Page 1


ELEKTROBUDOWA SA M O D U £ O W Y S Y S T E M R O Z D Z I A £ U E N E R G I I

Kieruj¹c siê potrzebami Klientów, ELEKTROBUDOWA SA bazuj¹c na swoim wieloletnim doœwiadczeniu - opracowa³a i wdro¿y³a do produkcji Modu³owy System Rozdzia³u Energii PONTIS. Jest to pierwszy na naszym rynku system przewodów szynowych wyprodukowany przez polskiego producenta. Przewody szynowe stanowi¹ wa¿ny element uk³adów transmisji i rozdzia³u energii, odznaczaj¹cy siê wysok¹ niezawodnoœci¹ i bezpieczeñstwem dla œrodowiska i ludzi. Oferujemy rozwi¹zania o doskona³ych parametrach technicznych, maj¹c nadziejê, ¿e dziêki swej prostej budowie, niezawodnoœci, wysokiej jakoœci wykonania oraz przyjemnej dla oka linii stylistycznej, system PONTIS bêdzie cieszy³ siê dobr¹ opini¹ wœród u¿ytkowników. Nasz nowy produkt przeznaczony jest do instalacji o napiêciu znamionowym do 1000 V i pr¹dach od 25 do 6000 A. W ca³ym systemie przewodów szynowych PONTIS, wyró¿niamy nastêpuj¹cy podzia³ na podsystemy: - oœwietleniowy PO, - ma³ej mocy PM, - œredniej mocy PS, - du¿ej mocy w izolacji warstwowej PD.

ZASTOSOWANIE w sieciach niskiego napiêcia do przesy³u i rozdzia³u energii elektrycznej, jako zasilania g³ówne i sprzêg³a szynowe, w zak³adach przemys³owych, warsztatach, magazynach, centrach wystawienniczych, obiektach handlowych, na lotniskach, w biurowcach, hotelach i innych budynkach u¿ytecznoœci publicznej, w trudnych warunkach œrodowiskowych (stopieñ szczelnoœci IP55), równie¿ w œrodowisku wilgotnym i zapylonym, w pomieszczeniach i obiektach o nietypowym przeznaczeniu, np. promy i statki.


MIEJSCE

ZALETY ³atwoœæ projektowania i szybkiego doboru elementów dziêki modu³owoœci systemu, niedu¿a waga i wymiary gabarytowe elementów systemu, u³atwiaj¹ce transport i pozwalaj¹ce na oszczêdnoœci inwestycyjne, szybki i poprawny monta¿ wykonywany przez 2-4 pracowników bez u¿ycia specjalistycznych narzêdzi, komfort i wysoka niezawodnoœæ pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwi¹zañ, elastycznoœæ systemu pozwalaj¹ca na jego ³atw¹ modyfikacjê zgodnie ze zmieniaj¹cymi siê potrzebami u¿ytkownika, bezpieczeñstwo oraz odpornoœæ ogniowa dziêki zastosowaniu barier ogniowych oraz materia³ów nie zawieraj¹cych halogenków, mo¿liwoœæ zastosowania przewodów szynowych w warunkach o ró¿nym stopniu zapylenia i wilgotnoœci dziêki stopniu szczelnoœci IP40 lub IP55, mo¿liwoœæ automatyzacji poprzez system przewodów szynowych dziêki otwartym systemom magistralnym EIB oraz AS-Interface, wieloletnia trwa³oœæ, ograniczenie czynnoœci konserwacyjnych, rodzimy wyrób zapewniaj¹cy nisk¹ cenê, nowoczesny i estetyczny wygl¹d, fachowy i ³atwo dostêpny serwis producenta, produkcja i eksploatacja nie zagra¿aj¹ce œrodowisku.

100% 20% KABLE

PRZEWODY SZYNOWE

CZAS

100% 50% KABLE

PRZEWODY SZYNOWE

PRZEWODNIK

100%

KABLE

75%

PRZEWODY SZYNOWE

KOSZTY

100% 60-70% KABLE

PRZEWODY SZYNOWE

Porównanie kosztów instalacji opartej na przewodach szynowych z tradycyjn¹ instalacj¹ kablow¹

Produkt wykonany zgodnie z normami: PN-EN 60068-2-30:2002(U) PN-EN 60068-2-78:2002(U) PN-EN 60439-1:2003 PN-EN 60439-2:2004 PN-EN 60529:2003

BUDOWA Przewody szynowe systemu PONTIS zbudowane s¹ z miedzianych lub aluminiowych przewodników wspartych na izolatorach i zamkniêtych w aluminiowej obudowie. Przewodniki s¹ wzajemnie izolowane od siebie za pomoc¹ izolacji powietrznej lub sta³ej w przypadku PD. Przewodniki, wykonane z miedzi lub aluminium, na ca³ej powierzchni posiadaj¹ zewnêtrzn¹ pow³okê z cyny. Obudowa zewnêtrzna wykonana jest z profili aluminiowych zapewniaj¹cych odpowiedni¹ sztywnoœæ oraz odprowadzenie ciep³a na zewn¹trz. Ponadto obudowa, po³¹czona z przewodem ochronnym (PE), zapewnia mechaniczn¹ i elektryczn¹ ochronê przewodów roboczych, zapewniaj¹c jednoczeœnie ci¹g³oœæ po³¹czenia na ca³ej d³ugoœci przewodu szynowego. W systemie PONTIS ograniczono do minimum iloœæ po³¹czeñ œrubowych. Dla podzespo³ów i elementów, gdzie zachodzi koniecznoœæ po³¹czeñ nieroz³¹cznych, zastosowano nitowanie. Dziêki temu ca³a konstrukcja jest sztywna i bardzo wytrzyma³a.

Jednoczeœnie poprzez zastosowanie specjalnych izolatorów oraz wielofunkcyjnej obudowy uzyskano przewody szynowe o niewielkich gabarytach i ciê¿arze. Zarówno konstrukcja samej magistrali jak i skrzynek uniemo¿liwia b³êdne ³¹czenie poszczególnych elementów. Ograniczenie liczby elementów ³¹czonych oraz zastosowanie ³¹czników u³atwiaj¹cych instalacjê znacz¹co wp³ywa na zmniejszenie czasu oraz liczby osób wykonuj¹cych monta¿. Przewody szynowe oraz skrzynki s¹ wykonane w taki sposób by umo¿liwiæ instalowanie skrzynek w gniazdach przy³¹czeniowych równie¿ wtedy, gdy system jest pod napiêciem. Modu³owy System Rozdzia³u Energii PONTIS, niezale¿nie od zakresu pr¹dowego ma wspóln¹ liniê stylistyczn¹. Budowa systemu pozwala na ³atwy dobór elementów w fazie projektowania oraz na dowoln¹ modyfikacjê uk³adu ju¿ w trakcie jego eksploatacji. Unifikacja elementów systemu umo¿liwia ich wymianê bez demonta¿u ca³ej instalacji.


M O D U £ O W Y S Y S T E M R O Z D Z I A £ U E N E R G I I

Elementy proste Odcinki proste przewodu szynowego przeznaczone s¹ do poziomego lub pionowego przesy³u energii elektrycznej. Wystêpuj¹ w dwóch wykonaniach: transmisyjne - nie posiadaj¹ce gniazd odp³ywowych oraz dystrybucyjne - z gniazdami odp³ywowymi usytuowanymi naprzemiennie po obu stronach co 0,5 m. Produkowane s¹ w nastêpuj¹cych standardowych d³ugoœciach: 1 m, 2 m, 3 m. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wykonania odcinków o d³ugoœci dostosowanej do konkretnych potrzeb (wykonanie bez gniazd odp³ywowych). Wewn¹trz przewodów szynowych z izolacj¹ powietrzn¹ mo¿liwe jest montowanie barier ogniowych o odpornoœci ogniowej maksymalnie S120. W systemie du¿ej mocy PD nie ma potrzeby stosowania wewnêtrznych barier ogniowych. Elementy zmiany kierunku Standardowe detale s³u¿¹ce do zmiany kierunku trasy przewodu szynowego. Przez po³¹czenie elementów o ró¿nych kszta³tach geometrycznych (L, T, Z lub K) lub z³¹cz elastycznych, zmiana toru przewodu mo¿e nast¹piæ praktycznie w dowolnym kierunku. W odcinkach T-owych i K-owych zastosowano po³¹czenie nieroz³¹czne przewodników. £¹czniki elementów (bloki zaciskowe) Zapewniaj¹ mechaniczne i elektryczne po³¹czenie elementów systemu. Styk elektryczny jest zapewniony poprzez odpowiedni docisk zacisków ³¹cznika do przewodów roboczych za pomoc¹ specjalnych œrub. Styki ³¹cznika wykonane s¹ z miedzi powlekanej srebrem. Konstrukcja bloku zaciskowego zapewnia kompensacjê zmian termicznych, drgañ i naprê¿eñ powstaj¹cych w przewodzie szynowym. Dziêki temu nie ma koniecznoœci wykonywania innych elementów kompensacyjnych.

Przy³¹cza Specjalnie wykonane zakoñczenia odcinków prostych z wyprowadzonymi i przygotowanymi do pod³¹czenia przewodnikami. Stosowane do przy³¹czania przewodu szynowego do rozdzielnicy lub transformatora (suchego lub olejowego). Zakoñczenia przewodu szynowego Do zamkniêcia ci¹gu przewodów szynowych s³u¿¹ zak³adane i przykrêcane na ich koñcu os³ony. Reduktory S¹ to elementy przeznaczone do zmiany przekroju przewodu szynowego. Uchwyty mocuj¹ce Sk³adaj¹ siê na nie: wsporniki, zawiesia, elementy systemu Cady, podpory z amortyzatorami. Umo¿liwiaj¹ poziome lub pionowe przymocowanie przewodu szynowego do sufitu, œciany lub pod³ogi. Uniwersalne uchwyty przystosowane s¹ do ka¿dego rozmiaru magistrali.

Skrzynki Wykonane s¹ z blachy stalowej lub aluminiowej, malowanej proszkowo lub z tworzywa sztucznego. Przystosowane do szybkiego i bezpoœredniego monta¿u. Dziêki odpowiedniej konstrukcji wyeliminowano mo¿liwoœæ niew³aœciwego wpiêcia oraz zainstalowania nieodpowiednich skrzynek. Skrzynki zasilaj¹ce s³u¿¹ do po³¹czenia przewodu szynowego ze Ÿród³em energii elektrycznej. Instalowane s¹ na koñcach odcinków i ³¹czone poprzez blok zaciskowy. Skrzynki odp³ywowe s³u¿¹ do zasilania odbiorników poprzez po³¹czenie ich z magistral¹. S¹ montowane na odcinkach prostych. Przy³¹czenie lub od³¹czenie skrzynki mo¿e odbywaæ siê pod napiêciem. Skrzynki mog¹ byæ wyposa¿one w ró¿norodn¹ aparaturê elektryczn¹: wy³¹czniki nadmiarowe, bezpieczniki, wy³¹czniki mocy, bezpiecznikowe roz³¹czniki mocy. Skrzynki wspó³pracuj¹ z os³onami izolacyjnymi (¿aluzjami) chroni¹c przed dotykiem bezpoœrednim w miejscu zainstalowania gniazd przy³¹czeniowych na odcinkach prostych przewodów szynowych. Os³ony otwieraj¹ siê i zamykaj¹ automatycznie przy wk³adaniu i wyjmowaniu skrzynek, chroni¹c u¿ytkowników podczas pod³¹czania i od³¹czania skrzynki. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ plombowania skrzynek.

Szeroki asortyment ³¹czników instalowanych w skrzynkach z aparatur¹ elektryczn¹


PRZEWÓD SZYNOWY OŒWIETLENIOWY System przewodów szynowych PONTIS PO przeznaczony jest do zasilania opraw oœwietleniowych lub odbiorników w zakresie pr¹dów znamionowych do 50 A. Produkowany tak¿e w wersji podwójnej, o maksymalnej liczbie przewodów czynnych 4+4. Instalacja systemu PO zapewnia znacznie mniejsze rozmiary ni¿ trasy kablowe o porównywalnym obci¹¿eniu pr¹dowym. Dodatkow¹ zalet¹ jest to, ¿e przewody szynowe same stanowi¹ konstrukcjê noœn¹, a ich estetyczny wygl¹d sprawia, ¿e z powodzeniem mog¹ byæ zastosowane w takich miejscach jak np. domy towarowe, supermarkety, pomieszczenia biurowe oraz hale wystawowe. Wysoki stopieñ ochrony IP55 pozwala tak¿e na stosowanie systemu oœwietleniowego PO w miejscach o du¿ym zapyleniu lub wilgotnoœci, jak np. hale przemys³owe, szklarnie. Du¿a elastycznoœæ systemu PONTIS umo¿liwia zasilanie opraw oœwietleniowych dowolnego producenta, w dowolnym miejscu na obiekcie. Ma³e rozmiary i niewielka waga elementów systemu zapewnia ³atwy i szybki monta¿ instalacji, bez u¿ycia specjalistycznych narzêdzi.

Dane techniczne Element prosty

Napiêcie znamionowe: - izolacji - robocze Kategoria przepiêcia / stopieñ zanieczyszczenia Czêstotliwoœæ Pr¹d znamionowy roboczy Pr¹d znamionowy krótkotrwa³y wytrzymywany (t=0,1s) Stopieñ ochrony Iloœæ przewodów czynnych Materia³ obudowy Odstêpy mocowania (zwyk³e obc. mechaniczne)

V V

690 230 / 400 III / 3 50 / 60 25 2x25 32 2x32 50 2x50 1,8 3 2,5 3,3 4 4 IP 40 / IP 55 4 4+4 4 4+4 4 4+4 aluminium max 1,5 (obci¹¿enie punktowe 15 kg, obci¹¿enie rozproszone 20 kg)

Hz A kA szt. m

Gniazdo przy³¹czeniowe

Element elastyczny

Wtyczka

Skrzynka aparatowa Skrzynka zasilaj¹ca

Skrzynka zasilaj¹ca koñcowa


PRZEWÓD SZYNOWY MA£EJ MOCY

System przewodów szynowych ma³ej mocy PONTIS PM wykorzystywany jest do rozdzia³u i dystrybucji energii elektrycznej w instalacjach o pr¹dach znamionowych odbiorników w zakresie od 40A do 125A. Idealny w sieciach charakteryzuj¹cych siê du¿¹ iloœci¹ odp³ywów, znajduje zastosowanie g³ównie w rzemioœle i zak³adach produkcji przemys³owej. Rozmieszczenie punktów odp³ywowych w bliskich odleg³oœciach sprawia, ¿e dostêp do energii mo¿liwy jest z ka¿dego miejsca wzd³u¿ magistrali - w zale¿noœci od potrzeb. Pozwala to rozplanowaæ uk³ad zasilania jeszcze zanim ustalony zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników, nawet przed dok³adnym okreœleniem ich mocy. Modu³owa budowa systemu PONTIS powoduje, ¿e jest on prosty w monta¿u. Jednoczeœnie jego elementy skonstruowane s¹ tak, aby niemo¿liwe by³o ich b³êdne po³¹czenie. Bloki zaciskowe ³¹cz¹ce poszczególne elementy przewodu szynowego pozwalaj¹ na jednoczesn¹ kompensacjê zmian spowodowanych czynnikami zarówno termicznymi jak i mechanicznymi.

Blok zaciskowy

Element prosty

Dane techniczne Napiêcie znamionowe: - izolacji - robocze Kategoria przepiêcia / stopieñ zanieczyszczenia Czêstotliwoœæ Pr¹d znamionowy roboczy Pr¹d znamionowy krótkotrwa³y wytrzymywany (t=0,1s) Materia³ przewodnika Stopieñ ochrony Iloœæ przewodów czynnych Materia³ obudowy Odstêpy mocowania (zwyk³e obc. Mechaniczne)

V V Hz A kA

szt. m

40 4,5 Al

750 690 III / 3 50 / 60 63 80 100 4,5 9 9 Al Al Al IP 40 / IP 55 5 aluminium 3

125 10 Cu

Skrzynka odp³ywowa Skrzynka zasilaj¹ca koñcowa

Element elastyczny


PRZEWÓD SZYNOWY ŒREDNIEJ MOCY System przewodów szynowych œredniej mocy PONTIS PS przeznaczony jest do zaopatrywania w energiê elektryczn¹ odbiorców w zakresie pr¹dów znamionowych od 160 A do 1100 A. Idealny do zastosowania w du¿ych, wielokondygnacyjnych budynkach oraz halach przemys³owych, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zasilania zarówno z góry, jak i z do³u. Szeroka gama elementów, pozwala prowadziæ przewód szynowy zarówno poziomo jak i pionowo, a tak¿e dowolnie zmieniaæ kierunek jego u³o¿enia. Regularne rozmieszczenie gniazd w obudowie przewodu, umo¿liwia optymalne dopasowanie miejsc pod³¹czenia skrzynek odp³ywowych dla potrzeb danego uk³adu elektrycznego. Dodatkowo, du¿e bezpieczeñstwo systemu PONTIS PS, zarówno dla ludzi jak i urz¹dzeñ, zagwarantowano miêdzy innymi stosowaniem barier ogniowych uniemo¿liwiaj¹cych rozprzestrzenianie siê p³omieni i dymu poza miejsce awarii. Przewody szynowe coraz czêœciej s¹ wykorzystywane tak¿e w ró¿nych nietypowych obiektach takich jak np. statki. Rozpatruj¹c kompleksowe koszty instalacji systemu PONTIS PS, s¹ one znacznie mniejsze od kosztów tradycyjnej instalacji kablowej, a tak¿e od instalacji oferowanych przez innych producentów przewodów szynowych. Dotyczy to zarówno etapu projektowania, instalowania, eksploatacji, a przede wszystkim ewentualnej przebudowy uk³adu elektrycznego.

Elementy proste

Dane techniczne Napiêcie znamionowe: - izolacji - robocze Kategoria przepiêcia / stopieñ zanieczyszczenia Czêstotliwoœæ Pr¹d znamionowy roboczy Pr¹d znamionowy krótkotrwa³y wytrzymywany (t=1s) *(t=0,4s) Materia³ przewodnika Stopieñ ochrony Iloœæ przewodów czynnych Materia³ obudowy Odstêpy mocowania (zwyk³e obc. mechaniczne)

V V Hz A kA

160 10 Al

250 15 Al

szt. m

315 15 Al

1000 750 III / 3 50 / 60 400 500 630 25 25 34* Al Al Al IP 40 / IP 55 5 aluminium 2

Skrzynka odp³ywowa z roz³¹cznikiem Element k¹towy typu Z

Wewnêtrzna bariera ogniowa

Element k¹towy typu L Po³¹czenie przewodów szynowych elementem typu T

800 34* Al

1000 1100 30 30 Al Cu


PRZEWÓD SZYNOWY DU¯EJ MOCY (WARSTWOWY)

Element prosty transmisyjny podwójny

Element prosty dystrybucyjny

System przewodów szynowych w izolacji warstwowej PONTIS PD, zaprojektowany zosta³ w celu transmisji i dystrybucji du¿ych mocy, w zakresie pr¹dów znamionowych od 1000 A do 6000 A. Zwarta konstrukcja o ma³ej impedancji zapewnia zmniejszenie spadków napiêcia oraz ma³e straty mocy, co pozwala na stosowanie systemu PD do przesy³u energii elektrycznej na znaczne odleg³oœci. Przez zastosowanie odpowiednich przy³¹czy, mo¿liwe jest pod³¹czenie przewodu szynowego do transformatorów, generatorów i rozdzielnic. Odcinki proste systemu PD produkowane s¹ w dwóch wariantach. Pierwszy - dystrybucyjny, przeznaczony jest do rozdzia³u energii i wyposa¿ony w gniazda odp³ywowe. Drugi wariant - transmisyjny, bez gniazd odp³ywowych, s³u¿y do po³¹czeñ np. transformatora z rozdzielnic¹. Struktura warstwowa przewodu szynowego uniemo¿liwia cyrkulacjê powietrza wewn¹trz jego obudowy, co zapobiega rozprzestrzenianiu siê ognia. System ten nie wymaga stosowania wewnêtrznych barier ogniowych. Zastosowane elementy z tworzyw sztucznych wykonane s¹ z materia³ów samogasn¹cych.

Dane techniczne Napiêcie znamionowe: - izolacji - robocze Kategoria przepiêcia / stopieñ zanieczyszczenia Czêstotliwoœæ Pr¹d znamionowy roboczy Pr¹d znamionowy krótkotrwa³y wytrzymywany (t=1s) Materia³ przewodnika Stopieñ ochrony Iloœæ przewodów czynnych Materia³ obudowy Odstêpy mocowania (zwyk³e obc. mechaniczne)

V V Hz A kA

1000 1250 1600 50 50 60 Al Al Cu

szt.

5

m

2

2000 60 Cu

1000 1000 III / 3 50 / 60 2000 2500 3150 77 77 77 Al Al Cu IP 40 / IP 55 2x5 aluminium

4000 3600 5000 77 124 124 Cu Al Cu 3x5 1,5

Przy³¹cze do rozdzielnicy

Zewnêtrzna bariera ogniowa

Element k¹towy typu T

Skrzynka zasilaj¹ca œrodkowa

Element k¹towy typu L

6000 124 Cu


WTYKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Wiêkszoœæ dotychczas wykonywanych instalacji elektrycznych, realizowanych tradycyjnie za pomoc¹ przewodów elektroinstalacyjnych pod³¹czanych do listew lub punktów odbiorczych jest czasoch³onna. Przy z³o¿onych i rozleg³ych instalacjach wi¹¿e siê to ze zwiêkszeniem kosztów pracy, ryzykiem pope³nienia b³êdów monta¿owych, a tak¿e z ograniczeniem mo¿liwoœci przebudowy instalacji. Uzupe³nienie systemu PONTIS stanowi¹ wtykowe instalacje elektryczne typu gesis. Oparte s¹ one na systemie z³¹cz wtykowych i stanowi¹ bardziej efektywn¹ technologiê ³¹czeniow¹ w porównaniu z dotychczasowymi rozwi¹zaniami. W pe³ni konfekcjonowane elementy gniazd i wtyków na poczàtku instalowania sà juý gotowe do ùàczenia, co eliminuje potrzebæ obróbki przewodów podczas montaýu instalacji elektrycznej. Wszystkie komponenty do po³¹czeñ energii, sygna³ów steruj¹cych cyfrowych i analogowych s¹ wzajemnie mechanicznie kodowane. Zapewnia to pewny i bezb³êdny, w ka¿dej chwili gotowy do szybkiej rozbudowy i modyfikacji system elektroinstalacyjny. W rezultacie daje to w porównaniu z konwencjonaln¹ instalacj¹ ogromn¹ redukcjê kosztów i czasu monta¿u. Gesis to system o niewielkiej iloœci komponentów i nieograniczonych mo¿liwoœciach. Wszystkie po³¹czenia od rozdzielnicy do odbiorcy polegaj¹ na „wtykaniu”. Taki system ³¹czenia zosta³ sprawdzony w wielu budynkach na ca³ym œwiecie, miêdzy innymi w biurowcu Commerzbank-Turm we Frankfurcie oraz w Petronas Towers w Kuala Lumpur, do dziœ najwy¿szym budynku na œwiecie. Instalacje elektryczne w obu tych budynkach oparte s¹ na systemie gesis.

System przewodów okr¹g³ych gesis GST18 Komponenty grupy GST18 mog¹ byæ stosowane miêdzy innymi w instalacjach oœwietleniowych i systemach gniazd sieciowych, w sufitach podwieszanych, œcianach i pod³ogach podniesionych. GST18 to kompletny system prowadzenia zasilania pocz¹wszy od szaf rozdzielczych, na urz¹dzeniach odbiorczych skoñczywszy, oparty na trzy-, cztero-, piêcio- i szeœcio¿y³owych przewodach elektrycznych o parametrach elektrycznych do 250/400 V, 16 A. System przewodów p³askich Technologia kabli p³askich jest rewolucj¹ w zakresie rozprowadzania energii elektrycznej. Baz¹ s¹ kable p³askie, zawieraj¹ce 5 lub 7 ¿y³. Kable te s¹ jak elastyczne szyny pr¹dowe, w ka¿dym ich miejscu mo¿na do³o¿yæ nowy punkt odbioru energii. Wszelkich operacji mo¿na dokonaæ bez od³¹czania zasilania w sieci. Kontakt nastêpuje w miejscu przebicia izolacji przez œruby monta¿owe adaptera, jedno- lub trójfazowego, zamontowanego na kablu p³askim. Zalet¹ tego rozwi¹zania jest to, i¿ adapter mo¿na w ka¿dej chwili ponownie przenieœæ w inne miejsce na kablu, a naciêcie na izolacji ulegnie samoczynnemu zawulkanizowaniu.

Elementy systemu gesis BST / EST W sk³ad systemu gesis wchodzi równie¿ seria gniazd i wtyków do transmisji sygna³ów EIB. W zale¿noœci od potrzeb mo¿na wybieraæ pomiêdzy prostym dwu- lub trzybiegunowym systemem BST do rozdzia³u i transmisji sygna³u EIB. Tam gdzie zachodzi potrzeba jednoczesnej transmisji sygna³ów EIB i prowadzenia zasilania instalacji elektrycznej, stosuje siê kombinowan¹ seriê EST sk³adaj¹c¹ siê z elementów GST i BST jednoczeœnie. System gesis EIB Zdecentralizowany system sterowania w inteligentnym budynku podporz¹dkowany standardom EIB mo¿na w dowolny sposób zintegrowaæ z elementami systemu gesis. Szeroki asortyment sterowanych ³¹czników systemu gesis EIB wystêpuje w dwóch podstawowych wariantach: EIB-V w p³askich obudowach i EIB-M w obudowach na szynê TS 35. Plaska obudowa komponentów z serii EIB-V jest szczególnie przydatna gdy trzeba umieœciæ sterownik na suficie podwieszanym lub pod pod³og¹ podnoszon¹. Modu³y EIB-M mo¿na ³¹czyæ w wiêksze zestawy, co umo¿liwia wiêksz¹ elastycznoœæ rozwi¹zañ. Dziêki gniazdom i wtyczkom z serii BST z systemem gesis mo¿emy po³¹czyæ dowolne sterowniki EIB.

Elementy systemu gesis GST18

Elementy systemu przewodów p³askich

Elementy systemu gesis BST i EST

Elementy systemu gesis EIB-V i EIB-M


ISO 9001 ISO 14001 AQAP 2110

M O D U £ O W Y S Y S T E M R O Z D Z I A £ U E N E R G I I

...

by

ene

rgia by³a wszê

d

! e i z

W zwi¹zku z ci¹g³ymi pracami nad udoskonaleniem naszego produktu prosimy o skontaktowanie siê z nami w celu potwierdzenia informacji zawartych w tej publikacji

ELEKTROBUDOWA SA STOSUJE POTWIERDZONY CERTYFIKATAMI ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZ¥DZANIA ZGODNY Z ISO 9001, ISO 14001, AQAP–2110

ELEKTROBUDOWA SA Oddzia³ Spó³ki Rynek Dystrybucji Energii PL 62-505 Konin, ul. Przemys³owa 156 tel. +48 63 24 66 200, fax +48 63 24 27 292 e-mail: dystrybucja@elbudowa.com.pl

PL 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. +48 32 25 90 100, fax +48 32 25 90 216 e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl www.elbudowa.com.pl

BIURA MARKETINGU Region Pó³nocny PL 62-505 Konin, ul. Przemys³owa 156 tel. +48 63 24 66 214, fax +48 63 24 27 162 e-mail: dystrybucja.polnoc@elbudowa.com.pl

Region Po³udniowy PL 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. +48 32 25 90 167, 315, fax +48 32 25 90 340 e-mail:dystrybucja.poludnie@elbudowa.com.pl

Region Zachodni 53-009 Wroc³aw, ul. O¿ynowa 32 tel. +48 71 39 06 154, 155, fax +48 71 36 08 934 e-mail: dystrybucja.zachod@elbudowa.com.pl

Modułowy System Rozdziału Eneregii "PONTIS"