Page 1


I Wielkość bezrobocia Najnowsze dane z lokalnego rynku pracy skłaniają do optymizmu. W kwietniu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, stopa bezrobocia na terenie Miasta Gdańska zmniejszyła się o kolejne 0,2 punktu procentowego. Analogiczny spadek bezrobocia odnotowany został również w Powiecie Gdańskim. W kwietniu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku wyniosła 14 037 osób, o 387 mniej niż przed miesiącem. Z kolei w powiecie gdańskim, na początku drugiego kwartału, w ewidencji PUP widniało 3 457 bezrobotnych, o 84 osoby mniej niż w marcu 2014 roku.

• wyższe (20,6%) • policealne i śr.zawod. (22,6%) • średnie ogólnokształcące (12,7%) • zasadnicze zawodowe (19,4%) • gimnazjalne i poniżej (24,7%)

Wraz ze spadkiem liczby zarejestrowanych, redukcji uległa również stopa bezrobocia. Na terenie Gdańska osiągnęła ona poziom 6,7 proc. czyli o 0,2 punkt procentowego mniej niż na koniec ubiegłego kwartału. Wskaźnik ten w takim samym stopniu uległ obniżeniu na terenie powiatu gdańskiego i obecnie wynosi on 9,8 proc.

Z kolei osoby zarejestrowane w PUP zamieszkałe na terenie powiatu gdańskiego legitymują się odpowiednio wykształceniem:

Wykres 1. Procentowy udział bezrobotnych z Miasta Gdańska i powiatu gd. w ogólnej liczbie zarejestrowancyh

Wykres 2. Stopa bezrobocia w Mieście Gdańsk i powiecie gdańskim w okresie od lutego do kwietnia 2014 r.

• wyższe (12,7%) • policealne i śr.zawod. (22,4%)

12

Powiat gdański 19,7%

10,1% 10,0% 9,8%*

10 8

7,0%

6,9%

6,7%*

6 4 2 Miasto Gdańsk 80,3%

luty

marzec kwiecień

Miasto Gdańsk

marzec kwiecień

Źródło: PUP w Gdańsku * - prognoza PUP w Gdańsku

Powiat gdański

Bez zmian pozostała natomiast struktura osób poszukujących zatrudnienia. Pod względem płci, wciąż dominującą grupą bezrobotnych są kobiety, których w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku widnieje 9 167, co stanowi 52,3 proc. ogółu wszystkich zarejestrowanych. Z kolei ze względu na wiek, przeważającą grupą bezrobotnych, zarówno na terenie Gdańska, jak i powiatu, są osoby od 25 do 34 roku życia (26,7 proc. zarejestrowanych w Gdańsku i 29,2 proc. w powiecie) oraz w przedziale 35-44 lata (22,9 proc. oraz 21,8 proc.). Najmniejszą grupę bezrobotnych reprezentują natomiast osoby dojrzałe, powyżej 60 roku życia. W Gdańsku stanowią one 7 proc. ogółu zarejestrowanych, zaś na terenie powiatu 4,1 proc.

luty

• średnie ogólnokształcące (10,6%) • zasadnicze zawodowe (23,1%) • gimnazjalne i poniżej (31,2%) Dane statystyczne pozwalają również na analizę sytuacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Łącznie w rejestrze urzędu pracy jest ich 15 466 (o 377 osób mniej niż w marcu 2014 r.), co stanowi 88,2% spośród wszystkich zarejestrowanych.

Analizując dane pod względem wykształcenia, struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i zamieszkałych na terenie Gdańska przedstawia się następująco: -2-


II Oferty pracy Kwietniowy spadek bezrobocia to bez wątpienia zasługa sezonowego zatrudnienia. W miesiącu sprawozdawczym PUP w Gdańsku przyjął łącznie 1 083 oferty pracy, o 229 więcej niż przed miesiącem. To najlepszy wynik w całym roku W miesiącu sprawozdawczym do PUP w Gdańsku wpłynęły 1 083 oferty pracy, o 229 więcej niż w marcu br. (wzrost o 27 proc.). Tradycyjnie większość z nich dotyczyła możliwości podjęcia zatrudnienia na terenie Miasta Gdańska (945 ofert). Jedynie co 9 ogłoszenie (138 ofert) dotyczyło pracy na terenie powiatu gdańskiego. Na terenie Gdańska pracodawcy poszukiwali przede wszystkim pracowników sektora: przetwórstwo przemysłowe (24,6%), działalność w zakresie usług administrowania (18,8%), budownictwo (10,9%) oraz handel hurtowy i detaliczny (10,9%). Pozostałe oferty, dotyczyły w głównej mierze sektorów: - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,0%) - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastro-

nomicznymi (5,8%) - administracja publiczna i obrona narodowa (3,8%). W przypadku powiatu gdańskiego, największe zapotrzebowanie na rynku pracy było na pracowników branż: przetwórstwa przemysłowego (34,8%) oraz handel hurtowy i detaliczny (21%). Pozostałe z ofert dotyczyły w głównej mierze: - budownictwa (15,1%) - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (5,1%) - działalność w zakresie usług administrowania (3,6%)

Wykres 3. Oferty pracy zgłoszone do PUP przez pracodawców w okresie od maja 2013 r. do kwietnia 2014 r. Miasto Gdańsk

1000

Powiat Gdański

945 ofert 800

759

745

659 600

549

517 433

462

347 ofert

424

386

400

353

164 oferty 200

V 2013

40 ofert

115

112

71

VI 2013

VII 2013

VIII 2013

86

IX 2013

162

131

XI 2013

X 2013

61

81

XII 2013

I 2014

109

II 2014

III 2014

138

IV 2014

Źródło: PUP w Gdańsku

Tabela 1. Oferty pracy zgłoszone do PUP według branż

Miasto Gdańsk

Branża

Powiat gdański

Przetwórstwo przemysłowe

24,6%

34,8%

Budownictwo

10,9%

15,9%

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych

10,9% 21,0%

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

5,8%

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

7,0% 2,2%

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

18,8%

3,6%

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społ.

3,8%

2,2%

Edukacja

0,8% 2,2%

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

3,1%

1,5%

Pozostałe

14,3%

11,5%

Źródło: PUP w Gdańsku

-3-

5,1%


III Zwolnienia grupowe W kwietniu br. żaden zakład pracy nie zgłosił do PUP w Gdańsku konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w ramach zwolnień grupowych. W analizowanym okresie nie zlikwidowano też ani jednego miejsca pracy w tym trybie Tabela 2. Zwolnienia grupowe prowadzone na terenie Miasta Gdańska oraz powiatu gdańskiego

Zwolnienia grupowe - kwiecień 2014 Zgłoszenia dokonane w kwietniu 2014

Miasto Gdańsk Powiat gdański Razem

Liczba zakładów pracy 0 0 0

Liczba pracowników zgłoszonych do zwolnienia 0 0 0

Zak. pracy prowadzące w kwietniu zwolnienia gr. Liczba zakładów pracy Liczba zwolnionych pracowników 0 0 0 0 0 0

Zakłady pracy, które w miesiącu sprawozdawczym zakończyły proces zwolnień grupowych

Miasto Gdańsk Powiat gdański Razem

Liczba zakładów pracy 0 0 0

Liczba osób, które w skutek zwolnień grupowych utraciły zatrudnienie 0 0 0

Źródło: PUP w Gdańsku

Informacja miesięczna o sytuacji na lokalnym rynku pracy oprac. Łukasz Iwaszkiewicz Starszy inspektor powiatowy Dział Organizacji i Informatyki Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Tel.: /58/ 732-53-37 e-mail: liwaszkiewicz@pup.gda.pl www.pup.gda.pl maj 2014

-4-

InformacjaMiesiecznaKwiecień2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you