Page 1

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI LAMP RTĘCIOWYCH I RTĘCIOWO-ŻAROWYCH 1. Fabryka Żarówek HELIOS Sp. z o.o. (Sprzedający) udziela kupującemu gwarancji na okres 5 lat, licząc od daty sprzedaży towaru, przy założeniu, że lampa nie była eksploatowana przez czas dłuższy niż jej określona trwałość, która jest podana w karcie katalogowej produktu. 2. Gwarancja udzielana jest na parametry fotometryczne i funkcjonale, określone w karcie katalogowej i obejmuje swoim zakresem wady produkcyjne części elektrycznych lub całego urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Są to wady powstałe wyłącznie z przyczyn tkwiących w towarze, tj. wady ukryte powstałe na wskutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałów produkcyjnych. 3. Podstawą do uznania gwarancji źródła światła jest eksploatowanie zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem dobrej praktyki inżynierskiej oraz spełnienie poniższych warunków użytkowania: Zmiana napięcia zasilającego nie może być większa niż +/- 10% w innym przypadku lampy mogą zgasnąć, lub wytwarzać światło o innych parametrach niż dane znamionowe. Może doprowadzić to także do zmniejszenia trwałości lamp. Krótkotrwała praca – częste wyłączanie i włączanie lamp prowadzi do zmniejszenia ich trwałości. Wartość średniej trwałości jest podawana dla liczby włączeń nieprzekraczającej trzech razy na dobę. Oprawy oświetleniowe – lampy rtęciowe i rtęciowo-żarowe mogą być używane zarówno w oprawach otwartych jak i zamkniętych. Pozycja pracy – lampy muszą pracować w pozycji określonej w karcie katalogowej. Temperatura otoczenia – nie ma wpływu na właściwości świetlne i eksploatacyjne lamp rtęciowych i rtęciowo-żarowych, może jednak mieć wpływ na pracę układu zasilającego, w szczególności dla układów elektronicznych i powodować zakłócenia w ich pracy. Układ zasilający lampy (balast) musi być przystosowany do współpracy z lampami rtęciowymi, a jego parametry muszą być dobrane zgodnie z wytycznymi danej lampy podanymi w karcie katalogowej. Nieprawidłowy dobór osprzętu zasilającego może skutkować nieprawidłową pracą lampy, skróceniem czasu jej trwałości lub nawet trwałym uszkodzeniem.

4. Gwarancja nie obejmuje lamp: uszkodzonych mechanicznie, chemicznie lub termicznie. eksploatowanych niezgodnie z przeznaczeniem i przepisami bezpieczeństwa. których montaż nie został wykonany przez wykwalifikowany personel posiadający niezbędne uprawnienia. których parametry mieszczą się w zakresie podanym w karcie katalogowej.

Warunki gwarancji lamp LRF oraz MIX  

3. Podstawą do uznania gwarancji źródła światła jest eksploatowanie zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem dobrej praktyki inżynierskiej ora...