Page 1

Nr 10/2012 LISTOPAD

w numerze: Porozumienie  w sprawie drogi  Racibórz-Pszczyna podpisane

Porozumienie w sprawie drogi Racibórz-Pszczyna podpisane 25 października w raciborskim magistracie podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Racibórz prowadzenia budowy drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od gminy Rudnik do Rybnika, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935.

Polityka oświatowa Spotkania prezydenta z mieszkańcami Święto Niepodległości 10 lat współpracy  z Leverkusen Raciborska Konferencja  Inwestycyjna KSSE Tour Salon 2012  – stoisko ŚOT Kalendarz Imprez  listopad 2012 Repertuar  KINA „PRZEMKO”  listopad 2012 Wykaz uchwał  podjętych na XXII sesji Rady Miasta Racibórz  w dniu 31 października 2012 r. CRON piękniejszy V Raciborskie Dni Nauki i Techniki

Projekt porozumienia powstał m.in. na podstawie umowy współpracy, która w lutym tego roku została podpisana pomiędzy władzami Raciborza i gmin, po terenie których ma przebiegać przyszła droga. - O obwodnicy Raciborza mówi się od wielu lat. Nie tylko pomoże samemu miastu, ale też zapewni dobrą komunikację przez Rybnik aż do Pszczyny - mówił prezydent Raciborza Mirosław Lenk. - Bardzo się cieszę, że województwo przyjęło budowę drogi do swojego planu strategicznego. Jest to największy projekt na terenie województwa i jeden z dwóch kluczowych w subregionie zachodnim, na realizację których województwo będzie się starać o  finansowanie w  następnej perspektywie unijnej 2014-2020 – zaznaczył prezydent Lenk. Miasto będzie odpowiedzialne za przygotowanie całej dokumentacji obejmującej m.in. projekt inwestycji, studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko. Dokumentacja - jak mówił prezydent - ma być gotowa w 2015 roku. Szacowany koszt budowy tego 25-kilometrowego odcinka to nawet 1 mld zł. Droga będzie przebiegać od gminy Rudnik przez Racibórz, Kornowac, Gaszowice, Lyski i Rydułtowy do ul. Sportowej w Rybniku. - Rybnik swój fragment realizuje na drodze miejskiej, ze środków własnych. W Raciborzu trasa będzie przebiegać drogą wojewódzką, więc głównym beneficjentem środków bę-

dzie Województwo Śląskie, my zaś będziemy realizatorem - wyjaśnił prezydent Mirosław Lenk. Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz zapewniał, że droga Racibórz-Pszczyna będzie realizowana w przyszłym okresie finansowania unijnego jako projekt kluczowy. - Zależy nam, by wraz z  początkiem programowania, czyli w 2014 roku przystąpić już do prac budowlanych. Chcemy uniknąć sytuacji, które miały miejsce w poprzednim okresie, kiedy to w 2006 roku wiele kluczowych zadań nie było formalnie przygotowanych. Teraz chcemy zrobić to szybciej - mówił marszałek Matusiewicz. Trasa Racibórz-Pszczyna oraz Droga Główna Południowa będą największymi inwestycjami realizowanymi w województwie w kolejnym okresie finansowania unijnego. - W  pozostałych samorządach pewnie nie będziemy zbyt lubiani, bo większość pieniędzy drogowych będzie wydatkowana właśnie tutaj - żartował marszałek. - Droga od samego początku powinna być drogą krajową, ale najwyraźniej ktoś kiedyś postawił w tym miejscu kreskę, decydując, że będzie drogą wojewódzką. Jestem jednak pewien, że za parę lat Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad będzie nam jej bardzo zazdrościła - mówił Adam Matusiewicz. Koszt przygotowania dokumentacji budowy drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku Rudnik-Rybnik to 5 mln zł. Największą część kosztów, bo 65 proc. pokryje Samorząd Województwa Śląskiego, pozostałą część zapewni Miasto Racibórz, działając w imieniu pozostałych gmin. Jeszcze w tym roku Miasto przewiduje wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Jej podstawę będzie stanowiła opracowana w  2007 roku koncepcja programowo-planistyczna wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.


Raciborski Informator Miejski

listopad 2012

Polityka oświatowa Kontynuacja działań promujących wychowanie przedszkolne, wyrównywanie szans edukacyjnych, doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej i administracyjnej, a także modernizacja bazy dydaktycznej to główne założenia przyjętego przez Radę Miasta Racibórz Programu Polityki Oświatowej na lata 2013-2017. Wydatki na oświatę to ponad 30 proc. budżetu miasta. Co roku na utrzymanie szkół, wynagrodzenia dla nauczycieli wydajemy około 50 mln zł, a subwencja przynosi nam około 28 mln zł. W  najbliższych latach czeka nas racjonalizacja wydatków w  oświacie. Już od ubiegłego roku przyglądamy się szkolnictwu sportowemu i specjalnemu - widać, że było konstruowane w czasach wyżu demograficznego, dziś musimy na nie spojrzeć inaczej - mówi prezydent Raciborza Mirosław Lenk. Jednym z  głównych założeń polityki oświatowej na następne lata jest modernizacja bazy dydaktycznej. W  ostatnich 5 latach na remonty placówek Miasto wydało 20 mln zł. - Chcielibyśmy to tempo utrzymać - mówi prezydent Mirosław Lenk. W planie jest potężny remont Szkoły Podstawowej nr 15, którego koszt może sięgnąć nawet 7 mln zł, a  także modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 na Ostrogu - na obie te placówki raciborski magistrat może wydać nawet 12 mln zł. - Co prawda program Orlik już się zakończył, ale planujemy kontynuację budowy wielofunkcyjnych boisk - tym razem przy mniejszych szkołach: SP 13, SP 4, z czasem także w  dzielnicach ościennych. W  przyszłym roku kontynuowany będzie również rządowy program „Radosna Szkoła”; liczę, że w jego ramach kolejne dwie, trzy placów-

ki zyskają nowoczesne place zabaw - mówi prezydent Raciborza. - Nie chciałbym, by niż demograficzny przysłaniał nam prawidłowe funkcjonowanie oświaty. Choć jest nas mniej, to jakość kształcenia powinna zostać utrzymana na wysokim poziomie - dodaje prezydent. Jednym z priorytetów polityki oświatowej na najbliższe lata będzie też wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - to zarówno wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, jak i wsparcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ale też integrowanie niepełnosprawnych w środowisku szkolnym. Kluczowym kierunkiem będzie też cyfryzacja szkół. - Program rządowy „Cyfrowa szkoła” zakłada wyposażenie uczniów w  elektroniczne podręczniki, notebooki,

Spotkania prezydenta z mieszkańcami Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk serdecznie zaprasza mieszkańców Raciborza na spotkania, które poświęcone będą nowym zasadom odbioru odpadów komunalnych i utrzymania rowów melioracyjnych oraz realizowanym inwestycjom, sprawom bieżącym miasta i planom budżetowym na 2013 rok.

dostęp do szerokopasmowego internetu w szkołach, który umożliwi korzystanie ze sprzętu na każdych zajęciach, a  także doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej i administracyjnej - wylicza Marek Kurpis, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz. Tymczasem sieć placówek oświatowych w  mieście zdeterminowana jest nie tylko demografią, lecz planowanym objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym - począwszy od 1 września 2014 roku. Rozwiązanie to ograniczy jednocześnie liczbę dzieci w przedszkolach do trzech roczników, tj. wyłącznie dzieci – 3-, 4i –5- letnich. - Poprawi się sytuacja w szkołach podstawowych, ale pogorszy w  przedszkolach. Szacujemy, że kilkunastu pracowników tych placówek może mieć kłopoty z zatrudnieniem. Szukamy sposobu na rozwiązanie tego problemu. Być może ratunkiem okaże się - na razie tylko dyskutowana - możliwość tworzenia w  przedszkolach oddziałów żłobkowych. Dla nas byłoby to bardzo dobre rozwiązanie, bo pomimo że w  mieście działa żłobek publiczny i  kilka prywatnych, to chętnych na miejsce wciąż nie brakuje - dodaje prezydent Lenk. Najbliższe lata dla samorządów będą trudnym okresem prowadzenia zadań oświatowych. Państwo centralnie reguluje wszystkie kwestie związane z  zarządzaniem oświatą, przerzucając na samorządy obowiązek ich realizacji. Pomimo trudności finansowych najważniejsze zadania edukacyjne Miasta Racibórz na lata 2013-2017 będą opierały się na kontynuacji działań promujących wychowanie przedszkolne i  zmierzających do informatyzacji placówek oświatowych, wyrównywania szans edukacyjnych, wspierania sportu szkolnego, doskonalenia zawodowego pracowników placówek, a także modernizacji bazy dydaktycznej.

TERMINARZ SPOTKAŃ:

Lp

1 2

2

DZIELNICA

DATA

3 4 5

Brzezie Markowice Płonia Sudół Studzienna Ocice

12.11.2012 r. (poniedziałek) 14.11.2012 r. (środa) 15.11.2012 r. (czwartek) 19.11.2012 r. (poniedziałek) 20.11.2012 r. (wtorek) 29.11.2012 r. (czwartek)

7 8 9 10 11

Miedonia Centrum Centrum -Nowe Zagrody Centrum -Ostróg Obora

03.12.2012 r. (poniedziałek) 10.12.2012 r. (poniedziałek) 11.12.2012 r. (wtorek) 12.12.2012 r. (środa) 13.12.2012 r. (czwartek)

GODZ.

MIEJSCE

LISTOPAD 2012 17.00 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Myśliwca 16 17.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jordana 6 17.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Sudecka 2 17.00 Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Kornela Makuszyńskiego 1 17.00 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Bojanowska 5 17.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Tuwima 1 GRUDZIEŃ 2012 18.00 Diecezjalny Dom Rekolekcyjno-Formacyjny, ul. Ratajskiego 8 17.30 Raciborskie Centrum Kultury – DK „Strzecha” ul. Londzina 38 17.30 Gimnazjum nr 5, ul. Opawska 81 17.30 Gimnazjum nr 2, ul. Cecylii 30 17.00 Ośrodek sportowo-rekreacyjny, ul. Markowicka 1


Raciborski Informator Miejski

listopad 2012

Święto Niepodległości 11 listopada – to w ustach każdego Polaka brzmi dumnie i wzniośle. Ponad dziewięćdziesiąt lat temu spełniły się sny pięciu prawie pokoleń Polaków. Sny o niepodległości. Polska narodziła się na nowo. Ten sukces był dziełem walki toczonej od powstania kościuszkowskiego, aż po rok 1918. To był sukces tych, którzy przez sto dwadzieścia kilka lat pozostali nieugięci. Od ponad dwudziestu lat żyjemy w Polsce wolnej, suwerennej, demokratycznej i bezpiecznej. Właśnie takiej, o której marzyli i  ją budowali wielcy architekci niepodległości. I to jest podstawowe przesłanie tego radosnego dnia, jakim jest 11 listopada – dzień Narodowego Święta Niepodległości. Święta niejako ponownych urodzin naszej Ojczyzny. W  godnym i  uroczystym przeżyciu tego dnia pomaga nam udział w  obchodach, do

których prezydent miasta serdecznie zaprasza mieszkańców Raciborza. Miejską uroczystość rozpocznie o godz. 10.30 Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. WNMP przy ul. Mickiewicza 8 (zbiórka pocztów sztandarowych szkół, organizacji, instytucji o godz. 10.00 na Rynku, obok Kolumny Maryjnej). Po Mszy Św. nastąpi przejście uczestników pod pomnik Matki Polki, gdzie nastąpi dalsza część obchodów.

Raciborska Konferencja Inwestycyjna KSSE 21 listopada br. w Raciborskim Centrum Kultury odbędzie się konferencja gospodarcza pt. „Raciborska Konferencja Inwestycyjna KSSE: Nowe otwarcie”. Konferencja poświęcona będzie możliwościom realizacji nowych inwestycji na obszarach Specjalnej Strefy Ekonomicznej w oparciu o oferowane ulgi podatkowe, które dają możliwość odzyskania nawet do 60% wartości inwestycji. Adresatami spotkania są przedstawiciele firm zorientowani na działalność produkcyjną.

10 lat współpracy z Leverkusen Na zaproszenie władz miasta Leverkusen w dniach 19-20 października w partnerskim mieście przebywała delegacja z Raciborza. Wizyta związana była z obchodami jubileuszu 10-lecia współpracy pomiędzy naszymi miastami. Przypomnijmy, że Racibórz obchodził jubileusz współpracy z miastem Leverkusen w czerwcu br. podczas Dni Raciborza, kiedy gościliśmy delegację naszych niemieckich partnerów. Delegacja władz Raciborza w  składzie: Tadeusz Wojnar przewodniczący Rady Miasta, Mirosław Lenk, prezydent Raciborza i  jego zastępca Ludmiła Nowacka wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miasta z okazji jubileuszu współpracy. W uroczystości uczestniczyli również Hanna Gąsowska-Kröhnert, wicekonsul RP w Kolonii, przedstawiciele partnerskiego francuskiego miasta Villeneuve d`Ascq oraz byli burmistrzowie Leverkusen Ernst Küchler i  Paul Hebbel, z  którymi przez ostatnie 10lat współpracowały władze naszego miasta. Był to moment do podsumowania bieżących działań oraz omówienia planów na przyszłość. Dokonano wpisu do księgi pamiątkowej miasta Leverkusen oraz zadeklarowano współpracę w kolejnych latach. Kolejnymi punktami wizyty były:

Konferencja warsztatowa, w której uczestniczyła Ludmiła Nowacka, zastępca prezydenta Raciborza, poświęcona możliwościom wspólnej partycypacji środków unijnych na działania ekologiczno-edukacyjne skierowane do szkół na poziomie gimnazjalnym i podstawowym. Warsztaty odbyły się z  udziałem dr. Detlefa Garbe, znanego w  Republice Federalnej Niemiec konsultanta ds. rozwoju edukacji. - Wizyta prezydenta M. Lenka i  przewodniczącego RM Tadeusza Wojnara w dzielnicy Oplander, gdzie realizowana jest rewitalizacja terenów pokolejowych

wspólnie z udziałem miast Nadrenii Północnej-Westfalii. - Wizyta na obiekcie gospodarczym Bayer „Europas Chempark” oraz w „Currenta” - Ośrodku Kształcenia Ustawicznego dla potrzeb firm. Prezydent M. Lenk i  przewodniczący RM Tadeusz Wojnar spotkali się z  dr. Ernstem Grigatem, dyrektorem „Chemparku” Leverkusen. Co przyniosła wizyta? - realizację wspólnych projektów edukacyjnych; - wydanie przewodnika skierowanego do osób starszych ; - wdrożenie projektu „karta miejska”.

Tour Salon 2012 – stoisko ŚOT W dniach 24 – 27.10.2012 r. w Poznaniu odbyły się Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2012. W tym roku walory turystyczne i nie tylko, jako kraj partnerski, prezentowała Palestyna, a  regionem partnerskim była Małopolska. Materiały promocyjne miasta Racibórz w postaci folderów, ulotek i przewodników dostępne były na terenie stoisk Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – dzięki uprzejmości gminy Kuźnia Raciborska. Prezentacja ŚOT-u  otrzymała również medal ACANTHUS AUREUS za uczestnictwo w targach ze stoiskiem najbardziej sprzyjającym realizacji strategii marketingowej.

3


Raciborski Informator Miejski

listopad 2012

Kalendarz Imprez IMPREZA

Termin

Miejsce

listopad 2012 Organizator

Uwagi

V Raciborska Jesień Muzyczna - Koncert jazzowy JAZZ BND BALL ORCHESTRA, South Silesian Brass Band, ZESPÓŁ BEZ NAZWY

9.11, godz. 18.00

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21

Raciborskie Centrum Kultury

Bilety w cenie 40,- 30,do nabycia w kasie RCK RDK, ul. Chopina 21 /wt.-czw.14.30-18.30, pt. 10.00-18.00/ tel. 32 412 32 45 oraz w kasie DK STRZECHA, ul. Londzina 38 www.rck.com.pl

Uniwersytet Dziecięcy „Przepis na dinozaura’’dr Andrzej Boczarowski

10.11, godz. 11.00

RCK RDK, ul. Chopina 21

Raciborskie Centrum Kultury

tel. 32 415 25 40 www.rck.com.pl

Koncert z okazji 20-lecia istnienia Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Zespół „Take Style”. W programie „Światowe ewergriny muzyki filmowej i rozrywkowej”.

10.11, godz. 18.00

RCK DK „STRZECHA” ul. Londzina 38

Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

Andrzej Sikorowski i Maja Sikorowska z zespołem

11.11, godz. 18.00

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21

Raciborskie Centrum Kultury

Bilety w cenie 20,do nabycia w kasie RCK RDK, ul. Chopina 21 /wt.-czw.14.30-18.30, pt. 10.00-18.00/ tel. 32 412 32 45 oraz w kasie DK STRZECHA, ul. Londzina 38 www.rck.com.pl

XX-lecie Teatru TETRAEDR – FESTIWAL TEATRALNY

16-18.11

Sale Raciborskiego Centrum Kultury

Raciborskie Centrum Kultury

Szczegóły na plakatach i ulotkach www.rck.com.pl Bilety w cenie 25, 15,do nabycia w kasie RCK RDK, ul. Chopina 21 /wt.-czw.14.30-18.30, pt. 10.00-18.00/ tel. 32 412 32 45 oraz w kasie DK STRZECHA, ul. Londzina 38 www.rck.com.pl

„PIĘKNA I BESTIA’’ - Teatr Lalki i Aktora w Katowicach

17.11, godz. 16.00

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21

Raciborskie Centrum Kultury

Spektakle dla dzieci i młodzieży

19.11, godz. dopołudniowe

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21

Teatr im. Wyspiańskiego w Krakowie

Uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 30-lecia Klubu Seniora

19.11, godz. 17.00

Sala widowiskowa RCK DK STRZECHA ul. Londzina 38

Stowarzyszenie AURA, Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWOCZESNA’’

Konferencja dot. Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Raciborzu

21.11, godz. 11.00

RCK RDK, ul. Chopina 21

Spektakle dla dzieci i młodzieży

22.11, godz. 8.30, 10.15, 12.00

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21

NTE -Wrocław

I etap Konkursu Wiedzy o życiu i twórczości Karola Szymanowskiego

22.11, godz. 10.00

Sala kameralna RCK RDK, ul. Chopina 21

Raciborskie Centrum Kultury

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Miasto Racibórz

Szczegóły na stronie www.rck.com.pl Pierwszy finał projektu.

4 x CZARNO NA BIAŁYM w literaturze i obrazach – 4 x ČERNÉ NA BÍLÉM v literatuře a obrazech

22.11 godz. 17.00

Obecnídům,Ostrožná 46, Klub Art. w Opawie

Raciborskie Centrum Kultury

(„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa“ PRZEKRACZAMY GRANICE)

Wstęp bezpłatny.

Koncerty umuzykalniające

4

W programie: Wojciech Wencel – gość wieczoru Jiří Bosák – recital bluesowy Bolesław Stachow – wystawa fotografii wieczór promocyjny pisma literacko – kulturalnego „Almanach Prowincjonalnych“

23.11 w godz. 9.30-13.00

Sala kameralna RCK RDK, ul. Chopina 21

Miasto Racibórz


Raciborski Informator Miejski

listopad 2012 IMPREZA

Termin

Miejsce

Organizator

Uwagi

Wernisaż wystawy zdjęć Marka Rapnickiego „RZYMSKIE ROZMOWY’’

23.11 godz. 17.00

Galeria RCI, ul. Długa 2

Raciborskie Centrum Kultury

Wstęp wolny Tel. 32 415 72 39

Wystawa kanarków i innych ptaków egzotycznych

23-25.11

RCK RDK, ul. Chopina 21 /I p./

PZHK

Szczegóły na plakatach

4 x CZARNO NA BIAŁYM w literaturze i obrazach – 4 x ČERNÉ NA BÍLÉM v literatuře a obrazech Pierwszy finał projektu.

24.11 godz. 17.00

XXII Finał Konkursu Poezji Młodych ‘‘ NADZIEJA 2012‘‘

24.11 godz. 19.00

Festiwal Chóralny 2012 DNI CECYLIAŃSKIE KONCERT FINAŁOWY

RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38

Raciborskie Centrum Kultury

W programie: Barbara Gruszka – Zych – gość wieczoru Libor Martinek – gość wieczoru Wojciech Wencel – gość wieczoru Kuba Blokesz – recital bluesowy Bolesław Stachow – wystawa fotografii wieczór promocyjny pisma literacko – kulturalnego „Almanach Prowincjonalnych“ („Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa“ PRZEKRACZAMY GRANICE) Wstęp wolny

24.11 godz. 19.30

RCK DK STRZECHA, ul. Londzina 38

Raciborskie Centrum Kultury

Wstęp wolny tel. 32 415 72 39

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21

Miasto Racibórz, Raciborskie Centrum Kultury, Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków

Bezpłatne wejściówkido nabycia w RCI, ul. Długa 2 /pn.-pt.9.00-17.00/, w kasie RCK RDK, ul. Chopina 21 /wt.-czw.14.30-18.30, pt. 10.00-18.00/ www.rck.com.pl

Koncert MARZENY KORZONEK promujący jej najnowsza płytę ,,33 i pół’’

25.11 godz. 18.00

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21

Raciborskie Centrum Kultury

Bilety w cenie 30,do nabycia w kasie RCK RDK, ul. Chopina 21 /wt.-czw.14.30-18.30, pt. 10.00-18.00/ tel. 32 412 32 45 oraz w kasie DK STRZECHA, ul. Londzina 38 www.rck.com.pl

„ANDROPAUZA 2 czyli męska rzecz być z kobietą’’

27.11 godz. 19.00

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21

Agencja Artystyczna KONCERT

Bilety w cenie 70,- 60,do nabycia w kasie RCK RDK, ul. Chopina 21 /wt.-czw.14.30-18.30, pt. 10.00-18.00/ tel. 32 412 32 45

Spektakl dla dzieci

28.11 godz. dopołudniowe

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21

Agencja Artystyczna BOHEMA

„Rozmowy o fotografii’’ – spotkanie z autorami wystawy

29.11. godz. 17.00

Galeria Sztuki Współczesnej RCK RDK, ul. Chopina 21

Raciborskie Centrum Kultury

Wstęp wolny. Tel. 32 415 25 40 www.rck.com.pl

Raciborskie Centrum Kulturyzastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Repertuar KINA „PRZEMKO”

LISTOPAD 2012

DATA

PROJEKCJA

8

Dyskusyjny Klub Filmowy „PULS”

HOTEL MARIGOLD

9-11

Kino „PRZEMKO”

2 DNI W NOWYM JORKU

14

Szkolna Akademia Filmowa

FELIX, NET I NIKA ORAZ TEORETYCZNIE MOŻLIWA KATASTROFA

15 20 22 29 30-2.12.

Dyskusyjny Klub Filmowy „PULS” Szkolna Akademia Filmowa Dyskusyjny Klub Filmowy „PULS” Dyskusyjny Klub Filmowy „PULS” Kino „PRZEMKO”

TYTUŁ

PINA RUCHOMY ZAMEK HAURU WYSPA SKAZACÓW

PRODUKCJA USA, Wielka Brytania, Arabia Saudyjska Belgia, Francja, Niemcy, USA Polska Francja, Niemcy, Wielka Brytania Japonia Francja, Norwegia, polska, Szwecja

GODZ.

CZAS

OD LAT

BILETY KARNETY

18.00

124’

15

19.00

91’

15

10,-

9.30

102’

B/O

5,-

18.00

106’

15

9.30

119’

B/O

18.00

116’

15

PORTRET O ZMIERZCHU

Rosja

18.00

105’

15

MAGIC MIKE

USA

19.00

110’

15

5,-

KARNETY

5,5,-

KARNETY

5,-

KARNETY

5,10,-

RCK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze kina Raciborskie Centrum Kultury Kino PRZEMKO DK „Strzecha” ul. Londzina 38, 47 – 400 Racibórz kinoprzemko@op.pl http:/www.rck.com.pl

5


Raciborski Informator Miejski

listopad 2012

Wykaz uchwał podjętych na XXII sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 31 października 2012 r. 1. Uchwała Nr XXII/313/2012 w  sprawie przyjęcia opracowania ”Polityka Oświatowa Miasta Racibórz na lata 2013 – 2017”. Nr XXII/314/2012 2. Uchwała w  sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2013 – 2015”. Nr XXII/315/2012 3. Uchwała w  sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 r. 4. Uchwała Nr XXII/316/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz. 5. Uchwała Nr XXII/317/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w  zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 6. Uchwała Nr XXII/318/2012 w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w  trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położo-

nej w Raciborzu przy ulicy Adama Mickiewicza. Nr XXII/319/2012 7. Uchwała w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w  drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Pocztowej. 8. Uchwała Nr XXII/320/2012 w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w  nieruchomości zabudowanej, położonej w Rozkochowie. 9. Uchwała Nr XXII/321/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do „gminnego zasobu nieruchomości” nieruchomości drogowych położonych w Raciborzu przy ulicy Kapitana Serafina Myśliwca. 10. Uchwała Nr XXII/322/2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

11. Uchwała Nr XXII/323/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/290/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2012r. w  sprawie zaciągnięcia pożyczki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9”. Nr XXII/324/2012 12. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 13. Uchwała Nr XXII/325/2012 w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu. Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz do czasu zwołania kolejnej sesji dostępne są w BIP Urzędu Miasta Racibórz (www.bipraciborz.pl) w  zakładce - Porządek obrad najbliższej sesji. Wszystkich podjęte uchwały po ich podpisaniu zostaną udostępnione w  rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

CRON piękniejszy Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakończyło kolejny etap zagospodarowania terenu położonego od strony ulicy Długiej Prace objęły wykonanie trawnika, ułożenie ścieżek, posadzenie krzewów i drzew. Całość dopełniło zamontowanie piaskownicy oraz ławek, z których będą mogli korzystać podopieczni Ośrodka Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i  Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych.

6

W roku 2013 w planach jest doposażenie placu zabaw w  bezpieczną huśtawkę i  inne urządzenia mogące służyć jednocześnie do zabawy i  rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, a także wyłożenie kostką chodnikową terenu przed garażami wykorzystywanymi przez Stację Opieki Caritas. Wcześniej realizowanymi etapami związanymi z  poprawą estetyki i funkcjonalności obiektu były remont ogrodzenia wokół placówki oraz wykonanie elewacji zewnętrznej. Dzięki poczynionym inwestycjom poprawie uległa nie tylko estetyka samego obiektu i terenu należącego do

Raciborskiego Centrum Rehabilitacji ale również centrum miasta zyskało kolejną zagospodarowaną i zadbaną przestrzeń.


Raciborski Informator Miejski

listopad 2012

V Raciborskie Dni Nauki i Techniki Od pięciu lat Miasto Racibórz wspiera i współorganizuje Raciborskie Dni Nauki i Techniki. Po raz piąty impreza odbyła się w naszym mieście w dniach 25 - 26 października i zorganizowana została na Zamku Piastowskim. Na tegorocznych, V Raciborskich Dniach Nauki i Techniki w Raciborzu gościli naukowcy z  pięciu instytutów tworzących Konsorcjum GeoPlanet. Wizyta stała się możliwa dzięki nawiązanej współpracy pomiędzy Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w  Warszawie a  Miastem Racibórz oraz zawartej umowie IGF PAN i  Stowarzyszenia SKALA Na Rzecz Obserwatorium Geofizycznego w Raciborzu. Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet) tworzą instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Geofizyki PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Instytut Oceanologii PAN oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN. Centrum GeoPlanet odpowiada za potrzeby prowadzenia szerokiego

wspólnymi bazami danych i grupami badawczymi oraz szeroką gamą interdyscyplinarnych badań Ziemi i  otoczenia ziemskiego, będzie prowadzić do konsolidacji środowiska naukowego i  uzyskania lepszej pozycji wśród ośrodków badawczych, zarówno w skali kraju, jak i na międzynarodowym rynku naukowym. W  Raciborzu przedstawiciele Instytutów Nauki przygotowali wykłady dla młodzieży szkolnej. Dni Nauki i Techniki swoją obecnością zaszczycili: dr Robert Bialik - Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, mgr Michał Banaś - Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, profesor Marek Kaczorowski - Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, dr Violetta Drozdowska - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, profesor Leszek Zdunik - Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Ważnym i  wartym podkreślenia wątkiem Raciborskich Dni Nauki i  Techniki była prezentacja stanu zaawansowania ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Eduscience”, który w  naszym mieście prowadzony jest dwutorowo. W realizację projektu zaangażowane są dwa podmioty: Obserwatorium Geofizyczne w  Racibo-

rzu oraz Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu. W  związku z  powyższym na wiosnę w  Raciborzu realizowane będą dwudniowe wycieczki uczniów, z różnych stron kraju, biorących udział w projekcie. Zajęcia będą realizowane w Obserwatorium Geo-

fizycznym i „Mechaniku”, na Zamku Piastowskim, w  Arboretum Bramy Morawskiej oraz w lasach Rud lub Łężczoka. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzili Wojciech Wojtak i Jan Kalabiński. Uchylając rąbka tajemnicy: organizatorzy Dni Nauki i  Techniki, tj. Miasto Racibórz i  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk we wrześniu 2013 r. planują zorganizować w Raciborzu Festiwal Nauki „Eduscience”. Dotychczas taki festiwal zorganizowany został tylko w 12 miastach Polski. Autorem fotografii jest Grzegorz Nowak

Wydawca: Urząd Miasta Racibórz

spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet. Pokrewna, często wspólna metodyka badawcza, wykorzystująca aparat pojęciowy nauk fizycznych, chemicznych, matematyki i  geologii oraz komplementarność reprezentowanych dyscyplin naukowych sprawia, że powstanie i  rozwój Centrum GeoPlanet, z jego potencjałem naukowym i  infrastrukturalnym,

Adres redakcji: ul. Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz tel. 32 755 0 600 rim@um.raciborz.pl www.raciborz.pl Redaktor naczelna: Anita Tyszkiewicz-Zimałka Skład i druk : K&K reklama poligrafia Kraków www.kandk.com.pl Nakład 3 000 egz. Redakcja nie odpowiada za treść nadsyłanej do druku korespondencji. Zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów oraz zmian tytułów.

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

7


Raciborskie Centrum Kultury

SYLWESTROWA GALA GWIAZD „MELODIE ŚWIATA’’ 31 grudnia 2012r. godz. 22.00

W programie: przeboje operetki, opery, musicalu i piosenki Wystąpią: Sabina Olbrich-Szafraniec-sopran, Jolanta Kremer-sopran, Mateusz Zajdel-tenor, Ireneusz Miczka-baryton, Zespół Wokalny Ad Libitum, tancerze oraz Śląska Orkiestra Festiwalowa pod dyrekcją

CZESŁAWA MAJEWSKIEGO

Prowadzenie: Małgorzata Mendel Bilety w cenie : 120,- 90,- do nabycia w kasie RCK, ul. Chopina 21 /wt.-czw. 14.30-18.30, pt.10.00-14.00/ tel. 32 412 32 45 www.rck.com.pl

W przerwie koncertu toast noworoczny z lampką szampana.

Nr 10/2012, Listopad  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you