Page 1

NR REJ. 01/011/I/10

ELEKTROBUDOWA SA

PKWiU 31.20.32-03.30

Rozdzielnice średniego napięcia typu PREM-G1dM

WUG GE-38/06

Medium voltage switchgears type PREM-G1dM


ELEKTROBUDOWA SA

ISO 9001 ISO 14001 AQAP 2110

ZASTOSOWANIE

APPLICATION

GÓRNICTWO w dowolnym miejscu sieci rozdzielczej zakładów górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach podziemnych zaliczanych do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, do zasilania odbiorów zainstalowanych w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

MINING

ENERGETYKA I PRZEMYSŁ do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz i napięciu znamionowym do 12 kV, w energetyce przemysłowej w stacjach pośrednich i oddziałowych w szczególnie trudnych warunkach pracy.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

any place of a mine distribution system, in methane or non-methane areas; underground headings where methane concentration in air does not exceed 0.5% and where composition of coal dust in a natural way prevents the explosion, to feed the equipment installed in methane or non-methane areas , in headings where methane concentration in normal airing conditions may exceed 1% and where coal dust explosion hazard is not prevented in the natural way. POWER SECTOR AND INDUSTRY distribution of 3-phase alternating current of rated voltages up to 12 kV and service frequencies up to 50 Hz, substations of industrial power plants in extreme operating conditions.

GENERAL CHARACTERISTICS indoor, air insulated, draw-out switchgear,

rozdzielnica dwuczłonowa, wnętrzowa, o izolacji powietrznej, w osłonie metalowej zapewniającej stopień ochrony IP 54, stacjonarna, wolnostojąca, odporna na skutki łuku elektrycznego powstałego wewnątrz osłony, z wewnętrzną dekompresją gazów połukowych, z przedziałami ograniczonymi metalowymi osłonami, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych, w wykonaniu z autonomicznym bądź zewnętrznym źródłem zasilania obwodów pomocniczych, z napędami silnikowymi lub ręcznymi przestawiania członu wysuwnego i uziemnika, wielowariantowa ze względu na komponenty wyposażenia obwodów głównych i pomocniczych, wyposażona w aparaturę łączeniową próżniową lub z SF6.

available in various alternatives, depending on the equipment used in main and auxiliary circuits, provided with vacuum or SF6 insulated switching devices.

BUDOWA

DESIGN

pola rozdzielcze składają się z członu stałego oraz wysuwnego, człon stały podzielony jest przegrodami na przedziały wysokonapięciowe (członu wysuwnego, szyn zbiorczych, przyłącza kablowego), niskonapięciowy (aparatury kontrolnopomiarowej i zabezpieczającej) oraz przedział dekompresji, chroniąca przed skutkami łuku elektrycznego budowa przedziałów wysokonapięciowych członu stałego wyposażonych w klapy otwierające się do przedziału dekompresji wewnętrznej oraz zastosowanie systemu ograniczenia czasu trwania zwarcia łukowego do <0,1s zapewnia bezpieczeństwo obsługi w przypadku zwarcia łukowego, przedział dekompresji wspólny dla minimum trzech pól, umożliwia utrzymanie wewnątrz rozdzielnicy gazów powstałych w warunkach łuku wewnętrznego, człon wysuwny z łącznikiem obwodu głównego przestawiany jest z położenia pracy i próby za pomocą napędu śrubowego, uruchamianego przy pomocy silnika lub ręcznie, przy zamkniętych drzwiach pola, z sygnalizacją akustyczną właściwego położenia pracy lub próby, połączenie obwodów głównych członu wysuwnego i członu stałego następuje za pomocą złączy wieńcowych, których styki stałe umieszczone są na członie stałym, a styki ruchome na łączniku, przegrody ruchome samoczynnie zasłaniają styki stałe przy przestawianiu członu wysuwnego z położenia pracy do próby, zastosowanie blokad mechanicznych, kluczykowych i elektromechanicznych zapewnia bezpieczeństwo pracy oraz zapobiega awariom wynikającym z błędnej obsługi, w rozdzielnicy zastosowano nowoczesne układy suszenia silników.

distribution cubicles consist of a fixed part and a withdrawable part,

metal enclosure providing degree of protection IP54, stationary, free-standing, internal arc resistant, internal decompression of arcing gases, compartments separated by metallic partitions (metal-clad), single busbar system, self-contained or external source of feeding auxiliary circuits, motor control or mechanical control of operating the withdrawable part and the earthing switch,

the fixed part is divided by partitions into high voltage compartments (withdrawable part, busbars, cable connections), a low voltage compartment (control, measuring and protection instruments) and a decompression compartment, arc-proof design of high-voltage compartments in the fixed part, provided with pressure relief flaps opening to the internal decompression compartment, and the system of limiting the duration of arc <0,1s ensure safety for personnel in case of arc fault, pressure relief compartment, common for at least three cubicles, enables to maintain gases, produced in internal arc conditions, inside the enclosure, the withdrawable part with the main circuit switch is moved from service or test position by means of mechanical or motor controlled operating mechanism at closed door of the cubicle, with audible signalling of correct service or test position, the main circuits of the fixed part and the withdrawable part are connected by means of tulip joints, fixed contacts of which are on the fixed part, and moving contacts on the switching device, automatic shutters shield the fixed contacts when the truck is withdrawn from service to test position, mechanical, key-operated and electromechanical interlocks ensure safety of operation and prevent failure caused by mal-operation, state-of-the-art motor drying systems.


9

1

2

25

23

1

4 5

1750/1900

100

20 21 2 6

24

PRACA PRÓBA

PRÓBA

E

3 7

A B

11

8

- przedział szyn zbiorczych

B

- przedział członu wysuwnego

C

- przedział przyłączowy

D

- przedział obwodów pomocniczych

E

- przedział dekompresji

busbar compartment withdrawable part compartment cable compartment auxiliary circuits compartment decompression chamber

17 10

19

9 15 14 13 18

12

PRZESTAWIANIE WYC ŁĄZ

PRZESTAWIANIE RĘCZNE

D

A

PRACA

16

C 22

600/750

1450 człon wysuwny w położeniu próby a withdrawable part in test position

Elewacja i przekrój pola zasilajaco-odpływowego rozdzielnicy typu PREM-G1dM Front view and cross–section of PREM–G1dM incoming and outgoing feeder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

korytko obwodów pomocniczych klapy dekompresyjne złącze obwodów pomocniczych szyny zbiorcze izolator przepustowy szynowy izolator przepustowy złącza styk złącza międzyczłonowego człon wysuwny napęd członu wysuwnego przegrody ruchome przekładnik prądowy przekładnik ziemnozwarciowy przekładnik napięciowy uziemnik szybki napęd uziemnika wpust kablowy drzwi przedziału członu wysuwnego osłona przednia przedziału przyłączowego osłona tylna przedziału przyłączowgo osłona tylna przedziału szynowego osłona tylna przedziału dekompresji rama posadowcza zespół zabezpieczeń rączka przestawiania członu wysuwnego dodatkowy zewn. kanał dekompresji (opcja) łącznik krańcowy przetwornik ciśnienia czujnik optyczny (opcja)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Przedział dekompresji wewnętrznej po zdjęciu osłon tylnych Decompression chamber after removing rear covers

channels for auxiliary circuits pressure relief flaps auxiliary circuits connector busbars busbar bushing bushing of the tulip joint contact of the tulip joint withdrawable part withdrawable part operating mechanism shutters current transformer earth–fault transformer voltage transformer quick–action earthing switch earthing switch drive cable inlet withdrawable part compartment door front cover of the cable compartment rear cover of the cable compartment rear cover of the busbar compartment rear cover of decompression chamber foundation frame protection device operating crank of the withdrawable part external pressure release duct (option) limit switch pressure inverter visual signal detector (option)

Człon wysuwny na wózku transportowym Withdrawable part on a trolley

ZALETY

FEATURES

nowy standard techniczny w zakresie rozdzielnic średniego napięcia dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym i wyposażeniu, pełne bezpieczeństwo obsługi nawet w przypadku naruszenia zasad eksploatacji, dekompresja wewnętrzna oraz system szybkiego wyłączania zwarcia dodatkowo zwiększające bezpieczeństwo personelu i urządzeń, możliwość wykonania rozdzielnicy o podwyższonej odporności na skutki zwarć łukowych, z dodatkowym zewnętrznym kanałem dekompresji, pewność ruchowa osiągnięta przez stosowanie niezawodnych łączników oraz nowoczesnych cyfrowych zabezpieczeń, możliwość współpracy z cyfrowym systemem wizualizacji stanów ruchowych i awaryjnych, zdalnego nadzoru oraz sterowania urządzeń i układów elektroenergetycznych, małe gabaryty i zwarta budowa rozdzielnicy, ograniczenie czynności konserwacyjnych i skrócenie wynikających z tego przerw w pracy, automatyka przełączania zasilań (PPZ) i załączania rezerwy (SZR) jako integralny moduł koncentratora, bez konieczności wyposażania rozdzielnicy w dodatkowe urządzenia realizujące ww. funkcje automatyki, przyjazne dla środowiska metody produkcji, z użyciem numerycznie sterowanych maszyn, zapewniających właściwy montaż i powtarzalność konstrukcji, fachowy serwis producenta, łatwa rozbudowa oraz możliwość dostawienia pól rozdzielnicy PREM-G1dM do PREM-G1 lub innego typu rozdzielnicy, największa ilość zainstalowanych pod ziemią pól spośród rozdzielnic dwuczłonowych SN.

new technological standard in the design of medium voltage switchgear due to cutting-edge technical solutions and equipment, total safety for personnel even in case of violation of operation rules, internal decompression increasing safety for operating personnel and equipment, design option providing increased resistance to arc fault and its effects, with an additional external pressure release duct mounted on top of the assembly, operation reliability provided by suitable switching devices and modern digital protection units, possibility of cooperating with a digital system for visualisation of opearing and emergency conditions, remote surveillance and control of power equipment and systems, small overall dimensions and compact design of switchgear, minimum maintenance resulting in short work stoppage, automatic power supply changeover and standby switching as an integral module of a concentrator, without the necessity of incorporating additional equipment to perform these functions, environment friendly, production methods based on digitally controlled machines ensure the correctness of assembly and repeatability of construction, professional service provided by the manufacturer, easy extension and possibility of adding PREM-G1dM panels to PREMG1 or other type switchgear, the biggest number of feeders installed underground in the range of medium voltage draw-out switchgear systems.


Przykład rozdzielnicy PREM-G1dM z polem koncentratora The PREM-G1dM switchgear with a concentrator cubicle

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian / Subject to changes

Dane techniczne

Pole koncentratora UCL52 po otwarciu drzwi Inside the concentrator cubicle type UCL52

Wysunięty panel obwodów pomocniczych Withdrawn auxiliary circuits panel

Technical data

PREM-G1dM

Napięcie znamionowe / Rated voltage: - sieci / rated voltage of the system - najwyższe napięcie pracy / highest operating voltage Poziom znamionowy izolacji / Rated insulation level: - napięcie znamionowe izolacji / rated insulation voltage - napięcie wytrzymywane 1 min. przemienne 50 Hz / power frequency test voltage 1 min.: izolacji doziemnej i międzybiegunowej / insulation to earth and pole-to-pole przerwy biegunowej bezpiecznej / isolating distance - napięcie udarowe piorunowe / impulse lightning voltage: izolacji doziemnej i międzybiegunowej / insulation to earth and pole-to-pole przerwy biegunowej bezpiecznej / isolating distance Częstotliwość znamionowa / Rated frequency Prąd znamionowy / Rated current: - ciągły szyn zbiorczych / normal of busbars - ciągły pola / normal of a cubicle: z wyłącznikiem 630A / with a 630A circuit breaker z wyłącznikiem 1250A / with a 1250A circuit breaker z wyłącznikiem 1600A / with a 1600A circuit breaker ze stycznikiem / with a contactor ze stycznikiem i bezpiecznikami / with a contactor and fuses z odcinaczem / with an isolation truck - jednosekundowy / short-time withstand (1s) - szczytowy / peak Napięcia znamionowe / Rated voltage: - w obwodach sterowania łączników / in control circuit of switching devices - w obwodach zdalnego sterowania / in remote control circuits Odporność łukowa, klasa odporności AFLR / IArc resistance, IAC classification AFLR - bez kanału dekompresyjnego / without decompression duct - z kanałem dekompresyjnym / with decompression duct rozdzielnica spełnia kryteria 1 do 5 wg PN-EN 62271-200:2007 the switchgear complies with criteria 1 to 5 acc. to PN-EN 62271-200:2007 Stopień ochrony dla osłony zewnętrznej wg PN-EN 60529:2003 / Degree of protection for the enclosure acc. to PN-EN 60529:2003 Łączniki główne / Main switching devices: - czynnik gaszeniowy i izolacyjny - SF6 / quenching and insulating medium - SF6:

kV kV

6; 10 7,2; 12

kV

7,2; 12

kV kV

20; 28 23; 32

kV kV Hz

60; 75 70; 85 50

A

630, 800, 1000, 1250, 1600

A A A A A A kA kA

do / up to 630 do / up to 1250 do / up to 1500 do / up to 400 do / up to 160 630, 1250, 1500 do / up to 31,5 do / up to 80

V [DC] V [DC]

110 lub / or 220 24

kA/s kA/s

20/0,36 25/0,15 25/1

IP 54

LF1 R 400, R 400 D

wyłącznik / circuit breaker stycznik / contactor - czynnik gaszeniowy i izolacyjny - próżnia / extinguishing and insulating medium - vacuum: wyłącznik / circuit breaker stycznik / contactor Wymiary gabarytowe pola / Overall dimensions of a cubicle Masa / Mass

mm kg

VD4 (VD4E), EVOLIS, 3AH5, 3AH1 TVAC-7,2, 3TL61, 3TL81, V-contact V7 600/750x1450x1750/1900 ~ 600

Zgodność z normami i przepisami: / Compliance with standards and regulations: - Znak dopuszczenia do stosowania w podziemiach kopalń wydane przez Wyższy Urząd Górniczy - GE–38/06 Acceptance certificate for use in underground mines, issued by the Polish Mining Authority - GE-38/06, - ŚWIADECTWA BADANIA nr 2/11/EE/02 i 3/11/EE/02 wydane przez ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA w Gliwicach TEST CERTIFICATES no. 2/11/EE/02 and 3/11/EE/02, issued by ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA in Gliwice, - CERTYFIKAT WN Nr 0662/NBR/09 oraz Nr 0744/NBR/09 wydane przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie CERTIFICATE HV No. 0662/NBR/09 and No. 0744/NBR/09, issued by Electrotechnial Institute in Warsow, - PN–EN 62271-200:2007, - PN–EN 60298:2000, - PN–G–42050:1997, - PN–G–50003:2003.

ELEKTROBUDOWA SA STOSUJE POTWIERDZONY CERTYFIKATAMI ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z ISO 9001, ISO 14001, AQAP–2110 ELEKTROBUDOWA SA APPLIES THE CERTIFICATED INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001, ISO 14001, AQAP–2110

Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii PL 62-505 Konin, ul. Przemysłowa 156 tel. 48 63 2466 200, fax 48 63 2427 292 e-mail: dystrybucja@elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA PL 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. 48 32 2590 100, fax 48 32 2590 216 e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl www.elbudowa.com.pl

BIURA MARKETINGU/ MARKETING OFFICES: Region Północny PL 62-505 Konin, ul. Przemysłowa 156 tel. 48 63 2466 214, fax 48 63 2427 162 e-mail: dystrybucja.polnoc@elbudowa.com.pl

Region Południowy PL 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. 48 32 2590 167, 315, fax 48 32 2590 340 e-mail:dystrybucja.poludnie@elbudowa.com.pl

Region Zachodni PL 53-009 Wrocław, ul. Ożynowa 32 tel. 48 71 3906 154, fax 48 71 3608 934 e-mail: dystrybucja.zachod@elbudowa.com.pl

Rozdzielnice średniego napięcia typu PREM-G1dM