Page 1

min 800

800

850

min 600

NR REJ. 01/021/VIII/09

PKWiU 31.20.32-03.10 min 1200

PREM-G1dM

900

1450 min 3470

Porównanie wymaganych gabarytów wyrobisk oraz rozdzielnic PREM-GJm i PREM-G1dM

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Dane techniczne

PREM-GJ, PREM-GJm

Napięcie znamionowe: - sieci - rozdzielnicy Znamionowy poziom izolacji: - napięcie probiercze przemienne 1 min (50/60 Hz) - napięcie probiercze udarowe Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych Prąd znamionowy ciągły pola zasilającego Prąd znamionowy ciągły pola odpływowego Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s) Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC (z utrzymaniem gazów wewnątrz rozdzielnicy) Stopień ochrony: - osłon zewnętrznych rozdzielnicy - osłon wewnętrznych po otwarciu drzwi Wymiary gabarytowe pola: - wysokość - szerokość - głębokość Masa Łączniki główne: - wyłącznik czynnik gaszeniowy i izolacyjny - próżnia - stycznik czynnik gaszeniowy i izolacyjny - próżnia czynnik gaszeniowy i izolacyjny - SF6

kV kV

6/10* 7,2/12*

kV kV A A A kA kA

20/28* 60 do 630 400, 630 100, 160, 200, 250, 400, 630 16 40 AFLR 10kA/0,2s, 16kA/0,15s IP 54 IP 32 1600 650 850 200-300

mm mm mm kg

Evolis, VD4, VCB/TEL V-Contact V7 Rollarc R400, R400D

- rozłącznik czynnik izolacyjny - powietrze

NAL

* dla energetyki oraz zastosowań przemysłowych

Zgodność z normami i przepisami: - Świadectwo badania Nr ŚB/2/5/EE/05 wydane przez ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA w Gliwicach - CERTYFIKATY Nr 0661/NBR/09 oraz Nr 0677/NBR/09 wydane przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie - Dopuszczenie Prezesa WUG GE-8/06 oraz GE-27/07 - PN–EN 62271-200:2007, PN–EN 60694:2004, PN–EN 60529:2003, PN–G-42050:1997, PN–G-50003:2003, PN–G-42041:1997, PN–G-42042:1998, PN–G-42044:2000.

ELEKTROBUDOWA SA STOSUJE POTWIERDZONY CERTYFIKATAMI ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z ISO 9001, ISO 14001, AQAP–2110

Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii PL 62-505 Konin, ul. Przemysłowa 156 tel. 48 63 2466 200, fax 48 63 2427 292 e-mail: dystrybucja@elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA PL 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. 48 32 2590 100, fax 48 32 2590 216 e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl www.elbudowa.com.pl

BIURA MARKETINGU/ MARKETING OFFICES: Region Północny PL 62-505 Konin, ul. Przemysłowa 156 tel. 48 63 2466 214, fax 48 63 2427 162 e-mail: dystrybucja.marketing@elbudowa.com.pl

Region Południowy PL 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. 48 32 2590 167, 315, fax 48 32 2590 340 e-mail:dystrybucja.poludnie@elbudowa.com.pl

Region Zachodni PL 53-009 Wrocław, ul. Ożynowa 32 tel. 48 71 3628 303, fax 48 71 3608 934 e-mail: dystrybucja.zachod@elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA

400

600

1600

1850

PREM-GJm

Rozdzielnice średniego napięcia typu PREM-GJ i PREM-GJm


ELEKTROBUDOWA SA

ISO 9001 ISO 14001 AQAP 2110

Rozdzielnica PREM-GJm podczas prób napięciowych

ZALETY wysoka niezawodność pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań zapewniających niską cenę; zwarta budowa, ograniczone do minimum wymiary gabarytowe, pozwalające na oszczędności inwestycyjne, zredukowany ciężar pola ułatwiający transport i montaż rozdzielnicy, bezpieczeństwo i pewność działania dzięki zastosowaniu odłącznika zintegrowanego z uziemnikiem oraz nowoczesnych zespołów zabezpieczeń, odporność łukowa z utrzymaniem gazów wewnątrz obudowy dzięki systemowi szybkiego wyłączania oraz dekompresji wewnętrznej, czynności ruchowe wykonywane przy zamkniętych drzwiach pola, automatyczna blokada dostępu uniemożliwiająca wykonanie błędnych operacji, podczas otwierania i zamykania rozłącznika oraz uziemnika, blokowany ryglem elektromagnetycznym dostęp do gniazda napędu uziemnika od stanu napięcia na kablu, ciągłość uziemienia wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz komponentów pola, komfort i bezpieczeństwo obsługi dzięki umieszczeniu na elewacji pola schematu synoptycznego i wskaźników położenia łączników wewnątrz pola, możliwość kontroli styków głównych i uziemiających oraz bezpieczników i zacisków kablowych poprzez okienka inspekcyjne umieszczone na elewacji, autonomiczność układu zasilania obwodów pomocniczych, bezobsługowość, możliwość współpracy z zew. systemem nadzoru, możliwość szybkiego projektowania i doboru pól, a także łatwość rozbudowy dzięki modułowości systemu, wieloletnia trwałość, ograniczenie czynności konserwacyjnych, fachowy i łatwo dostępny serwis producenta, produkcja i eksploatacja nie zagrażające środowisku.

Wnętrze przedziału przyłączowego po otwarciu drzwi przednich

Zamykanie/otwieranie rozłącznika

Przestawianie styków zespołu odłącznika z uziemnikiem

WUG GE-8/06

Otwieranie drzwi przedziału przyłączowego

WUG GE-27/07

Wnętrze przedziału przyłączowego po otwarciu drzwi tylnych

Wnętrze przedziału szynowego i łącznikowego po zdjęciu osłony górnej

4

1600

rozdzielnice wnętrzowe, wolnostojące, o izolacji powietrznej, pełna przedziałowość z zachowaniem stopnia ochrony IP32 dla przegród wewnętrznych, komponenty rozdzielnicy usytuowane w oddzielonych przedziałach osłoniętych metalowymi osłonami przeznaczonymi do uziemienia, przedziały wysokonapięciowe: szyn zbiorczych, łącznika, przyłączowy oraz niskonapięciowy przedział obwodów pomocniczych, dodatkowo wydzielony przedział dekompresji, wspólny dla zestawu trzypolowego przedział dekompresji wewnętrznej wyposażony w klapy bezpieczeństwa gwarantujące, w przypadku powstania łuku wewnętrznego, błyskawiczną ewakuację i skierowanie do niego gazów połukowych z przedziałów wysokonapięciowych, co eliminuje konieczność zapewniena przestrzeni nad rozdzielnicą, stalowe elementy konstrukcji pola przykręcane do ramy, wspólnej dla zestawu minimum 3-ech pól, rozdzielnica jednoczłonowa, prefabrykowane pola wyposażane opcjonalnie w różnorodną aparaturę łączeniową: rozłącznik powietrzny, wyłącznik, stycznik próżniowy lub w izolacji SF6, każde pole rozdzielcze wyposażone w odłącznik z pionowo przemieszczanym stykiem ruchomym tworzącym w obwodzie bezpieczną przerwę izolacyjną, zintegrowanie odłącznika z uziemnikiem i przegrodą ruchomą izolatora przepustowego do przedziału łącznika umożliwia automatyczne uziemianie obwodu po stronie kabla i bezpieczny dostęp do przedziału przyłączowego, odłącznik z przyłączem kablowym połączono złączem elastycznym, jednoznacznie widoczna przerwa izolacyjna na odłączniku i rozłączniku oraz stan styków uziemnika przez dogodnie usytuowane wzierniki ze szkła ochronnego, przedział szyn zbiorczych biegnący wzdłuż górnej części rozdzielnicy wyposażony w szyny zbiorcze wykonane z kształtowników o zaokrąglonych krawędziach, zdjęcie osłony górnej pola oraz otwarcie drzwi przedziału łącznika głównego jest sygnalizowane oraz powoduje wyłączenie pola, przedział przyłączowy oprócz przyłączy kablowych może być wyposażony w różnorodną aparaturę, taką jak: transformator potrzeb własnych, bezpieczniki, przekładniki napięciowe, prądowe i ziemnozwarciowe, dogodny dostęp do przedziału przyłączowego z dwóch stron (od przodu i od tyłu), obsługa gniazd napędów i zamków jednym, wspólnym kluczem zastosowanie zespołu blokad wykonanego z elementów nierdzewnych, zapewniającego odpowiednią współpracę łącznika głównego (wyłącznika, stycznika lub rozłącznika), zespołu odłącznika z uziemnikiem oraz drzwiami, realizowanie czynności łączeniowych jedynie przy zamkniętych drzwiach przedziału przyłączowego i uniemożliwiony dostęp do pola przy załączonym napięciu, niskonapięciowy przedział obwodów pomocniczych wyposażony opcjonalnie w różnorodne cyfrowe moduły sterowniczozabezpieczeniowe, listwy zaciskowe, bezpieczniki nn, urządzenia przekaźnikowe oraz inną aparaturę zabezpieczającą i pomiarową o niewielkich gabarytach, napięcia pomocnicze generowane z własnych źródeł rozdzielnicy, gdy na zasilaniu obwodów głównych znajduje się napięcie, na elewacji przedziału obwodów pomocniczych oprócz schematu synoptycznego, wskaźników stanu łączników i uziemnika znajdują się diody sygnalizujące gotowość elektryczną pola do sterowania, wskaźnik napięcia oraz opcjonalnie cyfrowy moduł zabezpieczeń, konstrukcja obudowy zapewniająca stopień szczelności IP54 zrealizowana przez wylewane uszczelki poliuretanowe o wieloletniej trwałości, ciśnieniowy system ograniczania czasu trwania ewentualnego zwarcia łukowego do <0,1s, zdecydowanie minimalizujący skutki łuku oraz czas usuwania awarii, możliwość miejscowego (z rozdzielnicy), lokalnego (poprzez separator obwodów) lub zdalnego monitorowania i sterowania polem.

2 11 10 7 12 3 położenie pracy

650

13 14

800

Elewacja i przekrój pola rozdzielnicy PREM-GJ z rozłącznikiem i bezpiecznikami - przedział dekompresji - przedział obwodów pomocniczych - przedział łącznika głównego - przedział szyn zbiorczych - przedział przyłączowy (kablowy) - łącznik główny

1. Szyny zbiorcze 2. Izolator przepustowy złącza 3. Zespół odłącznika z bezpiecznikiem lub bez 4. Rozłącznik 5. Wyłącznik 6. Stycznik 7. Bezpiecznik mocy 8. Przekładnik napięciowy lub transformator 9. Wkładka bezpiecznikowa 10. Przekładnik prądowy 11. Izolator reaktancyjny 12. Przekładnik ziemnozwarciowy 13. Styk uziemiający 14. Rama posadowcza

5 6

1600

w sieciach średniego napięcia zakładów przemysłowych jako rozdzielnice oddziałowe rozprowadzające lub końcowe rozsyłowe, w trudnych warunkach środowiskowych (stopień szczelności IP54), w szczególności w podziemnych górniczych sieciach kablowych kopalń węgla, rud miedzi i innych gałęzi przemysłu charakteryzujących się wysokim zapyleniem, wysoką wilgotnością, podwyższoną temperaturą otoczenia itp., w niskich wyrobiskach kopalnianych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, PREM-GJ jako rozdzielnica jednosekcyjna, natomiast PREM-GJm jako rozdzielnica wielosekcyjna z polami sprzęgłowymi i pomiarowymi, zarówno PREM-GJ, jak i PREM-GJm jako zestaw pól końcowych, do zasilania silników 6kV, np. przenośnika taśmowego, w modernizowanych sieciach kopalnianych, jako zamiennik wyeksploatowanych rozdzielnic typu RSK-6.

1

1600

BUDOWA

1600

ZASTOSOWANIE

9 8

800

800

Przekrój pola wyłącznikowego oraz stycznikowego z bezpiecznikami

Wnętrze przedziału obwodów pomocniczych po otwarciu drzwi tylnych

Wylewane uszczelki poliuretanowe zapewniające IP54


ELEKTROBUDOWA SA

ISO 9001 ISO 14001 AQAP 2110

Rozdzielnica PREM-GJm podczas prób napięciowych

ZALETY wysoka niezawodność pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań zapewniających niską cenę; zwarta budowa, ograniczone do minimum wymiary gabarytowe, pozwalające na oszczędności inwestycyjne, zredukowany ciężar pola ułatwiający transport i montaż rozdzielnicy, bezpieczeństwo i pewność działania dzięki zastosowaniu odłącznika zintegrowanego z uziemnikiem oraz nowoczesnych zespołów zabezpieczeń, odporność łukowa z utrzymaniem gazów wewnątrz obudowy dzięki systemowi szybkiego wyłączania oraz dekompresji wewnętrznej, czynności ruchowe wykonywane przy zamkniętych drzwiach pola, automatyczna blokada dostępu uniemożliwiająca wykonanie błędnych operacji, podczas otwierania i zamykania rozłącznika oraz uziemnika, blokowany ryglem elektromagnetycznym dostęp do gniazda napędu uziemnika od stanu napięcia na kablu, ciągłość uziemienia wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz komponentów pola, komfort i bezpieczeństwo obsługi dzięki umieszczeniu na elewacji pola schematu synoptycznego i wskaźników położenia łączników wewnątrz pola, możliwość kontroli styków głównych i uziemiających oraz bezpieczników i zacisków kablowych poprzez okienka inspekcyjne umieszczone na elewacji, autonomiczność układu zasilania obwodów pomocniczych, bezobsługowość, możliwość współpracy z zew. systemem nadzoru, możliwość szybkiego projektowania i doboru pól, a także łatwość rozbudowy dzięki modułowości systemu, wieloletnia trwałość, ograniczenie czynności konserwacyjnych, fachowy i łatwo dostępny serwis producenta, produkcja i eksploatacja nie zagrażające środowisku.

Wnętrze przedziału przyłączowego po otwarciu drzwi przednich

Zamykanie/otwieranie rozłącznika

Przestawianie styków zespołu odłącznika z uziemnikiem

WUG GE-8/06

Otwieranie drzwi przedziału przyłączowego

WUG GE-27/07

Wnętrze przedziału przyłączowego po otwarciu drzwi tylnych

Wnętrze przedziału szynowego i łącznikowego po zdjęciu osłony górnej

4

1600

rozdzielnice wnętrzowe, wolnostojące, o izolacji powietrznej, pełna przedziałowość z zachowaniem stopnia ochrony IP32 dla przegród wewnętrznych, komponenty rozdzielnicy usytuowane w oddzielonych przedziałach osłoniętych metalowymi osłonami przeznaczonymi do uziemienia, przedziały wysokonapięciowe: szyn zbiorczych, łącznika, przyłączowy oraz niskonapięciowy przedział obwodów pomocniczych, dodatkowo wydzielony przedział dekompresji, wspólny dla zestawu trzypolowego przedział dekompresji wewnętrznej wyposażony w klapy bezpieczeństwa gwarantujące, w przypadku powstania łuku wewnętrznego, błyskawiczną ewakuację i skierowanie do niego gazów połukowych z przedziałów wysokonapięciowych, co eliminuje konieczność zapewniena przestrzeni nad rozdzielnicą, stalowe elementy konstrukcji pola przykręcane do ramy, wspólnej dla zestawu minimum 3-ech pól, rozdzielnica jednoczłonowa, prefabrykowane pola wyposażane opcjonalnie w różnorodną aparaturę łączeniową: rozłącznik powietrzny, wyłącznik, stycznik próżniowy lub w izolacji SF6, każde pole rozdzielcze wyposażone w odłącznik z pionowo przemieszczanym stykiem ruchomym tworzącym w obwodzie bezpieczną przerwę izolacyjną, zintegrowanie odłącznika z uziemnikiem i przegrodą ruchomą izolatora przepustowego do przedziału łącznika umożliwia automatyczne uziemianie obwodu po stronie kabla i bezpieczny dostęp do przedziału przyłączowego, odłącznik z przyłączem kablowym połączono złączem elastycznym, jednoznacznie widoczna przerwa izolacyjna na odłączniku i rozłączniku oraz stan styków uziemnika przez dogodnie usytuowane wzierniki ze szkła ochronnego, przedział szyn zbiorczych biegnący wzdłuż górnej części rozdzielnicy wyposażony w szyny zbiorcze wykonane z kształtowników o zaokrąglonych krawędziach, zdjęcie osłony górnej pola oraz otwarcie drzwi przedziału łącznika głównego jest sygnalizowane oraz powoduje wyłączenie pola, przedział przyłączowy oprócz przyłączy kablowych może być wyposażony w różnorodną aparaturę, taką jak: transformator potrzeb własnych, bezpieczniki, przekładniki napięciowe, prądowe i ziemnozwarciowe, dogodny dostęp do przedziału przyłączowego z dwóch stron (od przodu i od tyłu), obsługa gniazd napędów i zamków jednym, wspólnym kluczem zastosowanie zespołu blokad wykonanego z elementów nierdzewnych, zapewniającego odpowiednią współpracę łącznika głównego (wyłącznika, stycznika lub rozłącznika), zespołu odłącznika z uziemnikiem oraz drzwiami, realizowanie czynności łączeniowych jedynie przy zamkniętych drzwiach przedziału przyłączowego i uniemożliwiony dostęp do pola przy załączonym napięciu, niskonapięciowy przedział obwodów pomocniczych wyposażony opcjonalnie w różnorodne cyfrowe moduły sterowniczozabezpieczeniowe, listwy zaciskowe, bezpieczniki nn, urządzenia przekaźnikowe oraz inną aparaturę zabezpieczającą i pomiarową o niewielkich gabarytach, napięcia pomocnicze generowane z własnych źródeł rozdzielnicy, gdy na zasilaniu obwodów głównych znajduje się napięcie, na elewacji przedziału obwodów pomocniczych oprócz schematu synoptycznego, wskaźników stanu łączników i uziemnika znajdują się diody sygnalizujące gotowość elektryczną pola do sterowania, wskaźnik napięcia oraz opcjonalnie cyfrowy moduł zabezpieczeń, konstrukcja obudowy zapewniająca stopień szczelności IP54 zrealizowana przez wylewane uszczelki poliuretanowe o wieloletniej trwałości, ciśnieniowy system ograniczania czasu trwania ewentualnego zwarcia łukowego do <0,1s, zdecydowanie minimalizujący skutki łuku oraz czas usuwania awarii, możliwość miejscowego (z rozdzielnicy), lokalnego (poprzez separator obwodów) lub zdalnego monitorowania i sterowania polem.

2 11 10 7 12 3 położenie pracy

650

13 14

800

Elewacja i przekrój pola rozdzielnicy PREM-GJ z rozłącznikiem i bezpiecznikami - przedział dekompresji - przedział obwodów pomocniczych - przedział łącznika głównego - przedział szyn zbiorczych - przedział przyłączowy (kablowy) - łącznik główny

1. Szyny zbiorcze 2. Izolator przepustowy złącza 3. Zespół odłącznika z bezpiecznikiem lub bez 4. Rozłącznik 5. Wyłącznik 6. Stycznik 7. Bezpiecznik mocy 8. Przekładnik napięciowy lub transformator 9. Wkładka bezpiecznikowa 10. Przekładnik prądowy 11. Izolator reaktancyjny 12. Przekładnik ziemnozwarciowy 13. Styk uziemiający 14. Rama posadowcza

5 6

1600

w sieciach średniego napięcia zakładów przemysłowych jako rozdzielnice oddziałowe rozprowadzające lub końcowe rozsyłowe, w trudnych warunkach środowiskowych (stopień szczelności IP54), w szczególności w podziemnych górniczych sieciach kablowych kopalń węgla, rud miedzi i innych gałęzi przemysłu charakteryzujących się wysokim zapyleniem, wysoką wilgotnością, podwyższoną temperaturą otoczenia itp., w niskich wyrobiskach kopalnianych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, PREM-GJ jako rozdzielnica jednosekcyjna, natomiast PREM-GJm jako rozdzielnica wielosekcyjna z polami sprzęgłowymi i pomiarowymi, zarówno PREM-GJ, jak i PREM-GJm jako zestaw pól końcowych, do zasilania silników 6kV, np. przenośnika taśmowego, w modernizowanych sieciach kopalnianych, jako zamiennik wyeksploatowanych rozdzielnic typu RSK-6.

1

1600

BUDOWA

1600

ZASTOSOWANIE

9 8

800

800

Przekrój pola wyłącznikowego oraz stycznikowego z bezpiecznikami

Wnętrze przedziału obwodów pomocniczych po otwarciu drzwi tylnych

Wylewane uszczelki poliuretanowe zapewniające IP54


min 800

800

850

min 600

NR REJ. 01/021/VIII/09

PKWiU 31.20.32-03.10 min 1200

PREM-G1dM

900

1450 min 3470

Porównanie wymaganych gabarytów wyrobisk oraz rozdzielnic PREM-GJm i PREM-G1dM

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Dane techniczne

PREM-GJ, PREM-GJm

Napięcie znamionowe: - sieci - rozdzielnicy Znamionowy poziom izolacji: - napięcie probiercze przemienne 1 min (50/60 Hz) - napięcie probiercze udarowe Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych Prąd znamionowy ciągły pola zasilającego Prąd znamionowy ciągły pola odpływowego Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s) Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC (z utrzymaniem gazów wewnątrz rozdzielnicy) Stopień ochrony: - osłon zewnętrznych rozdzielnicy - osłon wewnętrznych po otwarciu drzwi Wymiary gabarytowe pola: - wysokość - szerokość - głębokość Masa Łączniki główne: - wyłącznik czynnik gaszeniowy i izolacyjny - próżnia - stycznik czynnik gaszeniowy i izolacyjny - próżnia czynnik gaszeniowy i izolacyjny - SF6

kV kV

6/10* 7,2/12*

kV kV A A A kA kA

20/28* 60 do 630 400, 630 100, 160, 200, 250, 400, 630 16 40 AFLR 10kA/0,2s, 16kA/0,15s IP 54 IP 32 1600 650 850 200-300

mm mm mm kg

Evolis, VD4, VCB/TEL V-Contact V7 Rollarc R400, R400D

- rozłącznik czynnik izolacyjny - powietrze

NAL

* dla energetyki oraz zastosowań przemysłowych

Zgodność z normami i przepisami: - Świadectwo badania Nr ŚB/2/5/EE/05 wydane przez ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA w Gliwicach - CERTYFIKATY Nr 0661/NBR/09 oraz Nr 0677/NBR/09 wydane przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie - Dopuszczenie Prezesa WUG GE-8/06 oraz GE-27/07 - PN–EN 62271-200:2007, PN–EN 60694:2004, PN–EN 60529:2003, PN–G-42050:1997, PN–G-50003:2003, PN–G-42041:1997, PN–G-42042:1998, PN–G-42044:2000.

ELEKTROBUDOWA SA STOSUJE POTWIERDZONY CERTYFIKATAMI ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z ISO 9001, ISO 14001, AQAP–2110

Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii PL 62-505 Konin, ul. Przemysłowa 156 tel. 48 63 2466 200, fax 48 63 2427 292 e-mail: dystrybucja@elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA PL 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. 48 32 2590 100, fax 48 32 2590 216 e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl www.elbudowa.com.pl

BIURA MARKETINGU/ MARKETING OFFICES: Region Północny PL 62-505 Konin, ul. Przemysłowa 156 tel. 48 63 2466 214, fax 48 63 2427 162 e-mail: dystrybucja.marketing@elbudowa.com.pl

Region Południowy PL 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. 48 32 2590 167, 315, fax 48 32 2590 340 e-mail:dystrybucja.poludnie@elbudowa.com.pl

Region Zachodni PL 53-009 Wrocław, ul. Ożynowa 32 tel. 48 71 3906 154, fax 48 71 3608 934 e-mail: dystrybucja.zachod@elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA

400

600

1600

1850

PREM-GJm

Rozdzielnice średniego napięcia typu PREM-GJ i PREM-GJm

Rozdzielnice średniego napięcia typu PREM-GJ i PREM-GJm