Page 1


WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni

Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie powiatów i miast wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego wzrosła nieznacznie, o 2,3 proc.

M

imo stopniowego wygaszania sezonowego zatrudnienia liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy działających na terenie GOM wzrosła nieznacznie, bo o 1786 osób (wzrost o 2,3 proc.). Obecnie zatrudnienia poszukuje 61 375 osób. W przeciągu ostatniego kwartału największy, procentowy wzrost bezrobotnych został odnotowany na terenie powiatu puckiego (wzrost o 23,6 proc.), powiatu nowodworskiego (wzrost o 14,6 proc.) oraz powiatu lęborskiego (wzrost o 4,9 proc.). Jedynie na terenie Miasta Gdańska oraz powiatu gdańskiego zaobserwowany został nieznaczny spadek liczby poszukujących zatrudnienia. W Gdańsku liczba bezrobotnych spadła o 2,3 proc., a na terenie powiatu o 2,4 proc.

dek wskaźnika miał miejsce jedynie na terenie Miasta Gdańska oraz powiatu gdańskiego (w obu przypadkach spadek wyniósł 0,2 punktu procentowego). Obecnie stopa bezrobocia jest najwyższa na terenie powiatu nowodworskiego, gdzie wynosi 30,7 proc. oraz powiatu malborskiego (25,6 proc.) i lęborskiego (21 proc.). Stosunek ogólnej liczby bezrobotnych do ogółu ludności zdolnej do wykonywania pracy jest z kolei najniższy w Trójmieście (Sopot – 4,9 proc., Gdynia – 6,4 proc., Gdańsk 6,6 proc.). Szczegółowe informacje dotyczące wielkości stopy bezrobocia w poszczególnych miastach i powiatach GOM prezentuje wykres nr 1. Tendencja wzrostowa obserwowana jest na terenie całego województwa. W Pomorskiem stopa bezrobocia na koniec roku wyniosła 13,3 proc. i była wyższa niż przed kwartałem o 0,3 punktu procentowego. Jeszcze większy wzrost (o 0,4 punktu procentowego) odnotowany został na terenie całego kraju. W Polsce stopa bezrobocia na koniec 2013 roku wyniosła 13,4 proc.

2,3%

o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

Według wstępnych prognoz sytuacja na rynku pracy w dalszym ciągu będzie się nieznacznie pogarszać. Dopiero zakończenie sezonu zimowego i uruchomienie prac sezonowych przyczyni się do stopniowego spadku bezrobocia.

Ogólny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych wpłynął na wskaźnik stopy bezrobocia. W ostatnim kwartale roku najszybciej rosła ona na terenie powiatu nowodworskiego i puckiego (wzrost o odpowiednio 2,9 oraz 2,6 punktu procentowego). Nieznaczny spa-

Wykres 1. Stopa bezrobocia dane: PUP z obszaru GOM oraz PUP Gdynia, WUP Gdańsk

30,7%

25,6% 21,0%

15,9%

15,9% 14,0%

11,3% 9,7% 6,6%

6,4% 4,9%

Gdańsk

Gdynia

Sopot

p. gdański

p. kartuski

p. lęborski

-3-

p. malbrski

p. pucki

p. tczewski

p. wejherowski

p. nowodworski


OFERTY PRACY

zgłoszone do PUP przez pracodawców Pracownicy sektora przetwórczego, handlu oraz branży usługowej to najczęściej poszukiwane profesje w ostatnim kwartale 2013 roku. Niestety, liczba zgłoszonych ofert pracy jest niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym

W

IV kwartale 2013 roku do powiatowych urzędów pracy działających na terenie GOM wpłynęło łącznie 6 265 ofert zatrudnienia, to o 7,8 proc. ofert mniej niż w okresie od lipca do końca września. W ujęciu kwartał do kwartału największy, procentowy wzrost liczby zarejestrowanych ofert miał miejsce na terenie powiatów: gdańskiego (wzrost o

• pracownik biurowy • pracownik produkcji • spawacz • pracownik budowlany • robotnik gospodarczy • przedstawiciel handlowy • doradca finansowy • ślusarz • kierowcy C+E

Tabela 1. Oferty pracy zgłoszone do PUP Gdańsk

Gdynia

Sopot

p. gdański

p. kartuski

p. lęborski

III kw. 2013 r.

1 195

1226

143

197

387

622

IV kw. 2013 r.

1 436

1251

105

356

511

391

Wzrost/Spadek

+20,2 proc.

+2 proc.

-26,6 proc.

+80,7 proc.

+32 proc.

-37,1 proc.

p. wejherowski

p.nowodworski

p. malborski

p. pucki

p.tczewski

II kw. 2013 r.

501

493

829

899

300

III kw. 2013 r.

238

264

1 020

493

200

Wzrost/spadek

-52,5 proc.

-46,4 proc.

+23 proc.

-45,2 proc.

-33,3 proc.

Razem IV kw.

6 265

Źródło: WUP w Gdańsku

Mniejsza aktywność pracodawców miała miejsce także w skali województwa oraz całego kraju. W IV kwartale roku do pomorskich urzędów pracy wpłynęło łącznie 11 336 ofert zatrudnienia, to o 16,5 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. W ujęciu ogólnopolskim spadek był niższy i wyniósł 8,2 proc.

80,7 proc.), kartuskiego (32 proc.) oraz tczewskiego (23 proc.). Dodatni bilans odnotowany został także w Gdańsku (20,2%) oraz Gdyni (2 proc).

80,7%

W najbliższych miesiącach spadkowa tendencja najprawdopodobniej się utrzyma. Tradycyjnie już spowodowane to będzie zakończeniem prac sezonowych i wygaszeniem zatrudnienia w sektorze budowlanym. Sytuacja na rynku pracy poprawi się najprawdopodobniej dopiero na przełomie I i II kwartału 2014 roku. Wówczas poszukiwania nowych pracowników powoli rozpocznie m.in. branża turystyczna oraz gastronomia.

o tyle, w ujęciu kwartał do kwartału, wzrosła liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do PUP w powiecie gdańskim Na terenie pozostałych powiatów liczba rejestrowanych ofert pracy była niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Największe spadki zaobserwowano w powiatach: malborskim (spadek o 52,5 proc), puckim (46,4%) i wejherowskim (45,2%). W ostatnim kwartale 2013 roku pracodawcy w największym stopniu poszukiwali nowych pracowników w zawodach: • robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym • sprzedawca • przetwórca ryb • stolarz -4-


ZWOLNIENIA GRUPOWE prowadzone na terenie GOM i Gdyni

W ostatnim kwartale roku spadła liczba zakładów pracy prowadzących zwolnienia grupowe na terenie GOM. Wzrosła natomiast liczba osób, które w ich skutek utraciły zatrudnienie

P

roces restrukturyzacji zatrudnienia prowadzony był w łącznie 24 firmach (o 6 mniej niż w okresie lipiec-wrzesień). W okresie sprawozdawczym w największym stopniu odczuwalne były one na terenie Trójmiasta. W Gdańsku umowy o pracę z podwładnymi rozwiązało 9 przedsiębiorstw, z kolei w Gdyni redukcja zatrudnienia miała miejsce w 6 firmach. Zwolnienia grupowe przeprowadzane były także na terenie poszczególnych powiatów wchodzących w skład GOM.

W powiecie tczewskim swoje kadry zmniejszały 4 zakłady pracy, w powiecie wejherowskim 3, a na terenie powiatu puckiego 1 firma. Łącznie w skutek restrukturyzacji zatrudnienia miejsca pracy utraciło 199 osób. Najwięcej, bo 71 pracowników straciło zajęcie w Gdańsku. W powiatach tczewskim, puckim oraz wejherowskim redukcja etatów objęła odpowiednio 54, 41 i 15 osób.

Tabela 2. Zwolnienia grupowe przeprowadzane na terenie GOM i w Gdyni Gdańsk

Gdynia

Sopot

p. gdański

p. kartuski

p. lęborski

Liczba zakładów pracy 9

6

0

0

1

0

Zwolnieni pracownicy

6

0

0

12

0

p. wejherowski

p.nowodworski

71 p. malborski

p. pucki

p.tczewski

Liczba zakładów pracy 0

1

4

3

0

Zwolnieni pracownicy

0

41

54

15

0

Razem zakłady pracy

24

Razem pracownicy

199

Źródło: Opracowanie własne WUP w Gdańsku na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

Informacja kwartalną o sytuacji na lokalnym rynku pracy oprac. Łukasz Iwaszkiewicz Starszy inspektor powiatowy Dział Organizacji i Informatyki Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Tel.: /58/ 732-53-37 e-mail: liwaszkiewicz@pup.gda.pl www.pup.gda.pl luty 2014 -5-

Informacja kwartalna IV kwartał 2013  
Informacja kwartalna IV kwartał 2013