Page 1

UCHWAŁA NR III/3/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Radę Sportu, na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia RADA MIEJSKA W BIERUNIU uchwala: §1 Ustanowić następujące rodzaje nagród i wyróżnień: 1. Nagrodę Miasta Bierunia „SPORTOWIEC ROKU” oraz Nagrodę Miasta Bierunia „SPORTOWCY ROKU”(drużyna) w formie nagrody pieniężnej. 2. Nagrodę Miasta Bierunia „TRENER ROKU” oraz Nagrodę Miasta Bierunia „DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU” w formie nagrody pieniężnej. 3. Wyróżnienie w formie nagrody pieniężnej dla zawodnika za osiągnięcia sportowe lub reprezentowanie miasta Bierunia. 4. Wyróżnienia w formie nagrody rzeczowej za osiągnięty wynik sportowy o niewymiernym charakterze. §2 1. Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Miasta Bierunia „SPORTOWIEC ROKU” oraz Nagrody Miasta Bierunia „SPORTOWCY ROKU” określić w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Miasta Bierunia „TRENER ROKU” oraz Nagrody Miasta Bierunia „DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU” określić w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Szczegółowe zasady przyznawania wyróżnienia w formie nagrody pieniężnej określić w Załączniku nr 3 niniejszej uchwały. 4. Szczegółowe zasady przyznawania wyróżnienia w formie nagrody rzeczowej określić w Załączniku nr 4 niniejszej uchwały. 5. Ustalić, iż w danym roku może zostać przyznana tylko jedna z Nagród wymienionych w ust. 1 oraz jedna z Nagród wymienionych w ust. 2. §3 Ustalić wzór wniosku o przyznanie nagród i wyróżnień zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. §4 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Bierunia po zapoznaniu się z propozycją Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień sportowych. Komisja przy rozpatrywaniu wniosków bierze pod uwagę osiągnięcia w działalności sportowej i znaczenie danego sportu dla lokalnej społeczności. 2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą: a) przedstawiciel Burmistrza Miasta, b) przedstawiciel Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, c) przedstawiciel Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji, d) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, e) przedstawiciel Rady Sportu. 3. Komisja powoływana jest na okres jednego roku kalendarzowego.

Id: 137010B4-7BE4-4746-90B0-C643B4906855. Podpisany

Strona 1


§5 Wykaz osób, które otrzymały nagrody/wyróżnienia sportowe podaje się do publicznej wiadomości. §6 Traci moc uchwała Nr IV/2/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: nagród i wyróżnień dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe. §7 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia. §8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu mgr Przemysław Major

Id: 137010B4-7BE4-4746-90B0-C643B4906855. Podpisany

Strona 2


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2014 r. Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Bierunia „SPORTOWIEC ROKU” oraz Nagrody Miasta Bierunia „SPORTOWCY ROKU” 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania Nagrody Miasta Bierunia „SPORTOWIEC ROKU” oraz Nagrody Miasta Bierunia „SPORTOWCY ROKU”. 2. Nagroda ma formę pieniężną i stanowi wyraz uznania dla zawodników, którzy w roku poprzedzającym przyznanie nagrody odnotowali wysokie wyniki sportowe. 3. Wniosek o przyznanie nagrody należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Wnioski na 2014r. należy składać w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 4. Nagroda może być przyznana co roku z zastrzeżeniem, że w danym roku może zostać przyznana jedna z nagród określonych w pkt 1. 5. Laureatami nagrody mogą być mieszkańcy miasta Bierunia w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lub osoby zrzeszone w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających swoją siedzibę na terenie gminy Bieruń, pod warunkiem że nie otrzymali nagrody sportowej z innej jednostki samorządu terytorialnego. 6. Wysokość Nagrody Miasta Bierunia „SPORTOWIEC ROKU” wynosi 2 500 zł brutto. 7. Wysokość Nagrody Miasta Bierunia „SPORTOWCY ROKU” wynosi maksymalnie do 75% kwoty określonej w pkt 6 pomnożonej przez ilość zawodników zgłoszonych do nagrody. 8. Oprócz nagrody pieniężnej laureat otrzymuje pamiątkowy dyplom, który wręczany jest podczas sesji Rady Miejskiej w Bieruniu lub stosownej uroczystości. 9. Burmistrz Miasta Bierunia może odstąpić od przyznania nagrody w danym roku. Od decyzji Burmistrza Miasta Bierunia nie ma odwołania.

Id: 137010B4-7BE4-4746-90B0-C643B4906855. Podpisany

Strona 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2014 r. Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Bierunia „TRENER ROKU” oraz Nagrody Miasta Bierunia „DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU” 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania Nagrody Miasta Bierunia „TRENER ROKU” oraz Nagrody Miasta Bierunia „DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU”. 2. Nagroda ma formę pieniężną i stanowi wyraz uznania dla: a) trenerów, którzy w roku poprzedzającym przyznanie nagrody odnieśli znaczące sukcesy w zakresie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, b) działaczy sportowych, którzy wyróżniają się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie miasta Bierunia. 3. Wniosek o przyznanie nagrody należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Wnioski na 2014 r. należy składać w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 4. Nagroda może być przyznana co roku z zastrzeżeniem, że w danym roku może zostać przyznana jedna z nagród określonych w pkt 1. 5. Wysokość nagrody wynosi 2 500 zł brutto. 6. Oprócz nagrody pieniężnej laureat otrzymuje pamiątkowy dyplom, który wręczany jest podczas sesji Rady Miejskiej w Bieruniu lub stosownej uroczystości. 7. Burmistrz Miasta Bierunia może odstąpić od przyznania nagrody w danym roku. Od decyzji Burmistrza Miasta Bierunia nie ma odwołania.

Id: 137010B4-7BE4-4746-90B0-C643B4906855. Podpisany

Strona 1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2014 r. Regulamin przyznawania wyróżnienia w formie nagrody pieniężnej dla zawodnika za osiągnięcia sportowe 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania wyróżnienia dla zawodnika za osiągnięte wyniki sportowe lub reprezentowanie miasta Bierunia. 2. Wyróżnienie ma formę pieniężną. 3. Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu w terminie: a) do 30 czerwca z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za okres od 1 listopada roku poprzedniego do 31 maja roku bieżącego, b) do 30 listopada z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za okres od 1 czerwca do 31 października roku bieżącego. 4. Laureatami wyróżnienia mogą być mieszkańcy miasta Bierunia w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lub osoby zrzeszone w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających swoją siedzibę na terenie gminy Bieruń, pod warunkiem że nie otrzymali nagrody sportowej z innej jednostki samorządu terytorialnego. 5. Wartość wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 1 500 zł brutto w danym roku kalendarzowym. 6. Oprócz wyróżnienia w formie pieniężnej laureat otrzymuje pamiątkowy dyplom. 7. Burmistrz Miasta Bierunia może odstąpić od przyznania wyróżnienia w danym roku. Od decyzji Burmistrza Miasta Bierunia nie ma odwołania.

Id: 137010B4-7BE4-4746-90B0-C643B4906855. Podpisany

Strona 1


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2014 r. Regulamin przyznawania nagrody rzeczowej za osiągnięte wyniki sportowe o niewymiernym charakterze 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe o niewymiernym charakterze. 2. Wyróżnienie ma formę nagrody rzeczowej. 3. Wniosek o przyznanie wyróżnienia należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Wnioski na 2014r. należy składać w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 4. Nagrodę rzeczową mogą otrzymać mieszkańcy miasta Bierunia w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 5. Wartość nagrody rzeczowej nie może przekroczyć kwoty 500 zł brutto w danym roku kalendarzowym. 6. Oprócz nagrody rzeczowej wręczany jest pamiątkowy dyplom. 7. Burmistrz Miasta Bierunia może odstąpić od przyznania nagrody w danym roku. Od decyzji Burmistrza Miasta Bierunia nie ma odwołania.

Id: 137010B4-7BE4-4746-90B0-C643B4906855. Podpisany

Strona 1


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2014r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA W DZIEDZINIE SPORTU Rodzaj wnioskowanej nagrody ....................................................................................................................................................... Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................... Miejsce i data urodzenia ....................................................................................................................................................... Adres ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Telefon kontaktowy, e-mail ...................................................................................................................................................... Pesel:……………………………………………………………….………….………….…….. Nazwa Urzędu Skarbowego oraz adres………………………….…..…….…………………… ....................................................................................................................................................... Nr konta bankowego………………………………………………….………………………… Nazwa i adres klubu sportowego*

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Dyscyplina sportowa i osiągnięcia sportowe*

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Opis osiągnięć o niewymiernym charakterze*

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Oświadczam, że: 1. Nie otrzymałem nagrody sportowej z innej jednostki samorządu terytorialnego, 2. Wszystkie dane zawarte we wniosku i złożonej dokumentacji są zgodne ze stanem faktycznym, 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody sportowej. Załączniki: 1. oświadczenie klubu sportowego o przynależności sportowca do wskazanego we wniosku klubu sportowego*, 2. opinia na temat sportowca/trenera/działacza wystawiona przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy*. Data i czytelny podpis składającego wniosek…………………………………………………….. *niepotrzebne skreślić lub pozostawić bez wypełnienia

Id: 137010B4-7BE4-4746-90B0-C643B4906855. Podpisany

Strona 1

Uchwała w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you