Page 1

WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA w tys. PLN / in thousands of PLN jednostkowe company 2009 2008

skonsolidowane group 2009 2008

661 788

786 221

700 948

810 986

Zysk z działalnoÊci operacyjnej Operating profit

64 361

66 068

68 952

71 270

Zysk brutto przed opodatkowaniem Gross profit before taxes

73 237

69 898

70 619

74 507

Zysk netto przypadajàcy na Akcjonariuszy Spółki Net profit attributable to Company Shareholders

58 413

56 319

54 527

60 293

Przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej Cash flows from operating activities

64 859

58 836

65 150

67 102

Przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci inwestycyjnej Cash flows from investing activities

(17 963)

(67 791)

(27 137)

(60 214)

Przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci finansowej Cash flows from financing activities

(14 263)

66 338

(14 788)

66 335

Zwi´kszenie netto stanu Êrodków pieni´˝nych Net increase in cash and overdraft

32 633

57 383

23 225

73 223

Aktywa trwałe Non-current assets

146 791

135 411

131 019

120 009

Aktywa obrotowe Current assets

321 536

300 714

342 985

328 543

Aktywa, razem Total assets

468 327

436 125

474 004

448 552

8 139

9 362

8 241

9 598

Zobowiàzania krótkoterminowe Current liabilities

172 917

184 325

176 584

189 330

Zobowiàzania, razem Total liabilities

181 056

193 687

184 825

198 928

Kapitał własny Equity

287 271

242 438

289 179

249 624

26 375

26 375

26 375

26 375

Przychody ze sprzeda˝y ogółem Total sales revenues

Raport Roczny Annual Report

ELEKTROBUDOWA SA

Zobowiàzania długoterminowe Non-current liabilities

Kapitał zakładowy Share capital Liczba akcji (w sztukach) Number of shares (pcs) WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w PLN) Book value per share (in PLN)

4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608

60.51

51.07

60.91

52.58


Nagrody Awards

Nadrz´dnym celem ELEKTROBUDOWY SA jest stałe podnoszenie wartoÊci firmy, a przez to zapewnienie Akcjonariuszom godziwej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Cele ELEKTROBUDOWY SA ❱ wzmocniç pozycj´ lidera polskiej elektroenergetyki ❱ rozwijaç potencjał w sposób zrównowa˝ony i stabilny ❱ ustawicznie poszerzaç kompleksowoÊç oferty ❱ chroniç Êrodowisko naturalne ❱ byç profesjonalnym i rzetelnym partnerem w biznesie ❱ stosowaç innowacyjne rozwiàzania techniczne i organizacyjne ❱ respektowaç zasady etycznego biznesu

ELEKTROBUDOWA SA is committed to continuous improvement of the company’s value in order to maximize returns to its Shareholders.

Objectives of ELEKTROBUDOWA SA ❱ strengthen its leading position in the Polish power industry ❱ maintain sustainable and steady growth of the potential ❱ continually augment comprehensiveness of the offer ❱ protect natural environment ❱ be a professional, reliable business partner ❱ apply innovative technical and organisational solutions ❱ respect the rules of business ethics


ELEKTROBUDOWA SA

ELEKTROBUDOWA SA Raport Roczny • Annual Report 2009


L ist

2

P rezesa

Z arz Ñ du • L E T T E R

F R OM

T H E

P RE S I D E N T

List Prezesa Zarzàdu

Letter from the President

Szanowni Paƒstwo,

Dear Shareholders,

W imieniu Zarzàdu ELEKTROBUDOWY SA z prawdziwà przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce Raport Roczny podsumowujàcy wyniki i dokonania ELEKTROBUDOWY SA w 2009 roku. Miniony rok bez wàtpienia nale˝ał do trudnych, odczuliÊmy skutki ogólnoÊwiatowego kryzysu gospodarczego, spowolnienia i ograniczenia inwestycji w sektorach, na rzecz których spółka pracuje. Jednak˝e dla ELEKTROBUDOWY SA był to równie˝ okres konsekwentnej realizacji polityki spółki, zwi´kszenia potencjału i ciàgłego doskonalenia. Podj´liÊmy działania majàce na celu unowoczeÊnienie oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, starajàc si´ zdywersyfikowaç naszà działalnoÊç, zarówno rozbudowujàc nasze kompetencje, jak i przenoszàc te, którymi dysponujemy dotychczas, na nowe rozwojowe rynki. ELEKTROBUDOWA SA skutecznie dostosowała si´ do zmian rynkowych, stabilizujàc swojà pozycj´ na rynku, czego dowodem sà wyniki osiàgni´te w ubiegłym roku. Przychody netto ze sprzeda˝y w 2009 roku wynios∏y 661,8 mln zł, zaÊ wypracowany zysk netto wyniósł 58,4 mln zł, to jest o 4% wi´cej ni˝ w roku ubiegłym. Poczucie satysfakcji z osiàgni´tych wyników jest uzasadnione, bowiem nasze działania łàczyły w sobie napi´te zadania biznesowe z realizacjà idei budowy silnej i stabilnej spółki, marki rozpoznawalnej na całym Êwiecie, oferujàcej nowatorskie rozwiàzania, stabilnà baz´ kapitałowà, bezpieczeƒstwo oraz niezwykle konkurencyjnà, kompleksowà ofert´ usług. W zwiàzku z podj´tà w poprzednich latach decyzjà o połàczeniu naszych spółek zale˝nych ENERGOTEST sp. z o.o.

Acting on behalf of the Management Board of ELEKTROBUDOWA SA, I am pleased to provide the Annual Report which is summing up the performance and operations of ELEKTROBUDOWA SA in the year 2009. The past year undoubtedly was a tough one, we all suffered from the global crisis, economic slowdown and cut down investment in the sectors for which the group provides its products and services. However, for ELEKTROBUDOWA SA it was also a period of consistent implementation of the its policy, development of its potential and continual improvement. We concentrated on streamlining our resources their and effective use, with the focus on diversification of the activity, not only building up new competencies but applying our established expertise and experience in new markets. ELEKTROBUDOWA SA successfully adapted to the market changes, consolidated its established position, which is reflected in the performance results for 2009. The company generated sales revenues in the amount of 661.8 million PLN, whereas the 2009 net earnings amounted to 58.4 million PLN, by 4% exceeding the prior year’s profit. Our satisfaction from the attained results is justified, as we managed to combine the execution of tight business activity with the implementation of the idea to build a strong and firm company, a trade name recognised worldwide, which would offer cutting edge solutions, balanced capital base, security and highly competitive, comprehensive range of services. Implementing the decision, taken in previous years, of combining the subsidiaries ENERGOTEST sp. z o.o. and ENERGOEFEKT Sp. z o.o., in 2009 we focused on restructuring and consolida-

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


L ist

P rezesa

z ENERGOEFEKT Sp. z o.o., w 2009 roku skupiliÊmy si´ na dokonaniu restrukturyzacji i konsolidacji przedmiotowych spółek. Naszym celem jest zbudowanie silnego podmiotu wzmocnionego zasobem własnym, działajàcego na rynku automatyki, ze szczególnym uwzgl´dnieniem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, stanowiàcego silne wsparcie i uzupełnienie oferty projektów in˝ynierskich. Spektakularnym sukcesem zakoƒczyliÊmy budow´ Zakładu Elektrotechnicznego WEKTOR Sp. z o.o. na terenie Federacji Rosyjskiej, którego podstawowà działalnoÊcià jest produkcja urzàdzeƒ rozdzielczych Êredniego napi´cia, a tak˝e wykonawstwo robót budowlanych. Zdajemy sobie spraw´ z faktu, ˝e budowa przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku nie jest mo˝liwa bez inwestowania w innowacyjne rozwiàzania technologiczne. W zwiàzku z powy˝szym, z pozyskanych Êrodków z emisji akcji spółka rozpocz´ła budow´ nowoczesnej fabryki szynoprzewodów w jednym z miast aglomeracji Êlàskiej. Wierzymy, ˝e nowa lokalizacja oraz wi´ksze mo˝liwoÊci produkcyjne pozwolà ELEKTROBUDOWIE SA na zwi´kszenie udziału w rynku tego typu unikatowych produktów. Miniony rok to równie˝ czas uznania dla ELEKTROBUDOWY SA. OtrzymaliÊmy mi´dzy innymi wyró˝nienie w presti˝owym rankingu firm – Perły Polskiej Gospodarki, organizowanym od siedmiu lat przez redakcj´ POLISH MARKET oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zaanga˝owanie ELEKTROBUDOWY SA w kwestie Êrodowiskowe, społeczne, etyczne oraz te dotyczàce przestrzegania zasad ładu korporacyjnego pozwoliły znaleêç si´ spółce wÊród 16 firm giełdowych notowanych w nowym indeksie warszawskiej giełdy – Respect Index. Zgodnie z realizowanà w ubiegłych latach politykà dywidend, planujemy równie˝ w tym roku wypłat´ dywidendy dla Akcjonariuszy za rok 2009. W moim gł´bokim przekonaniu spółka umiej´tnie pokonuje trudnoÊci spowolnienia gospodarczego i zwiàzanych z nim zagro˝eƒ, optymistycznie patrzàc w przyszłoÊç, majàc za cel uzyskanie pozycji lidera wyznaczajàcego nowà jakoÊç w prowadzeniu biznesu. Osiàgni´cia spółki w minionym roku to w najwi´kszej mierze zasługa naszych pracowników. Bez ich wiedzy, kreatywnoÊci i zaanga˝owania nasze sukcesy oraz dynamiczny rozwój byłyby niemo˝liwe. Wyrazy szacunku składam naszym Akcjonariuszom za wsparcie dla wszelkich działaƒ prowadzonych przez spółk´, a klientom i partnerom handlowym za owocnà współprac´, zaufanie, którym nas obdarzajà oraz lojalnoÊç wobec marki ELEKTROBUDOWA SA.

Z arz Ñ du • L E T T E R

FRO M

T H E

P RESIDE NT

tion of those entities. It is our target to build a strong group of entities, supported by our own resources, acting in the automation market, with the focus on the supply of protection automation systems for power projects, that would provide strong support for and supplementation of engineering offer. We have successfully completed the construction of the Electrotechnical Plant VECTOR Ltd. located in the Russian Federation. Its core business is the manufacture of medium voltage switchgear systems, and also the supply of civil works. We are aware that building a competitive advantage in the global market is not possible without investing in innovative solutions. Therefore, ELEKTROBUDOWA SA, utilizing the proceeds from share issue, started the erection of a new, modern factory for the production of busducts in one of the towns of the Silesian municipality. We believe that the new location and increased production capacity will contribute to the increased market share of those niche products for the company. The past year was the time of recognition of the company’s accomplishments. ELEKTROBUDOWA SA was awarded in the most prestigious ranking of Polish companies – Pearls of Polish Economy, organized since seven years by the editors of POLISH MARKET magazine and the Institute for Economic Sciences at the Polish Academy of Sciences. ELEKTROBUDOWA’s involvement in environmental, social, ethical and corporate governance issues was acknowledged – the company has been chosen to the group of 16 listed companies quoted in the new index in the Warsaw Stock Exchange, Respect Index. Following the dividend policy which has been implemented for several years, the company also in this year intends to pay the dividend for 2009 to its Shareholders. I am convinced that the company is successfully overcoming the drawbacks of economic slowdown and associated risks, with optimism looking ahead to its objective, establishing its position of a leader setting new business quality. Last years’ accomplishments of the company will not be possible without the commitment of its employees. Their knowledge, creativity and drive contributed to the success and dynamic growth of the company. I am also grateful to our Shareholders for their support for all activities performed by the company, to our customers and business partners for the fruitful cooperation, trust they put in us and loyalty for the trade name ELEKTROBUDOWA SA.

Prezes Zarzàdu / President

Jacek Faltynowicz

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

3


TYTU Ł

DZIA ŁU

Organizacja Spó∏ki The organization 4

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


O RGA N I Z A C J A

Schemat organizacyjny

S P Ó ¸K I • T H E

O RGA N I Z ATIO N

Organization Chart

Walne Zgromadzenie General Meeting

Rada Nadzorcza Supervisory Board

Zarzàd Spó∏ki Management Board

Prezes Zarzàdu, Dyrektor Spó∏ki President, C.E.O.

Spó∏ki stowarzyszone Associates

Biuro Zarzàdu

Zarzàdzanie Zasobami Ludzkimi

Head Office

Human Resources

Zarzàdzanie Systemami

Zarzàdzanie Finansami

Quality and Safety Management

Finance Management

WEKTOR Sp. z o.o. SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

Spó∏ki zale˝ne Subsidiaries

KRUELTA Sp. z o.o.

Oddzia∏ Spó∏ki Rynek Wytwarzania Energii

Oddzia∏ Spó∏ki Rynek Dystrybucji Energii

Power Generation Division

Power Distribution Division

ENERGOTEST sp. z o.o.

KONIP Sp. z o.o.

Oddzia∏ Spó∏ki Rynek Przemys∏u Industry Division

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

5


O RG ANIZACJA

SP Ó¸ K I • T HE

OR G AN I Z AT I O N

Struktura grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA Jednostka dominujàca ELEKTROBUDOWA SA Âwiadczy kompleksowe usługi budowlano-monta˝owe, realizujàc inwestycje zwiàzane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów u˝ytecznoÊci publicznej w systemie pod klucz. W zakresie produkcji urzàdzeƒ elektroenergetycznych i w obszarze energetyki dostarcza aparatur´ rozdzielczà Êrednich i niskich napi´ç, jak równie˝ stacji i systemów elektroenergetycznych. Specjalizuje si´ ponadto w produkcji i monta˝u przewodów wielkopràdowych. Obszar wytwarzania energii Kompleksowa realizacja instalacji elektroenergetycznych w zakresie Êredniego i niskiego napi´cia w nowych, modernizowanych oraz remontowanych obiektach energetyki zawodowej. Tak˝e projektowanie, produkcja oraz monta˝ szynoprzewodów wyprowadzenia mocy z generatorów Êredniej i du˝ej mocy w elektrowniach i elektrociepłowniach przez Zakład Przewodów Wielkopràdowych. Obszar dystrybucji energii Produkcja i monta˝ rozdzielnic wn´trzowych SN w izolacji powietrznej, rozdzielnic nn, a tak˝e realizacja stacji elektroenergetycznych i obiektów dla dystrybucji i przesyłu energii. Obszar przemysłu Wykonawstwo kompletnych instalacji elektroenergetycznych dla zakładów przemysłowych oraz budynków i obiektów u˝ytecznoÊci publicznej. W ramach budownictwa ogólnego w zakresie generalnego wykonawstwa: obiekty u˝ytecznoÊci publicznej, biurowce, centra handlowe obiekty przemysłowe, budowle specjalistyczne budynki mieszkalne obiekty wojskowe.

Jednostki zale˝ne

Jednostka zale˝na ENERGOTEST spółka z o.o. Przedmiotem działalnoÊci spółki ENERGOTEST sp. z o.o. sà usługi zwiàzane z budowà, modernizacjà i eksploatacjà obiektów elektroenergetycznych, kompleksowà realizacjà układów automatyki elektroenergetycznej oraz produkcja urzàdzeƒ automatyki elektroenergetycznej, a tak˝e badania eksploatacyjne i okresowe urzàdzeƒ i układów elektrycznych oraz analizy techniczne. Jednostka zale˝na KONIP Spółka z o.o. KONIP Sp. z o.o. zajmuje si´ administrowaniem nieruchomoÊciami stanowiàcymi własnoÊç ELEKTROBUDOWY SA lub b´dàcymi w jej u˝ytkowaniu wieczystym, a w szczególnoÊci obsługà technicznà i administracyjnà budynków i budowli, wynajmem wolnych powierzchni u˝ytkowych, obsługà przeciwpo˝arowà, sprzàtaniem pomieszczeƒ oraz terenu, a tak˝e ochronà mienia, Êwiadczeniem usług telekomunikacyjnych, prowadzeniem archiwum i recepcji. Jednostka stowarzyszona KRUELTA Spółka z o.o. Podstawowa działalnoÊç spółki KRUELTA koncentruje si´ na monta˝u i sprzeda˝y rozdzielnic Êredniego napi´cia na rynek rosyjski. Dopełnieniem tej oferty jest sprzeda˝ rozdzielnic niskiego napi´cia i przenoÊnych stacji kontenerowych. Jednostka stowarzyszona Zakład Elektrotechniczny WEKTOR Spółka z o.o. Podstawowa działalnoÊç spółki WEKTOR to produkcja elementów elektrycznych i radiowych, cz´Êci aparatury elektropró˝niowej, a tak˝e wykonawstwo robót budowlanych i sprzeda˝ hurtowa produkcyjnych urzàdzeƒ elektrycznych, włàcznie z elektrycznymi urzàdzeniami łàcznoÊci. Jednostka stowarzyszona SAUDI ELEKTROBUDOWA Spółka z o.o. Przedmiotem działalnoÊci spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA jest wykonywanie prac monta˝owych, naprawczych i konserwacyjnych dla systemów sterowania i dystrybucji energii elektrycznej.

Jednostki stowarzyszone

ENERGOTEST sp. z o.o. Gliwice 100% udziałów reprezentujàcych 100% kapitału tej spółki.

KRUELTA Spółka z o.o. Rosja, Sankt Petersburg. Na dzieƒ 31.12.2009 roku ELEKTROBUDOWA SA posiada 49-procentowy udział i reprezentuje 49% kapitału spółki KRUELTA. Wywiera znaczàcy wpływ na kierowanie politykà finansowà i operacyjnà spółki.

KONIP Sp. z o.o. Katowice Zakład Elektrotechniczny WEKTOR Spółka z o.o. Rosja, Republika Udmurcji, Wotkiƒsk. 100% udziałów Na dzieƒ 31.12.2009 roku ELEKTROBUDOWA SA posiada 49-procentowy udział reprezentujàcych 100% i reprezentuje 49% kapitału spółki WEKTOR. Wywiera znaczàcy wpływ na kierowanie kapitału tej spółki. politykà finansowà i operacyjnà spółki. SAUDI ELEKTROBUDOWA Spółka z o.o. Królestwo Arabii Saudyjskiej, Rijad. Na dzieƒ 31.12.2009 roku ELEKTROBUDOWA SA posiada 33% udziałów reprezentujàcych 33% kapitału spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA, który jest równy procentowej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. ELEKTROBUDOWA SA wywiera znaczàcy wpływ na kierowanie politykà finansowà i operacyjnà spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

6

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


O RGA N I Z A C J A

S P Ó ¸K I • T H E

O RGA N I Z ATIO N

ELEKTROBUDOWA SA group The parent ELEKTROBUDOWA SA Provides comprehensive construction and installation services for projects carried out in the power sector, petrochemical industry, mining as well as turnkey erection of public utility facilities. The company also manufactures medium and low voltage switchgear panels and supplies electric power substations and systems. It is also a leading manufacturer of high-current busducts. Power Generation Segment Supply of complete electrical systems in the range of medium and low voltages for new, modernised or retrofitted power plants. Design, engineering, production and erection of high-current generator busducts for power plants and heat and power plants. Power Distribution Segment Production and installation of indoor air-insulated MV switchgear and LV switchgear, also realization of electrical substations and electricity distribution and transmission facilities. Industry Segment Supply of complete electrical installations for industrial plants and public utility buildings and facilities. Civil construction projects on turnkey basis: public utility facilities, office buildings, shopping centres industrial facilities, special structures residential buildings military facilities.

Subsidiaries

A subsidiary ENERGOTEST spółka z o.o. (Ltd.) Basic activity of ENERGOTEST comprises services related to construction, modernization and operation of power generating facilities and also manufacturing of electrical equipment, switchgear and controlgear, including tests and technical surveys. A subsidiary KONIP Spółka z o.o. (Ltd.) KONIP Sp. z o.o. administers the real property owned by or in perpetual usufruct of ELEKTROBUDOWA SA. The scope of their business particularly includes maintenance and administration of buildings and structures, renting the useful areas, fire protection services, cleaning the rooms and area as well as property protection, providing telecommunication services, maintaining the parent’s archives and the reception service. An associate KRUELTA Ltd. Principal business of KRUELTA is the assembly and selling of medium voltage switchgear systems in the Russian market. This offer is complemented with low voltage switchgear and mobile containerized substations. An associate the Electrotechnical Company VECTOR Ltd. Principal business activity of VECTOR comprises manufacturing of electrical and radio components, parts for electrical vacuum devices, and also providing construction works and wholesale of electrical production facilities, including communication devices. An associate SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC Business scope of SAUDI ELEKTROBUDOWA comprises installation, repair and maintenance services for energy control and distribution systems.

Associates

ENERGOTEST sp. z o.o. KRUELTA Ltd., Russia, Sankt Petersburg. Gliwice As at 31 December 2009 ELEKTROBUDOWA SA holds a 49% stake in KRUELTA representing 100% stake representing 49% of its equity and has significant influence on the associate’s financing and operating 100% of its equity. policies. KONIP Sp. z o.o. Katowice 100% stake representing 100% of its equity.

The Electrotechnical Company VECTOR Ltd., Russia, Republic of Udmurtia, Votkinsk. As at 31 December 2009 ELEKTROBUDOWA SA holds 49% stake representing 49% of equity of VECTOR and exercises significant influence on its financing and operating policy. SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh. As at 31 December 2009 ELEKTROBUDOWA SA holds 33% of shares representing 33% of equity of SAUDI ELEKTROBUDOWA, equal to the percentage of votes in the General Meeting of Shareholders. ELEKTROBUDOWA SA has significant influence on the financing and operating policies of SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC.

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

7


E L EKT R OB UDOWA S A

8 8

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


E L E K T RO B U D O WA

Zarzàd ELEKTROBUDOWY SA

SA

The Management Board

Skład osobowy Zarzàdu wg stanu na dzieƒ 31 grudnia 2009 roku Composition of the Management Board as at 31 December 2009

Jacek Faltynowicz

Jacek Faltynowicz

Prezes Zarzàdu, Dyrektor Spółki

President, Chief Executive Officer

Cz∏onkowie Zarzàdu

Members

Jarosław Tomaszewski Dyrektor Finansowy

Jarosław Tomaszewski Chief Financial Officer

Ariusz Bober Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Dystrybucji Energii

Ariusz Bober Director, Power Distribution Division

Stanisław Rak Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Wytwarzania Energii

Stanisław Rak Director, Power Generation Division

Tomasz Jaêwiƒski Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Przemysłu

Tomasz Jaêwiƒski Director, Industry Division

Arkadiusz Klimowicz Prezes Zarzàdu firmy ENERGOTEST sp. z o.o.

Arkadiusz Klimowicz President of ENERGOTEST sp. z o.o.

Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA

The Supervisory Board

Skład osobowy Rady Nadzorczej wg stanu na dzieƒ 31 grudnia 2009 roku Composition of the Supervisory Board as at 31 December 2009 Dariusz Maƒko Przewodniczàcy

Dariusz Maƒko Chairman

Karol ˚bikowski Zast´pca przewodniczàcego

Karol ˚bikowski Deputy Chairman

Członkowie

Members

Aleksander Chłopecki Aleksander Chłopecki Jacek Chwałek Jacek Chwałek Tomasz Mosiek Tomasz Mosiek Ryszard Rafalski Ryszard Rafalski Dariusz Wojda Dariusz Wojda

Rada Nadzorcza składa si´ z 5 do 7 członków powoływanych na wspólnà trzyletnià kadencj´ przez Walne Zgromadzenie. The Supervisory Board is composed of 5 to 7 members appointed by General Meeting of Shareholders for a joint three years term of office.

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

9


E L E KTR OBU DOWA

S A

Historia ELEKTROBUDOWY SA 1953

utworzenie Przedsi´biorstwa Elektrycznego ELEKTROBUDOWA

Monta˝u

1953

establishment of the Electrical Installation Enterprise, PME ELEKTROBUDOWA

1992

przekształcenie przedsi´biorstwa paƒstwowego w spółk´ akcyjnà

1992

transformation of the state-owned enterprise into a joint-stock company ELEKTROBUDOWA SA

1995

sprzeda˝ akcji spółki w ofercie publicznej

1995

distribution of shares in public offer

1996

pierwsze notowania na Warszawskiej Giełdzie Papierów WartoÊciowych

1996

Initial Public Offering on the Warsaw Stock Exchange

1997

uzyskanie Certyfikatu ISO 9001 w zakresie: projektowania, produkcji i monta˝u urzàdzeƒ oraz instalacji

1997

ISO 9001 Certificate in designing, manufacturing and erection of electrical equipment and installations

2000

kompleksowa restrukturyzacja firmy

2000

corporate restructuring

2002

uzyskanie Certyfikatu Systemu JakoÊci według wymagaƒ AQAP do realizacji kontraktów na rzecz wojska

uzyskanie Certyfikatu ISO 14001 na System zarzàdzania Êrodowiskowego

2002

Quality Certificate according to AQAP concerning the supply of defence sector contracts ISO 14001 Certificate for the environmental management system

2003

w Petersburgu powstaje firma KRUELTA Sp. z o.o. – wspólne przedsi´wzi´cie ELEKTROBUDOW Y SA i RK TAVRIDA ELECTRIC Sp. z o.o.

2003

establishing KRUELTA Ltd. in Sankt Petersburg – a joint venture of ELEKTROBUDOWA SA and RK TAVRIDA ELECTRIC Ltd.

2005

ELEKTROBUDOWA SA uzyskuje nowe kompetencje dzi´ki rozwojowi usług obejmujàcych automatyk´ dla budownictwa, energetyki, przemysłu oraz instalacji wodnych i ochrony Êrodowiska w nowo powstałym centrum biznesu – Rynku Automatyki

2005

ELEKTROBUDOWA SA gains new competence by enlarging the range of services with automation services for civil construction, power sector, industrial sector and water and environmental protection plant in a new business centre, Automation Division

2008

akwizycja spółek opartych na wiedzy – obj´cie wi´kszoÊciowego pakietu udziałów w kapitale zakładowym spółek ENERGOEFEKT Sp. z o.o. oraz ENERGOTEST-ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

2008

acquisition of knowledge intensive companies – controlling interests in the share capital of ENERGOEFEKT Sp. z o.o. and ENERGOTEST -ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

zakup 49% udziału w kapitale zało˝ycielskim Zakładu Elektrotechnicznego WEKTOR Sp. z o.o. w Wotkiƒsku od firmy RK TAVRIDA ELECTRIC Sp. z o.o.

acquisition of 49% interest in the initial capital of Electrotechnical Company VECTOR Ltd. based in Votkinsk, Russia, from RK TAVRIDA ELECTRIC Ltd.

rejestracja oddziału pracujàcego na rzecz budowy Elektrowni Nuklearnej OLKILUOTO 3 w Finlandii

registration of a branch to perform contractual works in the Nuclear Power Plant OLKILUOTO 3 in Finland

rejestracja spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. w Arabii Saudyjskiej

registration of SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC in Saudi Arabia

uzyskanie certyfikatu DIN EN ISO 3834-2

DIN EN ISO 3834-2 Certificate

2009

segment automatyki dzi´ki nabyciu firmy ENERGOTEST sp. z o.o. uzyskuje nowy, profesjonalny wymiar

2009

by acquisition of ENERGOTEST sp. z o.o. the automation segment gains a new, professional dimension

2010

wdro˝enie i certyfikacja Systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem pracy OHSAS 18001:2007; PN-N-18001:2004.

2010

implementation and certification of the occupational health and safety management system OHSAS 18001:2007; PN-N-18001:2004.

10

Brief history of ELEKTROBUDOWA SA

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


E L E K T RO B U D O WA

Struktura kapita∏u

SA

Capital structure

kapitał zakładowy issued capital

PLN 10 003 290.00

liczba akcji wszystkich emisji number of shares in issue

4 747 608 sztuk/pcs

wartoÊç nominalna akcji par value of 1 share

PLN 2.00

wartoÊç ksi´gowa na dzieƒ 31.12.2009 r. book value at 31 December 2009

PLN 242 437 467.44

wartoÊç rynkowa na dzieƒ 31.12.2009 r. PLN 764 839 648.80

market value at 31 December 2009

Struktura akcjonariuszy

Shareholders

Stan na dzieƒ 22 marca 2010 roku

As at 22 March 2010

Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes

Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym % of votes and % equity

ING Otwarty Fundusz Emerytalny ING OFE (Open-end Pension Fund)

799 394

16.84%

Aviva OFE Aviva BZ WBK SA

719 929

15.16%

Amplico OFE / Amplico Open-end Pension Fund

316 572

6.67%

PZU „Złota Jesieƒ” Otwarty Fundusz Emerytalny

464 588

9.78%

AXA OFE

342 443

7.21%

ING TFI SA

389 705

8.21%

Pozostali / Free float

1 714 977

36.13%

Razem / Total number of shares

4 747 608

100%

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

11


E L E KTR OBU DOWA

S A

Struktura przychodów

Sales Revenues

2009 tys. PLN/ PLN`000 Przychody netto ze sprzeda˝y produktów, towarów i materiałów Revenue from sales of products, merchandise and materials Usługi budowlano-monta˝owe Construction and erection services Wyroby elektrotechniczne Electrotechnical products Pozostałe usługi Other services Materiały i towary Merchandise and materials

12

2008 %

tys. PLN/ PLN`000

Zmiana / Change %

tys. PLN/ PLN`000

661 788

100.0

786 221

100.0

(124 433)

479 008

72.4

592 205

75.3

(113 197)

169 562

25.6

180 065

22.9

(10 503)

9 215

1.4

10 175

1.3

(960)

4 003

0.6

3 776

0.5

227

Analiza finansowa

Financial analysis

Wszystkie wskaêniki odzwierciedlajà w syntetycznej formie pomiar efektywnoÊci gospodarowania w spółce, który nale˝y oceniç jako dobry. Wskaêniki rentownoÊci okreÊlajà zdolnoÊç generowania zysku przez sprzeda˝. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wskaêniki rentownoÊci sprzeda˝y wykazujà tendencj´ wzrostowà przede wszystkim na skutek wzrastajàcego z roku na rok zysku netto osiàganego przez spółk´. W roku sprawozdawczym

All ratios in a synthetic form reflect the measurement of management effectiveness in the company, which should be assessed as good. Profitability ratios define the ability of sales to generate earnings. For the last few years return on sales ratios have shown a growth trend, mainly due to year-to-year increase of net profit amount earned by the company. In the reporting period the net profit margin was 8.8% where-

rentownoÊç netto sprzeda˝y wynosiła 8,8%, zaÊ rentownoÊç zysku przed opodatkowaniem 11,1%. W 2009 roku w stosunku do 2008 roku wskaênik rentownoÊci netto wzrósł o 1,6 punktu procentowego, a w stosunku do 2007 roku o 3,7 punktu. Poziom wskaênika rentownoÊci majàtku (ROA), czyli zdolnoÊci do generowania zysków po opodatkowaniu przez wszystkie wykorzystywane w firmie aktywa, w roku obrotowym wynosił 12,9% i uległ zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2008 o 1,7%, a w odniesieniu do roku 2007 zwi´kszył si´ o 1,5%. Pomimo i˝ wskaênik rentownoÊci (ROA) ulegał niedu˝ym wahaniom na przełomie analizowanych lat, wskazuje on na efektywne wykorzystanie zaanga˝owanego majàtku. Wskaênik rentownoÊci kapitału własnego (ROE) obni˝ył si´ w 2009 roku o 9,9 punktu procentowego w stosunku do roku 2008 i o 13,1 punktu w odniesieniu do 2007 roku. Wskaêniki płynnoÊci, zarówno bie˝àcy, jak i szybki, w roku 2009 wzrosły w porównaniu ze wskaênikami za rok 2008 o 0,3, a za rok 2007 o 0,5. W przypadku wskaênika płynnoÊci bie˝àcy

as gross profit margin 11.1%. In 2009 the net profit margin rose by 1.6 percentage point on 2008 and by 3.7 percentage point on 2007. The return on assets ratio (ROA), which indicates ability to generate earnings after taxes by all assets used in the company was 12.9% in the reporting year and was by 1.7% lower than in 2008 and by 1,5% higher than in 2007. Although ROA did not significantly change during the analysed years, it indicates the effective use of assets employed. The return on equity (ROE) dropped in 2009 by 9.9 percentage point on 2008 and by 13.1 percentage point on 2007. Liquidity ratios, both current and quick, rose in 2009 as compared with 2008 by 0.3 and by 0.5 on 2007. In the case of current ratio it is assumed that its optimal value should remain between 1.5 and 2.0, while the quick ratio between 1.0 and 1.3. The achieved liquidity ratios indicate high degree of financial credibility of the company. Liquidity ratios provide information about the short-time finan-

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


E L E K T RO B U D O WA

SA

przyjmuje si´, ˝e jego optymalna wartoÊç kształtuje si´ w granicach 1,5 do 2,0, natomiast płynnoÊci szybki od 1,0 do 1,3. Osiàgni´ty poziom wskaêników płynnoÊci wskazuje na du˝à wiarygodnoÊç płatniczà spółki. Wskaêniki płynnoÊci informujà o poziomie krótkookresowego bezpieczeƒstwa finansowego firmy, zaÊ ich wielkoÊç powinna byç skorelowana z poziomem wskaêników obrotowoÊci. W 2009 roku cykl inkasa nale˝noÊci handlowych wynosił 96 dni, w stosunku do 2008 roku cykl ten wydłu˝ył si´ o 9 dni, natomiast w stosunku do 2007 roku o 4 dni. Na przełomie analizowanych lat wskaênik rotacji nale˝noÊci handlowych nie ulegał znaczàcym wahaniom, co Êwiadczy o dyscyplinie płatniczej kontrahentów i ich dobrej płynnoÊci finansowej. Obok nale˝noÊci terminowo regulowanych, spółka posiada na dzieƒ bilansowy nale˝noÊci z tytułu dostaw i usług poddane egzekucji komorniczej, czy zgłoszone do masy upadłoÊciowej, których ÊciàgalnoÊç jest mało prawdopodobna. Nale˝noÊci te zostały obj´te odpisem aktualizacyjnym w wysokoÊci 9 583 tys. złotych. Według danych bilansowych, spłata zobowiàzaƒ handlowych nast´puje po 52 dniach. Terminy płatnoÊci dla zobowiàzaƒ sà bardzo zró˝nicowane, od 14 do 60 dni. Spółka wywiàzuje si´ ze swoich zobowiàzaƒ terminowo, co potwierdzajà obliczone wskaêniki szybkoÊci spłaty zobowiàzaƒ na przełomie analizowanych lat. Cykl rotacji zobowiàzaƒ był krótszy ni˝ cykl rotacji nale˝noÊci, co Êwiadczy o tym, ˝e spółka w wi´kszym stop-

cial security of the company; their values should be correlated with the level of the turnover ratio. The collection period of trade receivables in 2009 was 96 days, by 9 days longer than in 2008 and by 4 days longer than in 2007. During the analysed years the receivables turnover ratio did not significantly vary, which indicates payment discipline of customers and their good financial liquidity. Although most of receivables are paid when due, as of the balance sheet date for some of its trade receivables the company have a warrant of execution by the bailiff, some are within the estate in bankruptcy, and they are hardly recoverable. These receivables were impaired in the amount of 9 583 thousand PLN. According to the data in the balance sheet, payables are settled within 52 days. Maturity dates for payables are different, from 14 days to 60 days. The company pays its debt when due, which is proved by the payables turnover ratio calculated for the analysed years. Turnover period for payables was shorter than in the case of receivables, which indicates that the company more often extended trade credit to its customers than utilized such credit from its suppliers. Inventories turnover in 2009 was 2 days, by 2 days lower than in 2008 and by 7 days lower than in 2007. Shorter inventories turnover cycle indicates improvement of efficiency of managing the material resources of current assets. The 2009 increase in the company’s assets and significant decrease of liabilities resulted in the drop of borrowed capital

niu kredytuje odbiorców, ni˝ korzysta z kredytu kupieckiego u dostawców. Wskaênik rotacji zapasów w 2009 roku wynosił 2 dni i obni˝ył si´ w stosunku do roku 2008 o 2 dni, a w stosunku do 2007 roku o 7 dni. Skrócenie si´ cyklu obrotu zapasami Êwiadczy o poprawie efektywnoÊci wykorzystania materialnych zasobów majàtku obrotowego. Wzrost w 2009 roku majàtku spółki i zdecydowane obni˝enie stanu zobowiàzaƒ wpłyn´ło na spadek wskaênika ogólnego zadłu˝enia w porównaniu z rokiem 2008 o 13,1 punktu procentowego i o 26,2 punktu procentowego w stosunku do 2007 roku. Poziom wskaêników płynnoÊci oraz szybkoÊci obrotu, z jakà obracane sà zapasy i okres, po jakim firma przeci´tnie spłaca zobowiàzania, pozwalajà na pozytywnà ocen´ kondycji finansowej oraz strategii finansowej realizowanej przez spółk´. Przedstawione podstawowe wielkoÊci i główne wskaêniki charakteryzujàce sytuacj´ majàtkowà, finansowà i kapitałowà spółki wynikajà ze sprawozdania finansowego, sporzàdzonego przy zało˝eniu kontynuowania działalnoÊci.

ratio by 13.1 percentage point on 2008 and by 26.2 percentage point on 2007. Values of the liquidity ratios and inventories turnover ratio as well as average periods in which the company pays its liabilities allow for a positive opinion of the financial statement of the company and its financial strategy. Presented above key parameters and ratios characterising the economic and financial position of the company and its capital have been calculated basing on the financial statements prepared on the going concern assumption.

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

13


E L E KTR OBU DOWA

14

S A

Zarzàdzanie kapitałem ludzkim

Human capital management

W 2009 roku przeci´tne miesi´czne zatrudnienie ukształtowało si´ na poziomie 1681 etatów i było o około 5,3% wy˝sze ni˝ w 2008 roku. Stan zatrudnienia ogółem na koniec grudnia 2009 roku wyniósł 1724 pracowników, w tym 449 osób to pracownicy sezonowi, zatrudnieni na okres realizacji okreÊlonych kontraktów. Na koniec 2009 roku w odniesieniu do koƒca 2008 roku nastàpił wzrost zatrudnienia o 67 osób. W ogólnej liczbie zatrudnionych, 1025 etatów to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, natomiast 656 etatów to pracownicy na stanowiskach nierobotniczych. W obu grupach nastàpił wzrost liczby etatów w stosunku do roku 2008, przy czym wi´kszà dynamik´ wykazuje zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych (wzrost o 6,6%), w grupie robotniczej nastàpił wzrost o 4,4%. W zakresie struktury zatrudnienia ze wzgl´du na poziom wykształcenia, spółka odnotowuje stały wzrost liczby pracowników z wy˝szym wykształceniem, głównie in˝ynierskim. Na koniec grudnia 2009 roku udział pracowników legitymujàcych si´ wy˝szym wykształceniem wynosił 27%. W 2009 roku produktywnoÊç zatrudnienia liczona jako relacja przychodów ze sprzeda˝y i przeci´tnego miesi´cznego zatrudnienia ukształtowała si´ na poziomie 429,7 tys. złotych. Wskaênik zyskownoÊci zatrudnienia liczony jako relacja zysku brutto oraz przeci´tnego miesi´cznego zatrudnienia wyniósł w 2009 roku 43,7 tys. złotych. 30 czerwca 2009 roku nastàpiło przejÊcie, na mocy art. 23 1 Kodeksu pracy, pracowników Oddziału Rynku Automatyki do spółki zale˝nej ENERGOTEST sp. z o.o. w Gliwicach. Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników jest zagadnieniem kluczowym dla rozwoju spółki. Podobnie jak w okresach ubiegłych, w 2009 roku, w oparciu o Procedur´ „Szkolenia i rozwoju zawodowego pracowników”, stanowiàcà cz´Êç obowiàzujàcego w spółce systemu ISO, w sposób planowy realizowano polityk´ szkoleniowà. Nakłady na szkolenia dotyczyły w szczególnoÊci polityki systematycznego budowania kultury organizacyjnej zorientowanej na zarzàdzanie projektami (Project Management), jak te˝ zagadnieƒ zwi´kszajàcych profesjonalizm działania poszczególnych zespołów pracowniczych, w szczególnoÊci umiej´tnoÊci mened˝erskich, oraz doskonalenia znajomoÊci j´zyków obcych. W 2009 roku spółka zainwestowała w szkolenia pracownicze 1 541 tys. złotych, co stanowi przeci´tnie 917 złotych na jednego pracownika. Udział kosztów szkoleƒ w funduszu wynagrodzeƒ za 2009 rok wynosił 1,24%. W 2009 roku bardzo dobrze układała si´ współpraca z zakładowymi organizacjami zwiàzkowymi funkcjonujàcymi w spółce. W dniu 24.06.2009 roku zawarty został ze zwiàzkami zawodowymi „Pakt antykryzysowy”, który okreÊla zasady i procedury działania pozwalajàce na zwi´kszenie elastycznoÊci zatrudnienia w kontekÊcie ochrony miejsc pracy. Spółka, podobnie jak w latach ubiegłych, wspierała oraz respektowała powszechnie przyj´te prawa człowieka, jak te˝ przestrzegała standardów pracowniczych w zakresie prawa do zrzeszania si´ i rokowaƒ zbiorowych oraz przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym.

In 2009 average monthly employment was 1681 job equivalents and was about 5.3% higher than in 2008. At 31 December 2009 the company had 1724 employees of which 449 seasonal workers employed for the realization of specific contracts. The 2009 year-end employment was by 67 persons bigger than as at the end of 2008. Out of the total number of employees, 1025 job equivalents fell to direct labour, whereas 656 job equivalents to whitecollar staff. In both groups there was an increase on 2008, with bigger growth in the group of non-manual workers (6.6% rise), and 4,4% rise the workers’ group. In respect of employment structure by education, the number of personnel with higher education, mainly engineering staff, regularly increases. At the end of 2009 the number of employees with university degrees accounted for 27% of total number of the company's employees. The 2009 productivity of employment, calculated as the relation of sales revenues and average monthly employment amounted to 429.7 thousand PLN. Profitability of employment, calculated as the relation of gross profit and average monthly employment was 43.7 thousand PLN in 2009. On 30 June 2009, pursuant to Art. 23 1 of the Labour Code, the personnel of the Automation Division was transferred to the subsidiary, ENERGOTEST sp. z o.o., Gliwice. Development of employee’s qualifications and competence is a crucial issue in the development of the company. So, as in previous years, in 2009 training policy was being implemented as planned, basing on the Procedure for Personnel Training and Development which is a part of the ISO system valid in the company. Expenditure on training principally concerned the policy of systematic development of the project managementfocused corporate culture and also issues of enhancing professionalism of work teams, particularly managerial skills and language skills. In 2009 the company invested the amount of 1 541 thousand PLN for training of its personnel, which gives an average of 917 PLN per one employee. Training costs accounted for 1.24% of the total remuneration fund in 2009. Cooperation with the trade union organisations acting in the company was based on proven many-year experience. On 24 June 2009 the company and the internal trade union organisations entered into “Anti-Crisis Pact” that defines terms and procedures which allow more flexibility of employment in respect of job protection. As in previous years ELEKTROBUDOWA SA supported and respected generally accepted human rights as well as observed worker standards in the scope of the right of association and collective negotiations and counteracting discrimination practices.

EL E KTR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


E L E K T RO B U D O WA

SA

Zarzàdzanie BHP

Occupational Health and Safety Management

Poziom osiàgni´tych w 2009 roku podstawowych wskaêników charakteryzujàcych wypadki przy pracy oraz mała iloÊç wyst´pujàcych zagro˝eƒ na stanowiskach pracy w porównaniu ze wskaênikami osiàgni´tymi przez bran˝´ budowlanà spowodowały, ˝e równie˝ w 2009 roku wysokoÊç składki wypadkowej ZUS obni˝ona była o 20%. Wy˝ej wymieniony efekt osiàgni´to poprzez: systemowe podejÊcie do zarzàdzania jakoÊcià, Êrodowiskiem i BHP zmian´ procesów celem obni˝enia iloÊci zagro˝eƒ oraz wdra˝anie najnowszych rozwiàzaƒ technologicznych przyjaznych Êrodowisku systematyczne szkolenia pracowników w zakresie BHP, prowadzenie działaƒ profilaktycznych oraz monitorowanie wyst´pujàcych zagro˝eƒ systematycznà ocen´ ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i realizowanych kontraktach zapewnienie odpowiednich zasobów i Êrodków w celu poprawy warunków pracy. W 2009 roku nie zanotowano ˝adnej choroby zawodowej. Ponadto przeciwko podmiotowi nie toczy si´ ˝adne post´powanie sàdowe o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy. Kontrole przeprowadzone w 2009 roku stwierdziły, ˝e przepisy BHP i Prawa pracy sà przestrzegane. Spółka jest w trakcie wdra˝ania certyfikatu Systemu Zarzàdzania Bezpieczeƒstwem Pracy wg normy OHSAS 18001:2007 i PN-N-18001:2004.

Due to the level of basic indexes for accidents at work in ELEKTROBUDOWA SA in 2009 and small level of hazards at workplace which were significantly better than average for the whole construction industry, also in this year the accident contribution of the obligatory social insurance was reduced by 20%. This was achieved owing to: systemic approach to quality, environmental and safety management change of processes in order to reduce hazard and to implement new environment friendly technical solutions regular training of personnel in the scope of occupational safety and health, implementing preventive, actions and monitoring the existing hazards regular assessment of occupational risk at workplace and at construction sites of performed contracts provision of suitable resources and measures to improve working conditions. In 2009 there was no incident of occupational illness. Neither was any claim raised against the company due to accidents at work. Inspections carried out in 2009 established that OHS rules and labour regulations are respected in ELEKTROBUDOWA SA. The company has obtained the certificate of the Occupational Safety Management for conformity with OHSAS 18001:2007 and PN-N-18001:2004.

Nagrody

Awards

Respect Index – ELEKTROBUDOWA SA znalazła si´ wÊród 16 firm publicznych notowanych w nowym indeksie warszawskiej giełdy.

Respect Index – ELEKTROBUDOWA SA is in the group of 16 listed companies included in a new index launched by the Warsaw Stock Exchange.

ELEKTROBUDOWA SA została laureatem X jubileuszowej edycji Konkursu Lider Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi 2009 roku.

ELEKTROBUDOWA SA was a prizewinner in the 10th, jubilee edition of the Human Resources Management Leader 2009 Competition.

Rozdzielnica trakcyjna pràdu stałego typu RT-1 zdobyła wyró˝nienie Mi´dzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2009 w Bielsku-Białej.

DC switchgear type RT-1 dedicated for traction systems was awarded an honorary mention in Bielsko-Biała International Power Industry Fair ENERGETAB 2009.

Rozdzielnice dwusystemowe Êredniego napi´cia typu D-12-2S i D-17-2S uhonorowane zostały Złotym Medalem Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich EXPOPOWER 2009.

Medium voltage switchgear type D-12-2S and D-17-2S with double busbar system received a Gold Medal of Poznaƒ International Fair EXPOPOWER 2009.

ELEKTROBUDOWA SA została wyró˝niona w najbardziej presti˝owym rankingu firm – Perły Polskiej Gospodarki, organizowanym ju˝ od siedmiu lat przez redakcj´ POLISH MARKET oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

ELEKTROBUDOWA SA was awarded in the most prestigious ranking of companies – Pearls of Polish Economy, which was organised for the seventh time by POLISH MARKET magazine and the Institute of Economic Sciences of Polish Academy of Sciences.

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

15


E L E KTR OBU DOWA

16

S A

Zarzàdzanie Systemem JakoÊci

Quality System Management

Działania ELEKTROBUDOWY SA skierowane sà na stałe podnoszenie jakoÊci produktów, osiàganej w sposób niezagra˝ajàcy Êrodowisku. Spó∏ka jest trwale zaanga˝owana w zagadnienia jakoÊci poprzez System Zarzàdzania JakoÊcià zgodny z normà EN ISO 9001 i System Zarzàdzania Ârodowiskowego oparty na modelu przedstawionym w normie EN ISO 14001. System JakoÊci jest uzupełniony o wymagania NATO okreÊlone w dokumencie AQAP-2110 oraz o wymagania dotyczàce: procesu spawania – okreÊlone w PN-EN ISO 3834-2, realizacji prac przy budowie i eksploatacji elektrowni nuklearnych – okreÊlone w KTA1401. Przeprowadzone w 2009 roku audyty nie wykazały odchyleƒ funkcjonujàcych systemów zarzàdzania od wymagaƒ zawartych w wy˝ej wymienionych normach systemowych i dokumentach standaryzujàcych.

The key issue in the company’s operations is the continual improvement of product quality, with respect to the environment. The company is permanently involved in quality issues through the Quality Management System according to EN ISO 9001, the Environmental Management System based on the model presented in the EN ISO 14001 standard. The Quality System is supplemented with the NATO requirements defined in the document AQAP-2110 and the requirements referring to: welding – according to PN-EN ISO 3834-2, and quality assurance in nuclear power stations – acc. to KTA1401. The audits carried out in 2009 did not detect any deviations of the management systems in practice from the requirements of the system standards and standardization documents.

Zamierzenia na rok 2010 w zakresie zapewnienia jakoÊci i ochrony Êrodowiska: kontynuacja szkoleƒ, spotkaƒ z kierownictwem kontraktów i pracownikami dozoru w celu wyeliminowania przypadków nieprzestrzegania prawa Êrodowiskowego i wymagaƒ jakoÊciowych produkowanych wyrobów i realizowanych usług wprowadzenie metody HAZOP (Hazard and Operability Study) w procesie produkcji rozdzielnic, a przez to sprecyzowanie dla tej grupy wyrobów cech niezawodnoÊciowych w zakresie bezpieczeƒstwa, Êrodowiska i jakoÊci opracowanie dokumentów (instrukcje, wytyczne) wspomagajàcych stosowanie metod doskonalàcych funkcjonujàce systemy utrzymanie i doskonalenie wy˝ej wymienionych systemów zarzàdzania zintegrowanych z systemem zarzàdzania BHP dokonanie niezb´dnych zmian w procedurach identyfikacji ryzyka.

Plans for 2010 in respect of quality assurance and environmental protection include: further training, meetings with contract managers and supervision staff in the subject of eliminating the cases of nonconforming to the environmental law and quality requirements for manufactured products and provided services implementation of the HAZOP method (Hazard and Operability Study) in the switchgear manufacture process, and consequently defining the reliability features for this product group in respect of safety, environment and quality preparation of documents (instructions, guidelines) supporting the application of methods enhancing the systems in place maintaining and improvement of the above management systems integrated with the OHS management system making necessary amendments in the procedures for risk identification.

E L E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


E L E K T RO B U D O WA

SA

Perspektywy rozwoju działalnoÊci i istotne czynniki ryzyka i zagro˝eƒ

Prospects for business development and significant risks and threats

Wyniki ekonomiczno-finansowe okresu sprawozdawczego zamkn´ły si´ zyskiem netto w kwocie 58,4 mln złotych. Na przełomie kilku ostatnich lat wykazuje on stałà tendencj´ wzrostowà. W odniesieniu do 2008 roku nastàpił wzrost o 3,7%, a do 2007 roku – o 72,3%. Zwi´kszajàc zyski spółka umocniła swojà pozycj´ na rynku, co znajduje odzwierciedlenie w rosnàcym portfelu zamówieƒ na koniec kolejnych lat obrotowych. Na dzieƒ 31.12.2009 roku portfel zamówieƒ wynosił 591,5 mln złotych i zwi´kszył si´ w porównaniu z rokiem poprzednim o 9,7%, natomiast w odniesieniu do stanu na dzieƒ 31.12.2007 roku wzrósł o 29,8%. Rosnàce zyski oraz rentownoÊç spółki mo˝liwe były do osiàgni´cia dzi´ki: obni˝aniu kosztów do poziomu zapewniajàcego konkurencyjnoÊç ofert, budowie kompetencji w zakresie Generalnego Wykonawstwa Inwestycji, dywersyfikacji portfela zamówieƒ, konsekwentnej budowie terytorialnej sieci obsługi klientów i stale zwi´kszajàcemu si´ udziałowi eksportu. Oferta sprzeda˝y ELEKTROBUDOWY SA w roku 2009, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zmieniała si´ w sposób znaczàcy. Klientowi oferowana jest kompleksowa realizacja projektów, poczàwszy od projektowania i prefabrykacji urzàdzeƒ, przez dostaw´, monta˝, rozruch wraz z eksploatacjà w okresie próbnym, a˝ do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Potencjał, który spółka posiada, pozwala na samodzielnà realizacj´ wi´kszoÊci skomplikowanych projektów. Rozwój ELEKTROBUDOWY SA w istotnym stopniu zale˝y od aktywnoÊci klientów reprezentujàcych nast´pujàce bran˝e: energetycznà, budowlanà, petrochemicznà, górnictwo, hutnictwo, handel oraz wojsko. Ka˝da z wy˝ej wymienionych bran˝ ma innà specyfik´ potrzeb w zakresie usług i produktów zwiàzanych z wytwarzaniem, przesyłem i wykorzystaniem energii elektrycznej oraz ró˝ni si´ sposobem funkcjonowania i sytuacjà ekonomicznà. Na realizacj´ przyszłych dochodów ELEKTROBUDOWY SA niewàtpliwy wpływ b´dzie miała koniunktura w bran˝y energetycznej, chemicznej, metalurgicznej i budowlanej, ponadto poziom cen materiałów elektrycznych i urzàdzeƒ energetycznych oraz wyrobów hutniczych, intensyfikacja działaƒ akwizycyjnych, szczególnie na rynku Europy Ârodkowo-Wschodniej, jak równie˝ przebieg procesów prywatyzacyjnych, g∏ównie w energetyce i systematyczne obni˝anie kosztów funkcjonowania spółki. DziałalnoÊç prowadzona przez spółk´ nara˝ona jest na kilka rodzajów ryzyka: ryzyko rynkowe (w tym ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko zmiany wartoÊci godziwej lub przepływów pieni´˝nych w wyniku zmian stóp procentowych oraz ryzyko cenowe) ryzyko kredytowe ryzyko utraty płynnoÊci. Zarzàdzanie ryzykiem zawiera procesy identyfikacji i pomiaru ryzyka oraz okreÊla sposób post´powania z nim. Zarzàd spółki ustala ogólne zasady zarzàdzania ryzykiem oraz polityk´ dotyczàcà konkretnych jego obszarów, stosowanie instrumentów pochodnych i sposoby inwestowania nadwy˝ek płynnoÊci.

Economic and financial results of the reporting period closed with the net profit of 58.4 million PLN. It has been in the growth trend for the past few years, the rise as compared to the year 2008 was by 3.7%, whereas as compared to 2007 – by 72.3%. Increasing its earnings the company strengthened its market position, which is reflected in the order backlog regularly growing as at the end of consecutive fiscal years. As at 31 December 2009 the order backlog amounted to 591.5 million PLN, by 9.7% higher on the previous year and by 29.8% higher on 2007. Growing profits and performance of the company were possible to achieve owing to: reducing costs to the level ensuring competitiveness of offers, building competences for General Realization of Investments, diversifying the order range, consistent building of territorial customer service network and continual increase of export share. The sale offer of ELEKTROBUDOWA SA in 2009, similar as in previous years, was not significantly changing. Customers are offered complex (EPC) project performance, starting with designing and prefabrication of equipment through delivery, installation, start-up together with operation during the trial period, and ending with after-sales service. The company’s potential allows it to put into effect the majority of complex projects using own resources. ELEKTROBUDOWA’s growth to a large extent depends on customers representing the following branches: power industry, building and petrochemical industries, mining, metallurgy, retail sector and the defense sector. Each of the foregoing branches has specific requirements in the area of services and products involved with generation, transmission and use of electric energy and differs in its method of functioning as well as in its economic situation. Future income of ELEKTROBUDOWA SA will undoubtedly depend on such factors as: favourable economic situation in the power, chemical, metallurgic and building trades, price level of electrical materials and equipment as well as metallurgic products, intensification of soliciting activities, particularly on the markets of Central and Eastern Europe, course of privatization processes, especially in the power industry, consistent reducing the company’s administration costs. In performing its business operations the company is exposed to various risks, such as: market risk (including foreign exchange risk, change in fair value or cash flow caused by changes of interest rate and price risk) credit risk liquidity risk. Risk management includes risk identification and evaluation processes and defines the methods of risk handling. The Management establishes the general rules for risk management, policies for specific risk areas, use of derivative instruments and ways of investing the liquidity surplus.

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

17


EL E KTR OBU DOWA

S A

Sytuacja rynkowa

Market situation 0.3%

33.7%

Energetyka dystrybucja / Power distribution

Energetyka wytwarzanie Power generation

2.1%

Obiekty ochrony Êrodowiska Environmental protection plants

2.5% 2.6%

Przemysł metalurgiczny Metallurgy

Budownictwo mieszkaniowe i u˝ytecznoÊci publicznej Housing and utility building

5.1% 16.4%

Przemysł chemiczny Chemical industry

6.5%

8.8% 13.0%

Eksport produktów i materiałów Export of products and materials

Najwi´kszym êródłem przychodów spółki w 2009 roku był tradycyjnie sektor energetyki wytwarzania (33,7% w bran˝owej strukturze sprzeda˝y), gdzie ELEKTROBUDOWA SA obecna jest ze swoimi wyrobami oraz pełnym zakresem robót elektromonta˝owych na wszystkich nowo wznoszonych, rozbudowywanych i modernizowanych obiektach energetyki zawodowej. Drugim, co do wielkoÊci, obszarem działalnoÊci spółki w 2009 roku był przemysł chemiczny. Sprzeda˝ na rzecz przemysłu chemicznego stanowiła w 2009 roku 16,4% ogółu przychodów i dotyczyła głównie PKN ORLEN S.A. w Płocku oraz Grupy LOTOS S.A. Wysoki udział w przychodach ogółem, wynoszàcy 9,0%, miały dostawy i roboty wykonane w nowych i modernizowanych obiektach handlowych, tj. supermarketach, sieciach handlowych TESCO czy KAUFLAND. Spółka realizuje z powodzeniem prace na obiektach handlowych ju˝ od kilku lat. Do znaczàcych odbiorców wyrobów i usług ELEKTROBUDOWY SA nadal zalicza si´ przemysł wydobywczy w obszarach w´gla brunatnego, kamiennego oraz miedzi. Udział tej bran˝y w przychodach 2009 roku wynosił 8,8%. Kolejnym co do wielkoÊci rynkiem działalnoÊci spółki był w 2009 roku przemysł papierniczy. WysokoÊç sprzeda˝y na rzecz przemysłu papierniczego stanowiła 6,5% ogółu przychodów, a dotyczyła głównie firmy Mondi Âwiecie S.A., której udział w sprzeda˝y wynosił 5,2%. Spółka wykonuje równie˝ instalacje zwiàzane z ochronà Êrodowiska, a ich udział w 2009 roku w bran˝owej strukturze sprzeda˝y wynosi 2,1%. Pozostałe segmenty rynku, których łàczny udział w przychodach spółki wynosił 12,6%, pozwoliły w znacznym stopniu na uzupełnienie sprzeda˝y poza wy˝ej wymienionymi podstawowymi bran˝ami gospodarki.

18

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9

Pozostałe obszary Other areas

Przemysł papierniczy Paper & pulp

Przemysł wydobywczy Mining

9.0%

Obiekty handlowe Retail facilities

Traditionally, the power generating sector was the biggest source of income in 2009 (33.7% in the sales breakdown by industries). In this industry sector ELEKTROBUDOWA SA is present with its products and comprehensive range of electric installation works in all newly erected, extended or modernized power stations. The second biggest area of ELEKTROBUDOWA SA activity in 2009 was the chemical industry. The sales to the chemical industry in 2009 which made up 16.4% of the total revenues, basically concerned PKN ORLEN S.A. in Płock and Grupa LOTOS S.A. A substantial share in total sales, 9%, had supplies and works performed in new and modernized retail centres, i.e. supermarkets, chains of stores such as TESCO or KAUFLAND. This type of contracts have been performed successfully by ELEKTROBUDOWA SA for several years. ELEKTROBUDOWA SA still has significant customers for its products and services in mining industry, among them lignite mines, coal mines and copper mines. Proceeds from this industry had a 8.8% share in 2009 total sales. Another significant area of the company’s 2009 operations was paper industry. Sales to this sector generated 6.5% of total income and referred mainly to company Mondi Âwiecie S.A. with 5.2% share in revenues. The company also supplies equipment and services for environmental protection facilities, which generated 2.1% of total sales revenues. Other market segments, responsible for 12.6% share in sales, allowed the company to considerably supplement its sales outside the forenamed basic industries.


E L E K T RO B U D O WA

SA

Eksport

Export

Najwi´kszy udział w przychodach ze sprzeda˝y eksportowej (41,6%) stanowił w 2009 roku eksport do Rosji. Przychody ze sprzeda˝y do Rosji wynosiły za 2009 rok 35,8 mln złotych i pomimo obni˝enia si´ obrotu w porównaniu z rokiem 2008 roku o prawie 49%, rynek rosyjski dominuje w strukturze sprzeda˝y eksportowej. Spółka dokonuje eksportu swoich wyrobów i usług na rynek rosyjski głównie za poÊrednictwem spółek powiàzanych KRUELTA i WEKTOR. ELEKTROBUDOWA SA posiada w ka˝dej z nich 49-procentowy udział. WartoÊç eksportu do spółki KRUELTA za 2009 rok wynosiła 30,9 mln złotych i stanowiła 35,9% całkowitej sprzeda˝y eksportowej. WartoÊç eksportu do spółki WEKTOR za 2009 rok wynosiła 3,7 mln złotych, co stanowiło 4,3% ogółu sprzeda˝y na eksport. Zarówno do spółki KRUELTA, jak i WEKTOR głównie eksportowano rozdzielnice D-12P i D-12PT, b´dàce jednymi z najlepszych konstrukcji spełniajàcych oczekiwania najbardziej wymagajàcych rosyjskich klientów. Przedmiotem eksportu były równie˝ przenoÊne stacje kontenerowe, w których istnieje mo˝liwoÊç monta˝u rozdzielnic oraz innych urzàdzeƒ energetycznych, pozwalajàcych na tworzenie obiektów energetycznych o dowolnej konfiguracji w zakresie napi´cia od 0,4 do 35 kV. Szczególnà dynamik´ w sprzeda˝y eksportowej wykazały roboty monta˝owe realizowane na rynku skandynawskim. Zwiàzane sà one głównie z realizacjà kontraktu w zakresie monta˝u cz´Êci elektrycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki dla Elektrowni Nuklearnej OLKILUOTO 3 w Finlandii, którego wartoÊç umowna wynosi 33,6 mln EUR, a okres zakoƒczenia realizacji przypada na 2011 rok. WartoÊç zafakturowanych w 2009 roku robót wykonanych w ramach tego kontraktu wynosiła 22,5 mln złotych, co stanowi 26,2% całkowitej sprzeda˝y eksportowej. W 2009 roku ELEKTROBUDOWA SA znacznie zwi´kszyła eksport wyrobów i usług do Turcji, którego udział w ogólnej sprzeda˝y eksportowej wynosił 8,3% i w porównaniu z 2008 rokiem uległ zwi´kszeniu o 5,2 punktu procentowego. Transakcje eksportowe dotyczyły głównie dostaw wyrobów o wartoÊci 6 827 tys. złotych: udział ich stanowił 7,94% ogólnej sprzeda˝y na eksport. Âwiadczone usługi zwiàzane były ze sprzedawanymi na rynek turecki mostami szynowymi i dotyczyły nadzoru nad ich monta˝em. W 2009 roku ELEKTROBUDOWA SA weszła ze swoimi produktami na nowe rynki zbytu, takie jak Litwa, Słowenia, Trynidad, BoÊnia i Hercegowina oraz inne o mniejszym znaczeniu dla sprzeda˝y eksportowej spółki.

Export to Russia has the biggest share in total export revenue (41.6%). The 2009 revenues from sales to Russia amounted to 35.8 million PLN, and though the income dropped nearly by 49% on 2008, the Russian market is the most significant in the company’s export sales. ELEKTROBUDOWA SA sells its products and services on the Russian market through its associates, KRUELTA and VECTOR, having 49% interest in each. Export to KRUELTA in 2009 generated 30.9 million PLN and accounted for 35.9% of total export sales revenues. Export to VECTOR in 2009 earned 3.7 million PLN and had 4.3% share in total revenues from export. Export to these companies consisted mainly of D-12P and D-12PT switchgear panels, which are one of the best designs meeting the requirements of the most demanding Russian customers. Other exported products are mobile substations which can be equipped with switchgear panels or other power equipment, providing the possibility of constructing electric power facilities in any configuration for voltages between 0.4 kV to 35 kV. Substantial growth was recorded in the execution of electrical installation services provided in the Scandinavian market. They mostly concern the performance of contract for the erection of electrical and I&C works for the Nuclear Power Plant OLKILUOTO 3 in Finland, which contract price is EUR 33.6 million and the completion time is scheduled for 2011. The invoiced value of works performed at this site in 2009 was 22.5 million PLN, corresponding to 26.2% of total export sales revenues. In 2009 ELEKTROBUDOWA SA substantially increased its export of products and services to Turkey, which had 8.3% share in total exports and rose by 5.2 percentage point on 2008. Export transactions concerned generally supplies of products for the total value of 6 827 thousand PLN, being 7.94% of total export sales. Provided services were connected with supplied busducts and concerned supervision over their erection. In 2009 ELEKTROBUDOWA SA with its products entered new markets such has Lithuania, Slovenia, Trinidad, Bosnia and Herzegovina and some others, which are less significant for the company’s export sales. 2009 WartoÊç (tys. PLN) / Value (PLN’000)

2008 WartoÊç (tys. PLN) / Value (PLN’000)

%

%

Rosja / Russia

35 809

41.6

52 729

73.4

Finlandia / Finland

24 553

28.5

6 348

8.9

Turcja / Turkey

7 133

8.3

2 253

3.1

Litwa / Lithuania

4 995

5.8

0

0

Słowenia / Slovenia

3 626

4.2

0

0

Ukraina / Ukraine

2 346

2.7

4 871

6.8

BiałoruÊ / Belarus

1 866

2.2

1 752

2.4

Trynidad / Trinidad

1 714

2.0

0

0

Belgia / Belgium

1 157

1.4

1 639

2.3

806

0.9

215

0.3 0

Pozostałe kraje / Other countries Francja / France

747

0.9

0

BoÊnia / Bosnia

627

0.7

0

0

Australia / Australia

489

0.6

540

0.7

Irak / Iraq

160

0.2

690

1.0

4

0

544

0.8

86 032

100.0

71 581

100.0

Arabia Saudyjska / Saudi Arabia Razem przychody z eksportu /Total export sales

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

19


E L E KTR OBU DOWA

S A

Najwi´ksze kontrakty realizowane w 2009 roku Elektrownia Nuklearna OLKILUOTO 3 w Finlandii – monta˝ instalacji elektrycznych, w tym monta˝ kabli i urzàdzeƒ rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu dla cz´Êci reaktorowej, wykonywanie cz´Êci elektrycznej i AKPiA.

Nuclear Power Plant OLKILUOTO 3 Finland – erection of electrical systems of a new nuclear power plant OLKILUOTO 3 in Finland, including the installation of cables and switchgear equipment, I&C systems of the reactor part and support during commissioning phases.

BOT El. Bełchatów SA – monta˝ urzàdzeƒ, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz pomiarów pomonta˝owych na bloku parowym 858 MW.

BOT El. Bełchatów SA – erection of electrical equipment and control & instrumentation system, including tests, for the 856 steam unit of the power plant.

MONDI ÂWIECIE SA – wykonanie linii zasilania 110 kV instalacji elektrycznej (budowa maszyny MP7).

MONDI ÂWIECIE SA – 110 kV line and electrical system for the MP7 machine.

PGE El. Bełchatów SA – modernizacja systemu sterowania i nadzoru wraz z układami elektrycznymi bloków nr 5 i nr 6.

PGE El. Bełchatów SA – modernisation of the control and supervision system including electrical installations of units 5 and 6.

PGE KWB Bełchatów SA – dostawa 16 szt. rozdzielnic SDN.

PGE KWB Bełchatów SA – supply of 16 sets of type SDN switchgear.

PKN ORLEN S.A. w Płocku – przebudowa „Bloków Wodnych Rafineryjnych” 1, 2, 3.

PKN ORLEN S.A. Płock – reconstruction of Refinery Water Units 1, 2, 3.

Skarb Paƒstwa – Sàd Okr´gowy w Koninie – budowa obiektu u˝ytecznoÊci publicznej Sàdu Rejonowego w Koninie.

State Treasury – District Court in Konin – erection of the District Court office building in Konin.

GRUPA LOTOS S.A. – prace inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe realizowane na terenie Rafinerii Gdaƒskiej w ramach PROGRAMU 10+.

GRUPA LOTOS S.A. – investment, modernisation and repair works in Rafineria Gdaƒska within PROGRAM 10+.

TESCO Polska – budowa centrum handlowo-usługowego w Milanówku.

TESCO Polska – construction of the retail centre in Milanówek.

PGE Dystrybucja sp. z o.o. – budowa w systemie pod klucz Stacji 110/15 kV PrzemyÊl – Gł´boka.

PGE Dystrybucja sp. z o.o. – turnkey supply of the 110/15 kV Station PrzemyÊl – Gł´boka.

I kwartał 2010 r.

20

Major contracts performed in 2009

1st quarter 2010

Stadion Narodowy w Warszawie – instalacje elektryczne, teletechniczne i BMS w ramach realizacji budowy.

National Stadium in Warsaw – electrical, teletechnical and BMS systems of the new stadium.

AREVA SAS – dostawa i monta˝ instalacji rurek impulsowych układu kontrolno-pomiarowego w Elektrowni Nuklearnej OLKILUOTO 3 w Finlandii.

AREVA SAS – supply and installation of sensing lines at Finland OLKILUOTO 3 Nuclear Power Plant.

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


E L E K T RO B U D O WA

SA

Inwestycje zrealizowane w 2009 roku

Investments carried out in 2009

Łàczna kwota nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2009 roku wynosiła 27 198 tysi´cy złotych, z tego: nakłady na inwestycje kapitałowe – 7 777 tys. złotych nakłady na Êrodki trwałe – 18 802 tys. złotych nakłady na wartoÊci niematerialne – 619 tys. złotych – w tym na prace rozwojowe – 236 tys. złotych. Wydatki na inwestycje kapitałowe stanowiły 29% ogółu nakładów inwestycyjnych i dotyczyły podwy˝szenia udziałów w spółce WEKTOR Spółka z o.o. o wartoÊci 7 711 tys. złotych oraz dodatkowych kosztów (podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych) poniesionych w zwiàzku z nabyciem udziałów w spółce ENERGOTEST sp. z o.o. w wysokoÊci 66 tys. złotych. Zasadnicza cz´Êç wydatków na niefinansowe aktywa trwałe przeznaczona została na dalsze unowoczeÊnianie, bie˝àce odtwarzanie rzeczowego majàtku trwałego oraz wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Nakłady inwestycyjne w zakresie modernizacji budynków i budowli wynosiły 6 281 tys. złotych, a wydatki na budow´ Zakładu Produkcji Przewodów Wielkopràdowych w Tychach – 5 167 tys. złotych. Najwa˝niejsze prace modernizacyjne realizowane były na nast´pujàcych obiektach: hala magazynowo-monta˝owa mi´dzy halami 3 i 4 w Koninie nadbudowa cz´Êci socjalnej hali nr 4 w Koninie modernizacja wiaty magazynu 22 RWE w Dàbrowie Górniczej posadzki epoksydowe hali nr 1 w Koninie. W 2009 roku zrealizowano zakupy urzàdzeƒ i sprz´tu usprawniajàcego proces produkcji oraz technologi´ monta˝u na kwot´ 4 662 tys. złotych. Ponadto kontynuowano wymian´ zu˝ytego sprz´tu komputerowego, na co wydatkowano kwot´ 680 tys. złotych oraz dokonano zakupu nowoczesnego oprogramowania o wartoÊci 383 tys. złotych. Nakłady na Êrodki transportu wynosiły 2 012 tys. złotych – powi´kszono zasoby samochodów dostawczo-osobowych i osobowych. Inwestycje 2009 roku finansowane były ze Êrodków własnych, w tym w niewielkim stopniu z wpływów uzyskanych ze sprzeda˝y składników majàtku trwałego.

Total capital expenditure in 2009 amounted to 27 198 thousand PLN, of which: investment in equity – 7 777 thousand PLN expenditure on fixed assets – 18 802 thousand PLN expenditure on intangible assets – 619 thousand PLN of which outlays for development 236 thousand PLN. Equity investments constituted 29% of total investment expenditure and concerned the increase in share in VECTOR in the amount of 7 711 thousand PLN and additional costs (tax on civil law actions) related to the purchase of shares in ENERGOTEST sp. z o.o in the amount of 66 thousand PLN. A considerable part of the expenditure on non-financial fixed assets was earmarked for further modernization and current reproduction of fixed tangible assets of the company. The expenditure on modernization of buildings and structures amounted to 6 281 thousand PLN, whereas the expenses associated with the construction of the Busduct Factory in Tychy amounted to 5 167 thousand PLN. Major modernization works concerned the following facilities: warehouse and assembly bay between bays 3 and 4 in Konin superstructure on the bay 4 – social facilities in Konin modernization of the umbrella roof of warehouse 22 in Dàbrowa Górnicza epoxide floors in bay 1 in Konin. In 2009 the equipment to streamline the production and assembly processes was bought for the sum of 4 662 thousand PLN. Furthermore, the replacement of computer hardware was continued for the amount of 680 thousand PLN, and modern software was purchased for the sum of 383 thousand PLN. Outlays for transport means amounted to 2 012 thousand PLN, expended for increase of the fleet of delivery vans and passenger cars. The 2009 year investments were financed from the company’s own funds, only a small part of those resources came from selling of some tangible assets.

Plan inwestycyjny na I półrocze 2010 roku Planowane nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe na I półrocze 2010 roku wynoszà 30,8 mln złotych i obejmujà: budow´ nowych obiektów wraz z wyposa˝eniem – 21,9 mln złotych modernizacj´ budynków i budowli – 2,5 mln złotych zakupy maszyn i urzàdzeƒ – 2,6 mln złotych Êrodki transportowo-sprz´towe – 1,7 mln złotych sprz´t komputerowy – 0,7 mln złotych wartoÊci niematerialne – 0,9 mln złotych nieruchomoÊci gruntowe – 0,5 mln złotych.

Investment plan for the first half of 2010 Planned investment outlays for non-finance fixed assets of the first half of 2010 amount to 30.8 million PLN and include: construction of new facilities, including equipment – 21.9 million PLN modernisation of buildings and structures – 2.5 million PLN purchase of machines and equipment – 2.6 million PLN vehicles and transport equipment – 1.7 million PLN computer hardware – 0.7 million PLN intangible assets – 0.9 million PLN land – 0.5 million PLN.

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

21


E L E KTR OBU DOWA

22

S A

Rynek kapitałowy

Capital market

W roku 2009 po trwajàcej ponad półtora roku silnej przecenie, główne indeksy giełdowe mocno wzrastały. Od pierwszej do ostatniej sesji w 2009 r. główny indeks warszawskiej giełdy (WIG) wzrósł o 41,1%, a indeks WIG20 zwy˝kował o 27,3%. Wyraênie lepiej od indeksu najwi´kszych spółek (WIG20) zachowywały si´ indeksy Êrednich (mWIG40) i małych spółek (sWIG80), które zwi´kszyły swoje wartoÊci w 2009 r. odpowiednio o 51,6% i 58,8%. Akcje ELEKTROBUDOWY SA wchodzà w skład indeksu WIG, mWIG40 oraz w skład subindeksu sektorowego WIGBudownictwo, który w 2009 r. zyskał 16,1%. W 2009 roku indeksy giełdowe cechowały si´ wi´kszà zmiennoÊcià ni˝ akcje ELEKTROBUDOWY SA, które były relatywnie bardziej stabilne. Po znaczàcym spadku kursu akcji spółki w pierwszym kwartale 2009 r., kolejne szeÊç miesi´cy przebiegało pod znakiem znaczàcych wzrostów, w których ceny akcji spółki wzrosły o ponad 50%. Ostatni kwartał 2009 r. przyniósł nieznacznà korekt´ dla kursów akcji spółki, która trwała do koƒca ub. roku. W tym okresie indeksy giełdowe konsolidowały swoje wartoÊci, co przyczyniło si´ do słabszego od rynku zachowania kursu akcji w czwartym kwartale, jak i całym 2009 r. Dnia 4 grudnia 2009 r. indeksy WIG, WIG20 ustanowiły roczne maksima. JednoczeÊnie wartoÊci indeksów WIG i WIG20 były najwy˝sze od wrzeÊnia 2008 r. Kurs akcji ELEKTROBUDOWY SA w 2009 r. zachowywał si´ relatywnie słabiej od głównych indeksów giełdowych oraz subindeksu WIG-Budownictwo. Na pierwszej sesji w 2009 roku, 5 stycznia, kurs zamkni´cia akcji wyniósł 156 z∏otych, natomiast na ostatniej sesji 2009 r. (31 grudnia) kurs zamkni´cia zwy˝kował do 161,10 z∏otych. W całym 2009 roku kurs akcji ELEKTROBUDOWY SA wzrósł o 3,3% (w cenach zamkni´cia). Najwy˝szy kurs akcji (w cenach zamkni´cia) został wyznaczony 4 i 7 wrzeÊnia na poziomie 191 z∏otych, natomiast najni˝szy (w cenach zamkni´cia) został wyznaczony 6 kwietnia na poziomie 121 z∏otych. Ârednioroczna cena akcji spółki (cen zamkni´cia) wyniosła w 2009 r. 156,33 z∏otych i była o około 16% ni˝sza od Êredniej z poprzedniego roku (2008 r.), w którym to wynosiła 185,69 z∏otych. Notowania akcji spółki charakteryzowały si´ defensywnym zachowywaniem wzgl´dem indeksów giełdowych w ciàgu całego 2009 roku. Przez pierwsze dwa miesiàce mocnej przeceny na rynku, akcje ELEKTROBUDOWY SA zachowywały si´ mocniej ni˝ indeksy giełdowe. Jednak poczàwszy od marca 2009 r. na rynki powrócił dobry nastrój, wzrósł apetyt na ryzyko, co zaowocowało mocnà zwy˝kà indeksów trwajàcà do koƒca roku. Defensywne zachowanie akcji spółki ograniczało potencjał wzrostowy kursów akcji w przewa˝ajàcej cz´Êci roku, co sprawiło, ˝e kursy akcji ELEKTROBUDOWY SA zachowywały si´ relatywnie słabiej od rynku w 2009 r. Przez wi´kszà cz´Êç roku notowania akcji spółki były silnie skorelowane z zachowaniem całego rynku. Współczynnik korelacji akcji ELEKTROBUDOWY SA oraz indeksu WIG w 2009 r. wyniósł 0,89. Łàczny wolumen obrotu akcjami spółki w notowaniach ciàgłych w 2009 r. wyniósł 735 452 szt. i był ni˝szy od wolumenu 2008 r. o 24,4%. Âredni wolumen obrotu na sesj´ wyniósł 3 039 akcji. Najwy˝szy wolumen obrotu odnotowano na sesji 13 listopada, kiedy to właÊciciela zmieniło 163 258 akcji spółki.

In 2009, after a strong decline in prices lasting over one and a half year, the main stock indices maintained a rapid growth. From the first to the last trading the main WSE index, WIG, rose by 41.1%, while WIG20 by 27.3%. Significantly better than that of the large companies index WIG20, was the behaviour of indices of medium-sized companies (mWIG40) and small companies (sWIG80), which increased their values by 51.6% and 58.8%, respectively. Shares of ELEKTROBUDOWA SA are included in the WIG and mWIG40 indices and in the sector subindex WIG-Construction, which gained 16.1% in 2009. In 2009 the stock indices were more volatile than relatively more stable shares of ELEKTROBUDOWA SA. After a significant decline of the company’s share price in the first quarter of 2009, the successive six months were marked with considerable growths, when the company’s share price rose over 50%. The last quarter brought a slight correction of this price, which continued until the end of the year. During this period the stock indices were consolidating their values, therefore the behaviour of the share price in the fourth quarter as well as in the whole year 2009 was weaker than that of the market. On 4 December 2009 WIG and WIG20 established their yearly highs. Both WIG and WIG20 indices reached their biggest values since September 2008. The share price of ELEKTROBUDOWA SA in 2009 behaved relatively worse than main WSE indices and WIG-Construction subindex. The first session in 2009, on 5 January, closed with the price of 156 PLN, whereas the last session on 31 December 2009 noticed an upswing to 161.10 PLN. During the whole 2009 ELEKTROBUDOWA’s share price rose by 3.3% (closing prices). The share price hit its closing high on 4 and 7 September and reached 191 PLN, and its closing low on 6 April when its was 121 PLN. The twelve-month average closing price of the company’s shares was 156.33 PLN in 2009, which is nearly 16% lower than the previous year’s average, when it was 185.69 PLN. During the whole year 2009 the company’s quotation behaviour may be described as defensive in respect of the indices. In the first two months of strong decline in the market, the shares of ELEKTROBUDOWA SA behaved stronger than the indices. However, beginning with March 2009 bullish sentiment returned to markets, appetite for risk grew, which resulted in improvement of indices, maintained till the end of year. The defensive behaviour of the company’s shares curbed the growth potential of their prices in most of the year, therefore the share price of ELEKTROBUDOWA SA behaved relatively weaker than the market in 2009. During the major part of the year the company’s quotation was strongly correlated with the general behaviour of the stock market. The correlation ratio between the shares of ELEKTROBUDOWA SA and the WIG index was 0.89 in 2009. Total trading volume of the company’s shares on continuous trading in 2009 was 735 452 shares, which was by 24.4% less than in 2008. Average trading volume was 3 039 shares per session. The highest volume was noted on the 13 November session, when 163 258 shares of ELEKTROBUDOWA SA changed their owners.

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


E L E K T RO B U D O WA

SA

Kurs ELEKTROBUDOWY SA w 2009 roku / Share price of ELEKTROBUDOWA SA in 2009 Notowania akcji ELEKTROBUDOWY SA na GPW oraz indeksy WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80 w 2009 roku (kursy zamkni´cia, wartoÊci indeksów wystandaryzowane).

260,00

240,00

220,00

Share price of ELEKTROBUDOWA SA on the WSE against WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80 indices in 2009 (closing prices, standardized index values)

200,00

180,00

ELEKTROBUDOWA SA

160,00

ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA

140,00

WIG

WIG20

WIG

WIG20

sWIG80

WIG sWIG80

mWIG40

120,00

100,00

2009-01-05

2009-02-05

2009-03-05

2009-04-05

2009-05-05

2009-06-05

2009-07-05

2009-08-05

2009-09-05

2009-10-05

2009-11-05

2009-12-05

Badania i rozwój

Research and Development

Prace rozwojowe w 2009 roku zrealizowano w nast´pujàcym zakresie: opracowano dokumentacj´ konstrukcyjnà nowego wariantu rozdzielnicy pràdu stałego RT-1/15, przeznaczonej na rynek trakcji trolejbusowej; skonstruowano i wykonano pozytywnie zakoƒczone próby typu PREM-GJm; parametry techniczne rozdzielnicy zostały podniesione o: pràd zwarciowy z 10kA na 16kA, czas zwarcia łukowego zwi´kszono ze 100 milisekund do 150 milisekund; zmodernizowano i wykonano pozytywnie zakoƒczone próby typu PREM-G1dM, zwi´kszajàc odpornoÊç rozdzielnicy na skutki wewn´trznego zwarcia łukowego; parametry łukoodpornoÊci rozdzielnicy wynoszà obecnie: dla pràdu 25kA czas zwarcia został wydłu˝ony do 150 milisekund, dla pràdu 205kA czas zwarcia został wydłu˝ony do 360 milisekund; wykonano uzupełniajàce próby typu rozdzielnic D-12P, zwi´kszajàc parametr ich obcià˝alnoÊci zwarciowej z 31,5kA w ciàgu 1 sekundy na 31,5kA w ciàgu 3 sekund; wykonano uzupełniajàce próby typu rozdzielnic D-12PT, zwi´kszajàc parametr ich obcià˝alnoÊci zwarciowej z 25kA w ciàgu 1 sekundy na 25kA w ciàgu 3 sekund; wykonano uzupełniajàce próby typu uziemników serii UM; nowy wariant uziemników został wyposa˝ony w taƒsze komponenty; wykonano uzupełniajàce próby typu rozdzielnic D-12PT wyposa˝onych w wyłàczniki SION produkowane przez SIEMENSA; skonstruowano i zaatestowano kabin´ operatorskà o stopniu ochrony obudowy IP55; skonstruowano i wykonano pozytywnie zakoƒczone próby dwóch wariantów rozdzielnic górniczych: typu PREM-G1 i PREM-G1dM, zwi´kszajàc odpornoÊç rozdzielnicy na skutki wewn´trznego zwarcia łukowego do wartoÊci 25kA w ciàgu pełnej jednej sekundy; rozpocz´to prace konstrukcyjne nad budowà rozdzielnicy Êrednionapi´ciowej izolowanej SF6.

In 2009 development works were implemented in the following scope: construction specification of a new variant of DC switchgear RT-1/15 designed for the trolley bus system was prepared; PREM-GJm was constructed and type tests successfully completed; technical parameters of the switchgear were increased: short circuit current from 10kA to 16kA, arcing time was increased from 100 miliseconds to 150 miliseconds; PREM-G1dM switchgear was modernized and type tested, internal arc resistance of the switchgear was increased; these parameters are now as follows: for 25kA current the arcing time was extended to 150 miliseconds, for 205kA current the arcing time was extended to 360 miliseconds; additional type tests were performed on D-12P switchgear, increasing the short-circuit capacity from 31.5kA in 1s to 31.5kA in 3s; additional type tests were performed on D-12PT switchgear, increasing the short-circuit capacity from 25kA in 1s to 25kA in 3s; additional type tests were performed on earthing switches of the UM series; the new variant of the earthing switch is provided with cheaper components; additional type tests were performed on D-12PT switchgear provided with SION circuit breakers produced by SIEMENS; an operator’s cage with IP55 degree of protection of the enclosure was constructed; two variants of switchgear dedicated for mining, PREM-G1 and PREM-G1dM were constructed and tested, increasing its resistance to internal arcing up to 25kA within a full second; construction works on the medium voltage SF6-insulated switchgear were started.

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

23


TYTUŁ

DZIAŁU

Wyniki finansowe Financial statements 24


W Y N I K I

FI N A N S O W E • FI N A N CI A L

S TAT E ME NTS

Zarzàdzanie zasobami finansowymi

Financial resources management

Spółka prowadziła polityk´ finansowania działalnoÊci w ramach posiadanych Êrodków własnych, zasilanych b´dàcymi przejÊciowo w dyspozycji firmy kapitałami obcymi w formie zobowiàzaƒ długo- i krótkoterminowych. Spółka w okresie sprawozdawczym nie korzystała z kredytów bankowych i po˝yczek. Współpraca ELEKTROBUDOWY SA z kilkoma bankami pozwala na stosowanie polityki równomiernego zaanga˝owania Êrodków finansowych oraz daje mo˝liwoÊç racjonalnego wykorzystania w swojej działalnoÊci całej gamy oferowanych produktów, takich jak: bilansowanie rachunków automatyczne lokowanie nadwy˝ek Êrodków pieni´˝nych negocjowane oprocentowanie lokat terminowych negocjowane kursy realizacji płatnoÊci walutowych udzielanie linii kredytowych oraz gwarancji bankowych. Działania te w sposób istotny wpłyn´ły na niski poziom kosztów finansowych, osiàgni´cie zysków z działalnoÊci finansowej oraz ograniczenie ryzyka kredytowego i na zarzàdzanie ryzykiem płynnoÊci finansowej. ELEKTROBUDOWA SA posiada otwarte w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych linie gwarancyjne na zabezpieczenie kaucji wadialnych, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, usuni´cia wad i usterek, co umo˝liwia spółce aktywne uczestniczenie we wszystkich przetargach oraz stanowi moc-

The company implemented the policy of financing its operations from its own funds, party supported by borrowed capital in the form of long- and short term liabilities, which was temporarily in the company’s disposal. In the reporting period the company did not utilize any bank loans or borrowings. ELEKTROBUDOWA’s cooperation with several banks allows to implement the policy of even credit involvement in particular banks, providing opportunity for reasonable utilization of the whole range of products offered by them, such as: balancing the accounts automatic deposits of cash surplus negotiated interest rates of deposits negotiated exchange rates for payments in foreign currencies credit lines and guarantees. Such behaviour significantly contributed to lowering the level of financial cost, generating gains from the company’s financial activity, as well as limited credit risk and better management of financial liquidity. ELEKTROBUDOWA SA has the guarantee lines opened in banks and insurance companies to provide tender deposits, performance bonds and warranty bonds, which increase the company’s ability to actively participate in all tender procedures and strengthen its negotiating position, as the company may offer more competitive contract terms.

ny atut negocjacyjny pozwalajàcy oferowaç kontrahentom warunki korzystniejsze ni˝ konkurencja. W 2009 roku, w zwiàzku z negatywnymi skutkami kryzysu finansowego, banki zaostrzyły warunki współpracy z klientami. Dzi´ki bardzo dobrej kondycji finansowej spółka nie odczuła presji banków na ustalanie nowych warunków odnawianych linii kredytowych, a utrzymanie poziomu limitów kredytowych pozwoliło spółce na zachowanie dobrej pozycji w przetargach publicznych (koniecznoÊç dokumentowania posiadanej zdolnoÊci kredytowej). Oceniajàc stan posiadanych Êrodków pieni´˝nych, wielkoÊç przewidywanych wpływów i wydatków nale˝y stwierdziç, ˝e wypracowana nadwy˝ka Êrodków pieni´˝nych pozwala spółce na sfinansowanie planowanych w 2010 roku zamierzeƒ inwestycyjnych oraz bie˝àcej działalnoÊci operacyjnej bez nara˝enia firmy na zachwianie płynnoÊci finansowej.

In 2009, because of negative effects of the financial crisis, banks tightened their terms of cooperation with customers. Owing to its good financial standing the company did not suffer from the pressure from the banks to renegotiate the terms of revolving credit lines, and maintained levels of overdraft limits gave the company a strong position in public procurement tenders (necessity to prove the crediting ability). Assessing the available financial resources and the amounts of expected inflows and expenses it must be pointed out that the generated surplus of monetary funds allows the company to finance the investments planned for 2010 and its current operating activity, with no risk of destabilizing the financial liquidity.

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

25


W YNIKI

FINANSO W E• F I N AN C I AL

S TAT EM E N T S

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Statement of financial position stan na / as at 31.12.2009 w tys. z∏ / in PLN’000

stan na / as at 31.12.2008 w tys. z∏ / in PLN’000

jednostkowy company

skonsolidowany group

jednostkowy company

skonsolidowany group

146 791

131 019

135 411

120 009

58 036

61 428

47 648

49 222

3 463

26 292

4 672

27 607

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Investments in associates

23 184

24 081

15 473

18 411

Udziały w jednostkach zale˝nych Interest in subsidiaries

47 523

0

47 456

0

Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y Available-for-sale financial assets

2 890

6 934

2 100

5 369

Nale˝noÊci długoterminowe Non-current receivables

8 543

9 142

10 135

10 713

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Deferred income tax assets

1 751

1 400

6 768

7 494

Długoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe Non-current prepayments

1 401

1 742

1 159

1 193

321 536

342 985

300 714

328 543

3 330

5 323

4 546

6 557

175 349

184 909

183 102

191 281

250

295

196

236

0

0

19 861

19 861

2 183

2 588

2 051

2 566

39 225

41 898

22 432

23 336

Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty Cash and cash equivalents

101 199

107 972

68 526

84 706

Razem aktywa Total assets

468 327

474 004

436 125

448 552

AKTYWA ASSETS Aktywa trwałe Non-current assets Rzeczowe aktywa trwałe Property, plant and equipment WartoÊci niematerialne Intangible assets

Aktywa obrotowe Current assets Zapasy Inventories Nale˝noÊci handlowe oraz pozostałe Trade and other receivables Aktywa finansowe dostepne do sprzeda˝y Available-for-sale financial assets Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoÊci Held-to-maturity financial assets Krótkoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe Current prepayments Kwoty nale˝ne z tytułu umów budowlanych Amounts due from customers for construction contract work

Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. PLN / All amounts are expressed in thousands of PLN

26

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


W Y N I K I

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

FI N A N S O W E • FI N A N CI A L

S TAT E ME NTS

Statement of financial position stan na / as at 31.12.2009 w tys. z∏ / in PLN’000

stan na / as at 31.12.2008 w tys. z∏ / in PLN’000

jednostkowy company

skonsolidowany group

jednostkowy company

skonsolidowany group

287 271

289 179

242 438

249 624

26 375

26 375

26 375

26 375

218 916

219 415

176 865

177 222

1 548

1 923

865

865

0

(732)

0

511

40 432

42 198

38 333

44 651

Zobowiàzania długoterminowe Non-current liabilities

8 139

8 241

9 362

9 598

Zobowiàzania z tytułu Êwiadczeƒ pracowniczych Employee benefit obligations

2 537

2 659

2 194

2 367

Zobowiàzania handlowe oraz pozostałe Other liabilities

5 602

5 582

7 168

7 231

Zobowiàzania krótkoterminowe Current liabilities

172 917

176 584

184 325

189 330

Zobowiàzania handlowe oraz pozostałe Trade and other payables

130 131

131 825

136 830

139 172

Zobowiàzania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Corporate income tax liabilities

257

260

1 831

2 107

Pochodne instrumenty finansowe Derivative financial instruments

147

147

0

0

0

0

0

0

435

448

1 167

1 178

8 739

9 299

11 047

12 786

33 208

34 605

33 450

34 087

Razem zobowiàzania Total liabilities

181 056

184 825

193 687

198 928

Razem kapitał własny i zobowiàzania Total equity and liabilities

468 327

474 004

436 125

448 552

Kapitał własny Equity Kapitał zakładowy Share capital Kapitał zapasowy Supplementary capital Kapitał z wyceny inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y Capital from valuation of available-for-sale investment Kapitał z ró˝nic kursowych Currency translation differences Zyski zatrzymane Retained earnings Zobowiàzania Liabilities

Kredyty i po˝yczki oraz dłu˝ne papiery wartoÊciowe Loans, borrowings and debt securities Rezerwy Provisions Rozliczenia mi´dzyokresowe Accrued expenses Kwoty zobowiàzaƒ wobec odbiorców z tytułu umów budowlanych Amounts owed to customers for construction contract work

Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. PLN / All amounts are expressed in thousands of PLN

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

27


W YNIKI

FINANSO W E• F I N AN C I AL

S TAT EM E N T S

Sprawozdanie z ca∏kowitych dochodów Statement of comprehensive income za okres / for the period from 01.01.2009 - 31.12.2009

za okres / for the period from 01.01.2008 - 31.12.2008

jednostkowy skonsolidowany company group

jednostkowy skonsolidowany company group

661 788

700 948

786 221

810 986

(581 789)

(613 292)

(707 744)

(725 674)

Zysk brutto ze sprzeda˝y / Gross profit on sales

79 999

87 656

78 477

85 312

Koszt sprzeda˝y / Selling costs

(4 061)

(4 119)

(5 124)

(5 124)

Koszty ogólnego zarzàdu / Administrative expenses

(9 391)

(13 447)

(9 052)

(13 039)

Pozostałe koszty operacyjne / Other operating expenses

(1 902)

(2 011)

(2 004)

(2 010)

Pozostałe zyski (straty) netto / Other gains (losses) - net

(284)

873

3 771

6 131

64 361

68 952

66 068

71 270

8 876

451

3 830

(121)

0

1 216

0

3 358

73 237

70 619

69 898

74 507

(14 824)

(16 092)

(13 579)

(14 214)

58 413

54 527

56 319

60 293

0

0

0

0

58 413

54 527

56 319

60 293

DziałalnoÊç kontynuowana / Continuing operations Przychody ze sprzeda˝y produktów, towarów i materiałów Revenue on sales of products, goods and materials Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Cost of products, goods and materials sold

Zysk operacyjny / Operating profit Przychody (koszty) finansowe netto / Finance income (costs) - net Udziały w zyskach netto jednostek podporzàdkowanych wycenianych metodà praw własnoÊci / Share of net profit of associates measured according to equity method Zysk przed opodatkowaniem / Profit before income tax Podatek dochodowy / Income tax expense Zysk netto okresu obrotowego z działalnoÊci kontynuowanej Net profit from continuing operations for the year DziałalnoÊç zaniechana / Discontinued operations Zysk (strata) netto okresu obrotowego z działalnoÊci zaniechanej Net profit (loss) from discontinued operations for the period Zysk netto okresu obrotowego / Net profit for the period z tego: przypadajàcy na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA of which: attributable to the equity holders of ELEKTROBUDOWA SA

60 293

Inne całkowite dochody ogółem Other comprehensive income, total - wycena inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y - available-for-sale investments - podatek odroczony dotyczàcy wyceny inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y - deferred tax relating to available-for-sale investments

844

1 307

(256)

(256)

(161)

(249)

49

49

- ró˝nice kursowe z przeliczenia jednostek stowarzyszonych - currency translation differences from valuation of associates Razem inne całkowite dochody / Total other comprehensive income Całkowite dochody ogółem / Total comprehensive income

(1 243)

845

683

(185)

(207)

638

59 096

54 342

56 112

60 931

z tego: przypadajàcy na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA of which: attributable to the equity holders of ELEKTROBUDOWA SA

54 342

60 931

Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. PLN / All amounts are expressed in thousands of PLN Zysk (strata) na akcj´ z działalnoÊci kontynuowanej i zaniechanej (w zł na jednà akcj´) / Earnings (loss) per share from continuing and discontinued operations (in PLN per schare)

28

- podstawowy / basic

12.30

11.49

11.94

12.78

- rozwodniony / diluted

12.30

11.49

11.94

12.78

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


W Y N I K I

FI N A N S O W E • FI N A N CI A L

S TAT E ME NTS

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ELEKTROBUDOWY SA Statement of changes in equity of ELEKTROBUDOWA SA Pozostały kapitał zapasowy

Kapitał z wyceny inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y

Zyski zatrzymane

Razem kapitał własny

Other Share capital Supplementary capital from supplementary capital share premium

Capital from valuation of available -for-sale investments

Retained earnings

Total equity

865

38 333

242 438

58 413

58 413

Kapitał zakładowy

stan na dzieƒ 01.01.2009 roku 1 January 2009

26 375

Kapitał zapasowy z nadwy˝ki ponad cen´ nominalnà akcji

100 840

76 025

zysk netto / net profit wycena inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y / valuation of available-for-sale investments podatek dochodowy odroczony z wyceny inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y / deferred tax on valuation of availablefor-sale investments całkowite dochody ogółem total comprehensive income

844

844

(161)

(161)

683

podział zysku / distribution of profit

42 047

wypłata dywidendy / dividend payment pozostałe zmiany / other changes

4

58 413

59 096

(42 047)

0

(14 243)

(14 243)

(24)

(20)

stan na dzieƒ 31.12.2009 roku 31 December 2009

26 375

100 840

118 076

1 548

40 432

287 271

stan na dzieƒ 01.01.2008 roku 1 January 2008

25 320

12 992

54 034

1 072

15 890

109 308

56 319

56 319

zysk netto / net profit wycena inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y/ valuation of available-for-sale investments podatek dochodowy odroczony z wyceny inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y / deferred tax on valuation of available-for-sale investments całkowite dochody ogółem total comprehensive income

(256)

49

49

(207)

podział zysku/ distribution of profit emisja akcji serii D issuance of series D shares

(256)

21 980 1 055

koszty emisji/ issue costs

(21 980)

0 89 677

(774)

(774)

pozostałe zmiany/ other changes

11 26 375

56 112

88 622

wypłata dywidendy/ dividend payment stan na dzieƒ 31.12.2008 roku 31 December 2008

56 319

100 840

76 025

865

(11 869)

(11 869)

(27)

(16)

38 333

242 438

Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. PLN / All amounts are expressed in thousands of PLN

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

29


W YNIKI

FINANSO W E• F I N AN C I AL

S TAT EM E N T S

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Consolidated statement of changes in equity Przypadajàce na akcjonariuszy spó∏ki /Attributable to equity holders of ELEKTROBUDOWA SA Kapitał zak∏adowy

Share capital

stan na dzieƒ 01.01.2009 roku 1 January 2009

Kapitał z wyceny inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y

Zyski zatrzymane

Kapitał z przeliczenia jednostek stowarzyszonych

Razem kapitał własny

Capital from Other Supplemenvaluation of tary capital from supplementary capital available-for-sale share premium investments

Retained earnings

Capital from revaluation of associates

Total equity

Kapitał zapasowy z nadwy˝ki ponad cen´ nominalnà akcji

26 375

100 840

Pozostały kapitał zapasowy

76 382

865

44 651

ró˝nice kursowe z przeliczenia / currency translation differences

249 624

(1 243)

(1 243)

54 527

zysk netto/ net profit

54 527

wycena inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y / valuation of availablefor-sale investments

1 307

1 307

podatek dochodowy odroczony z wyceny inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y / deferred tax on valuation of availablefor-sale investments

(249)

(249)

całkowite dochody ogółem/ total comprehensive income

1 058

podział zysku distribution of profit

42 189

wypłata dywidendy dividend payment pozostałe zmiany other changes stan na dzieƒ 31.12.2009 roku 31 December 2009

4 26 375

100 840

118 575

1 923

Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. PLN / All amounts are expressed in thousands of PLN

30

511

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9

54 527

(1 243)

54 342

(42 189)

0

(14 767)

(14 767)

(24)

(20)

42 198

(732)

289 179


W Y N I K I

FI N A N S O W E • FI N A N CI A L

S TAT E ME NTS

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Consolidated statement of changes in equity Przypadajàce na akcjonariuszy spó∏ki / Attributable to equity holders of ELEKTROBUDOWA SA Kapitał zak∏adowy

Share capital

stan na dzieƒ 01.01.2008 roku 1 January 2008

25 320

Kapitał z wyceny inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y

Zyski zatrzymane

Kapitał z przeliczenia jednostek stowarzyszonych

Razem kapitał własny

Capital from Other Supplemenvaluation of tary capital from supplementary capital available-for-sale share premium investments

Retained earnings

Capital from revaluation of associates

Total equity

Kapitał zapasowy z nadwy˝ki ponad cen´ nominalnà akcji

12 992

Pozostały kapitał zapasowy

54 256

1 072

18 348

ró˝nice kursowe z przeliczenia / currency translation differences zysk netto / net profit

(334)

111 654

845

845

60 293

60 293

wycena inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y / valuation of availablefor-sale investments

(256)

(256)

podatek dochodowy odroczony z wyceny inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y / deferred tax on valuation of available-forsale investments

49

49

całkowite dochody ogółem/ total comprehensive income

(207)

podział zysku / distribution of profit emisja akcji serii D / issuance of series D shares

22 115 1 055

koszty emisji / issue costs

60 931 0

88 622

89 677

(774)

(774)

pozostałe zmiany / other changes

11 26 375

845

(22 115)

wypłata dywidendy / dividend payment

stan na dzieƒ 31.12.2008 roku / 31 December 2008

60 293

100 840

76 382

865

(11 869)

(11 869)

(6)

5

44 651

511

249 624

Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. PLN / All amounts are expressed in thousands of PLN

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

31


W YNIKI

FINANSO W E• F I N AN C I AL

S TAT EM E N T S

Sprawozdanie z przep∏ywów pieni´˝nych Statement of cash flow za okres / for the period from 01.01.2009 - 31.12.2009

za okres / for the period from 01.01.2008 - 31.12.2008

jednostkowy company

skonsolidowany group

jednostkowy company

skonsolidowany group

73 237

70 619

69 898

74 507

0

(1 216)

0

(3 358)

9 203

10 055

7 423

7 805

(40)

(41)

(1 836)

(1 836)

(8 876)

(452)

(3 864)

121

(78)

(35)

(57)

(54)

1 216

1 234

10 288

12 309

0

(311)

28

1 446

19 861

19 861

(19 861)

(19 861)

9 244

7 856

16 410

16 995

(7 292)

(8 336)

(27 612)

(31 577)

(12 046)

(12 598)

(16 332)

(17 525)

Zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeƒ mi´dzyokresowych Change in current prepayments and accrued expenses

(2 440)

(3 509)

3 013

4 697

Zmiana stanu długoterminowych rozliczeƒ mi´dzyokresowych Change in non-current prepayments and accrued expenses

(242)

(550)

1 015

1 032

(17 035)

(18 207)

18 843

21 627

147

780

1 480

774

64 859

65 150

58 836

67 102

Przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej Cash flows from operating activities Zysk brutto przed opodatkowaniem Gross profit before taxes Udziały w zyskach netto jednostek podporzàdkowanych wycenianych metodà własnoÊci Share in net profit of associates measured according to equity method Amortyzacja Depreciation and amortisation Zysk/strata z tytułu ró˝nic kursowych Gains/losses from currency translation differences Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Interest and share in profit (dividends) Zysk/strata ze sprzeda˝y rzeczowych aktywów trwałych Profit from/loss on sale of property, plant and equipment (PPE) Zmiana stanu zapasów Change in inventories Zmiana stanu aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y Change in available-for-sale financial assets Zmiana stanu aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalnoÊci Change in financial assets held to maturity Zmiana stanu nale˝noÊci handlowych oraz pozostałych Change in trade and other receivables Zmiana stanu zobowiàzaƒ, z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów Change in liabilities, except loans and borrowings Zapłacony podatek dochodowy Income tax paid

Zmiana stanu rozrachunków z tytułu umów budowlanych Change in settlements of construction contracts Inne korekty Other adjustments Wpływy pieni´˝ne netto z działalnoÊci operacyjnej Net cash generated from operating activities

Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. PLN / All amounts are expressed in thousands of PLN

32

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


W Y N I K I

FI N A N S O W E • FI N A N CI A L

S TAT E ME NTS

Sprawozdanie z przep∏ywów pieni´˝nych Statement of cash flow za okres / for the period from 01.01.2009 - 31.12.2009

za okres / for the period from 01.01.2008 - 31.12.2008

jednostkowy company

skonsolidowany group

jednostkowy company

skonsolidowany group

977

721

1 523

1 523

8 876

2 466

3 982

4 160

(20 039)

(22 547)

(18 564)

(18 929)

(7 777)

(7 777)

(54 732)

(46 968)

(17 963)

(27 137)

(67 791)

(60 214)

Wpływy netto z emisji akcji Net proceeds from issuance of shares

0

0

88 903

88 903

Emisja dłu˝nych papierów wartoÊciowych Issuance of debt securities

0

0

5 968

5 968

(14 243)

(14 768)

(11 869)

(11 869)

Spłaty kredytów i po˝yczek Repayment of loans and borrowings

0

0

(4 598)

(4 598)

Wykup dłu˝nych papierów wartoÊciowych Redemption of debt securities

0

0

(11 932)

(11 932)

Odsetki Interests

0

0

(118)

(121)

(20)

(20)

(16)

(16)

(14 263)

(14 788)

66 338

66 335

Zwi´kszenie netto stanu Êrodków pieni´˝nych i kredytu w rachunku bie˝àcym Net increase in cash and bank overdrafts

32 633

23 225

57 383

73 223

Bilansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych i kredytu w rachunku bie˝àcym / Balance sheet change in cash and bank overdrafts

32 673

23 266

59 219

75 059

40

41

1 836

1 836

68 526

84 706

9 307

9 647

101 199

107 972

68 526

84 706

Przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci inwestycyjnej Cash flows from investing activities Zbycie wartoÊci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Sale of intangible assets and PPE Dywidendy i udziały w zyskach Dividend and share in profits Nabycie wartoÊci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Purchase of intangible assets and PPE Nabycie udzia∏ów w jednostkach zale˝nych i stowarzyszonych Purchase of shares in subsidiaries and associates Wypływy pieni´˝ne netto z działalnoÊci inwestycyjnej Net cash used in investing activities Przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci finansowej Cash flows from financial activities

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właÊcicieli Dividend and other payments to the owners

Pozostałe wypływy Other outflows Wypływy/wpływy pieni´˝ne netto z działalnoÊci finansowej Net cash used in/generated from financial activities

Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych z tytułu ró˝nic kursowych Change in cash due to currency translation differences Stan Êrodków pieni´˝nych i kredytu w rachunku bie˝àcym na poczàtek okresu Cash and overdrafts at beginning of period Stan Êrodków pieni´˝nych i kredytu w rachunku bie˝àcym na koniec okresu Cash and overdrafts at end of period

Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. PLN / All amounts are expressed in thousands of PLN

E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

33


O PIN IA

NIEZALE˚ N EG O

BI EG Ł EG O

R EW I D E N TA

       

 

OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach, ulica Porcelanowa 12, obejmującego: −

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 468.327 tys. zł,

sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zysk netto w kwocie 58.413 tys. zł. oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 59.096 tys. zł,

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 44.833 tys. zł,

sprawozdanie z przepływów pienięŜnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŜnych w kwocie 32.633 tys. zł,

informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyraŜenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku podlegało badaniu przez innego biegłego rewidenta, który z datą 23 marca 2009 roku wyraził o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeŜeń. Nasza opinia dotyczy jedynie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku. Badanie sprawozdania do postanowień:

finansowego

zaplanowaliśmy

i

przeprowadziliśmy

stosownie

rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami),

norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyraŜenia opinii, czy sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów.

2

 34

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


O P I N I A

N I E Z A L E ˚ N E GO

B I E GŁE GO

RE WIDE NTA

Badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie – w duŜej mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a takŜe ocenę stosowanej polityki rachunkowości, dokonanych przez Zarząd Spółki znaczących szacunków oraz ogólną ocenę prezentacji sprawozdania finansowego. Jesteśmy przekonani, Ŝe przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam wystarczającą podstawę do wyraŜenia opinii. W naszej opinii, sprawozdanie finansowe Spółki ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2009, zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach na podstawie prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ksiąg rachunkowych, jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki na dzień i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

.............................. Joanna Sklarz-Snopek Biegły Rewident nr ewid. 10781

..................................................... osoby reprezentujące podmiot

......................................................

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 73 prowadzoną przez KRBR

Warszawa, 22 marca 2010 roku

3 E L E K T RO B U D O WA

S A

2 0 0 9

35


AUDITOR 'S

OPINI ON

       

      

AUDITOR’S OPINION

To the Shareholders and Supervisory Board of ELEKTROBUDOWA SA We have audited the attached financial statements of ELEKTROBUDOWA SA with its registered office in Katowice, ul. Porcelanowa 12, including: −

statement of financial position prepared as of 31 December 2009, with total assets and liabilities plus equity of PLN 468,327 thousand;

statement of comprehensive income for the period from 1 January to 31 December 2009, disclosing a net profit of PLN 58,413 thousand and a total comprehensive income of PLN 59,096 thousand;

statement of changes in equity for the period from 1 January to 31 December 2009, disclosing an increase in equity of PLN 44,833 thousand;

statement of cash flows for the period from 1 January to 31 December 2009, showing a cash inflow of PLN 32,633 thousand;

notes, including information on the adopted accounting policy and other explanatory notes.

Preparation of these financial statements is the responsibility of the Management Board of the Company. Our responsibility was to audit and express an opinion on the fairness, correctness and clarity of these financial statements and the correctness of the underlying accounting records. The financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2008 were audited by another certified auditor, who on 23 March 2009 issued an unqualified opinion on these financial statements. Our opinion is limited to the financial statements for the financial year ended 31 December 2009. Our audit was planned and performed in accordance with: −

section 7 of the Accounting Act of 29 September 1994 (Dz. U. of 2009 No. 152, item 1223 with subsequent amendments);

auditing standards issued by the National Council of Statutory Auditors in Poland;

in such a way as to obtain a reasonable and sufficient basis for expressing an opinion as to whether the financial statements were free of material misstatements. Our audit included in particular examining, largely on a test basis, the accounting evidence and records supporting the amounts and disclosures in the financial statements, assessment of the accounting principles (policy) applied and material estimates made by the Management Board, as well as evaluation of the overall presentation of the financial statements.

2

 36

EL E K TR OBU DOWA

S A

2 0 0 9


AU D I T O R’ S

O PINIO N

We believe that our audit provides a sufficient basis for our opinion. In our opinion, the financial statements of ELEKTROBUDOWA SA for the 2009 financial year were prepared in all material respects based on accounting records kept in accordance with the Accounting Act of 29 September 1994, they are consistent with the adopted accounting principles (policy) and present fairly and clearly all the information required to evaluate the economic and financial position of the Company as well as its financial profit/loss for the 12-month period ended 31 December 2009 in accordance with the International Financial Reporting Standards as endorsed by the European Union. The Report on the activities of the Company in the 2009 financial year is complete within the meaning of Article 49 clause 2 of the Accounting Act and the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information submitted by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state, and consistent with the underlying information disclosed in the audited financial statements.

.............................. Joanna Sklarz- Snopek Certified auditor no. 10781

..................................................... represented by

......................................................

entity authorized to audit financial statements entered under number 73 on the list kept by the National Council of Statutory Auditors

Warsaw, 22 March 2010       

The above audit opinion together with audit report is a translation from the original Polish version. In case of any discrepancies between the Polish and English version, the Polish version shall prevail.

3 EE LL EE KK TT RR O O BB UU DD O OW W AA SS AA

22 00 00 99

37 2


ELEKTROBUDOWA SA 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. +48 (32) 25 90 100, fax +48 (32) 25 90 216 www.elbudowa.com.pl

Raport roczny dla Inwestorów za rok 2009  

Aktywa, razem Total assets 468 327 436 125 474 004 448 552 Kapitał zakładowy Share capital 26 375 26 375 26 375 26 375 Aktywa obrotowe Curre...

Raport roczny dla Inwestorów za rok 2009  

Aktywa, razem Total assets 468 327 436 125 474 004 448 552 Kapitał zakładowy Share capital 26 375 26 375 26 375 26 375 Aktywa obrotowe Curre...