Page 1

Det självklara valet. Invest Kapitalförvaltning arbetar med Sveriges största fondutbud. Det skapar en unik förutsättning för att skapa fondportföljer som är marknadsledande. Vår uppgift är att kontinuerligt granska och analysera de över 7 000 fonderna som finns på marknaden. Vi arbetar oberoende.


Har du fonder? Invest Kapitalförvaltning har på mindre än fem år vuxit till ett av Öresundsregionens största fond- och försäkringsmäkleri. En stor del av denna framgång kan förklaras i vårt arbetssätt. Våra ansvariga mäklare har alltid minst 10 års branscherfarenhet, och du får som kund alltid en namngiven assistent som kan hjälpa dig när du har frågor eller behöver administrationshjälp. Du har alltid 8 arbetstimmars återkopplingsgaranti. Vi arbetar endast med kvalitetsmärkt rådgivning, det vill säga att rådgivingen vi ger våra kunder måste uppfylla de krav vi som företag har satt. Det är en försäkring, både för oss och för dig som kund, att vi förmedlar rätt produkter under rätt förutsättningar.

Då är vi det självklara valet. Vi arbetar med Sveriges största fondutbud. Lägg till en ständigt pågående förvaltningsprocess med regelbunden utvärdering och analys av fondmarknaden. Vi är en oberoende aktör och det skapar trygghet för dig som kund. Vi har inga egna fonder, istället utvärderar och analyserar vi hela marknadens utbud. Det gör vår rådgivning inom fondmarknaden unik.

Vi arbetar med dina fonder oavsett. Vi ger professionell fondrådgivning oavsett om dina fonder ligger i ett fondkonto, i en fonddepå, kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring. Vi arbetar med dina fonder oavsett placeringshorisont och oavsett om det är för privatpersoner eller företag.

Samla alla fonder på ett ställe. I din personliga fonddepå samlar du allt på ett bräde, oberoende av fondbolag. Att flytta över alla fonder till ett och samma ställe ger en oslagbar överblick över ditt innehav, och du har tillgång till din depå dygnet runt. Du kan flytta dina fonder utan avgifter och skatt.


Navigator håller dig informerad

Navigator SEB Trygg Sv Liv eriges ar stör

sförsäkring

Navigator Län

sta fond

Tren säkra dfärger!

or PPM

utbud

I vår Navi enkelt gatorrapport hur prog ser du de olika nose marknade rna för tack vare rna Länsförsäkringar våra färgm ser ut är ett komplett inga arke Länsförsäkringar r; från ordna posi som kan tivt grön rt finansiellt varuhus till nega tryggdintivt rött. som har med

at Navig

DIN INDIV IDueL RISKN LA IVå När vi bygger våra Navig portföljer atoranvänder grader: vi följand e Låg, låg/m medel/högedel, mede l, Fördelninga och hög. som riktlin rna kan ses kund antingjer. Du kan som en välja upplägg, eller med ett klart bygga din individ vår hjälp uella portfö lj. Ränte fonder

SEB Trygg Liv. SEB skiljer sig från andra nordiska banker på flera sätt; men främst genom deras unika affärsmix med tonvikt på företagssidan och deras långsiktiga tänkande i de nordiska och baltiska länderna. SEB har formats under ett och ett halvt sekel. Den erfarenheten har inte bara gett företaget en egen tradition att stå på, utan också insikten att vara motståndskraftiga och tänka långsiktigt. Nära relationer till kunderna är viktigast av allt för SEB, och att ge goda råd i det dagliga – men också förutse framtida behov.

ionsdet mesta eten. Pens för din Inte bara skydd myndigh att het att göra. rag är inte Pensions ägodelar, och etens uppd la ut den familj och dina att beta myndigh har med pengar också rera och bara det som på n, men administ ll och. Allt samlat pensione individue göra, utan både allmänna generell som äkringar är i själva l n. ett ställe. Länsförs datt ge såvä om pensione lokala, självstän on verket 24 stycken informati a bolag som samionsmyniga och kundägd tar Pens det är arbe med t verkar. Fördelen Bland anna att: och nära relation för rätt lokalkännedom ska få digheten med rer förenad ionä med våra kunder, Alla pens et som sänker i rätt tid. ha re ska storskalig effektivit pension Länspara hos kund ionss Är du se kostnaderna. å, förut Alla pens delägare. t att först ion. gar, är du också sin pens möjlighe lig försäkrin rka hela och pålit och påve neutral enkel, rna. Erbjuda ionsspara till pens hjälp SEB Sverige Indexfond SEB Penningmarknadsfond

Aktiefonde r

Profes s fondr ionell ådgivn ing

AKTIEFONDER R RÄNTEFONDE R AKTIEFONDE DER För mer information ommarknad fonden, fråga EFON RÄNT äkringar Penning Inve

RÄNTEFONDER

Navigator

Räntefondelåg Aktiefonder r 100% 0%

Fonden placerar i obligationer och anoss på Invest Kapitalförvaltning. Länsförs i st Kapdra räntebärande värdepapper utgivna onden placerar örvakronor Sveriges iitalf svenska Penningmarknadsf ltningmed en genomsnittlig per största arbetar ande värdepap räntebär fondlöptid SEB Sverige Småbolagde Ch./Risk återstående på upp tillmed ett år. svenska av unik förutsät utbud. växlar emittera Det tnin som tonvikt merpå information om fonden, gör sitt med För nstitut.fråga är marknad g för att skap skapar en g. jobb. Efte eller bostadsi valtning. staten a fond kontinue SEB Realräntefond sled har som Kapitalför avkastnin svenska oss på Invest Kapitalförvaltning. lingen inte portfölje Fonden oss på Invest rligt gran ande. Vår är en stän rsom uppföljni iktigt god ittliga löptid får 7 00 god r upp en långs ngen information om fonden, fråga digt pågå Fondens genomsn individue gift är 0 fond För merska så att en uppnå seindex är en, fråga Invest att erna som och analyser lla åter ende proc och utvecka år. Jämförel rna sker två Global om fond däre Danske koppling JOHCM Select överstiga Global Den vägd finnKapitalförvaltning. mation ess är 180 dagar. fter väljaoss på Invest ås.fråga Placeringa Skagen ing. s på mar a de över infor SSVX en ns uppn mycket din valtn ingfonden, de som msbörse on om e löptid Stockhol För mer knaden, För mer information om fonden, fråga Riskprofi l SEB viktig. Din Kapitalför äkringar är bäst riskspridn individu För mer informati återståend år l Länsförs Invest och valtning. ttliga förv ella åter Kategori Riskprofi oss på ende. tiga noll Kapitalför alta Vårt placeringsråd harkopp skapat en oss på Invest Kapitalförvaltning. SEB Ch. High Yield Lux Hos skapat efond har oss på Investgenomsni en ska övers oss sråd seri Realränt lägger placering ngFör ling Vårt fond och resp år. regell som vi uppdateras meranal information om fonden, fråga DNB ( f.d. Carlson) l SEB Duriskprofi alltid upp regelfråga at en ekti för hela som kund en, fråga tiga ett Global ve riskprofi ys inomas skap profi l som uppdater ion om fonden, marknad Risk om fond informat i inte övers råd har Skagen mer Ch. lfår du bundet. Medbest hjälp av dennaen fåråter du kopp SEB Emerging Market Luxarbe oss på Invest Kapitalförvaltning. För Kon-Tik plan rings .Att mation ämm denna rege och får av s Skagen nd en ing. ta hjälp rvaltning infor lingsplan place fråga er själv utifr har, och Med valtn atera Kapitalfö Vårt ån kate bundet. Invest För mer on om fonden, ObligationsfoossFör uppdanpa påmer vilke . fondbild du kan klar och lättöverskådlig fondbild information om fonden, fråga Viden Kapitalför ssa a får du ansl För mer informati gar rofil som lättövers ändra plan n frekvens Invest r görkådlig utning ochgorie olika i svenav denn de bild valtning. riskp en klar oss på att vi lätta till mar försäkrin hjälp Kapitalför fonder. till varje över våra rekommenderade fonder. SEB Företagsobligationsfond oss på Invest Kapitalförvaltning. lycka ditt en placerar fond knad Med enderade onsfond g efter oss på Invest Läns aktu de den re återkopp erna och kådli fond ella värd hand. sfon per med våra rekomm bundet.Obligati över vers er. port utvä helt kan ling Du får professionella fondråd helt Förfölje merr.information om fonden, Länsförsäkringar fond fråga analys ebesked rder värdepap fondråd Obligation och lättöi svenska Kon-Tiki ade erna fråga asfond Mednella fonden, på ditt allaDu na av samt en skickas alltid bärande får professio en klarplacerarmme erika regelbun av dessa Skagen on om flertnder befin heltmar er utgiv Obligatio utan extra kostnad. av dessa JPM JFnsfonden China Fund oss på Invest Kapitalförvaltning. knad ck Latinam address. tonalfond fondport ska ränte Mångadenh råd tligaMånga krite informati per med våra reko fråga kostnad. inne valtning. Blackro rier, blan et obligation fonder värdepap Du såkl över ella a extraens följspåfonden, adsinstiutan För mer on avike iktom ssion tillår. räntebär utifr% per år. tjänster är kan kosta några hav % per För merande information om fonden, fråga Kapitalför d anna kosta några mellan av dess sventonv lser,ga eller bost För mer informati Invest får profe utgivna av avgi Mån kant avkastnin ån ett återkopp art fri att kont din hemden är Du ner staten ftstr tjänster oss på nad.Den ska valtning. fond på obligatio Kapitalför SEBr,Obligationsfond oss akta oss lingarna. ittliga löpti vikt g, stan förva % per år.uktu a els-på Invest Kapitalförvaltning. oss på Invest sven nstitut. extra kost rating dardbostadsi även utan genomsn a någraltare, histo (betygsä x är Hand Kong Chin en, fråga vi tror ska staten eller ter kanärkost Du ser vilka aktiefonder som vi tror För information om fonden, fråga som rik,mer tut. Den er ttnin år. Inde mellan 1 Hong fond vilka aktiefond g),är löptiden Opt tjäns flera. ser med 1 och 10 Du ittliga Baring ex. on om tror Focus an vi som genomsn sind på samt vilka räntefonder som är oss på Invest Kapitalförvaltning. mati China mell imal port ankens som infor räntefonder fråga valtning. Fidelity är Handelsb Obligation fonder följs på För mer om fonden, on ens är samt vilka aktie Kapitalför och 10 år. Index truk lämpliga idag och två till tre kvartbank enbafond vilkaAtt För mer informati tur idag och två till tre kvartInvest rt er som lämpliga Du ser oss på ttive ränte arbetakvar Kapitalförvaltning. Global med Obligationsindex. al framåt. Detta kan du göra själv de kan du göra själv oss på Invest Som st samt vilka kategoritill tre

R

ONDE

AKTIEF

s

r Sverige Länsförsäkringa knad Småbolag fråga att ningmar Penfonden, on om ng För mer informati Folksam målsättni

Foku Sverige

Navigator

Räntefondelåg/m Aktiefonder r 70% 30%

edel

Navigator Räntefondemedel Aktiefonder r 50% 50%

Naviga

tor

Naviga

tor

Skandi

a

Länsfö

rsäkrin

Inve Danske e Bond en, fråga Corporat mation om fond infor valtning. För mer Kapitalför Invest oss på

bästDetta två är en al framåt. på a fond bar. själv erfarna förva idagI och du göra med våra ltingstrat ans erna i respekanalys lämpligareds vår natillsamm a kan eller egi som av fond erfar åt. Dett kap och marknad är osla lare. med våra al fram gen anvä fond mmans olika parafondmäk metrar nder vi eller tillsa portfölj. Oavs för att är det ett vilke lare. optim

-02-29

er 2012

mendation

rekom rådets

Placerings

Navig

Navigator SEB Trygg Liv

n riskn era din ivå som valts så fonder i en fond

Kapitalförvaltning. fonden, 4. Länsförsäkringar 1. Choice Nordamerika Småbolag fråga

För För mer information om fonden, fråga mer information Småbolagsfond oss på Invest oss på Invest Kapitalförvaltning. om

Kapitalförvaltning. fonden, 5. Länsförsäkringar 2. SEB Sverige Indexfondfråga För

mer

För mer information om fonden, fråga

information Sverige oss på Investoss på Invest Kapitalförvaltning. Index om Kapitalförvaltning. fonden, 6. Länsförsäkringar fråga 3. SEB Nordenfond SmåB Lux Ack

7. Skagen

Länsförsäkringar Länsförsäkringar siellt varuhus är som

ett harfrån som SEB Trygg Liv. SEB skiljer sig NDER Inte kan komplett bara med

ordna andra nordiska banker på flera sätt; din fi ägodelar, skydd trygghet det nanmesta men främst genom deras unika affärs-

ekonomiskSkandia år – genom trygghethar gett det lokala krigstider i mer människor globala bondesamhället än 150 och kulturen.trådlösa kriser, från kommunikationsen lång, Det in i den innebär stolt produktutveckling tradition att Skandia engagemang. av pionjäranda, har världens

för och med För Idag samhällspengaroch inte din familj att göra. mer Småbolag lösningar ledande mix med tonvikt på är Skandia Alltföretagssidan och information oss bara och samlat på Invest Sverige deras långsiktigagar långsiktigt för leverantörer dina tänkande i deattnorgöra, det på ekonomisk en av som om är i utan Kapitalförvaltning. etthar i Old fonden, diska och baltiska självaSEB la, länderna. sparande. ställe. Lannebo både har Mutual-gruppen av självständigaverket trygghet huvudkontor frågaformats under som Länsförsäkrinoch. ett och ett halvt sekel. För Skandia Swedish 24 samverkar. Skandia mer och medarbetare stycken lokalkännedom Den erfarenheten har inte bara och gett information oss ingår i London som kundägda lokaGrowth För på Invest Penningmarkna världen. har mertradition företaget envåra egen att Fördelen stå på, i 34 sitt och om information oss kunder, bolag Kapitalförvaltning. och länder fonden, 54 000 på Invest utan också effektivitet insikten att vara motståndCarnegie nära med det förenad runt fråga fråga d relation om du tänka långsiktigt. är Kapitalförvaltning. skraftiga och Nära För om fonden, kund som World 1. Carlson Skandia med mer i med också hos är sänker informationWide fråga oss relationer till kunderna viktigast av storskalig kostnaderna.Är Länsförsäkringar, Realräntefonden på Invest Realräntefond delägare. Realräntefond För mer allt förräntefond SEB, och att ge goda råd i det om information Kapitalförvaltning. oss fonden, Acadianpå Invest dagliga – men också förutse är en framtida är obligationer som fråga om du Kapitalförvaltning. För fonden, placerar lång svensk behov. 2. Länsförsäkringar ger mer Emerging ut. Fondensom fråga information oss i realränteRiksgäldskontoret räntebärande på Invest Markets Obligationsfonden får om även i euro räntebärande Kapitalförvaltning. Obligationsfond fonden, värdepapper investera JP1. SEB Penningmarknadsfond med SEK Morgan het på obligationer placerar fråga motsvarande om värdepapper För i Fonden China placerar i obligationer och anFonden dessa emitterade mer i svenska staten informationutgivna valutasäkraskreditsäkeross med utgivna utländsk räknas snittliga på Invest draeller räntebärande värdepapper bostadsinstitut. tonvikt skattemässigtfullt ommedav löptiden räntefond. Index i svenska Kapitalförvaltning. kronor ensvenska genomsnittlig Riskprofi fonden, ut. är Handelsbankens är Den till ett år. Skandia index. återstående mellan löptid på upp Vårt fråga som genoml Skandia placeringsråd 1 och För riskprofi mer Kapitalmarknad 10 3. Länsförsäkringar Obligationsår. information oss bundet. l som 2. Choice High Yield SEK Lux Ack på Invest har skapat Penningmarknadsfon Riskprofi en klar Med uppdateras om För mer information om fonden, fråga Kapitalförvaltning. fonden, en svenska och hjälp av Penningmarknad Vårt l Länsförsäkringar över regeloss på Invest Kapitalförvaltning. fråga denna plaeringsråd våra lättöverskådlig tonvikt räntebärande den profi Du rekommenderade Riskprofil SEB Trygg Liv

RÄNTEFO

NDER

För mer information Fastighetsfond oss på Invest om Kapitalförvaltning. fonden,

NDER

RÄNTEFO

NDER

AKTIEFONDERfråga

Reavinstfond För mer information oss på Invest om

samtliga

atorkund eller tillsammans med Trycktvåra erfarna får du: eller med rekom digital Navig fondmäklare. torrap mend Skandia.

AKTIEFO Skandia

AKTIEFO

1. Fidelity Fund För mer Gl Health information oss på Invest Care om Kapitalförvaltning. fonden, 2. Länsförsäkringar

3. Catella

viktigt fondmäk 2012-02-29 Placeringsrådets rekommendationer att

RÄNTEFONDER

För mer information om fonden, fråga placerar Europa staten på växlar värdepapper Räntehedge Alpha Kapitalförvaltning. Global oss på InvestIndex i eller 3. LSEB emitterade

får får l du professionella Med som har fondbild Vårtuppdateras plaeringsråd har skapat en risk-utan extra skapat och hjälp av tjänster kostnad. fondråd fonder. profildenna som uppdateras en regelbundet. lättöverskådlig riskregelbundet. kan Med hjälp får av denna får du en klar kosta Många helt rekommenderade professionella du Du några av dessa och lättöverskådlig fondbild överser fondbild en klar kostnad. % per på samtvilka aktiefonder våra rekommenderade får år. överfonder. Du kosta Mångafondråd fonder. lämpliga vilka Du helt utan extra några professionella helt fondråd räntefondersom av dessa får al utan idag % per vi tror kostnad. Många dessa tjänsterframåt. kan och extra Du tjänsterav eller år. som två Detta ser tillsammanskan till tre kosta några % perkan år. vilka är samtInvest fondmäklare. aktiefonder kvartdu vilka Kapitalförvaltning idagSödra räntefonder med göra själv och Förstadsgatan Telefon: våra Du sersom vilka aktiefonder som vi tror på ta kan två erfarna som ABvi tror du 040till- tre kvartal som är lämpliga med Hemsida: på är räntefonder 4, vilka Huvudkontor: 611 samt våra göra 37 10. 211 43 lämpliga www.investkapitalforv Malmö. framåt. idag och två till tre kvartal framåt. Deterfarna själv eller Fax: Lilla 040 Det-Varbergsgatan tillsammans fondmäklare. ta kan du -göra tillsammans 611 själv ellerTorg 1, 211 37 34 Malmö. E-post: med våraaltning.se. erfarna14fondmäklare. 19,

genomsnittliga bostadsinstitut. För mer information ommed fonden, fråga två av våra

svenska år. löptid oss på Invest Kapitalförvaltning. 4. SEB Nordenfond SmåB Chans/risk Fondens börsens Jämförelseindex

För mer information om fonden, fråga oss på Invest Kapitalförvaltning.

SSVX

180

får inte överstiga är dagar. Stockholms-

5. JPM Global Natural Resources Fund

Navigator Räntefondemedel/hög Aktiefonder r 30% 70%

lägesa port, ationer nalyse och r. Markn adsko omvärdesa mmentarer och nalyse r. Löpande största rekommend ationer bolage n. från de

portfölj AB Huvudkontor: Lilla Torg 1, 211 34 Malmö.uell återko Invest Kapitalförvaltning besked ppling 34 Malmö. samt med Lilla Torg 1, 211 Södra Förstadsgatan 4, 211 43 Malmö. Varbergsgatan 19, 503 06 på Borås. ditt befint en fondportfölj värdeHuvudkontor: 503 06 Borås. liga inneh sanaly valtning AB Malmö. tan 19, Telefon: . 040 - 611 37 14 E-post: info@investkapitalforvaltning.se. 040 - 611 37 10. Fax: s av. valtning.se Invest Kapitalför Malmö. Varbergsga 4334 1, 211 . 4, 211 tan Torg info@investkapitalfor Förstadsga 06- Borås or: Lilla Södradkont 611 37 14 E-post: Navigator ltning.se. Hemsida: www.investkapitalforvaltning.se. 503 040 Fax: 10.19, 37tan Huvu 040 - 611 kapitalforva ABTelefon: Räntefondehög invest valtning.se. Varbergsga tkapitalfor altning t: info@ Malmö. www.inves Aktiefonder r 0% Invest Kapitalförv 4, 211 43Hemsida: 37 14 E-pos Kapitalför 100% Invest tan 040 - 611 Södra valtning Förstadsga .se. Förstadsga 37 10. Fax: Södra AB Huvu lforvaltning 040 - 611 tan 4, 211 Telefon: dkontor: Telefon: 040 - 611 investkapita Lilla Torg 43 Malm www. Hemsida: 37 10. Fax: ö. Varbe 1, 211 34 Hemsida: rgsgatan Malmö. www.inves 040 19, 503 tkapitalforv - 611 37 14. E-pos 06 Borås altning.se. t: info@ investkapit . alforvaltnin g.se. 9

För mer information om fonden, fråga oss på Invest Kapitalförvaltning. Invest

Kapitalförvaltning

Södra Telefon: Global 6. JOHCM Select Fund Förstadsgatan 040

- 611

37

4,

AB

Huvudkontor:

10. Lux211 7. SEB Europa Hemsida: Indexfond 43 Fax: Ack

dationer 2012-02-2

rekommen Placeringsrådets

gar

Malmö. 040 www.investkapitalforva Lilla - 611 Torg Varbergsgatan 1, 211 37 14 E-post: 34 19, Malmö. ltning.se. info@investkapitalforva 503 www.aktiv-trend.se06 Borås.

Individ

503 info@investkapitalfor 06 Borås.

valtning.se.

ltning.se.

Invest Kapitalförvaltning AB Huvudkontor: Lilla Torg 1, 211 34 Malmö. Södra Förstadsgatan 4, 211 43 Malmö. Varbergsgatan 19, 503 06 Borås. Telefon: 040 - 611 37 10. Fax: 040 - 611 37 14 E-post: info@investkapitalforvaltning.se. Hemsida: www.investkapitalforvaltning.se. www.aktiv-trend.se

Navigatorblad. Vi sammanställer kontinuerligt de bästa ränte– och aktiefonderna från de största bankerna och bolagen. Som Navigator Pluskund får du rekommendationerna utan kostnad skickade till din mail eller hemadress.                                          

                                                                             















 





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Navigatorrapport. Vid jämna mellanrum uppdaterar vi Navigator med nya fonder och rekommendationer. Som Navigator Pluskund får du rapporten utan kostnad skickad till din mail eller hemadress. I rapporten hittar du de senaste siffrorna från olika banker och bolag, riskbedömningar för olika marknader och generella råd.     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



  

 

    











       

 



 

  



 

  









   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

X-ray. I din fondanalys får du en total överblick över din personliga fondportfölj. Här ser du din befintliga sammansättning, största innehaven, portföljens utveckling, region och sektorfördelning samt din risk- och avkastningsprofil.






5 steg till en lyckad kapitalförvaltning Navigatorkonceptet är enkelt uppbyggt. Vi fokuserar på kategorisering, urval, uppdatering, återkoppling och aktiv förvaltning. Vägen till Navigators lyckade förvaltning delar vi upp i fem deviser: 1. Sveriges största fondutbud. 2. Kontinuerlig kategorisering. 3. Optimerad portföljstruktur. 4. Individuell risknivå. 5. Återkoppling och uppdatering.

7 000 Hos oss har du som kund Sveriges största utbud, med över 7000 fonder från över..

.. 360 banker och fondbolag.

10 år

Alla ansvariga mäklare har minst 10 års branscherfarenhet..

8 timmar .. och när du hör av dig till oss med frågor eller funderingar har du alltid 8 timmars återkopplingsgaranti.


1. Sveriges största fondutbud Ett stort utbud är en grundläggande förutsättning för att skapa fondportföljer som är marknadsledande. Vår uppgift är inte att bidra med ytterligare fonder på marknaden, utan att kontinuerligt granska och analysera alla fonder som redan finns, och därefter ge dig som kund de bäst förvaltade fonderna i din fondportfölj.

Lokal förankring med globalt urval. Invest Kapitalförvaltning är ett lokalt mäkleri, men även om vi är lokalt förankrade så står ständigt alla världens fonder, banker och fondbolag till vårt förfogande. Hos oss kan du köpa och byta fonder från över 360 banker och fondbolag, och du har över 7 000 fonder att välja mellan.

2. Kategorisering och analys av varje marknad Att arbeta med olika kategorier gör det lättare för oss att sätta ihop lyckade fondportföljer. Inom varje kategori finns många fonder, som har olika inriktningar även om benämningen är relativt lika. Med regelbundenhet utvärderas hela marknadens fonder

utifrån ett flertal kriterier – avkastning, standardavikelser, avgiftsstruktur, ratings, fondförvaltare, historik med flera. Denna kategorisering genomför vi kontinuerligt för att kunna bygga professionellt sammansatta fondportföljer.

Vi fokuserar på kategorisering, urval, uppdatering, återkoppling och aktiv förvaltning.


Förvaltning spelar roll USA M.stora bolag

Asien

70,9

64,5

130  % 120  % 110  % 100  % 90  % 80  % 70  % 60  % 50  % 40  % 30  % 20  % 10  % 0  % 50,8

38,1

Sverige

31,4

4,9

Europa

130  % 120  % 110  % 100  % 90  % 80  % 70  % 60  % 50  % 40  % 30  % 20  % 10  % 0  % 127,9

87,7

Bästa

30,1

55,1

Snitt

39,1

10,9

Sämsta

Förvaltning skapar bättre resultat. Siffrorna är hämtade från Morningstar 2012-02-06 och visar de bästa och sämsta siffrorna, samt snittet för angiven marknad de senaste 3 åren.

Att arbeta med marknadens bästa fonder utifrån flera kategorier och marknader är en förvaltingstrategi som är oslagbar.

3. Optimerad portföljstruktur

Tydlig överblick med färgkodning. I Navigators rapport delas de olika marknaderna in i färger, beroende på om marknaden bedöms vara positiv, neutral eller negativ. Förutom de geografiska indelningarna ser du även prognoser för tillväxtmarknaden och räntemarknaden. Observera att kartan ovan är fiktiv och inte bör ses som underlag, utan endast illustrerar färgsättningen.

Att arbeta med marknadens bästa fonder utifrån flera kategorier och marknader är en förvaltingstrategi som är oslagbar. I vår analys av fondmarknaden använder vi olika mätredskap för att optimera din fondportfölj. Vare sig du valt en färdig portfölj eller väljer att sätta ihop din egen, så är det viktigt att alla fonder spelar sin roll, oavsett vilken risknivå som har valts. Det är

en ständigt pågående process att se över och följa upp ditt innehav, och det är det som gör din individuella återkoppling så viktig. I och med att vi kontinuerligt tillsammans med dig kan se över din portfölj skapar vi bättre förutsättningar för högre avkastning och minskar risken för ras. Du blir dessutom uppdaterad mellan våra samtal med rapporter och rekommendationer.


Din individuella risknivå

1. Navigator låg Räntefonder 100% Aktiefonder 0%

2. Navigator låg/medel Räntefonder 70% Aktiefonder 30%

3. Navigator medel Räntefonder 50% Aktiefonder 50%

4. Navigator medel/hög Räntefonder 30% Aktiefonder 70%

5. Navigator hög Räntefonder 0% Aktiefonder 100%

4. Individuell risknivå Som riktlinjer när vi sätter ihop våra allmänna portföljer använder vi fem olika grundnivåer, som du ser i diagrammen till höger. Dessa bör ses som riktlinjer, då portföljerna alltid kan ändras och uppdateras beroende på hur marknaden ser ut, vad vi tror och rekommenderar eller vad du som kund har för önskemål. Det viktigaste är att ha en fördelning som du känner dig bekväm

med i både upp- och nedgångar. Känner du dig osäker på ditt innehav är du alltid välkommen att kontakta oss.

Det viktigaste är att ha en fördelning som du känner dig bekväm med.

Räntefonder Aktiefonder

När vi bygger våra Navigatorportföljer använder vi följande grader: låg, låg/medel, medel, medel/ hög och hög. Du kan antingen välja ett klart upplägg eller med vår hjälp bygga din individuella portfölj.


Återkoppling skapar avkastning MSCI WORLD Källa: Bloomberg

50  % 40  % 30  % 20  % 10  % 0  % -10  % -20  % -30  % -40  %

12/31/2002

12/29/2001

12/31/2000

12/29/2001

12/31/2000

12/31/2003

12/31/2002

12/31/2004

12/31/2003

12/30/2005

12/31/2004

12/31/2007

12/27/2006

12/31/2008

12/31/2010

12/31/2009

12/30/2011

-50  %

OMX Stockholm 30 Index Källa: Bloomberg

50  % 40  % 30  %

0  % -10  % -20  % -30  % -40  %

12/30/2005

12/27/2006

12/31/2007

12/31/2008

Hög återkoppling för bättre resultat. En väl förvaltad fond eller portfölj har bättre förutsättningar och större chans att ge högre avkastning.

Din depå är det viktigaste. Genom att logga in på din egen depå via minafonder.se har du tillgång till ständig uppdatering och kontroll över ditt innehav. Här hittar du dessutom informtion kring din historik, deklaration, jämförelser, marknadens fonder och mycket mera. I din depå finns dessutom ett kontolarm. När larmnivåerna nås meddelas du via e-postadressen du angav när du aktiverade larmet.

12/31/2009

-50  % 12/31/2010

Som vi nämnt i tidigare punker lägger vi stor vikt vid återkoppling och uppdatering. Återkopplingen är något som ofta hamnar i skymundan, vilket är synd då det kan leda till sämre avkastning. Som kund hos oss bestämmer du själv hur ofta du vill gå genom ditt innehav. I anslutning till varje samtal skickas ditt värdebesked samt en fondportföljsanalys med ditt befintliga innehav hem till dig. Du kan även välja att höra av dig till oss när det passar dig, samt höra av dig mellan återkopplingar om du har önskemål eller frågor. Är du Navigator Pluskund får du automatiskt Navigatorrapporter och Navigatorblad hemskickade.

10  %

12/30/2011

5. Återkoppling och uppdatering

20  %

Uppdatering minskar risker 65  % 60  % 55  % 50  %

Vi arbetar med din fonddepå i bland annat: Kapitaldepåer IPS Fonddepåer Pensionsförsäkring

45  % 40  % 35  % 30  % 25  % 20  % 15  % 10  % 5  % 0  %

En kontinuerlig uppdatering ger bättre översikt. En fond eller portfölj som med jämna mellanrum ses över löper mindre risk för större nedgångar och förluster. Genom att följa de fonder du valt och aktivera ditt kontolarm ökar säkerheten och du hinner flytta från mindre gynnsamma marknader i tid. Grafen ovan illustrerar hur man vid återkopplingar kan byta eller sälja och minska risk för ras.


Alla banker och fondbolag Nordiska Adapto (SE) Aktia Fund management (FI) Aktie-Ansvar (SE) Aktiespararna (SE) Aktiva Fonder (SE) Alandsbanken (FI) Alandsbanken (SE) Alfred Berg (DK) Alfred Berg (FI) Alfred Berg (NO) Alfred Berg (SE) Alpha Management (SE) Amrego (SE) Atlant Fonder (SE) BankInvest (DK) Brevik Kapital (SE) Capinordic Fonder (DK) Carlson (SE) Carnegie (SE) Carnegie Structured (SE) Case AM (SE) Catella Fondförvaltning (SE) CB Asset Mgt (SE) Cicero Fonder (SE) Coeli Fonder (SE) Danske Fonder (SE) Danske Invest (DK) Density funds (SE) Didner & Gerge Fonder (SE) East Capital (SE) Emeralt Investments (SE) Enter Fonder (SE) Erik Penser Structured (SE) Evli Fonder (SE) Evli Fund Management (FI) FIM (FI) Folksam (SE) Garantum Fondkomm. (SE) GodFund (SE) Granit Fonder (SE) GustaviaDavegardh (SE) Handelsbanken (FI) Handelsbanken (NO) Handelsbanken (SE) HealthInvest (SE) Holberg Fondene (NO) HQ Fonder (SE) HQ Structured (SE) Humle Kapital (SE) IIG (SE) Indecap (SE) JRS AM (SE) Jyske Invest (DK) Labrusca Family (SE) Lannebo Fonder (SE) Lansforsäkringar (SE) Lundmark & Co (SE) Lynx AM (SE) Markedskraft Fonder (SE) Max Matthiessen Fonder (SE) Midas Fonder (SE) Mobilis Kapital (SE) Moderna Fonder (SE) Mondial Fondkomm. (SE) Nordea (FI) Nordea (SE) Nordic Equities (SE) Nordisk Energi (NO) Norron (SE) Odin (NO) Ohman Fonder (SE) Pareto (NO) Petersson & Wagner (SE) Prior & Nilsson (SE) Protea Funds K&S (SE) QQM Fund Management (SE) Scientia Fund Mgt (SE) SEB (FI) SEB (SE) Seeadler (SE) Sensor Fonder (SE) Simplicity (SE) Skagen (NO) Skandia (SE) Sparinvest (DK) Spiltan & Pelaro Fonder (SE) SPP Fonder (SE) Stella (SE) Storebrand (NO)

Strand Kapital (SE) Swedbank Robur (SE) Systematic Capital (SE) Systematiska fonder (SE) Tanglin (SE) Traction Fonder (SE) Trigon Capital (SE) Tundra Fonder (SE) Turnpoint (SE) ValueInvest (DK) Vastra Hammen (SE) Vastranorrlands fonder (SE) Globala AAAM Aberdeen Alandsbanken Alliance Bernstein Allianz Allianz IE AMEX Amundi Aviva Funds AXA Framlington AXA Rosenberg AXA World Bank Sarasin Banque de Luxembourg Baring International BlackRock BNP Paribas IP BNP Paribas IP (Insticash) BNP Paribas IP (Parvest) BNP Paribas IP (Parworld) BNY Mellon BoAML Carmignac Gestion Carnegie AM Comgest Cominvest Credit Suisse Credit Suisse Custom Markets Danske Capital Degroof Deka International Delta Lloyd Dexia AM DWS Investments East Capital Eaton Vance Eurizon Capital F&C Fidelity Investments Financière de l’Echiquier First State Investments Franklin Templeton Fundquest Int. GAM Gartmore Goldman Sachs AM Goldman Sachs International Handelsbanken Henderson Global Invest. HSBC Global AM HSBC Investments ING AM Insinger de Beaufort Invesco Invesco International Investec Investec Lux Janus JO Hambro JP Morgan AM JP Morgan AM Structured Jupiter AM KBL European Private Bankers Key Asset Management Kredietrust Luxemburg La Française AM Legg Mason Investments Lombard Odier Lyxor International M&G Investments Merrill Lynch Invest Funds Metzler MFS Investment Mgt Mirabaud

Morgan Stanley IM Natixis International Funds Neuberger Berman Nomura International Nordea 1 OFI AM Oppenheim Pramerica AM Oyster Funds Petercam Pictet AM Pimco Pioneer Investment Putnam Investments Raiffeisen Capital Management Robeco Royal Bank of Scotland Saxo Invest Schroders SEB SGAM Skandia Standard Life Investments State Street Global Advisors Swedbank Robur Swiss & Global AM T. Rowe Price Threadneedle Investment UBS Global AM UBS Ireland Union Bancaire Privee Union Investment Vanguard WestLB Mellon United Kingdom Aberdeen (UK) Alken AM (UK) Artemis IM (UK) Aviva Investors (UK) Barings (UK) Bedlam AM (UK) Belgrave Capital (UK) Brown Advisory (UK) Cazenove (UK) Charlemagne (UK) Fidelity (UK) Franklin Templeton (UK) GAM Funds (UK) Generation AM (UK) Griffin Capital (UK) Guinness AM (UK) Henderson (UK) Hexam Capital (UK) Ignis AM (UK) Insight Invest. (UK) Insynergy IM (UK) JO Hambro (UK) Liontrust AM (UK) Macquarie Bank (UK) Martin Currie (UK) Merchant Capital (UK) Mirae AM (UK) Montanaro (UK) Muzinich (UK) Neptune IM (UK) Nomura (UK) Odey AM (UK) Old Mutual (UK) Pinebridge(UK) Platinum Capital (UK) Principal Global Inv.(UK) RBS Structured (UK) Sarasin & Partners (UK) Schroders (UK) Scottish Widows (UK) Torrus Funds (UK) VAM funds (UK) Veritas AM (UK) Frankrike Aberdeen AM (FR) Acer Finance (FR) Acofi (FR) Acropole AM (FR) Aliénor Capital (FR) Allianz Global Investors (FR) Alma Capital (FR) Amiral Gestion (FR) Amundi (FR) AXA IM (FR) Axiom alternative (FR) Banque Postale AM (FR)

BNP Paribas IP (FR) CamGestion (FR) Carmignac Gestion (FR) CCR AM (FR) CM CIC AM (FR) Cogefi (FR) Comgest (FR) Delubac (FR) Dexia AM (FR) DNCA (FR) Dorval Finance (FR) DWS France (FR) E. de Rothschild IM (FR) Federal Finance (FR) Fidelity France (FR) Finance SA (FR) FinanceCom (FR) Financiere Arbevel (FR) Financiere de Champlain (FR) Financiere Echiquier (FR) Française AM (FR) Harewood (FR) HDF Finance (FR) Hixance (FR) HSBC Private Bank France (FR) HSBC Private Wealth Mgrs. (FR) Invesco (FR) IT Asset Management (FR) J. Chahine Funds (FR) KBL Richelieu Finance (FR) Keren Finance (FR) Lazard Gestion (FR) LCF Rothschild (FR) LCL (FR) Lyxor AM (FR) MACIF Gestion (FR) Mandarine Gestion (FR) Martin Maurel Gestion (FR) Metropole Gestion (FR) Mirabaud Gestion (FR) Montsegur Finance (FR) Natixis Global Associates (FR) Natixis Multi Manager (FR) Neuflize OBC AM (FR) Neuflize Private Assets (FR) Oddo & Cie (FR) OFI AM (FR) Olympia Capital (FR) Optigestion (FR) Palatine AM (FR) Pastel & Associés (FR) PIM Gestion (FR) Pioneer France (FR) Prim Finance (FR) Pythagore Invest (FR) Quilvest (FR) Rivoli Fund Management (FR) Roche Brune AM (FR) Rothschild & Co (FR) Rouvier Associés (FR) SGAM (FR) Shanti AM (FR) SPGP (FR) Sycomore (FR) Tocqueville Finance (FR) UBI (FR) Benelux Aegon AM (NL) Alceda Fund Management (LU) Allianz AM (NL) Aphilion (BE) ASN Invest. Funds (NL) BNP Paribas IP (BE) BNP Paribas IP (NL) Callander Managers (LU) Capital@work (BE) Degroof (BE) Delta Lloyd AM (BE) Delta Lloyd AM (NL) Dexia AM (BE) Griffin Capital (UK) Flexam Funds (BE) IMC (NL) ING IM (BE) ING IM (NL) ING IM OptiMix (NL) Insinger de Beaufort (NL)

KBC (BE) Kempen (NL) Leonardo AM (LU) Mercier van der Linden (BE) Ohman Sicav (LU) Ohra (NL) Petercam (BE) Praetor funds (LU) Puilaetco Deeway (BE) Quest for Growth (BE) Robeco (NL) Selector Management (LU) SNS AM (NL) T&P Fund Management (NL) Tree Top (LU) Triodos Bank (LU) Triodos NL (NL) Vector AM (LU) Schweiz Acolin Fund (CH) Arvest Funds (CH) Bank Sarasin (CH) BCV (CH) DWS Invest. (CH) Dynagest (CH) EDR Prifund (CH) Ethna Funds (CH) LODH (CH) Persuader Fund (CH) Pictet (CH) Reyl AM (CH) Rothschild Portfolio (CH) SAM Group (CH) Serenity Capital (CH) Swiss Capital (CH) UBS (CH) Uniglobal AM (CH) URAM (CH) Vontobel (CH) Watamar & Partners (CH) Willerfunds (CH) Övrigt Abu Dhabi CB AM (UAE) Acatis (DE) Allianz (DE) Berenberg Bank (DE) Brandes Investments (IE) Comgest (HK) Comgest (IE) Cominvest (DE) Deka Investment (DE) DJE (DE) DWS Invest. (DE) Ersel (IT) Fidecum (DE) First Private Investments (DE) FMG Capital (MT) Gutmann KAG (AT) Invesco (AT) Invesco (DE) LHV (Est) Limestone (Est) Lyxor (IE) Marshall Wace Gavekal (HK) Metzler (DE) OppenheimPramerica(DE) Parex AM (LV) TurkisFund (TK) Union Invest. Privat. (DE) Universal Investment (DE) Alternativa investeringar Accenta Capital Brummer & Partners (SE) Db Platinum Fulcrum Investment GEMS GLG Partners Man Investments Merrant Fonder (SE) Merrill Lynch Miralt Sicav Nexar Capital (FR) Optimized Portfolio Robeco Alternative RWC Partners Satisfy Investments Schroders Alternative Seven Capital Vertex Capital Mgt


Navigator – det självklara valet. Boka ett kostnadsfritt möte: ring 040 611 37 10. Du kan även e-posta info@investkapitalforvaltning.se eller smsa ordet MÖTE till nr 72 500. Meddelandet kostar inte mer än ett vanligt sms. Varmt välkommen!

Invest Kapitalförvaltning AB Huvudkontor: Lilla Torg 1, 211 34 Malmö. Varbergsgatan 19, 503 06 Borås. Telefon: 040 611 37 10. Fax: 040 611 37 14. E-post: info@investkapitalforvaltning.se. Hemsida: www.investkapitalforvaltning.se.

Invest Kapitalförvaltning  

Navigatorbroschyr – det självklara valet.

Advertisement