Page 1

2/P/2010

ELEKTROBUDOWA SA

ELEKTROBUDOWA SA

Rozdzielnice œredniego napiêcia typu D-12PT D-17PT

Medium voltage switchgears

Type D-12PT, D-17PT


ELEKTROBUDOWA ELEKTROBUDOWA SA SA

ISO 9001 ISO 14001 AQAP 2110

PRZEZNACZENIE

PURPOSE

Zasilanie i rozdzia³ energii elektrycznej trójfazowego pr¹du przemiennego o czêstotliwoœci 50Hz przy napiêciu 12kV lub 17,5kV.

Supply and distribution of three-phase alternating current of frequency 50 Hz and voltage 12 kV or 17,5 kV.

ZASTOSOWANIE

APPLICATION

w stacjach rozdzielczych zak³adów energetycznych w górnictwie w zak³adach przemys³owych w obiektach u¿ytecznoœci publicznej

in distribution substations of energy distribution plants in mines in industrial plants in public utility structures (banks, tower blocks shopping centres, environmental protection plants)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

GENERAL CHARACTERISTICS

Rozdzielnice w obudowie metalowej o IP4X lub IP54:

Metal-enclosed switchgear, IP4X or IP54:

z izolacj¹ powietrzn¹ z trzema przedzia³ami funkcjonalnymi (szynowy, obwodu g³ównego, obwodów pomocniczych) przyœcienne z pojedynczym systemem szyn zbiorczych pola spe³niaj¹ce wymagania norm w zakresie ochrony przed skutkami wewnêtrznego zwarcia ³ukowego produkowane w sterowanych numerycznie centrach obróbczych najwy¿szej jakoœci pow³oki malarskie i elektrolityczne os³on

ZALETY nowy standard rozdzielnic œredniego napiêcia dziêki nowoczesnym rozwi¹zaniom technicznym ma³e gabaryty ni¿sza cena od ceny rozdzielnicy czteroprzedzia³owej dokonywanie czynnoœci ³¹czeniowych przy zamkniêtych drzwiach system blokad wykluczaj¹cy pomy³ki ³¹czeniowe ca³kowite bezpieczeñstwo obs³ugi mo¿liwoœæ przesuwania cz³onu wysuwnego przy pomocy napêdu silnikowego mo¿liwoœæ wykonywania prac eksploatacyjno-remontowych w obrêbie pola bez koniecznoœci wy³¹czenia napiêcia na szynach zbiorczych pe³na wizualizacja stanów ruchowych i awaryjnych wieloletnia trwa³oœæ i minimalne wymogi w zakresie przegl¹dów i konserwacji produkcja i eksploatacja bezpieczna dla œrodowiska fachowy serwis producenta

air insulated with three functional compartments wall-mounted with single busbar system cubicles fulfil the requirements of standards for protection against arcing due to internal fault manufactured in computer controlled machining centrs high quality paint and galvanized coating

FEATURES new standard of MV switchgear owing to modern technological solutions small overall dimensions lower price than in case of four-compartment assembly switching operations performed when the door is closed system of interlocks prevents switching mistakes safety for personnel possibility of moving the withdrawable part with motor drive possibility of carrying out repair and maintenance works within the unit without a need to de-energise the bus bars of the switchgear full visualization of operational and emergency states long life, minimal inspection and maintenance requirements environment-friendly production manufacturer's professional service

STOSOWANA APARATURA / USED APPARATUS Aparat / Apparatus Wy³¹czniki / Circuit - breakers

Stycznik / Contactor Roz³¹czniki / Switches-disconnectors Od³¹czniki / Disconnectors Uziemniki / Earthing switches

Przek³adniki pr¹dowe / Current transformers

Przek³adniki napiêciowe / Voltage transformers

Typ / type EVOLIS BB/TEL VD4 HVX TZN1-12E V-Contact 7,2; 12kV NAL, NALF (+ E) OM-12, OMB-12 (+ UD) OW OWIII 10/6; OWIII 12/16 (+UD) UWE UMR ACI IBZ GIS VCT; UCIF GE; GZ UMZ

Producent / Manufacturer GROUPE SCHNEIDER TAVRIDA ABB AREVA TELLHOW SACE ABB ZWAE ZWAE ABB ELEKTROBUDOWA ELEKTROBUDOWA ARTECHE ABB RITZ ARTECHE RITZ ABB


Przyk³adowe pole pomiarowe Measuring cubicle (example)

A

1

9

A-A

A

1

Przyk³adowe pole z roz³¹cznikiem Cubicle with a switch (example) A-A

9

2 2

14

14

4

4 6

11

3 5

13 13

15

17

A

A

Przyk³adowe pole sprzêg³owe Coupling panels (example)

A

9

A-A

7

Przyk³adowe pole z wy³¹cznikiem Cubicle with a circuit-breaker (example)

1

A-A

7

8

Switchgear D-12PT

1

9

A

Switchgear D-12PT

Switchgear D-12PT

14

2

14

2

4

4

6

6 3

3

5

5

10

10

13

13 12

A

A

1. obwody pomocnicze 2. izolator przepustowy szynowy 3. izolator przepustowo-stykowy 4. szyny zbiorcze 5. cz³on wysuwny 6. metalowa przegroda ruchoma 9. klapy bezpieczeñstwa 10. przek³adnik pr¹dowy

11. roz³¹cznik 12. transformator ziemnozwarciowy 13. uziemnik 14. zabezpieczenie 15. p³yta z poliwêglanu 17. transformator ³¹cznik krañcowy

D-12PT, D-17PT M

1. low-voltage equipment 2. busbar bushing 3. bushing with a contacts 4. busbars 5. withdrawable part 6. metallic shutter 9. pressure relief flaps 10. current transformer

Zasilanie szynowe górne

Przedzia³ szyn zbiorczych Busbar compartment Przedzia³ obwodu g³ównego High voltage compartment

Schematy zawieraj¹ maksymalne wyposa¿enie pól / Drawings contain maximum equipment

M

NAL

3

P2

Przedzia³ obwodów pomocniczych Auxiliary circuits compartment

11. switch 12. earth fault transformer 13. earthing switch 14. multi-function protection relay 15. plexiglass plate 17. transformer limit switch

P2

3

3 P2

P1

NALF

P1

3

P1

lub

P2

P2

E

3 3

lub

Zasilanie szynowe boczne

CEF

E

3

P1

3

3

3

3

3 3

3

3

Pola zasilaj¹ce Supply cubicles

3 V V

2

Pole odbiorcze Incoming cubicle

Pole odbiorcze Incoming cubicle D-12PT

3

3

3 P1

Zalecany uk³ad Holmgreena

Zasilanie kablowe

lub

Zalecany uk³ad Holmgreena

3

Pola pomiarowe Measuring cubicles

Pole z roz³¹cznikiem Cubicle with switch NAL NALF


Czytelna wizualizacja stanów ruchowych Legible visualisation of all operations

System blokad wykluczaj¹cy pomy³ki ³¹czeniowe System of interlocks prevents switching mistakes

Rozdzielnica D-12PT w stacji kontenerowej SKP naszej produkcji Switchgear D-12PT in the SKP container substation manufactured in ELEKTROBUDOWA

Dane techniczne / Technical data D-12PT

Typ rozdzielnicy / Type of the switchgear

D-17PT

Napiêcie znamionowe / Nominal voltage

kV

12

17,5

Napiêcie wytrzymywane o czêstotliwoœci sieciowej /

kV

28 / 42*

38 / 42

kV

75

95

Power fereqency withstand voltage Napiêcie udarowe piorunowe wytrzymywane / Lighting impulse withstand voltage

Pr¹d znamionowy szyn zbiorczych / Busbars rated current: ci¹g³y / continuous krótkotrwa³y wytrzymywany / short-time withstand szczytowy / peak withstand Odpornoœæ na skutki ³uku elektrycznego przy dostêpie rodzaju A /

A

630; 1250; 1600

kA/s

25/3

kA

63

kA/s

25/1

Arc resistance at accessibility type A IP4X; IP54

Stopieñ ochrony / Degree of protection Wymiary gabarytowe / Overall dimensions: szerokoœæ / width

mm

600; 750; 1000

wysokoϾ / height

mm

2095

g³êbokoœæ / depth

mm

Przeciêtna masa pola / Average mass of a cubicle

kg

1100 380÷550

400÷570 AFLR

Klasa odpornoœci na ³uk wewnêtrzny / IAC classification

PM

Klasa rodzaju przegród / PM-PI classification

LSC2A

Klasa dostêpnoœci do przedzia³ów / LSC classification Zgodnoœæ z normami / Compliance with standards

PN-EN 62271-1: 2009, PN-EN 62271-200: 2007

* wg ÃÎÑÒ 14693-90; ÃÎÑÒ 1516.3-96 / * according to ÃÎÑÒ 14693-90; ÃÎÑÒ 1516.3-96 Rozdzielnica uzyska³a œwiadectwa badania po przeprowadzeniu pe³nych prób typu. The switchgear has obtained test certificates after type tests. © Copyright by ELEKTROBUDOWA SA Wszelkie prawa zastrze¿one. / All rights reserved. ® Rozwi¹zania konstrukcyjne s¹ chronione prawem autorskim. / The design solutions are protected by copyright. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupe³nieñ wynikaj¹cych ze zmiany asortymentu produkcji aparatury oraz z postêpu Technicznego. / The manufacturer reserves the right to introduce changes and amendments resulting from the change of product range and technological advancement.

Producent: Oddzia³ Spó³ki Rynek Dystrybucji Energii 62-505 Konin, ul. Przemys³owa 156 tel. +48 63 24 66 200, fax +48 63 24 27 292 e-mail: dystrybucja@elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. +48 32 25 90 100, fax +48 32 25 90 216 e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA STOSUJE SYSTEM ZARZ¥DZANIA ZGODNY Z ISO 9001, ISO 14001, AQAP-2110 ELEKTROBUDOWA SA HAS IMPLEMENTED THE MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001, ISO 14001, AQAP-2110

BIURA MARKETINGU I SPRZEDA¯Y URZ¥DZEÑ / MARKETING OFFICES Region Pó³nocny 62-505 Konin, ul. Przemys³owa 156 tel. +48 63 24 66 214, fax +48 63 24 27 162 e-mail: dystrybucja.polnoc@elbudowa.com.pl

Region Po³udniowy 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. +48 32 25 90 167/315, fax +48 32 25 90 340 e-mail: dystrybucja.poludnie@elbudowa.com.pl

Region Zachodni 53-009 Wroc³aw, ul. O¿ynowa 32 tel. +48 71 39 06 154/155, fax +48 71 36 08 934 e-mail: dystrybucja.zachod@elbudowa.com.pl

Overseas Market 62-505 Konin, ul. Przemys³owa 156 tel. +48 63 24 66 371/348, fax +48 63 24 66 304 e-mail: dystrybucja.expzachod@elbudowa.com.pl

Rozdzielnice średniego napięcia typu D-12PT D-17PT  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you