Page 1

ZASADY ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I. PJ04 01. 01/2013

ZASADY OGÓLNE 1. Zgłoszeniu reklamacyjnemu podlegają wyłącznie produkty zakupione w Fabryce Żarówek „HELIOS” Sp. z o.o. 2. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu wad wyrobu z uwzględnieniem poniższych punktów. 3. Fabryka Żarówek HELIOS Sp. z o.o. (Sprzedający) udziela kupującemu gwarancji na okres 1 roku dla żarowych źródeł światła i 2 lat na pozostały asortyment. Gwarancja obejmuje okres od daty sprzedaży towaru potwierdzonego dokumentem zakupu przez nabywcę (Klient), przy założeniu czasu eksploatacji źródła światła nieprzekraczającego trwałości lampy liczonej w godzinach, która jest podana na produkcie lub w karcie katalogowej. 4. Gwarancją objęte są wady produkcyjne części elektrycznych lub całego urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze, tj. wady ukryte powstałe na skutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałów produkcyjnych. 5. Reklamacji nie będą podlegały produkty starsze niż 3 lata – zgodnie z oznaczeniem daty produkcji na wyrobie. 6. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego powinien być dołączony protokół zgłoszenia reklamacji, który jest dostępny na stronie internetowej http://www.helios.katowice.pl. 7. Do każdej pozycji zgłoszenia reklamacyjnego powinna być podana informacja o numerze dokumentu potwierdzającego zakup reklamowanego towaru ( numer faktury zakupowej) 8. Reklamowane towary dostarczone bez wypełnionego protokołu zgłoszenia reklamacyjnego z określeniem powodu reklamowania towar nie będą rozpatrywane. 9. Reklamowane towary powinny być starannie zapakowane i zabezpieczone na czas transportu, a jeśli jest to możliwe powinny być przesłane w oryginalnych opakowaniach w celu odpowiedniej ochrony i identyfikacji wyrobu. 10. Reklamowane towary powinny być czyste, dotyczy to zwłaszcza eksploatowanych promienników podczerwieni i opraw promiennikowych. 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji całych partii, w przypadku nie otrzymania od Klienta odpowiedniej ilości próbek wskazujących, że wyrób nie spełnia określonych wymagań. 12. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były eksploatowane niezgodnie z przeznaczeniem i przepisami bezpieczeństwa lub zostały uszkodzone mechanicznie, chemicznie lub termicznie z winy użytkownika. 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zbadania reklamowanego towaru bezpośrednio u Klienta. 14. W przypadku wysyłki firmą kurierską inna niż UPS lub RABEN koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi nadawca. 15. Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną reklamację w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż 14 dni od daty jej zgłoszenia. Za datę zgłoszenia uznaje się datę przyjęcia kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z dostarczonym towarem do działu handlowego Fabryki Żarówek HELIOS w Katowicach. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji o odpowiedni czas niezbędny do dokonania określonych czynności np. zwrot towaru do Kupującego, przeprowadzenie niezbędnych testów, wyjazd do Klienta itp. 16. Nieprzestrzeganie powyższych zasad spowoduje nieprzyjęcie reklamacji produktów i odesłanie ich na koszt nadawcy. 17. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie zwrócony klientowi. Klient zostanie obciążony kosztami transportu oraz kosztami operacyjnymi w wysokości 10% wartości reklamowanego towaru.

Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji  
Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji  

Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji produktów HELIOS