Page 1

OCENA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU „Metody ochrony własności intelektualnej. Działania popularyzatorskie”, REALIZOWANEGO PRZEZ INVESTIN SP. Z O.O. W RAMACH DZIAŁANIA 5.4.2. PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Raport z badania ewaluacyjnego

Warszawa, wrzesień 2010

Ewaluator: Władysław Halbersztadt


Spis Treści Streszczenie ...................................................................................................................................... 3 1. Wprowadzenie .............................................................................................................................. 6 2. Cele badania ewaluacyjnego. Kryteria ewaluacji ........................................................................ 7 3. Pytania ewaluacyjne ..................................................................................................................... 8 4. Ocena skuteczności działań projektu ........................................................................................... 9 4.1. Ocena zgodności realizowanych działań z celami i założeniami projektu ........................... 9 4.2. Stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu ........................................................... 10 4.3. Skuteczność wydatkowania środków .................................................................................. 14 5. Ocena efektywności organizacyjnej i kosztowej projektu ......................................................... 15 6. Podsumowanie i wnioski ............................................................................................................ 16


Streszczenie 

Zgodnie z założeniem wniosku o dofinansowanie projektu „Metody ochrony własności intelektualnej. Działania popularyzatorskie” badanie ewaluacyjne, objęte niniejszym raportem, zostało wykonane po wydatkowaniu 50% budżetu. Zakres przedmiotowy ewaluacji obejmuje działania projektowe wraz z projekcją ryzyka i efektów ubocznych (pozytywnych i negatywnych) związanych z osiągnięciem wszystkich zakładanych celów projektu.

Celem ewaluacji jest ocena wartości wsparcia w ramach interwencji projektowej dla odbiorców,

którymi

firmy

reprezentujące

przedsiębiorczość

akademicką.

Przedsiębiorczość akademicka definiowana jest jako: zróżnicowane formy współpracy sektora nauki i biznesu. Obejmuje różne formy działalności gospodarczej przedstawicieli środowiska akademickiego (studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych) oraz jego najbliższego otoczenia, rozwijane głównie w obszarze nowych technologii. 

Analiza zawartości tematycznej prezentacji seminaryjnych wskazuje na adekwatność i kompletność przedstawianych i omawianych zagadnień w kontekście zdiagnozowanych potrzeb oraz luk i deficytów informacyjnych obecnych i potencjalnych Odbiorców projektu. Tematyka przeprowadzanych seminariów jest zgodna z zadaniem 15 b) wniosku.

Wsparcie doradcze i informacyjne objęło pracowników uczelni, studentów, doktorantów, absolwentów,

pracowników

naukowych,

reprezentujących

przedsiębiorczość

akademicką. W trakcie seminariów poruszono kwestie praktycznych instrumentów i narzędzi oraz najczęstszych błędów (brak ochrony własności intelektualnej, niewłaściwa ścieżka patentowania oraz zrozumienie istoty wynalazku, a przez to określenie co może być przedmiotem patentu). 

Dobór grupy celowej do realizacji projektu należy uznać za optymalny ze względu na strukturę przedsiębiorczości akademickiej w Polsce skoncentrowaną wokół Centrów Transferu Technologii, uczelni, instytutów naukowych i spółek spin-off oraz na niski


udział opatentowanych produktów w działalności MSP, czyli niski stopień dojrzałości rynkowej sektora przedsiębiorczości akademickiej. Wprowadza on również wartość dodaną, mogącą stanowić wkład do katalogu dobrych praktyk PO IG w postaci udziału agend innowacji i ośrodków transferu technologii przy jednostkach akademickich i naukowych działających na rzecz innowacyjnej gospodarki opartej o wysokie technologie, jak i – co równie istotne – udziału szeregowych pracowników naukowych instytucji naukowo-badawczych, niezrzeszonych w przyuczelnianych przedsiębiorstwach, a projektujących swoje własne innowacyjne badania. Ci ostatni, w wyniku seminariów tematycznych, uzyskali informacje na temat możliwości komercjalizacji swoich osiągnięć, stanowiąc potencjał ilościowego wzrostu rynku przedsiębiorstw innowacyjnych w ujęciu średniookresowym. 

Osiągnięcie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu projektu nie jest zagrożone. Dalsze prace projektowe powinny koncentrować się na pilotowaniu i moderowaniu realizacji kluczowego dla celu głównego projektu wskaźnika produktu: „liczba przedsiębiorców objętych działaniami promocyjnymi (seminariami)”.

Analiza materiałów seminaryjnych wskazuje na kompleksowe i wyczerpujące objęcie zagadnień związanych ze specyfiką ochrony własności intelektualnej która, zgodnie z zadaniem 15 a), odnosi się do wszystkich kategorii własności intelektualnej, stanowiących przedmiot uregulowań: - prawa autorskie i pokrewne, - znaki towarowe, - oznaczenia geograficzne, - wzory przemysłowe, - wzory użytkowe, - patenty, - topografie układów scalonych, - informacje nie ujawnione.

W okresie objętym ewaluacją zadanie nr 15 a) projektu zostało zainicjowane zgodnie z

założeniami

projektu.

Upowszechniano

wśród

przedsiębiorców

(zwłaszcza


przedsiębiorczości akademickiej) wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej. Regularnie promowano poszczególne działania projektowe oraz ich rezultaty. Rekomenduje

się

zintensyfikowanie

działań

informacyjno-promocyjnych

upowszechniających innowacyjną w warunkach polskich tematykę seminariów. 

W okresie objętym ewaluacją zrealizowano wskaźniki produktu projektu w stopniu wyczerpującym i zgodnym z założonym harmonogramem. Zrealizowano wskaźnik „Liczba zorganizowanych seminariów” w 50% (czyli w liczbie 24; wartość docelowa to 48). Wskaźnik: „Liczba przedsiębiorstw objętych działaniami informacyjnymi” osiągnął poziom 62% zakładanej wysokości wskaźnika (czyli 749; wartość docelowa 1200). W okresie objętym ewaluacją nie zrealizowano zgodnie z harmonogramem projektu wskaźnika: „Liczba opracowanych publikacji”. Zostanie on zrealizowany w późniejszym terminie.

Realizacja docelowych wartości wskaźników rezultatu, mimo wypełniania ich zgodnie z założeniami, może być obarczona pewnym ryzykiem. Należy dlatego stale dążyć do podniesienia liczby przedsiębiorstw objętych działaniami informującymi o projekcie.

Do końca września 2010 roku wydatkowano w projekcie około 50% zaplanowanych kwalifikowalnych kosztów. Łącznie wydano 301.929,08 PLN kosztów kwalifikowalnych. Skuteczność

wydatkowania

należy

ocenić

jako

zgodną

z

harmonogramem

rzeczowo-finansowym i nie niosącą ryzyka nie wydatkowania pełnej kontraktacji. 

Jak wynika z analiz skuteczności rekrutacji na spotkania seminaryjne (osiągnięcie 62% wartości zakładanego wskaźnika produktu „Liczba przedsiębiorstw objętych działaniami informacyjnymi”) efektywność działań promocyjnych wśród odbiorców projektu (przy zaangażowaniu personelu w liczbie 2 osób – specjalisty ds. promocji i kierownika projektu) należy uznać jako wysoką.

Można zauważyć też wysoką efektywność nakładów ludzkich na poziomie ekspertów projektowych. Każdy z ekspertów zatrudnionych w projekcie ma wysokie kompetencje i

doświadczenie

praktyczne.

Dzięki

temu

wystąpienia

cieszą

się

dużym

zainteresowaniem, co znajduje odzwierciedlenie w wysokich ocenach w ankietach ewaluacyjnych rozdawanych na koniec spotkania.


Przeciętny koszt jednego seminarium, zrealizowanego podczas projektu, wyniósł 2 470,50 PLN, średni koszt seminarium na 1 uczestnika zamknął się w kwocie 79 PLN, zaś koszt przeznaczony na jedną osobogodzinę to 52,67 PLN. Niestety nie istnieje wiarygodny i ogólnodostępny benchmark dla kosztów usług seminaryjnych dla biznesu i instytucji naukowo-badawczych. Posługując się natomiast kosztami szkoleń współfinansowanych ze środków pomocowych w roku 2010 można stwierdzić, iż efektywność kosztowa seminariów realizowanych w ramach projektu „Metody ochrony własności intelektualnej. Działania popularyzatorskie” jest bardzo wysoka. Przeciętny jednostkowy koszt szkolenia przedsiębiorców organizowany przez urzędy pracy wyniósł w ubiegłym roku od 1179,13 PLN do 2310,17 PLN. Przeciętny koszt osobogodziny szkolenia wahał się od 15 PLN do 78 PLN.

Zakładana realizacja ryzykownych wartości docelowych kluczowych wskaźników rezultatu do końca okresu trwania projektu zapewni efekt oddziaływania oraz trwałość rezultatów po zakończeniu finansowania projektu ze środków PO IG.

Optymalizacja ryzyk projektowych powinna koncentrować się wokół aktywizacji uczestników głównie reprezentujących przedsiębiorczość akademicką oraz rozwinięcia szerszych działań promocyjnych i informacyjnych w środowiskach akademickich.

1. Wprowadzenie Projekt

„Metody

ochrony

własności

intelektualnej.

Działania

popularyzatorskie”,

współfinansowany w ramach działania 5.4.2. PO IG realizowany jest przez firmę INVESTIN Sp. z o.o., instytucję otoczenia biznesu, świadczącą usługi w zakresie komercjalizacji innowacyjnych technologii.

INVESTIN Sp. z o.o. realizuje działania w następujących obszarach: a. inicjowanie powstawania nowych, innowacyjnych podmiotów gospodarczych, b. wspieranie

kapitałowo

podmiotów

gospodarczych

podejmujących

działalność,

w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o wysokim potencjale innowacyjnym,


c. upowszechnianie osiągnięć naukowo-technicznych i organizacyjnych oraz szerzenie informacji gospodarczej.

Celem

głównym

projektu

„Metody

ochrony

własności

intelektualnej.

Działania

popularyzatorskie”, jest upowszechnianie wśród przedsiębiorstw (zwłaszcza innowacyjnych spółek typu spin-off, czy przedsiębiorczości akademickiej) wiedzy na temat praktycznych metod ochrony własności intelektualnej.

Cele szczegółowe obejmują: 

dotarcie do szerokiego grona odbiorców – przedsiębiorstw i ich pracowników, głównie spółek spin-off/spin-out – i dostarczenie im praktycznych informacji na temat metod i narzędzi pozwalających na efektywną ochronę WI,

popularyzację wśród przedsiębiorców znaczenia ochrony WI, w powiązaniu z konkretnymi rozwiązaniami prawnymi i instytucjonalnymi,

dostarczenie przedsiębiorcom praktycznego narzędzia – przewodnika metodologicznego poświęconego metodom i procedurom służącym ochronie WI w przedsiębiorstwach.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.10.2009 – 30.09.2010.

2. Cele badania ewaluacyjnego. Kryteria ewaluacji Ewaluacja projektu przeprowadzona została we wrześniu 2010 r.

Zakres przedmiotowy ewaluacji obejmuje działania objęte projektem, które zgodnie z harmonogramem powinny zostać zrealizowane do końca okresu objętego ewaluacją wraz z projekcją ryzyka i efektów ubocznych (pozytywnych i negatywnych) związanych z osiągnięciem wszystkich zakładanych celów projektu.

Zakres terytorialny ewaluacji obejmuje działania seminaryjne realizowane w następujących miastach: Toruń, Olsztyn, Gdańsk, Kraków, Katowice, Poznań, Radom, Częstochowa, Białystok,


Bydgoszcz, Suwałki.

Zasięg instytucjonalny obejmuje zespół INVESTIN Sp. z o.o. w zakresie: składu zespołu, użyteczności i klarowności postępowania w zespole projektowym (z uwzględnieniem partnerów strategicznych projektu), efektywności organizacyjnej projektu.

Celem ewaluacji jest ocena wartości wsparcia w ramach interwencji projektowej dla odbiorców projektu.

Cele szczegółowe badania ewaluacyjnego, przedstawionego w niniejszym raporcie to: 

ocena skuteczności działań realizowanych w projekcie, stopnia zgodności realizacji, produktów i rezultatów projektu z jego celami i założeniami,

ocena warunków realizacji projektu, w tym efektywność kosztowa i organizacyjna podejmowanych działań oraz ich produktów i rezultatów,

analiza czynników mających wpływ na realizację projektu i trwałość jego rezultatów,

analiza możliwości optymalizacji i modernizacji projektu.

W badaniu ewaluacyjnym, objętym niniejszym raportem zastosowano następujące kryteria ewaluacji: 

Skuteczność – stopień osiągnięcia zakładanych produktów oraz rezultatów twardych i miękkich projektu oraz zgodność realizowanych działań z celami projektowymi,

Efektywność – stosunek poniesionych nakładów (zasoby finansowe i ludzkie) do uzyskanych efektów.

3. Pytania ewaluacyjne Badanie ewaluacyjne objęte niniejszym raportem ma dostarczyć odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jaki jest stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu projektu? Czy i w jakim stopniu cele określone przez projekt zostały osiągnięte?


2. Jakie są czynniki ryzyka (zagrożenia) realizacji zakładanych celów projektu i osiągnięcia końcowej wartości wskaźników produktu i rezultatu? 3. Czy zasoby finansowe i organizacyjne zostały wykorzystane w sposób efektywny?

4. Ocena skuteczności działań projektu 4.1. Ocena zgodności realizowanych działań z celami i założeniami projektu Projekt zakłada zrealizowanie głównego celu: Upowszechnienie wśród przedsiębiorstw (zwłaszcza młodych, innowacyjnych spółek typu spin-off/spin–out oraz przedsiębiorczości akademickiej) wiedzy na temat metod ochrony własności intelektualnej.

Planuje się również zrealizować cele szczegółowe: 

dotarcie do szerokiego grona odbiorców – przedsiębiorstw i ich pracowników, głównie spółek spin-off/spin-out – i dostarczenie im praktycznych informacji na temat metod i narzędzi pozwalających na efektywną ochronę WI,

popularyzację wśród przedsiębiorców znaczenia ochrony WI, w powiązaniu z konkretnymi rozwiązaniami prawnymi i instytucjonalnymi,

dostarczenie przedsiębiorcom praktycznego narzędzia – przewodnika metodologicznego poświęconego metodom i procedurom służącym ochronie WI w przedsiębiorstwach (cel ten, zgodnie z harmonogramem, przewidziany jest do realizacji w okres późniejszym niż okres obejmujący niniejszy raport).

Założenia te zostały zrealizowane poprzez: - wykonywanie telefonów do potencjalnych odbiorców projektu, zapraszając na seminaria oraz informując o realizacji projektu, - wysyłanie maili promujących projekt i przeprowadzanych w jego ramach seminariów, - druk i rozpowszechnianie plakatów dotyczących seminariów organizowanych w ramach projektu, - druk i rozpowszechnianie folderu dotyczącego seminariów organizowanych w ramach


projektu, - publikację artykułu sponsorowanego w Dzienniku i Gazecie Prawnej, - kampanie reklamowe realizowane za pośrednictwem portalu Goldenline.pl, - bannery reklamowe (Goldenline.pl), - promocję poprzez regionalne instytucje.

Tym samym Beneficjent dotarł do szerokiej grupy docelowej, która uczestnicząc w seminariach stała się uczestnikami projektu. Podczas seminariów eksperci przekazywali praktyczne informacje oraz popularyzowali temat znaczenia ochrony WI poprzez wystąpienia i dyskusje na temat: istoty ochrony własności intelektualnej swoich prac, metodach i kosztach ochrony, procesu patentowania.

4.2. Stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu Beneficjent planuje zrealizować wskaźniki produktu: - liczba przeprowadzonych spotkań warsztatowych, - liczba publikacji, - liczba przedsiębiorców objętych działaniami promocyjnymi.

Poniższy wykres przedstawia poziom osiągniętych wskaźników realizowanych w okresie objętym niniejszym raportem. 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Liczba docelowa zorganizowanych seminariów

Osiągnięty wksaźnik

Liczba docelowa przedsiębiorstw objętych działaniami informacyjnymi

Osiągnięty wksaźnik


Wskaźniki rezultatu:

- liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usług IOB, - liczba przedsiębiorstw ubiegających się o ochronę własności intelektualnej, - liczba przedsiębiorstw rozwijających prace B+R.

Poniższy wykres przedstawia poziom osiągniętych wskaźników realizowanych w okresie objętym niniejszym raportem. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba docelowa Osiągnięty wksaźnik przedsiębiorstw, które skorzystały z usług IOB

Liczba docelowa przedsiębiorstw ubiegających się o ochronę własności intelektualnej

Osiągnięty wksaźnik

Liczba docelowa Osiągnięty wksaźnik przedsiębiorstw rozwijających prace badawczo-rozwojowe

W ramach realizacji wskaźników produktu zaplanowane zostały seminaria tematyczne, możliwość konsultacji z ekspertami oraz udostępnienie publikacji na temat ochrony własności intelektualnej oraz zakładania spółek typu spin-off/spin-out. Realizacja zadań ma w założeniach projektu skutkować: 

przygotowaniem 48 seminariów,

objęciem działaniami informacyjnymi co najmniej 1200 przedsiębiorstw,

przygotowaniem 1 publikacji,

zebraniem co najmniej 400 przedsiębiorstw, które skorzystają z usług IOB,

zebraniem co najmniej 100 przedsiębiorstw ubiegających się o ochronę własności intelektualnej,

zebraniem co najmniej 100 przedsiębiorstw rozwijających prace badawczo-rozwojowe.

W ramach pierwszego wskaźnika produktu zrealizowano do końca września 2010 roku


24 seminaria tematyczne w następujących obszarach: 

Prawo autorskie i tajemnica przedsiębiorstwa,

Prawo patentowe,

Prawo patentowe. Co jest, a co nie jest wynalazkiem,

Wspólnotowe wzory przemysłowe,

Prawo patentowe w teorii i praktyce,

Co jest wynalazkiem, a co nim nie jest,

Prawo autorskie i jego tajemnice.

Analiza zawartości tematycznej prezentacji seminaryjnych wskazuje na adekwatność i kompletność przedstawianych i omawianych zagadnień w kontekście zdiagnozowanych potrzeb oraz luk i deficytów informacyjnych obecnych i potencjalnych odbiorców projektu. W trakcie seminariów poruszono kwestie praktycznych instrumentów i narzędzi oraz najczęstszych błędów (błędna i niespójna w stosunku do interpretacji prawa a tym samym Urzędu Patentowego interpretacja słowa „wynalazek”, zagadnienia prawa patentowego, ochrona z tytułu prawa autorskiego). Wysokie noty (w skali od 1 do 5 najczęściej zaznaczanymi ocenami były „5” i „4”) w ankietach ewaluacyjnych rozdawanych pod koniec każdego seminarium oraz intensywne, i często wykraczające poza przewidziany czas, dyskusje moderowane przez zespół realizujący projekt pokazują, iż zaproponowana tematyka seminariów oraz sami prowadzący spełniają oczekiwania odbiorców projektu. Liczba zrealizowanych seminariów jest zgodna z zaplanowanym harmonogramem. Na dzień przeprowadzania ewaluacji seminaria zrealizowano w 8 województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, małopolskim, śląskim, wielkopolskim, mazowieckim, podlaskim. Ze względu na ogólnopolski charakter projektu w późniejszym czasie realizacji zaleca się przeprowadzenie seminariów w pozostałych 8 województwach Polski.

W ramach wskaźnika polegającego na objęciu działaniami informacyjnymi co najmniej 1200 przedsiębiorstw liczba 749 uczestników jest satysfakcjonująca (ponad 50 % zakładanej wielkości wskaźnika). Klucz do dużego zainteresowania seminariami stanowi trafnie dobrana tematyka


seminariów oraz prelegenci, którzy ze względu na doświadczenie dla wielu uczestników stanowią autorytet (Ireneusz Słomka – Ekspert Patentowy Urzędu Patentowego RP, Józef Halbersztadt - Ekspert Patentowy Urzędu Patentowego RP, Aleksandra Marcińska-Porzuc – europejski rzecznik patentowy, Piotr Waglowski – twórca portalu poświęconego zagadnieniom prawa autorskiego).

Nie zrealizowanie wskaźnika „Liczba publikacji” nie stanowi zagrożenia projektowego, ze względu na zakładany we wniosku późniejszy okres realizacji.

Wskaźnik liczby przedsiębiorstw, które skorzystały z usług IOB, którym dzięki rejestracji na portalu projektowym udzielono wsparcia poprzez udostępnianie publikacji o tematyce związanej z patentowaniem oraz zakładaniem spółek spin-off/spin-out oraz możliwość odbycia konsultacji z ekspertami, zrealizowany jest w liczbie 215 (przy docelowej wartości wskaźnika równej 400). Stanowi to ponad 50% realizacji wskaźnika, tym samym nie ma zagrożenia nie zrealizowania wskaźnika.

Już w 4-tym kwartale realizacji projektu, na docelowo 8 kwartałów realizacji całego projektu, wskaźnik

rezultatu:

„Liczba przedsiębiorstw

ubiegających

się

o

ochronę

własności

intelektualnej” została przekroczona o 87% (docelowa wartość wskaźnika 100, wykonanie na czas przeprowadzenia ewaluacji – 187). Wypełnienie wskaźnika stanowiło udzielenie przez rejestrujących się na portalu projektowym uczestników odpowiedzi twierdzącej na pytanie: „Czy Pani/a pracodawca zamierza objąć ochroną własność intelektualną a jeśli tak to jaką i w jaki sposób”. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej można było udzielić odpowiedzi w sposób opisowy, jednak żaden z uczestników nie udzielił takiej odpowiedzi. Osiągnięty na poziomie 187% wskaźnik pozwala stwierdzić, iż jest to spowodowane dobrze dobraną grupą docelową, do której kierowane są informacje o projekcie. Przekroczono także docelową wartość wskaźnika rezultatu: liczba przedsiębiorstw rozwijających prace B+R o 102% (wartość docelowa 100, wykonanie na czas przeprowadzenia ewaluacji – 202). Wypełnienie wskaźnika stanowili rejestrujący się na portalu projektowym uczestnicy, pozytywnie odpowiadający na pytanie: „Czy


Pani/a pracodawca prowadzi działalność badawczo – rozwojową a jeśli tak to jaką”. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej można było udzielić odpowiedzi w sposób opisowy, jednak żaden z uczestników nie udzielił takiej odpowiedzi.

Fakt

przekroczenia

wskaźników

pozwala

wywnioskować,

Beneficjent

prawidłowo

zidentyfikował pozyskanych uczestników projektu jako grupę docelową.

4.3. Skuteczność wydatkowania środków Do końca września 2010 roku wydatkowano w projekcie 48% zaplanowanych kwalifikowalnych wydatków (301 929,08 PLN, wartość całego projektu 633 318,00 PLN). W poszczególnych etapach realizacji projektu zaplanowano wydać/wydano następujące kwoty: 

Etap 1 (październik - grudzień 2009) - zaplanowano wydać: 93 014,00 PLN; wydano: 78 645,94 PLN.

Etap 2 (styczeń - marzec 2010) - zaplanowano wydać: 68 883,00 PLN; wydano: 64 517,45 PLN.

Etap 3 (kwiecień - wrzesień 2010) - zaplanowano wydać: 166 262,00 PLN; wydano: 158 765,69 PLN.

Etapy pozostałe do zrealizowania: 

Etap 4 (październik 2010 – marzec 2011) - zaplanowano wydać: 167 386,00 PLN.

Etap 5 (kwiecień – wrzesień 2011) - zaplanowano wydać: 137 773,00 PLN.

Skuteczność wydatkowania należy ocenić jako zgodną z harmonogramem rzeczowo-finansowym i nie niosącą ryzyka nie wydatkowania pełnej kontraktacji.


5. Ocena efektywności organizacyjnej i kosztowej projektu W projekcie zaplanowano zatrudnienie kierownika projektu, specjalisty ds. promocji, ekspertów prowadzących seminaria oraz tworzących publikację. Tak sformułowany zespół projektowy wraz z

wysokimi kwalifikacjami

osób

realizujących

zadania

projektowe,

ze

szczególnym

uwzględnieniem usług eksperckich, definiuje wysoką jakość realizacji przedsięwzięcia. Jak wynika z analiz skuteczności rekrutacji na spotkania seminaryjne (osiągnięcie wartości 749 zakładanego wskaźnika rezultatu „liczba przedsiębiorców objętych działaniami promocyjnymi”; docelowa wartość wskaźnika to 1200) efektywność działań promocyjnych wśród odbiorców projektu (przy zaangażowaniu personelu w liczbie 2 osób – specjalisty ds. promocji i kierownika projektu) należy uznać jako wysoką.

Można zauważyć też wysoką efektywność nakładów ludzkich na poziomie ekspertów projektowych. Znajduje to odzwierciedlenie w wysokich (w skali od „1” do „5” najczęściej przyznawane wartości to „4” i „5”) notach ankiet ewaluacyjnych rozdawanych pod koniec seminariów, oceniających jakość odbytych seminariów.

Biorąc pod uwagę efektywność kosztową przedsięwzięcia należy ocenić projekt jako wysoce efektywny kosztowo w realizacji wskaźników produktu i rezultatu. Przeciętny koszt jednego seminarium, zrealizowanego podczas projektu wyniósł 2.470,50 PLN, średni koszt seminarium na 1 uczestnika zamknął się w kwocie 79 PLN, zaś koszt przeznaczony na jedną osobogodzinę to 52,67 PLN. Niestety, nie istnieje wiarygodny i ogólnodostępny benchmark dla kosztów usług seminaryjnych dla biznesu i instytucji naukowo-badawczych. Posługując się natomiast kosztami szkoleń współfinansowanych ze środków pomocowych w roku 2010 można stwierdzić, iż efektywność kosztowa seminariów realizowanych w ramach projektu „Metody ochrony własności intelektualnej. Działania popularyzatorskie” jest bardzo wysoka. Przeciętny jednostkowy koszt szkolenia przedsiębiorców organizowany przez urzędy pracy wyniósł w ubiegłym roku od 1179,13 PLN do 2310,17 PLN. Przeciętny koszt osobogodziny szkolenia wahał się od 15 PLN do 78 PLN.


W świetle powyższych danych projekt jest efektywny kosztowy, racjonalny i realizowany zgodnie z praktyka rynkową dla podobnych przedsięwzięć o charakterze promocyjno-informacyjnym.

6. Podsumowanie i wnioski Realizacja zadań projektowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem oraz regularne wypełnianie wskaźników, gdzie w przypadku dwóch wskaźników rezultatu („Liczba przedsiębiorstw ubiegających się o ochronę własności intelektualnej” oraz „Liczba przedsiębiorstw rozwijających prace badawczo- rozwojowe”) przekroczono wartości zakładane we wniosku, pozwala stwierdzić, iż realizacja projektu nie jest zagrożona. Do wypełniania wskaźników przyczyniła się w głównej mierze: dobrze dobrana przez Beneficjenta grupa odbiorców, dobry wybór ekspertów prowadzących seminaria, trafny dobór tematyki seminariów, skuteczność specjalisty ds. promocji i kierownika projektu.

W szczególności do prawidłowej realizacji projektu oraz wysokiego poziomu realizacji wskaźników przyczyniło się kilka elementów.

Pierwszy z nich stanowi dobrze dobrany zespół realizujący projekt. Kierownik Projektu oraz Specjalista ds. Promocji promują projekt na teren całej Polski, dzięki czemu seminaria cieszą się dużym zainteresowaniem a tym samy realizowany jest cel projektu (cel główny, czyli upowszechnianie wśród przedsiębiorstw, zwłaszcza młodych innowacyjnych spółek typu spin-off, czy przedsiębiorczości akademickiej, wiedzy na temat metod ochrony własności intelektualnej oraz cele szczegółowe). Jednocześnie rzetelna i regularna praca pozwoliła na spełnianie wskaźniku produktu „Liczba zorganizowanych seminariów” zgodnie z założonym harmonogramem.

Drugi aspekt to wybór ekspertów prowadzących seminaria. Na zespół ekspertów składają się: Ireneusz Słomka – Ekspert Patentowy Urzędu Patentowego RP, Józef Halbersztadt – Ekspert


Patentowy Urzędu Patentowego RP, Aleksandra Marcińska-Porzuc – europejski rzecznik patentowy, Piotr Waglowski – twórca portalu poświęconego zagadnieniom prawa autorskiego). Ich bogate doświadczenie i wiedza, zweryfikowane przez Beneficjenta na podstawie CV, przyciąga wielu uczestników projektu.

Trzeci aspekt to prawidłowa identyfikacja osób – potencjalnych uczestników projektu, do których kierowane są działania promocyjno-informacyjne przez zespół realizujący projekt. Uczestnicy licznie przychodzą na seminaria oraz udzielają pozytywnych odpowiedzi na pytania ankietowe, stanowiące podstawę do określenia stopnia wypełniania wskaźników rezultatu.

Czwarty aspekt to zidentyfikowanie najskuteczniejszej formy promocji, którą stanowią telefony bezpośrednio do instytucji wokół których skupieni są potencjalni odbiorcy projektu. Nawiązywanie współpracy m.in. z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), działające na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach promocji seminariów instytucje te okazały się pomocne, co również przyczyniło się do prawidłowej realizacji projektu.

Elementy, które hamowały cele i rezultaty projektu to w głównej mierze wciąż zamknięte postawy

polskich

naukowców,

przedsiębiorców

(w

tym

głównie

przedsiębiorstw

reprezentujących przedsiębiorczość akademicką) na poszerzanie swojej wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej. Większość przedsiębiorców/ reprezentantów przedstawicieli przedsiębiorstw/ pracowników naukowych/ studentów/ doktorantów/absolwentów jest przekonana o wystarczającym zasobie wiedzy oraz znajomości zasad działania rynku twierdząc, iż ochrona własności intelektualnej jest nieopłacalna. Zespół realizujący projekt szuka dlatego wielu źródeł dostępu do grupy docelowej projektu, aby tym samym edukować uczestników seminariów pokazując korzyści ochrony własności intelektualnej i zmieniać postrzeganie jej jako niepotrzebny i kosztowny wydatek.

Dalsza optymalizacja realizacji projektu powinna koncentrować się wokół zintensyfikowania


działań promocyjnych zwłaszcza w województwach, gdzie seminaria się jeszcze nie odbyły tj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, łódzkim, lubelskim, opolskim, świętokrzyskim, podkarpackim.

OCENA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU „Metody ochrony własności intelektualnej.  
OCENA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU „Metody ochrony własności intelektualnej.  

• Celem ewaluacji jest ocena wartości wsparcia w ramach interwencji projektowej dla odbiorców, którymi są firmy reprezentujące przedsiębiorc...

Advertisement