Page 1


W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry


WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni

Po raz kolejny okres wakacyjny przyczynił się do sezonowego spadku bezrobocia. We wrześniu 2013 roku w urzędach pracy działających na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz w PUP w Gdyni zarejestrowanych było łącznie 59 591 osób bezrobotnych, to o 1 294 osoby mniej niż pod koniec II kwartału br.

W

akacyjne miesiące niewątpliwie miały pozytywny wpływ na poprawę sytuacji na metropolitalnym rynku pracy. Pod koniec września br. w powiatowych urzędach pracy działających na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz w Gdyni liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 59 591 osób, o 1 294 bezrobotnych mniej pod koniec czerwca 2013 r. (spadek o 2,1%).

Na koniec miesiąca sprawozdawczego najniższa stopa bezrobocia odnotowana została na terenie Sopotu (4,8%), Gdyni (6,3%) oraz Gdańska (6,8 %). Wskaźnik ten osiągnął najwyższy poziom na terenie powiatów nowodworskiego (27,8%), malborskiego (24,7%) oraz lęborskiego (20,2%). Dane dotyczące pozostałych terenów prezentuje wykres nr 1.

W ujęciu kwartał do kwartału największy spadek liczby bezrobotnych został odnotowany na terenie powiatu puckiego (5,2%), Miasta Gdynia (5,0%) oraz powiatu wejherowskiego (4,8%). Podobnie było także w powiecie malborskim (3%), Mieście Gdańsku (2,3%) oraz powiecie lęborskim (2,1%). Sytuacja na rynku pracy pozostała niemalże bez zmian na terenie powiatu tczewskiego (0,1%) oraz w Mieście Sopot (0,6%). Z kolei w powiecie kartuskim zaobserwowany został najwyższy wzrost liczby zarejestrowanych

Zdaniem większości urzędów pracy, główną przyczyną spadku bezrobocia jest sezonowość zatrudnienia. W głównej mierze dotyczy to wzrostu ofert pracy w sektorze budowlanym i okołobudowlanym, a także branży turystycznej. W najbliższych miesiącach liczba zarejestrowanych bezrobotnych najprawdopodobniej przestanie spadać i pod koniec roku urzędy pracy zanotują wzrost liczby osób poszukujacych zatrudnienia. Sezonowy spadek liczby bezrobotnych odnotował również Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Z danych Urzędu wynika, że w Pomorskiem pod koniec III kwartału br. zarejestrowanych było 110 950 osób, to 1 958 osób mniej niż pod koniec czerwca br. (spadek o 1,7%). Analogicznie sytuacja wyglądała na terenie całego kraju. We wrześniu we wszystkich urzędach pracy zarejestrowanych jest 2 083 116 osób, o 26 029 osób mniej niż pod koniec II kwartału.

1 294

o tyle osób zmniejszyło się, w ujęciu kwartał do kwartału, bezrobocie na terenie GOM oraz Gdyni bezrobotnych (4,5%). W powiecie gdańskim oraz nowodworskim liczba bezrobotnych wzrosła nieznacznie (odpowiednio o 1,3% oraz 1,2%). Analizując liczby bezwzględne, na terenie GOM i Gdyni, nieprzerwanie najwięcej bezrobotnych zamieszkuje teren Miasta Gdańska (14 230) oraz powiatu wejherowskiego (8 902). Natomiast w Sopocie oraz powiecie puckim zamieszkuje najmniej osób pozostających bez zatrudnienia (odpowiednio 897 i 3 004).

Wykres 1. Stopa bezrobocia dane: PUP z obszaru GOM oraz PUP Gdynia, WUP Gdańsk

30

27,8% 24,7%

25

20,2%

20

15,6% 15

12,9%

13,7%

11,1% 9,9%

10 6,8%

6,3% 4,8%

5

Gdańsk

Gdynia

Sopot

p. gdański

p. kartuski

p. lęborski p. malbrski

-3-

p. pucki

p. tczewski p. wejherowski

p. nowodworski


OFERTY PRACY

zgłoszone do PUP przez pracodawców Większość ofert zatrudnienia zgłoszonych do urzędów pracy GOM oraz Gdyni w okresie od lipca do końca września 2013 roku pochodziła z sektorów turystycznych oraz branży budowlanej. Niestety w ujęciu kwartał do kwartału liczba złożonych ofert zmalała z 8 094 do 6 792 zgłoszeń, oznacza to spadek o 16,2 proc.

Z

reguły okres od lipca do końca września to czas, w którym większość sezonowych wakatów jest już wypełniona. Jedynie część pracodawców decyduje się w tym czasie na dalsze zwiększanie zatrudnienia. Nie inaczej było także w tym roku. W efekcie do urzędów pracy działających na terenie GOM oraz Gdyni w III kwartale br. wpłynęły jedynie 6 792 oferty pracy, to o 16,2 proc. mniej niż w okresie od kwietnia do czerwca tego roku.

Wśród najczęściej poszukiwanych zawodów znaleźli się: - pracownicy budowlani, - sprzedawcy, - pracownicy biurowi, - murarze, - kucharze, - kierowcy, - pracownicy do przetwórstwa ryb, - szwaczki.

Tabela 1. Oferty pracy zgłoszone do PUP GOM i PUP w Gdyni Gdańsk

Gdynia

Sopot

p. gdański

p. kartuski

p. lęborski

II kw. 2013 r.

1568

1014

124

312

552

885

III kw. 2013 r.

1195

1226

143

197

387

622

Wzrost/Spadek

- 23,8 proc.

+20,9 proc.

+15,3 proc.

-36,9 proc.

-29,9 proc.

-29,7 proc.

p. wejherowski

p.nowodworski

p. malborski

p. pucki

p.tczewski

II kw. 2013 r.

897

480

956

708

598

III kw. 2013 r.

501

493

829

899

300

Wzrost/spadek

-44,1 proc.

+2,7 proc.

-13,3 proc.

+27 proc.

-49,8 proc.

Razem III kw.

6792

Źródło: WUP w Gdańsku

Wzrost liczby nowych ofert pracy odnotowany został w Mieście Gdynia (20,9%), Sopocie (15,3%) oraz na terenie dwóch powiatów: wejherowskiego i puckiego (odpowiednio 27% i 2,7%). Na pozostałych obszarach zaobserwowane zostały wyraźne spadki.

W województwie pomorskim w III kwartale roku lokalni pracodawcy złożyli w urzędach pracy łącznie 13 579 ofert zatrudnienia, o 2 093 ofert mniej niż w okresie wcześniejszym (spadek o 12,3 proc.). W skali całego kraju zostały złożone 228 352 propozycje pracy, to o 9 205 ogłoszeń mniej niż w okresie od kwietnia do końca czerwca 2013 roku (spadek o 3,8 %).

49,8% o tyle, w ujęciu kwartał do kwartału, spadła liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do PUP w Nowym Dworze Gdańskim Największy miał miejsce na terenie powiatu nowodworskiego. Tu liczba zgłoszonych ofert pracy, w ujęciu kwartał do kwartału, zmalała niemal o połowę (49,8%). Równie duże spadki zaobserwowano w powiecie malborskim (44,1%) oraz gdańskim (36,9%). Na pozostałych obszarach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego ubytek ofert pracy oscylował w przedziale od 20 do 29 proc. Szczegółowe dane w tym zakresie zostały zaprezentowane w tabeli nr 1. Największa liczba ofert kierowana była do osób, które chciałyby podjąć zatrudnienie w branżach sezonowych (gastronomii, hotelarstwie, handlu, turystyce i budownictwie). Część ofert związana była z zatrudnieniem do prac prostych, nie wymagających większych kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia.

-4-


ZWOLNIENIA GRUPOWE prowadzone na terenie GOM i Gdyni

W III kwartale br. po raz kolejny nieznacznie spadła liczba zakładów pracy, które przeprowadzały restrukturyzacje zatrudnienia w trybie zwolnień grupowych. W efekcie spadła też liczba osób, z którymi rozwiązano umowy o prace.

W

III kwartale br. na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Gdyni zwolnienia grupowe przeprowadzane były łącznie w 30 firmach (o 2 zakłady pracy mniej niż w okresie wcześniejszym). Prawie połowa z nich zlokalizowana była na terenie Trójmiasta. W Gdańsku umowy o pracę w trybie zwolnień grupowych rozwiązywane były w 10 przedsiębiorstwach. W Gdyni i Sopocie redukcja zatrudnienia przeprowadziło po 2 pracodawców. Na terenie GOM-u zwolnienia grupowe miały miejsce jeszcze w powiatach lęborskim (1 zakład pracy), tczewskim (3 pracodawców), wejherowskim (5 przedsiębiorstw) i kartuskim (aż 7 zakładów pracy). W pozostałych powiatach pracodawcy nie zgłosili redukcji zatrud-

nienia. Wskutek prowadzonych przez pracodawców zwolnień, najwięcej osób utraciło pracę na terenie Miasta Gdańska (69 osób). W Sopocie i Gdyni umowy rozwiązano z 5 pracownikami (3 osoby w Gdyni i 2 w Sopocie). Poza Trójmiastem największa redukcja zatrudnienia przeprowadzona została na terenie powiatu kartuskiego, gdzie do zwolnienia zgłoszone zostały 42 osoby. W powiecie tczewskim pracę straciło 8, wejherowskim 7, a lęborskim 1 osoba.

Tabela 2. Zwolnienia grupowe przeprowadzane na terenie GOM i w Gdyni Gdańsk

Gdynia

Sopot

p. gdański

p. kartuski

p. lęborski

Liczba zakładów pracy 10

2

2

0

7

1

Zwolnieni pracownicy

3

2

0

42

1

p. wejherowski

p.nowodworski

69 p. malborski

p. pucki

p.tczewski

Liczba zakładów pracy 0

0

3

5

0

Zwolnieni pracownicy

0

0

8

7

0

Razem zakłady pracy

30

Razem pracownicy

132

Źródło: Opracowanie własne WUP w Gdańsku na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

Informacja kwartalną o sytuacji na lokalnym rynku pracy oprac. Łukasz Iwaszkiewicz Starszy inspektor powiatowy Dział Organizacji i Informatyki Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Tel.: /58/ 732-53-37 e-mail: liwaszkiewicz@pup.gda.pl www.pup.gda.pl listopad 2013 -5-

Informacja kwartalna III kw