Page 1

FACTSHEET

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 3 M-CE 2018 Kluczowe parametry finansowe (mPLN) Zamówienia* 138

Portfel zamówień*

144

1 269

1 033

Przychody

837

58

215

Zysk netto

142

149

2

2 -1

3M. 2018

3M. 2016

3M. 2017

3M. 2018

Sprawozdanie finansowe (mPLN) 31.03.2018 31.12.2017 Aktywa trwałe 196 204 Aktywa obrotowe 601 687 AKTYWA RAZEM 796 890 Kapitał własny 417 431 Zobowiązania długoterminowe 42 42 Zobowiązania krótkoterminowe 338 417 PASYWA RAZEM 796 890

Wyniki segmentów (mPLN)

3M. 2016

3M. 2017 3M. 2018

Wskaźniki rentowności Wskaźnik rentowności operacyjnej Wskaźnik rentowności zysku brutto Wskaźnik rentowności netto Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)

3M. 2016 3M. 2017 3M. 2018 1,2% 0,4% 1,8% 0,9% -0,4% 1,6% 0,8% -1,0% 1,3% 0,4% -0,3% 0,5%

Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 0,2% -0,2% 0,2% Wskaźniki płynności 3M. 2016 3M. 2017 3M. 2018 Wskaźnik płynności bieżący 1,5 1,7 1,7 Wskaźnik płynności szybki 1,4 1,5 1,5 Wskaźniki zadłużenia 3M. 2016 3M. 2017 3M. 2018 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 51,4% 47,9% 47,6%

Zysk netto

6%

3

12%

2

1

0

3M. 2017 108 23 12 0 142

0 -1

82%

3M. 2018 123 18 9 0 149

3M. 2017 3M. 2018

Wskaźniki (%)

Przychody 3M. 2018

mPLN PROJEKTY PRODUKCJA AUTOMATYKA POZOSTAŁE GRUPA

3M. 2016

3M. 2017

3M. 2017

-2

mPLN PROJEKTY PRODUKCJA AUTOMATYKA POZOSTAŁE GRUPA

3M. 2018 3 1 0 -2 2

ELEKTROBUDOWA UKRAINA ЕЛЕКТРОБУДОВА УКРАЇНА

-2

3M. 2018

3M. 2016

* dane jednostki ELEKTROBUDOWA

3M. 2017 2 -2 0 -1 -1

SAUDI ELEKTROBUDOWA L.L.C. Fofr High and Medium Voltage


Przychody ze sprzedaży

149

142

Koszt własny sprzedaży

-143

-133

6

9

4,4%

6,3%

0

0

-5

-5

Pozostała działalność operacyjna

1

-4

Zysk z działalności operacyjnej

3

1

1,8%

0,4%

Działalność finansowa

0

-1

Zysk / (strata) brutto

2

-1

1,6%

-0,4%

Podatek dochodowy

0

-1

Zysk / (strata) netto

2

-1

1,3%

-1,0%

Zysk brutto ze sprzedaży Marża zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu

Marża zysku z działalności operacyjnej

Marża zysku brutto przed opodatkowaniem

Marża zysku netto

6

EBITDA

3

mPLN

3M. 2017

4

mPLN

3M. 2018

mPLN

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (mPLN)

EBIT

CAPEX

Podsumowanie WYKONANIE PLANU 3 m-ce 2018 ZAMÓWIENIA 6%

PRZYCHODY 16%

Zarząd Spółki

583 220

AVIVA OFE AVIVA BZ WBK

12,28%

469 499

Nationale–Nederlanden OFE

9,89%

470 313

PKO BP Bankowy OFE

9,91%

446 553

AXA OFE

9,41%

443 381

OFE PZU „Złota Jesień”

9,34%

343 747

AEGON OFE

7,24%

299 523

Allianz Polska OFE

6,31%

271 562

MetLife OFE

5,72%

241 640

Generali OFE

5,09%

1 178 170

pozostali akcjonariusze

24,81%

4 747 608

razem

100%

Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym

Liczba akcji równa liczbie głosów

Akcjonariat

ZYSK NETTO 4%

Kontakt Główny Specjalista Relacji Inwestorskich: Magdalena Stępak-Miczek ELEKTROBUDOWA SA, ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice, tel: 32 25 90 111, fax: 32 25 90 216 e-mail: komunikacja@elbudowa.com.pl, www.elektrobudowa.pl

Janusz Juszczyk Prezes Zarządu

Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu

Wojciech Paleczny Wiceprezes Zarządu

Factsheet 3 m-ce 2018  
Factsheet 3 m-ce 2018