Page 1

Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

5 6 7 8 9

News Station

จอร์จ โซรอส ชี้ใกลหมดยุคศก.เสรี PT นากลัวมาก สภาพัฒน์ฟน ธงจีดพ ี ปี น ตี้ ำ่ สุดรอบ11ปี STAR ปนผลครัง้ แรก 2 สต./หุน นับตัง้ แตเขาเปนสมาชิก mai

Dynamic Station ไทยโพลีคอนส์ยอดจองลน

10

เที่ยววัด

วัดศรีรองเมือง

ภาพพจน PTT ในสายตาโบรกเกอรทงั้ หลาย มองไมนาเกลียด “ซื้อได” แมงบ Q4/51เลอะเทะ หลัง PTT เปดงบ Q4/51 ขาดทุนเละ บรรดาโบรกเกอร์ทั่วหล้า ต่างวิจารณ์กันไป หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ยังคงเชียร์ซื้อเพื่อการลงทุน แม้ระยะสั้นยังกลัวปจจจัยลบจะ กดดันราคาหุ้นบนกระดาน ทว่ามองจุดต่ำสุดของผลประกอบการได้ผ่านไปแล้ว “กิมเอ็งเคจีไอ-ยูไนเต็ด-ดีบีเอส วิคเคอร์ส-โกลเบล็ก-ทรีนีตี้-สินเอเซีย-กรุงศรีฯ” ยังแนะนำให้ซื้อ หรือซื้อเมื่อ่อนตัว ขณะที่ “สถาบันวิจัยนครหลวงไทย-เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์” เห็นต่าง ต‡อหนˆา 3 แนะนำให้ขายและหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ลงทุนระยะสั้น

12

Professinal Station EGCO นาซื้อลงทุน

13

Basuka Never Dies อยาฝนหวานกับบิก๊ แคป!

14

มองหุˆนจากเซียน ไรประเด็นบวก

15

Data Station

GBX พูดชัด วันนี้ไมคิดขายหุน UOBKH แตแยมหากดีลควบ BSEC ลงตัว อาจมีลุนเปลี่ยนใจ

GBX ยืนยันไม่คดิ ขายหุน้ UOBKH ทิง้ เว้นแต่ดลี ควบ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน กับ บล. บีฟท จะ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย จึงอาจทบทวนผลกระทบและการตัดสินใจใหม่ ด้าน “ชนะชัย จุลจิราภรณ์” CEO ใหม่เอีย่ มแห่ง บล.โกลเบล็ก ตัง้ เปามาร์เก็ตแชร์ปน แี้ ตะ 3% จากปกอ่ นอยูท่ ี่ 1.4% อีกทัง้ เผยเปดกว้างพร้อมรับการเจรจาควบรวมเสมอ ส่วนปจจุบนั ยังไม่มโี บรกฯ เข้ามาจีบ ส่วนความ คืบหน้าที่ BSEC ล่าสุดบอร์ดพยักหน้าให้ศกึ ษารายละเอียดดีล คาดใน 6 เดือนได้ผลสรุป ต‡อหนˆา 4

ผวาการเมืองปวนปลุกหมีอาละวาด

เซียนหุน เสียวกดดันหุน ไทยวันนีล้ งแตะ 420 จุด ซื้อหุน..คือการซื้อธุรกิจ “วิบูลย พึงประเสริฐ” ตอนที่ 7

ต‡อหนˆา 11

ดัชนีฯ หุ้นไทยกลับมาเงียบเหงาอีกครั้งบวก-ลบในวังวนแคบๆ ไม่สะท้านตัวเลข สภาพั ฒ ฯ ชี้ จี ดี พี ไตรมาส 4/51 ติ ด ลบหนั ก ที่ สุ ด ในรอบ 10 ป ที่ 4.3% ขณะที่ นั ก วิเคราะห์หลักทรัพย์คาดหุ้นไทยวันนี้ ต้องระวังพิษการเมืองปวน จับตาการชุมนุมคนเสื้อ แดงหากมีสัญญาณไม่ดี จะกดให้การลงทุนหดหู่หนัก เสียวร่วงแตะ 420 จุด แม้ยังพอ คาดหวังเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้าได้บ้างหลังรัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 มีมติ ขยายวงเงินเสริมสภาพคล่อง กลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำให้ถือเงินสดไว้ก่อน ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

CRANE

หน้า 2

ด (มหาชน) บริษัท ชูไก จำกั ฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวั ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 โทรสาร 0-2316-6574 www.chukai.co.th

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 42/51 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) 68/55 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 หลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลก ภาพพจน์ PTT (ต่อจากหน้า 1) ผู้สื่ อ ข่าวรายงานราคาหุ้น ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยรวมแล้ ว ผลกำไรใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT วานนีพ้ บว่า เคลือ่ นไหวแกว่งตัว ไตรมาส 1/52 จะดี ก ว่ า ไตรมาส ทั้งในแดนลบ และบวกก่อนจะปดที่ 4/51 แต่ จ ะไม่ ดี ไ ปกว่ า ไตรมาส ระดับ 157 บาท บวก 1.00 บาท หรือ 1/51 ที่ มี ก ำไรสุ ท ธิ 26,133 ล้ า น 0.64% มูลค่าซื้อขาย 332.28 ล้าน บาท พร้ อ มกั น นี้ ค าดว่ า PTT จะ บาท แม้วา่ ผลประกอบการป 51จะมี กลั บ มามี ก ำไรเติ บ โต 21% yoy กำไรสุทธิ 51,704.80 ล้านบาท คิด เปน 62,308 ล้านบาท คิดเปนกำไร เป น กำไรต่ อ หุ้ น 18.33 บาท หรื อ ต่อหุ้น 22.06 บาท ในปนี้ตามการ ลดลง 47.14% ลดลงจากป 50 ที่ ฟ น ตั ว ของส่ ว นแบ่ ง ผลกำไรของ กำไรสุทธิ 97,803.59 ล้านบาท กำไร ธุรกิจโรงกลั่นและปโตรเคมี ราคา ต่อหุน้ 34.82 บาทก็ตาม พร้อมกันนี้ หุ้ น ป จ จุ บั น ซื้ อ ขายอยู่ ที่ PER 7.1 คณะกรรมการ ปตท. ยั ง ได้ อ นุ มั ติ เท่า และมี upside อยู่ 28% จาก การจ่ า ยเงิ น ป น ผลสำหรั บ งวด 6 เดือนหลังของป 51 ในอัตรา 2.00 บาทต่ อ หุ้ น ด้ ว ย โดยเงิ น ป น ผล กำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 52 **คำแนะนำการลงทุนของบรรดา โบรกเกอร** บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุ ว่ า PTT มี ผ ลการ ดำเนินงานไตรมาส 4/51 ออกมาต่ำ กว่าที่คาดไว้ 18% โดยขาดทุนสุทธิ 21,727 ล้านบาท ซึง่ นับเปนรายงาน ผลขาดทุ น เป น ครั้ ง แรกตั้ ง แต่ จ ด ท ะ เ บี ย น เ ข้ า ม า ซื้ อ ข า ย ใ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (SET) เมือ่ 7 ปกอ่ น อย่างไรก็ตาม ประเมินว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทจะพลิก กลั บ มาเป น กำไรในไตรมาส 1/52 จากการที่ส่วนแบ่งของธุรกิจโรงกลั่น และปโตรเคมีจะกลับมาเปนกำไรอีก ครัง้ จากการทีโ่ รงกลัน่ คาดว่าจะไม่มี ผลขาดทุ น จากสต็ อ กน้ ำ มั น มาก เหมือนไตรมาสก่อน ในขณะที่ธุรกิจ ปโตรเคมีกค็ าดว่า จะไม่มผี ลขาดทุน จากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ เนื่อง จากราคาปโตรเคมีที่ฟนตัวขึ้น มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในไตรมาสนี้ ในส่วนของธุรกิจกาซของบริษัทคาด ราคาที่เหมาะสมตามวิธี sum-ofว่ า ผลกำไรจะดี ขึ้ น จากการเดิ น the-part ที่ 199 บาท จึ ง คงคำ เครื่องได้เต็มกำลังการผลิต 100% แนะนำ ซือ้ ลงทุน ของโรงแยกกาซหลังจากเดินเครื่อง บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) แค่ 82% ในไตรมาส 4/51 ส่วนผล ระบุวา่ PTT ขาดทุนต่ำกว่า กำไรของ PTTEP คาดว่าจะทรงๆ ตัว ประมาณการ พร้อมทัง้ ประกาศจ่าย จากไตรมาสก่ อ นจากการที่ ร าคา เงินปนผลสำหรับครึ่งปหลังที่ 2.0 จำหน่ายปโตรเลียมยังคงลดลงตาม บาทต่ อ หุ้ น ต่ ำ กว่ า ประมาณการ ราคาน้ ำ มั น ส่ ว นธุ ร กิ จ น้ ำ มั น ของ เช่ น กั น ทั้ ง นี้ ฝ า ย วิ เ คราะห์ ฯ ได้ บริษัทคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ ประเมินกำไรแนวโน้มตลาดน้ำมันที่ ดีขึ้นตามการฟนตัวของค่าการตลาด ต ก ต่ ำ แ ล้ ว ก ำ ไ ร แ ล ะ ก า ร จ่ า ย Print

Next Page

News Station เงินปนผลทีต่ ำ่ กว่าคาดในป 51 อาจ สร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้นในระยะ สัน้ อย่างไรก็ตามคาดว่า กำไร ในป 52 ควรมี ค วามเสี่ ย งจำกั ด เนือ่ งจากบริษทั ฯ จะไม่มผี ลขาดทุน จากสินค้าคงคลังและกำไรควรปรับ ตัวดีขนึ้ อย่างมีนยั สำคัญในป 53 ถึง 29.4% YoY จึงเชื่อว่า PTT ยังคง เปนการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว และคงแนะนำ ‘ซื้ อ ’ โดยมี ร าคา เปาหมายที่ 220 บาท สถาบันวิจยั นครหลวงไทย (SCRI) ระบุวา่ คาดการณ์แนวโน้ม

กำไรป 2552 ยั ง อ่ อ นตั ว ทั้ ง นี้ ประเมินกำไรที่ต่ำกว่าคาด และยัง คงมี แ นวโน้ ม อ่ อ นตั ว ต่ อ เนื่ อ งใน 1H/52 จะทำให้ Consensus มี แนวโน้มปรับลดประมาณกำไรของ PTT ลงอีกรอบจากระดับปจจุบันที่ คาดการณ์กำไรป 2552 ไว้ในระดับ 54,296 -71,592 ล้านบาท เทียบ กับคาดการณ์ของ SCRI ในปจจุบนั ทีร่ ะดับเพียง 44,869 ล้านบาท ทัง้ นี้ อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ Previos Page

First Page

หน้า 3

แม้ระยะยาว SCRI มองว่า หุ้นน้ำมันต้นน้ำ (PTT/PTTEP)ยังคง มี Asset Value ทีด่ ี แต่ ในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าคาดยังคงไม่มีปจจัย บวกที่มีนัยสำคัญในการสนับสนุน ราคาหุ้ น จึ ง คงคำแนะนำ ‘ขาย’ มูลค่าเหมาะสมอยูท่ ี่ 149 บาท บล. ยูไนเต็ด ระบุวา่ ราคาหุน้ ในระยะสัน้ ยังถูกกดดันจากผลประกอบการป 51 ที่ ล ดลงและความผั น ผวนของ ราคาน้ ำ มั น ใน 1H52 อย่ า งไรก็ ดี ราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นจาก แนวโน้มราคาน้ำมันดิบโลกที่คาดว่า จะฟน ตัวใน 2H52 และนโยบายของ รั ฐ ที่ จ ะให้ มี ก ารปรั บ ขึ้ น ราคาก า ซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง รวมทั้ ง การปรั บ ขึ้ น ค่ า ผ่ า นท่ อ ใน อนาคต จึงแนะนำ “ซื้อลงทุน“ หาก ราคาอ่อนตัวลงมาจากการประกาศ ผลกำไรป 51 ที่ค่อนข้างแย่แต่ราคา หุ้นน่าจะสะท้อนปจจัยลบดังกล่าว ไปมากแล้ว บล. ดีบเี อส วิคเคอรส (ประเทศไทย) ระบุวา่ ได้ปรับลดประมาณ การกำไรสุทธิป 52-53 ของ PTT ลง 23% และ 17% เปน 64.2 และ 75.9 พันล้าบาท ตามลำดับอย่างไรก็ตาม ราคาหุ้ น ได้ ส ะท้ อ นข่ า วลบ และ แนวโน้มที่อ่อนแอของบริษัทไปมาก แล้ ว และ Downside risk จำกั ด แนะนำซือ้ โดยจุดเด่นของ PTT อยูท่ ี่ ธุรกิจมัน่ คงมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง บล. ฟนนั ซา ระบุ ว่ า ประเมิ น ผลการ ดำเนินงาน Q4/51 น่าจะเปนจุดต่ำ สุดแล้ว และจะมีแนวโน้มฟนตัวใน ไตรมาสนี้ ซึ่ ง หากเปรี ย บเที ย บผล ประกอบการทัง้ ป 52 กับป 51 โดย ตัดผลกระทบจากสต็อกออกไปพบ ว่ า กำไรจากการดำเนิ น งานป 52 ชะลอตัวจากป 51 อย่างไรก็ตามให้ แนะนำ “ถือ” ราคา เปาหมายใหม่ 174 บาท (เดิม 209บาท) บล.โกลเบล็ก ระบุว่า คาดราคาหุ้น PTT จะยั ง เคลื่ อ นไหวในกรอบแคบโดย ระยะสั้นอาจจะได้แรงหนุนจากการ ฟน ตัวของผลประกอบการใน Q1/52 แต่จะถูกกดดันจากผล กำไรที่ลดลง โดยคาดว่า ราคาจะกลับมาเพิ่มขึ้น ในระยะยาวตามการฟน ตัว ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ช่วงป 50 ถึงกลางป 51 ได้ จึงให้คำ ภาพพจน์ PTT (ต่อจากหน้า 3) ของราคาน้ ำ มั น และกำไร แนะนำการลงทุน PTT เปน ‘ซือ้ เมือ่ ใน 2H52 จึ ง แนะนำ “ซื้ อ ” ราคา อ่อนตัว’ ราคาเปาหมาย 260 บาท เหมาะสมป 52 ที่ 193 บาท บล. สินเอเซีย บล. ทรีนตี ี้ ระบุว่า ระยะสั้น ราคาหุ้น ระบุว่า ฐานราคาน้ำมันที่ PTT อาจปรับลงจากผลประกอบ ต่ำจะช่วยให้ PTT กลับมามีผลการ การ Q4/51 และความกังวลเกีย่ วกับ ด ำ เ นิ น ง า น ร ะ ดั บ ป ก ติ อี ก ค รั้ ง ความต้องการกาซฯ ซึ่งอาจลดลง (อย่ า งไรก็ ต ามอาจเปลี่ ย นแปลง ตามภาวะเศรษฐกิจ จึงแนะนำรอ ร า ค า เ ป า ห ม า ย ภ า ย ห ลั ง จ า ก “ซื้อ” เมื่อราคาอ่อนตัว โดยให้ราคา Analyst meeting) ซึ่ ง ฐานราคา พืน้ ฐานป 52 ที่ 186 บาท น้ำมันที่ต่ำนี้อาจจะยังไม่มากเพียง บล.เมอรชนั่ พารทเนอร พอทีจ่ ะทำให้ Fair Value ของหุน้ ใน ระบุวา่ แนวโน้มผลประกอบ กลุ่ ม พลั ง งานปรั บ ตั ว ขึ้ น สู ง เหมื อ น การระยะสั้น 1-2 ไตรมาสหน้าที่จะ

GBX พูดชัด (ต่อจากหน้า 3)

นายณั ฐ วุ ฒิ เขมะโยธิ น กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท โกลเบล็ ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GBX ได้ปฎิเสธกระแสข่าวที่มีการ คาดการณ์ ว่ า GBX อาจจะนำ บล. โกลเบล็ก (GLOBLEX) เข้าไปควบรวม กิ จ การกั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ยู โ อบี เคย์ เ ฮี ย น (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) หรือ UOBKH และ บริษัท หลักทรัพย์ บีฟท จำกัด (มหาชน) หรือ BSEC ด้วย ในฐานะที่ GBX เปนผู้ถือ หุ้ น ใหญ่ ร ายหนึ่ ง ของ UOBKH โดย เป ด เผยว่ า ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม่ มี นโยบายขายหุ้น UOBKH อีกทั้งยังไม่มี นโยบายที่จะให้ บล.โกลเบล็ก ไปควบ รวมกิจการแต่อย่างใด แต่ในอนาคตหากมีการควบ รวมกั น จริ ง ระหว่ า ง UOBKH กั บ BSEC แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมี เงื่อนไขอย่างมีนัยสำคัญ ทาง GBX ใน ฐานะผู้ถือหุ้นก็จะนำเงื่อนไขดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวน ถึงนโยบายการถือหุ้นของ UOBKH อีก ครั้ง ‘ตอนนี้ ต้ อ งรอให้ UOBKH กับ BSEC ซึ่งอยู่ในระหว่างการทำดีล

ผวาการเมืองปวน

(ต่อจากหน้า 1)

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย ง า น ภ า ว ะ ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีฯ ปดที่ 434.99 จุด บวก 0.32 จุด หรือ 0.07% มีมูลค่า การซื้ อ ขายรวม 5,953.65 ล้ า นบาท โดยนักลงทุนสถาบัน ขายสุทธิ 156.05 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 357.98 ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไป ซื้อสุทธิ 514.03 ล้านบาท นายวรุ ฒ ม์ ศิ ว ะศริ ย านนท์ รองกรรมการผู้ จั ด การฝ า ยวิ เ คราะห์

News Station

หน้า 4

ปรั บ ตั ว ลดลงต่ อ เนื่ อ ง YoY ขณะที่ ราคาน้ำมันยังชะลอตัว ประกอบกับ ตลาดโดยรวมที่มองว่ายังอยู่ในขาลง ดังนั้นจึงยังไม่มีความจำเปนต้องรีบ เข้าลงทุนใน PTT พร้อมให้แนะนำคือ สำหรับนักลงทุนระยะยาว ให้รอซือ้ ที่ ระดับ ราคาในช่วงต่ำของ P/E Band ที่ประมาณ 120-130 บาท นักลงทุน

ระยะสัน้ แนะนำ หลีกเลีย่ ง บล. กรุงศรีอยุธยา ระบุว่า แนะนำซื้อ PTT เมื่อ อ่อนตัวมูลค่าพืน้ ฐาน 280 บาท เพราะ คาดว่าราคาหุ้นในระยะสั้นอาจตอบ สนองเชิ ง ลบจากผลประกอบการ 4Q51 ทีแ่ ย่กว่าคาด และผลตอบแทน เงินปนผลทีไ่ ม่นา่ สนใจ

ซึ่ ง หากจบดี ล แล้ ว มี เ งื่ อ นไขให้ มี ก าร เปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ใน ฐานะผู้ ถื อ หุ้ น UOBKH ก็ จ ะนำไป เข้าบอร์ดพิจารณาถึงนโยบายการถือ หุ้นอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่า เงื่ อ นไขใดจะนำไปสู่ ก ารขายหุ้ น เนื่องจากในขณะนี้อยู่ในระหว่างการ ทำดีล’ นายณัฐวุฒิ กล่าว ด้านนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บล. โกลเบล็ก เปดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ ยังเปดกว้าง สำหรับแนวทางการควบ รวมกิ จ การซึ่ ง หากมี ดี ล ที่ มี ค วาม เหมาะสมและสามารถเพิ่มศักยภาพ ให้ กั บ การดำเนิ น งานของบริ ษั ท ฯก็ พร้ อ มที่ จ ะนำมาพิ จ ารณาหากมี โอกาส อย่ า งไรก็ ดี ขณะนี้ ยั ง ไม่ มี บริษัทหลักทรัพย์อื่นเข้ามาเจรจาแต่ อย่างใด พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ตั้งเปา มาร์เก็ตแชร์ปนี้เพิ่มขึ้นเปน 3% จากป ก่อนอยู่ที่ 1.4% ทั้งนี้บริษัทฯจะเน้น ขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าราย ย่อยที่มีสัดส่วนถึง 80% ของลูกค้า ทั้ ง หมดและส่ ว นที่ เ หลื อ เป น ลู ก ค้ า สถาบัน ฟ า ก แ ห ล่ ง ข่ า ว ร ะ ดั บ ผู้

บริ ห าร จาก BSEC เป ด เผยว่ า หลั ง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ อนุมัติในหลักการเบื้องต้นให้ไปศึกษา รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การควบ รวม กิจการระหว่างบริษัทฯ กับ UOBKH

โดยแต่งตั้งให้ นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป น ผู้ ตรวจสอบซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่ เกิน 6 เดือนจะได้ข้อสรุป

หลั ก ทรั พ ย์ บล. ฟ นั น ซ่ า กล่ า วว่ า รายงานตั ว เลขการขยายตั ว ทาง เศรษฐกิจหรือ จีดีพี ไตรมาส 4/51 โดย สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ ออกมาติดลบหนักที่สุดในรอบ 10 ปที่ 4.3% จากไตรมาส 3/51 ที่ ข ยายตั ว 3.9% ไม่มีผลลบกับการลงทุนตลาดหุ้น วานนี้มากนัก เพราะอยู่ในคาดการณ์ที่ เลวร้ายก่อนหน้านี้แล้ว ฉะนั้นจึงไม่มี ผลกดดันจิตวิทยาการลงทุน Next Page Print

อย่ า งไรก็ ต ามสำหรั บ วั น นี้ คาดว่า ความวุ่นวายทางการเมือง จาก การชุ ม นุ ม ใหญ่ ข องกลุ่ ม แนวร่ ว ม ประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ ( น ป ช . ) ห รื อ ก ลุ่ ม เ สื้ อ แ ด ง ที่ ท้ อ ง สนามหลวงและจะเคลื่อนพลไปชุมนุม ยืดเยื้อที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้อง ให้รัฐบาลลาออกหรือยุบสภา จะเปน ป จ จั ย ลงต่ อ การลงทุ น แต่ ก ารที่ รัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 มีมติขยายวง เงิ น เสริ ม สภาพคล่ อ งระยะสั้ น เป น First Page Previos Page

120,000 ล้ า นดอลลาร์ โดยมี จี น เกาหลีใต้ และ ญี่ปุนลงเม็ดเงินมากที่สุด 80% เพื่ อ ใช้ เ ป น แหล่ ง เงิ น สำรองของ กลุ่มสมาชิก น่าจะทำให้มีเม็ดเงินไหล เข้ า มาลงทุ น ในเอเชี ย มากขึ้ น จึ ง มอง ภาพรวมว่าหุ้นไทยน่าจะเคลื่อนไหวใน ลั ก ษณะแกว่ ง ตั ว มี ก รอบแนวรั บ 420 จุด แนวต้าน 440 จุด กลยุทธ์การลงทุน จึ ง แ น ะ น ำ ถื อ เ งิ น ส ด เ พื่ อ ร อ ดู สถานการณ์


News Station

Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

ขาวตางประเทศ

จากวิกฤตทั้งปวงที่เราเคยประสบมาในชั่วชีวิต’ นอกจากนี้ นายโซรอส ยังกล่าวอีกว่า การคลี่คลายวิกฤตครั้งนี้ต้องอาศัยการให้การ ‘จอร์จ โซรอส’ ชี้ใกลหมดยุคศก.เสรี ช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงต่อภาคธนาคาร ‘จอร์ จ โซรอส’ ชี้ ใ กล้ สิ้ น ยุ ค ระบบ เพื่ อ ให้ ส ามารถปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ได้ และต้ อ งลด เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี หลังวิกฤตการเงินโลก อัตราการตั้งสำรองของสถาบันการเงิน ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพและ สหรัฐฯ เล็งเพิ่มสัดสวนถือหุนซิตี้กรุป ความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจดังกล่าว รายงานต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า รั ฐ บาล รายงานข่าวต่างประเทศ ระบุว่า นาย สหรั ฐ ฯเตรี ยมพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน โซรอส กล่าวในการรับประทานอาหารค่ำกับนัก เศรษฐศาสตร์และนักการธนาคารที่มหาวิทยาลัย ซิตี้กรุปเปน 40% เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ โคลัมเบียว่า การเปดเสรีอุตสาหกรรมการเงินใน สถาบันการเงิน หลังตลาดสินเชื่อสหรัฐฯ ยังไม่ สมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนเปน ฟนตัว ขณะที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญภาวะถดถอย โดยรายงานข่ า วจากวอลล์ ส ตรี ท รากเหง้าของปญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ เจอร์ น ั ล ระบุ ว่ า ซิ ตี้ ก รุ ป อยู่ ร ะหว่ า งเจรจากั บ ในขณะนี้ ‘การเปดเสรีภาคอุตสาหกรรมการเงินใน เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะ สมัยเรแกนนำมาซึ่งวิกฤตการเงินที่ทำให้รัฐบาล นำไปสู่การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ การพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการถือ ต้องยื่นมือเข้าไปช่วย วิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งมี จุ ด เริ่ ม ต้ น จากวิ ก ฤตตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หุ้ น ดั ง กล่ า วมี ขึ้ น ท่ า มกลางความวิ ต กว่ า ผล ประกอบการซิ ตี้ ก รุ ป จะยั ง คงไม่ ฟ น ตั ว หลั ง สหรัฐฯได้ทำลายระบบการเงิน’ ‘เราอยู่ในวิกฤต ผมคิดว่าเปนวิกฤตที่ เศรษฐกิจสหรัฐฯและเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะ เลวร้ า ยยิ่ ง กว่ า ทศวรรษที่ 1930 และแตกต่ า ง ซบเซา

หน้า 5

บจ.ยักษ์ใหญญี่ปุนยื่นลมละลาย

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า เอสเอฟซีจี ผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของญี่ปุน ยืน่ เข้าสูก่ ระบวนการล้มละลาย โดยเปนบริษทั จด ทะเบียนขนาดใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 1 ปที่เข้าสู่ กระบวนพิทกั ษ์ทรัพย์ โดยการยืน่ เข้าสูก่ ระบวนการล้มละลาย เปนผลจากเอสเอฟซีจีไม่สามารถชำระหนี้ 338 พันล้านเยน (3.6 พันล้านดอลลาร์) ส่วนเจ้าหนี้ รายใหญ่ ข องเอสเอฟซี จี ป ระกอบด้ ว ยซิ ตี้ ก รุ ป จำนวน 71 พันล้านเยน และเซนไซอิแบงก์ 54.1 พันล้านเยน ในการยืน่ เข้าสูก่ ระบวนการล้มละลายเอส เอฟซีจีแจ้งว่า สภาพแวดล้อมการดำเนินที่ยาก ลำบาก โดยเฉพาะอย่างการเรียกเก็บท่ามกลาง ภาวะเศรษฐกิจถดถอย กดดันให้ความสามารถใน การชำระหนีข้ องบริษทั ลดลง ขณะทีจ่ ำนวนบริษทั ล้มละลายในญีป่ นุ เดือนมกราคมเพิม่ ขึน้ 15.8% มาอยูท่ ี่ 1,360 แห่ง โดยเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งเปนเดือนที่ 8

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

434.99

+0.32

+0.07

300.76

+0.14

+0.05

639.96

+0.19

+0.03

168.52

+1.56

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+0.93 5,953.65 159.54

23/02 /2552

16:59:49

TRADING BY INVESTOR TYPE

Typy

Buy

Sell

Net

Institute

1,006.71

1,162.76

-156.05

(16.91%)

(19.53%)

Foreign

1,286.52

1,644.50

(21.61%)

(27.62%)

3,660.41

3,146.38

(61.48%)

(52.85%)

Local Last Update

-357.98

+514.03

23/02/2552

แดงบางแลว

เปดตลาดหุ้นไทยมาวันแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่ 2 ปนี้ยังไม่มีสัญญาณบวกหรือลบอะไร ชัดมาก แกว่งๆตัวในกรอบไม่กว้างมากนักด้วยปริมาณซื้อขายหุ้นทั้งวันที่น้อยจับใจ ราว 5 พันล้านบาท ปลายๆ เท่านั้น ส่วนหุ้นพี่บิ๊ก PTT ถึงผลงานจะออกมาไม่ดีนัก แต่นักลงทุนก็ไม่ได้ตกใจอะไรกันมากมาย ราวกับว่า จะรู้กันมาก่อนแล้วว่า มันต้องเปนอย่างนี้ก็เลยมีทั้งแรงซื้อ และขาย สลับกันทั้งวันจนทำให้ราคาบนกระดาน แกว่งแคบๆ ไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมตลาดหุ้น ขณะที่กราฟราคาหุ้น SPALI ชัดเจนขึ้นทุกวัน ๆ ว่า กำลังตะกายขึ้นไปหาอะไรบางอย่างที่รออยู่ เบื้องบน สอดคล้องผลกำไรที่ออกมาดี แต่ทว่า เวลาที่ตลาดหุ้นเงียบๆ แบบนี้ ความดีเพียงเท่านี้อาจไม่พอทำ ให้หุ้นขึ้นได้ทันใจเสียแล้ว ก่อนจบเรื่องวันนี้ขอกล่าวถึงยอดไอพีโอที่มีนามว่า AIM สั้นๆ สักหน่อยว่า ถ้าจะแกล้งตายก็อย่าให้ นานวันนัก หากคิดจะนอนแปบๆ นักลงทุนยังพอมีช่องให้หาจังหวะเข้าๆ ออกๆ แต่เกิดติดใจแดงนานขึ้นมา แรงขายออกอาจมากกว่าเข้านะจะ Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

News Station PT

หน้า 6

Q3(2551)

Financial Data

(Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/09/2551

PT นากลัวมาก

ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนแล้วนะที่ PT แรงแบบไม่เกรงใจภาพรวมตลาดหุ้น ซึ่งพอมีเรื่อง เกี่ยวกับปนผล 10 สตางค์ประกาศออกมาเท่านั้น ราคาบนกระดานก็เหมือนเสือติดปกทันที พร้อมกับ แรงซื้อตามกันพอตัว อย่างไรก็ตาม ภาพเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนที่ดูดี ถูกตอกย้ำให้สวยงามขึ้นอีกด้วยพลังซื้อมาก ขึ้นที่ทะลักเข้ามาเมื่อวานนี้ ทั้งนี้ราคาหุ้น PT ล่าสุดปดที่ 1.31 บาท บวก 0.14 บาท หรือ 11.97% มูลค่าซื้อขาย 17.20 ล้านบาท แต่ด้วยความที่ปกติหุ้นตัวนี้มักจะแรงเปนช่วงๆ (บางช่วงก็วังเวงสิ้นดี) เพราะฉะนั้นการที่หุ้น แรงมากได้เช่นนี้ ย่อมเข้าตำราว่า ยิ่งสูงยิ่งหนาว ยิ่งสูงยิ่งเสี่ยง ยั่วยวนแต่อันตราย นักลงทุนทั้งหลาย ที่ไม่กลัวไฟก็โปรดพิจารณาจังหวะการลงทุนด้วยความรอบคอบให้มากที่สุด ด้ า นนั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล. พัฒนสิน กล่าวว่า ตามสัญญาณเทคนิค PT เป ด ซื้ อ ขายวานนี้ ที่ ร ะดั บ สู ง แล้ ว ลงมาป ด ที่ ระดั บ ราคาต่ ำ ลงถื อ เป น ภาพที่ ไ ม่ ดี นั ก จึ ง แนะนำให้ระมัดระวังการลงทุน โดยราคาหุ้นมี กรอบกรเคลื่อนไหวที่แนวรับ 1.17-1.14 บาท แนวต้าน 1.48 บาท

484.23 224.71 141.94 1,139.48 29.45 0.21 9.65 16.55 2.58

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 20/02/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

5.23 0.74 1.58 N.A.

166.08

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 07/01/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ 1. นางวิมลทิพย พงศธร

60,000,000

(42.27%)

2. บริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จำกัด 3. นายวิวัฒน พงศธร 4. น.ส.ชฎารัตน กออินทรศักดิ์ 5. นางจิราภรณ เนื่องพลี

21,871,708

(15.41%)

SET News

บอรด BWG ใจดีจา ยปนผล อัตราหุน ละ 0.11 บาท/หุน นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ รองกรรมการ ผูจั้ ดการสายบัญชีและการเงิน บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) เปดเผยว่าที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที ้ ่ 1/2552 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 มี มติอนุมตั กิ ารจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำป 2551 ไว้เปนทุนสำรองตามกฎหมายเปน จำนวนเงิน 5.85 ล้านบาท และจ่ายเงินปนผลจาก กำไรสุทธิในส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ในอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท รวมเปนเงินทังสิ ้ น้ 35.2 ล้าน บาท คิดเปนร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่ อ ผูถ้ ือ หุน้ ที่ มีสิ ท ธิรั บ เงินปนผล (Record Date for Devidend)ในวันที่ 28 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชือ่ ตาม มาตรา 225 ของ พรบ. ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธปี ด สมุด ทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 29 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปน ผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 พร้อ มกั น นี้ ได้ชแี้ จงผลการดำเนิ น งาน สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทั มีกำไร สุทธิร วมจำนวน 70.36 ล้านบาท เปรียบเทียบกับป ก่อนทีม่ กี ำไรสุทธิรวมจำนวน 106.86 ล้านบาท ลดลง จำนวน 36.50 ล้า นบาท หรือคิดเปน อัตราร้อยละ 34.16 ทังนี ้ ม้ สี าเหตุจากการที่บริษัทย่อยชือ่ บจ.

708.93

Asset Liabilities Equity Paid-up Capital Revenue Net Profit EPS(Baht) ROA(%) ROE(%) Net Profit Margin(%)

อัคคีปราการ ซึง่ ได้รบั สัมปทานเข้าไปบริหารเตาเผา กากอุตสาหกรรมและปรับคุณ ภาพของเสียของกรม โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ เปน เตาเผากากอุต สาหกรรมมาตรฐานแห่ง แรกของ ประเทศไทยนัน้ เพิง่ เริ่ม เปด ดำเนิน งานทำให้มผี ล ประกอบการขาดทุนจำนวน 54.82 ล้านบาท เปนผล ทำให้ค่าใช้จา่ ยขายและบริหารรวมเพิม่ สูงขึน้ อย่า งมี สาระสำคัญเมือ่ เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของ ปกอ่ น เปนผลทำให้กำไรสุทธิรวมของบริษทั ลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับปกอ่ น

11,341,998

(7.99%)

5,180,690

(3.65%)

4,604,336

(3.24%)

สามัญผูถื้ อหุน้ ประจำป 2552 ของ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (ADVANC) ทีจ่ ะประชุมในวัน ที่ 8 เมษายน 2552 มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนผลจาก ผลประกอบการครึง่ ปห ลัง ของป โดยบริษัท ฯ กำหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือ่ กำหนด สิ ท ธิ ข อ งผูถ้ ือ หุน้ ในการ รั บ เงิ น ป น ผลในวั น ที่ 23 เมษายน 2552 และกำหนดวันจ่ายเงินปนผลใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ทังนี ้ ้ บริษทั ฯ จะนำเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจำป 2552 พิจารณา อนุมตั กิ ารจ่า ยเงิน ปน ผลต่อไป และมีม ติ ให้เ รีย ก ประชุม สามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจำป 2552 ในวัน ที่ 10 เมษายน 2552 โดยวิธปี ด สมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2552 บล.กิม เอ็ง ระบุว่า แม้ ADVANC จะมี แนวโน้ม ชะลอตัวใจช่ว งทีเ่ ศรษฐกิจอ่อนแอ แต่ยงั คาดหมายว่ากำไรปกติของ SHIN จะขยายตัวได้ ใน อัตรา 3% จากปกอ่ นหน้าเปน 6.2 พันล้านบาทหรือ 1.95 บาท/หุน้ ในปนี้ เนือ่ งจาก 1) ประมาณการ กำไรในปทแี่ ล้วได้รวมถึงสมมติฐานการบันทึกรายการ ด้อยค่าความนิยม 3.35 พันล้านบาทของ ADVANC และ 2) คาดว่า THCOM จะเริม่ สร้างกำไรในครึง่ ป หลังจากการเติบโตของ iPSTAR ทังนี ้ ้ ได้ ประเมิน ราคาเหมาะสมของ SHIN ตามวิธี sum-of-theparts ที่ 21.75 บาท แต่ยงั คงมีความเสีย่ งด้านสภาพ คล่อ งในการซือ้ ขายจากอัต รา free float เพีย ง 3.76% จึงคงคำแนะนำ ซือเก็งกำไร ้

SHIN ยังเนือหอมไม ้ สราง เซียนหุน แนะนำซือเก็งกำไร ้ นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ บมจ. ชิน คอร์ ปอเรชัน่ (SHIN) เปดเผยว่าที่ ประชุมคณะ กรรมการบริษทั ฯ ครังที ้ ่ 2/2552 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนผลประจำป 2551 และ เงิ น ป น ผลร ะ หว่ า งกาลสำหรั บ งวดตัง้ แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที9่ เมษายน 2552 ทังนี ้ ้ เงินปนผลประจำป 2551 บริษทั ฯ ได้ จ่ายไปแล้วระหว่างปรวมเปนเงินปนผลในอัตรา 2.40 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ จึงไม่มเี งินปนผลทีต่ ้องขออนุมตั จิ า่ ย เพิม่ เติมสำหรับผลประกอบการในป 2551 ส่วนการจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลสำหรับ งวดผลประกอบการตังแต่ ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2552 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2552 อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขว่าที่ประชุม First Page Previos Page Next Page Print


News Station

Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

สภาพัฒน์ฟนธงจีดีพีปนี้ต่ำสุดรอบ11ป

นายอำพน กิ ต ติ อ ำพน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ (สศช.) เปดเผยว่า สภาพัฒน์ ประมาณการเศรษฐกิ จ (จี ดี พี ) โดย รวมปนี้ว่าจะติดลบ 1-0% เปนการ ติ บ ลบครั้ ง แรกในรอบ 11 ป นั บ ตั้ ง แต่ ป 2541 และเป น การปรั บ ประมาณการลงจากก่อนหน้าที่คาด ขยายตัว 3-4% “จีดีพีไตรมาส 1 ถึง 3 จะ ติ ด ลบต่ อ เนื่ อ งจากไตรมาส 4 ป ที่ แล้ว หลังการหดตัวของการส่งออก และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่หดตัว แต่ไตรมาส4/52 จะเปนบวกได้ หาก รัฐเร่งเบิกจ่ายเข้าสู่ระบบดังนั้นหาก ครึ่งแรกของปติดลบ4% ไตรมาส 3 ติ ด ลบน้ อ ยลง และไตรมาส4 เป น บวกได้ 4-5% ก็ยังมีโอกาสที่จะเห็น ทั้ ง ป จี ดี พี เ ป น 0% จึ ง อยากให้ ทุ ก ฝายร่วมมือฟนเศรษฐกิจ ผมเชื่อว่า เศรษฐกิ จ น่ า จะถึ ง จุ ด ต่ ำ สุ ด ในไตร มาส 3 แล้ว’ นายอำพน กล่าว ส่วนเศรษฐกิจในครึ่งปหลัง จะฟนตัวได้จาก 1. เศรษฐกิจโลกเริ่ม ผ่านจุดต่ำสุด 2.งบกลางปเริ่มเบิก จ่ า ยได้ ตั้ ง แต่ ไ ตรมาสที่ 2 3. การ เร่ ง รั ด เบิ ก จ่ า ยงบประมาณได้ ต าม เป า และเบิ ก จ่ า ยงบฯป 5 3 ได้ ทั น ตามแผน 4. เร่ ง รั ด โครงการลงทุ น ระยะกลางและระยะยาว 5. พยุ ง ราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำเกินไป 6.การค้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ และการ ขยายสิ น เชื่ อ ของสถาบั น การเงิ น และ 7. ราคาน้ ำ มั น ดิ บ ดู ไ บลดลง

พาณิชย์ถกดวน25-26ก.พ.หั่นเปาสงออกปนี้

เฉลี่ ย ไม่ เ กิ น 60 ดอลลาร์ ส หรั ฐ / บาร์เรล สำหรับไตรมาส 4/51 จีดีพี ติดลบ 4.3% จากไตรมาส 3/51 ที่ ขยายตัว 3.9% ส่วนจีดีพีป 2551 ขยายตั ว เพี ย ง 2.6% ลดลงเมื่ อ เทียบกับป 2550 ที่ขยายตัว 4.9% เปนระดับต่ำที่สุดในรอบ 10 ป

นางพิ ร มล เจริ ญ เผ่ า รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิ ช ย์ เป ด เผยว่ า ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์นี้ กระทรวงฯ จะเชิญฑูตพาณิชย์รวม ถึงผู้แทนทางการค้าทั่วโลกถึง 56 แ ห่ ง ม า ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ห า รื อ ถึ ง แนวทางเพื่ อ ปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการ

ดำเนินงาน เพื่อกระตุ้นการส่งออก ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ใ น ปจจุบัน และหลังจากได้ข้อมูลจาก การประชุ ม ก็ จ ะนำมาหารื อ เพื่ อ ปรับประมาณการส่งออกในแต่ละ ตลาด รวมถึงเปาหมายในการส่ง ออกปนี้ อย่ า งไรก็ ต าม ยื น ยั น ว่ า ยั ง คงประมาณการตั ว เลขการส่ ง ออกของไทยป นี้ ตามกรอบ เปาหมายที่รัฐมนตรีพาณิชย์ตั้งไว้ ที่ 0-3% “ตอนนี้ เ รายั ง คงยื น ยั น เป า หมายการส่ ง ออกเดิ ม ตามที่ รัฐมนตรีตั้งเปาไว้ที่ 0.-3% แต่หลัง จากหารื อ ร่ ว มกั บ ฑู ต พาณิ ช ย์ ใ น วันที่ 26 ก.พ.นี้ ก็อาจจะมีการปรับ ประมาณการณ์การส่งออกอีกครั้ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์” นาง พิรมล กล่าว

พิรมล เจริญเผ่า

SCBหวงศก.ดันNPLพุงแตเชื่อคุมอยูไมเกิน5% ดร.วิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การใหญ่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ ตั ว ขณะนี้ ส่ ง ผลให้ ห นี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ หรื อ NPL มี โ อกาส เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ธนาคารจะพยายาม ควบคุ ม ไม่ ใ ห้ NPLในป นี้ ป รั บ ตั ว เกิ น 4-5% จากป จ จุ บั น อยู่ ที่

หน้า 7

ประมาณ 3% “ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ มี สั ญ ญาณหนี้ เ สี ย และน่ า เป น ห่ ว ง คือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการส่ง ออก โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ทั้ง ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงธุรกิจ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง เราจะเข้ า ไป ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด โดยจะให้ ค ำ ปรึ ก ษาในการดู แ ลป ญ หาสภาพ Print

Next Page

คล่อง ซึ่งเชื่อว่าการเข้าไปช่วยลูก ค้าแก้ปญหาตั้งแต่ต้นจะสามารถ ควบคุมหรือลดจำนวน NPL ลงได้” ดร.วิวัฒน์ กล่าว สำหรับการปล่อยสินเชื่อ SME ป นี้ ธนาคารตั้ ง เป า หมาย ปล่อยสินเชื่อ SME รายใหม่เพิ่มขึ้น 5-6% จากปจจุบันมียอดรวมอยู่ที่ 2.3 แสนล้านบาท แต่ยอมรับว่าย Previos Page

First Page

อดการขอสินเชื่อใหม่อาจชะลอลง เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบการกำลั ง อยู่ ในช่ ว งปรั บ ตั ว อยู่ และธนาคารมี การปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ หม่ ด้ ว ยการให้ ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าเก่า เพื่อ ช่ ว ยประคั บ ประคองและช่ ว ยแก้ ปญหาให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งใน ช่วง 1-2 ปที่ผ่านมาธนาคารจะเน้น การขยายตัวของสินเชื่อรายใหม่


News Station

Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

หน้า 8

STAR ปนผลครั้งแรก 2 สต./หุน นับตั้งแตเขาเปนสมาชิก mai “ดร.สมชั ย ว อ งอรุ ณ ” ตอบแทนผู ถื อ หุ น STAR หลั ง ล า งขาดทุ น สะสมหมด ประกาศจายเงินปนผลอัตรา 2 สตางคตอหุน ซึ่งเปนครั้งแรกนับตั้งแตเขาเปนสมาชิกของ ตลาดหลักทรัพย mai พรอมเปดแผนงานปนี้ วางเปาดันรายไดขยายตัวอีก 10-15% ดร.สมชัย ว่องอรุณ รองประธานกรรมการ ทิศทางการเติบโตที่ดี และมีโอกาสเติบโตอย่างต่อ และกรรมการผูอ้ ำนวยการ บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์ เนือ่ งได้ ดังนัน้ ในอนาคต หากผลการดำเนินงานดี (STAR) เปดเผยว่าหลังจากที่บริษัทฯ ล้างขาดทุน ขึน้ ผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ ก็นา่ จะเปนไปในทิศทาง สะสมจำนวน 41.86 ล้านบาทสำเร็จทั้งจำนวนไป เดียวกัน ซึง่ ทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงานของ STAR ทุก เมื่อป 2551 ที่ผ่านมา ทำให้สามารถจ่ายปนผล คนพร้อมจะทุ่มเททั้งกำลังใจและกำลังกาย เพื่อ ตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ได้ทนั ที ในอัตราหุน้ ละ 0.02 ผลั ก ดั น ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ผ ลประกอบการที่ ดี ต าม บาท/หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือ เปาหมายทีไ่ ด้วางไว้’ หุน้ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2552 โดยการจ่ายเงินปนผล เขากล่าวต่อว่าปนี้ STAR มีเปาหมายจะ จะทำภายใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ซึ่งถือเปน ผลักดันให้รายได้เติบโตในอัตรา 10-15% จากป การจ่ายปนผลครัง้ แรกตัง้ แต่บริษทั ฯ เข้าจดทะเบียน 2551 ที่ทำได้ 230 ลบ. เนื่องจากปจจุบันตลาดส่ง ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ออกสูย่ โุ รป ซึง่ เปนตลาดหลักยังมีแนวโน้มเติบโตทีด่ ี “การจ่ายปนผลได้เปนครัง้ แรกของ STAR โดยปจจุบนั นีย้ งั มีคำสัง่ ซือ้ จากลูกค้าเข้ามาอย่างต่อ ในครั้งนี้ ถือเปนนิมิตหมายที่ดีทำให้เห็นอนาคตที่ เนือ่ ง ทัง้ กลุม่ ลูกค้าเดิมทีส่ งั่ สินค้าเพิม่ ขึน้ และลูกค้า สดใสขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้น เพราะเราเชื่อว่า STAR มี รายใหม่ ขณะทีต่ ลาดในประเทศผลิตภัณฑ์ STAR ได้รบั การตอบรับจากลูกค้าในทิศทางทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อ



เนื่อง โดยในปนี้บริษัทมีโครงการจะส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ลงสู่ ต ลาดอี ก 5-6 ชุ ด กว่ า 24 รายการ และจะมี ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุขภัณฑ์ออกมาจัด จำหน่ายเพิม่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ ความหลากหลายและให้เข้า ถึงลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งจะขยายฐานลูกค้าไปต่าง ประเทศด้วย

 “เทคนิคแกวงตัว แตยังไมมีขาวใหม”

“ไดน้ำมันกับเงินเยนหนุน แตภาพรวมศก.โลกยังทรุด” บทวิเคราะหโดย : นักวิเคราะห์ บริษทั ฟวเจอร์ อกริ เทรด จำกัด (FAT) RSS3 - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 174 สัญญา สถานะคงค้าง 2,964 สัญญา - ปด 52.80 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.30 บ.(สัญญาส่งมอบเดือนก.ย.52) แนวโนมวันที่ 24 ก.พ.52 - ยังขยับในกรอบแคบเพราะมีนำ้ มันกับเงินเยนอ่อนค่าสนับสนุน แต่ศก.โลกยังทรุดกดดัน

บทวิเคราะหโดย : นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธ์บริษทั หลักทรัพย์ ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST Futures - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 4,869 สัญญา สถานะคงค้าง 36,297 สัญญา - ปด 293.40 จุด เพิม่ ขึน้ 2.20 จุด (สัญญา S50H09 มี.ค.52) แนวโนมวันที่ 24 ก.พ.52 - สัญญาณเทคนิคแกว่งตัว แต่ภาพรวมตลาดยังขาดปจจัยใหม่กระตุน้

ปจจัยบวก - น้ำมันนิวยอร์กมีโอกาส 40 เหรียญตามน้ำมันสิงคโปร์ - เงินบาท และเงินเยนยังอ่อนค่า - ราคายางตลาดจริงยังสูงตามฤดูกาล

ปจจัยบวก- เสือ้ แดงชุมนุมวันนีม้ แี นวโน้มเปนไปอย่างสงบ

ปจจัยลบ - เศรษฐกิจโลกชะลอตัวกดดันตลาดทุนทัว่ โลก - สถานะคงค้างลดลงต่ำกว่า 3,000 สัญญา - สัปดาห์นตี้ ลาด AFET และ TOCOM เปลีย่ นสัญญาส่งมอบ ราคาผันผวน กลยุทธ - เก็งกำไรวันต่อวัน (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย.52) - แนวรับ 52 บ./ก.ก. - แนวต้าน 55 บ./ก.ก. Print

Next Page

ปจจัยลบ - ไร้ปจ จัยใหม่ นักลงทุนเก็งกำไรกับประเด็นเดิมๆ - เศรษฐกิจโลกยังตกต่ำ - นักลงทุนคาดการณ์ กนง.จะลดอัตราดอกเบีย้ ในการประชุมวันนี้ และรับ ข่าวมานานแล้วพอสมควร - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ 357.98 ล้านบาท กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญา S50H09 มี.ค.52 ) - แนวรับ 286 จุด - แนวต้าน 297 จุด - SET50 ประเมินกรอบไว้ที่ 294-306 จุด

Previos Page

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

หน้า 9

ไทยโพลีคอนส์ยอดจองลน 4 มี.ค. ผงาด mai ไทยโพลีคอนสไมหวั่นภาวะตลาดหุนผันผวน มั่นใจดีเดยเทรด 4 มีนาคมนี้ ผงาดยืนเหนือจอง บนกระดาน mai หลังนักลงทุนแหกวานซื้อหุนไอพีโอเกลี้ยงตั้งแตยังไมปดจอง ระบุราคา 2.80 บาท ถูกเทียบพื้นฐานแกรง มี Backlog ลนมือกวา 2.6 พันลานบาท นอนกินยาวถึงกลางป 2553 แยม ผลงาน Q1/52 ดีกวา Q4/51 แน หลังจาก บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) หรือ AIM ลงสนามเทรดเปน ไอพีโอตัวแรกแห่งปและสร้างสีสันในการซื้อ ขายอย่างมาก จากราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นั บ จากเข้ า ซื้ อ ขายวั น แรก 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2552 โดยราคาวานนี้ (23 ก.พ.52) ขึ้ น ไป สูงสุดที่ 2.50 บาท จากราคาไอพีโอที่ 1.10 บาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นถึง 1.40 บาท หรือ 127.27% ซึ่ ง ราคาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง กล่ า วทำให้ ไอพี โ อที่ เ ตรี ย มซื้ อ ขายเป น ตั ว ถั ด มาเป น ที่ จับตามองของนักลงทุน โดยเฉพาะในส่วนของ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง เตรี ย มลงสนามเทรดในกระดาน mai วั น ที่ 4 มี น าคมนี้ ที่ มี ก ารเติ บ โตสู ง โดยจะมี ก าร กระจายหุ้น 60,000,000 หุ้น ด้วยราคาไอพีโอ 2.80 บาท มูลค่ารวมกว่า 168 ล้านบาท นายเจริญ จันทร์พลังศรี กรรมการ ผู้ จั ด การ บริ ษั ท ไทยโพลี ค อนส์ จ ำกั ด (มหาชน) หรื อ TPOLY เป ด เผยว่ า ขณะนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บีฟท จำกัด (มหาชน) ซึ่ง เปนที่ปรึกษาทางการเงินรายงานว่านักลงทุน ให้ ค วามสนใจจองซื้ อ หุ้ น ไอพี โ ออย่ า งมาก ตั้งแต่เปดการซื้อขายวันแรก ส่งผลให้หุ้นไอพี โอที่เปดขายจำนวน 60 ล้านหุ้นขายหมดก่อน ปดการซื้อขาย และมีกระแสความต้องการล้น หลายเท่ า โดยมี ก ารเป ด จองซื้ อ หุ้ น ระหว่ า ง วั น ที่ 18-20 กุ ม ภาพั น ธ์ และ 23-24

Print

“เรามี Backlog รวมแล้ว 2.6 พันล้าน บาท รอรับรู้ถึงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมป 53 หุ้นเราที่เข้าซื้อขาย 4 มีนาคมนี้ก็เชื่อว่าน่าจะ ยื น เหนื อ ราคาจองได้ เพราะพื้ น ฐานเรา แข็งแกร่ง ยอดจองนักลงทุนมีเข้ามามาก FA รายงานมี แ ต่ นั ก ลงทุ น ต้ อ งการเพิ่ ม แต่ เ รา อย่ า งไรก็ ต าม มั่ น ใจว่ า หุ้ น TPOLY กระจายไม่เยอะ และในส่วนภาวะตลาดฯ เองก็ เข้ า ซื้ อ ขายวั น แรกราคาจะยื น เหนื อ จองได้ ไม่น่ากระทบกับการซื้อขาย” นายเจริญ กล่าว เนื่องจากราคาหุ้นไอพีโอที่ 2.80 บาท ถือเปน สำหรับความคืบหน้าซื้อกิจการธุรกิจ ระดั บ ที่ เ หมาะสมเที ย บกั บ พื้ น ฐานการ ดำเนินงานแข็งแกร่ง โดยปจจุบันมีงานในมือ รับเหมาก่อสร้างนอกตลาดฯ ขณะนี้อยู่ระหว่าง (Backlog) กว่า 2.4 พันล้านบาท รอรับรู้ต่อ เจรจา โดยคืบหน้าไปกว่า 70% และภายหลัง เนื่องถึงกลางป 2553 นอกจากนี้ยังไม่กังวลกับ การเข้าซื้อขายในตลาดฯ จะเดินหน้าสรุปเรื่อง ภาวะตลาดฯ ที่ ผั น ผวน เนื่ อ งจากเชื่ อ ว่ า นั ก ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเตรียมทำดี ลงทุ น เห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพการเติ บ โตธุ ร กิ จ เป น ลดิ ลิ เ จนท์ เ ร็ ว ๆ นี้ ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า การซื้ อ กิ จ การ หลัก ซึ่งในป 2552 คาดการณ์รายได้เติบโต ดังกล่าวจะมีผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ 20% จากป 2551 ที่คาดว่ารายได้เติบโต 50% เติบโตชัดเจนในอนาคต จากป 2550 ที่มีรายได้ รายได้ 1,350 ล้านบาท

กุมภาพันธ์ 2552 ทั้งนี้มีสัดส่วนการเสนอขาย ต่ อ ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของ ผู้ จั ด จำหน่ า ยหลั ก ทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน จำนวน 30,000,000 หุ้น และเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 หุ้น

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ยื่ น ประมู ล งาน ก่อสร้าง มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาทในไตรมาส 1/2552 โดยส่วนใหญ่เปนงานภาครัฐบาลเกือบ 100% ซึ่งคาดว่าจะได้รับงานดังกล่าว 1 พัน กว่าล้านบาท และล่าสุดบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญา รั บ งานก่ อ สร้ า งอาคารของมหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าส มู ล ค่ า 217 ล้ า นบาท ส่ ง ผลให้ Backlog เพิ่มขึ้นเปน 2.6 พันล้านบาท ซึ่งจาก Backlog ดังกล่าวทำให้คาดว่าไตรมาส 1/2552 ผลประกอบการจะดีขึ้นจากไตรมาส 4/2551

Next Page

Previos Page

First Page


Invesment Society Station

Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

Life style & Knowledge Station

ÇÑ´ÈÃÕÃͧàÁ×ͧ

วัดศรีรองเมือง อันเปนวัดดังในจังหวัดลำปางสร้างขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2448 สมัยที่ลำปางเปนศูนย์กลาง การค้าขาย สถาปตยกรรมที่ สำคัญได้แก่ วิหารไม้ หลังคาจั่วซ้อนกันเปนชั้นเล็กชั้นน้อยสวยงามตามแบบ ศิลปะพม่า วัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านท่าคร่าวน้อย ตำบลสบตุย ในเขตเทศบาลเมืองด้านทิศตะวันตก วัดศรีรองเมือง เดิมเรียก วัดท่าคะน้อยพม่า การก่อสร้างในสมัยนั้นตามธรรมเนียมของวัดพม่าใน เมืองไทยซึ่งนิยมเอาวิหาร กุฏิสงฆ์ รวมอยู่ในตัวอาคารเดียวกัน และแม้วันเวลาจะล่วงเลยผ่านไปทำให้ หลายๆ สิ่ง อย่างในวัดต้องมีสภาพแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่แง่สถาปตยกรรมแล้ว ไม่ว่าจะเปนรูปทรง สัดส่วน สี วัสดุและรายละเอียดการตกแต่ง ต่างให้ความประทับใจอย่างยิ่งเมื่อได้ชม ..... (มีต่อ ฉบับวันพฤหัสฯ)

MBK Leisure ชวนเที่ยวไทยในงาน “MUST SEE IN THAILAND”

บริษัท เอ็ม บี เค เลเชอร์ จำกัด ชวนท่านเที่ยวทั่วไทย พร้อมสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิดในงาน “MUST SEE IN THAILAND” พบกับการจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ใน ประเทศด้วย ราคาสบายกระเปา และโปรโมชั่นมากมาย อาทิ การจำหน่ายบัตร ดินเนอร์สุดหรู บนเรือเจ้าพระยาครูซส์ , บัตรชมการแสดงหุ่น ละครเล็ก โจหลุยส์ เธียร์เตอร์, บัตรชมการ แสดงสยามนิรมิต ฯลฯ ในราคาสุดพิเศษ พร้อมชมโชว์สุดอลังการจาก “นาฏยศาลาหุ่น ละครเล็ก (โจหลุยส์)” และการแสดงชุดหนุมานจาก “สยามนิรมิต” ที่จะมามอบความบันเทิง ตลอดงาน ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วม งานได้ ใ นวั น พฤหั ส บดี ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2552 ตั้ ง แต่ เ วลา 10.00-20.00 น. ณ ลานพญาไท ฮอล ชั้น 1 MBK Center Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 10


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

หน้า 11

ซื้อหุน..คือการซื้อธุรกิจ

“วิบูลย พึงประเสริฐ”

(ตอนที่ 7)

กลยุทธรับมือเมื่อตลาดดิ่ง

มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินหรือเปล่า ถ้ามีก็ไม่ต้องขาย แต่ผม ก็ไม่ได้ทำ ใช้วิธีถือไปเรื่อยๆ คือผมมองว่าถ้าการซื้อหุ้นเหมือนซื้อ ธุรกิจ วิธีการนี้ถูกต้อง แต่ถ้าเราซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไร วิธีการแบบนี้อาจ จะผิ ด เพราะว่ า ระยะสั้ น มั น ขึ้ น ๆลงๆได้ คื อ สำหรั บ นั ก เก็ ง กำไร ตลาดหุ้นปดไป 2 วันก็ลงแดงแล้ว แต่ถ้าลงทุนวิธีนี้ตลาดหุ้นปดไป 3 ปก็ยังเฉยๆ

ปรับพอรตตองใชเวลา

ก็ใช้เวลาพอสมควรนะ เพราะบางทีจังหวะมันไม่ใช่ เราอาจจะขาย ไปก่อนเพราะ Over Value แล้วก็ถือเงินสดไว้ก็ได้ และถ้ามีจังหวะ เราก็ค่อยเข้าไปซื้อ คือไม่ใช่แบบพอร์ต100% ตลอดเวลา ผมรอได้ เรื่อยๆ นะไม่กังวลเพราะบางคนกังวลว่าถือเงินสดแล้วจะเสียโอกาส แต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้น คิดว่าถือเงินสดคือโอกาส

“วิบูลย พึงประเสริฐ” นาทีทองของการเก็บหุน

ช่ ว งนี้ ก็ ซื้ อ ได้ น ะ แต่ ก็ ต้ อ งเผื่ อ เงิ น ไว้ ถ้ า มั น จะลงมาอี ก โอกาสตอนนี้มันก็ 50:50 ขึ้นลงมีโอกาสเท่ากัน แต่ถ้าสังเกตดูโวลุ่ม ตลาดตอนนี้จะค่อยๆ ซึมลงเรื่อยๆ ซึ่งเหมือนช่วงหลังลอยตัวค่าเงิน ตลาดก็จะตกจากนั้นก็จะซึมไปอีกปสองปก่อนที่จะกลับมา จริงๆ ก็ ต้องถือว่าเปนโอกาสที่ดีมากของ VI (Value Investing) เพราะไม่มี คนมาแย่งซื้อ ไม่มีคนมาไล่หุ้น และพอหุ้นไม่ไปไหนเราก็มีเวลา ศึกษาเยอะถือเปนช่วงเวลาสะสมหุ้น

ถอดรหัส CPALL

มั น เป น หุ้ น เพี ย งไม่ กี่ ตั ว ที่ ร าคาไม่ ล งนะ เพราะตอน ต้นป2551 ราคาอยู่ที่ 10 บาท แต่ตอนนี้มันอยู่ที่ 11 บาท ซึ่งก็คือ ราคาเพิ่มขึ้น10เปอร์เซ็นต์ ขณะที่หุ้นบางตัวราคาลดลง 40-50 เปอร์เซ็นต์ ผมว่ามันไม่ใช่ของถูกซึ่งก็หมายความว่า Margin of safety มันต่ำ เพราะมูลค่าที่แท้จริงมันอยู่ที่ 15-20 บาท แต่ถ้าเรา นำเงินจำนวนเดียวกันนี้ไปซื้อหุ้นตัวอื่นที่ราคาลงมาเยอะๆ เราก็จะ ได้ส่วนต่างมากกว่า แต่อาจจะต้องรอนาน

(ติดตามตอฉบับหนา) Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

หน้า 12

บล. ยูไนเต็ด แนะนำซื้อลงทุน ราคาเปาหมายที่ 86 บาท

EGCO นาซื้อลงทุน EGCO ประกาศผลประกอบการป 51 มีกำไรสุทธิ 6,927 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 13.16 บาท (-18%YoY) ส่วนผลกำไร 4Q51 อยู่ที่ 658 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.25 บาท (-36%YoY, -67%QoQ)

ความเห็น: ผลกำไร 4Q51-ป 51 ออกมาต่ ำ กว่ า ที่ ค าด แต่ เ ราคาดหวั ง ว่ า EGCO ยังสามารถจ่ายปนผล 2H51 ใกล้ เคียงกับ 1H51 ที่ 2.50 บาท/หุ้น คิดเปน Dividen Yield ที่ 3.6% สำหรับ 2H51

แม้กำไรสุทธิป 51 ลดลงจากปก่อน แต่ ก ำไรปกติ จ ากการดำเนิ น งาน (ไม่ ร วม ขาดทุน FX ) เพิ่มขึ้น 1%YoY เปน 7,491 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟาแก่งคอย 2 โรงที่ 2 (EGCO ถือหุ้น 50%) ที่เริ่มเดินเครื่องผลิต เชิงพาณิชย์เมื่อ 27/2/52 ในขณะที่โรงไฟฟา หลักขนอม มีกำไรลดลงจากรายได้ค่าไฟฟา ที่ลดลง เนื่องจากอัตราค่าไฟ ซึ่งเปนไปตาม สัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ กฟผ.

คาดผลประกอบการป 52-53 ปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากกำลั ง ผลิ ต ไฟฟ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากโรงไฟฟาใหม่คือ 1) โรงไฟฟาถ่านหินที่ พิ ลิ ป ป น ส์ (EGCO ถื อ หุ้ น 23.4%) กำลั ง ผลิ ต ในส่ ว นของ EGCO เท่ า กั บ 107.64 เมกะวัตต์ (+2.8% จากกำลังผลิตปจจุบัน) และโรงไฟฟาพลังน้ำ น้ำเทิน 2 ที่ลาว (กำลัง ผลิต 272 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนที่ EGCO ถือหุ้น 25%) จะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือน ธ.ค.52

แนะนำ “ซื้ อ ลงทุ น ” หากราคาหุ้ น ปรับลดลงมาจากผลกำไรป 51 ที่อ่อนแอ แต่ แนวโน้มธุรกิจในอนาคตสดใสจากกำลังผลิต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของโรงไฟฟ า ใหม่ โดยมี ร าคา เปาหมายที่ 86 บาท

Photo Release ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม ม.อัสสัมชัญ เปดสอนสาขาวิชาตลาดทุน

คุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างบุคลากรสู่ อุตสาหกรรมตลาดทุนไทย โดยการเปดสาขาวิชาตลาดทุน พร้อมมอบ TSI Investment Simulation Program (โปรแกรมระบบ จำลองการซื้อขายตราสารทางการเงิน) และมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) เพื่อเปนเครื่องมือเผยแพร่ความรู้ในเชิงปฏิบัติ แก่ นิสิต นักศึกษา Print

Next Page

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

หน้า 13

อยาฝนหวานกับบิ๊กแคป!

*** เห็นบิ๊กแคปบางตัวเมื่อวานนี้ ดี๊-ดา ก็ อยาเพิ่งดีใจ และฝนหวานจนออกนอกหน้าจาาาา ทูนหัว...บีคอส..วันนี้อาจจะไมรอดก็ดาย!.. เพราะ ยั ง มี สิ่ ง คอยกวนใจ-คอยสกั ด ดาวรุ่ ง และคอยขั ด ขา..อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เอง..อย่างแรกที่เห็นๆ ก็คือ ม็อบเสื้อแดงที่นัดรวมพลกันวันนี้ เพื่อขับไล่รัฐบาลที่ ท้องสนามหลวง ที่เก่าแต่เวลาใหม่! ..แม้ จะทำอะไรตลาดทุนไม่ได้ (มากนัก) แต่ก็ พอจะทำให้นักลงทุนขี้รำคาญ-อ่อนไหว ต่อสิ่งเร้า ถอดใจขายหุ้นกอดเงินสดเอา ไว้ก่อนก็ดายยย..และนักลงทุนต่างชาติ ส่ ว นใหญ่ . .ก็ คิ ด หยั่ ง งี้ ซ ะด้ ว ย!..เพราะ เมื่อวานก็ยังขายสุทธิ หึ-หึ!..รอบนี้เห็น ทีหุนเล็กเก็งกำไร-หุนสตอรี่หนุน-หุน ปนผล ยังมีอนาคตอีกยาวไกล.. *** ดูอยาง TMT นานปะไร.. ร้อยวันพันป มูลค่าการซื้อขายไม่เคย-ไม่ เคย จะหนาแน่นปานนี้ พอประกาศผล การดำเนินงานกำไรกระฉูดปบ-บอร์ดสั่ง ปนผลปุบ..วอลุ่มก็มาเรยย์ ..หันไปถาม ใคร (นักวิเคราะห์) ใครก็เชียร์...ราคาก็ วิ่งกระฉูดไปตามลมปาก...จนยืนแน่นป กอยู่ ที่ 5.30 บาท บวกไป 30 สตางค์ ..แต่ แ หม!..ถ้ า เป น บาซู ก้ า เห็ น อาการ แบบนี้คงไม่กล้าลุยสักเท่าไหร่..เพราะดู จากราคาที่ เ ทลงมาแสดงว่ า โจทก์ เยอะ!..อืม!..ประเภทมาด้วยกัน-ไปด้วย กันน่ะไม่หวงรอก..กลัวแต่มาด้วยกันแล้ว แอบไปคนเดียว..ปล่อยเค้าไว้อย่างเดียว ดายบนยอดภูกระดึงอ่ะซี๊!..เพราะนี่มัน เปนโอกาสออกของชัด-ชัด! *** วาวววววว! STAR ฟาเปดจริงๆ ด้วย..เพราะบอร์ดสั่งจ่ายปนผลเปนครั้งแรกตั้งแต่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์..หลังจากที่ล้าง ขาดทุนสะสม 41 ลบ.เสร็จสิ้นไปเมื่อสิ้นป 51 ที่ผ่าน มา งานนี้ ดร.สมชัย ว่องอรุณ กรรมการผู้อำนวยการ ออกมาประกาศว่านี่เปนแค่การเริ่มต้น..นับตั้งแต่นี้ ถ้าผลประกอบการยังดีต่อเนื่องแบบนี้ล่ะก็คงได้มี โอกาสตอบแทนผู้ถือหุ้นกันจุใจกว่านี้!..บะ!..ได้ฟง ดั่งนั้นแล้ว ก็เตรียมสั่งซื้อหุ้นทันควัน..แต่ทว่า..บุญมี แต่พระคงไม่เห็นเพราะราคาหุ้นวิ่งรับข่าวไปจิ๊บ-จิ๊บ

แถมมูลค่าการซื้อขายยังแสนจะเบาบาง!!..น่าเสีย โห!นึกว่าเค้ามีงานเทศกาลแจกทองฟรี.. เพราะร้าน ทองทั้งหลาย ลูกค้าแน่นขนัดจนทะลักออกมายืนริม ดายจริงๆ ถนน เท่านั้นยังไม่พอ ยังยืนทน-ยืนนานไม่มีท้อกันสัก *** SST และ SST-W1 สงสัยเจ้าที่ คน..แต่พอไปเลียบๆ เคียงๆ ถามคนคั่วเกาลัด ข้างร้าน เจ้าทางจะใช้เวลาบูธเครื่องนาน เพราะวอร์แรนต์ก็ ทอง ก็ได้ความกระจ่างว่า..เพราะราคาทองพุ่งมาอีก ลงกระดานนานแล้ว ผลประกอบการก็ประกาศไป ระลอก คนที่มีทองก็เลยแห่มาขายทำกำไรกันอย่างไม่ ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน แต่ราคาหุ้นก็ไม่ยักกะวิ่งรับข่าว ท้อถอยยย!...แหม! นี่ถาไมติดวาทองคำที่เตรียมไว จนแมงโม้ไม่กล้าเอาข่าวลือมาเล่าให้ฟงเพราะกลัว เอาไวสำหรับแลกตัวชายหนุมที่ใชละก็...จะขาย หน้าแตก..แต่ที่ไหนดายยย!..แค่ เจ้า ความรู้สึก ทำกำไรซะใหรวยเละเทะไปเรยยยย!.. ฮี่-ฮี่..แต่นี่ ช้า..เอ้ย! เครื่องร้อนช้านี้เอง...เฮ้อ! ไม่ส่งสัญญาณ ชายหนุ่ ม สำคั ญ กว่ า สิ่ ง อื่ น ใด..ก็ ไ ด้ แ ต่ ตั ด ใจปล่ อ ย แบบนี้ทำหลายคนเสียโอกาสทองฝงเพชรไปเลยนะ ตำแหน่งเศรษฐีณีให้หลุดลอยไปก่อน.. เนี่ย!..ใครที่พลาดโอกาสไปวันนี้ยังมีลุ้นจาาาา! *** อะ-อะ!..พอของแพงก็ตุกติกกัน เชียว...ล่าสุดมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่า เริ่มเล่นมุกรกันแระ..ทั้งคนขายทอง และ เจ้าของร้านทอง..ฟากผู้ขายก็มีการเอาทอง ยั ด ไส้ ม าหลอกขายตามร้ า นทอง ร้ า นที่ รู้ ทั น ก็ แ จ้ ง ตำรวจจั บ ได้ ทั น ควั น ส่ ว นร้ า น ทองก็ ใ ช่ ย่ อ ย เพราะบางร้ า นเล่ น มุ ก ตั้ ง ตาชั่งไว้ไม่ตรงกันเรยย์ โดยเฉพาะตาชั่ง แบบตัวเลขดิจิตอล .. ใครที่กำลังคิดจะทำ แบบนี้..คนสวยจัดจ้านขอเตือนว่าให้จำคำ พระท่านไว้ให้ดี..ว่า..กรรมใดใครก่อ..กรรม นั้นจะคืนสนอง!...เพี๊ยงใครทำอย่างนี้.. ขอ แชงใหเจอทอง.. แตเปนกระทะทองแดง นะจะทูนหัว.. ไม่ใช่ทองคำ..เหอ-เหอ! *** มาที่ Gold Futures กันต่อดี กว่า เมื่อวานนี้ก็ไม่ธรรมดา ราคายังพุ่งไม่ หยุด หากใครเห็นกราฟราคาทองล่วงหน้า ล่ะก็ จะรู้ว่าหวาดเสียวแค่ไหน เพราะพี่แก พุ่ ง ขึ้ น แรงทำมุ ม เกื อ บ 90 องศา และที่ บอกว่าน่ากลัวก็เพราะว่าปกติกราฟที่ขึ้น ชันๆ แบบนี้ส่วนใหญ่มักจะทนความหนาว ไม่ค่อยไหว จะรีบลงมาอย่างรวดเร็ว แต่ เท่าที่คนสวยจัดจ้านติดตามราคาทองมา เกือบ 1 เดือนเต็มๆ ขอบอกได้เลยว่ารอบนี้ สงสั ย จะฟ ต มาดี . .เพราะกล า มยั ง แข็ ง *** UMI ที่ไมใช “ยูมิจัง” อีหนูมหาภัย โปก..ทนหนาวได้อีกนาน ประจำเว็บ อีไฟแนนซ์ มาแรงแบบจงใจสุดๆ เพราะ *** แต่ผิดจากที่คุณพี่กิดาการ บิ๊กเบิ้มของ บล. วอลุ่มไม่หนุนเท่าไหร่! วันนี้มาวัดใจเจ้ามือกัน..ได้ ยินข่าวลือแว่วๆ ว่าจะลากให้ถึง 70 ตังค์ ถ้าไม่บรรลุ ฟลลิป ที่มองต่างมุมว่าราคาทองวันนี้อาจจะเริ่มพัก ตามข่ า วที่ ป ล่ อ ยมาล่ ะ ก็ . .กาหน้ า ผากไว้ เ ลยว่ า ฐานลงมาแล้ว หลังจากที่พุ่งติดต่อกันไม่หยุดตั้งแต่ อ่อน!...งานหน้าคงไม่มีใครกล้าเปนแขกรับเชิญ..แต่ สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ถ้าจะถามว่าสินค้าเสียรูปขาขึ้นรึ ถ้า..ทำได้แจ่มจนแฟนๆ ติดใจล่ะก็รอบหน้ารับรอง คุณพี่เค้าก็บอกว่ายังสดใสอยู่ เพราะมีเงินบาทอ่อนค่า คอยหนุน ใครที่มีสถานะซื้อ (Long) ใน Gold Futures แขกตรึม...ฟนเฟร์ม! ล่ะก็กลั้นใจถือต่อ ยังมีลุ้น ให้กรอบสัญญา GFG09 *** มาที่เรื่องทองๆ กันตอจาาา..สุด เดื อ นก.พ.52 ไว้ ที่ 16,450-16,700 บาท ..โฮ่ ะ สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาบาซู ก้ า ได้ ผ่ า นไปแถวเยาวราช โฮ่ะ!..ใครใคร่ซื้อ-ซื้อ ใครใคร่ขาย-ขายจร้าาาา!###

Print

Next Page

Previos Page

First Page


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้น่าจะ แกว่งตัว เนื่องจากในช่วงนี้ไม่มีประเด็นบวก เพื่ อ ช่ ว ยผลั ก ดั น ดั ช นี ฯ ให้ ป รั บ ตั ว อยู่ ใ น ทิศทางบวกได้ ขณะเดียวกันต้องติดตามการ ชุ ม นุ ม ของกลุ่ ม แนวร่ ว มประช าธิ ป ไตย (นปช.) ที่จะชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาล ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำชะลอลงทุนเพื่อ ดู ส ถานกา รณ์ โดยให้ ก รอบแน วรั บ ไว้ ที่ 424-430 จุด ส่วนแนวต้านแรกให้ไว้ที่ 435 จุด ส่วนแนวต้านถัดไป 440 จุด

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้คาด ว่าจะแกว่งตัว โดยปจจัยเสี่ยงที่กดดันการ ลงทุนคือ ความวุ่นวายทางการเมือง จาก ก า ร ชุ ม นุ ม ใ ห ญ่ ข อ ง ก ลุ่ ม แ น ว ร่ ว ม ประชาธิ ป ไตย (นปช.) ซึ่ ง จะสั่ น คลอน เสถียรภาพของรัฐบาลรวมถึงควมเชื่อมั่น ของนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ อย่ า งไรก็ ต าม ภายหลังรัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 ขยายวง เงิ น เสริ ม สภาพคล่ อ งระยะสั้ น 120,000 ล้านดอลลาร์ น่าจะทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้า มาลงทุนในเอเชียมากขึ้น กลยุทธ์การลงทุน แนะนำถือเงินสด แนวรับ 420 จุด แนวต้าน 440 จุด

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้คาด ว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ท่ามกลาง ปริมาณการซื้อขายที่เบาบางและบางช่วง อาจจะมีแรงเทขายออกมาเล็กน้อยในหุ้น กลุ่มพลังงาน เนื่องจากประสบกับปญหา งบQ4/51 ออกมาไม่ดี ส่วนการชุมนุมของ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปช.) นั้นคาดว่าไม่น่าจะมีความรุนแรง แต่อาจจะมีผลต่อจิตวิทยาการลงทุนบ้าง เล็ ก น้ อ ย กลยุ ท ธ์ แนะช ะลอล งทุ น เพื่ อ ดู สถานการณ์ โดยประเมินแนวรับที่ 430 จุด และแนวต้านที่ 436 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 14

First Page


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

Stock Information [Volume included biglot volume]

Data Station

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

หน้า 17


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

หน้า 21


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

Stock Information [Volume included biglot volume]

หน้า 23


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

หน้า 24

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 30 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 75 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

ปฏิทินกิจกรรม 07.30

หน้า 25

ประจำวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ 2552

เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ อ าหาร เชิ ญ เยี่ ย มชมกระบวนการผลิ ต Chicken Snack ภายใต้โครงการวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โรงงานแปรรูปไก จ. สระบุรี

08.30

กรมส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก กระทรวงพาณิ ช ย์ ระดมกำลั ง ทู ต พาณิ ช ย์ 56 สำนักงานจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและผู้ส่งออก (Export Clinic) โรงแรมมิราเคิลแกรนด

09.00

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus จัดอบรมสัมมนาในหลักสูตร “ลงโทษ/ลดกำลังคน อย่างไรไม่ถูกฟอง” และหลักสูตร “7 QC Tools (NEW) for Improvement” อาคารสีบุญเรือง 2

10.00

เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน แถลงข่าวการจัดงาน “คอมมาร์ต ไทย แลนด์ 2009” โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด

10.00

แสนสิริ จัดงานแถลงข่าว “กลุ่มแสนสิริจับมือไทยพาณิชย์รับมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของภาครัฐบาล จัดงานใหญ่แห่งป Living in Style 2009” โรงแรมโฟรซีซัน

10.00

บลจ.ฟลลิป จัดสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “เลือกลงทุนอะไร ได้ผลตอบแทน คุ้มค่า” บลจ.ฟลลิป ชั้น 11, อาคารวรวัฒน

10.30

หอการค้าไทย ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย จัดแถลงข่าวเรื่อง ศักยภาพการแข่งขัน ของภาคการผลิตและการบริการของไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาคารจุลินทร ล่ำซำ

13.00

อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จัดงานแถลงข่าว“ CHANGE : Are you ready of a change 2009 ” อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3

13.30

ผลิตไฟฟา หรือ เอ็กโก กรุป แถลงข่าวผลการดำเนินงานป 2551 และทิศทาง การลงทุนป 2552 โรงแรมโฟรซีซั่นส

13.30

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดแถลงข่าวการแสดงนวัตกรรมศิลปะการแสดงไทยร่วม สมัย “เยิรพระยม” โรงละครอักษรา ซอยรางน้ำ

14.00

ศู น ย์ น วั ต กรรมทางธุ ร กิ จ NIDA Business School ร่ ว มกั บ สำนั ก งานคณะ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จัดเสวนา ในหัวข้อ “วิทยุ โทรทัศน์ โทรคมนาคม กับสังคมไทย” สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

18.30

กก. ขอเชิญทำข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทาเรือริเวอรซิตี้ โรงแรม ริเวอรซิตี้

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

Disclaimer

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม --ฝายการตลาด-อชิรญา ระเบียบนาวีนรุ กั ษ์

สนใจติดตอโฆษณา

อชิรญา ระเบียบนาวีนรุ กั ษ์ 02-5549390 , 085-0992720

Investor Station เปนหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเปนหรืออาจตีความว่าเปนเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว Print

Previos Page

First Page

Investor Station 24 FEB 09  

Highlight : - ภาพพจน์ PTT ในสายตา 12 โบรกเกอร์ - กว่าจะมาเป็นเสือ "วิบูลย์ พึงประเสริฐ"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you