Page 1

Realizacja wniosku, stanowisk i opinii z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 22.01.2014 r. LP.

TREŚĆ WNIOSKÓW

ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ

SPOSÓB REALIZACJI

1 1.

2 Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego Krystiana Grzesicę do Burmistrza Miasta o sporządzenie przez właściwe służby pełnego zestawienia za rok 2013 na temat dochodzonych należności (spraw sądowych) z górnictwa (kosztów, opłat, wpływów, należności). Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji za 2013 rok.

3

4

2.

Zrealizowano, zestawienie przesłano radnym drogą elektroniczną

Przyjęto do wiadomości

3.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjęła do wiadomości informację o bieżącej sytuacji finansowej gminy Bieruń.

Przyjęto do wiadomości

4.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Bieruń oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2014.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr I/1/2014

5.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014 r. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami gminy Bieruń.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr I/2/2014

6.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr I/9/2014


7.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2014 r. dla Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr I/10/2014

8.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2014 r. pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr I/11/2014

9.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr I/12/2014

10.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014 – 2023.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr I/13/2014


Realizacja wniosków, opinii i stanowisk z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 19.02.2014 r. LP.

TREŚĆ WNIOSKÓW

ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ

SPOSÓB REALIZACJI

1

2

3

4

1.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego Jana Podleśnego do Burmistrza Miasta o ponowne skierowanie projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w miesiącu marcu br., w celu przedyskutowania i zaopiniowania, a następnie na sesję Rady w marcu br.

Projekt uchwały został ponownie skierowany do zaopiniowania przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w marcu br.

2.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego Krystiana Grzesicę do Burmistrza Miasta by zlecić wykonanie ekspertyzy kładki na Grobli ze środków rozdziału 60016, § 4270 – Zakup usług remontowych, roboty konserwacyjne i naprawcze na obiektach mostowych.

Wniosek w trakcie realizacji

3.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji zapoznała się z aktualną sytuacją finansową gminy Bieruń.

Przyjęto do wiadomości

4.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji wyznaczyła spośród członków komisji radnego Adama Rozmusa do prac związanych z rozpatrzeniem wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na 2014 rok. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Bieruń na lata 2014-2020”.

Przyjęto do wiadomości

5.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/1/2014


6.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/2/2014

7.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/3/2014

8.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/9/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację publicznej komunikacji zbiorowej (linie 149, 931, 995).

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/11/2014

9.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/10/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację publicznej komunikacji zbiorowej (linie 500, 551, 581, 586 i TP).

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/12/2014

10.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., na okres od dnia 03.04.2014 r. do dnia 02.04.2015 r. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń, na okres od dnia 03.04.2014 r. do dnia 02.04.2015 r.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/6/2014

11.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/7/2014


12.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania“ na lata 2014 – 2020.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/4/2014

13.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania“ na lata 2014 – 2020.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/5/2014

14.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność gminy Bieruń, na rzecz ich najemców.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/10/2014

15.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Bieruń do stanu faktycznego.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/13/2014

16.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w gminie Bieruń do stanu faktycznego.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/14/2014


17.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/16/2014

18.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014 – 2023.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr III/17/2014


Realizacja wniosków, opinii i stanowisk z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 19.03.2014 r. LP.

TREŚĆ WNIOSKÓW

ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ

SPOSÓB REALIZACJI

1

2 Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego Przemysława Majora do Burmistrza Miasta, by w 2014 r. obsadzić drzewami i krzewami tereny wokół ul. Marcina.

3

4

1.

Wniosek będzie realizowany w 2014 i 2015 roku

2.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego Krystiana Grzesicę do Burmistrza Miasta o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących pomoc de minimis, o brzmieniu:  w §1 ust.2, pkt 2) 2 lat, jeżeli utworzono i utrzymano od 4 do 6 miejsc pracy …,  w §1 ust.2, pkt 3) 3 lat, jeżeli utworzono więcej niż 6 miejsc pracy …… .

Wniosek nie został zrealizowany – Rada podjęła uchwałę w pierwotnej wersji.

3.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego Krystiana Grzesicę do Burmistrza Miasta, by projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących pomoc de minimis, zamieścić na stronie internetowej miasta z prośbą o przesłanie opinii oraz przesłać go do Bieruńsko-Lędzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z informacją, że Rada zamierza podjąć taką uchwałę na najbliższej sesji.

Projekt uchwały przesłano do Bieruńsko-Lędzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

4.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjęła informację o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz zarządzeniach Burmistrza Miasta w sprawie zmian w budżecie w okresie międzysesyjnym.

Przyjęto do wiadomości


5.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bierunia do wystawienia weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową dla zabezpieczenia dotacji uzyskanej z NFOŚiGW w Warszawie dla Programu „KAWKA”.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr IV/11/2014

6.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta do poboru opłaty skarbowej oraz ustalenia terminu płatności dla inkasenta.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr IV/9/2014

7.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących pomoc de minimis.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr IV/10/2014

8.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr IV/2/2014

9.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014-2023.

Wykonano – Rada podjęła uchwałę nr IV/3/2014

2. Realizacja wniosków komisji.pdf