธรรมคำ�สอน สำ�หรับที่ใช้ในการปฏิบัติตนของผู้ที่มีความรักด้วยเช่นกัน เรา เรียกหลักธรรมดังกล่าวนีว้ ่า “ฆราวาส ธรรม 4” ซึ่งเป็นหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้ส�ำ หรับผูค้ รองเรือน ได้ปฏิบัติ ดังนี้ สัจจะ คือ ความจริงใจ และความซื่อสัตย์ต่อบุคคลผู้เป็นที่รัก สิ่งสำ�คัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน ซื่อสัตย์และความ จริงใจ จะเป็นทางเชื่อมสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นและไม่มีสิ่งใดที่จะมาตัดขาดออกไปจาก กันได้โดยง่าย สัจจะจึงเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐาน พึงจะ ระลึกและปฏิบัติอยู่เสมอ ขันติ ความอดทน อดกลั้นมี อยู่ 4 ระดับด้วยกันคือ อดทนต่อความลำ�บากตรากตรำ� อดทนต่อทุกขเวทนา อดทนต่อการกระทบ กระทั่ง อดทนต่อสิ่งที่เย้ายวนใจ หรือกิเลส ขันติมุ่งเน้นความอดทนที่ร่างกาย อดกลั้นระงับใจข้อแตกต่างทางด้านอุปนิสัย อดทนต่ออุปสรรคกับ คนทีเ่ รารัก การประกอบสัมมาอาชีพ ร่วมกันฝ่าฝันอุปสรรคในหน้าทีก่ ารงาน เป็นกำ�ลังใจซึง่ กันและกัน คูร่ กั ที่ขาดความอดทน ย่อมไม่อาจอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ทมะ คือ การข่มใจ การปรับตัว การรู้จักควบคุมอารมณ์ ก็เพราะแต่ละคนที่เข้ามาในชีวิตของเรา นั้นต่างคนต่างมีพื้นฐานชีวิตต่างจิต ต่างใจกันไป มีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน เมื่อเกิดข้อโต้แย้งไม่ได้ ดั่งใจ จึงต้องอาศัยการควบคุมจิตใจ ในการทำ�ความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนที่เรารัก และคนรอบข้าง เอาใจเขามาใส่ใจเรา จาคะ การแบ่งปัน ความเสียสละ ยิ่งให้ เสมือนยิ่งรับ เมื่อเรายิ่งให้ด้วยความเต็มใจ เราก็จะยิ่งได้ รับความสุขทางใจอย่างไม่มีวันสิ้นสุด หมายรวมถึงการแบ่งปันน้�ำ ใจ เอาใจใส่ดูแล เป็นที่พึ่งอาศัย และมี ความเอื้ออาทรให้แก่กันและกัน รวมถึงการให้อภัย คู่ครองที่ขาดธรรมะข้อจาคะนี้ จะทำ�ให้เกิดความเบื่อ หน่าย โกรธเคืองกันและเลิกรากันไปในที่สุด

Photo Release

ตลท.จับมือบล.บัวหลวง เปิดบริการ “Bualuang iProgram Trade” ครั้งแรกในไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บล. บัวหลวง เปิดตัวนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่ Bualuang iProgramTrade ซึ่งเป็นบริการส่งคำ�สั่งซื้อขายแบบ อัตโนมัติ (Program Trading) สำ�หรับ นักลงทุน บุคคลครั้งแรกในประเทศไทย โดยนำ�จุดเด่นของ การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคมาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการลงทุน ผ่านการส่งคำ�สั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ ตามรู ป แบบกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ที่ เ หมาะสมกั บ นักลงทุนแต่ละราย ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุน มี ค วามแม่ น ยำ � ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว มี วิ นั ย และมี ประสิทธิภาพสูงสุด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

เอไอเอสเปิดตัวแพ็คเกจแบล็คเบอรี่ใหม่ล่าสุด เดือนละ 300 บาท ได้ทั้งโทรและแชทในแพ็คเดียว

เอไอเอส เปิดตัว แบล็คเบอรี่แพ็คเกจ ใหม่ล่าสุดครั้งแรกก่อน ใคร ในลักษณะของแพ็คเกจการใช้งานหลัก ที่ให้สาวกขาแชททั้งจีเอส เอ็ม แอดวานซ์ และ วัน-ทู-คอล! ที่ชื่นชอบการใช้งาน BlackBerry Messenger ได้ทั้งโทรและแชทในแพ็คเดียว ด้วยราคาเริ่มต้นเพียงเดือน ละ 300 บาทเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าบริการรายเดือน 300 บาท ฟรี BlackBerry Messenger ไม่จำ�กัด ฟรีค่าโทร (นาที/เดือน) 200 ฟรี SMS (SMS/เดือน) 10 ค่าโทรส่วนเกิน (นาที) 1 บาท ทุกเครือข่าย สาวกเอไอเอสแบล็คเบอรี่สามารถสมัครใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ AIS Shop หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ 1175

มุมประกัน อาคเนย์ ฉลองครบรอบ 65 ปี นายเจริ ญ สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี ประธานกรรมการ ที ซี ซี กรุ๊ ป พร้ อ มด้ ว ย พลตำ � รวจเอกสนอง วั ฒ นวรางกู ร ประธานกรรมการ นายโชติพัฒน์ และนางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานและรองประธาน กรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน นำ�คณะผู้ บริหาร ทำ�บุญและตัดเค้กฉลองครบรอบ 65 ปี อาคเนย์ ร่วมกับตัวแทน นายหน้า พร้อมด้วยพนักงานร่วมฉลองที่อาคารสำ�นักงานใหญ่ สีลม เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ อาคเนย์ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีบทบาทสำ�คัญใน การผลักดันตลาด และเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภคตลอดไป

SC ตั้ง “บุษบา ดามาพงศ์” แทน “ยิ่งลักษณ์” นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้นางบุษบา ดามาพงศ์ ขึ้ น ดำ � รงตำ � แหน่ ง ประธานกรรมการบริ ห าร และรั ก ษาการประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ด้วยคุณสมบัติที่มีประสบการณ์การด้านอสังหาริมทรัพย์และเคยดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวมาแล้ว เมื่อปี 46 - 49 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้เสนอให้พิจารณา โดยบริษัทยังคงใช้ โครงสร้างการบริหารที่ทำ�ให้แต่ละ Business Unit สามารถบริหารงานได้ อย่างเบ็ดเสร็จตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้วางไว้เดิม

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

“นิคิพวทีนธ์ จั ย สิ น ” ซี เอ็นเนอรยี

ตอนที่ 2

ผ่ามุมมอง

หัวเรือใหญ่

“สิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ เห็นคือ QTC เป็นหุน้ ทีม่ เี สถียรภาพ การดำ�เนิน ธุรกิจไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหวือหวามากเกินไป เนื่องจากธุรกิจนี้มี ความสำ�คัญต่อภาคเศรษฐกิจของไทย เพราะประเทศไทยมีความ จำ�เป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นหม้อแปลงไฟฟ้าจึงมีความสำ�คัญต่อ การดำ�รงชีวิต เราจะเน้นการเติบโตแบบมีเสถียรภาพ ไม่เน้นการเติบโตแบบ ก้าวกระโดดมากจนเกินไป ซึ่งที่มองไว้ในแต่ละปีอยากจะเห็นการ เติบโตของรายได้และกำ�ไรเป็นเลขสองหลัก เพราะทีส่ ดุ แล้วเราก็ตอ้ ง มองถึงผลตอบแทนที่จะคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย”

“นิพนธ์ จัยสิน”

ส่วนหนึง่ ในบทสนทนาช่วงแรกที่ นิพนธ์ จัยสิน กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน) หรือ QTC กล่าวถึงจุดยืนสำ�คัญของบริษทั ฯ ก่อนการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 28 ก.ค.นี้ พร้อมทัง้ ได้เปิดเผยว่า ผลงานในครึง่ ปีหลังจะเติบโตโดด เด่นกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากใน Q2/54 มีออเดอร์เข้ามาจำ�นวน มาก ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 โดย ณ สิ้นเดือนพ.ค. บริษัทฯ มี Backlog จำ�นวน 450 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้ในปีนี้ในสัดส่วน 80 - 90% ยังไม่รวมยอดขายที่ เกิดขึน้ ในเดือน เม.ย. - พ.ค. และออเดอร์ทจี่ ะทยอยเข้ามาในช่วง ที่เหลือของปี ดังนั้นจึงเชื่อว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตได้มากกว่า 20%

......อ่านต่อฉบับหน้า.......

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554

คาดว่าดัชนีฯ จะแกว่งตัวในกรอบ 1064 - 1090 จุด โดยปัจจัยเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาหนี้ของยูโรโซนน่าจะมีความชัดเจน ส่วนปัจจัยในประเทศให้ติดตามการทยอย ประกาศผลประกอบการ Q2/54 ในหุ้นกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงความคืบหน้าทางการ เมืองในประเด็นการรับรองการเป็น ส.ส.ของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ทั้งนี้ ประเมินแนวรับอยู่ที่ 1,070 - 1,064 จุด ส่วน แนวต้าน 1,085 - 1,090 จุด กลยุทธ์การ ลงทุน แนะซื้อเป็นรายกลุ่มเช่น กลุ่มแบงก์ อาทิ BBL- KBANK -SCB ส่วนนักลงทุนที่เล่น เก็ ง กำ �ไรระหว่ า งวั น แนะนำ � เล่ น หุ้ น กลุ่ ม สื่อสาร และอสังหาริมทรัพย์ เช่น AP, LH

หน้า 13

คาดว่าดัชนีฯ มีโอกาสที่จะขยับขึ้น ได้จากปัจจัยภายนอกที่มีแนวโน้มเชิงบวก โดยเฉ พาะตั ว เลขเศ รษฐกิ จ ของสห รั ฐ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้นั้น ตามโพลล์รอย เตอร์ที่ออกมายังอยู่ในสัญญาณบวก แต่ยัง ต้องจับตาปัจจัยภายในประเทศ เรื่องการ รั บ รองผล การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปจาก คณะ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และการ ประกา ศผลปร ะกอบก ารไตร มาส 2/54 ของกลุ่มแบงก์ โดยมองแนวต้านสัปดาห์นี้ที่ 1,100 - 1,110 จุด และแนวรับที่ 1,070 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎ�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 14 กรกฎ�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,795.40 13.07% 2,298.30 10.75% 4,909.20 22.96% 11,380.82 53.22%

2,888.58 13.51% 3,154.40 14.75% 3,985.83 18.64% 11,354.90 53.10%

-93.18

Last Update

-856.1 923.37 25.92 14/07/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,079.91 756.45 1,647.11 306.82

14/07/11

Chg

%Chg

2.51 2.43 4.6 -2.22 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

0.23 0.32 0.28 -0.72 21,383.71 802.78

17:01:48

AGRO 0.6

A dv ance 34%

Decline 39%

0.4

No C hange 27%

TECH

0.23

CONSUMP

0.2 0 -0.2 -0.74

-0.16

-0.4 -0.6

SERVICE

-0.8

-0.07

FINCIAL

0.49

Decline 39%

-0.16

A dv ance 26% No C hange 35%

RESOURC 0.6

INDUS 0.46

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎ�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 14 กรกฎ�คม 2554

CPF

( Day )

: CPF 25,000,000

Price & Fundamental Symbol CPF

Last 28.50 Chg -0.50  %Chg -1.72  Open 29.00  High 29.25  Low 28.00  Prev 29.00  Avg 28.48  AccVol 44,741,100  AccVal(K฿) 1,274,207  4.39  %Fluct P/E 14.54  P/BV 3.33  DPS(Baht) 0.55  Yield(%) 3.62  EPS(Baht) 1.96  MktCap(Mil.) 214,318  Broker Target Update TNS 37.00 14/07/11 หลักทรัKSพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็37.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 14/07/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 12/07/11 ค่าการ CGS ม่ ขึน้ มากที32.50

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

20,000,000

Vol.

15,000,000 10,000,000 5,000,000

29.25

29.00

Price

28.75

28.50

28.25

28.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎ�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 14 กรกฎ�คม 2554

GLOBAL

( Day )

Volume Analysis

: GLOBAL

Price & Fundamental Symbol GLOBAL

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker TNS KTZ DBSV

8.65 0.90  11.61  7.80  9.10  7.80  7.75  8.41  39,805,200  334,902  15.46 

32.04 2.06  0.06  0.48  0.27  12,456  Target Update 10.80 14/07/11 9.00 08/07/11 8.71 14/06/11

4,000,000 3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 9.10

9.05

9.00

8.95

8.90

8.85

8.80

8.75

8.70

8.65

8.60

8.55

Price

8.50

8.45

8.40

8.35

8.30

8.25

8.20

8.15

8.10

8.05

8.00

7.90

7.85

7.80

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎ�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 14 กรกฎ�คม 2554

GENCO

( Day )

Price & Fundamental Symbol GENCO

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: GENCO

45,000,000 40,000,000

0.68 0.02  3.03  0.70  0.78  0.67  0.66  0.73  264,629,700  192,355  15.07 

68.00 0.60  N/A  N/A  0.01  612  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

35,000,000 30,000,000

Vol.

25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0.78

0.77

0.76

0.75

Price

0.74

0.73

0.72

0.71

0.70

0.69

0.68

0.67

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 652 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554

คำ�คมการลงทุน “ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน” Anonymous

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 18 ก.ค. 2554  
Investor_station 18 ก.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station